otwórz - Kubus.krasnystaw.pl

Transkrypt

otwórz - Kubus.krasnystaw.pl
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
W
IM.
PRZEDSZKOLU NR 4
KUBUSIA PUCHATKA W KRASNYMSTAWIE
PODSTAWA
PRAWNA:
1. Statut Przedszkola Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa
i
higieny
w
publicznych
i
niepublicznych
szkołach
i
placówkach
(Dz. U. z 2003r.Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 późn. zm.)
4. Konwencja o Prawach Dziecka.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze
zm.)
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.
U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.).
8. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w
szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010r.
Cel główny:
Uzasadnieniem
wprowadzenia
niniejszych
procedur
stanowi
i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.
troska
o
zdrowie
W
sytuacjach
trudnych
oraz
zagrażających
bezpieczeństwu
dziecka
nauczyciele
i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice
zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszy dokument.
Osoby, których dotyczy procedura
Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor
oraz rodzice.
Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury
1) Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne
i
higieniczne
warunki
pobytu
w
przedszkolu,
a
także
bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem
przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada
za
jakość
pracy
pracowników,
za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
dzieciom.
2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego
realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się
w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują
właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania
przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z
powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają
nauczycielom
w
codziennej
pracy
wychowawczej,
dydaktycznej
i
opiekuńczej;
są
zobowiązani
do
przestrzegania
przepisów
prawa
ogólnego
i wewnętrznego.
4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia
bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem,
wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.
Sposób prezentacji procedur
1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki.
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych
każdego roku we wrześniu.
Dokonywanie zmian w procedurach
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z
własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może
być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Postanowienia końcowe
1. W trosce o trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i
personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków
wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.
PROCEDURA I
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku
dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących
warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie
pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w
Instrukcji Ppoż. obowiązującej na terenie przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak
i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim spoczywa, a w
przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska o pełne
bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
5. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny 6.00 przez rodziców/ opiekunów prawnych bądź
inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko, zostawiają je pod opieką nauczyciela w sali zajęć.
Analogicznie rodzice / opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z sali zajęć.
6. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie wcześniej niż od godziny 13.00- realizacja podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
7. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela i personelu obsługowego.
8. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu gdy wszystkie dzieci zostaną
odebrane przez rodziców.
9. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel
musi wyjść np. do telefonu, do toalety; grupą powinna zająć się woźna. Nauczyciel powinien
ograniczyć swoją nieobecność do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki
swojej nieobecności.
10. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego
uwagę czynnościami np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
11. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i
dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić
z budynku przedszkola. Dziecko cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela,
pomocy nauczyciela lub woźnej.
12. Nauczyciel, woźna oraz pomoc nauczyciela odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i
sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę
zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
13. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel, woźna i pomoc nauczyciela zwracają uwagę na
bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
14. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w
konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel
zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
15. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża
dzieci do bezkonfliktowej zabawy, przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami,
uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród
obowiązujących w danej grupie.
16. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być
skupiona wyłącznie na dzieciach. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być
konsekwencje jego nieuwagi.
17. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizację zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i
przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne
zagrożenia i im przeciwdziałać.
18. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci lub
przypomina o rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
19. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie
i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu
tęsknić za rodzicami.
20. Przy przemieszczaniu się grupy np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się
parami i w taki sposób się poruszają ( młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg”).
21. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest
punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście obecności. Niedopuszczalne jest
spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego
przyczynę.
22. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o
wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
23. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli
zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie.
Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
24. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia dodatkowych napojów
i słodyczy dla swoich dzieci.
25. Apelujemy o nie przyprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt na teren przedszkola i placu zabaw, a
także o nie pozostawianie zwierząt uwiązanych do ogrodzenia wokół przedszkola.
26. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
27. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy.
28. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
PROCEDURA II
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Przyprowadzanie dzieci
1. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne
osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do
przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi przedszkola.
2. Rodzice ( prawni opiekunowie ) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o
osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
3. W dokumentacji każdej grupy wiekowej prowadzona jest ewidencja adresów zamieszkania,
numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie
przez rodziców do odbioru dziecka.
4. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe
zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie przez rodziców, z
wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie nauczyciela grupy. Upoważnienie takie może być w
każdej chwili odwołane lub zmienione.
5. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach od 6.00 do8.00. Potrzebę
późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola wdanym dniu należy zgłosić
nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lubnajpóźniej telefonicznie w tym samym dniu,
ale nie później niż do godziny8.30.
6. Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając
dziecko, mają obowiązek rozebrać dziecko w szatni i osobiście oddać je pod
opiekę nauczyciela grupy.
7. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest
zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one
bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
8. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe. Dzieci np.
zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi
zdrowymi. Wszelkie dolegliwości dziecka rodzice zobowiązani są zgłaszać
nauczycielowi i udzielić wyczerpujących informacji na ten temat.
9. W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie
dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lubzażądania
zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
Takiego samego zaświadczenia może zażądać nauczyciel po dłuższej
nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną.
Odbieranie dzieci:
1. Odbiór dzieci z przedszkola możliwy jest wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe
przez nich upoważnione.
2. Dzieci z przedszkola należy odebrać do godziny 16.00.
3. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice / opiekunowie prawni może nastąpić tylko w
przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców /
opiekunów prawnych.
4. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą
znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
5. Nauczyciel w razie najmniejszej wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby
odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
6. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców / opiekunów prawnych i
dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w upoważnieniu,
jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców / opiekunów
prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.
8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica / opiekuna prawnego zgłoszoną telefonicznie.
9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców
rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym –
zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej
dziesięć lat.
10. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych
przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych wg.
wzoru:
Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią
Upoważniam córkę- syna………………………………………. w wieku…………..
(imię i nazwisko dziecka)
do codziennego /okresowego/jednorazowego odbierania z Przedszkola Nr 4 dziecka
……………………………..w roku szkolnym………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i
życie moich dzieci.
Uzasadnienie……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………..…………………………
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)
11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko
jak i za odebrane przez nią dziecko.
12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka obieranego przez
upoważnioną przez nich osobę.
13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być
poświadczone orzeczeniem sądowym.
14. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od
nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę
nad dziećmi.
15. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są
zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
16. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na
żądanie nauczyciela okazać go.
17. W przypadku pozostania rodzica / opiekuna prawnego na placu przedszkolnym po odebraniu
dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo
dziecka.
18. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z sali lub ogrodu
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające (samodzielne
bieganie po schodach, samodzielne korzystanie z toalety, wielokrotne powracanie do sali).
19. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
20. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni
rodzice oraz nauczyciel.
21. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili jego wejścia na salę zabaw aż do
momentu przekazania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej.
22. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice informowani są o zasadach przyprowadzania i
odbierania dzieci.
Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby
niemogącej sprawować opieki.
1. Dzieci powinny być odbierane najpóźniej z przedszkola do godziny 16.00.
2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przedszkola (w godzinach pracy przedszkola
– sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do telefonicznego
poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest
zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców dziecka lub osoby upoważnione do odbioru o
zaistniałej sytuacji.
4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, telefon komórkowy)
nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru
dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce do godz. 17.00 ponawiając próby
skontaktowania się z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka z przedszkola.
5. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora placówki a ten Komendę Powiatową Policji
w Krasnymstawie (Tel. 82 575 62 10) o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami. W przypadku
braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
6. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną
osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola ani
pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
7. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez
świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe
zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane są z
umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.
Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera
rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie
jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica
lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie
dziecka od rodzica / opiekuna prawnego znajdującego się pod wpływem alkoholu.
3. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
4. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic / opiekun prawny odbierający dziecko z
przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może
rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o
tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i
rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.
5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych
procedurach.
6. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica / opiekuna prawnego w stanie
nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy
społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.
Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub
żyjących w separacji
1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile
postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez
rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tymi postanowieniami.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica / opiekuna nieuprawnionego do odbioru
nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica / opiekuna sprawującego opiekę nad
dzieckiem.
4. O sytuacji kryzysowej np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub
dyrektor powiadamia policję.
PROCEDURA III
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA U DZIECKA
NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW
Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
1. Zabranie dziecku niebezpiecznego przedmiotu i zabezpieczenie go.
2. Powiadomienie rodziców/ opiekunów dziecka o powstałym zagrożeniu.
3. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami, w celu wyjaśnienia
i uświadomienie konsekwencji zabawy takimi przedmiotami.
4. Nauczyciel oddaje przedmiot niebezpieczny rodzicom.
zaistniałej
sytuacji
PROCEDURA IV
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACU ZABAW
1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw / stanowiący załącznik nr 1 do procedury/, który jest
wywieszony na drzwiach wyjściowych do ogrodu.
2. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy się je
korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady
korzystania z tego sprzętu.
3. Codziennie rano woźny a przed wyjściem do ogrodu pomoc nauczyciela i woźne mają obowiązek
sprawdzić czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia
dzieci. Pracownicy muszą mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego
obowiązku.
4. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia się nauczycielek w jednym
miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i przebywać w
miejscach największych zgromadzeń.
5. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu parami
lub kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu dzieci parami lub w kolumnę nauczyciel
powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie są obecne.
6. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym woźne są zobowiązane do zamknięcia bramy do
przedszkola.
7. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
8. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w
miarę możliwości, przebywać w zacienieniu.
9. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu
niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza).
10. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w
przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela bądź woźnej.
11. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki,
czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują
w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.
12. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy gdy rodzic dotarł do miejsca
pobytu grupy.
13. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
1) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
2) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego
użytkowania ogrodu przedszkolnego,
3) jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego i przed
powrotem do sali.
14. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel:
1) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
2) idzie zawsze od strony ulicy,
3) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
4) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po
powrocie ze spaceru.
15. Szczegółowe zasady organizacji spacerów i wycieczek reguluje Regulamin organizacji spacerów i
wycieczek obowiązujący w przedszkolu.
PROCEDURA V
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM
PRZEDSZKOLA
1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i
dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
2. Zapis wyjścia powinien być umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana
obecność dzieci.
3. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel,
pomoc nauczyciela, woźna(co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci).
4. Podczas dłuższych wyjść pieszych funkcję opiekuna może sprawować jeden z rodziców, który deklaruje
znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu.
5. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
6. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły
parami w kolumnie, para za parą.
7. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni,
osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy.
8. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę)
i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
9. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami;
nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela lub woźna,
nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.
10. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może
w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
uczestniczyć
11. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie.
PROCEDURA VI
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TUTYSTYCZNYCH
I KRAJOZNAWCZYCH
1. W przedszkolu obowiązuje Regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy
pracownicy przedszkola.
2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z
dyrektorem przedszkola na tydzień przed wycieczką.
3. Na 2 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet
dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami.
4. Wycieczka jest odnotowana w karcie wycieczki oraz w dzienniku zajęć.
5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna oraz inne
osoby wskazane listą opiekunów (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci).
6. W czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden z rodziców, który deklaruje
znajomość regulaminu wycieczek i zasad sprawowania opieki w pisemnym oświadczeniu.
7. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka.
8. Podczas wycieczki
i napoje.
trwającej
łącznie
3-5
godzin
dzieciom
zapewnia
się
suchy
prowiant
9. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w
wycieczce,
nauczyciel
zobowiązany
jest
powiadomić
rodziców
o zaistniałej sytuacji.
10. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie.
PROCEDURA VII
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA
DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE
1. Leki w przedszkolu mogą być podawane jedynie w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić
dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
2. W odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego
podawania mu leków w przedszkolu, rodzice/ prawni opiekunowie dziecka przed
przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacjina jaką chorobędziecko choruje.
3. Rodzice dołączają zlecenie lekarskie, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość
podawania i okres leczenia.
3. Rodzice pisemnie upoważniają nauczyciela do podawania leków – po poinstruowaniu
go w tym zakresie.
UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU
Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany.................................................................
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
upoważniam Panią.................................................................................
(imię, nazwisko pracownika przedszkola)
do podawania mojemu dziecku...............................................................
(imię, nazwisko dziecka)
leku................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................(nazwa leku, dawka, częstotliwośćpodawania/godzina, okres leczenia)
Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.
…..........................................................
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
5. Nauczyciel przyjmujący zadanie musi wyrazić pisemną zgodę na podawanie leku
dziecku wg wzoru:
ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z
CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisana …..................................................................................
(imię, nazwiskopracownika przedszkola)
wyrażam zgodęna podawanie dziecku …...................................................................
(imię, nazwiskodziecka)
leku................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................(dawka, nazwa leku, częstotliwośćpodawania/godzina, okres leczenia)
Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności
medycznej)
….............................................................
(imię, nazwisko pracownika przedszkola)
6. Lek dostarczony do przedszkola musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty
dopiero w obecności nauczyciela podającego lek.
7. Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie
mogą podawaćleków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów,
witamin, antybiotyków.
PROCEDURA VIII
PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I URZADZEŃ
PERYFERYJNYCH
1. Każdy nauczyciel zna i przestrzega instrukcji użytkowania komputera i urządzeń peryferyjnych oraz
zawartych w nich zasad bezpieczeństwa.
2. Nauczyciel używa komputera i zasobów Internetu, jako pomocy dydaktycznej- źródła bogatych informacji
jest świadomy korzyści i zagrożeń.
3. Nauczyciel przedstawia dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu (szczególnie
uświadamia dzieciom, iż są to urządzenia pod napięciem elektrycznym).
4. Dzieci korzystają z komputera wyłącznie pod opieką nauczyciela lub odpowiednio przeszkolonej pomocy
nauczyciela.
5. Nauczyciel stosuje następujące zasady:
1) towarzyszy dziecku podczas korzystania z oprogramowania oraz ze stron internetowych (poleca
dzieciom i rodzicom wyłącznie bezpieczne strony),
2) rozmawia z dzieckiem i
z osobami poznanymi w sieci),
rodzicami
o
ryzyku
(zakaz
umawiania
się
i
spotykania
3) uczy ostrożności podczas zabaw z komputerem (zakaz podawania prywatnych danych osobom obcym,
logowanie się na stronach gier wyłącznie za zgodą i w obecności rodziców, nauczyciela,
4) uczy, że nie wszystkie informacje pochodzące z Internetu są prawdziwe,
5) jest wyrozumiały dla dzieci, które nie chcą z niego korzystać lub są lękliwe, przestraszone (próbuje
znaleźć przyczynę i omówić ją z rodzicami dziecka),
6) planuje czas korzystania dziecka z komputera (nie dłużej jak 15-30 minut w ciągu dnia),
7) po zakończeniu pracy z komputerem i innymi urządzeniami z nim współpracującymi, nauczyciel
wyłącza i wypina je z sieci elektrycznej,
8) nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi awarie sprzętu, źle funkcjonujące oprogramowanie.
PROCEDURA IX
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH
1. Osoba
prowadząca
zajęcia
dodatkowe
przeprowadza
je
z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach
z nauczycielami lub dyrektorem przedszkola.
w
czasie
– w czasie
wynikającym
uzgodnionym
2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego momentu odpowiada
za ich bezpieczeństwo.
4. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza
się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.
5. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki.
6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe na bieżąco zgłasza nauczycielowi grupy zauważone niepokojące
zachowania dzieci.
7. W przypadku nieobecności prowadzącego powinien on wcześniej zgłosić dyrektorowi lub nauczycielom
telefonicznie przyczynę tej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości.
8. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe,
opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy
rozprowadzają dzieci do ich grup.
9. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przynajmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z dyrektorem
przedszkola, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.
PROCEDURA X
PROCEDURA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZACYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN
PRZEDSZKOLA
1. Drzwi do przedszkola są zamknięte od godziny 9:00 do 11.30 oraz od 12.00 do 13.00 (rodzic dzwoni
dzwonkiem).
2. Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
3. Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą, w
szczególności prosi o:
1) podanie celu wizyty,
2) nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,
3) prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,
4. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli
nie
może
opuścić
stanowiska
pracy,
prosi
innego
pracownika
o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka.
5. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, ( gdy obca osoba zachowuje się
podejrzanie, nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie, bądź agresywnie),
pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub nauczyciela.
6. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania
podejmuje dyrektor przedszkola.
Załącznik nr 1
do Procedury bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie
Regulamin placu zabaw
Przedszkola Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z dnia 31
i
higieny
w
publicznych
i
(Dz. U. z 2003r.Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
grudnia 2002r.,
niepublicznych
w sprawie bezpieczeństwa
szkołach
i
placówkach
1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi
wyłącznie dzieciom uczęszczającym do placówki.
2. Za bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką rodziców odpowiedzialność ponoszą rodzice.
3. Za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod opieką rodziców odpowiadają rodzice.
4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 6.
5. Przed wyjściem dzieci do ogrodu - teren sprawdzany jest przez woźnego, pomoc nauczyciela, woźne
(stan techniczny sprzętu, czystość).
6. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu
obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
7. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz
palenia tytoniu.
9. Zabrania się w szczególności:
1) przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
2) niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
3) zaśmiecania terenu,
4) niszczenia zieleni,
5) jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
6) korzystania z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce,
7)wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji i obiektów,
8) wprowadzania zwierząt.
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić
dyrektorowi lub woźnemu.
11. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem.
12. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: dyrektor przedszkola, nauczyciele prowadzący
zajęcia oraz woźny.
13. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
14. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac
zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.
15. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkolaobowiązuje bezwzględny zakaz
przebywania na placu zabawnieupoważnionych osób.
Zasady powyższego regulaminu obowiązują nauczycieli, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru
dziecka z przedszkola.

Podobne dokumenty