Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Turystyczne

Transkrypt

Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Turystyczne
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Podgórna 7
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-057
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 684565403
Osoba do kontaktów: Joanna Klimek
E-mail: [email protected]
Faks: +48 684565403
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.lubuskie.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/5
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Turystyczne oznakowanie drogowe województwa lubuskiego.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: „Turystyczne oznakowanie drogowe województwa lubuskiego”.
Wykonawca w ramach zamówienia wykonuje następujące zadania:
1. Przygotowanie ostatecznej dokumentacji projektowej oznakowania drogowego znakami typu E-22a, E-22b
i E-8, w tym ich docelowych lokalizacji, na terenie województwa lubuskiego na podstawie wzorów (projektów)
oznakowania oraz map sytuacyjnych lokalizacji znaków dostarczonych przez Zamawiającego.
2. Dostawa i instalacja 271 znaków drogowych pionowych, znaków kierunku i miejscowości (znak turystyczny
drogowy) typu E-22a - 60 sztuk, E-22b - 196 sztuk, lub E-8 - 15 sztuk, dopuszczonych do obrotu w krajach
Unii Europejskiej, spełniających wymagania określone w Dyrektywach nowego podejścia i w innych aktach
prawnych Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.
z 2010 r. Nr 138, poz. 935), spełniających wymagania z rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170
poz. 1393 z późń. zm.), z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późń. zm.) oraz z rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) zgodny z wytycznymi
Zamawiającego.
3. Instalacja w/w znaków drogowych turystycznych typu E-22 oraz E-8 w uzgodnionych lokalizacjach wraz
z przygotowaniem miejsca pod instalację oraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń,
zgód właściciela terenu lokalizacji, opinii (w tym z Polskiej Organizacji Turystycznej, Lubuskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej), decyzji i dokumentów koniecznych do oddania Przedmiotu Umowy.
4. Uzyskanie stosownych pozwoleń/zezwoleń oraz opracowanie własnym staraniem i na własny koszt,
uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji
ruchu na czas trwania robót oraz ostatecznego.
5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty i informacje, jakie
mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu
dokumenty, o których mowa powyżej, przed upływem terminu wykonania Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
34992200
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/5
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DA.III.272.1.3.2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_umarsz_zg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-025555 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 042-071517 z dnia: 28/02/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
24/02/2015 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/5
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Na potwierdzenie spełniania ww.
Na potwierdzenie spełniania ww.
III.2.3)
warunków Wykonawcy zobowiązani warunków Wykonawcy zobowiązani
są:
są:
1) w zakresie posiadania wiedzy i
1) w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia:
doświadczenia:
- wykazać, że w okresie ostatnich
- wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonali:
- w tym okresie, wykonali:
minimum jedną dostawę
dostawy odpowiadające
odpowiadającą przedmiotowi
przedmiotowi zamówienia (tj.
zamówienia (tj. turystyczne
oznakowanie drogowe) na łączną
oznakowanie drogowe) na kwotę
kwotę minimum 800 000 złotych
minimum 800 000 złotych brutto.
brutto.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.1)
Zamiast:
DA.III.272.1.3.2014
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
Powinno być:
DA.III.272.1.3.2015
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/5
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-033010
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/5

Podobne dokumenty