Auto Wimar Warmia - Auto Wimar Volkswagen

Transkrypt

Auto Wimar Warmia - Auto Wimar Volkswagen
Auto Wimar Warmia
Warszawa, dnia……………………….r.
UPOWAŻNIENIE
DOTYCZY SPRAWY NR……………………………………………………………………..
Ja niżej podpisany(a) ………………..…………………………………………………………..
zamieszkały(a)………………………………………………………………………………......
legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ……… nr………………………………………
właściciel(ka) samochodu marki………………………nr rej.………………………………….
Upoważnia firmę AUTO WIMAR WARMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztyn,
przy ul. Rataja 15 do odbioru odszkodowania, składania wobec towarzystwa
ubezpieczeniowego oświadczeń woli, składania odbioru kalkulacji naprawy
pojazdu oraz udziela pełnomocnictwa do prowadzenia wszelkich działań w
przedmiotowej sprawie.
Upoważnienie może zostać anulowane lub unieważnione tylko w formie
pisemnej za wiedzą i zgodą firmy AUTO WIMAR WARMIA Sp. z o.o.
Numer konta
Bank BGŻ BNP PARIS BAS 52 2030 00 45 11 10 0000 01 54 27 30.
Upoważnia ww. firmę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że wypłata odszkodowania nastąpi
po ustaleniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za powstałą
szkodę.
W przypadku braku wypłaty odszkodowania przez towarzystwo
ubezpieczeniowe w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów
zobowiązujemy się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą w/w
samochodu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
Jednocześnie oświadczam, iż ureguluję wszelkie potrącenia w rozliczeniu
przedmiotowej szkody dokonane przez firmę ubezpieczeniową, a niezawinione
przez wykonawcę naprawy (np. udział własny, ubytek lakieru, amortyzacja
części, opon, akumulatorów, raty polisy AC, wypłat kwot bezspornych na rzecz
klienta lub innych materiałów eksploatacyjnych i innych potrąceń wynikających
z warunków ubezpieczenia.) do momentu odbioru auta.
Upoważnienie może zostać anulowane, unieważnione lub edytowane tylko za
wiedzą i zgodą firmy AUTO WIMAR WARMIA SP. Z O.O.
………………………………………….
(podpis właściciela pojazdu)
Autentyczność podpisu stwierdzono na podstawie…………………………………………......
Podpis złożono w obecności ……………………………………………………………………
Auto Wimar Warmia
Autoryzowany Dealer VW
ul. Rataja 15
PL 10-203
[email protected]
NIP
739-381-75-68
REGON
280580167
Bank:
BGŻ
52 2030 0045 1110 0000 0154 2730
DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. +48 89 535 75 30
DZIAŁ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
tel. +48 89 535 75 30
DZIAŁ SERWISU
tel. +48 89 535 75 30