INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W

Transkrypt

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
W SYTUACJI WYNAJMU POKOI GOŚCINNYCH
1. Wynajem pokoi jako działalność gospodarcza.
Podatek od nieruchomości został uregulowany w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.; dalej „u.p.o.l”).
Definiując pojęcie „działalności gospodarczej” ustawa ta bezpośrednio odsyła do przepisów
ustawy Prawo działalności gospodarczej (która utraciła moc na rzecz ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej). Zatem dla potrzeb podatku od nieruchomości na mocy art. 2
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz.
1447 z późn. zm.) „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany
i ciągły”.
Tym samym wynajem pokoi gościnnych (apartamentów, itp.) w celach turystycznych czy
wypoczynkowych jest działalnością gospodarczą o ile jest prowadzona w sposób
zoorganizowany, ciągły i zarobkowy. Nieruchomości związane z tą działalnością winny być
stosownie opodatkowane podatkiem od nieruchomości niezależnie w jakiej formie i przez
kogo prowadzona jest działalność gospodarcza.
Podatnikiem podatku od nieruchomości zawsze jest właściciel nieruchomości.
Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu nawet jeżeli nieruchomość zostanie oddana w
najem, dzierżawę, itp.
Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa bądź
jednostki samorządu terytorialnego – wtedy podatnikiem jest użytkownik wieczysty gruntów
bądź posiadacz na podstawie stosownej umowy.
2. Przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
1) grunty,
2) budynki,
3) budowle (altany, grille, utwardzenia parkingów i dróg, ogrodzenia, itp.) związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawą opodatkowania jest:
1) dla gruntów – powierzchnia,
2) dla budynków – powierzchnia użytkowa,
3) dla budowli – ich wartość.
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 5 u.p.o.l. powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to
powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa
się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Ponadto na mocy art. 1a ust. 1 pkt. 3 u.p.o.l. grunty, budynki i budowle związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w
posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z
wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami (wyjątek
omówiony w pkt. 4).
Stawki podatku od nieruchomości określane są przez Radę Miasta i publikowane m.in.
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wisla.pl). Na rok 2012 obowiązuje uchwała nr
XI/144/2011 z dnia 27 października 2011 r. w której określono następujące stawki podatku:
dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,78 zł/m2 rocznie,
dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych – 20,81 zł/m2
rocznie, dla budowli – 2% wartości rocznie.
Wszelkie nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy, bądź podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady podlegają opodatkowaniu stawkami
podatku odpowiednimi dla działalności gospodarczej.
3. Terminy.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu
opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Stosownie do art. 6 ust. 6 u.p.o.l osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu
organowi podatkowemu „informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych ...” w
ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku.
Informację taką można złożyć również w formie elektronicznej poprzez system SEKAP.
(www.sekap.pl)
Zwrócić uwagę należy na okoliczność, że wykonywanie działalności gospodarczej
obejmuje nie tylko faktyczne wykonanie czynności należących do zakresu tej działalności,
lecz także czynności zmierzające do zaistnienia takich czynności gospodarczych (czynności
przygotowawcze). Prowadzenie działalności gospodarczej występuje zarówno w okresach
wykonywania innych czynności związanych z działalnością – takich jak poszukiwanie nowych
klientów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, załatwianie spraw urzędowych. Wszystkie te
czynności pozostają w ścisłym związku z działalnością usługową, bowiem zmierzają do
stworzenia właściwych warunków do jej wykonywania.
Reasumując, rozpoczęcie (zakończenie) prowadzenia działalności gospodarczej wywołuje
skutki w podatku od nieruchomości od pierwszego dnia następnego miesiąca. Za
prowadzenie działalności gospodarczej należy rozumieć również wszelkie czynności
przygotowawcze jak np. poszukiwanie klientów. Wraz z każdą zmianą mającą wpływ na
wysokość podatku od nieruchomości (np. rozpoczęcie, zakończenie czy zawieszenie
prowadzenia działalności gospodarczej) należy złożyć stosowne oświadczenie podatkowe.
4. Wynajem pokoi w budynku mieszkalnym.
Wszelkie nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy, bądź podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu stawkami podatku
odpowiednimi dla działalności gospodarczej. Dzieje się tak nawet jeżeli nieruchomość jest
związana z działalnością gospodarczą wyłącznie pośrednio i w danym czasie nie jest
faktycznie wykorzystywana do jej prowadzenia. Wyjątek od tej zasady stanowią budynki
mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami.
Budynek mieszkalny (bądź jego część) podlega opodatkowaniu wg. stawek jak dla
działalności gospodarczej w sytuacji gdy został „zajęty na prowadzenie działalności
gospodarczej” (art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b u.p.o.l). W praktyce oznacza to, że budynek
mieszkalny jest opodatkowany największymi stawkami podatku wyłącznie w okresach gdy
jest faktycznie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym należy
pamiętać poczynione już uwagi, że prowadzeniem działalności gospodarczej są również
wszelkie czynności przygotowawcze.
Z opisanego wyjątku dotyczącego budynków mieszkalnych wynika, że w okresie
zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest, że nie będą one podlegać
opodatkowaniu najwyższymi stawkami. Wymagane jest jednak w takiej sytuacji złożenie
przez podatnika korekty informacji podatkowej oraz udokumentowanie zawieszenia
prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl)
5. Inne opłaty i obowiązki.
Na terenie Miasta Wisły od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych pobierana jest opłata miejscowa.
Każdy obiekt świadczący usługi hotelarskie (nie będący obiektem hotelarskim) podlega
wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła.
z up. Burmistrza
mgr inż. Damian Cieślar
Z-ca Skarbnika Miasta

Podobne dokumenty