Nr 9/2013 - Urząd Gminy Bolesław

Transkrypt

Nr 9/2013 - Urząd Gminy Bolesław
1
Nr 9/2013 (145)
Wrzesień 2013
Egzemplarz bezpłatny
ISSN 1507-885X
2
W podziękowaniu za plony
czytaj na str.3
Dożynki wojewódzkie w Rodakach
3
W podziękowaniu za plony
Uroczystym przemarszem, biegnącym ze Staropolskiego Dworku
w Krzykawce do Parafii Polsko - Katolickiej pw. św. Barbary w Krzykawie – Małobądzu rozpoczęły się uroczyste obchody tegorocznych
Dożynek Parafialno- Gminnych. Na uroczystość zaprosili organizatorzy: Wójt Gminy Bolesław, Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej
w Bolesławiu, Parafia Polskokatolicka w Krzykawie – Małobądzu, Sołtys
wraz z Radą Sołecką Krzykawki oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krzykawce.
Przed krzykawskim dworkiem wszystkich zaproszonych powitali starostowie tegorocznych dożynek: Barbara Molęda i Łukasz
Barnach. Uroczysty przemarsz prowadzący do parafii pw. św. Barbary,
wyrażający wspólną radość ze Święta Plonów, poprowadził Zespół
Regionalny Beskidu Sądeckiego „Dolina Popradu”. Tu, przed parafią,
która 15 sierpnia obchodziła 25-lecie erygowania, nastąpiło uroczyste
poświęcenie wieńców dożynkowych i chleba, wypieczonego z tegorocznego ziarna. Po przekazaniu bochenka gospodarzowi gminy, Ryszardowi Januszkowi przez starostów dożynkowych dokonano poświęcenia
tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu parafii. Życzeń z tej okazji
i gratulacji nie zabrakło podczas uroczystej mszy świętej jubileuszowodożynkowej, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Krakowsko –
Częstochowskiej J. E. Ks. Infułat mgr Antoni Norman.
Po części duchownej Barbara Rzońca, dyrektor Centrum Kultury
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu w imieniu organizatorów, zaprosiła
na dożynkowy festyn, który odbywał się na placu tuż przy parafii.
Wówczas rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec, przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.
W skład komisji konkursowej weszli: Barbara Nowakowska – Mossór
– dyrektor biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą
Przemszą”, Halina Makowska – sekretarz Gminy Bolesław, Ksiądz
Kamil Korpik oraz Iwona Skupińska – instruktor plastyk Centrum
Kultury. Pierwszym miejscem doceniono wieniec, przygotowany
przez gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Krzykawka. II miejsce
przyznano Kołu Gospodyń Wiejskich Małobądz- Krze, a III – KGW
Ujków Nowy. Pozostałe Koła otrzymały wyróżnienia. Sołtys Krzykawki, sołectwa, które w tym roku było gospodarzem dożynek, Barbara
Molęda wręczyła nagrody za najpiękniej udekorowaną posesję. Barwnie
udekorowane posesje oceniała komisja w składzie: Albert Majda – komendant Komisariatu Policji w Sławkowie, Dariusz Wilk – Komendant
Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Halina Makowska – Sekretarz
Gminy Bolesław oraz Sołtys Krzykawki, Barbara Molęda. Najbardziej
do gustu przypadła jury posesja pani Jadwigi Kopczyk i Barbary Kolczyk. Drugim miejscem nagrodzono Wiesławę Piekoszewską i Edytę
Kiełbasę, a III – Joannę Sosnowską i Krystynę Wilczyńską. Czwarte
miejsce komisja przyznała Barbarze Lekki i Barbarze Januszek. Po tym
konkursowym akcencie na scenie pojawiły się kolejno gospodynie
z naszych gminnych kół z przygotowanymi przez siebie programami
artystycznymi i scenkami rodzajowymi. Goście festynu mieli okazję
zobaczyć scenkę rodzajową pt. „Ocalić od zapomnienia”, wystawiony
przez gospodynie z Krzykawki oraz program artystyczny Koła Gospodyń
Wiejskich w Podlipiu. Akcentów artystycznych nie brakowało podczas
życzeń i gratulacji, składanych w kierunku świętujących swój jubileusz
50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Małobądz- Krze oraz księdza Tadeusza Budacza, którego parafia świętowała 25 lat erygowania.
Pozostając przy kołach gospodyń wiejskich warto dodać, że
w trakcie dożynek realizowane były dwa projekty: „Organizacja jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Małobądz- Krze” oraz „Pod
krzykawskim niebem” dofinansowane w ramach Działaj Lokalnie VIII
Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Forum
Oświatowe „Klucze”.
W trakcie dożynkowego festynu nie zabrakło gwiazd wieczoru. Na
scenie pojawili się kolejno: Zespół Regionalny „Dolina Popradu”, który
wszystkich gości swoją muzyką, pieśniami i przyśpiewkami wprowadził
w cudowny, góralski klimat. Występ stanowił preludium do kolejnego
koncertu, tym razem w wykonaniu Zespołu Góralskiego „Siklawa”,
który nadaje nowy wymiar góralskim brzmieniom, wplatając w swoje
występy elementy rocka, reggae i jazzu. Tuż po tych atrakcjach goście
mieli okazję uczestniczyć w puszczaniu jubileuszowego światełka do
nieba i przygotowanej zabawie tanecznej, do której przygrywał zespół
„Casablanca”. Nad poziomem emocji i zdrowiem uczestników zabawy
i całego festynu czuwała opieka medyczna w osobach wolontariuszek:
Magdaleny Frydeckiej i Barbary Sośnierz.
W trakcie festynu dożynkowego nie brakowało innych atrakcji w postaci stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, na których serwowano
lokalne przysmaki, stoisk artystycznych i kiermaszów z rękodziełem
i wydawnictwami, przygotowanych m.in. przez bolesławskie centrum.
Znalazły się i atrakcje dla młodszych jak malowanie twarzy oraz zabawy
na dmuchańcach.
■▶Katarzyna Kocjan
Dożynki u bram Pustyni Błędowskiej
Na tej otwartej dla wszystkich imprezie widać było jak buduje się
tożsamość społeczności lokalnej .Doroczne Dożynki to nie tylko czas
świętowania, podziękowania za plony to, czas radości, świetnej zabawy
ale i edukacji!
Część artystyczna rozpoczęła się obrzędem dożynkowym,
przygotowanym w świetnym stylu przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Rodakach i uczniów Szkoły Podstwowej w Rodakach, przy oprawie
muzycznej zespołu Rodaczanie. Ten dzień uświetniły występy takich zespołów jak: "Rodaczanki" działający przy KGW w Rodakach,
"Wolbromiacy" z Wolbromia, chór "Ziemia Kluczewska", zespoły
dziecięce i młodzieżowe z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach,
Grupa Pieśni i Tańca "Łapanowianie" wraz z kapelą Ludową z Łapanowa,
zespół "TESAMEE..." z GOK w Kluczach oraz zespół Rodaczanie
z Rodak. Gwiazdą wieczoru był zespół "Trebunie - Tutki", którego koncert zakończył pokaz sztucznych ogni, a po nim rozpoczęła się zabawa
taneczna.
Każdorazowo dożynki wojewódzkie odbywają się w innej
miejscowości w Małopolsce.
8 września –gospodarzem dożynek stały się Rodaki. Właśnie
tam pokazano to, co w naszym województwie najlepsze. Podczas
Dożynek, na scenie i wokół niej wiele się działo. Były występy artystyczne, rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Wieniec plonów naszej Gminy Bolesław, reprezentowanej przez Podlipianki został doceniony i przeszedł do konkursu wojewódzkiego.
Zaznaczmy ,iż na uroczystość przybyło 71 delegacji wieńcowych
z całego naszego województwa oraz wielu gości. Starostowe dożynek
Agnieszka i Rafał Barczykowie - mieszkańcy Rodak, przekazali
uroczyście bochen chleba marszałkowi województwa małopolskiego
Markowi Sowie.
4
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bolesław
Ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach,
stanowiącej własność Gminy.
1.Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha
położona w Laskach, zapisana w KW Nr KR1O/00061888/7.
2.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona
w Laskach w rejonie ul. Cichej w Kolonii.
3.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
• 2.RM.45 Tereny zabudowy zagrodowej - część działki o pow. ok.
940 m2,
• 2.R.9 Tereny rolnicze - część działki o pow. ok. 1326 m2.
Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 7.
4.Cena wywoławcza nieruchomości: 91.069,00 zł., w tym:
•cena wywoławcza za część rolną: 4.600,00 zł.
•cena wywoławcza za część budowlaną: 70.300,00 zł netto + 23%
VAT = 86.469,00 zł brutto.
5.Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.
6.Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: wolna od
zobowiązań.
7.Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
„Przetarg – Laski działka 1206/3” należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 1, do dnia 8 października
2013r., do godz. 1500.
Pisemna oferta powinna zawierać:
• imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia oferty,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
• kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).
Oferowane ceny powinny być wyższe od poszczególnych cen
wywoławczych. Wzór oferty dostępny na stronie internetowej: www.
gminaboleslaw.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Bolesław lub w siedzibie Urzędu w pokoju nr 6.
8.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 10.000,00 zł w pieniądzu, gotówką w kasie Urzędu lub
przelewem na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia
08.10.2013r.
Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877
8530.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem za datę
wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium
wpłynęła na konto Urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż
w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie
nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez osoby, które
nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu,
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
w sposób wskazany przez oferenta.
9.Termin i miejsce przetargu: 11 październik 2013r. godz.1100
w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 22.
10. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
11. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
12. Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
13. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność.
15. Dodatkowe informacje można uzyskać w UG pok. nr 6, telefon
32-6424501 wew. 115.
„Ekologiczne Sołectwo Powiatu
Olkuskiego – Wybór Sołtysa Roku 2013”
23 sierpnia 2013 w sali konferencyjnej olkuskiego starostwa
zgromadziło się 73 sołtysów z naszego powiatu na finale konkursu pn.
„Ekologiczne Sołectwo Powiatu Olkuskiego – Wybór Sołtysa Roku
2013”. Kandydatów do tytułu wybrała dzień wcześniej ze wszystkich
zgłoszonych Komisja Konkursowa w składzie: Henryk Kieca – wicestarosta , Zdzisław Słomski – radny powiatowy i członek Komisji ds.
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej,
Jan Książek – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa oraz szefowie Lokalnych Grup Działania: Barbara Nowakowska-Mossór z LGD „Nad Białą Przemszą” oraz Łukasz Mączka
z olkuskiego LGD.
Kandydatami do tytułu Sołtysa Roku 2013 byli: Maciej Jakubski (sołectwo Golczowice, Gmina Klucze), Zofia Lorek (sołectwo
Małobądz, Gmina Bolesław), Barbara Molęda (sołectwo Krzykawka,
Gmina Bolesław), Mieczysław Osuch (sołectwo Bogucin Mały, Gmina
Olkusz), Jarosław Półtorak (sołectwo Tarnawa, Gmina Trzyciąż), Jadwiga Sienkiewicz (sołectwo Krze, Gmina Bolesław) i Piotr Żuchowicz
(sołectwo Kaliś, Gmina Wolbrom).
Spotkanie z sołtysami oficjalnie otworzył wicestarosta Henryk Kieca. Głos zabrał także wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko.
Przy stole prezydialnym obecni byli również Ewa Barzycka – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Promocji oraz radny powiatowy
Zdzisław Słomski.
W głosowaniu tajnym wybrano Sołtysa Roku 2013. Głosy
przeliczyła Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli sołtysi:
Ryszard Lasoń, Kazimierz Golda, Adam Chmura, Marcin Macek oraz
Wiesława Osuszek. Po przeliczeniu wyniki przekazano do odczytania
wicestaroście Henrykowi Kiecy.
Wyniki konkursu przedstawiają się zatem następująco:
I miejsce – Piotr Żuchowicz (sołectwo Kaliś, Gmina Wolbrom)
II miejsce – Mieczysław Osuch (sołectwo Bogucin Mały, Gmina Olkusz)
III miejsce – Maciej Jakubski (sołectwo Golczowice, Gmina Klucze)
IV miejsce – Jarosław Półtorak (sołectwo Tarnawa, Gmina Trzyciąż)
V miejsce – Barbara Molęda (sołectwo Krzykawka, Gmina Bolesław)
Zwycięzcy otrzymają nagrody.
Gratulujemy!
Rodzinnie w Podlipiu
Sołtysi i Rady Sołeckie Podlipia i Krążku, Radni, Ochotnicza Straż
Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich w Podlipiu wraz z Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu w podlipiańskiej remizie zorganizowali Festyn Rodzinny.
Festyn rozpoczął pokaz Latino Lady Styling, prowadzony przez
Mateusza Wróbla. W pokazie uczestniczyli „zumbowicze”, trenujący na
co dzień w bolesławskim dworze wraz z najmłodszymi. Zorganizowano
także bardzo szybką naukę tańca towarzyskiego, w czasie której każdy
mógł niezwykle szybko nauczyć się podstaw tańca. Rodziców i dzieci
udało się włączyć do wspólnej zabawy podczas konkursów, w których
można było wygrać atrakcyjne nagrody. O strawę zadbały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Podlipia, serwując w czasie festynu pyszne
łazanki.
Na koniec rodzinnego popołudnia organizatorzy zaprosili na plac
przed remizą, gdzie podlipiańscy ochotnicy wspólnie z OSP z Bukowna
Starego przygotowali widowiskowy pomoc pierwszej pomocy. Pokaz
miał wymiar edukacyjny i pokazywał, jak niejako od kuchni wygląda
praca strażaków z uczestnikami wypadków drogowych. Dopełnieniem
imprezy był także pokaz sprzętu, przygotowany przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.
■▶Katarzyna Kocjan
5
Foto-pamiętniki z półkolonii
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej zgodnie z rokroczną
tradycją zorganizowało tak długo oczekiwane przez naszych
milusińskich półkolonie.
Łącznie z Centrum odpoczywało blisko 100 dzieci!
Od 8 do 19 lipca amatorzy wypoczynku z kulturą, sztuką i edukacją
odpoczywali w dworku w Krzykawce. Bolesławski dwór okupowany
był przez półkolonijnych piratów w szalonych dniach: od 29 lipca do
9 sierpnia. To były niezapomniane chwile zarówno dla dzieciaków jak
i instruktorów!
Do zobaczenia za rok!
Centrum Kultury
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
zaprasza na zajęcia:
Muzyczne
GITARA - PERKUSJA INSTRUMENTY KLAWISZOWE
Od poniedziałku do soboty w godzinach
ustalonych z instruktorem
Plastyczne
RYSUNEK - MALARSTWO - WITRAŻ - GRAFIKA
Od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych z instruktorem
Odpłatność za zajęcia witrażu:
Zajęcia indywidualne dla osób z terenu Gminy Bolesław:
7zł - 2 godziny zegarowe
30zł - KARNET - 2 godziny zegarowe, jeden raz w tygodniu
(4 spotkania)
Zajęcia indywidualne dla osób z poza terenu Gminy Bolesław:
10zł - 2 godziny zegarowe
50zł - KARNET - 2 godziny zegarowe, jeden raz w tygodni spotkania)
Wokalne
Wtorek godzina 16.00-17.00 - grupa młodsza
Wtorek godzina 17.00-18.00 - grupa starsza
Taneczne
Festyn dla dzieci
Sołtysi Krza i Małobądza wraz z Radami Sołeckimi oraz Centrum
Kultury z Bolesławia zorganizowali wakacyjny festyn dla dzieci z tych
miejscowości. Były gry i zabawy, malowanie twarzy oraz szereg różnych
atrakcji.
Podziękowania dla p. Stanisława Zięby oraz Sołtys Podlipia
Elżbiety Machnik za ufundowanie słodyczy dla dzieci.
■▶Jadwiga Sienkiewicz
WTORKI - Agencja LACULTURA
16.00 - Akademia elemelka dla dzieci w wieku 7-9 lat
17.00 - Studio taneczne z Culturą dla dzieci w wieku 10-14 lat
18.00 - Taniec użytkowy dla par dorosłych
19.00 - Latino solo dla Pań, połączenie tańców
latynoamerykańskich oraz ćwiczeń siłowych
CZWARTKI - Szkoła Tańca MARENGO
16.00 - grupa początkująca, dzieci młodsze (klasa I-III)
17.00 - grupa początkująca, dzieci starsze (od IV klasy do III
gimnazjum)
18.00 - grupa kontynuująca
19.00 - formacja taneczna - młodzież
Rytmika dla dzieci
Poniedziałki i środy godzina 16.00
Odpłatność za zajęcia 10zł/miesiąc
Zajęcia fotograficzne
Dzień i godziny w ustaleniu z instruktorem
Zajęcia z języka angielskiego
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Zajęcia teatralne
PONIEDZIAŁKI godz.15.00
Chór
SOBOTY godz.10.00
Bliższe informacje w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w
Bolesławiu, 32-329 Bolesław ul. Główna 55 lub pod numerem
telefonu (32) 6424-073
6
Strażacy w Żywiole!
„Strażak Ochotnik:osoba ,która nie zważając na pogodę, humor
i inne przypadłości biegnie co sił ratować życie i mienie innych”
Uwaga!Gatunek powyższy bardzo rozpowszechniony na Pustyni
Błędowskiej!
Dlaczego? Bo ponad sto drużyn pożarniczych z województwa małopolskiego i śląskiego prezentowało i szlifowało swą
gotowość bojową, wśród nich także młodzieżówki strażackie z naszej
Gminy Bolesław. Tak, młodzieżówki bo Klucze różnorodnością swej
ziemi ugościły 10.08.2013 III Małopolski Zlot Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Atrakcją było przejście po Pustyni Błędowskiej, wspinaczka na górę Czubatkę. Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz
pierwszej pomocy i ćwiczebna wspinaczka na treningową... skałkę.
Serce się raduje na widok tylu młodych ludzi w strażackich
mundurach,uśmiechniętych, przepełnionych dumą z przynależności
do straży. Wszak Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powołano właśnie
w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną
na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Przypomnijmy,iż ich członkami
mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat .Już w tym wieku widać,że
strażacy są twardzi dla siebie ale wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.
Świadczą o tym ich codzienne decyzje i działania,organizowanie
działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem
problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych
i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony
przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP.
Wszystko było dopięte na ostatni mundurowy guzik. Nawet nazwa zespołu,który koncertował na koniec imprezy była akuratna. A dla
strażaków tego dnia na scenie szalały... ”Żywioły”!
■▶Beata Bazan-Bagrowska
Między sąsiadami w… Międzygórzu
Sołtys i Rada Sołecka Międzygórza oraz Centrum Kultury im.
Marii Płonowskiej w Bolesławiu to organizatorzy niezapomnianego
pikniku na polance w Międzygórzu. 24 sierpnia podczas Święta Sąsiada
integrowało się kilka pokoleń tego pięknego sołectwa.
Migawki wspomnień na fotkach…
Piłka pod chmurką
Za nami XI Turniej Piłki Siatkowej w Hutkach, w której dziewięć
drużyn walczyło o „Puchar Sołtysa Hutek”. Imprezę zorganizowało Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu wespół z Sołtysem
i Radą Sołecką Hutek.
W sportowe szranki stanęły następujące drużyny: „Bolesław
team”, „Laski”, „Podlipie Team”, „Old Boye”, „Sławków”, „KKS Bolesław”,
„Hutki”, „Hutki II” oraz „Gołaczewy”. Po kilkugodzinnych rozgrywkach
na podium stanęła ekipa „KKS Bolesław”, zdobywając I miejsce. II miejsce zdobyła drużyna „Bolesław Team”, III zaś – „Gołaczewy”. Poza podium na kolejnych lokatach uplasowali się: „Old Boye” (IV miejsce),
„Sławków” (V), „Hutki” (VI), „Hutki II” (VII), „Laski” (VIII) oraz
„Podlipie” (IX).
Do zwycięskich drużyn trafiły nagrody rzeczowe, dyplomy
i puchary, ufundowane przez Organizatorów: Centrum Kultury, Sołtysa
i Wójta Gminy Bolesław. Po rozgrywkach wszystkich zaproszono pod
chmurkę, na wspólny festyn, w czasie którego przy wspólnym grillu, do
tańca przygrywał zespół „Blue Box”.
Organizatorzy dziękują sponsorom: panu Jackowi Czekajowi –
Firma „Marlibo”, panu Jackowi Krupie – restauracja „Sorrento” oraz
pani Wiolettcie Białeckiej.
■▶Katarzyna Kocjan
7
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bolesław z dnia 02 września 2013r.
w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie jesiennym.
Informuję, iż zgodnie z rozdziałem 9 Uchwały Nr XXII/197/2012
Rady Gminy Bolesław z dnia 21 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Bolesław wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy
nieruchomości: budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych,
handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych, znajdujących się
na terenie Gminy Bolesław, zobowiązani są w ustalonych terminach tj.
terminie jesiennym – od dnia 1 września do dnia 30 września
2013r.
przystąpić na swoim terenie do tępienia szczurów poprzez zakupienie i wyłożenie trutki w wyżej podanym terminie.
Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na
własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach. Należy
zachować środki ostrożności:
•nie dotykać trucizny gołymi rękami,
•podczas rozkładania trucizny nie jeść, nie pić, nie palić,
•po rozłożeniu umyć ręce wodą z mydłem,
•puste opakowanie po truciźnie spalić,
•miejsce rozłożenia trucizny zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami
domowymi,
•truciznę przechowywać pod zamknięciem, w miejscu suchym,
chłodnym, w oryginalnym opakowaniu, z dala od środków
spożywczych.
Trucizna winna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach
składowania odpadów komunalnych.
Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane napisem
„Uwaga trucizna”.
Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków
zwalczających gryzonie.
Padłe gryzonie należy spalić lub zakopać na głębokość 1 m
w odległości 20 m od źródeł wody do picia.
Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują
się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny
określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń.
Nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 września
2013r.
Od 1 września 2013r. będzie obowiązywać nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
Miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkałej będzie wynosić:
•zbiórka selektywna – 5,00 zł
•zbiórka nieselektywna – 10,00 zł.
Mieszkańcy Gminy, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław,
winni prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.
Zmiana wysokości stawki opłaty wymaga złożenia nowej deklaracji.
Zmianie uległ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Nowe deklaracje należy złożyć do dnia 10 września 2013r.
WAŻNE!
Opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc lipiec i sierpień br.
właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni zapłacić w terminie
do 15 sierpnia 2013r. według aktualnie obowiązującej stawki, tj.:
•zbiórka selektywna – 6,50 zł/osoby/m-c
•zbiórka nieselektywna – 12,00 zł/osoby/m-c.
Uchwały Rady Gminy Bolesław z dnia 11 lipca 2013r.:
•Nr XXV/231/2013 w sprawie określenia metody za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
•Nr XXV/232/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego w dniu 16.07.2013r.
Bezpłatnie dla kierowców
Od 1.09.2013r darmowa komunikacja miejska dla kierowców
samochodów osobowych
Od 1 września kierowcy samochodów osobowych będą mogli
podróżować wszystkimi autobusami po całym terenie działania ZKG
"KM" za darmo.
Warunkiem jest posiadanie ze sobą:
• prawa jazdy uprawniającego do kierowania samochodów
osobowych oraz
• dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego z ważnym
badaniem technicznym.
UWAGA!
• na 1 dowód rejestracyjny w danym momencie może jechać
tylko 1 osoba;
• w dowodzie rejestracyjnym nie musi widnieć imię i nazwisko
osoby korzystającej z darmowego przejazdu, tzn. samochód
może byc zarejestrowany np. na ojca a z darmowego przejazdu będzie korzystać jego dziecko;
• tylko oryginał dowodu rejestracyjnego uprawnia do darmowych przejazdów, wykluczone jest posługiwanie się np.
kserem dowodu rejestracyjnego.
Centrum Stomatologii
Euromedic
Lekarz dentysta: Agnieszka Knapik-Woźniak
Zakres usług:
• leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
• leczenie endodontyczne (kanałowe)
• profilaktyka stomatologiczna (lakowanie, lakierowanie, fluoryzacja)
• protetyka
• protezy całkowite i częściowe
• protezy szkieletowe
• protezy nylonowe
• korony i mosty (kompozytowe, porcelanowe)
• leczenie i usuwanie zębów w znieczuleniu ogólnym
(narkoza)
Godziny przyjęć:
• poniedziałek 9.00-13.00 i 15.00-20.00
• czwartek 15.00-20.00
• piątek 9.00-13.00
Przyjmuje chirurg szczękowo-twarzowy
Rejestracja: 696 428 700
Sławków, ul. Mały Rynek 6 i 7
8
Odłożyć pierwszy skasowany bilecik…
Witam serdecznie w powakacyjnym odcinku „Kącika Kolekcjonera”. Dziś zapraszam Państwa na wywiad z Moniką Zauchą –
pochodzącą z Krakowa kolekcjonerką biletów komunikacyjnych.
-Witaj Moniko. Twoją pasją jest kolekcjonowanie biletów. Powiedz nam, od czego zaczęło się Twoje hobby?
-Bilety zbieram od dziecka, jednak najpierw gromadziłam głównie
bilety kolejowe, bo często jeździłam pociągami. Bilety autobusowe także
kolekcjonowałam, ale wówczas nie przywiązywałam do nich takiej wagi
Bilety umieszczone w segregatorze (fot. Monika Zaucha)
Bilet okolicznościowy wydany z okazji 750-lecia Elbląga
(fot. Monika Zaucha)
jak teraz. Początkowo zbierałam bilety dosyć nieświadomie, po prostu
odkładając te egzemplarze, które nawinęły mi się pod rękę. Jako dziecko
nie miałam takiej świadomości na temat wartości biletów, jaką mam
teraz. Takie poważnie zbieranie połączone z wymianami z innymi kolekcjonerami zaczęło się około roku 2006.
-Ile obecnie liczy Twoja kolekcja biletów?
-Ze względu na specyfikę mojej kolekcji, tzn. zbieranie głównie poszczególnych wzorów biletów, bez rozróżniania mniejszych szczegółów
nie liczę biletów na sztuki. Głównym celem jest zdobycie jak największej
ilości miast polskich a także państw i miast zagranicznych. Chodzi
o zdobycie chociaż jednego przedstawiciela z danej miejscowości. Obecnie mam ponad 12 000 biletów z całego świata. Nie podam dokładnej
liczby, bowiem zmienia się ona niemal codziennie.
-Z jakich krajów posiadasz bilety?
-Jak wspomniałam wcześniej mam bilety ze 101 krajów świata.
Ciekawsze państwa to np. nie uznawane na arenie międzynarodowej
Naddniestrze (teren Mołdawii) czy Wyspy Cooka. Interesujące są też
bilety z Tanzanii, Burkina Faso czy Republiki Zielonego Przylądka.
-Który bilet jest dla Ciebie najcenniejszy?
-Nie umiem wskazać najcenniejszego. Każdy jest ważny, bo stanowi część całości, tak jak klocki w piramidzie ;-)
-Jaki posiadasz najstarszy bilet w swojej kolekcji?
-Najstarszym biletem jest bilet ze Stargardu Szczecińskiego z lat
20tych.
-Czy masz jakąś ciekawą historię związaną z jakimś biletem?
-Często zdarza mi się w różnych okolicznościach zagadywać obce
osoby pytając je czy nie mają niepotrzebnych biletów. W ten sposób już
kilkakrotnie dostałam ciekawe bilety m.in. od podróżnika Władysława
Grodeckiego. Ciekawostką jest też to, że przez bilety poznałam swojego chłopaka, który też jest kolekcjonerem. Pewnego razu umówiliśmy
się na wymianę a potem z biegiem czasu niewinne wymiany biletami
przerodziły się w coś więcej .
-W jaki sposób zdobywasz egzemplarze do swojej kolekcji?
-Przeróżnie. Najważniejszą i najpopularniejszą opcją jest wymiana bezpośrednia lub pocztowa z innymi kolekcjonerami z Polski
i świata. Dostaję też bilety od znajomych, sąsiadów i czasem zupełnie
obcych ludzi. Proszę też firmy przewozowe o bilety, a czasem po prostu
je znajduję na ulicy. Jeżeli mam możliwość to jadę do jakiegoś miasta
i kupuję brakujące egzemplarze. Oczywiście w granicach rozsądku ;-)
-Jak przechowujesz i eksponujesz swoją kolekcję biletów?
-Bilety trzymam w specjalnych koszulkach, zaprojektowanych
i robionych przez siebie, a te wpinam do zwyczajnych segregatorów.
-Co radziłabyś początkującym zbieraczom biletów? Od czego
zacząć?
-Nie ma sztywnych zasad, jeśli chodzi o zbieranie biletów. Każdy
może zbierać co chce, jak chce i przechowywać zbiór wedle uznania w segregatorach, pudełkach, gablotkach. Zbierać też można "po swojemu" - tylko bilety ze swojego miasta lub z całego kraju, bądź z całego
świata. Wystarczy odłożyć pierwszy skasowany bilecik do kieszeni i już
możemy zaczynać kolekcjonowanie. A Olkusz ma jedne z najładniejszych
biletów w Polsce, więc Czytelnicy mieliby co zbierać ;-)
Moja kolekcja biletów z Olkusza (fot. Monika Zaucha)
-Czy bierzesz udział w jakichś imprezach dla kolekcjonerów biletów?
-Oczywiście! Każdego roku w kwietniu, w Łodzi mamy ogólnopolski zlot kolekcjonerów, a we wrześniu, także w Łodzi, giełdę biletów
i pamiątek komunikacji miejskiej. Oprócz tego w zimie organizuję wraz
z kolegami mini zloty w Krakowie lub na Górnym Śląsku. Planujemy
też uruchomienie corocznych spotkań członków forum kolekcjonerów
biletów e-biletowo.pl.
-Co oprócz biletów jeszcze Cię pasjonuje?
-Jeżeli bilety to oczywiście też to, co z nimi się wiąże, czyli komunikacja miejska oraz kolej. Zbieram też wszelkie gadżety związane
z MPK Kraków. Zapraszam na moją stronę internetową z kolekcją biletów: www.bileteria.cba.pl oraz na facebookowy profil www.facebook.
com/bileteria1.Jeżeli Szanowni Czytelnicy mają jakieś niepotrzebne bilety, które mogliby mi podarować proszę o kontakt ;-)
-Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę dalszych sukcesów
w pozyskiwaniu biletów do swojej kolekcji.
-Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników
„Bolesławskich Prezentacji” :)
■▶Wywiad przeprowadził Przemysław Reinfus
9
Każdy mieszkaniec może być współtwórcą książki
Dawne uroki wiosek naszej gminy znikają systematycznie
z pejzażu. Umykają też i z naszej pamięci. W miejscu starych domów
powstają nowe, estetyczne, funkcjonalne, wygodniejsze od dawnych.
Tak było zawsze, takie to już prawo natury. Tego procesu nie da się
zatrzymać i nikt już nie usiłuje tego robić. Byłoby nonsensem mieszkać
w chacie krytej słomą, gliną tynkowaną i ocieplaną igliwiem. Śmiesznym
byłoby mieszkać pod jednym dachem z bydłem, kurami, królikami czy
prosiakami. Wychodząc z domu, taplać się w gnojówce. Najstarsze
pokolenia żyjące dzisiaj, może coś z tego pamiętają. Tak zdarzało się
jeszcze do końca lat czterdziestych. Dzisiaj zapewne nikt nie tęskni za
dawnymi warunkami życia wiejskiego.
Wypada jednak uchwycić to, co pozostało z dawnej bolesławskiej
wsi, pozostało w naturze, na fotografii, zapiskach, czy też może
w pamięci. Oczywiście nie dla wzorowania się lecz dla historii, jako
informację dla przyszłych pokoleń. By wiedziały w jakich warunkach
żyli ich przodkowie, jak sobie radzili, często w bardzo trudnych realiach. Z upływem lat będzie coraz trudniej odtworzyć wizję dawnej wsi.
Na gruncie takich przemyśleń zrodziła się koncepcja opracowania książki-albumu. Wymyślono nawet jej tytuł roboczy; ”Dawne
budownictwo w gminie Bolesław”, w tej gminie o granicach sprzed 1950
r. Natychmiast przystąpiono do prac… i już dzisiaj posiadamy liczne
materiały źródłowe: fotografie,opisy,wspomnienia.
Jednak przekonani jesteśmy,że opracowanie którego się
podjęliśmy,może a nawet powinno być wzbogacone o wiedzą
mieszkańców gminy, o fotografie dawnych domów i zabudowań
gospodarczych,znajdujących się w domowych albumach fotograficznych. Osoby na tle zabudowań nie stanowią przeszkody. Zainteresowani jesteśmy również fotografiami studni, piwnic, ozdobnych
drzwi, okien, pieców kuchennych i grzewczych. Interesujące mogą
być też rzeźbione napisy na powałach. Uważamy,że książkę można
uatrakcyjnić fotografiami dawnych majstrów budujących domy: murarzy, cieśli, stolarzy, dekarzy, pilarzy, zdunów, fachowców od krycia
domów słomą. Fotografie powinny być opisane. Mile będą widziane
wszelkie sugestie do do zawartości książki. Oświadczamy, jak zwykle
w podobnych okolicznościach, że zachowamy wszelkie prawa autorskie.
Udostępnione materiały po zeskanowaniu natychmiast zwrócimy. Zaś
osoby, które w jakikolwiek sposób pomogą w udoskonaleniu książki
mogą spodziewać się podziękowania na łamach kolejnych numerów
„Bolesławskich Prezentacji”. Telefon kontaktowy na hasło: ”stare budownictwo” 32 6424073 lub poczta internetowa [email protected]
Kto coś wie o domach ,których pamięć utrwalona jest na tych fotografiach?
■▶Józef Liszka
Pani Stefanii Pichlak-sołtys Bolesławia ,wyrazy
najgłębszego współczucia i zrozumienia z powodu
śmierci taty składają:
Wójt Gminy Bolesław wraz z pracownikami,
kierownicy jednostek organizacyjnych z pracownikami,
sołtysi i Rady Sołeckie.
10
XXXVI Jesień
Poetycka 2013
W starym kinie -główną rolę Jesień gra!
Turniej jednego wiersza organizowany w ramach Jesieni Poetyckiej to autorski konkurs poetycki zainicjowany przez Centrum Kultury
w Bolesławiu. Podstawowym celem Turnieju jest popularyzacja poezji
i prezentacja twórczości amatorskiej, młodzieży i dorosłych, a przede
wszystkim wyłonienie młodych talentów pisarskich. Jesień poetycka
ma za sobą wiele edycji, ale wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jest to dowodem na to, że młodzi poeci znaleźli w Centrum
Kultury miejsce przyjazne prezentowanej przez nich twórczości oraz
ich niesłabnącej literackie. Warunkiem przystąpienia do literackiej potyczki jest nadesłanie jednej, niepublikowanej wcześniej pracy w postaci
tekstu poetyckiego oraz dołączenie danych uczestnika. Finaliści Turnieju zaprezentują swoje prace przed profesjonalnym jury, które wyłoni
zwycięzców i wręczy nagrody.
REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
Organizowanego w ramach XXXVI JESIENI POETYCKIEJ 2013
ORGANIZATOR: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej
w Bolesławiu
CEL KONKURSU: Wyłonienie talentów poetyckich wśród
młodzieży i dorosłych, popularyzacja poezji, rozwijanie pasji literackich i artystycznych wśród młodzieży szkolnej, prezentacja swojej
twórczości przed profesjonalnym gronem.
-Warunkiem uczestnictwa w TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
jest nadesłanie na adres Centrum Kultury w Bolesławiu jednego
wiersza (jeden egzemplarz maszynopisu) - nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagrodzonego w innych konkursach.
-TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA będzie przebiegał w 4 kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich, dorośli twórcy.
-Wiersz powinien być opatrzony GODŁEM pisemnym (nie
rysunkowym). Do utworu należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną
tym samym GODŁEM z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, adres
wraz z telefonem.
-Termin nadsyłania wierszy mija : 3 października 2013 roku.
-Powołane przez Organizatora Jury dokona oceny prac i rozdzieli
nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 października 2013
roku o godz.17.00 w siedzibie Centrum Kultury ,bolesławskim dworze,
ul. Główna 55.Atrakcją spotkania będzie nostalgiczny i retro występ
Anny Gertner”W starym kinie”
Prace prosimy nadsyłać na adres:
Centrum Kultury w Bolesławiu
im. Marii Płonowskiej
ul. Główna 55
32-329 BOLESŁAW
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wierszy
zgłoszonych do konkursu bez gratyfikacji pieniężnych w wydawnictwach własnych.
Bliższych informacji CK Bolesław, tel. (0-32) 6424 073
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU!
Żegnali wakacje
31.08.2013r. od godz. 10:30 odbywały się rozgrywki o Puchar
Wójta Gminy Bolesław w piłce nożnej i siatkowej. Przed rozpoczęciem
rywalizacji Wójt Gminy Ryszard Januszek życzył wszystkim zawodnikom wygranej. Do gry w piłkę nożną zgłosiło się aż pięć drużyn ( z
Bolesławia, Podlipia, Dąbrowy Górniczej oraz 2 drużyny z Krza). Puchar
Wójta wygrała drużyna z Krza. Natomiast w piłce siatkowej seniorów
bój stoczyło 4 drużyny, zwycięzcami zostali siatkarze z Bolesławia. Po
emocjonujących rozgrywkach sportowych wszyscy uczestnicy i kibice
zostali zaproszeni na grilla. Smaczne kiełbaski piekły Panie z Przedszkola w Krzykawie. Pogoda dopisała, frekwencja przeszła najśmielsze
oczekiwania. Wszyscy „na sportowo” żegnali wakacje.
Organizatorami rozgrywek na pożegnanie wakacji byli:
- Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu
Dziękujemy sponsorom:
JAF Pilica
Emilia Kristof, firma rodzinna- Piekarnia Sławków
Rock szkolny czas zacząć…
31 sierpnia na placu przy bolesławskim dworze zespoły Brainstorm i Blessed przy artystycznej pomocy Centrum Kultury im. Marii
Płonowskiej w Bolesławiu przypomniały muzycznie i sympatycznie, że
rock szkolny czas zacząć!
Dyrektor Centrum Kultury
Barbara Rzońca
Kolportowany na terenie sołectw:
Bolesław, Hutki, Kolonia, Krążek, Krze, Krzykawka, Krzykawa, Laski, Małobądz,
Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy.
Wydawca: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
Adres redakcji: ul. Główna 55, tel. (32) 642 40 73,
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelny: Beata Bazan-Bagrowska.
Zespół redakcyjny: Józef Liszka, Halina Makowska
Sekretarz redakcji: Katarzyna Kocjan
Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej,
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i listów od Czytelników oraz zastrzega
sobie prawo do zmiany tytułów i objętości nadesłanych tekstów.
Opracowanie graficzne i skład: Sebastian Bielecki
Druk: F.H.U. Alias Robert Leniartek. 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel: (32) 225 50 10, e-mail: [email protected], www.aliasprint.pl
Nakład: 1200egz.
11
Świętowali...
NO PROMIL –NO PROBLEM
Fotki,upamiętniają Heppening który odbył się na parkingu
przed UG Bolesław 20 sierpnia 2013 r. Honorowy patronat objął Wójt
Gminy Bolesław. Ambasador kampanii to Tadeusz Lekki.
więcej:http://www.bezpromilowo.zielonki.pl/main/
60 lat Barbary i Alfreda Gawron
Na Świetlicę "Świetlik"zawsze można liczyć!
60-rocznica ślubu Anny i Jana Mitków z Podlipia
Do akcji włączyli się harcerze i zuchy ze Szkoły Podstawowej w
Bolesławiu.
100 urodziny Marianny Puz z Bolesławia.
Z życzeniami wszystkiego co najlepsze...
60 lat Aliny i Lucjana Kasprzyk z Podlipia.
12
Zza szyb automobilu
„To był świat
W zupełnie starym stylu,
To był świat
Zza szyb automobilu”-śpiewała niegdyś Urszula Sipińska. Kto
wie czy nie miała wówczas na myśli poczynań wielbicieli starych aut
Europejskiej Asocjacji Automobilerów?!
Krakowscy miłośnicy starych samochodów upamiętnili w szlachetny sposób 150 rocznicę Powstania Styczniowego. W sobotę, 7
września członkowie Europejskiej Asocjacji Automobilerów wzięli
udział udział w kolejnej III Eskapadzie Jurajskiej. Było historycznie, retro i klimatycznie. Załoga rajdu złożyła kwiaty na grobie płk.
Francesco Nullo na olkuskim Starym Cmentarzu, odwiedziła Dwór
w Bolesławiu a później udała się na prelekcję do Krzykawki, gdzie
zginął płk. Francesco Nullo. Wilhelm II Hohenzollern, ostatni niemiecki cesarz i król Prus powiedział:„ Uważam, że samochód to tylko
chwilowe objawienie. Ja wierzę w konia.”- Eskapada Jurajska była dowodem na to, że nawet cesarz może się pomylić!Organizatorem III Eskapady Jurajskiej była krakowska Europejska Asocjacja Automobilerów
oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
we współpracy z władzami Olkusza, Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Olkuszu oraz naszym Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej
w Bolesławiu. Giorgio Armani, włoski projektant mody twierdził, iż:
”Podobnie jak przy ubraniach, nie ma nic bardziej kuszącego niż dobranie samochodu do osobowości człowieka.” Było to wyraźnie widać
w bolesławskim dworze podczas wyboru najciekawszego samochodu
(wygrał żółty jaguar) i konkursu plastycznego dla dzieci („Retro Automobil”) związanego z powyższym.
Atrakcją dla wszystkich przybyłych było Miasteczko Ruchu Drogowego stworzone naprędce przez policjantów Komisariatu Policji
w Bukownie.
■▶Beata Bazan-Bagrowska

Podobne dokumenty

Nr 10/2015 - Urząd Gminy Bolesław

Nr 10/2015 - Urząd Gminy Bolesław 7) pojemność silnika – 4164 ccm 8) data pierwszej rejestracji – 20 październik 1995 r. 9) kolor nadwozia: żółty. 5. Minimalna kwota sprzedaży: 37 000,00. zł. 6. Pisemna oferta powinna zawierać:

Bardziej szczegółowo