Największe w tej części Europy wydarzenie dotyczące

Komentarze

Transkrypt

Największe w tej części Europy wydarzenie dotyczące
Największe w tej części Europy
wydarzenie dotyczące nieruchomości,
architektury, wnętrz i wzornictwa
11-14 lutego 2016 roku
Katowice
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
arch ite kci
p r o j e k ta n c i
biznes
m i a s ta
www.4dd.pl
S k ą d c z e r pa ć i n s p i r a c j e ?
G dzie
s z u k ać
p o m y s łó w ?
Odpowiedzią jest 4 DESIGN DAYS – największe w tej części Europy
mieszkaniowe na południu Polski. Spotkaniu towarzyszyć będzie
wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzor-
szereg imprez, w tym rozdanie nagród dla branży.
nictwa. Przez cztery dni ikony światowego i polskiego designu,
Temat i rozmach zobowiązują. Trudno rozmawiać o designie
najwięksi architekci i projektanci, producenci i firmy usługowe oraz
w szarym i nudnym otoczeniu. Dlatego chcemy zaprosić Państwa
deweloperzy będą dyskutować o tym, co inspiruje i kreuje świato-
do miejsca niebanalnego, które swoją architekturą tchnęło nowe
we trendy w architekturze i designie. Przedstawią ofertę nowator-
życie do centrum Katowic i stało się ikoną współczesnego designu
skiego wyposażenia i technologii, a także najnowsze inwestycje
– Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
P r o f. d r h a b . a r c h . E wa K u r y ł o w i c z ,
w i c e p r e z e s K u r y ł o w i c z & A s s o c i at e s
Prowadzenie pracowni architektonicznej wymaga dobrego orientowania się w realiach i uwarunkowaniach wykonywania zawodu, potrzebach klientów i wymaganiach odbiorców naszej pracy.
Dlatego nasza branża potrzebuje spotkań w jak najszerszym gronie.
Jo a n n a D e c G a l u K ,
d y r e k t o r m a r k e t i n g u f i r m y Ro c a Po l s k a
Chętnie angażujemy się w inicjatywy promujące dobry design i architekturę, ponieważ są bliskie naszym celom. Grupa Roca również tworzy dobrze zaprojektowane produkty i przestrzenie łazienkowe, mając w swoich strukturach kilka centrów oraz galerii designu i współpracując
ze znanymi architektami z całego świata.
Wierzymy, że premiera nowego eventu, jakim jest 4 DESIGN DAYS, odniesie sukces
i przyciągnie biznes, publiczność i architektów z całego kraju. To także okazja do promocji
stolicy Górnego Śląska, w którym znajduje się jedna z fabryk Roca. Dodatkową atrakcją jest
na pewno sam obiekt imprezy, czyli Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Roca i Laufen
zapraszają, my tam będziemy!
to :
1 1 -1 2 l u t e g o : d n i b r a n ż o w e
Arch ite ktu r a i d es i g n
Najnowsze trendy w architekturze obiektów komercyjnych.
Opinie architektów, designerów, deweloperów i najemców.
Pr z estr z e ń
pu b li cz na
Źródła inspiracji
i sposoby na
budowanie wspólnej
przestrzeni, która
podnosi jakość życia
mieszkańców.
Wn ętr z a ko m e rcyj n e
Wszystko o designie i wyposażaniu przestrzeni biurowych, handlowych i hotelowych.
Dowiedz się, jak projekt wpływa na sukces
komercyjny inwestycji.
Wn ętr z a m i esz k an i owe
Sposoby na niebanalne urządzenie mieszkań
i domów. Od kolorów, przez tkaniny, po meble
i gadżety do inteligentnego zarządzania.
1 3 -1 4 l u t e g o : d n i ot wa r t e
D es i g n
Talks
Ikony świata
architektury i designu
rozmawiają o tym,
jak mieszkać modnie
i wygodnie.
D es i g n S h ows
Cały program na:
Świat designerskich przedmiotów w Twoim
domu, spotkania z ekspertami, wywiady na
scenie, konkursy i zabawy.
w w w. 4 DD . p l
To m a s z K o n i o r ,
a r c h i t e k t, z a ł o ż y c i e l K o n i o r S t u d i o
Z architekturą mamy do czynienia na co dzień. Jest kosztowna, trwała, bezpowrotnie zmienia
krajobraz. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak silny wpływ wywiera na nasze życie. Dlatego
jakość architektury mierzymy zadowoleniem jej użytkowników. Rozmawiajmy o architekturze.
Poprzez rozmowę budujmy świadomość otoczenia. Nawet najlepsza architektura jest niekompletna bez dobrej urbanistyki, której domaga się każde miasto. Przestrzenie między budynkami są równie ważne, jak same budynki. Sądzę, że jakość przestrzeni w większym stopniu
zależy od oczekiwań użytkowników niż talentu architektów.
Bo ż e n a G a r g a s ,
P r e z e s I n s t y t u t u W z o r n i c t wa P r z e m y s ł o w e g o S p. z o . o . ,
Zapraszam do udziału w wydarzeniu 4 Design Days, podczas którego eksperci Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego wraz z zaproszonymi gośćmi specjalnymi prezentować będą
(i poddawać pod dyskusję) różne aspekty zastosowania wzornictwa do budowania przewagi konkurencyjnej firm i produktów, z udziałem zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych
technologii.
O r g a n i z at o r :
Grupa PTWP SA
40-114 Katowice, ul. Piotra Ściegiennego 3
telefon/fax centrala: 32 209 13 03
K o n ta k t i w s p ó ł p r a c a :
Robert Posytek
e-mail: [email protected]
Małgorzata Burzec-Lewandowska
e-mail: [email protected]
INF O RMACJE O RGANIZACYJNE :
w s p ó ł p r a c a ko m e r c yj n a :
Rejestracja na 4 DESIGN DAYS możliwa jest do 5 lutego 2016 r.
Podstawowy udział w 4 Design Days jest bezpłatny
i obejmuje możliwość uczestniczenia w następujących
projektach konferencyjnych:
– 4 DESIGN DAYS
– HOUSEMARKET FORUM SILESIA 2016
– PROPERTY FORUM KATOWICE 2016
Tomasz Szurawski
telefon 508 000 347
e-mail: [email protected]
Tomasz Ruszkowski
telefon 502 388 222
e-mail: [email protected]
Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia
udziału w Strefie Premium.
I n f o r m a c j e o r g a n i z a c yj n e
d l a p a r t n e r ó w i w y s ta w c ó w :
[email protected]
Organizator zastrzega sobie możliwość
odmowy przyjęcia zgłoszenia.
Lok a l i z a c j a 4 D e s i g n D ay s :
Szczegółowy program oraz rejestracja na:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
www.4dd.pl
w Katowicach
KUCHNIE