Instrukcja obsługi wiatrówek Norica

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi wiatrówek Norica
INSTRUKCJA OBSŁUGI WIATRÓWEK NORICA
DRAGON
SHOOTER
SPIDER GRS
SPIDER GRS CAMO
BLACK EAGLE
MARVIC 2.0 LUXE
GWARANCJA
DATA
PODPIS KLIENTA
Zapoznałem się i akceptuje warunki
gwarancji, konserwacji i użytkowania
pieczątka sklepu
MODEL
NR FABRYCZNY
DATA SPRZEDAŻY
NR
WARUNKI GWARANCJI
GWARANCJA
11. Szczegółowe uprawnienia Klienta określa: ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
nr 141, poz. 1176)
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających
z niezgodności towaru z umową
9. Decyzja Normark Polska dotycząca zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
b. wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem, niedbałością Klienta lub używaniem urządzenia
niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa
a. wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz
wywołane tym uszkodzenia
8. Gwarancją nie są objęte:
7. Wymiany sprzętu dokonuje punkt gdzie produkt został zakupiony
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany na nowy egzeplarz
po stwierdzeniu przez serwis nieusuwalnej wady fabrycznej
5. Jakiekolwiek zmiany w karcie gwarancyjnej, jej zniszczenie lub
zagubienie powoduje utratę praw do gwarancji
4. Podstawą rozpatrzenia gwaracji jest dostarczenie sprzętu wraz z
poprawnie wypełnioną kartą grarancyjną oraz dowodem zakupu
3. Wady i uszkodzenia powstałe z winy producenta będą usuwane w
ciągu 30 dni od daty przyjęcia do punktu serwisowego
2. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski
1. Firma Normark udziela gwarancji na produkty Norica na okres 12
miesięcy od daty zakupu.
NR
PUNKT SERWISOWY NORICA - SKLEP 4,5MM
Al. Solidarności 129/131 Warszawa
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI
pieczątka sklepu
MODEL
NR FABRYCZNY
DATA SPRZEDAŻY
Oddajemy do Państwa dyspozycji wysokiej klasy karabinek
pneumatyczny. Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi
zasadami jego użytkowania.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Karabinek można używać tylko w warunkach nie stwarzających
niebezpieczeństwa dla osób, zwierząt lub mienia. Karabinek
przenosimy i przechowujemy zawsze rozładowany Nie celujemy
w osoby lub zwierzęta bez względu na to czy karabinek jest
naładowany czy rozładowany Odbezpieczamy karabinek
i kładziemy palec na spust tuż przed oddaniem strzału
Nie przenosimy karabinka z palcem na spuście Karabinek
ładujemy jedynie śrutem przeznaczonym do tego celu
w kalibrze wskazanym przez producenta Lufę trzymamy
skierowaną w kierunku ziemi zarówno podczas ładowania,
jak i przenoszenia karabinu. Nie naciskamy spustu, gdy
komora ładowania jest otwarta. W przypadku zaistnienia
usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku podwójnego załadowania karabinka śrutem
należy skontaktować się z serwisem. Dzieci poniżej 16 troku
życia mogą strzelać pod nadzorem osoby dorosłej. Producent
i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za karabinki, w których
wprowadzono zmiany techniczne poza autoryzowanym
serwisem.
3
LEGISLACJA
Zgodnie z zapisami Ustawy o Broni i Amunicji z dnia 21 maja
1999 roku, karabinki pneumatyczne o energii wylotowej poniżej
17J, nie podlegają obowiązkowi rejestracji oraz posiadania
pozwolenia na broń. Energia wylotowa Państwa karabinka
wynosi 16J. W komplecie z karabinkiem otrzymaliście
Państwo zaświadczenie sygnowane przez firmę Normark,
poświadczające energię wylotową. Proszę je nosić razem
z karabinkiem.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
CZĘŚCI KARABINKA:
GWARANCJA FIRMY NORICA
Produkty firmy NORICA objęte są gwarancją producenta przez
okres 1 roku od daty zakupu. W przypadku wady fabrycznej
produktu, może zostać on zwrócony do naszego dystrybutora
lub sprzedawcy wraz ze szczegółowym opisem defektu,
dowodem zakupu oraz wszelkimi akcesoriami. W momencie
dostarczenia produktu, dystrybutor lub sprzedawca przekaże
go firmie NORICA w celu naprawy lub w razie potrzeby
wymiany. Gwarancja jest nieważna w przypadku otwarcia
produktu, uszkodzenia mechanicznego w wyniku niewłaściwego
użytkowania, zmiany produktu, jego naprawy przez osoby
trzecie, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez wypadki
i klęski żywiołowe, takie jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi
oraz wandalizm i kradzież.
4
1. muszka
2. wylot lufy
3. lufa
4. regulowana szczerbinka
5. bezpiecznik
6. język spustowy
7. śruba regulacji (wybrane modeli)
8. chwyt
9. stopka
10.baka policzkowa
11.kolba
12.stoper montażu
13.szyna montażowa pod urządzenia
celownicze
14.ramię dźwigni ładowania sprężyny
(wybrane modele)
5
Zerowanie wiatrówki
Termin zerowanie wiatrówki
oznacza procedurę, podczas
której zestrajamy otwarte
przyrządy celownicze: (muszkę
i szczerbinkę) tak by karabinek
trafiał powtarzalnie w cel na
konkretnej odległości. Z reguły
karabinki zeruje się na jednym
z podanych dystansów: 10,
25, 40 i 50 metrów. Zależy
to od preferencji użytkownika. Nasze karabiny, opuszczają
fabrykę, wyregulowane do dystansu 10-metrów. Gdy strzelec
chce zmienić tę odległość, musi postępować w następujący
sposobów:
•ustawiamy cel na odpowiednim dystansie
•przy krótszym dystansie, stopniowo podnosimy szczerbinkę
•poprzez obrót śruby umieszczonej na górze szczerbinki.
•obracamy ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
•zegara,
•przy dłuższym dystansie, stopniowo obniżamy szczerbinkę
•poprzez obrót śruby umieszczonej na górze szczerbinki;
obracamy ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
•po każdym obrocie wykonujemy strzał kontrolny w celu
•oceny wielkości niezbędnej poprawki
•aby skorygować tor strzału na prawo, należy obrócić śrubę
•umieszczoną z boku szczerbinki; śrubę obracamy w kierunku
•przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
•aby skorygować tor strzału na lewo, należy obrócić śrubę
•umieszczoną z boku szczerbinki; śrubę obracamy zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
6
REGULACJA drogi SPUSTU (dotyczy niektórych modeli)
Języki Spustowe
w niektórych karabinach
firmy Norica zaopatrzone
są w śruby regulacyjne
pozwalające na regulacją
drogi spustu, aby
zmniejszyć drogę spustu, należy obracać śrubę w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby wydłużyć drogę
spustu, należy obracać śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Montaż celownika optycznego
Rozluźnić śruby montażu
lunety. Ulokować lunetę
z montażem na szynie
11mm, przesuwać montaż
do chwili, kiedy jedną stroną
oprze się o stoper. Jeśli
odległość od oka jest zbyt
mała i obraz jest niewyraźny,
można wyregulować ostrość
pokrętłem na lunecie lub
przesunąć stoper do przodu
na szynie. Po uzyskaniu
optymalnej odległości
dokręcić śruby montażowe
mocno, ale z wyczuciem.
7
OBSŁUGA KARABINKA
PRZYDATNE WSKAZÓWKI
Procedura ładowania karabinka przebiega w następujący
sposób. Stopkę karabinka opieramy o udo, lewą ręką chwytamy
osadę karabinka powyżej osłony języka spustowego. Prawą
ręką chwytamy początek lufy (za uchwyt z tworzywa) i płynnym
ruchem ściągamy lufę do dołu, aż zadziała zatrzask/blokada
sprężyny. Następnie wprowadzamy śrucinę do otworu lufy tak
by nie wystawał on ponad krawędź otworu lufy. Podnosimy
lufę do pierwotnej pozycji. Karabinek jest gotowy do strzału.
Ustawiamy się w pozycji strzeleckiej, namierzamy cel,
zgrywamy przyrządy celownicze na celu, odbezpieczamy
karabinek i oddajemy strzał.
Aby zachować maksymalną wydajność karabinu oraz utrzymać
go w dobrym stanie, należy przestrzegać następujących
zasad: Regularnie czyścić lufę karabinu używając
przecieraków filcowych w kalibrze 4.5mm lub 5.5 mm. Gdy
broń znajdowała się w zanieczyszczonych warunkach,
dokładnie ją wyczyścić przy pomocy środków do czyszczenia
broni. Należy konserwować zewnętrzne, metalowe, części
wiatrówki, można je konserwować przy pomocy specjalnych
środków dostępnych w sklepach z wyposażeniem strzeleckim
Czynności konserwacyjne warto wykonywać także w
przypadku, jeśli wiatrówka nie będzie używana przez dłuższy
czas. Części karabinu, które warto konserwować: spust,
system blokady lufy karabinu, powierzchnie styku bloku lufy
i bloku sprężyny, zewnętrzne powierzchnie metalowe. Przed
każdym czyszczenie sprawdź dokładnie czy karabinek nie
jest naładowany lub sprężyna nie jest naciągnięta. W takim
wypadku przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
należy rozładować karabinek lub zwolnić sprężynę poprzez
wystrzał. Nigdy nie zostawiać załadowanego lub naciągniętego
karabinka. Wiatrówkę należy przechowywać w suchym miejscu,
najlepiej w futerale. Uwaga karabinek powinien znajdować się
poza zasięgiem osób nieletnich. Dziękujemy za zakup naszego
karabinka i życzymy wielu trafień.
Nastawianie karabinu
8
9
DATA:
DATA:
PUNKT SERWISOWY NORICA - SKLEP 4,5MM
Al. Solidarności 129/131 Warszawa
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI
KUPON SERWISOWY
NUMER GWARANCJI
Informacja o prawach autorskich
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania
i rozpowszechniania powyższej publikacji podlega przepisom ustawy z dnia
04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie nazwy, fotografie, rysunki,
schematy i znaki firmowe lub towarowe występujące w powyższej publikacji,
należą do firmy Norica oraz dealera jej produktów firmy Normark Polska
Sp. z o.o. i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie
prawa zastrzeżone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu,
publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części powyższej
publikacji bez uprzedniej zgody firmy Normark Polska Sp. z o.o. – są
zabronione. Wykorzystanie w celach niekomercyjnych. Materiał ten
można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne
potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek
upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich
zamieszczanie w witrynach internetowych.
KUPON SERWISOWY
NUMER GWARANCJI
T.: +48 22 751 09 80
[email protected]
DATA:
t +34 943 788 202
[email protected]
DATA:
NORMARK POLSKA SP. Z O. O.
ul. Długa 30
05-092 Łomianki,
Polska
KUPON SERWISOWY
NUMER GWARANCJI
NORICA
Eibar Airgun Trading Company
Polígono Pagaza 2-D
20690 Elgeta (Gipuzkoa) Spain
KUPON SERWISOWY
NUMER GWARANCJI
W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń odnoście funkcjonowania
naszych produktów prosimy o kontakt.
Oświadczenie dystrybutora w imieniu producenta
NORMARK POLSKA SP. Z O.O. – wyłączny polski dystrybutor marki Norica
oświadcza, iż wiatrówki tego producenta na rynku polskim, spełniają wymogi
prawne zgodnie z ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21 maja 1999 roku. Karabinki
pneumatyczne Norica zostały wyposażone w sprężyny nadające pociskom energię
wylotową poniżej 17J, dlatego też nie podlegają obowiązkowi rejestracji oraz
posiadania pozwolenia na broń. Energia wylotowa Państwa karabinka wynosi 16J.
10

Podobne dokumenty

theoben eLIMInAtoR - Republika WWW w Onet.pl

theoben eLIMInAtoR - Republika WWW w Onet.pl Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane naprawiania lub przeróbek pistoletu bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia sprzętu do serwi...

Bardziej szczegółowo