LCC [POL]

Komentarze

Transkrypt

LCC [POL]
Instrukcja obsługi
LCC [POL]
05/2014
LCC — gumowa
LCC — metalowa
Typ pompy:
Numer seryjny pompy:
Data:
Nabywca:
Numer zamówienia nabywcy:
Numer zlecenia na wykonanie pracy GIW:
Wysłano do:
Zamawiając części zamienne należy podać numer seryjny pompy.
Jest to standardowa instrukcja konserwacji, dostarczona jako udogodnienie dla użytkownika.
Niniejsza instrukcja może zawierać dodatkową dokumentację, niedotyczącą określonej pompy.
GIW INDUSTRIES, INC.
KSB AG
5000 Wrightsboro Road
Grovetown, GA 30813 Stany Zjednoczone
Johann-Klein-Str. 9
D-67227 Frankenthal, Niemcy
+1 (888) 832-4449
FAKS +1 (706) 855-5151
www.giwindustries.com
+49 6233 86-0
FAKS +49 6233 86-3289
www.ksb.com
1
LCC [POL]
Informacje prawne/prawa autorskie
Instrukcja montażu/eksploatacji LCC
Oryginalna instrukcja eksploatacji (w języku angielskim)
W przypadku niezgodności między wersji w języku lokalnym a oryginalną instrukcją eksploatacji, zastosowanie ma instrukcja oryginalna.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartości niniejszego dokumentu nie można rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, edytować lub
przetwarzać w żadnym ani w inny sposób przesyłać, publikować lub udostępniać stronom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KSB.
Modyfikacje techniczne mogą zostać wprowadzone bez uprzedniego powiadomienia.
© GIW Industries, Inc. 05.2014
2
LCC [POL]
Spis treści
Rozdział
Strona
1 Informacje
6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Bezpieczeństwo
Oznaczenia bezpieczeństwa
Kwalifikacje i szkolenie personelu
Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa
Świadomość w zakresie bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora
Instrukcje
bezpieczeństwa
dotyczące
konserwacji, kontroli i montażu
Nieautoryzowane modyfikacje i wytwarzanie
części zamiennych
Nieautoryzowane tryby eksploatacji
Bezpieczeństwo montażu i demontażu
7 7 7 8 8 8 2.7 2.8 2.9 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Opis
Specyfikacja techniczna
Oznaczenie
Szczegóły konstrukcyjne
Charakterystyka dotycząca hałasu
Akcesoria
Wymiary i masy
Siły i momenty na dyszach
15 15 15 15 16 16 16 17 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 Montaż na miejscu
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
Fundament
Montaż płyty podstawy i pompy
Wyrównywanie pompy i zespołu napędowego dla
pomp poziomych
Miejsce montażu
Podłączanie orurowania
Połączenia instalacji pomocniczych
Osłony zabezpieczające
Monitorowanie temperatury oleju (oporowy
czujnik temperatury)
Końcowe sprawdzenie
Podłączenie do zasilania
18 18 18 18 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 6.3 6.3.1 6.4 6.4.1 6.4.2 Rozruch, uruchamianie i wyłączanie
Rozruch/przywracanie do eksploatacji
Smarowanie łożyska
Rozruch uszczelnienia wału
Sprawdzanie kierunku obrotów
Czyszczenie orurowania instalacji
Sito ssące
Uruchamianie
Zalewanie pompy
Wyłączanie
Środki, które należy podjąć dla długotrwałego
wyłączenia
Warunki graniczne eksploatacji
Graniczne wartości temperatur
Częstotliwość przełączania
7 7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.4 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 czynnika
26 26 27 27 27 27 28 31 31 31 32 32 8.3.3 8.3.4 8.4 Strona mechaniczna
Informacje ogólne na temat strony mechanicznej
Demontaż strony mechanicznej
Montaż strony mechanicznej
Montaż łożysk
Montaż
łożyska
oporowego
w
układzie
rozbieżnym
Montaż łożyska oporowego w układzie zbieżnym
Montaż pokryw końcowych i uszczelnień
Montaż zespołu łożyska
9 9.1 9.1.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 Uszczelnienie wału
Uszczelnienie mechaniczne
Montaż i demontaż uszczelnienia mechanicznego
Dławnica
Uszczelka dławnicy
Zespół dławnicy
Konserwacja dławnicy
Uszczelnienie ekspelera
Montaż ekspelera
Demontaż ekspelera
Luz roboczy ekspelera
38 38 38 38 39 39 40 41 42 42 43 10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.3.5 10.4 Część mokra
Informacje na temat części mokrej
Osłona pompy
Forma wirnika
Demontaż części mokrej
Demontaż wirnika
Narzędzie do odkręcania wirnika
Narzędzie do podnoszenia wirnika
Demontaż osłony
Demontaż wyłożenia elastomerowego
Montaż części mokrej
Montaż tulei wału
Montaż osłony
Część mokra z elastomerowym wyłożeniem
Montaż wirnika
Płyta i tuleja ssawna (tylko pompy LCC-H)
Ustawianie luzu końcówki
44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 11 11.1 11.2 Oprzyrządowanie
Wymagania dotyczące momentu dokręcania
Zapas części zamiennych
49 49 50 12 Rozwiązywanie problemów
51 13 13.1 Załączniki
Uszczelnienia Duo Cone
53 53 8 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.3.2 10 11 Gęstość
pompowanego
technologicznego
Eksploatacja pomp zanurzalnych
Strona
Konserwacja
Nadzór eksploatacji
Opróżnianie/utylizacja
Smarowanie i wymiana smaru
Eksploatacja w zanurzeniu
Procedury
zapewniające
maksymalną
długotrwałość eksploatacji części
Problemy występujące podczas eksploatacji i ich
rozwiązania
7.5 10 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 5.7 5.8 6.5 8 8 8 11 11 12 13 14 5.3.2 5.4 5.4.1 5.5 5.6 6.4.3 8 Transport i przechowywanie
Bezpieczeństwo transportu i obchodzenia się z
urządzeniem
Wymagania dotyczące przechowywania
Przechowywanie nowych pomp — pompy objęte
gwarancją
Przechowywanie pompy
Przechowywanie części pompy
Czynności po zakończeniu przechowywania
Zalecenia dotyczące podnoszenia
3.2 3.2.1 Rozdział
28 28 33 34 36 37 UWAGI 55 Ogólny rysunek z listą elementów
3
56 LCC [POL]
Indeks
Rozdział
Akcesoria
Alignment
Auxillary Connections
Baseplate
Bezpieczeństwo demontażu
Bezpieczeństwo montażu
Bezpieczeństwo, nieprzestrzeganie
Bezpieczeństwo, operatora
Bezpieczeństwo, transport i
obchodzenie się z urządzeniem
Bezpieczeństwo
Charakterystyka dotycząca hałasu
Część mokra
Części zamienne, nieautoryzowane modyfikacje
Częstotliwość przełączania
Demontaż części mokrej
Demontaż elastomerowej części mokrej
Demontaż osłony
Demontaż strony mechanicznej
Demontaż uszczelnienia ekspelera
Demontaż wirnika, narzędzie do odkręcania
Demontaż wirnika, narzędzie do podnoszenia
Demontaż wirnika
Demontaż, część mokra
Demontaż, strona mechaniczna
Dławnica, rozruch
Dławnica
Ekspeler, konserwacja
Ekspeler
Eksploatacja pomp zanurzalnych
Eksploatacja w zanurzeniu
Eksploatacja, nieautoryzowane tryby
Eksploatacyjny przepływ i wysokość
podnoszenia
Foundation
Gęstość pompowanego czynnika
technologicznego
Graniczne wartości temperatur
Instalacja łożysk
Installation, Location
Installation
Kawitacja/parametry ciśnienia na ssaniu netto
Kierunek obrotów
Konserwacja dławnicy
Konserwacja, bezpieczeństwo
Konserwacja
Konstrukcja instalacji rurowej
Konstrukcja studzienki
Kontrola, bezpieczeństwo
Luz roboczy ekspelera
Masy
Montaż części mokrej
Montaż elastomerowej części mokrej
Montaż i demontaż uszczelnienia mechanicznego
Montaż łożyska oporowego
(w układzie rozbieżnym)
Montaż łożyska oporowego
(w układzie zbieżnym)
Montaż osłony
Montaż płyty i tulei ssawnej (tylko pompy LCC-H)
Montaż pokryw końcowych i uszczelnień
Montaż strony mechanicznej
Montaż wirnika
Montaż zespołu łożyska
Montaż, bezpieczeństwo
4.5
5.3.1
5.4.1
5.3
2.9
2.9
2.3
2.5
Strona
16
19
20
18
8
8
8
8
3.1
2
4.4
10
2.7
6.4.2
10.2
10.2.5
10.2.4
8.2
9.3.2
10.2.2
10.2.3
10.2.1
10.2
8.2
6.1.2
9.2
7.4
9.3
6.5
7.3.3
2.8
10
7
16
44
8
25
44
45
45
31
42
45
45
44
44
31
23
38
28
41
26
28
8
7.5
5.2
29
18
6.4.3
6.4.1
8.3.1
5.3.2
5
7.5
6.1.3
9.2.3
2.6
7
7.5
7.5
2.6
9.3.3
4.6
10.3
10.3.3
9.1.1
26
25
32
19
18
29
23
40
8
27
29
28
8
43
16
45
46
38
8.3.2
33
8.3.3
10.3.2
10.3.5
8.3.4
8.3
10.3.4
8.4
2.6
34
46
47
36
32
46
37
8
Rozdział
Montaż, część mokra
Montaż, Strona mechaniczna
Oil Temperature Monitoring
Okres eksploatacji części
Opis pompy
Opróżnianie/utylizacja
Oprzyrządowanie
Orurowanie, czyszczenie
Orurowanie, dopuszczalne siły i momenty
Osłona, okres eksploatacji części
Osłona
Oznaczenia bezpieczeństwa
Oznaczenia pomp
Personel
Piping, Connecting
Podnoszenie
Power Supply
Problemy dotyczące zużycia i ich rozwiązania
Problemy występujące podczas
eksploatacji i ich rozwiązania
Przechowywanie, pompy objęte gwarancją
Regulacja luzu końcówki
Rozruch / Przywracanie do eksploatacji
Rozruch, Zespół łożyska
Rozruch
Rozwiązywanie problemów
RTD Installation
Rysunki
Safety Guards
Safety, Final Check
Safety, Regulations
Sito ssące
Smarowanie łożysk, Rozruch
Specyfikacja pompy
Śruby zaciskowe zespołu łożyska
Strona mechaniczna
Świadomość w zakresie bezpieczeństwa
Szczegóły konstrukcyjne pompy
Transport, przechowywanie i
obchodzenie się z urządzeniem
Tuleja ssawna, okres eksploatacji części
Tuleja wału, montaż
Uruchamianie
Uruchamianie
Uszczelka dławnicy
Uszczelka
Uszczelnienia mechaniczne
Uszczelnienie mechaniczne, rozruch
Uszczelnienie wału, rozruch
Uszczelnienie wału
Warunki graniczne eksploatacji
Wirnik, okres eksploatacji części
Wirnik
Wyłączanie
Wyłączanie
Wyłączenie, długotrwałe
Wymagania dotyczące momentu dokręcania
Wymagania dotyczące przechowywania
Wymagania dotyczące wody uszczelniającej
Wymiana smaru
Wymiary
Wyposażenie do konserwacji
Zalewanie pompy
Zapas części zamiennych
Zespół dławnicy
4
Strona
10.3
45
8.3
32
5.6
20
7.4
28
4
15
7.2
27
11
49
6.1.4
23
4.7
17
7.4
28
10.1.1
44
2.1
7
4.2
15
2,2
7
5.4
20
3.3
14
5.8
20
7.5
28
7.5
3.2.1
10.4
6.1
6.1.1
6
12
5.6
5.5
5.7
5.1
6.1.5
6.1.1
4.1
8.4
8
2.4
4.3
28
11
47
21
21
21
51
20
56
20
20
18
23
21
15
37
31
8
15
3
7.4
10.3.1
6
6.2
9.2.1
9.2.1
9.1
6.1.2
6.1.4
9
6.4
7.4
10.1.2
6
6.3
6.3.2
11.1
3.2
9.2.3
7.3
4.6
11
6.2.1
11.2
9.2.2
10
28
45
21
24
39
39
38
23
23
38
25
28
44
21
24
25
49
13
40
27
16
49
24
50
39
LCC [POL]
Zespół uszczelnienia ekspelera
9.3.1
42
5
LCC [POL]
1
Informacje
PRZESTROGA
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje odnoszące się do niezawodnej, właściwej i efektywnej
eksploatacji. Postępowanie zgodne z instrukcjami eksploatacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia
niezawodności i długiego okresu użytkowania pompy oraz uniknięcia wszelkich zagrożeń.
Niniejsze instrukcje eksploatacji nie uwzględniają lokalnych przepisów. Operator musi zapewnić ich ścisłe przestrzeganie przez
wszystkich, w tym personel wezwany w celu wykonania czynności montażowych.
OSTRZEŻENIE
Niniejszej pompy/zespołu nie wolno eksploatować poza zakresem wartości granicznych określonych
w dokumentacji technicznej dla pompowanego czynnika technologicznego, prędkości, gęstości, ciśnienie,
temperatury i parametrów znamionowych silnika. Należy zapewnić eksploatację zgodną z zaleceniami
podanymi w niniejszej instrukcji lub w dokumentacji dotyczącej umowy.
Na tabliczce znamionowej podano serię/rozmiar dla typu, główne dane eksploatacyjne oraz numer seryjny. Te informacje
należy podawać we wszystkich zapytaniach, powtórnych zamówieniach, a w szczególności podczas zamawiania części
zamiennych.
Niniejsza instrukcja może zawierać informacje nieodnoszące się do pompy/zespołu. Pompa/zespół może nie być wyposażona
we wszystkie funkcje lub dodatkowe elementy opisane w niniejszej instrukcji Szczegóły są zawarte na rysunkach
pompy/zespołu lub w zestawieniu materiałowym.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub zaleceń wykraczających poza zakres niniejszej instrukcji
bądź w razie uszkodzeń należy skontaktować się z przedstawicielem firm GIW/KSB.
6
LCC [POL]
2
Bezpieczeństwo
Niniejsze instrukcje eksploatacji zawierają podstawowe informacje, zgodnie z którymi należy postępować podczas montażu,
eksploatacji i konserwacji. W związku z tym niniejszą instrukcję obsługi musi przeczytać i przyswoić sobie przez
przystąpieniem do montażu i rozruchu personel montażowy oraz odpowiedzialny wyszkolony personel/operatorzy. Należy ją
również przechowywać zawsze w pobliżu miejsca eksploatacji maszyny/zespołu tak, aby była łatwo dostępna.
Konieczne jest przestrzeganie nie tylko ogólnych instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszym rozdziale „Bezpieczeństwo”,
ale również tego rodzaju instrukcji wyróżnionych w poszczególnych ustępach.
2.1
Oznaczenia bezpieczeństwa
Definicje symboli/oznaczeń bezpieczeństwa
Symbol
Opis
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO
To słowo sygnalizujące wskazuje zagrożenie stwarzające wysokie ryzyko, które, jeśli nie
zostanie uniknięte, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
To słowo sygnalizujące wskazuje zagrożenie stwarzające średnie ryzyko, które, jeśli nie
zostanie uniknięte, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
PRZESTROGA
PRZESTROGA
To słowo sygnalizujące wskazuje zagrożenie, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może
spowodować uszkodzenie maszyny i obniżenie jej sprawności.
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Ten symbol identyfikuje informację dotyczącą unikania eksplozji w przestrzeniach zagrożenia
wybuchem, zgodnie z dyrektywą WE 94/9/WE (ATEX).
Zagrożenie ogólne
W połączeniu z jednym ze słów sygnalizujących ten symbol wskazuje zagrożenie, które
spowoduje lub może spowodować śmierć bądź poważne obrażenia ciała.
Zagrożenie elektryczne
W połączeniu z jednym ze słów sygnalizujących ten symbol wskazuje zagrożenie związane
z napięciem elektrycznym i identyfikuje informacje dotyczące ochrony przed napięciem.
Uszkodzenie maszyny
W połączeniu ze słowem sygnalizującym PRZESTROGA ten symbol wskazuje zagrożenie dla
maszyny i jej sprawności.
Instrukcje umieszczone bezpośrednio na maszynie takie, jak:

strzałki wskazujące kierunek obrotów

oznaczenia połączeń płynu muszą być zawsze przestrzegane i utrzymywane w stanie zapewniającym ich czytelność.
2.2
Kwalifikacje i szkolenie personelu
Wszyscy członkowie personelu biorącego udział w eksploatacji, konserwacji, kontroli i montażu maszyny muszą być w pełni
wykwalifikowani w zakresie przydzielonych im prac.
Operator musi jasno określić zakresy odpowiedzialności, kompetencje personelu i nadzór nad nim. Jeśli członkowie danego
personelu nie dysponują aktualnie wymaganą wiedzą, należy zapewnić im odpowiednie szkolenie i instrukcje. W razie potrzeby
operator może zlecić producentowi/dostawcy zapewnienie takiego szkolenia. Oprócz tego operator jest odpowiedzialny za
zapewnienie pełnego zrozumienia przez odpowiedzialny personel treści instrukcji obsługi.
7
LCC [POL]
2.3
Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może narazić na zagrożenie personel, środowisko i samą maszynę.
Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa spowoduje również utratę wszelkich praw do roszczeń
odszkodowawczych.
Nieprzestrzeganie instrukcji może w szczególności skutkować np.:

Nieprawidłowym działaniem ważnych funkcji maszyny/zespołu

Niepowodzeniem zalecanych procedur konserwacji i serwisu

Zagrożeniem dla osób powodowanym przez czynniki elektryczne, mechaniczne i chemiczne

Zagrożeniem dla środowiska wskutek wycieku substancji niebezpiecznych.
2.4
Świadomość w zakresie bezpieczeństwa
Konieczne jest przestrzeganie dotyczących bezpieczeństwa wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji, obowiązujących
krajowych i lokalnych przepisów BHP oraz własnych wewnętrznych przepisów BHP operatora.
2.5
Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora





2.6
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, kontroli i montażu





2.7
Operator musi wyposażyć w osłonę wszystkie gorące lub zimne elementy, które mogą stwarzać zagrożenie.
Osłon zamocowanych w celu zapobieżenia przypadkowemu kontaktowi z częściami ruchomymi (np. sprzęgłami) nie wolno
demontować podczas pracy maszyny.
Wycieki (np. na uszczelce wału) pompowanego niebezpiecznego czynnika technologicznego (np. wybuchowy, toksyczny,
gorący) należy zlikwidować w celu uniknięcia zagrożenia dla osób i środowiska. Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów prawnych.
Konieczna jest eliminacja zagrożeń elektrycznych. (Patrz odpowiednie przepisy dotyczące bezpieczeństwa, obowiązujące
w innych krajach i/lun u lokalnych dostawców energii).
Mieszanie nieodpowiednich czynników technologicznych może spowodować wzrost ciśnienia i możliwą eksplozję.
Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonania wszystkich czynności związanych z konserwacją, kontrolą
i montażem przez autoryzowany i wykwalifikowany personel, który gruntownie zapoznał się z instrukcją.
Wszystkie prace na maszynie muszą być wykonywane w stanie spoczynku. Przerywając eksploatację maszyny należy
ściśle przestrzegać procedury wyłączania opisanej w instrukcji.
Pompy lub zespoły pomp pompujące czynniki technologiczne niebezpieczne dla zdrowia należy odkazić.
Natychmiast po zakończeniu prac należy ponownie zamontować lub aktywować ponownie wszystkie urządzenia
zabezpieczające.
Przywracając maszynę do eksploatacji należy przestrzegać wszystkich instrukcji podanych w rozdziale 6 „Rozruch”.
Nieautoryzowane modyfikacje i wytwarzanie części zamiennych
Wprowadzanie modyfikacji lub zmian maszyny jest dozwolone wyłącznie po konsultacjach z producentem. Bezpieczeństwo
zapewnia stosowanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów autoryzowanych przez producenta. Stosowanie innych
części może spowodować unieważnienie odpowiedzialności producenta za uszkodzenia lub gwarancji.
2.8
Nieautoryzowane tryby eksploatacji
Gwarancje dotyczące niezawodności eksploatacyjnej i bezpieczeństwa dostarczonej pompy/zespołu obowiązują wyłącznie
w przypadku eksploatowania maszyny zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w kolejnych rozdziałach. W żadnych
okolicznościach nie wolno przekraczać wartości granicznych określonych w arkuszu danych.
2.9
Bezpieczeństwo montażu i demontażu
Rysunki przekrojowe i zestawienia materiałowe dotyczące danej pompy i osprzętu znajdują się z oficjalnej kopii
dokumentacji dostarczonej przez firmę GIW/KSB. Może być one dostarczana oddzielnie od pompy i zawierać
rysunki oraz zestawienia materiałowe jako załączniki do niniejszej podstawowej instrukcji.


Demontaż i podobny montaż należy zawsze wykonywać zgodnie z regułami uznanej praktyki inżynierskiej i odpowiednimi
rysunkami przekrojowymi. Wszelkie prace przy silniku, reduktorze zębatym, uszczelnieniu mechanicznym oraz innym
osprzętem poza pompą muszą być prowadzone zgodnie ze specyfikacjami i przepisami odpowiedniego dostawcy.
Przed zmontowaniem należy dokładnie wyczyścić wszystkie współpracujące powierzchnie zdemontowanych części
i sprawdzić je pod kątem oznak zużycia. Uszkodzone lub zużyte podzespoły należy zastąpić oryginalnymi częściami
zamiennymi. Należy upewnić się, że powierzchnie uszczelnień są czyste, a pierścienie O-ring i uszczelki są prawidłowo
zamontowane. Zaleca się stosowanie za każdym razem podczas ponownego montażu pompy nowych elementów
uszczelniających (pierścieni O-ring i uszczelek). Należy upewnić się, że nowe uszczelki mają taką samą grubość, jak stare.
8
LCC [POL]




W miarę możliwości należy unikać stosowania środków wspomagających montaż. Jeśli wymagane jest stosowanie
środków wspomagających montaż, należy użyć dostępnego w handlu kleju kontaktowego. Klej należy nakładać wyłącznie
w wybranych punktach (trzech–czterech), cienkimi warstwami. Nie wolno stosować klejów cyjanoakrylowych (klejów
szybkowiążących). Jeśli w niektórych przypadkach wymagane jest stosowanie środków wspomagających montaż lub
zapobiegających sklejaniu się innych niż opisane, należy skontaktować się z producentem materiału uszczelniającego.
Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonania wszystkich czynności związanych z konserwacją, kontrolą
i montażem przez autoryzowany i wykwalifikowany personel, który gruntownie zapoznał się z niniejszą instrukcją obsługi.
Konserwacja prowadzona zgodnie z regularnym harmonogramem pomoże uniknąć kosztowych napraw i przyczyni się do
bezproblemowego, niezawodnego działania pompy przy ponoszeniu minimalnych wydatków na konserwację.
Prace naprawcze i konserwacyjne przy pompie mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie wyszkolony personel,
przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie należy ogrzewać piasty lub końcówki wirnika, ponieważ w końcówce znajduje się uszczelniona wnęka.
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!
OSTRZEŻENIE







Należy zawsze przestrzegać odpowiednich procedur podnoszenia, mocowania i bezpieczeństwa. Nie
wolno próbować podnosić ciężkich elementów ręcznie, ponieważ może to spowodować obrażenia
ciała i uszkodzenia sprzętu.
Prace przy zespole można wykonywać wyłącznie po odłączeniu i zablokowaniu połączeń
elektrycznych. Należy upewnić się, że nie możliwe jest przypadkowe włączenie zespołu pompy.
Pompy pompujące ciecze stwarzające zagrożenie dla zdrowia należy odkażać. Spuszczając czynnik
technologiczny należy zadbać, aby nie występowało zagrożenie dla ludzi lub środowiska. Należy
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.
Przed rozmontowaniem lub ponownym zmontowaniem należy zabezpieczyć pompę, aby niemożliwe
było jej przypadkowe włączenie. Elementy odcinające na dyszach ssącej i wylotowej muszą być
zamknięte. Pompę należy ochłodzić do temperatury otoczenia, opróżnić i wypuścić z niej ciśnienie.
Przed rozmontowaniem lub ponownym zmontowaniem pionowych pomp zanurzeniowych należy
wymontować silnik i wyciągnąć zespół z miski.
Kończąc prace należy prawidłowo zamontować ponownie i/lub reaktywować przed uruchomieniem
zespołu pomp wszystkie urządzenia bezpieczeństwa lub ochronne.
Należy zawsze upewnić się, że wyposażenie do podnoszenia nie powoduje zakleszczenia
obrotowego pierścienia do podnoszenia. Zakleszczenie może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Podczas podnoszenia płyty z dwoma obrotowymi pierścieniami do podnoszenia nie wolno
dopuszczać, aby kąt między linami naprężenia biegnącymi od pierścieni przekraczał 120°. Może to
spowodować uszkodzenie pierścienia podnoszącego.
MAKS. 120°
NIE wolno dopuszczać do zakleszczenia
wyposażenia do podnoszenia
9
Kąt między liniami naprężenia NIE może przekraczać 120°.
LCC [POL]
3
Transport i przechowywanie
3.1
Bezpieczeństwo transportu i obchodzenia się z urządzeniem
OSTRZEŻENIE




Należy zawsze przestrzegać odpowiednich procedur podnoszenia, mocowania i bezpieczeństwa.
Wyślizgnięcie się pompy/zespołu z układu, w którym jest zawieszona/y, może spowodować obrażenia
ciała i szkody w mieniu.
Należy zawsze przestrzegać odpowiednich procedur podnoszenia i zasad bezpieczeństwa, obejmujących:

Weryfikację masy podnoszonych elementów i nośności urządzeń do podnoszenia.

Odpowiedniość i stabilność punktów mocowania.
Należy znać położenie środka ciężkości, który zwykle NIE znajduje się w geometrycznym środku zespołu. W ogólności
zastosowanie mają poniższe wytyczne, w celu ich weryfikacji należy jednak stosować podejście zdroworozsądkowe
i wykonywać testy przed rozpoczęciem podnoszenia:

Sama pompa wałowa (bez silnika): W pobliżu obszaru uszczelki wału.

Pompa z silnikiem zamontowanym na górze: Między pompą a silnikiem, nieco za uszczelką wału (w kierunku końca
od strony napędu).

Pionowa pompa zanurzeniowa: między pompą a zespołem łożyska, bliżej zespołu łożyska.

Punkty podnoszenia należy rozmieścić równomiernie wokół środka ciężkości wału, oddalając je od siebie najdalej, jak jest
to uzasadnione z praktycznego punktu widzenia. Zapewni to najbardziej stabilne podnoszenie. Należy pamiętać, że
niektóre punkty podnoszenia na podstawie lub obudowie łożyska mogą być przeznaczone do stosowania przy
podnoszeniu samej podstawy lub obudowy łożyska i nie muszą zapewniać optymalnej równowagi całego zespołu pompy.

Sugerowane metody podnoszenia opisano w rozdziale 3.3 i dodatkach. Faktyczna bezpieczna metoda podnoszenia
będzie zależała od konfiguracji pompy i typu wyposażenia do podnoszenia.

Przed przemieszczeniem pompy należy zapewnić bezpieczne zamocowanie i przetestować metodę podnoszenia.

W przypadku pomp poziomych należy sprawdzić, czy podczas podnoszenia pompa pozostaje w położeniu poziomym i nie
może wyślizgnąć się z układu, w którym jest zawieszona.

Pompa podczas wysyłki musi być mocno przywiązana. Pompę należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem
czynników atmosferycznych. W przypadku silników i reduktora zębatego może być konieczne zastosowanie bezpośredniej
osłony (należy skonsultować się z producentem). Po dostarczeniu na miejsce należy sprawdzić zalecenia dotyczące
przechowywania pompy firmy GIW, aby uzyskać dalsze instrukcje przechowywania.

W środowiskach korozyjnych należy zdjąć z pompy całe wyposażenie do podnoszenia i umieścić je w miejscu wolnym od
działania korozyjnego do czasu, gdy będzie potrzebne.

NIE WOLNO: Korzystać ze śrub oczkowych lub lokalizacji łączników na zespole łożyska, silniku lub płytach pompy. Są one
przeznaczone do podnoszenia tych elementów osobno i nie należy korzystać z nich podczas podnoszenia całej pompy.

NIE WOLNO: Wywierać nadmiernych obciążeń bocznych na odlewane ucha do podnoszenia. Kąt, pod którym obciążenie
boczne działa na ucho do podnoszenia, nie powinien przekraczać 30 stopni.
10
LCC [POL]
3.2
Wymagania dotyczące przechowywania
3.2.1
Przechowywanie nowych pomp — pompy objęte gwarancją
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić dokumenty umowy sprzedaży i/lub skonsultować się
z przedstawicielem firmy GIW. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie prawidłowych procedur przechowywania spowoduje
unieważnienie gwarancji.
3.2.2
Przechowywanie pompy
PRZESTROGA




W środowisku temperatur ujemnych konieczne jest podjęcie środków uniemożliwiających
gromadzenie się wody w obudowie pompy.
Pompy z okładzinami elastomerowymi należy przechowywać w chłodnych, ciemnych miejscach,
w których nie ma wyposażenia elektrycznego takiego jak silniki lub innych urządzeń wytwarzających
ozon. Należy unikać wystawienia na bezpośrednie działanie światła słonecznego i/lub temperatur
przekraczających 50°C (120°F).
Jeśli pompa jest wyposażona w uszczelnienie mechaniczne, silnik, koło pasowe klinowe, tuleję,
sprzęgło, reduktor zębaty lub inne wyposażenie dodatkowe, należy zapoznać się z instrukcją
konserwacji producenta, aby uzyskać dodatkowe wytyczne dotyczące przechowywania.
Układy dodatkowe należy regularnie testować zgodnie z zaleceniami producenta.
Przechowywanie po odbiorze, w okresie do 3 miesięcy

Pompę należy przechowywać w pomieszczeniach, chroniąc ją przed działaniem czynników atmosferycznych, w stanie
gotowym do montażu.

Jeśli na terenie budowy nie jest możliwe przechowywanie w pomieszczeniu, pompę należy przechowywać na
klockach lub paletach, budując wokół niej ramę i okrywając brezentem impregnowanym.
o Rama musi być zdolna do wytrzymania obciążenia śniegiem i wiatrem, zakotwiczona i skonstruowana w taki
sposób, aby przetrwała cały okres przechowywania pompy. Należy nieprzerwanie utrzymywać stabilność
i szczelność osłony.
o Należy zadbać, aby brezent nie dotykał pompy, ponieważ może to powodować skraplanie. Na dole należy
pozostawić otwór wentylacyjny. Minimalne wymagania dotyczące brezentu:
- Winylowy,
- Grubość 0,51 mm
- Wodoodporność
- Odporność na działanie
18 uncji
(20 milicali)
promieniowania ultrafioletowego
Przechowywanie przez okres przekraczający 3 miesiące

Jeśli pompa jest w dowolnym momencie narażona na działanie warunków atmosferycznych, nadal obowiązują
wymagania dotyczące ramy.

Elementy części mokrej pompy należy opróżnić i odizolować od gazów naczynia reakcyjnego.

Sprawdzić pokrycie odsłoniętych powierzchni metalowych inhibitorem korozji i nałożyć nową warstwę tego preparatu
na odkrytych obszarach.

Sprawdzić powierzchnie lakierowane pod kątem oznak korozji lub pęknięć powłoki i w razie potrzeby naprawić.

Sprawdzić, czy otwory gwintowane są zabezpieczone smarem i zaślepkami.

Nasmarować zespoły łożysk niebieskim olejem GIW (wymagane jest obrócenie wału):
o Do obudowy łożyska należy dolać niebieskiego oleju GIW tak, aby poziom sięgał połowy wziernika kontroli
poziomu oleju (642).
o W celu utrzymania pokrycia łożysk wał pompy należy co miesiąc obrócić ok. 5-krotnie.
o Pompy pionowe powinny być wyposażone w układ smarowania olejem, działający podczas comiesięcznego
5-krotnego obracania wału.
o Olej należy wymienić jeśli okres wyłączenia z eksploatacji przekracza 12 miesięcy.

Nasmarować zespoły łożysk olejem GIW do przechowywania (zamiast obracania wału):
o Do obudowy łożyska należy dolać oleju GIW do przechowywania tak, aby poziom sięgał połowy wziernika
kontroli poziomu oleju (642), a następnie kilkakrotnie obrócić wał. Dalsze obracanie wału nie jest konieczne.
o Zespół łożyska musi pozostać uszczelniony, w fabrycznym stanie montażu. Należy mocno wkręcić korek
wlewu oleju i nie wykonywać w obudowie łożyska dodatkowych odpowietrzników.
o Pompy pionowe należy przechowywać w położeniu poziomym i napełniać olejem do przechowywania tak,
aby sięgał środka wziernika lub do wysokości 25 mm (1 cal) poniżej największej średnicy izolatora łożyska
Inpro/Seal, w zależności od tego, który poziom jest niższy.
o Olej do przechowywania należy wymienić, jeśli okres wyłączenia z eksploatacji przekracza 12 miesięcy.

W przypadku nasmarowanych zespołów łożysk nie jest wymagane comiesięczne obracanie.

Jeśli pompa jest wyposażona w uszczelnienie mechaniczne, przed obróceniem wału może być konieczne podjęcie
środków ostrożności. Aby uzyskać wytyczne, należy zapoznać się z instrukcją konserwacji producenta.

Pompy z izolatorami łożyska InPro/Seal® należy w celu uszczelnienia luki pomiędzy wirnikiem a stojanem pokryć
z zewnątrz smarem lub wazeliną. W zespołach wyposażonych w zestawy odpowietrzników należy zdemontować
i zaślepić lub zablokować odpowietrzniki, aby uniemożliwić wymianę powietrza.

Pompy pionowe należy przechowywać w położeniu poziomym. Do momentu, gdy pompa będzie gotowa do
zamontowania, należy pozostawić blokadę wału na swoim miejscu.
11
LCC [POL]
Przechowywanie przez okres przekraczający 12 miesięcy (przechowywanie długoterminowe)
Poniższe informacje dotyczące przechowywania długoterminowego odnoszą się do zespołów pomp GIW i NIE odnoszą się do
osprzętu dodatkowego, takiego jak silniki, skrzynki przekładniowe, układy oleju smarowego itp. Długoterminowe
przechowywanie osprzętu dodatkowego musi zostać uwzględnione w umowie i wynegocjowane z poddostawcami w momencie
składania zamówienia.
W 12. i 24. miesiącu przechowywania należy wykonać następujące dodatkowe czynności:

Sprawdzić pokrycie odsłoniętych powierzchni metalowych inhibitorem korozji i nałożyć nową warstwę tego preparatu
na odkrytych obszarach.

Sprawdzić powierzchnie lakierowane pod kątem oznak korozji lub pęknięć powłoki i w razie potrzeby naprawić.

W razie potrzeby wymienić olej GIW i/lub olej do przechowywania.
Zamontowane pompy rezerwowe (bezczynne)



3.2.3
Po upływie 1 miesiąca bezczynności (lub dłuższego czasu) wały należy przynajmniej 5-krotnie obrócić ręcznie lub
uruchamiając na krótko pompę. W przypadku regularnego wystawienia na działanie wilgoci (atmosferycznej lub
powstającej podczas procesu) zalecane jest wykonywanie co miesiąc analizy oleju, ponieważ zespoły łożysk są
odpowietrzane i występuje w nich wewnętrzne skraplanie spowodowane zmianami temperatury otoczenia.
Po upływie 3 miesięcy bezczynności (lub dłuższego czasu) zalecane jest przeprowadzenie dla wszystkich pomp
wymiany lub analizy oleju w celu zapobieżenia skraplaniu.
Po upływie 12 miesięcy bezczynności (lub dłuższego czasu) olej należy wymienić.
Przechowywanie części pompy
PRZESTROGA
W celu prawidłowego przechowywania należy zapewnić następujące warunki:

Wszystkie obrobione powierzchnie muszą być pokryte środkiem antykorozyjnym.

Nasmarować i zaślepić wszystkie wywiercone i gwintowane otwory.

Sprawdzać co miesiąc pokrycie lakiernicze odlewów pod kątem uszkodzeń.

Sprawdzać co miesiąc powierzchnię maszyny pod kątem widocznych oznak korozji.

Sprawdzać co miesiąc wywiercone/gwintowane otwory pod kątem nagromadzenia zanieczyszczeń.

W razie potrzeby usuwać rdzę z obrobionych powierzchni szczotką drucianą i pokrywać je inhibitorem
korozji.

W razie potrzeby usuwać rdzę z powierzchni odlewów szczotką drucianą i pokrywać je inhibitorem
korozji
Wszystkie części pompy należy przechowywać w pomieszczeniach. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są duże
części odlewane takie jak podstawy, kadłuby pomp, wirniki itp. Szczegółowe informacje podano w poniższej
tabeli.
Część pompy
Wymagania dotyczące przechowywania
Podstawa
Kadłub
Połówka
kadłuba
Wyłożenie
Wyłącznie w przypadku tych części dozwolone jest przechowywanie na zewnątrz,
Płyta
z comiesięcznymi inspekcjami.
Wirnik
Podstawa dolna Podstawy dolne należy położyć płasko i nie układać jednej na drugą.
Guma
Elastomery
Uretan
Neopren
Sprawdzić datę przydatności do użytku (dopuszczalny okres magazynowania wynosi 5 lat).
Utrzymywać w stanie suchym, chroniąc przed bezpośrednim działaniem światła
słonecznego lub innych źródeł promieniowania ultrafioletowego i z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w pudle. Części powinny znajdować się w czarnych workach z polietylenu
o niskiej gęstości (minimalna grubość 0,1 mm (4 milicale)), a pudła należy ponownie
uszczelnić.
Sprawdzać okresowo pod kątem występowania miękkiej warstwy o postaci
przypominającej kredę, łatwej do zeskrobania, wskazującej na degradację materiału.
Ściemnienie lub odbarwienie części elastomerowych wraz z upływem czasu jest
procesem naturalnym i samo w sobie nie wskazuje na utratę właściwości.
Tuleja wału
Płyta
ścierna
Przekładka
zamknięcia
hydraulicznego
Wał
Pokryć całą część środkiem antykorozyjnym.
Pokryć całą część środkiem antykorozyjnym i owinąć tworzywem sztucznym z lotnym
inhibitorem korozji o grubości 0,15 mm (6 milicali).
12
LCC [POL]
Pierścień
O-ring
Łożyska
Uszczelki
Stat-o-Seal
Silnik
Reduktor
zębaty
Sprzęgło
3.2.4
Uszczelka
Uszczelki
InPro
Koło pasowe
klinowe
Tuleja itp.
Sprawdzić datę przydatności do użytku (dopuszczalny okres magazynowania wynosi
zwykle 5 lat).
Utrzymywać w stanie suchym, chroniąc przed bezpośrednim działaniem światła
słonecznego i z dala od źródeł ciepła.
Sprawdzić datę przydatności do użytku (dopuszczalny okres magazynowania wynosi
zwykle 1 rok).
Zapoznać się z wytycznymi przechowywania producenta.
Przechowywać w nieotwartym pudle dostarczonym przez dostawcę.
Utrzymywać w stanie suchym, chroniąc przed bezpośrednim działaniem światła
słonecznego. Kłaść płasko.
Zapoznać się z wytycznymi przechowywania producenta.
Czynności po zakończeniu przechowywania










Za pomocą szczotki drucianej usunąć rdzę z obrobionych powierzchni.
Przed zamontowaniem/zmontowaniem usunąć inhibitor korozji ze wszystkich obrobionych powierzchni.
Sprawdzić powierzchnie lakierowane pod kątem oznak korozji lub pęknięć powłoki i w razie potrzeby naprawić.
Zaleca się opróżnienie zespołu łożyska przed wysyłką i napełnienie go po przemieszczeniu lub zamontowaniu.
Jeśli używany był niebieski olej GIW, wał był obracany, a okres przechowywania pompy był krótszy niż 12 miesięcy,
tego samego oleju można użyć podczas wstępnego rozruchu i docierania. W przeciwnym razie zaleca się wymianę
oleju przed rozruchem w celu usunięcia całej wilgoci.
Jeśli używany był olej GIW do przechowywania, należy wymienić go przed uruchomieniem na niebieski olej GIW.
W przypadku zespołów smarowanych należy zastosować zalecaną w instrukcji konserwacji dawkę świeżego smaru,
właściwą dla normalnego odstępu między operacjami smarowania.
Przed uruchomieniem należy sprawdzić dławnicę i w razie potrzeby wymienić ją. Szczeliwo może być wyschnięte
i wymagać wykonania wielu regulacji podczas procesu uruchamiania.
Jeśli pompa jest wyposażona w uszczelnienie mechaniczne, silnik, koło pasowe klinowe, tuleję, sprzęgło, reduktor
zębaty lub inne wyposażenie dodatkowe, należy zapoznać się z instrukcją konserwacji producenta, aby uzyskać
dodatkowe wytyczne dotyczące przechowywania, czynności po zakończeniu przechowywania oraz rozruchu.
Przed wprowadzeniem pompy do eksploatacji należy zapoznać się z rozdziałem 6 „Rozruch”.
13
LCC [POL]
3.3
Zalecenia dotyczące podnoszenia
OSTRZEŻENIE
Faktyczna bezpieczna metoda podnoszenia będzie zależała od konfiguracji pompy i typu wyposażenia do
podnoszenia.
ALTERNA TYWNE ROZWIĄZA NI E
NIE UŻY WA Ć
Transport pompy
NIE UŻYWAĆ
ALTERNATYWNE
RO ZWIĄZANIE
OSTRZEŻENIE: Bardzo duża masa części górnej
Transport kompletnego zespołu pompy
14
LCC [POL]
4
Opis
4.1
Specyfikacja techniczna
Gama pomp LCC obejmuje produkty przeznaczone na rynki międzynarodowe, które zostały zaprojektowane w większości
wypadków w METRYCZNYM systemie miar, z zastosowaniem metrycznych podzespołów. Wszystkie łączniki są metryczne
i wymagają stosowania metrycznych narzędzi. Wszystkie uszczelnienia, w tym uszczelnienia olejowe, pierścienie O-ring oraz
uszczelnienie dławnicy, są metryczne.
Dwa ważne wyjątki:
1) Schematy dokręcania kołnierza ssawnego i wylotowego są zgodne z normą amerykańską (ANSI), aczkolwiek dostępne
są wstawki adaptacyjne dla kołnierzy.
2) Łożysko na końcu od strony napędu jest calowym łożyskiem wałeczkowym stożkowym.
Pompa odśrodkowa do przepompowywania płynów zawierających gruboziarniste lub drobnocząsteczkowe substancje stałe, od
ścieków do agresywnych szlamów o charakterze ściernym lub korozyjnym. Zastosowania obejmują pompowanie
technologiczne i usuwanie odpadów w górnictwie, pogłębianiu oraz innych operacjach przemysłowych.
4.2
Oznaczenie
LCC-M 300-710.5M C M1
Typ pompy
Hydrauliczne
Dysza wylotowa (mm)
Średnica znamionowa wirnika (mm)
Rozmiar mechaniczny
Typ uszczelnienia
Opcje
Kod materiału
Opcje
O
AF
Hydrauliczne
M
Metal
R
Guma
H
Masywna konstrukcja
GF
Rozmiar mechaniczny (ramy)
1
2
3
35 mm
50 mm
70 mm
AB
UF
UB
GB
T
C
4
100 mm
5
125 mm
Wirnik z otwartą osłoną
Smarowanie olejem między powierzchniami
czołowymi
Smarowanie olejem między powierzchniami
tylnymi
Podwodne smarowanie olejem między
powierzchniami czołowymi
Podwodne smarowanie olejem między
powierzchniami tylnymi
Smarowanie smarem między powierzchniami
czołowymi
Smarowanie smarem między powierzchniami
tylnymi
Wirnik z regulacją prędkości obrotowej
Wirnik elastomerowy
Kod materiału
M1
Metal
MC2
Metal/substancja chemiczna
R1
Guma
Typ uszczelnienia
K
KE
B
Tuleja dławiąca
M
Uszczelnienie mechaniczne
E
Ekspeler
Znamionowe średnice kołnierza i wirnika w mm (calach)
Oznaczenie
Wylot
Ssanie
Wirnik
LCC 50 - 230
50 (2”)
80 (3”)
225 (8,86”)
LCC 80 - 300
80 (3”)
100 (4”)
310 (12,22”)
LCC 100 - 400
100 (4” )
150 (6”)
395 (15,55”)
LCC 150 - 500
150 (6” )
200 (8” )
500 (19,69”)
LCC 200 - 610
200 (8” )
250 (10”)
610 (24”)
LCC 250 - 660
250 (10”)
300 (12”)
660 (26”)
LCC 300 - 710
300 (12”)
350 (14”)
710 (27,95”)
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rodziny pomp LCC, należy skontaktować się z przedstawicielem firm GIW/KSB.
4.3
Szczegóły konstrukcyjne
Pompa pozioma, z wlotem osiowym, w zmodyfikowanej osłonie spiralnej, wyposażona w trójłopatkowy wirnik, przenosząca
cząstki stałe. Dostępne są wymienne konstrukcje: elastomerowa, metalowa oraz bardzo masywna.
15
LCC
4.4
Charakterystyka dotycząca hałasu
OSTRZEŻENIE
Substancje stałe o właściwościach ściernych, piana lub występowanie kawitacji mogą znacznie zwiększyć
poziomy hałasu w pompie oraz orurowaniu. Jeśli dla tych warunków wymagana jest dokładna znajomość
poziomu hałasu, wymagane jest wykonanie testów w warunkach eksploatacji.
Podczas pracy w zakresie normalnych ograniczeń eksploatacyjnych przy czystej wodzie, poziom ciśnienia akustycznego
wytwarzanego przez samą pompę (z ekranowaniem hałasów pochodzących ze skrzyni przekładniowej i silnika) nie przekracza
85 dB(A) w odległości jednego metra.
Zgodnie ze standardowymi wzorami akustycznymi do powyższej wartości należy dodać poziomy ciśnienia akustycznego
pochodzącego z silnika i skrzynki przekładniowej, uwzględniając odległość między urządzeniami. Dla zespołów z napędem
pasowym należy dodać wartość 2 dB.
4.5
Akcesoria
Możliwe jest dostarczenie sprzęgieł, kół pasowych, pasów, zawieszeń silnika i/lub płyt podstaw. Aby uzyskać dodatkowe
informacje, należy zapoznać się z zestawieniem materiałowym, arkuszami danych i/lub rysunkami.
4.6
Wymiary i masy
Wymiary i masy podano na schemacie montażowym pompy.
16
LCC
4.7
Siły i momenty na dyszach
Fzd
Poniżej podano dopuszczalne łączne obciążenia wywierane przez odgałęzienia,
obowiązujące dla wszystkich pomp szlamowych GIW. Metody opierają się na normie
dotyczącej pomp szlamowych ANSI/HI 12.1-12.6-2011. Obciążenia, ogólnie rzecz
biorąc, przekraczają wartości określone przez normę HI/ANSI 9.6.2-2008, tabela
9.6.2.1.4a, oraz normę API 610-2004, tabela 4. W zależności od danej konfiguracji
pompy i warunków eksploatacji możliwe mogą być wyższe obciążenia dopuszczalne.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z inżynierem ds.
zastosowań firmy GIW.
Mzd
Mxd
Myd
Fxd
Fzs
Fyd
Mzs
Mxs
UWAGA: Układ współrzędnych odgałęzienia wylotowego zawsze przemieszcza się
wraz z kątem odgałęzienia. (Siła Fz działa zawsze wzdłuż kierunku przepływu).
Mys
Fxs
Fys
Dopuszczalne siły
RURA SSAWNA
RURA WYLOTOWA
Rozmiar
kołnierza
Dopuszczalne momenty
FY
FX
FZ
MX
MY
MZ
cale
mm
funty
N
funty
N
funty
N
stopofunty
Nm
stopofunty
Nm
stopofunty
Nm
2
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
36
38
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
34
36
50
75
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
750
900
950
75
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
850
900
1600
1760
1930
2270
2630
3010
3420
3890
4440
5110
5900
6680
7350
7900
8780
9860
10150
3410
3580
3920
4280
4660
5070
5540
6090
6860
7550
8330
9000
9550
10020
10430
11170
11510
7110
7840
8590
10110
11700
13390
15230
17300
19760
22750
26240
29730
32720
35170
39090
43890
45170
15180
15930
17450
19040
20730
22560
24640
27100
30090
33580
37070
40060
42510
44590
46430
49710
51230
1280
1410
1550
1820
2100
2410
2740
3110
3550
4090
4720
5350
5890
6330
7030
7890
8120
1760
1930
2270
2630
3010
3420
3890
4440
5110
5900
6680
7350
7900
8370
8780
9520
9860
5690
6270
6890
8090
9340
10710
12180
13830
15790
18190
20990
23790
26190
28150
31260
35090
36150
7840
8590
10110
11700
13390
15230
17300
19760
22750
26240
29730
32720
35170
37250
39090
42370
43890
3250
3410
3580
3920
4280
4660
5070
5540
6090
6760
7550
8330
9000
9550
10430
11510
11820
1410
1550
1820
2100
2410
2740
3110
3550
4090
4720
5350
5890
6330
6700
7030
7620
7890
14450
15180
15930
17450
19040
20730
22560
24640
27100
30090
33580
37070
40060
42510
46430
51230
52580
6270
6890
8090
9340
10710
12180
13830
15790
18190
20990
23790
26190
28150
29800
31260
33890
35090
2640
2900
3160
3680
4200
4700
5210
5710
6200
6690
7170
7650
8120
8590
9510
10850
11280
4390
4790
5580
6360
7130
7900
8650
9400
10140
10870
11600
12310
13020
13720
14410
15770
16440
3570
3930
4290
4990
5690
6380
7070
7740
8410
9070
9730
10380
11020
11650
12900
14710
15300
5960
6500
7570
8620
9670
10710
11730
12750
13750
14740
15720
16700
17660
18600
19540
21390
22290
2640
2900
3160
3680
4200
4700
5210
5710
6200
6690
7170
7650
8120
8590
9510
10850
11280
2900
3160
3680
4200
4700
5210
5710
6200
6690
7170
7650
8120
8590
9050
9510
10410
10850
3570
3930
4290
4990
5690
6380
7070
7740
8410
9070
9730
10380
11020
11650
12900
14710
15300
3930
4290
4990
5690
6380
7070
7740
8410
9070
9730
10380
11020
11650
12280
12900
14110
14710
4000
4390
4790
5580
6360
7130
7900
8650
9400
10140
10870
11600
12310
13020
14410
16440
17100
2900
3160
3680
4200
4700
5210
5710
6200
6690
7170
7650
8120
8590
9050
9510
10410
10850
5420
5960
6500
7570
8620
9670
10710
11730
12750
13750
14740
15720
16700
17660
19540
22290
23190
3930
4290
4990
5690
6380
7070
7740
8410
9070
9730
10380
11020
11650
12280
12900
14110
14710
38
950
11820
52580
10150
45170
8120
36150
17100
23190
11280
15300
11280
15300
17
LCC
5
Montaż na miejscu
5.1
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Urządzenia elektryczne eksploatowane w miejscach niebezpiecznych muszą spełniać wymagania
odpowiednich przepisów dotyczących zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Są one wskazane na tabliczce
znamionowej silnika. W przypadku zamontowania urządzenia w miejscu niebezpiecznym niezbędne jest
przestrzeganie i spełnienie obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących zabezpieczeń
przeciwwybuchowych oraz przepisów określonych przez świadectwo próby dostarczone z urządzeniem
i wydane przez odpowiedzialną instytucję zatwierdzającą. Świadectwo próby musi być przechowywane
w pobliżu miejsca eksploatacji, aby było łatwo dostępne.
5.2
Fundament
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy z betonem i zaprawami cementowymi należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Przygotowanie do wszystkich wymaganych prac konstrukcyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymiarami określonymi
w tabeli wymiarów/na planie montażu.
Betonowy fundament powinien odznaczać się wystarczającą do utrzymania pompy wytrzymałością, a montaż należy
wykonywać dopiero po całkowitym jego utwardzeniu. Powierzchnia montażu musi być płaska i równa. Śruby kotwowe należy
rozmieścić zgodnie z planem montażu. Można to zrobić po wylaniu betonu lub przez wywiercenie otworów w istniejących
fundamentach i zacementowanie śrub na miejscu.
5.3
Montaż płyty podstawy i pompy
OSTRZEŻENIE
Nie wolno montować płyty podstawy i pompy na nieutwardzonych lub pozbawionych oparcia fundamentach.
Drgania lub przesunięcie się urządzenia mogą spowodować obrażenia ciała.
Po umieszczeniu płyty podstawy na fundamencie należy ją wyrównać przez zastosowanie podkładek regulacyjnych. Podkładki
regulacyjne należy umieścić między płytą podstawy a samym fundamentem. Należy je zawsze wprowadzać po lewej i prawej
stronie śrub kotwowych, w bezpośredniej bliskości tych śrub. W przypadku odległości między śrubami przekraczających
800 mm (30 cali) należy wprowadzić dodatkowe podkładki regulacyjne pomiędzy sąsiednimi otworami. Wszystkie podkładki
regulacyjne muszą leżeć całkowicie płasko.
Należy włożyć śruby kotwowe i ustalić ich położenie w fundamencie za pomocą betonu. Po związaniu zaprawy należy
równomiernie i mocno dokręcić śruby kotwowe, a następnie zacementować płytę podstawy, używając zaczynu cementowego o
niskiej kurczliwości.
Podkładka regulacyjna
Podkładka regulacyjna
 800
Śruby kotwowe
18
Podkładka regulacyjna
LCC
5.3.1
Wyrównywanie pompy i zespołu napędowego dla pomp poziomych
OSTRZEŻENIE


Stosowanie śrub mocujących (zamiast podkładek regulacyjnych) w celu likwidacji szczelin między
stopami silnika a płytą montażową nie jest zalecane i może doprowadzić do skręcenia ramy silnika,
miękkiego osadzenia stóp i nadmiernych drgań.
Podczas demontażu elementów napędu należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub
uszkodzeń sprzętu. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami np. sprzęgieł, które mogą
nagrzać się podczas normalnej eksploatacji i spowodować obrażenia ciała.
PRZESTROGA








Podczas eksploatacji systemu wszystkie elementy muszą być równe, z wyjątkiem sytuacji, w których
wykonano specjalne przygotowania dla smarowania łożysk i uszczelnienia olejowego. Po
przymocowaniu zespołu do fundamentu i podłączeniu orurowania pompę oraz zespół napędowy
należy dokładnie sprawdzić i w razie potrzeby wyrównać.
Nieprawidłowe wyrównanie zespołu może spowodować uszkodzenie sprzęgła i samego zespołu.
Prawidłowość wyrównania należy uwzględnić w przypadku stosowania akcesoriów do górnego montażu silnika. Stopy
silnika muszą zostać przed dokręceniem śrub montażowych mocno podparte w miejscach, w których znajdują się te
śruby. W celu wypełnienia szczelin i zapewnienia pewnego montażu oraz zapobieżenia drganiom należy stosować
podkładki regulacyjne.
W celu zapewnienia optymalnych parametrów pompę należy montować bezpośrednio na płycie podstawy, bez podkładek
regulacyjnych. Następnie należy wyrównać z pompą resztę zespołu napędowego. W związku z tym w projektach płyty
podstawy firmy GIW pozostawiono ogólnie miejsce na podkładki regulacyjne pod reduktorem zębatym i silnikiem, ale nie
pod samą pompą. Jedynymi wyjątkami są sytuacje, w których wymóg regularnego demontażu i montażu całej pompy musi
zostać uwzględniony na etapie projektowania urządzenia. W tych przypadkach na rysunkach układu zespołu pompy i/lub
ogólnych mogą zostać podane specjalne instrukcje dotyczące wyrównywania i regulacji pompy za pomocą podkładek.
Sprawdzenie i ponowne wyrównanie sprzęgła należy wykonać, nawet jeśli pompa i silnik są dostarczane jako całkowicie
zmontowane i wyrównane na wspólnej płycie podstawy. Należy zachować prawidłową odległość między połówkami
sprzęgła, określoną na planie montażu.
Zespół pompy jest prawidłowo wyrównany, jeśli liniał mierniczy umieszczony osiowo między obydwoma połówkami
sprzęgła znajduje się w tej samej odległości od każdego z wałów we wszystkich punktach na obwodzie. Oprócz tego
odległość między dwiema połówkami sprzęgła musi pozostawać identyczna na całym obwodzie. W celu weryfikacji należy
użyć szczelinomierza, miernika klinowego lub mikrometru czujnikowego.
Odchylenie promieniowe i osiowe (tolerancja) dla dwu połówek sprzęgła nie powinno przekraczać 0,1 mm (0,004 cala).
W przypadku instalacji z pasami klinowymi koła pasowe są wyrównane prawidłowo, jeśli liniał mierniczy umieszczony
pionowo wykazuje odchylenie nieprzekraczające 1,0 mm (0,04 cala). Oba koła pasowe muszą być równoległe.
Liniał mierniczy
Niewspółosiowość
kątowa
Niewspółosiowość
równoległa
obr./min Doskonała Akceptowalna Doskonała Akceptowalna
Miernik
Wyrównanie sprzęgła
5.3.2
900
1,0
1,5
100
200
1200
0,7
1,0
75
150
1800
0,5
0,7
50
100
3600
0,3
0,5
25
50
Typowa norma przemysłowa dotycząca wyrównania sprzęgła
wyrównać
maks. 1 mm
Wyrównanie koła
pasowego klinowego
Miejsce montażu
OSTRZEŻENIE
Osłona spiralna i uszczelka wału osiągają temperaturę w przybliżeniu równą temperaturze pompowanego
czynnika technologicznego.
Uszczelki wału, zespołu łożyska i obudowy łożyska nie należy izolować.
Należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec oparzeniom personelu i uszkodzeniom cieplnym
sąsiednich urządzeń.
19
LCC
5.4
Podłączanie orurowania
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla życia
technologicznego.
w
przypadku
pompowania
toksycznego
lub
gorącego
czynnika
PRZESTROGA
Nie wolno używać samej pompy jako punktu zakotwiczenia orurowania.
Nie wolno przekraczać dopuszczalnych sił i momentów (patrz rozdział 4.7).
W celu ułatwienia konserwacji należy zapoznać się z rysunkiem odnośnie do zaleceń dla wstawki rurowej.



5.4.1
Rozszerzalność termiczna rurociągów musi być kompensowana odpowiednimi środkami, tak aby na pompy nie były
wywierane dodatkowe obciążenia, przekraczające dopuszczalne wartości sił i momentów dla rurociągów.
Nadmierny niedopuszczalny wzrost sił działających na rurociąg może spowodować wycieki z pompy — pompowany
czynnik technologiczny będzie mógł wydostać się do atmosfery.
Przed zamontowaniem orurowania należy zdemontować osłony kołnierzy na dyszach ssawnej i wylotowej pompy.
Połączenia instalacji pomocniczych
PRZESTROGA
Te połączenia są wymagane dla prawidłowego działania pompy i w związku z tym mają one kluczowe znaczenie!
Rozmiary i rozmieszczenie połączeń instalacji pomocniczych (chłodzenia, ogrzewania, cieczy uszczelniającej,
cieczy przemywającej itp.) są wskazane na planie montażu lub układzie orurowania.
5.5
Osłony zabezpieczające
OSTRZEŻENIE
Zgodnie z przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom niedozwolona jest eksploatacja pompy bez osłon
sprzęgła i napędu. Jeśli klient wyrazi życzenie, aby osłony nie wchodziły w zakres naszej dostawy, musi je
dostarczyć operator.
5.6
Monitorowanie temperatury oleju (oporowy czujnik temperatury)
Zespoły oporowych czujników temperatury są zwykle dostarczane oddzielnie, wraz z łącznikami niezbędnymi do ich
zamontowania. Podczas montażu należy zachować ostrożność. Wszystkie łączniki należy zmontować i zamontować w
obudowie łożyska przed zamontowaniem zespołów oporowych czujników temperatury. Podczas montażu należy zastosować
uszczelnienie zgodne z olejem. Łączniki należy dokręcić tak, aby korek spustowy oleju był skierowany w dół. Po zamontowaniu
wszystkich łączników należy zainstalować zespół oporowego czujnika temperatury. Należy uważać, aby podczas montażu nie
upuścić lub nie uszkodzić zespołu oporowego czujnika temperatury. Po skompletowaniu zespołu zespół łożyska można
przywrócić do eksploatacji. Zespół należy sprawdzić pod względem nieszczelności.
5.7
Końcowe sprawdzenie
Sprawdzić wyrównanie w sposób opisany w rozdziale 5.3.1. Wał musi z łatwością dawać się obracać ręcznie na sprzęgle.
5.8
Podłączenie do zasilania
OSTRZEŻENIE


Podłączenie do zasilania musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Należy sprawdzić zgodność
dostępnego napięcia sieciowego z danymi na tabliczce znamionowej silnika i wybrać odpowiednią
metodę uruchamiania. Zdecydowanie zalecane jest zastosowanie urządzenia zabezpieczającego silnik.
W celu zapobieżenia szkodom dla personelu i środowiska w przypadku stwarzającej
niebezpieczeństwo pracy pompy należy zamontować wyłącznik awaryjny.
20
LCC
6
Rozruch, uruchamianie i wyłączanie
PRZESTROGA
Spełnienie poniższych wymagań jest sprawą najwyższej wagi. Szkody wynikające z ich niespełnienia nie są
objęte ochroną gwarancyjną. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla pomp jednostopniowych. Procedury
dotyczące pomp wielostopniowych należy uzyskać w biurze sprzedaży firmy GIW/KSB.
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla pomp jednostopniowych. Procedury dotyczące pomp wielostopniowych należy
uzyskać w biurze sprzedaży firmy GIW/KSB.
6.1
Rozruch/przywracanie do eksploatacji
OSTRZEŻENIE
Przed rozruchem należy upewnić się, że poniższe wymagania zostały sprawdzone i spełnione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
6.1.1
Jeśli pompa była przechowywana przez długi czas (przekraczający 3 miesiące), postępowano zgodnie
z odpowiednimi procedurami przechowywania, obejmującymi instrukcje dotyczące czynności po
zakończeniu przechowywania (należy zapoznać się z dokumentami umowy i/lub skontaktować się
z przedstawicielem firmy GIW). Nieprzestrzeganie odpowiednich procedur przechowywania spowoduje
utratę gwarancji.
Patrz rozdział 3.2 „Wymagania dotyczące przechowywania”.
Luz końcówki wirnika musi być odpowiednio ustawiony.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 10.4 „Ustawianie luzu końcówki wirnika”.
Musi być wykonane końcowe wyrównanie zespołu napędowego pompy.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 5.3.1 „Wyrównanie”.
Musi być wykonane końcowe dokręcenie wszystkich śrub.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 11.1 „Ogólne momenty obrotowe”.
Wszystkie połączenia elektryczne i zasilania muszą być we właściwym stanie, w tym bezpieczniki
i urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 5.1 „Przepisy dotyczące bezpieczeństwa”.
Wszystkie wymagane połączenia instalacji pomocniczych, takich jak wody uszczelnienia wału, chłodnic
oleju itp. muszą być wykonane, przetestowane i gotowe do działania.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 5.4.1 „Połączenia instalacji pomocniczych”.
Wszystkie osłony i elementy zabezpieczające muszą być zamontowane.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 5.5 „Osłony zabezpieczające”.
Całe wymagane oprzyrządowanie musi być odpowiednio zamontowane.
Szczegółowe informacje na temat montażu oporowych czujników temperatury zawiera rozdział 5.6
„Monitorowanie temperatury oleju”.
Musi być wykonane smarowanie zespołu łożyska.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 6.1.1 „Smarowanie łożyska”.
Uszczelnienie wału musi być gotowe do pracy.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 6.1.2 „Rozruch uszczelnienia wału”.
Kierunek obrotów zespołu napędowego na pompie musi być prawidłowy.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 6.1.3 „Sprawdzanie kierunku obrotów”.
Zespół pompy musi być zalany.
Patrz rozdział 6.2.1. „Zalewanie pompy”
Wymagane warunki eksploatacji nie mogą przekraczać dopuszczalnych dla pompy.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 6.4 „Warunki graniczne eksploatacji”.
Smarowanie łożyska
Łożyska smarowane smarem stałym

Łożyska smarowane smarem stałym są fabrycznie napełniane smarem. Należy je nasmarować ponownie po upływie
pierwszych 50 godzin eksploatacji, a następnie w regularnych odstępach czasu.

Jeśli prędkości wału przekraczają wartości podane w tabeli poniżej, temperaturę łożyska należy monitorować podczas
rozruchu i w przypadku przekroczenia temperatury 100°C (210°F), lub gdy praca łożysk jest głośna, dodać smaru.
W niektórych przypadkach, gdy zewnętrzne chłodzenie łożyska jest słabe, w okresie docierania może być konieczne
kilkakrotne zatrzymanie maszyny i odczekanie na ochłodzenie łożysk.

Wnęki w łożysku powinny być całkowicie wypełnione smarem.

Po dodaniu smaru pewien jego nadmiar może zostać wypchnięty z labiryntowych uszczelnień olejowych. Jest to normalne
i zakończy się po wypłynięciu nadmiaru smaru.

Należy używać wysokiej jakości smaru na bazie mydła litowego, wolnego od żywicy i kwasu, niepodatnego na
rozdrabnianie, o dobrych charakterystykach antykorozyjnych.
21
LCC
Zespół
łożyska
*Prędkość
obrotowa wału
obr./min
Przybliżona ilość smaru
Kuliste
Stożkowe
łożysko wałeczkowe
łożysko wałeczkowe
ml
(uncji)
ml
35 mm
2300
15
(0,5)
20
50 mm
1800
20
(0,7)
40
70 mm
1400
30
(1,0)
90
100 mm
1000
90
(3,0)
190
125 mm
750
140
(4,7)
280
*W przypadku przekroczenia temperatury należy ją monitorować
(uncji)
(0,7)
(1,4)
(3,0)
(6,4)
(9,5)
Łożyska smarowane olejem
PRZESTROGA
Dostarczane zespoły łożysk pomp nie są napełnione olejem. Przed uruchomieniem pompy należy napełnić je
syntetycznym niebieskim olejem do łożysk GIW 150, dostarczonym z zespołem tak, aby olej sięgał środka
wziernika kontroli poziomu oleju. W przypadku pomp pionowych należy napełnić zbiornik oleju.
Jeśli pożądane jest użycie oleju pozyskanego na miejscu, należy zastosować ekwiwalentny olej syntetyczny lub wysokiej
jakości olej mineralny ISO220 bądź 320, odpowiedni dla ciężkiego sprzętu przemysłowego, łożysk tocznych i obiegów
olejowych. Tego rodzaju olej odznacza się wysoką stabilnością termiczną, odpornością na utlenianie i pienienie oraz
przeciwdziała korozji i tworzeniu się osadów. Nie są ogólnie zalecane oleje z dodatkami EP. Szczegółowe specyfikacje oleju
do łożysk i niebieski olej GIW do wymiany można uzyskać od firmy GIW.
Temperatury eksploatacji oleju dla zespołów łożysk GIW zależą od rozmiaru pompy, prędkości i warunków otoczenia.
W typowych warunkach pompy pracują w zakresie temperatur 50°C – 85°C (125°F – 185°F). W przypadku temperatur oleju
przekraczających 85°C (185°F) lub dużych obciążeń należy używać wysokiej jakości syntetycznego środka smarnego (takiego
jak niebieski olej GIW). Przy większych prędkościach lub wyższych temperaturach otoczenia temperatura łożyska może
wzrosnąć do 100°C (210°F). Nieco wyższe temperatury mogą być przez krótki czas obserwowane podczas docierania nowych
łożysk. Zespół należy natychmiast wyłączyć w przypadku wzrostu temperatury do wartości 120°C (250°F).
Nie należy nadmiernie napełniać zespołu łożyska. Podane ilości
są przybliżone. Podczas napełnienia obudowy łożyska olej musi
przy nieobracającym się wale sięgać środka wziernika kontrolki
poziomu oleju. Jest to „poziom w stanie zimnym” i zmieni się
po uruchomieniu pompy, ponieważ olej będzie zawieszony
w łożyskach.
Olej należy po raz pierwszy spuścić po upływie 50 do 100 godzin
eksploatacji. Przed ponownym napełnieniem łożyska należy
przepłukać obudowy łożyska przez napełnienie lekkim olejem,
kilkakrotne obrócenie wału pompy, a następnie spuszczenie
oleju. Procedurę tę należy powtarzać do chwili, gdy wypływający
olej będzie czysty.
Zespoły łożysk do użytku pod wodą należy całkowicie napełnić
olejem i wytworzyć niewielkie ciśnienie przez obieg oleju oraz za
pomocą układu filtrowania. W wyniku tego ich objętości staną się
kilkakrotnie większe niż podane powyżej i wymagany będzie
rzadszy olej. W zależności od temperatury wody w miejscu pracy
pomp klasę lepkości ISO należy odpowiednio zmieniać dla
smarów opartych na oleju mineralnym. Szczegóły dotyczące
eksploatacji pompy pod wodą podano w rozdziale 6.5.
22
Zespół łożyska
35 mm
50 mm
70 mm
100 mm
125 mm
Przybliżona ilość oleju
litry
kwarty
0,75
1,00
1,75
3,00
6,00
0,75
1,00
2,00
3,25
6,50
Temperatura wody
Klasa lepkości ISO
0°C – 20°C (32°F – 70°F)
100
20°C – 30°C (70°F – 85°F)
150
> 30°C (> 85°F)
200
We wszystkich powyższych temperaturach można
stosować niebieski olej GIW.
LCC
6.1.2
Rozruch uszczelnienia wału
Uszczelnienia mechaniczne
PRZESTROGA
W przypadku uszczelnień mechanicznych wymagane jest wykonanie przed rozruchem sprawdzeń pod kątem
bezpieczeństwa, takich, jak demontaż osprzętu zespołu uszczelnienia, sprawdzenie momentów obrotowych
itp. Odnośnie do wszystkich sprawdzeń pod kątem bezpieczeństwa należy zapoznać się z instrukcją obsługi
uszczelnienia mechanicznego.
Uszczelnienia mechaniczne są precyzyjnymi urządzeniami, o które należy szczególnie dbać, aby działały poprawnie. Należy
zapoznać się z podanymi w instrukcji uszczelnienia wymaganiami dotyczącymi specjalnych warunków przechowywania,
uruchamiania i konserwacji.
Jeśli pompa jest wyposażona w komorę odpowietrzającą (HVF), uszczelnienie mechaniczne musi
dwupowierzchniowego, z cieczą zaporową. Zapobiega to pracy na sucho i zniszczeniu powierzchni uszczelnienia.
być
typu
Rozruch dławnicy
Przed rozruchem należy wyregulować uszczelnienie dławika dostarczone z pompą. Zalecane jest stosowanie wstępnie
ukształtowanych pierścieni uszczelniających dostarczanych przez firmę GIW/KSB. W przypadku produktów innych marek
należy zapoznać się z instrukcjami producenta uszczelki dotyczącymi jej instalacji i używania.
Do przemywania dławika należy używać odpowiedniej, nieagresywnej czystej wody, która nie tworzy osadów i nie zawiera
zawieszonych substancji stałych. Średnia twardość powinna wynosić 5, a pH>8. Powinna być ona uzdatniona i neutralna pod
względem korozji mechanicznej.
W przypadku odpowiednio wyregulowanego dławika temperaturze na wlocie wynoszącej 10°C – 30°C (50°F – 85°F) powinna
odpowiadać maksymalna temperatura na wylocie wynosząca 45°C (115°F).
6.1.3
Sprawdzanie kierunku obrotów
PRZESTROGA
Nawet chwilowe obroty pompy w nieprawidłowym kierunku przy doprowadzonej mocy napędowej mogą
doprowadzić do odkręcenia wirnika, ze spowodowaniem znacznych uszkodzeń całego zespołu. Jest to
szczególnie ważne podczas początkowego uruchamiania, ponieważ wirnik może nie być całkowicie dokręcony
do wału pompy.
Wirnik musi obracać się w prawidłowym kierunku. Należy to sprawdzić, krótko obracając silnik z odłączonym sprzęgłem lub
napędem pasowym. W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotów silnika należy go skorygować i sprawdzić kierunek przed
ponownym podłączeniem sprzęgieł lub pasów.
Jeśli stosowana jest przetwornica częstotliwości (VFD) lub inny kontroler, zalecane jest trwałe odłączenie podczas
konfigurowania sterownika funkcji ODWRÓCENIA KIERUNKU i HAMOWANIA.
6.1.4
Czyszczenie orurowania instalacji
OSTRZEŻENIE
Operacje czyszczenia w odniesieniu do przepłukiwania i trawienia muszą być dostosowane do obudowy i
używanych materiałów uszczelnień. Środki chemiczne i wysokie temperatury muszą być zgodne ze wszystkimi
częściami pompy.
6.1.5
Sito ssące
W przypadku zamontowania sita ssącego w celu zabezpieczenia pompy przed zanieczyszczeniami i/lub zatrzymania
zanieczyszczeń z instalacji, poziom zanieczyszczeń na sicie musi być monitorowany w celu zapewnienia odpowiedniego
ciśnienia wlotowego dla pompy metodą pomiaru różnicy ciśnień.
23
LCC
6.2
Uruchamianie
OSTRZEŻENIE

Procedury uruchamiania, wyłączania, napełniania i opróżniania należy zaprojektować w taki sposób,
aby uniknąć występowania ujemnych momentów obrotowych na wale pompy. Ujemne momenty
obrotowe mogą powodować odkręcenie wirnika, prowadzące do poważnych uszkodzeń zespołów
obrotowego i napędowego. W szczególności należy unikać następujących praktyk:
1. Przepływ przez bezczynną pompę, w dowolnym kierunku, przekraczający 5% normalnego
przepływu eksploatacyjnego, przed dokręceniem wirnika podczas pracy pod normalnymi
obciążeniami. Obejmuje to przepływ spowodowany napełnieniem lub opróżnianiem układu i/lub
wyrównywaniem różnic poziomów między studzienką a przewodem spustowym po otwarciu
któregoś z zaworów w orurowaniu.
2. Wszystkie próby ograniczenia przepływu po wyłączeniu, przez układy ręczne lub automatyczne,
aż do pełnego zatrzymania pompy.
3. Wszystkie próby wyhamowania lub ponownego włączenia zespołu napędowego po wyłączeniu,
aż do osiągnięcia przez układ stanu całkowicie statycznego.

Długotrwała praca przy zerowym lub niskim przepływie, zwykle z powodu zamknięcia zaworu lub
niezamierzonej niedrożności rurociągu, nie jest dozwolona. Zagrożenie wytworzeniem pary i eksplozją.

Procedury uruchomienia i wyłączenia należy zaprojektować w taki sposób, aby uniemożliwić
występowanie uderzeń wodnych. Uderzenia wodne mogą powodować wywieranie nadmiernych
obciążeń na orurowanie, co prowadzi do uszkodzeń kołnierzy pompy. Fale ciśnienia generowane
przez uderzenia wodne mogą również spowodować uszkodzenia zawierających ciśnienie elementów
pompy, końcówki mechanicznej i/lub uszczelnienia mechanicznego.
PRZESTROGA
Podczas początkowego rozruchu, po stabilizacji pompy i łożyska w normalnej temperaturze eksploatacyjnej
lub w przypadku wycieków z układu należy zatrzymać zespół i dokręcić ponownie wszystkie śruby. Należy
sprawdzić wyrównanie sprzęgła i w razie potrzeby wyrównać je ponownie.



6.2.1
Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić, czy element odcinający w przewodzie ssawnym, jest całkowicie otwarty.
Pompę można uruchomić przy zamkniętym elemencie odcinającym wylot. Po osiągnięciu przez pompę pełnej prędkości
obrotowej należy powoli otworzyć zawór wylotowy i wyregulować do punktu pracy.
Podczas uruchamiania urządzenia przy otwartym elemencie odcinającym stronę wylotową należy uwzględnić wynikający
z tego wzrost wymaganej mocy wejściowej.
Zalewanie pompy
OSTRZEŻENIE
Pompa nie powinna nigdy pracować na sucho, a dopływ powietrza należy zminimalizować stosując
odpowiednio skonstruowaną studzienkę. Może to prowadzić do wystąpienia nadmiernej temperatury i wypływu
czynnika technologicznego do atmosfery z powodu usterki uszczelnienia wału. Ponadto dopływ powietrza
należy zminimalizować stosując odpowiednio skonstruowaną studzienkę.
Przed uruchomieniem należy odpowietrzyć i zalać pompowaną cieczą pompę, przewód ssawny i w razie potrzeby zbiornik.
Wszystkie zawory na przewodzie ssawnym muszą być całkowicie otwarte. Należy otworzyć wszystkie połączenia instalacji
pomocniczych (cieczy przepłukującej, uszczelniającej, chłodzącej itp.) i sprawdzić przepływ.
6.3
Wyłączanie
PRZESTROGA


Konstrukcja instalacji rurowej i działanie pompy powinny zapobiegać uszkodzeniom pompy podczas
zaplanowanego lub awaryjnego wyłączenia.
Jeśli podczas wyłączenia w układzie występuje duża statyczna wysokość wypływu, wirnik może
zacząć obracać się w kierunku odwrotnym, a przepływ wrócić do orurowania. Powoduje to powstanie
dodatniego momentu obrotowego na wale, więc połączenie wirnika nie ulegnie odkręceniu. Do
momentu zatrzymania przepływu nie należy zamykać żadnego z zaworów przewodu głównego.
Zmiana prędkości przepływu płynu może spowodować wystąpienie ujemnego momentu obrotowego
na wirniku i odkręcenie go od wału. Może to spowodować odkręcenie elementów części mokrej
pompy, takich jak łożyska, uszczelki i inne podzespoły.
24
LCC





6.3.1
W żadnych okolicznościach nie wolno montować w instalacji rurowej zaworu zwrotnego ani innego urządzenia, które może
spowodować gwałtowne zmniejszenie natężenia przepływu.
Należy wyłączyć napęd, dbając o to, aby zespół pracował równomiernie do całkowitego zatrzymania. Nie wolno
zmniejszać prędkości pompy za pomocą funkcji hamowania przetwornicy częstotliwości lub innych kontrolerów.
W zespołach napędowych z silnikiem wysokoprężnym należy odłączyć sprzęgło tak, aby bezwładny ruch pompy
doprowadził do zatrzymania.
Zamknąć wszystkie połączenia instalacji pomocniczych. Znajdujące się pod ciśnieniem układy smarowania łożysk muszą
pracować do całkowitego zatrzymania obrotów. Jeśli któraś z części układu jest zasilana cieczą chłodząca, zasilenie
należy wyłączyć dopiero po ochłodzeniu pompy. Jeśli używane są wypełnione cieczą uszczelnienia wałów, należy
zapoznać się ze specjalnymi procedurami wyłączania podanymi w instrukcji konserwacji uszczelnienia wału.
Jeśli temperatury mogą spaść poniżej punktu zamarzania, pompę i układ należy opróżnić lub w inny sposób zabezpieczyć
przed zamarznięciem.
W przypadku pompy wyposażonej w komorę odpowietrzającą (HVF) należy wykonać poniższe kroki, aby zmniejszyć ilość
płynu w przewodzie odpowietrzającym i wężu:
1. Zredukować ciśnienie ssania do 10 kPa/1,5 psig obniżając poziom w studzience.
2. Zamknąć zawór odpowietrzający w celu zatrzymania ponownego dostawania się zawiesiny do węża odpowietrzającego.
Środki, które należy podjąć dla długotrwałego wyłączenia
1 Pompa pozostaje zainstalowana — uruchomienie w celu sprawdzenia działania
W celu sprawdzenia, czy pompa jest zawsze gotowa do natychmiastowego uruchomienia i zapobieżenia tworzeniu się
osadów w pompie i obszarze wlotowym pompy, należy uruchamiać ją w okresach długotrwałego wyłączenia regularnie raz
w miesiącu na krótki czas (ok. 5 minut). Przed uruchomieniem w celu sprawdzania działania należy upewnić się, że
dostępna jest wystarczająca ilość cieczy, umożliwiająca pracę pompy.
2 Pompa zostaje zdemontowana i umieszczona w miejscu przechowywania
Przed umieszczeniem pompy w miejscu przechowywania należy wykonać wszystkie kontrole określone w rozdziale 3.2
„Wymagania dotyczące przechowywania”. Zaleca się zamknięcie dysz (np. nasadkami z tworzywa sztucznego lub
podobnymi elementami).
6.4
Warunki graniczne eksploatacji
OSTRZEŻENIE
Konieczne jest przestrzeganie warunków granicznych eksploatacji pompy/zespołu (prędkość, minimalny
i maksymalny przepływ, wysokość podnoszenia, gęstość płynu, rozmiar cząstek, temperatura, pH, zawartość
chlorków itp.) podanych również w arkuszu danych. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować
przeciążeniem, nadmiernymi drganiami, przegrzaniem i/lub nadmierną korozją bądź zużyciem. Jeżeli arkusz
danych nie jest dostępny, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy GIW/KSB.
PRZESTROGA
Dopływ wody uzupełniającej lub zasilanie układu wodą z zewnątrz muszą być zamontowane tak, aby pompa
GIW nie była nigdy narażona na działanie ciśnienia przekraczającego maksymalne dopuszczalne ciśnienie
eksploatacyjne.
6.4.1
Graniczne wartości temperatur
PRZESTROGA
Pompy nie wolno eksploatować przy temperaturach przekraczających określone w arkuszu danych lub na
tabliczce znamionowej bez uzyskania pisemnego zezwolenia producenta.


Uszkodzenia wynikłe ze zlekceważenia tego ostrzeżenia nie są objęte gwarancją producenta.
Konieczne jest zachowanie prawidłowych temperatur łożysk. Nadmierna temperatura łożyska może wskazywać na
nieprawidłowe wyrównanie lub inny problem techniczny.
25
LCC
6.4.2
Częstotliwość przełączania
W celu zapobieżenia wysokim wzrostom temperatury silnika i nadmiernym obciążeniom pompy, sprzęgła, silnika, uszczelnień
i łożysk częstotliwość przełączania nie powinna przekraczać podanej poniżej liczby uruchomień na godzinę.
Moc znamionowa silnika
< 12 kW
12 kW – 100 kW
> 100 kW
6.4.3
(< 16 KM)
(16 KM – 135 KM)
(> 135 KM)
Maksymalna liczba
przełączeń na godzinę
25
20
10
Gęstość pompowanego czynnika technologicznego
Moc wejściowa pompy będzie wzrastała proporcjonalnie do gęstości pompowanego czynnika technologicznego. W celu
uniknięcia przeciążenia silnika, pompy i sprzęgła gęstość czynnika technologicznego musi być zgodna z danymi określonymi
w zamówieniu.
6.5
Eksploatacja pomp zanurzalnych
W pokrywie końcowej zespołu łożyska osłony zanurzalnej (UCBA) stosowane są uszczelnienia Duo-Cone. Uszczelnienie jest
wykonane z dwu utwardzonych, precyzyjnie wyszlifowanych powierzchni, pracujących przy sobie. Elastomerowy element
toryczny wywiera nacisk na powierzchnie i umożliwia przyjęcie przez pierścienie uszczelniające bicia osiowego
i promieniowego. Ciśnienie kontaktowe i prędkość obrotowa wału będą powodowały powstawanie na powierzchniach
uszczelniających ciepła, które musi zostać odprowadzone podczas pracy pompy przez otaczającą wodę. Dla prawidłowego
działania i długotrwałości pracy tych uszczelnień kluczowe znaczenie ma prawidłowe zamontowanie i regulacja.
Z uwagi na kątowe położenie pomp zamontowanych na drabinach w większości operacji pogłębiania zespół UCBA musi być
całkowicie napełniony olejem, aby zapewniał smarowanie tylnego łożyska oporowego po opuszczeniu głowicy frezującej.
W tym celu wymagane jest zastosowanie zbiornika zamontowanego nad pokładem, umożliwiające wykrywanie wycieków
i przyjęcie zmian ciśnienia wewnętrznego. Można zastosować ciśnieniowy układ recyrkulacji, ale najprostszą metodą jest
użycie zbiornika wyrównawczego odpowiedniego do eksploatacji w środowisku morskim. Musi być on zaprojektowany
w sposób uniemożliwiający dostawanie się do instalacji olejowej odpadów, wody i innych zanieczyszczeń przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowietrzania do atmosfery.
Taki zbiornik zapewnia utrzymanie dodatniego ciśnienia na uszczelnieniach Duo-Cone od strony łożyska, przeciwdziałające po
zanurzeniu pompy ciśnieniu wody. Zbiornik należy zamontować wystarczająco wysoko, aby utrzymywane ciśnienie
przekraczało o ok. 0,5 bara (7 psi) ciśnienie wytworzone przez wodę na maksymalnej głębokości. Uwaga: ciężar właściwy oleju
wynosi tylko około 85% wartości dla wody i należy to uwzględnić, obliczając wysokość montażu zbiornika.
Zbiornik powinien być wyposażony we wskaźnik poziomu oleju, umożliwiający operatorowi obserwację zmian poziomu.
Po stabilizacji temperatury oleju poziom powinien pozostawać stały, a znaczne zmiany będą wskazywały na niesprawne
uszczelnienie. Ten wczesny sygnał ostrzegawczy zapobiega wyciekowi oleju do otaczającej wody i pozwala na uniknięcie
usterki łożyska.
Pompy pogłębiające są zaprojektowany w sposób umożliwiający pracę po całkowitym zanurzeniu zespołu UCBA i uszczelnień
Duo-Cone. Umożliwia to rozpraszanie w otaczającej wodzie ciepła wytwarzanego przez łożyska i powierzchnie uszczelnień.
Jeśli pompa będzie pracowała przez dłuższy czas powyżej linii wody, w oleju w łożyskach może wytworzyć się zbyt duża ilość
ciepła i powierzchnie uszczelnień mogą ulec przegrzaniu. Należy przewidzieć zasilane wodą chłodzącą każdego z uszczelnień
Duo-Cone i opryskiwanie wodą samego zespołu UCBA. Jeśli pompa ma pracować w sposób ciągły powyżej poziomu wody,
zalecane jest zastosowanie innego systemu uszczelnienia. W przeciwnym razie konieczne będzie zastosowanie układu obiegu
oleju i systemów chłodzenia uszczelnień.
Należy dbać, aby pompa była eksploatowana w obrębie wartości granicznych prędkości określonych przez firmę GIW na
rysunku pompy dla określonej wielkości cząstek. W przypadku wymiany uszczelnienia należy je zamontować z zachowaniem
prawidłowego odstępu (określonego przez firmę GIW dla każdej wielkości uszczelnienia) między obsadami uszczelnienia,
ponieważ odległość ta zapewnia właściwe ciśnienie, umożliwiające prawidłową pracę.
Niezachowanie powyższych parametrów eksploatacji uszczelnień może spowodować przedwczesną usterkę uszczelki lub
wyciek oleju przez uszczelnienia Duo-Cone. Wszystkie zmiany warunków eksploatacji należy przedyskutować
z przedstawicielem firmy GIW/KSB w celu określenia nowych parametrów, odpowiednich dla urządzenia.
26
LCC
7
Konserwacja
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem pracy przy pompie należy zapoznać się z rozdziałem 2.9 „Bezpieczeństwo
montażu i demontażu”.
7.1
Nadzór eksploatacji
OSTRZEŻENIE


Należy unikać procedur eksploatacyjnych powodujących występowanie w układzie uderzeń wodnych.
Mogą one spowodować wystąpienie nagłych i destrukcyjnych awarii osłony i płyt pompy.
Niedozwolona jest długotrwała praca przy zamkniętym elemencie odcinającym. Zagrożenie
wytworzeniem pary i eksplozją!
PRZESTROGA







7.2
Zaniedbanie procedur konserwacji i monitorowania może skutkować awarią i nieszczelnością
uszczelnienia wału, uszczelek łożysk i elementów zużywalnych.
Pompa powinna zawsze pracować cicho i bez wibracji. Nieprawidłowe hałasy i drgania należy zbadać
i natychmiast usunąć ich przyczynę.
W przypadku wystąpienia oznak zużycia elementów sprzęgła sprężystego należy je wymienić.
Podczas krótkotrwałej pracy pompy przy zamkniętym elemencie odcinającym wylot nie może nastąpić przekroczenie
dopuszczalnych wartości ciśnień i temperatur.
Należy sprawdzić, czy poziom oleju jest prawidłowy.
Szczeliwo dławika (jeśli pompa jest w niego wyposażona) powinno nieco kapać podczas pracy. Dławik należy dokręcać
delikatnie.
Wszystkie zamontowane pompy należy wyłączać i włączać ponownie w sposób opisany w rozdziale 6.3.1 „Środki, które
należy podjąć dla długotrwałego wyłączenia”.
Opróżnianie/utylizacja
PRZESTROGA
Jeśli pompa była wykorzystywana do pompowania cieczy stanowiących zagrożenie dla zdrowia należy
sprawdzić, czy podczas opróżniania z czynnika technologicznego nie powstaje zagrożenie dla ludzi lub
środowiska. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, lokalnych przepisów i procedur
bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy nosić odzież i maskę ochronną.
Jeśli pompowany czynnik technologiczny pozostawia osady, które mogą spowodować korozję po zetknięciu się z wilgocią
zawartą w atmosferze lub zapalić się w przypadku kontaktu z tlenem, zespoły należy dokładnie przepłukać i zneutralizować.
Ciecz do przepłukiwania i wszystkie pozostałości cieczy w pompie należy odpowiednio zebrać i zutylizować w sposób
niestwarzający zagrożenia dla ludzi i środowiska.
7.3
Smarowanie i wymiana smaru
W trudnych warunkach eksploatacji, przy wysokich temperaturach otoczenia, wysokiej wilgotności, zapyleniu powietrza,
agresywnej atmosferze przemysłowej itp. częstotliwość sprawdzania, uzupełniania i wymiany smaru należy zwiększyć.
Wymiany oleju

Instrukcje wymiany, specyfikacje i ilości oleju podano w rozdziale 6.1.1 „Smarowanie łożysk”.

Pierwszą wymianę oleju należy wykonać po upływie 300 godzin eksploatacji, a następne co kolejnych 3000 godzin lub
w przypadku widocznego bądź podejrzewanego zanieczyszczenia oleju.

Istniejący olej należy spuścić, wyjmując korek spustowy znajdujący się u dołu obudowy.

Następnie należy zamontować ponownie korek spustowy i wlać świeży olej, tak aby osiągnął połowę wziernika kontroli
poziomu oleju
Wymiany smaru stałego

Instrukcje wymiany, specyfikacje i ilości smaru stałego podano w rozdziale 6.1.1 „Smarowanie łożysk”.

Smar stały w smarowanych nim łożyskach należy uzupełnić po pierwszych 50 godzinach eksploatacji, a następnie co
kolejnych 1500 godzin, wstrzykując ilości równe w przybliżeniu połowie użytej pierwotnie do napełnienia łożysk.

Po upływie 20000 godzin eksploatacji lub 2,5 roku łożyska należy sprawdzić, a następnie w razie potrzeby wyczyścić
i nasmarować ponownie.
27
LCC
7.3.1
Eksploatacja w zanurzeniu
Zespoły łożysk do użytku pod wodą należy całkowicie napełnić olejem i wytworzyć niewielkie ciśnienie przez obieg oleju oraz
za pomocą układu filtrowania. W wyniku tego ich objętości staną się kilkakrotnie większe niż określone w rozdziale 6.1.1
i wymagany będzie rzadszy olej. W zależności od temperatury wody w miejscu pracy pomp klasę lepkości ISO należy
odpowiednio zmieniać dla smarów opartych na oleju mineralnym:
Aby uzyskać więcej informacji na temat zespołów łożysk przeznaczonych do pracy w zanurzeniu, należy zapoznać się
z rozdziałem 6.5 „Eksploatacja pomp zanurzalnych”.
7.4
Procedury zapewniające maksymalną długotrwałość eksploatacji części
Na okres eksploatacji części pomp szlamowych wpływa wiele czynników, a poniższe procedury stworzono w celu pomocy w
jak najlepszym wykorzystaniu elementów zużywalnych części mokrej. W przypadku wystąpienia problemu należy
skontaktować się z przedstawicielem firm GIW/KSB w celu dokonania oceny zastosowania.
Tuleja ssawna

W przypadku wystąpienia lokalnego zużycia tuleję ssawna należy obrócić o 180° po upływie mniej więcej połowy okresu
eksploatacji. Jeśli lokalne zużycie jest poważne, przed obróceniem należy naprawić tuleję zgodnie z zalecaniami firmy
GIW/KSB.

W razie potrzeby z nową tuleją ssawną lub nową osłoną pompy należy użyć nowej uszczelki pierścienia sprężynującego
zabezpieczającego lub nowego pierścienia O-ring.
Wirnik

Luz między wirnikiem a tuleją ssawną należy wyregulować przez przesunięcie jej do przodu kilkakrotnie podczas okresu
eksploatacji, aby zapewnić jego maksymalną długość dla wirnika oraz tulei. Patrz rozdział 10.4 „Ustawianie luzu
końcówki”.

Ogólnie rzecz biorąc, wirnik nie wymaga wymiany do czasu, gdy wytwarzana przez niego wysokość podnoszenia stanie
się niewystarczająca dla zastosowania. Zdarza się, że wirniki są wymieniane zbyt wcześnie na podstawie wyglądu.
Drgania spowodowane przez utratę wyważenia wirnika są rzadkie, ale możliwe. W takim przypadku wirnik można
wyważyć statycznie przez ręczne zeszlifowanie na tylnej osłonie.

Nie wolno naprawiać wirnika przez spawanie.
Osłona pompy

W przypadku lokalnego zużycia z głębokim wyżłobieniem należy dokonać naprawy lub wymiany zgodnie z zalecaniami
firmy GIW/KSB. Problemy dotyczące nadmiernego zużycia są zwykle wskazówkami, że pompa nie pracuje w warunkach
przepływu i wysokości podnoszenia określonych dla konstrukcji.
Konserwacja ekspelera

Prawidłowa regulacja luzu końcówki wirnika, opisana w rozdziale 10.4 „Ustawianie luzu końcówki” powinna zapewnić
uzyskanie odpowiednich luzów ekspelera w nowych warunkach, przez co nie będzie wymagana dodatkowa regulacja.
W niektórych przypadkach regulacja wirnika po nadmiernym zużyciu tulei ssawnej może spowodować tarcie ekspelera
o płytę ekspelera. W innych przypadkach zaleca się raczej optymalizację sprawności ekspelera niż luzu wirnika. Aby
uzyskać instrukcje, należy zapoznać się z rozdziałem 9.3.3 „Luz roboczy ekspelera”.
PRZESTROGA
Optymalizacja luzów ekspelera jest zalecana, tylko jeśli jego sprawność jest znikoma i wymagany jest jej
niewielki wzrost w celu uszczelnienia wobec ciśnienia pompy. Ustawienie luzów w celu zapewnienia
optymalnej sprawności ekspelera może skutkować nadmiernym luzem wirnika i przyspieszonym
zużyciem. W razie potrzeby można temu zaradzić przez zastosowanie niestandardowo zamontowanego
obrobionego elementu dystansowego z uszczelkami między wirnikiem a ekspelerem.
7.5
Problemy występujące podczas eksploatacji i ich rozwiązania
Wiele problemów dotyczących zużycia pompy jest spowodowanych przez niestabilne działanie układu lub działanie pompy
poza zakresem wydajności nominalnej. Mimo, że zakres niniejszej instrukcji nie może objąć całości problemu dynamiki
instalacji rurowych pompowania szlamu, należy uwzględnić podane poniżej elementy.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz rozdział 12 „Rozwiązywanie problemów”.
Konstrukcja studzienki/zbiornik zasilający

Minimalna pojemność studzienki powinna odpowiadać jednej minucie pompowania w warunkach oczekiwanego
przepływu. Konstrukcja studzienki powinna uniemożliwiać nierównomierny przepływ cząstek stałych do końcówki ssawnej
pompy. Często najbardziej odpowiednie są płaskodenne studzienki, zapewniające naturalne dla układania się cząstek
stałych nachylenie. Studzienkę należy obserwować podczas pracy, aby upewnić się, że cząstki stałe nie osadzają się i nie
osuwają.
28
LCC


Konstrukcja studzienki powinna zapobiegać tworzeniu się wirów lub innych dróg dostawania się powietrza do pompy. Jeśli
stosowana jest zanurzona końcówka ssawna, głębokość poziomu wody nad końcówką ssawną pompy jest ważniejsza niż
powierzchnia przekroju poprzecznego studzienki. Tworzenie się piany w studzience należy wyeliminować przez
zamontowanie deflektorów, zanurzonej rury dolotowej lub innych metod ograniczania porywania powietrza ze szlamem.
Jeśli tworzenia się piany nie można uniknąć, należy je uwzględnić w konstrukcji i podczas eksploatacji systemu.
Jeśli w studzience zabraknie cieczy, w układzie wystąpi gwałtowna fala, przyspieszająca zużycie pompy. Należy
zmniejszyć prędkość pompy bądź średnicę wirnika lub zintensyfikować uzupełnianie wody. Jeśli wahania przepływu są
nadmierne, może być wymagane zastosowanie silnika z regulacją prędkości.
Kawitacja/parametry ciśnienia na ssaniu netto

Dostępne ciśnienie na ssaniu netto musi być zawsze wyższe niż wymagane przez pompę, ponieważ w przeciwnym razie
będzie występowała kawitacja skutkująca zmniejszeniem wysokości podnoszenia (spadkiem ciśnienia wylotowego),
zwiększeniem szybkości zużycia części pompy oraz obciążeniem udarowym zespołu łożyska pompy. W przypadku
wystąpienia takich warunków należy skonsultować się z przedstawicielem firmy GIW/KSB odnośnie do wymaganego dla
pompy ciśnienia na ssaniu netto.

W celu maksymalizacji dostępnego dla pompy ciśnienia na ssaniu netto należy zapewnić jak najmniejszą długość
przewodu ssawnego i jego maksymalnie prosty przebieg oraz jak najwyższy poziom w studzience (lub, jeśli pompa jest
umieszczona powyżej poziomu wody, jak najniższą wysokość podnoszenia dla ssania). Redukcję strat na wejściu
zapewnia również minimalizacja liczby zaworów lub zastosowanie łączników o małym promieniu i przymocowanie
rozszerzonego wlotu końcówki ssawnej. Pomocne może być zastosowanie rur ssawnych o większej średnicy, należy
jednak uważać, aby nie zmniejszyć prędkości przepływu poniżej bezpiecznego dla przenoszenia poziomu, ponieważ
w przeciwnym razie zacznie odkładać się szlam, zwiększając zużycie tulei ssawnej oraz wirnika.

Przy pogłębianiu, gdzie swobodna rura ssawna lub ssawna głowica frezująca są opuszczane w pompowane substancje
stałe, przydatne jest zamontowanie na końcówkach ssawnej i wylotowej pompy manometrów. Operator obserwując
manometry będzie mógł utrzymać maksymalne podciśnienie na ssaniu bez powodowania kawitacji w pompie.
Konstrukcja instalacji rurowej

W przypadku gruboziarnistych sedymentacyjnych szlamów rurociągi powinny być pionowe lub poziome. W nachylonych
rurociągach mogą występować gwałtowne fale z powodu przepływu do tyłu lub osadzania się cząstek stałych. Ponadto
w takich nachylonych rurociągach może wystąpić spadek przepływu wskutek tarcia o szlam, jeszcze bardziej
pogarszająca parametry.

Należy odpowiednio dobrać średnice rurociągów w celu utrzymania wystarczającej szybkości przenoszenia. Zbyt duże
wymiary rurociągów mogą skutkować tworzeniem się przesuwającego się złoża szlamu, co może znacznie przyspieszyć
zużycie pomp i rurociągów.
Warunki eksploatacyjne dotyczące przepływu i wysokości podnoszenia
Należy zauważyć, że pompa zawsze pracuje na przecięciu krzywej charakterystyki pompy i krzywej charakterystyki systemu
rurociągu.
Na początkowych etapach pracy należy sprawdzić obciążenie silnika na pompie. Jeśli pompa pobiera nadmierną moc, może
być to spowodowane przez większą niż przewidywaną wysokość podnoszenia w układzie, co skutkuje większymi natężeniami
przepływu i poborem mocy. Dzieje się tak czasem, gdy do wysokości podnoszenia podczas projektowania systemu zostanie
dodany współczynnik bezpieczeństwa. W takich warunkach wysokiego przepływu może występować kawitacja. W celu
zmniejszenia przepływu można zmniejszyć prędkość pompy. Można również zwiększyć całkowitą wysokość podnoszenia dla
wylotu pompy (spowoduje to zmniejszenie przepływu i poboru mocy).
Jeśli rzeczywiste natężenia przepływu są niższe niż przewidywane, w studzience może zabraknąć cieczy, co spowoduje
występowanie gwałtownych fal w instalacji i przyspieszone zużycie pompy. Należy zmniejszyć prędkość pompy lub średnicę
wirnika, lub uzupełnić wodę, aby utrzymać najwyższy możliwy stabilny poziom w studzience. Jeśli wahania przepływu są
nadmierne, może być wymagane zastosowanie silnika z regulacją prędkości. Ten problem jest szczególnie powszechny w
zastosowaniach z dużym udziałem wysokości ciśnienia statycznego, takich jak odprowadzanie z maszyn roboczych lub
zasilanie cyklonów. Może on zostać jeszcze bardziej zwiększony przez działanie znacznie poniżej natężenia przepływu
zapewniającego najlepszą sprawność pompy, kiedy krzywa charakterystyki wysokości podnoszenia pompy jest względnie
płaska. W tych warunkach niewielkie wahania w oporze w instalacji spowodowane przez normalne zmiany stężenia lub
wielkości cząstek stałych mogą skutkować występowaniem natężeń przepływów powodujących gwałtowne fale.
Jeśli to możliwe należy unikać długotrwałej eksploatacji przy natężeniach przepływu znacznie mniejszych niż optymalne.
Powoduje to recyrkulację szlamu wewnątrz pompy i przyspiesza lokalne zużycie.
W przypadku wystąpienia problemów należy skontaktować się z przedstawicielem firmy GIW/KSB. W celu ułatwienia oceny
problemu oprócz poniższych parametrów należy podać numer seryjny pompy.
A.
Numer seryjny pompy (podany na tabliczce znamionowej, podstawie lub obudowie łożyska), adres klienta
i przybliżona data uruchomienia.
B.
Ciężar właściwy pompowanej cieczy, informacje o płynie obejmujące ciężar właściwy oraz wielkość cząstek oraz
temperaturę cieczy.
29
LCC
C. Przybliżone pożądane maksymalne natężenie przepływu i rzeczywiste minimalne oraz maksymalne natężenie
przepływu w instalacji, jeśli są znane.
D.
Wysokość ciśnienia statycznego dla instalacji (różnicę wysokości między poziomem wody po stronie ssawnej pompy
a punktem wypływu).
E.
Długość i rozmiar przewodów ssawnych i odprowadzających, w tym opis ogólnego układu, obejmujący łączniki,
zgięcia oraz zawory.
F.
Jeśli punkt wypływu nie znajduje się na powietrzu — wartość ciśnienia (np. przeciwciśnienie cyklonu).
G. Jeśli zasysanie odbywa się ze studzienki, należy podać ogólny układ, obejmujący rozmiary oraz maksymalne
i minimalne poziomy w studzience w odniesieniu do osi ssania pompy.
H. Dostępna moc napędu, prędkość obrotowa silnika i opis przekładni pomiędzy pompą a silnikiem.
I.
Średnica wirnika, jeśli jest on inny niż dostarczony z pompą.
Powyższe dane są szczególnie ważne, jeśli pompa została przeniesiona z zastosowania, dla którego została wybrana,
do innego.
W wielu przypadkach okaże się, że nieprawidłowe zużycie pompy lub niskie wydajności są spowodowane niezgodnością
pompy z zastosowaniem w układzie i można je skorygować po poznaniu warunków eksploatacji.
W celu uzyskania dalszych zaleceń dotyczących projektu systemu należy skontaktować się z przedstawicielem firm GIW/KSB.
Firma GIW opublikowała ponadto przydatny jako odniesienie podręcznik zatytułowany: „Slurry Transport Using Centrifugal
Pumps” (autorzy: Wilson, Addie i Clift).
30
LCC
8
Strona mechaniczna
8.1
Informacje ogólne na temat strony mechanicznej



Zespół łożyska jest konstrukcją panwiową, zamontowaną na koncentrycznej podstawie wyposażonej w mechanizm
regulacji ustawiania luzu osi wirnika.
Standardowo do smarowania służy smar stały. Dostępne jest również smarowanie olejem. Informacje na temat jakości
i ilości smaru zawiera rozdział 6.1.1 „Smarowanie łożyska”.
Poniżej dla odniesienia wymieniono podstawowe części łożyska. Uwaga: przyrostki mogą być różne w zależności od
konfiguracji i dostawcy. Zastępcze łożyska można uzyskać od firm GIW/KSB.
Zespół
łożyska
Zamontowane łożyska
Dwurzędowe wałeczkowe
stożkowe — rozbieżne
Luz osiowy
Numer części
na stanowisku
(Timken)
pomiarowym
Wałeczko
we kuliste
Typ E
Stożek/pierścień zewnętrzny
łożyska stożkowego/część
odległościowa *
mm
(cale)
Dwurzędowe wałeczkowe
stożkowe — zbieżne
Luz osiowy
Numer części
na stanowisku
(SKF)
pomiarowym
mm
53177
35 mm
22209E
53376D
0,15
(0,006)
31309 J2/QCL7CDF
0,10
X2S53176
72225C
50 mm
22212E
72488D
0,15
(0,006)
31312 J2/QDF
0,12
X1S72225
9285
70 mm
22217E
9220D
0,18
(0,007)
31316 J1/QLC7CDF
0,14
X4S9285
HM926740
100 mm
22224E
HM926710CD
0,25
(0,010)
31322 XJ2/DF
0,16
HM92674XA
HH932145
HH932110
0,20
(0,008)
31328 XJ2/DF
0,19
125 mm
22230E
H932145XA **
* Firma Koyo jest również zatwierdzonym dostawcą łożysk wałeczkowych stożkowych w układzie rozbieżnym.
** Zmontowane z dwu łożysk jednorzędowych.
(cale)
(0,004)
(0,005)
(0,006)
(0,006)
(0,008)
Zespół panwi łożyska
8.2
Demontaż strony mechanicznej
Centra serwisowe GIW REGEN prowadzą regenerację zespołów łożysk i remonty pomp.
Firma GIW przeprowadzi remont zespołu i przywrócenie jego pierwotnych parametrów, stosując oryginalne części
zamienne innych producentów.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy GIW.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem pracy przy pompie należy zapoznać się z rozdziałem 2.9 „Bezpieczeństwo
montażu i demontażu”.
31
LCC





8.3
Olej należy w razie potrzeby spuścić, wyjmując korek spustowy znajdujący się u dołu obudowy.
Wymontować odrzutniki oleju (jeśli zostały zamontowane) i pokrywy końcowe obudowy łożyska. Należy zachować
ostrożność w odniesieniu do uszczelnień olejowych Inpro, które należy demontować z pokryw końcowych tylko wtedy, gdy
ulegną uszkodzeniom i będą wymagały wymiany. Należy sprawdzić uszczelnienia, uszczelki i pierścienie O-ring,
wyrzucając te, które okażą się zużyte lub uszkodzone.
Należy wymontować również przeciwnakrętkę i podkładkę zabezpieczającą, zaciskające łożysko po stronie napędu. Jedna
z wypustek podkładki zabezpieczającej jest zagięta do wgłębienia na pierścieniu sprężynującym zabezpieczającym
i należy ją odgiąć w celu umożliwienia odkręcenia przeciwnakrętki.
Wał i łożyska (które są wciśnięte na wał) można następnie zdemontować jako zespół z obudowy po stronie napędu.
Demontaż poziomy jest akceptowalny w razie prawidłowego podparcia wału, zapobiegającego jego zetknięciu się z którąś
z wykończonych powierzchni wału lub otworem w obudowie łożyska i uszkodzeniu ich. Należy uważać, aby uniknąć
uszkodzenia pierścienia ustalającego smaru (część 63-7, łożyska smarowane smarem stałym) lub pierścienia
odległościowego (część 45-4, smarowane olejem), znajdujących się na wale między dwoma łożyskami.
Zamontowane na wale łożyska są gorące i szczelnie dopasowane. Zdemontowanie ich z wału bez powodowania
uszkodzeń jest trudne, dlatego powinno się je demontować tylko jeśli wymagana jest ich wymiana. Demontaż łożysk jest
zwykle wykonywany przez ogrzanie, które należy wykonywać szybko, aby zapobiec ogrzaniu się również wału. Czasem
może być wymagane przecięcie płomieniowe zewnętrznej bieżni i ostrożne zeszlifowanie wewnętrznej bieżni. Należy
jednak uważać, aby uniknąć uszkodzenia wału, w szczególności w obszarze uszczelnienia olejowego.
Montaż strony mechanicznej
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem pracy przy pompie należy zapoznać się z rozdziałem 2.9 „Bezpieczeństwo montażu
i demontażu”.
PRZESTROGA
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie wyczyścić cały wał, otwór w obudowie oraz powierzchnie
pokrywy końcowej, używając odpowiedniego rozpuszczalnika w celu usunięcia starego smaru oraz śladów
wody, pyłu lub drobnych zanieczyszczeń mechanicznych. Wszystkie zdemontowane elementy należy
wyczyścić i sprawdzić je pod kątem oznak zużycia. Uszkodzone lub zużyte podzespoły należy zastąpić
oryginalnymi częściami zamiennymi. Należy upewnić się, że powierzchnie uszczelnień są czyste, a pierścienie
O-ring i uszczelki są prawidłowo zamontowane.
8.3.1
Montaż łożysk
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy z ogrzewanymi elementami należy zachować ostrożność.




Przed zamontowaniem ogrzać łożysko promieniowe (322) do temperatury 120°C (250°F) za pomocą odpowiedniego
podgrzewacza łożysk, łaźni olejowej lub innego urządzenia zapewniającego równomierne ogrzanie. Nie zaleca się
ogrzewania za pomocą płomienia.
Zamontować łożysko promieniowe na wale.
Zamontować łożysko na wcisk, tak aby było całkowicie osadzone przy przyległym kołnierzu wału.
Korzystając z rysunku złożeniowego łożyska określić, czy w zespole łożyska stosowany jest zbieżny czy rozbieżny układ
łożyska stożkowego.
32
LCC
Łożysko wałeczkowe stożkowe w układzie rozbieżnym
Łożysko wałeczkowe stożkowe w układzie zbieżnym
Moment dokręcania zespołu przeciwnakrętki łożyska stożkowego
Moment dokręcania
Zespół łożyska
zespołu przeciwnakrętki
35 mm
50 mm
70 mm
100 mm
125 mm
8.3.2
Nm
stopofunty
100
135
200
375
680
75
100
150
275
500
Montaż łożyska oporowego w układzie rozbieżnym


Dla smaru stałego: Zamontować pierścień ustalający smaru 63-7 i sprawdzić prawidłowość kierunku ustawienia.
Dla oleju: Zamontować pierścień odległościowy 45-4 i sprawdzić prawidłowość kierunku ustawienia.
Strona zewnętrzna
Strona wewnętrzna
Pierścień
Stożek
Pierścień
ustalający
do smaru
Wałek
Część
odległościowa
Układ rozbieżny łożyska oporowego
Pierścień ustalający (smar stały)
PRZESTROGA
Zamontować pierścień ustalający smaru (63-7, w przypadku smarowania smarem stałym) lub pierścień
odległościowy (45-4, w przypadku smarowania olejem) należy umieścić na wale między łożyskami i ustawić go
we właściwym kierunku przed zamontowaniem obu łożysk. Po zamontowaniu łożysk nie można ich
zdemontować bez ryzyka uszkodzenia. Pierścień smarowy jest niezbędny w celu zabezpieczenia łożyska
stożkowego przed utratą smarowania w przypadku wysokich obciążeń. Niezamontowanie pierścienia może
spowodować znaczne skrócenie okresu eksploatacji łożyska.


Nagrzać wewnętrzny stożek do 120°C (250°F) i zamontować go. Sprawdzić, czy większa średnica zewnętrzna łożyska
jest skierowana w stronę środka wału.
Zamontować część odległościową i pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego
33
LCC





W celu utrzymania pierścienia zewnętrznego na miejscu można użyć zacisku.
Nagrzać zewnętrzny stożek do 120°C (250°F) i zamontować go. Sprawdzić, czy większa średnica zewnętrzna łożyska jest
ustawiona w kierunku wału od strony napędu.
Przed ochłodzeniem łożyska wałeczkowego stożkowego na wale należy całkowicie osadzić łożysko na kołnierzu wału,
używając przeciwnakrętki bez podkładki zabezpieczającej. (Podkładkę zabezpieczającą należy w tym kroku pominąć, aby
zapobiec uszkodzeniom).
Po ochłodzeniu łożysk należy odkręcić przeciwnakrętkę i zamontować ją ponownie z podkładką zabezpieczającą przy
łożysku wałeczkowym stożkowym, dokręcając nakrętkę odpowiednim momentem obrotowym podanym w rozdziale 8.3.1
„Montaż łożysk”.
Po dokręceniu należy zgiąć w dół jedną z wypustek podkładki blokującej, tak aby weszła w pasujące do niej żłobki
przeciwnakrętki. Jeśli żadna z wypustek nie jest wyrównana ze żłobkami, należy zlokalizować najbliższą, a następnie
dokręcić mocniej przeciwnakrętkę, tak aby można było zgiąć wypustkę.
PRZESTROGA





Nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie podkładki blokującej i umożliwić odkręcenie
się przeciwnakrętki podczas pracy.
Po dokręceniu nie należy odkręcać przeciwnakrętki w żadnym zakresie w ramach próby ustawienia
luzów łożysk. Łożysko stożkowe ma wewnętrzną część odległościową, automatycznie ustalającą
wewnętrzne luzy łożyska.
Zaniedbanie zgięcia jednej z wypustek podkładki zabezpieczającej może spowodować odkręcenie się
przeciwnakrętki i prowadzić do przedwczesnej awarii łożyska.
Należy sprawdzić, czy wewnętrzne średnice i otwory w obudowie łożyska są czyste. Wał między łożyskami należy pokryć
warstwą niebieskiego syntetycznego smaru do łożysk GIW.
Wał należy podnieść pionowo i umieścić go w obudowie, po stronie napędu. Konieczne będzie wyrównanie pierścienia
smarowego 63-7 lub pierścienia odległościowego 45-4 podczas ich wchodzenia do obudowy, ponieważ luz między nimi
a wałem wynosi około 6 mm (0,25 cala).
PRZESTROGA
Łożyska powinny dać się łatwo wsunąć do obudowy łożyska, bez stosowania nadmiernej siły. Konieczność jej
użycia wskazuje na obecność pyłu lub drobnych zanieczyszczeń mechanicznych między łożyskami a obudową
i będzie skutkować wstępnym obciążeniem oporowym kulistego łożyska wałeczkowego po stronie wirnika.
Wstępne obciążenie łożyska będzie powodowało przenoszenie obciążeń oporowych, które normalnie są
przenoszone przez łożysko wałeczkowe stożkowe i może doprowadzić do przegrzania i przedwczesnej awarii
kulistego łożyska wałeczkowego.
8.3.3
Montaż łożyska oporowego w układzie zbieżnym



Umieścić pierścień zewnętrzny łożyska wewnętrznego na wale.
Nagrzać wewnętrzny stożek do 120°C (250°F) i zamontować go na wcisk na wale.
Nagrzać zewnętrzny stożek do 120°C (250°F) i zamontować go na wcisk na wale.
Strona zewnętrzna
Strona wewnętrzna
Pierścień
Część odległościowa
Stożek
Wałek
Układ zbieżny łożyska oporowego
34
LCC


Po zamontowaniu stożków i przed ochłodzeniem łożyska wałeczkowego stożkowego na wale należy całkowicie osadzić
łożysko na kołnierzu wału, używając przeciwnakrętki bez podkładki zabezpieczającej. (Podkładkę zabezpieczającą należy
w tym kroku pominąć, aby zapobiec uszkodzeniom).
Po ochłodzeniu łożysk należy odkręcić przeciwnakrętkę i zamontować ją ponownie z podkładką zabezpieczającą przy
łożysku wałeczkowym stożkowym, dokręcając nakrętkę odpowiednim momentem obrotowym podanym w rozdziale 8.3.1
„Montaż łożysk”.
PRZESTROGA







Nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie podkładki blokującej i umożliwić odkręcenie
się przeciwnakrętki podczas pracy.
Po dokręceniu nie należy odkręcać przeciwnakrętki w żadnym zakresie w ramach próby ustawienia
luzów łożysk. Łożysko stożkowe ma wewnętrzną część odległościową, automatycznie ustalającą
wewnętrzne luzy łożyska.
Zaniedbanie zgięcia jednej z wypustek podkładki zabezpieczającej może spowodować odkręcenie się
przeciwnakrętki i prowadzić do przedwczesnej awarii łożyska.
Po dokręceniu należy zgiąć w dół jedną z wypustek podkładki blokującej, tak aby weszła w pasujące do niej żłobki
przeciwnakrętki. Jeśli żadna z wypustek nie jest wyrównana ze żłobkami, należy zlokalizować najbliższą, a następnie
dokręcić mocniej przeciwnakrętkę, tak aby można było zgiąć wypustkę.
Zaniedbanie zgięcia jednej z wypustek podkładki zabezpieczającej może spowodować odkręcenie się przeciwnakrętki
i prowadzić do przedwczesnej awarii łożyska.
Należy sprawdzić, czy wewnętrzne średnice i otwory w obudowie łożyska są czyste. Wał między łożyskami należy pokryć
warstwą niebieskiego syntetycznego smaru do łożysk GIW, a następnie podnieść wał pionowo i umieścić go w obudowie
po stronie napędu.
Wprowadzić gumowym młotkiem część odległościową i pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego.
PRZESTROGA
Łożyska powinny dać się łatwo wsunąć do obudowy łożyska, bez stosowania nadmiernej siły. Konieczność jej
użycia wskazuje na obecność pyłu lub drobnych zanieczyszczeń mechanicznych między łożyskami a obudową
i będzie skutkować wstępnym obciążeniem oporowym kulistego łożyska wałeczkowego po stronie wirnika.
Wstępne obciążenie łożyska będzie powodowało przenoszenie obciążeń oporowych, które normalnie są
przenoszone przez łożysko wałeczkowe stożkowe i może doprowadzić do przegrzania i przedwczesnej awarii
kulistego łożyska wałeczkowego.
35
LCC
Wprowadzanie części odległościowej i pierścienia
zewnętrznego łożyska stożkowego
Zespół łożyska wprowadzony do obudowy po stronie napędu
8.3.4
W celu ułatwienia wprowadzania należy użyć
gumowego młotka.
Montaż pokryw końcowych i uszczelnień


Standardowym uszczelnieniem wału obudowy łożyska jest uszczelnienie labiryntowe typu Inpro VBX. Dostępne mogą być
innego typu uszczelnienia, w tym uszczelnienie Caterpillar Duo-Cone do pracy w zanurzeniu. Aby uzyskać konkretne
informacje na temat alternatywnych typów uszczelnień, należy zapoznać się z rysunkiem złożeniowym.
Przed zamontowaniem należy wcisnąć uszczelnienia wału Inpro do poszczególnych pokryw, dbając aby otwór wyrzucania
zanieczyszczeń i powrót układu smarowania znajdowały się w położeniu odpowiadającym godzinie 6 (dolnym). W razie
potrzeby należy w celu lepszej kontroli operacji wciskania użyć ręcznej prasy montażowej do wrzecion zamiast prasy
hydraulicznej. Konieczne będzie wykonanie pasowania z lekkim wciskiem i może nastąpić ścięcie części zewnętrznej
średnicy pierścienia O-ring, jest to jednak normalne zjawisko i wskazuje na odpowiednie zamocowanie.
Montaż należy wykonać tak, aby powrót układu smarowania
znajdował się w położeniu odpowiadającym godzinie 6.



Uszczelnienie VBX Inpro
Wsunąć pokrywy końcowe z uszczelkami i uszczelnieniami Inpro na wał z obu końców, ponownie dbając o to, aby otwór
wyrzucania zanieczyszczeń i powrót układu smarowania znajdowały się w położeniu dolnym. Nasmarować smarem do
pierścieni O-ring Parker O-Lube lub Parker Super-O-Lube wewnętrzne średnice tych pierścieni przy wale. Podczas
przesuwania uszczelnienia nad rowkiem klinowym wału należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć ścięcia
pierścienia O-ring. W razie konieczności należy w celu uniknięcia tego problemu lekko spiłować krawędzie rowka
klinowego.
Po dokręceniu pokryw końcowych na miejscu obrócić ręcznie wał. Nie powinien występować kontakt cierny między
obrotowymi i nieruchomymi częściami uszczelnienia Inpro. Tarcie lub przesunięcie osiowe w uszczelnieniu mogą
wskazywać na nieprawidłowe wyrównanie. W takim przypadku należy lekko wbić element w pozycję wyrównania. Należy
zauważyć, że pokrywa końcowa po stronie napędu zatrzaskuje się przy zewnętrznej bieżni łożyska wałeczkowego
stożkowego i może nie leżeć płasko w powierzchni obudowy. Nie jest konieczne stosowanie podkładek regulacyjnych.
Szczelina wielkości do 1 mm (0,04 cala) jest akceptowalna i mieści się w zakresie tolerancji części. Większa szczelina
może wskazywać na niepełne osadzenie łożyska wałeczkowego stożkowego w obudowie.
Zamontować smarowniczki lub korki wlewu oleju.
36
LCC
8.4
Montaż zespołu łożyska




Po luźnym zamontowaniu dławnicy (lub adaptera uszczelnienia mechanicznego na płycie podstawy i wkręceniu śruby
regulacyjnej (909) z nakrętką (924) na odpowiednią długość w podstawie można umieścić zespół panwi łożyska na łożu
podstawy. Uwaga: szczelinową wypustkę na obudowie należy wprowadzić między występ śruby regulacyjnej a nakrętkę
regulacyjną.
Podstawa i łoża obudowy łożyska powinny być czyste, suche i wolne od oleju lub smaru. Jeśli problemem jest korozja
występująca na łożach, należy nałożyć cienką warstwę środka zabezpieczającego. Podczas procedury regulacji osiowej
należy zachować szczególną uwagę, aby zapobiec wystąpieniu przemieszczenia. Dodatkowe szczegółowe informacje
zawiera rozdział 10.4 „Ustawianie luzu końcówki wirnika”.
W tym momencie można przykręcić cztery zaciski utrzymujące obudowy łożyska (732), należy jednak pozostawić pewien
luz do chwili zakończenia regulacji osiowej obudowy łożyska.
Moment dokręcania elementu złącznego należy dokładnie zmierzyć, aby uzyskać prawidłową siłę docisku. Z powodu
różnic ciśnienia powietrza i stanu narzędzi klucze udarowe rzadko zapewniają prawidłowy moment dokręcania. Można ich
używać do dokręcania śrub, ale końcowe wartości momentu dokręcania należy uzyskać za pomocą skalibrowanego
klucza dynamometrycznego. Zastosowanie hydraulicznego klucza dynamometrycznego jest zalecane dla dużych
elementów złącznych. Narzędzia te można skalibrować w celu uzyskania niezbędnej dokładności.
OSTRZEŻENIE
Niezamontowanie w tym momencie śrub utrzymujących obudowę łożyska może skutkować przechyleniem się
zespołu łożyska i obrażeniami ciała, gdy wirnik będzie przykręcony do wału.
Śruby zaciskowe zespołu łożyska
Moment dokręcenia
Zespół
Rozmiar
śruby zaciskowej
łożyska
śruby
35 mm
50 mm
70 mm
100 mm
125 mm
Nm
stopofunty
M20
340
250
M24
680
500
37
LCC
9
Uszczelnienie wału
9.1
Uszczelnienie mechaniczne
PRZESTROGA
W przypadku uszczelnień mechanicznych wymagane jest wykonanie przed rozruchem sprawdzeń pod kątem
bezpieczeństwa, takich, jak demontaż osprzętu zespołu uszczelnienia, sprawdzenie momentów dokręcania itp.
Odnośnie do wszystkich sprawdzeń pod kątem bezpieczeństwa należy zapoznać się z instrukcją obsługi
uszczelnienia mechanicznego.
Uszczelnienia mechaniczne są precyzyjnymi urządzeniami, o które należy szczególnie dbać, aby działały poprawnie. Należy
zapoznać się z podanymi w instrukcji uszczelnienia wymaganiami dotyczącymi specjalnych warunków przechowywania,
uruchamiania i konserwacji.
Aby uzyskać informacje na temat uszczelnień mechanicznych, należy zapoznać się z instrukcją producenta.
Przykładowy przekrój poprzeczny uszczelnienia mechanicznego
9.1.1
Montaż i demontaż uszczelnienia mechanicznego
Należy zapoznać się z układem uszczelnienia mechanicznego i określić jego rozplanowanie. Niektóre uszczelnienia
mechaniczne są wyposażone w adapter, który należy założyć przed zamontowaniem płyty piasty i/lub osłony, natomiast inne
można zamontować po zainstalowaniu osłony.
Aby uzyskać dalsze instrukcje, należy zawsze zapoznać się z instrukcją konserwacji uszczelnienia mechanicznego.
9.2
Dławnica
Firma GIW oferuje trzy konstrukcje dławnic. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej wody przepłukującej, tym mniejsze zużycie
uszczelki i tulei, zatem podstawami decyzji dotyczącej wyboru konstrukcji do zastosowania są surowość warunków
eksploatacji, jakość wody uszczelniającej oraz względna ważność okresu eksploatacji uszczelnienia w zależności od kosztów
dostaw wody.



Konstrukcja z tuleją dławiącą jest produktem oferowanym standardowo w pompach S i SC typu LSA firmy GIW.
W konstrukcji tej przekładka zamknięcia hydraulicznego połączona jest z dłuższym, szczelnie dopasowanym kołnierzem,
stanowiąc kompromis między konstrukcjami z płukaniem w przód i KE w różnych zastosowaniach, w których wymagane
jest zmniejszenie ilości używanej wody. Zapewnia ona efekt dławienia, ograniczający przepływ wody uszczelniającej
w pompie przy utrzymaniu ciśnienia oraz przepływu przez pierścienie uszczelniające. Powoduje to zmniejszenie ilości
wody wchodzącej do przepływu procesowego przy łatwości konserwacji zespołu dławnicy. Konstrukcja z tuleją dławiącą
jest dostępna również w wariancie, w którym zastosowana jest technologia SpiralTrac™. Umożliwia ona ograniczenie
natężeń przepływu o ponad 50% w porównaniu z mniej wydajnymi dławnicami z płukaniem do przodu przy utrzymaniu
akceptowalnej żywotności uszczelki i zużycia tulei wału.
Konstrukcja KE jest wykorzystywana gdy wymagane jest jak najmniejsze zużycie wody. Jeden lub dwa pierścienie
uszczelniające znajdują się między przekładką zamknięcia hydraulicznego a płytą ścierną, ograniczając przepływ wody
uszczelniającej przez jamę pompy, natomiast pierścienie uszczelniające za przekładką zamknięcia hydraulicznego
stanowią uszczelnienie wobec atmosfery. Ta konstrukcja jest najbardziej wrażliwa na zmienne warunki eksploatacji
i zużycie przez ścieranie. Wymaga ona bardziej uważnej konserwacji.
Konstrukcja z płukaniem do przodu była dawniej stosowana w przypadku swobodnej dostępności do wody zasilającej
dławnicę, gdy zwiększenie ilości wody w przepływie procesowym nie stanowiło problemu. Firma GIW zdecydowała się
jednak na wycofanie konstrukcji dławnic z płukaniem do przodu z powodu globalnych inicjatyw na rzecz oszczędności
wody. Ta konstrukcja dławnicy nie jest już dostępna z pompami S i SC firmy GIW.
38
LCC
Uszczelka
Uszczelka
Przekładka zamknięcia
hydraulicznego
Tuleja dławiąca
Tuleja dławiąca
9.2.1
Konstrukcja KE
Uszczel
Przekładka zamknięcia
hydraulicznego
Płukanie do przodu
Uszczelka dławnicy
Uszczelka dławnicy jest faktycznym elementem uszczelniającym w większości zespołów dławnic. Działa na nią znaczne tarcie
i jej okres eksploatacji jest ograniczony. Stosowanie prawidłowych procedur konserwacji ma kluczowe znaczenie w celu
uniknięcia przedwczesnej awarii, zużycia i korozji sąsiednich części, zanieczyszczenia strony mechanicznej oraz zbędnych
przestojów. Poniżej przedstawiono wprowadzenie do podstawowych informacji na temat uszczelek. Aby uzyskać dodatkowe
szczegóły, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pompy GIW lub skonsultować z przedstawicielem firmy GIW i/albo
dostawcą uszczelek.
Typ uszczelki musi być odpowiedni dla zastosowania pompy. Obejmuje to ciśnienie, temperaturę, pH i zawartość substancji
stałych. Na wybór uszczelki może mieć wpływ również jakość wody uszczelniającej. W przypadku konieczności zmiany typu
uszczelki należy skorzystać z zestawienia materiałowego dla typu uszczelek dostarczonych z pompą lub skontaktować
z przedstawicielem firmy GIW.
Podsumowanie dotyczące standardowych typów uszczelek firmy GIW:
Tuf-Pak 100
Uszczelka z włókna roślinnego
impregnowana politetrafluoroetylenem,
przeznaczona do średnich temperatur,
ciśnień i wartości pH.
9.2.2
Tuf-Pak 300
Przędza z poliamidowych i
politetrafluoroetylenowych włókien
ciągłych, przeznaczona do wysokich
temperatur lub ciśnień i pośredniego
zakresu pH.
Tuf-Pak 500
Cząstki grafitu w matrycy ze
spienionego politetrafluoroetylenu plus
aramidowy oplot narożników do
zastosowań wysokociśneniowych i/lub
przy niskiej jakości wody
uszczelniającej.
Tuf-Pak 400
Cząstki grafitu w matrycy ze
spienionego politetrafluoroetylenu do
eksploatacji w warunkach skrajnie
trudnych z chemicznego punktu
widzenia oraz do smarowanych smarem
stałych uszczelnień ekspelera.
Tuf-Pak 600
Odporne na działanie ciepła włókno
termoutwardzalne do większości
zastosowań. Dostarczane często
z zespołami SpiralTrac™
Zespół dławnicy
Dławnicę należy zamontować tak, aby zawór wody uszczelniającej znajdował się na lub w pobliżu osi poziomej. Spowoduje to
ustawienie śrub dwustronnych dławika w położeniach godziny 9 i 3 w celu zapewnienia łatwego dostępu w wałach
o mniejszych rozmiarach. Należy zauważyć, że małe dławnice mają pojedynczy wlot, podczas gdy w większych znajduje się
drugi otwór, który można wykorzystać do uzyskania dodatkowego przepływu lub zamontować w nim korek do rur.
Między zawrężonym mocowaniem dławnicy i podstawą występuje luz, umożliwiający wyśrodkowanie dławnicy na tulei wału.
Podczas montażu przestrzeń uszczelnienia należy przed dokręceniem śrub kołnierza dławnicy wyrównać do zakresu 0,25 mm
(0,010 cala) we wszystkich miejscach.
W niektórych przypadkach mogą być dostarczane oddzielne płyty ścierne dławnicy. Należy je zamontować na miejscu z nową
uszczelką.
PRZESTROGA
Zaniedbanie wyśrodkowania dławnicy może spowodować znaczne skrócenie okresu eksploatacji uszczelki
i tulei wału.
39
LCC
9.2.3
Konserwacja dławnicy





Dławnica jest wyposażona w otwory gwintowane dla przyłączy wody uszczelniającej, ustawione pod kątem 180° względem
siebie. Można użyć każdego z gwintów, jednak normalną praktyką jest doprowadzanie przewodów wody uszczelniającej
do obydwu.
W celu zapobieżenia dostawaniu się do dławnicy cząstek o właściwościach ściernych należy dostosować ciśnienie wody
uszczelniającej i szczelność dławika (452), aby utrzymać mały przepływ chłodnej lub letniej wody wypływającej z dławnicy.
Jeśli wypływająca woda stanie się gorąca, należy w celu umożliwienia większego przepływu poluzować dławik. Zmętnienie
wypływającej wody oznacza konieczność zwiększenia ciśnienia wody.
Do przemywania dławika należy używać odpowiedniej, nieagresywnej czystej wody, która nie tworzy osadów i nie zawiera
zawieszonych substancji stałych. Średnia twardość powinna wynosić 5, a pH>8. Powinna być ona uzdatniona i neutralna
pod względem korozji mechanicznej.
Przy temperaturze na wlocie wynoszącej 10°C – 30°C (50°F – 85°F) maksymalna temperatura na wylocie przy prawidłowo
wyregulowanym dławiku powinna wynosić 45°C (115°F).
Ciśnienie wody uszczelniającej wymagane w celu utrzymania zadowalającego działania dławnicy będzie różne
w zależności od ciśnienia roboczego pompy, właściwości szlamu, stanu uszczelki i typu dławnicy. Powinno być dostępne
ciśnienie zasilania przekraczające o 0,7 bara (10 psi) ciśnienie wylotowe pompy. W większości przypadków regulację
ciśnień można wykonać za pomocą zaworu ręcznego i miernika w pobliżu dławnicy.
Opcje kontroli przepływu

Dławnica KE jest konstrukcją o niskim przepływie i musi podlegać kontroli ciśnieniowej. Kontrola przepływu może
spowodować spalenie lub zakleszczenie się uszczelki. Rzeczywisty przepływ w prawidłowo konserwowanej
i wyregulowanej dławnicy jest znacznie mniejszy od wartości podanych w tabeli.

Dławnice z płukaniem do przodu i tuleją dławiącą są ogólnie rzecz biorąc kontrolowane ciśnieniowo, ale kontrola
przepływu jest opcjonalna. Wymagania dotyczące wody uszczelniającej podane w tabeli przedstawiają potencjalny
przepływ przy zużytej uszczelce.

Kontrolę przepływu można uzyskać na różne sposoby. Można zastosować pompę wyporową, dostarczającą odpowiednią
objętość płynu z zaworem bezpieczeństwa lub przelewowym, tak aby ciśnienie oczyszczania nigdy nie przekraczało
maksymalnego ciśnienia roboczego pompy o więcej niż 0,7 bara (10 psi). Jeśli dopływ wody jest odpowiedni, należy
zamontować na linii przepływomierz i zawory regulacyjne. Zaleca się zastosowanie przerywacza próżni w celu
zapobieżenia przepływowi wstecznemu w przypadku przekroczenia przez ciśnienie pompy ciśnienia zasilania. Wszystkie
elementy muszą mieć odpowiednie ciśnienia nominalne. Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy będą pracowały przy
danej objętości, ciśnieniu i jakości wody doprowadzanej do dławnicy.

W celu uzyskania najlepszych parametrów poszczególne pompy należy ustawić na minimalny porób wody, tak aby
zapewniona była właściwa prędkość kroplenia. Po zmniejszeniu objętości wody w celu utrzymania właściwej prędkości
kroplenia konieczne będzie lekkie poluzowanie dławika dławnicy. Zapewni to wystarczające przepłukiwanie przy
ograniczeniu zużycia wody. Temperatura wody opuszczającej dławnicę może być lepszym wskaźnikiem niż prędkość
kroplenia lub objętość. Powinna być to temperatura, która umożliwiałaby komfortowe mycie rąk, wskazująca, że uszczelka
nie jest przegrzana.
Maksymalne wymagania dotyczące wody uszczelniającej dławnicy

W przypadku wysokich temperatur bądź ciśnień lub trudnych z innych względów warunków eksploatacji zaleca się
zastosowanie optymalnej kombinacji przekładki zamknięcia hydraulicznego i tulei dławiącej zamiast standardowej
przekładki zamknięcia hydraulicznego i pierwszego pierścienia uszczelniającego. Wymagania dotyczące wody dla tej opcji
będą stanowiły w przybliżeniu średnią wartości odnoszących się do konfiguracji z płukaniem do przodu i KE,
przedstawionych w poniższej tabeli.

Dla ekspelera należy stosować dławnicę typu KE (niskoprzepływową) z pierścieniem uszczelniającym między przekładką
zamknięcia hydraulicznego a pompowaną cieczą. Wszystkie pierścienie uszczelniające należy podczas montażu pokryć
grubą warstwą wodoodpornego smaru.
Rozmiar
Rozmiar
Tuleja
dławiąca
Typ dławnicy
Płukanie do
Konstrukcja KE
przodu
*SpiralTrac™
l/s
(gal./min)
l/s
(gal./min)
l/s
(gal./min)
l/s
(gal./min)
35 mm
0,18
(2,8)
0,09
(1,4)
0,44
(7,0)
0,09
(1,4)
50 mm
0,21
(3,4)
0,11
(1,7)
0,54
(8,5)
0,10
(1,7)
70 mm
0,30
(4,8)
0,15
(2,4)
0,76
(12,0)
0,15
(2,4)
100 mm
0,39
(6,2)
0,20
(3,1)
0,98
(15,5)
0,19
(3,1)
125 mm
0,47
(7,4)
0,23
(3,7)
1,17
(18,5)
0,23
(3,7)
*Opcja niestandardowa
40
LCC
9.3
Uszczelnienie ekspelera
Uszczelnienia ekspelera są używane w zastosowaniach pomp,
w których woda do przepłukiwania dławika jest dostępna
w małej ilości lub nie jest dostępna w ogóle albo jest ona
niezgodna z cieczą technologiczną. Drugi obracający się
wirnik, zamontowany w oddzielnej osłonie ekspelera, wytwarza
niższe ciśnienie w obszarze uszczelnienia dławnicy. Umożliwia
to smarowanie tulei wału smarem stałym i jego pracę z tylko
takim zakresem sprężenia uszczelki, aby zapewnione było
uszczelnienie pompy.
Nie
dotyczy:
Położenie godziny 3 i 9
W odróżnieniu od uszczelnień mechanicznych ekspelery
należy uważnie dobierać dla poszczególnych zastosowań
i specyficznych warunków eksploatacji. Dla ekspelerów
wymagana jest dodatkowa moc napędu, którą należy
uwzględnić
wybierając
silnik.
Zmiany
wysokości
podnoszenia, prędkości pompy, zawartości cząstek stałych
w czynniku technologicznym lub poziomu w studzience po
zamontowaniu pompy mogą wpłynąć na funkcjonalność
układu uszczelnienia ekspelera.
Dla prawidłowego działania i długotrwałości pracy tych
uszczelnień
kluczowe
znaczenie
ma
prawidłowe
zamontowanie, regulacja i procedury eksploatacyjne.
Szeroko zakrojone testy wykazały, że zastosowanie się do
poniższych wytycznych może zapewnić prawidłowe działanie
układu
ekspelera
przy
jednoczesnym
zwiększeniu
żywotności elementów zużywalnych. W przypadku
eksploatacji ekspelera poza zakresem określonym przez te
wytyczne zalecane jest dokonanie dodatkowej oceny
technicznej.
ROZDZIELACZ
Typowy układ ekspelera
Wielkość cząstek — wartość D50 powinna mieścić się
między 200 a 1500 mikronów.
Ciężar właściwy szlamu — ciężar właściwy szlamu
powinien być mniejszy niż 1,35.
Substancje stałe — należy unikać szlamów, które mogłyby
powodować osadzanie się kamienia kotłowego na
powierzchniach pompy.
Natężenie przepływu — powinno mieścić się w zakresie od 0,5-krotności do 1,3-krotności punktu najlepszej wydajności (QBEP).
Przepłukiwanie — substancje stałe w przepływie technologicznym mogą wytrącać się po zatrzymaniu pompy i osadzać
w komorze ekspelera. Z upływem czasu spowoduje to spadek wydajności i przyspieszenie zużycia. Układ należy zawsze przed
zatrzymaniem pompy przepłukiwać czystą wodą przez przynajmniej 15 minut. Uruchamianie systemu tylko z czystą wodą
ułatwi wypieranie przez ekspeler substancji stałych. W przypadku zastosowań, w których nie można uniknąć osadzania się
w komorze ekspelera wytrąconego osadu, konieczne może być zastosowanie pośredniego przepłukiwania dławika wodą.
W przypadku braku wody do przepłukiwania dławnicy uszczelka musi być smarowana smarem stałym lub olejem. Zalecane
jest zastosowanie uszczelki grafitowej, takiej jak Tuf-Pak 400. W zależności od zastosowania dostępne są ręczne lub
automatyczne smarowniczki. Obrócenie nasadki w zespołach ręcznych spowoduje dodanie małej ilości smaru stałego do
uszczelki. Aby napełnić smarowniczki, należy zdjąć nasadkę i napełnić miseczkę smarem. W smarowniczkach w celu stałego
dostarczania smaru używany jest poruszany siłą sprężyny tłok. Aby je napełnić, należy podłączyć smarownicę do złącza
z boku zespołu. Należy pamiętać, że skrajne temperatury mogą spowodować zmianę ilości smaru dostarczanego do uszczelki,
co należy uwzględnić. W celu kontroli przepływu smaru do smarowniczek automatycznych dostępne są sprężyny o trzech
różnych poziomach napięcia.
Nowe pompy z ekspelerami są wyposażone w pierścień rozdzielczy wciśnięty do obszaru piasty osłony pompy. Działa on jak
deflektor, pomagając w zmniejszeniu ilości substancji stałych docierających do komory uszczelnienia. Rozdzielacz można
zamówić jako część serwisową i zamontować na starszych zespołach. Aby uzyskać informacje na temat montażu
rozdzielacza, należy zapoznać się z załącznikiem 11.4.
41
LCC
Ważne jest, aby eksploatacja pompy z ekspelerem odbywała się w zakresie ograniczeń prędkości i warunków pracy
określonych w pierwotnych parametrach konstrukcyjnych. Duże zmiany natężeń przepływu i zawartości substancji stałych
mogą doprowadzić do nagromadzenia się cząstek w komorze ekspelera, co może skutkować niedrożnością lub przedwczesną
awarią elementu. Wszystkie zmiany warunków eksploatacji należy przedyskutować z przedstawicielem firmy GIW/KSB w celu
określenia nowych parametrów, odpowiednich dla urządzenia.
9.3.1
Montaż ekspelera
OSTRZEŻENIE
Próba zamontowania płyty ekspelera bez oparcia o osłonę pompy lub śruby dwustronne osłony ekspelera
sprawi, że nie będzie on odpowiednio podparty i będzie mógł spaść bez ostrzeżenia.
Dla pomp LCC-M 2x3 i 3x4

Przed zamontowaniem ekspelera (23-15) należy umieścić między nim a tuleją wału aramidową uszczelkę (400.31)
o grubości 0,5 mm (0,020 cala) w celu zapobieżenia zacieraniu się i ułatwieniu demontażu. Uszczelkę należy zamontować
na sucho, bez smaru.

Osłonę ekspelera (10-7) należy zamontować na podstawie, używając dwóch zapasowych śrub (nie są dostarczane)
ustawionych względem siebie pod kątem 180 stopni, aby utrzymać ją tymczasowo na miejscu.

Po zamontowaniu ekspelera, ciasno pasowanego suwliwie na wale, należy przesunąć zespół łożyska w kierunku końca
znajdującego się przy napędzie, aby ekspeler zaczął ocierać o swoją osłonę. Następnie należy przesunąć go z powrotem
w kierunku końca znajdującego się od strony pompy o ok. 1,0 mm (0,4 cala). Jest to regulacja wstępna. Regulacja
końcowa zostanie przeprowadzona po skompletowaniu zespołu części mokrej.

Zamontować płytę ekspelera (16-4) jednocześnie z osłoną pompy lub osłoną ekspelera, wprowadzając śruby dwustronne
do osłony pompy lub ekspelera, tak aby płyta spoczęła na śrubach dwustronnych i była przez nie podparta.
Dla pomp LCC-R, LCC-H i wszystkich innych pomp LCC-M

Przed zamontowaniem ekspelera (23-15) należy umieścić między nim a tuleją wału aramidową uszczelkę (400.31)
o grubości 0,5 mm (0,020 cala) w celu zapobieżenia zacieraniu się i ułatwieniu demontażu. Uszczelkę należy zamontować
na sucho, bez smaru.

Zamontować osłonę ekspelera (10-7) na podstawie, używając dwóch śrub z łbem sześciokątnym (901.13) w położeniach
odpowiadających godzinom 3 i 9 tak, aby łby śrub znajdowały się na boku osłony ekspelera.

Po zamontowaniu ekspelera, ciasno pasowanego suwliwie na wale, należy przesunąć zespół łożyska w kierunku końca
znajdującego się przy napędzie, aby ekspeler zaczął ocierać o swoją osłonę. Następnie należy przesunąć go z powrotem
w kierunku końca znajdującego się od strony pompy o ok. 1,0 mm (0,4 cala). Jest to regulacja wstępna. Regulacja
końcowa zostanie przeprowadzona po skompletowaniu zespołu części mokrej.

Zamontować płytę ekspelera (16-4) na osłonie pompy, używając dwóch śrub z łbem sześciokątnym (901.14)
w położeniach odpowiadających godzinom 3 i 9. Zamontować płytę ekspelera i osłonę pompy na osłonie ekspelera
i podstawie, wprowadzając śruby dwustronne w pozostałe pozycje. Śrub z łbem sześciokątnym w położeniach
odpowiadających godzinom 3 i 9 nie należy wyjmować lub należy zastąpić je śrubami dwustronnymi.
9.3.2
Demontaż ekspelera
OSTRZEŻENIE
Jeśli demontaż nie zostanie wykonany w opisany poniżej sposób, płyta ekspelera może po wymontowaniu
osłony pompy spaść bez ostrzeżenia.
Dla pomp LCC-M 2x3 i 3x4

Po podparciu osłony pompy odkręcić nakrętki ze wszystkich czterech śrub dwustronnych (902.10) utrzymujących osłonę
pompy na miejscu.

Zdemontować razem osłonę pompy i płytę ekspelera (16-4), tak aby osłona ekspelera spoczywała na 4 śrubach
dwustronnych i była przez nie podparta.

Patrz część „Demontaż ekspelera” poniżej.
Dla pomp LCC-R, LCC-H i wszystkich innych pomp LCC-M

Po podparciu osłony pompy odkręcić nakrętki ze wszystkich sześciu śrub dwustronnych (902.10) utrzymujących osłonę
pompy na miejscu. Nie obejmuje to śrub z łbem sześciokątnym w położeniach odpowiadających godzinom 3 i 9,
mocujących płytę ekspelera do osłony pompy (901.14) i osłonę ekspelera do podstawy (901.13).

Zdemontować razem osłonę pompy i płytę ekspelera (16-4).
Jeśli demontaż nie zostanie wykonany w opisany powyżej sposób, płyta ekspelera może po wymontowaniu
osłony pompy spaść bez ostrzeżenia.
42
LCC
Demontaż ekspelera

Przed zdemontowaniem ekspelera sprawdzić, czy 2 śruby w położeniach odpowiadających godzinom 3 i 9 (901.13),
mocujące osłonę ekspelera (10-7) do podstawy pompy, nie zostały zdemontowane.

W przypadku pomp 2x3 i 3x4 LCC-M, umieścić dwie zapasowe śruby (nie są dostarczane) w otworach, które pozostały
puste, aby zamocować osłonę ekspelera(10-7) na podstawie pompy.
Jeśli zamocowanie nie zostanie wykonane w opisany powyżej sposób, osłona ekspelera może po
wymontowaniu ekspelera spaść bez ostrzeżenia.

9.3.3
W tym momencie można zdemontować ekspeler (23-15) z wału. Montaż części przebiega podobnie, jak w przypadku tulei
wału (ciasne pasowanie suwliwe). W razie potrzeby osłonę ekspelera można odłączyć od podstawy, odpowiednio
podeprzeć i za jej pomocą nacisnąć na ekspeler w celu zsunięcia go z wału. Nacisk należy wywierać w kilku punktach
wokół osłony ekspelera, aby nie dopuścić do powstania nierównomiernego obciążenia i potencjalnego pęknięcia części
z żelaza twardego.
Luz roboczy ekspelera
Wykonanie poniższej procedury jest zalecane w celu optymalizacji działania ekspelera lub ustawienia luzów w pompie
zawierającej części zużywalne:
1.
2.
3.
4.
5.
Po zdemontowaniu płyty części ssawnej/tulei ssawnej należy wyregulować zespół łożyska, przesuwając go w kierunku
końca znajdującego się od strony pompy, tak aby tylna powierzchnia ekspelera zaczęła ocierać się o płytę ekspelera.
Zamontować czujnik zegarowy, aby określić przemieszczenie osiowe zespołu panwi łożyska i wyzerować czujnik w tym
miejscu.
Następnie wyregulować zespół łożyska, przesuwając go w kierunku końca znajdującego się od strony napędu (lub silnika),
tak aby łopatki ekspelera zaczęły ocierać się o jego osłonę lub wirnik zaczął ocierać się o osłonę pompy po stronie piasty,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Wyregulować zespół łożyska, przesuwając go ponownie w kierunku końca znajdującego się od strony pompy o około
1,0 mm (0,04 cala), aby zapewnić minimalny luz roboczy ekspelera. Jeśli pożądana jest optymalizacja sprawności
ekspelera, należy zablokować regulację w tym miejscu.
Zamontować płytę części ssawnej i sprawdzić luz między wirnikiem a tuleją. Jeśli luzy ekspelera nie są optymalizowane,
należy ustawić luz wirnika zgodnie z opisem podanym w części „Regulacja osiowa obudowy łożyska”. Nie wolno dopuścić,
aby czujnik zegarowy zbliżył się do pierwotnego ustawienia zerowego na odległość mniejszą niż 1,0 mm (0,04 cala),
ponieważ może wtedy wystąpić ocieranie się ekspelera. W razie potrzeby należy rozważyć użycie części odległościowej,
wspomnianej w kroku 4.
43
LCC
10
Część mokra
10.1
Informacje na temat części mokrej
10.1.1
Osłona pompy
Dostępne są trzy standardowe konfiguracje:
1 Z twardego metalu. Osłona jednościenna, wirnik i tuleja ssawna z żeliwa białego o dużej zawartości chromu. Odpowiednia
dla dużej wysokości podnoszenia, wszystkich wielkości cząstek aż do wielkości maksymalnej dla zakresu działania i szlamów
o średnich właściwościach korozyjnych. Dla szlamów o silnych właściwościach korozyjnych dostępne są niestandardowe
materiały.
2 Z wyłożeniem elastomerowym. Konstrukcja dzielona promieniowo, z osłoną zewnętrzną wykonaną z żeliwa sferoidalnego
i wewnętrznym wyłożeniem z wyprasek elastomerowych. Wirnik wykonany z żeliwa białego o dużej zawartości chromu. Dla
średniej wysokości podnoszenia, drobnych i średnich cząstek oraz szlamów o silniejszych właściwościach korozyjnych.
3 Z bardzo ciężkiego twardego metalu. Podobna do wersji z twardego metalu, ale z cięższymi sekcjami i instalacją
hydrauliczną dostosowaną do pracy ze szlamami powodującymi najtrudniejsze warunki eksploatacji. Funkcja dwustopniowego
układu ciśnieniowego. Dostępna w rozmiarach LCC 150–500 i większych.
Wszystkie osłony posiadają kołnierze klasy ciśnieniowej 125 funtów/cal2 ze schematem dokręcania ANSI. Dostępne są
adaptery umożliwiające konwersję na kołnierze DIN.
Z twardego metalu
10.1.2
Z wyłożeniem elastomerowym
Z bardzo ciężkiego twardego metalu.
Forma wirnika
Wszystkie standardowe wirniki są typu trójłopatkowego, z podwójną osłoną. Dla niektórych rozmiarów dostępne są konstrukcje
z otwartą osłoną i inną liczbą łopatek.
10.2
Demontaż części mokrej
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem pracy przy pompie należy zapoznać się z rozdziałem 2.9 „Bezpieczeństwo
montażu i demontażu”.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie należy ogrzewać piasty lub końcówki wirnika, ponieważ w końcówce znajduje się uszczelniona wnęka.
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!
10.2.1
Demontaż wirnika
Podczas normalnej eksploatacji wirnik zostaje mocno dokręcony do wału przez działający podczas pracy moment dokręcania.
W celu odłączenia wirnika wymagane jest zwykle zastosowanie stałego momentu dokręcania lub łagodny, ale gwałtowny
impuls skręcający. Istnieje kilka sposobów osiągnięcia tego skutku. Poniżej opisano jedną z najłatwiejszych metod. W celu
zamówienia opisanych tutaj przyrządów należy skontaktować się z przedstawicielem firmy GIW/KSB. W celu zapewnienia
dobrego dopasowania należy podczas zamawiania podać numer zespołu pompy.
44
LCC
10.2.2
Narzędzie do odkręcania wirnika
OSTRZEŻENIE
Podczas demontażu dokręconego wirnika może nastąpić uwolnienie
energii. Narzędzia do odkręcania, narzędzia do podnoszenia i pierścienie
zwalniające wirnika mogą gwałtownie odskoczyć i spowodować
obrażenia ciała znajdującego się w pobliżu personelu.
Narzędzie do
odkręcania wirnika
Wirnik




10.2.3
Obrócić wirnik tak, aby końcówka jednej z łopatek była skierowana w stronę wylotu
pompy.
Włożyć narzędzie przez ucho wirnika i przymocować do krawędzi spływu łopatki
skierowanej w stronę wylotu.
Używając koła pasowego pompy lub klucza maszynowego obrócić wał w kierunku
przeciwnym do normalnego.
W celu ułatwienia demontażu wirnika gwinty wału należy podczas ponownego
montażu pokryć dużą ilością środka przeciwzatarciowego. Między tuleją wału
a wirnikiem należy zastosować dwie uszczelki z papieru aramidowego.
Narzędzie do podnoszenia wirnika
OSTRZEŻENIE
Wirnika nie wolno demontować, podnosić, przenosić lub montować ponownie bez prawidłowo używanego
zalecanego narzędzia do podnoszenia wirnika.


W celu zdemontowania lub zamontowania wirnika należy chwycić wirnik na oczku ssawnym. Wirnik można wyrównać
przez obrócenie śruby regulacyjnej opierającej się o końcówkę wirnika. Jest to szczególnie przydatne podczas ponownego
montażu.
W celu zdemontowania wirnika należy przed rozłączeniem gwintu sprawdzić, czy lina do podnoszenia jest naprężona.
Narzędzie do podnoszenia wirnika
10.2.4
Demontaż osłony
Podczas przenoszenia każdej z osłon pompy zaleca się zastosowanie przynajmniej dwu punktów podnoszenia. Zwiększa to
bezpieczeństwo i poprawia kontrolę elementu. W razie potrzeby osłony pomp GIW są dostarczane z odlewanymi uchami do
podnoszenia służącymi do tego celu. Należy pamiętać, że jeśli hak łańcucha nie pasuje do ucha do podnoszenia, należy
zamontować odpowiedni łącznik kabłąkowy. Innym akceptowalnym punktem podnoszenia jest łańcuch zamocowany wokół
kołnierza wylotowego (należy uważać, aby nie uszkodzić śrub kołnierza).
10.2.5
Demontaż wyłożenia elastomerowego
Większość wyłożeń jest pasowana suwliwie w osłonie. W celu ułatwienia demontażu osłony są wyposażone w dwa gwintowane
otwory do wyciągania, ustawione pod kątem 180 stopni. Jeśli przewidywane jest ponowne wykorzystanie wyłożeń, należy
uważać, aby wysunąć wyłożenia równomiernie, unikając zginania stalowej płyty nośnej.
10.3
Montaż części mokrej
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem pracy przy pompie należy zapoznać się z rozdziałem 2.9 „Bezpieczeństwo
montażu i demontażu” i odpowiednim rysunkiem uszczelnienia wału.
45
LCC
10.3.1
Montaż tulei wału




10.3.2
Montaż osłony



10.3.3
Wewnątrz tulei wału można nałożyć cienką warstwę środka przeciwzatarciowego.
Nie wolno dopuścić do kontaktu środka przeciwzatarciowego z żadną z powierzchni osiowych tulei wału, w tym
powierzchni styku wirnika i powierzchni stykającej się z kołnierzem wału.
Montując tuleję wału należy zatrzymać się, gdy powierzchnia tulei i powierzchnia wału będą znajdowały się w odległości
około 25 mm (1 cal) od siebie. Sprawdzić powierzchnie, aby upewnić się, czy pozostają one czyste i wolne od smaru.
W przypadku występowania smaru powierzchnie należy przed wsunięciem tulei na miejsce wyczyścić.
W wielu przypadkach stosowany jest pierścień O-ring, który należy umieścić na wale w pierwszej kolejności. Podczas
przesuwania tulei wału w odpowiednie położenie pierścień O-ring powinien zostać całkowicie wciśnięty we wgłębienie
w tulei wału.
Wyrównanie osłony pompy ze stroną mechaniczną jest uzyskiwane dzięki zawrężonemu mocowaniu w podstawie. W celu
zapewnienia jak najmniejszego zużycia i najlepszej sprawności konieczne jest pełne osadzenie osłony w tym mocowaniu.
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy między osłonę a podstawę założono odpowiednią uszczelkę.
W przypadku obudowy pompy LCC-R z wyłożeniem elastomerowym uszczelkę stanowi samo wyłożenie. Dodatkowe
instrukcje podano poniżej.
Część mokra z elastomerowym wyłożeniem


Należy mocno osadzić wyłożenia w metalowych osłonach, używając w razie potrzeby gumowego młotka. Aby osadzić
wyłożenie po stronie ssawnej, należy użyć drewnianego usztywnienia i dużych zwornic lub położyć wyłożenie, stroną
z kołnierzem do góry, na drewnianym usztywnieniu i opuścić na nią metalową osłonę, aby osadzenie wyłożenia
spowodował ciężar osłony. Osadzić elastomerowe kołnierze w rowkach, używając w razie potrzeby tępego narzędzia.
Ciasne zamontowanie wyłożeń, chociaż wymaga pewnego wysiłku podczas montażu, zapewni ostatecznie lepsze
podparcie wyłożenia i mniejsze zużycie, skutkujące dłuższą eksploatacją. W razie potrzeby można podczas montażu
nasmarować wyłożenia mydłem w płynie.
PRZESTROGA
Do smarowania wyłożeń nie należy używać produktów ropopochodnych, ponieważ spowodują one rozkład
elastomeru.



10.3.4
Przed zmontowaniem ze sobą połówek osłony należy sprawdzić zamontowanie wyłożeń w osłonie, aby upewnić się, że są
one prawidłowo osadzone, w szczególności w obszarach części ssawnej, piasty i kołnierza wylotowego. Luz umożliwiający
ograniczoną regulację części zapewniają otwory, z których wystają śruby dwustronne wyłożeń.
Skręcając obudowy należy sprawdzić, czy wyłożenia pozostają wzajemnie dobrze wyrównane na zewnętrznym obwodzie,
w szczególności w obszarze wylotu. Na szwie kołnierza wylotowego może występować pewne wybrzuszenie. Można je
usunąć, przywracając płaskość powierzchni uszczelnienia, lekko polerując gruboziarnistym papierem ściernym lub
kamieniem szlifierskim. W razie potrzeby można zastosować na kołnierzach ssawnym i wylotowym gumowe uszczelki,
aczkolwiek zwykle nie jest to konieczne.
Wewnątrz osłony, między wyłożeniami, może wystąpić pewne wybrzuszenie. Jest ono normalne i nie wpływa na
sprawność.
Montaż wirnika




Pokryć obficie gwinty wału środkiem przeciwzatarciowym. Nie wolno pokrywać powierzchni tulei wału stykających się
z wirnikiem i występu wału.
Między tuleją wału a powierzchnią piasty wirnika umieszczone są dwie uszczelki aramidowe (400.10) o grubości 0,5 mm
(0,020 cala), zapobiegające zacieraniu i zapewniające łatwy demontaż wirnika. Uszczelki należy ułożyć przemiennie, aby
nie były wyrównane. Uszczelki należy zamontować na sucho, bez smaru.
Wirnik należy mocno wkręcić ręcznie. W przypadku większych rozmiarów wygodne może być trzymanie wirnika
nieruchomo i obracanie wału. Dostępne są narzędzia do podnoszenia wirnika, ułatwiające wykonanie tej operacji.
Po zakończeniu montażu pompy należy sprawdzić luz płyty ściernej części ssawnej i w razie potrzeby wyregulować go
(patrz część dotycząca regulacji osiowej obudowy łożyska).
46
LCC
Przemienny montaż uszczelek wirnika
10.3.5
Płyta i tuleja ssawna (tylko pompy LCC-H)



Przykręcić tuleję ssawną do płyty części ssawnej i założyć pierścień O-ring przed zamontowaniem w osłonie.
Po zamontowaniu tuleja ssawna powinna wystawać o około 1,0 mm (0,04 cala) z płyty części ssawnej na połączeniu
kołnierza ssawnego. Jest to normalne i stanowi powierzchnię uszczelniającą orurowania ssawnego.
Ważne, aby nie działać na tuleję nadmierną siłą za pomocą kołnierza o podniesionej powierzchni lub uszczelki
pokrywającej tylko wystającą część tulei. W ogólności zaleca się stosowanie do podłączania orurowania ssawnego
wyłącznie kołnierzy i uszczelek o pełnej powierzchni.
Uszczelka
kołnierza
Tuleja
ssawna
Kołnierz
Kołnierz
Tuleja
ssawna
Uszczelka
kołnierza
Nieprawidłowy montaż uszczelki kołnierza
Prawidłowy montaż uszczelki kołnierza
10.4
Ustawianie luzu końcówki
W celu maksymalizacji sprawności pompy należy wyregulować luz między powierzchnią ssawną wirnika a tuleją ssawną w celu
uzyskania dozwolonego minimum, zależnego od rozmiaru i typu zespołu łożyska. W tym celu należy przesuwać zespół
obudowy łożyska za pomocą śruby regulacyjnej.

Przed przystąpieniem do regulacji część mokra pompy musi zostać całkowicie zmontowana.
o Dławnice można uszczelnić przed lub po zakończeniu procedury regulacji.
o Ustawianie osiowe uszczelnienia mechanicznego należy pozostawić na czas po zakończeniu regulacji.
o W przypadku pomp z częściami wyłożonymi uretanem lub gumą przed regulacją luzu końcówki należy również
zamontować i dokręcić ssawną wstawkę rurową lub orurowanie ssawne.


Należy sprawdzić, czy wszystkie śruby mocujące obudowy łożyska zostały nieco poluzowane.
Przesunąć za pomocą śruby regulacyjnej zespół łożyska w kierunku końca wału, tak aby wirnik zaczął ocierać się o tuleję
ssawną. Podczas wykonywania tej procedury pomocne jest powolne obracanie wirnika.
Odwrócić kierunek obracania śruby regulacyjnej, tak aby ustawić zalecaną wielkość luzu między wirnikiem a tuleją
ssawną, przedstawioną poniżej.
Gdy luz będzie prawidłowy, dokręcić śruby mocujące łożyska zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale 8.4 „Montaż
zespołu łożyska” i sprawdzić ponownie luz.
Gdy luz będzie prawidłowy, dokręcić lekko ręcznie śruby czterech zacisków obudowy łożyska, sprawdzając, czy we
wszystkich czterech pozycjach utrzymany zostaje prawidłowy styk. Następnie dokręcić całkowicie śruby zgodnie
z wymaganiami podanymi w rozdziale 8.4 „Montaż zespołu łożyska” i sprawdzić ponownie luz.
Na koniec zablokować razem śrubę regulacyjną i nakrętkę przy wypustce obudowy łożyska.




47
LCC
PRZESTROGA
Końcowe przesunięcie obudowy łożyska podczas regulacji powinno zawsze odbywać się z dala od końca
wirnika, zgodnie z powyższym opisem. Dzięki temu istnieje pewność, że na gwintach śruby regulacyjnej nie
będzie występował luz przeciwny do skierowanego do przodu obciążenia wzdłużnego, jakie będzie wytwarzała
podczas pracy pompa. Przestrzeganie tej konwencji jest szczególnie ważne, jeśli używane jest uszczelnienie
mechaniczne.
Zalecany minimalny
luz końcówki dla tulei
(1)
uretanowych
Zalecany
minimalny luz
końcówki
(mm)
Cali mm
Wirnik
Wszystkie
rozmiary
Tuleja ssawna
0,010
(0,25)
Grubość uretanu
Luz końcówki
Przedstawiono przykładowy przekrój poprzeczny pompy LCC
(1)
Dodatkowy luz końcówki wymagany w celu kompensacji rozszerzalności termicznej uretanu.
Zmierzyć grubość uretanu w miejscu występowania luzu końcówki.
(3)
∆T = Temperatura pracy – temperatura otoczenia
(2)
48
0,00018 x grubość uretanu(2) x ∆T(°C)(3)
+ Zalecany luz końcówki
cale
0,0001 x grubość uretanu(2) x ∆T(°F)(3)
+ Zalecany luz końcówki
Rozmiar
wału
LCC
11
Oprzyrządowanie
11.1
Wymagania dotyczące momentu dokręcania
Wymienione poniżej i w poprzednich częściach wymagania dotyczące momentu dokręcania dotyczą nasmarowanych śrub
i nakrętek. Wszystkie śruby muszą być nasmarowane w celu ułatwienia montażu i demontażu pompy. Preferowane jest
stosowanie środka przeciwzatarciowego, ale akceptowalne jest również obfite naoliwienie.
Specjalne wymagania dotyczące momentu dokręcania

Moment dokręcania elementu złącznego należy dokładnie zmierzyć, aby uzyskać prawidłową siłę docisku, zdefiniowaną
na rysunku złożeniowym lub w wymienionych poniżej częściach. Zalecane jest zastosowanie hydraulicznego klucza
dynamometrycznego, ponieważ narzędzia te można skalibrować w celu uzyskania niezbędnej dokładności.

Aby uzyskać informacje na temat momentu dokręcania śrub mocujących łożyska, patrz rozdział 8.4 „Montaż zespołu
łożyska”.

Jeśli pompa jest wyposażona w pierścień zwalniający wirnika, w celu uzyskania wymagań dotyczących momentu
dokręcania należy zapoznać się z częścią 10.3 „Montaż części mokrej”.

Jeśli używana jest pompa wyposażona w uszczelnienie mechaniczne, w celu uzyskania wymagań dotyczących momentu
dokręcania należy zapoznać się z instrukcją obsługi uszczelnienia mechanicznego.
Wymagania dotyczące momentu dokręcania niemające kluczowego znaczenia
Jeśli na rysunku złożeniowym nie określono tego wyraźnie, nie ma specjalnych wymagań dotyczących momentu dokręcania
pozostałych nakrętek i śrub mocujących. Śruby i nakrętki, dla których nie został określony moment dokręcania, należy dokręcić
tak, aby zapewnić mocne dopasowanie części zgodnie z dobrą praktyką konserwacji. Jeśli to możliwe, w celu dokręcania śrub
o średnicy przekraczającej 25 mm (1 cal) zalecane jest stosowanie pneumatycznego klucza udarowego.
Zalecane wartości momentu dokręcania dla elementów złącznych niemających kluczowego znaczenia
JEDNOSTKI ANGLOSASKIE
JEDNOSTKI METRYCZNE
Środek przeciwzatarciowy
Elementy
złączne
zespołu
Rozmiar
pompy
stopoNm
funty
Montaż
urządzenia do
podstawy
dolnej
stopoNm
funty
6
Nasmarowane/naolejone
Elementy
złączne
zespołu
pompy
stopoNm
funty
1/4"
3
5
5
5
6
3/8"
12
17
17
23
19
25
1/2"
30
40
40
55
45
60
Montaż
urządzenia do
podstawy
dolnej
stopoNm
funty
7
Środek przeciwzatarciowy
Elementy
złączne
zespołu
Rozmiar
pompy
stopoNm
funty
8
11
Montaż
urządzenia do
podstawy
dolnej
stopoNm
funty
10
14
Nasmarowane/naolejone
Elementy
złączne
zespołu
pompy
stopoNm
funty
10
15
Montaż
urządzenia do
podstawy
dolnej
stopoNm
funty
9
M8
16
20
25
35
M10
15
21
20
28
20
30
30
40
60
85
M12
25
35
35
50
40
50
55
75
5/8"
60
80
85
115
90
120
125
170
M16
65
90
90
125
100
130
135
180
3/4"
105
145
150
200
160
215
220
300
M20
130
180
180
250
195
265
270
370
7/8"
175
230
240
325
250
350
360
485
M22
175
250
240
335
260
360
370
500
1"
260
350
360
490
385
520
540
730
M24
225
315
305
425
335
450
470
640
1 1/8"
320
430
445
600
470
645
660
900
M27
325
455
440
615
490
660
680
925
1 1/4"
450
610
620
850
670
910
940
1275
M30
450
625
605
850
670
910
940
1270
1 3/8"
590
800
825
1115
880
1195
1225
1670
M36
780
1090
1060
1480
1170
1600
1640
2220
1 1/2"
780
1060
1090
1480
1170
1585
1635
2220
M38
920
1285
1250
1740
1375
1865
1930
2615
1 3/4"
915
1240
1280
1735
1370
1850
1920
2600
M39
995
1390
1350
1885
1490
2020
2090
2830
2"
1375
1864
1925
2610
2060
2795
2885
3910
M42
1245
1740
1685
2360
1865
2530
2610
3540
2 1/4"
2010
2726
2815
3815
3015
4085
4220
5725
M48
1860
2610
2525
3540
2795
3790
3910
5300
2 1/2"
2750
3729
3850
5220
4125
5590
5775
7825
M64
4445
6220
6025
8440
6670
9040
9335 12650
Wartości podano na podstawie elementów złącznych klasy 5
Wartości momentu dokręcania uzyskano dla
Współczynniki K =
50% naprężenia próbnego w przypadku elementów złącznych zespołu pompy
70% naprężenia próbnego w przypadku montażu urządzenia do podstawy dolnej
0,120 dla środka przeciwzatarciowego
0,180 dla nasmarowania/naolejenia
49
LCC
11.2
Zapas części zamiennych
Z uwagi na erozyjne działanie szlamu wiele elementów części mokrej pompy może wymagać wymiany podczas wykonywania
normalnych czynności związanych z konserwacją. W przypadku kontroli i remontu elementów mechanicznych może być
również wymagana wymiana niektórych części.
Poniżej podano zalecaną listę części (dla stosownych przypadków), którymi należy dysponować podczas normalnej
konserwacji i kontroli. Ilości składowanych części zależą od stopnia trudności warunków pompowania szlamu i liczby
działających zespołów. W przypadku procedur konserwacji korzystne w niektórych przypadkach może być również
dysponowanie w pełni zmontowanymi podzespołami lub kompletnymi pompami. Wcześniejsze doświadczenia z eksploatacji
podobnego rodzaju dostarczają często najlepszej wiedzy. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielami
firmy GIW/KSB w celu uzyskania specjalnych zaleceń.
Części zamienne do rozruchu

Uszczelki dla wszystkich urządzeń

Elementy złączne części mokrej

Tuleja wału z uszczelkami i pierścieniami O-ring

Zespół pierścienia zwalniającego wirnika

Osprzęt pierścienia zwalniającego wirnika

Uszczelnienie mechaniczne z adapterem i elementami
złącznymi
Eksploatacyjne części zamienne obejmują części zamienne
dla rozruchu uzupełnione o następujące elementy

Dodatkowy zestaw uszczelek dla wszystkich urządzeń

Osłona pompy

Wirnik

Wyłożenia boczne
50
Zespół łożyska

Łożyska

Zestaw uszczelek zespołu łożyska

Smar do łożyska
Uszczelnienie wału

Tuleja wału

Pierścień wodny uszczelnienia wału

Uszczelka dławnicy

Dodatkowe uszczelnienie mechaniczne

Płyta uszczelki lub opcjonalna uszczelka zaworu
dławiącego
LCC
Nadmierny wzrost temperatury wewnątrz pompy
Drgania podczas pracy pompy
Zbyt duża nieszczelność uszczelnienia wału
Nieszczelność pompy
Wzrost temperatury łożyska
Zbyt wysokie ciśnienie na wylocie
Rozwiązywanie problemów
Silnik jest przeciążony.
Natężenie przepływu pompy jest niedostateczne.
12
Środek zaradczy
Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się
z publikacjami serii GIW Tech na stronie:
Przyczyna
giwindustries.com
Niedrożne orurowanie wylotowe lub ssawne.







Usunąć niedrożność lub otworzyć zawór.
OSTRZEŻENIE: Pompa nie może pracować Jeśli nie można natychmiast usunąć niedrożności
z niedrożnym orurowaniem. Niebezpieczeństwo orurowania, pompę należy bezzwłocznie wyłączyć.
eksplozji z powodu przegrzania cieczy lub
nadciśnienia w pompie.
Wysokość podnoszenia systemu jest wyższa niż Sprawdzić, czy nie wystąpiła nieoczekiwana niedrożność,
oczekiwana.
zapadnięcie się przewodu lub częściowe zamknięcie
zaworu.

Sprawdzić obliczenia dotyczące systemu. Może być
wymagane dostosowanie do konstrukcji systemu lub
warunków eksploatacji pompy.*












Zwiększyć natężenie przepływu. Ogólnie rzecz biorąc, praca
przy natężeniu przepływu odpowiadającym mniej niż 30%
najlepszej sprawności nie jest zalecana.
Wysokość podnoszenia systemu jest niższa niż Może być wymagane dostosowanie do konstrukcji systemu
oczekiwana, co powoduje nadmierne natężenie lub warunków eksploatacji pompy.*
przepływu.


Praca przy niskim przepływie.


Pompa i orurowanie nie są całkowicie odpowietrzone Odpowietrzyć i/lub zalać.
lub zalane.
Porwanie z cieczą nadmiernej ilości powietrza.
Ulepszyć konstrukcję studzienki i odpowietrzanie, aby
zapobiec dostawaniu się powietrza do pompy. Jeśli nie
można uniknąć dostawania się powietrza, rozważyć
konstrukcję pompy dostosowaną do piany.
Częściowa niedrożność wirnika.
Usunąć niedrożność. Należy pamiętać, że element
powodujący niedrożność może po wyłączeniu spłynąć
ponownie do studzienki.
Drgania rezonansowe w orurowaniu.

Sprawdzić połączenia orurowania i zamontowanie pompy.
W razie potrzeby zmniejszyć odległości między wspornikami
pompy lub w inny sposób je zmodyfikować.
Dostępna niewystarczająca wysokość ssania (NPSH)



Sprawdzić poziom
podwyższyć go.
w
studzience.
W
razie
potrzeby
Całkowicie otworzyć wszystkie zawory w przewodzie
ssawnym.

Sprawdzić obliczenia dotyczące strat spowodowanych
tarciem w rurociągu ssawnym. W razie potrzeby zmienić
konstrukcję.*
Gęstość lub lepkość pompowanej cieczy jest wyższa, Może być wymagane dostosowanie do konstrukcji systemu
niż oczekiwana.
lub warunków eksploatacji pompy.*







Prędkość jest zbyt wysoka.
Zmniejszyć prędkość.
Zużyte części.
Sprawdzić części pod kątem zużycia. W razie potrzeby
wymienić.
Poluzować śruby, uszczelnienia lub uszczelki.
W razie potrzeby dokręcić śruby i/lub zamontować nowe
uszczelnienia i uszczelki.
Nieprawidłowy materiał uszczelnienia lub regulacja...
51
Poprawić regulację. W razie potrzeby wymienić części.
Nadmierny wzrost temperatury wewnątrz pompy
Drgania podczas pracy pompy
Zbyt duża nieszczelność uszczelnienia wału
Nieszczelność pompy
Wzrost temperatury łożyska
Zbyt wysokie ciśnienie na wylocie
Silnik jest przeciążony.
Natężenie przepływu pompy jest niedostateczne.
LCC
Środek zaradczy
Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się
z publikacjami serii GIW Tech na stronie:
Przyczyna
giwindustries.com
Nieprawidłowe ciśnienie wody uszczelniającej (zbyt (Zapoznać się z artykułem GIW Tech dotyczącym tego
wysokie lub zbyt niskie).
zagadnienia).




Zespół jest nieprawidłowo wyrównany.
Sprawdzić sprzęgło. W razie potrzeby wyrównać ponownie.
Awaria łożyska.
Wymienić
łożyska.
Sprawdzić
smar
pod
kątem
zanieczyszczeń. Sprawdzić uszczelnienia łożysk i w razie
potrzeby wymienić je.

Skontaktować się z centrum serwisowym firmy GIW
w sprawie fabrycznych usług remontowych.


Niewystarczająca lub nadmierna ilość smaru lub Skorygować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji
niewłaściwy smar.
konserwacji.
Izolacja lub wysoka temperatura otoczenia
Usunąć z zespołu łożyska izolację i/lub zanieczyszczenia.
Poprawić wentylację wokół pompy.

* W celu uzyskania dalszych porad skontaktować się z przedstawicielem firmy GIW/KSB.
Napięcie robocze jest zbyt niskie.
52
Zwiększyć napięcie.
LCC
13
Załączniki
Załączniki zawierają dodatkowe informacje dotyczące wyposażenia opcjonalnego. Te opcje mogą być niedostępne dla danej
pompy.
Opcjonalne elementy pompy wymieniono w zestawieniu materiałowym.
13.1
Uszczelnienia Duo Cone
Pierścienie uszczelniające, gumowe torusy i obudowy muszą być całkowicie
czyste i wolne od śladów oleju lub zanieczyszczeń. Należy użyć niekłaczącej
się szmatki z rozpuszczalnikiem odparowującym szybko, bez pozostawiania
odpadów. Musi być on przystosowany do współpracy z gumowymi
pierścieniami torycznymi. Właściwy będzie alkohol izopropylowy lub inny
łagodny środek czyszczący. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w karcie charakterystyki
rozpuszczalnika. Sprawdzić gumowy torus pod kątem wad powierzchni
i skontrolować całą metalową powierzchnię uszczelnienia pod względem
zanieczyszczeń lub zarysowań. Nie należy kłaść wypolerowanej powierzchni
pierścienia uszczelniającego na żadnej innej powierzchni.
Delikatnie rozciągnąć torus na metalowych pierścieniach uszczelniających
tak, aby osiadł na promieniu. Sprawdzić, czy torus nie jest skręcony,
kontrolując ślad po usunięciu rowka z odlewu na średnicy zewnętrznej.
Usunąć wszystkie nieregularności, delikatnie ściągając część torusa
promieniowo z pierścienia i pozwalając, aby zatrzasnęła się ponownie.
Skręcenie torusa będzie skutkowało nierównomiernym obciążeniem
powierzchni, powodującym nieszczelność i zanieczyszczenie łożyska.
Umieścić pokrywę końcową obudowy i obsadę uszczelnienia na płaskiej, czystej powierzchni.
Sprawdzić, czy rowki są czyste i wolne od zadziorów lub ostrych krawędzi. Używając narzędzia do
montażu uszczelnień, umieścić obrobiony grzbiet narzędzia nad torusem i ścisnąć. Wyrównać części
tak, aby były ustawione pod kątem prostym do rowka i ostrożnie zatrzasnąć uszczelnienie na miejscu,
wykonując szybkie, równomierne pchnięcie. Jako smaru można użyć alkoholu izopropylowego.
Poczekać na odparowanie smaru z zespołu.
53
LCC
Przed końcowym zmontowaniem nałożyć na powierzchnie uszczelniające bardzo cienką warstwę
czystego smaru opartego na dwusiarczku molibdenu lub lekkiego oleju. Zapewni to smarowanie
uszczelnień podczas wstępnego uruchamiania. Nie nanosić smaru na pierścienie gumowego torusa.
Na żadnej z powierzchni uszczelniających nie mogą znaleźć się zanieczyszczenia, ponieważ nawet
mała ilość kłaczków będzie powodowała rozdzielenie powierzchni uszczelniających i nieszczelność
lub uszkodzenie powierzchni.
Końcowy montaż przedstawiono szczegółowo na rysunku złożeniowym obudowy łożyska.
Przykręcić pokrywy końcowe we właściwym miejscu i zamontować dwie (2) śruby dwustronne
oraz nakrętki dla narzędzia do montażu. Sprawdzić, czy na wale nie występują zadziory lub
ostre krawędzie, które mogłyby spowodować uszkodzenie pierścienia O-ring. Nałożyć na
długie śruby ustalające powłokę środka przeciwzatarciowego i wkręcić je do gwintowanych
otworów tak, aby odpowiednie punkty znalazły się w odległości 3 mm (1/8 cala) od
wewnętrznego otworu. Zamontować pierścień O-ring w obsadzie uszczelnienia. Nałożyć na
średnicę wewnętrzną obsady uszczelnienia, w tym na pierścień O-ring i otwory śrub
ustalających, szczeliwo silikonowe RTV. Nanieść małą kulkę silikonu wokół średnicy wału, aby
ułatwić przesuwanie się pierścienia O-ring. Uważać bardzo na rowek klinowy wału. Umieścić
część odległościową do ustawiania luzu na wale i ostrożnie przesunąć obsadę, aby zetknęła
się z częścią odległościową. Opuścić narzędzie do montażu nad wał i dokręcić ręcznie nakrętki
do narzędzia o ¼ do ½ obrotu.
Część odległościowa do ustawiania luzu nie powinna poruszać się, a obsada powinna stykać się z nią równomiernie ze
wszystkich stron. Dokręcić śruby ustalające po przekątnej. Zdemontować narzędzie do montażu i część odległościową do
ustawiania luzu, a następnie dokręcić śruby ustalające. Pokryć śruby ustalające powłoką środka przeciwzatarciowego
i dokręcić je w gwintowanych otworach. Wypełnić gwintowane otwory silikonem do szczytu, aby zabezpieczyć śruby ustalające.
Ułatwi to w przyszłości demontaż w celu wykonania czynności konserwacyjnych. Obrócić wał ręcznie i sprawdzić
równomierność pracy. Sprawdzić, czy obsady są ustawione pod kątem prostym do pokrywy końcowej. Metalowe pierścienie
uszczelniające mogą sprawiać wrażenie nieco podniesionych względem obsad. Nie jest to problem, po uruchomieniu pompy
pierścienie będą pracowały prawidłowo.
Po zakończeniu montażu wymontować jeden z korków do rur z obudowy łożyska. Zamontować łącznik przewodu powietrza
i powoli wytworzyć w zespole za pomocą suchego sprężonego powietrza ciśnienie wynoszące 1 bar (10–15 psi). Sprawdzić
wszystkie połączenia i uszczelnienia Duo-Cone pod kątem szczelności, natryskując na nie wodę z mydłem. NIE wolno
przekraczać ciśnienia 15 psi, ponieważ mogłoby to spowodować wyjście torusów z rowków uszczelnienia. Jeśli to nastąpi,
należy rozmontować zespół i zamontować ponownie torus. Usunąć ciśnienie powietrza, założyć korek do rur i przygotować
zespół do wysyłki lub zamontowania na podstawie pompy.
Zespoły zwracane do serwisu muszą być całkowicie napełnione olejem. Wykręcić górny korek wlewu i dolać oleju. Jeśli zespół
pozostanie pusty podczas montażu pompy, konieczne jest wyraźne umieszczenie informacji nakazującej dodanie oleju przed
uruchomieniem na pompie oraz panelu sterowania. Po podłączeniu zbiornika rozchodowego napełnić węże i zbiornik.
Poczekać na wyparcie przez olej powietrza z przewodów. Zaznaczyć poziom oleju w zbiorniku jako odniesienie. Uwaga:
w instalacjach jednoprzewodowych lub w niższych temperaturach usunięcie całego powietrza z instalacji będzie wymagało
czasu. Poziomy powinny wyrównać się po jednej lub dwóch godzinach pracy pompy. Wtedy należy uzupełnić zbiornik do
prawidłowego poziomu roboczego.
Rozmiar
wału
Ilość oleju dla zespołów
łożysk przeznaczonych
do pracy w zanurzeniu
35 mm
50 mm
70 mm
100 mm
125 mm
4–7/16”
5–7/16”
6–7/16”
7–3/16”
9”
10–1/4”
11–1/2”
litry
(kwarty)
1,5
4,0
9,0
18
35
18
41
73
88
131
170
284
(1,5)
(4,0)
(9,5)
(19)
(36)
(19)
(43)
(77)
(93)
(138)
(180)
(300)
Wartości przybliżone
54
LCC
UWAGI
55
LCC
Ogólny rysunek z listą elementów
Rysunek zespołu pompy, zestawienie materiałowe i inne rysunki oraz zalecenia specjalne odnoszące się do poszczególnych
zamówień zostaną dołączone z tyłu niniejszej instrukcji.
56

Podobne dokumenty