Pobierz - ELEKTROBUDOWA SA

Transkrypt

Pobierz - ELEKTROBUDOWA SA
E L E KT R O B U D O WA S A
RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT
WY BRA NE WARTO Â C I
KEY DATA
Liczba akcji równa liczbie głosów
Numbers of shares = number of votes
Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym
Percentage share in number of votes and in share capital
579 301
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA
12.20% AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA
467 415
PKO BP Bankowy OFE
9.85% PKO BP Bankowy OFE
454 446
OFE PZU „Złota Jesień”
9.57% OFE PZU „Złota Jesień”
446 553
AXA OFE
9.41% AXA OFE
320 850
ING OFE
6.76% ING OFE
299 523
PTE Allianz Polska SA
6.31% PTE Allianz Polska SA
280 367
MetLife OFE
5.91% MetLife OFE
241 640
Generali OFE
5.09% Generali OFE
1 657 513
pozostali akcjonariusze / free float
34.90% pozostali akcjonariusze / free float
4 747 608
razem / total
100% razem / total
1350
1350
900
900
450
450
20062007 2008200920102011 201220132014
45
550
30
275
15
20062007 2008200920102011 201220132014
0
1769.8
1754.3
803.5
852.4
618.8
591.5
539.1
29.1
13.3
19.3
32.6
49.6
58.4
56.3
33.9
60
825
0
20062007 2008200920102011 201220132014
Zysk netto (w mln PLN) / Net profit (PLNm)
1064.5
853.5
974.1
893.9
752.5
661.8
786.2
664.0
1100
452.0
Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) / Sales revenue (PLNm)
0
14.4
0
455.8
1800
345.7
973.0
1784.3
Portfel zamówień (w mln PLN) / Order backlog (PLNm)
911.2
1098.8
739.1
696.6
888.7
777.7
1800
566.2
Zamówienia (w mln PLN) / Orders received (PLNm)
20062007 2008200920102011201220132014
ELEKTROBUDOWA SA
R A P O RT R OCZN Y
ANNUAL REPORT
2 0 1 4
WY BRAN E DANE FI NANSO W E
SELECTED FINANCIAL DATA
w tys. PLN/in thousands of PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE
SELECTED FINANCIAL DATA
jednostkowe
company
2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Revenue from sale of products, goods and materials
Zysk operacyjny
Operating profit
Zysk brutto przed opodatkowaniem
Gross profit before taxes
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA
Net profit attributable to shareholders of ELEKTROBUDOWA SA
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych
Net profit attributable to minority
Zysk netto okresu obrotowego z działalności kontynuowanej
Net profit for the period from continuing operations
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Net cash flows from operating activities
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Net cash flows from investing activities
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Net cash flows from financing activities
Zmiana stanu netto środków pieniężnych
Net change in cash
Aktywa trwałe
Non-current assets
Aktywa obrotowe
Current assets
Aktywa, razem
Total assets
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Non-current liabilities and provisions
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Current liabilities and provisions
Zobowiązania i rezerwy, razem
Total liabilities and provisions
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki
Equity attributable to Company shareholders
Kapitał mniejszości
Minority interest
Kapitał własny
Equity
Kapitał podstawowy (zakładowy)
Issued share capital
Liczba akcji (w sztukach)
Number of shares (pcs)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Book value per share (in PLN )
E L E K T R O B U D O WA
S A
2
2013
skonsolidowane
group
2014
2013
1 064 485
853 547
1 108 316
905 553
33 090
19 780
35 718
24 682
36 885
20 911
33 504
25 904
27 321
17 213
(306)
372
29 101
13 306
(97 029)
56 834
(96 401)
61 851
(4 907)
(10 096)
(7 707)
(11 356)
85 080
(16 085)
84 993
(16 210)
(16 856)
30 653
(19 115)
34 285
201 893
217 995
174 263
199 527
710 891
544 413
737 549
576 137
912 784
762 408
911 812
775 664
20 429
18 598
20 648
19 404
545 497
419 458
552 921
429 536
565 926
438 056
573 569
448 940
338 046
325 614
197
1 110
346 858
324 352
10 003
26 375
10 003
26 375
4 747 608
4 747 608
4 747 608
4 747 608
73. 06
68. 32
71.20
68.58
2 0 1 4
S P I S T R EÂC I
CONTENTS
Key data
2
Selected financial data
4
A letter to Shareholders
6
ORGANIZATION OF THE ELEKTROBUDOWA SA GROUP
7
Organization chart
8
The Management Board
8
Capital structure
8
The Supervisory Board
9
Shareholders as at 31.12.2014
10
Organization structure
11
ELEKTROBUDOWA SA world-wide
12
PRESENT AND ANTICIPATED FINANCIAL POSITION
13
Sales revenue
14
Financial result and basic factors or untypical events
which impact its amount
17
Financial analysis
21
Financial resources management
22
Quality System Management
24
Occupational Health and Safety Management
25
Human capital management
27
Prospects for business development and significant
risks or threats
32
MARKET SITUATION
33
Sales destinations
35
Investments carried out in 2014
37Export
39
Significant contracts
41
INNOVATIVE DEVELOPMENT
42
Major technical development works
Wybrane wartości
2
Wybrane dane finansowe
4
List do Akcjonariuszy
6
ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ
7
Schemat organizacyjny
8
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA
8
Struktura kapitału
8
Rada Nadzorcza
9
Struktura akcjonariatu stan na 31.12.2014
10
Struktura Grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA
11
ELEKTROBUDOWA SA na świecie
12
AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
13
Struktura przychodów
14
Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki
i nietypowe zdarzenia mające wpływ na jego wielkość
17
Analiza finansowa
21
Zarządzanie zasobami finansowymi
22
Zarządzanie Systemem Jakości
24
Zarządzanie BHP
25
Zarządzanie kapitałem ludzkim
27
Perspektywy rozwoju działalności i istotne czynniki
ryzyka i zagrożeń
32
SYTUACJA RYNKOWA
33
Kierunki sprzedaży
35
Inwestycje zrealizowane w 2014 roku
37Eksport
39
Znaczące kontrakty
41
ROZWÓJ INNOWACYJNY
42
Ważniejsze prace prowadzone w dziedzinie
rozwoju technicznego
44
INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
45
Spółka na giełdzie
46
Kurs akcji w 2014 roku
46
Kalendarz publikacji raportów w roku 2015
47Dywidenda
47
Ład korporacyjny
48
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
50
RAPORT FINANSOWY
51
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
53
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
55
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
56
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym
58
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
60
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
2 0 1 4
44
INFORMATION FOR SHAREHOLDERS
45
Company on the stock exchange
46
Share price in 2014
46
Calendar of submitting financial reports in 2015
47Dividend
47
Corporate governance
48
Corporate Social Responsibility
50
FINANCIAL REPORT
51
Statement of financial position
53
Statement of comprehensive income
55
Statement of changes in equity
56
Consolidated statement of changes in equity
58
60 3
Statement of cash flow
Independent Auditor`s Opinion
E L E K T RO B U D O WA
SA
fot. Robert Kwiatek
Jacek Faltynowicz – Prezes Zarządu / President
LIST DO AKCJONARIUSZY
A LETTER TO SHAREHOLDERS
Szanowni Państwo
Ladies and Gentlemen
W imieniu Zarządu ELEKTROBUDOWY SA mam – po raz kolejny – zaszczyt przedstawić Państwu raport z działalności Spółki za rok 2014.
Szczęśliwie zakończyliśmy rok i możemy, z prawdziwą satysfakcją, zaprezentować ostateczne, potwierdzone niezależnym
audytem, wyniki.
Mamy nadzieję, że przedstawione rezultaty spełniają również
Państwa oczekiwania.
Wiemy, że mogliśmy zrobić więcej. Wiemy również, że zrobiliśmy wszystko co było możliwe, by działając na wyjątkowo niestabilnych rynkach, ograniczyć ryzyko do niezbędnego minimum, zapewniając Akcjonariuszom tyle bezpieczeństwa,
On behalf of the Management of ELEKTROBUDOWA SA, I have
pleasure in presenting the annual report of the Company’s
operations in 2014.
The year was fortunate for us and we can disclose, with obvious
satisfaction, final results of the company’s performance,
confirmed by an independent audit.
We hope that the achieved financial results meet Your
expectations as well.
We know we could have done more. We also know that we
have done all we could do, acting in the exceptionally unstable
markets, to reduce the risks to absolute minimum and to
ensure as much safety for our Shareholders as it was possible
E L E K T R O B U D O WA
S A
4
2 0 1 4
ile było w tych warunkach możliwe. Ograniczyliśmy do minimalnego poziomu ryzyko prowadzenia działalności i operacji
gospodarczych na rynkach wschodnich. Wycofaliśmy naszą
Spółkę z Sewastopola i, wychodząc z założenia, że Ukraina pozostanie dla nas rynkiem strategicznym, przenieśliśmy jej działalność do Zaporoża. W pełni akceptujemy i będziemy akceptowali w najbliższych 2-3 latach koszty utrzymania obecności
na tym rynku. Liczymy się z sytuacją, że bieżące przychody nie
pokryją kosztów, lecz, moim zdaniem, 100 czy 200 tys. PLN jest
ceną wartą do poniesienia za przyszłe korzyści.
Spółka rosyjska VECTOR, w której posiadamy 49% udziałów,
niestety nie zakończyła roku pozytywnym rezultatem. Strata
z punktu widzenia ELEKTROBUDOWY SA jest na tyle nieistotna,
że w pełni uzasadnia utrzymywanie tego kierunku działalności,
szczególnie że najbliższe pespektywy są bardzo zachęcające,
a VECTOR wygenerował dodatni przepływ gotówki.
Udało nam się zakończyć niezwykle skomplikowaną i bolesną
restrukturyzację Oddziału Przemysłu. Pomimo poniesionych
kosztów, niestety zdecydowanie wyższych od zakładanych,
wynik całej Spółki jest lepszy od opublikowanej prognozy, jak
również oczekiwań niektórych uczestników rynku.
Pozyskaliśmy kolejne istotne i duże zamówienia. W tym – co
cieszy w sposób szczególny – od wieloletnich i sprawdzonych
partnerów biznesowych. W kraju, ale również za granicą. Dobrym przykładem są tutaj zamówienia dla firmy AREVA kolejnych transz projektu EJ OLKILUOTO, jak również projekt części
elektrycznej Bloku w Elektrowni Jaworzno.
Udało się utrzymać rekordowo wysoki portfel zamówień. Oparta na takim portfelu pewność działania pozwoli na spokojną
pracę nie tylko w 2015 roku, ale również w latach następnych.
Analizując rynek, na którym działamy, widzimy poważny wzrost
inwestycji w sektorach, w których nasz udział jest istotny,
a kompetencje są w pełni akceptowane przez Klientów. Chcemy ten okres spożytkować. Oczywiście tak, by każdy kto posiada lub będzie posiadał akcje ELEKTROBUDOWY SA był tym usatysfakcjonowany.
in those circumstances. We have withdrawn our subsidiary
from Sevastopol and, having assumed that Ukraine will remain
a strategic market for us, moved its operations to Zaporozhye.
We fully accept, and are committed to accept for the nearest
two or three years, the costs of maintaining our participation
in this market. We are aware that the current income may not
balance the expenses, but in my opinion 100 or 200 thousand
PLN is the cost worth incurring in exchange for future benefits.
The Russian company VECTOR, in which we have a 49%
interest, did not close the year with a positive result. However,
from the point of view of ELEKTROBUDOWA SA the loss is so
insignificant that continuation of this course of operations is
fully justified, especially as the prospects for the nearest future
are encouraging and as VECTOR generated positive cash flow.
We have managed to complete the restructuring of the
Industry Division which was an extremely complicated and
painful process. Despite incurred costs, unfortunately much
greater than assumed, the performance of the Company as
a whole is better than it was assumed in the announced
forecast, and than expected by certain market participants.
We received further, big and important, orders. Among them –
what we particularly appreciate – the orders from our proven
business partners of long standing. In Poland, but also abroad,
to quote only orders from AREVA concerning further tranches
of the OLKILUOTO project and a contract for the electrical part
of a Power Unit in the Jaworzno Power Plant.
We have succeeded in maintaining a record high order backlog.
Confidence, based on such backlog will permit undisturbed,
steady work not only in 2015 but also in next years.
Analyzing the market in which we operate, we can see
a substantial increase in investments in the sectors where
our participation is important and our competence fully
appreciated by Customers. We want to make the most of it.
Of course in such a way that everyone who owns or will own
shares of ELEKTROBUDOWA SA could be satisfied.
We are convinced that the Company is well prepared for
harvest in the power market. We will share the crop with the
Shareholders, as usual.
Jesteśmy przekonani, że Spółka jest dobrze przygotowana do
żniw na rynku energetyki. Efektami zbiorów podzielimy się, jak
zwykle, z Akcjonariuszami.
Z poważaniem
Sincerely Yours
Jacek Faltynowicz
Prezes Zarządu / President
2 0 1 4
5
E L E K T R O B U D O WA
S A
7
8
8
8
9
10
11
7
8
8
8
9
10
11
Schemat organizacyjny
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA
Struktura kapitału
Rada Nadzorcza
Struktura akcjonariatu stan na 31.12.2014
Struktura Grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA
ELEKTROBUDOWA SA na świecie
Organization chart
The Management Board
Capital structure
The Supervisory Board
Shareholders as at 31.12.2014
Organization structure
ELEKTROBUDOWA SA world-wide
ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ
ORGANIZATION OF THE ELEKTROBUDOWA SA GROUP
E L E K T R O B U D O WA
S A
6
2 0 1 4
S CH EMAT O R G ANI Z AC Y JNY
ORGANIZATION CHART
Walne Zgromadzenie
General Meeting
Rada Nadzorcza
Supervisory Board
Zarząd Spółki
Management Board
Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
President, C.E.O.
Spółki
stowarzyszone
Associates
Biuro Zarządu
SAUDI
ELEKTROBUDOWA
Sp. z o.o.
Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi
Head
Office
VECTOR
Sp. z o.o.
Spółki
zależne
Subsidiaries
Human Resources
ENERGOTEST
sp. z o.o.
Zarządzanie Systemami
Zarządzanie Finansami
Quality and Safety
Management
Finance
Management
KONIP
Sp. z o.o.
ELEKTROBUDOWA
UKRAINA Sp. z o.o.
2 0 1 4
Oddział Spółki
Rynek Wytwarzania
Energii
Oddział Spółki
Rynek Dystrybucji
Energii
Oddział Spółki
Rynek
Przemysłu
Power Generation
Division
Power Distribution
Division
Industry
Division
7
E L E K T R O B U D O WA
S A
ZARZÑD ELEKT R O BU D O W Y SA
THE MANAGEMENT BOARD
Skład Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
na dzień 01.01.2014 roku przedstawiał się następująco:
Jacek Faltynowicz
Ariusz Bober
Janusz Juszczyk
Arkadiusz Klimowicz
Adam Świgulski
Sławomir Wołek
Composition of the Management Board of
ELEKTROBUDOWA SA as at 1 January 2014:
-
W roku 2014 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu
ELEKTROBUDOWY SA.
Prezes Zarządu / President
Członek Zarządu / Member
Członek Zarządu / Member
Członek Zarządu / Member
Członek Zarządu / Member
Członek Zarządu / Member
The above composition did not change during the year 2014.
S TRUKT U R A KAP I TA¸U
CAPITAL STRUCTURE
Kapitał zakładowy / Issued share capital
PLN 10 003 290.00
Liczba akcji wszystkich emisji / Number of shares in issue
4 747 608 sztuk /pcs
Wartość nominalna akcji / Par value of 1 share
PLN 2.00
Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 / Book value at 31 December 2014
PLN 346 858 000
Wartość rynkowa na dzień 31.12.2014 / Market value at 31 December 2014
PLN 350 373 470
RADA NAD Z O R C Z A
THE SUPERVISORY BOARD
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków powoływanych
na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
Aktualnie Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków.
Skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA na dzień
01.01.2014 roku przedstawiał się następująco:
Dariusz Mańko
Karol Żbikowski
Agnieszka Godlewska
Eryk Karski
Tomasz Mosiek
Ryszard Rafalski
Paweł Tarnowski
The Supervisory Board is composed of 5 to 7 members appointed by General Meeting for a joint three years’ term of office.
The present Board consists of 7 members.
The composition of the Supervisory Board of ELEKTROBUDOWA SA on 31 January 2014 was as follows:
-
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki
w składzie osobowym Rady Nadzorczej w 2014 roku nastąpiły
zmiany. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22
maja 2014 roku dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową
kadencję w składzie: Jacek Dreżewski, Eryk Karski, Artur Małek,
Tomasz Mosiek, Ryszard Rafalski, Paweł Tarnowski oraz Karol
Żbikowski.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 maja 2014 roku
E L E K T R O B U D O WA
S A
Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman
Zastępca Przewodniczącego / Deputy Chairman
Członek Rady / Member
Członek Rady / Member
Członek Rady / Member
Członek Rady / Member
Członek Rady / Member
As the term of office of the Supervisory Board elapsed, composition of the Supervisory Board changed during the year
2014. The Annual General Meeting of ELEKTROBUDOWA SA
convened for 22 May 2014 appointed the Supervisory Board
of ELEKTROBUDOWA SA for the next term of office, in the
following composition: Jacek Dreżewski, Eryk Karski, Artur
Małek, Tomasz Mosiek, Ryszard Rafalski, Paweł Tarnowski, Karol
Żbikowski.
8
2 0 1 4
uchwałą nr 1/IX/2014 dokonano wyboru Przewodniczącego
w osobie Karola Żbikowskiego oraz Zastępcy Przewodniczącego w osobie Eryka Karskiego.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli w Spółce
oświadczenia, że są członkami niezależnymi.
Skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA na dzień
31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:
Karol Żbikowski
Eryk Karski
Jacek Dreżewski
Artur Małek
Tomasz Mosiek
Ryszard Rafalski
Paweł Tarnowski
By Resolution 1/IX/2014 passed by the Supervisory Board on
22 May 2014 Mr Karol Żbikowski was appointed Chairman and
Mr Eryk Karski Deputy Chairman.
All members of the Supervisory Board submitted to the
company their representations that they are independent
members.
The composition of the Supervisory Board of ELEKTROBUDOWA
SA on 31 December 2014 was as follows:
-
Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman
Zastępca Przewodniczącego / Deputy Chairman
Członek Rady / Member
Członek Rady / Member
Członek Rady / Member
Członek Rady / Member
Członek Rady / Member
STRUKTURA AKCJ O NAR I AT U STAN NA 31. 12. 2014
SHAREHOLDERS AS AT 31.12.2014
Liczba akcji równa liczbie głosów
Numbers of shares = number of votes
Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym
Percentage share in number of votes and in share capital
579 301
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA
12.20% AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA
467 415
PKO BP Bankowy OFE
9.85% PKO BP Bankowy OFE
454 446
OFE PZU „Złota Jesień”
9.57% OFE PZU „Złota Jesień”
446 553
AXA OFE
9.41% AXA OFE
320 850
ING OFE
6.76% ING OFE
299 523
PTE Allianz Polska SA
6.31% PTE Allianz Polska SA
280 367
MetLife OFE
5.91% MetLife OFE
241 640
Generali OFE
5.09% Generali OFE
1 657 513
pozostali akcjonariusze / free float
34.90% pozostali akcjonariusze / free float
4 747 608
razem / total
2 0 1 4
100%
9
razem / total
E L E K T R O B U D O WA
S A
STRUKTURA GRUPY KAPITA¸OWEJ ELEKTROBUDOWA SA
ORGANIZATION STRUCTURE
ELEKTROBUDOWA SA jest spółką dominującą dla Grupy kapitałowej, która składa się z trzech głównych segmentów:
Rynek Wytwarzania Energii
Rynek Dystrybucji Energii
Rynek Przemysłu
To kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych w zakresie średniego i niskiego napięcia
w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki
zawodowej (coraz częściej w charakterze GW), w tym także:
doradztwo techniczne
projektowanie
kompletacja dostaw materiałów i usług
pomiary pomontażowe i rozruch
serwisowanie eksploatowanych urządzeń rozdzielczych.
To produkcja oraz kompletacja
dostaw, w tym:
produkcja urządzeń: rozdzielnice wysokich, średnich i niskich napięć oraz
stacje kontenerowe
kompleksowe dostawy rozdzielni
średnich i niskich napięć, także przebudowa, modernizacja i remonty
obsługa, przeglądy i kontrole okresowe systemów zabezpieczeń i automatyki w istniejących obiektach
energetycznych
układy rozdziału energii dla sektora publicznego i odbiorców przemysłowych.
To kompleksowe zarządzanie potrzebami energetycznymi, w tym:
kompleksowe instalacje elektryczne
średnich i niskich napięć w nowych,
modernizowanych i rozbudowywanych zakładach przemysłowych
i obiektach użyteczności publicznej
kompleksowe remonty układów
energetycznych.
Głównymi klientami są:
Elektrownie zawodowe
Przemysł wydobywczy
Przemysł metalurgiczny
Transport
Budynki użyteczności publicznej
i ochrony środowiska.
Głównymi klientami są:
Grupy energetyczne
Elektrownie
Kopalnie węgla kamiennego
i brunatnego.
Głównymi klientami są:
Petrochemie
Papiernie
Szpitale
Deweloperzy.
ELEKTROBUDOWA SA is a parent company in the Group consisting of three main segments:
Power Generation
Power Distribution
Industry Division
Supply of full range of high, medium
and low voltage systems for new, modernized or retrofitted power plants
(more and more often as General Contractor), including:
technical consulting
engineering
materials and services procurement
commissioning and start-up
maintenance of distribution equipment.
Is the production and completion of
deliveries, including:
manufacturing of electrical equipment – medium and high voltage
switchgear and mobile substations,
turnkey supply of medium and high
voltage stations, including modernisations and retrofits
service, surveys and periodical inspections of protection systems and
power automation systems in the
existing power facilities
electricity distribution systems for public sector and industrial users.
Comprehensive energy demand management, including:
complete medium and low voltage
electrical systems foe new, retrofitted
or rebuilt industrial plants and public
utility facilities
comprehensive maintenance of power systems.
The main customers:
Power generation
Mining
Metallurgy
Transport
Public utility construction and environmental protection plants.
The main customers:
T&D sector
Power generation sector
Mines.
The main customers:
Petrochemistry
Paper & Pulp
Hospital
Developers.
E L E K T R O B U D O WA
S A
10
2 0 1 4
W skład Grupy kapitałowej wchodzą 3 spółki zależne oraz
2 spółki stowarzyszone:
KONIP Sp. z o.o. Zajmuje się administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki dominującej ELEKTROBUDOWY SA.
ENERGOTEST sp. z o.o. Świadczy usługi związane z budową,
modernizacją i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych,
produkuje urządzenia do przetwarzania informacji oraz aparaturę rozdzielczą i sterowniczą energii elektrycznej, oferuje usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji aparatury
rozdzielczej i sterowniczej, a także badania i analizy techniczne.
ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. Przedmiotem działalności tej spółki jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych na rynek
ukraiński, montaż aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej, remont oraz obsługa techniczna aparatury elektrorozdzielczej
i kontrolnej.
Jednostka stowarzyszona Zakład Produkcji Urządzeń
Elektroenergetycznych VECTOR Spółka z o.o. Podstawowa działalność spółki to produkcja elementów elektrycznych
oraz części aparatury elektropróżniowej, a także wykonawstwo
robót budowlanych i sprzedaż hurtowa produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami
łączności.
Jednostka stowarzyszona SAUDI ELEKTROBUDOWA Spółka z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych oraz prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej.
The Capital Group consists of three subsidiaries and two
associated companies:
KONIP Sp. z o.o. (Ltd) KONIP Sp. z o.o. administers the real
property owned by ELEKTROBUDOWA SA.
ENERGOTEST sp. z o.o. Basic activity of ENERGOTEST comprises services related to construction, modernization and
operation of power generating facilities, production of data
processing devices, electrical switching and control devices,
installation, repairs and maintenance of switchgear and controlgear, also tests and technical surveys.
ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd. The objects of ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd. comprise selling of high, medium
and low voltage electrical systems, including switchgear panels and distribution substations, in the Ukrainian market, assembly of electrical equipment, switching and control devices,
maintenance and repairs of electrical distribution and control
devices.
An associate – the Power Equipment Production Plant
VECTOR Ltd. Principal business activity of VECTOR comprises manufacturing of electrical components, parts for electrical
vacuum devices, and also providing construction works and
wholesale of electrical production facilities, including communication devices.
An associate – SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC Business
scope of SAUDI ELEKTROBUDOWA includes offering low, medium and high voltage electrical systems, including switchgear and distribution panels and electrical substations as well
as installation, repair and maintenance services for energy control and distribution systems.
ELEKTROBU D O WA SA NA ÂW I EC I E
ELEKTROBUDOWA SA WORLD-WIDE
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Polska – siedziba Spółki wraz z oddziałami
Federacja Rosyjska – VECTOR
Ukraina – ELEKTROBUDOWA UKRAINA
Finlandia – Olkiluoto 3
Luksemburg – zakład RWE
Niemcy – zakład RWE
Holandia – zakład RWE
Arabia Saudyjska – SAUDI ELEKTROBUDOWA
Poland – the Company headquarters and divisions
The Russian Federation – VECTOR
Ukraine – ELEKTROBUDOWA UKRAINE
Finland – Olkiluoto 3
Luxembourg – branch of the Power Generation Division
Germany – branch of the Power Generation Division
The Netherlands – branch of the Power Generation Division
Saudi Arabia – SAUDI ELEKTROBUDOWA
2 0 1 4
4
2
7 6 1
5
11
3
8
E L E K T R O B U D O WA
S A
13
14
17
21
22
24
25
27
Struktura przychodów
Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki
i nietypowe zdarzenia mające wpływ na jego wielkość
Analiza finansowa
Zarządzanie zasobami finansowymi
Zarządzanie Systemem Jakości
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Perspektywy rozwoju działalności i istotne
czynniki ryzyka i zagrożeń
13
14
17
21
22
24
25
27
Sales revenue
Financial result and basic factors or untypical events
which impact its amount
Financial analysis
Financial resources management
Quality System Management
Occupational Health and Safety Management
Human capital management
Prospects for business development and significant
risks or threats
AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
PRESENT AND ANTICIPATED FINANCIAL POSITION
E L E K T R O B U D O WA
S A
12
2 0 1 4
STRUKTURA PRZYCHODÓW
SALES REVENUE
Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów za 2014 i 2013 rok.
Net revenue from sale of products, goods and materials
in the years 2014 and 2013.
2014
2013
tys. PLN/PLN`000
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
Revenue from sales of products,
goods and materials
1 064 485
%
tys. PLN/PLN`000
Zmiana / Change
%
tys. PLN/PLN`000
100.0
853 547
100.0
210 938
usługi budowlano-montażowe
construction and erection services
870 843
81.8
588 106
68.9
282 737
wyroby elektrotechniczne
electrotechnical products
175 909
16.5
245 729
28.8
(69 820)
12 980
1.2
13 615
1.6
(635)
4 753
0.5
6 097
0.7
(1 344)
pozostałe usługi
other services
materiały
materials
W 2014 roku przychody ze sprzedaży usług, wyrobów gotowych i materiałów ELEKTROBUDOWY SA wyniosły 1 064 485
tys. złotych i były wyższe od zrealizowanych w 2013 roku
o 210 938 tys. złotych (24,7%). Największy udział w sprzedaży (81,8%) stanowiły przychody z podstawowej działalności
spółki, jaką jest świadczenie usług budowlano-montażowych
w zakresie prac elektromontażowych. Sprzedaż z tego tytułu
wyniosła 870 843 tys. złotych.
W 2014 roku sprzedaż eksportowa wynosiła 65 376 tys. złotych
i była niższa o 70,7% od sprzedaży eksportowej osiągniętej
w 2013 roku. Spadek przychodów z eksportu wystąpił przede
wszystkim w zakresie sprzedaży do Finlandii, Rosji, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Holandii. W 2014 roku Spółka zwiększyła sprzedaż na rynku szwajcarskim (sprzedaż wyrobów gotowych
i usług), a także rozpoczęła sprzedaż do Angoli (wyroby gotowe) i Japonii (wyroby gotowe i usługi).
ELEKTROBUDOWA SA specjalizuje się w wykonywaniu robót
elektromontażowych oraz w produkcji urządzeń służących do
przesyłu i rozdziału energii. Sprzedaż tych urządzeń w 2014 roku spadła o 28,4% w stosunku do 2013 roku. Udział sprzedaży urządzeń do przesyłu i rozdziału energii w przychodach ze
sprzedaży za 2014 rok wynosił 16,5%. Znaczna część tych wyrobów, poprzez sprzedaż wewnętrzną, transformowana jest na
sprzedaż zewnętrzną w ramach realizowanych usług elektroinstalacyjnych. Utrzymanie pozycji głównego dostawcy na rynku polskim w zakresie dostaw rozdzielnic średniego napięcia
jest jednym z głównych celów strategicznych Spółki.
W 2014 roku dokonano sprzedaży wyrobów przemysłowych
na kwotę 234 129 tys. złotych. Z wymienionej kwoty sprzedaż
zrealizowana przez jednostki montażowe na własne potrzeby wynosiła 58 220 tys. złotych, a sprzedaż bezpośrednia (zewnętrzna) wynosiła 175 909 tys. złotych.
2 0 1 4
The 2014 revenue, generated by ELEKTROBUDOWA SA from
sales of goods, services and materials, amounted to 1 064 485
thousand PLN and was by 210 938 thousand PLN (24.7%)
higher than in 2013. Major part of sales revenue (81.8%) was
generated by the core business activities of the company,
which are electrical installation services. Volume of the sales
generated by performance of these services amounted to 870
843 thousand PLN.
Export sales in 2014 earned 65 376 thousand PLN and were by
70.7% lower than the exports realized by the company in 2013.
The drop of revenue from exports concerned mainly the sales
to Finland, Russia, Turkey, Saudi Arabia and the Netherlands. In
2014 the company increased sales in the Swiss market (supply
of finished goods and services) and started sales to Angola
(finished goods) and Japan (finished goods and services).
ELEKTROBUDOWA SA specializes in providing electric
installation services and in manufacturing of equipment used
for transmission and distribution of electric energy. In 2014,
sales volume of manufactured equipment decreased by 28.4%
compared with 2013. The sales of electricity transmission and
distribution equipment accounted for 16.5% of total sales
revenue earned in 2014. A substantial part of the products,
through internal sales, is transformed to external sales within
provided installation services. Maintaining the position of
a leading supplier of medium-voltage switchgear on the Polish
market is one of the key strategic goals of the company.
In 2014 the company sold industrial products for the sum of
234 129 thousand PLN. This amount included 58 220 thousand
PLN relating to internal sales realised by the company’s erection
units, whereas direct (external) sales reached the value of
175 909 thousand PLN.
13
E L E K T R O B U D O WA
S A
W YNIK FINAN S OWY ORAZ PODSTAWOWE CZYNNIKI I NIETYPOWE
ZDARZENIA MAJÑCE WPŁYW NA JEGO WIELKOÂå
FINANCIAL RESULT AND BASIC FACTORS OR UNTYPICAL EVENTS WHICH IMPACT ITS AMOUNT
Wartość zawartych przez ELEKTROBUDOWĘ SA umów, zleceń
i zamówień w 2014 roku wynosiła 973,0 mln zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym
pozyskano zamówienia o wartości 1 784,3 mln zł, oznacza spadek o 45,5%.
Należy mieć na uwadze, iż znaczącą wartość zamówień pozyskaną w 2013 roku uzyskano w związku z podpisaniem takich
umów, jak:
budowa bloku ciepłowniczego dla TAURON Ciepło S.A.
o wartości 592,5 mln zł,
rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina
dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o wartości
218,3 mln zł,
rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna dla Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. o wartości 215,0 mln zł.
Łącznie z wyżej wymienionych umów pozyskano kontrakty
o wartości 1 025,8 mln zł. Umowy te w 2014 roku są znaczącym elementem portfela zamówień Spółki. Warunkowało to
w znacznym stopniu poziom nowych zleceń, które Spółka zamierzała pozyskać w tym okresie.
Portfel zamówień ELEKTROBUDOWY SA na dzień 31.12.2014
roku osiągnął poziom 1 769,8 mln zł (1 754,2 tys. zł w 2013 roku). W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 roku portfel
zamówień wzrósł o 0,9%.
Total value of contracts and orders obtained by ELEKTROBUDOWA SA in 2014 amounted to 973.0 million PLN, which indicates a decrease by 45.5% compared with the same period
of the previous year, when the orders received totalled 1 784.3
million PLN.
It must be noted that the substantial value of orders received in
2013 was attributed to the contracts for:
construction of the heating unit for TAURON Ciepło S.A.,
contract price 592.5 million PLN,
extension and modernization of 220/110kV electrical
substation Skawina for PSE S.A., contract price 218.3
million PLN,
extension and modernization of the electrical substation
Byczyna for PSE S.A., contract price 215.0 million PLN.
Aggregate amount of the above contracts equalled 1 025.8
million PLN. The contracts constituted a substantial portion of
the company’s 2014 order backlog. This was, to a large extent
,a factor that conditioned the level of new orders that the
company intended to receive in that period.
As at 31 December 2014, ELEKTROBUDOWA SA had an order
backlog on the level of 1 769.8 million PLN (1 754.2 million PLN
in 2013). Compared with the state at 31 December 2013 the
order backlog rose by 0.9%.
Relations between sales and costs and their impact on the
2014
Główne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
za 2014 oraz 2013 rok
Main items of the statement of comprehensive income
for 2014 and 2013
tys. PLN
PLN`000
Zmiana
Change
2013
%
tys. PLN
PLN`000
%
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Net sales revenue
1 064 485 100.0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Cost of products, goods and materials sold
(999 825)
93.9
(801 437)
93.9
(198 388)
Zysk brutto ze sprzedaży / Gross profit on sales
64 660
6.1
52 110
6.1
12 550
Koszty sprzedaży / Selling costs
(3 200)
0.3
(4 347)
0.5
1 147
Koszty ogólnego zarządu / General administrative expenses
(11 661)
1.1
(11 461)
1.3
(200)
Pozostałe przychody operacyjne / Other operating income
10 792
1.0
8 908
1.0
1 844
Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses
(27 501)
2.6
(25 430)
3.0
(2 071)
Zysk operacyjny / Operating profit
33 090
3.1
19 780
2.3
13 310
6 156
0.6
2 646
0.3
3 510
Koszty finansowe / Finance costs
(2 361)
0.2
(1 515)
0.2
(846)
Zysk brutto przed opodatkowaniem / Gross profit before tax
36 885
3.5
20 911
2.4
15 974
Podatek dochodowy / Income tax
(7 784)
0.8
(7 605)
0.8
(179)
Zysk netto okresu obrotowego / Net profit for the period
29 101
2.7
13 306
1.6
15 795
Przychody finansowe / Finance income
E L E K T R O B U D O WA
S A
14
853 547 100.0
tys. PLN
PLN`000
210 938
2 0 1 4
Relacje pomiędzy sprzedażą a kosztami oraz ich wpływ na
wielkość zysku obrazują wskaźniki rentowności sprzedaży.
W 2014 roku wskaźnik rentowności brutto wynosił 3,5%, a netto 2,7% i w stosunku do 2013 roku wzrosły o 1,1 punktu procentowego każdy.
Korzystne zmiany wykazał również osiągnięty w 2014 roku zysk
brutto ze sprzedaży, wzrost o 12 550 tys. zł, tj. o 24,1%. W analizowanych okresach tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży
(24,7%) było skorelowane z tempem wzrostu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (24,8%), co spowodowało, że rentowność brutto ze sprzedaży w porównywalnych
okresach osiągnęła ten sam poziom 6,1%.
Koszty sprzedaży za 2014 rok wynosiły 3 200 tys. zł i były niższe
niż w 2013 r. o 1 147 tys. zł, tj. o 26,4%. Poziom kosztów sprzedaży w kolejnych latach był skorelowany z poziomem przychodów ze sprzedaży. W 2014 roku udział kosztów sprzedaży w przychodach ze sprzedaży wynosił 0,3%, zaś w 2013 roku
wynosił 0,5%. Główną pozycją kosztów sprzedaży były usługi transportowe, które w porównywalnych okresach obniżyły się o 1 281 tys. zł, przede wszystkim wskutek ograniczenia
eksportu wyrobów gotowych do spółek partnerskich państw
wschodnich.
Koszty ogólnego zarządu w 2014 r. wynosiły 11 661 tys. zł
i w porównaniu z 2013 r. wzrosły o 200 tys. zł, tj. o 1,7%.
W ramach kosztów ogólnego zarządu największy wzrost
w stosunku do ubiegłego roku wystąpił w usługach doradczo-konsultingowych – o 611 tys. zł. Udział kosztów ogólnego
zarządu w przychodach ze sprzedaży wynosił 1,1% w 2014 r.
i 1,3% w 2013 r.
W porównywanych okresach sprawozdawczych udział kosztów
ogólnych w przychodach nie wykazywał znaczących zmian.
W 2014 r. pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 10 792 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych
w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1 884 tys. zł, tj.
o 21,1%. Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych to:
kary i odszkodowania 5 292 tys. zł,
różnice kursowe 1 999 tys. zł,
rozpoznane rzeczowe aktywa trwałe (grunty) 957 tys. zł,
odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty rozrachunków
894 tys. zł,
otrzymane odszkodowania z polis ubezpieczeniowych
541 tys. zł,
koszty sądowe 418 tys. zł,
odzyskane odpady materiałowe 373 tys. zł,
odsetki od środków na rachunkach bankowych 197 tys. zł.
W 2014 r. główną pozycję przychodów operacyjnych stanowiły uzyskane kary i odszkodowania, związane głównie z realizacją umów o roboty budowlane. Pozycje kar i odszkodowań
obejmowały:
zwrot niesłusznie zapłaconych kar w latach ubiegłych 421
tys. zł,
naliczone i zapłacone kary z tytułu realizowanych usług
budowlanych 1 882 tys. zł,
niewykorzystane rezerwy na przewidywane kary 2 989 tys. zł.
W stosunku do 2013 roku, gdzie ich wartość wynosiła 3 167
tys. zł, wzrosły o 2 125 tys. zł (tj. o 67,1%).
2 0 1 4
profit amount are described by sales profitability ratios. In
2014 gross profit margin was 3.5% and operating profit margin
2.7%, they rose by 1.1 percentage point each on 2013.
In 2014, a favourable change was noted in the gross profit on
sales, which rose by 12 550 thousand PLN, i.e. by 24.1%. In the
compared periods, rate of growth of sales revenues (24.7%)
was correlated with the growth rate of costs of products, goods
and materials sold (24.8%), therefore gross profitability of sales
was on the same level, 6.1% in both periods.
Selling costs for 2014 amounted to 3 200 thousand PLN
and were by 1 147 thousand PLN (by 26.4%) lower than in
2013. In both years the level of selling costs was correlated
with the level of sales revenue. In 2014, the selling costs had
a 0.3% share in the sales revenue, whereas in 2013 it was 0.5%.
Transport services, which were the main item of selling costs,
dropped by 1 281 thousand PLN in the comparable periods.
This was principally caused by reduction in exports of finished
products to the related companies in Eastern Europe.
The general administrative expenses incurred in 2014 amounted to 11 661 thousand PLN and rose by 200 thousand PLN, i.e.
by 1.7% on 2013.
Within the general administrative expenses, the biggest
increase, compared with the six months of the previous year,
was recorded in advisory and consulting services – by 611
thousand PLN. The general administrative expenses had a 1.1%
share in the 2014 sales revenues, while in 2013 they accounted
for 1.3% of the sales revenues.
The share of general expenses in revenues did not significantly
differ in the comparable reporting periods.
In 2014, other operating income totalled 10 792 thousand PLN
and was by 1 884 thousand PLN higher than in the comparative
year, which is a 21.1% increase.
Main items of other income:
penalties and damages5 292 thousand PLN,
currency exchange differences 1 999 thousand PLN,
recognized non-current assets (land) 957 thousand PLN,
interest for delayed payments 894 thousand PLN,
compensation received from insurance policies 541
thousand PLN,
court costs 418 thousand PLN,
recovered material wastes 373 thousand PLN,
interest on cash in bank accounts 197 thousand PLN.
In 2014, the main item of operating income included received
penalties and liquidated damages, associated with the
performance of construction contracts. The penalties and
damages included:
returned of penalties unjustly paid in previous years 421
thousand PLN,
charged and paid penalties relating to construction
contracts 1 882 thousand PLN,
unused amounts of provision for expected losses 2 989
thousand PLN.
Compared with 3 167 thousand PLN in 2013, they increased by
2 125 thousand PLN (by 67.1%).
In 2014, other operating expenses totalled 27 501 thousand
PLN and were by 2 071 thousand PLN higher than in the
previous year, an increase by 8.1%.
15
E L E K T R O B U D O WA
S A
W 2014 roku pozostałe koszty operacyjne osiągnęły wartość
27 501 tys. zł i były wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2 071 tys. zł, tj. o 8,1%.
Główne pozycje pozostałych kosztów operacyjnych to:
odpisy aktualizujące wartość należności 11 605 tys. zł,
opłaty sądowe i kary 8 084 tys. zł,
prowizje i opłaty 4 988 tys. zł,
koszty odpraw i odszkodowań pracowniczych 524 tys. zł,
odpis aktualizujący zapasy 449 tys. zł,
koszty likwidacji szkód 431 tys. zł,
strata ze zbycia aktywów trwałych 404 tys. zł,
darowizny 137 tys. zł,
wycena kontraktu forward 71 tys. zł.
Wiodącą pozycją kosztów pozostałej działalności operacyjnej
były wspomniane już odpisy aktualizujące wartość należności.
Pogorszenie się kondycji finansowej kontrahentów, ich problemy z płynnością oraz ogłoszone upadłości kilku firm współpracujących spowodowały konieczność dokonania w 2014 roku
odpisów aktualizujących należności w wysokości 18 956 tys. zł.
W porównywalnym okresie roku ubiegłego utworzone odpisy
aktualizujące wynosiły 12 790 tys. zł.
Stan odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2014
roku wynosił 33 819 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień
31.12.2013 roku, który wynosił 23 865 tys. zł, nastąpił jego
wzrost o 9 954 tys. zł, tj. o 41,7%. Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2014 roku dotyczyły należności handlowych
w kwocie 24 298 tys. zł i pozostałych należności o wartości
9 521 tys. zł.
Odpisy na pozostałe należności obejmowały:
należności z tytułu kar i odszkodowań 4 702 tys. zł,
należności z tytułu zapłaty solidarnych zobowiązań
1 639 tys. zł,
kaucje nie zwrócone w terminie 1 225 tys. zł,
należności od podmiotów w postępowaniu upadłościowym 991 tys. zł,
należności z tytułu dywidendy 401 tys. zł,
należności z tytułu sprzedaży majątku trwałego 320 tys. zł,
należności w postępowaniu sądowym (wraz z odsetkami)
129 tys. zł,
inne należności 114 tys. zł.
ELEKTROBUDOWA SA na bieżąco monitoruje i ocenia ryzyko
braku zapłaty należności handlowych oraz pozostałych. Działania podejmowane przez Spółkę wobec należności przeterminowanych:
monitoring podmiotów gospodarczych przez wyspecjalizowaną firmę wywiadowni gospodarczej,
bieżące monitorowanie, wezwania podmiotów do uregulowania należności,
próby ugodowego załatwiania (porozumienia stron, ugody sądowe),
postępowania sądowe o zapłatę wierzytelności i egzekucja komornicza,
uruchomienie instrumentów zabezpieczających zapłatę
należności, takich jak gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, weksle, cesja wierzytelności.
Za 2014 rok Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości
33 090 tys. złotych i rentowność na poziomie zysku operacyjE L E K T R O B U D O WA
S A
Main items of other operating expenses are:
provision for impairment of receivables 11 605 thousand
PLN,
legal fees and penalties 8 084 thousand PLN,
commissions and charges 4 988 thousand PLN,
employee benefits and compensations 524 thousand PLN,
inventory write-offs 449 thousand PLN,
damage repair cost 431 thousand PLN,
loss on disposal of non-current assets 404 thousand PLN,
donations 137 thousand PLN,
forward contract valuation 71 thousand PLN.
Provisions for impairment of receivables, mentioned earlier,
constituted the main item of other operating expenses.
Deteriorated financial condition of the counterparties, their
problems with liquidity, as well as declared bankruptcies of
a few cooperating companies were the reasons behind
the necessity to impair the amount of receivables by 18 956
thousand PLN in 2014. Provisions for impairment of receivables
created in 2013 amounted to 12 790 thousand PLN.
Total amount of provisions for impairment of receivables
at 31 December 2014 amounted to 33 819 thousand PLN
and rose by 9 954 thousand PLN (by 41.7%), compared with
23 865 thousand PLN at 31 December 2013. The impairment
provisions as at 31 December 2014 were associated with trade
receivables: 24 298 thousand PLN and other receivables 9 521
thousand PLN.
The provisions for impairment of other receivables included:
receivables due to penalties and damages 4 702 thousand
PLN,
receivables due to payment of joint and several liability
1 639 thousand PLN,
retentions not returned when due 1 225 thousand PLN.
debt of entities under bankruptcy procedure 991 thousand
PLN,
receivables due to dividend 401 thousand PLN,
receivables due to sale of non-current assets 320 thousand
PLN,
receivables vindicated in court (including interests) 129
thousand PLN,
other receivables 114 thousand PLN.
ELEKTROBUDOWA SA monitors overdue trade and other
receivables and assesses the risk of their irrecoverability on
a current basis. Actions taken by the company in connection
with the overdue debts:
monitoring of business entities by a specialized business
intelligence agency,
constant monitoring, issuing requests for payment,
attempts to solve the problems amicably (agreement
between parties, settlements in court),
litigations concerning debt payment, debt enforcement
proceedings,
releasing instruments securing payment of receivables:
guarantees, bills, assignment of receivables.
Operating profit generated by the company in 2014 amounted to 33 090 thousand PLN, while the return on operating
profit was 3.1%. Compared with 2013, the profitability of operating activity rose by 0.8 percentage point.
16
2 0 1 4
nego w wysokości 3,1%. W stosunku do 2013 roku nastąpił
wzrost rentowności na działalności operacyjnej o 0,8 punktu
procentowego.
W 2014 roku przychody finansowe wynosiły 6 156 tys. zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3 510 tys. zł, tj. o 132,7%. Przychody te stanowiła dywidenda otrzymana tytułem posiadanych udziałów w spółkach:
Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR
Sp. z o.o. (2 836 tys. zł), ENERGOTEST sp. z o.o. (2 795 tys. zł),
ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. (401 tys. zł) i KONIP
Sp. z o.o. (124 tys. zł).
W 2014 roku koszty finansowe wynosiły 2 361 tys. złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 846 tys. złotych, tj. o 55,8%. Koszty finansowe stanowiły odsetki od kredytu w wysokości 1 879 tys. zł, prowizje
od kredytów bankowych – 372 tys. zł, odpis aktualizujący
wartość udziałów spółki zależnej SAUDI ELEKTROBUDOWA
Sp. z o.o. 97 tys. zł i odsetki od leasingu w wysokości 13 tys. zł.
Wzrost kosztów finansowych w 2014 roku wynikał ze zwiększonego zaangażowania kredytów obrotowych w finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Na dzień 31.12.2014
roku Spółka korzystała z kredytów obrotowych w wysokości
100 084 tys. zł. Na dzień 31.12.2013 roku saldo zaciągniętego
kredytu obrotowego wynosiło 5 400 tys. zł.
Zysk brutto przed opodatkowaniem za 2014 rok wynosił 36 885
tys. zł i był wyższy od osiągniętego w 2013 roku o 15 974 tys. zł,
tj. o 76,4%.
Wyniki ekonomiczno-finansowe okresu sprawozdawczego
zamknęły się zyskiem netto w kwocie 29 101 tys. zł. Na przełomie ostatnich lat ulegał on wzrostowi: w odniesieniu do 2013
roku o 15 795 tys. zł, tj. o 118,7%, a w porównaniu z 2012 rokiem
o 9 776 tys. zł (tj. o 50,6%).
The financial income of 2014 amounted to 6 156 thousand
PLN and was by 3 510 thousand PLN (132.7%) higher than
in 2013. The financial income included a dividend received
in respect of the shares in: the Power Equipment Production
Plant VECTOR Ltd. (2 836 thousand PLN), ENERGOTEST sp. z o.o.
(2 795 thousand PLN), ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd. (401
thousand PLN) and KONIP Sp. z o.o. (124 thousand PLN).
The financial costs of 2014 amounted to 2 361 thousand PLN
and were by 846 thousand PLN (by 55.8%) higher than in
2013. They included interests on borrowings in the amount
of 1 879 thousand PLN, commission on bank loans 372
thousand PLN, impairment of shares in the subsidiary SAUDI
ELEKTROBUDOWA LLC and interests on leases in the amount
of 13 thousand PLN.
Increase in the financial costs in 2014 was contributed to the
increased engagement of working capital loans in funding
current operating activity. As at 31 December 2014 the
company utilized the amount of 100 084 thousand PLN of
working capital loans, while at 31 December 2013 the balance
of borrowed working capital loan was 5 400 thousand PLN.
The pre-tax gross profit for 2014 amounted to 36 885 thousand
PLN and was by 15 974 thousand PLN (by 76.4%) higher than
for 2013.
The economic and financial results of the reporting period
closed with net profit of 29 101 thousand PLN which rose
compared with the previous years: by 15 795 thousand PLN (by
118.7%) compared with 2013 and by 9 776 thousand PLN (by
50.6%) on 2012.
ANALIZA FINANSOWA
FINANCIAL ANALYSIS
As at the end of 2014, the company’s balance sheet total rose
by 150.3 million PLN compared with the end of 2013. The current assets recorded a growth (by 166.4 million PLN) and the
non-current assets a drop (by 16.1 million PLN).
The biggest growth in the current assets was in accounts receivable for construction contract works, by 116.5 million PLN.
The amount of those accounts receivable was 271.0 million
PLN at 31 December 2014, and rose by 75.4% compared with
154.5 million PLN at 31 December 2013.
The second biggest item which showed growth in the analysed periods was trade and other receivables item which increased by 95.7 million PLN. The decrease in the amount of
non-current assets was principally attributed to the decrease
of the balance of long-term receivables by 18.6 million PLN,
associated with contract retentions.
On the equity and liabilities side, the relation of liabilities to
equity increased. In 2014, compared with the previous year,
the increase in liabilities by 127.9 million PLN was accompanied by the 22.5 million PLN increase in equity.
Na koniec 2014 roku suma bilansowa Spółki zwiększyła się
o 150,3 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego. Aktywa obrotowe odnotowały wzrost (166,4
mln zł), a aktywa trwałe spadek (16,1 mln zł.).
W aktywach obrotowych największy wzrost wykazały kwoty należne z tytułu umów budowlanych – o 116,5 mln zł. Na
dzień 31.12.2014 roku wartość kwot należnych z tytułu umów
budowlano-montażowych wynosiła 271,0 mln zł i w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 roku, który wynosił 154,5
mln zł, nastąpił jej wzrost o 75,4%.
Drugą pozycją aktywów obrotowych, która w analizowanych
okresach wykazała wzrost, były należności handlowe oraz pozostałe 95,7 mln zł. Spadek wartości aktywów trwałych wynikał głównie ze zmniejszenia się salda należności długoterminowych o 18,6 mln zł, tytułem kaucji gwarancyjnych.
Po stronie pasywów nastąpiło zwiększenie relacji zobowiązań
do kapitałów własnych. W 2014 roku w odniesieniu do ubiegłego roku wzrostowi zobowiązań o 127,9 mln zł towarzyszył
wzrost kapitałów własnych o 22,5 mln zł.
2 0 1 4
17
E L E K T R O B U D O WA
S A
Wzrost zobowiązań wiąże się głównie ze wzrostem kredytów
i pożyczek oraz dłużnych papierów wartościowych o 97,2
mln zł, krótkoterminowych zobowiązań handlowych oraz pozostałych o 24,7 mln zł, kwoty zobowiązań wobec odbiorców
z tytułu umów budowlanych o 10,8 mln zł oraz pozostałych
zobowiązań długoterminowych o 2,5 mln zł. Wzrost kapitałów
własnych dotyczył przede wszystkim wzrostu zysków zatrzymanych o 58,8 mln zł i kapitału z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży o 3,6 mln zł.
ELEKTROBUDOWA SA prowadziła politykę finansowania działalności w ramach posiadanych środków własnych zasilanych
kapitałami obcymi w formie zobowiązań oraz uruchomionymi kredytami w rachunkach bieżących i kredytem obrotowym
w kwocie 102 886 tys. zł.
The increase in liabilities is generally caused by the increase
in loans, borrowings and debt securities by 97.2 million PLN,
short-term trade and other payables by 24.7 million PLN,
amounts due to customers for construction contract work
by 10.8 million PLN, and other long-term payables by 2.5 million PLN. The growth of equity is principally attributed to the
increase in retained earnings by 58.8 million PLN and capital
from valuation of available-for sale investments by 3.6 million
PLN.
The company maintained the policy of financing its operations from its own funds, supported by trade credit and also
by the released overdraft facility in current accounts and the
working capital loan in the amount of 102 886 thousand PLN.
Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółki:
Selected ratios describing the company economic and financial position:
2014
2013
2012
2.7%
1.6%
2.0%
3.5%
2.4%
2.3%
3.1%
2.3%
1.8%
8.7%
4.1%
6.0%
3.5%
1.8%
2.9%
1.3
1.3
1.4
1.1
1.1
1.3
85
92
90
72
90
83
I. Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
1. Wskaźnik rentowności netto / Net profit margin
zysk netto / przychody ze sprzedaży / net profit / sales revenues
2. Wskaźnik rentowności zysku brutto przed opodatkowaniem / Gross profit margin
zysk brutto przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży / profit before taxes
/ sales revenues
3. Wskaźnik rentowności operacyjnej / Operating profit margin
zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży / operating profit / sales revenues
4. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) / Return on equity (ROE)
zysk netto / średni stan kapitału własnego / net profit / average equity capital
5. Wskaźnik rentowności majątku (ROA) / Return on assets (ROA)
zysk netto / średni stan majątku / net profit / average assets
II. Wskaźniki płynności / Liquidity ratios
1. Wskaźnik płynności bieżący / Current ratio
średni stan majątku obrotowego /średni stan (zobowiązań krótkoterminowych
+ rozliczenia międzyokresowe) / average current assets / average (current liabilities
+ prepaids)
2. Wskaźnik płynności szybki / Quick ratio
średni stan (majątek obrotowy – zapasy – rozliczenia międzyokresowe) / średni stan
(zobowiązań krótkoterminowych + rozliczenia międzyokresowe) / average (current
assets – inventories – prepaids) / average (current liabilities + prepaids)
III. Wskaźniki rotacji / Turnover ratios
1. Rotacja należności handlowych w dniach / Receivables turnover ratio (days)
średni stan należności handlowych krótkoterminowych x 360 dni / przychody ze
sprzedaży / average short-time trade debtors x 360 days / sales revenues
2. Rotacja zobowiązań handlowych w dniach / Accounts payable turnover ratio (days)
średni stan zobowiązań handlowych x 360 dni / przychody ze sprzedaży / average trade
creditors x 360 days / sales revenues
E L E K T R O B U D O WA
S A
18
2 0 1 4
3. Rotacja zapasów w dniach / Inventory turnover (days)
18
22
19
1.3
1.2
1.5
62.0%
57.5%
53.4%
średni stan zapasów x 360 dni / przychody ze sprzedaży / average inventories x 360 days
/ sales revenues
4. Obrotowość aktywów / Assets turnover
przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów ogółem / sales revenue
/ average total assets
IV. Wskaźniki zadłużenia / Debt ratios
1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Debt-equity ratio
stan kapitału obcego / stan majątku ogółem / average borrowed capital
/ average total equity
Przedstawione wskaźniki odzwierciedlają w syntetycznej formie pomiar efektywności gospodarowania w Spółce, który
należy ocenić jako dobry.
Wskaźniki rentowności określają zdolność generowania zysku
przez sprzedaż. Zmiany ich poziomu odzwierciedlają przede
wszystkim zmiany zysku netto osiąganego przez Spółkę
w ostatnich okresach sprawozdawczych. W 2014 roku wskaźniki rentowności wykazały tendencję wzrostową. Rentowność
netto w 2014 roku wynosiła 2,7% i w porównaniu z latami
2013 i 2012 wzrosła odpowiednio o 1,1 i o 0,7 punktu procentowego.
Wskaźnik rentowności zysku brutto przed opodatkowaniem
na koniec 2014 roku wynosił 3,5%.
W analizowanych okresach uległ wzrostowi odpowiednio
o 1,1 i o 1,2 punktu procentowego.
Analiza wskaźników rentowności sprzedaży wskazuje na poprawę wysokości marży zysku w 2014 roku w stosunku do
dwóch poprzednich okresów sprawozdawczych.
Poziom wskaźnika rentowności majątku (ROA), czyli zdolność
do generowania zysku netto przez wszystkie wykorzystywane
w firmie aktywa, w okresie obrotowym wynosił 8,7% i wzrósł
w porównaniu z analizowanymi okresami odpowiednio o 4,6
i o 2,7 punktu procentowego. Wzrost wskaźnika rentowności
ROA w 2014 roku świadczy o efektywnym wykorzystaniu zaangażowanego majątku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) za 2014 rok
wynosił 3,5% i w odniesieniu do analizowanych okresów
wzrósł odpowiednio o 1,7 i 0,6 punktu procentowego. Wzrost
wskaźnika rentowności kapitałów własnych był wyższy od
wzrostu wskaźnika rentowności majątku w okresie sprawozdawczym.
W 2014 roku wskaźnik płynności bieżący uzyskał wielkość
1,3. Wskaźnik płynności szybki ukształtował się na poziomie
1,1. W stosunku do 2013 roku wskaźniki płynności nie ulegały zmianie, natomiast w stosunku do 2012 roku wykazywały
nieznaczny spadek: wskaźnik płynności bieżący o 0,1 punktu,
a wskaźnik płynności szybki o 0,2 punktu. Osiągnięty poziom
wskaźników płynności wskazuje na dużą wiarygodność płatniczą Spółki. Wskaźniki płynności informują o poziomie krótkookresowego bezpieczeństwa finansowego Spółki, zaś ich
wielkość powinna być skorelowana z poziomem wskaźnika
obrotowości.
2 0 1 4
The presented ratios in a synthetic form reflect the
measurement of management effectiveness in the company,
which should be assessed as good.
Profitability ratios define the ability of sales to generate
earnings. Their changes mainly reflect changes in net profit
generated by the company within recent reporting periods.
In 2014 the profitability ratios were on the increase: the net
profit margin was 2.7% and rose on by 1.1 percentage point
on 2013 and by 0.7 percentage point on 2012.
Gross profit margin was 3.5% at the end of the year and rose
by 1.1 percentage point and 1.2 percentage point on 2013
and 2012, respectively.
Analysis of sales profitability ratio indicates that the profit
margin improved in 2014 compared with the earlier two
reporting periods.
The return on assets ratio (ROA), which indicates the ability
to generate net earnings by all assets used in the company
was 8.7% in the reporting period and was by 4.6 and 2.7
percentage point higher than in 2013 and 2012, respectively.
The growth of ROA in 2014 indicates the effective use of
assets employed.
The return on equity (ROE) for 2014 was 3.5% and rose by 1.7
percentage point on 2013 and by 0.6 percentage point on
2012. In the reporting period the increase in the return on
equity ratio was bigger than the increase in the return on
assets ratio.
As far as liquidity ratios are concerned, in 2014 the current
ratio had the value of 1.3, while the quick ratio 1.1. The
liquidity ratios did not change compared with the previous
year, but dropped slightly on 2012: current ratio by 0.1 and
quick ratio by 0.2.
The level of liquidity ratios indicates good financial credibility
of the company.
Liquidity ratios provide information about the company’s
short-time financial security; their values should be correlated
with the level of the turnover ratio.
The collection period for trade receivables was 85 days in
2014, by 7 days shorter than in 2013 and by 5 days shorter
than in 2012. A drop in the receivables turnover ratio informs
that the period in which the company credited its customers
has shortened.
As at 31 December 2014 the past due trade receivables,
19
E L E K T R O B U D O WA
S A
W 2014 roku cykl inkasa należności handlowych wynosił 85
dni. Uległ on skróceniu o 7 dni w stosunku do 2013 roku,
a w stosunku do 2012 roku o 5 dni. Spadek wskaźnika rotacji
należności handlowych w analizowanych okresach świadczy
o skróceniu się okresu, na jaki Spółka udzieliła swoim kontrahentom kredytu kupieckiego.
Na dzień 31.12.2014 roku przeterminowane należności handlowe o wartości 70 334 tys. zł (na dzień 31.12.2013 roku
o wartości 52 546 tys. zł) objęto odpisem aktualizującym
w wysokości 24 298 tys. zł (w 2013 roku w wysokości 17 314
tys. zł). W 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem odpisy aktualizujące należności handlowe wzrosły o 40,3%.
Według danych bilansowych spłata zobowiązań handlowych
następuje po 72 dniach. Terminy płatności dla zobowiązań są
bardzo zróżnicowane, od 14 do 60 dni. W analizowanym okresie cykl rotacji zobowiązań handlowych skrócił się o 18 dni
w porównaniu z rokiem 2013 i o 11 dni w odniesieniu do 2012
roku. Okres, w jakim Spółka realizowała swoje zobowiązania,
był krótszy niż cykl inkasa należności, co świadczyło o tym,
że Spółka w większym stopniu kredytuje odbiorców niż korzysta z kredytu kupieckiego u dostawców.
Okres obrotu zapasami wynoszący 18 dni informuje, jak długo trwa proces transformacji zapasów w gotowe sprzedane
produkty. W 2014 roku cykl obrotu zapasami uległ skróceniu
w stosunku do ubiegłego roku o 4 dni, a w stosunku do 2012
roku o 1 dzień. Biorąc pod uwagę, że w kolejnych porównywalnych okresach sprawozdawczych Spółka odnotowała
również spadek sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych
(o 28,4%), wskazuje to na odpowiednie dostosowanie się
wielkości zapasów do popytu na produkty Spółki. Ponadto,
okres czasu, na jaki środki zaangażowane są w finansowanie
zapasów, odpowiada miesięcznym cyklom rozliczeniowym
większości usług realizowanych przez Spółkę. Długość cyklu
obrotu zapasami świadczy o efektywnym wykorzystaniu materialnych zasobów majątku obrotowego.
Informację o aktywności Spółki przedstawia wskaźnik obrotowości aktywów. Wskaźnik ten mierzy zdolność aktywów,
którymi dysponuje Spółka, do generowania sprzedaży. Obrotowość aktywów ukształtowała się na poziomie 1,3. W porównywalnych okresach sprawozdawczych obrotowość aktywów
wykazywała nieznaczne wahania. W stosunku do 2013 roku
miał miejsce wzrost o 0,1 punktu, a w stosunku do 2012 roku
nastąpił spadek o 0,2 punktu. Oznacza to, że na każdą zaangażowaną 1 złotówkę majątku Spółki przypada 1,3 zł przychodów. Poziom tego wskaźnika w analizowanych okresach
świadczy o zrównoważonym wzroście przychodów ze sprzedaży i aktywów, a tym samym o efektywnym wykorzystaniu
majątku, którym dysponuje Spółka.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o obciążeniu majątku zobowiązaniami. W 2014 roku wskaźnik ten wynosił 62,0% i wzrósł o 4,5 punktu procentowego w stosunku
do 2013 roku oraz o 8,6 punku procentowego w stosunku do 2012 roku. Wzrost wskaźnika świadczy o zwiększeniu się udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółki. W 2014 roku Spółka korzystała z posiadanych
w bankach linii kredytowych oraz dodatkowo dysponowała kredytami obrotowymi z łącznym limitem 214 200 tys. zł
E L E K T R O B U D O WA
S A
amounting to 70 334 thousand PLN (compared with 52 546
thousand PLN as at 31 December 2013) were impaired in
the amount of 24 298 thousand PLN (17 314 thousand PLN
in 2013). In 2014 the amount of provisions for impairment of
trade receivables increased by 40.3% compared with 2013.
According to accounting data, payables are settled within 72
days. Maturity dates for payables vary from 14 days to 60 days.
Within the analysed period, accounts payable turnover ratio
shortened by 18 days compared with 2013 and by 11 days on
2012. The turnover period for payables was shorter than in the
case of receivables, which indicates that the company more
often extends trade credit to its customers than utilizes such
credit from its suppliers.
Inventories turnover period, which was 18 days, provides
information on the length of process of transforming
the inventories into finished products sold. In 2014 the
inventories turnover period was by 4 days shorter than in
the prior year and by 1 day shorter than in 2012. Taking into
account the decrease in sales of electro-technical products
in the comparative period (by 28.4%), it indicates suitable
adjustment of the volume of stock to the demand for the
company’s products. Also, the period in which the resources
are employed in financing the inventories corresponds to
monthly settlement cycles of most services provided by the
company. The length of inventories turnover cycle indicates
efficiency of managing the material resources of current
assets.
The company’s activity is assessed by the assets turnover ratio
which measures the ability of assets, being at the company’s
disposal, to generate sales. The assets turnover was 1.3 and
slightly fluctuated during the past years: it rose by 0.1 point
on 2013 and dropped by 0.2 point on 2012.
Its present value means that each engaged 1 zloty earns the
revenue of 1.3 zloty. The levels of the ratio in the comparative
periods indicate balanced growth of sales revenue and the
assets, and therefore the efficient use of resources owned by
the company.
Debt to equity ratio indicates what proportion of debt the
company is using to finance its assets.
In 2014 the debt-equity ratio was 62.0% and rose by 4.5
percentage point on 2013 and by 8.6 percentage point
compared with 2012. Growth of the ratio means that share
of borrowed capital in financing the company’s assets
increased. In 2014 the company was utilizing its lines
of credit in banks and also had the working capital loans
available up to the aggregate ceiling of 214 200 thousand
PLN (including 200 thousand PLN limit for credit cards).
As at 31 December 2014 the utilized amount of overdraft
in current accounts totalled 2 808 thousand PLN and rose
by 2 261 thousand PLN compared with 2013. Overdraft limits
were utilized for funding the company's current operations.
As at 31 December 2014 the company also utilized the
amount of 100 084 thousand PLN of working capital loan;
the amount is by 94 684 thousand PLN bigger than in 2013.
The increase in the amount of utilized working capital loan
referred to performance of two big construction contracts
with PSE S.A. Trade credit was another form of crediting
20
2 0 1 4
business operations, it also contributed to the increase of the
debt-equity ratio.
Levels of liquidity ratios, inventories turnover ratio and assets
turnover ratio allow a positive opinion about the financial
situation of the company and its financial strategy. The
company’s payables are secured both by the assets owned
and the equity gathered. The analysis shows that the company
has maintained its sound financial position achieved within
recent years.
Presented above key parameters and ratios describing the
economic and financial position of ELEKTROBUDOWA SA have
been measured on the basis of information from the financial
statements prepared under the going concern assumption.
(w tym 200 tys. zł limit kart kredytowych). Na dzień 31.12.2014
roku wartość wykorzystanych kredytów w rachunku bieżącym wynosiła 2 802 tys. zł i w stosunku do 2013 roku wzrosła
o 2 261 tys. zł. Wykorzystanie kredytów w rachunku bieżącym
związane było z bieżącym finansowaniem Spółki. Na dzień
31.12.2014 roku Spółka wykorzystywała również kredyt obrotowy o wartości 100 084 tys. zł, którego wartość w stosunku
do 2013 roku wzrosła o 94 684 tys. zł. Wzrost wykorzystania
kredytu obrotowego związany był z realizacją dwóch dużych
kontraktów o umowy budowlane dla PSE S.A. Inną formą kredytowania działalności gospodarczej były w 2014 roku kredyty kupieckie, które również miały wpływ na wzrost wskaźnika
ogólnego zadłużenia.
Poziom wskaźników płynności, rotacji zapasów oraz obrotowości aktywów pozwala na pozytywną ocenę kondycji finansowej Spółki, jak również realizowanej przez nią strategii
finansowej. Spółka posiadała zabezpieczenie dla płatności
swoich zobowiązań zarówno w posiadanym majątku, jak
i w zgromadzonych kapitałach własnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że spółka utrzymała swoją stabilną sytuację finansową wypracowaną w ciągu
ostatnich lat.
Przedstawione podstawowe wielkości i główne wskaźniki
charakteryzujące sytuację majątkową, finansową i kapitałową
ELEKTROBUDOWY SA wynikają ze sprawozdania finansowego,
sporządzonego przy założeniu kontynuowania działalności.
ZARZÑDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI
FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT
ELEKTROBUDOWA SA w 2014 roku prowadziła politykę finansowania działalności w ramach posiadanych środków
własnych zasilanych kapitałami obcymi w formie zobowiązań
oraz uruchomionymi kredytami w rachunku bieżącym i kredytami obrotowymi.
Na dzień 31.12.2014 roku Spółka posiadała do dyspozycji limit
kredytów w rachunku bieżącym (77,0 mln zł) oraz limit kredytów obrotowych (137,0 mln zł), a ponadto limit kart kredytowych (0,2 mln zł) do łącznej wysokości 214,2 mln zł.
Stan zobowiązań wobec banków na dzień 31.12.2014 roku
wynosił 102,9 mln zł, w tym z tytułu wykorzystania kredytów
w rachunkach bieżących 2,8 mln zł, a z tytułu kredytów obrotowych 100,1 mln zł.
Współpraca z kilkoma bankami daje możliwość równomiernego zaangażowania środków finansowych oraz utrzymania
odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, przeznaczonych do obrotu.
W obszarze obrotu dewizowego czynnikiem determinującym
działania Spółki jest poziom kursów podstawowych walut –
EUR i USD. Z uwagi na niestabilną pozycję PLN w stosunku do
tych walut Spółka zawiera transakcje forward zabezpieczające poziom kursów. Jednak w głównej mierze działania Spółki
skłaniają się do stosowania naturalnego zabezpieczenia ryzy2 0 1 4
In 2014 ELEKTROBUDOWA SA maintained the policy of
financing its operations from its own funds, partly supported
by borrowing capital in the form of liabilities, and also by
the released overdraft facilities in current accounts and the
working capital loan.
In 2014, the company had overdraft facilities in the current
accounts (77.0 million PLN), the working capital loan limit
(137.0 million PLN) and the limit for credit cards (0.2 million
PLN), in the total amount available up to 214.2 million PLN.
As at 31 December 2014, total amounts due to banks was
102.9 million PLN, of which the amount due to utilization of
overdraft was 2.8 million PLN and due to using the working
capital loan 100.1 million PLN.
Cooperation with several banks ensures even distribution
of committed sources of financing and maintaining suitable
level of funds for working capital.
The company’s activity relating to foreign exchange transactions is determined by the exchange rates of basic currencies,
EUR and USD. Because of the unstable position of PLN against
these currencies, the company concludes forward transactions
to secure the exchange rates. However, the company generally
enjoys natural hedging of foreign exchange risk, by offsetting
proceeds and expenses realized in foreign currencies.
21
E L E K T R O B U D O WA
S A
ka kursowego wynikającego z równoważenia się wpływów
i wydatków w walutach obcych.
ELEKTROBUDOWA SA prowadziła szeroko rozwiniętą współpracę z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie gwarancji, co przejawia się w postaci udzielonych Spółce linii gwarancyjnych na zabezpieczanie: wniesienia wadium,
zwrotu otrzymanej zaliczki, dobrego wykonania przedmiotu
umowy handlowej, usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym oraz roszczeń dochodzonych na drodze postępowania sądowego, jak również w celu zagwarantowania terminowej zapłaty wierzytelności.
Dominującą rolę w zawartych umowach bankowych odgrywają linie gwarancyjne w ramach udzielonych limitów
wielocelowych w łącznej wysokości 677,1 mln zł (214,2 mln
zł linia kredytowa i 462,9 mln zł linia gwarancyjna). Na dzień
31.12.2014 roku ich wykorzystanie wynosiło: 409,0 mln zł na
udzielone gwarancje bankowe oraz 102,9 mln zł na zadłużenie
z tytułu kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego.
W 2013 roku limit podpisanych umów z bankami wynosił
630,2 mln zł, z tego linia kredytowa stanowiła wartość 144,2
mln zł, a gwarancyjna 486,0 mln zł. Na dzień 31.12.2013 roku
z limitów wielocelowych wykorzystano 420,6 mln zł na udzielone gwarancje bankowe oraz 5,9 mln zł na kredyt w rachunku
bieżącym i kredyt obrotowy.
ELEKTROBUDOWA SA, w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych, posiadała łączny limit w wysokości 99,3 mln
zł, z czego na dzień 31.12.2014 roku wykorzystała 60,7 mln zł.
W 2013 roku łączny limit przyznany Spółce na gwarancje ubezpieczeniowe wynosił 99,3 mln zł, z czego na dzień 31.12.2013
roku wykorzystano 40,4 mln zł.
Oceniając stan posiadanych środków pieniężnych oraz wielkość przewidywanych wpływów i wydatków, należy stwierdzić, że środki te pozwolą Spółce na sfinansowanie planowanych w I półroczu 2015 roku zamierzeń inwestycyjnych oraz
obsługę bieżącej działalności operacyjnej, bez narażenia Spółki na zachwianie płynności finansowej.
ELEKTROBUDOWA SA maintained wide cooperation with
banks and insurance companies with respect to guarantees,
which is reflected in the guarantee lines granted to the
company for contract guarantees such as bid bonds, advance
payment bods, performance bonds and warranty bonds and
also guarantess to secure claims pursued in court and to
guarantee timely payment of debt.
Among the agreements with banks, the guarantee lines
within multipurpose limits granted up to the total amount of
677.1 million PLN (of which 214.2 million PLN credit line and
462.9 million PLN guarantee line), have a dominant role. As at
31 December 2014 they were utilized in the amount of 409.0
million PLN as guarantees and 102.9 million PLN as overdraft
in the current account and working capital loan.
In 2013 the limit available under agreements with banks
amounted to 630.2 million PLN, of which credit facility 144.2
million PLN and guarantee line 486.0 million PLN. As at 31
December 2013, the multipurpose limits were utilized in the
amount of 420.6 million PLN for bank guarantees and the
amount of 5.9 million PLN as current account overdraft and
working capital loan.
ELEKTROBUDOWA SA, within the frame of cooperation with
insurance companies, had an aggregate limit of 99.3 million
PLN in respect of guarantees, of which 60.7 million PLN was
utilized as at 31 December 2014.
In 2013, total limit granted the company for contract bonds
amounted to 99.3 million PLN, of which 40.4 million PLN was
utilized as at 31 December 2013.
Assessing the level funds owned and the amounts of
expected inflows and expenses, it must be pointed out that
the resources will allow the company to finance both the
investments planned for the first half of 2015 and also its
current operating activity, with no risk of destabilizing the
financial liquidity.
ZARZÑDZANIE SYSTEMEM JAKOÂCI
QUALITY SYSTEM MANAGEMENT
ELEKTROBUDOWA SA is focused on continual improvement
of product quality, with respect to the environment. The company is permanently involved in quality issues through the
certified quality systems.
ELEKTROBUDOWA SA applies the Quality Management System according to PN-EN ISO 9001, and the Environmental
Management System based on the model presented in the
PN-EN ISO 14001 standard.
The Quality Management System has been supplemented
with:
the NATO requirements defined in the document
AQAP-2110,
quality assurance requirements during construction of
nuclear power stations, acc. to NSQ 100,
Działania ELEKTROBUDOWY SA skierowane są na stałe podnoszenie jakości produktów, osiąganej w sposób niezagrażający
środowisku. Spółka jest trwale zaangażowana w zagadnienia
jakości poprzez stosowane systemy potwierdzone certyfikatami.
ELEKTROBUDOWA SA stosuje System Zarządzania Jakością
zgodny z normą PN-EN ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego oparty na modelu przedstawionym w normie
PN-EN ISO 14001.
System Zarządzania Jakością został dodatkowo uzupełniony o:
wymagania NATO dotyczące jakości, określone w dokumencie zatytułowanym AQAP-2110,
wymagania zapewniania jakości przy budowie elektrowni
jądrowych określone w dokumencie NSQ 100,
E L E K T R O B U D O WA
S A
22
2 0 1 4
the requirements for welding - according to PN-EN ISO
3834-2
quality requirements for designing and manufacturing of
steel constructions defined in the PN-EN 1090-1 standard.
The switchgear manufacturing facility in Konin additionally meets the quality requirements during manufacture of
switchgear panels in flameproof enclosure defined in Directive 94/9/EC and PN-EN ISO/IEC 80079-34.
The Busduct Factory in Tychy also meets the quality requirements for manufacture of pressurized equipment for conformity with European Pressure Directive 97/23/EC.
All the above systems, including supplements, are regularly
audited and recertified to a relevant standard.
The quality management system is integrated with the environmental management and occupational safety management systems. Integration generally consists in development
of common documentation, common auditing of the management systems, setting goals and targets.
The key objective of the company with respect to the above
systems is constant improvement of the management systems and constant improvement of quality of products provided by the company, with care for environment by preventing and mitigating adverse environmental impacts.
Essential events that occurred in 2014 and which affect the
assessment and functioning of the integrated quality and
environmental management systems in place in ELEKTROBUDOWA SA:
audits carried out by the certification bodies of quality
and environmental management systems, successfully
completed,
29 internal audits (including 5 out-of-schedule) with the
purpose of preventing occurrences of nonconformity and
taking relevant corrective or preventive actions in the case
of such occurrence,
training courses for erection supervisors and supervision
staff to discuss the cases of nonconforming with environmental regulations and quality requirements for products and services, supplemented with the quality costs
account (an essential improvement tool for management
systems) and the requirements of waste management act
and the enviromental law,
training for direct labour and administrative personnel
combined with obligatory OHS training,
training for internal auditors within the frame of Academy
of Auditors 2014, also for the persons responsible for the
management systems in the organisational units of the
company; the training was supplemented with the OHS
issues concerning work with electric power equipment
and product reliability management,
training in the requirements of the company’s management systems applicable to the subcontractors providing
services for ELEKTROBUDOWA SA.
wymagania jakości w procesie spawania według wymagań normy PN-EN ISO 3834-2,
wymagania jakościowe przy projektowaniu i produkcji
konstrukcji stalowych określonych w normie PN-EN 1090-1.
Zakład produkcji rozdzielnic w Koninie spełnia również dodatkowo wymagania jakościowe w produkcji rozdzielnic przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wymagania Dyrektywy 94/9/WE i normy PN-EN ISO/
IEC 80079-34).
Zakład Produkcji Szynoprzewodów w Tychach dodatkowo
spełnia wymagania jakościowe potrzebne do produkcji urządzeń ciśnieniowych na zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową
97/23/WE.
Wszystkie wyżej wymienione systemy wraz z uzupełnieniami
podlegają regularnym audytom recertyfikującym na zgodność ze stosowaną normą.
System zarządzania jakością jest zintegrowany z systemami
zarządzania środowiskiem oraz zarządzania BHP. Integracja
głównie polega na posiadaniu wspólnej dokumentacji systemowej, wspólnym audytowaniu systemów zarządzania, określaniu celów i zadań do wykonania.
Kluczowym elementem działań Spółki w ramach wyżej wymienionych systemów jest ciągłe doskonalenie systemów zarządzania oraz stałe podnoszenie jakości naszych produktów,
przy jednoczesnym zapobieganiu i minimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko.
Istotne wydarzenia w 2014 roku mające wpływ na ocenę
i funkcjonowanie zintegrowanych systemów zarządzania
jakością i zarządzania środowiskowego w ELEKTROBUDOWIE SA:
audyty przeprowadzone przez firmy certyfikujące systemy
zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zakończone pozytywnymi wynikami,
29 audytów wewnętrznych (w tym 5 audytów pozaplanowych) w celu podjęcia działań mających na celu zapobieganie powstaniu niezgodności, a dla stwierdzonych
niezgodności działania korekcyjne i / lub korygujące albo
zapobiegawcze,
szkolenia dla Kierowników Robót i pracowników dozoru
na temat przypadków nieprzestrzegania prawa środowiskowego i wymagań jakościowych produkowanych wyrobów oraz realizowanych usług, rozszerzone o rachunek
kosztów jakości (istotne narzędzie doskonalące systemy
zarządzania), i dodatkowo o wymagania zawarte w ustawie o odpadach oraz w prawie środowiskowym,
szkolenia pracowników produkcyjnych i administracyjnych, połączone z okresowymi szkoleniami BHP,
szkolenie dla audytorów wewnętrznych w ramach
Akademii Audytorów 2014, którymi objęci zostali również
pracownicy odpowiedzialni w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki za systemy zarządzania; szkolenie uzupełniono tematyką związaną z bezpieczeństwem
pracy przy urządzeniach energetycznych oraz zarządzaniem niezawodnością produktów,
szkolenia w zakresie wymogów systemów zarządzania
obowiązujących w Spółce dla podwykonawców realizujących dla ELEKTROBUDOWY SA usługi montażowe.
2 0 1 4
Plans for the first half of 2015 include:
further training, meetings with contract managers and
supervision staff in order to eliminate cases of non-observing the environmental regulations and quality require23
E L E K T R O B U D O WA
S A
ments for manufactured products and supplied services,
with particular attention to risk management and the
environmental responsibilities of ELEKTROBUDOWA SA,
review of quality and environmental management systems in order to prepare for recertification,
continuation of review of the system documents, introducing necessary adjustments and updates following the
amendments of legal acts and organizational changes in
the company’s divisions implemented in the second half
of 2014,
planned for the first half of 215 internal audits and audits
of present and potential suppliers and subcontractors.
Positive results of internal and external audits, records in the
review reports in 2014 prove that the systems applied by the
company function correctly and that ELEKTROBUDOWA SA
supplies products and services in compliance with the relevant contracts for supplies and services and with legal requirements.
Zamierzenia na I półrocze 2015 roku:
kontynuacja szkoleń, spotkań z kierownictwem kontraktów i pracownikami dozoru w celu wyeliminowania
przypadków nieprzestrzegania prawa środowiskowego i wymagań jakościowych produkowanych wyrobów
i realizowanych usług, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na zarządzanie ryzykiem i obowiązki Spółki wobec środowiska,
przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów systemów
jakości i systemu środowiskowego do ponownej certyfikacji,
kontynuacja procesu przeglądu dokumentacji systemowej i wprowadzanie niezbędnych korekt oraz aktualizacji
wskutek wprowadzonych zmian do aktów prawnych,
zmian strukturalnych w oddziałach Spółki w II półroczu
2014 roku,
przeprowadzenie zaplanowanych na I półrocze 2015 roku
audytów wewnętrznych oraz audytów obecnych, a także
potencjalnych dostawców i podwykonawców.
Pozytywne wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych i zewnętrznych, zapisy w raportach z kontroli i przeglądów w 2014 roku były dowodem, że systemy zarządzania
w Spółce funkcjonują poprawnie, a ELEKTROBUDOWA SA dostarcza wyroby i świadczy usługi zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach na dostawę wyrobów i usług oraz spełniające wymagania prawne.
ZARZÑDZANIE BHP
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT
ELEKTROBUDOWA SA posiadała:
certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy według wymagań SHE Checklist Contractors, SCC**2008/5.1
obowiązujący w całej Europie z wyłączeniem Finlandii,
certyfikaty wydane przez DNV na zgodność Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy z normami
PN-N-18001:2004 oraz OHSAS-18001:2007 w zakresie projektowania, produkcji, montażu i serwisu instalacji elektroenergetycznych oraz systemów automatyki, zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w budownictwie.
W marcu 2014 roku DET NORSKE VERITAS przeprowadziła recertyfikację wyżej wymienionych systemów na zgodność
z normami. ELEKTROBUDOWA SA spełniała wymagania w zakresie przeprowadzonej certyfikacji.
W 2014 roku nie odnotowano żadnej choroby zawodowej.
Głównym zadaniem na 2014 rok w dziedzinie Zarządzania
Systemami BHP dla ELEKTROBUDOWY SA było doskonalenie
Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.
ELEKTROBUDOWA SA had the following certificates:
the certificate of the Occupational Health and Safety
Management System according to the requirements of
SHE Checklist Contractors, SCC**2008/5.1 valid throughout Europe with the exception of Finland;
the certificates issued by DNV for conformity of the
Occupational Health and Safety Management System to
the PN-N-18001:2004 and OHSAS 18001:2007 standards
in the scope of design, manufacture, erection and service
of power and automation systems, building investment
projects management.
In March 2014 the above systems were recertified by DET
NORSKE VERITAS for conformity with the standards. The
parent, ELEKTROBUDOWA SA fulfils the requirements in the
scope of recertification.
In 2014 there were no instances of an occupational illness.
The main task in 2014 for ELEKTROBUDOWA SA in respect of OHS
Management Systems was the improvement of the Systems.
Planowane zamierzenia poprawy stanu BHP w I połowie 2015 r.:
doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem
Pracy,
ustalenie nowych wyższych standardów BHP, ze szczególnym uwzględnieniem robót kablowych oraz prac wykonywanych w pobliżu napięcia.
Plans for the first half of 2015 with respect to improvement of
the state of occupational health and safety include:
improvement of the Occupational Safety Management
Systems,
setting new, higher standards of OHS, with particular emphasis on cable laying works and electrically hazardous works.
E L E K T R O B U D O WA
S A
24
2 0 1 4
ZARZÑDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Zatrudnienie. W 2014 roku przeciętne miesięczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 1 840 etatów i było
o około 4,4% niższe niż w 2013 roku. W przeciętnej liczbie zatrudnionych 1 050 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, natomiast 790 etatów to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych. W grupie pracowników
na stanowiskach robotniczych stan zatrudnienia zmniejszył
się w stosunku do 2013 roku o 4,3%, a na stanowiskach nierobotniczych o 4,5%. Ma to głównie związek z ograniczeniem
zatrudniania na kontraktach zagranicznych i restrukturyzacją
zatrudnienia w Oddziale Rynek Przemysłu.
Employment. In 2014 average monthly employment was
1 840 job equivalents and was about 4.4% lower than in
2013. Out of the average number of employees, 1050 job
equivalents fell to direct labour, whereas 790 job equivalents
to white-collar staff. Compared with 2013, the number of
manual workers was 4.3% lower, while employment of nonmanual workers decreased by 4.5%. That is attributed to
reduction of personnel on foreign project and employment
restructuring in the Industry Division.
Struktura zatrudnienia według stanowisk
Employment structure by positions
57,07%
stanowiska nierobotnicze / white-collar
stanowiska robotnicze / blue-collar
42,93%
Stan zatrudnienia ogółem na koniec 2014 roku wyniósł 1 846
pracowników. W odniesieniu do końca 2013 roku nastąpił
spadek zatrudnienia o 60 osób (o 3,1%). Ogółem w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zatrudniono 232 nowych
pracowników, w tym 121 pracowników na stanowiska robotnicze oraz 111 pracowników na stanowiska specjalistyczne
i menedżerskie. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost nowo zatrudnionych o 20 osób
(tj. o 9,4%).
W 2014 roku nie odnotowano problemów związanych z odejściami kluczowych dla działalności Spółki pracowników. Rozwiązanie umów z przyczyn dotyczących pracodawcy miały
bardzo sporadyczny charakter. W trybie art. 10 ustawy z dnia
13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, w 2014 roku rozwiązano umowy z 23 pracownikami.
Wykształcenie. W zakresie struktury zatrudnienia ze względu na poziom wykształcenia Spółka odnotowuje wzrost liczby pracowników z wyższym wykształceniem, głównie inżynierskim. Na koniec grudnia 2014 roku udział pracowników
z wyższym wykształceniem wynosił 35,4% w ogólnej liczbie
zatrudnionych, na koniec grudnia 2013 roku udział ten wynosił 34,2%.
2 0 1 4
At 31 December 2014, the end-of-period employment was
1 846 people. Compared with the end of 2013, the number of
employees dropped by 60 (by 3.1%).
In the period from 1 January to 31 December 2014 together
232 new people were employed in different trade groups, 121
workers and 111 specialist and managers. Compared with
the same period of the previous year the number of newly
employed rose by 20, which is by 9.4%.
In 2014 there were no problems caused by resignations by
the company’s key personnel. There were only a few cases of
termination of employment at the employer’s will. In 2014,
employment contracts were terminated with 23 persons
pursuant to Articles 10 of the Act on Particular Rules of
Terminating Employment Relationships with Employees for
Reasons not Related to the Individual Employees Concerned
of March 2003.
Education. In respect of employment structure by education,
the number of personnel with higher education, mainly
engineering, regularly increases. At the end of December
2014 the number of employees with degrees accounted for
35.4% of total, against 34.2% at the end of December 2013.
Productivity of employment. The 2014 productivity of
employment, calculated as the relation of sales revenues and
average monthly employment, amounted to 578.5 thousand
25
E L E K T R O B U D O WA
S A
Produktywność. W 2014 roku produktywność zatrudnienia
liczona jako relacja przychodów ze sprzedaży i przeciętnego
miesięcznego zatrudnienia ukształtowała się na poziomie
578,5 tys. złotych (443,6 tys. złotych). Wskaźnik zyskowności
zatrudnienia liczony jako relacja zysku brutto oraz przeciętnego miesięcznego zatrudnienia wyniósł w 2014 roku 20,0 tys.
złotych (10,9 tys. złotych w 2013 roku). W stosunku do 2013
roku powyższe wskaźniki uległy zmniejszeniu: produktywności o 134,9 tys. złotych, a zyskowności o 9,1 tys. złotych.
Wynagrodzenie i motywacja. W 2014 roku przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4 838 złotych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2014 roku obniżyło się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
o około 10,9%. Na obniżenie się przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia przede wszystkim wpływ miało ograniczenie
zatrudnienia na kontraktach zagranicznych, na których spółka
zachowuje poziom gwarantowanych wynagrodzeń, wynikających z przepisów lokalnych układów zbiorowych pracy.
Spółka konsekwentnie poszerza programy motywacji pozapłacowej dla pracowników, które mają na celu wspomaganie
procesu zatrzymywania i pozyskiwania pracowników oraz
zwiększenia poziomu motywacji i efektywności działania.
Rozwój kwalifikacji. Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników jest kluczem dla rozwoju Spółki. Zatem podobnie
jak w latach ubiegłych, w 2014 roku, w oparciu o procedurę
„Szkolenia i rozwoju zawodowego pracowników”, stanowiącą
część obowiązującego w Spółce systemu ISO 9001, w sposób planowy realizowano politykę szkoleniową. Inwestycje
w szkolenia dotyczyły w szczególności polityki systematycznego budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na
zarządzanie projektami, zagadnień zwiększających profesjonalizm działania poszczególnych zespołów pracowniczych,
głównie umiejętności menedżerskich, jak również doskonalenia znajomości języków obcych.
W 2014 roku Spółka zainwestowała w szkolenia pracownicze
1 146 tys. złotych, co stanowi przeciętnie 623 złote na jednego pracownika. Udział kosztów szkoleń w funduszu wynagrodzeń w 2014 roku wynosił 1,1%. Realizowane programy
rozwoju nie tylko przyczyniają się do wzrostu profesjonalizmu
działania i rozwoju zawodowego pracowników, ale także uzupełniają stosowane systemy i programy motywacyjne.
PLN (in 2013: 443.6 thousand PLN). Profitability of employment,
calculated as the relation of gross profit and average monthly
employment, was 20.0 thousand PLN (in 2013: 10.9 thousand
PLN). Compared with the previous year, the indexes dropped
in 2014: productivity by 134.9 thousand PLN and profitability
by 9.1 thousand PLN.
Remuneration and motivation. Average gross monthly
pay in 2014 was 4 838 PLN and decreased by about 10.9%,
compared with the previous year. The decrease of average
monthly pay was the consequence of cutting the employment
on foreign projects, where the company maintains the level
of guaranteed pay regulated by the local collective labour
agreements.
The company consequently implements a benefit programme
to support the process of recruiting and retaining employees
and to increase the level of motivation and effective work.
Development of employee’s. Development of employee’s
qualifications and competence is a key for the growth of
the company. Therefore, as in previous periods, in 2014
ELEKTROBUDOWA SA maintained its training policy in
conformity with the Procedure for Personnel Training and
Development which is a part of the ISO 9001 system in
place. Expenditure on training principally concerned the
policy of constant development of the project managementfocused corporate culture and also the issues of enhancing
professionalism of work teams, particularly managing skills
and language skills.
In 2014 the company invested 1 146 thousand PLN in training
of its personnel, which gives
an average of 623 PLN per one employee. Training expenses
accounted for 1.1% of the total remuneration fund.
The implemented development programmes not only
contribute to the increased professionalism of employees
and development of their skills but complement the applied
incentive systems and plans as well.
W 2014 roku wzorowo układała się współpraca z działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami związkowymi.
W tym okresie nie odnotowano żadnych protestów pracowniczych. Spółka nie pozostawała również w sporze zbiorowym
z działającymi w niej zakładowymi organizacjami związkowymi. ELEKTROBUDOWA SA podobnie jak w latach ubiegłych
wspierała oraz respektowała powszechnie przyjęte prawa
człowieka, a także przestrzegała standardów pracowniczych
w zakresie prawa do zrzeszania się i rokowań zbiorowych oraz
przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym.
Cooperation with the trade union organisations, active in
the company, was very good in 2014. There were no labour
disputes or collective bargaining with the trade union
organisations. Like in previous years, the company supported
and respected generally accepted human rights as well
as observed standards concerning the employee right of
association and collective negotiations, and counteracting
discrimination practices.
E L E K T R O B U D O WA
S A
26
2 0 1 4
PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOÂCI I ISTOTNE CZYNNIKI
RYZYKA I ZAGRO˚E¡
PROSPECTS FOR BUSINESS DEVELOPMENT AND SIGNIFICANT RISKS OR THREATS
The company’s mission is to become a leader setting a new
quality of conducting business, providing highest quality
products and services for counterparties and growth of
shareholder value.
Growth of ELEKTROBUDOWA SA to a large extent depends
on customers representing the following branches: power
industry, building and petrochemical industries, mining,
metallurgy and transport. Each of the foregoing branches
has specific requirements in the area of services and products
involved with generation, transmission and use of electric
energy; they differ in ways of conducting business and have
different economic situation.
Future income of the company will undoubtedly depend on
such factors as:
favourable economic situation in the power, chemical,
metallurgic and building trades,
forecast growing demand for electricity,
price level of electrical materials and equipment as well as
metallurgic products,
European environmental requirement
course of structural changes, especially in the power
industry and mining,
plans for nuclear power generation,
increasing requirements for financial security of projects in
the segment of power industry construction,
financial situation of investors and the resulting
complications associated with receivables inflow – some
customers have already applied prolonged payment terms
and introduced more and more complicated payment
methods, what makes them difficult to accept as early as
on the stage of analysing an inquiry and frequently makes
the contractors to withdraw from bidding,
availability of qualified and experienced engineering staff,
regular reduction of costs of conducting business.
Like in previous years, the sales offer of ELEKTROBUDOWA
SA did not significantly change and was still based on the
following products and services:
1. Overall electric installation in the range of medium and
low voltages for new, modernized and retrofitted power
generation facilities.
2. General execution of investments, including public utility
facilities, retail centres, industrial facilities.
3. Turnkey supply of automation and electrical systems.
4. Manufacture of automation devices for power industry.
5. Manufacture and installation of high-current busducts
(ELPO, ELPE, PELPO).
6.Manufacture of indoor medium and low voltage
switchgear assemblies.
7. LV. MV, HV stations.
Misją Spółki jest uzyskanie pozycji lidera wyznaczającego
nową jakość w prowadzeniu biznesu, zapewnienie kontrahentom ELEKTROBUDOWY SA najwyższej jakości produktów
i usług, a akcjonariuszom długofalowego wzrostu wartości
firmy.
Rozwój ELEKTROBUDOWY SA w istotnym stopniu zależy od
aktywności klientów reprezentujących następujące branże:
energetyczną, budowlaną, petrochemiczną, górnictwo, hutnictwo oraz transport. Każda z wyżej wymienionych branż ma
inną specyfikę potrzeb w zakresie usług i produktów związanych z wytwarzaniem, przesyłem i wykorzystaniem energii
elektrycznej oraz różni się sposobem funkcjonowania i sytuacją ekonomiczną.
Na realizację przyszłych dochodów Spółki niewątpliwy wpływ
będą miały takie czynniki, jak:
koniunktura w branży energetycznej, chemicznej, metalurgicznej, górniczej i budowlanej,
prognozowane rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną,
poziom cen materiałów elektrycznych i urządzeń energetycznych oraz wyrobów hutniczych,
unijne wymogi środowiskowe,
przebieg procesów przekształceń strukturalnych, szczególnie w energetyce i górnictwie,
plany budowy energetyki jądrowej,
wzrastające wymagania finansowego zabezpieczenia realizacji w segmencie budownictwa elektroenergetycznego,
sytuacja finansowa Inwestorów i wynikające z niej komplikacje dotyczące spływu należności – część zleceniodawców już stosuje wydłużone terminy płatności, jak również
propozycje coraz to bardziej skomplikowanych sposobów
płacenia, co powoduje trudności w zaakceptowaniu takich warunków już na etapie analizy zapytania ofertowego, a niejednokrotnie rezygnację ze złożenia oferty,
dostęp do wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynierskiej,
systematyczne obniżanie kosztów funkcjonowania Spółki.
Oferta sprzedaży ELEKTROBUDOWY SA, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zmieniała się w sposób znaczący i w dalszym ciągu opierała się na produktach i usługach, takich jak:
1. Kompleksowe instalacje elektroenergetyczne w zakresie
średniego i niskiego napięcia w nowych, modernizowanych i remontowanych obiektach energetyki zawodowej.
2. Generalne wykonawstwo inwestycji, w tym obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe.
3. Kompleksowa realizacja układów automatyki i elektryki
„pod klucz”.
4. Produkcja urządzeń automatyki elektroenergetycznej.
5. Produkcja i montaż szynoprzewodów (ELPO, ELPE i PELPO).
2 0 1 4
27
E L E K T R O B U D O WA
S A
6. Produkcja rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich,
średnich i niskich napięć.
7. Stacje energetyczne NN, SN, WN.
8. Realizacja w systemie „pod klucz” stacji elektroenergetycznych oraz linii wysokich i najwyższych napięć dla operatorów dystrybucyjnych i przemysłowych.
9. Pomiary i rozruchy.
10.Projektowanie urządzeń.
11.Usługi serwisowe.
12.Prace koncepcyjne i doradztwo.
13.Usługi zarządzania majątkiem.
Klientom oferowano kompleksową realizację projektów, począwszy od projektowania i prefabrykacji urządzeń, przez
dostawę, montaż, rozruch wraz z eksploatacją w okresie
próbnym, aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Potencjał, który Spółka posiada, pozwala na samodzielną realizację większości skomplikowanych projektów.
ELEKTROBUDOWA SA posiada dwa zakłady produkcyjne nowocześnie wyposażone i zorganizowane.
W Koninie produkuje rozdzielnice, głównie typu „primary distribution”, w pełnym zakresie napięciowym od NN aż do poziomu 145 kV. Projektuje, realizuje i dostarcza pola rozdzielcze
o prądzie zwarciowym do 72 A – jest to poziom osiągalny
jedynie przez nielicznych, najlepszych producentów globalnych. Dzięki drugiemu zakładowi w Tychach, producentowi
niszowego produktu, tj. przewodów wielkoprądowych, ELEKTROBUDOWA SA znacząco zwiększa udział eksportu.
Wysokość środków przeznaczonych przez ELEKTROBUDOWĘ SA na prace badawczo-rozwojowe pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu jakości produkowanych towarów
i świadczonych usług. To z kolei umożliwia pracę dla największych i najbardziej wymagających kontraktów EPC na całym
świecie.
Działania ELEKTROBUDOWY SA zmierzają do podnoszenia
konkurencyjności poprzez:
zrównoważony wzrost portfela zamówień,
zdobycie doświadczenia na rynku nowych produktów,
optymalizację przebiegu kluczowych procesów i projektów,
zapewnienie krótkich czasów reakcji, realizacji zamówień,
zapewnienie kompleksowej oferty, dopasowanej do potrzeb i wymagań klientów,
konsekwentną budowę terytorialnej sieci obsługi klientów;
stałe poszukiwanie nowych rynków zbytu.
ELEKTROBUDOWA SA szczegółowo analizuje rynek, na którym
działa i identyfikuje segmenty rozwojowe, które w perspektywie pozwalają na angażowanie zasobów Spółki w ich realizację. Znajduje to odzwierciedlenie w prognozach finansowych
Spółki. W najbliższych latach główną siłą napędową budownictwa przemysłowego w Polsce będzie, w ocenie Zarządu,
branża energetyczna, która stoi przed koniecznością zainwestowania w ciągu nadchodzących lat znaczących środków
w nowe moce wytwórcze i sieci. Perspektywicznie przedstawiają się również inwestycje w odnawialne źródła energii.
Wyraźnych wzrostów w sektorze budowlanym oczekuje się
w kolejnych latach w związku z uruchomieniem funduszy
w ramach nowej perspektywy finansowej UE. W fazę realiE L E K T R O B U D O WA
S A
8. Turnkey supply of electrical substations and high and
extra high voltage lines for distribution and industrial
operators.
9. Commissioning and start-up.
10.Design of equipment.
11.Servicing.
12.Conceptual work and consulting.
13.Property management.
Customers were offered complex project performance,
starting with designing and prefabrication of equipment
through delivery, installation, start-up together with operation
during the trial period, and ending with after-sales service. The
company’s potential allows it to put into effect the majority of
complex projects on its own.
ELEKTROBUDOWA SA has two production facilities, well
organized and equipped with modern machinery. The factory
in Konin manufactures switchgear panels, mainly for primary
distribution, in the whole range of voltages, from low voltage
to 145kV. The facility designs, manufactures and supplies
distribution panels for 72A short-circuit current, the level which
is achieved only by several best global manufacturers. Owing
to the second factory, located in Tychy, which manufactures
a niche product – high-current busducts, ELEKTROBUDOWA
SA substantially increases its exports.
The amounts of expenditure allocated by ELEKTROBUDOWA
SA for research and development permits to attain the
highest quality of manufactured goods and provided services.
In consequence, the company can participate in the biggest
and the most demanding EPC contracts all over the world.
The company takes actions to improve its competitive
advantage by:
sustainable growth of on orders,
gaining experience in the market of new products,
optimizing the key processes and projects,
shortening of lead time for supplies,
developing a complex offer adjusted to needs and
requirements of customers,
consistent development of customer service network,
constant looking for new trade areas.
ELEKTROBUDOWA SA thoroughly analyses the market on
which it operates and identifies segments prospective for its
business development. It is reflected in the financial forecasts
made by the company. The Management believes that in the
years to come the power industry will be the main driving
force of the Polish industrial building sector which badly
needs substantial investment in generating facilities and
network. The investments in renewable sources of energy
seem prospective as well.
A boom is expected in the construction industry in next years,
as the new EU financial perspective has been launched. Many
investments included in the new European budget for 2014
– 2020 will enter their execution stage. This funding will also
cover new infrastructure projects, concerning both road and
railway systems.
As at 31 December 2014 the company had three branches
(permanent establishments) registered in other countries,
through which it provides services in Finland, Germany and
28
2 0 1 4
the Netherlands. Through the operation of its associates the
company introduces its products in the markets of Russia,
Ukraine and Saudi Arabia.
Sales to Saudi Arabia are realized by the company through
exports of the products manufactured by the Busduct
Factory in Tychy and Power Distribution Division in Konin. The
Tychy factory supplies high-current isolated phase busducts
(ELPE) and non-segregated phase busducts (ELPO) including
supervision over their installation. The factory in Konin sold
mainly 13.8kV switchgear type D-17P, and, to a smaller extent,
medium voltage switchgear type D-40 and UNIPANEL. The
Division started a marketing campaign of its switchgear family
HV / MV OPTIMA.
Uncertain situation in this region caused by restrictions
of regulations and requirements for foreign companies
introduced by the Saudi government and announcement
of further restrictions creates unfavourable conditions for
the company’s exports. In 2014 the Saudi Arabian General
Investment Authority (SAGIA) renewed the industrial licence
for SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC for another period.
In Russia, an associate the Power Equipment Production
Plant VECTOR Ltd has been active for five years, while in
Ukraine a subsidiary ELEKTROBUDOWA SA UKRAINE Ltd has
been operating, the companies supply their local markets
with the goods manufactured by ELEKTROBUDOWA SA.
The containerized substations type SKP provided with MV
switchgear as well as medium voltage switchgear for indoor
operation will remain the basic products exported to Russia
and Ukraine. The plans for 2015 include the completion of
testing and certification process for high voltage switchgear
type OPTIMA 145 and the medium voltage circuit breakers
EV1 for conformity with the Russian GOST standards. After
they are certified, it will be possible to offer the equipment (a
success in the very competitive domestic market in 2014) to
customers in this geographical area.
Product expansion still will be based on introducing new
products to the offer, such as SF6-insulated medium and high
voltage switchgear (6-24kV and 110kV) for primary distribution
of electrical energy. The Management expects that interest
in low voltage (up to 1kV) busducts will grow. The busducts
which are designed for operation both in explosive and nonexplosive areas were a success in the fair in Novokuznetsk,
Russia in June 2014. The Management also believes that the
sale of switchgear for high short-circuit currents 50kA and 63kA
with double busbar system, which have just been certified,
can grow substantially in these markets, as competition there
in this segment is small.
The plans for 2015 include geographical expansion based on
new distribution centres located near the key customers and
on training the employees in the existing centres in the scope
of new products. New centres will be branches of the existing
manufacturing and distribution structures. In the case of both
VECTOR and ELEKTROBUDOWA UKRAINE it will be a network
of own offices offering finished products and the engineering
support at each stage of an investment.
The volume of exports to the Eastern Europe was greatly
affected by recent political changes in this region. Significant
zacji wejdzie wiele inwestycji nowego budżetu unijnego na
lata 2014–2020. Finansowaniem zostanie objęta realizacja nowych projektów infrastrukturalnych, zarówno drogowych, jak
i kolejowych.
Na dzień 31.12.2014 roku Spółka posiadała zarejestrowaną
działalność trzech Zakładów za granicą, poprzez które wykonuje swoje usługi w Finlandii, Niemczech i Holandii. Poprzez
działalność spółek powiązanych eksponuje swoje wyroby na
rynku rosyjskim, ukraińskim i Arabii Saudyjskiej.
Sprzedaży w Arabii Saudyjskiej Spółka dokonuje eksportując
wyroby i usługi: Zakładu Przewodów Wielkoprądowych w Tychach i Oddziału Rynek Dystrybucji Energii w Koninie. Zakład
w Tychach na rynku saudyjskim realizuje dostawy szynoprzewodów i mostów szynowych ELPO i ELPE wraz z nadzorem
nad montażem. Podstawowymi produktami oferowanymi
i sprzedawanymi na rynku saudyjskim przez Oddział Rynek
Dystrybucji Energii w Koninie były rozdzielnice D-17P o napięciu znamionowym 13,8 kV, w mniejszym stopniu rozdzielnice
typu D-40 oraz UNIPANEL. Oddział rozpoczął działania marketingowe dotyczące rodziny rozdzielnic WN / SN OPTIMA.
Niekorzystna dla eksportu Spółki w tym regionie jest niepewna sytuacja spowodowana zaostrzeniem przez władze Arabii
Saudyjskiej przepisów i wymagań wobec firm zagranicznych
oraz zapowiedzi dalszych restrykcji. W 2014 roku Spółka uzyskała okresowe odnowienie licencji przemysłowej Saudyjskiej
Generalnej Agencji Inwestycji Zagranicznych (SAGIA) dla SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.
W Rosji od pięciu lat prowadzi działalność spółka stowarzyszona Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR
Sp. z o.o., zaś na Ukrainie spółka zależna ELEKTROBUDOWA
UKRAINA Sp. z o.o., które są dostawcami wyrobów ELEKTROBUDOWY SA na miejscowy rynek. Podstawowymi produktami
eksportowanymi do Rosji i na Ukrainę pozostaną stacje kontenerowe SKP z rozdzielnicami średniego napięcia oraz rozdzielnice średniego napięcia przeznaczone do eksploatacji
w warunkach wnętrzowych. W planach na rok 2015 jest zakończenie procesu badań i certyfikacji rozdzielnic wysokiego
napięcia typu OPTIMA 145 oraz wyłączników średniego napięcia EV1 na zgodność z normami GOST. Pozyskanie tych
certyfikatów pozwoli na zaoferowanie odbiorcom z tego obszaru geograficznego urządzeń, które w roku 2014 odniosły
sukces na bardzo konkurencyjnym rynku krajowym.
Ekspansja produktowa będzie nadal oparta na wprowadzeniu
do oferty nowych produktów, takich jak rozdzielnice średniego i wysokiego napięcia w izolacji SF6 (6-24 KV oraz 110 kV)
przeznaczone dla rozdziału pierwotnego energii elektrycznej.
Zarząd oczekuje wzrostu zainteresowania mostami szynowymi niskiego napięcia (do 1 kV) pełniącymi rolę rozdzielnicy
modułowej, dołowymi rozdzielnicami górniczymi średniego
napięcia (6-12 kV) przeznaczonymi do eksploatacji zarówno
w strefach niezagrożonych, jak i zagrożonych wybuchem,
które wzbudziły duże zainteresowanie na targach w Nowokuzniecku (Rosja, czerwiec 2014 roku). Zarząd zakłada, że nowo
certyfikowane rozdzielnice dwusystemowe na wysokie prądy
zwarciowe 50 i 63 kA mogą osiągnąć znaczący wzrost sprzedaży na tych rynkach ze względu na małą konkurencję w tym
segmencie rynku.
2 0 1 4
29
E L E K T R O B U D O WA
S A
W 2015 roku rozwijana będzie ekspansja geograficzna oparta
na tworzeniu nowych ośrodków dystrybucyjnych, umiejscowionych w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych klientów
oraz na szkoleniu z zakresu nowych produktów pracowników
w ośrodkach już istniejących. Nowe ośrodki będą z założenia
filiami istniejących struktur produkcyjno-dystrybucyjnych. Zarówno w przypadku spółki VECTOR, jak i ELEKTROBUDOWY
UKRAINA będzie to sieć własnych biur oferujących naszym
klientom gotowe produkty, jak i wsparcie projektowo-techniczne na każdym etapie inwestycji.
Na wielkość sprzedaży eksportowej Spółki w Europie Wschodniej duży wpływ miały zachodzące zmiany polityczne w tym
regionie. Znaczący spadek PKB w 2014 roku, połączony ze
wzrostem inflacji, a także Unia Celna Kazachstan – Białoruś
nie wpływały korzystnie na działania gospodarcze podmiotów. Nastąpiła redukcja nowych programów inwestycyjnych
w energetyce i spowolnienie wykonania już realizowanych
projektów. Sytuację tę spowodowało w dużej mierze zmniejszenie dostępnych środków finansowych, jak i wzrost kosztów
pozyskania kredytów inwestycyjnych. Dodatkowo proces ten
destabilizował ciągły wzrost cen walut wymienialnych na tych
rynkach. Dużym czynnikiem ryzyka będzie groźba zmiany
stawek ceł i podatków stosowanych dla towarów importowanych, włącznie z zakazem importu określonych asortymentów produkcji. Zarząd monitoruje rozwój sytuacji politycznej
i gospodarczej w Rosji i na Ukrainie oraz ryzyko związane
z możliwością ograniczenia sprzedaży wyrobów do spółek
powiązanych.
Bieżąca modyfikacja strategii rozwoju energetyki oraz ogólna
niepewność polityczna w tym regionie będzie kluczowym elementem określającym wielkość wykonania planów sprzedaży
spółki zależnej VECTOR oraz sprzedaży eksportowej ELEKTROBUDOWY SA. Wprowadzone sankcje ekonomiczne wobec Rosji nie dotyczą podmiotów gospodarczych, z którymi
współpracuje ELEKTROBUDOWA SA w tym regionie. W ocenie
Zarządu sytuacja polityczna Rosji, pomimo swej niestabilności, nie będzie miała w dłuższym okresie czasu znaczącego
wpływu na działalność spółki VECTOR, jako firmy obsługującej
głównie rynek rosyjski. Przewiduje się, że wprowadzone restrykcje wobec Rosji będą skutkowały wzrostem zapotrzebowania na produkty dostarczane przez firmy rosyjskie.
Ogólna sytuacja ekonomiczna tego regionu oraz czynniki
ograniczające działalność spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA
w nowych warunkach gospodarczych skutkowały pogorszeniem wyników finansowych Spółki za 2014 rok, w stosunku
do wielkości planowanych. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia planowanych rezultatów sprzedaży przez ELEKTROBUDOWĘ UKRAINA będzie miała stabilność polityczna regionu
w zakresie struktur zarządczych i własnościowych. W przypadku ustabilizowania się sytuacji politycznej należy oczekiwać
krótkoterminowego wzrostu inwestycji. ELEKTROBUDOWA
SA, pomimo występujących utrudnień ekonomicznych i niestabilności politycznej, zamierza kontynuować projekt współpracy ELEKTROBUDOWA – Ukraina, utrzymując dostawy na
poziomie roku bieżącego, z uwzględnieniem wzrostu popytu
spowodowanego ograniczeniem inwestycji oraz odbudową zniszczonych obiektów. Analiza sytuacji finansowej oraz
E L E K T R O B U D O WA
S A
drop in GDP in 2014, with associated inflation, and also the
existence of the Kazakhstan – Belarus Customs Union did
not have a positive impact on the business operation of
those entities. There was a reduction of new investment
programmes in power industry and slow-down in progress
of the existing projects. The situation was caused by
reduction of available funding and the increase of costs of
investment credits. Additionally, the process was destabilized
by constant growth of prices of exchangeable currencies in
these markets. A threat of change in customs tariff rates and
tax rates for imported goods, including the ban on imports
of certain product ranges will be a significant risk factor. The
Management is monitoring the development of political
and economic situation in Russia and Ukraine and the risk of
reducing the sales of goods to the associated companies.
Current modification of the growth strategy of power
industry as well as general political uncertainty in this region
will decisively influence the volume of accomplished sales
plans of the subsidiary, VECTOR and the export sales of
ELEKTROBUDOWA SA. Economic sanctions against Russia do
not apply to the entities that ELEKTROBUDOWA SA cooperates
with in this region.
In the opinion of Management, political situation in Russia,
despite its lack of stability, will not significantly influence the
operations of VECTOR, as the company operating mainly in
the Russian market. It is expected that the restrictions against
Russia will induce the increase in demand for products
supplied by the Russian companies.
General political situation in this region and the factors
which limit the activity of ELEKTROBUDOWA UKRAINE in the
new economic conditions were the cause of deterioration
of performance in 2014 compared to the forecast. Political
stability of the region in terms of management and
ownership structures will be important for achieving planned
sales volume by ELEKTROBUDOWA UKRAINE. Short-term
growth in investments can be expected when the political
situation stabilizes. Despite economic hardship and political
instability ELEKTROBUDOWA SA intends to continue the
ELEKTROBUDOWA – Ukraine cooperation project and
maintain the volume of supplies on the current year level,
taking into account the growth in demand caused by
reduction in investments and reconstruction of destroyed
facilities. Analysis of the financial position of ELEKTROBUDOWA
UKRAINE and liquidity of assets owned in the company does
not indicate that in the foreseeable future the interest held by
ELEKTROBUDOWA SA in the company’s share capital could be
permanently impaired.
ELEKTROBUDOWA SA has suitable human capital and
financial resources to involve in future projects planned by
the power and gas industries and renewable energy sources.
However, there is a serious fear that the observable downturn
in building industry and worsened financial situation of
Polish companies will considerably contribute to delays of
new projects. Difficulties that companies have to face will be
related with insufficient demand both from the public and
the private sector.
In the nearest quarters of the year it will be difficult to improve
30
2 0 1 4
płynności posiadanych aktywów spółki ELEKTROBUDOWA
UKRAINA nie wskazuje, w dającej się przewidzieć przyszłości,
na trwałą utratę wartości udziału ELEKTROBUDOWY SA w kapitale spółki.
ELEKTROBUDOWA SA posiada odpowiedni potencjał w zasobach ludzkich i finansowych, który pozwoli na zaangażowanie się w przyszłe inwestycje w sektorze energetycznym,
w odnawialne źródła energii oraz nowe projekty infrastrukturalne. Istnieją obawy, że obserwowane w ostatnich latach
pogorszenie się koniunktury w budownictwie oraz warunków finansowych polskich firm będzie miało istotny wpływ
na opóźnienie nowych inwestycji. Trudności, z którymi muszą
zmierzyć się firmy, związane będą z niedostatecznym popytem zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego.
W najbliższych kwartałach trudno będzie o znaczącą poprawę
rentowności, gdyż część realizowanych kontraktów była i będzie pozyskiwana w okresie dużej konkurencji.
Jedno z największych wyzwań, nad którymi Spółka musi zapanować, to zachowanie płynności finansowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście problemu zatorów płatniczych.
Pogarszająca się sytuacja finansowa inwestorów wpływa na
ciągłe zmiany planów inwestycyjnych oraz dużą niepewność
realizowanych projektów. Istotną barierą ograniczającą aktywność jest silna konkurencja wewnątrz gałęzi oraz niedostateczny popyt, które bezpośrednio przekładają się na zaniżanie marż na projektach. Pozyskiwanie zamówień w wyniku
przetargów, gdzie ograniczeniem jest stosowanie najniższej
ceny jako jedynego kryterium wyboru, wymusza utrzymanie
marży na niskim poziomie. Ponadto realizacja zleceń wygranych w przetargach wiąże się z ryzykiem zmian cen materiałów budowlanych, które w konsekwencji mogą niekorzystnie
wpłynąć na zyskowność kontraktu. Zamiast wprowadzenia
zapisów porządkujących rynek zamówień pojawia się coraz
większa restrykcyjność regulacji, która powiększa już istniejącą
nierównowagę na korzyść zamawiającego.
Powszechne staje się przerzucanie ryzyka finansowania kontraktów w okresie ich realizacji na wykonawcę poprzez między innymi małą częstotliwość fakturowania, wydłużenie
terminów płatności, czy rosnące wymagania w zakresie finansowego zabezpieczenia realizacji projektów.
Działalność prowadzona przez ELEKTROBUDOWĘ SA narażona jest na kilka rodzajów ryzyk:
ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko
zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych
w wyniku zmian stóp procentowych oraz ryzyko cenowe),
ryzyko kredytowe,
ryzyko utraty płynności.
Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji zmierzających
do dostarczenia racjonalnego zapewnienia, że cele organizacji zostaną zrealizowane. Celem zarządzania jest ograniczenie
ryzyka oraz zabezpieczenie się przed jego skutkami. Zarząd
ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych jego obszarów.
2 0 1 4
profitability, as some contracts have been and will be obtained
in the period of tough competition.
One of major challenges that the company has to face is
maintaining financial liquidity. It is particularly important in the
context of problems with payment gridlocks. Deteriorating
financial situation of investors is the cause of frequent
changes of investment plans and considerable uncertainty
about projects being executed. Strong competition inside
the branch and insufficient demand are essential barriers
which restrict the activity of the company and which directly
translate into lower margins on projects. Winning new orders
in tender procedures where the most-favourable-price is the
only criterion for selection keeps the profit margins on a low
level. Furthermore, execution of awarded contracts is bound
with the risk of change in building materials prices, as they
may have adverse influence on contract profitability. Instead
of introducing provisions which would improve organization
of the procurement market, more restrictions are introduced
to regulations, which increase the existing overbalance to the
advantage of investors.
It is becoming a common practice to transfer the risk of
financing projects during their execution to a contractor,
by invoicing at long intervals, extending payment terms or
increasing the requirements for financial security of project
execution.
In performing its business operations ELEKTROBUDOWA SA is
exposed to various risks, such as:
market risk (including foreign exchange risk, change in fair
value or cash flow caused by changes of interest rates, and
price risk),
credit risk,
liquidity risk.
Risk management is a process of identification, evaluation,
management and control of potential occurrences or
situations, aiming at provision of reasonable assurance
that organisation’s objectives will be accomplished. Risk
management is focused on limiting the risks and protecting
against their impact. The Management establishes the general
rules for risk management and policies for specific risk areas.
31
E L E K T R O B U D O WA
S A
33 Kierunki sprzedaży
35 Inwestycje zrealizowane w 2014 roku
37Eksport
39 Znaczące kontrakty
33 Sales destinations
35 Investments carried out in 2014
37Export
39 Significant contracts
SYTUACJA RYNKOWA
MARKET SITUATION
E L E K T R O B U D O WA
S A
32
2 0 1 4
KIERU NKI SP R Z EDA˚ Y
SALES DESTINATIONS
Działalność ELEKTROBUDOWY SA koncentruje się na pozyskiwaniu nowych klientów na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Z uwagi na odczuwalne w ostatnich latach trudności
w branży budowlanej i pogarszającą się koniunkturę na rynku
krajowym Spółka dążyła do podniesienia swojej konkurencyjności na rynkach zagranicznych i ciągłego wzrostu eksportu.
Sprzedaż eksportowa w 2014 roku obejmująca dostawy wewnątrzwspólnotowe, jak i pozaunijne, wynosiła 65 376 tys. złotych i stanowiła 6,1% przychodów ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów. W roku 2013 udział ten wynosił 26,1%.
Dynamicznie rozwijająca się w 2014 roku trudna sytuacja ekonomiczno-polityczna państw regionu wschodniego spowodowała znaczący spadek przychodów uzyskiwanych z eksportu wyrobów gotowych do partnerskich podmiotów w Rosji
i na Ukrainie.
Największym źródłem przychodów Spółki w 2014 roku był tradycyjnie sektor energetyka wytwarzanie (60,1% w branżowej
strukturze sprzedaży), gdzie Spółka obecna była ze swoimi wyrobami oraz pełnym zakresem robót elektromontażowych na
nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych
obiektach energetyki zawodowej. Przychody ze sprzedaży
w tej branży wzrosły o 345,2 mln złotych, a udział w strukturze
o 25,6 punktu procentowego. Wiodące prace w tym sektorze to budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład
Wytwarzania Tychy dla TAURON Ciepło Spółka Akcyjna. W 2014
roku sprzedaż dla tego kontraktu wynosiła 172,7 mln złotych,
a udział w przychodach ze sprzedaży wynosił 16,2%.
W 2014 roku znaczący udział w strukturze branżowej sprzedaży uzyskał przemysł chemiczny (14,9%). W stosunku do 2013
roku sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 102,6 mln złotych,
a udział w przychodach ze sprzedaży o 8,2 punktu procentowego. Największe przychody zrealizowane w tym sektorze dotyczyły wykonania w systemie „pod klucz” obiektów infrastruktury przeznaczonej dla potrzeb budowanej Instalacji Odsiarczania
Spalin (IOS) z Elektrociepłowni zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku dla Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (sprzedaż w wysokości 49,2
mln złotych i 4,6% udziału w przychodach ze sprzedaży).
W 2014 roku ważne miejsce w strukturze branżowej sprzedaży zajął również przemysł wydobywczy, którego udział w przychodach ze sprzedaży wynosił 8,0%. W stosunku do 2013 roku sprzedaż w ramach tej branży spadła o 28,1 mln złotych,
a udział o 5,3 punktu procentowego. Największa sprzedaż
w tej branży dotyczyła wymiany Zespołów Transformatorowo-Prostownikowych (ZTP) Hali Wanien Wydziału P-27 w oddziale Huta Miedzi „Głogów” dla KGHM Polska Miedź S.A. (sprzedaż
w wysokości 10,4 mln złotych i 1,0% udziału w strukturze przychodów ze sprzedaży Spółki).
Pozostałe segmenty rynku, których łączny udział w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spół2 0 1 4
Business activity of ELEKTROBUDOWA SA is focused on winning new customers in the Polish market and in foreign markets. Because of difficulties encountered by the construction
industry in recent years and deteriorating economic situation
in the Polish market the company has confined its attention to
building up its competitiveness in foreign markets and on systematic increase of exports.
Export sales in 2014, which included inter-community supplies and the supplies to the countries outside the European
Union, generated the revenue of 65 376 thousand PLN, which
accounted for 6.1% of total revenue from sale of products, goods and materials. In 2013 the company’s exports constituted
26.1% of total revenue. Dynamic development of economic
and political situation of the East European countries involved
a significant reduction in revenue from export of finished goods to the related companies in Russia and Ukraine.
Traditionally, power generating sector was the biggest source of the 2014 income (60.1% in the sales by industries) where
the company is present with its products and comprehensive
range of electric installation works in all newly erected, extended or modernized power stations. Sales revenue from this
industry rose by 345.2 million PLN, while its percentage share in total revenue by 25.6 percentage point. The biggest project executed by the company for this sector is the contract
for construction of a new heat generation unit with fluidized bed boiler, heating and condensing turbine and balance
of plant in TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy for
TAURON Ciepło Spółka Akcyjna.
In 2014 the sales associated with this contract amounted to
172.7 million PLN and had the 16.2% share in the sales revenues.
Chemical industry was the second most profitable item in sales by industry (14.9%). Compared to 2013, the sales in this segment rose by 102.6 million PLN and their share in the revenue
rose by 8.2 percentage point. The biggest revenue generated
in this sector concerned the turnkey delivery of infrastructure
facilities dedicated for the new Flue Gas Desulfurization (FGD)
plant being constructed in the heat and power plant located
in the PKN ORLEN S.A. production facility in Płock, for PKN ORLEN S.A. (sales amounting to 49.2 million PLN and 4.6% share
in total revenue).
Mining was also an important segment in the 2014 sales by
industries; it had 8.0% share in total sales revenue. Compared
with 2013, sales in this branch of industry dropped by 28.1 million PLN and its share by 5.3 percentage point. The biggest
contract in this branch concerned Replacement of transformer – rectifier units for the tank room of Section P-27 in Głogów Copper Smelter for KGHM Polska Miedź S.A. (sales: 10.4
million PLN, share in the company’s sales revenues: 1.0%).
Other market segments, responsible for 10.9% share in the revenue from sales of products, goods and materials, and the
export of goods and materials (6.1%) allowed the company
33
E L E K T R O B U D O WA
S A
ki wynosił 10,9% oraz eksport produktów i materiałów (6,1%)
pozwoliły w znacznym stopniu na uzupełnienie sprzedaży poza wyżej wymienionymi podstawowymi branżami gospodarki.
to considerably supplement its sales outside the above basic
industries.
Zestawienie przychodów ze sprzedaży produktów i materiałów ELEKTROBUDOWY SA według sektorów gospodarki
Sales revenue generated by ELEKTROBUDOWA SA, categorized according to business sectors
%
2014 60.1
14.9
8.0
4.1
1.5
1.5
0.8
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.6
6.1
2013 34.5
6.7
13.3
4.0
1.7
2.0
1.2
0.1
0.9
0.1
0
0
0
0
5.2
4.2
26.1
2014
Wartość (tys. PLN)
Value (PLN’000)
Obszary działania
Business areas
Energetyka wytwarzanie
Power generation
Przemysł chemiczny
Chemical industry
Przemysł wydobywczy
Mining
Transport
Transport
Obiekty handlowe
Retail facilities
Przemysł metalurgiczny
Metallurgy
Przemysł papierniczy
Paper & pulp
Automatyka przemysłowa
Industrial automation
Energetyka dystrybucja
Power distribution
Obiekty ochrony środowiska
Environmental protection facilities
Przemysł motoryzacyjny
Automotive industry
Przemysł materiałów budowlanych
Building materials
Przemysł elektroniczny
Electronic industry
Przemysł spożywczy
Food industry
Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
Housing and public utility construction
Pozostałe obszary
Other areas
Eksport produktów i materiałów
Export of products and materials
Razem / Total
E L E K T R O B U D O WA
S A
34
2013
Wartość (tys. PLN)
Value (PLN’000)
639 248
294 074
159 082
56 501
85 299
113 359
43 497
34 251
16 163
14 445
15 650
17 034
8 642
10 235
4 237
756
3 479
8 036
1 835
366
1 587
79
1 297
0
1 129
0
567
160
622
44 717
16 775
36 352
65 376
223 182
1 064 485
853 547
2 0 1 4
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2014 ROKU
INVESTMENTS CARRIED OUT IN 2014
Łączna kwota nakładów inwestycyjnych poniesionych
w 2014 roku wynosiła 10 706 tys. PLN, z tego:
nakłady na środki trwałe
nakłady na wartości niematerialne
w tym: nakłady na prace rozwojowe
4 184
6 522
5 376
The investment outlay incurred by the company in 2014
amounted to 10 706 thousand PLN and included:
tys. PLN
tys. PLN
tys. PLN
outlay on fixed assets
outlay on intangible assets
of which: expenditure for R&D
W 2014 roku poniesione nakłady na prace rozwojowe związane były głównie z prowadzonym projektem wdrożenia do
produkcji nowego wyrobu Spółki: rozdzielnicy wysokiego
napięcia typu OPTIMA-145. Rozdzielnica wysokiego napięcia w izolacji gazowej SF6-OPTIMA-145 to pierwsza polska
rozdzielnica gazowa wysokiego napięcia przygotowana do
produkcji seryjnej. Koszt realizacji projektu w 2014 roku wynosił 3 202 tys. złotych, łączny nakład poniesiony od początku
realizacji projektu do dnia sprawozdawczego wynosił 15 999
tys. złotych. Spółka zakończyła prowadzone prace rozwojowe
pn. „Rozdzielnica OPTIMA-145 (GIS)” z wynikiem pozytywnym.
Prototyp rozdzielnicy osiągnął założone parametry techniczne oraz przeszedł pomyślnie próby atestacyjne. Protokołem
z dnia 31.07.2014 roku ELEKTROBUDOWA SA rozliczyła nakłady
poniesione na prace rozwojowe GIS.
Do kosztów zakończonych prac rozwojowych zakwalifikowano nakłady w wysokości 13 505 tys. złotych. Na stan rzeczowych aktywów trwałych przyjęto środki trwałe o wartości
początkowej 2 091 tys. złotych, które zostaną wykorzystane
do produkcji seryjnej rozdzielnicy OPITMA-145. Efektem pracy rozwojowej był również wykonany model rozdzielnicy
OPTIMA-145, którego koszt wytworzenia wynosił 403 tys.
złotych. Model rozdzielnicy wysokiego napięcia OPTIMA-145
został wprowadzony na stan ewidencyjny środków trwałych
i będzie wykorzystany jako eksponat wystawowy.
Zasadnicza część wydatków na niefinansowe aktywa trwałe
przeznaczona została na dalsze unowocześnianie, bieżące
odtwarzanie rzeczowego majątku trwałego oraz wznoszenie
nowych obiektów budowlanych. Nakłady inwestycyjne w grupie budynków i budowli wynosiły 945 tys. złotych i dotyczyły
głównie następujących obiektów:
modernizacja budynku i pomieszczeń socjalno-biurowych
magazynu w Koninie: 267 tys. złotych,
system klimatyzacji pomieszczeń biurowych III kondygnacji Hali Płock w Mikołowie: 160 tys. złotych,
pole odkładcze magazynu w Koninie: 143 tys. złotych,
modernizacja hali nr 2 w Koninie: 124 tys. złotych.
W 2014 roku zrealizowano zakupy urządzeń i sprzętu usprawniającego proces produkcji oraz technologię montażu na
kwotę 1 349 tys. złotych. Do głównych pozycji zakupionych
maszyn i urządzeń oraz sprzętu należy zaliczyć:
trzynaście kontenerów socjalno-biurowych i magazynowych: 149 tys. złotych,
tester trójfazowy Sverker 900: 105 tys. złotych,
helowy wykrywacz nieszczelności: 91 tys. złotych,
2 0 1 4
4 184
6 522
5 376
thousand PLN
thousand PLN
thousand PLN
Outlay for research and development in 2014 principally
concerned implementation to production a new product
developed by ELEKTROBUDOWA SA, high voltage switchgear
type OPTIMA-145. The SF6 gas insulated HV switchgear
OPTIMA-145 is the first Polish high-voltage gas-insulated
switchgear intended for serial production. Costs incurred
in 2014 reached 3 202 thousand PLN, total costs since the
project commencement until the reporting date totalled 15
999 thousand PLN. The company successfully finished the
research and development works concerning “OPTIMA-145
Switchgear (GIS)”. The prototype achieved the assumed
technical parameters and was successfully certified. By the
report dated 31 July 2014 ELEKTROBUDOWA SA has settled
the expenditure for development works concerning the GIS.
The outlay in the amount of 13 505 thousand PLN was
classified to the costs of finished development works. The fixed
tangible assets in the initial value 2 091 thousand PLN were
entered into the books of property, plant and equipment; they
will be used in the serial production of OPTIMA-145 switchgear.
The development works resulted also in building of the model
of OPTIMA-145, which manufacture cost was 403 thousand
PLN. The model of high voltage OPTIMA-145 was entered in
the books for fixed tangible assets and will be used as exhibit
in the fairs.
A considerable part of the expenditure for non-financial fixed
assets was earmarked for further modernization and current
reproduction of fixed tangible assets of the company and for
erection of new structures. The expenditure in the group of
buildings and structures amounted to 945 thousand PLN and
concerned the following facilities:
modernization of social and office building and areas in
Konin: 267 thousand PLN,
air-conditioning system for office area in the Płock Hall,
Mikołów: 160 thousand PLN,
intermediate storage area in the warehouse in Konin: 143
thousand PLN,
modernization of Hall No. 2 in Konin: 124 thousand PLN.
In 2014 the equipment to streamline the production and
assembly processes was bought for the sum of 1 349 thousand
PLN. Main items of the purchased machinery and equipment
include:
thirteen social and office containers and warehouse
containers: 149 thousand PLN,
Sverker 3-phase tester: 105 thousand PLN,
helium leak detector: 91 thousand PLN,
35
E L E K T R O B U D O WA
S A
sześć nożyc elektrohydraulicznych: 90 tys. złotych,
cztery mierniki rezystancji izolacji: 80 tys. złotych,
trzy mierniki małych rezystancji: 67 tys. złotych,
dwa testery przekładników prądowych WP-100: 63 tys.
złotych,
urządzenie spawalnicze EWM Phoenix Progress 451: 63 tys.
złotych.
6 pcs electrohydraulic shears: 90 thousand PLN,
4 pcs insulation resistance meter: 80 thousand PLN.
3 pcs low resistance meter: 67 thousand PLN,
2 pcs current transformer tester WP-100: 63 thousand PLN,
EWM Phoenix Progress welding machine: 63 thousand
PLN.
Furthermore, the replacement of worn and obsolete
computer hardware was continued, for which the amount
of 614 thousand PLN was earmarked. The expenses for
modern software, licences and trademarks amounted to
1 146 thousand PLN.
Outlays for vehicles amounted to 1 276 thousand PLN and
included the purchase of personal cars, light commercial
vehicles, trucks, a fork-lift and a lorry trailer.
The 2014 investments were financed from the funds owned
by the company and only a small part of those resources
came from selling of some tangible assets.
Ponadto kontynuowano wymianę zużytego fizycznie i ekonomicznie sprzętu komputerowego, na który wydatkowano
kwotę 614 tys. złotych. Poniesiono również nakłady na zakup
nowoczesnego oprogramowania oraz licencji o wartości
1 146 tys. złotych.
Nakłady na środki transportu wynosiły 1 276 tys. złotych
i zostały głównie przeznaczone na powiększenie zasobów
samochodów osobowych, osobowo-dostawczych, ciężarowych oraz na zakup wózka widłowego i przyczepy ciężarowej.
Inwestycje w 2014 roku finansowane były ze środków własnych Spółki, w tym w niewielkim stopniu z wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku trwałego.
Investment plan for the first half of 2015
Investment expenditure planned for the first half of 2015
amount to 12.5 million PLN and include such project as:
modernization of the technical services building in Konin,
electrostatic dissipative flooring in the paint shop in Konin,
ventilation and heat recuperation system in the paint
shop in Konin,
skylights in hall no. 4 in Konin,
modernization of Z6 department area in Konin,
sanitary wastewater pumping station in Konin,
modernization of the warehouse entry area in Dąbrowa
Górnicza,
0.4 kV cable line to Headquarters in Katowice,
IPT communication system.
Modernisation of machine fleet will be continued. The purchase plans include:
TruPunch 3000 punching machine,
Novopress machine for Cu bars processing,
robotized welding station for GIS switchgear,
a 1.2 m press brake,
3-phase system for switchgear heating,
HTS helium tester with accessories,
testing transformer for commissioning tests,
multi-function hoist “Manitou”,
Artes 460 protection tester,
4.5t fork lift truck,
cable termination tools (crimping tools, shears).
Plan inwestycyjny na I półrocze 2015 roku
Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa
trwałe na I półrocze 2015 roku wynoszą 12,5 mln złotych
i obejmują między innymi wykonanie następujących inwestycji:
modernizacja budynku usług technicznych w Koninie,
posadzka antyelektryczna malarni w Koninie,
układ wentylacji i rekuperacji ciepła na malarni w Koninie,
świetliki dachowe w hali nr 4 w Koninie,
modernizacja pomieszczenia wydziału Z6 w Koninie,
przepompownia ścieków sanitarnych w Koninie,
modernizacja wjazdu na teren magazynu w Dąbrowie
Górniczej,
linia kablowa 0,4 kV zasilająca budynek Biura Spółki
w Katowicach,
instalacja telefonii IPT.
W dalszym ciągu kontynuowany będzie proces unowocześnienia parku maszynowego. Planuje się między innymi zakup
następującego sprzętu:
wykrawarka TruPunch 3000,
urządzenie do obróbki szyn Cu Novopres,
zrobotyzowane stanowisko do spawania elementów rozdzielnicy GIS,
prasa krawędziowa 1,2 m,
trójfazowy układ do nagrzewania rozdzielnic,
urządzenie do testów helowych HTS z akcesoriami,
transformator probierczy dla prób pomontażowych,
wielofunkcyjny podnośnik „Manitou”,
tester zabezpieczeń Artes 460,
wózek widłowy 4,5 t,
sprzęt do obróbki kabli (praski, nożyce).
A part of investment outlays planned for the first half of
2015 will be earmarked for further improvement of modern
workplace organisation, including purchase of hardware and
software.
Część planowanych na I połowę 2015 roku nakładów przeznaczona zostanie na dalszą poprawę organizacji nowoczesnych stanowisk pracy, w tym zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania.
E L E K T R O B U D O WA
S A
36
2 0 1 4
Łączna kwota nakładów inwestycyjnych w latach 2005–2014 / Total investment outlays in 2005–2014
90
5.6
9.2
12.3
80.7
27.2
35.4
16.8
20.4
16.1
10.7
68
45
23
0
200520062007 20082009 20102011201220132014
EKSPORT
EXPORT
Kierunki oraz struktura sprzedaży eksportowej:
The destinations and structure of exports:
2014
Wartość (tys. PLN)
Value (PLN’000)
2013
Wartość (tys. PLN)
Value (PLN’000)
%
%
Finlandia / Finland
17 427
26.7
90 607
40.6
Rosja / Russia
11 343
17.4
31 297
14.0
Ukraina / Ukraine
9 246
14.1
15 038
6.7
Turcja / Turkey
7 869
12.0
25 513
11.4
Szwajcaria / Switzerland
5 983
9.2
788
0.4
Arabia Saudyjska / Saudi Arabia
3 097
4.7
15 204
6.8
Angola / Angola
2 437
3.7
0
0.0
Japonia / Japan
2 240
3.4
0
0.0
Niemcy / Germany
1 427
2.2
5 932
2.7
Holandia / The Netherlands
1 272
2.0
12 051
5.4
Portugalia / Portugal
754
1.2
0
0.0
Białoruś / Belarus
797
1.2
4 272
1.9
Kazachstan / Kazakhstan
614
0.9
6 812
3.1
Francja / France
365
0.6
972
0.4
RPA / South African Republic
215
0.3
4 755
2.1
Luksemburg / Luxembourg
146
0.2
7 101
3.2
2 0 1 4
37
E L E K T R O B U D O WA
S A
125
0.2
0
0.0
18
0.0
222
0.1
Litwa / Lithuania
1
0.0
11
0.0
Grecja / Greece
0
0.0
1 486
0.7
Estonia / Estonia
0
0.0
997
0.5
Szwecja / Sweden
0
0.0
80
0.0
Austria / Austria
0
0.0
44
0.0
65 376
100.00
223 182
100.0
Republika Czeska / Czech Republic
USA / The USA
Razem przychody z eksportu / Total export sales
W 2014 roku nadal dominującym rynkiem był rynek fiński
(17,4 mln zł sprzedaży i 26,7% w strukturze eksportowej).
W stosunku do 2013 roku sprzedaż na tym rynku spadła
o 73,2 mln zł, a udział w sprzedaży eksportowej o 13,9 punktu
procentowego. Przychody ze sprzedaży do Finlandii związane
były głównie z realizacją kontraktu w zakresie montażu części
elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki dla Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. Zafakturowana w 2014 roku wartość robót wykonanych w ramach
tego kontraktu wynosiła 16,8 mln zł, co stanowiło 25,8% całkowitej sprzedaży eksportowej. Pozostała część przychodów
obejmowała sprzedaż mostów szynowych i elementu szynoprzewodów o wartości 0,6 mln zł (0,9% w strukturze sprzedaży eksportowej).
Ponadto znaczący udział w strukturze sprzedaży eksportowej
w 2014 roku przypadał na:
Rosję, gdzie wartość sprzedaży wyrobów, materiałów
i usług wynosiła 11,3 mln zł, co stanowiło 17,4% całkowitej sprzedaży eksportowej Spółki. Eksport na rynek rosyjski
odbywał się za pośrednictwem spółki stowarzyszonej Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR
Sp. z o.o.;
The Finland’s market was still the most important for the
2014 exports (17.4 million PLN responsible for 26.7% of the
company’s total exports). Compared with 2013, the sales
in this market dropped by 73.2 million PLN and their share
in exports by 13.9 percentage point. Sales revenues were
generated mainly on the contract for electrical and I&C
systems for the Nuclear Power Plant OLKILUOTO 3. The value
of works performed at this site and invoiced in 2014 amounted
to 16.8 million PLN, corresponding to 25.8% of total export
sales revenues. The remaining revenue concerned the sale of
busducts and busduct elements for the amount of 0.6 million
PLN (0.9% in total exports).
The following markets were also significant for the company’s
export sales in 2014:
Russia, where the sales earned 11.3 million PLN of revenue and accounted for 17.4% of total company’s exports.
Exports to the Russian market were realized through the
associate, the Power Equipment Production Plant VECTOR
Ltd;
Ukraine, where the sales earned 9.2 million PLN of revenue, accounting for 14.1% of total company’s exports. Most
of the goods were sold in the Ukrainian market through,
ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd., the subsidiary which
promotes goods manufactured by ELEKTROBUDOWA SA
in the local market (in 2014 the sales to the subsidiary
amounted to 8.9 million PLN revenue, 13.6% in the export
sales structure);
Ukrainę, gdzie wartość sprzedaży wyniosła 9,2 mln zł,
osiągając 14,1% udział w strukturze sprzedaży eksportowej Spółki. Na rynku ukraińskim sprzedaż wyrobów gotowych dokonywana była głównie poprzez spółkę zależną ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o., która promuje
wyroby ELEKTROBUDOWY SA na rynku lokalnym (w 2014
roku sprzedaż do tej spółki uzyskała wartość 8,9 mln zł, co
stanowiło 13,6% struktury sprzedaży eksportowej);
Turkey, where the sales earned 7.9 million PLN of revenue,
accounting for 12.0% of total exports. In 2014 the sales to
Turkey included finished products (mainly high-current
busducts) in the value of 7.7 million PLN (11.8% of the
export sales) and other services for the amount of 0.2
million PLN (0.3% of the export sales);
Turcję, gdzie wartość sprzedaży osiągnęła poziom 7,9
mln zł, co stanowiło 12,0% sprzedaży eksportowej Spółki.
W 2014 roku sprzedaż do Turcji obejmowała wyroby gotowe (głównie mosty szynowe) o wartości 7,7 mln zł (11,8%
w strukturze sprzedaży eksportowej) i pozostałe usługi
w kwocie 0,2 mln zł (0,3% w strukturze sprzedaży eksportowej);
Switzerland, where the sales earned 6.0 million PLN
of revenue, accounting for 9.2% of the export sales.
The biggest share in 2014 sales to this country had the
electrical installation services including the supply and
installation of high-current busducts for Limmern Power
Plant, Switzerland for the contract price of 4.9 million PLN
(7.5% of total exports). The company also sold finished
Szwajcarię, gdzie wartość sprzedaży wynosiła 6,0 mln zł
(9,2% w strukturze sprzedaży eksportowej). Największą wartość sprzedaży do Szwajcarii uzyskała sprzedaż usług buE L E K T R O B U D O WA
S A
38
2 0 1 4
products (mainly high-current busducts) for the price
of 0.7 million PLN (1.1% of the export sales) and other
services for the amount of 0.4 million PLN (0.6% of the
export sales);
dowlano-montażowych, obejmująca sprzedaż szynoprzewodów wraz z montażem w Elektrowni Limmern o wartości 4,9 mln zł (7,5% w strukturze sprzedaży eksportowej).
Ponadto do Szwajcarii Spółka sprzedawała wyroby (głównie szynoprzewody) o wartości 0,7 mln zł (1,1% w strukturze sprzedaży eksportowej) i pozostałe usługi o wartości
0,4 mln zł (0,6% w strukturze sprzedaży eksportowej);
Saudi Arabia, where the sales earned 3.1 million PLN of
revenue, accounting for 4.7% of the company’s export
sales. In 2014 the sales included mainly switchgear
manufactured in the Konin factory, 1.6 million PLN (2.4%
of the export sales), high-current busducts and busduct
elements manufactured by the Busduct Factory in Tychy
which earned 1.2 million PLN (1.8% of the export sales),
and other services for the amount of 0.3 million PLN (0.5%
of exports);
Arabię Saudyjską, gdzie wartość sprzedaży osiągnęła
wysokość 3,1 mln zł, udział w strukturze sprzedaży eksportowej Spółki 4,7%. W 2014 roku sprzedaż obejmowała
rozdzielnice produkowane w Zakładzie w Koninie o wartości 1,6 mln zł (2,4% w strukturze sprzedaży eksportowej)
oraz mosty szynowe i elementy szynoprzewodu produkowane przez Zakład Przewodów Wielkoprądowych
w Tychach, których wartość wynosiła 1,2 mln zł (1,8%
w strukturze sprzedaży eksportowej), a także pozostałe
usługi w wysokości 0,3 mln zł (0,5% w strukturze sprzedaży eksportowej);
Angola, where the export sales amounted to 2.4 million
PLN and accounted for 3.7% of total exports. The company
sold isolated-phase busduct ELPE there;
Japan, where the sales had the value of 2.2 million
PLN and a 3.4% share in the structure of the company’s
export. This export sale concerned switchgear and busbar
trunking system PD PONTIS.
Angolę, gdzie wartość sprzedaży eksportowej wynosiła
2,4 mln zł, z udziałem w strukturze eksportowej w wysokości 3,7%. Sprzedaż ta dotyczyła mostów szynowych
ELPE;
ELEKTROBUDOWA SA constantly looks for new markets.
Intensive actions are being taken to promote the company’s
products and services, both in developed countries and in
emerging markets which are at the stage of developing their
infrastructure. Taking advantage of the specific geographical
situation of Poland and the development of trade routes
to developed countries, the company strives at changing
its local perspective into global one. ELEKTROBUDOWA SA
penetrates foreign markets in order to find its future partners
and to acquaint with the specifics of local trade.
Japonię, gdzie wartość sprzedaży eksportowej uzyskała
kwotę 2,2 mln zł, a udział w sprzedaży eksportowej wynosił 3,4%. Przedmiotem sprzedaży do Japonii były rozdzielnice i przewód szynowy – PD PONTIS.
ELEKTROBUDOWA SA stale poszukuje nowych rynków zbytu.
Podejmowane są intensywne działania mające na celu promowanie wyrobów i usług, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i wśród rynków wschodzących, które są na etapie
budowy infrastruktury. Wykorzystując unikalną pozycję geograficzną Polski oraz rozwój szlaków handlowych z rynkami
rozwiniętymi, Spółka dąży do zmiany perspektywy lokalnej
na globalną. ELEKTROBUDOWA SA zaznacza swoją obecność
za granicą, celem poznania swoich przyszłych partnerów oraz
specyfiki miejscowego handlu.
ZNACZÑCE KONTRAKTY
SIGNIFICANT CONTRACTS
TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy dla
TAURON Ciepło Spółka Akcyjna – budowa nowego
bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi.
TAURON Ciepło SA Zakład Wytwarzania Tychy – construction of a new heat generation unit with fluidized bed
boiler, heating and condensing turbine and associated
plants.
PKN ORLEN S.A. – wykonanie w systemie „pod klucz”
obiektów infrastruktury przeznaczonej dla potrzeb budowanej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) z Elektrociepłowni zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym PKN
ORLEN S.A. w Płocku.
PKN ORLEN SA – turnkey delivery of items of infrastructure dedicated for the new Flue Gas Desulfurization (FGD)
plant being constructed in the heat and power plant located in the PKN ORLEN SA production facility in Płock.
2 0 1 4
39
E L E K T R O B U D O WA
S A
AGP Metro Polska. ASTALDI Sp.p.A., Gülermak Ağir
Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.” spółka cywilna – wykonanie robót, dostawa i montaż okablowania oraz wszystkich innych uzupełniających czynności na budowach
stacji II linii metra w Warszawie, jak również wykonanie
rozruchu zainstalowanych urządzeń i instalacji, testowanie urządzeń i instalacji.
AGP Metro Polska. ASTALDI Sp.p.A., Gülermak Ağir
Sanami İnşaat ve Taahhüt A. Ş., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.” spółka cywilna – works,
delivery and installation of cables and all other associated
works at the construction of Line 2 of the Warsaw underground, commissioning tests and start-up of the installed
equipment and systems.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. – wykonanie metodą „zaprojektuj i zbuduj” zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk” – Etap I i II
w celu przyłączenia farmy wiatrowej Słupsk o mocy
240 MW, farmy wiatrowej Potęgowo o mocy 320 MW,
w tym instalacji autotransformatora 400/110 kV do przyłączenia sieci ENERGA-OPERATOR S.A.
PSE Operator S.A. – „design and build” execution of the
project „Extension of the Słupsk 400/110kV Substation”
– Stage 1 and 2 to connect Słupsk 240MW wind farm,
Potęgowo 320MW wind farm, including installation of
400/110kV autotransformer for connecting to the ENERGA-OPERATOR S.A. grid.
ANWIL S.A. – modernizacja zasilania elektrolizerów –
część energetyczna, związana z zaprojektowaniem, dostawą, montażem i uruchomieniem zasilania elektrycznego
nowego układu elektrolizerów w zakładzie produkcyjnym
ANWIL S.A. we Włocławku.
ANWIL S.A. – modernization of the supply of electrolyzers – electrical part, including engineering, delivery, installation and commissioning of th electrical supply of the
new electrolyzer system in the manufacturing facility of
ANWIL S.A. in Włocławek.
ANWIL S.A. – wykonanie „pod klucz” estakady przyłączeniowej do BGP PKN ORLEN S.A. wraz z rurociągami wody
zdekarbonizowanej, zdemineralizowanej i pary wodnej.
ANWIL S.A. – Turnkey supply of the connecting bridge to
BGP PKN ORLEN S.A., including pipelines for decarbonized
water, demineralized water and steam.
ENERGOINSTAL S.A. – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej dla zadania: „Budowa Bloku Energetycznego na zasadzie Budowy Kompleksowego Obiektu pod
klucz dla Koksowni Przyjaźń”.
ENERGOINSTAL S.A. – overall supply of the electrical system for the project: “Construction of a Power Unit acc. to
the formula of Turnkey construction of Facility for Przyjaźń
Coking Plant”.
AREVA NP GmbH – dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznej i AKPiA w Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.
AREVA NP GmbH – supply, erection and commissioning
of electrical and I&C components and systems for the
Nuclear Power Plant Olkiluoto Finland.
Babcock Noell GmbH – dostawa, montaż i uruchomienie przekształtników częstotliwości, blok 4, 5 i 6 – instalacji
IOS w Turowie.
Babcock Noell GmbH – supply, installation and commissioning of frequency converters, Unit 4, 5 and 6 for the
FGD plant in Turów, for Babcock Noell GmbH.
Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – modernizacja i remont systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi bloków
7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów.
Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – Modernization and maintenance of
control and supervision systems including electrical installations of units 7-12 in PGE Elektrownia Bełchatów.
Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – dostawa systemów elektrycznych w
ramach budowy nowego bloku 910 MW na parametry
nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III.
Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – supply of electrical systems for the
newly built 910MW unit for supercritical parameters in
Jaworzno III Power Plant.
KGHM Polska Miedź S.A. – modernizacja rozdzielni 6 kV
w Hucie Miedzi Głogów wraz z powiązaniami z systemem
elektroenergetycznym.
KGHM Polska Miedź S.A. – modernization of 6kV switchgear in Głogów, including connection to the power grid.
E L E K T R O B U D O WA
S A
40
2 0 1 4
42
Ważniejsze prace prowadzone w dziedzinie
rozwoju technicznego
42
Major technical development works
ROZWÓJ INNOWACYJNY
INNOVATIVE DEVELOPMENT
2 0 1 4
41
E L E K T R O B U D O WA
S A
WA˚NIEJSZE PRACE PROWADZONE W DZIEDZINIE
ROZWOJU TECHNICZNEGO
MAJOR TECHNICAL DEVELOPMENT WORKS
W roku 2014 Spółka realizowała prace rozwojowe dotyczące oferowanego portfela produktów poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz udoskonalenie już
oferowanych. W szczególności prace te dotyczyły:
In 2014 the company carried out R&D works in respect
of the offered product portfolio, by introducing new
products or improvement of those already in the offer.
The works included the following, in particular:
opracowania dokumentacji nowych pól rozdzielnicy OPTIMA-24,
wykonania prototypu małogabarytowego odłącznika wnętrzowego 17,5 kV 1250 A,
wykonania zestawu prototypowego rozdzielnicy D-17P
o napięciu znamionowym 17,5 kV, prądzie znamionowym
4000 A i prądzie zwarciowym 50 kA/3 sekundy, wyposażonego w wyłącznik 3AK7 (pomyślne badania typu),
wykonania zestawu prototypowego rozdzielnicy D-12P
o napięciu znamionowym 12 kV, prądzie znamionowym
5000 A i prądzie zwarciowym 50k A/3 sekundy, wyposażonego w wyłącznik HVX (pomyślne badania typu),
wykonania zestawu prototypowego rozdzielnicy D-12P
o napięciu znamionowym 12 kV, prądzie znamionowym
4000 A i prądzie zwarciowym 63 kA/3 sekundy, wyposażonego w wyłącznik HVX (pomyślne badania typu),
opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i wykonania
prototypu w pełni przedziałowego wariantu rozdzielnicy
PREM-GOIV z 4 przedziałami funkcjonalnymi – zakończonego pomyślnym wynikiem próby napięciowej, EMC, funkcjonalnej, nagrzewania prądem znamionowym ciągłym,
opracowania dokumentacji technicznej zestawu prostownikowego trakcyjnego oraz wykonania prototypu zestawu,
skonstruowania nowego wariantu rozdzielnicy trakcyjnej
RT 1 wyposażonej w wyłącznik typu GERAPID,
badań możliwości zastosowania kompensatorów tkaninowych,
uruchomienia produkcji własnej podkładek ślizgowych.
engineering design for new panels of OPTIMA-24 switchgear,
a prototype of small, indoor 17.5kV 1250A disconnector,
a prototype of D-17P switchgear assembly for nominal voltage 17.5kV, nominal current 4000A and short-circuit current 50kA/3 s, provided with 3AK7 circuit breaker (successfully type tested),
a prototype of D-12P switchgear assembly for nominal voltage 12kV, nominal current 5000A and short-circuit current
50kA/3 s, provided with HVX circuit breaker (successfully type tested),
a prototype of D-12P switchgear assembly for nominal voltage 12kV, nominal current 4000A and short-circuit current
63kA/3 s, provided with HVX circuit breaker (successfully type tested),
construction documentation and a prototype of a fully compartmented variant of PREM-GOIV switchgear with
4 functional compartments – with successful voltage test,
EMC tests, functional tests, and temperature rise test at rated
continuous current,
technical documentation for the traction rectifier unit and
a prototype of assembly,
construction of a new variant of RT1 traction switchgear
provided with GERAPID circuit breaker,
testing the possibility of application of fabric flexible joints,
research on launching own production of slide washers.
Major R&D plans of the company for the first half of
2015 include:
Ważniejsze plany w pracach prowadzonych w dziedzinie rozwoju technicznego na I półrocze 2015 roku:
construction of D-12-2S switchgear with double busbar system and D-17-2S switchgear with reduced height,
type testing of PREM-GOIV switchgear in the following scope: resistance to short circuit currents and arc protection –
positive certification opinion and approval for use issued by
the State Mining Authority WUG,
type testing of OPTIMA-24 switchgear for new variants of
panels,
testing of traction rectifier unit,
development of manufacturing process for isolated–phase
busduct ELPE with two conductors.
skonstruowanie rozdzielnicy dwusystemowej D-12-2S
i D17-2S o zmniejszonej wysokości,
badania typu rozdzielnicy PREM-GOIV w zakresie: odporność na prądy zwarciowe oraz łukoochronność – zdobycie
pozytywnej opinii atestacyjnej oraz dopuszczenia WUG,
badania typu rozdzielnicy OPTIMA-24 dla nowych wariantów pól,
przeprowadzenie badań zestawu prostownikowego trakcyjnego,
opracowanie technologii produkcji szynoprzewodów ELPE
o dwóch torach prądowych.
E L E K T R O B U D O WA
S A
42
2 0 1 4
, PELPO
ELPE
,
O
E LP
LPE, PELPO
Rozdzie
lnice
Low v
ol
E
LPO,
ody
w
pe E
y
e
t
cts
pr z
u
usd
tb
n
rre
cu
gh
Hi
y
Sz
no
nisk
i
t ag e
eg
on
swi
ap
tch
ięc
ge
ia
ar
Cab
le
tray
s
Kons
truk
cje
k
abl
M
ow
e
napięc
iego
ed n
ge a r
e śr
witch
lnic ltage s
zie
vo
zd
ium
Ro
ed
Rozdzie
lnice
w
M
os
ty
Me
m
diu
apięcia
go n
e
i
n
d
śre
ucts
we ge busd
o
n
ta
vol
sz y
ia
ys
o
High v
k
ieg
oltag
on
e
s
w
a
i
p
t
c
i ęc
h
ge
ia
ar
u
cje
ed s
Sta ineriz
nta
Co
isk i
Low
e
v
o
g
ltag
on
eb
ap
u
s
du
c t s i ę ci a
e SKP
erow
SKP
ten
tions
kon
bsta
M os
t
y
s
z
y
now
en
Typ wyrobu
Type
of Product
2 0 1 4
2014
Ilość / Quantity
2013
Jednostka miary
Unit of measure
2014
2013
(PLN`000)
%
(PLN`000)
%
pola / panel
1 201
858
44 889
11.7
29 585
6.8
pola/ panel
2 234
3 015
146 108
38.2
169 539
38.9
pola / panel
0
5
0
0.0
2 000
0.5
kpl / set
64
99
7 549
2.0
11 789
2.7
m
1 609
2 444
4 584
1.2
3 509
0.8
m
161
300
1 631
0.4
1 477
0.3
tony / ton
7
19
43
0.0
128
0.0
kpl. / set
59
73
30 197
7.9
48 573
11.2
43
E L E K T R O B U D O WA
S A
45 Spółka na giełdzie
46 Kurs akcji w 2014 roku
46 Kalendarz publikacji raportów w roku 2015
47Dywidenda
47 Ład korporacyjny
48 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
45 Company on the stock exchange
46 Share price in 2014
46 Calendar of submitting financial reports in 2015
47Dividend
47 Corporate governance
48 Corporate Social Responsibility
INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
INFORMATION FOR SHAREHOLDERS
E L E K T R O B U D O WA
S A
44
2 0 1 4
S PÓŁ K A NA G I EŁ D Z I E
COMPANY ON THE STOCK EXCHANGE
Rok 2014 przyniósł niewielki spadek kursów najważniejszych
indeksów giełdowych, poza indeksem mWIG40, który wzrastał.
Od pierwszej do ostatniej sesji w 2014 r. główny indeks warszawskiej giełdy (WIG) spadł symbolicznie o 0,87%, a indeks
WIG20 zniżkował o 4,72%. Znacznie lepiej zachowywał się indeks średnich spółek (mWIG40), który zwiększył swoją wartość
o 2,92%.
W dniu 19 września 2014 r. indeksy WIG i mWIG40 ustanowiły roczne maksima kursu. Z kolei indeks WIG20 ustanowił roczne maksimum na sesji 8 września, a indeks WIG-Budownictwo
ustanowił roczne maksimum na sesji 24 lutego 2014 r. Jednocześnie wartości indeksu WIG były drugi rok z rzędu najwyższe
od stycznia 2008 r.
Akcje ELEKTROBUDOWY SA wchodzą w skład indeksów WIG,
sWIG80 (w 2014 r. kwotowany do 21 marca) oraz w skład subindeksu sektorowego WIG-Budownictwo, który w 2014 r. stracił 8,36%.
W minionym roku nastroje na zachodnich rynkach akcji były
dobre, co wiązało się z poprawą koniunktury i perspektyw gospodarczych w USA i Niemczech. Strefa euro w dalszym ciągu
nie przezwyciężyła kryzysu gospodarczego, co oddziaływało
negatywnie także na krajową gospodarkę i kondycję rynku akcji. Ponadto czynnikiem niepewności w pierwszej połowie roku była kwestia związana z nowym modelem funkcjonowania
OFE oraz z liczbą uczestników po zmianach w systemie emerytalnym. Z kolei w drugiej połowie roku nastroje na warszawskim parkiecie kierowane były dodatkowo zaogniającą się sytuacją na Ukrainie i obawami o dalszy przebieg konfliktu.
Akcje Spółki w całym 2014 r. zachowywały się wyraźnie gorzej
niż spółki skupione w subindeksie sektorowym WIG-Budownictwo, który w minionym roku stracił 8,36%. Na pierwszej sesji w 2014 r. (2 stycznia) kurs zamknięcia akcji wyniósł 117,50 zł,
natomiast na ostatniej sesji 2014 r. (30 grudnia) kurs zamknięcia
przyjął poziom 73,80 zł. W całym 2014 roku kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA spadł o 37,19% (w cenach zamknięcia, licząc od
kursu zamknięcia pierwszej sesji stycznia). Najwyższy kurs akcji został wyznaczony 18 lutego w kwocie 128,70 zł, natomiast
najniższy został wyznaczony 16 grudnia na poziomie 69,71 zł.
Średnioroczna cena akcji Spółki wyniosła w 2014 r. 89,96 zł i była o około 33,39% niższa od średniej ceny zamknięcia z roku poprzedzającego, w którym to wynosiła 135,04 zł.
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy ubiegłego roku notowania akcji poruszały się zgodnie z panującą tendencją, przy czym
nieznacznie wyprzedzały rynek. Jednak od marca do połowy
maja ub. roku kurs akcji wyraźnie spadał i zachowywał się zdecydowanie słabiej niż indeksy WIG, WIG20, mWIG40 oraz WIG-Budownictwo.
W tym czasie kurs akcji Spółki zniżkował z okolic 121 zł i ustanowił lokalne minimum w cenach zamknięcia na 72 zł, co miało miejsce 16 maja 2014 r. W dalszej części roku akcje Spółki
poruszały się w tendencji bocznej, co korespondowało z nastrojami panującymi na warszawskim parkiecie. Na zamknięciu
ostatniej sesji kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA wyniósł 73,80 zł.
2 0 1 4
The year 2014 brought a slight decrease in major stock indices,
except mWIG40 which was in a rising trend. From the first to the
last session in 2014 the main index of the Warsaw Stock Exchange (WIG) dropped by symbolic 0.87%, whereas WIG20 dropped
4.72%. The medium-sized companies’ index (mWIG40) behaved much better and increased its value by 2.92%.
On 19 September 2014 the WIG and mWIG40 indices hit their
annual highs. The WIG20 index had its high during the session
on 8 September while WIG-Construction hit its annual high on
24 February 2014. The values of WIG were for the second time
in a row the highest since January 2008.
The shares of ELEKTROBUDOWA SA are included in the WIG
and sWIG80 (in 2014 quoted until 21 March) indices, and also in the sectoral subindex WIG-Construction which lost 8.36%
in 2014.
In the past year the moods in Western stock markets were optimistic, owing to booming economy and economic perspectives in the USA and Germany. The eurozone, however, did not
overcome an economic crisis yet, what had negative impact
on the domestic economy and the condition of equity market.
Another uncertainty factor in the first half of the year was the issue connected with a new model of functioning of the open-end pension funds (OFE) and the number of their participants
after the changes introduced to the pension system. In the second half of the year the moods in the Warsaw stock floor were additionally influenced by exacerbating situation in Ukraine
and fears concerning further development of the political tension.
During the whole 2014 the share price of ELEKTROBUDOWA
SA behaved considerably worse than of the companies in the
sectoral subindex WIG-Construction, which lost 8.36% last year.
On the first 2014 session (2 January), the price closed at 117.50
PLN, while on closing of the last session in 2014 (30 December) the share price dropped to 73.80 PLN. Within the year the
quotation price of ELEKTROBUDOWA’s shares dropped 37.19%
(closing prices, from the closing of the first session in January).
The price hit its closing high on 18 February at 128.70 PLN, while its closing low was established on 16 December at 69.71 PLN.
The annual average closing price of the Company’s shares was
89.96 PLN and was approximately 33.39% lower than in the
previous year, when it amounted to 135.04 PLN.
For the first two months of the past year the share quotation
was moving according to the current market tendency, slightly ahead of the market. However, from March until half-May
the quotation was clearly falling and behaved definitely weaker than WIG, WIG20, mWIG40 or WIG-Construction indices.
During that period the Company’s quotation dropped from
around 121 PLN to establish its local minimum at 72 PLN in closing prices, what happened on 16 May 2014. Later, the Company’s shares were moving according to the lateral trend, what
corresponded with the moods prevailing in the Warsaw Stock
Exchange. The closing price of share of ELEKTROBUDOWA SA
on the last session was 73.80 PLN. Almost for the whole year
45
E L E K T R O B U D O WA
S A
Prawie przez cały 2014 rok notowania akcji Spółki poruszały się słabiej niż subindeks sektorowy WIG-Budownictwo, jednak dysproporcja ta była mniejsza ze względu na słabszą koniunkturę panującą w tym sektorze w odniesieniu do szerokiego rynku.
Notowania akcji Spółki były ujemnie skorelowane z zachowaniem całego rynku. Łączny wolumen obrotu akcjami Spółki
w notowaniach ciągłych w 2014 r. wyniósł 706 997 sztuk i był
niższy od wolumenu z 2013 r. o 7,15%. Średni wolumen obrotu
na sesję wyniósł 2 886 akcji. Najwyższy wolumen obrotu odnotowano na sesji 18 marca, kiedy to właściciela zmieniło 81 650
akcji Spółki.
2014 the quotation was moving weaker than the sectoral subindex WIG-Construction, but the disproportion was smaller,
because of less favourable situation in this sector compared
with the broad market.
The Company’s share price was negatively correlated with the
general market behaviour. Total trading volume of the Company’s shares in continuous trading was 706 997 shares, 7.15%
less than in 2013. Average trading volume was 2 886 shares per
session. The highest volume was recorded on the 18 March
session, when 81 650 shares of the Company changed their
holders.
KURS AKCJI W 2014 ROKU
SHARE PRICE IN 2014
130.00
Data source: WSE
120.00
110.00
100.00
èródło danych: GPW
90.00
80.00
70.00
60.00
2014-02-022014-03-022014-05-022014-07-02 2014-09-022014-11-02
ELEKTROBUDOWA SA
WIG
WIG20
Notowania akcji ELEKTROBUDOWY SA na GPW oraz indeksy
WIG, WIG20, mWIG40 oraz WIG – Budownictwo w 2014 roku
mWIG40
WIG – Budownictwo
ELEKTROBUDOWA’s share price performance in the WSE versus
WIG, WIG20, mWIG40, and WIG – Construction indices in 2014
KALENDARZ PUBLIKACJI RAPORTÓW W ROKU 2015
CALENDAR OF SUBMITTING FINANCIAL REPORTS IN 2015
RAPORTY ROCZNE
ANNUAL REPORTS
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014
2014 Annual and Consolidated Report
20.03.2015
RAPORT PÓŁROCZNY
HALF-YEAR REPORT
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku
Consolidated Report for the six months ended 30 June 2014
31.08.2015
RAPORTY KWARTALNE
QUARTERLY REPORTS
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
Consalidated Report for the first quarter 2015
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
Consolidated Report for the third quarter 2015
E L E K T R O B U D O WA
S A
46
15.05.2015
16.11.2015
2 0 1 4
DYWIDENDA
DIVIDEND
Wysokość wypłacanej dywidendy
za lata 2003–2013 (w PLN / 1 akcję)
Nakłady na wypłatę dywidendy
w latach 2003–2013 (mln PLN)
Dividend paid in 2003–2013 (PLN / 1 share)
Expenditure on dividend payment in 2003–2013 (PLN million)
0 1.53.04.56.0
0 7.5 15.0 22.530.0
2003
0.5
2003
1.9
2004
1.0
2004
3.9
2005
1.5
2005
5.9
2006
2.0
2006
8.4
2007
2.5
2007
11.9
2008
3.0
2008
14.2
2009
3.5
2009
16.6
2010
6.0
2010
28.5
2011
4.0
2011
19.0
2012
2.0
2012
9.5
2013
2.0
2013
9.5
ŁAD KORPORACYJNY
CORPORATE GOVERNANCE
The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA represents
that in 2014 ELEKTROBUDOWA SA and its governing bodies
fully observed the corporate governance rules contained in the
document “Code of Best Practice for WSE Listed Companies”.
Details of corporate governance rules are available on the web
page of ELEKTROBUDOWA SA: www.elbudowa.com.pl.
The company does not implement the corporate governance
practices which are not required by the Polish law.
In the past year ELEKTROBUDOWA SA applied the provisions
covered in the corporate governance rules except of Chapter I
Principle 12, and Chapter IV Principle 10 point 2) of the Code of
Best Practices of WSE Listed Companies. ELEKTROBUDOWA SA
informs that it implements point 1 Principle 10 Chapter IV, and
ensures real-life broadcast of General Meetings, and after the
Meeting closes, uploads its script on the company’s webpage.
Pursuant to Chapter I Principle 12 “A company should enable
its shareholders to exercise the voting right during a General
Meeting either in person or through a plenipotentiary,
outside the venue of the General Meeting, using electronic
communication means” and according to Chapter IV Principle
10 “A company should enable its shareholders to participate
in a General Meeting using electronic communication means
through real-life broadcast of General Meetings, real-time
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA oświadcza, że ELEKTROBUDOWA SA i jej organy w 2014 roku przestrzegały zbioru zasad ładu
korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki
spółek notowanych na GWP”. Informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego dostępne są na stronie internetowej ELEKTROBUDOWY SA www.elbudowa.com.pl.
Spółka nie stosuje w zakresie ładu korporacyjnego praktyk wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.
W 2014 roku ELEKTROBUDOWA SA stosowała postanowienia
zbioru zasad ładu korporacyjnego z wyjątkiem zasady nr 12
z Rozdziału I oraz pkt 2 zasady nr 10 z Rozdziału IV „Dobrych
praktyk spółek notowanych na GPW”. ELEKTROBUDOWA SA informuje, że realizuje pkt 1 zasady nr 10 z Rozdziału IV, tj. zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu zgromadzenia zamieszcza zapis z
walnego zgromadzenia na swojej stronie internetowej.
Zgodnie z treścią zasady nr 12 Rozdziału I „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście
lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”,
a zgodnie z treścią zasady nr 10 Rozdziału IV „Spółka powin2 0 1 4
47
E L E K T R O B U D O WA
S A
na zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji
w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”.
W ocenie Spółki realizacja wymienionych zasad (nr 12 Rozdziału I oraz pkt 2 zasady 10 Rozdziału IV) związana jest z zagrożeniami natury technicznej i prawnej, które to czynniki mogą
wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych
zgromadzeń.
Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do
stosowania wyżej wymienionych zasad w przyszłości.
bilateral communication where shareholders may take the
floor during a General Meeting from a location other than the
General Meeting”.
In the opinion of the company, execution of the above
mentioned principles (Chapter I Principle 12 and Chapter
IV Principle 10 point 2) can increase the exposure to risks of
technical and legal nature, which may have impact on correct
and undisturbed course of General Meetings.
The company does not exclude the possibility to apply the
relevant principles in future.
SPO¸ECZNA ODPOWIEDZIALNOÂå BIZNESU
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Since 1 December 2010 ELEKTROBUDOWA SA has been
a member of the Global Compact. The UN Global Compact is
a unique, powerful platform for skill-sharing, implementation
and disclosure of sustainability and social governance policies
and practices. It has over 12 000 corporate participants and
other stakeholders from over 145 countries.
Aware of environmental impact of its activity the company
actively participates in shaping its positive impact on local
environment in the area of broadly understood Corporate
Social Responsibility.
Conducting operations focused on stable, good relationships
with customers and all parties interested in our activities is an
elementary value for the company.
Within the sustainable development strategy ELEKTROBUDOWA SA places particular emphasis on:
Od 1 grudnia 2010 roku ELEKTROBUDOWA SA jest członkiem
Global Compact. ONZ Global Compact stanowi unikalną i potężną platformę wymiany doświadczeń oraz zaangażowania w
problematykę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestniczy w niej ponad 12 000 instytucji i firm z ponad 145 krajów świata.
Mając świadomość wpływu działalności Spółki na otoczenie,
ELEKTROBUDOWA SA aktywnie uczestniczy w kształtowaniu
pozytywnego wpływu jej działalności na otoczenie lokalne
w szeroko pojętej dziedzinie Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu (CSR).
Podstawową wartością Spółki jest prowadzenie działalności skierowanej na budowanie trwałych i pozytywnych relacji
z klientami oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą
działalnością.
W ramach strategii zrównoważonego rozwoju ELEKTROBUDOWA SA kładzie szczególny nacisk na:
Environmental aspects
The main goal concerning environmental aspects consists
in preventing pollution through application of new, environment-friendly technologies, rational waste management,
emission and effluent control and reducing the use of natural resources (water, electricity, paper). ELEKTROBUDOWA SA
implements systems which permit to monitor the company’s impact on the natural environment, particularly the use
of natural resources. The company has developed a training
plan targeted at supporting the employees in implementation of the environmental policy and provides regular relevant
training.
Aspekty środowiskowe
Głównym celem w zakresie aspektów środowiskowych jest
zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii,
racjonalna gospodarka odpadami, nadzór nad emisjami i ściekami oraz ograniczenie zużycia zasobów naturalnych (woda,
energia, papier). ELEKTROBUDOWA SA stosuje system pozwalający na monitorowanie jej wpływu na środowisko naturalne, w szczególności zużycie zasobów naturalnych. ELEKTROBUDOWA SA opracowała program szkoleniowy mający na celu
wsparcie pracowników w zakresie wdrażania polityki dotyczącej ochrony środowiska oraz na bieżąco szkoli pracowników
z tego zakresu.
Employment policy
Principal objective of the employment policy is the application of standards provided in the Universal Declaration
of Human Rights. ELEKTROBUDOWA SA does not use forced
or compulsory labour, does not employ children and also
counteracts any forms of discrimination in respect of employment and kind of performed work. The company reasonably
collaborates with society partners, undertakes preventive ac-
Politykę pracy
Głównym celem w zakresie polityki pracy jest stosowanie standardów przewidzianych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. ELEKTROBUDOWA SA nie wykorzystuje pracy przymusowej, nie zatrudnia dzieci, przeciwdziała wszelakim formom
E L E K T R O B U D O WA
S A
48
2 0 1 4
dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy. ELEKTROBUDOWA SA podejmuje działania
zapobiegawcze w zakresie BHP, przeciwdziała utracie pracy,
ustala uczciwe zasady wynagradzania oraz stosuje świadczenia wykraczające poza przywileje wynikające z regulacji prawnych, jak również stosuje procedury rozpatrywania skarg i zażaleń oraz postępowania dyscyplinarnego.
tions in the sphere of occupational health and safety, counteracts loss of employment, establishes honest principles of
remuneration and offers benefits in excess of privileges prescribed by law, and also applies relevant procedures of investigating complaints and grievances and disciplinary procedures.
Zaangażowanie społeczne
Głównym celem w zakresie zaangażowania społecznego jest
integracja ze społecznościami lokalnymi. ELEKTROBUDOWA
SA prowadzi politykę otwartej komunikacji ze społecznościami lokalnymi w zakresie prowadzenia konsultacji przed nabyciem lub rozpoczęciem działalności oraz niezwłocznie powiadamia lokalne społeczności o potencjalnych zagrożeniach.
ELEKTROBUDOWA SA świadomie prowadzi politykę wspierania działalności społecznej w zakresie działalności charytatywnej, polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Social commitment
The principal aims in respect of social commitment are
involvement of stakeholders and integration with local
communities. ELEKTROBUDOWA SA implements policy of
open communication with local communities which includes
consultations before acquisition or starting business, and
immediately informs the communities about potential
hazards.
The company carries on conscious policy of supporting societyoriented activities including charity, social policy, health
protection and promotion, supporting national minorities,
science, education, culture, art, protection of cultural heritage
and tradition, promotion of physical culture and sport.
Środowisko biznesowe
Głównym celem w zakresie środowiska biznesowego jest
transparentność działalności ELEKTROBUDOWY SA, bieżące informowanie akcjonariuszy o prowadzonej działalności
biznesowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej. Spółka
przestrzega zasad określonych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”. Stosuje procedury przeciwdziałania
praktykom łapówkarskim i korupcyjnym oraz prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie etycznego łańcucha dostaw.
ELEKTROBUDOWA SA opracowała Kodeks ETYKI. Dokonuje
oceny kluczowych dostawców i kontrahentów pod względem
zasobów ludzkich, przepisów BHP, zapobiegania korupcji oraz
praktyk środowiskowych. Spółka oczekuje od swoich kluczowych dostawców i kontrahentów respektowania wartości zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju.
W związku z realizowaną strategią zrównoważonego rozwoju ELEKTROBUDOWA SA tworzy programy i cele oraz określa
wskaźniki pozwalające na stałe monitorowanie wpływu jej
działalności na środowisko naturalne, stosunki pracy, stosunki
społeczne oraz środowisko biznesowe.
Wszelkie działania w zakresie szeroko pojętego CSR wiążą się
dla ELEKTROBUDOWY SA z licznymi korzyściami, takimi jak:
zwiększona legitymizacja w prowadzonej działalności,
zademonstrowanie pozycji lidera w kwestii odpowiedzialności wobec społeczeństwa,
zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników,
lepsza reputacja i zwiększenie wartości marki dla klientów,
inwestorów i pracowników – szczególnie w kontekście
zmieniających się oczekiwań społecznych,
zapewnienie odpowiedzialności Spółki i przejrzystości
w komunikacji publicznej.
ELEKTROBUDOWA SA po raz kolejny znalazła się w RESPECT
Index w gronie kilkudziesięciu spółek notowanych na GPW
w Warszawie. RESPECT Index jest pierwszym w Europie centralnej i wschodniej indeksem giełdowym zrzeszającym spółki
odpowiedzialne społecznie.
Business environment
The main objective in respect of business environment is
transparency of activities carried out by ELEKTROBUDOWA
SA, informing the shareholders about business operations
and the financial and economic situation on a current basis.
The company complies with the rules of ”Best Practices of WSE
Listed Companies”. The company implements procedures
of countering of bribery and corruption and conducts
training in ethical supply chain and anti-bribery and anticorruption practices for the employees. ELEKTROBUDOWA
SA has drafted its Code of ETHICS. The company evaluates key
suppliers and subcontractors in respect of human resources,
OHS regulations, environmental practices and corruption
prevention. ELEKTROBUDOWA SA expects its key suppliers and
contractors to respect values determined in the sustainable
development
Following the implemented sustainable development strategy
ELEKTROBUDOWA SA prepares plans and goals and defines
indications to permit constant monitoring of its impact on the
environment, employee relationships, social relationships and
business environment.
All activities in the scope of broadly understood CSR provide
many advantages for the company, including:
greater legitimization of conducted business,
demonstrating a leadership position in the issue of
responsibility towards the communities,
increased level of employee satisfaction,
better reputation and increased brand value for customers,
investors and employees, particularly in the context of
changing social expectations,
ensuring the company’s responsibility and transparency in
communication with the publics.
ELEKTROBUDOWA SA has been regularly included in RESPECT
Index together with a few dozens of the WSE-listed companies.
RESPECT Index is the first stock exchange index in Central and
Eastern Europe, an initiative for socially responsible companies.
2 0 1 4
49
E L E K T R O B U D O WA
S A
51
53 55
56
58
60
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
51
53
55
56
58
60
Statement of financial position
Statement of comprehensive income
Statement of changes in equity
Consolidated statement of changes in equity
Statement of cash flow
Independent Auditor`s Opinion
RAPORT FINANSOWY
FINANCIAL REPORT
E L E K T R O B U D O WA
S A
50
2 0 1 4
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
stan na / as at 31.12.2014
stan na / as at 31.12.2013
w tys. zł / in PLN’000
w tys. zł / in PLN’000
skonsolidowany
jednostkowy skonsolidowany
jednostkowy
group
company
group
company
AKTYWA
ASSETS
Aktywa trwałe
Non-current assets
Rzeczowe aktywa trwałe
Property, plant and equipment
Wartości niematerialne
Intangible assets
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Investments in associates
Udziały w jednostkach zależnych
Interest in subsidiaries
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Available-for-sale financial assets
Należności długoterminowe
Non-current receivables
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Deferred income tax assets
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Non-current prepayments
174 263
201 893
199 527
217 995
88 319
85 570
88 574
85 390
41 198
18 441
40 791
17 878
13 869
21 516
24 228
21 613
47 901
Aktywa obrotowe
Current assets
Zapasy
Inventories
Należności handlowe oraz pozostałe
Trade and other receivables
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Available-for-sale financial assets
Pozostałe aktywa finansowe
Other financial assets
Pozostałe aktywa niefinansowe
Other non-finance assets
Kwoty należne z tytułu umów budowlanych
Amounts due from customers for construction contract work
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Cash and cash equivalents
Atywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Non-current assets held for sale
Razem aktywa
Total assets
47 901
6 982
6 631
2 523
2 215
5 272
5 272
24 065
23 895
17 346
15 285
17 768
17 533
1 277
1 277
1 578
1 570
737 549
710 891
576 137
544 413
50 353
48 057
57 937
55 601
340 098
327 344
245 253
231 597
24
24
24
24
0
500
9 648
9 219
32 140
31 775
274 941
271 091
159 795
154 516
62 239
54 910
80 488
70 900
246
246
0
0
911 812
912 784
775 664
762 408
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
2 0 1 4
51
E L E K T R O B U D O WA
S A
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
stan na / as at 31.12.2014
stan na / as at 31.12.2013
w tys. zł / in PLN’000
w tys. zł / in PLN’000
skonsolidowany jednostkowy skonsolidowany jednostkowy
group
company
group
company
KAPITAŁ WŁASNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
EQUITY, LIABILITIES AND PROVISIONS
Kapitał własny / Equity
Kapitał podstawowy (zakładowy)
Issued share capital
Kapitał zapasowy
Supplementary capital
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
Capital from valuation of available-for-sale investment
Różnice kursowe z przeliczenia danych finansowych oddziałów zagranicznych
Exchange differences on translation of operations of foreign branches
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych spółek powiązanych
Exchange differences from translating of financial statements of related parties
Zyski zatrzymane / niepokryte straty
Retained earnings / losses carried forward
Razem kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki
Total equity attributable to shareholders of the Company
Kapitały mniejszości
Minority interest in equity
Zobowiązania i rezerwy
Liabilities and provisions
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Non-current liabilities and provisions
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Deferred income tax provisions
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
Employee benefits provisions
Zobowiązania pozostałe
Other liabilities
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Current liabilities and provisions
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
Trade and other payables
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Corporate income tax liabilities
Pochodne instrumenty finansowe
Derivative financial instruments
Kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe
Loans, borrowings and debt securities
Rezerwy krótkoterminowe
Current provisions
Rozliczenia międzyokresowe
Accrued expenses
Kwoty zobowiązań wobec odbiorców z tytułu umów budowlanych
Amounts due to customers for construction contract work
Razem zobowiązania i rezerwy
Total liabilities and provisions
Razem pasywa
Total equity and liabilities
338 243
10 003
346 858
10 003
326 724
26 375
324 352
26 375
305 046
306 417
328 630
330 001
4 937
4 660
1 326
1 083
(1 947)
(1 947)
(2 006)
(2 006)
(9 509)
29 516
(1 412)
27 725
(27 299)
338 046
325 614
197
1 110
(31 101)
20 648
20 429
19 404
18 598
0
0
1 851
1 288
5 911
5 692
5 215
5 031
14 737
14 737
12 338
12 279
552 921
545 497
429 536
419 458
358 778
355 770
338 242
331 111
4 840
4 282
9 064
8 836
71
71
0
0
103 160
103 160
5 947
5 947
4 511
4 305
5 416
5 178
24 516
22 141
25 095
23 468
57 045
55 768
45 772
44 918
573 569
565 926
448 940
438 056
911 812
912 784
775 664
762 408
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
E L E K T R O B U D O WA
S A
52
2 0 1 4
SPRAWOZDANIE Z CA¸KOWITYCH DOCHODÓW
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
okres zakończony 31.12.2014
period ended 31.12.2014
skonsolidowany
group
Działalność kontynuowana
Continuing operations
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Revenue from sales of products, goods and materials
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Cost of products, goods and materials sold
Zysk brutto ze sprzedaży
Gross profit on sales
Koszty sprzedaży
Selling costs
Koszty ogólnego zarządu
General administrative expenses
Pozostałe przychody operacyjne
Other operating income
Pozostałe koszty operacyjne
Other operating expenses
Zysk operacyjny
Operating profit
Przychody finansowe
Finance income
Koszty finansowe
Finance costs
Udziały w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Share of net profit in associates measured according to equity method
Zysk brutto przed opodatkowaniem
Gross profit before tax
Podatek dochodowy
Income tax expense
Zysk netto okresu obrotowego z działalności kontynuowanej
Net profit from continuing operations for the period
okres zakończony 31.12.2013
period ended 31.12.2013
jednostkowy skonsolidowany
company
group
jednostkowy
company
1 108 316
1 064 485
905 553
853 547
(1 035 098)
(999 825)
(842 406)
(801 437)
73 218
64 660
63 147
52 110
(3 514)
(3 200)
(5 001)
(4 347)
(16 364)
(11 661)
(16 480)
(11 461)
10 467
10 792
9 307
8 908
(28 089)
(27 501)
(26 291)
(25 430)
35 718
33 090
24 682
19 780
56
6 156
46
2 646
(2 274)
(2 361)
(1 891)
(1 515)
4
3 067
33 504
36 885
25 904
20 911
(6 489)
(7 784)
(8 319)
(7 605)
27 015
29 101
17 585
13 306
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
2 0 1 4
53
E L E K T R O B U D O WA
S A
SPRAWOZDANIE Z CA¸KOWITYCH DOCHODÓW
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
okres zakończony 31.12.2014
period ended 31.12.2014
skonsolidowany
group
Działalność zaniechana
Discontinued operations
Zysk netto okresu obrotowego z działalności zaniechanej
Net profit from discontinued operations for the period
Zysk netto okresu obrotowego / Net profit for the period
w tym: / of which:
- zysk akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA
- profit of equity holders of ELEKTROBUDOWA SA
- udziały niekontrolujące
- non-controlling interests
Inne całkowite dochody
Other comprehensive income
w tym: / of which:
Inne całkowite dochody podlegające przekwalifikowaniu w wynik finansowy
Other comprehensive income reclassifiable to profit or loss
- wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży
- valuation of available-for-sale investments
- podatek dochodowy odroczony dotyczący wyceny inwestycji dostępnych
do sprzedaży
- deferred tax income on valuation of available-for-sale investments
- różnice kursowe z przeliczenia danych finansowych oddziałów zagranicznych
- exchange differences on translation of financial data of foreign branches
- różnice kursowe z przeliczenia danych finansowych jednostek zależnych
i stowarzyszonych alokowane do jednostki dominującej
- exchange differences from translation of subsidiaries and associates allocated
to the parent
- różnice kursowe z przeliczenia danych finansowych jednostek zależnych i stowarzyszonych alokowane do udziałów niekontrolujących
- exchange differences from translation of data of subsidiaries and associates,
allocated to non-controlling interests
Inne całkowite dochody niepodlegające przekwalifikowaniu
w wynik finansowy
Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss
- przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
- remeasurement of employee benefit liabilities
- podatek dochodowy odroczony z przeszacowania zobowiązań z tytułu świadczeń
pracowniczych
- deferred income tax from remeasurement of employee benefit liabilities
Całkowite dochody za okres / Total comprehensive income for the period
z tego / of which:
- przypadające na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA
- attributable to the equity holders of ELEKTROBUDOWA SA
- udziały niekontrolujące
- non-controlling interests
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej i zaniechanej
(w zł na jedną akcję)
Earnings per share from continuing and discontinued operations (in PLN per share)
- podstawowy / rozwodniony
- basic / diluted
okres zakończony 31.12.2013
period ended 31.12.2013
jednostkowy skonsolidowany
company
group
jednostkowy
company
0
0
0
0
27 015
29 101
17 585
13 306
27 321
17 213
(306)
372
(5 423)
2 900
(248)
1 993
(4 662)
3 636
371
2 633
4 459
4 416
(704)
(716)
(848)
(839)
134
137
59
59
3 212
3 212
(8 097)
(2 229)
(235)
(42)
(761)
(736)
(619)
(640)
(940)
(909)
(764)
(790)
179
173
145
150
21 592
32 001
17 337
15 299
22 133
17 007
(541)
330
5.75
6.13
3.63
2.80
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
E L E K T R O B U D O WA
S A
54
2 0 1 4
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W¸ASNYM
1 083
(2 006) (31 101) 324 352
59
zysk netto / net profit
(16 372)
4 416
(839)
(839)
(909)
(909)
173
173
3 811
(25 776)
28 365
(3 811)
25 776
32 001
0
0
(1 619)
17 991
0
59
stan na / as at 31.12.2014
10 003
306 417
4 660
(1 947)
stan na / as at 01.01.2013
26 375
303 510
1 662
(5 218)
3 212
(716)
137
137
zysk netto / net profit
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży
valuation of available-for-sale investments
podatek dochodowy odroczony z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży / deferred income tax on valuation of
available-for-sale investments
przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
remeasurement of employee benefits liabilities
podatek dochodowy odroczony z przeszacowania zobowiązań
z tytułu świadczeń pracowniczych / deferred income tax from
remeasurement of employee benefits liabilities
całkowite dochody ogółem / total comprehensive income
(579)
26 491
wypłata dywidendy / dividend payment
26 375
330 001
(9 495) (9 495)
27 725 346 858
(7 781) 318 548
3 212
13 306
13 306
(716)
różnice kursowe z przeliczenia/ currency translation differences
podział zysku / distribution of profit
29 101
4 416
3 577
podział zysku / distribution of profit
stan na / as at 31.12.2013
59
29 101
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży
valuation of available-for-sale investments
podatek dochodowy odroczony z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży / deferred income tax on valuation of available-for-sale investments
przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
remeasurement of employee benefits liabilities
podatek dochodowy odroczony z przeszacowania zobowiązań
z tytułu świadczeń pracowniczych / deferred income tax from
remeasurement of employee benefits liabilities
całkowite dochody ogółem / total comprehensive income
rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
settlement of prior years' financial result
rozliczenie hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału
settlement of capital restatement due to hyperinflation
wypłata dywidendy / dividend payment
Razem kapitał własny
Total equity
330 001
Zyski zatrzymane / niepokryte straty
Retained earnings / losses carried
forward
Kapitał z wyceny inwestycji
dostępnych do sprzedaży
Capital from valuation of
available-for-sale investment
26 375
różnice kursowe z przeliczenia / currency translation differences
Różnice kursowe z przeliczenia
danych finansowych oddziałów
zagranicznych
Exchange differences on translation
of operations of foreign branches
Kapitał zapasowy
Supplementary capital
stan na / as at 01.01.2014
Kapitał podstawowy
(zakładowy)
Issued share capital
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
1 083
(790)
(790)
150
150
3 212
12 666 15 299
(26 491)
0
(9 495) (9 495)
(2 006) (31 101) 324 352
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
2 0 1 4
55
E L E K T R O B U D O WA
S A
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
stan na / as at 01.01.2014
26 375 328 630
różnice kursowe z przeliczenia
currency translation differences
zysk netto / net profit
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży
valuation of available-for-sale investments
podatek dochodowy odroczony
z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
deferred income tax on valuation of
available-for-sale investments
przeszacowanie zobowiązań
z tytułu świadczeń pracowniczych
remeasurement of employee benefits
liabilities
podatek dochodowy odroczony
z przeszacowania zobowiązań
z tytułu świadczeń pracowniczych
deferred income tax from
remeasurement of employee benefits
liabilities
całkowite dochody ogółem
total comprehensive income
podział zysku / distribution of profit
3 811
rozliczenie wyniku finansowego
(25 776)
z lat ubiegłych
settlement of prior years' financial result
rozliczenie hiperinflacyjnego przeszacowania (16 372) (1 619)
kapitału / settlement of capital restatement
due to hyperinflation
wypłata dywidendy / dividend payment
pozostałe zmiany / other changes
stan na / as at 31.12.2014
10 003 305 046
1 326
(2 006) (27 299)
59
Razem kapitał własny
Total equity
Udziały niekontrolujące
Non-controlling interests
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań
finansowych spółek powiązanych
Exchange differences from translation of
financial statements of related entities
Zyski zatrzymane / niepokryte straty
Retained earnings / losses carried forward
Różnice kursowe z przeliczenia
danych finansowych oddziałów zagranicznych
Exchange differences on translation
of operations of foreign branches
Kapitał z wyceny inwestycji
dostępnych do sprzedaży
Capital from valuation of
available-for-sale investment
Kapitał zapasowy
Supplementary capital
Kapitał podstawowy
(zakładowy)
Issued share capital
Przypadające na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA / Attributable to equity holders of ELEKTROBUDOWA SA
(1 412) 1 110 326 724
(8 097) (235)
(8 273)
27 321
4 459
27 015
4 459
(848)
(848)
3 611
4 937
59
(1 947)
(306)
(940)
(940)
179
179
26 560
(8 097)
(541)
21 592
(3 811)
25 776
0
0
17 991
0
(9 495)
(206)
29 516
(372)
(9 509)
(9 867)
(206)
197 338 243
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
E L E K T R O B U D O WA
S A
56
2 0 1 4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
stan na / as at 01.01.2013
różnice kursowe z przeliczenia
currency translation differences
(5 218)
3 212
Razem kapitał własny
Total equity
134
134
przeszacowanie zobowiązań
z tytułu świadczeń pracowniczych
restatement of employee benefit liabilities
podatek dochodowy odroczony
z przeszacowania zobowiązań
z tytułu świadczeń pracowniczych
deferred income tax from restatement
of emploee benefit liabilities
(570)
1 326
(764)
145
145
16 594
(2 006)
(27 007)
(9 495)
2 005
(27 299)
wypłata dywidendy / dividend payment
372
(764)
3 212
27 007
(2 005)
26 375 328 630
780 318 882
(42)
941
17 585
(704)
podatek dochodowy odroczony
z wyceny inwestycji dostępnych do
sprzedaży / deferred tax on valuation
of available-for-sale investments
całkowite dochody ogółem
total comprehensive income
Udziały niekontrolujące
Non-controlling interests
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań
finansowych spółek powiązanych
Exchange differences from translation of
financial statements of related entities
817
(2 229)
17 213
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży
valuation of available-for-sale investments
pozostałe zmiany / other changes
stan na / as at 31.12.2013
(9 396)
(704)
zysk netto / net profit
podział zysku / distribution of profit
Zyski zatrzymane / niepokryte straty
Retained earnings / losses carried forward
1 896
Różnice kursowe z przeliczenia
danych finansowych oddziałów zagranicznych
Exchange differences on translation
of financial data of foreign branches
Kapitał z wyceny inwestycji
dostępnych do sprzedaży
Capital from valuation of
available-for-sale investment
26 375 303 628
Kapitał podstawowy
(zakładowy)
Issued share capital
Kapitał zapasowy
Supplementary capital
Przypadające na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA / Attributable to equity holders of ELEKTROBUDOWA SA
(2 229)
(1 412)
330
17 337
0
(9 495)
0
1 110 326 724
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
2 0 1 4
57
E L E K T R O B U D O WA
S A
SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH
STATEMENT OF CASH FLOW
okres zakończony 31.12.2014
period ended 31.12.2014
skonsolidowany
group
okres zakończony 31.12.2013
period ended 31.12.2013
jednostkowy skonsolidowany
company
group
jednostkowy
company
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Cash flows from operating activities
33 504
Zysk brutto przed opodatkowaniem
Gross profit before taxes
Udziały w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Share of net profit of associates measured according to equity method
36 885
(4)
25 904
20 911
(3 067)
13 581
12 560
14 130
13 022
Strata z tytułu różnic kursowych
Loss on currency translation differences
(866)
(866)
(1 009)
(962)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Interest and share in profit (dividends)
1 927
(4 167)
1 755
(1 221)
305
349
(1 743)
(1 728)
7 584
7 544
(8 401)
(8 154)
(75 673)
(76 678)
23 962
23 643
20 391
24 579
69 888
64 110
(12 532)
(11 766)
(8 646)
(7 803)
21 913
21 229
(28 861)
(27 419)
301
293
(1 119)
(1 132)
(103 873)
(105 725)
(24 885)
(20 417)
(2 959)
(1 266)
3 943
3 984
(96 401)
(97 029)
61 851
56 834
Amortyzacja
Depreciation and amortisation
Zysk/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Profit from/loss on sale of property, plant and equipment (PPE)
Zmiana stanu zapasów
Change in inventories
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych
Change in trade and other receivables
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Change in liabilities, except loans and borrowings
Zapłacony podatek dochodowy
Income tax paid
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych
Change in other non-finance assets
Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych
Change in non-current prepayments and accrued expenses
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu umów budowlanych
Change in settlements of construction contracts
Inne korekty
Other adjustments
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Cash flows from used in operating activities
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
E L E K T R O B U D O WA
S A
58
2 0 1 4
SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH
STATEMENT OF CASH FLOW
okres zakończony 31.12.2014
period ended 31.12.2014
skonsolidowany
group
okres zakończony 31.12.2013
period ended 31.12.2013
jednostkowy skonsolidowany
company
group
jednostkowy
company
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Cash flows from investing activities
548
207
2 672
2 656
2 892
5 755
2 654
2 646
505
0
787
787
(11 652)
(10 869)
(17 469)
(16 185)
(7 707)
(4 907)
(11 356)
(10 096)
Kredyty i pożyczki
Loans and borrowings
119 745
119 745
35 935
38 435
Spłata kredytów i pożyczek
Repayment of loans and borrowings
(22 800)
(22 800)
(41 195)
(43 695)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Dividends and other payments to the owners
(9 495)
(9 495)
(9 495)
(9 495)
Odsetki / Interest
(1 989)
(1 892)
(1 234)
(1 207)
(468)
(478)
(221)
(123)
84 993
85 080
(16 210)
(16 085)
Zmiana stanu netto środków pieniężnych
Change in net cash
(19 115)
(16 856)
34 285
30 653
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Balance sheet change in cash
(18 249)
(15 990)
35 294
31 615
866
866
1 009
962
Stan środków pieniężnych na początek okresu
Cash at beginning of period
80 488
70 900
45 194
39 285
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
Cash at end of period
62 239
54 910
80 488
70 900
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Sale of intangible assets and PPE
Dywidenda i udziały w zyskach / Dividend and share in profits
Pozostałe wpływy / Other cash inflows
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Purchases of intangible assets and PPE
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Cash flows from investing activities
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Cash flows from financial activities
Pozostałe wypływy
Other outflows
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Cash flows from cash financial activities
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Change in cash due to currency translation differences
Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.
2 0 1 4
59
E L E K T R O B U D O WA
S A
E L E K T R O B U D O WA
S A
60
2 0 1 4
2 0 1 4
61
E L E K T R O B U D O WA
S A
E L E2 K0 T1 R4 O B U D O W A
S A
62
2 0 1 4
2 0 1 4
63
E L E K T R O B U D O WA
S A
Wydawca / Publisher
ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
Edytor / Editor
Aleksandra Janikowska
Design i realizacja / Design and realization
Magdalena Wojtyła – KOLORES
Edycja angielska / English version
Teresa Grabowska
Oddano do druku / Put into print
Kwiecień 2015 / April 2015
Gdańsk
Szczecin
Poznań
Płock
Konin
Warszawa
Łódź
Kozienice
Wrocław
Bełchatów
Bogatynia
Opole
Dąbrowa
Górnicza
Katowice Jaworzno
Rybnik
Tychy
Kraków
ELEKTROBUDOWA SA
40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12
tel. +48 32 25 90 100, fax +48 32 25 90 216
www.elbudowa.com.pl

Podobne dokumenty