Dotyczy studentów 2 roku uprawnionych do zdawania B

Transkrypt

Dotyczy studentów 2 roku uprawnionych do zdawania B
Dotyczy studentów 2 roku uprawnionych do zdawania B-2
DEKLARACJA
……………………..……
Imię i Nazwisko
…………………….
Nr albumu
……………………..
Wydział
Oświadczam, Ŝe zamierzam przystąpić do egzaminu B-2 z języka ……………………
w czerwcu bieŜącego roku , czyli w terminie zerowym, który przysługuje mi z racji*:
1. uzyskania zaliczenia w semestrze letnim na poziomie B-2 z języka ………………..
2. uzyskania min. 75% punktów na maturze rozszerzonej z języka ……………
W przypadku zdania egzaminu B-2 deklaruję chęć uczestnictwa w lektoracie na trzecim roku z języka:
angielskiego/francuskiego/hiszpańskiego/niemieckiego/ rosyjskiego** na poziomie*** ………………..
lub (tylko w przypadku braku miejsc na kursie wybranym powyŜej) z języka
angielskiego/francuskiego/hiszpańskiego/niemieckiego/ rosyjskiego** na poziomie*** ………………..
Przyjmuję do wiadomości, Ŝe powyŜsze wybory są ostateczne i nie mogą ulec zmianie oraz, Ŝe pozytywna
ocena uzyskana w terminie zerowym jest ostateczna i nie ma moŜliwości poprawienia jej na wyŜszą.
*niepotrzebne skreślić
** zakreśl wybrany język
*** w skali ESOKJ
……………………….
Data
e-mail:
telefon:
Podpis

Podobne dokumenty