Regulamin konkursu na wideoklip

Transkrypt

Regulamin konkursu na wideoklip
Regulaminkonkursunawideoklip
I.Postanowieniaogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Fabryka Sztuki z siedzibą przy ul. Św. Marcin
80/82 lok. 312 w Poznaniu, nazywaną dalej Organizatorem, w ramach ogólnopolskiego
projektu„Niebojęsięmuzyki”–3edycja.
2. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie
internetowejOrganizatora:www.niebojesiemuzyki.pl
3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:
[email protected]
4.ZgłoszeniesiędokonkursujestjednoznacznezakceptacjąniniejszegoRegulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:
www.niebojesiemuzyki.pl
II.Uczestnicykonkursu
1.Konkursskierowanyjestdouczniówgimnazjum,uczniówszkółponadgimnazjalnychoraz
studentów,nazywanychdalej„Uczestnikami”.
2. W konkursie mogą wziąć udział „Uczestnicy indywidualni” oraz „Uczestnicy grupowi”.
Pojęcie „Uczestnika grupowego” dotyczy grupy zorganizowanej, podlegającej jednostce
oświatowej, kulturalnej lub wyznaniowej, reprezentowanej przez osobę pełnoletnią,
związanązdanąinstytucją.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z
konkursuwprzypadku:
a)złamaniapostanowieńRegulaminu,
b)kradzieżywłasnościintelektualnej(plagiat),
c)zachowańnieetycznychisprzecznychzprawem,
d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań
agresywnych.
4.Danyuczestnikmożezgłosićdokonkursutylkojedenfilm.
FundacjaFabrykaSztuki
ul.Św.Marcin80/82lok.312
61-809Poznań tel./fax:+48618703009 www.fabryka-sztuki.com.pl
www.niebojesiemuzyki.pl
[email protected]
III.Zadaniekonkursowe
1.ZadaniemUczestnikaprojektujeststworzeniewideoklipuwoparciuofragmentjednegoz
następującychutworów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
S.Prokofiev,SymfoniaD-durop.25cz.I(„Klasyczna”)
D.Szostakowicz–SymfoniaVIIC-dur,op.60cz.1(„Leningradzka”)
W.A.Mozart–Symfonianr40g-mollKV550
F.Chopin–Sonatab-moll,op.35nr2cz.3
E.Grieg–Suita“PeerGynt”op.46cz.I–“Poranek”
M.Musorgski–„Obrazkizwystawy”op.62–„Wielkabramakijowska”.
2.Formarealizacjiwideoklipujestdowolna.
3.Czastrwaniawideoklipubędziewynosił2:30do3minut.
4. Podczas realizacji wideoklipu dopuszczalne jest wykorzystanie tylko jednego utworu
spośród podanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik może wykorzystać dowolne
fragmentyutworu.Niedopuszczasięnatomiastpodczasprzygotowaniawideoklipuużywania
jakichkolwiekinnychutworów,którestanowiłybyczęśćzrealizowanegomateriału.
5. Nagranie wykorzystane w pracy konkursowej Uczestnicy mogą wykonać za pomocą
dowolnegourządzeniaposiadającegofunkcjęnagrywaniawideo.
6.Akceptowaneformatyplikuto*avi,*movi*mp4.
7. Uczestnik konkursu deklaruje, iż dysponuje prawami autorskimi wykorzystanych w
wideoklipiemateriałóworazzgodąnawykorzystaniewizerunkuosóbtrzecich,jeślitakowew
nim występują. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia
wynikającezniezastosowaniasiędoniniejszegopunktuRegulaminu.
8. Zgłoszony materiał filmowy musi być pracą własną Uczestnika, nigdzie dotychczas
niepublikowaną.
IV.Czastrwaniakonkursuorazwarunkinadsyłaniaprac
1. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2015 roku, a termin nadsyłania prac upływa w
nieprzekraczalnymterminie28listopada2015roku.
2. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie następuje poprzez zarejestrowanie się na
platformiekonkursowejwww.niebojesiemuzyki.pl1
3. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez umieszczenie filmu na platformie
poprzezwklejeniewformularzlinkudofilmuumieszczonegonaportaluYouTube.
1
W okresie przed aktywowaniem platformy konkursowej zgłoszenia przyjmowane są także na adres:
[email protected]
FundacjaFabrykaSztuki
ul.Św.Marcin80/82lok.312
61-809Poznań tel./fax:+48618703009 www.fabryka-sztuki.com.pl
www.niebojesiemuzyki.pl
[email protected]
4. Za termin dostarczenia uznaje się datę umieszczenia linku na platformie
www.niebojesiemuzyki.pl
5. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę
jakozgłoszeniedokonkursu,atymsamymniezostaniepoddanyocenie.
V.Publikacja,ocenapracinagrody
1.WszystkienadesłanepracezostanąpoddaneocenieJury.
2. Nagrody rzeczowe Jury przyznaje laureatom pierwszych miejsc w dwóch kategoriach:
indywidualnejorazgrupowej.
a)kategoriaindywidualna–tablet
b)kategoriagrupowa–kameravideo
3.DecyzjeJurymającharakterostatecznyiniepodlegająodwołaniu
4. Nagrody w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub
otrzymaćdrogąpocztową.
5.Wszystkienadesłanepracezostanąpoddaneweryfikacjianastępnieopublikowanednia1
grudnia 2015 na stronie Organizatora www.niebojesiemuzyki.pl oraz poddane głosowaniu
przezInternautów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania nadesłanego filmu na stronie
www.niebojesiemuzyki.pl jeśli podczas weryfikacji zostanie stwierdzone naruszenie
któregokolwiekzpunktówniniejszegoregulaminu.
7.Autorwideoklipu,któryotrzymawgłosowaniuinternetowymnajwiększąilośćgłosów
otrzymujedyplomitytułlaureata.
8.GłosowanieInternautówrozpoczniesię1grudnia2015izakończy7grudnia2015r.
VI.Postanowieniakońcowe
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie
udzieleniem Organizatorowi licencji na wykorzystanie nadesłanego wideoklipu w celach
promocyjnych projektu „Nie boję się muzyki”, jak również we wszystkich czynnościach
związanychzjegorealizacją.
2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
jegodanychosobowych.
3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów
związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych(Dz.U.z1997nr133poz.883).
FundacjaFabrykaSztuki
ul.Św.Marcin80/82lok.312
61-809Poznań tel./fax:+48618703009 www.fabryka-sztuki.com.pl
www.niebojesiemuzyki.pl
[email protected]

Podobne dokumenty