Morfina test

Komentarze

Transkrypt

Morfina test
Przed wykonaniem badania dokładnie zapoznaj się z ulotką'
MORFINA Strip
Szybki test paskowy do wykrywania morfiny obecnej W moczu po użyciu opiatów
(morfiny, heroiny i tzw. kompotu)
Test do samodzielnego zastosowania
WsTĘP
Mońina, heroina i kodeina (leki makowcowe, inaczej opiaty) są pozyskiwane z żywicy maku lekarskiego (opium). Mońina
posiada właściwościnarkotyczne i pzeciwbÓlowe, działa na ośrodkowy układ nenłowy. Heroina ma podobne działanie jak
mońina' ale wielokrotnie silniejsze. Heroina ma postać białego (z brązowymi domieszkami), krystalicznego proszku, bez
zapachu.'Polska heroina'' tzw' kompot jest lekko oleistym płynem w kolorze jasno do ciemnobrązowego.
Heroina szybko metabolizuje do morfiny i dlatego w moczu osoby zazywającej heroinę Vvykrywa się mońinę. Również kodeina
w organizmie człowieka metabolizuje do morfiny.
Uzywanie opiatów prowadzi do bardzo silnego uzależnienia psychicznego i fizycznego.
MoRFlNA Strip wykrywa mońinę obecnąw moczu do 2 - 3 dni od momentu uzycia opiatow: mońiny, heroiny lub tzw. kompotu.
MoRFlNA Strip jest szybkim testem paskowym o czułości300 ng/ml do wykrywania mońiny w ludzkim moczu.
Wykonanie badania testem MORF|NA Strip jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na pasku testowym
uzyskuje się w czasie 5 minut.
SKŁAD oPAKoWANlA
opakowanie MoRFlNA Strip zawiera Wyposazenie niezbędne do wykonania jednego badania:
o 1 aluminiowa szczelnie zamknięta kopeńka, w któĘ znajduje się: 1 test paskowy i 1 środekpochłaniający wilgoć
o 1 instrukcja wykonania testu
Nalezy przygotować zegarek, który będzie potzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.
Śnooxl osTRoŹNoścl
o Test służy wyłącznie do uzytku zewnętrznego.
. Tesi nalezy pzechovrryłvać W temperaturze pokojowej (15_30'c). Nie zamrazać.
. Nie uzywać testu po dacie ważnościumieszczonej na opakowaniu.
. Nie używać testu w pzypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wi|goć z powietza mogła uszkodzić test.
o Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego uzycia.
C ZuŻYtY test usunąćjak każdy inny odpad domowy.
. Test przechowywac W miejscu niedostępnym dla dzieci.
r oznaczenie
UWAGI PRZED WYKONANIEM BADANIA
powinno być wykonane z próbki świeżegomoczu zebranego do czystego i suchego pojemnika.
o Mocz może być pobrany o dowolnej poze dnia.
. Jeślijednak badania nie można wykonać tuz po pobraniu moczu, wówczas badany mocz mozna pzechować do 48 godzin w
chłodziarce (temperatura 2 _ 8"c). Pzed rłrykonaniem badania pojemnik z moczem wystawić z chłodziarki i pozostawić pzez
.
pół godziny W temperaturze pokojowej"
Podczas zanuzania testu w moczu nalezy zwrócić uwagę, aby pasek testowy zanurzać w badanym moczu powoli itylko do
odpowiedniej głębokości_ do zaznaczonej na teścielinii MAX. Zbyt gwałtowne zanurzenie paska testowego w moczu lub
zanurzenie powyzej linii MAX spowoduje zniszczenie strefy reakcyjnej testu i w rezultacie uzyskany wynik będzie nieważny'
r Tuż pzed wykonaniem badania
WYKONANTE OZNACZENIA
otworzyć foliową kopeńkę Wzezjej rozdarcie. Wyjąć pasek testowy chwytając za jego górną
część(z nadrukowaną nazwątestu). Zwrócić uwagę, aby nie dotknąĆ palcami pozostałej częścitestu. W kopeńce znajduje
się równiez środekpochłaniający wilgoć, który nalezy wyrzucić.
o Pasek testowy zanurzyć w badanym moczu powoli i tylko do głębokościzaznaczonĄ linią MAX.
Do tego miejsca zanuęaÓ
pasek testowy w moczu
o Po upływie 10 do 15 sekund naleŻy vlyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścićgo na poziomej powiezchni.
o odczekaĆ, az pojawiąsię barwne (rózowe) prązki.
.
Wynik testu odczytać pod koniec 5-tej minuty od momentu zanuzenia paska iestowego w moczu'
UWAGA: Nie brać pod uwagę wyniku otrąmanego po czasie dłuższym niż 15 minut. Po upływie 15 minut intensywnośÓ
barwy prąków może ulec zmianie lub moze pojawic się nowy prąek.
I
NTERPRETACJA WYNIKOW TESTU
ls'j
ffi
a
:Ęi iE =]
B"ęj
iHlt ffi ffi
#HJ ffiE ffi
Wffiffi
ffi&iiffi
ffiffiffi
ffiffiffi
-i
ffil
ffii
"""""""' Ujemny
wynik
i
ffiBffi
ffiffi
:.
ffin
""'1
ffif
...
j
*:
:
l
__:i
tt
t;
E
M
ffi
-:i
ffiM
Łt
*:
ffilł
-
.j
I
Wynik
Effił
ffiffi
-'.."1
Wynik ujemny
!
!
ffija
-:i-
I
l,
ffiffi
ffi
ffi
ffi
@
-
--.
Egr-
6C ffii
ffiffi]
ffi&: ffi
'g#:
THM
w$ trffi
-!
i;p]:
F-l
i€i
dodatni
Wynik nieważny
'i**-
i Pojawiają się dwa banłne prązki: w strefie testowej T i kontrolnej C. lntensywność barwy prążka
testowego może byó słabsza, taka sama lub mocniejsza niż prążka kontrolnego.
i
obecności lldlKu(ynu
narkotyku lub
luu jego
metabolitu.
vv Uauarlylll
nie sLwleluzd
stwierdza 5lę
się UUeUllUsUl
!! W
badanym moczu
lIloUZu lllę
JegU llletduullt
i
i Dodatni
Wynik
!
Pojawia się tylko jeden barwny prązek:
testowej T.
W
strefie kontrolnej C. Brak banłnego
banłneg prążka w strefie
W badanym moczu stwierdza się obecnośćnarkotyku lub jego metabolitu
Nieważny wynik
Pojawia się tylko prązek testowy T lub nie pojawia się żaden prąek. Badanie nalezy powtózyć
uŻywając nowego testu.
oDPoWlEDzl NA NAJczĘŚclEJ PoJAWlAJĄcE slĘ PYTANlA
MoRFlNA Strip są wiarygodne?
Stosując test do wykrywania morfiny obecnej W moczu po uŻyciu opiatów (mońiny' heroiny i tzw. Kompotu) pod nazwą
o Czy wyniki otrzym}Mane przy pomocy testu
MoRFlNA Strip uzyskuje się wyniki wiarygodne w ponad 99% pzypadków.
rCo należy zrobić' jeśliuzyska się dodatni wynik testu?
Jeśliuzyska się wynik dodatni, io nalezy obserwować osobę, której mocz był badany' Jeśliwynik dodatni będzie się
povńarzał, nalezy zgłosiĆ się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc.
o Czy wynik ujemny daje pewność,że osoba, której mocz był badany' nie brała narkotyku?
Wynik ujemny generalnie oznacza, ze W badanym moczu nie został Wyk$y narkotyk lub jego metabolit.
Jednak otrzymanie wyniku ujemnego nie zawsze oznacza, że osoba któĘ mocz był badany, nie brała narkotyków' ponieważ:
- istnieją łatwo dostępne substancje maskujące, ktÓre dodane do moczu z narkotykiem lub jego metabolitem, dają wynik
fałszywie ujemny,
- jeśli upłynąłzbyt długi czas od momentu uzycia narkotyku, to jego poziom lub poziom jego metabolitu w badanym moczu
jest tak niski, ze test go moze nie wykryć.
o Co oznacza nieważny wynik testu?
W bardzo rzadkich pzypadkach moŻe zdazyć się, ze na pasku testowym pojawi się tylko prąek testowy T lub nie pojawi się
żaden prązek- Dzieje się tak najczęściej,gdy:
- test był zanurzony W moczu za głęboko - powyzej linii MAX'
- test był zanwzony w moczu zbyt gwałtownie i mocz dostał się najpieru do strefy reakcyjnej testu, co spowodowało jej
zniszczenie i nie mogły zajśćodpowiednie reakcje.
W takich pzypadkach wynik jest nieważny i nalezy powtórzyÓ badanie uzywając nowego testu, ściśleprzestrzegając
instrukcji wykonania badania.
r Go zrobić, aby mieć pewnośćuzyskania prawidłowego wyniku?
Jeślichce się mieć pewność,że uzyskuje się prawidłowe wyniki' to należy dokładnie pzestrzegać
czasu czytania wyniku testu.
instrukcji wykonania
Data ostatniej weryfikacji ulotki: 25.10.2010
WvtwÓrca:
PTH HYDREX Sp. z o.o.
ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa
www.hydrex.pl
(
€ rągą
i

Podobne dokumenty