Ciepłomierz ultradźwiękowy 2WR6 ULTRAHEAT

Transkrypt

Ciepłomierz ultradźwiękowy 2WR6 ULTRAHEAT
Ciepłomierz ultradźwiękowy 2WR6
Instrukcja instalacji
Instrukcja bezpieczeństwa
Nie podnosić licznika chwytając za przelicznik.
NaleŜy uwaŜać na ostre krawędzie.
MontaŜ i demontaŜ licznika moŜe być wykonywana wyłącznie
przez wykwalifikowany personel.
MontaŜ i demontaŜ jest dozwolony jedynie wówczas, gdy
istalacja nie jest pod ciśnieniem.
Po montaŜu musi być przeprowadzony test szczelności.
warunkami
UŜytkowanie licznika niezgodne z jego
eksploatacyjnymi moŜe być niebezpieczne i spowodować
utratę gwarancji.
Uszkodzenie plomby kalibracyjnej powoduje utratę gwarancji.
ZuŜyte baterie litowe muszą być utylizowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Licznik nie posiada ochrony odgromowej, ochrona musi być
zapewniona przy wykorzystaniu okablowania budynku.
Informacje ogólne
Przelicznik wskazujący jest przymocowany do płytki montaŜowej.
Przy przenoszeniu ciepłomierza naleŜy chwycić go za gwintowane
złącze.
Wszystkie kable powinny znajdować się w odległości ok. 30 cm od
przewodów zasilających.
Jeśli dwa liczniki lub więcej są zainstalowane w jednym układzie
wówczas naleŜy upewnić się, czy wszystkie liczniki są zamocowane
w jednakowy sposób.
NaleŜy unikać kawitacji w całym zakresie pomiarowym wskutek
nadciśnienia, tj. co najmniej 1 bar do qp oraz około 2 bar przy
przeciąŜeniu qs ( przy ok. 80°C).
Ciepłomierz jest fabrycznie zabezpieczony przed uszkodzeniami.
Kalibracja, konserwacja, wymiana elementów i naprawy powinny
być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent
świadczy dalszą pomoc techniczną na Ŝądanie. Oznakowania
liczników ciepła mające związek z ich kalibracją naleŜy chronić
przed uszkodzeniem i nie moŜna ich usuwać. Ich usunięcie lub
uszkodzenie spowoduje uniewaŜnienie gwarancji oraz kalibracji
przyrządu.
ULTRAHEAT® XS
Jeśli licznik jest umieszczony na wspólnym powrocie dwóch
układów grzewczych, np. ogrzewanie oraz ciepła woda
uŜytkowa, wówczas miejsce montaŜu powinno znajdować się
w odległości ok. 10 x DN od trójnika – dzięki temu mierzona
będzie temperatura jednorodnej cieczy.
Przed zainstalowaniem licznika naleŜy przepłukać układ.
Jak pokazano na przykładach, układ pomiaru objętości naleŜy
umieścić poziomo lub pionowo pomiędzy dwoma zaworami
odcinającymi, tak aby strzałka był ustawiona zgodnie z
kierunkiem przepływu. Czujniki muszą być zamocowane w tym
samym układzie grzewczym, w którym pracuje układ pomiaru
objętości. (Zwrócić uwagę na mieszaninę).
Czujniki mogą być umieszczone w złączkach trójnikowych,
zaworach kulowych lub osłonach, w zaleŜności od modelu.
Kieszenie powinny być umieszczone w środkowej części
przekroju poprzecznego rury. Czujniki temperatury oraz
połączenia
śrubowe
naleŜy
zaplombować
w
celu
zabezpieczenia przed ingerencją.
Przykłady montaŜu
Trójnik
Rys. 2: Przykład zamocowania z trójnikiem oraz
licznika o długości korpusu 110 mm
Zawór kulowy
MontaŜ
Sposób montaŜu ciepłomierza (powrót/zasilanie) nadrukowany jest
na tabliczce znamionowej. NaleŜy sprawdzić wymiary i ocenić czy
w miejscu montaŜu moŜliwe będzie zachowanie odpowiednich
odstępów.
Rys. 3: Przykład zamocowania zaworu kulowego o
licznika o długości korpusu 190 mm
Przelicznik wskazujący
Temperatura otoczenia przelicznika nie moŜe przekraczać
55°C. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
moŜe Przelicznik moŜna zamontować pionowo lub poziomo w
stosunku przetwornika przypływu (Rys.4).
Przelicznik z korpusu naleŜy zdjąć, obrócić go i wsunąć na
element mocujący.
W przypadku montaŜu naściennego naleŜy zdjąć przelicznik
zkorpusu, odkręcić śruby płytki montaŜowej i zamocować na
ścianie a nasępnie uieścić przelicznik na elemencie
montaŜowym (Rys. 5).
Rys. 4: Zamocowanie układu elektronicznego
Rys. 1: Wymiary montaŜowe
Ciepłomierz ULTRAHEAT ® XS
PowyŜsze informacje mogą ulec zmianie
1/3
Instrukcja instalacji ULTRAHEAT® XS
*Jeśli ciepłomierz jest podłączony do M-bus, to zmiana
napięcia zasilania M-bus musi być zainicjalizowana ręcznie w
celu uaktywnienia nowego adresu M-bus
Wyjście z trybu wprowadzania parametrów:
• Przez wciśnięcie przycisku przewijania, gdy na wyświetlaczu
pojawia się Nb ----• Automatycznie po 10 minutach
Uruchomienie
Rys. 5: Płytka montaŜowa i montaŜ naścienny
Zasilanie
Licznik ULTRAHEAT ® XS jest dostarczany z baterią o przedłuŜonej
trwałości wynoszącej 6 lub 11 lat. Przy jej wymianie naleŜy
stosować się do krajowych przepisów do tyczących kalibracji. Nie
naleŜy otwierać baterii, wkładać do wody lub ogrzewać do
temperatury powyŜej 80 °C. ZuŜyte baterie naleŜy przekazać do
punktu utylizacji odpadów.
Komunikacja
Licznik ciepła ULTRAHEAT ® XS jest wyposaŜony w złącze optyczne
obsługiwane przez protokół M-bus (zgodnie z EN 1434), moŜe teŜ
być dostarczony z wyjściem impulsowym lub m-bus.
Czujniki temperatury
Nie naleŜy rozdzielać, skracać lub przedłuŜać kabli.
Plomby
Z licznikiem ciepła dostarczane są dwie plomby samoblokujące,
przeznaczone do plombowania czujnika temperatury w rurze
zasilającej oraz przetworniku przepływu.
Otworzyć zawory odcinające. Sprawdzić układ grzewczy pod
względem szczelności i dokładnie odpowietrzyć. Po upływie nie
więcej niŜ 100s komunikat F0 zniknie. Wtedy naleŜy sprawdzić,
czy zmierzone wartości temperatury i przepływu są
prawdopodobne (Patrz: lista komunikatów w instrukcji obsługi
UH 304-101). Odpowietrzać układ do chwili, gdy wyświetlana
wartość przepływu ustabilizuje się. ZałoŜyć blokady
uŜytkownika na połączeniach śrubowych i czujnikach. Odczytać
i zanotować wskazania ilości ciepła / objętości oraz czasu
pracy / przerwy.
Gdy zakresy pomiarowe zostaną przekroczone i przepływ oraz
róŜnica temperatur mają wartości ddodatnie, ilość ciepła oraz
objętość są sumowane.
Test segmentów wyświetlacza sprawdza jego prawidłowe
działanie.
W dniu bilansu rocznego ilości ciepła i objętości
odczytywane i zapisywane w pamięci poprzedniego roku.
są
NatęŜenie przepływu, ilość ciepła oraz róŜnica
temperatury są rejestrowane ze znakiem. Wartości poniŜej
zakresu pomiarowego są poprzedzone literą "u". Aktualne
temperatury są wyświetlane razem jako całkowite wartości w
°C w wierszu wyświetlacza.
8-cyfrowy numer klienta (adres pomocniczy dla magistrali Mbus) moŜe być ustawiony w trybie wprowadzania parametrów.
W tym przypadku najbardziej znacząca cyfra nie jest
wyświetlana i ustawiona wewnętrznie na zero. Numer
urządzenia jest wyznaczany przez producenta.
Czas pracy jest liczony od chwili podłączenia zasilania. Czas
przerwy jest zliczany poprzez sumowanie okresów awarii i
błedów, gdyŜ wówczas licznik nie pracuje. Pierwotny kod błędu
F0 (obecnośc powietrza w przetworniku) jest jednorazowao
resetowany po zainstalowaniu, gdy przez urządzenie
przepłynie 10 litrów.
Parametryzacja
Po wpisaniu kodu wejściowego w trybie serwisowym długie
wciśnięcie przycisku powoduje przejście do trybu wprowadzania.
Po wpisaniu daty następuje przejście do poziomu wpisywania
parametrów. Wartość jest ustawiana długim wciśnięciem
przycisku. Krótkie wciśnięcie przycisku zatwierdza wartość. Po
prawidłowym wprowadzeniu pojawia się przewijana lista, której
kolejne pozycje zmieniają się co 1.5 sek.
Parametry wpisuje się w następujący sposób:
01.01. - 12.05.99
15.33.06
2345678
123
Ft
Nb - - - - -
S
D
T
K
A
+
Data zestawienia rocznego (01.01. --)
Data (12.05.99)
Czas (15:33:06)
Nr klienta lub M-BUS (adres pomocniczy)*
Adres podstawowy*
Resetowanie czasu przerwy
Powrót do trybu zwykłego
Po wyświetleniu Ŝądanej funkcji naleŜy wcisnąć przycisk
przewijania, aby zaakceptować funkcję. Ustawić wartość trzymując
przycisk wciśnięty. Krótkie wciśnięcie przycisku zaakceptuje
migającą wartość. Kolejna mniej znacząca cyfra zacznie migać i
moŜe być ustawiona przez długie wciśnięcie i zatwierdzona krótkim
wciśnięciem przycisku. Symbol ✳ oznacza wyjście i końcowe
zatwierdzenie dla wiersza wprowadzania.
Aby skorygować wpis naleŜy przejść ponownie przez cykl
wprowadzania.
Ciepłomierz ULTRAHEAT ® XS
Data jest aktualizowana codziennie.
Numer wersji oprogramowania jest wyznaczany przez
producenta.
Kody i identyfikacja błedów
Urządzenie w sposób ciągły prowadzi autodiagnostykę i
wyświetla komunikaty o zakłóceniach i błędach.
Kod błędu
FLnEG
Bład
Środki zaradcze
Zły kierunek
przepływu
Sprawdź/zmień
kierunek przepływu lub
zamontowania
przetwornika
Ujemny przyrost
temperatury
Sprawdź/zamień
miejsca zamontowania
czujników
F0
Przepływ nie jest
mierzony
Powietrze w układzie/
przewodzie pomiarowym;
odpowietrzyć (stan jak po
dostarczeniu)
F1
Przerwa w
przewodzie czujnika
zasilania
Kontakt z serwisem
DIFFnEG
PowyŜsze informacje mogą ulec zmianie
2/3
Instrukcja instalacji ULTRAHEAT® XS
F2
Przerwa w
przewodzie czujnika
powrotu
Kontakt z serwisem
F3
Uszkodzenie
elektronicznego
układu pomiaru
temperatury
Kontakt z serwisem
F4
Rozładowana bateria
Kontakt z serwisem
F5
Zwarcie w czujniku w
zasilania
Kontakt z serwisem
F6
Zwarcie w czujniku
powrotu.
Kontakt z serwisem
F7
Błąd wewnętrzny
pamięci
Kontakt z serwisem
F8
Zakłócenia F1, F2, lub Komunikat F8 musi być
zresetowany przez serwis.
F3 lub F5, F6
utrzymujące się przez
czas dłuŜszy niŜ 8
godzin, wykrycie
prób oszustwa.
Dalsze pomiary nie są
wykonywane.
F9
Uszkodzenie układów
elektronicznych.
Kontakt z serwisem
Uwagi
• NaleŜy
•
•
•
•
•
stosować się do przepisów dotyczących uŜytkowania
liczników ciepła, zwłaszcza EN 1434, część 6!
Konieczne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przy
wykonywaniu połączeń elektrycznych!
Licznik powinien być uŜytkowany zgodnie z danymi
technicznymi na tabliczce znamionowej i dokumentacji
Plomby kalibracyjne (lub producenta) na urządzeniu nie mogą
być naruszane lub usuwane. Ich uszkodzenie powoduje utratę
gwarancji oraz uniewaŜnienie kalibracji licznika.
Licznik musi być zainstalowany w taki sposób, aby podczas
pracy nie było moŜliwe przedostawanie się wody do przelicznika
wskazującego.
Plomby uŜytkownika mogą być zdjęte tylko przez upowaŜnione
do tego osoby i tylko w celach serwisowych. Po wykonaniu
czynności serwisowych plomby muszą być ponownie załoŜone.
Najnowsze informacje o naszych ciepłomierzach moŜna znaleźć
na stronie: www.landisgyr.pl
Ciepłomierz ULTRAHEAT ® XS
PowyŜsze informacje mogą ulec zmianie
3/3

Podobne dokumenty