Abstrakt - Elsevier

Transkrypt

Abstrakt - Elsevier
Randomizowane badanie manekinowe porównujące skuteczność uzyskania
dostępu doszpikowego i dożylnego u dziecka podczas symulowanego wstrząsu
hipowolemicznego – doniesienie wstępne
A randomized manikin study comparing the efficacy of intravenous and
intraosseous access in a child during simulated hypovolemic shock ‒ preliminary
report
Piotr Zaśko, Łukasz Szarpak, Andrzej Kurowski, Łukasz Bogdański, Łukasz Czyżewski, Zenon
Truszewski
STRESZCZENIE
Wstęp. Zapewnienie dostępu donaczyniowego podczas stanu bezpośredniego zagrożenia życia
stanowi kluczowy element udzielania pomocy medycznej.
Cel pracy. Celem przeprowadzonego badania było porównanie czasu do uzyskania infuzji oraz
skuteczności uzyskania dostępu doszpikowego i dożylnego przez studentów ratownictwa
medycznego w odniesieniu do pacjenta pediatrycznego w warunkach symulowanego wstrząsu
hipowolemicznego.
Materiał i metody. Badanie miało charakter badania randomizowanego, krzyżowego.
Pięćdziesięciu trzech studentów ratownictwa medycznego wykonywało wkłucie dożylne
z
wykorzystaniem
standardowej
kaniuli
dożylnej
(SKD)
oraz
wkłucie
doszpikowe
z wykorzystaniem Bone Injection Gun (B.I.G.) w sposób losowy. Określono skuteczność
uzyskania dostępu donaczyniowego, czas do zapewnienia dostępu donaczyniowego (czas T1),
czas do ustabilizowania wkłucia donaczyniowego (czas T2) oraz czas do podłączenia linii
infuzyjnej (czas T3). Dodatkowo analizowało łatwość wykonania procedury oraz preferencje
uczestników badania.
Wyniki. Skuteczność pierwszej próby dostępu donaczyniowego z wykorzystaniem SKD i B.I.G.
wynosiła odpowiednio:
81,1% i 96,2% (p=0,023). Całkowita skuteczność dla obu metod
wynosiła 100%. Mediana czasu uzyskania dostępu (czas T1) wynosiła 39 s (32‒46) dla SAD oraz
15 s (12‒21) dla B.I.G. (p<0,001). Uzyskane wyniki dla B.I.G. były statystycznie istotnie lepsze
niż w przypadku SKD (p<0,001) dla czasu T2, czasu T3, łatwości wykonania procedury oraz
preferencji uczestników badania.
Wnioski. W przeprowadzonym badaniu z wykorzystaniem manekina symulującego 6-letnie
dziecko, studenci ratownictwa medycznego niemający uprzednio doświadczenia z wkłuciami
doszpikowy byli w stanie z wyższą skutecznością i w krótszym czasie aniżeli w przypadku
standardowej kaniuli dożylnej uzyskać dostęp donaczyniowy.
Słowa kluczowe: BIG; urządzenie doszpikowe; dziecko; symulacja
ABSTRACT
Introduction. Ensuring intravascular access during the state of immediate threat to life is a key
element of the provision of medical treatment.
Purpose. The aim of the study was to compare the time for obtaining the infusion and the
effective intraosseous and intravenous access performed by emergency medical students in
relation to a pediatric patient during simulated hypovolemic shock scenario.
Material and methods. The study was a randomized crossover study. Fifty-three emergency
medical students performed intravenous access using standard intravenous cannula (SKD) and
intraosseous access using a Bone Injection Gun (B.I.G.) at random section. We measured efficacy
of intravascular access, time needed for intravascular access (time T1), time to stabilize the
intravascular injection (time T2) and time of infusion line connection (time T3). In addition, we
investigated the ease of the procedure and the preferences of participants.
Results. The efficacy of the first intravascular access attempts with the use of SKD and B.I.G.
was respectively 81.1% and 96.2% (p=0.023). The overall efficacy of both methods was 100%.
The median duration of access (time T1) was 39 s (IQR, 32‒46) for SAD and 15 s (IQR, 12‒21)
for B.I.G. (p<0.001). The results for B.I.G. were statistically significantly better than in the case
of SKD (p <0.001) for the time T2, time T3, ease of execution procedures and preferences of
participants.
Conclusions. In this trial with the use of manikin which simulates a 6-year old child, paramedic
students who do not have prior experience with intraosseous access devices were able with higher
efficiency and a shorter time than a standard intravenous cannula performed intravascular access.
Keywords. BIG; Intraosseous device; Pediatric; Simulation

Podobne dokumenty