PL - Klimatop.pl

Komentarze

Transkrypt

PL - Klimatop.pl
INSTRUKCJA MONTAŻU
Standardowy
regulator
naścienny
Breezair
Standardowy
regulator
naścienny
Breezair
• Klimatyzery są wyposażone w kable 20 m do przesyłania
danych znajdujące się w zestawie akcesoriów.
• Koncentratory (huby) są dostarczone razem z kablem 20 m
w zestawie
• Dostępny kabel 20 m w szczelnie zamykanej torebce
• Dostępny kabel 40 m na szpuli
• Kable do przesyłania danych można skrócić lub przedłużyć
(do przedstawionych długości maksymalnych) TYLKO za
pomocą odpowiednich przejściówek typu RJ oraz
odpowiednich zaciskarek
• Kable dostarczone z Breezair: 26AWG, 7/013, 4-żyłowy
płaski
• Kable należy prowadzić ZAWSZE co najmniej 300 mm od
zwykłych kabli zasilających oraz urządzeń dużej mocy.
Krzyżować z kablami zasilającymi pod kątem prostym
• W przypadku przekroczenia maksymalnych długości kabli do
przesyłania danych i kabli czujników lub niepoprowadzenia
kabli zgodnie z zaleceniami, nie będzie dostępna pomoc
techniczna Seeley, a gwarancja produktu może stracić
ważność
1. Dokładnie zapoznać się
z rozdziałem na temat
bezpieczeństwa
1. Wyciąć otwór na kabel
w kanale wentylacyjnym
2. Ustawić, wypoziomować
i przymocować kanał
wentylacyjny
3. Obrobić kanał
1. Zapoznać się i przestrzegać
lokalnych przepisów
dotyczących elektryczności
i instalacji wod-kan.
1. Przetestować działanie
klimatyzera przy urządzeniu.
2. Sprawdzić diagnostyk ę
modułu elektrycznego.
1. Ponownie zamocować
osłony.
2. Uruchomić klimatyzer w celu
przetestowania.
3. Sprawdzić dopływ wody do
wszystkich wkładek.
1. Rozpakować klimatyzer
2. Zdjąć z palety
1. Przenieść klimatyzer na dach
2. Urządzenie powinny zawsze
przenosić 2 osoby
1. Usunąć osłony
1. Zdjąć kabel zasilający z haka
2. Przymocować klimatyzer do
kanału wentylacyjnego
3. Przeprowadzić kabel
sterowania oraz zasilający przez
kanał
1. Ustalić miejsce instalacji
klimatyzera
2. Pamiętać o przepisach BHP
3. Uzgodnić z klientem
1. Ustawić blokadę
transportową
2. Sprawdzić działanie
przepustnicy
1. Założyć zawór
elektromagnetyczny i podłączyć
kabel.
2. Przyłączyć źródło wody.
3. Przyłączyć rurę odpływową.
1. Wybrać najlepsze położenie regulatora
naściennego/pilota.
2. Przeprowadzić kabel regulatora
naściennego lub zamontować odbiornik
i przeprowadzić kabel.
3. Zamontować uchwyt na regulator/piolt
1. Sprawdzić, czy urządzenie jest
bezpiecznie zainstalowane.
2. Sprawdzić prawidłowość podłączenia
kabli.
1. Sprawdzić działanie klimatyzera.
2. Sprawdzić działanie diod
diagnostycznych w skrzynce sterującej.
1. Ustawić poziom wody.
2. Ustawić prędkość
upuszczania wody.
1. Jeśli klimatyzer posiada
zawór spustowy, zainicjować
opróżnianie zbiornika.
2. Sprawdzić szczelność.
1. Wysprzątać stanowisko
pracy.
1. Zapoznać klienta z obsługą
urządzenia.
2. Przekazać klientowi
instrukcję obsługi.
1. Założyć zawór spustowy (lub
korytko upustowe). Podłączyć układ
odpływowy.
2. Podłączyć zasilanie zaworu
spustowego do skrzynki sterującej.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Montaż i konserwacja klimatyzerów ewaporacyjnych na wysokościach stwarza sytuacje, w których
istotne są bezpieczeństwo i higiena pracy. Instalatorom zaleca się zapoznanie z odpowiednimi
przepisami krajowymi i lokalnymi zawierającymi wskazówki dotyczące kwestii BHP, takimi jak ustawy,
zarządzenia, przyjęte kodeksy praktyki oraz normi. Stosowanie się do tych przepisów będzie
wymagało odpowiednich metod pracy, sprzętu, szkoleń oraz kwalifikacji pracowników.
Seeley International podaje poniższe informacje jako wskazówki dla wykonawców, pracowników, aby
pomóc w minimalizacji ryzyka związanego z pracą na wysokościach.
Instalatorzy oraz konserwatorzy
Ocena ryzyka jest czynnością niezbędną, którą należy przeprowadzić przed rozpoczęciem pracy
w celu zidentyfikowania i wyeliminowania ryzyka upadków bądź zminimalizowania takiego ryzyka
poprzez wprowadzenie środków bezpieczeństwa.
Ocena ryzyka
Prawo wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka wszelkich niebezpiecznych działań.
Ocena ryzyka nie musi być procesem skomplikowanym, gdyż sprowadza się do przeanalizowania
pracy, która ma zostać wykonana i rozważenia, jakie działania trzeba podjąć, aby w trakcie prac nie
doszło do wypadku.
Należy rozważyć następujące kwestie:
• Jakie jest prawdopodobieństwo wypadku?
• Jakie mogłyby być jego konsekwencje?
• Co można zrobić, aby zmniejszyć lub nawet zlikwidować ryzyko wypadku?
Kilka ważnych pytań:
• Jak najlepiej uzyskać dostęp do dachu i obszaru roboczego?
• Jeśli pracownik jest sam, kto wie o miejscu, w którym się znajduje? Jak pracownik może
wezwać pomoc (osoby na dole, telefon komórkowy)?
• W jakim stanie jest dach? Czy należy sprawdzić kratownice, wiązary, spód lub powierzchnię
konstrukcji?
• Czy pracownik posiada odpowiednie obuwie (zaleca się buty do biegania z płaską
podeszwą)?
• Czy wszystkie kable i przedłużacze są bezpieczne i używane zgodnie z przeznaczeniem?
• Czy wszystkie drabiny, narzędzia i sprzęt są w dobrym stanie?
• Jeśli będą używane drabiny, czy można je postawić na twardym, stabilnym podłożu? Czy
można je w górnej części przywiązać lub w inny sposób zabezpieczyć? Czy góra drabiny
znajduje się w odpowiedniej odległości od przewodów elektrycznych?
• Czy jest kotew, do której można przymocować uprząż lub pas? Jeśli tak, należy korzystać
z niej za pomocą przeznaczonej do tego uprzęży lub udostępnić wyłącznie odpowiednio
przeszkolonym pracownikom.
• Czy wszelkie używane narzędzia i materiały są zabezpieczone tak, aby nie spadły na osoby
znajdujące się na dole? Czy powierzchnia pod obszarem roboczym jest odpowiednio
zabezpieczona, uniemożliwiając przechodzenie osobom postronnym?
• Czy harmonogram pracy uwzględnia warunki pogodowe, np. możliwość przerwania prac
w przypadku silnego wiatru, burzy, lub innych rodzajów pogody, przy których występują
mokre, śliskie powierzchnie?
• Czy na bieżąco sprawdza się system uprzęży, lin, drabinek i sprzętu dźwigowego i czy przed
przystąpieniem do pracy sprawdzono, gdzie na dachu są punkty kotwienia?
• Czy wypracowano system, dzięki któremu pracownicy w złym stanie zdrowia bądź pod
wpływem alkoholu lub narkotyków nie są dopuszczani do prac na dachu?
• Czy występują inne ważne czynniki, np. znaczne nachylenie dachu, ograniczona powierzchnia
podłoża, niska wytrzymałość dachu, linie elektroenergetyczne?
INNE WAŻNE WYMAGANIA
Należy pamiętać że elementy urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby można je było dopasować
i złożyć bez użycia siły.
Nie wiercić żadnych otworów w podstawie lub w ścianach bocznych dolnego zbiornika klimatyzera.
Proponowane miejsce instalacji klimatyzera należy sprawdzić pod kątem możliwości udźwigu
i utrzymania urządzenia lub zapewnić inną konstrukcję podtrzymującą ciężar.
Kable należy ZAWSZE prowadzić 300 mm od zwyczajnych kabli zasilania i urządzeń wysokiej mocy.
Kable elektryczne należy krzyżować pod kątem prostym.
Pomoc techniczna Seeley nie przysługuje w przypadku, gdy przekroczona zostanie maksymalna
długość kabla do przesyłu danych oraz kabla czujnika, lub gdy kable nie są poprowadzone zgodnie
z naszymi zaleceniami. W takim wypadku gwarancja może zostać unieważniona.
ROZPAKOWYWANIE KLIMATYZERA
Przeciąć i zdjąć folię zabezpieczającą z urządzenia. Przy pomocy 2 osób,
ostrożnie zdjąć klimatyzer z palety (rys. 1).
Zdejmowanie osłon wkładek chłodzących
W pierwszej kolejności należy usunąć zatrzaski narożne znajdujące się
nad najwyższą poziomą żaluzją oraz trzecią żaluzją od dołu. Usunięcie
zatrzasków będzie wymagało użycia śrubokręta.
Każda osłona jest zabezpieczona zatrzaskiem i da się usunąć za pomocą
średnich rozmiarów śrubokręta. Wprowadź śrubokręt do każdej z
małych szczelin na górze narożnika i podważ zatrzaski aż do ich
uwolnienia. Osłonę można teraz wyjąć z obudowy klimatyzera
(rys. 1).
4
MIEJSCE INSTALACJI KLIMATYZERA
Należy sprawdzić, czy zaproponowanie miejsce ustawienia urządzenia jest
w stanie
utrzymać ciężar klimatyzera, lub zapewnić inną konstrukcję, będącą w stanie
utrzymać ciężar.
Klimatyzer należy ustawiać w miejscu, w którym będzie dostępna duża ilość
świeżego powietrza. Klimatyzera nie należy umieszczać we wnęce, gdzie
powietrza brakuje lub w miejscu, gdzie jest ono zanieczyszczone.
• Należy pamiętać, że miejsce zamontowania jest w odległości: 3 m od
przewodu kominowego urządzenia grzewczego na paliwo stałe, 1,5 mm
od przewodu kominowego urządzenia gazowego, 5 m od
odpowietrznika pionu kanalizacyjnego i 600 mm od ściany.
• W obszarach charakteryzujących się słabym odbiorem sygnału,
klimatyzer należy zamontować z daleka od anteny TV (lub odsunąć
antenę od klimatyzera), aby uniknąć zakłóceń odbioru.
Przy instalacji należy uwzględnić dostęp do urządzenia w razie prac
konserwacyjnych. Należy zapewnić dostęp do elektryczności, wody
i przewodów kanalizacyjnych. Uwaga: Czy potrzeba omówić z klientem
instalację takich elementów jak punkty kotwiące?
Najlepszym położeniem dla klimatyzera jest środek dachu (z dala od
pokojów sypialnych oraz pomieszczeń, w których ludzie spędzają większość
czasu). W takim położeniu przewody klimatyzera mają mniej więcej równą
długość.
Przed przeprowadzeniem instalacji należy wziąć pod uwagę sąsiednie
budynki oraz poziom hałasu, a jeśli to konieczne, porozmawiać z klientem
oraz sąsiadami,
MONTAŻ PIONU INSTALACYJNEGO
Wyciąć otwór o średnicy 50 mm na wyprowadzenie kabli, a następnie
dopasować i wkręcić pierścień wzmacniający (rys. 4). Otwór należy wyciąć
w takim miejscu, aby kable nie przeszkadzały przy w pracy pełni otwartej
przepustnicy powietrza.
Zamontować pion instalacyjny i przymocować go do konstrukcji dachu
z trzech stron (rys. 5).
Może okazać się konieczne dodanie do konstrukcji pewnej ilości
drewna,
Należy sprawdzić, czy góra pionu instalacyjnego jest ustawiona równo
pod kątem prostym (użyć poziomnicy). Czynność ta umożliwia
wyrównanie krawędzi/brzegu zbiornika.
Izolacja pionu powinna mocno przylegać do pionu instalacyjnego. Należy
przyciąć wszystkie długie kołki przytrzymujące izolacje na drodze
przepustnicy.
Pion instalacyjny można teraz przymocować do dachu. Należy upewnić się,
że na powierzchnię dachu nie dostanie się woda.
Ważne! Pion instalacyjny nie może opierać się bezpośrednio o belkę
stropową, ponieważ może to doprowadzić do przekazywania hałasu, co
PION INSTALACYJNY
PRZYMOCOWANY Z
TRZECH STRON DO
KROKWI
PION INSTALACYJNY
PRZYMOCOWANY DO
KROKWI W TRZECH
MIEJSCACH
po instalacji urządzenia będzie stwarzać problemy, łącznie
z uszkodzeniem sufitu.
Przy obszarach odsłoniętych lub charakteryzujących się silnym wiatrem (np.
urwisko lub płaski teren bez drzew) należy użyć 16 śrub o średnicy trzpienia
minimum 5,2. W obszarach, w których występują cyklony lub w przypadku
umieszczenia klimatyzera wyżej niż 8 m nad ziemią, należy zasięgnąć opinii
inżyniera.
Instalator musi upewnić się, czy zastosowany pion instalacyjny jest właściwy
i czy jest zamocowany odpowiednio do warunków pogodowych (wiatru)
w miejscu pracy. W przypadku, gdy klimatyzer znajduje się na wysokości 200
mm od desek dachowych lub gdy prędkość wiatru przekraczają 43 m/s,
należy zastosować dodatkowe zamocowania.
Przed zamontowaniem klimatyzera na przewodzie
kominowym, należy zdjąć kabel zasilający
z haczyka, jak pokazano na rys. 6a.
Zbiornik na wodę jest umieszczony w dolnej
(ściekowej) części instalacji.
Klimatyzer należy umieścić jako pokazano na rys.
6b. Sprawdzić, czy przepustnica porusza się bez
przeszkód. Zamocować urządzenie do przewodu za
pomocą ośmiu (8) dostarczonych samogwintujących
śrub (2 śruby na bok).
Jest 10 miejsc na śruby oznaczonych nacięciem „V”.
Jeśli nie ma dostępu do „góry”, należy użyć
trzech śrub na każdym boku i dwóch z przodu.
ZBIORNIK
INSTALACJA KABLI
Przeciąć skrętkę przytrzymującą kabel zasilania
wewnątrz klimatyzera. Przeprowadzić kabel jako
pokazano na rys. 7.
Wprowadzić zapętlony koniec kabla niskiego napięcia
regulatora naściennego przez zacisk w kształcie klina
do pionu instalacyjnego (rys. 7A,B). Podłączyć drugi
koniec kabla (z zamocowanym dławikiem ferrytowym)
do modułu elektronicznego (rys. 8, poz. C).
Ważne! Należy upewnić się, że kable nie będą
zakłócały pracy przepustnicy i że otwiera się ona
i zamyka bez problemu.
Uwaga!
1/ Ważne jest, aby wyprowadzić oba kable przez
pierścień mocujący w pionie instalacyjnym przed
zamocowaniem kanałów/przewodów.
2/ Wtyczka 4-bolcowego kabla odbiornika zdalnego
sterowania (koniec kabla bez nalepki „receiver”) jest
podłączona do modułu z elektroniką wewnątrz
klimatyzera.
A – kabel regulatora naściennego
B – wyjście kabla (przez zacisk)
C – bęben wentylatora
D – kabel zasilania (240 V)
Rys. 8. Przyłączenia
A –dioda pracy silnika
B –dioda temperatury silnika
C – dioda prędkości wentylatora
D – dioda zasilania
E – czujniki wody
F – zasilanie silnika
G – kabel czujnika przegrzania
silnika
H – Zawór spustowy
I – trójkolorowa dioda
diagnostyczna
J – czerwona dioda
diagnostyczna
K – bezpiecznik automatyczny
L –zawór elektromagnetyczny
wpustowy
M – regulator naścienny lub
odbiornik
N – pompa
O – sieć
PRZEPUSTNICA I BLOKADA
Blokada przepustnicy spełnia dwie funkcje (rys. 10). W pozycji zamkniętej służy do blokowania ruchu
elementu podczas transportu. W pozycji otwartej działa chroni przepustnicę przed otwarciem przez
powiewy wiatru. Po zamontowaniu urządzenia na dachu, przycisnąć dźwignię blokady i przekręcić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji otwartej. Unieść dźwignię blokady i podnosząc
przeciwwagę sprawdzić, czy klapa przepustnicy nie jest zablokowana. Przeciwwaga powinna
poruszać się swobodnie do kąta 90° (rys. 9).
POZYCJA ZAMKNIĘTA
WCISNĄĆ
I OBRÓCIĆ
W PRAWO, ABY
ODBLOKOWAĆ
PODNIEŚĆ BLOKADĘ I
PRZEMIEŚCIĆ
PRZECIWWAGĘ DO
POZYCJI PIONOWEJ
POZYCJA OTWARTA
PRZECIWWAGA MUSI
PORUSZAĆ SIĘ
SWOBODNIE AŻ DO KĄTA
90°
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
Firma Seeley International stawia wymaganie, aby wszystkie klimatyzery były zasilane
z osobnego obwodu ze skrzynki rozdzielczej zgodnej z lokalnymi i krajowymi normami
elektrycznymi.
W odległości 1 m od otworu w pionie instalacyjnym na wychodzący kabel powinno znajdować się
gniazdo 10A.
Specyfikacje: 240V / 50Hz jedna faza
Moduł elektroniki jest wyposażony w bezpiecznik automatyczny 12A. Aby załączyć bezpiecznik,
należy wyłączyć zasilanie odłącznikiem, usunąć moduł elektroniki i nacisnąć przełącznik zerujący
znajdujący się pod modułem elektroniki.
Instalacja klimatyzera musi być zgodna z lokalnymi przepisami i normami dotyczącymi urządzeń
elektrycznych.
WODA – PRZYŁĄCZENIE, WYMAGANIA
Sposób zamontowania klimatyzera musi być zgodny z lokalnymi przepisami i normami dotyczącymi
instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Instalacja wodna musi spełniać następujące wymagania:
Przyłącze wody: ½” BSP
Ciśnienie wody: 800 Kpa (115 psi) MAKSIMUM
Ważne! Jeśli ciśnienie wody przekroczy podaną powyżej maksymalną wartość, konieczny jest
zawór redukcyjny. Zawór ten musi dostarczyć i założyć instalator.
Przyłączenie modeli Harmony i Horizon
W klimatyzerach wyposażonych w elektromagnetyczny zawór wlotowy, przyłącze wody ma postać
połączenia kształtki zaciskowej ½” BSP na końcu węża elastycznego. Może ona zostać nałożona
bezpośrednio na rurę z wodą lub nakręcona bezpośrednio na ręczny zawór odcinający.
Należy zawsze sprawdzić, czy złącze rurowe nie wywiera bocznych nacisków na zawór pływakowy.
Przyłączenie modelu Homemaker
Do zaworu pływakowego należy podłączyć stałe źródło wody. Złącze na podłączenie wody znajduje
się na spodzie klimatyzera.
Złącze wody ma postać końcówki męskiej 1/2" BSP dopasowanej do kształtki zaciskowej. Nie należy
nakładać ręcznego zaworu odcinającego bezpośrednio na plastikową złączkę wkrętną.
Konieczne jest zainstalowanie ręcznego kulowego zaworu odcinającego ćwierćobrotowego (nie należy
używać kurka odcinającego) na przyłącze wody, z którego korzysta klimatyzer, zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi instalacji wodno-kanalizacyjnych. Umożliwia to na odizolowanie źródła wody
w przypadku konieczności wykonania prac na klimatyzerze.
W obszarach, w których występuje zjawisko zamarzania, konieczna jest instalacja odpływowa.
Ważne! Należy spuścić wodę z rury w celu usunięcia opiłków i drobin przez ostatecznym
zamontowaniem. Drobiny te mogą osadzać się w zaworze elektromagnetycznym i powodować
wadliwe jego działanie.
INSTALACJA ODPŁYWOWA KORYTKO
UPUSTOWE
Należy użyć poprawnie działającego układu
odpływowego.
Woda z korytka upustowego lub zaworu spustowego
musi zostać odprowadzona do odpowiedniego
odpływu w budynku lub na terenie obiektu, zgodnie
z przepisami lokalnymi.
Firma Seeley International stawia wymóg, aby
woda nie była odprowadzana bezpośrednio na
dach (dotyczy to wszystkich systemów
przyłączeń i odpływowych).
Modele Harmony and Horizon
Zmontować zawór spustowy wg schematu (rys. 12).
Przed wprowadzeniem zaworu do otworu upewnić się,
że założony jest o-ring. Dokręcić mocno nakrętkę na
spodzie klimatyzera (ręcznie). Nie należy przekręcać
nakrętki. Podłączyć kabel do modułu elektroniki (rys.
8, poz. F).
Homemaker
Korytko upustowe należy umieścić jak pokazano na
rys. 11.
Dokręcić mocno nakrętkę na spodzie klimatyzera
(ręcznie). Nie należy przekręcać nakrętki.
Rys. 11
A = Karby.
B = O - Ring.
C = gwintowana tuleja.
D = zbiornik
E = nakrętka.
F = końcówka spustowa
G = nakrętka zabezpieczająca
H = wyjmowane kołki
I = korytko upustowe.
J – zaczep sprężynowy
K = O- Ring.
Uwaga! Przed umieszczeniem gwintowanej tulei w otworze należy
upewnić się, że korytko upustowe jest ustawione właściwie (podczas
montażu korytko musi znajdować się pod wkładką Chillcel), a o-ringi
zostały nałożone.
Intensywność upuszczania reguluje się wpinając do korytka kolejne
zatyczki. Im więcej zatyczek jest wprowadzonych, tym więcej będzie
spuszczanej wody.
Ważne! W przypadku modeli Homemaker, należy usunąć
czujniki wody oraz kabel wlotowego zaworu
elektromagnetycznego. Przed włączeniem zasilania
w miejsce przyłączenia czujników wody w module
elektroniki należy wprowadzić dostarczoną zworkę (rys.
13, poz. A).
W przypadku niepodłączenia zworki nie zadziała pompa.
Rys. 12:
A = zawór spustowy
B = kabel zasilający (podłączany
do skrzynki sterującej)
C = O- Ring.
D = zbiornik
E = nakrętka.
F = końcówka spustowa
G = nakrętka zabezpieczająca
zworka
prawidłowy sposób
podłączenia wtyczki
Rys. 13: A = Usunąć kabel czujników
wody i wprowadzić zworkę (tylko
model Homemaker).
INSTALACJA WPUSTOWEGO ZAWORU
ELEKTOMAGNETYCZNEGO (tylko modele Harmony i Horizon).
Umieścić zawór elektromagnetyczny pod zbiornikiem wg
przedstawionego schematu (rys. 14).
Uwaga! Nie odłączać węża elastycznego od zaworu
elektromagnetycznego.
Przez otwór (za zaworem wpustowym) wprowadzić kabel i podłączyć
wtyczki do zaworu elektromagnetycznego. Należy upewnić się, że
kabel jest umieszczony w zagłębieniu pod zbiornikiem, aby uniknąć
przytrzaśnięcia go pokrywą zaworu elektromagnetycznego podczas
jego montażu. Końcówki przewodów w kablu można podłączyć do
zaworu elektromagnetycznego w dowolnej konfiguracji.
Montaż osłony zaworu elektromagnetycznego:
Po zainstalowaniu zaworu elektromagnetycznego oraz kabla należy
nałożyć osłonę. Osłona nie może stykać się z elektromagnesem.
Rys. 14
A = elektromagnes.
B = nakrętka i dławnica podłączona
do zaworu pływakowego).
C = nakrętka (łączy końcówkę węża
elastycznego z zaworem
elektromagnetycznym).
D = końcówka rurki (łączy zawór
elektromagnetyczny z zaworem
pływakowym).
E = nakrętka (łączy zawór elektr.
końcówką rurki ).
F = końcówka węża
elastycznego.
G = osłona elektromagnesu
H = kable zasilające
elektromagnes
z
Należy ponadto sprawdzić, czy kabel nadal znajduje się
w zagłębieniu w zbiorniku klimatyzera. Osłonę należy
przymocować na dwóch końcach przy pomocy dwóch
dostarczonych śrub.
W przypadku możliwości wystąpienia mrozu
w którymkolwiek momencie korzystania z urządzenia,
w najniżej położonym miejscu rury dostarczającej wodę
konieczna jest instalacja odpływowa.
UMIESZCZENIE REGULATORA ŚCIENNEGO/PILOTA
Regulator ścienny należy umieścić na wysokości ok. 1,5 m od podłogi w najczęściej używanym
pomieszczeniu. Zapewni to użytkownikowi optymalny pomiar temperatury i możliwość sterowania
urządzeniem.
Miejsce zamontowania regulatora/pilota jest niezbędne do prawidłowego działania termostatu
(wbudowanego w regulator ścienny/pilot). Należy pamiętać, aby:
• Unikać bezpośredniego wystawienia na działanie światła słonecznego.
• Nie należy umieszczać urządzenia na zewnątrz.
• Nie należy umieszczać regulatora naściennego w pobliżu źródeł ciepła, np. kuchenek czy
telewizorów.
• Nie umieszczać na drodze strumienia powietrza z przewodów wentylacyjnych.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie występują silne przeciągi oraz miejscach
pozbawionych ruchu powietrza, np. szafki, kredensy.
• Otwór na kable powinien zawsze być zakryty. Gorące
powietrze przechodzące przez otwór w ścianie może
wpłynąć na pomiar temperatury.
UWAGA! Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia otworów nie ma przewodów
elektrycznych, rur gazowych lub z wodą oraz podobnych instalacji.
Przymocowanie uchwytu
regulatora naściennego do
ściany gipsowo-kartonowej
Używając uchwytu jako szablonu:
1. Wywiercić otwór 16mm na kabel
2. Wywiercić otwory 5mm na kołki
3. Wprowadzić kołki do otworów
w ścianie. Ustawić i przykręcić
uchwyt dostarczonymi wkrętami
Przymocowanie uchwytu pilota do ściany
1. Wprowadzić wkręt w górny otwór bez
dokręcania go do końca.
2. Wprowadzić wkręt w dolny otwór, bez
dokręcania go do końca.
3.Ustawić uchwyt w pionie, dokręcić
wkręty.
Przymocowanie uchwytu regulatora
naściennego do ściany z cegieł
Aby przymocować uchwyt do ściany
z cegieł, wykonać czynności z rys.
15, korzystając dostarczonych
kołków i wkrętów.
Należy pamiętać, ż kołki wymagają
otworów o średnicy 6mm.
Zamontować regulator zgodnie
z czynnościami na rys. 18.
Przymocowanie regulatora
naściennego do uchwytu
1. Przeciągnąć kabel przez większy
otwór i przyłączyć do regulatora.
2. Niewykorzystany odcinek kabla
wprowadzić z powrotem w ścianę,
otwór wypełnić. Nasunąć regulator
na wystające zaczepy w uchwycie.
3. Przesunąć regulatorem w dół,
aby zaczepy zaskoczyły, wchodząc
w otwory z tyłu regulatora.
Przymocowanie pilota do uchwytu
1. Założyć pilot na uchwyt na wysokości
25 mm nad dolną krawędzią uchwytu.
2. Nasunąć pilot na uchwyt aż do pozycji
stabilnej.
Prowadzenie kabla do regulatora naściennego
Korzystając z pętli na końcu kabla należy przeprowadzić go przez szczelinę w ścianie do otworu
wywierconego pod uchwytem ściennym. Ostrożnie usunąć taśmę z pętli na kablu i sprawdzić, czy
wtyczka nie jest uszkodzona. Przyłączyć kabel do regulatora naściennego i przymocować regulator do
uchwytu.
Ważne! Należy uważać, aby w trakcie tej czynności nie uszkodzić kabla. Otwór na kabel powinien
zawsze być wypełniony.
A – tu wywiercić otwór i zamontować
odbiornik
ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA
(wyłącznie klimatyzery RF)
Odbiornik musi być zainstalowany wewnątrz
DUŻA
OBUDOWA
klimatyzera. Odszukać nalepkę informującą
o umieszczeniu odbiornika. Znajduje się ona na
spodzie górnej części obudowy, naprzeciwko
skrzynki sterującej. Na rysunku 20 przedstawiono
położenie nalepki wewnątrz dużej, a na rys. 21
małej obudowy.
Wywiercić otwór o średnicy 2,5 mm w miejscu
A – tu wywiercić otwór i zamontować odbiornik
przedstawionym na nalepce. Zamocować
B –upewnić się że kabel/wtyczka nie zasłaniają
wkładek chłodzących
odbiornik przy użyciu dostarczonej śruby.
Przyłączyć odpowiedni kabel do odbiornika (rys.
23), a następnie podłączyć drugi koniec kabla do skrzynki sterowania (rys. 8-J).
Ważne! Odbiornik należy zamontować tak, aby wtyczka i gniazdko nie
zasłaniały wkładki chłodzącej. Upewnić się, czy antena jest skierowana
w przedstawionym kierunku (rys. 20).
Jeśli wystąpią problemy z odbiorem sygnału, odbiornik można zamontować na
zewnątrz klimatyzera na dachu, w sposób przedstawiony poniżej.
MAŁA
OBUDOWA
2 – wkręcić śrubę przez płaski element
3 – antena musi być wysunięta
Jeśli wystąpią problemy z odbiorem sygnału, odbiornik można zamontować
w dachu, na zewnątrz klimatyzera w sposób przedstawiony poniżej.
Prowadzenie kabla odbiornika na zewnątrz klimatyzera (w razie problemów
z sygnałem).
Odbiornik powinien działać prawidłowo po zainstalowaniu go wewnątrz
klimatyzera zgodnie z powyższymi wskazówkami. Jeśli jednak zainstalowany
w ten sposób odbiornik nie zadziała, można zamówić kabel 5m sprzedawany
przez firmę Seeley jako część zamienna pod nr 08 8276 355. Numer części:
830971.
Należy starać się umieścić odbiornik z dala od pionu instalacyjnego oraz
przewodów wentylacyjnych oraz jak najbliżej pilota.
W przypadku większości instalacji, zamontowanie odbiornika wg ilustracji (rys.
22) da zadowalające efekty.
W przypadku instalacji na dachu na zbudowanym na szkielecie ze stali,
najlepsze efekty da umieszczenie odbiornika pomiędzy belkami i jak najdalsze
wysunięcie anteny oraz skierowanie jej prostopadle do belek.
Note! Nie owijać pozostałego odcinka kabla wokół odbiornika.
Ważne! Sposób skierowania i ułożenia odbiornika może mieć wpływa na
jego działanie.
Inne czynniki mające wpływ na działanie to:
(1)............Metalowe osłony w dachu leżące pomiędzy odbiornikiem a pilotem. Do
osłon tych mogą zaliczać się izolacje typu Sisalation, deskowanie dachu (folie
aluminiowe), pion instalacyjny oraz przewody wentylacyjne.
(2)...........Odbicia fal od metali rozmieszczonych wokół odbiornika.
(3)...........Zakłócenia od nadajników znajdujących się w pobliżu (np. telefonów
komórkowych, radia AM, telewizji, radiowych systemów zabezpieczeń, telefonów
bezprzewodowych, urządzeń bluetooth).
Inne możliwości instalacji odbiornika
Dla większości zastosowań wystarczy standardowy sposób instalacji.
Jednak w niektórych przypadkach mogą wystąpić trudności opisane poniżej:
(1)....... W przypadku problemów z sygnałem w domach
z metalowym dachem (Colourbound lub podobnym) należy
zainstalować odbiornik tak blisko metalowego dachu jak
A –wtyczkę z 6 bolcami (koniec oznaczony nalepką
„RECEIVER” podłącza się do gniazdka spodzie
odbiornika
A – antena skierowana w dół w stronę regulatora
B – nadajnik sieci komórkowej / radiowy
C – odbiornik przymocowany do belki
A – dach metalowy
B – belka drewniana lub metalowa
C – odbiornik (jak najbliżej dachu metalowego)
tylko możliwe. Antena powinna być skierowana poza dach
(rys. 25).
Instalacja w płaskim dachu
W przypadku instalacji w budynku z dachem płaskim i przestrzenią międzystropową mniejszą niż 1,2
m konieczne może okazać się znalezienie innych miejsc na zamontowanie odbiornika.
Poniżej podano opcje w zalecanej kolejności:
(1)....... Zainstalować odbiornik pod sufitem, nad najbliższą szafą.
(2)....... Zainstalować odbiornik wewnątrz klimatyzera, na obudowie wentylatora, upewniając się, czy
antena nie styka się z wkładką. Odbiornik trzeba zainstalować na przeciwnym końcu obudowy
wentylatora w stosunku do silnika.
PILOT DO MODELU HORIZON – USTAWIANIE KODU ADRESOWEGO
Moduł elektroniki Breezair rozpozna automatycznie połączenie z pilotem Horizon,
pod warunkiem że poprawnie ustawiono kod adresowy.
Stanie się tak, jeśli baterie zostaną włożone do pilota w ciągu 4 minut od
włączenia zasilania w module elektroniki. Na ekranie zamiga napis „AUTO”, kod
adresowy zostanie ustawiony w ciągu kilku sekund, po czym można uruchomić
pilot.
Jeśli nie można nawiązać łączności, należy wyłączyć zasilanie klimatyzera
i usunąć baterie z pilota. Odczekać do zupełnego wygaszenia ekrany i powtórzyć
powyższe czynności.
Pilot modelu Horizon – położenie i testowanie
Ważne! Położenie pilota oraz odbiornika to jedne z najważniejszych etapów instalacji. Jeśli
elementy te nie zostaną właściwie umieszczone bądź ustawione, konieczne może być odpłatne
wezwanie obsługi technicznej.
Po zainstalowaniu klimatyzera, umieścić pilot na wybranej ścianie i uruchomić klimatyzer. Włączyć
i wyłączyć klimatyzer na zmianę 20 razy w ok. 3-sekundowych odstępach. Dopuszcza się
1 nieprzesłane polecenie na 20. Liczna niedopuszczalna to 2 i więcej nieprzesłanych poleceń na 20.
Czynności te wykonuje się w celu sprawdzenia, czy w wybranej lokalizacji nie występują zakłócenia
i czy transmisja nie blokuje sygnałów radiowych.
Jeśli klimatyzer nie reaguje właściwie na wysyłane polecenia, należy wypróbować innego położenia
pilota. Czasem wystarczy przesunięcie o kilka centymetrów.
PRZYGOTOWANIE REGULATORA NAŚCIENNEGO
Użytkownik powinien posiadać krótki przewód testowy przy instalacji klimatyzerów z przewodowym
systemem sterowania. W razie potrzeby można za pomocą regulatora sterować klimatyzerem
z dachu. Zaoszczędzi to wiele czasu.
Krótkie przewody testowe są dostępne u dystrybutorów części zamiennych Seeley (nr. części –
831534).
Uruchomić klimatyzer za pomocą wyłącznika w module elektroniki. Sprawdzić działanie silnika
i pompy. Z przodu modułu znajdują się 2 diody LED (rys. 27G, H). Górna dioda jest trójkolorowa –
może świecić się na zielono, czerwono lub żółto. Dolna dioda świeci się tylko na czerwono. Jeśli górna
dioda (rys. 27, poz. G) zapala się dwukrotnie na zielono, urządzenie działa prawidłowo.
Informacje przedstawione poniżej pozwalają na szybką diagnostykę przy
uruchomieniu.
1/Górna (trójkolorowa) dioda LED służy jako ogólny wskaźnik stanu
technicznego, działając w następujący sposób:
• Podwójne migotanie na zielono co 2 sekundy informuje o prawidłowym
działaniu sterowania.
Jeśli dioda się nie świeci, nie ma zasilania modułu elektroniki (sprawdzić
odłącznik, bezpiecznik automatyczny, wtyczkę i gniazdko w dachu) lub
nastąpiła awaria.
• Żółte światło przez 1 sekundę (tylko modele Horizon z pilotem) informuje, że
moduł elektroniki otrzymał polecenie pod złym adresem. (sprawdzić dział
dotyczący ustawiania kodu adresowego i ustawić kod ponownie)
• Dioda migająca na czerwono informuje o wystąpieniu następujących
usterek:
1 mignięcie na czerwono..........Kod Usterki #1 – Brak łączności.
2 mignięcia na czerwono..........Kod Usterki #2 – Nie można wykryć wody
w czujnikach.
A –dioda pracy silnika
B –dioda temperatury silnika
C – dioda prędkości wentylatora
D – dioda zasilania
E – czujniki wody
F – zasilanie silnika
G – kabel czujnika przegrzania silnika
H – Zawór spustowy
I – trójkolorowa dioda diagnostyczna
J – czerwona dioda diagnostyczna
K – bezpiecznik automatyczny
L –zawór elektromagnetyczny
wpustowy
M – regulator naścienny lub odbiornik
N – pompa
O – sieć
(tylko w klimatyzerach wyposażonych w zawór elektromagnetyczny, czujniki wody i zawór spustowy).
4 mignięcia na czerwono..........Kod Usterki #4 – Nie można usunąć wody z czujników podczas
spuszczania.
(tylko w klimatyzerach wyposażonych w zawór elektromagnetyczny, czujniki wody i zawór spustowy).
7 mignięć na czerwono..........Kod Usterki #7 – nieprawidłowa częstotliwość zasilania.
2/Dolna (czerwona) dioda LED służy jako wskaźnik stanu systemu pomiarowego
WaterManagement, działając w następujący sposób:
1 mignięcie.................... WaterManager działa, a zasolenie wody
jest poniżej ustawionego poziomu.
2 mignięcia.................... WaterManager działa, a zasolenie wody
jest powyżej ustawionego poziomu.
3 mignięcia.................... Metoda kontroli zasolenia = spuszczanie wody co 65 minut.
4 mignięcia............wybrano niewłaściwą metodę kontroli zasolenia.
Ciągłe świecenie diody: Obwód czujników wody jest otwarty lub mierzone zasolenie wynosi mniej niż
20µS/cm (woda o wysokiej czystości, tj. bardzo niskim stężeniu soli).
SILNIK O NAPĘDZIE BEZPOŚREDNIM
Klimatyzer Breezair jest wyposażony w przełomowe
osiągnięcie techniki – sterowany elektronicznie silnik o
napędzie bezpośrednim firmy Seeley.
Silnik ten nie wymaga ustawiania. Automatycznie
dostosowuje się, aby w zależności od warunków
zapewnić optymalne działanie.
System silnika z napędem bezpośrednim eliminuje
konieczność regulowania pasów i kół pasowych. Nie
trzeba również ustawiać prądu silnika oraz niskiej
prędkości.
Po instalacji klimatyzera należy zapoznać się ze
wskazaniami wyświetlacza LED (rys. 29), aby upewnić
się, czy system działa zgodnie z zamierzeniem.
Położenie elementów
Wszystkie klimatyzery Breezair wyposażone są
w główną skrzynkę sterowania (rys. 28 –A).
Uwaga! Pokrywę skrzynki sterowania można otworzyć
tylko wtedy, gdy wyłącznik znajduje się w pozycji
„OFF” [wyłączony]. Nie należy otwierać pokrywy przy
użyciu siły, jeśli wyłącznik jest w pozycji „ON”
[włączony].
Uwaga! Podczas zamykania pokrywy należy umieścić
kable w odpowiednich zaczepach, aby nie zostały
przytrzaśnięte.
Silnik (rys. 28 – B) znajduje się wewnątrz bębna
wentylatora (rys 29 - C).
29
A – skrzynka sterująca prędkością napędu bezp.
B – silnik z napędem bezpośrednim
C – bęben
FUNKCJE DIOD:
1- Dioda pracy silnika
2 – Dioda temperatury
3 - Poprawna prędkość wentylatora
4 - Skrzynka sterująca jest zasilana
5 – Trójkolorowa dioda diagnostyczna
6 – Czerwona dioda diagnostyczna
Przyłączenia elektrycznie
Silnik oraz skrzynka sterująca w momencie dostawy
są zmontowane i przyłączone. Wszystkie klimatyzery są testowane fabrycznie.
Rys. 27 przedstawia właściwe punkty przyłączeniowe oraz odpowiadające im elementy.
Uwaga! Skrzynka sterująca nie podlega naprawie. Nie należy jej otwierać lub próbować naprawiać
żadnych jej elementów.
TESTOWANIE SYSTEMU NAPĘDU BEZPOŚREDNIEGO
Uruchomić klimatyzer za pomocą regulatora naściennego w trybie wentylacji [„Ventillation”].
Wentylator rozpocznie pracę.
Należy sprawdzić wskazania diod LED na górze skrzynki sterującej napędem bezpośrednim (rys. 29).
Diody 1-4 powinny świecić się (na zielono).
Dioda 1: gdy jest zapalona (na zielono) oznacza, że silnik się obraca.
Dioda 2: gdy jest zapalona (na zielono) oznacza, że czujnik temperatury silnika działa, a temperatura
silnika utrzymuje się w normie.
Dioda 3: gdy jest zapalona (na zielono) oznacza, że silnik obraca się z prędkością odpowiednią do
ustawienia w regulatorze naściennym.
Dioda 4: gdy jest zapalona (na zielono) oznacza, że do silnika otrzymuje zasilanie po naciśnięciu
przycisku ON [włącz] na regulatorze naściennym.
Ważne! Przed sprawdzeniem połączeń lub dotykaniem przewodów i innych elementów należy
wyłączyć zasilanie [„OFF”].
Jeśli któraś z diod nie świeci się na zielono, należy sprawdzić połączenia odpowiadających jej
elementów.
USTAWIANIE POZIOMU WODY
Modele Harmony i Horizon
Odciąć zasilanie modułu elektroniki i odłączyć wtyczkę pompy,
uważając, aby wtyczka nie zetknęła się z wodą. Ponownie
włączyć zasilanie.
Odkręić zawór źródła wody. Włączyć klimatyzer [„ON”] wybrać
tryb „MANUAL” – „COOL". Ustawić prędkość wentylatora na
„1”. Poczekać, aż zbiornik napełni się wodą, a zawór
pływakowy odetnie dopływ wody do klimatyzera. Sprawdzić
poziom wody. Poprawny poziom wody ilustruje rys. 31.
Jeśli poziom wody jest zbyt wysoki, przekręcić zawór
pływakowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ze zbiornika
spuścić trochę wody i poczekać na napełnienie zbiornika do
nowo wyznaczonego poziomu. Jeśli poziom jest zbyt niski,
obrócić zawór w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
(rys. 30).
Po ustawieniu właściwego poziomu wody, odłączyć zasilanie, ponownie przyłączyć wtyczkę pompy do
modułu elektroniki, a następnie włączyć zasilanie klimatyzera.
Model Homemaker
Otworzyć zawór źródła wody. Poczekać, aż zbiornik napełni się wodą, a zawór pływakowy odetnie
dopływ wody do klimatyzera. Sprawdzić poziom wody.
Poprawny poziom wody ilustruje rys. 31.
Jeśli poziom wody jest zbyt wysoki, przekręcić zawór pływakowy zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Ze zbiornika spuścić trochę wody i poczekać na napełnienie zbiornika do nowo wyznaczonego
poziomu. Jeśli poziom jest zbyt niski, obrócić zawór w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
(rys. 30).
Zaleca się sprawdzenie poziomu wody po „ustaleniu” się uszczelki zaworu pływakowego. Urządzenie
powinno przez chwilę być utrzymywane w tym stanie, a na zawór pływakowy powinno działać
ciśnienie. Po pewnym czasie spuścić wodę i ponownie napełnić zbiornik. Nawet mały ruch w ramieniu
pływaka może spowodować różnicę w ilości wody w zbiorniku.
Po ustawieniu odpowiedniego poziomu wody odłączyć skrzynkę sterującą i przyłączyć wtyczkę
pompy.
ZAKŁADANIE OSŁON WKŁADEK
(tylko w urządzeniach EXH210) Osłony o dł. 90mm
są przymocowane z przodu i z tyłu urządzenia, a
osłony o dł. 100mm po bokach (od strony otworów bębna wentylatora).
Osłony te trzeba założyć na ich pierwotne miejsca. W przeciwnym razie
większe osłony mogą zablokować zawór pływakowy lub inne elementy
zamontowane na bębnie.
Jeśli osłony zostaną założone nieprawidłowo, działanie urządzenia
może ulec pogorszeniu, woda może ominąć wkładkę i dostać się do
ciągu powietrza i kanałów wentylacyjnych i/lub uszkodzić wkładki bądź
części elektroniczne.
Osłony 100 mm są zabezpieczone NIEBIESKIMI zatrzaskami.
(Dla urządzeń wszystkich wymiarów) Aby nałożyć osłony wkładek, należy odnaleźć
dolną krawędź w zagłębieniu zbiornika, następnie wepchnąć górę osłony pod
pokrywę. Osłona powinna dać się zaczepić po silnym pchnięciu ręką
w dwóch miejscach, w których do zdejmowania zatrzasków użyto śrubokręta.
Należy pamiętać o włożeniu zatrzasków po nałożeniu osłon(y) (rys. 32).
1. Odszukać osłonę na dole obudowy.
2. Pchnąć górę osłony do środka.
3. Wprowadzić zatrzaski zabezpieczające.
TESTOWANIE KLIMATYZERA
Jeśli klimatyzer został należycie zainstalowany, należy go uruchomić,
aby upewnić się, że działa poprawnie.
W przypadku klimatyzerów ze sterowaniem typu Horizon, należy
próbować włączać i wyłączać urządzenie ze wszystkich pomieszczeń
w domu za pomocą pilota. W ten sposób można sprawdzić, czy
odbiornik działa poprawnie.
Należy sprawdzić, czy klimatyzer pracuje cicho i czy powietrze jest
rozprowadzane równomiernie po wszystkich wylotach,
Należy upewnić się, czy nie ma wycieku wody. Rozpocząć spuszczanie
wody ze zbiornika poprzez naciśnięcie przycisku spuszczania (model
Horizon) lub przycisków „góra” i „dół” jednocześnie (model Harmony). Przy
tej czynności należy wyłączyć regulator naścienny [„OFF”] (rys. 33).
Sprawdzić, czy rury odpływowe i połączenia są szczelne.
OCZYSZCZENIE PO INSTALACJI
Należy oczyścić i posprzątać stanowisko pracy, usuwając wszelkie
śmieci. Instalator powinien pozostawić po sobie miejsce instalacji
w takim stanie, w jakim je zastał i pozwolić klientowi cieszyć się nowym
klimatyzerem Breezair.
PREZENTACJA NOWEGO KLIMATYZERA
Na tym etapie dobrze jest wyjaśnić nowemu właścicielowi zasadę działania instalacji klimatyzacji
ewaporacyjnej. Należy objaśnić obsługę regulatora naściennego, wietrzenia budynku oraz udzielić
wskazówek dotyczących efektywnego korzystania z klimatyzera.
Należy wyjaśnić klientowi następujące kwestie:
• Na jaką szerokość należy otwierać okna.
• Jak uruchamiać urządzenie.
• Wyjaśnić tryb „Preparing to start” [przygotowanie do uruchomienia] (tylko w modelach
Harmony oraz Homemaker).
• Jak „ręcznie” obsługiwać urządzenie [MANUAL].
• Jak obsługiwać urządzenie w trybie wentylacji [VENT].
• Jak obsługiwać urządzenie w trybie automatycznym [AUTO].
• Wyjaśnić działanie w trybie oszczędnym [ECONOMY] oraz
wstępnego chłodzenia [PRE-COOL] (tylko model Horizon).
• Jak spuszczać wodę z urządzenia.
• Jak wyłączać zasilanie i odcinać dopływ wody.
• Wymagania konserwacyjne.
•
Przekazać klientowi kartę gwarancyjną.
Przekazać klientowi podręcznik właściciela i doradzić, aby zachował go do wykorzystania
w przyszłości.
Ponieważ polityka firmy zakłada ciągłe ulepszanie produktów, wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
W sprawach dotyczących gwarancji
oraz serwisu należy skontaktować się
bezpośrednio z dystrybutorem
Breezair

Podobne dokumenty