Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy

Komentarze

Transkrypt

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy
Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA
Spis treści:
I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania Częstotliwość oceniania
II Kryteria oceniania
III Zasady wystawiania oceny semestralnej
IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom
V Wymagania programowe podstawowe , rozszerzające i
dopełniające
II Kryteria oceniania
1.Kryteria oceniania śpiewu piosenek
Oceniając śpiew bierze się pod uwagę :
- poprawność intonacyjną
- poprawność rytmiczną
- dykcję
- artykulację
- poprawność oddechową
- odpowiednią dynamikę
- właściwe dla utworu tempo
- interpretację wokalną
- pamięciową znajomość tekstu piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
2. Kryteria oceniania gry na flecie
Oceniając grę na flecie zwraca się uwagę na:
- poprawność melodyczną
- poprawność rytmiczną
- właściwe tempo gry
- prawidłową artykulację
- dynamikę
- frazowanie
- płynność gry
- ogólny wyraz artystyczny
3.Kryteria oceniania analizy utworów muz. oraz podstawowych wiadomości
z historii i teorii muzyki
Oceniając umiejętność analizy dzieła muzycznego, oraz najważniejszych wiadomości z
zakresu historii i teorii muzyki zwraca się uwagę na :
.-. zaangażowanie oraz skupienie podczas słuchania
- odróżnianie form muzycznych: AB, ABA, rondo, wariacja
- odróżnianie faktury polifonicznej homofonicznej
- rozpoznawanie brzmienia instrumentów i głosów
- rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych
- rozumienie zapisu nutowego
Kryteria ocen z muzyki
Ocena
Celująca
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Charakterystyka ucznia
w śpiewie interpretuje stówa i melodię piosenki śpiewa bardzo
dobrze pod względem intonacyjnym, rytmicznym, dykcji,
artykulacji, dynamiki,tempa w grze na flecie -interpretuje melodię
utworu gra bez zastrzeżeń
samodzielnie odczytuje i wykonuje nieznany utwór potrafi
zanalizować budowę dzieła muzycznego posiada wiedzę
przekraczającą poziom wymagań bierze czynny udział w pracy
chóru szkolnego jest bardzo aktywny muzycznie układa melodie
do wiersza
śpiewa bardzo dobrze intonacyjnie , rytmicznie, na flecie gra
czysto melodycznie i rytmicznie całą
melodię
ogólny wyraz artystyczny jest bardzo dobry
rytmizuje tekst
zna oznaczenia dynamiczne rozumie zapis nutowy zna nazwiska
wybitnych polskich kompozytorów
śpiewa rytmicznie .popełnia błędy intonacyjne
w grze na flecie popełnia drobne błędy rytmiczne
i intonacyjne
zna i odróżnia niektóre formy muzyczne: ABA rondo
przy czytaniu nut popełnia błędy
rytmizuje tekst
prowadzi zeszyt
śpiewa ,ale popełnia dużo błędów głównie
Intonacyjnych
w grze zna układ ręki do poszczególnych dźwięków
układa rytmiczny wstęp i zakończenie
znajomość podstawowych oznaczeń dynamiki , tempa oraz
skrótów pisowni muzycznej
podstawowe wiadomości o okresach muzycznych
informacje o twórczości wybitnych polskich kompozytorów
4. Kryteria oceniania twórczości wokalnej lub instrumentalnej
Przy ocenie twórczości dzieci zwracamy uwagę na :
- pytamy tylko uczniów chętnych
- zwracamy uwagę na korzystanie ze zdobytej wiedzy i umiejętności
- związek muzyki z poezją •
- akcenty mowy i akcenty muzyki
- prawidłowa rytmizację tekstu
5. Kryteria oceniania aktywności
Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Jeżeli
wykaże się umiejętnością wykraczającą poza poziom znaczony programem nauczania,
otrzyma wtedy ocenę celującą.
Za .systematyczną i bardzo dobrą pracę w "chórze-szkolnym, udział w występach tego
zespołu, uczeń ma podwyższoną o jeden stopień ocenę z muzyki.
6. Kryteria oceny zeszytów
Uczniowie prowadzą tzw."zeszyt do nut" przy jego ocenie zwracamy uwagę na :
- estetykę ogólną
- poprawność grafit
- systematyczność
III. Zasady wystawiania oceny semestralnej
Przy wystawianiu oceny semestralnej bierze się pod uwagę formy
pracy ujęte w Wymaganiach programowych.
Za najważniejsze uważa się oceny otrzymane za:
- śpiew
- grę na flecie podłużnym
- aktywność muzyczną
- analizę utworów muzycznych wraz z elementami historii i teorii muzyki
- twórczość wokalną i instrumentalną
- sposób i estetykę prowadzenia zeszytu
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli spełni wymagania podstawowe.
Ocenę dobra -gdy spełni wymagania podstawowe i rozszerzające
a bardzo dobra jeżeli spełni wymagania podstawowe, rozszerzające
i dopełniające.
Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo
dobrej i aktywnie w chórze szkolnym. W ciągu semestru może opuścić «
jeden występ chóru. Najwyższa^ ocenę otrzyma także ten, który spełnia
wymogi oceny celującej.
Na lekcjach muzyki wyróżniamy tych uczniów, którzy chętnie biorą
udział w przedsięwzięciach muzycznych. Wykazują chęć i potrzebę
obcowania ze sztuką, a działalność muzyczna sprawia im autentyczną
radość. Znajdują w muzyce źródło wartości swojego postępowania.
Działalność muzyczna jest ich wewnętrzną potrzebą.
Uczeń .który przejawia dużą aktywność muzyczną lecz jego zdolności
i predyspozycje sa_ niższe niż przeciętne może otrzymać na semestr
ocenę dostateczną lub dobrą.
IV. Przekazywanie informacji o ocenach rodzicom
Szczegółowa analiza osiągnięć ucznia odbywać się będzie na zebraniach
rodzicielskich.

Podobne dokumenty