wszystko o SPA pdf

Transkrypt

wszystko o SPA pdf
WIELOOSOBOWE WANNY SPA
Uwaga: Warunkiem zachowania prawa do rozczeñ gwarancyjnych jest zainstalowanie wanny SPA przez firmê posiadaj¹c¹
autoryzacjê POOL-SPA®.
1.2. PODZIA£ WANIEN SPA
1.2.1. Podzia³ ze wzglêdu na budowê
skrzynka sterownicza
filtr cartridge’owy
podgrzewacz elektryczny
czujnik przep³ywu wody
pompa filtracji
pobór wody ze zbiornika przelewowego
odprowadzenie wody
do ssaka dolnego wanny
pompa hydromasa¿u
doprowadzenie wody do pompy hydromasa¿u
t³umik szmerów ssania powietrza
odprowadzenie wody od pompy hydromasa¿u
dmuchawa
doprowadzenie powietrza
filtr piaskowy
skrzynka sterownicza
t³umik szmerów ssania powietrza
dmuchawa
pompa hydromasa¿u
odprowadzenie wody od pompy hydromasa¿u
doprowadzenie wody do pompy hydromasa¿u
odprowadzenie wody od pompy hydromasa¿u
do kanalizacji
doprowadzenie wody do pompy hydromasa¿u
podgrzewacz elektryczny
pobór wody ze zbiornika przelewowego
czujnik przep³ywu wody
pompa filtracji
odprowadzenie wody
do ssaka dolnego wanny
2.1. SCHEMAT BUDOWY WANNY SPA
odp³yw do zbiornika przelewowego - 110 mm
rynna przelewowa
dysza wodno-powietrzna
stela¿ aluminiowy
przy³¹cze pompy hydromasa¿u - 63 mm
powrót wody
doprowadzenie wody
przefiltrowanej do wanny - 63 mm
przy³¹cze pompy hydromasa¿u - 63 mm
zassanie wody
doprowadzenie powietrza - 50 mm
spust wody z kana³ów powietrznych
Œ
F
Cz
P
w wersji EXCLUSIVE (poza OLIVI¥ exclusive)
w wersji PUBLIC (dodatkowo OLIVIA exclusive)
Z
C
H
A
K
C
D
J
I
E
F
G
B
OPIS PRZYCISKÓW I WYŒWIETLACZY
A- +
B
A
B-A
B
CDEFGHIJKI
I0
0
E
AB
AB
P2
AB
NASTAWIANIE PARAMETRÓW
Nastawianie temperatury:
360C
0
540 C
C
C
AB
H
C
H
C
Nastawianie czasu trwania masa¿u:
15 minut,
od 0 do 30 minut
0”
D
D
AB
D
I
D