nr 103 - Zespół Szkół w Przecławiu

Transkrypt

nr 103 - Zespół Szkół w Przecławiu
Nr 3-4 (103–104) marzec - kwiecień 2010
Cena 1zł
W numerze:
Aktualności
Wyniki konkursów
Rozrywka
Horoskop
KrzyŜówka
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
NajbliŜsze tygodnie będą obfitowały w waŜne dla szkoły,
czyli przede wszystkim dla uczniów, wydarzenia.
27, 28, 29 kwietnia to egzamin gimnazjalny – waŜy sprawdzian wiedzy i umiejętności.
Oczywiście, Ŝyczymy wszystkim trzecioklasistom połamania pióra. Mamy nadzieję, Ŝe wyniki będą
dla nich satysfakcjonujące, czego równieŜ im Ŝyczymy.
30 kwietnia – poŜegnanie uczniów klasy trzeciej LO
pierwsza połowa maja egzamin maturalny
Samych łatwych zadań, przyjaznych arkuszy egzaminacyjnych i „wylewności” na częściach ustnych
matur.
A tak na przyszłość samych prostych ścieŜek Ŝyciowych, które jednak prowadzą do jasno
wytyczonego celu. W tych wędrówkach ścieŜkami Ŝycia Ŝyczymy duŜo szczęścia, radości
i wytrwałości. Redakcja
Pierwsza połowa maja to waŜny czas dla uczniów klas trzecich, bo wybór szkół ponadgimnazjalnych.
NaleŜy korzystać z systemu nabór optivum. Wszelkie informacje u p. E. Arciszewskiej lub
informatyków: p. B. Pleban, p. Z. NaleŜnego.
Oferta
edukacyjna
szkół
ponadgimnazjalnych
dostępna
jest
na
stronie
https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat - na stronie internetowej szkoły jest aktualny link. Do
końca kwietnia kaŜdy uczeń otrzyma indywidualny login i hasło do systemu. Podania będą
generowane na lekcjach informatyki.
W swoich wyborach uwzględnijcie równieŜ naszą szkołę, czyli LO Przecław, bo udowodniliśmy, Ŝe
jesteśmy placówką, która dobrze przygotowuje do matury i potrafi zaspokoić aspiracje nie tylko
przeciętnego ucznia.
27 maja w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się konkurs wiedzy
20 Lat Samorządności. Rywalizacja odbędzie się w ramach Turnieju Sołectw.
28 maja uroczystość nadania imienia szkole.
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Rozstrzygnięcie konkursu literackiego Wolność jest w nas
Str. 2
Do piętnastego marca trwał konkurs literacki związany z działaniami przygotowującymi do nadania
imienia szkole. Dnia 18.03.2010 roku komisja w składzie: mgr Ewa Arciszewska, mgr Beata Mazur,
mgr Małgorzata WąŜ i dyr. mgr Barbara Dybska wyłoniła laureatów konkursu w czterech
kategoriach:
Kategoria I
Recenzja filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas
w reŜ. Rafała Wieczyńskiego
Nagroda: Agnieszka Wszołek - kl. IIa
W tej kategorii komisja nie przyznała wyróŜnienia ze
względu na to, Ŝe poza jedną dobrą pracą Agnieszki pozostałe
były na tym samym poziomie i dokonanie wyboru między kiepską praca, a kiepską tylko po to, by kogoś
nagrodzić, nie miało sensu.
PoniŜej fragment pracy Agnieszki:
[…]Ludzie, którzy znali księdza Popiełuszkę
osobiście, twierdzą, Ŝe aktor doskonale
odtworzył tę postać. My, osoby trzecie, nie mamy
moŜliwości porównania, nie moŜemy ocenić, jak
Adam Woronowicz poradził sobie z rolą. Jeśli
jednak przyjaciele i rodzina zamordowanego
księdza mówią, Ŝe aktor stanął na wysokości
zadania, to moŜemy tylko podziwiać. I juŜ sama
nie wiem, kogo bardziej: Woronowicza, czy
Popiełuszkę? Tego pierwszego, bo udała mu się
rzecz niełatwa, a tego drugiego za to, jaki był.
[…]ReŜyser miał kilka naprawdę dobrych
pomysłów, na przykład pomieszanie obrazów
archiwalnych z filmem albo sceny rodem
z filmów akcji. Wystarczy wspomnieć mroŜący
krew w Ŝyłach obraz strajku w Nowej Hucie albo
czołgi i szeregi MO na ulicach tuŜ po
wprowadzeniu stanu wojennego. Tło, które
stanowiły; protesty, strajki i manifestacje na
ulicach
doskonale
zharmonizowało
się
z głównym tematem. Muzyka teŜ była dobrze
dobrana, dodawała napięcia. Rozczarowały
mnie postacie drugoplanowe, były jakby
bezbarwne, papierowe, wyjąwszy kilka, na
przykład Antoniego Królikowskiego, grającego
Grzegorza Przemyka, Marka Frąckowiaka –
księdza Teofila Boguckiego albo Zbigniewa
Zamachowskiego, czyli Ireneusza, jednego
z hutników. Pozostali nie wypadli tak dobrze –
marna charakteryzacja, wymuszone kwestie.
Koniec filmu był chyba zbyt drastyczny. Nie
mogę patrzeć na takie sceny, a podobno nie tylko
ja nie obserwowałam tego, co się wtedy działo
na ekranie.
Kategoria II
Wiersz
Nagroda: Wojciech Salamon - kl. Ia
Popodziwiajcie sami:
WyróŜnienie: Monika Borys - kl. IIa
Paradoks
Chcieli Cię zniszczyć
Wymazać z pamięci
Chcieli Cię zabić
Pozbyć się problemu
By Twoje słowa juŜ im
nie szkodziły
I byli pewni
śe nikt się nie dowie
Wyrzuty
sumienia
utopili w Wiśle
I byli pewni
śe Ciebie
Nie ma
A Ty
śYJESZ
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Nieśmiertelnością imienia
Mocą słów
Których Ŝaden knebel juŜ nie zagłuszy
A Ty Ŝyjesz
W duszy narodu
Który winien Ci pamięć i wdzięczność
Za wolność
Za prawdę
Za Boga
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Str. 3
Kategoria III
Rozprawka na temat „Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą”
Nagroda: Agnieszka Wszołek kl. II a
WyróŜnienie: Patrycja Augustyn - kl. IIIb
PoniŜej fragment pracy Agnieszki:
[…] Kuba to kraj pod komunistycznymi
rządami Fidela Castro. ReŜim zabrania między
innymi prawa do swobodnego korzystania
informacji – nie pozwala na wolny dostęp do
Internetu, kontroluje wszystkie pozostałe środki
przekazu w kraju. Internet był do tej pory
jedynym miejscem, gdzie niezaleŜni dziennikarze
publikowali artykuły o sytuacji na Kubie. Teraz
zostali od tego odcięci. Właśnie o to walczy
Guillermo Farinas, kubański dziennikarz, który
45 dni temu rozpoczął głodówkę. Jest chory
i słaby, ale twierdzi, Ŝe jest w stanie zagłodzić się
na śmierć, dopóki Fidel Castro nie zacznie
przestrzegać
podpisanej
przez
siebie
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Sytuacja na Kubie jest dramatyczna, ale niewiele
się o niej mówi. Kubańczycy w obawie przed
reŜimem milczą. Dzięki Farinasowi, jednemu
z nielicznych, którzy nie bali się mówić prawdy
i walczyć o nią, świat ma okazję zobaczyć
przemoc stosowaną wobec zwykłych ludzi
i naduŜycia kubańskiego rządu. Taka postawa
Farinasa to wymowny przykład na to, Ŝe trzeba
wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. […]
To przykład argumentacji zastosowanej przez
Agnieszkę, nawiasem mówiąc, wspomniany dziennikarz
zginął za prawdę, ale tego autorka pracy jeszcze nie
wiedziała.
Kategoria IV
Prezentacja multimedialna na temat „Patron szkoły – ksiądz Jerzy Popiełuszko”
Nagroda: Katarzyna Jakubiak i Katarzyna Wolanin - kl. IIIa
WyróŜnienie: Gabriela Bystrek - kl. IIIa
Nagrody dla laureatów tego konkursu zostaną rozdane w dniu nadania szkole imienia, czyli 28
maja. WyróŜnienia zostały wręczone w dniu 31 marca podczas II debaty oksfordzkiej.
Zainteresowanie konkursami było przeciętne, liczyliśmy na szerszy udział młodzieŜy gimnazjum –
taka jest opinia p. dyrektor. Jednak poziom prac świadczy o zrozumieniu tej trudnej tematyki,
a posługiwanie się trafnymi argumentami dotyczącymi postaci literackich i historycznych jest dowodem
na duŜą wiedzę uczniów w tym zakresie.
Połączył nas wspólny patron
To juŜ historia, ale taka, którą miło będą wspominać i uczniowie naszej szkoły,
i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. Co spowodowało,
Ŝe doszło do spotkania uczniów i nauczycieli obydwu szkół? OtóŜ, połączył nas
wspólny patron ksiądz Jerzy Popiełuszko.
JuŜ o godzinie dziewiątej 20 marca na sali gimnastycznej w Przecławiu spotkali się
reprezentanci obu szkół z Barbarą Dybską – dyrektorem Gimnazjum w Przecławiu i Stanisławem
Parysiem – dyrektorem Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim.
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Str. 4
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Pierwszy etap to zmagania uczniów w turnieju dotyczącym Ŝycia i działalności księdza Jerzego
Popiełuszki.
Konkurs odbył się w dwóch etapach:
Etap szkolny - test sprawdzający wiadomości.
Do tego konkursu, który w naszej szkole
odbył się 09.03.2010r., przystąpiło ponad
100 uczniów z klas I-III gimnazjum. Do
drugiego etapu zakwalifikowało się pięciu
uczniów, którzy otrzymali największą liczbę
punktów. Byli to: Jerzy Hopek IIIa, Paweł
Najuch IIIb, Magdalena Czachor IIIa,
Marzena Kukla IIb, Przemysław Rusin
IIIb.
Etap międzyszkolny - o zwycięstwie
w konkursie zdecydował finał, rozegrany 20
marca w formie turnieju „jeden z dziesięciu”,
do którego przystąpili nasi uczniowie, jak
i pięciu najlepszych uczniów z Gimnazjum
w Wielopolu
Skrzyńskim:
Natalia
Szymańska,
Magdalena
Misiura,
Magdalena Misiora, Weronika Kruczek,
Katarzyna Świrad.
Uczniowie odpowiadali na przygotowane przez
nauczycieli pytania z zakresu:
- Ŝycie i dzieło ks. Jerzego Popiełuszki,
- społeczno – polityczne tło czasów, w których
Ŝył ks. Jerzy Popiełuszko (lata 1980 - 1990)
Turniej prowadzony był przez pana Stanisława
Wilczyńskiego. Jury konkursu, powołane przez
organizatora, składało się nauczyciele historii
z dwóch szkół: Lidia Mazur, Aleksandra
Wolak, Mariusz Maroń, Paweł Wośko.
Turniej
zakończył
się
zwycięstwem
gimnazjalistów z naszej szkoły:
I miejsce - Magdalena Czachor IIIa
II miejsce - Paweł Najuch IIIb
III miejsce - Przemysław Rusin IIIb.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody,
które zostały wręczone na zakończenie
spotkania, zaś pozostali uczestnicy wyróŜnienia
ufundowane przez redakcję naszej gazetki.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, bo
pokazali, Ŝe ich wiedza jest imponująca,
a pytania z tzw. grupy śmierci – jak określił je
prowadzący p. Stanisław Wilczyński – okazały
się łatwe i nie sprawiły uczestnikom konkursu
problemów.
DuŜa sala gimnastyczna stała się miejscem rywalizacji sportowej. Reprezentantów szkół zmierzyli się
w: tenisie stołowym, piłce siatkowej i piłce noŜnej. Oczywiście, występowały reprezentacje zarówno
chłopców, jak i dziewcząt.
Rozgrywkom sportowym towarzyszył występ cheerleaders, tj. Martyny Szczutko, Patrycji Wąchadło,
Klaudii Szewc, Moniki Marszałek. Dziewczyny przygotował p. Rafał Chęciek.
Rozgrywki sportowe rozpoczęły druŜyny grające
w piłkę siatkową. Naszą szkołę reprezentowali:
DruŜyna dziewcząt: Kinga Dudek,
Patrycja Augustyn, Joanna Bonar,
Ilona Podgórska, Magdalena Czachor,
Magdalena Słąba, Katarzyna Gawor,
Sabina Haracz, Paulina Cygan, Kinga
Szymaszek, Paulina Gąsior.
DruŜyna chłopców: Konrad Kopacz,
Adam Jemioło, Mariusz Surowiec,
Paweł Błachowicz, Maciek Chrząstek,
Mikołaj Bomba, Grzesiek śyrkowski,
Mateusz Cisło, Darek Bańka, Patryk
Bugaj, Kamil Kozioł.
W piłce siatkowej chłopców wynik
31:29 dla Przecławia, czyli zdobyliśmy 1 punkt. Za
to mecz dziewcząt w tej dyscyplinie zakończył się
wynikiem 25:23 dla Wielopola. DruŜyny
pracowały pod kierunkiem: dziewczyny – p.Anny
Kudły; chłopcy – p.Łukasza Muniaka.
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Rozgrywki
tenisa stołowego zarówno dla
dziewcząt, jak i dla chłopców
zakończyły
się
zwycięstwem
reprezentacji
Wielopola
Skrzyńskiego.
Naszą szkołę reprezentowali:
dziewczyny:
Patrycja
Augustyn, Kinga Szymaszek,
Joanna Bonar, Kinga Dudek,
Patrycja Król;
chłopcy: Mariusz Surowiec,
Adam Jemioło, Mateusz Cisło,
Mikołaj Bomba,
Opiekunem
druŜyn
był
p.Arkadiusz śola.
Na koniec zmagań rozegrany został mecz piłki
noŜnej.
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
DruŜyna chłopców w składzie: Paweł
Błachowicz, Bartłomiej Burdzy, Adam Jemioło,
Dawid Szczepanek, Grzegorz Surowiec, Rafał
Wilk, Tomasz Mazur, Kamil Szczepanek, Paweł
Bogdan,
Michał
Haracz
pokonała
reprezentację
Wielopola 3:1.
Mecz dziewczyn
miał przebieg, moŜna
powiedzieć
dramatyczny,
gdyŜ
nawet dogrywka nie
przyniosła
rozstrzygnięcia, dopiero strzały karne opiekunów
dały wynik 4:3 dla Przecławia.
Dziewczyny grały w składzie: Joanna
Szlachetka, Sylwia Markiewicz, Klaudia
Str. 5
Jędrysik, Joanna Betlej – bramkarz, Zofia
Szpara, Monika Malikowska, Agnieszka Burek,
Paulina Leska, Paulina Helowicz, Gabriela
Majka.
Opiekunem druŜyn byli: chłopców –
p. Arkadiusz śola, dziewcząt – p. Kinga Kwarta.
Takim sposobem ogólny wynik rywalizacji
sportowej był remisowy, dlatego rozstrzygnięcie
spotkania to pojedynek w darta.
Rzuty do tarczy wykonywali dyrektorzy
obydwu szkół. Szczęście, a moŜe i umiejętności
zdecydowały, Ŝe więcej punktów zdobyła dyrektor
Barbara Dybska.
Ogólna klasyfikacja sportowa to 4:3 dla
Gimnazjum w Przecławiu, ale pamiątkowe
puchary i statuetki otrzymały reprezentacje
obydwu szkół.
Równocześnie pracowało jury miedzyszkolnego konkursu
plastycznego pod hasłem: Barwy Ŝycia księdza Jerzego Popiełuszki.
Plakaty zostały ocenione przez nauczycieli obu szkół: Wioletę
Malską, Beatę Mazur, ks. Romana Depę i ks. Krzysztofa Trzepacza.
Wyłonili oni najlepsze prace:
I miejsce Kamila Młynarczyk – plakat Solidarność (G. Przecław)
II miejsce Joanna Gąsior – plakat Barwy Ŝycia…
(PG. Wielopole Skrzyńskie)
III miejsce Judyta Bator – plakat Droga do świętości
(G. Przecław).
Specjalistka p. Wioleta Malska prace uczniów oceniła wysoko:
Ograniczeniem był trudny temat „Barwy Ŝycia..” i forma plakatu, która
narzuca posługiwanie się symbolem, uogólnieniem i słowem, ale
syntetycznym i bardzo celnym.
Jury przyznało równieŜ siedem wyróŜnień:
Patrycja Ziomek – Bóg, modlitwa praca (G. Przecław)
Łukasz Jacek – Prawda kosztuje duŜo (G. Przecław)
Dawid Jacek – Prosimy Boga o nadzieję (G. Przecław)
Anna Kozub – Ks. Jerzy – sługa ludzkości (PG Wielopole Skrzyńskie)
Agata Ozga – Zło dobrem zwycięŜaj (PG Wielopole Skrzyńskie)
Katarzyna Baran – Twe barwne Ŝycie…(G. Przecław)
Renata Andreasik – Prawda zawsze zwycięŜy (PG Wielopole Skrzyńskie)
Uczestnicy konkursu z Wielopola Skrzyńskiego otrzymali nagrody i wyróŜnienia. Kamila i Judyta
nagrody otrzymają na uroczystości nadania szkole imienia w dniu 28 maja.
Miłe wraŜenia, smak rywalizacji, ciekawość spotkania z rówieśnikami, czyli pomysł na inny niŜ zwykle
sposób spędzenia soboty łączący przyjemne z poŜytecznym. Dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum
w Przecławiu to kolejne działanie przygotowujące do uroczystości nadania szkole imienia - właśnie księdza
Jerzego Popiełuszki.
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Str. 6
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
II SZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA W PRZECŁAWIU
Motto:
Cała sztuka mówienia, cała jej moc przekonywania opiera się na trzech zasadach:
•
Okazać, Ŝe to jest prawda, czego bronimy;
•
Zjednać przychylność słuchaczy;
•
Tak poruszyć umysły, jak sprawa wymagaCyceron
O sprawach waŜnych trzeba i naleŜy dyskutować w sposób rzeczowy i spokojny. Przekonali
się o tym uczniowie III klas Zespołu Szkół w Przecławiu podczas II szkolnej debaty oksfordzkiej.
Tezą kolejnej juŜ debaty uczynili słowa księdza Jerzego Popiełuszki wypowiedziane 25.09.1983
roku iŜ, umysłu ludzkiego nie się skrępować. Mieli zadanie, które nie zawsze było zgodne z ich
przekonaniami, ale rywalizacja wyzwoliła inwencję twórcą i kreatywność.
Debata odbyła się 31.03.2010 w ramach
bogatego
programu
działań
związanych
z nadaniem szkole imienia ks. Jerzego Popiełuszki.
Adwersarzami w dyskusji byli uczniowie IIIa
i IIIb gimnazjum. Na miejsce do rozmów
przeznaczono małą salę gimnastyczną naszej
szkoły, która dzięki dekoracjom zamieniła się w
prawdziwą salę debat - flaga, godło, białoczerwone kwiaty, na środku stół marszałkowski,
za którym zasiadła uczennica klasy II LO
Magdalena Grabiec i tuŜ obok stół sekretarza
debaty- w tej roli Agnieszka Krzak z II LO
z ogólnymi zasadami debaty i dzwonkiem
odmierzającym czas wystąpień. Centralne miejsce
zajmowała mównica.
Do prezentacji argumentów "za" i "przeciw"
wybrano po trzech przedstawicieli z kaŜdej klasy.
Przekonywały do swych racji i broniły tezy:
Katarzyna
Wolanin,
Martyna
Szczutko
i Patrycja Wąchadło z III a. Kontrargumenty
przedstawili Michał Madej, Karol Strzelczyk
i Marcelian Szczudło z IIIb.
Całość wystąpień indywidualnych i grupowych
oceniało niezaleŜne jury w składzie: pani Ewa
Arciszewska, pani Małgorzata WąŜ i pan
Stanisław Wilczyński. Opiekunem dydaktycznym
obu grup była pani ElŜbieta Bała.
Na wzór telewizyjnych, politycznych debat
kaŜdy z rozmówców miał ściśle określony czas dla
prezentacji swych poglądów. Wszystko było
punktowane z niezwykłą precyzją, o czym
przypomniała sekretarz debaty Agnieszka Krzak,
przywołując główne załoŜenia debaty i sposób
oceniania poszczególnych mówców i grup.
Podczas przemówienia kaŜdej ze stron przeciwnicy
mogli zadawać pytania. Temat spotkania okazał się
tak inspirujący dla obu grup, Ŝe ich potyczki
słowne wywołały poruszenie i autentyczne
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
zainteresowanie wśród publiczności oraz gorący
doping i integrację ze strony klas. Zadaniem
audytorium było opowiedzenie się za jedną z racji.
Po wystąpieniu rozmówców oddano głos
chętnym osobom z widowni, by mogły wesprzeć
którąś ze stron swymi argumentami lub podzielić
się po prostu swoimi refleksjami. Pojedynek był
bardzo interesujący, audytorium opowiedziało się
po stronie tezy, lecz podsumowanie punktów jury
zadecydowało o zwycięstwie uczniów klasy III b
(choć zaledwie 3 punktami przewagi).
Pani
wicedyrektor
Ewa
Arciszewska,
ogłaszając wynik tej debaty, podkreśliła, iŜ kaŜdy
z uczniów odniósł liczne korzyści, biorąc w niej
udział. Zwróciła uwagę na bogactwo środków
retorycznych, którymi posługiwali się dyskutanci.
Znalazły się tu anafory, pytania retoryczne,
paralelizmy składniowe i apostrofy. W debacie
wykorzystano róŜnorodne rodzaje argumentacji: od
racjonalnej poprzez wolicjonalną do argumentacji
emocjonalnej, którą mistrzowsko posłuŜyły się
zwłaszcza uczennice z IIIa. Uczniowie mieli
moŜliwość- według słów pani dyrektor - popatrzeć
na zagadnienia z wielu stron, zbudować spójną
Str. 7
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
i logiczną argumentację, wystąpić publicznie,
wysłuchać innych, wziąć odpowiedzialność za
swoje słowa. Słowem, pokazali swe oratorskie
i erystyczne umiejętności i zdobyli się na
rzeczową wymianę zdań. Uczniowie udowodnili
przede wszystkim sobie, Ŝe słowa cogito ergo sum
odnoszą się równieŜ do nich.
Pani wicedyrektor, gratulując uczestnikom
debaty ich przygotowania i zaangaŜowania,
wyraziła
chęć
udziału
w
tego
typu
przedsięwzięciach z udziałem młodzieŜy Zespołu
Szkół.
Pamiątkowe dyplomy i nagrody zostaną
wręczone w dniu nadania szkole imienia.
Na podstawie informacji p. M.WąŜ
Trzeba Ŝyć w prawdzie
W ramach przygotowań do nadania szkole imienia odbywają się lekcje poświęcone ks. Jerzemu
Popiełuszce. Miedzy innymi na języku polskim uczniowie badali strukturę logiczną jednego z kazań księdza.
Na tej podstawie budowali wypowiedź, która miała zawierać parafrazę tezy z kazania księdza Jerzego: Aby
być dobrym uczniem, trzeba Ŝyć w prawdzie.
Jak uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem dla superucznia? Oto jedna z prac:
Aby być dobrym uczniem, trzeba Ŝyć
w prawdzie. śycie w prawdzie, to przyznawanie się
do niej, nieunikanie jej. Nie być wolnym, to znaczy,
nie świadczyć o prawdzie, a poddawać się
kłamstwu. Gdy nie prostujemy fałszu, milczymy,
Ŝyjemy wtedy w zakłamaniu.
Drogą do wolności jest odwaŜne świadczenie
prawdy. Uczniowie nie zawsze mówią prawdę.
Czasami oszukujemy nauczycieli, rodziców czy
swoich kolegów. Nierzadko boimy się prawdy.
Lękamy się, Ŝe przyjaciele nas wyśmieją, dorośli
nie zrozumieją. ChociaŜ sumienie mówi nam, Ŝe
jest to złe, wolimy je zagłuszać. Dopiero, gdy
przezwycięŜymy lęk i będziemy działać zgodnie z
sumieniem, będziemy wolni.
W duŜej mierze sami jesteśmy winni naszemu
zniewoleniu, gdy ze strachu lub wygodnictwa
akceptujemy zło. Wtedy zło ma nad nami przewagę.
Gdy popieramy mechanizm zła, sami stajemy się
jego współtwórcami. Często nie umiemy zdobyć się
na empatię, bo się boimy. Czasami nawet
współczujemy ofierze zła, ale nie chcemy jej
pomóc, by nas to zło nie dosięgło. ZwycięŜa wtedy
strach, a moŜe zwyczajne wygodnictwo, bo po co
się naraŜać.
Zastanówmy się jeszcze, czy my, Ŝądając
prawdy od innych, sami nią Ŝyjemy? Czy Ŝądając
sprawiedliwości w szkole, w rodzinie, sami
jesteśmy sprawiedliwi? I czy jesteśmy odwaŜni, bo
z pewnością oczekujemy tego od innych. Kiedyś na
pewno będziemy chcieć, by ktoś nas obronił, by
nauczyciel wydał sprawiedliwą ocenę, a koledzy
nas nie okłamywali. I co wtedy?
Twórcą tej pracy jest Justyna Surman z IIa. Czekamy na podobne, moŜe jeszcze bardziej twórcze niŜ
oryginał.
Awangarda nie osiada na laurach
Jak wiemy, nasza szkolna grupa teatralna "Awangarda" otrzymała wiele nagród. W ubiegłym roku mogła
pochwalić się przedstawieniem pt. Odlot, lecz w tym roku przyszła kolej na coś innego. Przygotowali sztukę
Straszne dziedzictwo oraz Panie Szekspir, ja to widzę inaczej. Z tymi przedstawieniami młodzi aktorzy
zaprezentowali się na X jubileuszowym przeglądzie szkolnym grup teatralnych ANTRAKT
w Radomyślu Wielkim. Po raz drugi zdobyli 1. miejsce za spektakl Straszne dziedzictwo.
Przedstawienie zostało docenione przez jurorów za udaną próbę przełoŜenia tekstu
prozatorskiego na język teatru. Drugie zaś przedstawienie otrzymało wyróŜnienie.
W przeglądzie zaprezentowali się równieŜ gimnazja z Radomyśla Wielkiego
i Radgoszczy. 2. miejsce zajęła grupa z Radomyśla Wielkiego za przestawienie pt.
Czerwony kapturek.
Sukcesy, które dotąd Awangarda osiągnęła, wynikają nie tylko z zaangaŜowania
uczniów, ale równieŜ z pomocy naszych nauczycielek p. M. WąŜ i p. J. WięckowiczKopacz, które prowadzą tę wspaniałą grupę – takie jest zdanie nie tylko Sylwii Szeligi.
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Str. 8
By nie być kozłem ofiarnym
Jest 23 marca. Drugi dzień rekolekcji. Po krótkiej nauce księdza prowadzącego uczniowie naszej
szkoły podzieleni na dwie grupy obejrzeli spektakl profilaktyczny.
Dwóch
aktorów
z krakowskiego
Impresariatu Artystycznego
„Inspiracja”
wystawili
przedstawienie pod tytułem
Wyjść poza schemat.
Opiera się on na
klasycznym, i niestety coraz
bardziej
powszechnym,
motywie „kozła ofiarnego”.
Młody człowiek zostaje
wykluczony
ze
środowiskowej
grupy
i poddany prześladowaniu.
Pada ofiarą cyberprzemocy
– obraźliwych SMS-ów, publikowania ośmieszających go informacji
i zdjęć oraz podszywania się pod jego osobę w sieci. Oszołomienie
ofiary prowokuje sprawców i powoduje kolejne wybryki, prowadzące
do kompletnego zastraszenia i osaczenia pokrzywdzonego. Dopiero
pomoc kolegi przerywa błędne koło nękania.
Aktorzy w ciekawy sposób wciągnęli uczniów w przemawiającą
do wyobraźni sceniczną historię, podając im przykłady z Ŝycia
codziennego. W swoim przedstawieniu wykorzystali równieŜ ludzi
z widowni. Uświadomili oglądającym, Ŝe zarówno oni, jak i ich
bliscy mogą stać się celem podobnych zachowań. Podsunęli gotowe
pomysły na podjęcie konkretnych działań w celu rozwiązania
podobnych problemów.
Aleksandra Ptasznik
Stop przemocy!
29 marca 2010 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję zastanowić się nad tematem przemocy
i agresji. Organizatorem zajęć profilaktycznych zgłębiających ten problem, było Centrum Edukacji
MERITUS. Większa część lekcji była prowadzona drogą multimedialną. Uczestnicy dowiedzieli się, na
jakie grupy moŜna podzielić przemoc, tj. fizyczna i psychiczna, a takŜe o sposobach walki z agresją.
Został takŜe wyświetlony krótki film przedstawiający najgorszy skutej przemocy, śmierć. W czasie
tych zajęć kaŜdy mógł wykazać się pomysłowością, poniewaŜ prowadzący często pytali o zdanie
uczniów. Wielu z nas, z pewnością, uświadomiła sobie, Ŝe jest to powaŜny problem i moŜe dotyczyć
kaŜdego z nas.
NajwaŜniejszy wniosek, który moŜna wynieść z tych zajęć: Nie moŜemy ignorować przemocy
i agresji w naszych najbliŜszych środowiskach, np. w klasie.
TyśŚś^^
Fitness & Wellness
Dnia 6 lutego 2010r w Zespole Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu odbyły się
pierwsze indywidualne zawody powiatowe FITNESS & WELLNESS. Naszą szkołę
reprezentowały: Katarzyna Myjak (Ie), Aleksandra Król (IIa), Aleksandra Szczepanek (IIa), Sylwia
Szeliga (IIa), Natalia Haracz (IId), Karolina Marucha (IId), Ilona Podgórska (IId), Martyna
Szczutko (IIIa), Klaudia Szewc (IIIa) oraz Patrycja Wąchadło (IIIa).
utrwalenie kroków. Pomimo małych trudności
W zawodach uczestniczyło
ok. 40
uczestników w tym 2 chłopców. Na początku
kaŜdy świetnie dawał sobie radę ;).
wszyscy wzięliśmy udział w rozgrzewce
Kiedy
skończyliśmy
część
taneczną
prowadzonej przez instruktorkę klubu fitness
zostaliśmy podzieleni na grupy. KaŜda grupa
panią Agnieszkę Kusak. Następnie zostaliśmy
zajęła początkowe stanowiska, na których były
przez nią nauczeni krótkiego układu. Oczywiście
sprawdzane umiejętności: siła mięśni brzucha,
dostaliśmy kilkanaście minut czasu na
gibkość, przerzut bokiem, mostek: ze stania
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
i leŜenia
enia tyłem, szpagat, stanie na rękach
r
i na
głowie oraz inne własne umiejętno
ętności. KaŜde
z tych ćwiczeń było oceniane w zaleŜności
zaleŜ
od
tego, jak dobrze uczestnik je wykonał. Po tym
jak juŜ kaŜdy
dy zapełnił swoje rubryki
rubr
punktowe z poszczególnych ćwiczeń
wiczeń nastąpił
czas na przedstawienie układu tanecznego
przed komisją.
Jeszcze
przez
ostatnie
chwile
dopracowywaliśmy
my kroki taneczne, po czym
na środek
rodek sali wychodziły kolejno po 2 osoby.
KaŜdy starał się jak najlepiej wykonać
wyko
układ,
nie trzeba chyba dodawać, Ŝe kaŜdemu
ka
towarzyszył mały stres. Kiedy juŜ wszyscy
przedstawili układ taneczny, komisja ogłosiła
przerwę,, podczas której zliczali punkty.
Wszyscy chcą kochać,
choć nie przyznają się,
tak pięknie
knie jak w kinie, jak we śnie…
ś
Tak naprawdę wszyscy
pragniemy miłości. Zakochać
się moŜna w kaŜdym wieku.
Siedem, dziesięć, szesnaście,
dwadzieścia czy czterdzieści
lat – wiek nie ma znaczenia,
ale niestety zawsze znajdzie się
ktoś, kto uwaŜa, Ŝe twoja
miłość jest nieodpowiednia…
Tymczasem ja wiem, Ŝe
odnalezienie swojej drugiej
połówki to ogromne szczęście
i wspaniały dar. Wiem, Ŝe jest
ktoś, dla kogoś warto Ŝyć! Ktoś
kto mnie kocha, potrzebuje
i nie widzi świata poza mną.
Nie spędzam juŜ wiosennych
popołudni, siedząc samotnie
w fotelu i zabicia czasu
oglądając nudny film dla.
śycie zakochanych nabiera
innych
barw!
Spacery
w towarzystwie ukochanego,
splecione ręce, czułe słówka,
ciepłe spojrzenia, dyskretne
Str. 9
Organizatorzy zadbali o to, aby kaŜdy dobrze
się bawił. Mieliśmy
my moŜliwość
mo
poddać się
zabiegom kosmetycznym oraz fryzjerskim,
które prowadziły uczennice technikum
fryzjerskiego. Oczywiście,
Oczywi
kaŜda dziewczyna
chciała skorzystać z chwili relaksu.
W międzyczasie
dzyczasie zostaliśmy
zostali
zaproszeni na
mały poczęstunek,
stunek, po którym udaliśmy
udali
się na
ogłoszenie
enie wyników.
Punkty dokładnie podliczone, miejsca
ustalone, więcc zostało tylko czekać
czeka
z napięciem
ciem na werdykt. Okazało się
si Ŝe III
miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły Klaudia Szewc.. Pozostałe reprezentantki
naszej szkoły równieŜ
równie
zajęły wysoko
punktowane miejsca. RóŜnice punktów były
minimalne.
Cud miłości
pocałunki i wyrywające się
z piersi serce, łomocące jak
nigdy dotąd – to właśnie jest
pierwsza miłość!
Idziesz do szkoły i wiesz,
Ŝe czeka tam na ciebie ktoś
wyjątkowy,
Ŝe
twoje
pojawienie się jemu równieŜ
sprawi
radość.
Spędzacie
razem
kaŜdą
przerwę
i złościcie się, bo lekcje
w osobności
są
strasznie
długie, a przerwy mijają
w mgnieniu oka. Ból sprawia
kaŜda chwila rozstania. Nie
lubisz
juŜ
samotności,
odosobnienia, a przyjaciele
stają się mniej waŜni, szkoła
przestaje cię interesować –
chyba, Ŝe jako miejsce
spotkań… Uczysz się coraz
gorzej, bo teraz najwaŜniejszy
jest twój związek. Zbierasz
coraz więcej złych ocen,
a atmosfera w domu staje się
tak napięta,
napi
Ŝe za chwilę moŜe
wybuchn
wybuchnąć.
W normalnych warunkach
to
mogłoby
załama
załamać
najwię
największych
twardzieli, ale
zakochani potrafią
potrafi to wszystko
przetrwa Nie zniechęca ich
przetrwać.
niewyrozumiało
niewyrozumiałość
rodziców
i nauczycieli.
Wszelkie
pouczenia, rady i tłumaczenia,
Ŝee w tym wieku najwaŜniejsza
najwa
powinna być
by nauka, Ŝe jeszcze
za wcześnie
wcze
na miłość, nie
przemawiaj im do rozsądku.
przemawiają
Oni wiedzą
wiedz swoje. Kochają
i chcą być kochani! Mają do
tego prawo i nikt nie moŜe
mo im
tego zabronić!
zabroni Oczywiście, Ŝe
na miłość
miło zawsze jest czas, ale
jeśli
śli zdarzy nam się
si teraz, to
naleŜy nią
ni Ŝyć i nie dać sobie
jej odebrać!
odebra
Warto teŜ
te pomyśleć, jak
pogodzi dwie rzeczy: szkołę
pogodzić
i miłość.
miłość To da się zrobić.
Sylwia M ;D
GIMPRESS 3-4 (103-104)
104) marzec-kwiecień
marzec
2010
Str. 10
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Współczesne subkultury
Punk - Punk charakteryzuje się przede
wszystkim kolorowym grzebieniem na głowie.
Naukowcy twierdzą, Ŝe moŜe mieć to związek
z bliskim pokrewieństwem Punka i pawia lub,
ewentualnie, Ŝe Punk jest po prostu krzyŜówką
pawia z kogutem. KaŜdy Punk słucha muzyki
Punk, natomiast jeśli Punk jest hardcore’m
słucha naturalnie Hardcore Punk. Styl ubierania
Punków jest tak róŜnorodny jak wielkanocne
pisanki – grunt, Ŝeby było jak najbardziej
szokująco. Punk jest zwolennikiem anarchii,
a ego
marzenie to dokonać zbiorowej
eksterminacji wszystkich ludzi dzierŜących
władzę łącznie z królową ElŜbietą.
Metal – wbrew temu, co sugeruje nazwa Metale
wcale nie mieszkają na złomie. Znakiem
rozpoznawczym Metali jest gest mano cornuta, czyli
popularne \m/. KaŜdy szanujący się Metal ma długie
włosy, skórzaną kurtkę i piętnaście kolczyków
w uchu. Metale róŜnią się od Punków tym, Ŝe jeśli
Metal jest hardcore’m nie słucha Hardcore Metal
tylko Death Metal. Zwykły Metal słucha muzyki
Heavy Metal, który, wbrew powszechnemu
przekonaniu, jest tym samym co „zwykły” Metal.
KaŜdy Metal jeździ Harleyem Davidsonem (jeśli nie
jeździ, to nie jest Metalem). Marzeniem Metali jest
podbić świat, zwiększyć produkcję Harleyów
Davidsonów i zmieścić szesnastego kolczyka w uchu.
Skate – jest to kontrkultura opierająca się głównie
na jeździe deskorolką, noszeniu luźnych spodni
i mówieniu „Elo, ziom”. Często mylona
z subkulturą Hip-Hop. Skate’a moŜna poznać po
czapce nasuniętej na czoło, niedbałej postawie,
rozporku poniŜej kolan i jeszcze dłuŜszym Tshirtcie.
Skate
występuje
w
najczęściej
w skateparkach, są to święte miejsca kultu
Skate’ów. Skate czci swoją deskorolkę poprzez
nadmierne
jej
eksploatowanie.
Deskorolki
Skate’ów są róŜne, zazwyczaj ozdobione w sposób
jak najbardziej „wyjechany w kosmos na maksa,
ziom!”. Skate rozpoznaje drugiego Skate’a poprzez
robienie Ŝółwika i hasło „ziom” – wtedy Skate wie,
Ŝe to „swój ziom”.
Emo – Emo właściwe to osoba wraŜliwa,
nieśmiała, ponura, cicha i zamknięta
w sobie – wszak od pojęcia „emocje”
wzięła się nazwa tej subkultury.
Niestety dzisiejsze Emo błędnie odczytuje tę nazwę
jako skrót od emotinkonki na GG i co najgorsze
przekłada to na Ŝycie codzienne. Emo nosi
wyzywający czarny makijaŜ, czarne ubrania i ogólnie
naśladuje Gotów. Charakterystyczne są takŜe
zniszczone tenisówki i grzywka zasłaniająca oczy.
Emo właściwe to melodramatyczny nastolatek, który
uwielbia uŜalać się nad sobą i nad swoim urojonym
cierpieniem, często się tnie. Współczesne Emo, czyli
tak zwane Emo udawane, stało się powszechne
z powodu ogólnej mody na bycie Emo. Emo
udawane ubiera się jak Emo i to jest jedyna rzecz,
która upodabnia takiego osobnika do Emo. Emo
udawane to najczęściej Pokemon, który dodaje sweet
zdjęcie na naszej klasie i podpisuje je „Je$tem
EmooooO”.
Hip-Hop – ruch kulturowy powstały w Ameryce
w latach 70. ubiegłego wieku. Podczas zamieszek
w nowojorskiej dzielnicy Bronx Afroamerykanie
i Latynosi połączyli siły, a po zwycięskich walkach
zasiadali dawnym zwyczajem przy ognisku (patrz:
Indianie) tańcząc i śpiewając swoje pieśni narodowe.
Tak powstał Hip-Hop. Hip-Hop polega na rapowaniu
bardzo ambitnych i głębokich fraz w rytm muzyki.
Polski Hip-Hop jest szczególnie popularny na
blokowiskach. Prawdopodobnie to on przyczynił się do
wzrostu populacji dresów (niezbyt inteligentnych
osobników, ogolonych na łyso i noszących dresy,
a często równieŜ kije baseballowe). Hiphopowcy
uwielbiają malować graffiti na czym tylko się da
i tańczyć breakdance. Typowy Hiphopowiec nosi za
duŜą bluzę z kapturem i długi łańcuch na szyi. DuŜo
przeklina i nie jest zbyt sympatyczny.
Gothic – subkultura gotycka często jest
kojarzona z satanizmem. Plotki takowe są
jednak szybko dementowane, a ludzie
rozsiewający je zwykle znikają bez śladu.
Tak czy inaczej Gothic to jedyna subkultura,
która ma coś wspólnego z rozumem, choć
oczywiście bywają wyjątki. Goci słuchają
muzyki gotyckiej i metalu. MoŜna ich poznać
po czarnym, mrocznym ubiorze i makijaŜu.
Goci najczęściej interesują się okultyzmem,
literaturą, sztuką, wampiryzmem lub
mitologią, co jest kolejnym dowodem na to,
Ŝe umieją myśleć. Goci często są myleni
z Emo, ale tak naprawdę nie mają z nimi nic,
ale to absolutnie nic, wspólnego. Goci są
z natury romantykami. Ich marzenie to
przeŜyć wspaniałą i wielką miłość, a potem
dla niej umrzeć w jakiś romantyczny sposób
(patrz: Romeo i Julia).
Uwaga! Subkultury zostały opisane na wesoło. Prosimy nie brać tego na powaŜnie! :)
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Str. 11
panna lovegood
Ciekawe powiedzenia i cytaty
Burza w szklance wody, czyli wiele hałasu o nic,
bezskuteczna, niepowaŜna awantura.
Być komuś kamieniem u szyi, to być dla kogoś
cięŜarem, niewygodnym, zwłaszcza w podróŜy.
Być ugodzonym strzałą Amora. to zakochać się.
Być w siódmym niebie, to radować się, cieszyć, być
zadowolonym, szczęśliwym, zachwyconym.
Chodzić jak błędna owca, czyli bez określonego
celu, w tę i z powrotem.
Cicha woda to określenie kogoś pozornie
spokojnego, skromnego, nieśmiałego, kto umie
jednak skutecznie działać.
Eldorado to określenie krainy szczęścia, kraju
bogactwa, dobrobytu.
Fortuna kołem się toczy, czyli los, powodzenie są
niestałe.
Ja na to, jak na lato, czyli to mi się podoba, chętnie
się zgadzam.
Kamień milowy to znaczy podstęp w jakiejś
dziedzinie.
Kupować kota w worku, to kupować coś bez
obejrzenia, bez sprawdzenia.
Kura znosząca złote jajka, to źródło wielkich
zysków.
List się nie rumieni, czyli łatwiej wyrazić krępującą
myśl czy prośbę na piśmie niŜ w mowie.
Lwi pazur, czyli talent dający się rozpoznać
w drobnym szczególe.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem, czyli
milczenie jest cenniejsze niŜ mówienie.
Nic tak nie ciąŜy jak sekret.
Ogród rozkoszy to określenie raju.
Pod róŜą, czyli w dyskrecji, w zaufaniu,
w tajemnicy.
Serce w rozterce to określenie wahań miłosnych.
Syreni śpiew to śpiew czarujący, urzekający,
kusicielski, cudowny, niezwykły.
Tajemniczy jak Sfinks to bardzo tajemniczy.
Wilcza przyjaźń to przyjaźń nieszczera, podstępna.
śywe srebro to określenie osoby bardzo Ŝywej,
aktywnej.
Czarny rynek tłumaczeń
Obecnie jedną z najpopularniejszych stron internetowych jest chomikuj.pl. Jest
to portal, na którym dosłownie kaŜdy, za darmo, moŜe załoŜyć konto i „buszować”
po tysiącach plików zamieszczonych na innych „chomikach”. Jest na nich muzyka,
filmy, obrazki i, modne ostatnio, ebooki.
Zapytani, dlaczego to robią, odpowiadają: „Nie
Ebook to nic innego jak ksiąŜka w wersji
moŜemy wytrzymać przedłuŜającego się czasu
elektronicznej. Zagorzali czytelnicy mogą ściągnąć
między wydaniem pierwszego a drugiego tomu.”
plik na swój komputer i czytać, czytać, czytać…
Ebooków w Internecie jest tysiące. Niektóre są juŜ
albo „Z nudów. Nie interesują mnie gry czy naszaklasa. Mam sporo czasu i nie wiem, jak go
stare, ale niektóre ledwo co wydane w języku
poŜytecznie wykorzystać.”
polskim.
Z jednej strony taka działalność jest poŜyteczna,
Niecierpliwi obrali nowy kierunek w tworzeniu
ebooków. Od około roku, na „chomikach” zaczęły
ale z drugiej wydawnictwa tracą na tym ogromne
sumy pieniędzy. Prawie przed kaŜdym wydaniem
pojawiać się nieoficjalne tłumaczenie ksiąŜek.
ksiąŜki jest ona wcześniej opublikowana
Angielskie wersje bestsellerów są „przekładane”
w Internecie przez zapalonych czytelników
na język polski. Oczywiście nie są to profesjonalne
tłumaczenia, ale niektóre są naprawdę dobre.
i amatorów tłumaczeń. Jednym z superhitów na
rynku ksiąŜek było Przed świtem Stephenie Meyer
Jednymi z najlepszych tłumaczów są Puszczyk 1
wydane pod koniec marca zeszłego roku. Łatwo
i Puszczyk 2 – znane jako Puszczyki i Orliki ☺.
zgadując, internauci byli szybsi. Na „chomikach”,
Lecz nie tylko one zasługują na uwagę. Wiele
fanów poszczególnych ksiąŜek stworzyło „teamy”
ostatnia część sagi Zmierzch była dostępna juŜ
w połowie listopada 2008 roku.
zajmujące
się
właśnie
tłumaczeniem
poszczególnych
tomów
ulubionych
dzieł.
Podsumowując, nieoficjalne tłumaczenia są dobre, ale nie dla wszystkich. Tłumacząc bądź czytając takie
tłumaczenia, przemyślmy to, co robimy. Nam podoba się czytanie za darmo, ale czy w takim samym stopniu
podoba się to wydawcom i autorom „nielegalnych” ksiąŜek?
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Str. 12
[email protected]
Dzień kawałów i wygłupów,
wygłupów czyli
SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO?
Prima Aprilis
Prima aprilis to po łacinie oznacza ,,pierwszy kwietnia" - to dzień Ŝartów,
artów, obyczaj
zapoczątkowany mnij więcej
cej w połowie XII wieku obchodzony w wielu krajach. Polega on
na robieniu Ŝartów,
artów, celowym wprowadzaniu w błąd.
bł d. Tego dnia w wielu mediach pojawiają
pojawiaj
się róŜne Ŝartobliwe
artobliwe informacje, które sprawiaj
sprawiają, Ŝe tysiące
ce ludzi wierzy w co
coś
absurdalnego. W Wielkiej Brytanii nazywany jest Dniem Głupca, we Francji Dniem Ryby. A
pochodzi ze staroŜytnego
ytnego Rzymu. Historia święta prima aprilis wiązana
zana jest z mitem o Demeter i Persefonie,
ale teŜ z niechlubną postacią Judasza Iskarioty (pono
(ponoć urodził się właśnie 1 kwietnia) oraz z dziwnymi
zawirowaniami związanymi
zanymi z reformą kalendarza w XVI wieku. W Polsce zwyczaj ten pojawił się
si w XVII
wieku i, tak jak i dziś, polegał na robieniu
bieniu dowcipów, opowiadaniu nieprawdziwych historii.
Oto kilka najbardziej znanych, absurdalnych dowcipów, jakie 1 kwietnia zrobiły telewizja, radio i gazety.
Spaghetti moŜna wyhodować?
Chwila bez grawitacji?
Burger w lewej ręce?
r
W 1998 r. Burger
Bur
King
W 1957 r. telewizja BBC
W 1976 r. znany brytyjski
opublikował
reklamy,
ogłosiła, Ŝe dzięki łagodnej
astronom Patrick Moore oznajmił
w których
ogłosił
zimie i innym czynnikom,
w radiu, Ŝe dokładnie o 9.47 rano
wprowadzenie
na
rynek
szwajcarscy rolnicy zebrali
nastąpi
wyjątkowe
zjawisko
,,Whoppera
dla
pierwsze
plony
spaghetti.
astronomiczne.
Niepowtarzalny
Leworę
Leworęcznych".
Kanapka
Pokazano film prezentujący
układ planet miał spowodować
miała mieć
mie te same składniki
uśmiechniętych
rolników
zmniejszenie siły przyciągania.
przesuni
przesunięte
o 180 stopni
zrywających makaron z drzew.
Wmówiono słuchaczom, Ŝe jeśli
wzglę
względem
wersji
dla
Do
telewizji
zadzwoniły
podskoczą dokładnie w tym
prawor
praworęcznych.
I co ? Klienci
tysiące
Brytyjczyków
momencie, to przez chwilę będą
uwierzyli !!! Tysiące
Tysi
osób
z pytaniem, jak wyhodować
unosić się w powietrzu. Oczywiście,
prosiło
ło
w
restauracjach
spaghetti w przydomowych
do radia zadzwoniły setki osób,
o nowego burgera.
ogródkach.
które potwierdziły, Ŝe udało im się
unieść nad ziemią.
Py$ka ;**
Ciekawostki
• Trylogia drukowana
owana była najpierw w prasie,
w odcinkach.
Sienkiewicz
otrzymywał
wówczas wiele listów od czytelników, którzy
prosili go, by np. ocalił Ŝycie
ycie swym bohaterom.
• Pośród
ród bogactw zdobytych w obozie tureckim
pod Wiedniem była takŜee kawa. Polacy
zetknęli się z nią wtedy po raz pierwszy. Jeden
z towarzyszy króla Jana załoŜył
Ŝył w Wiedniu
pierwszą kawiarnię.
• Wśród Słowian szczególnie rozpowszechniona
była wiara w upiory, czyli zmarłych
wstających
cych z grobów na zgubę
zgub Ŝyjących.
Powszechne dziś w językach
zykach europejskich
słowo wampir jest pochodzenia słowiańskiego.
słowia
• Według legendy pewnego razu poproszono
Mahometa, by ukazał swojąą nadprzyrodzoną
nadprzyrodzon
moc. Wówczas Prorok wezwał górę
gór Safo, aby
do niego przyszła. Góra nie ruszyła się
si jednak
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec--kwiecień 2010
z miejsca. Mahomet uznał to za wyraz łaski
Allacha, bo gdyby usłuchała, przygniotłaby
jego i widzów. Stąd powstało powiedzenie:
Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet
przyszedł do góry. Bardziej popularną
popularn wersją
jest powiedzenie: Kazał pan, musiał sam.
• Opat klasztoru w Tyńcu
ńcu pod Krakowem napisał
skargę do papieŜa,
Ŝa, Ŝe studenci w święta
BoŜego
ego Narodzenia oddaj
oddają się "obŜarstwu,
pijatyce, śpiewom,
piewom, zabawom, bójkom
bó
[...]
czym
m klasztor niesłychanie obraŜają,
obra
spokój
mnichów zakłócająą i serca ich bardzo gorszą".
gorsz
W odpowiedzi papieŜ
papie zagroził niesfornym
studentom klątwą.
• Katar w średniowieczu
redniowieczu leczono, wkładaj
wkładając
choremu do nosa cebulę
cebul z musztardą. śyczenie
"na zdrowie"
wie" po kichnięciu
kichni
wzięło się
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
z Francji, z czasów, gdy w Europie szalała
"czarna śmierć". ZaraŜonych dŜumą męczyło
kichanie, kichającemu więc Ŝyczono "na
zdrowie", by kichanie nie było objawem
choroby.
• Na obrazach średniowiecznych często widzimy
stroje, których zestawienie kolorystyczne jest
wręcz odpychające, np. czerwony + niebieski.
Str. 13
Wiadomo, Ŝe strój odzwierciedlał pozycję
społeczną, więc naturalnym dla ludzi bogatych
było uŜywanie barwników intensywnych
i drogich, tak jak właśnie czerwień i niebieski.
• Inną ciekawostką były suknie ślubne. Dzisiaj
tradycją jest noszenie białych sukien, jednak
kiedyś stosowano fioletowy materiał.
NUMEREK
uprawniający do zwolnienia z pytania
w KWIETNIU i MAJU.
Imię i nazwisko właściciela:
...........................................
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
HOROSKOP SZKOLNY
Baran 21 III – 20 IV
Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak,
lubi szkołę, zrobi wszystko, Ŝeby się w niej
nie nudzić.
Barany to osoby bystre, ciekawskie, elokwentne,
a przy tym bardzo ambitne. Nie za bardzo chcą siedzieć
spokojnie w szkolnej ławce, najbardziej lubią w szkole
przerwy. Wtedy mogą się wyszaleć i wyładować,
rozpierającą je energię. Nudne lekcje zniechęcają
Barana, zachęcają do rozrabiania. To typowi
„przywódcy klasowi”, prowodyrzy niejednej draki.
Wszędzie jest ich pełno, swoich poglądów bronią
uparcie, nie podlizują się nauczycielom, z nimi równieŜ
prowadzą zwykle Ŝywiołowe dyskusje. Jeśli polubią
przedmiot i nauczyciela, potrafią przyłoŜyć się do nauki.
Interesują ich konkursy szkolne, olimpiady. Barany są
zwykle wszechstronnie uzdolnione, pomysłowe, mają
zdolności językowe. Szybko się uczą, przedmiot, który
lubią, pochłania je całkowicie. Barany powinny
popracować nad koncentracją, wykazywać więcej
samokontroli i zdyscyplinowania, a wtedy dobre oceny
i sukcesy przyjdą same.
Ulubione przedmioty: języki obce, matematyka,
fizyka, informatyka, wf.
Byk 21 IV – 21 V
W szkole spokojny i cichy, pilny i sumienny
- ale bez przesady - nie lubi robić więcej niŜ
musi.
Byki są spokojne, zdyscyplinowane, pilne. Nigdy nie
słychać ich w klasie, nie lubią zgłaszać się do odpowiedzi,
rzadko biorą udział w klasowych dyskusjach. Byki są lubiane
przez nauczycieli, bo nie sprawiają większych kłopotów
wychowawczych. Starannie prowadzą zeszyty, robią notatki.
Mają dobrą pamięć, są pracowite i wytrwałe, chociaŜ nie
uczą się więcej niŜ muszą, nie rozwiązują zadań „dla
chętnych”. Są często uzdolnione artystycznie, mają teŜ
zdolności do przedmiotów ścisłych. Zwykle są lubiane, mają
duŜo kolegów, ale są pamiętliwe i nie zapominają urazów.
Byki powinny starać się bardziej rozwijać swoje
zainteresowania, wkładać w naukę więcej pasji. Więcej
odwagi w klasie równieŜ się przyda.
Ulubione przedmioty: matematyka, biologia, geografia,
plastyka, muzyka.
Bliźnięta 22 V – 20 VI
Klasowy gaduła, kaŜdego rozbawi, wyczyta
kaŜdą ciekawostkę, wszędzie go pełno.
Bliźnięta szybko się uczą, są ciekawskie, bystre
i inteligentne. Interesują je bardzo róŜnorodne dziedziny
nauki, lubią szperać w ksiąŜkach i nawet nauczycieli
zaskakiwać wyczytanymi nowinkami. Są gadatliwe, zadają
zwykle mnóstwo pytań, biorą udział we wszystkich
dyskusjach. Nauka nie sprawia im większej trudności.
Zwykle są lubiane przez nauczycieli i kolegów. Mają bardzo
dobrą pamięć, zdolności artystyczne, talent aktorski. Są
bardzo pomysłowe, mają duŜe poczucie humoru, potrafią
rozweselić całą klasę. Chętnie uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych. Bliźnięta powinny popracować nad
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Str. 14
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
koncentracją, pracować systematycznie, solidniej się
przykładać do nauki i lepiej wykorzystywać wrodzone
zdolności.
Ulubione przedmioty: języki obce, polski, historia,
chemia, informatyka.
Rak 21 VI – 22 VII
Pilny i obowiązkowy, szybko się uczy,
spokojny, Ŝyje we własnym świecie marzeń,
wzorowy uczeń, lubią go nauczyciele.
Raki mają duŜą wyobraźnię, dobrą pamięć, szybko
się uczą. Podczas nauki wykorzystują swoją intuicję,
spostrzegawczość, wraŜliwość. ChociaŜ nie przepadają
za szkołą, to nie mają problemów w nauce. Są lubiane
przez nauczycieli za pilność i obowiązkowość – nigdy
nie zapominają o pracy domowej, starannie prowadzą
zeszyty, zawsze są przygotowane do lekcji. Raki są
tajemnicze, nie mają zbyt wielu przyjaciół, zwykle
chodzą własnymi drogami. Są pamiętliwe, łatwo je
zranić. Wobec zaufanych przyjaciół są bardzo uczynne,
koleŜeńskie. Mają talenty artystyczne oraz zdolności do
przedmiotów ścisłych. Chętnie uczęszczają na zajęcia
pozalekcyjne, kółka zainteresowań, lubią szkolne
wycieczki, rajdy, biwaki. Raki powinny być bardziej
wytrwałe w nauce, nie rozpraszać się, uciekając w świat
marzeń, konsekwentnie i systematycznie zdobywać
wiedzę.
Ulubione
przedmioty:
matematyka,
fizyka,
geografia, plastyka.
Lew 23 VII – 22 VIII
Zdolny i ambitny, zawsze chce być
pierwszy, chciałby rządzić w klasie,
uwielbia zwracać na siebie uwagę.
Lwy są bardzo ambitne, Ŝądne władzy i sukcesów.
Do szkoły chodzą z chęcią, szkoła jest bowiem dla nich
miejscem, w którym mogą zabłysnąć, wykazać się
swoją inteligencją i polotem. Lubią poznawać nowych
ludzi, są dobrymi kolegami, potrafią się dzielić,
pomagać słabszym. Zwykle bardzo zdolne, szybko
zdobywają wiedzę, biorą udział w konkursach,
olimpiadach. Wszystko, co robią, ma na celu
przysporzenie im popularności, podziwu. W klasie
zawsze mają coś do powiedzenia, chcą rządzić,
przewodzić, wszędzie ich pełno. Zwykle lubiane przez
nauczycieli, czasem mają skłonności do podlizywania
się, zwracania na siebie uwagi za wszelką cenę. Mają
zdolności aktorskie, potrafią rozśmieszyć nauczycieli
i kolegów. Lubią pisać wypracowania, występować na
szkolnych apelach, redagować szkolną gazetkę. Lwy nie
powinny przesadzać ze swoimi ambicjami, z większym
dystansem powinny podchodzić do siebie i swoich
ewentualnych poraŜek czy niepowodzeń. Troszkę
więcej skromności teŜ nie zaszkodzi.
Ulubione przedmioty: język polski, historia,
matematyka, wf.
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Panna 23 VIII – 22 IX
Nie przepada za szkołą, samotnik, uczy się
sumiennie, ale nie dla stopni i wyróŜnień,
wybiera sobie ulubione przedmioty.
Panny są zdolne, inteligentne, szybko się uczą. Ich
wrodzona nieśmiałość, spokojna natura sprawiają, Ŝe
w szkole nie czują się najlepiej. Panny są samotnikami, nie
zaleŜy im na duŜej ilości znajomych, nie lubią szkolnych
dyskotek, wycieczek. W szkole uczą się dla własnej
satysfakcji, stopnie nie mają dla nich duŜego znaczenia.
Zwykle wybierają sobie ulubione przedmioty i im
poświęcają cały zapał i energię. Nauczyciele doceniają
Panny za obowiązkowość, sumienność, zwykle nie ma z nimi
zbyt wielu problemów. Wobec zaufanych przyjaciół są
lojalne i wierne. Z uporem bronią swoich poglądów. Potrafią
przekonać innych do swoich racji. Mają zmysł praktyczny,
talent do handlu, zdolności do przedmiotów ścisłych. Panny
powinny starać się wykorzystywać swoje talenty, walcząc
z nieśmiałością. Czasem w zdobyciu sukcesu przeszkadza im
nadmierna drobiazgowość, nie warto przywiązywać takiej
wagi do szczegółów.
Ulubione
przedmioty:
informatyka,
biologia,
matematyka, plastyka.
Waga 23 IX – 23 X
Sympatyczna i towarzyska, mądra i zdolna,
łatwo osiąga w szkole sukcesy, ma wielu
kolegów, lubią ją nauczyciele.
Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i wraŜliwe.
Mają duŜe wyczucie piękna, estetyki i harmonii. Łatwo się
uczą, ulubione przedmioty stają się ich pasją. Łatwo
nawiązują kontakty, mają duŜo szkolnych kolegów, są
uczynne i otwarte, świetnie nadają się do pracy grupowej.
Bywają uparte, mają oryginalne poczucie humoru,
z łatwością potrafią stworzyć karykaturę kolegi czy
nauczyciela. Trudno je przekonać do zmiany zdania. Są
bystre, umieją prowadzić dyskusje, przekonywać do swoich
argumentów, chociaŜ same zwykle nie zmieniają zdania, nie
dają się przekonać do czyichś racji. Elokwencja i bystry
umysł sprawiają, Ŝe wszystkie testy i egzaminy, zarówno
ustne, jak i pisemne, nie sprawiają im większej trudności.
Nie lubią ćwiczeń gimnastycznych, wolą rozrywki dla
umysłu – na przykład szachy. Wagi powinny starać się być
bardziej elastyczne, nie upierać się bez sensu przy swoim.
Zapał i energię powinny przeznaczyć na zdobywanie wiedzy,
rozwijanie swoich licznych talentów.
Ulubione przedmioty: języki obce, literatura, historia,
matematyka.
Skorpion 24 X – 21 XI
śarliwy i namiętny, w szkole do nauki
podchodzi z pasją, wszystko go interesuje, lubi
gdy wkoło coś się dzieje.
Skorpiony kierują się w Ŝyciu emocjami, interesuje je
wiele dziedzin nauki, zwykle lubią w szkole wiele
przedmiotów. Czasem nawet zbytnio się rozdrabniają, nie
potrafią wybrać dziedziny, która je zafascynuje, mają
problemy z wyborem zawodu. Bystre i inteligentne, łatwo się
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
uczą, z łatwością zdają egzaminy. Skorpiony to osoby
obdarzone wyobraźnią, pomysłowe, ambitne i
dociekliwe. Lubią szkolę, biorą aktywny udział w Ŝyciu
szkoły, działają w samorządzie, chętnie wyjeŜdŜają na
szkolne wycieczki, rajdy. Zwykle mają wielu
znajomych, chociaŜ z natury są samotnikami.
Nielicznych przyjaciół dobierają sobie długo i pozostają
im wierne przez lata. Sport nie jest ich mocną stroną, nie
lubią sportowej rywalizacji. Chętnie uczą się
przedmiotów ścisłych, interesują się literaturą, mają
predyspozycje do nauki języków obcych. Skorpiony
bywają zbyt krytyczne wobec siebie, zbyt łatwo się
zniechęcają, gdy spotyka je niepowodzenie. Potrzebują
więcej wiary w siebie i więcej konsekwencji
w działaniu, a mniej emocji.
Ulubione przedmioty: matematyka, fizyka, język
polski, języki obce, informatyka.
Strzelec 22 XI – 21 XII
Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy, umie
dyskutować, przekonywać, do szkoły chodzi
z chęcią, lubi konkursy i olimpiady, często
je wygrywa.
Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięć.
Interesują się filozofią, religią, polityką, socjologią.
Mają duŜo znajomych, lubią dyskutować na wszystkie
tematy, wszędzie ich pełno. Zwykle są lubiane przez
nauczycieli,
brak
systematyczności
w
nauce
i pracowitości zastępują elokwencją i umiejętnością
robienia dobrego wraŜenia. Lubią rywalizację,
konkursy, olimpiady, testy to dla nich nowe wyzwanie.
RównieŜ zawody sportowe wzbudzają w nich chęć do
osiągania sukcesów, dają im moŜliwość pokazania się,
rywalizowania. Gorsze wyniki osiągają w nauce
przedmiotów ścisłych, wymagających systematycznej
pracy i ugruntowanej wiedzy. Strzelce powinny bardziej
koncentrować się na tym, co robią, działać
konsekwentnie, uczyć się systematycznie, nie odkładać
wszystkiego na później.
Ulubione przedmioty: geografia, religioznawstwo,
język polski.
KozioroŜec 22 XII – 19 I
Pracowity, dokładny i pilny, bardzo
odpowiedzialny i rozsądny, a do tego
wyjątkowo zdolny - prawdziwy wzór,
chociaŜ za szkołą nie przepada.
KozioroŜce są zdolne, bystre, łatwo się uczą,
szybko zapamiętują wiadomości. To zwykle samotnicy,
lubią czytać ksiąŜki i pracować albo grać na
komputerze. Do szkoły chodzą z poczucia obowiązku
i niezbyt za nią przepadają. Zwykle jednak szybko
ujawniają się ich zdolności, jak równieŜ pracowitość
i pilność. Dlatego zwykle są lubiane przez nauczycieli.
Mają wielu kolegów, przyjaciół dobierają sobie
ostroŜnie. Zawsze wiedzą, jak się zachować, są
kulturalne i zawsze opanowane. Unikają konfliktów,
czasem są proszone o rozstrzyganie klasowych sporów.
Często działają w samorządzie szkolnym, są
Str. 15
przewodniczącymi klasy. Wykazują duŜe zdolności do nauki
przedmiotów ścisłych, matematyki, informatyki. Mają
równieŜ zdolności artystyczne, lubią rysować, malować, grać
na instrumentach. KozioroŜcom przyda się więcej wiary w
siebie, więcej przebojowości. Ich wrodzony takt i dobre
wychowanie sprawiają, Ŝe nie potrafią sobie radzić w
sytuacjach konfliktowych, nie potrafią za wszelką cenę dąŜyć
do sukcesu.
Ulubione przedmioty: matematyka, informatyka,
geografia, fizyka.
Wodnik 20 I – 18 I
Oryginalny i pomysłowy, wszystkich w szkole
zna, lubi dyskutować i popisywać się wiedzą,
nauka to dla niego przyjemność.
Wodniki to istoty niezwykle ruchliwe, energiczne,
Ŝywiołowe. Z chęcią chodzą do szkoły, lubią ruch i zmiany.
Z łatwością uczą się przedmiotów humanistycznych, mają
bujną wyobraźnię, czasem nawet szalone pomysły. Lubią
dyskutować, spierać się, popisywać oryginalnymi poglądami.
Nauczyciele zwykle starają się utemperować ich szaloną
naturę, chociaŜ jest to cięŜka praca. Wodniki lubią
przebywać wśród ludzi, w szkole znajdują wielu znajomych,
czasem takŜe wrogów. Nie unikają bowiem konfliktów,
a swojego zdania bronią do upadłego. Uczą się szybko, duŜo
czytają, śledzą nowinki techniki. Interesują się informatyką,
nowymi technologiami, ciekawostkami, wszystkim, co
intrygujące i tajemnicze. Mają zmysł praktyczny, lubią
majsterkować. Wodniki są konsekwentne w działaniu, łatwo
zdają egzaminy. Powinny więcej pracować nad koncentracją,
unikać popisywania się i udziwniania wszystkiego, co robią,
tylko po to by było oryginalnie.
Ulubione przedmioty: język polski, historia, geografia,
informatyka.
Ryby 19 II – 20 III
Zdolne i pracowite, spokojne, bystre, lubiane
przez kolegów, w szkole osiągają sukcesy, są
uzdolnione artystycznie.
Ryby są wszechstronnie uzdolnione, szybko się uczą,
zwykle są pilne, grzeczne i zdyscyplinowane. Szkołę średnio
lubią, to urodzeni marzyciele, romantycy. Mają jednak duŜe
poczucie obowiązki, nie kuszą Ryb wagary i łobuzowanie.
Nie sprawiają problemów wychowawczych, nauczyciele
chwalą je, podają innym za wzór. Często mają zdolności
artystyczne, Grają na instrumentach, śpiewają, tańczą.
Wszystko, co robią, wykonują z pasją i zaangaŜowaniem.
Jeśli szkolny przedmiot je nudzi, to za nic nie będą chciały
się go uczyć. Mają wielu znajomych, moŜna na nich polegać.
Zwykle mają swoje zdanie na kaŜdy temat i uparcie go
bronią. Nie lubią być w centrum zainteresowania, unikają
imprez klasowych, Ŝyją we własnym świecie marzeń
i fantazji. Ryby powinny być bardziej konsekwentne
i wytrwałe, nie zniechęcać się za szybko. Świat marzeń
powinny zastąpić trzeźwym spojrzeniem na otaczającą
rzeczywistość.
Ulubione
przedmioty:
historia,
literatura,
religioznawstwo, muzyka, biologia.
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010
Czasopismo Zespołu Szkół w Przecławiu
Str. 16
KRZYśÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Święta,
które
właśnie
minęły.
2.Krople wody, osadzające się
rano na ziemi.
3.Jest teraz coraz krótsza.
4.Jedno z największych dzieł
Homera.
5.Jeden
z
pierwszych
kwiatów.
6.Wydają dźwięk w harfie.
7.Autorka
słynnej
serii
o Harrym Potterze.
8.Na wiosnę wracają do
Polski kluczem.
9.… Park, znany zespół numetalowy.
10. Najsłynniejszy wampir.
panna lovegood
HASŁO:
...........................................................................
Imię i nazwisko:
.............................................
Klasa: ........................
Wypełnione
prosimy
kupony
składać
do
opiekunki redakcji pani
mgr Ewy Arciszewskiej.
Nagrody za rozwiązanie krzyŜówki wylosowali:
I –Aleksandra Szczepanek (IIa), Ewa Prokop (IIIg), Katarzyna Myjak (Ie)
II – Gabriela Bystrek (IIIa), Anna Pszczoła (IIIg), Monika Borys (IIa)
REDAKCJA:
Judyta Bator, Monika Borys, Paulina Gąsior, Alicja Kozioł, Sylwia Machała, Justyna Muniak, Aleksandra
Ptasznik, Justyna Surman, Sylwia Szeliga, Ewelina Wacławska, Agnieszka Wszołek,
Opiekun redakcji: mgr Ewa Arciszewska
Skład komputerowy: mgr BoŜena Pleban
GIMPRESS 3-4 (103-104) marzec-kwiecień 2010

Podobne dokumenty