Młody Muzyk

Transkrypt

Młody Muzyk
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej
Dzieci i Młodzieży „Młody Muzyk”
REGULAMIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ
1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej
„Młody Muzyk” przy Szkole Muzycznej I st. W Chojnicach.
2. Celem zajęć jest:
zapewnienie słuchaczom możliwości kształcenia się w różnych dyscyplinach
artystycznych (w grze na instrumencie, nauce śpiewu, zajęciach ogólno- muzycznych),
umożliwienie słuchaczom rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań artystycznych.
3. Edukacja w stowarzyszeniu daje możliwość przygotowania słuchacza do przesłuchań i
egzaminów do wszystkich rodzajów szkół muzycznych oraz realizuje program szkoły
muzycznej II stopnia.
4. Udział w zajęciach nie gwarantuje jednak przyjęcia kandydata do
Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
5. Rodzic/opiekun wypełnia kartę zapisu i określa w niej rodzaj oraz ilość realizowanych
tygodniowo zajęć.
6. Warunkiem przyjęcia do nauki w ramach stowarzyszenia jest ukończenie 6. roku i nie
przekroczenie 16. roku życia.
7. Kandydat powinien posiadać predyspozycje muzyczne do nauczania (słuch muzyczny,
poczucie rytmu, pamięć muzyczna). W tym celu kandydaci zostają przesłuchani przez
nauczyciela wybranego przedmiotu stowarzyszenia. Z przesłuchania zwolnieni są
kandydaci, którzy w wyniku badania przydatności zostali wcześniej zakwalifikowani do
szkoły muzycznej.
8. Słuchaczem może zostać kandydat, który zaakceptował warunki regulaminu i opłat.
9. Słuchacz może zostać zawieszony w zajęciach w przypadku:
-nie wnoszenia opłat za naukę
-nagannego zachowania z konsekwencją utraty wniesionej opłaty
10. Roczny plan pracy, a w szczególności dni wolne od nauki i ferie, są identyczne jak w
państwowym szkolnictwie muzycznym.
11. Godziny nauki ustalane są indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
12. Program nauczania opracowuje prowadzący nauczyciel przedmiotu. Program powinien
być realizowany indywidualnie, stosownie do zainteresowań, zdolności i wieku słuchacza.
(nie dotyczy grupy uczniów, którzy realizują program szkoły muzycznej II stopnia).
13. Pracowników dydaktycznych i pracowników administracji zatrudnia Zarząd
Stowarzyszenia.
14. Prezes lub wiceprezes podpisuje z rodzicem/prawnym opiekunem słuchacza umowę o
naukę.
15. Zarząd zatwierdza i sprawuje kontrolę nad realizacją tygodniowego rozkładu
prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz rozstrzyga wszelkie sprawy sporne przypadki.
16. Rodzaje zajęć wraz z opłatami za pełen cykl zajęć szczegółowo wymienione są w cenniku.
17. Nauczyciel odnotowuje realizowane zajęcia w karcie zajęć.
18. W przypadku, kiedy w miesiącu odbywa się inna ilość zajęć, niż wymieniona w cenniku
opłata będzie odpowiednio korygowana w następnych miesiącach.
19. W przypadku nieobecności ucznia nie zwraca się wniesionych wpłat.
20. W przypadku powiadomienia nauczyciela z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o
nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych, zajęcia te mogą być odrobione w
innym terminie bądź opłata może być przeniesiona na następny miesiąc.
21. Na tych samych zasadach jak w pkt. 20. rozpatruje się zajęcia, które nie odbyły się w
przypadku odwołania ich przez nauczyciela.
22. Przerwanie nauki jest możliwe po złożeniu pisemnej rezygnacji na koniec danego
miesiąca i opłaceniu wszystkich odbytych zajęć.
23. Terminy płatności:
-za zajęcia należy zapłacić w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
24. Uczestnik/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu.
25. Opłaty za zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie należy dokonywać poprzez wpłaty na
konto:
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2013 r.

Podobne dokumenty