karta - Strażak miesiąca+ regulamin ostateczne

Transkrypt

karta - Strażak miesiąca+ regulamin ostateczne
„Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie”
......................................................
wnioskodawca
WNIOSEK O PRZYZNANIE NOMINACJI
DO TYTUŁU HONOROWEGO
„STRAŻAK ROKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”
Wnioskujemy o przyznanie tytułu „Strażaka Miesiąca Województwa Małopolskiego”
- nominacji do tytułu honorowego „Strażak Roku 2014 Województwa Małopolskiego”
Druhowi ................................................ należącemu do OSP/PSP/ w ...............................................
imię i nazwisko
Nazwa OSP/PSP/
gmina .................................................................... powiat .................................................................
Adres zamieszkania i telefon kontaktowy
.............................................................................................................................................................
Data urodzenia .......................... staż w OSP ............. funkcja w OSP ..............................................
Opis zdarzenia i czynu stanowiącego podstawę do wnioskowania o nadanie tytułu honorowego:
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
podać datę, miejsce i dokładny opis zdarzenia
...........................................
miejscowość i data
................................................
podpis wnioskodawcy
......................................................................... ..........................................................................................
imię i nazwisko funkcja, lub stopień pożarniczy
....................................................................................................................................................................
nazwa OSP / KP PSP/ JRG
Potwierdzam zgodność opisu zdarzenia, w którym brałem udział pełniąc funkcję kierującego
akcją. UWAGA: do wniosku należy dołączyć zdjęcie strażaka w mundurze w formacie 3,5 cm x 4,5
cm (legitymacyjne).
„Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie”
REGULAMIN KONKURSU
„STRAŻAK ROKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”
I.
ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „Strażak Roku Województwa Małopolskiego” jest Zarząd
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego.
2. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie oraz Małopolski Komendant
Wojewódzki PSP.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w OSP, PSP
i MDP na terenie Województwa Małopolskiego.
4. Celem konkursu jest przedstawienie, spopularyzowanie i nagrodzenie strażaków
wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia
i mienia ludzkiego.
5. Konkurs trwa w ciągu całego roku i dzieli się na miesięczne etapy, w których wyłaniani są
kandydaci nominowani ( Strażacy Miesiąca).
6. Oceny i wyboru zgłoszonych kandydatów do tytułu dokonuje Jury powołane przez
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego
w skład którego wchodzi przedstawiciel Samorządu Województwa, przedstawiciel
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przedstawiciele ZOSP.
II.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć strażacy i członkowie MDP - którzy podczas podjętych
działań ratowniczych wyróżnili się odwagą, ofiarnością i poświęceniem, swoją postawą
wzbudzając społeczny szacunek - zgłoszeni do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Małopolskiego w Krakowie.
2. Zgłoszenia kandydata do konkursu może dokonać OSP lub jednostka organizacyjna PSP
za pośrednictwem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP lub Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w terminie 10 dni od dnia zdarzenia, w którym wyróżnił się
strażak.
3. Zgłoszenie kandydata do konkursu następuje na specjalnym druku wniosku z dołączonym
zdjęciem legitymacyjnym.
III.
TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY
1. Kandydaci zgłoszeni do tytułu podlegają ocenie przez Jury w edycji miesięcznej i jeden
z nich otrzymuje nominację oraz tytuł „Strażaka Miesiąca”.
2. Rozstrzygnięcie o nominacji i tytule „Strażaka Miesiąca” następuje do 10 dnia następnego
m-ca. W uzasadnionych przypadkach Jury może przedłużyć termin rozpatrywania
wniosków.
„Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie”
3. Nominowany, „Strażak Miesiąca” jest prezentowany w mediach i prasie pożarniczej.
4. Jury konkursu wybiera spośród nominowanych „Strażaków Miesiąca” zwycięzcę „Strażaka Roku”.
5. Ogłoszenie werdyktu Jury następuje w m-cu styczniu następnego roku.
IV.
NAGRODY
1. Strażacy nominowani do tytułu otrzymują:
- nagrodę pieniężną w kwocie 1.000 zł. (w zależności od pozyskanych od sponsorów
środków),
- list gratulacyjny,
- prezentację sylwetki na stronie OW ZOSP RP, Województwa Małopolskiego oraz
Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.
2. Strażak wyróżniony tytułem „Strażak Roku…..” otrzymuje:
- nagrodę pieniężną w kwocie 2.000 zł,
- nagrody rzeczowe patronujących sponsorów,
- listy gratulacyjne,
- prawo noszenia na mundurze naszywki „Strażak Roku Województwa Małopolskiego,
- prezentację sylwetki w mediach,
V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wnioski kandydatów do nominacji w konkursie pozostają w zasobach archiwalnych
Związku OSP RP i nie podlegają zwrotowi wnioskodawcom.
2. Od rozstrzygnięć Jury nie przysługuje tryb odwoławczy.
3. Pula nagród określona w regulaminie może być zwiększona w miarę pozyskiwania
sponsorów, a o ich rozdziale decyzje podejmuje Jury Konkursu.
4. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości publicznej
w sposób jak niniejszy regulamin.