Hurricane 180 BOX - instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Hurricane 180 BOX - instrukcja obsługi
®
INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U
Wyprodukowano w Finlandii dla TQD.
odkurzacz centralny
Przeczytaj uwa¿nie poni¿sz¹
instrukcjê zanim zaczniesz
u¿ywaæ odkurzacz.
www.TQD.com.pl
Hurricane
180
odkurzacz centralny
Hurricane
180
®
Instrukcja obs³ugi i monta¿u
SPIS TREŒCI
Instrukcje bezpieczeñstwa / Dane techniczne.........................................................................2
Budowa odkurzacza i elementy sk³adowe...............................................................................3
Instrukcja monta¿u / konserwacji odkurzacza.........................................................................4
Rozwi¹zywanie problemów.......................................................................................5
P³yta g³ówna - opis w³asciwoœci systemu SMART CHECK....................................................6
INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA
Przeczytaj uwa¿nie wszystkie instrukcje
bezpieczeñstwa zanim zaczniesz u¿ywaæ odkurzacz.
- Nie odkurzaj ostrych przedmiotów takich jak szk³o,
ig³y, poniewa¿ mog¹ one uszkodziæ w¹¿.
- Odkurzacz przeznaczony jest do odkurzania
suchego. Nie u¿ywaj odkurzacza do p³ynów.
- Nie zakrywaj odkurzacza ¿adnymi przedmiotami
- Postêpuj zgodnie z instrukcja obs³ugi
- Nie u¿ywaj odkurzacza w pobli¿u Ÿród³a dymu,
ognia, ¿aru, popio³u.
- Przegl¹d serwisowy mo¿e byæ dokonany tylko przez
specjalistê. U¿ywaj akcesoriów i czêœci zamiennych
rekomendowanych tylko przez producenta. Nigdy
nie modyfikuj urz¹dzenie w ¿aden sposób.
- Nie u¿ywaj odkurzacza w pomieszczeniach gdzie
jest obecnoœæ substancji ³atwopalnych.
- Nigdy nie u¿ywaj urz¹dzenia kiedy posiada
uszkodzone przewody elektryczne. Odkurzacz
wyposa¿ony jest w specjalny przewód, który jeœli
jest taka potrzeba musi byæ wymieniony na taki sam
zamówiony z autoryzowanego sklepu.
- Zawsze kiedy zmieniasz worek na œmieci lub
dokonujesz czynnoœci konserwacyjnych od³¹cz
odkurzacz od zasilania elektrycznego.
- Od³¹czaj¹c zasilanie elektryczne zawsze chwytaj za
wtyczkê. Nigdy nie ci¹gnij za przewód.
- Pamiêtaj, ¿e odkurzacz nie jest zabawk¹
- Elektryczne gniazdo zasilaj¹ce i wtyczka powinny
znajdowaæ siê w widocznym miejscu.
- Nigdy nie u¿ywaj odkurzacza bez worka na kurz
- G³ówny bezpiecznik: 10A
- Szczególnie zabronione jest odkurzanie
zanieczyszczeñ budowlanych w tym py³u
budowlanego, gipsu oraz popio³u.
- Nie montuj odkurzacza w niewielkiej przestrzeni
zamkniêtej. Minimalne wymagania przestrzenne
(mm): 490 x 570 x 700 (sz / g³ / wys).
DANE TECHNICZNE
Obudowa
Wymiary szer / wys / g³ [mm]
Moc max / nominalna [W]
Napiêcie, min-max [V]
Podciœnienie [kPa]
Przep³yw powietrza [m3/h]
Moc ss¹ca [AirWatt]
System filtracji
Zapasowy worek na œmieci
Zabezpieczenie silnika
PojemnoϾ zbiornika [l]
Waga [kg]
Bezpiecznik (auto)
Poziom ha³asu [db(A)]
Max. powierzchnia sprz¹tania [m2]
Max. odleg³oœæ od najdalszego gniazda [m]
Przybli¿ona max. iloœæ gniazd ss¹cych
Gwarancja
2
Hurricane 180 BOX
tworzywo sztuczne
460 / 310 / 240
1800 / 1400
210-244V, 50Hz
33
200
635
filtr silnika + worek
TAK
TAK
5
5
10A
68
350
35
10
3 lata
www.TQD.com.pl
odkurzacz centralny
Hurricane
180
®
Instrukcja obs³ugi i monta¿u
Budowa odkurzacza i elementy sk³adowe
SILNIK
FILTR ZGRUBNY
STELA¯ WORKA
WOREK
WOREK ZAPASOWY
ZAWIESIA
GNIAZDO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
ZABEZPIECZENIE PRZECI¥¯ENIOWE
PRZYCISK “SMART CHECK”
DIODA SYGNALIZACYJNA
GNIAZDO NISKIEGO NAPIÊCIA
AUTOMATYCZNY ZAWÓR BEZPIECZEÑSTWA
www.TQD.com.pl
3
odkurzacz centralny
Hurricane
180
®
Instrukcja obs³ugi i monta¿u
Monta¿ odkurzacza centralnego
Konserwacja i wymiana worka
Monta¿ œciennej konsoli mocuj¹cej
Konsola mocuj¹ca przymocowana jest do
œciany za pomoc¹ 4 wkrêtów. W przypadku
montowania lub instalacji na wykoñczonych
powierzchniach zaleca siê u¿ywaæ dostêpnych
wsporników mocuj¹cych.
Wymiana worka:
1. Wyci¹gnij (poci¹gaj¹c do siebie) stela¿ mocuj¹cy
worek z urz¹dzenia. Przytrzymaj jedna rêk¹
urz¹dzenie jeœli poczujesz, ¿e stela¿ nie daje siê
zdemontowac.
2. Zdemontuj worek ze stala¿a.
3. Zamontuj nowy worek na stela¿u. Wsuñ tekturowy
ko³nierz worka w przeznaczone do tego prowadnice
na stela¿u.
Monta¿ odkurzacza na konsoli mocuj¹cej
Odkurzacz montuje siê na konsoli mocuj¹cej
za pomoc¹ zawiesi znajduj¹cych siê z ty³u
urz¹dzenia.
4. Wsuñ stela¿ z zamontowanym workiem z
powrotem do urz¹dzenia. Wyczuj za pomoc¹
d³oni poprzez zainstalowany worek czy rura
odkurzacza znajduje siê wewn¹trz worka. Jeœli
stela¿ jest zamontowany niew³aœciwie pokrywa
odkurzacza nie zamknie siê.
Filtr zgrubny
Filtr zgrubny jest
ostatnim etapem
filtracji
zabezpieczaj¹cym
silnik. Jeœli z
jakiejkolwiek
przyczyny worek
jest uszkodzony
filtr zgrubny
zabezpieczy
dostanie siê kurzu
do silnika. W razie potrzeby mo¿na czyœcic filtr
zgrubny pod czysta bie¿¹c¹ wod¹. Po umyciu filtra
dok³adnie go wysusz przed ponownym
zainstalowaniem.
Monta¿ odkurzacza na konsoli mocuj¹cej
Umieœc urz¹dzenie na konsoli.
SprawdŸ czy zawiesia znajduj¹ce siê z ty³u
urz¹dzenia s¹ równo na gumowych czêœciach
konsoli. Zablokuj zatrzaski zawiesi.
Pod³¹cz przewody niskiego napiêcia z instalacji
do urz¹dzenia.
4
www.TQD.com.pl
odkurzacz centralny
Hurricane
180
®
Instrukcja obs³ugi i monta¿u
Rozwi¹zywanie problemów
Odkurzacz nie w³¹cza siê
Moc ss¹ca jest s³aba
?
Czy odkurzacz jest pod³¹czony do zasilania
?
Czy wszystkie gniazda ss¹ce s¹ s¹ w³aœciwie
elektrycznego? Czy wtyczka przewodu zasilaj¹cego
odkurzacz jest pod³¹czona do gniazda zasilaj¹cego?
zamkniête?
?
Czy nic nie utknê³o w gnie¿dzie?
?
Czy jest napiêcie(230V) w gniazdku zasilaj¹cym?
?
Czy worek na œmieci jest pe³ny?
?
Czy do odkurzacza pod³¹czony jest przewód niskiego
?
Czy drzwiczki rewizyjne odkurzacza s¹ w³asciwie
napiêcia?
domkniête?
?
Czy odkurzacz w³¹cza siê jeœli próbujesz go
?
Czy zatkana jest rura ss¹ca?
uruchomic z innego gniazda ss¹cego? Jeœli
odkurzacz siê w³¹cza, przyczyna tkwi po stronie
gniazda. Wymieñ gniazdo wadliwe gniazdo na nowe i
sprawdŸ okablowanie.
?
Czy zatkany jest w¹¿ ss¹cy?
?
Czy ruroci¹g ss¹cy jest nieszczelny?
?
Odkurzacz posiada zabezpieczenie przed
przegrzaniem silnika które mog³o zadzia³ac. Odczekaj
10 minut zanim urz¹dzenie nie ostygnie i sprawdŸ
poprawnoœc dzia³ania. Jeœli zabezpieczenie przed
przegrzaniem wci¹¿ dzia³a skontaktuj siê ze
sprzedawc¹.
Konserwacja, serwis i czêœci zamienne
Jeœli twój odkurzacz wymaga konserwacji, obs³ugi
serwisowej czy jakich czêœci zamiennych wype³nij
poni¿sze pola. Dziêki temu, te wa¿ne informacje
bêdziesz mia³ zawsze pod rêk¹.
?
Uszkodzeniu uleg³ bezpiecznik p³yty g³ównej
urz¹dzenia.
?
Bezpiecznik g³ówny powinien mieæ wartoœc 10A
MODEL:
NUMER PRODUKTU:
UWAGA:
NUMER SERYJNY:
WSZYTKIE PRACE ELEKTRYCZNE POWINNY BYC
DOKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI.
www.TQD.com.pl
DATA ZAKUPU:
(zachowaj dokument zakupu do wgl¹du)
5
odkurzacz centralny
Hurricane
180
®
Instrukcja obs³ugi i monta¿u
P£YTA G£ÓWNA - OPIS W£AŒCIWOŒCI SYSTEMU SMART CHECK
1. Soft Start (miêkki start)
Po w³¹czeniu urz¹dzenia silnik osi¹ga pe³na moc po ok. 1 sekundzie (sterowanie za pomoc¹ TRIAKA).
2. Dioda sygnalizacyjna pod³¹czenie zasilania elektrycznego (2)
Zielona dioda niskonapiêciowa œwieci siê kiedy urz¹dzenie pod³¹czone jest do zasilania elektrycznego.
3. Dioda licznika przepracowanych godzin (3)
Dziêki technologii EEPROM p³yta g³ówna rejestruje dwa rodzaje czasów, które u¿ytkownik mo¿e sprawdzic dziêki
oddzielnej diodzie znajduj¹cej siê na obudowie p³yty.
a. Czas krótki b. Czas ca³kowity.
Czas przepracowany
Kolor diody
15 godzin
Zielony
(powolne miganie)
0-399 godzin
Zielony
400-499 godzin
Pomarañczowy
powy¿ej 500 godzin
Czerwony
Znaczenie
Wykonaj
Odkurzacz przepracowa³ 15 godzin Wymieñ/sprawdŸ worek na œmieci i
(od ostatniego resetowania)
wciœnij przycisk reset przez 5 sekund
Odkurzacz przepracowa³ mniej ni¿
400 godzin
Odkurzacz przepracowa³ ponad
Konieczny przegl¹d i konserwacja
400 godzin
Odkurzacz przepracowa³ ponad
Konieczny serwis silnika
500 godzin
4. Auto test
Po pod³¹czeniu zasilania elektrycznego do urz¹dzenia p³yta g³ówna
przeprowadza automatycznie test stanu urz¹dzenia. Jeœli wszystko dzia³a
prawid³owo dioda miga szybko przez klika sekund.
5. OpóŸnienie wy³¹czenia
Po wy³¹czeniu urz¹dzenia pracuje jeszcze ono przez 2 sekundy w celu
ca³kowitego usuniêcia nieczystoœci z systemu rur ss¹cych oraz wê¿a ss¹cego.
6. Przycisk reset/demo
Opis dzia³ania:
Funkcja
reset / demo
Wykonaj
Wciœnij i puœæ przycisk w
czasie krótszym ni¿ 5 sekund
Dzia³anie
P³yta g³ówna automatycznie
sprawdza wszystkie etapy z I
tabeli.
reset czêœciowy
Wciœnij i przytrzymaj przycisk System restetuje 15 godzinny
przez d³u¿ej ni¿ 5 sekund przy cykl pracy. Dioda (3) œwieci w
sposób ci¹g³y.
wy³¹czonym silniku.
reset ca³kowity
Wciœnij i przytrzymaj przycisk
przez d³u¿ej ni¿ 30 sekund
przy w³¹czonym silniku.
System resetuje wszystkie
pomierzone czasy pracy
urz¹dzenia.
7. Automatyczny bezpiecznik (7)
P³yta g³ówna wyposa¿ona jest w automatyczny bezpiecznik (przycisk z napisem ‘’circuit breaker’’). Wciœñij przycisk,
aby zrestartowac.
6
www.TQD.com.pl
odkurzacz centralny
Hurricane
180
®
Instrukcja obs³ugi i monta¿u
Instalacja
konsola mocuj¹ca
90o
wyrzut
ssanie
www.TQD.com.pl
6
www.TQD.com.pl

Podobne dokumenty