INSTRUKCJA OBS£UGI

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBS£UGI
Aplikator
FR-01 MINOR
INSTRUKCJA
OBS£UGI
Aplikator
FR-01 MINOR
Spis treœci
I. Przeznaczenie
str. 2
II. Dane techniczne
str. 2
III. Akcesoria
str. 2
IV. Wyposa¿enie i zasady pracy
str. 4
V. Pracownia i wymagania instalacyjne
str. 6
VI. Techniczne warunki dla zapewnienia bezpieczeñstwa
VII. Gwarancja producenta
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 WROC£AW
tel. (071) 348 09 06, tel. / fax (071) 372 98 82, tel. kom. 0-602 237 592
str. 6
str. 8
e-mail: [email protected]
www.flock.pl
1
Aplikator
FR-01 MINOR
I. PRZEZNACZENIE
Aplikator FR-01 MINOR jest przeznaczony do elektrostatycznego nanoszenia w³ókien
z ró¿nego tworzywa i o ró¿nej d³ugoœci. To bardzo ³atwe w obs³udze urz¹dzenie ma niewielkie
wymagania co do warunków pracy. Optymalna temperatura to 18-25 °C, przy wzglêdnej
wilgotnoœci powietrza 55-65%.
II.DANE TECHNICZNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Napiêcie - 230 V / 50 Hz (60 Hz)
Zu¿ycie energii - 7 - 30 W
Napiêcie wyjœciowe- 30-70 kV
Pr¹d wyjœciowy - max. 100 A (wykres nr 1)
D³ugoœæ kabla od zasilacza do przetwornika wysokiego napiêcia - 3 m
D³ugoœæ kabla zasilaj¹cego - 3 m
Waga zasilacza wysokiego napiêcia - max. 350 g
Waga zasilacza MNG-10 - max. 1500 g
Waga dozownika (œrednica 120 mm) - 110 g
8. Wymiary zasilacza - œrednica 42 mm x 300 mm
III. AKCESORIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Instrukcja obs³ugi
Zasilacz wysokiego napiêcia
Zasilacz MNG-10
Konektor masy z kablem
Dozownik (œrednica 120 mm)
Sitko (œrednica 120 mm)
x1
x1
x1
x1
x1
x2
Uwaga: istnieje mo¿liwoœæ wyposa¿enia aplikatora w dodatkowe i niestandardowe czêœci po
z³o¿eniu indywidualnego zamówienia.
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 WROC£AW
tel. (071) 348 09 06, tel. / fax (071) 372 98 82, tel. kom. 0-602 237 592
e-mail: [email protected]
www.flock.pl
2
Aplikator
FR-01 MINOR
70
U,kV
60
50
40
30
20
10
I,mA
10
20
30
40
50
60
70
Pr¹d wyjœciowy
(2) transformator
(15) kabel zasilaj¹cy
i gniazdo wtykowe (7)
(5) wy³¹cznik
(9) wtyczka
(8) r¹czka
(11) regulator
napiêcia
(6) kontrolka za³¹czenia
(16) w³¹cznik
gó³wny
(14) kabel zasilaj¹cy
220 V
(1) przetwornik
wysokiego napiêcia
(10) konektor
masy
(13) kabel masy
(3) dozownik
(4) sitko
(12) zacisk szczêkowy
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 WROC£AW
tel. (071) 348 09 06, tel. / fax (071) 372 98 82, tel. kom. 0-602 237 592
e-mail: [email protected]
www.flock.pl
3
Aplikator
FR-01 MINOR
IV. WYPOSA¯ENIE I ZASADY PRACY
Urz¹dzenie do flokowania FR-01 MINOR (rysunek nr 2) sk³ada siê z przetwornika wysokiego
napiêcia (1), zasilacza (2), dozownika (3) oraz sitka (4).
W dozowniku (3), który jest pod³¹czony do zasilacza (1), w³ókna strzy¿y tekstylnej zostaj¹
na³adowane przez elektrodê wysokiego napiêcia, pod³¹czon¹ do generatora.
Generator wysokiego napiêcia nadaje ujemne ³adunki 30-70 Kv.
Zasilacz uruchamia siê poprzez wciœniêcie przycisku (5). Gotowoœæ do pracy sygnalizowana jest
przez czerwony wskaŸnik (6).
Zasilacz zasilany jest przez pr¹d sta³y z generatora. Rozpoczêcie pracy zasilacza sygnalizowane
jest poprzez w³¹czenie siê lampki.
R¹czka aplikatora (8) jest pod³¹czona do uziemienia, które znajduje siê w zasilaczu. Praca
z aplikatorem wyposa¿onym w alternatywn¹ ochronê, tak¹ jak uziemienie przez instalacjê wodn¹
lub gazow¹ jest zabronione.
Intensywnoœæ wyrzucania floka z aplikatora jest uzale¿niona od ruchu dozownika (wibracje) oraz
od wartoœci napiêcia, które mo¿e byæ modyfikowane regulatorem (11) umieszczonym na
zasilaczu. Z regu³y, jasne kolory (przede wszystkim bia³y) wymagaj¹ wy¿szego napiêcia ni¿ kolory
ciemne (zw³aszcza czarny). W razie gdy wilgotnoœæ i temperatura otoczenia ró¿ni¹ siê od
zalecanych warunków, wskazane jest zwiêkszenie napiêcia. Redukowanie napiêcia zmniejszy
rozrzut w³ókien. Optymalna odleg³oœæ pomiêdzy dozownikiem aplikatora a flokowanym
przedmiotem powinna wahaæ siê od 100 do 300 mm.
SPOSÓB U¯YTKOWANIA
1.
2.
3.
4.
Przed u¿yciem urz¹dzenia upewnij siê, czy wtyczka jest prawid³owo pod³¹czona do sieci.
Upewnij siê, ¿e gniazdko jest sprawne.
Pod³¹cz kabel (15) do przetwornika wysokiego napiêcia (1).
Wykonaj odpowiednie pomiary, aby sprawdziæ po³¹czenie miêdzy r¹czk¹ a zasilaczem
(8). Zmierzona wartoœæ opornoœci pomiêdzy r¹czk¹ (8), wtyczk¹ (9) a konektorem masy
(10) nie mo¿e przekraczaæ 0,1 W.
5. Pod³¹cz kabel masowy (13) do zasilacza (10) i przypnij go za pomoc¹ zacisku
szczêkowego (14) do obiektu, który ma byæ flokowany.
6. Upewnij siê, ¿e kable (14), (15), przetwornik wysokiego napiêcia (1), zasilacz (2)
i dozownik (3) z sitkiem (4) s¹ w nienaruszonym stanie. Dozownik i sitko nie mog¹ byæ
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 WROC£AW
tel. (071) 348 09 06, tel. / fax (071) 372 98 82, tel. kom. 0-602 237 592
e-mail: [email protected]
www.flock.pl
4
Aplikator
FR-01 MINOR
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
uszkodzone ani zanieczyszczone. Dozownik, zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz, musi
byæ czysty.
Unikaj w³¹czania przycisku (5), kiedy zasilacz nie jest u¿ywany.
Wetknij wtyczkê do gniazdka i upewnij siê, ¿e w³¹cznik (16) jest ustawiony w pozycji
„wy³¹czony" („off"). Pozycja „w³¹czony" („on") jest sygnalizowana w³¹czeniem siê
lampki.
Wype³nij dozownik (3) strzy¿¹ tekstyln¹, na³ó¿ sitko (4) i pod³¹cz je do zasilacza(1).
W ¿adnym wypadku nie wolno manipulowaæ przy dozowniku, gdy zasilacz jest
w³¹czony. Zasilacz mo¿e przestaæ dzia³aæ.
WeŸ do rêki r¹czkê zasilacza (8) i w³¹cz zasilacz (w³¹czenie zostanie zasygnalizowane
poprzez zaœwiecenie siê w³¹cznika g³ównego (16)). Wciœnij przycisk (5) aby uruchomiæ
zasilacz i rozpocz¹æ flokowanie.
Optymalna wartoœæ napiêcia mo¿e byæ dostosowana regulatorem (11) na zasilaczu.
Zalecane jest ustawienie maksymalnego napiêcia i zredukowanie go w przypadku, gdy
rozrzut w³ókien floka jest zbyt rozleg³y.
Po zakoñczeniu pracy, wy³¹cz zasilacz i od³¹cz go od sieci. Zasilacz (1), dozownik (3)
i sitko (4) musz¹ byæ po ka¿dym u¿yciu oczyszczone z w³ókien, kleju i innych
zanieczyszczeñ. Wnêtrze dozownika równie¿ musi zostaæ oczyszczone. Ca³kowite
czyszczenie jest zalecane szczególnie w przypadku, gdy zmieniany jest typ lub kolor
w³ókien. Bardzo pomocne jest u¿ycie strumienia powietrza z pompy powietrznej.
Po zakoñczeniu pracy, nigdy nie zostawiaj floka w dozowniku.
Pracownicy przebywaj¹cy w odleg³oœci 1,5 m od miejsca u¿ycia aplikatora musz¹ byæ
pod³¹czeni do zasilacza (10), aby unikn¹æ nagromadzenia napiêcia elektrostatycznego
i w nastêpstwie przeskoku iskry na ziemiê lub przedmioty znajduj¹ce siê w pobli¿u. Do
tego celu zalecane s¹ elektrostatyczne paski na nadgarstki. Stroje robocze pracowników
powinny byæ uszyte z naturalnego materia³u.
Metalowy stó³ do flokowania powinien byæ wyposa¿ony w tyln¹ i boczne barierki,
pod³¹czone do zasilacza (10). To zapewni bezpieczeñstwo pracownikowi, a tak¿e
zredukuje stratê w³ókien floka. U¿ycie kabiny z odci¹giem py³u umieszczonym na
bocznej lub górnej czêœci, znacznie poprawi warunki pracy operatora, a tak¿e zredukuje
rozrzut w³ókien floka i ich utratê.
Aplikator nie mo¿e byæ pozostawiony bez opieki, gdy jest pod³¹czony do sieci
i w³¹czony.
Zawsze odk³adaj aplikator na bok, aby unikn¹æ przypadkowego wciœniêcia przycisku (5).
Zalecane jest wieszanie aplikatora na wieszaku nad stanowiskiem pracy lub odk³adanie go
na specjalny stojak. Zawieszanie aplikatora i zasilacza na kablach (14) (15) jest
zabronione.
Dozowniki i sitka nie mog¹ byæ w ¿aden sposób modyfikowane, a te, które nie nale¿¹ do
standardowego wyposa¿enia aplikatora FR-01 MINOR (oprócz dozowników i sitek
aplikatora Ero-Flock) nie mog¹ byæ u¿ywane.
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 WROC£AW
tel. (071) 348 09 06, tel. / fax (071) 372 98 82, tel. kom. 0-602 237 592
e-mail: [email protected]
www.flock.pl
5
Aplikator
FR-01 MINOR
V. PRACOWNIA ORAZ WYMAGANIAINSTALACYJNE
1. Pracownia musi byæ wyposa¿ona w gniazdko z uziemieniem 230 V (zale¿nie od
przepisów obowi¹zuj¹cych w danym kraju).
2. Gniazdko elektryczne, do którego ma byæ pod³¹czony aplikator, musi byæ wyposa¿one
w bolec z uziemieniem, pod³¹czony do przewodu zerowego. Aplikator, bez odpowiednich
zabezpieczeñ, stanowi potencjalne zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia operatora. Mo¿e
równie¿ spowodowaæ nieprawid³owe funkcjonowanie aplikatora.
3. Pomieszczenie, w którym znajduje siê sprzêt do flokowania, musi byæ dostosowane do
wymogów standardów higienicznych.
4. Zalecane jest umieszczenie w pobli¿u miejsca pracy urz¹dzenia kontroluj¹cego
wilgotnoœæ i temperaturê powietrza. W celu kontrolowania warunków zewnêtrznych.
Znacz¹ce problemy podczas flokowania wynikaj¹ z nieprzestrzegania standardów
dotycz¹cych wilgotnoœci. Optymalna do flokowania temperatura i wilgotnoœæ zale¿y od
typu u¿ywanego floka i kleju. Idealne warunki do flokowania to: temperatura 18-25°C
i wzglêdna wilgotnoœæ 55-65%.
5. Urz¹dzenie do flokowania mo¿e byæ u¿ywane tylko w pomieszczeniu, w którym nie ma
zagro¿enia powstawania wybuchowych substancji, gazów ³atwopalnych lub oparów
³atwopalnych cieczy.
VI. TECHNICZNE WARUNKI DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA
1. Pod³¹czenie urz¹dzenia do flokowania musi byæ zgodne z odpowiednimi standardami
instalacji sprzêtu elektrycznego, obowi¹zuj¹cymi w danym kraju.
2. Wartoœæ opornoœci pomiêdzy lini¹ ochronn¹ uziemienia a r¹czk¹ zasilacza nie mo¿e
przekroczyæ 0.1 W. Równie¿ wartoœæ opornoœci pomiêdzy zasilaczem a lini¹ ochronn¹
uziemienia nie mo¿e przekroczyæ 0.1 W.
R¹czka aplikatora s³u¿y do odprowadzania, powsta³ego podczas rêcznego flokowania,
potencja³u statycznego. Tak wiêc, zabronione jest u¿ywanie ochronnych rêkawic
izoluj¹cych pracownika od aplikatora podczas pracy.
3. Sprzêt do flokowania powinien byæ utrzymywany w czystoœci, a tak¿e poddawany
profilaktycznym przegl¹dom i technicznym konserwacjom. Konserwacja aplikatora jest
dopuszczalna tylko wtedy, gdy sprzêt jest od³¹czony od gniazdka wysokiego napiêcia.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwracaæ na uziemienie, kable, konektor masy oraz w³¹cznik.
Styki w³¹cznika s¹ zabezpieczone, jednak na wszelki wypadek nale¿y chroniæ je przed
dostaniem siê do nich kleju lub w³ókien floka, niezale¿nie od tego, czy sprzêt jest u¿ywany
czy nie.
4. Do czyszczenia zasilacza nale¿y u¿ywaæ jedynie rozpuszczalników nieagresywnych,
takich jak alkohol izopropylowy lub alkohol etylowy. Zabrania siê u¿ywania
rozpuszczalników agresywnych, takich jak aceton, czy benzyna oraz wody. Jeœli
rozpuszczalnik dostanie siê do wnêtrza zasilacza, urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ywane a¿ do
momentu ca³kowitego wyschniêcia. Mo¿na wysuszyæ aplikator i jego poszczególne
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 WROC£AW
tel. (071) 348 09 06, tel. / fax (071) 372 98 82, tel. kom. 0-602 237 592
e-mail: [email protected]
www.flock.pl
6
Aplikator
FR-01 MINOR
czêœci za pomoc¹ umiarkowanego strumienia powietrza o temperaturze max. 45°C.
5. Po od³¹czeniu od aplikatora, dozownik i sitko mog¹ byæ umyte wod¹ lub nieagresywnymi
detergentami (np. p³ynem do mycia naczyñ). Sprzêt musi zostaæ dok³adnie wysuszony,
aby jego metalowe czêœci nie pokry³y siê rdz¹.
6. Temperatura otoczenia podczas przegl¹du, pracy, a tak¿e podczas przechowywania
sprzêtu nie powinna przekraczaæ 45°C.
7. Przynajmniej raz w roku zaleca siê dokonanie przegl¹du przez producenta lub dostawcê
sprzêtu (przegl¹d, czyszczenie wewnêtrznych elementów, regulacja, itp.). Po takim
przegl¹dzie mo¿liwa jest koniecznoœæ dokonania wymiany kabli lub w³¹cznika. Czêste
przegl¹dy zapewniaj¹ bezpieczn¹ i efektywn¹ pracê.
Aby zapewniæ bezpieczeñstwo podczas u¿ywania aplikatora, zabrania siê:
q rozpoczêcia pracy z aplikatorem bez wczeœniejszego zapoznania siê z instrukcj¹.
Zabronione jest u¿ywanie urz¹dzenia do flokowania bez odpowiedniej ochrony
(zgodnej z zasadami obowi¹zuj¹cymi w danym kraju);
q u¿ywania uziemienia wykorzystuj¹cego rury metalowe od instalacji cieplnej,
gazowej czy wodnej;
q u¿ywania aplikatora, je¿eli jest chocia¿ w najmniejszym stopniu uszkodzony;
q u¿ywania dozownika (np. nape³nianie go strzy¿¹) gdy zasilacz jest w³¹czony;
q u¿ywania dozowników i sitek (nie dot. dozowników i sitek z zestawu Ero-Flock),
które nie nale¿¹ do zestawu, a tak¿e pod³¹czanie aplikatora do innego urz¹dzenia
flokuj¹cego;
q jakiejkolwiek interwencji wewn¹trz aplikatora, bez uprzednio wyra¿onej pisemnej
zgody od producenta lub dostawcy; dotyczy to tak¿e dopasowywania dozowników
i sitek, wyd³u¿ania kabli i u¿ywania alternatywnego zasilacza do zasilania sprzêtu;
q u¿ywania aplikatora do innego celu ni¿ flokowania (brokat, sproszkowana farba,
barwniki), bez uprzednio wyra¿onej pisemnej zgody od producenta; takie
u¿ytkowanie aplikatora, bez uzyskania wymaganych zabezpieczeñ
i dodatkowych warunków bezpieczeñstwa pracy, mo¿e byæ niebezpieczne dla
operatorów aplikatora;
Skutkiem ka¿dej nieautoryzowanej interwencji w mechaniŸmie aplikatora lub
mechanicznego uszkodzenia sprzêtu bêdzie utrata bezp³atnej gwarancji.
Producent oraz dostawca zapewniaj¹ serwis urz¹dzenia, a tak¿e jego poszczególnych czêœci.
Zalecane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu równie¿ po wygaœniêciu okresu
gwarancji.
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 WROC£AW
tel. (071) 348 09 06, tel. / fax (071) 372 98 82, tel. kom. 0-602 237 592
e-mail: [email protected]
www.flock.pl
7
Aplikator
FR-01 MINOR
Pytania do producenta oraz dostawcy proszê kierowaæ na adres:
FLOCK Krzysztof Klecha
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 Wroc³aw
tel./fax 071 372-98-82
tel. 071 348-09-06
[email protected]
[email protected]
VIII. GWARANCJA PRODUCENTA
Okres gwarancji dla pracy rêcznego aplikatora FR-01 MINOR
wynosi 12 miesiêcy od daty zakupu.
Protokó³ przyjêcia
Rêczny aplikator do flokowania FR-01 MINOR, nr seryjny ................................... zosta³ przyjêty
przez osobê ni¿ej podpisan¹, która szczegó³owo zaznajomi³a siê z wy¿ej wymienionymi
instrukcjami.
.
............................., ..........................
(miejscowoϾ)
...................................................
(data)
(podpis)
..................................................
(dostawca)
ul. Che³moñskiego 10, 51-630 WROC£AW
tel. (071) 348 09 06, tel. / fax (071) 372 98 82, tel. kom. 0-602 237 592
e-mail: [email protected]
www.flock.pl
8
Krzysztof Klecha
Sprzeda¿ Technologii Flockowania
51-630 Wroc³aw, ul. Che³moñskiego 10
tel./fax (071) 372 98 82, tel. (071) 348 09 06
tel. kom. 0 602 237 592
e-mail: [email protected] www.flock.com.pl www.flock.pl

Podobne dokumenty