)SNAzica! UCHWA£A Nr XLI/BOO /05 uchwala się, co następuje: KS

Transkrypt

)SNAzica! UCHWA£A Nr XLI/BOO /05 uchwala się, co następuje: KS
RADA MIA
38-400 KB OS!'
)SNAzica!
UCHWA£A
Nr XLI/BOO /05
Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie
nadania
imienia Zasadniczej
Szkole
Zawodowej
w Kroœnie, wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. ks. Stanis³awa Szpetnara w Kroœnie.
Nr 2
Nr 2
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688;
Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz.
1759) oraz § 1 ust. 3 za³¹cznika nr 5 b do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkó³ (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r.
Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Kroœnie, wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanis³awa Szpetnara w Kroœnie, nadaje siê
imiê:
KS. STANIS£AWA SZPETNARA
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krosna
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kroœnie.
§3
Uchwa³a wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia.
Dyrektorowi

Podobne dokumenty