Wewnątrzszkolny System Doradzctwa Zawodowego

Transkrypt

Wewnątrzszkolny System Doradzctwa Zawodowego
WSDZ:
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Wstęp
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329
z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe „do przygotowania uczniów
do wyboru zawodu i kierunku kształcenia” (Art., pnt14).
Młody człowiek powinien być wyposażony w wiedzę ogólną, wiedzę o sobie, dobre kwalifikacje
zawodowe oraz umiejętności, dzięki którym poradzi sobie w dorosłym życiu. Do kluczowych
umiejętności, jakie należy ukształtować w młodym pokoleniu, zaliczamy:
 organizowanie, ocenianie i planowanie własnego uczenia się;
 skuteczne komunikowanie się;
 efektywne współdziałanie w zespole;
 rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;
 korzystanie z nowoczesnych źródeł gromadzenia i przetwarzania informacji;
 porozumiewanie się w kilku językach;
 wysłuchiwanie innych, branie pod uwagę ich punktu widzenia;
 radzenie sobie z nietypowością i złożonością problemów;
 łączenie i porządkowanie wiedzy.
Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów szkół (Dz.U.
z 2001 r., Nr 10 poz. 96) wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologicznopedagogicznymi stwarza możliwość przygotowania młodzieży do radzenia sobie w życiu
dorosłym, a w tym pomocy uczniom w dokonaniu świadomych i trafnych wyborów dotyczących
dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania
uczniów do wyboru zawodu, poziomi i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania
nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty
i metody pracy, (opr. A. Łukaszewicz)
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak
WSDZ:
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Założenia WSDZ:
1. Klasa 1:
2. Klasa 2:
Poznawanie siebie.
Poznawanie zawodów. Podejmowanie wstępnych decyzji. Indywidualna praca
z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu.
3. Klasa 3:
Informacja edukacyjna i zawodowa. Konfrontacja samooceny z wymogami szkół i
zawodów – decyzje.
Cele główne:
1.
Przygotowanie uczniów gimnazjum do planowania samorozwoju i dalszej edukacji.
2.
Przygotowanie uczniów gimnazjum do świadomych oraz trafnych decyzji związanych
z dalszym kształceniem i wyborem zawodu.
Zadania Rady Pedagogicznej:
1.
Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zgodnie ze statutem szkoły.
2.
Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach
programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki.
3.
Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
zawartych w programie wychowawczym szkoły.
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak
WSDZ:
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Zadania w pracy z uczniami:
1.
Wdrażanie uczniów do samopoznania oraz dokonywania autoanalizy (również pod
kątem podjęcia decyzji zawodowych).
2.
Wzmacnianie poczucia wartości, wiary w siebie, samoakceptacji.
3.
Wyrabianie szacunku dla samego siebie, rówieśników i innych ludzi – w tym także pracy
swojej i innych.
4.
Kształtowanie właściwych postaw społecznych, relacji i zachowań w życiu codziennym.
5.
Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, dyskusji i zachowań asertywnych.
6.
Budowanie, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności.
7.
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, współdziałania w grupie.
8.
Wdrażanie uczniów do pozytywnej autoprezentacji.
9.
Wdrażanie uczniów do planowania własnego rozwoju.
10. Wdrażanie uczniów do korzystania z
nowoczesnych środków przekazu informacji.
11. Wyrabianie krytycyzmu wobec mediów.
12. Poznanie
zasad przygotowania dokumentów osobowych, (list motywacyjny, CV,
podanie).
13. Dostarczanie
wiedzy o możliwych drogach zdobycia wybranego zawodu.
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak
WSDZ:
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Treści programowe
do realizacji na godzinach wychowawczych z uwzględnieniem poziomów kształcenia:
Wychowawca zobowiązany jest do realizacji przynajmniej czterech tematów w ciągu roku
szkolnego (w jednej klasie) z niżej podanych propozycji lub innych zgodnych z celami i
założeniami WSDZ oraz przynajmniej jednego spotkania z rodzicami.
propozycje Klasa
I:
1.
Prawa i obowiązki ucznia, regulamin oceniania zachowania.
2.
My-klasa – zajęcia integracyjne.
3.
Obraz siebie – moje słabe i mocne strony.
4.
Moje emocje i ja – jak rozpoznać własne emocje i radzić sobie z nimi.
5.
Jestem wyjątkowy – próba samoakceptacji.
6.
Moje sukcesy, (nasze sukcesy- jako klasy).
7.
Typy temperamentu.
8.
Moje zainteresowania (również w kontekście różnych zawodów).
9.
Moje zdolności, talenty (również w kontekście różnych zawodów).
10.
Moje umiejętności (również w kontekście różnych zawodów).
11.
Jak nawiązać kontakt z innymi – zajęcia interpersonalne.
12.
Trening asertwności.
13.
Po co się uczyć? – motywacja.
14.
Po co się uczyć? – techniki pomocne w uczeniu się.
15.
Dorastanie – trudne pytania?
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak
WSDZ:
propozycje Klasa
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
II:
1.
Trening rozwijający umiejętność samodzielnego działania
2.
Aktywność ważnym elementem własnego rozwoju – autoanaliza.
3.
Ja za 5 lat – planujemy swój rozwój.
4.
Prezentujemy swoje hobby – zasady dobrej prezentacji.
5.
Jak nawiązać kontakt z innymi – zajęcia interpersonalne.
6.
Grupa i jednostka – efektywne współdziałanie.
7.
Zasady dobrej dyskusji.
8.
Co to znaczy być odpowiedzialnym?
9.
Trening asertwności.
10.
Trening twórczości.
11.
Po co się uczyć? – motywacja.
12.
Po co się uczyć? – techniki pomocne w uczeniu się.
13.
Mój wymarzony zawód.
14.
Charakteryzujemy zawód naszych rodziców.
15.
Dorastanie – trudne pytania?
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak
WSDZ:
propozycje Klasa
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
III:
1.
Jak dobrze się zaprezentować?
2.
Ja za 10 lat – planujemy swój rozwój.
3.
Moje zainteresowania w kontekście różnych zawodów.
4.
Moje zdolności, talenty w kontekście różnych zawodów.
5.
Moje umiejętności w kontekście różnych zawodów.
6.
Mój stan zdrowia w kontekście różnych zawodów.
7.
Moja sprawność psychomotoryczna – czynniki psychologiczne kształtujące umiejętności
prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
8.
Trening asertwności.
9.
Etapy podejmowania decyzji.
10.
Po co się uczyć? – techniki pomocne w uczeniu się.
11.
Po co się uczyć? – typy uczenia się.
12.
System kształcenia ponadgimnazjalnego.
13.
Sieć szkół ponadgimnazjalnych w gminie i powiecie.
14.
Ogólne zasady rekrutacji.
15.
Dorastanie – trudne pytania?
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak
WSDZ:
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Inne przedsięwzięcia:
inne przedsięwzięcia
w stosunku do uczniów:

Analiza dokumentów uczniowskich

Stała obserwacja postępów w nauce i interwencji w przypadku zagrożeń

Indywidualne rozmowy doradcze

Stały kontakt z instytucjami, organizacjami wspierającymi WSDZ

Organizacja spotkań z przedstawicielami rożnych zawodów,

Udział w „dniach otwartych” różnych szkół oraz „Targach Edukacji”

W trudnych przypadkach kierowanie do specjalistów

Wycieczki do miejsc pracy rodziców

Gablota informacyjna

Organizowanie spotkań z pracownikami PPP oraz przedstawicielami innych szkół.

utworzenie SzOK

udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych

oferta zajęć pozalekcyjnych

wyjazdy na wycieczki, biwaki

udział w życiu kulturalnym

imprezy szkolne
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak
WSDZ:
inne przedsięwzięcia
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
w stosunku do rodziców:

stały kontakt z rodzicami

indywidualne rozmowy z rodzicami,

pedagogizacja rodziców:
System kształcenia po reformie edukacji
Umiejętności kluczowe uczniów
Kształcenie ustawiczne – warunkiem rozwoju
Jak mówić, żeby dzieci słuchały
Zawody preferowane w powiecie
Dzieci dyslektyczne, nadpobudliwe

organizacja spotkań z doradcą zawodowym, pracownikami PPP, przedstawicielami
innych szkół

utworzenie SzOK

Gablota informacyjna
Inne przedsięwzięcia

w stosunku do nauczycieli/wychowawców:
współpraca z PPP i innymi osobami, instytucjami, organizacjami wspierającymi działanie
WSDZ

pomoc doradcy zawodowego - pedagoga w doborze scenariuszy zajęć na lekcje
wychowawcze i spotkania z rodzicami

organizacja spotkań

utworzenie SzOK

szkolenia

Gablota informacyjna
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak
WSDZ:
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
powinien znać:
uczeń

prawa i obowiązki ucznia;

swoje słabe i mocne strony;

techniki pomocne w uczeniu się;

techniki pomocne w nawiązaniu skutecznego kontaktu z innymi;

potencjalne skutki nietrafnego wyboru drogi kształcenia i zawodu;

zasady przygotowania dokumentów osobowych, (list motywacyjny, CV, podanie);

system kształcenia ponadgimnazjalnego;

możliwe drogi zdobycia wybranego zawodu;

sieć szkół ponadgimnazjalnych w gminie i w powiecie.
powinien umieć:
uczeń

korzystać z różnych źródeł informacji;

przygotować dokumenty osobowe, (list motywacyjny, CV, podanie);

zaprezentować własne możliwości i osiągnięcia;

szanować siebie i innych oraz pracę swoją i innych;

sporządzić krótkoterminowy plan własnego rozwoju;

podjąć świadomą i trafną decyzję edukacyjną;
powinien rozumieć:
uczeń

w jakim celu się kształci

istotę planowania własnej edukacji i własnego rozwoju osobowego;

konieczność dalszego – permanentnego zdobywania wiedzy i doskonalenia własnej
osobowości
ZSP:
Zespół Szkół Powszechnych, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku
opr. Bożena Półtorak