Aufklärungsinformationen zur MMR-Impfung - Polnisch

Transkrypt

Aufklärungsinformationen zur MMR-Impfung - Polnisch
Aufklärung
Nr. 7: MMR
Polnisch / Polski
Informacje
o szczepieniach ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce
Odra, świnka i różyczka są szeroko rozpowszechnionymi na całym świecie chorobami,
wywoływanymi przez zarażenie wirusami (wirus odry, wirus świnki, wirus różyczki) i
występującymi przeważnie u dzieci – ale także u osób dorosłych. Ponieważ szczepienia
przeciw odrze, śwince i różyczce najczęściej są skojarzone w jednym zastrzyku (tzw.
szczepionka MMR), to zarówno choroby te, jak i szczepienie będą omówione łącznie.
Nie ma żadnych leków, którymi można by wyleczyć odrę, świnkę lub różyczkę. Przed
chorobami tymi chroni tylko szczepienie MMR, przeprowadzone we właściwym czasie i w
sposób konsekwentny !
Odra jest chorobą o często ciężkim przebiegu, łatwo przenoszoną z człowieka na człowieka.
Towarzyszy jej wysoka gorączka, kaszel, zapalenie spojówek i typowa wysypka (plamistogrudkowa, „skóra tygrysa”); choroba trwa około 2 tygodni. Często jako komplikacje występują
zapalenia płuc oraz zapalenia ucha środkowego. U około jednego na 1000 do 2000 chorych
na odrę występuje zapalenie mózgu (encephalitis), które w około 30 procentach przypadków
może przebiegać ze skutkiem śmiertelnym bądź prowadzić do trwałego kalectwa
psychicznego lub fizycznego. Młodzież i dorośli są szczególnie zagrożeni przy zachorowaniu
na odrę, ponieważ do komplikacji u nich dochodzi częściej.
Świnka jest chorobą wirusową, której towarzyszy gorączka, bóle głowy i obrzęk ślinianek
przyusznych. Około u co dziesiątego chorego na świnkę dodatkowo występuje zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis) i niekiedy zapalenie mózgu (encephalitis).
Wprawdzie rzadką, ale typową komplikacją jest utrata słuchu. U co 4-tego młodego lub
dorosłego mężczyzny pojawia się obrzęk lub zapalenie jąder, które w rzadkich przypadkach
może także prowadzić do bezpłodności.
Różyczka jest zazwyczaj lekko przebiegającą chorobą wirusową, której towarzyszy
gorączka, wysypka (plamisto-grudkowa) i obrzęk węzłów chłonnych. Nierzadko przebiega
ona bez objawów choroby; tak że osoby chore mogą zarażać swoje otoczenie. Jeżeli
różyczka wystąpi podczas ciąży, to infekcja może przenieść się na dziecko w łonie matki i
spowodować u niego wady rozwojowe oczu, uszu, serca oraz mózgu.
Szczepionka
Szczepionka odra-świnka-różyczka składa się z osłabionych, żywych wirusów, które mnożą
się u osoby zaszczepionej; szczepionka zostaje wstrzyknięta (podana poprzez iniekcję
domięśniową lub podskórną). O rozpoczęciu i długości trwania ochrony poszczepiennej
mogą Państwo poinformować swojego lekarza. Po dokonaniu 2-iego szczepienia
szczepionką MMR, wedle obecnego stanu wiedzy, jakiekolwiek szczepienie odnawiające nie
jest niezbędne.
Kto i kiedy powinien być zaszczepiony?
Skojarzona szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce jest zalecana dla wszystkich
chłopców i dziewczynek w wieku od 11 do 14 miesięcy. Aby osiągnąć pewną ochronę
poszczepienną, wszystkie dzieci są szczepione ponownie w wieku od 15 do 23 miesięcy.
Szczepić można ponownie już po 4 tygodniach od pierwszego szczepienia. Jeżeli dziecko
oczekuje na przyjęcie do żłobka, wówczas 1-sza szczepionka MMR może zostać podana już
wcześniej – jednakże najwcześniej w wieku powyżej 9 miesięcy.
Jeżeli dziecko zaszczepione zostało już w wieku poniżej 11 miesięcy, wówczas jest rzeczą
ważną, aby 2 szczepienie u wykonać ponownie wkrótce po ukończeniu pierwszego roku
życia .
09/2014
1
Aufklärung
Nr. 7: MMR
Polnisch / Polski
Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zwraca uwagę na to, że szczepienia nie
przeprowadzone w zaleconym czasie, powinny być uzupełnione do 18 roku życia.
Również wszyscy dorośli, urodzeni po roku 1970, którzy w dzieciństwie nie byli zaszczepieni
przeciw odrze wcale, bądź tylko raz, albo w przypadku, gdy ich stan szczepień nie jest
znany, powinni przejść szczepienie 1-razowe, najlepiej szczepionką MMR.
Ponadto wszystkie osoby zatrudnione w służbie zdrowia, opiece nad kobietami w ciąży, w
placówkach ogólnie dostępnych i domach dziecka oraz osoby kontaktujące się z ludźmi o
osłabionej odporności, jeżeli nie dysponują jeszcze odpornością przeciw odrze, śwince i
różyczce, wówczas powinny zostać zaszczepione.
W miarę możności, w ciągu 3 dni po kontakcie z chorym na odrę, świnkę lub różyczkę, osoby
niezaszczepione w wieku od 9 miesięcy lub takie, które do tej pory nie były szczepione
wcale, albo były zaszczepione tylko 1 raz, bądź też stan ich szczepień nie jest znany,
powinny otrzymać 1-razowo szczepionkę MMR.
Wskazówka: u dzieci i u osób młodocianych należy sprawdzić, czy osoby takie otrzymały już
drugie szczepienie MMR. Szczepienie ochronne przeciw odrze, śwince i różyczce dla osób,
które już są odporne na jedną albo więcej chorób, jest pozbawione ryzyka. Dla wykonywania
szczepienia MMR nie ma górnej granicy wieku.
W przypadku wybuchu epidemii odry, wszystkie osoby urodzone po 1970 roku, u których
stan szczepień jest niejasny, które nie były szczepione lub uzyskały tylko jedno szczepienie
w dzieciństwie, otrzymają szczepienie 1-razowe, przede wszystkim w postaci szczepionki
MMR.
Kto nie powinien być szczepiony?
Kto cierpi na nagłą, wymagającą leczenia chorobę z gorączką powyżej 38,5°C, ten powinien
zostać zaszczepiony w terminie późniejszym. Również osoby z niedoborem odporności
immunologicznej – wrodzonym, nabytym lub wywołanym lekami – w zasadzie nie powinny
być szczepione; szczepienie należy rozważać wówczas, gdy korzyści wynikające ze
szczepienia przeważają nad ryzykiem (np. w przypadku bezobjawowego zakażenia wirusem
HIV). Jeżeli w wyniku uprzedniego szczepienia szczepionką MMR wystąpiły objawy
chorobowe lub występuje ciężka nadwrażliwość na składniki szczepionki, wówczas na temat
możliwego postępowania należy zasięgnąć porady lekarza wykonującego szczepienia.
Osoby wykazujące uczulenie na białko jaj kurzych (reakcję anafilaktyczną po spożyciu białka
jaja kurzego) z reguły mogą być szczepione, ew. szczepienie powinno być przeprowadzane
z zastosowaniem odpowiednich środków ostrożności.
Szczepienie MMR nie powinno być przeprowadzone u osób, które w ciągu ostatnich 3
miesięcy otrzymały immunoglobulinę lub w takim samym czasie przeszły transfuzję krwi
(dzięki substancjom ochronnym – znajdującym się we krwi dawcy przeciwciałom działającym
przeciwko określonym wirusom, szczepienie może pozostać nieskuteczne). Szczepienie
MMR nie powinno być wykonywane u kobiet w ciąży, ponieważ z powodu obecności wirusa
w szczepionce istnieje teoretyczne ryzyko dla dziecka w łonie matki. Z tego samego względu
należy unikać zajścia w ciążę w okresie 1 miesiąca po szczepieniu. Pomyłkowe szczepienie
w trakcie ciąży nie jest jednakże uznawane za powód do aborcji.
Zachowanie po szczepieniu
Osoba zaszczepiona nie wymaga żadnego szczególnego trybu oszczędzającego, ale w
czasie od 1 do 2 tygodni po szczepieniu należy unikać wysiłków fizycznych, do jakich nie jest
się przyzwyczajonym. W przypadku szczepienia osób wykazujących skłonność do reakcji ze
strony układu krążenia lub u których znane są nagle występujące alergie, o takich faktach
należy przed szczepieniem poinformować lekarza.
Wirusy zawarte w szczepionce nie są przenoszone na osoby kontaktujące się; nie ma zatem
ryzyka przy szczepieniu dziecka, także wtedy, gdy w otoczeniu przebywa kobieta w ciąży.
09/2014
2
Aufklärung
Nr. 7: MMR
Polnisch / Polski
Możliwe miejscowe i ogólne reakcje po szczepieniu.
Obok odporności, do jakiej się dąży i dzięki niej nabycia ochrony przed zachorowaniem, u do
5 procent zaszczepionych osób w miejscach wstrzyknięcia szczepionki pojawia się
bolesność, obrzęk lub zaczerwienie. Jest to wyraz normalnej konfrontacji organizmu ze
szczepionką i występuje w czasie 1 do 3 dni po szczepieniu i rzadko kiedy trwa dłużej.
Niekiedy występuje obrzęk blisko położonych węzłów chłonnych. Często mogą występować
objawy ogólne, takie jak bóle głowy, zmęczenie, złe samopoczucie lub dolegliwości
żołądkowe i jelitowe. U 5 do 15 procent osób zaszczepionych dochodzi do lekkiego lub
umiarkowanego podwyższenia temperatury.
W czasie od 1 do 2 tygodni po szczepieniu u około 2 procent zaszczepionych ukazują się
lekkie oznaki infekcji odry, świnki lub różyczki, to niezaraźliwa tak zwana choroba
poszczepienna: pojawia się tutaj gorączka np. łącznie ze słabą wysypką podobną do
występującej przy odrze. Czasami występuje lekki obrzęk ślinianki przyusznej. U osób
młodocianych i dorosłych zaobserwowano przejściowe dolegliwości stawowe, niezwykle
rzadko u dzieci. Sporadycznie występuje lekki przejściowy obrzęk jąder lub przejściowa lekka
reakcja trzustki (wzrost poziomu enzymu).
Wszystkie te objawy w zasadzie mają charakter przejściowy i mijają szybko, nie
pozostawiając następstw.
Czy są możliwe powikłania (niepożądane odczyny) poszczepienne?
Powikłania (niepożądane odczyny) poszczepienne to, wykraczające poza normalne reakcje
poszczepienne, następstwa szczepienia, które wyraźnie pogarszają stan zdrowia osoby
zaszczepionej. Gdy niemowlę lub małe dziecko reaguje na szczepienie MMR gorączką, to
rzadko może też dojść do wstrząsu gorączkowego. W zasadzie nie pozostawia on
następstw. Reakcje alergiczne są bardzo rzadkie. Najczęściej są one wywołane przez
substancje składowe szczepionki takie, jak żelatyna lub antybiotyki. O wstrząsie alergicznym
doniesiono tylko w pojedynczych przypadkach. Także tylko w pojedynczych przypadkach po
szczepieniu doszło do pojawienia się krwawienia podskórnego w następstwie zmniejszonej
liczby płytek krwi. W zasadzie objawy takie mijają szybko i bez następstw, ciężkie przebiegi
mają miejsce tylko w pojedynczych przypadkach. Bardzo rzadko u osób młodocianych i
dorosłych zaobserwowano dłużej trwające zapalenia stawów. Wprawdzie przy
dopuszczonych tu do użytku szczepionkach przeciw śwince ze szczepem „Jeryl Lynn”
możliwe jest niekiedy wystąpienie zapalenia opon mózgowych (meningitis), ale dotychczas
nie zostało to potwierdzone badaniem wirusologicznym. Również w rzadkich doniesieniach
na temat innych chorób układu nerwowego, gdzie występuje czasowa koincydencja ze
szczepieniem MMR, związek przyczynowy jest wątpliwy.
Wskazówka: Alergia na białko kurze nie przemawia przeciwko szczepieniu MMR, ponieważ
wirusy zawarte w szczepionce przeciw odrze i śwince namnażane są nie na jajach kurzych,
lecz na komórkach kurzych embrionów. Z tego powodu białko jaj kurzych (albumina jaja
kurzego) jest zawarte w szczepionce co najwyżej w ilościach śladowych, które dają się
wykryć z ledwością lub wcale i dlatego nie są szkodliwe. W przypadkach wątpliwych, u
dziecka ze stwierdzoną ciężką lub umiarkowaną alergią na białko w pożywieniu, szczepienie
należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
Porady lekarza wykonującego szczepienie o możliwych skutkach ubocznych
W uzupełnieniu do tego pouczenia, mają Państwo również możliwość odbycia rozmowy
informacyjnej ze swoim lekarzem.
Gdy po szczepieniu wystąpią objawy, które wykraczają poza wyżej wymienione, szybko
mijające reakcje miejscowe i ogólne, wówczas lekarz wykonujący szczepienie oczywiście
udzieli stosownej porady.
Dostęp do lekarza:
09/2014
3
Aufklärung
Nr. 7: MMR
Polnisch / Polski
Ograniczenie odpowiedzialności
Tłumaczenie oryginału (stan z 09.2014) nastąpiło za uprzejmym zezwoleniem Deutsches
Grünes Kreuz e.V. na zlecenie Robert Koch Institut. Obowiązuje tekst niemiecki, nie ponosi
się odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu, ani za aktualność przedłożonego
tłumaczenia w przypadku późniejszych przeróbek niemieckiego oryginału.
09/2014
4
Aufklärung
Nr. 7: MMR
Polnisch / Polski
Nazwisko__________________________________________________________________
Name
Szczepienie ochronne przeciw odrze, śwince i różyczce
Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln
Jako załącznik otrzymują Państwo ulotkę na temat wykonywania szczepienia ochronnego
przeciw odrze, śwince i różyczce. Zawarte są w niej istotne informacje na temat chorób
możliwych do uniknięcia dzięki szczepieniu, na temat szczepionki, szczepienia, zachowania
po szczepieniu oraz o reakcji poszczepiennych i możliwych powikłań.
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und
Röteln. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den
Impfstoff, die Impfung, das Verhalten nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche
Impfkomplikationen enthalten.
Przed wykonaniem szczepienia wymaga się dodatkowo następujących danych:
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten:
1. Czy u osoby szczepionej występuje niedobór odporności immunologicznej
(nabytej, wrodzonej, spowodowanej lekami)?
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente
bedingt)?
□
tak (ja)
□
nie (nein)
2. Czy osoba szczepiona w ciągu minionych trzech miesięcy otrzymała
immunoglobulinę (gamma globulinę) lub przeprowadzono u niej transfuzję krwi ?
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde
eine Bluttransfusion vorgenommen?
□
tak (ja)
□
nie (nein)
3. Czy w ciągu minionych czterech tygodni u osoby szczepionej było wykonane jakieś
szczepienie ochronne lub jest planowane w czasie następnych czterech tygodni
szczepienie ochronne przeciw innym chorobom?
Wurde bei dem Impfling in den vergangenen vier Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in
den kommenden vier Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant?
□
tak (ja)
□
nie (nein)
Jeśli tak, to jakie i kiedy: ____________________________________________
wenn ja, welche und wann?
4. Przy szczepieniu kobiet w wieku rozrodczym: czy obecnie jest ona w ciąży?
Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft?
□
tak (ja)
□
nie (nein)
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej na temat szczepienia przeciwko odrze,
śwince i różyczce, prosimy zapytać lekarza wykonującego szczepienie !
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie den
Impfarzt!
Prosimy przynieść do szczepienia książeczkę szczepień !
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!
09/2014
5
Aufklärung
Nr. 7: MMR
Polnisch / Polski
Oświadczenie zgody
Einverständniserklärung
na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw odrze, śwince i różyczce
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln
Nazwisko osoby szczepionej: __________________________________________________
Name des Impflings
ur. dn.: ____________________________________________________________________
geb. am
Treść pouczenia przyjąłem (przyjęłam) do wiadomości i w rozmowie z moim lekarzem (moją
lekarką) zostałem (-am) na temat szczepienia poinformowany (-a) w sposób wyczerpujący.
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch
ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden.
□
Nie mam żadnych dalszych pytań.
Ich habe keine weiteren Fragen.
□
Wyrażam zgodę na proponowane szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce.
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein.
□
Odmawiam zgody na szczepienie. Zostałem/am poinformowany/a o możliwych
szkodliwych skutkach tej odmowy.
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert.
Uwagi: Vermerke___________________________________________________________________________
Miejscowość, data: Ort, Datum______________________________________________________________
__________________________________
Podpis osoby szczepionej lub
uprawnionej do opieki
_________________________________
Podpis lekarza/lekarki
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten
Unterschrift des Arztes/der Ärztin
09/2014
6

Podobne dokumenty