pobierz - Lemken

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Lemken
Instrukcja obsługi
Siewniki rzędowe
Solitair 9,
Solitair 9 K,
Solitair 9 KA
z elektronicznym sterowaniem siewnika
LEMEN Solitronic
STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO!
Art. nr: 175 3860
PL-1/07.04
LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen
Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-2201
E-mail: [email protected], Internet: http://www.lemken.com
Szanowny Kliencie!
Chcielibyśmy podziękować za zaufanie, które nam okazaliście, kupując
urządzenie naszej produkcji.
Zalety urządzenia ujawniają się tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo
obsługiwane i używane.
Przekazując urządzenie, sprzedawca udzielił Państwu już wyjaśnień w
zakresie obsługi, nastawiania i konserwacji. Te krótkie wyjaśnienia wymagają
jednak dodatkowo dokładnego przestudiowania instrukcji obsługi.
Prosimy więc, zanim przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy przy tym przestrzegać
podanych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Prosimy o zrozumienie, że przeróbki urządzenia, które nie są wyraźnie
wymienione lub dopuszczone w niniejszej instrukcji, można przeprowadzać
tylko za pisemną zgodą producenta.
Zamawianie części zamiennych
W zamówieniu części zamiennych prosimy również podać oznaczenie typu i
numer fabryczny urządzenia. Informacje te znajdują się na tabliczce typu.
Dane te należy wpisać do następujących rubryk, aby zawsze mieć je pod
ręką.
Typ urządzenia: _________________
Nr: _________________________
Prosimy pamiętać, żeby stosować tylko oryginalne części zamienne firmy
Lemken. Dorabiane części mają ujemny wpływ na funkcjonowanie
urządzenia, wykazują mniejszą trwałość i praktycznie we wszystkich
wypadkach zwiększają nakłady na konserwację.
Prosimy o zrozumienie, że LEMKEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
wady działania i uszkodzenia spowodowane przez stosowanie dorabianych
części!
1
STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
• Przed uruchomieniem należy zapoznać się z urządzeniem
firmy LEMKEN oraz jego instrukcją obsługi. Do tego celu służy
niniejsza instrukcja obsługi ze wskazówkami bezpieczeństwa!
• Siewnik rzędowy Solitair 9 firmy LEMKEN został
skonstruowany wyłącznie do standardowego zastosowania do prac
rolniczych (użytkowanie zgodne z przeznaczeniem). Każde wykraczające
poza ten zakres użycie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem!
• Do zgodnego z przeznaczeniem stosowania należy również
dotrzymywanie wymaganych przez producenta warunków pracy,
konserwacji i napraw!
• Siewnik rzędowy Solitair 9 firmy LEMKEN może być użytkowany,
serwisowany i naprawiany wyłącznie przez osoby, które są posiadają
odpowiednią wiedzę oraz są poinstruowane o niebezpieczeństwach!
• Należy przestrzegać obowiązujących przepisy BHP oraz pozostałych
ogólnie uznanych przepisów dotyczących techniki bezpieczeństwa,
medycyny pracy i przepisów ruchu drogowego!
SPIS TREŚCI
STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM ...................................... 2
SPIS TREŚCI .............................................................................................. 2
1
PRZEPISY BHP ................................................................................... 7
2
TABLICZKI OSTRZEGAWCZE ......................................................... 12
3
2
2.1
Ogólne ....................................................................................... 12
2.2
Znaczenie znaków ostrzegawczych ....................................... 12
2.3
Lokalizacja znaków ostrzegawczych...................................... 14
PRZYGOTOWANIA NA CIĄGNIKU .................................................. 15
3.1
Opony ........................................................................................ 15
3.2
Drążki podnośne ...................................................................... 15
3.3
Łańcuchy ograniczające / Stabilizatory ................................. 15
3.4
Wahadło pociągowe ................................................................ 15
3.5
Obciążenia na oś...................................................................... 15
3.5.1 Obliczanie minimalnego balastu czołowego GV min: .... 16
3.5.2 Obliczanie zwiększania obciążenia na tylną oś: ........... 16
3.6
Hydraulika................................................................................. 17
3.6.1 Wymagane urządzenia sterownicze/ oznakowania węży.
17
3.6.2 Silnik hydrauliczny dmuchawy ....................................... 18
3.7
Elektryka ................................................................................... 18
3.8
Wymagane gniazda elektryczne ............................................. 19
4
PIERWSZE UżYCIE ........................................................................... 20
5
MOżLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ...................................................... 22
6
ZAWIESZANIE I ZDEJMOWANIE .................................................... 23
6.1
Montaż i demontaż siewnika Solitair z podwoziem .............. 23
6.1.1 Montaż na drążku mocowania trójpunktowego ............. 23
6.1.2 Demontaż z drążka mocowania trójpunktowego ........... 24
6.2
Zawieszanie i zdejmowanie..................................................... 25
6.2.1 Zawieszanie na doczepionym agregacie uprawowym
LEMKEN ........................................................................ 25
6.2.2 Demontaż doczepionego agregatu uprawowego LEMKEN
26
6.2.3 Zawieszanie na doczepionym agregacie uprawowym
LEMKEN ........................................................................ 28
6.2.4 Zdejmowanie z doczepionym agregatu uprawowego
LEMKEN ........................................................................ 30
6.3
Podłączanie i odłączanie......................................................... 32
6.3.1 Podłączanie ................................................................... 32
6.3.2 Odłączanie .................................................................... 33
7
ROZKłADANIE I SKłADANIE SZYNY WYSIEWAJąCEJ ................. 34
8
PODWÓJNE LEMIESZE TARCZOWE .............................................. 35
8.1
Głębokość odkładania ............................................................ 35
8.2
Docisk lemieszy ....................................................................... 35
8.2.1 Regulacja docisku pojedynczych lemieszy ................... 35
3
8.2.2
8.3
9
Centralna regulacja docisku lemieszy ........................... 36
Hydrauliczne podnoszenie lemieszy ...................................... 38
LEMIESZE JEDNOTARCZOWE I REDLICE Z OSTRYM KąTEM
NATARCIA ......................................................................................... 39
9.1
Regulacja wysokości ramy szyny wysiewającej ................... 39
9.2
Głębokość odkładania ............................................................. 39
10 USTAWIENIA / PRACA ..................................................................... 40
10.1 Wały wysiewające .................................................................... 40
10.2 Tabela wysiewu ........................................................................ 43
10.3 Zasuwa odcinająca................................................................... 44
10.4 Ustawienie klap dennych......................................................... 44
10.5 Opróżnianie zbiornika na materiał siewny............................. 44
10.5.1 Opróżnianie do zbiornika próby wysiewu ...................... 45
10.5.2 Opróżnianie przez rozdzielacz ....................................... 46
10.6 Czyszczenie dozowników........................................................ 47
10.7 Przełączanie na ścieżki robocze ............................................. 48
10.8 Próba wysiewu ......................................................................... 48
11 KOŁO IMPULSOWE .......................................................................... 49
12 DMUCHAWA ...................................................................................... 50
13 CYKLON ............................................................................................ 51
14 ODłąCZANIE SZEROKOŚCI CZĘŚCI ............................................... 52
15 SKROBAKI ........................................................................................ 53
16 ROZDZIELACZ .................................................................................. 54
17 ZBIORNIK NA MATERIAł SIEWNY .................................................. 54
18 SZCZELINOWY WAŁ WYSIEWAJĄCY ............................................ 54
19 ELEKTRONICZNA KONTROLA POZIOMU NAPEŁNIENIA ............ 55
4
20 ZNACZNIK ŚLADU ........................................................................... 56
20.1 Ogólne....................................................................................... 56
20.2 Uruchamianie znacznika śladu............................................... 57
21 CZUJNIKI ........................................................................................... 59
22 BRONA CHWASTOWNIK ................................................................. 60
22.1 Pojedyncza brona chwastownik............................................. 60
22.2 Brona posiewna S.................................................................... 60
22.3 Hydr. podnoszenie bron.......................................................... 62
23 ZNAKOWANIE PRZEDWSCHODOWE ............................................ 63
23.1 Ogólne....................................................................................... 63
23.2 Hydr. znakowanie przedwschodowe, działające
dwukierunkowo .......................................................................... 63
23.3 Hydr. znakowanie przedwschodowe, działające
jednokierunkowo........................................................................ 64
23.4 Głębokość bruzdy.................................................................... 64
24 MECHANIZM JEZDNY ...................................................................... 65
25 SPULCHNIACZ ŚLADU .................................................................... 65
26 SYSTEMY KONTROLI RUR WYSIEWU ........................................... 66
27 OPONY .............................................................................................. 66
28 REFLEKTOR ROBOCZY .................................................................. 67
29 HYDRAULIKA DMUCHAWY ............................................................. 68
30 WSKAZÓWKI DO JAZDY NA DROGACH PUBLICZNYCH ............. 70
31 DANE TECHNICZNE ......................................................................... 70
32 CZĘŚCI ZAMIENNE .......................................................................... 72
33 KONSERWACJA ............................................................................... 74
33.1 Plan smarowania...................................................................... 74
5
33.2 Śruby ......................................................................................... 74
33.3 Węże hydrauliczne ................................................................... 75
33.4 Kółka siewne i klapy denne..................................................... 75
33.5 Lemiesze tarczowe i krążki dociskowe .................................. 75
33.6 Czyszczenie agregatem wysokociśnieniowym ..................... 75
33.7 Cyklon ....................................................................................... 75
33.8 Rura powietrzna ....................................................................... 76
33.9 Zderzak końcowy ..................................................................... 76
34 HAŁAS, DWIĘK POWIETRZNY ........................................................ 76
35 ZLOMOWANIE ................................................................................... 76
36 UWAGI ............................................................................................... 76
INDEKS HASEŁ........................................................................................ 77
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE................................... 81
6
1
PRZEPISY BHP
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Przed każdym uruchomieniem sprawdzić bezpieczeństwo
eksploatacji -urządzenia i ciągnika!
• Oprócz wskazówek niniejszej instrukcji obsługi należy
przestrzegać ogólnie obowiązujące- przepisy BHP!
Urządzenie mogą stosować, konserwować i naprawiać tylko osoby, które
się na tym znają i są poinstruowane o niebezpieczeństwach!
Przy ruchu na drogach z podniesionym urządzeniem dźwignia obsługi
musi zostać zablokowana przed opuszczaniem!
Umieszczone tabliczki ostrzegawcze- i informacyjne podają ważne
wskazówki dla zapewnienia bezpiecznej pracy; ich przestrzeganie służy
własnemu bezpieczeństwu!
Korzystając z dróg publicznych, przestrzegać obowiązujących przepisów!
Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami i
elementami obsługi oraz ich działaniem. Podczas pracy jest już na to za
późno!
Ubranie użytkownika powinno przylegać do ciała. Unikać luźno noszonej
odzieży!
W celu uniknięcia pożaru utrzymywać maszynę w czystości!
Przed uruchomieniem i ruszeniem z miejsca sprawdzić najbliższe
otoczenie! (dzieci!) Zwrócić uwagę na dostateczną widoczność!
Zabieranie na urządzenie robocze innych osób podczas pracy i jazdy
transportowej jest niedozwolone!
Przepisowo doczepiać urządzenia i mocować je tylko do przepisowych
przyrządów!
Przy - doczepianiu i odczepianiu urządzeń do wzgl. od traktora konieczna
jest szczególna ostrożność!
Podczas montażu- i demontażu ustawić w odpowiednim położeniu
urządzenia podpierające! (stateczność!)
Ciężary zawsze umieszczać prawidłowo w przewidzianych do tego
punktach mocowania!
Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń osi, ciężarów całkowitych i
wymiarów transportowych!
Sprawdzić i zamontować wyposażenie transportowe - np. oświetlenie,
urządzenia ostrzegawcze i ewentualne urządzenia ochronne!!
7
• Liny wyzwalające szybkozłączek muszą wisieć luźno i nie powinny się
same wyzwalać w niskim położeniu!
• Podczas jazdy nigdy nie opuszczać stanowiska kierowcy!
• Na zachowanie się pojazdu, sterowność i zdolność hamowania mają
wpływ zamontowane lub doczepione urządzenia i ciężary balastowe.
Dlatego zwrócić uwagę na dostateczną sterowność i hamowanie!
• Na zakrętach uwzględniać duży wysięg i/lub masę zamachową
urządzenia!
• Włączać urządzenia tylko, gdy zamontowane są wszystkie urządzenia
zabezpieczające i są one aktywne!
• Przebywanie w zasięgu pracy jest zabronione!
• Nie przebywać w zasięgu obrotów i wychyleń urządzenia!
• Urządzenia hydrauliczne (jak ramy uchylne) mogą być włączane tylko
wtedy, gdy w zasięgu odchylania nie znajdują się żadne osoby!
• Na częściach napędzanych przez siłę obcą (np. częściach
hydraulicznych) znajdują się miejsca zgniotu i cięcia!
• Przed opuszczeniem ciągnika urządzenie odstawić na ziemi, wyłączyć
silnik i wyjąć kluczyk zapłonowy!
• Nikt nie może przebywać między ciągnikiem i urządzeniem, jeśli pojazd
nie jest zabezpieczony hamulcem postojowym i/lub podłożonymi klinami
przed toczeniem się!
Urządzenia podczepianie
• Przed montażem i demontażem urządzeń na zawieszeniu trójpunktowym
ustawić urządzenie obsługi w takim położeniu, w którym wykluczone
zostanie niezamierzone podnoszenie lub opuszczanie!
• Przy zawieszeniu trójpunktowym kategorie zawieszenia ciągnika i
urządzenia muszą się zgadzać lub być dopasowane!
• W strefie drążka trójpunktowego istnieje niebezpieczeństwo doznania
obrażeń wskutek zgniotu lub cięcia!
• Przy obsłudze zewnętrznej obsługi dla zawieszenia trójpunktowego nie
wchodzić między ciągnik i urządzenie!
• W ustawieniu transportowym urządzenia zawsze zwrócić uwagę na
wystarczającą boczną blokadę drążka trójpunktowego ciągnika!
• Przy ruchu na drogach z podniesionym urządzeniem dźwignia obsługi
musi zostać zablokowana przed opuszczaniem!
8
Urządzenia zawieszane
• Przepisowo doczepiać urządzenia i mocować je tylko do przepisowych
przyrządów!
• Podczas montażu- i demontażu ustawić w odpowiednim położeniu
urządzenia podpierające! (stateczność!)
• Sprawdzić i zamontować wyposażenie transportowe - np. oświetlenie,
urządzenia ostrzegawcze i ewentualne urządzenia ochronne!
• Na częściach napędzanych przez siłę obcą (np. częściach
hydraulicznych) znajdują się miejsca zgniotu i cięcia!
• Przed montażem i demontażem urządzeń na zawieszeniu trójpunktowym
ustawić urządzenie obsługi w takim położeniu, w którym wykluczone
zostanie niezamierzone podnoszenie lub opuszczanie!
Urządzenia zaczepiane
• Zabezpieczyć urządzenia przed swobodnym toczeniem!
• Przestrzegać maks. dopuszczalne obciążenie haka holowniczego lub
zaczepu!
• Przy podłączeniu dyszlowym należy zwrócić uwagę na wystarczającą
swobodę ruchu w punkcie zaczepu!
Układ hydrauliczny
• Układ hydrauliczny jest pod wysokim ciśnieniem!
• Przy podłączaniu siłowników hydraulicznych i silników zwrócić uwagę na
przepisowe podłączenie węży hydraulicznych!
• Przy podłączaniu węży hydraulicznych do układu hydraulicznego ciągnika
zwrócić uwagę, żeby układ hydrauliczny zarówno po stronie ciągnika, jaki
i urządzenia był w stanie bezciśnieniowym!
• Przy hydraulicznych połączeniach funkcjonalnych między ciągnikiem i
urządzeniem należy oznakować wszystkie mufy łączące i wtyki, aby
wykluczyć błędne czynności obsługowe! W przypadku zamiany podłączeń
- odwrotna funkcja (np. podnoszenie / opuszczanie) - -niebezpieczeństwo
wypadku!
• Regularnie kontrolować hydrauliczne przewody giętkie i w razie
uszkodzenia i zużycia wymienić je! Wymienne przewody giętkie muszą
odpowiadać wymogom technicznym producenta urządzenia!
• Podczas poszukiwania nieszczelności stosować odpowiednie środki
9
pomocnicze ze względu na niebezpieczeństwo skaleczenia!
• Ciecze wyciekające pod wysokim ciśnieniem (olej hydrauliczny) mogą
przeniknąć przez skórę i spowodować zranienia! W razie zranienia
natychmiast wezwać lekarza! Niebezpieczeństwo infekcji!
• Przed pracami przy układzie hydraulicznym odstawić urządzenia,
zapewnić stan bezciśnieniowy układu i wyłączyć silnik!
Opony
• Podczas prac przy ogumieniu zwrócić uwagę, żeby urządzenie było
bezpiecznie odstawione i zabezpieczone (podłożonymi klinami) przed
toczeniem się!
• Montowanie opon wymaga odpowiednich umiejętności i właściwego
przyrządu montażowego!
• Naprawy opon i kół powinni przeprowadzać tylko fachowcy, posługując się
odpowiednim do tego przyrządem montażowym!
• Regularnie sprawdzać ciśnienie powietrza! Stosować przepisowe
ciśnienie powietrza!
Konserwacja
• Naprawy-, konserwację -i czyszczenie oraz usuwanie zakłóceń
przeprowadzać tylko przy wyłączonym napędzie i nieruchomym silniku wyjąć kluczyk zapłonowy! -Wyciągnąć kluczyk zapłonowy!
• Regularnie sprawdzać zamocowanie nakrętek i śrub - w razie potrzeby
dociągnąć!
• Podczas prac konserwacyjnych przy podniesionym urządzeniu zawsze
zabezpieczyć je odpowiednimi elementami podporowymi!
• Przy wymianie narzędzi roboczych z ostrzami stosować odpowiednie
narzędzia i rękawice!
• Usuwać zgodnie z przepisami zużyte oleje, smary i filtry!
• Przed pracami przy układzie elektrycznym zawsze odciąć dopływ prądu!
• Wykonując elektryczne prace spawalnicze przy traktorze i doczepionych
urządzeniach, zdjąć z zacisku kabel przy prądnicy i akumulatorze!
• Części zamienne muszą odpowiadać co najmniej zmianom technicznym
ustalonym przez producenta urządzenia! Mogą to zapewnić jedynie
oryginalne części zamienne !
10
Siewniki rzędowe
• Podczas próby wysiewu należy zwrócić uwagę na miejsce zagrożenia
wskutek obracających i drgających części maszyny!
• Używać podnóżki wyłącznie przy napełnianiu siewnika, podczas pracy
jazda na nich jest zabroniona!
• Przy napełnianiu skrzyni nasiennej należy przestrzegać wskazówek
producenta urządzenia!
• Zablokować znacznik śladu w położeniu w transportowym!
• Nie wkładać do skrzyni nasiennej jakichkolwiek przedmiotów - również
podczas manewrów wał może obracać się!
• Przestrzegać dopuszczalnej ilości napełnienia!
11
2
2.1
TABLICZKI OSTRZEGAWCZE
Ogólne
Siewnik LEMKEN Soliatir 9 jest wyposażony we wszystkie urządzenia zapewniające bezpieczną pracę. Tam, gdzie ze względu na niezawodność
działania urządzenia nie można było całkowicie zabezpieczyć miejsc
stwarzających zagrożenie, znajdują się znaki ostrzegawcze, które wskazują
na te szczątkowe niebezpieczeństwa.
Uszkodzone, zgubione lub nieczytelne symbole ostrzegawcze muszą być
niezwłocznie wymienione. Jako numer do zamówienia służą podane numery
artykułów.
2.2
Znaczenie znaków ostrzegawczych
Należy zapoznać się ze znaczeniem znaków ostrzegawczych. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyjaśnienia.
12
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
przeczytać
i
przestrzegać wskazówki instrukcji obsługi
oraz bezpieczeństwa!
UWAGA!
Przed naprawą
wyłączyć silnik!
i
konserwacją
należy
UWAGA!
Nie wchodzić na maszynę podczas jazdy!
UWAGA! Niebezpieczeństwo zgniecenia!
UWAGA!
Nie dotykać poruszających się
części maszyny. Odczekać do
momentu
zatrzymania
się
maszyny!
UWAGA!
Nie przebywać w zasięgu
obrotów i wychyleń urządzenia!
UWAGA!
Nie przebywać w zasięgu
obrotów i wychyleń urządzenia!
13
2.3
14
Lokalizacja znaków ostrzegawczych
3
3.1
PRZYGOTOWANIA NA CIĄGNIKU
Opony
Ciśnienie powietrza - zwłaszcza w tylnych kołach ciągnika - musi być
jednakowe. Patrz instrukcja obsługi producenta ciągnika!
3.2
Drążki podnośne
Drążki podnośne drążka mocowanego trójpunktowe ciągnika należy ustawić
na równą długość za pomocą przyrządu regulacyjnego!
3.3
Łańcuchy ograniczające / Stabilizatory
Łańcuchy ograniczające i stabilizatory muszą być ustawione w taki sposób,
aby podczas pracy umożliwiały zawsze niewielki ruch na bok dolnych
drążków kierujących!
3.4
Wahadło pociągowe
Do zaczepienia siewnika Solitair za pomocą dyszla i mechanizmu jezdnego
należy wyposażyć ciągnik w dwuosiowe wahadło pociągowe.
3.5
Obciążenia na oś
Zawieszenie urządzeń na czołowym i tylnym drążku trójpunktowym nie może prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego
ciężaru całkowitego, dopuszczalnych obciążeń na osie oraz
nośności opon ciągnika.
Przednia oś ciągnika musi być zawsze obciążona minimum 20%
ciężaru netto ciągnika.
15
Poniżej szczegółowo opisano w jaki sposób ustalane jest minimalne balastowanie czołowe i zwiększane jest obciążenie tylnej osi:
TL
GV
a
GH
TH
TV
b
c
d
GV = Ciężar balastu czołowego (urządzenie czołowe)
TV = Obciążenie przedniej osi ciągnika bez zaczepionego urządzenia
TL=Ciężar netto ciągnika
TH = Obciążenie tylnej osi ciągnika bez zaczepionego urządzenia
GH = Ciężar urządzenia
3.5.1 Obliczanie minimalnego balastu czołowego GV min:
GV
min
=
GH • (c + d ) − TV • b + 0,2 • TL • b
a+b
3.5.2 Obliczanie zwiększania obciążenia na tylną oś:
Zwiększanie minimalnego obciążania na osie
= GH +
G H • (c + d )
b
Wyliczenie wymaganego minimalnego balastu czołowego oraz zwiększenia
obciążenia tylnej osi zakłada, że znane są wszystkie podane powyżej wymiary i ciężary. Jeśli wymiary i ciężary te nie są znane i nie są również do ustalenia, jest tylko jedna bezpieczna i dokładna droga, aby uniknąć przeciążeń:
Proszę zważyć swój ciągnik z zaczepionym i podniesionym urządzenie,
aby ustalić w porównaniu obciążeń tylnej i przedniej osi ciągnika bez
urządzenia obciążenie na tylną oś oraz na przednią oś ciągnika z zaczepionym i podniesionym urządzeniem!
16
3.6
Hydraulika
3.6.1 Wymagane urządzenia sterownicze/ oznakowania węży.
Do odbiorników hydraulicznych siewnika Solitair 9 na ciągniku dostępne
muszą być następujące gniazda sterowania.
Odbiornik
Silnik hydrauliczny do
dmuchawy
Uruchamianie znacznika
śladu
Hydr. podnośnik lemieszy
(wersja DS z regulacją
docisku lemieszy)
dwujednokierunkowo kierunkowo
działające
Barwa
działające
urządzenie
urządzenie
sterowania
sterowania
z
Zasilanie =
bezciśnieniow
żółty
ym
Powrót =
przyłączempo
biały
wrotnym
x
czarny
Kod
P6
T6
-
x
niebieski
P3
T3
Hydr. regulacja docisku
lemieszy (wersja DS)
-
x
niebieski
P3
T3
Hydr. regulacja docisku
lemieszy
(wersja ES i S)
-
x
-
-
Hydr. wyłączenie
szerokości częściowych
-
-
-
-
Składanie szyn siewnych
-
x
czerwony
P1
T1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hydr. znakowanie
przedwschodowe,
działające dwukierunkowo
Hydr. znakowanie
przedwschodowe,
działające
jednokierunkowo
Hydr. podnoszenie
chwastowników
17
3.6.2 Silnik hydrauliczny dmuchawy
Przewód ciśnieniowy silnika hydraulicznego musi być podłączony do
działającego jednokierunkowo urządzenia sterowniczego ciągnika a przewód
powrotny do bezciśnieniowego przyłącza powrotnego ciągnika. Należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby powrót oleju z przewodu powrotnego odbywał się w każdej sytuacji roboczej bez ciśnienia.
3.7
Elektryka
Do elektronicznego sterowania
siewnikiem LEMKEN Solitronic
niezbędne jest napięcie zasilające
12 V.
Nadmierne napięcia i niedomiar napięcia prowadzą do zakłóceń pracy
i mogą w pewnych warunkach zniszczyć elektryczne środki robocze.
Do podłączenia akumulatora cinika
służy należący do kompletu zestawu do montażu akumulatora (BM) z bezpiecznikiem 40 A (AS) i wtykiem
(SK) z zabezpieczeniem pałąkowym (BU).
Poza tym całe sterowanie siewnika
oraz terminal obsługi są zasilanie
prądem. Z przodu po lewej stronie
na siewniku Solitair znajduje się
skrzynka złączy (KB) oraz komputer zleceń (JR).
Po podwieszeniu lub doczepieniu
urządzenia w następujący sposób
podłączane są przewody elektryczne :
18
- 8-żyłowy kabel (Z8) elektronicznego sterowania siewnikiem
podłączyć do terminala obsługi
(Z9).
- Połączyć kabel z wtyczką (KS)
ze złączką wtykową zestawu
montażowego akumulatorów i
zablokować za pomocą pałąka
blokującego.
Po demontażu należy odłączyć
przewody elektryczne i odłożyć z
ochroną przed wilgocią na siewniku. Terminal obsługi (Z9) pozostaje
albo w kabinie kierowcy lub musi
być przechowywany w suchym
miejscu.
3.8
Wymagane gniazda elektryczne
Do odbiorników elektrycznych siewnika Solitair 9 na ciągniku dostępne
muszą być następujące źródła prądu.
Volt
Przyłącze
bezpośrednie do
akumulatora
ciągnika
Gniazdo
elektryczne
Elektroniczne sterowanie
siewnika
12
x
-
Instalacja oświetleniowa
12
-
wg DIN-ISO 1724
Reflektor roboczy
12
Systemy kontroli rur
wysiewu
12
Odbiornik
wg DIN 9680
19
4
PIERWSZE UżYCIE
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić siewnik Solitair 9 według listy
kontrolnej.
• Podwójne lemiesze tarczowe i krążki dociskowe
Prowadniki (D0) i (D1) lemieszy
tarczowych muszą być ustawione
w ustawieniu roboczym w miarę
poziomo. Jeśli docisk lemieszy
musi być zwiększony lub zmniejszony przez regulację docisku lemieszy,
należy
odpowiednio
zmniejszyć lub zwiększyć naprężenie sprężyn (D2) regulacji
docisku pojedynczych lemieszy.
Do tego celu służy regulacja sprężynowa (D3).
• Nacisk na lemiesze tarczowe i krążki dociskowe
Nacisk na lemiesze tarczowe (D4) i krążki dociskowe (D5) musi być równa na
wszystkich rzędach wysiewu.
• Lemiesze jednotarczowe i redlice z ostrym kątem natarcia
Rama szyny wysiewu musi być ustawiana na wysokość w taki sposób, aby
odstęp pomiędzy dolną krawędzią ramy i podłożem wynosił 35 cm +/- 5 cm.
• Koło impulsowe
Koło impulsowe musi być przy podniesionej szynie wysiewu 0 - 5 cm
niżej niż krążki dociskowe (D5) lub
lemiesz jednotarczowy lub redlica z
ostrym kątem natarcia.
• Zasuwa odcinająca
Wszystkie zasuwy odcinająca
urządzeń dozujących muszą być
otwarte.
20
• Wał wysiewający
Kółka wysiewające wałów wysiewających we wszystkich jednostkach dozujących (S0) muszą być takie same lub wyłączone.
• Klapy denne
Przed napełnieniem materiałem siewnym należy ustawić klapy denne zgodnie z tabelą wysiewu.
• Znacznik śladu
Znaczniki śladu muszą być ustawione na środek śladu ciągnika.
• Czujniki
Czujniki muszą być sprawdzone pod kątem działania. Patrz instrukcja obsługi
elektronicznego sterowania siewnika LEMKEN Solitronic.
• Szerokość ścieżki roboczej
Szerokość ścieżki roboczej ustawić na szerokość śladu ciągnika pielęgnującego. Jeśli szerokość śladu ciągnika pielęgnującego została podana
przy zamówieniu siewnika Solitair, szerokość ścieżki roboczej została już ustawiona fabrycznie.
• Prędkość obrotowa dmuchawy
Prędkość obrotowa dmuchawy mus być ustawiona za pomocą zaworu regulacji prądu ciągnika.
• Elektroniczne
sterowanie
siewnika LEMKEN Solitronic
Za pomocą elektronicznego sterowania siewnika Solitronic Solitair
ustawiany jest przez terminal
obsługi (Z9) i przeprowadzana
jest próba wysiewu. Patrz w tym
celu instrukcja obsługi elektronicznego sterowania siewnika Solitronic.
21
5
MOżLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
Siewnik rzędowy Solitair Lemken może być stosowany w następujący
sposób:
a) doczepiony podwoziem do drążka trójpunktowego ciągnika lub agregatu
uprawowego,
b) zawieszony na doczepionych agregatach uprawowych LEMKEN Quarz 7,
Quarz 7 K, Zirkon 7, Zirkon 9, Zirkon 9 K, Zirkon 10 i Zirkon 10 K.
Uwaga: Solitair 9 K musi byæ wyposa¿ony w zbiornik 1850 l (szerokoœæ
160 cm), gdy jest on zawieszony na Zirkon 10 K!
Jeœli Solitair jest wyposa¿ony w hydrauliczny podnoœnik lemieszy,
agregat uprawowy jest wyposa¿ony w specjalne czêœæ po³¹czeniowe,
c) w połączeniu z hydraulicznym podnoszeniem lemieszy dodatkowo do 2)
zawieszany na podłączonym agregacie uprawowym Quarz 7 KA; Zirkon 9
KA, Zirkon 10 KA, Kompaktor KA, System-Kompaktor KA, Smaragd 9 KA,
Rubin 9 KÜA, Achat 9KA, Thorit 9 KA i Thorit 10 KA lub
d) zawieszony podwoziem i dyszlem (Solitair musi być w takim wypadku
wyposażony w hydrauliczny podnośnik lemieszy)
22
6
6.1
ZAWIESZANIE I ZDEJMOWANIE
Montaż i demontaż siewnika Solitair z podwoziem
6.1.1 Montaż na drążku mocowania trójpunktowego
- Do
zaczepienia
siewnika
Solitair
na
drążku
trójpunktowym
należy
wyposażyć w podwozie (FG0).
- Połączyć dolny oraz górny
drążek kierujący ciągnika lub
agregatu uprawowego z wieżą
trójpunktową (FG2) podwozia i
zabezpieczyć!
- Podnieść nieznacznie siewnik i
wsunąć wsporniku (AS3) i
zabezpieczyć!
- Po zaczepieniu podłączyć
przewody hydrauliczne i elektryczne. Patrz rozdział „Hydraulika“ i „Elektryka“.
- Czujnik przełączenia ścieżek roboczych musi być dobudowywany do
uchwytu czujnika kółka wsporczego.
- Jeśli transport odbywa się na drogach publicznych, należy zamontować i
podłączyć oświetlenie z tablicami ostrzegawczymi.
23
6.1.2 Demontaż z drążka mocowania trójpunktowego
Siewnik rzędowy Solitair z podwoziem musi być odstawiany zawsze na twardym i równym podłożu z pustym zbiornikiem na materiał siewny.
- Przed doczepieniem należy
ustawić wsporniki (AS3) i
zamocować
za
pomocą
przetyczek (ZV4) i (ZV5) lub
cylinder
hydrauliczny
hydraulicznego podnoszenia
lemieszy lub hydraulicznej
regulacji docisku lemieszy.
- W składanym siewniku Solitair
należy zablokować szynę
wysiewającą (AS2) przed
demontażem w ustawieniu
rozłożonym za pomocą bolców
blokujących (AS5).
- Do
demontażu
należy
całkowicie opuścić Solitair,
zabezpieczyć
przed
odsunięciem się za pomocą
klinów pod koła i następnie
zwolnić wieżę trójpunktową
ciągnika lub agregatu uprawowego i odłączyć przewody hydrauliczne i
elektryczne. Patrz rozdział „Hydraulika“ i „Elektryka“.
- Jeśli czujnik przełączenia ścieżek roboczych nie jest umieszczony na
uchwycie czujnika koła, lecz na agregacie uprawowym, należy
zdemontować czujnik z kablem i odłożyć go na siewnik Solitair.
• Przeczytać
i
przestrzegać
ogólnych
bezpieczeństwa ‘Urządzenia zawieszane‘!
24
wskazówek
6.2
Zawieszanie i zdejmowanie
6.2.1 Zawieszanie na doczepionym agregacie uprawowym LEMKEN
Przed
zawieszeniem
należy
zamocować odpowiednie części
połączeniowe za pomocą haka
(AS7) i płyt wsporczych (AS8) na
agregacie uprawowym.
Odstawiony na wspornikach siewnik Solitair jest doczepiany do
agregatu
uprawowego
w
następujący sposób:
- Odblokować
przednie
sworznie (AS6) i wyciągnąć je.
- Przesunąć
ostrożnie
doczepiony
do
ciągnika
agregat uprawowy pod siewnik
Solitair i zaczepić górnym
hakiem (AS7) i nieznacznie
podnieść.
- Ponownie
zamontować
przedni sworzeń (AS6) i
zabezpieczyć.
- Podnieść agregat uprawowy z
doczepionym siewnikiem na
tyle, aby odciążyć wsporniki.
- Wyciągnąć na bok wsporniki
(AS1) i podnieść średni
wspornik (AS3) i zabezpieczyć!
Odblokować
szynę
wysiewającą
(AS2)
składanego siewnika Solitair,
poprzez odblokowanie bolców
blokujących (AS5) i ich
wyciągnięcie.
- Po zaczepieniu podłączyć
przewody
hydrauliczne
i
elektryczne. Patrz rozdział „Hydraulika“ i „Elektryka“.
25
- Czujnik przełączenia ścieżek roboczych musi być dobudowywany do
uchwytu czujnika kółka wsporczego.
- Jeśli transport odbywa się na drogach publicznych, należy zamontować i
podłączyć oświetlenie z tablicami ostrzegawczymi.
6.2.2 Demontaż doczepionego agregatu uprawowego LEMKEN
- Przed odczepieniem należy
zasadniczo opróżnić zbiornik
na materiał siewny
i
zamocować
szynę
wysiewającą (AS2) za pomocą
przetyczek (ZV4) i (ZV5) lub
cylinder
hydrauliczny
hydraulicznego podnoszenia
lemieszy lub hydraulicznej
regulacji docisku lemieszy.
- Górne przetyczki (ZV4) i
zderzaki (ZV2) centralnej mechanicznej regulacji docisku lemieszy (ZV1)
muszą być ustawione i zabezpieczone po lewej i prawej na tej samej
wysokości.
- Odblokować szynę wysiewającą
(AS2),
odblokować,
rozłożyć i zablokować za
pomocą sworznia blokującego
(AS5).
- Wsunąć na bok wsporniki
(AS1) do rury w ramie szyny
wysiewającej (AS2) do oporu i
opuścić średni wspornik (AS3)
za pomocą przetyczek (AS4) i
zabezpieczyć!
- Opuścić agregat uprawowy z
doczepionym siewnikiem na
tyle, aby wsporniki, które
dotykają podłoża nie były jednak jeszcze obciążone.
26
- Odblokować
przednie
sworznie (AS6) i wyciągnąć je.
- Odłączyć
przewody
hydrauliczne i elektryczne i
odłożyć na maszynę. Patrz
rozdział
„Hydraulika“
i
„Elektryka“.
- Jeśli czujnik przełączenia
ścieżek roboczych nie jest
umieszczony na uchwycie
czujnika
koła
,
należy
zdemontować czujnik z kablem i odłożyć go na siewnik Solitair.
- Opuścić agregat uprawowy i ostrożnie odjechać od odstawionego
siewnika.
27
6.2.3 Zawieszanie na doczepionym agregacie uprawowym LEMKEN
Przed
zawieszeniem
należy
zamocować odpowiednie części
połączeniowe za pomocą haka
(AS7) i płyt wsporczych (AS8) na
agregacie uprawowym. Zawór odcinający (A2) hydraulicznego podnoszenia szyny wysiewającej
musi być następnie otworzony.
Odstawiony
na
wspornikach
(AS1) i (AS3) siewnik Solitair jest
doczepiany
w
następujący
sposób:
- Odblokować
przednie
sworznie (AS6) i wyciągnąć je.
- Ostrożnie
podjechać
agregatem
uprawowym
zawieszonym na ciągniku do
odstawionego na podporach
siewnika Solitair na taką
odległość, aby hak znalazł się
pod
sworzniem
górnego
drążka (AS9) a płyty wsporcze
(AS8) pod tylnymi sworzniami
(HS7).
- Podłączyć
przewody
hydrauliczne
podnoszenia
lemieszy.
- Za
pomocą
siłowników
hydraulicznych
(W7)
podnoszenia szyny wysiewu
opuszcza się siewnik, aż do
wejścia
sworzni
górnego
drążka kierującego (AS9) w
hak (AS7) i oparcia sworzni
(HS7) na płyty wsporcze
(AS8).
28
- Zamontować przednie sworznie (AS6) i zabezpieczyć je przetyczką
sprężynową.
- Następnie podłączyć pozostałe przewody hydrauliczne i elektryczne. Patrz rozdział „Hydraulika“ i „Elektryka“.
- Czujnik przełączenia ścieżek roboczych musi być dobudowywany do
uchwytu czujnika kółka wsporczego.
- Jeśli transport odbywa się na drogach publicznych, należy zamontować i
podłączyć oświetlenie z tablicami ostrzegawczymi.
- Podnieść szynę wysiewu (AS2) i wyciągnąć zewnętrzne wsporniki (AS1) i
odblokować środkowe wsporniki (AS3), podnieść i ponownie
zabezpieczyć.
29
6.2.4 Zdejmowanie z doczepionym agregatu uprawowego LEMKEN
Siewnik Solitair musi być odstawiany zawsze na twardym i równym podłożu.
- Przed demontażem należy
dokładnie opróżnić zbiornik
materiału siewnego i otworzyć
zawór
odcinający
(A2)
podnoszenia szyny wysiewu.
- Rozłożyć szynę wysiewu i
zablokować.
W tym celu należy zablokować
przeguby za pomocą sworzni
blokujących (AS5). Następnie
zablokować
sworznie
blokujące (AS5).
- Podnieść za pomocą siłownika
hydraulicznego (W7) szynę
wysiewu (AS2) i wsunąć
wsporniki (AS1) po bokach w
rurę ramy szyny wysiewu oraz
opuścić środkowe wsporniki
(AS3) i zabezpieczyć je.
- Odblokować
przednie
sworznie (AS6) i wyciągnąć je.
- Następnie
opuścić
szynę
wysiewu i podnieść w ten
sposób Solitair na tyle, aby
sworzeń
górnego
drążka
kierującego znalazł się kilka centymetrów nad hakiem.
- Zamknąć zawór odcinający (A2)!
- Odłączyć przewody hydrauliczne i elektryczne i odłożyć na maszynę. Patrz rozdział „Hydraulika“ i „Elektryka“.
- Sprawdzić, czy przewody hydrauliczne i kabel elektryczny są odłączone i
następnie ostrożnie odjechać od odstawionego siewnika Solitair.
30
Zawór przelewowy (V1) jest praktycznie regulowanym zaworem
nadciśnieniowym. Przed montażem i demontażem należy
ewentualnie nieznacznie wkręcić
pokrętło (V2), ponieważ przy zbyt
małym ustawieniu nacisku Solitair
nie może być podniesiony lub
może opaść w sposób niekontrolowany przy uruchomieniu danego urządzenia sterowniczego.
• Przeczytać
i
bezpieczeństwa
hydrauliczna’!!
przestrzegać
ogólnych
‘Urządzenia zawieszane‘
i
wskazówek
‘Instalacja
31
6.3
Podłączanie i odłączanie
6.3.1 Podłączanie
Solitair 9 z podwoziem (FG0) i dyszlem (Z0) może być podłączany tylko do
dwuosiowego wahadła pociągowego lub odpowiedniego haka pociągowego.
- Podjechać ciągnikiem do siewnika Solitair tak, aby wahadło pociągowe
znalazło się bezpośrednio przed uchem pociągowym (Z1).
- Podłączyć przewody hydrauliczne i elektryczne. Patrz rozdział „Hydraulika“ i „Elektryka“.
- Czujnik przełączenia ścieżek roboczych musi być dobudowywany do
uchwytu czujnika kółka wsporczego.
- Jeśli transport odbywa się na drogach publicznych, należy zamontować i
podłączyć oświetlenie z tablicami ostrzegawczymi.
- Ostrożnie
włączyć
siłownik
hydrauliczny (W6) hydraulicznego
podnoszenia
lemieszy,
aby
ustawić ucho pociągowe (Z1) na
takiej wysokości, aby można było
połączyć
z
dwuosiowym
wahadłem
pociągowym
za
pomocą
sworznia
połączeniowego.
- Po podłączeniu zabezpieczyć
sworznie połączeniowe.
- Nieznacznie podnieść szynę wysiewu (AS2), aby odciążyć wsporniki
32
(AS3).
- Podnieść wsporniki (AS3) i zabezpieczyć.
6.3.2 Odłączanie
- Solitair z podwoziem (FG0) i dyszlem (Z0) może być odłączany tylko
wyłącznie z opuszczoną i podpartą szyną wysiewu (AS2), tylko na równym
i twardym podłożu. Przed odłączeniem należy opróżnić zbiornik materiału
siewnego. Podwozie musi być zabezpieczone przed przesuwaniem się
klinami pod koła.
- Wyciągnąć wsporniki (AS3) przy podniesionej szynie wysiewu (AS2) w dół
i zabezpieczyć. Muszą one leżeć nieco niżej niż dolna krawędź lemiesza
dwutarczowego (D4).
- Opuścić szynę wysiewu (AS2), aż wsporniki dotkną podłoża. Za pomocą
cylindrów hydraulicznych podnoszenia lemieszy należy teraz poruszyć
dyszel (Z0) z uchem pociągowym w dół, aż o odciążenia ucha
pociągowego.
- Odblokować sworzeń sprzęgający i wyciągnąć.
- Odłączyć przewody hydrauliczne i elektryczne. Patrz rozdział „Hydraulika“
i „Elektryka“.
- Jeśli czujnik przełączenia ścieżek roboczych nie jest umieszczony na
uchwycie czujnika koła , należy zdemontować czujnik z kablem i odłożyć
go na siewnik Solitair.
• Przeczytać
i
przestrzegać
ogólnych
bezpieczeństwa ‘Urządzenia zawieszane‘!
wskazówek
33
7
ROZKłADANIE I SKłADANIE SZYNY WYSIEWAJąCEJ
Siewniki Solitair 9 K i Solitair 9 KA
są wyposażone w składane hydraulicznie szyny wysiewające
(AS2).
Przed złożenie należy odblokować
oba sworznie blokujące (AS5) i
zdemontować je.
Węże hydrauliczne do przyrządu
składania muszą być podłączone
do działającego dwukierunkowo
urządzenia sterowniczego ciągnika.
Jeśli Solitair 9 jest zawieszony na agregacie uprawowym LEMKEN lub zawieszony na nim, podłączone mogą być węże hydrauliczne przyrządu
składającego do złączek wtykowych z czerwonymi nakładkami.
Szyna wysiewu (AS2) jest składana i rozkładana poprzez włączenie odpowiedniego urządzenia sterowniczego ciągnika. Szyna wysiewu jest blokowana automatycznie przez hak (AT3) w położeniu złożonym. Po złożeniu należy
sprawdzić, czy hak (AT3) blokady przepisowo zatrzasnął się.
Przed rozłożeniem należy odblokować hak (AT3) blokady. Odbywa się to poprzez podniesienie dźwigni (AT4).
34
8
8.1
PODWÓJNE LEMIESZE TARCZOWE
Głębokość odkładania
Głębokość wysiewu jest regulowana obydwoma wrzecionami (ZV9).
Należy przy tym zwrócić uwagę,
aby oba wrzeciona (ZV9) były
przestawione odpowiednio o taką
samą wartość.
8.2
Docisk lemieszy
8.2.1 Regulacja docisku pojedynczych lemieszy
Każdy rząd lemieszy może być ustawiany swoim docisku indywidualnie za pomocą regulacji docisku
pojedynczych lemieszy.
Jeśli pożądany jest mniejszy docisk
lemieszy, z bolcem łączony jest tylny otwór regulacji sprężynowej
(D3). Maksymalny docisk lemieszy
(ok. 40 daN) jest osiągany, gdy
przedni otwór regulacji sprężyny
(D3) jest łączony z bolcem. Możliwych są łącznie pięć różnych ustawień docisku lemieszy.
35
8.2.2 Centralna regulacja docisku lemieszy
a) Centralna mechaniczna regulacja docisku lemieszy
Dla dobrego dostosowania lemieszy tarczowych do gleby ważne
jest, aby drążki prowadzące (D0) i
(D1) były ustawione w miarę równolegle do gleby.
Wymagane korekty ustawienia są
dokonywane w razie potrzeby za
pomocą centralnej mechanicznej
regulacji docisku lemieszy.
Im niżej wetknięte są przetyczki
(ZV4) ze zderzakiem (ZV2) w listwie z otworami, tym wyższy jest docisk lemieszy.
Im wyżej wetknięte są przetyczki (ZV4) ze zderzakiem (ZV2) w listwie z otworami, tym mniejszy jest docisk lemieszy.
Zwrócić uwagę na to, aby obie strony były ustawione tak samo.
Zakres ustawienia centralnej regulacji docisku lemieszy jest ograniczony.
Łącznie każdy lemiesz tarczowy z krążkiem dociskowym posiada zakres wychylenia ok. 30 cm. Następnie należy zwrócić uwagę na to, aby lemiesz tarczowy z krążkiem dociskowym podczas pracy zawsze wystawał co najmniej
10 cm w górę i mógł się poddać 10 cm w dół.
b) Centralna hydrauliczna regulacja docisku lemieszy
Przy centralnej hydraulicznej regulacji docisku lemieszy, są one regulowane
hydraulicznie z siedzenia kierowcy ciągnika. Rama szyny wysiewu jest przy
tym ustawiana hydraulicznie na wysokość w taki sposób, wskutek czego
sprężyny podwójnych lemieszy tarczowych są naprężane mniej lub więcej w
położeniu roboczym.
Za pomocą regulacji docisku pojedynczych lemieszy pojedyncze ustawienia sprężyn są ustawiane w
taki sposób, że osiągany jest
pożądany docisk lemieszy i to przy
stojących poziomo drążkach kierujących (D0) i (D1). Podczas pracy
można w razie potrzeby zwiększyć
docisk lemieszy poprzez opuszcze36
nie ramy szyny wysiewu lub zmniejszyć poprzez podniesienie ramy szyny
wysiewu. Następnie należy zwrócić uwagę na to, aby lemiesz tarczowy (D4)
zarówno przy minimalnym docisku lemiesza jak i przy maksymalnym docisku
lemiesza podczas pracy mogą poruszać się co najmniej 10 cm w górę i 10 cm
w dół.
Lemiesze tarczowe nie mogą odchylać się powyżej 10 cm w górę.
=> Ustawić regulację sprężyn (D3) na krótszą i odpowiednio ustawić wyżej
ramę szyny wysiewu.
Lemiesze tarczowe nie mogą odchylać się powyżej 10 cm w górę.
=> Ustawić regulację sprężyn (D3) na dłuższą i odpowiednio ustawić niżej
ramę szyny wysiewu.
c)
Centralna hydrauliczne regulacja docisku lemieszy przy podnoszeniu lemieszy
W połączeniu z hydraulicznym podnoszeniem lemieszy docisk lemieszy ustawiany jest centralnie w
następujący sposób przez zawór
przelewowy (V1).
Przestawić wrzeciono nastawcze
(V2) w kierunku ruchu wskazówek
zegara = większy docisk lemieszy
Przestawić wrzeciono nastawcze
(V2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara = mniejszy docisk lemieszy
Po zawróceniu na poprzeczniaku odpowiedni, działający dwukierunkowo
przyrząd sterowniczy ciągnika lub dźwignia nastawcza skrzynki sterowania
agregatu uprawowego do podnoszenia szyn wysiewających jest włączany na
ok. 5 sekund na opuszczanie.
Szyna wysiewająca opuszcza się
przy tym a sprężyny (D2) poszczególnych lemieszy z podwójnymi
lemieszami tarczowymi (D4) i
krążkami dociskowymi (D5) są naprężane.
Następnie należy zwrócić uwagę
na to, aby drążki (D0) i (D1) znajdowały się w przybliżeniu równolegle
37
do podłoża, aby lemiesze tarczowe mogły podczas pracy poruszać się co
najmniej 10 cm w górę i 10 cm w dół. Jeśli nie, należy mniej lub więcej naprężyć wszystkie sprężyny (D2) za pomocą regulacji sprężynami (D3).
8.3
Hydrauliczne podnoszenie lemieszy
Przed nawracaniem na poprzeczniaku i do transportu należy całkowicie podnieść szynę wysiewu
(AS2) za pomocą cylindra hydraulicznego (W7).
Po nawróceniu należy ponownie
opuścić szynę wysiewu.
Odpowiednie urządzenie sterownicze ciągnika lub odpowiednia
dźwignia nastawcza (B) elektrohydraulicznego hydraulicznego
sterowania musi przełączyć się w
tym celu na ok. 5 sekund na położenie opuszczone. Jeśli agregat uprawowy
jest wyposażony w elektroniczne, hydrauliczne sterowanie, wszystkie funkcje
podnoszenia i opuszczania szyny wysiewu są wykonywane automatycznie
po naciśnięciu na przycisk. Patrz odpowiednia instrukcja obsługi elektronicznego sterowania hydraulicznego.
Zawór odcinający (A2) musi być otwarty do pracy i zamknięty do transportu.
38
9
9.1
LEMIESZE JEDNOTARCZOWE I REDLICE Z OSTRYM KąTEM
NATARCIA
Regulacja wysokości ramy szyny wysiewającej
Za pomocą przetyczek (ZV4) i
(ZV5) należy ustawić ramę szyny
wysiewu na wysokość w taki
sposób, aby odstęp pomiędzy
dolną krawędzią ramy i podłożem
wynosił w położeniu roboczym 35
cm +/- 5 cm.
9.2
Głębokość odkładania
Lemiesz jednotarczowy (ES) jest
ustawiany pod względem głębokości roboczej poprzez podwyższenie lub zredukowanie
docisku lemieszy.
Docisk lemieszy jest ustawiany za
pomocą wrzeciona (ZV9) lub cylindrem hydraulicznym z siedzenia ciągnika.
39
10 USTAWIENIA / PRACA
10.1
Wały wysiewające
Wały wysiewające (S8) są wyposażone w 6 kółek wysiewających na jeden
dozownik (S0) z jednym drobnymi kółkami wysiewającymi (S1), dwoma
wąskimi kółkami wysiewającymi (S2) i trzema szerokimi kółkami wysiewającymi (S3).
Między kółkami wysiewającymi znajdują się odpowiednio (tu nieprzedstawione) tarcze rozdzielające, które dbają o niezależną pracę poszczególnych
kółek wysiewających.
Kółka wysiewające można włączać i wyłączać oddzielnie.
Przed próbą wysiewu należy ustawić wał wysiewający na materiał siewny
oraz pożądaną ilość wysiewu poprzez włączenie i wyłączenie kółek wysiewających zgodnie z tabelą wysiewu.
40
Włączanie i wyłączanie kółek wysiewających
Włączanie i wyłączanie kółekwysiewających odbywa się poprzez
śruby zderzakowe (S4), które znajdują się w kółkach wysiewających.
Po
zdemontowaniu
pokrywy
ochronnej i obróceniu danego wału
wysiewającego (S8) na tyle, aby
śruby zderzakowe były łatwo
dostępne, można je wkręcić i wykręcić kluczem nasadowym 8 mm i
kluczem do śrub z gniazdem sześciokątnym 3 mm.
Wały wysiewające można obracać za pomocą klucza oczkowego 17 mm. W
tym celu na wolnych końcach umieszczone są odpowiednie płaszczyzny do
klucza.
a) Włączanie kółek wysiewających
Włączanie kółka wysiewającego odbywa się poprzez wkręcenie śruby zderzakowej (S4). Przy wkręcaniu śruby zderzakowej należy zwrócić uwagę na to,
aby była ona wkręcana zawsze dokładnie w szczelinę (S7) osi wału wysiewu
(S8) i znajdowała się w obrębie obwodu kółka wysiewającego.
UWAGA!
Śruba sześciokątna musi być wkręcana tak daleko, aby
znajdowała się w obrębie obwodu kółka wysiewającego i nie
była zablokowana z osią wału wysiewu (S8). Zakleszczenie
prowadzi do „owalności” danego kółka wysiewającego i tym
samym do niedokładności wysiewu lub uszkodzenia kółek
wysiewających.
41
Kółko wysiewające włączone!
Kółko wysiewające wyłączone!
b) Wyłączanie kółek wysiewających
Wyłączanie kółek wysiewających odbywa się poprzez wykręcenie śruby oporowej (S4) na tyle, aż oprze się ona o osłonę oporową (S6).
UWAGA!
Śruba oporowa nie może być wykręcana za daleko ze stopki
zębatej (S5), ponieważ w przeciwnym wypadku może ona
wypaść.
Po każdym włączeniu i wyłączeniu kółek wysiewających należy przeprowadzić próbę wysiewu! Wszystkie dozowniki należy ustawić identycznie!
42
10.2
Tabela wysiewu
* Wyłączanie precyzyjnych kółek wysiewających
** Wyłączyć wąskie kółka wysiewające, gdy blokują się w nich groszek i fasolka.
*** Przy drobnym groszku należy wybrać ustawienie klap dennych 3.
****Odłączyć wał rurowy
43
10.3
Zasuwa odcinająca
Do pracy należy otworzyć wszystkie zasuwyodcinające (S10).
W razie potrzeby można zamknąć
za pomocą zasuwodcinających jeden
lub
kilka
rozdzielaczy
(wyłączenie
szerokości
częściowych).
Zasuwy odcinające mogą być
uruchamiane na życzenie również
przez cylinder hydrauliczny (T5) z
siedzenia kierowcy za pośrednictwem terminala obsługi.
10.4
Ustawienie klap
dennych
Klapy denne muszą być ustawione
za pomocą dźwigni klap dennych
(S13) zależnie od materiału siewnego według poniższej tabeli.
10.5
Opróżnianie zbiornika na materiał siewny
Zbiornik na materiał siewny może
być opróżniany w łatwy sposób;
małe ilości resztkowe są opróżniane do zagłębienia wysiewającego
(UT2),
większe
ilości
wysiewające są opróżniane przez
rozdzielacz.
44
10.5.1 Opróżnianie do zbiornika próby wysiewu
- Wyciągnąć zbiornik próby wysiewu (UT2) z uchwytu.
- Pociągnąć dźwignię (UT3) do tyłu i przycisnąć dolną część (UT1) w dół.
- Zawiesić zbiornik próby wysiewu (UT2) pod jednostkami dozowania (S0)
na uchwycie (UT4).
- Następnie całkowicie otworzyć dźwignię klap dennych (S13).
Materiał siewny przechodzi teraz do zbiornika próby wysiewu (UT2).
- W celu opróżnienia zbiornika próby wysiewu należy zamknąć dźwignięć
klap dennych i zdjąć zbiornik próby wysiewu z uchwytu (UT4) i opróżnić
go.
- Po opróżnieniu części dolnej (UT1) odchylić ponownie w górę.
- i wcisnąć dźwignię (UT3) do przodu, aby zablokować część dolną w tym
położeniu.
- Następnie ponownie wsunąć zbiornik próby wysiewu (UT2) w uchwyt.
45
10.5.2 Opróżnianie przez rozdzielacz
Po odkręceniu końcówki rozdzielającej (X0) można przykręcić króciec przyłączeniowy (X8) z wężem
(X9) do rozdzielacza (X1), przez który zbiornik może być opróżniony
pneumatycznie przez powietrze z
dmuchawy. Do wyboru można przez
jeden lub kilka rozdzielaczy opróżnić
zbiornik na materiał siewny w
następujący sposób.
- Wyciągnąć zbiornika npróby
wysiewu z uchwytu.
- Zamknąć zasuwę zamykającą
nieużywanej
do
opróżniani
jednostki dozowania.
- Odchylić część dolną dozownika
w dół i ustawić zbiornik próby
wysiewu w pozycję.
- Całkowicie otworzyć klapy denne
przez odchylenie dźwigni klap
dennych (S13).
- Wyjąć zbiornik próby wysiewu i
ponownie odchylić w górę część
dolną dozowania.
- Włączyć dmuchawę na tak długo, aż zbiornik na materiał siewny opróżni
się.
- Ponownie odchylić dozownik w dół i ustawić zbiornik próby wysiewu w
pozycję.
- Ponownie otworzyć zamknięte zasuwy odcinające i zebrać pozostały
materiał siewny w zbiorniku próby wysiewu.
Następnie opróżnić zbiornik próby wysiewu, odchylić w górę dolną część dozownika i wsunąć zbiornik próby wysiewu w uchwyt.
UWAGA!
46
Następnie klapy opróżniające są ponownie zamykane, klapy
denne ustawiane w pożądane położenie, zasuwy odcinające
ponownie otwierane, króciec przyłączeniowy odkręcany z
wężem i ponownie wkręcana jest końcówka rozdzielacza (X0).
• Przeczytać i przestrzegać wskazówki bezpieczeństwa oraz
wskazówki 'Konserwacja'!
10.6
Czyszczenie dozowników
Należy regularnie czyścić dozowniki (S0), w przypadku rzepaku co
najmniej raz dziennie.
W tym celu należy zamknąć zasuwy odcinające (S10), ustawić
muldę wysiewającą w położeniu
zbierającym i opróżnić klapy
opróżniające.
Zdemontować pokrywę ochronną
(S12) i całkowicie otworzyć klapy
denne za pomocą dźwigni klap
dennych.
Teraz można wyczyścić dozowniki.
Następnie ustawić dźwignię klap
dennych w poprzednie położenie,
zamknąć klapy opróżniające, otworzyć zasuwę odcinającą, zamontować pokrywę ochronną i
następnie opróżnić muldę wysiewu i ponownie ja zawiesić.
47
10.7
Przełączanie na
ścieżki robocze
Przez przełącznik ścieżek roboczych (F1) wyłączane są rzędy wysiewu, gdy tworzone mają być
ścieżki robocze. W menu wprowadzeń elektronicznego sterowania siewnika wprowadzana jest
szerokość robocza urządzenia
pielęgnacyjnego. Wymagany rytm
ścieżek jest wtedy automatycznie
obliczany.
Zobacz również instrukcja obsługi
elektronicznego sterowania siewnika LEMKEN Solitronic.
10.8
Próba wysiewu
Gdy kółka wysiewające oraz klapy denne zostaną ustawione zgodnie z tabelą
wysiewu można przeprowadzić próbę wysiewu. Zobacz również instrukcja
obsługi elektronicznego sterowania siewnika LEMKEN Solitronic.
Próba wysiewu musi być przeprowadzana zawsze wtedy, gdy
- włączono kółka wysiewające,
- wyłączono kółka wysiewające,
- zmieniono materiał siewny,
- przestawiono dźwignię klap dennych lub
- dokonano znacznych zmian ustawienia na dozownikach (S0) lub na
parametrach regulacyjnych elektronicznego sterowania siewnika
LEMKEN Solitronic.
48
11 KOŁO IMPULSOWE
Za pomocą koła impulsowego
(A0), które przed użyciem na
polu musi być opuszczone, przenoszone są sygnały drogi i
długości do komputera pokładowego LH 5000. Zobacz również
instrukcja obsługi komputera LH
5000.
Kółko podporowe musi być przy
podniesionej szynie wysiewu
maks.5 cm niżej niż krążki
głębokiego prowadzenia lub dociskowe (D5) lub lemiesz jednotarczowy (D4), lemiesze jednotarczowe lub
redlice z ostrym kątem natarcia.
Wymagane ustawienia są dokonywane za pomocą śruby zderzakowej (A1), które są wtykane w
otwory (A2). Za pomocą śruby
mocowany jest uchwyt czujnika
(A3) z czujnikiem (A4). Po ustawieniu należy ustawić rozstaw
czujników do kółka wsporczego
(A5) na 1 mm do 3 mm. Ramię
kółka wsporczego nie może nigdy dotykać czujnika (A4)!
49
12 DMUCHAWA
Wymagane jest stałe zasilanie
olejem (ok. 30 l/min), aby zapewnić stałą prędkość obrotową
dmuchawy. Gdy wysiewany ma
być groszek lub fasolka, należy
nieznacznie zwiększyć prędkość
obrotową dmuchawy.
Prędkość obrotną dmuchawy
trzeba tez podwyzyć jeśli siewnik
jest wyposazony z dwoma zaworami zwrotnymi (RF).
Prędkość obrotowa dmuchawy
(A8) musi być ustawiona za pomocą zaworu regulacji prądu odpowiedniego sterownika ciągnika i
odczytana
na
wyświetlaczu
pokładowego terminalu obsługi w
menu roboczym. Zobacz również
instrukcja obsługi elektronicznego
sterowania siewnika LEMKEN Solitronic.
Solitair bez filtra Solitair z filtrem Solitair z filtrem pylpylnego
pylnym
nym i dwoma zaworami zwotnymi
Nasiona drobne
Zboże
Groszek i fasolka
50
3.000 1/min
3.300 1/min
3.000 1/min
3.300 1/min
3.200-3.500 1/min 3.500-3800 1/min
3.600 1/min
3.600 1/min
3.800-4.100 1/min
Jeśli ciągnik nie posiada regulowane zaworu regulacji prądu, należy ustawić prędkość obrotową
dmuchawy za pomocą zaworu regulacji prądu (GB1) za pomocą
pokrętła (GB2) Solitair.
13 CYKLON
Cyklon (LK3) oddziela pył z zasysanego powietrza w 85 % i automatycznie wyrzuca go. Należy
regularnie kontrolować działanie
cyklonu w następujący sposób:
Wrzucanie pyłu do otworu zasysającego cyklonu (LK3). Jeśli z automatycznego wyrzucania pyłu
(LK5) nie jest wyrzucany pył, należy wyczyścić cyklon. W tym celu
należy zdemontować pokrywę
(LK6) z wężem (LK7) po odbezpieczeniu klamer (LK8). Po wyczyszczeniu
celu należy ponownie zamontować pokrywę i zabezpieczyć klamrami (LK8).
51
14 ODłąCZANIE SZEROKOŚCI CZĘŚCI
Zależnie od szerokości roboczej
Solitair można wyłączać szerokości
robocze szyny wysiewającej poprzez zamknięcie zasuwy odcinającej (S10).
Przy elektrycznym wyłączaniu
szerokości częścinad zasuwą odcinającą (S10) znajdują się cylindry
hydrauliczne (T5), które są uruchamiane za pomocą klawiszy funkcyjnych terminala obsługi (Z9).
Zasilanie olejem odbywa się przez
obieg oleju silnika hydraulicznego dmuchawy, patrz rozdział „Hydraulika
dmuchawy“!
Zobacz również instrukcja obsługi
elektronicznego sterowania siewnika LEMKEN Solitronic.
52
15 SKROBAKI
Lemiesze dwutarczowe (D4) są wyposażone z tyłu w samoregulujące
się skrobaki (D7).
Alternatywnie do seryjnych skrobaków (D7) z pełnego tworzywa
sztucznego dostępne są skrobaki z
utwardzanego metalu, które są wyposażone na brzegach w płytki z
hartowanego metalu.
Pojedynczy skrobak (D7) jest wtykany w uchwyt (D8).
Dostępne jako wyposażenie dodatkowe skrobaki (DS1) są zalecane
tam, gdzie na rolkach dociskowych
(D5) zbiera się za dużo ziemi. Po
odkręceniu nakrętki (DS2) można
ustawić skrobak (DS1) pod kątem
odległości do rolki dociskowej.
Odstęp powinien wymagać ok. 1-2
cm. Po ustawieniu należy ponownie
mocno dociągnąć nakrętkę (DS2).
53
16 ROZDZIELACZ
Rozdzielacza (X1) są wyposażone
w dokręcane końcówki rozdzielaczy (X0), które umożliwiają
prostą kontrolę rozdzielaczy.
Na życzenie można zamknąć poszczególne wyjścia rozdzielaczy zatyczką. W tym celu należy odkręcić
końcówki rozdzielaczy i wetknąć
zatyczki w wyjścia, które mają być
zamknięte.
Następnie ponownie przykręcić
rozdzielacze. Zatyczki muszą być
ponownie usunięte, gdy mają być używane wszystkie wyjścia rozdzielaczy.
17 ZBIORNIK NA MATERIAł SIEWNY
Do napełniania zbiornika materiału siewnego należy odchylić pokrywę do
przodu i w górę. Łącznie napełnić można, zależnie od typu urządzenia i szerokości roboczej do 1.100, 1.500, 1.850 lub 2.300 l.
Do zamykania pokrywy należy ją odchylić ręcznie i zabezpieczyć za pomocą
uchwytu gumowego.
UWAGA!
Do składanych bron wirnikowych Zirkon 10 K można stosować
wyłącznie wąski zbiornik o szerokości 160 cm i pojemności
1850 l. Przy zastosowaniu szerszych zbiorników na materiał
siewny nastąpi ich zniszczenie w wyniku złożenia brony
wirnikowej.
18 SZCZELINOWY WAŁ WYSIEWAJĄCY
Do np. inkrustowanego rzepaku należy wyłączyć wał wysiewający (R1). Od54
bywa się to poprzez wyciągnięcie wtyczki składanej (R2) z napędowego koła
zębatego (R3) wału wysiewającego (R1).
19 ELEKTRONICZNA KONTROLA POZIOMU NAPEŁNIENIA
Poziom napełnienie jest nadzorowany z jednej strony przez czujnik (FS2) i z
drugiej strony przez komputer. Czujnik (FS2) generuje alarm, gdy traci on
kontakt z materiałem siewnym. Może być on przestawiany na wysokość,
dzięki czemu dowolnie wybiera się wysokość poziomu napełnienia, na której
następuje wywołanie alarmu.
Patrz również na ten temat instrukcja obsługi elektronicznego sterowania
siewnika Solitronic!
55
20 ZNACZNIK ŚLADU
20.1
Ogólne
Znaczniki śladu (SP1) znajdują się w komplecie agregatu uprawowego.
W połączeniu z mechanizmem jezdnym (FG0) lub mechanizmem jezdnym i
dyszlem znaczniki śladu są przykręcane na mechanizmie jezdnym.
56
20.2
Uruchamianie znacznika śladu
Przed uruchomieniem znacznika śladu należy je odblokować i ustawić.
Znacznik œladu zabezpieczony.
Przetyczka (SP3) znajduje siê w otworze
(SP4).
Znacznik œladu odbezpieczony.
Przetyczka jest wtykana w otwór
(SP2).
Znaczniki śladu (SP1) muszą być ustawione na środek śladu ciągnika według
poniższej tabeli.
Po zwolnieniu śruby zaciskowej
(SP6) można ustawić długość ramion znacznika śladu (SP7) i kąt natarcia tarcz znacznika śladu (SP8).
Po przestawieniu ponownie mocno
dociągnąć śrubę zaciskową (SP6).
Do transportu ramiona boczne
57
znacznika śladu (SP7) muszą być złożone za pomocą cylindra hydraulicznego (SP5) i zabezpieczone.
Solitair
9/300
9/400
9/450
9/500
9/600
Odległość od środka siewnika
do śladu
300 cm
400 cm
450 cm
500 cm
600 cm
Odległość od
zewnętrznego
lemiesza wysiewającego
150 cm + 1/2 rozstaw rzêdów
200 cm + 1/2 rozstaw rzêdów
225 cm + 1/2 rozstaw rzêdów
250 cm + 1/2 rozstaw rzêdów
300 cm + 1/2 rozstaw rzêdów
Znacznik śladu jest zabezpieczony przez przeciążeniem śrubą zrywaną
(SP0).
• Przeczytać i przestrzegać ogólne wskazówki bezpieczeństwa
i wskazówki bezpieczeństwa ‘Instalacja hydrauliczna‘!
58
21 CZUJNIKI
Do kontroli i sterowania siewnika Solitair przewidziano czujniki. Znajdują się
one na silniku elektrycznym do rejestracji prędkości obrotowej, na osi koła impulsowego do pomiaru drogi, na konsoli na ścieżkę roboczą, na wale wysiewającym do jego kontroli oraz na dmuchawie do kontroli prędkości obrotowej
dmuchawy.
Czujniki na silniku elektrycznym, na dmuchawie, na wale wysiewającym i do
przełączania ścieżek są identyczne i można je wzajemnie zamieniać (czujnik
M12x1,5x45-3P-IFS 204).
Czujniki muszą być ustawione w odstępnie 2 mm do koła impulsowego lub
czujnika impulsów, z tolerancją +/- 1 mm.
Kolejny czujnik znajduje się w zbiorniku do kontroli stanu napełnienia (czujnik
stanu napełnienia KN5107 art. nr 573 4382).
Sygnały do pomiaru drogi są generowane przez czujnik obrotowy na kole impulsowym. (selsyn nadawczy koła impulsowego art. nr 573 6130).
59
22 BRONA CHWASTOWNIK
22.1
Pojedyncza brona
chwastownik
Pojedyncze brony chwastowniki
(E1) są przykręcane do dźwigarów koła tylnych krążków prowadzenia głębokiego.
Po odkręceniu śruby (E2) można
oddzielnie przestawić głębokość
roboczą. Powinny być one ustawione na taką głębokość, aby materiał siewny był dobrze przykryty
warstwą gleby.
22.2 Brona posiewna S
Brona posiewna S wjest przykręcona do wspornika (E3) luib szyny
wysiewającej. Ustawienie brony
jest regulowana przetyczkami
(E4) i (E5). Zęby brony (E6) powinny być z tyłu nieco niżej podczas pracy niż z przodu. Dzięki
temu zapobiega się, aby zęby brony z przodu nie zużywały się najpierw
i
opadały
tylne
zakończeniazębów (E7).
60
Poprzez obrócenie sprężyn (E8)
ustawiany jest docisk brony.
Większy docisk brony => obrócić
sprężynę w kierunku ruchu wskazówek zegara
Mniejszy docisk brony => obrócić
sprężynę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara
Nakrętka (E9) musi być dociągnięta w taki sposób, aby
sprężyny (E8) nie mogły się niezamierzenie przestawić, ale jednak
możliwe było przestawienie ręczne.
UWAGA!
Przed każdą jazdą
transportową należy
złożyć do góry lub do
środka
bronę
posiewną
S
i
zabezpieczyć ja, aby
wykluczyć
ryzyko
zranienia.
Zużyte zęby brony, które wykazują tylko końcówki skierowane
do tyłu, należy wymienić, w przeciwnym wypadku należy
przykryć je odpowiednią osłoną do transportu.
61
22.3 Hydr. podnoszenie bron
Na życzenie na wyposażeniu znajduje się hydrauliczhy podnośnik
bron posiewnych z cylindrami hydraulicznymi (E10).
Zasilanie olejem cylindrów hydraulicznych odbywa się przez obwód
olejowy
silnika
hydraulicznego dmuchawy.
Przez terminal obsługi elektronicznego sterowania siewnika LEMKEN Solitronic można podnosić bronę posiewną S wszędzie tam, gdzie praca
ma przebiegać bez brony, według życzenia również automatycznie.
Patrz instrukcja obsługi elektronicznego sterowania siewnika LEMKEN Solitronic.
Brony posiewne S bez podnośnika hydraulicznego można wyposażyć dodatkowo w cylindry hydrauliczne (E10). Do zamocowania cylindrów hydraulicznych służą otwory (E11).
62
23 ZNAKOWANIE PRZEDWSCHODOWE
23.1
Ogólne
Jako znakowanie przedwschodowe dostępne są różne nierówności krojów
tarczowych, które są przykręcane do ramion kół rolek prowadzenia na głębokości i z drugiej strony za pomocą dodatkowych wsporników do szyn wysiewających.
Zasilanie olejem danych cylindrów hydraulicznych odbywa się przez obieg
oleju silnika hydraulicznego dmuchawy. Patrz rozdział „Hydraulika dmuchawy“!
23.2
Hydr. znakowanie przedwschodowe, działające
dwukierunkowo
Wsporniki (M1) krojów tarczowych (M2) są przykręcane do
dźwigarów koła tylnych krążków
prowadzenia głębokiego. Kroje
tarczowe są opuszczane cylindrem hydraulicznym (M3), jeśli ma
być znakowana ścieżka robocza.
Przez elektroniczne sterowanie
siewnika ustawiany jest pożądany
rytm i takt a przez śruby zaciskowe ustawiana jest pożądana
głębokość śladów znaczenia.
63
23.3
Hydr. znakowanie przedwschodowe, działające
jednokierunkowo
Kroje tarczowe (M7) mogą być
dokładnie ustawione na wymiar
śladu ciągnika pielęgnacyjnego.
W tym celu należy przesunąć konsole zespołów na pożądany wymiar śladu.
Kroje tarczowe mogą być również
ustawione również po poluzowaniu śrub zaciskowych (M8) na
pożądany wymiar śladu. Poprzez
obrót osi (M9) można w pożądany
sposób ustawić kąt natarcia krojów tarczowych (M7). Po regulacji ponownie dokręcić śrubę zaciskową (M8).
23.4
Głębokość bruzdy
Poprzez obrócenie sprężyn (M11)
można ustawić głębokość bruzdy
znakowania.
obrócić sprężynę w kierunku ruchu wskazówek zegara => głębsza bruzda
obrócić sprężynę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara => płytsza bruzda
Za pomocą śruby (M12) tarcze hamulcowe (M13) są dociskane do
sprężyn tak, aby sprężyny nie
mogły się niezamierzenie przestawić, ale jednak możliwe było przestawienie
ręczne.
64
24 MECHANIZM JEZDNY
Jeśli Solitair 9 ma być doczepiony
na drążku trójpunktowym, musi
być on wyposażony w mechanizm
jezdny (FG0).
Przed
zawieszeniem
należy
zamocować mechanizm jezdny
na drążku trójpunktowym ciągnika
lub agregatu uprawowego lub na
wahadle pociągowym silnika.
Wspornik odstawiany (FG1) jest
wymagany, gdy mechanizm jezdny ma być odstawiany bez nabudowanego
siewnika. Jeśli mechanizm jezdny z dyszlem ma być odstawiony bez nabudowanego siewnika Solitair, należy podeprzeć dyszel, np. odpowiednim klockiem drewnianym, aby kółka mechanizmu jezdnego nie mogły podnieść.
Jeśli Solitair jest nabudowany na mechanizmie jezdnym, należy ustawić tylne
wsporniki w pozycji, zanim mechanizm zostanie podłączony lub odłączony.
Patrz rozdział” Montaż i demontaż”
25 SPULCHNIACZ ŚLADU
Spulchniacze śladu (L1) są
dostępne do spulchniania albo
śladu mechanizmu jezdnego
siewnika, albo ciągnika. Są one
mocowane na szynie siewnej lub
z przodu na mechanizmie jezdnym (FG0).
Ustawienie głębokości odbywa
się za pomocą przetyczki (L2).
• Przeczytać
i
przestrzegać
ogólnych
wskazówek
bezpieczeństwa !
• Przed jazdą transportową należy zdemontować spulchniacze
śladu i umieścić je w pojemniku na materiał siewny lub w
kabinie kierowcy ciągnika!
65
26 SYSTEMY KONTROLI RUR WYSIEWU
Za pomocą systemów kontroli rur wysiewu podczas pracy kontrolowane są
wszystkie rury wysiewu (kontrola rur wysiewu, kompletna), rury wysiewu
ścieżek roboczych (Kontrola ścieżek roboczych) lub rura wysiewu na rozdzielacz (kontrola rozdzielania) za pomocą zespołów czujników. Jeśli
wystąpiło zatkanie lub kontrolowana rura nie tłoczy materiału siewnego, chociaż powinno to mieć miejsce, wyzwalany jest alarm akustyczny a błąd jest
wskazywany na skrzynce wskazań.
Bliższe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kontroli rur wysiewu
KFU.
27 OPONY
Minimalne i maksymalne dopuszczalne ciśnienia powietrza w oponach jest
podane w poniższej tabeli.
UWAGA!
NALEŻY
REGULARNIE
KONTROLOWAĆ
POWIETRZA W OPONACH!
Nazwa
Profil
Ply-rating
(PR)
550/60-22.5
400/60-15.5
11.5/80-15.3
T 404
T 404
AW
12
8
10
min.
dopuszczalne
ciœnienie
powietrza (bar)
2,0
2,2
2,0
CIŚNIENIE
maks.
dopuszczalne
ciœnienie
powietrza (bar)
2,9
2,9
4,6
Podane maksymalnie dopuszczalne wartości ciśnienia powietrza nie mogą
być przekraczane ze względów bezpieczeństwa! Podane minimalne wartości
ciśnienia powietrza nie mogą wykazywać niedomiaru, aby uniknąć przeciążenia opon i tym samym ich uszkodzenia.
• Przeczytać i przestrzegać ogólne wskazówki bezpieczeństwa
oraz wskazówki bezpieczeństwa ‘Opony‘!
66
28 REFLEKTOR ROBOCZY
Reflektory robocze (EL) są
włączane i wyłączane przez terminal obsługiu w menu wprowdzeń.
Patrz instrukcja obsługi elektronicznego sterowania siewnika
LEMKEN Solitronic.
67
29 HYDRAULIKA DMUCHAWY
Przez układ hydrauliczny dmuchawy z przewodem tłocznym (PD) i powrotnym (TR) oraz przez zawory magnetyczne (MV) cylindry hydrauliczne dodatkowego wyposażenia, jak do przełączania szerokości częściowych, brony
posiewnej S i oznakowania przedwschodowe są zasilane olejem pod ciśnieniem i uruchamiane ręcznie lub automatycznie przez terminal obsługi.
.
Poszczególne zawory magnetyczne (MV) są skręcone z płytą wejściową (EP)
w szeregu. Najpierw skręcane są zawory magnetyczne (MV) do cylindra hydraulicznego brony posiewnej S oraz oznakowania przedwschodowego do
płyty wejściowej (EP).
Przy dodatkowym montażu przewód tłoczny (PD) z przodu jest połączony z
płytą wejściową (EP) i z górną złączką krzyżową na dmuchawie. Przewód
powrotny (TR) jest połączony z tyłu przewodu tłocznego z płytą wejściową
(EP) oraz dolną złączką krzyżową na dmuchawie i to tam, gdzie, gdzie znajduje się zatyczka (ST).
68
Jeśli siewnik jest wyposażony w hydrauliczne przełączanie szerokości częściowych, następuje za nim zawór redukcji ciśnienia (DM) i bezpośrednoo za
nim zawory magnetyczne (MV) do cylindra hydraulicznego przełączania szerokości częściowych.
Jeśli siewnik jest wyposażony jedynie w hydrauliczne przełączanie szerokości częściowych a nie w hydrauliczne uruchamianie bron posiewnych lub znakowanie przedwschodowe, zawór redukcji ciśnienia jest przykręcany
bezpośrednio na płycie wejściowej (EP).
69
30 WSKAZÓWKI DO JAZDY NA DROGACH PUBLICZNYCH
Należy przestrzegać dopuszczalnej wysokości i szerokości transportowej.
Dalsze wymogi dotyczące poruszania się na drogach publicznych należy odczytać z kodeksu ruchu drogowego. Instalacja oświetleniowa z tablicami ostrzegawczymi musi być zamontowana przed każdą jazdą na drogach
publicznych i sprawdzona pod kątem działania.
Przed podjęciem jazdy transportowej należy sprawdzić, czy blokady składania agregatu uprawowego i szyny siewnej znajdują się w położeniu zablokowanym i zamontowane są wszystkie urządzenia zabezpieczające.
31 DANE TECHNICZNE
(bez podwozia / w wyposażeniu podstawowym / z lemieszami dwutarczowymi /przy rozstawie 12,5 cm)
Solitair 9
300
400
450
Ilość lemieszy
24
32
36
Pojemność zbiornika ok. l
1.100
1.500
1.850
Prędkość obrotowa
dmuchawy 1/min
3.000
3.300
3.300
3.200
3.500
3.500
2 / 12
4/8
4/9
Szerokość ścieżki
roboczej w cm
37,5
37,5
37,5
Ciężar w kg
1.050
1.150
1.230
Prędkość obrotowa
dmuchawy 1/min
przy groszku i fasoli
Rozdzielacz / wyjścia na
rozdzielacz
70
Solitair 9
Ilość lemieszy
Pojemność zbiornika ok. l
Prędkość obrotowa
dmuchawy 1/min
Prędkość obrotowa
dmuchawy 1/min
przy groszku i fasoli
Rozdzielacz / wyjścia na
rozdzielacz
Szerokość ścieżki
roboczej w cm
Ciężar w kg
400 K
450 K
500 K
600 K
32
36
40
48
1.500*
(1.850)
1.850
1.850
1.850
3.300
3.300
3.300
3.300
3.500
3.500
3.500
3.500
4/8
4/9
4 / 10
4 / 12
37,5
37,5
37,5
37,5
1.200
1.280
1.360
1.520
* w połączeniu z Zirkon 10 K, siewnik Solitair musi być wyposażony w zbiornik 1850 l (szerokość 160 cm).
Solitair 9
400 KA
450 KA
500 KA
600 KA
32
36
40
48
Pojemność zbiornika ok. l
2.300
2.300
2.300
2.300
Prędkość obrotowa
dmuchawy 1/min
3.300
3.300
3.300
3.300
3.500
3.500
3.500
3.500
4/8
4/9
4 / 10
4 / 12
37,5
37,5
37,5
37,5
1.280
1.370
1.510
1.690
Ilość redlic
Prędkość obrotowa
dmuchawy 1/min
przy groszku i fasoli
Rozdzielacz / wyjścia na
rozdzielacz
Szerokość ścieżki
roboczej w cm
Ciężar w kg
71
32 CZĘŚCI ZAMIENNE
Doppelscheibenschar mit Rolle, Double Disc Coulter with Roller,
Soc double disque avec rouleau
Einscheibenschar, Single Disc Coulter, Soc monodisques
Pos. Bezeichnung
Pos. Bezeichnung
Art.-Nr.
Scheibe,
Washer,
Rondelle
D 13/40 x 0,5 VA
305 8578
1
Schutzkappe,
D 90/87/12
Protection cap,
Capuchon de protection
319 1130
2
Kunststoffabstreifer,
Synthetic scraper,
Racleur synthétique
100 x 3 x 125,5
1 x 40 – 2 x D 9
349 2026
2
Scheibenhalter mit Kufe,
Disc holder with skid,
Support des disques avec patin
RE
LI
481 8029
481 8030
3
Hartmetallabstreifer,
Hard metal scraper,
Racleur en métal dur
105 x 3 x 115
349 2031
3
Klappe,
Flap,
Volet
ES-RE D 8,4/14 x 27
ES-LI D 8,4/14 x 27
481 8528
481 8538
4
Stützrolle kpl.,
D 340/13 x 50
Pressure roller cpl.,
Rouleau de pression cpl.
357 6001
4
Hohlscheibe kpl.,
Hollow disc cpl.,
Disque concave cpl.
D 325/70/34 x 3
582 2603
5
Sechscheibe kpl.,
Disc cpl.,
Disque cpl.
D 350/70/34 x 3 AA
582 6028
5
Kufe,
Skid,
Patin
ESP-RE
ESP-LI
481 8032
481 8033
6
Rillenkugellager,
Ball bearing,
Palier à billes
D 40/13 x 18,3
319 8563
6
Rillenkugellager,
Ball bearing,
Palier à billes
D 40/13 x 18,3
319 8563
Saatstriegel-S, Levelling S-Harrow, Herse niveleuse-S
Stiefelschar, Suffolk Coulter, Soc standard
Pos. Bezeichnung
72
Art.-Nr.
1
Art.-Nr.
1
Scharspitze,
Point, Pointe
187 x 34 x 59 45°
2
Klappe, Flap, Volet
S 19 x 5 x 139,7
3
Stiefelschar,
Suffolk coulter
337 8099
Pos. Bezeichnung
1
H-D 9/4 x 75
353 7056
2
Striegelzinken-S,
S-harrow tine,
D td h
S
V-D 9/4 x 75
353 7057
481 8527
482 6042
Art.-Nr.
Striegelzinken-S,
S-harrow tine,
Dent de herse-S
Einzelstriegel, Single Harrow, Dent de herse
Pos. Bezeichnung
1
Striegelzinken,
Harrow tine,
Dent de herse
Spuranreißer, Track Marker, Traceur
Art.-Nr.
D 10 x 990 U-20 x 140
353 7054
Pos. Bezeichnung
Einzelstriegel – Rad (Saphir), Single Harrow – Wheel (Saphir),
Dent de herse – Roue (Saphir)
Pos. Bezeichnung
1
Art.-Nr.
1
Hohlscheibe,
Hollow disc,
Disque concave
D 380/100
349 0460
2
Lagerung,
Bearing,
Palier
547 8883
3
Schutzkappe,
D 81/77/44
Protection cap,
Capuchon de protection
323 0410
Art.-Nr.
Striegelzinken,
Harrow tine,
Dent de herse
353 7055
Vorauflaufmarkierung, Pre-emergency Marker,
Marqueur de pré-émergence
Spurlockerer mit Halter, Track Scraper with Holder,
Efface-traces avec Support
Pos. Bezeichnung
Pos. Bezeichnung
1
VS 33
337 4361
2
Gänsefußschar mit,
Sicherungsblech,
Duckfoot share with
securing plate,
Soc à patte d’oie avec
tôle de sûreté
G 25 5 x 250
337 4355
3
Striegelzinken-S,
S-harrow tine,
Dent de herse-S
17 x 1,5 x 50 1 x D 11
305 1309
Art.-Nr.
1
Schutzkappe,
D 52/45/12,5 x 11,5 t = 2 319 1127
Protection cap,
Capuchon de protection
2
Hohlscheibe,
Hollow disc,
Disque concave
D 325/70/43 x 3
582 2603
3
Rillenkugellager,
Ball bearing,
Palier à billes
D 40/13 x 18,3
319 8563
Art.-Nr.
Flachschar,
Flat share,
Soc plat
73
33 KONSERWACJA
33.1
Plan smarowania
Wszystkie punkty smarowania należy smarować zgodnie z planem smarowania:
Plan smarowania
Przeguby drążków
kierujących lemieszy
dwutarczowych
Przeguby lemieszy
jednotarczowych i
lemieszy z ostrym k¹tem
natarcia
Przeguby brony
posiewnej S (po 1x)
Przeguby znakowania
przedwschodowego (po
1x)
Przeguby składane
szyny siewnej (2x)
Przeguby składane
spulchniacza śladu (4x)
Łożyska tarcz
spulchniacza śladu (2x)
Cylindry hydrauliczne
podnoszenia lemieszy
(4x)
Co 50
godzin
pracy
Co 100
Po
Przed
Po
godzinpr każdym przerwą przerwie
acy
czyszcze- zimową zimowej
niu
wysokociśnieniowym
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Łańcuch wałów siewnych i mieszania musi być olejony co 50 godzin pracy.
33.2
Śruby
Wszystkie śruby i nakrętki należy dociągnąć po pierwszych godzinach pracy
- najpóźniej po ośmiu. Następnie co 50 godzin pracy sprawdzić śruby pod
kątem mocnego osadzenia i w razie potrzeby dociągnąć lub zabezpieczyć
74
Loctite!
33.3
Węże hydrauliczne
Węże hydrauliczne należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń i porowatości. Porowate lub uszkodzone węże należy natychmiast wymieniać.
Węże hydrauliczne należy wymieniać najpóźniej po 6 latach po dacie produkcji zaznaczonej na wężach! Używać wyłącznie węży hydraulicznych dopuszczonych przez firmę Lemken!
33.4
Kółka siewne i klapy denne
Przed przerwą zimową lub dłuższymi przestojami należy opróżnić siewnik
Solitair, wyczyścić go i całkowicie otworzyć klapy denne, aby uniknąć
działania myszy na kółka siewne i klapy denne.
33.5
Lemiesze tarczowe i krążki dociskowe
Niepowleczone powierzchnie lemieszy tarczowych należy smarować smarem stałym na dłuższy okres przerwy użycia ekologicznym smarem, aby
uniknąć tworzenia się rdzy.
Zużyte lemiesze tarczowe i skrobaki należy wymieniać w odopwiednim czasie. Używać wyłącznie oryginalnych części eksploatacyjnych firmy Lemken!
33.6
Czyszczenie agregatem wysokociśnieniowym
Przy czyszczeniu agregatem wysokociśnieniowym należy zapewnić, aby do
podzespołów elektrycznych i elektronicznych nie dostała się woda. Należy
również unikać kierowania strumienia wysokiego ciśnienia bezpośrednio na
miejsca łożyskowania szyn lemieszy, lemiesze tarczowe i krążki dociskowe!
33.7
Cyklon
Cyklon oddziela pył od zasysanego powietrza w 85% i wyrzuca automatycznie zebrany pył. Funkcję cyklonu należy regularnie sprawdzać (patrz rozdział
„Cyklon”).
75
33.8
Rura powietrzna
Rura powietrzna musi być kontrolowana i sprawdzana przed i po
sezonie. W tym celu należy zdemontować pokrywę (X5) i uwolnić
komorę wewnętrzną rury powietrznej z pyłu. Następnie ponownie
zamontować pokrywę (X5).
33.9
Zderzak końcowy
Zderzaki końcowe (X7) siewnika
Solitair zawieszonego na składanym i podwieszanym agregacie uprawowym
muszą być regularnie kontrolowane pod kątem działania. Regularnie
sprawdzać zamocowanie śrub (X8).
• Przeczytać i przestrzegać
„Konserwacja”!
wskazówki
bezpieczeństwa
34 HAŁAS, DWIĘK POWIETRZNY
Poziom hałasu urządzeń siewników SOLITAIR wynosi podczas pracy poniżej
90 dB i 95 dBA. Podczas pracy kabina kierowcy ciągnika musi być zamknięta
lub należy nosić nauszniki!
35 ZLOMOWANIE
Przy zlomowaniu urzadzenia, przed demontazern pojedyncze czesci
urzadzenia nalezy zlozyc i calkowicie opuscic.
Zlomowanie moze przeprowadzic tylko osoba odpowiednio przeszkolona.
36 UWAGI
Ponieważ zakres dostawy opiera się na zleceniu, wyposażenie zakupionego
urządzenia może różnić się od niektórych opisów i ilustracji. Aby móc dostosować nasze urządzenia do stale postępującego stanu technicznego,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w kształcie, wyposażeniu
i technice.
76
INDEKS HASEŁ
B
Brona posiewna S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
C
Centralna regulacja docisku lemieszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Cyklon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Czujniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 59
D
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Dmuchawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Docisk lemieszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Drążki podnośne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dyszel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
E
Einscheibenschare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Elektronische Füllstandsüberwachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
G
Głębokość odkładania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gebläsehydraulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
H
Hydrauliczna regulacja docisku lemieszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Hydrauliczna regulacja docisku lemieszy przy podnoszeniu lemieszy . . . 37
Hydrauliczne podnoszenie lemieszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
J
Jazda transportowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
K
Klapy denne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kółka wysiewające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kółko podporowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
77
Kontrola ścieżek roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kontrola rozdzielacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kontrola rury wysiewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Krążek dociskowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
L
Lemiesze tarczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
M
Mechaniczna regulacja docisku lemieszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mechanizm jezdny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Minimalny balast czołowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Montaż i demontaż siewnika Solitair z podwoziem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
O
Obciążenia na oś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Obciążenie na przednią oś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Obciążenie na tylną oś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odłączanie szerokości części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Oznakowanie węży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
P
Pierwsze użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Plan smarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Podłączanie i odłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Podwójne lemiesze tarczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pojedyncza brona chwastownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pojemność zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 71
Prędkość obrotowa dmuchawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 70, 71
Próba wysiewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
R
Regulacja docisku pojedynczych lemieszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ródła prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rozdzielacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rozkładanie szyny wysiewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
78
S
Säräder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Składanie szyny wysiewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spornrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Spulchniacz śladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Stiefelschare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Striegelaushebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Szczelinowe wały wysiewające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Szerokość ścieżki roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Szyna wysiewająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
T
Tabela wysiewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tabliczki OSTRZEGAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 14
W
Włączanie kółek wysiewających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wał wysiewający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 40
Wahadło pociągowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wyłączanie kółek wysiewających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Z
Zasuwa odcinająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 44
Zbiornik na materiał siewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Znacznik śladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 56
Znakowanie przedwschodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
79
80
DEKLARACJA ZGODNOŚCI z przepisami UE
zgodnie z dyrektywą UE 89/392/EWG
Déclaration de conformité pour la CEE
conforme ŕ la directive de la CEE 89/392/CEE
EG-Conformiteitsverklaring
overeenkomstig de EG-richtlijn 89/392 EWG
My,
Nous,
Wij,
LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Str. 5
D-46519 Alpen,
oświadczamy wyłącznie na własną odpowiedzialność, że produkt
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
verklaren enig in verantwoording, dat het product
LEMKEN siewnik rzędowy Solitair 9
___ ___ ___ ___ ___ ___
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(produkt, typ/Marque, modčle/Fabricant, type)
(nr fabryczny/ Nr.)
do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, odpowiada w zakresie
wyposażenia fabrycznego podstawowym wymagom bezpieczeństwa i
higieny pracy wg dyrektywy UE 89/392/EWG.
faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales
en matičre de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la CEE 89/
392/CEE.
waarop deze verklaring betrekking heeft, met de desbetreffende
grondlegende veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen 89/
392/EWG overeenkomt.
Alpen, dnia
_________________________
(Miejsce i data wystawienia/ Lieu
(Podpis osoby uprawnionej/Nom de la personne
et date/Plaats en datum van de verklaring)
autorisée/Naam van bevoegd persoon)
81

Podobne dokumenty