Kalendarz rekrutacji uzupełniającej

Transkrypt

Kalendarz rekrutacji uzupełniającej
Załącznik Nr 2 do Zasad rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Warszawie w roku szkolnym 2016/17
HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KLAS PIERWSZYCH
Data
od
do
22 lipca
29 lipca
do godz. 15:00
2 sierpnia
o godz. 8:50
3 sierpnia
do godz. 15:00
4 sierpnia
od 10:00 – 12:00
17 sierpnia
do godz. 13:00
18 sierpnia
do 19 sierpnia
do godz. 15:00
22 sierpnia godz. 13:00
Etap rekrutacji, czynności rodzica/kandydata
 składanie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
 przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji kierunkowych
dla kandydatów ubiegających się do klas dwujęzycznych,
którzy nie przystąpili do sprawdzianu w maju 2016.
Kandydaci stawiają się w szkole o godzinie 8:50 z ważną
legitymacją szkolną oraz przyborami do pisania
 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych do klas
dwujęzycznych.
 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (można składać
kserokopie – oryginał do wglądu)
 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
 ostateczny termin składania oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej, karty zdrowia dziecka, dwóch
podpisanych fotografii.
Uwaga!
W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w terminie
kandydat nie zostanie przyjęty.
 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do Gimnazjum nr 1

Podobne dokumenty