REGULAMIN POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM „U 7

Transkrypt

REGULAMIN POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM „U 7
REGULAMIN POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM
„U 7 KRASNOLUDKÓW”
1. Żłobek jest otwarty w dni powszednie, w godzinach od 7:00 do 17:00. Żłobek jest
nieczynny w święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.
2. Żłobek przyjmuje pod opiekę dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka,
Karty Informacyjnej Zdrowia Dziecka, Zaświadczenia od lekarza o zdolności do
uczęszczania do żłobka oraz podpisanie Umowy Zlecenia Opieki Nad Dzieckiem
wraz z Regulaminem jako załącznikiem.
4. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka ze
żłobka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych. Upoważnienie do
odbioru dziecka musi być dokonane na piśmie.
5. Dziecko jest przyjmowane przez opiekunki i odbierane przez rodziców w szatni
żłobka.
6. Dziecko należy przyprowadzać do godz. 9.00.
7. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do odbierania dziecka najpóźniej do godziny
17:00.
Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zawiadamiania pracowników żłobka o
ewentualnym spóźnieniu na nr tel. 667 57 22 62 lub sms. Po godz. 17.30 w
przypadku braku kontaktu z osobami wskazanymi jako osoby upoważnione do
odbioru dziecka zostanie zawiadomiona policja.
8. W przypadku pozostawienia dziecka pod opieką żłobka po godzinach otwarcia
naliczana jest dodatkowa opłata w wys. 30zł/godz. spóźnienia.
9. Wszelkie informacje dotyczące dzieci są przekazywane indywidualnie Rodzicom.
10. Rodzice są zobowiązani do informowania o nieobecności dziecka w żłobku do godz.
900 danego dnia: wiadomość sms, telefonicznie pod nr tel. 667 57 22 62, email:
[email protected], [email protected]
11. W przypadku wykupienia wyżywienia cateringowego opłata za wyżywienie za
pierwszy dzień nieobecności dziecka w żłobku będzie pobierana.
12. Do żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe.
13. Rodzice są zobowiązani do informowania o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych dziecka.
14. W przypadku przyprowadzenia do żłobka chorego dziecka lub gdy objawy choroby
uwidocznią się w trakcie pobytu dziecka w żłobku, Opiekun ma prawo odmówić
sprawowania opieki nad dzieckiem w danym dniu, lub żądać wcześniejszego
odebrania dziecka ze żłobka.
15. Po chorobie dziecka, u którego stwierdzono gorączkę pow. 380C, biegunkę trwającą
dłużej niż 24 godz., wymioty, katar i kaszel, objawy jakiejkolwiek choroby
zakaźnej lub innej choroby diagnozowanej i leczonej przez lekarza,
Rodzice/Opiekunowie winni przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające,
że dziecko jest zdrowe.
16. W żłobku nie podajemy dziecku żadnych lekarstw.
17. Rodzice są zobowiązani do terminowego uiszczania opłat do 5 każdego miesiąca.
18. Rodzice mają prawo do zgłaszania właścicielowi żłobka opinii i sugestii na temat
zasad funkcjonowania żłobka.
AKCEPTUJĘ REGULAMIN POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM
„U 7 KRASNOLUDKÓW”:
………………………
data
………………………………………………….………
podpis rodzica/opiekuna

Podobne dokumenty