Tarnowskie Góry

Komentarze

Transkrypt

Tarnowskie Góry
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry
Bibliografia miasta i powiatu
za lata 2012-2013
Tarnowskie Góry 2015
Opracowanie
Ewa Szymczak
Anna Szołtys
Małgorzata Kozioł
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
ul. Zamkowa 5
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax 032 285 60 41
www.biblioteka.tgory.pl
2
SPIS TREŚCI
WSTĘP ........................................................................................................................... 7
WYKAZ SKRÓTÓW ................................................................................................... 8
1. DZIAŁ OGÓLNY ................................................................................................... 10
2. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE .................................................................... 10
2.1. MAPY. PLANY. PRZEWODNIKI ............................................................................... 10
2.2. ROŚLINNOŚĆ I ZWIERZĘTA. ZBIORNIKI WODNE ............................................... 10
2.3. EKOLOGIA. OCHRONA ŚRODOWISKA .................................................................. 13
2.3.1. Zagadnienia ogólne ............................................................................................................. 13
2.3.2. Program Ograniczenia Niskiej Emisji ................................................................................. 15
2.3.3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ....................................................... 15
3. DEMOGRAFIA I STATYSTYKA........................................................................ 18
4. HISTORIA............................................................................................................... 18
4.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE .......................................................................................... 18
4.2. HISTORIA MIASTA I POWIATU ............................................................................... 19
4.3. PLACE. ULICE. MIEJSCA HISTORYCZNE .............................................................. 23
4.4. ZABYTKI. POMNIKI ................................................................................................... 25
4.5. SYLWETKI ................................................................................................................... 28
5. ETNOGRAFIA ....................................................................................................... 30
6. GOSPODARKA ...................................................................................................... 33
6.1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE. URBANISTYKA. DROGI ................................. 33
6.2. ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE. PRZEDSIĘBIORSTWA. FIRMY. SPÓŁKI .............. 40
6.2.1. Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” .......................................... 40
6.2.2. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. .............................................................................. 40
6.2.3. Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze .................................................................... 41
6.2.4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Veolia Woda ............................................... 41
6.2.5. Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „TAGOR” ..................................................... 42
6.2.6. Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” ............................................................................ 42
6.2.7. Nitroerg S.A. w Krupskim Młynie ...................................................................................... 42
6.2.8. Inkubator Przedsiębiorczości............................................................................................... 42
6.2.9. Inne ...................................................................................................................................... 42
6.3. TRANSPORT ................................................................................................................ 44
6.3.1. Międzynarodowy Port Lotniczy GTL Katowice w Pyrzowicach........................................ 44
6.3.2. Kolej. Kolej wąskotorowa ................................................................................................... 49
6.3.3. Transport miejski. Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej ............................. 52
6.4. HANDEL I USŁUGI ..................................................................................................... 56
6.5. TURYSTYKA ............................................................................................................... 59
6.6. PARK WODNY. LODOWISKO. SKATEPARK. HALA SPORTOWA...................... 59
6.7. FORA GOSPODARCZE ............................................................................................... 61
7. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNE .............................................. 62
7.1. ORGANIZACJE POLITYCZNE, SPOŁECZNE I MŁODZIEŻOWE ......................... 62
7.1.1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej .............................................................. 62
7.1.2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ............................................................. 62
7.1.3. Izba Przemysłowo-Handlowa.............................................................................................. 63
3
7.1.4. Stowarzyszenie „Serdeczni” ................................................................................................ 63
7.1.5. Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej
„ToTu”........................................................................................................................................... 63
7.1.6. Kluby Abstynenta ................................................................................................................ 64
7.1.7. Hospicjum ........................................................................................................................... 64
7.1.8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ........................................................................................... 64
7.1.9. Opieka nad zwierzętami (Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt”.
Lecznice dla zwierząt) ................................................................................................................... 64
7.1.10. Automobilklub Tarnogórski .............................................................................................. 65
7.1.11. Polski Związek Motorowy. Tarnogórski Klub Motorowy Miłośników Małego Fiata ...... 65
7.1.12. Kurkowe Bractwo Strzeleckie ........................................................................................... 65
7.1.13. Domy Pomocy Społecznej ................................................................................................ 66
7.1.14. Kluby Emerytów, Rencistów i Inwalidów ........................................................................ 66
7.1.15. Koła Gospodyń Wiejskich ................................................................................................. 67
7.1.16. Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” ............................. 67
7.1.17. Fundacje ............................................................................................................................ 67
7.1.18. Inne .................................................................................................................................... 68
7.2. ŻYCIE POLITYCZNE. WYBORY. PARTIE ............................................................... 71
7.3. WSPÓŁPRACA MIAST ............................................................................................... 72
7.4. NAGRODY I ODZNACZENIA. HONOROWI OBYWATELE .................................. 74
7.5. IMPREZY ...................................................................................................................... 76
7.5.1. Uroczystości i obchody ....................................................................................................... 76
7.5.2. Imprezy masowe .................................................................................................................. 80
7.5.3. Gwarki ................................................................................................................................. 84
7.5.4. Konkursy ............................................................................................................................. 85
7.6. PROBLEMY SPOŁECZNE. BEZROBOCIE ............................................................... 89
7.7. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA ........................................................................ 90
8. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE ......................................... 91
8.1. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ........................... 91
8.1.1. Zagadnienia ogólne ............................................................................................................. 91
8.1.2. Budżet. Finanse ................................................................................................................... 93
8.1.3. Inwestycje. Projekty. Plany ................................................................................................. 93
8.1.4. Nagrody dla miasta. Certyfikaty.......................................................................................... 95
8.1.5. Uchwały. Sesje .................................................................................................................... 95
8.2. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO .......................... 96
8.2.1. Zagadnienia ogólne ............................................................................................................. 96
8.2.2. Budżet. Finanse ................................................................................................................. 102
8.2.3. Inwestycje. Projekty. Plany ............................................................................................... 105
8.2.4. Nagrody. Certyfikaty. Rankingi ........................................................................................ 112
8.2.5. Uchwały. Sesje .................................................................................................................. 113
8.3. PROKURATURA. SĄD. ARESZT ............................................................................. 117
8.4. POLICJA. STRAŻ MIEJSKA. STRAŻ GMINNA...................................................... 117
8.5. STRAŻ POŻARNA ..................................................................................................... 120
8.6. URZĘDY (PUP, PCPR, MOPS, ZUS, US) .................................................................. 124
9. WOJSKOWOŚĆ ................................................................................................... 126
10. OCHRONA ZDROWIA. SŁUŻBA ZDROWIA. PROFILAKTYKA ........... 126
10.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. PROFILAKTYKA ...................................................... 126
10.2. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY IM. BRONISŁAWA
HAGERA. SZPITAL POWIATOWY NR 1 ....................................................................... 127
10.3. SZPITAL OO. KAMILIANÓW ................................................................................ 129
4
10.4. GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI „REPTY” ................................. 129
10.5. POGOTOWIE RATUNKOWE ................................................................................. 129
10.6. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ....................................................................... 130
11. NAUKA. OŚWIATA........................................................................................... 131
11.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE ...................................................................................... 131
11.2. ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE .............................................................. 132
11.3. PRZEDSZKOLA. ŻŁOBKI....................................................................................... 135
11.4. SZKOŁY PODSTAWOWE ...................................................................................... 141
11.5. SZKOŁY GIMNAZJALNE ....................................................................................... 153
11.6. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ......................................................................... 158
11.7. SZKOŁA MUZYCZNA ............................................................................................ 166
11.8. SZKOŁY SPECJALNE. OŚRODKI WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE ............. 166
11.9. KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH (UNIWERSYTET III WIEKU, CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, SZKOŁY POLICEALNE) .................................... 168
11.10. SZKOŁY PRYWATNE (SZKOŁY JĘZYKOWE. SZKOŁY TAŃCA.
SZKOŁA SUZUKI) ............................................................................................................ 169
11.11. ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU (WAKACJE I FERIE) .............................. 169
11.12. STYPENDIA ........................................................................................................... 170
12. KULTURA. SZTUKA ........................................................................................ 171
12.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE ...................................................................................... 171
12.2. INSTYTUCJE KULTURY. GALERIE ..................................................................... 171
12.2.1. Domy Kultury. Świetlice ................................................................................................. 171
12.2.1.1. Tarnogórskie Centrum Kultury. Galeria przy TyCK. Teatr ZL. Kino Olbrzym ..................... 171
12.2.1.2. Dom Kultury „Jubilat” ............................................................................................................ 179
12.2.1.3. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach.
Świetlice miejskie .................................................................................................................................. 179
12.2.1.4. Miejski Dom Kultury w Kaletach. Miejski Klub w Drutarni .................................................. 180
12.2.1.5. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie. Dom Kultury w Potępie 182
12.2.1.6. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim .................................................................... 184
12.2.1.7. Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Galeria „Mozaika” ..................................... 187
12.2.1.8. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach ........................................................................ 189
12.2.1.9. Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu .................................................................................... 190
12.2.1.10. Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu ............................................................................. 190
12.2.1.11. Inne ....................................................................................................................................... 191
12.2.2. Biblioteki ......................................................................................................................... 191
12.2.2.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach. Galeria „Antresola” .......................... 191
12.2.2.2. Biblioteka pedagogiczna ......................................................................................................... 192
12.2.2.3. Biblioteki w powiecie ............................................................................................................. 192
12.2.2.4. Biblioteki szkolne ................................................................................................................... 196
12.2.3. Muzeum w Tarnowskich Górach .................................................................................... 196
12.2.4. Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie .............................................. 198
12.2.5. Instytut Tarnogórski i Muzeum. Galeria „Nos” .............................................................. 198
12.2.6. Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim .................................................................... 198
12.2.7. Galeria „Inny Śląsk” ........................................................................................................ 200
12.2.8. Klub 22. Galeria Satyry „Na Tynku” .............................................................................. 200
12.2.9. Pałac w Rybnej ................................................................................................................ 201
12.2.10. Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej ........................................... 202
12.2.11. Onyx Music Club .......................................................................................................... 202
12.2.12. Kabaret Literacki „Tarnina” .......................................................................................... 203
12.2.13. Restauracja „Kałamarz”. Autorska Galeria Twórców Lokalnych ................................. 203
12.2.14. Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego.......................................................................... 203
5
12.2.15. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku
w Radzionkowie .......................................................................................................................... 204
12.2.16. Inne ................................................................................................................................ 205
12.3. KONCERTY. ZESPOŁY MUZYCZNE I TANECZNE. CHÓRY. ORKIESTRY ... 205
12.4. TWÓRCZOŚĆ I KRYTYKA LITERACKA. RECENZJE KSIĄŻEK.
SPOTKANIA AUTORSKIE .............................................................................................. 209
12.5. SYMPOZJA. SESJE. KONFERENCJE .................................................................... 211
12.6. SYLWETKI ............................................................................................................... 213
13. SPORT. REKREACJA ...................................................................................... 215
14. RELIGIA. ZWIĄZKI WYZNANIOWE. KOŚCIOŁY. CMENTARZE ...... 233
INDEKS OSOBOWY ............................................................................................... 239
INDEKS PRZEDMIOTOWY.................................................................................. 247
6
WSTĘP
Tarnowskie Góry. Bibliografia miasta i powiatu za lata 2012-2013 to czwarty tom kontynuujący
wcześniejsze opracowania. Zawiera przedmiotową bibliografię regionalną gromadzącą piśmiennictwo
odnoszące się do spraw związanych z miastem i powiatem. Zakresem terytorialnym bibliografia
obejmuje obszar miasta Tarnowskie Góry wraz z wszystkimi jego dzielnicami oraz miasta i gminy
powiatu tarnogórskiego. Rejestruje piśmiennictwo wydane na terenie Polski i w języku polskim.
Oznacza to, że zarówno zasięg językowy, jak i terytorialny, został ograniczony. Nieograniczony jest
natomiast zasięg autorski. Zakres chronologiczny piśmienniczy, wyznaczany przez cechy treściowe
dokumentów, jest nieograniczony, natomiast zasięg chronologiczny wydawniczy jest ograniczony
i obejmuje piśmiennictwo wydane w latach 2012 – 2013.
Bibliografia rejestruje druki samoistne (druki zwarte: książki, przewodniki, broszury, informatory)
oraz niesamoistne wydawniczo (artykuły zamieszczone w tarnogórskich czasopismach: „Gwarek”,
„Montes Tarnovicensis”, „Miastomania”, w czasopismach wydawanych przez gminy powiatu
tarnogórskiego: „Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety”, „Kurier Radzionkowski”, „Nasze Gminne
Sprawy”, „Nowiny Zielonej Gminy”, „TWG Kurier”, „Wieści z Miasteczkowskiego Ratusza”, „Wieść
z Gminy”, w wojewódzkim miesięczniku społeczno-kulturalnym „Śląsk” oraz w dziennikach
ogólnopolskich: „Dziennik Zachodni” i „Gazeta Wyborcza” wraz ze wszystkimi dodatkami
regionalnymi).
Wobec materiału informacyjnego zastosowano selekcję formalną i treściową. Bibliografia
rejestruje tylko druki tematycznie związane z miastem i powiatem tarnogórskim. Oprócz tekstów
naukowych, popularnonaukowych oraz informacyjnych ujęto także recenzje książek i przedstawień
teatralnych. Nie ujęto natomiast beletrystyki oraz poezji. Bibliografia zawiera 5921 opisy
bibliograficzne sporządzone z autopsji. W opisach zastosowano drugi stopień szczegółowości
i uzupełniono go adnotacjami. W adnotacjach podano także nazwy miast i gmin w przypadku, gdy
opis dotyczy miejscowości innej niż Tarnowskie Góry. W bibliografii nie stosowano opisów
wielokrotnych. Przy działach głównych lub poddziałach zastosowano odsyłacze. Całość materiału
uporządkowano w czternastu działach w układzie systematycznym. W ramach działów wyróżniono
poddziały pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W porównaniu z poprzednimi obecna bibliografia
jest bogatsza o trzy nowe poddziały (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Fundacje
oraz Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 w Radzionkowie).
W obrębie działów materiały uszeregowano alfabetycznie według nazwisk autorów. Dla ułatwienia
wyszukiwania materiałów bibliografię zaopatrzono w wykaz skrótów i dwa indeksy (osobowy
i przedmiotowy).
7
WYKAZ SKRÓTÓW
BiOK – Biblioteka i Ośrodek Kultury
Biul. Inf. Miasta Kalety – Biuletyn Informacyjny
Miasta Kalety
CEE-H – Centrum Edukacji EkonomicznoHandlowej
CK – Centrum Kultury
CUP – Centrum Usług Publicznych
DK – Dom Kultury
DFK - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego
DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy
DPS – Dom Pomocy Społecznej
DW – droga wojewódzka
Dz. Zach. – Dziennik Zachodni
Gaz. Wyb. – Gazeta Wyborcza
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna
GCR – Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
GOK – Gminny Ośrodek Kultury
GOR – Gminny Ośrodek Rekreacji
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GTL – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
Gw. – Gwarek
IP-H – Izba Przemysłowo-Handlowa
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
KJ – Klub Jeździecki
KS – Klub Sportowy
LO – Liceum Ogólnokształcące
MBKP – Matki Bożej Królowej Pokoju
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna
MDK – Miejski/Młodzieżowy Dom Kultury
MOK – Młodzieżowy Ośrodek Kultury
Montes Tarnov. – Montes Tarnoviencis
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MOS – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MOW – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
MTBS – Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego
MZKP – Międzygminny Związek Komunikacji
Pasażerskiej
Nasze Gm. Spr. – Nasze Gminne Sprawy
Nasze Miasteczko Śl. – Nasze Miasteczko Śląskie
NMB – Najświętsza Maryja Panna
Now. Ziel. Gm. – Nowiny Zielonej Gminy
OPP – Organizacja Pożytku Publicznego
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PKM – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
PKP – Polskie Koleje Państwowe
PMDK – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
PSP – Publiczna Szkoła Podstawowa
PSP – Państwowa Straż Pożarna
PTTK – Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
PZHGP – Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych
PZN – Polski Związek Niewidomych
PZW – Polski Związek Wędkarski
ROD – Rodzinne Ogródki Działkowe
SM – Spółdzielnia Mieszkaniowa
SMZT – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej
SOSW
–
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
SOSz-W – Salezjański Ośrodek SzkolnoWychowawczy
SP – Szkoła Podstawowa
ŚCH – Śląskie Centrum Hurtu
TCK – Tarnogórskie Centrum Kultury
TG – Tarnowskie Góry
TKS – Tarnogórski Klub Sportowy
TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
UKHT – Uczniowski Klub Hokeja na Trawie
UM – Urząd Miasta
UTW – Uniwersytet III Wieku
WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe
WOŚP – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
WZS – Wieloprofilowy Zespół Szkół
ZGK – Zakład Gospodarki Komunalnej
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
ZS – Zespół Szkół
ZS-P – Zespół Szkolno-Przedszkolny
ZSA-P – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych
ZSAiO – Zespół Szkół Agroekonomicznych
i Ogólnokształcących
ZSB-A –
Zespół
Szkół
BudowlanoArchitektonicznych
ZSCh-MiO – Zespół Szkół ChemicznoMedycznych i Ogólnokształcących
ZSG-H – Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich
ZSLiE – Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych
ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących
ZSP-G
–
Zespół
Szkół
PodstawowoGimnazjalnych
ZST-H
–
Zespół
Szkół
TechnicznoHumanistycznych
ZST-U – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych
ZSTiO
–
Zespół
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących
8
ZUK – Zakład Usług Komunalnych
ZUS
–
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
9
1. DZIAŁ OGÓLNY
1. Bibliografia gminy Świerklaniec za lata
2000-2010 : wybór piśmiennictwa / [oprac.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu] ;
Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego. Nakło Śląskie : Stowarzyszenie Miłośników
Nakła Śląskiego, 2012. - 46, [1] s. ; 21 cm. ISBN 978-83-936332-0-3
2. Miastomania - tarnomania / Jacek Błażyński
// Miastomania. - 2013, nr 1, s. 2
Czasopismo „Miastomania”.
3. Już 4 lata z wami!!! // TWG Kurier. - 2012,
nr 47, s. 3
TWG Kurier.
4. Już 5 lat z wami!!! // TWG Kurier. - 2013,
nr 59, s. 14
TWG Kurier.
5. Tarnowskie Góry : bibliografia miasta
i powiatu za lata 2010-2011 / [oprac. Ewa
Szymczak, Anna Szołtys, Małgorzata Kozioł] ;
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich
Górach. - Tarnowskie Góry : Miejska
Biblioteka Publiczna, 2013. - 281 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-923829-4-2
2. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
2.1. MAPY. PLANY.
PRZEWODNIKI
6. Tarnowskie (z) Góry / fot. Sebastian
Romankiewicz
;
teksty
Sebastian
Romankiewicz, Tomasz Trzcionkowski ; il.
Tomasz Trzcionkowski. - Tarnowskie Góry :
Urząd Miejski, 2012. - 98, [2] s. : il. kolor. ; 31
cm. - ISBN 978-83-934107-0-5
7. Przewodnik tarnogórski / Stanisław
Wyciszczak. - Wyd. 3 popr. - Tarnowskie
Góry : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej, 2012. - 80 s. : il. ; 21 cm +
mapa. - ISBN 978-83-924146-6-7
2.2. ROŚLINNOŚĆ I ZWIERZĘTA.
ZBIORNIKI WODNE
8. Z powietrza i ziemi / aj // Gw. - 2013, nr 41,
s. 12
Nadleśnictwo Brynek.
9. Wpław, kajakiem, rowerem / Anna Albrecht
// Gw. - 2013, nr 34, s. 11
Zalew Nakło-Chechło i stawy w Zielonej.
10. Brzeźnica - wkrótce nowa odsłona // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 15-16
11. Co kryją nasze gminne lasy? // TWG
Kurier. - 2012, nr 53, s. 8-9
Gmina Tworóg.
12. Co słychać w naszych lasach? // TWG
Kurier. - 2013, nr 64, s. 5
Inwestycje na terenie Nadleśnictwa Brynek.
13. Co szumią drzewa // TWG Kurier. - 2013,
nr 61, s. 5
Pomniki przyrody gminy Tworóg.
14. Czas odpoczynku // Kur. Radz. - 2013, nr
6, s. 5
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
15. Czysta rzeka Szarlejka // Kur. Radz. 2012, nr 1, s. 6
16. Szlabany batem na kierowców. A quady? /
Martyna Dyszka // Dz. Zach. - 16.11.2012, nr
268, dod. TG, s. [1]
Nadleśnictwo Świerklaniec.
17. Efekty rekultywacji doliny rzeki Szarlejki
już widoczne // Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150,
dod. TG, s. 7
18. Przyleciały bociany / eka // Gw. - 2012, nr
17, s. 10
19. Kto hałasuje? / eka // Gw. - 2013, nr 30,
s. 8
10
Zalew Brzeźnica.
20. Było wysypisko.... / eka // Gw. - 2013, nr
27, s. 5
Projekt Nadleśnictwa Świerklaniec.
21. Zbiorniki i młyny w Tarnowskich Górach /
Mieczysław Filak // Gw. - 2013, nr 17/18, s. 18
22. Park Miejski w 110. lecie powstania /
Mieczysław Filak // Mont. Tarnov. - 2013, nr
65, s. 8-9
23. Letni spacer po jubilatce / Mieczysław
Filak // Gw. - 2013, nr 31, s. 15
33. Na ratunek bocianom / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 28, s. 8
Połomia.
34. Kaletańska natura w obiektywie : ochrona
dziedzictwa przyrodniczego. - Kalety : Urząd
Miejski, 2012. - 112 s. : il. ; 24 cm. - ISBN
978-83-62995-81-3
35. Szarlejka z polderami / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 42, s. 8
36. Pieniądze na ogród / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 29, s. 7
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
Park Miejski.
24. Krajobraz z bocianami / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 31, s. 7
37. Zalew to nie las / Elżbieta Kulińska // Gw.
- 2013, nr 49, s. 8
Zalew Brzeźnica i Nakło-Chechło.
Nowa Wieś Tworoska.
25. Wakacje w Ogrodzie Botanicznym / Julia
Góra // Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 13, 14
Radzionków.
26. Co nowego w Ogrodzie Botanicznym? /
Julia Góra // Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 11
Radzionków.
27. Wiosenne porządki nad stawami
w Zielonej / Robert Gryc // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 4, s. 4
28. Ogrody botaniczne świata / Michał
Gwóźdź // Kur. Radz. - 2012, nr 4, s. 11
Radzionków.
38. Miejski Park w Jędrysku nabiera blasku /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 5, s. 11
39. Akcja Nadleśnictwa Świerklaniec „Było
wysypisko - jest uroczysko” / Jacek Lubos //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 10
40. Wrzosowiska przeniesione / Magdalena
Maślak // Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 7
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
41. Przenoszenie siedlisk roślinnych /
Magdalena Maślak // Kur. Radz. - 2012, nr 4,
s. 10
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
29. Niewybuchy znikną z kaletańskich lasów
na dobre / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 10, s. 16
42. Ożywiony park / mir // Gw. - 2013, nr 35,
s. 22
30.
Odnowiono
zdewastowane
tablice
informacyjne na ścieżkach przyrodniczodydaktycznych / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2012, nr 11, s. 16
43. Fundusz na parki / mir // Gw. - 2013, nr 12,
s. 19
Kalety.
44. Dalszy ciąg rekultywacji / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 2, s. 5
31.
Ścieżka
przyrodniczo-rekreacyjna
„Kuczowska” uroczyście otwarta / jal // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 7
Kalety.
Park Miejski w Kaletach-Jędrysku.
Park w Reptach.
Rzeka Szarlejka.
45. Są środki na ogród botaniczny! / mm //
Kur. Radz. - 2012, nr 4, s. 5
Radzionków.
32. Po ptakach / Alicja Jurasz // Gw. - 2012, nr
33, s. 5
Wieszowa.
46. W trosce o zabytkową zieleń / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 3, s. 13
Park w Reptach.
11
47. Gościu, siądź pod mym liściem / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 27, s. 1
Aleja lipowa w Nakle Śląskim.
48. Zamieszanie z kardynałem / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 30, s. 5
System Automatycznej Identyfikacji Przyrodniczej
w Parku Miejskim.
49. Rowery i nietoperze / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2013, nr 42, s. 10
Podolomitowe wyrobisko w programie „Natura
2000”.
50. Pomnikowe na Galenbergu / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 47, s. 15
Pomniki przyrody.
51. Komedia omyłek z wiekowym cisem /
Jarosław Myśliwski // Gw. - 2012, nr 34, s. 14
Cis w Kaletach.
52. Tura tu nie ma, ale... / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2013, nr 3, s. 10
Roślinność i zwierzęta na terenie powiatu.
53. Minizoo w Świerklańcu dalej jest
zamknięte. Będzie płatne? / M. Nowacka-Goik
// Dz. Zach. - 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. 4
54. Wykopali pocisk z armaty / Magda
Nowacka-Goik // Dz. Zach. - 23.11.2012, nr
274, dod. TG, s. [1]
Usuwanie niewypałów z kaletańskich lasów.
55.
Nowe
europejskie
alejki
w świerklanieckim parku // Dz. Zach. 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 3
56. O Brzeźnicy raz jeszcze // TWG Kurier. 2013, nr 67, s. 15
Plany remontu zbiornika wodnego przy Ośrodku
Wypoczynkowym „Brzeźnica”.
57. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty
// Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 17, s. 8
58. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty
// Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 18, s. 1, 3
59. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty
// Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 16, s. 1-2
60. Pętla z żeremiami / Karolina Płonka // Gw.
- 2012, nr 31, s. 14
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Kaletach.
61. Pomagamy naturze odrodzić się w dolinie
Szarlejki // Dz. Zach. - 2012, nr 70, dod. TG,
nr 12, s. 7
62. Pomagamy odrodzić się przyrodzie
w dolinie Szarlejki // Dz. Zach. - 28.06.2013,
nr 149, dod. TG, s. 5
63. Prace nad Szarlejką // Gw. - 2013, nr 13,
s. 8
64. Zielona w zieleni i... złocie / Eugeniusz
Ptak, Edward Drabik // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 5, s. 4
Sprzątanie terenów wokół stawów w Zielonej.
65. Miasto właścicielem stawów przy ulicy
Fabrycznej / Izabela Rapczyńska // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 22
Kalety.
66. Gdzie się kąpać? / Agnieszka Reczkin //
Gw. - 2013, nr 26, s. 3
67. Park za płotem / Agnieszka Reczkin // Gw.
- 2013, nr 41, s. 11
Park Redena.
68. Lotnisko zbuduje dom roślinkom / Teresa
Semik // Dz. Zach. - 2012, nr 253, s. 5
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
69. Radzionków: tak promują swój ogród
botaniczny / Agnieszka Strzelczyk // Dz. Zach.
- 25.10.2013, nr 250, dod. TG, s. 11
70. Zbadali wodę w Zielonej i można się tam
kąpać! / SZEN // Dz. Zach. - 01.06.2012, nr
127, dod. TG, s. 5
71. Kwiaty w ogrodzie botanicznym / SZEN //
Dz. Zach. - 16.08.2013, nr 190, dod. TG, s. 2
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
72. Bociany znów do nas przyfrunęły / SZEN
// Dz. Zach. - 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 4
73. Śmietnik na Fazosie / SZEN // Dz. Zach. 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 11
Park Redena.
74. W parku powstaje ogród botaniczny /
SZEN // Dz. Zach. - 10.05.2013, nr 108, dod.
TG, s. 4
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
12
75. Park w Świerklańcu znów ma minizoo. Są
też kajaki / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 6
87. Przegląd wałów rzeki Mała Panew / Michał
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 7, s. 10
76. Lato najlepsze nad wodą / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150,
dod. TG, s. 4
88. Tworzymy ogród botaniczny. Zajęcia
edukacji ekologicznej już są // Dz. Zach. 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 5
Nakło-Chechło, Zielona, Księża Góra, Brzeźnica,
Krupski Młyn.
Radzionków.
77. Wrzosy z Pyrzowic przenoszą do parku /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr
106, s. 7
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
78. Ucywilizowanie zalewu leży w naszym
interesie / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 3
Sytuacja prawna Zalewu Nakło-Chechło.
79. Najgorzej było w Krupskim Młynie /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 21.06.2013, nr 143, dod. TG, s. 3
89. W Radzionkowie rozwijamy ogród
botaniczny // Dz. Zach. - 21.06.2013, nr 143,
dod. TG, s. 5
90. Zdegradowana dolina przywrócona naturze
// Dz. Zach. - 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 9
Dolina rzeki Szarlejki.
zob. też 94, 123, 352, 658, 903, 1867, 2821,
2903, 3116, 3347, 5625, 5626, 5632
2.3. EKOLOGIA. OCHRONA
ŚRODOWISKA
Powódź.
80. Paprocie z czerwonej listy gatunków
ginących pojawiły się w Radzionkowie /
Krzysztof Szendzielorz // Gw. - 2013, nr 192,
s. 7
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
81. Gdzie spotkanie w parku? Na nowej alei
Kaganków! / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 8
Park Miejski.
82. Kalety: las jak pole minowe / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 02.11.2012, nr 256,
dod. TG, s. 3
Usuwanie niewypałów z kaletańskich lasów.
83. Park w Radzionkowie będzie także
ogrodem
botanicznym
/
Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 156, s. 8
84. Park miejski ma urodziny / K. Szendzielorz
// Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 12
2.3.1. Zagadnienia ogólne
91. Mgła na odór / aj // Gw. - 2013, nr 40, s. 2
Oczyszczalnia ścieków w Krupskim Młynie.
92. Dzierżawa zamiast spółki / aj // Gw. 2012, nr 40, s. 13
Farma fotowoltaiczna w Kaletach.
93. Prąd ze słońca? / aj // Gw. - 2012, nr 24,
s. 3
Kalety.
94. Centrum // Dz. Zach. - 31.10.2013, nr 255,
dod. TG, s. 2
Święto Drzewa w Parku Strzeleckim.
95. Podsumowanie zbiórki elektrośmieci
w Kaletach / Ewa Czeluśniak // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 14
96. Wiatraki - zielona energia / Beata
Dzielicka // Wieść z Gminy. - 2012, nr 2, s. 6
Gmina Zbrosławice.
85. Ogród na Księżej Górze / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 03.08.2012, nr 180,
dod. TG, s. 4
97. Dzień otwarty COŚ // Gw. - 2012, nr 17,
s. 13
Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
98. Zdaj, nie wyrzucaj / eka // Gw. - 2012, nr
32, s. 3
86. Ratują nasze lasy / Krzysztof Szendzielorz
// Dz. Zach. - 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. 3
Zużyty sprzęt elektryczny.
Lądowisko dla helikopterów w Brynku.
13
99. Prąd ze słońca / esp // Gw. - 2013, nr 37,
s. 3
Budowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej
na Księżej Górze.
Farmy fotowoltaiczne w gminie Ożarowice.
100. Warsztaty i sadzonki / esp // Gw. - 2012,
nr 12, s. 19
114. Na zielonym szlaku / mir // Gw. - 2012,
nr 47, s. 19
„Zielony Tydzień”.
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna oraz wydanie
książki „Kaletańska natura w obiektywie”.
101. Niebezpieczne / esp // Gw. - 2012, nr 20,
s. 5
115. Powstanie stacja ekologiczna / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 3, s. 7
Zbiórka odpadów niebezpiecznych.
Budowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej
na Księżej Górze.
102. Gminny program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Zbrosławice - informacje // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 14
116. Na dziko // TWG Kurier. - 2012, nr 48,
s. 14-15
103. Jeszcze o kolektorach słonecznych / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 2, s. 16
117. Rozwojowi TAK / Wiesław Olszewski //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 5, s. 2
Wysypiska śmieci w Tworogu.
Kalety.
Wiatraki w Gminie Zbrosławice.
104. Odpowiedź na artykuł „Rozwojowi Tak” /
Piotr Jankowski // Wieść z Gminy. - 2012, nr
6-7, s. 3
118.
Podsumowanie
pierwszego
roku
eksploatacji COŚ // Mont. Tarnov. - 2012, nr
59, s. 16
Wiatraki w Gminie Zbrosławice.
105. Wiatraki - wiatr w oczy / Piotr Jankowski
i in. // Wieść z Gminy. - 2012, nr 3, s. 6
Gmina Zbrosławice.
106. Determinacja w wersji light / Alicja
Jurasz // Gw. - 2012, nr 14, s. 8
Siłownie wiatrowe w Łubkach i Wieszowej.
107. Rusza zielona ofensywa / K // Gw. - 2012,
nr 15, s. 3
Farmy wiatrakowe.
108. O wiatrakach / K // Gw. - 2012, nr 5, s. 6
119. Ruszyła budowa stacji edukacji
ekologicznej // Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 4
Księża Góra.
120. Seminaria // Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 6
Zieleń miejska i rozbudowa Regionalnej Stacji
Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie.
121. Wiatraki w sąsiedztwie - piekło, czy
spokojne życie w dostatniej gminie? /
Krzysztof Stebel i in. // Wieść z Gminy. 2012, nr 3, s. 7
Gmina Zbrosławice.
109. Zrezygnowali z wiatraków / K // Gw. 2013, nr 8, s. 3
122. Awantura w Zbrosławicach trwa.
Wiatraków ma być mniej! / SZEN // Dz. Zach.
- 2012, nr 76, dod. TG, nr 13, s. [1]
110. Rekordowe dofinansowanie / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 29, s. 10
123. Akcja ekologiczna / SZEN // Dz. Zach. 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 4
Przedsięwzięcia proekologiczne.
Święto Drzewa.
111. Do wiatraka tylną furtką / Miron Kubis //
Gw. - 2012, nr 20, s. 7
112. Śmierdzący temat / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 22, s. 5
124. W Tarnowskich Górach, podobnie jak
w amerykańskiej Arizonie, znajduje się Red
Rock. Usypywano ją 70 lat! / SZEN // Dz.
Zach. - 04.05.2012, nr 103, dod. TG, s. 6
Oczyszczalnia ścieków w Świerklańcu.
Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa”.
113. Założą przyszkolne ogrody siedliskowe /
MCH // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296, dod.
TG, s. 24
125. Farmy wiatrowe mogą wywiać wójta /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
117, s. 7
14
Zbrosławice.
126. Jak 46 wiatraków odleciało ze Zbrosławic
/ K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 17.05.2013, nr
114, dod. TG, s. [1]
127. Walczą z wiatrakami / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 69, s. 7
Zbrosławice.
128. Miasto szuka inwestora do spółki
energetycznej / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 11
Plany budowy farmy fotowoltanicznej w Kaletach.
129. Farmę fotowoltaniczną jednak zbuduje
inwestor? / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 3
2.3.3. Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
137. Obniżają stawki / aj // Gw. - 2013, nr 24,
s. 10
Krupski Młyn.
138. Sprawdzą system / aj // Gw. - 2013, nr 27,
s. 7
Tworóg.
139. Bieżące informacje : jak działa nowa
ustawa śmieciowa? // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2013, nr 7, s. 3
Gmina Miasteczko Śl.
140. Co gdzie wrzucać? // Gw. - 2013, nr 27,
s. 9
Kalety.
130. Na wsi ważny spokój / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 2012, nr 70, dod. TG, nr 12, s. [1]
Elektrownie wiatrowe w Zbrosławicach.
131. Solarów za 15% raczej nie będzie /
E. Tomanek // Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 4
132. Zbiórka odpadów niebezpiecznych // Gw.
- 2012, nr 39, s. 9
zob. też 20, 39, 724, 745, 1135, 2374, 4417,
5256, 5264
2.3.2. Program Ograniczenia Niskiej
Emisji
133. Realizacja PONE / Henryk Felka //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 8, s. 5
Miasteczko Śląskie.
134. Żeby nie psuć powietrza / mir // Gw. 2013, nr 21, s. 12
Program „Kawka”.
135. Realizacja Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji / Rafał Olejnik // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 12, s. 2
Miasteczko Śląskie.
136. Program PONE // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 12, s. 3
Gmina Miasteczko Śl.
141. Co w zamian za opłaty? // Gw. - 2013, nr
24, s. 12
142. Co z tymi śmieciami? // Gw. - 2013, nr
24, s. 12
143. Czy złożyłeś już deklarację „śmieciową”?
// Gw. - 2013, nr 13, s. 21
144. Po przetargu taniej / eka // Gw. - 2013, nr
24, s. 10
Radzionków.
145. Opłaty przyjęte / eka // Gw. - 2013, nr 6,
s. 7
Świerklaniec.
146. Myśleli najdłużej / eka // Gw. - 2013, nr
7, s. 7
Stawki za wywóz śmieci w Miasteczku Śl.
147. Pozostały dobre chęci / eka // Gw. - 2013,
nr 14, s. 2
Radzionków.
148. Ile za śmieci? Nie wiadomo / eka // Gw. 2012, nr 51, s. 9
Świerklaniec.
149. Śmieci co miesiąc / esp // Gw. - 2013, nr
49, s. 10
Ożarowice.
150. Żyjesz, śmiecisz, to płacisz / esp // Gw. 2012, nr 41, s. 5
Naliczanie opłat za wywóz śmieci.
15
151. Zbyt drogo i niesprawiedliwie / esp // Gw.
- 2012, nr 51, s. 9
164. Za śmieci mniej / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 25, s. 8
„Ustawa śmieciowa” w Ożarowicach.
Zbrosławice.
152.
Szanowni
Mieszkańcy
gminy
Świerklaniec / Kazimierz Flakus // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, marzec, s. [1]-2
165. Rewolucja śmieciowa / K // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 60, s. 8
153. Nadchodzi „rewolucja śmieciowa” /
Monika Gambuś // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 1, s. 16
154. „REWOLUCJA ŚMIECIOWA”, czyli
Miesiąc od wprowadzenia nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście
Kalety / Monika Gambuś, Xymena
Sudakowska // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 8, s. 14
155. Drugie podejście / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2013, nr 12, s. 12
166. W sprawie śmieci / K // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 7
Gmina Tworóg.
167. Mniej za śmieci / K // Gw. - 2013, nr 50,
s. 8
Tworóg.
168. Ile wart jest śmieć? / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2013, nr 2, s. 1-2
169. Taniej czy częściej? / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 2, s. 7
Miasteczko Śl.
Gmina Tworóg.
156. Stawki po korekcie / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 2, s. 7
Tworóg.
157. Główne założenia nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie gminy Tworóg // TWG Kurier. - 2013,
nr 60, s. 12
158. „Rewolucja śmieciowa” / Urszula
Grabińska // Wieść z Gminy. - 2012, nr 2, s. 7
170. Pozbierali kosze, zostali z workami /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 25, s. 8
Radzionków.
171. Bez obniżek / Elżbieta Kulińska // Gw. 2013, nr 27, s. 8
Świerklaniec.
172. Rachunki i żale / Elżbieta Kulińska // Gw.
- 2013, nr 49, s. 10
Radzionków i Świerklaniec.
Gmina Zbrosławice.
173. Segregacja albo drożyzna / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 20, s. 5
159. Jeszcze kilka słów o śmieciach // Kur.
Radz. - 2013, nr 4, s. 7
Miasteczko Śl.
Radzionków.
160. Ulga na śmieci / Alicja Jurasz, esp // Gw.
- 2013, nr 26, s. 6
174. Spotkania burmistrza z mieszkańcami
w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach / Jacek Lubos
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 4
Kalety i Ożarowice.
Kalety.
161. Dalej w sojuszu / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 39, s. 7
175. Śmieci przede wszystkim / ŁK // Kur.
Radz. - 2013, nr 2, s. [1], 14
Kalety.
Radzionków.
162. Znów do KIO / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 47, s. 11
176. Wywóz śmieci po nowemu / ŁK // Kur.
Radz. - 2013, nr 1, s. 3
Kalety.
Radzionków.
163. Nowy przetarg czy umowa? / Alicja
Jurasz // Gw. - 2013, nr 35, s. 6
177. Ankiety w sprawie śmieci / mir // Gw. 2012, nr 34, s. 14
Kalety.
16
178. Śmieci z nowym prawem / mir // Gw. 2012, nr 45, s. 12
179. Konwent w sprawie śmieci / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 8, s. 12
180. Rewolucja ze śmieciami / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 8, s. 13
181. Pieniądze i śmieci / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2012, nr 32, s. 14
182. Nowa ustawa śmieciowa : jak będzie
działać? // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
4, s. 3
Gmina Miasteczko Śl.
183. Nowa ustawa śmieciowa cd. : jak będzie
działać? : rozstrzygnięto przetarg // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 6, s. 1, 2
Gmina Miasteczko Śl.
184. Śmieciowa rewolucja w Miasteczku /
Krzysztof Nowak // Mont. Tarnov. - 2013, nr
63, s. 6
185. Nowa ustawa śmieciowa : jak będzie
działać? / Krzysztof Nowak // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 2, s. 1, 3
Gmina Miasteczko Śl.
192. Przeciw truciu // Gw. - 2013, nr 13, s. 21
193. Pytania o twoje śmieci // Gw. - 2013, nr 7,
s. 9
194. Dyskusje po przetargu / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 27, s. 6
195. Bloki do segregacji / Agnieszka Reczkin
// Gw. - 2013, nr 26, s. 8
196. Za co się płaci, czyli śmieciowy rachunek
/ Agnieszka Reczkin, Elżbieta Kulińska,
Agnieszka Jurasz // Gw. - 2013, nr 29, s. 7
197. Rewolucja śmieciowa w gminach // Dz.
Zach. - 28.06.2013, nr 149, dod. TG, s. 6
198. Segregacja z korzyścią dla natury // Gw. 2013, nr 11, s. 8
199. Jesteśmy przygotowani / Bernard
Skibiński ; rozm. Łukasz Karkoszka // Kur.
Radz. - 2013, nr 2, s. 2-3
Radzionków.
200. Będziemy obniżać stawki / Bernard
Skibiński ; pytania zadawał ŁK // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 4
Radzionków.
186. Nowa ustawa śmieciowa : jak będzie
działać? / Krzysztof Nowak // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 5, s. 3
201. Spokojnie, to tylko ewolucja śmieciowa //
Gw. - 2013, nr 27, s. 9
Gmina Miasteczko Śl.
202. Stawki za wywóz śmieci // TWG Kurier. 2013, nr 57, s. 5
187. Podsumowanie : jak działa nowa ustawa
śmieciowa? / Krzysztof Nowak // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 9, s. 3
Gmina Miasteczko Śl.
188. Nowe deklaracje, rachunki we wrześniu //
Gw. - 2013, nr 29, s. 9
189. Nowy system odbioru odpadów // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 2-4
Gmina Świerklaniec.
190. Odpady po nowemu // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, grudzień, s. 2
Kalety.
191. Probelmy z nową ustawą śmieciową //
TWG Kurier. - 2013, nr 64, s. 4
Gmina Tworóg.
203. Od poniedziałku 1 lipca wystartowała
„Ustawa śmieciowa”. Miasto wprowadziło
tryb awaryjny / Xymena Sudakowska, Monika
Gambuś // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
7, s. 4
Kalety.
204.
Pełzająca
rewolucja
śmieciowa
w gminach / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. [1]
205. Raport: śmieci drożej i warto je
segregować. Jakie stawki? / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 04.01.2013, nr 3,
dod. TG, s. 3
Gmina Tworóg.
17
206. Już od środy 4 września Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
czynny dla mieszkańców miasta / Michał
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 9, s. 22
210. Ustawa śmieciowa - ankieta dla
mieszkańców gminy // TWG Kurier. - 2012, nr
54, s. 8-9
Tworóg.
Kalety.
211. „Ustawa śmieciowa”: zmiany // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 14
207. Śmieciowa rewolucja // Now. Ziel. Gm. 2013, nr 20, s. 8
Gmina Tworóg.
Krupski Młyn.
208. Śmieciowa rewolucja // Gw. - 2012, nr
31, s. 9
212. Wszystko co powinieneś wiedzieć
o ustawie śmieciowej // Kur. Radz. - 2013, nr
2, s. 6-7
Radzionków.
209. Problemy z tworzywem / Jacek Tarski //
Gw. - 2013, nr 39, s. 7
Świerklaniec.
zob. też 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722,
5245
3. DEMOGRAFIA I STATYSTYKA
213. Demografia i statystyka 2011 // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 1, s. 7
Miasteczko Śl.
218. Lubimy dobre samochody / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 64, dod.
TG, nr 11, s. 4
214. Statystyka i demografia 2013 // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 1, s. 3
219. Obraz powiatu / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 6, s. 4
Miasteczko Śl.
Policyjne statystyki.
215. Policzyli przestępstwa / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 22, dod.
TG, nr 4, s. 3
220. Minął rok... / Aleksandra Wilk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 14
216. Akcje nie tylko pożarowe / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 28, dod.
TG, nr 5, s. 4
221. Witaj szkoło! // Wieść z Gminy. - 2012,
nr 6-7, s. 1
217. Fiat lubiany, ale też wśród złodziei / K.
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 70, dod.
TG, nr 12, s. 4
zob. też 1967, 2807, 2833, 2934, 2944, 2945,
2946, 2947, 4821
Statystyka Kalet.
Uczniowie w gminie Zbrosławice.
4. HISTORIA
4.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
222. Dzień pamięci o Tragedii Górnośląskiej //
TWG Kurier. - 2013, nr 58, s. 5
Tworóg.
224. System obozów na Górnym Śląsku od
roku 1945 : za kolczastym drutem / Sebastian
Rosenbaum // Mont. Tarnov. - 2012, nr 54,
s. 12-13
zob. też 292
223. Gwarkowie i górnicy / RED // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 64, s. 3
18
4.2. HISTORIA MIASTA
I POWIATU
237. Domek Pradeli / Ryszard Bednarczyk //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 2
225. Brynica - granica : Śląsk a ziemia
siewierska. Cz. 1 / AK-P ; il. Mirek Ogiński //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 60, s. 2
238. Willa Sprytnego Adwokata / Ryszard
Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 2
226. 250 radzionkowian deportowano do
ZSRR / AS // Dz. Zach. - 2013, nr 61, s. 3
227.
Wspominając
radzionkowskiego
„lewanta” cz. III / Waldemar Bałda // Kur.
Radz. - 2012, nr 4, s. 7
40-ta
rocznica
„Radzionków”.
zwodowania
statku
m/s
228.
Wspominając
radzionkowskiego
„lewanta” cz. II / Waldemar Bałda // Kur.
Radz. - 2012, nr 3, s. 7
40-ta
rocznica
„Radzionków”.
zwodowania
statku
m/s
229.
Wspominając
radzionkowskiego
„lewanta” / Waldemar Bałda // Kur. Radz. 2012, nr 2, s. 5
Willa Edwarda Schmidta.
239. Kamienica Anderscha / Ryszard
Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2013, nr 60, s. 8
240. Germańska świątynia ponad wszystko /
Ryszard Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2013,
nr 61, s. 4
Tarnowitzer Wanderbund.
241. Dwie wille Gunzela / Ryszard
Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2013, nr 60,
s. 15
242. Ołów z tarnogórskim rodowodem /
Ryszard Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012,
nr 57, s. 5
Huta Srebra i Ołowiu w Strzybnicy.
m/s
243. Gospoda przy miejskich rogatkach /
Ryszard Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012,
nr 57, s. 7
230. Wyrwane z objęć rodziców / Ryszard
Bednarczyk // Gw. - 2012, nr 3, s. 21
244. Nazwę od klasztoru wzięli / Ryszard
Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012, nr 59, s. 6
II Wojna Światowa.
Osada Jana.
231. Trudny powrót po zagładzie / Ryszard
Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012, nr 54,
s. 10
245. Willa Szarloty / Ryszard Bednarczyk //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 59, s. 4
40-ta
rocznica
„Radzionków”.
zwodowania
statku
Żydzi.
232. Willa Wiedemanna / Ryszard Bednarczyk
// Gw. - 2012, nr 12, s. 20
233. Kamienica z nagrobkiem chłopca /
Ryszard Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012,
nr 55, s. 10
234. Fundacja pobożnego kowala / Ryszard
Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 2
Majątek Johanna Ripperta.
235. Nauka po niemieckiej stronie / Ryszard
Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012, nr 54, s.
4-5
236. Dom Spółki Brackiej na Klauzowcu /
Ryszard Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012,
nr 54, s. 2
Willa przy ul. Wyszyńskiego 3.
246. Narodowa burza w mieście gwarków /
Paweł Bednarek // Mont. Tarnov. - 2013, nr
64, s. 2
Żydzi w Tarnowskich Górach.
247. Związkowcy w junackiej komendzie /
Paweł Bednarek // Mont. Tarnov. - 2012, nr
59, s. 2
Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce”.
248. Wybudował księgarz, zamieszkał szewc /
Paweł Bednarek // Mont. Tarnov. - 2012, nr
58, s. 5
Kamienica przy ul. Gliwickiej 13.
249. Willa tajemniczego małżeństwa / Paweł
Bednarek // Mont. Tarnov. - 2013, nr 63, s. 2-3
19
250. Kamienica Ratuszowa / Paweł Bednarek
// Mont. Tarnov. - 2013, nr 61, s. 2
251. Willa w narożniku / Paweł Bednarek //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 65, s. 13
252. Willa śląskiego posła / Paweł Bednarek //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 61, s. 4
253. Kamienica Ernestyny Lustig / Paweł
Bednarek // Mont. Tarnov. - 2013, nr 63, s. 6
254. Kamieniczka aptekarza / Paweł Bednarek
// Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 11
255. Praca przymusowa w PGR-ach / Paweł
Bednarek // Mont. Tarnov. - 2013, nr 60, s. 7
Powszechna Organizacja „Służba Polsce”.
256. Kiedy strzelcy rządzili w Rybnej / Paweł
Bednarek // Mont. Tarnov. - 2013, nr 61, s. 10
Szkoła Strzelecka.
257. Z niemieckiego na polskie / BEDRYS //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 5
Spolszczanie nazwisk w powiecie tarnogórskim
w 1947 r.
258. Dom Walecki / BEDRYS // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 57, s. 2
259. Podział był dobrą decyzją / Henryk Bonk
// Dz. Zach. - 05.04.2013, nr 80, dod. TG, s. 4
Odzyskanie przez Radzionków praw miejskich.
265. Tarnowskie Góry w eterze / Mieczysław
Filak, Grzegorz Rymer // Mont. Tarnov. 2012, nr 54, s. 7
266. W starym kinie / Krzysztof Garczarczyk //
Gw. - 2012, nr 7, s. 15
Kina w powiecie.
267. Leśne mogiły / Krzysztof Garczarczyk //
Gw. - 2012, nr 6, s. 10
II Wojna Światowa.
268. Ofiary systemów totalitarnych w gminie
Świerklaniec w latach 1939-1945 / Roman
Gatys. - Świerklaniec : Gmina Świerklaniec,
2012. - 47, [1] s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83935606-0-8
269. To było miasto wolnych górników / GKM
// Dz. Zach. - 06.12.2013, nr 284, dod. TG, s. 6
Obchody Barbórki w 1938 r.
270. Godła sołeckie // TWG Kurier. - 2012, nr
50, s. 10-11
Gmina Tworóg.
271. Jędrysek / Edward Goszyk, Jacek Lubos //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 10-11
272. Z historii Kalet. Kalety / Edward Goszyk
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 6-7
273. Truszczyca / Edward Goszyk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 8-9
Kalety.
260. Nasz herb potwierdza bogatą przeszłość
miasta / Arkadiusz Czech // Mont. Tarnov. 2012, nr 56, s. 3
274. Mroki dziejów / Edward Goszyk // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 6
Kalety.
261. Oto Tarnowskie Góry 50 i 30 temu.
Zobacz, jaka była nasza starówka / DN // Dz.
Zach. - 06.12.2013, nr 284, dod. TG, s. 4
275. Truszczyca / Edward Goszyk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 10-11
Kalety.
262. To nie było radio / Mieczysław Filak,
Grzegorz Rymer // Mont. Tarnov. - 2013, nr
60, s. 9
276. Katastrofalny rok 1903 / Edward Goszyk
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 4, s. 8
Kalety.
263. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie /
Mieczysław Filak // Mont. Tarnov. - 2012, nr
54, s. 11
Herb Donnersmarcków.
277. „Z historii Kalet”: Huta w Kuczowie /
Edward Goszyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 11, s. 4-5
264. Prochowe wieże / Mieczysław Filak //
Gw. - 2013, nr 23, s. 17
278. Droga Kuczów - Kalety / Edward Goszyk
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 8, s. 9
20
279. Z historii Kalet. Kuczów / Edward
Goszyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
10, s. 7
293. Tablica pamięci / K // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 10
Tablica na cześć laryszowian poległych w I wojnie
światowej.
280. Tylko kamienie pozostały / Krzysztof
Gwóźdź // Dz. Zach. - 15.02.2013, nr 39, dod.
TG, s. 5
294. Herbowy mapping / Hanna Kampa // Gw.
- 2012, nr 31, s. 8
Obóz pracy w Lasowicach.
450 rocznica nadania miastu herbu.
281.
Wysiedlenia
z
terenu
powiatu
tarnogórskiego : część 1 / Krzysztof Gwóźdź //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 65, s. 7
295. Gmina Krupski Młyn wczoraj i dziś
w fotografii / Leon Kozok, Anna Serafin. Krupski Młyn : Gminny Ośrodek Kultury,
2012. - 112 s. : il. ; 33 cm. - ISBN 978-83930738-1-8
282. Gościliśmy całą Europę / Jan Hahn //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 65, s. 15
283. Ilustrowana historia Śląska w zarysie / Jan
Hahn. - Tarnowskie Góry : Przymierze Śląskie,
2012. - 130 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-6054026-8
284. Herb Tworoga // TWG Kurier. - 2012, nr
49, s. 10-11
285. Historia „Zamkowej” niejedno ma imię //
TWG Kurier. - 2013, nr 64, s. 10
Tworóg.
286. Kamienica z salonem meblowym / Marek
Jarzyna // Mont. Tarnov. - 2013, nr 65, s. 2
287. Domek maszynisty / Marek Jarzyna //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 2
288. Dyplomy przepadły bez wieści / Marek
Jarzyna // Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 11
Likwidacja
Tarnowitz.
stowarzyszenia
Alter
Turnverein
289. Podatek od mechanicznych koni / Marek
Jarzyna // Mont. Tarnov. - 2013, nr 63, s. 2
290. Sprzeciwiają się tutejszym obyczajom /
Marek Jarzyna // Mont. Tarnov. - 2013, nr 63,
s. 15
Żydzi w Tarnowskich Górach.
291. Portret za mleko / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 5, s. 13
Obóz pracy w Lasowicach.
292. Tablica na cześć poległych / K // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 3, s. 3
Laryszów.
296.
Herb
jest
ważnym
elementem
społeczności lokalnej / Stefan K. Kuczyński //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 56, s. 2
297. Tajemnice herbów z książęcego sarkofagu
/ Arkadiusz Kuzio-Podrucki // Mont. Tarnov. 2012, nr 56, s. 15
298. Piast i Hohenzollern : założyciele miasta
Gwarków / Arkadiusz Kuzio-Podrucki // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 56, s. 2
299. Aleksander von Humboldt : sławni na
tarnogórskiej ziemi cz. 30 / Arkadiusz KuzioPodrucki // Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 7
300. Śląskie herby / Arkadiusz KuzioPodrucki, Dariusz Woźnicki // Mont. Tarnov. 2012, nr 56, s. 5
301. Fundator Herbu / Arkadiusz KuzioPodrucki // Mont. Tarnov. - 2012, nr 56, s. 12
Jerzy Fryderyk von Ansbach.
302. Jak zespół Mullerów kusił Werwolf
swoimi szlagierami / Grażyna Kuźnik // Dz.
Zach. - 24.05.2013, nr 120, dod. TG, s. 9
303. Poeta w mieście gwarków dobrze liczy
i spotyka tu mądrych ludzi / Grażyna Kuźnik //
Dz. Zach. - 29.11.2013, nr 278, dod. TG, s. 9
Tarnowskie Góry
Niemcewicza.
oczami
Juliana
Ursyna
304. Posiadłości Donnersmarcków w Kaletach.
Sentymentalna podróż w czasie / Jacek Lubos
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 6-8
305. „Boruszowiec” - piękno utracone / Kamil
Łysik // Śląsk. - 2012, nr 1, s. 48-49
21
Boruszowice.
306. „Boruszowiec” - piękno utracone / Kamil
Łysik // Mont. Tarnov. - 2012, nr 54, s. 15
Boruszowice.
307. Radzionków i jego mieszkańcy w XX
wieku / Marek Minas, Jarosław Wroński ; [tł.
na jęz. niem. Sebastian Rosenbaum]. Radzionków : Urząd Miasta, 2012. - 63, [1] s. :
il. 30 cm. - ISBN 978-83-924606-8-8
308. Obóz w dwóch reżimach / mir // Gw. 2013, nr 4, s. 7
Obóz pracy w Lasowicach.
319. Obóz w Lasowicach / RED // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 57, s. 2
320. O miejsce w przytulisku proszę / Paweł
Ryś // Mont. Tarnov. - 2013, nr 63, s. 5
Przytulisko Klauzy.
321. Poniemiecki kredens dla urzędnika /
Paweł Ryś // Mont. Tarnov. - 2012, nr 57, s. 12
Tymczasowy
Zarząd
Poniemieckiego.
Państwowy
Mienia
322. Niezrealizowane marzenia o własnej
sokolni / Paweł Ryś // Mont. Tarnov. - 2013, nr
65, s. 7
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
309. Obóz dwóch reżimów / mir // Gw. - 2012,
nr 22, s. 11
Obóz pracy w Lasowicach.
310. O pewnym duchu z przymrużeniem oka //
TWG Kurier. - 2013, nr 66, s. 8
Zamek w Tworogu.
311. O tajemniczej śmierci hrabiego // TWG
Kurier. - 2013, nr 61, s. 9-10
Tworóg.
312. Dzieje Żydów w Tarnowskich Górach /
Marta Ochman. - Tarnowskie Góry :
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki, 2012. 96 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-935340-0-5
313. Piekarz i rzeźnik w jednym stali domu //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 12
314. Przyjęcie wojsk polskich w Tarnowskich
Górach / Józef Piernikarczyk // Mont. Tarnov.
- 2012, nr 56, s. 13
315. Początki walki // Dz. Zach. - 05.04.2013,
nr 80, dod. TG, s. 4
Odzyskanie przez Radzionków praw miejskich.
316. Podróż niejedno imię ma... Cz. 1 Fabryka
papieru // TWG Kurier. - 2013, nr 63, s. 6-7
Boruszowice.
317. Radzionków i Rojca. Zobacz, jak się
zmieniły przez lata // Dz. Zach. - 19.04.2013,
nr 92, dod. TG, s. 8
318. 450 rocznica nadania herbu / RED //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 56, s. 8-9
323. Tytułem komentarza / Alicja Schatton,
Roman Grajczyk, Arkadiusz Czech // Dz.
Zach. - 15.02.2013, nr 39, dod. TG, s. 5
Obóz pracy w Lasowicach.
324. Radzionków i jego historia / Agnieszka
Strzelczyk // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296,
dod. TG, s. 18
325. Obszar Radzionkowa mniejszy niż 90 lat
temu / SZEN // Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150,
dod. TG, s. 9
326. Przy ulicy Królika stała nie tylko
synagoga. Tutaj mieszkał również słynny
nadsztygar Rudolph von Carnall / SZEN // Dz.
Zach. - 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 10
327. Policja i bank zajmują byłą siedzibę
spółki brackiej. Niestety, przy Bytomskiej nie
ostała się piękna willa / SZEN // Dz. Zach. 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 10
328. Przy ulicy Karola Miarki w Tarnowskich
Górach mieszkali kiedyś mistrzowie rzemiosła.
Był też Bank Rzeszy / SZEN // Dz. Zach. 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 6
329.
Powstaje
dokument
o
obozie
w Lasowicach / SZEN // Dz. Zach. 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 9
330. Ulica Zamkowa była kiedyś rynkiem
ziemniaczanym, a za domem wycieczkowym
działała fabryka mydła / SZEN // Dz. Zach. 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 10
22
331. Na polu tej dzielnicy Rybka znalazł
srebro / Krzysztof Szendzielorz // Gw. - 2013,
nr 272, s. 22-23
345. Probostwo w gospodzie? / Fryderyk
Zgodzaj // TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 9
Tworóg.
Stare Tarnowice.
332. Sobieski to nasz miejski idol / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 30.08.2013, nr 202,
dod. TG, s. 7
Obchody 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem.
333. Stary Buchacz / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2012, nr 70, dod. TG, nr 12, s. 4
Radzionków na archiwalnych fotografiach.
334. Szlabany i budki na granicy // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 62, s. 12
335. Historia herbu i pieczęci miasta
Tarnowskie Góry / Danuta Szlachcic Dudzicz
// Mont. Tarnov. - 2012, nr 56, s. 6-7
336. Tarnogórskie niedźwiadki // Gw. - 2013,
nr 7, s. 17
Niedźwiedzie na placu Sobieskiego.
337. Upadek twierdzy / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 37, s. 15
II Wojna Światowa.
338. Tylko kamienie pozostały // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 60, s. 4
Obóz pracy w Lasowicach.
339. Wille jak bliźniaki // Mont. Tarnov. 2013, nr 62, s. 2
340. Tarnogórskie pieczęcie i herb / Dariusz
Woźnicki // Mont. Tarnov. - 2012, nr 56, s. 4-5
341. Wyjątkowy herb / Dariusz Woźnicki,
Arkadiusz Kuzio-Podrucki // Mont. Tarnov. 2012, nr 56, s. 10
342. Wspomnienie lipy // TWG Kurier. - 2013,
nr 63, s. 7
Koty.
343. Dwarogi / Fryderyk Zgodzaj. - Katowice :
Studio Noa Ireneusz Olsza ; Tworóg : GOK,
2013. - 174 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-8360071-62-5
Tworóg.
344. Tworoskie karczmy / Fryderyk Zgodzaj //
TWG Kurier. - 2012, nr 56, s. 11-12
346. Niezdara : miejscowość pogranicza :
życie i dorobek kulturowy / Agnieszka
Zielińska. - Dąbrowa Górnicza : Muzeum
Miejskie „Sztygarka”, 2012. - 340 s., [1]
k. tabl. złoż. : il. ; 22 cm. - ISBN 978-8360116-88-3
zob. też 22, 84, 124, 222, 223, 224, 366, 367,
368, 446, 464, 468, 469, 482, 487, 488, 502,
513, 809, 1019, 1038, 1068, 1096, 1137, 1138,
1139, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146,
1147, 1148, 1149, 1432, 1436, 1802, 1806,
1808, 1954, 1955, 2761, 2763, 2920, 3000,
3001, 3079, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089,
3090, 3091, 3093, 3325, 3379, 3476, 3477,
3478, 3479, 3480, 3605, 3676, 3988, 4142,
4338, 4687, 4790, 4874, 4886, 4993, 5124,
5126, 5171, 5397, 5738, 5817, 5825, 5844,
5867, 5870, 5871, 5883, 5887, 5893, 5901,
5906, 5913
4.3. PLACE. ULICE. MIEJSCA
HISTORYCZNE
347. Centrum w remoncie // Gw. - 2012, nr 22,
s. 9
Remonty kamienic.
348. Dbałość o szczegóły // Gw. - 2013, nr 9,
s. 9
Remont ul. Krakowskiej.
349. Teraz Tylna / esp // Gw. - 2013, nr 15,
s. 3
Remont ulicy.
350. Ulica otwarta / esp // Gw. - 2013, nr 33,
s. 2
Remont ul. Staropocztowej.
351. Oferta wybrana / esp // Gw. - 2012, nr 29,
s. 2
Remont ul. Tylnej i Krakowskiej.
352. Ławki i alejki / esp // Gw. - 2013, nr 43,
s. 2
Ul. Krakowska i Park Miejski.
353. Historyczne centrum miasta pięknieje //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 63, s. 9
23
354. Opozycja o Krakowskiej / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 17/18, s. 6
355. Zwycięstwo jest nasze! / K // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 62, s. 11
Plebiscyt na najładniejszy rynek w województwie
śląskim.
368. Wkrótce remont kamienicy na rogu ulicy
Piastowskiej i placu Żwirki i Wigury. Oto
historia tego miejsca / SZEN // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 10
369. Utrudnienia do września / SZEN // Dz.
Zach. - 10.05.2013, nr 108, dod. TG, s. 4
Remonty ulic.
356. Kamienice w remoncie // Dz. Zach. 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. 5
357. Kładą granit na Krakowskiej. Na ulicy
Tylnej też go położą // Dz. Zach. - 19.04.2013,
nr 92, dod. TG, s. 4
358. Rusza remont Krakowskiej / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 14, s. 3
370. Secesja przy budynku poczty / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 22, dod. TG, nr 4, s. 8
Ul. Krakowska, ul. Piłsudskiego.
371. Kamienice pięknieją szybciej /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 13.07.2012, nr
162, dod. TG, s. 4
Remont kamienic.
359. Męcząca Krakowska / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2012, nr 46, s. 6
372. Już czas na remont deptaka /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 06.04.2012, nr
82, dod. TG, s. 3
360. Po kopułach. I co dalej? / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 40, s. 1, 3
Ul. Krakowska.
Zagospodarowanie rynku.
361. Ul. kontrowersyjna / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2013, nr 4, s. 2
373. Gwarek zaprosi na starówkę / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 07.12.2012, nr 286,
dod. TG, s. 3
Remont ul. Krakowskiej.
Remont ul. Krakowskiej.
362. Miał być granit, jest bazalt / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 4, s. 1-2
374.
Deptak
przyjazny
szpilkom
/
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 05.10.2012, nr
233, dod. TG, s. 4
Remont ul. Krakowskiej.
Remont ul. Krakowskiej.
363. Pierwszy rząd kostek // Dz. Zach. 26.10.2012, nr 251, dod. TG, s. 5
375. Na deptaku nie ujedziesz / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 21.12.2012, nr 298,
dod. TG, s. 4
Remont ul. Krakowskiej.
Remont ul. Krakowskiej.
364. Reklamy są już wszędzie również na
zabytkach / Justyna Przybytek // Dz. Zach. 2013, nr 42, s. 4
Reklamy na rynku.
365. Krakowska : trakt, ślad historycznych
przemian, symbol miasta / RED // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 63, s. 8-9
366. Na wschodniej ścianie tarnogórskiego
rynku działały 100 lat temu fabryczka kiełbasy
i sklep papierniczy / SZEN // Dz. Zach. 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 9
367. Na tarnogórskim rynku stoją kawiarenki,
ale ponad 70 lat temu był tutaj pomnik
założycieli miasta / SZEN // Dz. Zach. 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 9
376. Rynek bez banków to jest to! / Krzysztof
Szendzielorz // Gw. - 2013, nr 130, s. 7
Tarnogórski rynek
Zachodniego”.
w plebiscycie
„Dziennika
377. Krakowską trzeba poprawić! Deptak
będzie znów rozkopany / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 25.01.2013, nr 21,
dod. TG, s. 3
378. Łatwo oszpecić zabytkowy rynek. Ten
w Tarnowskich Górach wypięknieje? /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr
229, s. 7
379. Kolejne zmiany na starówce / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 31.10.2013, nr 255,
dod. TG, s. 4
24
380. Pozorny cel / Jacek Tarski // Gw. - 2013,
nr 1, s. 13
391. Pałac jak nowy / Krzysztof Garczarczyk //
Gw. - 2013, nr 32, s. 8
Bunkry
między
Tarnowicami.
Tworóg.
Laryszowem
a
Starymi
381. Wydaje Wam się, że wolniej pracują? To
wina granitowej kostki / Justyna Toros // Dz.
Zach. - 16.11.2012, nr 268, dod. TG, s. 4
Remont ul. Krakowskiej.
zob. też 593, 660, 1235, 1264, 1265
4.4. ZABYTKI. POMNIKI
392. Powrót pomnika / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2013, nr 47, s. 16
Pomnik przed SP w Zendku.
393. Tutaj zaczęła się epoka przemysłu / GKM
// Dz. Zach. - 13.12.2013, nr 290, dod. TG, s. 6
Kopalnia Zabytkowa.
394. Ratować czy zrezygnować / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 49, s. 10
382. (Po)mijana na co dzień / an // Gw. - 2013,
nr 29, s. 11
Pałac w Zielonej.
Fontanna na rynku.
395. Nowy mieszkaniec miasta / K // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 64, s. 3
383. Skarb z zamkowych ruin / Paweł
Bednarek // Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 12
Rzeźba gwarka na ul. Krakowskiej.
Pałac Kawalera w Świerklańcu.
396. Sposoby na bariery / K // Gw. - 2013, nr
50, s. 8
384. Czasomierze z kurantem // Gw. - 2013, nr
7, s. 17
Renowacja budynku Urzędu Gminy Tworóg.
Zegar na placu Sobieskiego.
397. Zabytki w ewidencji / K // Mont. Tarnov.
- 2013, nr 60, s. 5
385. Dzieje górnictwa - element europejskiego
dziedzictwa kultury. 4 / pod red. Pawła P.
Zagożdżona i Macieja Madziarza. - Wrocław :
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Wrocławskiej, 2012. - 437, [3] s., [1] k. tabl.
złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Dziedzictwo i Historia Górnictwa). - ISBN
978-83-7493-673-6
Kopalnia Zabytkowa.
386. Zabytki i pieniądze / eka // Gw. - 2013, nr
51, s. 15
Opieka nad zabytkami w Świerkańcu.
387. Odsłonięto pomnik / eka // Gw. - 2013, nr
19, s. 8
Pomnik
Ofiar
Niemieckiego
Faszyzmu
i Sowieckiego Stalnizmu lat 1939-1945.
388. Odkryte / esp // Gw. - 2012, nr 20, s. 3
398. Nocna panorama / K // Mont. Tarnov. 2012, nr 59, s. 3
Iluminacja budynku Urzędu Miasta.
399. A może mieszkasz w... zabytku / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 5, s. 10
Ewidencja zabytków po nowelizacji ustawy.
400. Trudna sztuka konserwacji / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 33, s. 8
Fontanny w parku w Świerklańcu.
401. Pod okiem konserwatora / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 35, s. 19
Renowacja fontanny
w Świerklańcu.
i
amfiteatru
w
parku
402. Zabytek jak nieużytek / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2013, nr 13, s. 8
Polichromia w sali sesyjnej Ratusza.
Remont rzeźb w parku w Świerklańcu.
389. Krakowska z gwarkiem / esp // Gw. 2013, nr 1, s. 3
403. Co dalej z pałacem w Miedarach? /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 19, s. 8
390. Głęboka Sztolnia Fryderyka Tarnowskie
Góry : Tiefer Friedrich Stollen / M. Filak //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 59, s. 13, 15
404. Nakło Śląskie (cz. II) / Arkadiusz KuzioPodrucki // Gw. - 2012, nr 37, s. 20
Pałac w Nakle Śl.
25
405. Mały Wersal / Arkadiusz Kuzio-Podrucki
// Gw. - 2013, nr 9, s. 17
418. Tworóg / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 28, s. 19
Pałac Kawalera w Świerklańcu.
Pałac w Tworogu.
406. Czekanów / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 16, s. 21
419. Świerklaniec - stary zamek / Arkadiusz
Kuzio-Podrucki // Gw. - 2012, nr 25, s. 16
Pałac w Czekanowie.
Zamek Piastowski w Świerklańcu.
407. Kamieniec / Arkadiusz Kuzio-Podrucki. //
Gw. - 2012, nr 15, s. 15
420. Zbrosławice / Arkadiusz Kuzio-Podrucki
// Gw. - 2012, nr 28, s. 14
Pałac Strachwitzów.
408. Bibiela / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 33, s. 14
Dwór Myśliwski.
409. Świerklaniec - Pałac Kawalera /
Arkadiusz Kuzio-Podrucki // Gw. - 2012, nr
26, s. 18
410. Rezydencje śląskiej szlachty / Arkadiusz
Kuzio-Podrucki,
Mirosław
Ogiński.
Tarnowskie Góry : nakł. własnym aut., 2012. [46] s. : il. kolor. ; 29 cm. - ISBN 978-83936607-0-4
411. Szałsza / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 21, s. 16
421. Brynek / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 24, s. 16
422. Repty / Arkadiusz Kuzio-Podrucki // Gw.
- 2012, nr 17, s. 19
Pałac Donnersmarcków.
423. Karłuszowiec / Arkadiusz
Podrucki // Gw. - 2012, nr 39, s. 19
Kuzio-
Pałac na Karłuszowcu.
424. Stare Tarnowice / Arkadiusz KuzioPodrucki // Gw. - 2012, nr 23, s. 16
Zamek w Starych Tarnowicach.
425. Wilkowice / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 38, s. 18
Pałac Groelingów.
Pałac w Wilkowicach.
412. Nakło Śląskie / Arkadiusz KuzioPodrucki // Gw. - 2012, nr 36, s. 23
426. Karłuszowiec / Arkadiusz
Podrucki // Gw. - 2013, nr 5, s. 23
Kuzio-
Pałac w Nakle Śl.
Pałac na Karłuszowcu.
413. Zielona / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 43, s. 18
427. Kopienica / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2013, nr 3, s. 15
Pałac w Zielonej.
Dwór w Kopienicy.
414.
Skarby
Emanuela
Fremieta
w Świerklańcu / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 57, s. 6
428. Jasiona / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 31, s. 18
Park w Świerklańcu.
415. Brynek / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 34, s. 18
Pałac Rosenthalów.
Dwór w Jasionie.
429. Szyb Sylwester w Tarnowskich Górach
ma już 185 lat i na nowo służy ludziom /
Grażyna Kuźnik // Dz. Zach. - 27.12.2013, nr
300, dod. TG, s. 6
Sztolnia „Czarnego Pstrąga”.
416. Łubie / Arkadiusz Kuzio-Podrucki // Gw.
- 2012, nr 18/19, s. 19
Pałac w Łubiu.
417. Tarnowskie Góry / Arkadiusz KuzioPodrucki // Gw. - 2012, nr 32, s. 18
Zamek w Tarnowskich Górach.
430. Miasto przejmie pałac w Zielonej? / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9,
s. 19
Pałac w Zielonej.
431. Istnieje 37 lat, zwiedziło ją około 2,5
miliona turystów / MIW // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 5
26
Kopalnia Zabytkowa.
432. Odbudowując swoją historię // TWG
Kurier. - 2012, nr 53, s. 8
Świniowice.
433. Odsłonięcie pomnika // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 3
Pomnik Pamięci Ofiar Niemieckiego Faszyzmu
i Sowieckiego Stalinizmu w Świerklańcu.
443. Zabytek na wymianę / SZEN // Dz. Zach.
- 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 4
Pałac w Zielonej.
444. Parkowe zabytki odzyskają blask / SZEN
// Dz. Zach. - 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. 5
Świerklaniec.
445. Jerzy Gorzelik zwiedził zabytek / SZEN //
Dz. Zach. - 06.04.2012, nr 82, dod. TG, s. 4
Pałac w Nakle Śl.
434. Remont w parku // Inf.
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 3
Gminy
Świerklaniec.
435. Co się stanie z naszym jedynym
zabytkiem? / Maria Rogocz // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 3, s. 5-6
Pałac w Zielonej.
436. Śmiech skarbnika wita turystów / Paweł
Ryś // Mont. Tarnov. - 2012, nr 57, s. 10
Kopalnia Zabytkowa.
437. Podziemne trasy turystyczne Polski. Cz.
1, Kopalnie / Tomasz Rzeczycki. - Kraków :
Technol, 2012. - 412, [1] s. : il. ; 21 cm. (Militarne Sekrety). - ISBN 978-83-60762-349
438. Zamek w Tarnowicach Starych : Centrum
Sztuki i Dawnego Rzemiosła / Rajner Smolorz,
Bernard Szczech ; [fot. Archiwum Art-Reno]. Nakło Śląskie : ED-FEL, 2012. - 122, [2] s.,
[1] k. złoż. [mapy, herby] : fot. kolor., il., rys. ;
30 cm. - ISBN 978-83-923520-5-1
439. Małe jest piękne : tarnogórskie detale
architektoniczne / Anna Sopuch, Mieczysław
Filak. - Tarnowskie Góry : Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 2012. - 119
s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-924146-8-1
440. Ziemia tarnogórska : ciąg dalszy
tarnogórskich maszkaronów / Anna Sopuch,
Mieczysław Filak // Mont. Tarnov. - 2013, nr
65, s. 3
441. Wyremontują rzeźby Fremieta w parku /
Agnieszka Strzelczyk // Dz. Zach. 19.04.2013, nr 92, dod. TG, s. 4
Park w Świerklańcu.
442. Trefoń chce do pałacu / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 22, dod. TG, nr 4, s. 4
446. Tam, gdzie stoi architektoniczny
potworek,
stała
kiedyś
administracja
tarnogórskiej kopalni „Fryderyk” / SZEN //
Dz. Zach. - 20.04.2012, nr 93, dod. TG, s. 10
447. Dzięki remontowi odkryli tajemnice /
SZEN // Dz. Zach. - 01.06.2012, nr 127, dod.
TG, s. 4
Sedlaczek.
448. Gwiazda kręci w pałacu / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 8
Pałac Kawalera w Świerklańcu.
449. Ciuchcie do remontu / SZEN // Dz. Zach.
- 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. 3
450. Pomnik Ofiar Faszyzmu i Stalinizmu /
SZEN // Dz. Zach. - 26.04.2013, nr 98, dod.
TG, s. 2
Świerklaniec.
451.
Świerklanieckie
rzeźby
Fremieta
wywiezione do Katowic / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 181, s. 6
452. To nie ciągnik, ale 75-letni mercedes / K.
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 64, dod.
TG, nr 11, s. [1]
453. To był remont! / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr 7, s. 4
Restauracja „Spichlerz” w Miasteczku Śląskim.
454. Świerklaniec znów słynny / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 58, dod.
TG, nr 10, s. 5
Pałac Kawalera w Świerklańcu.
455. Co roku sztolnia ma lifting / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 22.03.2013, nr 69,
dod. TG, s. 6
Sztolnia „Czarnego Pstrąga”.
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śl.
27
456. Społecznicy z kopalni odrestaurowali
zabytki / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 6
Skansen maszyn
Zabytkowej.
parowych
przy
Kopalni
457. Dzika przygoda w sztolni / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 02.08.2013, nr 179,
dod. TG, s. 8
Sztolnia „Czarnego Pstrąga”.
458. Taras widokowy przy sztolni /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 15.11.2013, nr
266, dod. TG, s. [1]
Sztolnia „Czarnego Pstrąga”.
459. Pałacowy szlak. Czemu nie? /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 23.08.2013, nr
196, dod. TG, s. 4
460. Gracje wyjeżdżają z parku / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 09.08.2013, nr 185,
dod. TG, s. 3
Park w Świerklańcu.
461. Remont pałacu to nie wszystko /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
16, dod. TG, nr 3, s. 8
467. XXXV rocznica działalności Zabytkowej
Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach 19962011 : materiały z konferencji popularnonaukowej
zorganizowanej
przez
Stowarzyszenie
Miłośników
Ziemi
Tarnogórskiej w dniu 9 września 2011 r. Tarnowskie
Góry
:
Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 2012. - 32 s.
; 21 cm
468. Historia, tradycje, zabytki Tworoga, cz. 2
/ Fryderyk Zgodzaj // TWG Kurier. - 2012, nr
46, s. 8-9
Spotkanie Mniejszości Niemieckiej w ramach
projektu „Historia, Tradycje, Zabytki Tworoga
przed II Wojną Światową”.
469. Historia, tradycje, zabytki Tworoga, cz. 3
/ Fryderyk Zgodzaj // TWG Kurier. - 2012, nr
47, s. 7
Spotkanie Mniejszości Niemieckiej w ramach
projektu „Historia, Tradycje, Zabytki Tworoga
przed II Wojną Światową”.
zob. też 222, 304, 1928, 1936, 1937, 1943,
2210, 4140, 4992, 5229, 5230, 5231
4.5. SYLWETKI
Nakło Śl.
462. Gwarek zaprosi nas na tarnogórski rynek /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
283, s. 8
Rzeźba gwarka na rynku.
463. Wielkie zmiany w świerklanieckim parku
// Dz. Zach. - 19.04.2013, nr 92, dod. TG, s. 7
464. Dom numer 1, czyli Historia „Sedlaczka”
na nowo odkryta / Marek Wojcik // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 55, s. 9, 12-13
470. Księżna Lily z polskimi pradziadkami /
AK-P // Mont. Tarnov. - 2013, nr 60, s. 11
Dziembowscy.
471. Księżna Katia - dama z Petersburga :
panie ze świerklanieckiego zamku, cz. 4 / AKP // Mont. Tarnov. - 2013, nr 63, s. 12
Donnersmarckowie.
472. Śmierć wnuka świerklanieckiego
Donnersmarcka / AK-P // Mont. Tarnov. 2013, nr 60, s. 11
Dankmar Tauern.
465. Nadzór górniczy chce kontrolować
zabytkowe tarnogórskie podziemia / Michał
Wroński // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296,
dod. TG, s. 5
466. Pałac i dobra rodu Donnersmarcków
w Nakle Śląskim / Edward Wyżgoł, Bernard
Szczech ; Centrum Kultury Śląskiej. - Nakło
Śląskie : ED-FEL, 2013. - 89 s., [3] s. tabl., [3]
k. tabl. złoż. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. - ISBN
978-83-923520-6-8
473. Zmarł ostatni wnuk księcia Guido / AK-P
// Mont. Tarnov. - 2013, nr 60, s. 2
Dankmar Tauern.
474. Dłużej kolejarzem niż sekretarzem /
Ryszard Bednarczyk // Mont. Tarnov. - 2012,
nr 58, s. 11
Paweł Bendkowski.
475. Hans Joachim von Braunmuhl : twórca
magnetofonu z Karłuszowca / Mieczysław
Filak, Grzegorz Rymer // Mont. Tarnov. 2012, nr 55, s. 13
28
476. Człowiek, który kochał pszczoły /
Krzysztof Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 32,
s. 12
488. Rosenthalowie : panowie Brynka dokończenie / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 61, s. 8-9
Emanuel Biskupek.
477. Jorg i Truda randkują w tarnogórskim
parku / GKM // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75,
dod. TG, s. 9
489. Ucieczka tramwajem do Polski / Grażyna
Kuźnik // Dz. Zach. - 16.11.2012, nr 268, dod.
TG, s. 8
Bronisław Hager.
Jerzy Ziętek.
478. Pomysły A. Kopii / GKM // Dz. Zach. 31.10.2013, nr 255, dod. TG, s. 8
490. Oto miłosna historia generała / Grażyna
Kuźnik // Dz. Zach. - 22.03.2013, nr 69, dod.
TG, s. 12
Alfons Kopia.
Jerzy Ziętek.
479. Ratował sztolnie / GKM // Dz. Zach. 31.10.2013, nr 255, dod. TG, s. 8
491. Berło królewskie od bosej Agnieszki
z Tarnowskich Gór / Grażyna Kuźnik // Dz.
Zach. - 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 12
Alfons Kopia.
480. Karol Ranoszek / GKM // Dz. Zach. 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 9
481. Wielki Jorg / GKM // Dz. Zach. 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 12
Jerzy Ziętek.
482. Naczelnik gminy Antoni Gawlik / Edward
Goszyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
7, s. 14
Kalety.
483. Tajemnice Donnersmarcków : opowieści
i legendy / Gabriela Horzela-Szubińska. Wyd. 2 popr. - Nakło Śląskie : ED-FEL, 2012.
- 157 s., [21] s. tabl. : il. ; 24 cm. - ISBN 97883-923520-4-4
484. Księżna Anna, kuzynka monarchów :
panie ze świerklanieckiego zamku, cz. 3 dokończenie // Mont. Tarnov. - 2013, nr 62,
s. 10
Donnersmarckowie.
485. Polska biblia Donnersmarcków : nieznane
dzieje śląskiej szlachty / Arkadiusz KuzioPodrucki // Mont. Tarnov. - 2012, nr 54, s. 4
486. Jagielloński Brandenburczyk / Arkadiusz
Kuzio-Podrucki // Mont. Tarnov. - 2012, nr 59,
s. 3, 8-9
492. Oto prawda o Sedlaczkach / Grażyna
Kuźnik // Dz. Zach. - 25.01.2013, nr 21, dod.
TG, s. 8
493. Tajemnica listy lotników - czy to było
przeznaczenie? / Grażyna Kuźnik // Dz. Zach.
- 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 9
Karol Ranoszek.
494. Był pierwszą ofiarą hitlerowskich
bojówek / Grażyna Kuźnik // Dz. Zach. 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 12
Konrad Piecuch.
495. Na przekór przeciwnościom losu : rzecz
o błyskotliwej karierze Marii Giuseppiny de
Schwarz / Maria Marciniak // Mont. Tarnov. 2012, nr 54, s. 5
496. Nadogrodnik hrabiego Donnersmarcka /
Jarosław Myśliwski // Gw. - 2012, nr 36, s. 17
497. O czym szumią nasze drzewa? :
wspomnienia / [pod red. Hanny Przybyły]. Świerklaniec : Gminna Biblioteka Publiczna,
2012. - 55 s. : il. kolor., fot. ; 21 cm. - ISBN
978-83-936389-0-1
Wspomnienia mieszkańców gminy Świerklaniec.
498. Stanisław Janicki : część 3 / Klaudia
Pikuła // Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 4-5
Jerzy Fryderyk von Ansbach.
487. Rosenthalowie : panowie Brynka /
Arkadiusz Kuzio-Podrucki // Mont. Tarnov. 2013, nr 60, s. 8
499. Stanisław Janicki : część 2 / Klaudia
Pikuła // Mont. Tarnov. - 2013, nr 63, s. 4-5
500. Stanisław Janicki / Klaudia Pikuła //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 4-5
29
501. Stanisław Janicki : część 4 / Klaudia
Pikuła // Mont. Tarnov. - 2013, nr 65, s. 4-5
507. Zostawili u nas swój klon / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 08.02.2013, nr 33,
dod. TG, s. 4
502. Górnośląscy potentaci : dziedzictwo
Henckel von Donnersmarcków / [aut. tekstów
i zdj. Beata Pomykalska, Paweł Pomykalski,
Joanna Oczko ; tł. Dawid Smolorz, Antoni
Niemczura]. - Gliwice ; Opole : Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej ; Łódź :
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał
Koliński, 2013. - 183 s. : il. (gł. kolor.) ; 31
cm. - ISBN 978-83-63995-02-7 (DWP-N) . ISBN 978-83-7729-211-2
Dankmar Tauern.
503. Stracił willę wraz z patriotyzmem / Paweł
Ryś // Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 7
Karl Scholz.
504. Saga rodzinna // Dz. Zach. - 25.01.2013,
nr 21, dod. TG, s. 8
Sedlaczkowie.
505. Obelisk w Reptach / SZEN // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 10
508. Śladami Waxmana // TWG Kurier. 2012, nr 49, s. 10
Film poświęcony Franzowi Waxmanowi.
509. Pszczelarz z Tarnowic / Adam
Wilczyński // Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 7
Emanuel Biskupek.
510. Feliks Piestrak (1868-1947) / Stanisław
Wyciszczak // Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 9
511. Kronikarz Ziemi Tarnogórskiej /
Stanisław Wyciszczak // Gw. - 2012, nr 24,
s. 18
Jan Nowak.
512. Kronikarz Ziemi Tarnogórskiej : Jan
Nowak 1887-1959 / Stanisław Wyciszczak //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 57, s. 13
Franciszek Walisko.
506. Niezwykła historia łącznika / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296,
dod. TG, s. 10
Franciszek Walisko.
513. Historia, tradycje, zabytki Tworoga, cz. 4
/ Fryderyk Zgodzaj // TWG Kurier. - 2012, nr
48, s. 11
Spotkanie Mniejszości Niemieckiej w ramach
projektu „Historia, Tradycje, Zabytki Tworoga
przed II Wojną Światową”.
zob. też 297, 301
5. ETNOGRAFIA
514. Bobrownicka Barbórka / aj // Gw. - 2012,
nr 50, s. 11
515. Chleb z plonów / aj // Gw. - 2012, nr 36,
s. 12
519. Barbórka 2013 // Gw. - 2013, nr 48, s. 9
520. Barbórka święta o górnikach pamięta //
TWG Kurier. - 2012, nr 46, s. 9-10
Tworóg.
Dożynki w Wojsce.
516. Pod znakiem kartofla / aj // Gw. - 2012, nr
42, s. 12
Kartofelfest w Kamieńcu.
517. 13 lat fedrowania / aj // Gw. - 2013, nr 50,
s. 20
521. Barbórka w szkole z górniczymi
kierunkami // Gw. - 2013, nr 51, s. 9
522. Barbórka w Ziemięcicach // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 8, s. 5
Barbórka w Bobrownikach Śl.
523. Barbórkowe uroczystości // Gw. - 2012,
nr 51, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
518. Barbórka 2012 // Wieść z Gminy. - 2012,
nr 10, s. [1], 5
524. Dożynki 2012 // Gw. - 2012, nr 39, dod.
Z Życia Powiatu, s. 3
Gmina Zbrosławice.
30
Świerklaniec.
Barbórka w Radzionkowie.
525. Dożynki powiatowo-gminne 2013 // Gw.
- 2013, nr 38, s. 8
540. Jak powstają korony żniwne? Tradycja
i sztuka w Świętoszowicach / Jerzy Grzelka //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 6, s. 4-5
526. W pogoni za lisem / eka // Gw. - 2012, nr
42, s. 17
Hubertus w Świerklańcu.
527. Co na dożynkach? / eka // Gw. - 2013, nr
32, s. 9
Nakło Śl.
528. Wianki na Brynicę / eka // Gw. - 2012, nr
25, s. 3
541. Ile się natrudzić trzeba na ten smaczny
kawałek chleba // TWG Kurier. - 2013, nr 65,
s. 9-10
Tradycyjny wypiek chleba w Świniowicach.
542. Jadwigafest 2013 // Wieść z Gminy. 2013, nr 4, s. 4
Ziemięcice.
529. Dekoracje / esp // Gw. - 2012, nr 36, s. 12
543. Za plony i chleb / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 38, s. 12
Dożynki w Tąpkowicach.
Dożynki w Świniowicach.
530. Plon niesiemy... / esp // Gw. - 2013, nr 35,
s. 7
544. Wokół ziemniaka / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 42, s. 16
Dożynki w Pyrzowicach.
Kartofelfest w Kamieńcu.
531. Znaleźli kwiat / esp // Gw. - 2013, nr 28,
s. 17
545. Chodzili z misiem / K // Gw. - 2012, nr 9,
s. 16
Szukanie kwiatu paproci w Pniowcu.
532. Świętojańskie swawole / esp // Gw. 2013, nr 25, s. 10
546. Sołeckie dożynki / K // Gw. - 2012, nr 35,
s. 3
Wieszowa.
Niezdara.
533. Górnicze sztandary / esp // Gw. - 2012, nr
50, s. 11
547. Ze św. Jadwigą / K // Gw. - 2012, nr 29,
s. 8
Jadwigafest.
Barbórka w Pyrzowicach.
534. Czas na marcinki / esp, aj // Gw. - 2013,
nr 45, s. 8
535. Z konwiktu do biblioteki / esp // Gw. 2012, nr 45, s. 3
Marcinki.
548. Zapach chleba / K // Gw. - 2013, nr 36,
s. 13
Dożynki w Tworogu
w Świniowicach.
oraz
125-lecie
OSP
549. Plon, niesiemy plon / K // Gw. - 2012, nr
34, s. 13
Dożynki w Tąpkowicach i Wojsce.
536. Korony bez dożynek / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 38, s. 14
Gmina Zbrosławice.
550. Barbórka nad Stołą / K // Gw. - 2012, nr
49, s. 11
Tworóg.
537. Pochód górniczej braci / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 50, s. 20
Barbórka w Tworogu.
551. Święto plonów / K // Gw. - 2013, nr 37,
s. 8
Wieszowa.
538. „Hubertus” Koła Łowieckiego „Kania” /
Marek Górecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 11, s. 4
552. Z niedźwiedzią ferajną... / M. Kamińska //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 2, s. 4
Łubie i Kopienica.
539. Górnicy świętują // Gw. - 2012, nr 48,
s. 10
31
553. Zabawa z Jadwigą / Hanna Kampa // Gw.
- 2012, nr 31, s. 12
Jadwigafest.
554. W Ziemięcicach na swojsko / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 31, s. 11
Jadwigafest.
555. Kartoflana biesiada w Kotach // TWG
Kurier. - 2012, nr 54, s. 5
556. Śląski obiad, msza święta oraz
dożynkowy festyn / KC // Dz. Zach. 31.08.2012, nr 203, dod. TG, s. 9
Wieszowa.
Potępa.
568. Karchowickie dożynki / PP // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 4
569. Wielkie święto w Świerklańcu / Bartosz
Pudełko // Dz. Zach. - 25.10.2013, nr 250, dod.
TG, s. 12
Hubertus.
570. Karchowickie dożynki / P. Skowron //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 6, s. 6
571. Szczęść Boże górnikom! // TWG Kurier. 2012, nr 56, s. 15
Gmina Tworóg.
557. Marzanna zatopiona! / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 4, s. 5
Brynica.
558. Wiosny nie będzie? / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 13, s. 16
Topienie marzanny w Brynicy.
559. Marzanna odpłynęła / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 13, s. 12
560. Marcinkowe spotkanie serc // TWG
Kurier. - 2013, nr 67, s. 7
Tworóg.
561. Marcinkowe szaleństwo // TWG Kurier. 2013, nr 67, s. 7-8
572. Lisia kita zostaje w Świerklańcu. Podczas
biegu św. Hurberta zerwała ją 17-letnia
Magdalena Ferdyn / SZEN // Dz. Zach. 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 6
573. To już czas na Hubertusa / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 12.10.2012, nr 239,
dod. TG, s. 8
574. Tak się żegna karnawał! // TWG Kurier. 2013, nr 59, s. 10-11
Wodzenie niedźwiedzia w Wojsce.
575. Plon w powiatowy dom / Jacek Tarski //
Gw. - 2012, nr 36, s. 9
Dożynki w Świerklańcu.
Wojska.
562. Mini-dożynki // Wieść z Gminy. - 2013,
nr 6, s. [1], 4
Zbrosławice.
563. Dożynki w powiecie / mir // Gw. - 2013,
nr 35, s. 2
564. Powrót do tradycji / mm // Kur. Radz. 2013, nr 6, s. [1], 3
Barbórka w Radzionkowie.
565. Piękne górnicze święto / mm // Kur.
Radz. - 2012, nr 6, s. 1
566. My się kryzysowi nie damy, bo dobre
plony mamy! // TWG Kurier. - 2012, nr 53,
s. 16
576. Rolnicy świętują / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 36, s. 10
Dożynki w Nakle Śl.
577. Wili i wrzucali / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 26, s. 26
Wianki w Miasteczku Śl.
578. Tworoski Maibaum // TWG Kurier. 2012, nr 50, s. 11
579. W Barbórkę mieszkańców
orkiestra // Gw. - 2013, nr 48, s. 8
obudzi
Radzionków.
580. Wodzenie niedźwiedzia czyli po naszymu
„Bery” // TWG Kurier. - 2012, nr 48, s. 9-10
Połomia, Wojska.
Dożynki w Wojsce.
567. Święto św. Marcina / J. Ostafin // Now.
Ziel. Gm. - 2013, nr 23, s. 3, 6
581. Z hubertusem w bór // TWG Kurier. 2012, nr 56, s. 6-7
Gmina Tworóg.
32
582. Żniwa zakończone, plewy zamiecione //
TWG Kurier. - 2013, nr 65, s. 8
zob. też 269, 1804, 2040, 2716, 3528, 3584,
5147, 5567, 5652
Dożynki w Świniowicach.
6. GOSPODARKA
6.1. PLANOWANIE
PRZESTRZENNE.
URBANISTYKA. DROGI
583. 180 miejsc parkingowych // Kur. Radz. 2013, nr 4, s. 3
Budowa placu targowego w Radzionkowie.
594.
Bezpieczeństwo
na
drogach
wojewódzkich // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 6, s. 1, 2
Gmina Miasteczko Śl.
595. Będzie ścieżka // Gw. - 2012, nr 31, dod.
Z Życia Powiatu, s. 4
Trasa rowerowa.
584. A1: MOP-y są. Malują pasy // Dz. Zach. 2012, nr 70, dod. TG, nr 12, s. 5
596. DK 11, S 11 - co z nimi? // TWG Kurier.
- 2013, nr 58, s. 13
585. Księżogórska w remoncie / ab // Kur.
Radz. - 2012, nr 3, s. 5
597. Dyskusja o rowerowym mieście // Dz.
Zach. - 15.11.2013, nr 266, dod. TG, s. 4
586. Rusza przebudowa Księżogórskiej / ab //
Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 3
587. Dzieci i maszyny / aj // Gw. - 2012, nr 42,
s. 3
Remont ulicy Powstańców Śl. w Tworogu.
Forum Rowerowe.
598 . Autostradą przed terminem? / ek // Gw. 2012, nr 20, s. 8
599. Burmistrz obiecał / eka // Gw. - 2012, nr
21, s. 3
Zagospodarowanie przestrzenne Bibieli.
588. Dobrze tylko na papierze / aj // Gw. 2012, nr 25, s. 2
Remont DK 11.
589. Wspólnymi siłami / aj // Gw. - 2013, nr
41, s. 13
Remonty dróg w Tworogu.
590. Plan zaplanowany / aj // Gw. - 2013, nr
52, s. 6
600. Zagospodarować Żyglin / eka // Gw. 2013, nr 8, s. 9
601. W przebudowie / eka // Gw. - 2012, nr 28,
s. 3
Skrzyżowanie ulic Opolskiej i Wyszyńskiego.
602. Nowe studium / eka // Gw. - 2013, nr 24,
s. 10
Zagospodarowanie przestrzenne Potępy.
Plan zagospodarowania przestrzennego Bibieli.
591. Zmienią granice? / AS // Dz. Zach. 07.06.2013, nr 131, dod. TG, s. 4
603. Kilka dni na uwagi / eka // Gw. - 2013, nr
46, s. 15
Propozycja zmiany
i Radzionkowa.
granic
Piekar
Śląskich
592. Autostrada ma rok, a już trwają remonty /
AS, BS // Dz. Zach. - 30.08.2013, nr 202, dod.
TG, s. 3
593. Kłopotliwy narożnik ulic / Paweł
Bednarek // Mont. Tarnov. - 2013, nr 60, s. 9
Plan zagospodarowania przestrzennego Bibieli.
604. Plany dla Bibieli / eka // Gw. - 2013, nr 6,
s. 3
Zagospodarowanie przestrzenne.
605. Razem o Szymały / eka // Gw. - 2013, nr
31, s. 16
Remont ulicy w Radzionkowie.
33
606. Krzywoń przejezdna / eka // Gw. - 2013,
nr 48, s. 12
620. Głusi na prośby // TWG Kurier. - 2013, nr
66, s. 13
Remont ulicy w Radzionkowie.
Remont DK 11.
607. Plac pójdzie w dzierżawę / eka // Gw. 2013, nr 45, s. 10
621. Idąc za ciosem // TWG Kurier. - 2013, nr
67, s. 11
Targowisko miejskie w Radzionkowie.
Remonty dróg w Gminie Tworóg.
608. Wyburzają w centrum / eka // Gw. - 2012,
nr 35, s. 2
622. Inwestycja w drogi - inwestycja w powiat
// Gw. - 2012, nr 51, dod. Z Życia Powiatu, s. 1
Budowa rynku w Radzionkowie.
609. Parking otwarty / eka // Gw. - 2013, nr 34,
s. 8
623. Inwestycje drogowe - plany // Gw. - 2012,
nr 39, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
Budowa targowiska w Radzionkowie.
624. Inwestycje za kilka milionów // Gw. 2013, nr 31, s. 9
610. Weekendowe trasy rowerowe / eka // Gw.
- 2013, nr 30, s. 16
Remonty dróg w Radzionkowie.
„Leśno Rajza”.
611. Centrum ma plan / esp // Gw. - 2012, nr
28, s. 3
625. Inwestycja „Budowa Centrum BadawczoRozwojowego” firmy Hemarpol - negatywna
ocena zgodności z planem miejscowym / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 20
Zagospodarowanie przestrzenne.
Kalety.
612. Kto za to zapłaci? / esp // Gw. - 2012, nr
40, s. 2
626. Nowe miejsce postoju pojazdów
w Zielonej / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 6, s. 7
Oświetlenie drogi ekspresowej S1.
613. Rondo kapelana / esp // Gw. - 2012, nr 37,
s. 7
Rondo im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
614. Prawie stuprocentowy / esp // Gw. - 2013,
nr 11, s. 17
Plan zagospodarowania przestrzennego Opatowic,
Rybnej, Strzybnicy, Pniowca, Sowic i Lasowic.
615. Modernizacja Częstochowskiej / esp //
Gw. - 2012, nr 50, s. 3
616. Leśny łącznik do Mikołeski / esp // Gw. 2013, nr 34, s. 5
Droga pomiędzy Pniowcem a Mikołeską.
617. Ma być rondo / esp // Gw. - 2013, nr 41,
s. 11
Rondo na ul. Kaczyniec.
618. Mikołeska u starosty / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 26, s. 5
Droga do Mikołeski.
619. Ważny odcinek A1 ciągle tylko na
papierze / Tomasz Głogowski // Gaz. Wyb. 2012, nr 126, dod. Katowice, s. 1
627. Projekt sieci szlaków rowerowych coraz
bardziej konkretny / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 11, s. 19
Kalety.
628. Skąd na plan? / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 49, s. 9
Zagospodarowanie przestrzenne Potępy.
629. Ścieżka nie pod lipami / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 17, s. 5
Budowa ścieżki rowerowej między Laryszowem
a Miedarami.
630. Większa rezerwa / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 48, s. 13
Plan zagospodarowania przestrzennego w Tworogu.
631. Ścięte nadaremnie? / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 39, s. 3
Ścieżka
rowerowa
a Miedarami.
między
Laryszowem
632. Zapomniane metry / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 14, s. 8
Remont ul. 3-go Maja w Drutarni.
34
633. Dokończcie ten remont / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 46, s. 5
DK 11.
634. Kładka na święta? / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 34, s. 5
Remont kładki pieszo-rowerowej w Krupskim
Młynie.
635. Przedwczesny protest / K // Gw. - 2012,
nr 51, s. 13
Spotkanie w sprawie połączenia dróg powiatowych
w Miasteczku Śl.
647. Księżogórska przebudowana // Dz. Zach.
- 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 3
Radzionków.
648. Zakaz zamiast zmiany granic / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 49, s. 8
Granica między Radzionkowem a Piekarami Śl.
Droga ekspresowa S-11.
649. Najdroższa bździna w okolicy / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 50, s. 7
636. Zmiany w organizacji ruchu / K // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 62, s. 11
Nakło Śl.
637. Centrum Wojski / K // Gw. - 2013, nr 20,
s. 8
650. Rowerem po przeciwpożarowym
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 32, s. 11
/
Droga rowerowa.
638. Światła bezpieczeństwa / Hanna Kampa //
Gw. - 2012, nr 38, s. 2
651. Kosztowna przeprawa / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 6, s. 5
Skrzyżowanie ulicy Opolskiej i Wyspiańskiego.
Remont mostu w Kaletach.
639. Remonty i inwestycje drogowe w 2012 r.
/ Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2013, nr 1, s. 1-2
652. Konsultacje i kontrowersje / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 23, s. 10
Kalety.
640. Informacja o zamiarze udostępnienia
kanału technologicznego / Klaudiusz Kandzia
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 20
Plan zagospodarowania przestrzennego Bibieli.
653. Korekta po kontrowersjach / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 34, s. 7
Plan zagospodarowania przestrzennego Żyglina.
Inwestycje drogowe w Kaletach.
654. Będziemy się gryźć / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 7, s. 13
641. Kasa do zwrotu? / Tomasz Klyta // Gw. 2012, nr 28, s. 7
Plan zagospodarowania przestrzennego Nowego
Chechła.
DK 11.
642. Głosowanie za głosowaniem / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 28, s. 8
Plan zagospodarowania przestrzennego.
643. Studium ze skargami / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2012, nr 15, s. 7
Plan
zagospodarowania
przestrzennego
Śródmieścia-Centrum, Lasowic i Osady Jana.
644. Drodze mówią tak, stowarzyszeniu już nie
/ Agnieszka Kochel // Gw. - 2013, nr 2, s. 6
Droga ekspresowa S-11.
645. Nowe inwestycje / Paweł Kowolik //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 10, s. 1
Miasteczko Śl.
646. Spotkanie w urzędzie / Paweł Kowolik //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 12, s. 1
655. Nowy wybrukują, stary sprzedadzą /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 16, s. 7
Budowa targowiska w Radzionkowie.
656. Targowisko zostanie przeniesione /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 5, s. 5
Radzionków.
657. Awantura o ziemię / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 12, s. 7
Plan zagospodarowania przestrzennego Żyglina.
658. Na A1 jest 113 przejść dla małych
zwierząt / Rafał Kurek ; rozm. Małgorzata
Węgiel // Dz. Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr
7, s. 2
659. Leśno Rajza czyli Podróż po zielonych
zakątkach Śląska / Agnieszka Kwoka // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 12
35
Film „Leśno Rajza”.
660. Latarnie świecą na Tylnej. Taksówki będą
na Rynku // Dz. Zach. - 13.09.2013, nr 214,
dod. TG, s. 5
661. „Leśno Rajza” - raport o stanie projektu /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 8, s. 13
Kalety.
673. Wieści z targowiska / mm // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 5
Radzionków.
674. Będą nowe chodniki / mm // Kur. Radz. 2013, nr 1, s. 6
Radzionków.
675. Sienkiewicza i Pod Lipami do remontu! /
mm // Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 3
Radzionków.
662. Jest koncepcja i dobra wola - będzie sieć
ścieżek i przewodnik / Jacek Lubos // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. 15
Budowa ścieżek
i okolicach miasta.
rowerowych
w
Kaletach
663. „Leśną Rajzą” po szlakach rowerowych /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 12, s. 15
664. Prace przygotowawcze pod budowę rynku
/ ŁK // Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 6
Radzionków.
665. Drogowa dotacja / ŁK // Kur. Radz. 2013, nr 1, s. 3
Radzionków.
666. W drodze na lotnisko kierowcy widzą
ciemność / Jacek Madeja // Gaz. Wyb. - 2013,
nr 44, dod. Katowice, s. 4
676. Ulica Anieli Krzywoń przejezdna / mm //
Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 3
Radzionków.
677. Nowe chodnki i przebudowa ulicy Anieli
Krzywoń / mm // Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 5
Radzionków.
678. Nowe targowisko / mm // Kur. Radz. 2013, nr 1, s. [1]
Radzionków.
679. Księżogórska przejezdna / mm // Kur.
Radz. - 2012, nr 6, s. 1
680. Modernizujemy drogi / mm // Kur. Radz.
- 2012, nr 4, s. 6
681. Prace na Górce trwają / mm // Kur. Radz.
- 2013, nr 4, s. 4
Radzionków.
667. Autostradą A1 na lotnisko / Jacek Madeja
// Gaz. Wyb. - 2012, nr 143, dod. Katowice,
s. 6
668. Mamy już projekt rynku! // Kur. Radz. 2012, nr 1, s. 3, 8-9
682. Górka z problemami / mm // Kur. Radz. 2013, nr 5, s. 4
Przebudowa drogi wraz z sieciami
kanalizacyjnymi w Radzionkowie.
wodno-
Radzionków.
683. Cierpliwości waszmości / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 38, s. 11
669. Sobieskiego do przebudowy / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 6, s. 3
Skrzyżowanie ul. Opolskiej i Wyspiańskiego.
Radzionków.
684. Nie odpuścimy! // TWG Kurier. - 2012,
nr 50, s. 4
670. Jak nowa / mm // Kur. Radz. - 2013, nr 6,
s. [1]
Droga łącząca Boruszowice z Mikołeską.
Ulica Anieli Krzywoń w Radzionkowie.
685. Przebudowane ulice / Krzysztof Nowak //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 9, s. 1
671. „Ruch” Radzionków zarządcą targowiska
/ mm // Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 4
Miasteczko Śl.
Plac targowy w Radzionkowie.
686. Plany uchwalone / Krzysztof Nowak //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 4, s. 7
672. Przebudowa ulicy Anieli Krzywoń / mm
// Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. [1]
Miasteczko Śl.
Radzionków.
36
687. W trosce o drogi gminne / Krzysztof
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr
11, s. 2
700. Przebudowa skrzyżowania latem // Gw. 2012, nr 26, dod. Z Życia Powiatu, s. 1
Ulica Opolska i Wyspiańskiego.
Miasteczko Śl.
688. Nowe parkingi // Dz. Zach. - 19.07.2013,
nr 167, dod. TG, s. 4
701. Przebudowa ulicy Anieli Krzywoń // Kur.
Radz. - 2013, nr 4, s. [1]
Radzionków.
Stare Tarnowice.
689.Nowe studium // TWG Kurier. - 2013, nr
59, s. 4
Zagospodarowanie przestrzenne gminy Tworóg.
690. Na S1 przed Pyrzowicami kierowcy
jeżdżą pod prąd / Milena Nykiel // Gaz. Wyb. 2012, nr 21, dod. Katowice, s. 5
691. Obiecanki cacanki? // TWG Kurier. 2013, nr 63, s. 12
702. Przestrzeń dla Boruszowic // TWG
Kurier. - 2013, nr 58, s. 4
703. Kończą ekspresówkę, zaczekają na A1 /
Piotr Purzyński // Gaz. Wyb. - 2012, nr 91,
dod. Katowice, s. 1
Pyrzowice.
704. Ślepa droga z dofinansowaniem /
Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 33, s. 5
Pyrzowice.
Stan dróg w gminie Tworóg.
692. Odnowiony most wiszący // Now. Ziel.
Gm. - 2012, nr 18, s. 4
705. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
gminnych w 2012 roku // Wieść z Gminy. 2012, nr 10, s. 3
Krupski Młyn.
Gmina Zbrosławice.
693. Plan zagospodarowania dla Bibieli //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 10, s. 8
706. Rowerem po mieście // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 6, s. 5-[8]
Gmina Miasteczko Śl.
694. Podróż po zielonych zakątkach Śląska //
TWG Kurier. - 2013, nr 65, s. 7
Szlak rowerowy „Leśno Rajza”.
707. Rowerzyści czekają! // Dz. Zach. 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 3
Budowa ścieżki rowerowej.
695. Ulica 3 Maja w Drutarni po przebudowie
wraz z budową kanalizacji deszczowej / Jan
Potempa // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
9, s. 21
696. Parking w centrum już gotowy / Jan
Potempa // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
8, s. 17
Kalety.
697. Ulica Orzeszkowej i część ul. Ogrodowej
w Miotku zyskają nowe nakładki asfaltowe /
Jan Potempa // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 6, s. 20
698. Ulica Lipowa utwardzona / Jan Potempa
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 18
Kalety.
699. Projekt studium // TWG Kurier. - 2012, nr
56, s. 13
Gmina Tworóg.
708. Kładka pieszo-rowerowa w Krupskim
Młynie / Rt // Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 22,
s. [1]
709. Rusza budowa ulicy Księżogórskiej //
Gw. - 2012, nr 13, s. 10
Radzionków.
710. Ruszyła przebudowa // Gw. - 2012, nr 31,
dod. Z Życia Powiatu, s. 4
Skrzyżowanie ulic Wyspiańskiego i Opolskiej.
711. Wiesz, co kupujesz / Piotr Skrabaczewski
; rozm. Agnieszka Kochel // Gw. - 2013, nr 15,
s. 8
Plan zagospodarowania przestrzennego.
712. Skrzyżowanie gotowe // Gw. - 2012, nr
39, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
Ulica Opolska i Wyspiańskiego.
713. Radzionków: Gabriel Tobor nie chce
takiej zmiany granic, jakiej chcą Piekary
37
Śląskie / Agnieszka Strzelczyk // Dz. Zach. 06.12.2013, nr 284, dod. TG, s. 5
714. Radzionków: przenosiny targowiska /
Agnieszka Strzelczyk // Dz. Zach. 18.01.2013, nr 15, dod. TG, s. [1]
726. Ścieżka rowerowa do zalewu NakłoChechło już w sierpniu / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 182, s. 7
727. Otwierają drogę na Poznań / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 213, s. 8
DK 11.
715. Brynica nas nie dzieli / Krzysztof Suliga
// Dz. Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 8
Odbudowa
drogi
a Cynkowem.
pomiędzy
Zendkiem
728. Sprzedając, nie krzycz / SZEN // Dz.
Zach. - 26.07.2013, nr 173, dod. TG, s. 4
Plac targowy w Radzionkowie.
716. Za tydzień otwarcie szlaku Leśno Rajza /
SZEN // Dz. Zach. - 30.08.2013, nr 202, dod.
TG, s. 3
729. Przy skwerze w Świerklańcu - platany
i mostek / SZEN // Dz. Zach. - 09.08.2013, nr
185, dod. TG, s. 3
Trasa rowerowa.
717. Miasta nie mogą dogadać się co do
zmiany granic / SZEN // Dz. Zach. - 2013, nr
172, s. 7
Radzionków i Piekary Śl.
718. 1,7 mln na skrzyżowanie / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 22, dod. TG, nr 4, s. 4
Przebudowa
skrzyżowania
autobusowym.
przy
dworcu
719. Wyremontowana ulica / SZEN // Dz.
Zach. - 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 2
Ulica Stoińskiego w Radzionkowie.
720. Rozbudują cmentarz / SZEN // Dz. Zach.
- 24.08.2012, nr 197, dod. TG, s. 5
Tworóg.
721. Polecimy już na Maderę / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 143, s. 8
722. Sołectwa bez ścieżki / SZEN // Dz. Zach.
- 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 5
Ścieżka rowerowa łącząca Miedary i Laryszów.
723. Ścieżka na koniec lata / SZEN // Dz.
Zach. - 10.08.2012, nr 186, dod. TG, s. 4
Budowa ścieżki rowerowej w nadl. Świerklaniec.
724. Drogowcy zrezygnowali z wycinki drzew.
Na razie / SZEN // Dz. Zach. - 14.12.2012, nr
292, dod. TG, s. 5
Kalety.
725. DK 78 jest w remoncie / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 141, s. 8
730. Szlaki rowerowe w mieście mają już
ponad 10 km / SZEN // Dz. Zach. 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 6
731. Radzionków: do czerwca remont na
Sobieskiego / SZEN // Dz. Zach. - 08.11.2013,
nr 261, dod. TG, s. 3
732. Remont, choć bez dotacji / SZEN // Dz.
Zach. - 13.09.2013, nr 214, dod. TG, s. 5
Miasteczko Śl.
733. Nowa sygnalizacja przy skarbówce /
SZEN // Dz. Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod.
TG, s. 5
734. 3 pasy, dużo ekranów: to nasza A1 do
Pyrzowic / SZEN, DN // Dz. Zach. - 2012, nr
129, s. 10
735. Targ w Radzionkowie ma działać częściej
/ SZEN // Dz. Zach. - 08.06.2012, nr 132, dod.
TG, s. 9
736. Nowy rowerowy szlak otworzą już we
wrześniu / SZEN // Dz. Zach. - 16.08.2013, nr
190, dod. TG, s. 4
„Leśno Rajza”.
737. Nowa ulica w mieście / SZEN // Dz.
Zach. - 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 8
Ulica Księżogórska w Radzionkowie.
738. Rynek potrzebuje inwestorów / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 15.06.2012, nr 138,
dod. TG, s. 9
Budowa rynku w Radzionkowie.
38
739. Rynek najpierw trzeba częściowo zburzyć
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 24.08.2012, nr 197, dod. TG, s. 4
Radzionków.
740. Krakowem nie będą, ale reklam dopilnują
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013,
nr 55, s. 6
Wprowadzenie „parku kulturowego”.
741. Jest trasa dla rowerzystów / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 07.09.2012, nr 209,
dod. TG, s. 8
Miasteczko Śl. - Zalew Nakło-Chechło.
742. Nowy targ dla Ruchu, a stary dla
marketu? / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 29.11.2013, nr 278, dod. TG, s. [1]
743. Oświęcimska już bez dziur? / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 06.12.2013, nr 284,
dod. TG, s. 5
744. Targowisko w kostce, a nie w błocie
i kurzu / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 28.06.2013, nr 149, dod. TG, s. 3
Radzionków.
745. Drzewa pod topór / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 30.11.2012, nr 280,
dod. TG, s. 3
Kalety.
746. Szybka trasa z powiatu na południe
regionu! / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 4
Autostrada A1.
Propozycja
zmiany
i Radzionkowa.
granic
Piekar
Śl.
751. Boje o remont trasy na Poznań /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr
106, s. 8
DK 11 w Tworogu.
752. Nowa nazwa ronda / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 28.09.2012, nr 227,
dod. TG, s. 5
Rondo im. ks. Jerzego Popiełuszki.
753. Na lotnisko jedziemy już nową
autostradą! / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2012, nr 128, s. 3
754. Reklamy tylko na parterze / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 08.03.2013, nr 57,
dod. TG, s. 3
755. Awantura o drogę w Pyrzowicach /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 15.11.2013, nr
266, dod. TG, s. 3
756. Zbudują tylko kładkę, bo nie ma
pieniędzy / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 23.08.2013, nr 196, dod. TG, s. 3
Krupski Młyn.
757. Rowerzyści górą: będzie trasa nad NakłoChechło / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 2012, nr 114, s. 6
758. Ulica zbudowana, czas na dworzec /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 02.11.2012, nr 256, dod. TG, s. 4
DW 911.
Ulica Księżogórska i projekt: „Modernizacja
budynku
po
byłym
dworcu
kolejowym
w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pod nazwą:
Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”
w Radzionkowie.
748. Nasza akcja: powiat przyjazny
rowerzystom / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 5
759. Odbiór techniczny chodnika przy ulicy
1 Maja / Michał Szewczyk // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 8, s. 17
747. Bezpieczniej będzie, ale może
w następnym roku / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 6
749. Rowerem do rezerwatu / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 14.09.2012, nr 215,
dod. TG, s. 8
Kalety.
Projekty Stowarzyszenia Trasy Rowerowe.
760. Inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych w
Kaletach / Michał Szewczyk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 17
750. Aż milion złotych mniej po korekcie
granic / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 26.07.2013, nr 173, dod. TG, s. [1]
761. Nowy bruk wokół pomnika / Michał
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 9, s. 20
Kalety.
39
762. Droga wewnętrzna przy MDK
wyremontowana / Michał Szewczyk // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 17
Kalety.
763. Nowa nakładka asfaltowa na części ulicy
Ogrodowej i ul. Orzeszkowej w Miotku /
Michał Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 8, s. 16
764. Szlakiem Gwarków // Dz. Zach. 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 7
Ścieżka rowerowa.
765. Tak wyglądają główne place miast i wsi
naszego powiatu // Dz. Zach. - 25.10.2013, nr
250, dod. TG, s. 6
766. Oswajanie skrzyżowania / Jacek Tarski //
Gw. - 2012, nr 44, s. 4
775. Gotową A1 nie jeździmy do Pyrzowic, bo
trzeba czekać na wstęgę i premiera? /
Małgorzata Węgiel-Wnuk // Dz. Zach. - 2012,
nr 120, s. 6
776. Koniczyna i trąbka / Małgorzata Węgiel //
Dz. Zach. - 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. 5
Autostrada A1.
777. Wiosenne remonty drogowe // Gw. 2012, nr 22, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
778. Wkrótce otwarcie targu. Będzie licytacja
// Gw. - 2013, nr 52, s. 9
Radzionków.
779. Wyspiańskiego - Opolska // Gw. - 2013,
nr 11, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
Rozbudowa skrzyżowania.
Skrzyżowanie ulic Wyspiańskiego i Opolskiej.
780. Zakończono roboty na Księżogórskiej //
Gw. - 2012, nr 44, s. 10
767. Trzydzieści kilometrów cool drogi / Jacek
Tarski // Gw. - 2012, nr 24, s. 10
Radzionków.
Autostrada A1.
781.
Zmiana
miejscowego
planu
zagospodarowania // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 1, s. 8
768. Teraz albo nigdy / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 6, s. 7
Miasteczko Śl.
Droga do oczyszczalni w Świerklańcu.
769. Skutek spodziewany / Jacek Tarski // Gw.
- 2013, nr 34, s. 4
Remont drogi przy ul. Litewskiej.
770. Komplet utrudnień / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 36, s. 4
Przebudowa
skrzyżowania
i Wyspiańskiego.
ulicy
Opolskiej
771. Nie przejedziesz / tk // Gw. - 2012, nr 24,
s. 2
Remont DK 11.
772. Ulica Sienkiewicza już gotowa // Kur.
Radz. - 2013, nr 5, s. [1]
Radzionków.
773. Utrudnienia przy targowisku // Gw. 2013, nr 17/18, s. 8
Radzionków.
774. W Radzionkowie powstanie nowa droga ulica Księżogórska // Dz. Zach. - 2012, nr 64,
dod. TG, nr 11, s. 5
zob. też 353, 369, 379, 959, 1201, 1237, 1855,
1869, 1911, 1914, 1915, 1917, 1918, 1920,
1921, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 2140,
2169, 2324, 2485, 2594, 5602, 5651
6.2. ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE.
PRZEDSIĘBIORSTWA. FIRMY.
SPÓŁKI
6.2.1. Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych „FAZOS”
782. Cenne obudowy / esp // Gw. - 2012, nr 3,
s. 14
6.2.2. Huta Cynku
„Miasteczko Śląskie” S.A.
783. Huta prawie sprzedana / esp // Gw. 2012, nr 40, s. 11
784. Gwarancje dla załogi / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 45, s. 10
zob. też 1490, 1491, 1499, 1571
40
6.2.3. Kaletańskie Zakłady
Celulozowo-Papiernicze
785. Kolejny krok w likwidacji KZCP /
Martyna Ganc // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 6, s. 20
786. Kaletańskie Zakłady CelulozowoPapiernicze do roku 1934 / Edward Goszyk //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 7-8
787. Kolejny krok ku likwidacji majątku
KZCP / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 10, s. 18
788. Biurowiec KZCP znalazł nowego
właściciela / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 11, s. 14
789. Likwidator KZCP sprzedał następną
nieruchomość / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 12, s. 18
790. Likwidator KZCP rozwiązuje umowę
z TAURONEM / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2013, nr 12, s. 18
791. Chcą sprzedać działki po papierni. Są
banery, będą gadżety i filmy / MANO // Dz.
Zach. - 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. [1]
792. Degradacja, rewitalizacja i 5 milionów
złotych / Jarosław Myśliwski // Gw. - 2012, nr
12, s. 13
793. Kolejny krok w likwidacji KZCP
w Kaletach / Izabela Rapczyńska // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 18
794. Kolejny krok w procesie likwidacji KZCP
/ Izabela Rapczyńska // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 10, s. 16
797. Sprawozdanie z likwidacji KZCP za lata
2011 i 2012 / Izabela Rapczyńska // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. 15
798. Biurowiec KZCP sprzedany / SZEN //
Dz. Zach. - 02.11.2012, nr 256, dod. TG, s. 2
zob. też 817, 4413, 4429, 4431
6.2.4. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Veolia Woda
799. 27 marca 2012 roku mija 10 lat od
włączenia Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
do Grupy Veolia Woda // Mont. Tarnov. 2012, nr 55, s. 16
800. Dopłata do ceny wody // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 4, s. 3
Miasteczko Śl.
801. Pytania o wodę / esp // Gw. - 2012, nr 12,
s. 19
„Światowy Dzień Wody”.
802. Ekofotki / esp // Gw. - 2012, nr 41, s. 9
Konkurs „Za co czujesz się odpowiedzialny”.
803. Można zwiedzać / esp // Gw. - 2013, nr
22, s. 10
Dzień Otwartych Drzwi.
804. Ekologicznie / esp // Gw. - 2013, nr 1,
s. 17
Konkurs Fundacji Veolia Woda.
805. Kropelka w roli głównej / esp // Gw. 2013, nr 14, s. 5
Konkurs Fundacji Veolia Woda.
806. Konkurs na plakat / esp // Gw. - 2012, nr
40, s. 12
„Eko-plakat”.
795. Kolejny etap w procesie likwidacji KZCP.
Teren o powierzchni 1.4053 ha znalazł nowego
inwestora / Izabela Rapczyńska // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 18
807. Ekologicznie / esp // Gw. - 2012, nr 17,
s. 10
796. Kolejna nieruchomość przejęta przez
gminę od likwidatora KZCP / Izabela
Rapczyńska // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 12, s. 18
808. Taryfy 2013-2014 / Agnieszka Nowak //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 4, s. 7
Konkurs „Dotacje na Eko-akcje” fundacji Veolia
Woda.
Ceny za wodę i ścieki w gminie Miasteczko Śl.
809. Wieże ciśnień dawniej i dziś // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 63, s. 16
41
810. Woda i ścieki - taryfy 2012-2013 //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 4, s. 2
6.2.7. Nitroerg S.A. w Krupskim Młynie
Miasteczko Śl.
823. Ze związkowcami i z uczniami / aj // Gw.
- 2012, nr 45, s. 15
zob. też 3330
6.2.5. Tarnogórska Fabryka Urządzeń
Górniczych „TAGOR”
811. Miejsca pracy? / hm // Gw. - 2013, nr 43,
s. 2
Centrum logistyczne.
812. Centrum w Tagorze / hm // Gw. - 2013, nr
42, s. 2
Centrum logistyczne.
813. Tarnogórzanie z Finami stworzą nową
firmę / SZEN // Dz. Zach. - 18.10.2013, nr
244, dod. TG, s. 5
6.2.6. Zakłady Chemiczne
„Tarnowskie Góry”
815. Kolejny etap / eka // Gw. - 2012, nr 11,
s. 2
Rekultywacja terenu po zakładzie.
816. Gala Funduszu i likwidacja bomby // Gw.
- 2013, nr 45, s. 15
817. Bombowy powiat / mir // Gw. - 2012, nr
42, s. 15
Kaletańskie
Buzka
z
pracownikami
824. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 07.09.2012,
nr 209, dod. TG, s. 2
Nagrody Izby Przemysłowo-Handlowej
Nitroerg i wójta gminy Krupski Młyn.
dla
825. Ćwiczenia w Nitroergu / SZEN // Dz.
Zach. - 09.11.2012, nr 262, dod. TG, s. 2
zob. też 2766
6.2.8. Inkubator Przedsiębiorczości
826. Szkolenie i egzamin / esp // Gw. - 2012,
nr 29, s. 3
827. Własny biznes / esp // Gw. - 2013, nr 7,
s. 3
814. Bomba z niedokończoną historią / oprac.
mir // Gw. - 2013, nr 10, s. 18
Zakłady Chemiczne i
Celulozowo-Papiernicze.
Spotkanie Jerzego
i gimnazjalistami.
828. Czy trudno założyć biznes? / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 9, s. 14
829. Załóż firmę / mir // Gw. - 2012, nr 41, s. 2
830. Załóż firmę / mir // Gw. - 2012, nr 18/19,
s. 3
831. Inkubator dla przedsiębiorczych /
Krystian Wonchała // Gw. - 2013, nr 11, dod.
Z Życia Powiatu, s. 2
Zakłady
818. Toksyczne studium przypadku / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 50, s. 6
819. Kto zapłaci rachunek za toksyczne
odpady? / Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr
50, s. 1-2
820. Rekultywacja // Gw. - 2013, nr 11, dod.
Z Życia Powiatu, s. 3
821. Rekultywacja - ciąg dalszy nastąpi // Gw.
- 2012, nr 31, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
822. Będą pieniądze na odpady? / SZEN // Dz.
Zach. - 26.04.2013, nr 98, dod. TG, s. 6
6.2.9. Inne
832. Nagie kobiety i złom. Oto kalendarz
złomowiska na rok 2013 / DN // Dz. Zach. 2013, nr 14, s. 6
833. Do Rosji / esp // Gw. - 2012, nr 8, s. 10
Zamet - Budowa Maszyn S.A.
834. Informacja z funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi za
okres od lipca do października 2013 r. // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, grudzień, s. 2
Gmina Świerklaniec.
835. Rozwój kontra spokój / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 21, s. 11
Firma Hemarpol.
42
836. Sanepid podziela obawy / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 41, s. 7
851. Nominacja do nagrody Orzeł Agrobiznesu
2013 // TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 3
Firma Hemarpol.
Bank Spółdzielczy w Tworogu.
837. Trzecie podejście / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 47, s. 8
852. Nowa opłata za wodę i ścieki na 2013 rok
// TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 5
Firma Hemarpol.
ZUK w Tworogu.
838. Kalendarz Olmetu na 2013 rok. Tym
razem to akty w plenerze // Dz. Zach. 18.01.2013, nr 15, dod. TG, s. 4
853. Ogrodowy zawrót głowy // TWG Kurier.
- 2013, nr 61, s. 6-7
839. Szwaczki chcą wypowiedzeń / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 30, s. 1-2
854. Orzeł Agrobiznesu dla tworoskiego banku
// TWG Kurier. - 2013, nr 60, s. 11
Firma ogrodnicza państwa Pysik w Wojsce.
Quartex sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Tworogu.
840. Odporni na kryzys / Hanna Kampa // Gw.
- 2013, nr 15, s. 14
855. Historia Tarmilo / SZEN // Dz. Zach. 26.07.2013, nr 173, dod. TG, s. 3
Firma Hemarpol.
841. Dostały wypowiedzenia / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 43, s. 2
856. Szwaczki bez pracy i... bez zwolnień /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 26.07.2013, nr 173, dod. TG, s. 3
Quartex sp. z o.o.
Quartex sp. z o.o.
842. 8 ton parówek dziennie / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 50, s. 14
857. 157 domów ma w te wakacje problem
z wodą / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 09.08.2013, nr 185, dod. TG, s. [1]
Zakłady Mięsne HAM.
ZUK w Tworogu.
843. Różne odcienie filcu / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 45, s. 14
Firma Profilc.
858. Kalendarz nie dla każdego / K. Świerkot,
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 17, s. 6
PHU Olmet.
844. Nova upada. Co z pracownikami? /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 10, s. 8
845. Nova zgłasza upadłość /
Kulińska // Gw. - 2013, nr 6, s. 1-2
Elżbieta
846. Z Novej do starostwa / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2013, nr 19, s. 3
847. Akt, detal, złom / mir // Gw. - 2012, nr 2,
s. 8
PHU Olmet.
848. Akty przemijania / mir // Gw. - 2013, nr
3, s. 2
859. Podpalenie? Samozapłon? / Jacek Tarski
// Gw. - 2012, nr 11, s. 3
PHU Olmet.
860.
Negatywna
opinia
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Bytomiu dotycząca przedsięwzięcia firmy
Hemarpol / Jolanta Wąsowska // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 19-21
Kalety.
861. Działalność gospodarcza w gminie Kalety
/ Aleksandra Wilk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 3, s. 19
Kalendarz PHU Olmet.
849. Nowe ceny za wodę i ścieki / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 3, s. 4
862
Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje //
Inf. Gminy Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 23
ZGK w Radzionkowie.
Świerklaniec.
850. Na własne oczy // Gw. - 2012, nr 21, s. 10
zob. też 242, 1432, 4922, 4925, 5469, 5873,
5915
Dzień Otwarty w Centralnej Oczyszczalni Ścieków.
43
6.3. TRANSPORT
Program Fly Silesia.
6.3.1. Międzynarodowy Port Lotniczy
GTL Katowice w Pyrzowicach
877. Na lotnisku budują już dłuższy pas / DN //
Dz. Zach. - 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 3
863. Z Pyrzowic do Grenoble / AM, PAP //
Gaz. Wyb. - 2013, nr 299, dod. Katowice, s. 4
878. 10 mln pasażerów linii Wizz Air / DN //
Dz. Zach. - 2013, nr 244, s. 10
864. Nowa droga startowa na lotnisku / AMC
// Dz. Zach. - 2013, nr 276, s. 6
879. Docenią biznesmenów // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 6
865. Podniebny „liniowiec marzeń” wczoraj
wylądował w Polsce / AMC // Dz. Zach. 2012, nr 268, s. 6
880. 9 mln pasażerów w 6 lat. Wiemy, kto tak
podbija wyniki Pyrzowic / Martyna Dyszka //
Dz. Zach. - 2012, nr 267, s. 7
866. Nowe połączenia lotnicze / BED, PAP //
Gaz. Wyb. - 2013, nr 115, dod. Katowice, s. 4
881. Przedłużono konsultacje / eka // Gw. 2013, nr 33, s. 8
867. Nawet Dreamliner nie jest niezniszczalny
/ Monika Chruścińska // Dz. Zach. - 2013, nr
97, s. 6
882. Nowy pas / esp // Gw. - 2013, nr 20, s. 8
Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.
868. Wielkie inwestycje potrwają przynajmniej
trzy lata / DN // Dz. Zach. - 2012, nr 28, dod.
TG, nr 5, s. 4
869. Pyrzowice są drugie a przed nami Kraków
/ DN // Dz. Zach. - 2012, nr 2, s. 4
870. Zobacz, jak zmienia się lotnisko
w Pyrzowicach. Budują nowy pas, będzie
nowy terminal i cargo city / DN // Dz. Zach. 2013, nr 147, s. 6
871. Inwestycje na lotnisku / DN // Dz. Zach. 2012, nr 22, dod. TG, nr 4, s. 2
872. Policzyli cargo / DN // Dz. Zach. - 2012,
nr 12, s. 8
873. Więcej pasażerów, nowy terminal / DN //
Dz. Zach. - 2012, nr 128, s. 6
874. Połączenie do USA, ale cargo / DN // Dz.
Zach. - 2012, nr 38, s. 7
875. Cisza, konik, kawa i „Dziennik
Zachodni”. Oto salonik dla VIP-ów
w Pyrzowicach / DN // Dz. Zach. - 2013, nr
148, s. 7
Obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska.
883. Galeria na lotnisku // Dz. Zach. 23.11.2012, nr 274, dod. TG, s. 2
884. Nowa trasa z Pyrzowic do norweskiego
Stavanger / Tomasz Głogowski // Gaz. Wyb. 2012, nr 96, dod. Katowice, s. 1
885. Pyrzowice zadbają o zamożnych
pasażerów / Tomasz Głogowski // Gaz. Wyb. 2012, nr 17, dod. Katowice, s. 6
886. Nowy pas startowy pozwoli na rozwój
Pyrzowic / Tomasz Głogowski // Gaz. Wyb. 2012, nr 18, dod. Katowice, s. 4
887. Nowa linia w Pyrzowicach / Tomasz
Głogowski // Gaz. Wyb. - 2012, nr 70, dod.
Katowice, s. 4
888. Kochamy latać nad morze / Tomasz
Głogowski // Gaz. Wyb. - 2012, nr 159, dod.
Katowice, s. 1
889. Nadal będziemy latać z Pyrzowic nad
morze / Tomasz Głogowski // Gaz. Wyb. 2012, nr 182, dod. Katowice, s. 1
890. Problem z zapalniczkami na lotnisku?
„Bomby z tego nie zrobią?” / Tomasz
Głogowski // Gaz. Wyb. - 2012, nr 237, dod.
Katowice, s. 4
876. Lecisz samolotem, a rabat masz w hotelu
lub WPKiW / DN // Dz. Zach. - 2012, nr 19,
s. 6
44
891. Ciężarówki wywiozą z lotniska wielkie
połacie ziemi / Tomasz Głogowski // Gaz.
Wyb. - 2012, nr 249, dod. Katowice, s. 4
904. Do Grenoble na narty? Można.
Z Pyrzowic / LOTA // Dz. Zach. - 2013, nr
300, s. 4
Budowa nowego pasa startowego.
892. W Pyrzowicach postawią hotel / IS // Gaz.
Wyb. - 2012, nr 43, dod. Katowice, s. 3
893. Na lotnisku w Pyrzowicach rozpoczęła się
budowa nowego, dłuższego pasa startowego /
Przemysław Jedlecki // Gaz. Wyb. - 2013, nr
52, dod. Katowice, s. 1
894. Pyrzowice dały sobie radę / Przemysław
Jedlicki // Gaz. Wyb. - 2013, nr 62, dod.
Katowice, s. 1
Awaria boeinga.
895. Tańsze parkingi na lotnisku, ale bez
pięciu minut darmowych / JM // Gaz. Wyb. 2012, nr 304, dod. Katowice, s. 4
896. Spadochroniarz wylądował z kielnią / JM
// Gaz. Wyb. - 2013, nr 105, dod. Katowice,
s. 1
905. Terminal C i parkingi / LOTA // Dz.
Zach. - 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 5
906. Z Pyrzowic polecimy do Neapolu i na
Cypr / MAC, PAP // Gaz. Wyb. - 2013, nr 56,
dod. Katowice, s. 5
907. Pyrzowice stawiają na przewozy
towarowe / Jacek Madeja // Gaz. Wyb. - 2013,
nr 267, dod. Katowice, s. 1
908. Lotnisko w Pyrzowicach wjeżdża na
szeroki tor / Jacek Madeja // Dz. Zach. - 2013,
nr 288, dod. Katowice, s. 3
909. Lotnisko w Pyrzowicach na ostatnim
miejscu w Polsce / Jacek Madeja // Gaz. Wyb.
- 2013, nr 14, dod. Katowice, s. 1
910. Polecimy na stojąco? / Jacek Madeja //
Gaz. Wyb. - 2013, nr 33, dod. Katowice, s. 4
Budowa nowego pasa startowego.
897. Nowe tanie linie z Pyrzowic / JM // Gaz.
Wyb. - 2013, nr 75, dod. Katowice, s. 4
911. Czy to jawa, czy dreamliner? / Jacek
Madeja // Gaz. Wyb. - 2012, nr 283, dod.
Katowice, s. 3
898. Na lotnisku wybudują nowy pas startowy
/ JM // Gaz. Wyb. - 2012, nr 277, dod.
Katowice, s. 5
912. Pyrzowice gotowe nawet na jumbo jeta /
Jacek Madeja // Gaz. Wyb. - 2013, nr 147, dod.
Katowice, s. 4
899. Podniebny gigant przyleciał po
przegrzewacz / JM // Gaz. Wyb. - 2013, nr
101, dod. Katowice, s. 1
913. W Pyrzowicach wylądowały wczoraj
francuskie myśliwce / MIW // Dz. Zach. 2012, nr 185, s. 2
900. Pyrzowice: 325 tysięcy pasażerów
w lipcu / JOL, PAP // Dz. Zach. - 2013, nr 182,
s. 2
914. Zamykają terminal A / MIW // Dz. Zach.
- 2013, nr 229, s. 8
901. Sokół z funkcją odstraszania / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 49, s. 15
902. Latanie z rabatem / KS // Dz. Zach. 2012, nr 172, s. 6
903. Przesadzają z lotniska / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 32, s. 8
Przenoszenie zagrożonych gatunków roślin do
Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.
915. Lądowanie z kłopotami / MZ // Dz. Zach.
- 2013, nr 61, s. 6
916. Pyrzowice: mają A1, nawigację, terminal.
I stawiają na VIP-ów / Dorota Niećko,
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
130, s. 6
917. Pyrzowice jedzą swój kawałek tortu, a na
Modlin się nie oglądają / Dorota Niećko // Dz.
Zach. - 2012, nr 173, s. 8
45
918. Pyrzowice już nie są 3. lotniskiem
w Polsce / Dorota Niećko // Dz. Zach. - 2013,
nr 10, s. 6
932. Samolot zjechał z pasa, Pyrzowice
zamknięte / PJ, OT // Gaz. Wyb. - 2013, nr 61,
dod. Katowice, s. 1
919. Trzy boeingi 757 i 10 airbusów 320
zmieści się na nowej płycie postoju / Dorota
Niećko // Dz. Zach. - 2012, nr 194, s. 6
933. Kto postawi trzy gwiazdki? / PJ // Gaz.
Wyb. - 2012, nr 167, dod. Katowice, s. 1
920. Wypatrz Dreamlinera / Dorota Niećko //
Dz. Zach. - 23.11.2012, nr 274, dod. TG, s. 5
934. Na trasie Katowice-Londyn Wizz Air
testuje opłaty za bagaż podręczny. Zapłacimy
10 euro za walizkę! / Justyna Przybytek // Dz.
Zach. - 2012, nr 159, s. 6
921. Pyrzowice: będzie hotel i salon dla VIPów. A kolej? / Dorota Niećko // Dz. Zach. 2012, nr 26, s. 6
922. 141 tysięcy 907 pasażerów: taki był
styczeń 2012 na lotnisku Pyrzowice / Dorota
Niećko // Dz. Zach. - 2012, nr 27, s. 8
923. Zobacz, jak zmieniają się Pyrzowice /
Dorota Niećko // Dz. Zach. - 2013, nr 155, s. 5
924. Przetarg na budowę pasa / Dorota Niećko
// Dz. Zach. - 2012, nr 20, s. 7
925. Eurolot nadleci do Pyrzowic. Na razie
tylko z Gdańska / Dorota Niećko // Dz. Zach. 2012, nr 184, s. 6
926. Nowa droga do portu / D. Niećko,
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 10.05.2013, nr
108, dod. TG, s. 4
927. Terroryści na pokładzie samolotu!
Pasażerów
uwolniono
na
lotnisku
w Pyrzowicach. Tak wyglądały szkolenia /
Joanna Oreł // Dz. Zach. - 25.10.2013, nr 250,
dod. TG, s. 4
928. Biura zbankrutowały, a lotnisko traci /
Cezary Orzech ; rozm. Tomasz Głogowski //
Gaz. Wyb. - 2012, nr 189, dod. Katowice, s. 2
929. Pierwsza warstwa betonu na nowej
drodze startowej // Dz. Zach. - 04.10.2013, nr
232, dod. TG, s. 3
930. (Nie)bezpieczne lotnisko? / Marcin
Pietraszewski // Gaz. Wyb. - 2013, nr 104,
dod. Katowice, s. 1
931. Bomba przy pasie / Marcin Pietraszewski
// Gaz. Wyb. - 2013, nr 97, dod. Katowice, s. 1
Budowa hotelu przy lotnisku.
935. Przed 42 laty uprowadzono pierwszy
samolot z Pyrzowic. Porwań było 10 / Justyna
Przybytek // Dz. Zach. - 2012, nr 198, s. 3
936. Pyrzowice: cztery nowe połączenia
i terminal / Justyna Przybytek // Dz. Zach. 2012, nr 296, s. 7
937. Z Pyrzowic polecimy także na Ibizę i na
Cypr / PSZ // Dz. Zach. - 2012, nr 126, s. 4
938. Bardzo jawne konsultacje / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 44, s. 2
Strefa ograniczonego użytkowania.
939. Lataj z Katowic / Iwona Sobczyk // Gaz.
Wyb. - 2012, nr 209, dod. Katowice, s. 9-11
940. Ponad 700 uwag mieszkańców / SZEN //
Dz. Zach. - 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 4
Obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska.
941. Będzie hotel przy lotnisku / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. 5
942. Znów latamy do Gdańska / SZEN // Dz.
Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 7
943. Więcej lotów Ryanaira z Pyrzowic do
Londynu / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 219, s.
3
944. Nowe rejsy z Pyrzowic. Do Neapolu i na
Cypr / SZEN // Dz. Zach. - 22.03.2013, nr 69,
dod. TG, s. 7
945. Statystyki lotniska znów niższe od
zakładanych / SZEN // Dz. Zach. - 09.11.2012,
nr 262, dod. TG, s. 4
946. Będzie nowy pas / SZEN // Dz. Zach. 27.07.2012, nr 174, dod. TG, s. 3
46
947. Koniec z lotami do Gdańska, Poznania
i Szczecina / SZEN // Dz. Zach. - 03.08.2012,
nr 180, dod. TG, s. 3
962.
Pyrzowice:
koniec
bezpłatnego
parkowania przed terminalem / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 1, s. 7
948. Na lotnisku w Pyrzowicach będzie nowy
pas startowy / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr
238, s. 6
963. Lecą na fali optymizmu, choć Wizz Air
narzeka / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 2012, nr 115, s. 8
949. Milionowy pasażer / SZEN // Dz. Zach. 21.09.2012, nr 221, dod. TG, s. 4
964. Lotnisko w Pyrzowicach pobiło kolejne
rekordy / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 5
950. Polecimy też na południe / SZEN // Dz.
Zach. - 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 3
951. Mniej pasażerów na lotnisku / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 231, s. 6
952. Dłuższe konsultacje o hałasie wokół
lotniska / SZEN // Dz. Zach. - 2013, nr 184,
s. 8
953. Nowy salonik i statystyki / SZEN // Dz.
Zach. - 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. 2
954. Słaby początek roku w porcie / SZEN //
Dz. Zach. - 08.02.2013, nr 33, dod. TG, s. 2
955. Koniec darmowej strefy parkowania w
porcie / SZEN // Dz. Zach. - 04.01.2013, nr 3,
dod. TG, s. 8
956. Chwile grozy w Pyrzowicach / SZEN //
Dz. Zach. - 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 3
957. Konsultacje przedłużone / SZEN // Dz.
Zach. - 09.08.2013, nr 185, dod. TG, s. 2
958. Ze Śląska możemy już latać do Gruzji /
SZEN // Dz. Zach. - 24.05.2013, nr 120, dod.
TG, s. 3
959. Nową autostradą A1 prosto na plac
budowy / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 3
960. Kutaisi, Chania albo Larnaka. Także tam
polecimy z Pyrzowic / Krzysztof Szendzielorz
// Dz. Zach. - 2013, nr 115, s. 5
961. Czartery poprawiają wyniki Pyrzowic /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
52, s. 8
965. Pyrzowice: długa operacja samolot, czyli
jak wyciągali z błota boeinga / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 62, s. 9
966. Pyrzowice: niemiecki odrzutowiec
wylądował z uszkodzonym silnikiem /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr
118, s. 3
967. Polecimy do Poznania / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 40, dod.
TG, nr 7, s. 2
968. Lotnisko w Pyrzowicach bez ochrony /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
38, s. 6
969. Wielki hangar w Pyrzowicach. Zmieści
się nawet Boeing 737! / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 27.07.2012, nr 174,
dod. TG, s. 3
970. Nasi mieszkańcy powitali cudo lotniczej
techniki / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 8
971. Pyrzowice: ważą się losy działek wokół
lotniska / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 2013, nr 157, s. 7
972. W Pyrzowicach częściej zobaczymy
jumbo jety / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2013, nr 105, s. 7
Budowa nowego pasa startowego.
973. Z Pyrzowic po remoncie jumbo jet
wystartuje pełny pasażerów / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 230, s. 6
974. Postój darmowy? Tak, ale nie u nas! /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr
183, s. 6
47
975. 150 mln złotych będzie kosztować
budowa pasa / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 12.10.2012, nr 239, dod. TG, s. 5
989. Już latamy do Izraela / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 31.10.2013, nr 255,
dod. TG, s. 2
976. Port zaczyna budować pas /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 30.11.2012, nr
280, dod. TG, s. 4
990. Żeby port się rozwijał potrzebne są plany
/ K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 19.07.2013, nr
167, dod. TG, s. 4
977. Z Pyrzowic nie tylko do Gruzji. Jesienią
polecimy też do Tel Awiwu i Hurghady /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
159, s. 6
991. Nowa strefa lotniska obejmie działki
i domy / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 12.07.2013, nr 161, dod. TG, s. 3
978. Pyrzowice centrum świata? Nie. To jest
nadal lotnisko regionalne / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 104, s. 5
992. Latający baron z Udetfeld / Jacek Tarski
// Gw. - 2012, nr 45, s. 19
993. Rafale - znaczy szkwał / Jacek Tarski //
Gw. - 2012, nr 33, s. 10
979. W Pyrzowicach robią swoje nawet bez
Euro 2012 na Śląsku / Krzysztof Szendzielorz
// Dz. Zach. - 2012, nr 132, s. 8
Samoloty wojskowe.
980. Region we mgle, a lotnisko nie /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
248, s. 6
Boeing 787 Dreamliner.
981. Będą połączenia z Pyrzowic i...
konsultacje z mieszkańcami / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 154, s. 4
982. Pyrzowice inwestują w VIP-owski
terminal / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 02.08.2013, nr 179, dod. TG, s. 3
994. Liniowiec marzeń / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 50, s. 14
995. Samolot za pasem / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 12, s. 9
996. Pyrzowice zbudują terminal dla VIP-ów /
TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr 131, dod.
Katowice, s. 3
997. Loty do Gdańska strzałem w dziesiątkę /
TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr 86, dod. Katowice,
s. 1
983. Jak żyć przy porcie lotniczym? Pytają
mieszkańcy Ożarowic / Krzysztof Szendzielorz
// Dz. Zach. - 2013, nr 159, s. 6
998. Lotnisko będzie słabo chronione? / TG //
Gaz. Wyb. - 2012, nr 257, dod. Katowice, s. 3
984. A Pyrzowice nie strajkowały / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 107, s. 7
999. Pyrzowice nie zarobią na mistrzostwach /
TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr 60, dod. Katowice.
s. 7
985.
Internauci
zadecydowali:
naszą
największą dumą są Pyrzowice / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 165, s. 3
1000. Lotnisko w Pyrzowicach pokaże się na
blogu / TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr 83, dod.
Katowice, s. 4
986. Mniej lotów do Egiptu. I Pyrzowice
pikują w dół / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2013, nr 200, s. 8
1001. Z Pyrzowic do Chicago / TG // Gaz.
Wyb. - 2012, nr 40, dod. Katowice, s. 6
987. Kierunki Ryanaira / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 15.02.2013, nr 39,
dod. TG, s. 4
1002. Dreamliner LOT-u przyleci na lotnisko
w Pyrzowicach / TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr
268, dod. Katowice, s. 4
988. Pyrzowice: strefa wokół lotniska do
poprawki? / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2013, nr 237, s. 8
1003. Z Pyrzowic znów latamy nad morze /
TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr 207, dod.
Katowice, s. 3
48
1004. Terminal jak nowy. Otwarcie 4 czerwca
/ TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr 105, dod.
Katowice, s. 4
1005. Od 1 czerwca polecimy do Szczecina /
TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr 105, dod.
Katowice, s. 4
1060, 1065, 1070, 1077, 1079, 1081, 1082,
1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 5262
6.3.2. Kolej. Kolej wąskotorowa
1017. Poparli zmianę / aj // Gw. - 2012, nr 36,
s. 5
Szybka kolej na lotnisko.
1006. Mniej lotów z Pyrzowic / TG // Gaz.
Wyb. - 2012, nr 27, dod. Katowice, s. 3
1007. Nowy terminal już otwarty / TG // Gaz.
Wyb. - 2012, nr 130, dod. Katowice, s. 1
1008.
Salonik
tylko
dla
VIP-ów
w Pyrzowicach / TG // Gaz. Wyb. - 2012, nr
187, dod. Katowice, s. 1
1009. Pierwszy polski Boeing 787 Dreamliner
odwiedzi dzisiaj lotnisko w Pyrzowicach. Tak
na próbę / Michał Wroński // Dz. Zach. - 2012,
nr 282, s. 4
1010. Z Pyrzowic nad morze tanio tego lata już
raczej nie polecicie / Michał Wroński // Dz.
Zach. - 2012, nr 175, s. 7
1011. Pyrzowice czekają na odrzutowiec Jana
Kulczyka / Michał Wroński // Dz. Zach. 2013, nr 110, s. 3
1012. Pyrzowickie lotnisko marzy o lądowaniu
dreamlinera / Michał Wroński // Dz. Zach. 2012, nr 265, s. 3
1013. Tanie latanie z Pyrzowic? Tak, ale nie
przed świętami i sylwestrem / Michał Wroński
// Dz. Zach. - 2012, nr 277, s. 3
1014. Dreamliner w Pyrzowicach. Po raz
pierwszy. I być może po raz ostatni / Michał
Wroński // Dz. Zach. - 2012, nr 283, s. 3
1015. To Pyrzowice są najtańszym portem
lotniczym w Europie / Marcin Zasada // Dz.
Zach. - 2013, nr 103, s. 3
1016. Zmiana terminu konsultacji // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 8, s. 3
Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska.
zob. też 1017, 1022, 1023, 1024, 1026,
1029, 1030, 1033, 1034, 1035, 1036,
1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1049,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,
1028,
1037,
1051,
1059,
1018. Znowu będzie można jeździć kolejką
wąskotorową / AM, PAP // Gaz. Wyb. - 2013,
nr 103, dod. Katowice, s. 3
1019. Jadłodajnia kolejowa pod lupą / Paweł
Bednarek // Mont. Tarnov. - 2012, nr 59, s. 13
1020. Centrum // Dz. Zach. - 30.11.2012, nr
280, dod. TG, s. 2
Dzień Kolejarza.
1021. Słaby sezon kolejki / Kamila Cichoń //
Dz. Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 8
Kolej wąskotorowa.
1022. Szybką koleją na lotnisko / Arkadiusz
Czech // Dz. Zach. - 12.04.2013, nr 86, dod.
TG, s. 7
1023. Szybką koleją na lotnisko / Arkadusz
Czech // Gw. - 2013, nr 16, s. 8
1024. Kolej do Pyrzowic. Alfabet / DN, MIW
// Dz. Zach. - 19.04.2013, nr 92, dod. TG, s. 6
1025. Przyspieszenie na linii Kalety Kluczbork / Maciej Dutkiewicz // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 15
1026. Popierają po kolei / eka, K // Gw. - 2013,
nr 15, s. 3
Szybka kolej na lotnisko.
1027. Kolejką nad zalew / eka // Gw. - 2013,
nr 26, s. 13
1028. Kolejarze o szybkiej kolei / eka // Gw. 2013, nr 26, s. 11
1029. Skuteczne protesty / esp // Gw. - 2012,
nr 20, s. 3
Szybka kolej na lotnisko.
1030. Dalej, ale taniej? / esp // Gw. - 2012, nr
37, s. 8
Szybka kolej na lotnisko.
49
1031. Sztandar maszynistów / esp // Gw. 2013, nr 47, s. 11
1045. Tu rozwój. Tu sprzeciw / Tomasz Klyta
// Gw. - 2013, nr 12, s. 11
Inwestycje kolejowe oraz szybka kolej na lotnisko.
1032. Kolejarze zapraszają / esp // Gw. - 2013,
nr 41, s. 8
80-lecie Kolejowej Magistrali Węglowej ŚląskPort.
1046.
Koleją
do
MPL
„Katowice”
w Pyrzowicach
warianty,
dylematy,
zagrożenia / Kazimierz Kłoska // Gw. - 2013,
nr 16, s. 9
1033. Kompromis? / esp // Gw. - 2013, nr 2,
s. 9
Szybka kolej na lotnisko.
Szybka kolej na lotnisko.
1047. Limuzyna na szynach / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2013, nr 10, s. 5
1034. Szybka kolej do Pyrzowic została bez
wsparcia / Tomasz Głogowski // Gaz. Wyb. 2012, nr 268, dod. Katowice, s. 2
Szybka kolej na lotnisko.
1048. Kolej ma pecha // Dz. Zach. 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 6
1035. Wiemy, jaka będzie kolej do Pyrzowic /
Tomasz Głogowski // Gaz. Wyb. - 2012, nr 49,
dod. Katowice, s. 4
Kolej wąskotorowa.
1036. Kolej na lotnisko nam odjeżdża /
Tomasz Głogowski // Gaz. Wyb. - 2012, nr
183, dod. Katowice, s. 2
Szybka kolej na lotnisko.
1037. Kolej do Pyrzowic znów ma kłopoty.
Brakuje pieniędzy i zgody / Tomasz
Głogowski // Gaz. Wyb. - 2012, nr 219, dod.
Katowice, s. 1
1049. Korzystny wariant // Gw. - 2013, nr 16,
s. 8
1050. Sezon na wąskotorówkę / Paweł
Kowolik // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
7, s. 6
1051. Na lotnisko przez Tarnowskie Góry? /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 15, s. 11
Szybka kolej.
1038. Jak koleje państwowe okpiły fabrykę //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 15
Górnośląska Wytwórnia Wagonów i Maszyn.
1052. Debata we własnym gronie / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 23, s. 7
Szybka kolej na lotnisko.
1039. Wąskotorówka znów będzie kursować
na całej trasie / JM // Gaz. Wyb. - 2013, nr
156, dod. Katowice, s. 1
1040. Dyspozytura otwarta / JT // Gw. - 2013,
nr 7, s. 3
1041. Pomagamy wąskotorówce / K // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 61, s. 9
01042
Linia kolejowa do Pyrzowic - rozsądnie,
szybko i tanio / K // Mont. Tarnov. - 2013, nr
61, s. 8
1043. Ożarowice z ugodą, Bobrowniki walczą
/ Katarzyna Kapusta // Dz. Zach. - 19.04.2013,
nr 92, dod. TG, s. 7
Połączenie kolejowe do Pyrzowic.
1044. Tną rozkład jazdy / Tomasz Klyta // Gw.
- 2013, nr 22, s. 3
1053. Świerklaniec też protestuje / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 40, s. 9
Szybka kolej na lotnisko.
1054. Chcemy jeździć limuzyną / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 12, s. 11
Szybka kolej na lotnisko.
1055. Bez alternatywy / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 23, s. 8
Szybka kolej na lotnisko.
1056. Marszałek wie. Co dalej? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 5, s. 11
Połączenie kolejowe na lotnisko.
1057. Liczył się czas // Dz. Zach. - 12.04.2013,
nr 86, dod. TG, s. 3
Budowa trasy kolejowej do Pyrzowic.
1058. Linia Kalety - Kluczbork na nowo //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 20
50
1059. Linia kolejowa do Pyrzowic - rozsądnie,
szybko i tanio // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75,
dod. TG, s. 5
1073. Wąskotorówka kursuje w weekendy
i święta / SZEN // Dz. Zach. - 05.07.2013, nr
155, dod. TG, s. 3
1060. Linia kolejowa do Pyrzowic - rozsądnie,
szybko i tanio // Gw. - 2013, nr 13, s. 9
1074. 160 lat wąskotorówki / SZEN // Dz.
Zach. - 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 2
1061. W czynie społecznym odbudują tory dla
naszej kolejki wąskotorowej / MANO // Dz.
Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 8
1075. Najstarsza taka kolej na świecie / SZEN
// Dz. Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 6
1062. Wąskotorówka do Tarnowskich Gór
jeździ. Zainaugurowała sezon wypadkiem,
ranne zostało dziecko / MANO // Dz. Zach. 2012, nr 152, s. 8
1076. Kolejarze strajkowali, bo chcą
utrzymania ulg na przejazdy pociągami /
SZEN // Dz. Zach. - 01.02.2013, nr 27, dod.
TG, s. 3
1063. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe mają
już 160 lat! / MANO // Dz. Zach. - 2013, nr
221, s. 2
1077. Wszyscy dyskutują, a trasa będzie
zielona / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 2012, nr 137, s. 7
Kolej wąskotorowa.
Szybka kolej na lotnisko.
1064. Górnośląska Kolejka Wąskotorowa od
jutra świętuje 160. urodziny! Mamy dla Was
zaproszenia / MANO // Dz. Zach. - 2013, nr
219, s. 8
1078. Wagony układają na górce / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 34, dod.
TG, nr 6, s. 3
155-lecie powstania stacji kolejowej.
1065. Pociąg do kolei / mir // Gw. - 2013, nr
15, s. 2
Szybka kolej na lotnisko.
1066. Chluba kolei / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 42, s. 8
1067. Para buch, koła w ruch / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 48, s. 11
80 lat Magistrali Węglowej Śląsk-Porty.
1068. Nasza kolejowa brama // Dz. Zach. 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 5
1069. Wąskotorówka znów wyjechała na trasę!
/ Aleksandra Slotosz // Dz. Zach. - 27.07.2012,
nr 174, dod. TG, s. 7
1079. Czy uda się zmienić trasę linii kolejowej
do lotniska? / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 01.06.2012, nr 127, dod. TG, s. 3
1080. 155 lat tarnogórskiego węzła kolejowego
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012,
nr 33, s. 7
1081. Walczą o kolej. Lepiej późno niż wcale?
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. [1]
Połączenie kolejowe do Pyrzowic.
1082. Jazda do Pyrzowic po starym torze /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
125, s. 7
Szybka kolej na lotnisko.
1070. PKP nie zmieni trasy / SZEN // Dz.
Zach. - 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 6
1071. Gala kolejarzy / SZEN // Dz. Zach. 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 2
Konkurs Przyjaciel Kolejarzy Śląska.
1072. Strajk w Tarnowskich Górach.
Związkowcy zablokowali torowisko / SZEN //
Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 8
1083. Pociągi z GPS-ami / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 15.02.2013, nr 39, dod. TG, s. 3
PKP Cargo.
1084. Pociąg retro buchał parą i dymem. Na to
czekali miłośnicy kolejnictwa / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272,
dod. TG, s. 4
51
1085. Jest porozumienie w sprawie pomocy
dla wąskotorówki / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 6
Transport autobusowy w okresie międzywojennym.
1086. Remontują wiadukty, więc kursować
będą co tydzień / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 8
PKM Świerklaniec.
Kolej wąskotorowa.
1087. Szybciej z tą szybką koleją // Dz. Zach. 19.04.2013, nr 92, dod. TG, s. 11
Połączenie kolejowe do Pyrzowic.
1088. Kolej na lotnisko? Nie wcześniej niż w
2016 / Artur Tomasik ; not. Dorota Niećko //
Dz. Zach. - 2012, nr 28, dod. TG, nr 5, s. 4
1089.
Wąskotorówka
kursuje
tylko
w weekendy // Dz. Zach. - 19.07.2013, nr 167,
dod. TG, s. 2
1097. Coraz więcej nowych autobusów //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 11
1098. Dlaczego należymy do MZKP? // TWG
Kurier. - 2013, nr 63, s. 11
1099. Dostosowanie nowych 43 autobusów
marki MAN Lion’s City do potrzeb osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach
inwalidzkich // Mont. Tarnov. - 2013, nr 61,
s. 11
PKM Świerklaniec.
1100. Dworzec otworzą po świętach // Dz.
Zach. - 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. 5
1101. Budowa dworca już na finiszu / M.
Dyszka // Dz. Zach. - 18.01.2013, nr 15, dod.
TG, s. 3
1090. Łatwiej jest opłynąć świat niż
doprowadzić kolej do Pyrzowic / Michał
Wroński // Dz. Zach. - 2013, nr 25, s. 4
1102. Czekamy na otwarcie / eka // Gw. 2013, nr 17/18, s. 3
Szybka kolej na lotnisko.
Dworzec autobusowy.
1091. Ożarowice i kolej / Michał Wroński //
Dz. Zach. - 18.01.2013, nr 15, dod. TG, s. 3
1103. Tabor wymieniony / eka // Gw. - 2012,
nr 46, s. 3
Połączenie do Pyrzowic.
1092. Burmistrz sąsiadom dobrze życzy. Jakby
co, kolej przygarnie / Michał Wroński // Dz.
Zach. - 12.04.2013, nr 86, dod. TG, s. 3
Budowa trasy kolejowej do Pyrzowic.
zob. też 1137, 1144, 2138, 3835, 3846, 3983,
4006, 5262, 5651
6.3.3. Transport miejski. Międzygminny
Związek Komunikacji Pasażerskiej
1093. Dalej, ale bliżej / aj // Gw. - 2013, nr 14,
s. 8
Połączenia autobusowe między Krupskim Młynem
a Lublińcem.
1094. CH „Gwarek” nie dla 129? / aj // Gw. 2013, nr 50, s. 5
1104. Patronie strzeż / eka // Gw. - 2013, nr 31,
s. 7
Figura św. Krzysztofa przed PKM w Świerklańcu.
1105. Autobusy pojadą rzadziej / eka // Gw. 2012, nr 33, s. 10
1106. Pocisk blokuje miasto / JT // Gw. - 2012,
nr 36, s. 1, 3
Budowa dworca autobusowego.
1107. Miesiąc poślizgu / JT // Gw. - 2013, nr 6,
s. 2
Budowa dworca autobusowego.
1108. Bliżej na 129? / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 43, s. 5
1109. Autobus tu nie stanie / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 50, s. 5
1095. Limuzyna mało luksusowa / Anna
Albrecht // Gw. - 2013, nr 30, s. 6
Przystanek przy ZSO w Kamieńcu.
Linia 820.
1110. Inteligentny system / K // Mont. Tarnov.
- 2013, nr 60, s. 8
1096. Przystanki przed kościołami / Paweł
Bednarek // Mont. Tarnov. - 2013, nr 65, s. 15
PKM Świerklaniec.
52
1111. Limuzyną do Katowic / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 47, s. 9
1112. Krótsze linie i węzły przesiadkowe /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 9, s. 8
Budowa dworca autobusowego.
1125. Oto studencka limuzyna, czyli dwie
godziny w autobusie 820 / Magdalena
Nowacka-Goik // Dz. Zach. - 2012, nr 258, s. 6
1126. Nowy wygląd // Dz. Zach. - 18.01.2013,
nr 15, dod. TG, s. 3
Budowa dworca autobusowego.
1113. Regulaminowe zakazy /
Kulińska // Gw. - 2013, nr 25, s. 7
Elżbieta
Dworzec autobusowy.
1114. Utrudnienia w centrum / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 28, s. 5
Budowa dworca autobusowego.
1115. Jedzie, nie jedzie? Można sprawdzić /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 48, s. 3
Aplikacja dla pasażerów.
1116. Pogrzeb ikarusa / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 8, s. 8
1117. Many zastąpiły Ikarusy / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 14, s. 9
1118. To już historia / KZ // Mont. Tarnov. 2012, nr 55, s. 2
PKM Świerklaniec.
1119. Kiedy dach nie chroni? / Monika Łuczak
// Gw. - 2013, nr 41, s. 5
Dworzec autobusowy.
1120. Dworzec się moczy /
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 41, s. 6
Jarosław
1127. O dworcu w Tarnowskich Górach
i nowym sezonie w Muzeum PRL / oprac.
MAO // Dz. Zach. - 2013, nr 105, s. 8
1128. Nowoczesny dworzec autobusowy już
gotowy / PJ // Gaz. Wyb. - 2013, nr 95, dod.
Katowice, s. 5
1129. Podziękowania za dworzec // Gw. 2013, nr 19, s. 7
1130.
Polityka
równych
szans
i niedyskryminacji // Mont. Tarnov. - 2013, nr
63, s. 13
PKM Świerklaniec.
1131. Prace postępują // Gw. - 2012, nr 22, s. 9
Budowa dworca autobusowego.
1132. „Przystanek Europa - regionalne
centrum obsługi psażerskiej w Tarnowskich
Górach” // Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 16
1133.
Prace
przy
dworcu
ruszą
w poniedziałek? / PSZ // Dz. Zach. 12.04.2013, nr 86, dod. TG, s. 4
Budowa dworca autobusowego.
Dworzec autobusowy.
1121. Pod obserwacją / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 20, s. 8
1134. Znamy już datę otwarcia dworca / PSZ //
Dz. Zach. - 19.04.2013, nr 92, dod. TG, s. 3
Budowa dworca autobusowego.
Dworzec autobusowy.
1122. Jazda z reklamą / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 45, s. 5
Reklamy na dworcu autobusowym.
1123. Nadal nie wiadomo, kiedy otworzą
dworzec // Dz. Zach. - 05.04.2013, nr 80, dod.
TG, s. 3
Budowa dworca autobusowego.
1124. Najbrzydsze miejsce? // Gw. - 2012, nr
44, s. 9
Dworzec autobusowy.
1135. Realizacja polityki horyzontalnej w
zakresie ochrony środowiska w PKM
Świerklaniec // Mont. Tarnov. - 2013, nr 62,
s. 9
1136. Pani prowadzi autobus / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 44, s. 15
1137. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
pociągiem i autobusem do Strzybnicy :
dokończenie / Tomasz Rzeczycki // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 55, s. 10
53
1138. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
autobusem do Lublińca / Tomasz Rzeczycki //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 63, s. 10
1149. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
autobusem do Wielowsi / Tomasz Rzeczycki //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 56, s. 12
1139. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
autobusem przez Bobrowniki / Tomasz
Rzeczycki // Mont. Tarnov. - 2013, nr 60, s. 6
1150. Dworzec jest gotowy, ale... / Paweł
Szałankiewicz // Dz. Zach. - 2013, nr 91, s. 7
1140. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
autobusem przez Bobrowniki - dokończenie /
Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. - 2013, nr
61, s. 6
1141. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
autobusem do Będzina / Tomasz Rzeczycki //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 6
1142. Dzieje komunikacji autobusowej na
terenie
Międzygminnego
Związku
Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich
Górach / Tomasz Rzeczycki. - Tarnowskie
Góry : Międzygminny Związek Komunikacji
Pasażerskiej, 2013. - 101 s. : il. kolor. ; 23 cm.
- ISBN 978-83-937314-0-4
1143. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
autobusem do Sosnowca / Tomasz Rzeczycki
// Mont. Tarnov. - 2012, nr 57, s. 10
1144. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
pociągiem i autobusem do Strzybnicy /
Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. - 2012, nr
54, s. 11
1145. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
zajezdnia autobusowa w Tarnowskich Górach /
Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. - 2013, nr
62, s. 6
1146. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
działalność przedsiębiorstwa komunikacji
miejskiej w Bytomiu na terenie MZKP (część
1) / Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. 2013, nr 65, s. 6
1151. Przystanek Europa tuż, tuż / Paweł
Szałankiewicz // Dz. Zach. - 16.11.2012, nr
268, dod. TG, s. 3
1152. Europa w Tarnowskich Górach.
Nowoczesny dworzec otwarty / Paweł
Szałankiewicz // Dz. Zach. - 2013, nr 104, s. 8
1153. Dworzec jak poligon / SZEN // Dz.
Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 5
Budowa dworca autobusowego.
1154. Busik już nie wróci / SZEN // Dz. Zach.
- 24.08.2012, nr 197, dod. TG, s. 2
Połączenie Kalety-Lubliniec.
1155. Wystawa na dworcu MZKP, ale nie jak
u Barei / SZEN // Dz. Zach. - 18.10.2013, nr
244, dod. TG, s. 7
1156. Katowice kontra Tarnowskie Góry.
Który dworzec lepszy? / SZEN, LOTA // Dz.
Zach. - 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 4
1157. MZKP i Deel będą budować dłużej /
SZEN // Dz. Zach. - 01.02.2013, nr 27, dod.
TG, s. 5
Budowa dworca autobusowego.
1158.
Nowy
dworzec
autobusowy
w Tarnowskich Górach rośnie. Będzie peron
i dziewięć przystanków / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 177, s. 6
1159. Kiedy wyasfaltują drogi? / SZEN // Dz.
Zach. - 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 2
Budowa dworca autobusowego.
1147. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
trolejbusy na ziemi tarnogórskiej / Tomasz
Rzeczycki // Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 6
1160. Droga przy dworcu bez asfaltu / SZEN //
Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 4
1148. Z dziejów komunikacji międzygminnej :
autobusem do Kalet / Tomasz Rzeczycki //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 59, s. 7
1161. Historia budowy / SZEN // Dz. Zach. 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 7
Budowa dworca autobusowego.
Dworzec autobusowy.
54
1162. Plac budowy dworca jest większy /
SZEN // Dz. Zach. - 20.07.2012, nr 168, dod.
TG, s. 4
1177. Pasażer sprawdzi na smartfonie, czy jego
autobus przyjedzie na czas / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 264, s. 8
1163. Dworzec i peron już zadaszone / SZEN
// Dz. Zach. - 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. 4
1178. Autobus się spóźnia? Idź na kawę
i kanapkę / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 16.08.2013, nr 190, dod. TG, s. 4
1164. Do PKM-u Świerklaniec dojechały 43
autobusy / SZEN // Dz. Zach. - 02.11.2012, nr
256, dod. TG, s. 4
Dworzec autobusowy.
1165. Zapalił się autobus / SZEN // Dz. Zach. 2013, nr 95, s. 9
PKM Świerklaniec.
1166. Dworzec / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr
76, dod. TG, nr 13, s. 6
1179. Bardzo tanie mercedesy / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2014, nr 10, s. 7
1180. Kawy na dworcu wciąż nie serwują /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 28.06.2013, nr 149, dod. TG, s. 4
1167. Dworzec autobusowy w Tarnowskich
Górach niemal gotowy. Będzie lepszy niż ten
w Katowicach? / SZEN // Dz. Zach. - 2013, nr
55, s. 8
1181. 30 lat w trasie i... emerytura / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 76, dod.
TG, nr 13, s. 6
1168. Zawieszone połączenia / SZEN // Dz.
Zach. - 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. 2
1182.
Alfabet
nowego
dworca
/
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 26.04.2013, nr
98, dod. TG, s. 6
Linia Kalety-Lubliniec.
PKM Świerklaniec.
1169. Zmiany na trasie z Kalet? / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 16, dod. TG, nr 3, s. 2
1183. Ikarusy przechodzą wreszcie do lamusa!
/ K. Szendzielorz ; współpr. MGL // Dz. Zach.
- 2012, nr 76, dod. TG, nr 13, s. [1]
1170. Postawili stalowe maszty / SZEN // Dz.
Zach. - 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 3
PKM Świerklaniec.
Budowa dworca autobusowego.
1171. Dworzec ma poślizg / SZEN // Dz. Zach.
- 2012, nr 151, s. 6
1184. Przystanek Europa już otwarty /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 02.05.2013, nr 102, dod. TG, s. 3
1172. Zbita szyba na nowym dworcu / SZEN //
Dz. Zach. - 2013, nr 112, s. 7
1185. Przed dworcem test zimowy / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 15.11.2013, nr 266,
dod. TG, s. 5
1173. Koniec budowy już blisko /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 28.09.2012, nr
227, dod. TG, s. 4
1186. Wypadek wyjaśnią za miesiąc? /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
166, s. 7
Dworzec autobusowy.
1174. Za brak solidarności trzeba płacić /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 20.04.2012, nr 93, dod. TG, s. 4
Wyjście Piekar Śl. z MZKP.
1175. Żegnamy autobusy z Węgier / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 74, s. 6
1176. Znów zmiany na dworcu / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 07.12.2012, nr 286,
dod. TG, s. 4
1187. W tym roku ma się zakończyć budowa
dworca! / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 4
1188. Z Krupskiego Młyna do opolskiej gminy
tylko busikiem / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 2012, nr 4, dod. TG, nr 1, s. [1]
1189. 40 linii, a w każdym autobusie GPS /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr
43, s. 6
55
1190. Fundamenty hali już zrobili / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 58, dod.
TG, nr 10, s. 3
1203. ABC rodzica i dziecka // Gw. - 2012, nr
49, s. 12
1191. Rocznica budowy dworca / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 26.10.2012, nr 251,
dod. TG, s. 4
1204. Sztuka bez granic / Anna Albrecht //
Gw. - 2013, nr 29, s. 15
1192. Tarnowskie Góry mają dworzec. I to
jaki! / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 2013, nr 101, s. 7
1205. Halo, halo? Tu HALA! / Tadeusz
Cedrowicki // Miastomania. - 2013, nr 2, s. 1213
1193. Schludny przystojniak w stolicy Białego
Śląska / Henryk Szudy // Gw. - 2013, nr 17/18,
s. 11
1206. 20 lat wyzwań / Danuta Chojnacka //
Gw. - 2013, nr 19, s. 12
Dworzec autobusowy.
1194. 20 lat Związku / Henryk Szudy // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 58, s. 6
1195. Sobotni piątek / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 35, s. 5
Zmiany w rozkładzie jazdy.
1196. Lew hybryda / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 38, s. 19
Nowe autobusy.
1197. Niewybuch wstrzymał ruch / Jacek
Tarski // Gw. - 2012, nr 14, s. 1
Budowa dworca autobusowego.
1198. Którędy na dworzec? / Jacek Tarski //
Gw. - 2013, nr 5, s. 6
Kawiarnia „Active Baby Cafe”.
Kawiarnia „Mio Caffe”.
Restauracja „Parkowa”.
1207. To już 15 lat handlowania pod
wspólnym dachem / Kinga Cichoń // Dz. Zach.
- 05.10.2012, nr 233, dod. TG, s. 5
Centrum Handlowo Usługowe HALA.
1208. Lokal ze śląskim menu / Kinga Cichoń //
Dz. Zach. - 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 6
Restauracja „Figaro” w Radzionkowie.
1209. Bank Spółdzielczy w Tarnowskich
Górach obchodzi 100-lecie działalności
w naszym powiecie / Jacek Duda ; rozm. AP //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 1, s. 7
1210. Jarmark na Letochów / eka // Gw. 2012, nr 50, s. 10
1211.
Strefa
sprzeciwu
/
Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 17, s. 7
1199. Zagrożony termin / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 4, s. 5
Strefa logistyczna w Czekanowie.
Zamknięcie ul. Pokoju.
1212. W Kaletach zostanie otwarta nowa
Kancelaria Radcy Prawnego / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 15
1200.
Rozbiórka
wiat,
wylewanie
fundamentów / Małgorzata Węgiel // Dz. Zach.
- 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. [1]
Budowa dworca autobusowego.
1213. Podsumowanie jarmarku / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 4
Jarmark Wielkanocny w Kaletach.
1201. Zmiany w centrum. Koniec z jazdą na
pamięć // Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod.
TG, s. 3
1214. Sztuka w boksie C2 / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 24, s. 14
Budowa dworca autobusowego. Przebudowa dróg.
Śląskie Centrum Hurtu „Gwarek”.
zob. też 2169, 2624
1215. Kawa dobrze skomponowana / Alicja
Jurasz // Gw. - 2013, nr 9, s. 13
6.4. HANDEL I USŁUGI
1202. 15 lat piekarni-cukierni w Świniowicach
// TWG Kurier. - 2012, nr 50, s. 8
Kawiarnia „Active Baby Cafe”.
1216. Boom na kotlet / Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 11, s. 14
Lokale gastronomiczne w mieście.
56
1217. Handlarze spod chmurki / Hanna Kampa
// Gw. - 2013, nr 7, s. 14
1231. Pałac Kawalera zaprasza // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, grudzień, s. 7
Handel uliczny.
1218. Gdzieś trzeba się załatwić / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 7, s. 5
1232. Dąb Biznesu dla Banku Spółdzielczego
w Tworogu / rt // Now. Ziel. Gm. - 2013, nr
22, s. 3
Toalety przy targu.
1219. To czas kupowania? / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 16, s. 1-2
Rynek nieruchomości.
1220. Kawiarnia dla dużych i małych / [rozm.]
Magdalena Szwajlik // Miastomania. - 2013, nr
1, s. 9
Kawiarnia „Active Baby Cafe”.
1221. „Spichlerz” sprzedaż odwołana
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 50, s. 8
/
1233. Cudze chwalicie, swego nie znacie...
Bank Spółdzielczy w Tworogu obchodzi 60 lat
/ Julia Swoboda // TWG Kurier. - 2013, nr 62,
s. 14-15
1234. Szable, len i pejzaże // Gw. - 2012, nr
42, s. 11
Galeria w ŚCH „Gwarek”.
1235. Nowa knajpka w mieście / SZEN // Dz.
Zach. - 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 8
Restauracja „Spichlerz” w Żyglinku.
Klubokawiarnia
Krakowskiej.
1222. II kaletański Jarmark Bożonarodzeniowy
/ Marian Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 1, s. 7
1236. Jest nazwa dla galerii / SZEN // Dz.
Zach. - 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. 3
1223. Budują nowy hotel / LOTA // Dz. Zach.
- 16.11.2012, nr 268, dod. TG, s. 5
1237. Budują nowe domy i ścieżki rowerowe /
SZEN // Dz. Zach. - 01.06.2012, nr 127, dod.
TG, s. 5
1224. Ładniej i smaczniej // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, kwiecień, s. 5
Pałac Kawalera.
1225. Wyjątkowy jubilat / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2012, nr 36, s. 20
100-lecie Banku Spółdzielczego w Tarnowskich
Górach.
1226. Na wiosnę i lato // Gw. - 2012, nr 14,
s. 10
na
Rynku,
rewitalizacja
ul.
Galeria Gwarek.
Stare Tarnowice.
1238. Market i pasaż gotowe w tym roku /
SZEN // Dz. Zach. - 24.08.2012, nr 197, dod.
TG, s. 3
1239. Andrzejki w mieście / SZEN // Dz.
Zach. - 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 12
Klub „Dekada”.
Pokaz mody w ŚCH „Gwarek”.
1240. Budują hotel / SZEN // Dz. Zach. 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 2
1227. Nowoczesny ale z tradycją, czyli 60lecie Banku Spółdzielczego w Tworogu //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 21, s. 6
1241. Smaczny triumf „Gościnnej” / SZEN //
Dz. Zach. - 12.07.2013, nr 161, dod. TG, s. 7
1228. Nowoczesny, ale z tradycją, czyli 60lecie Banku Spółdzielczego w Tworogu //
TWG Kurier. - 2013, nr 61, s. 11
1229. Oberża na włoską i śląską nutę // Gw. 2013, nr 36, s. 17
Restauracja „Oberża Szara”.
Restauracja w Kaletach zwycięzcą plebiscytu na
najlepszy lokal gastronomiczny w powiecie.
1242. Na Rynku więcej kawiarenek różnych
restauracji / SZEN // Dz. Zach. - 08.03.2013,
nr 57, dod. TG, s. 3
1243. Góral najemcą / SZEN // Dz. Zach. 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 7
Nowy lokal gastronomiczny na rynku.
1230. Nowe sklepy w Czerwonej Torebce /
Maria Olecha // Dz. Zach. - 24.05.2013, nr
120, dod. TG, s. 5
1244. Nowe restauracje / SZEN // Dz. Zach. 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 2
57
1245. Na Zamkowej powstaje hotel / SZEN //
Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272, dod. TG, s. 2
1258. Oto świąteczna zagadka: kiedy otworzą
te sklepy? / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 3
1246. Klubokawiarnia otwarta / SZEN // Dz.
Zach. - 09.11.2012, nr 262, dod. TG, s. 2
Stare Tarnowice, Świerklaniec.
1247. Powoli zdradzają tajemnice klubu /
SZEN // Dz. Zach. - 14.09.2012, nr 215, dod.
TG, s. 9
1259. Kawiarenka inna niż wszystkie /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 8
Kawiarnia „Active Baby Cafe”.
Klubokawiarnia na rynku.
1248. Nie ma pieniędzy na pierwszą galerię
handlową w mieście? / SZEN // Dz. Zach. 22.02.2013, nr 45, dod. TG, s. 6
1249. W świerklanieckim Ogrodzie Śląskim
dzieciaki uczą się ogrodnictwa / SZEN // Dz.
Zach. - 08.02.2013, nr 33, dod. TG, s. 8
Warsztaty dla dzieci.
1250. 2 widelce dla Bricka od tajemniczego
klienta. To nagroda! / SZEN // Dz. Zach. 08.11.2013, nr 261, dod. TG, s. 3
1251. Wymień albo sprzedaj / SZEN // Dz.
Zach. - 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 4
Pchli targ w Miasteczku Śl.
1260. Trzy gwiazdki dla kamienicy / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 20.04.2012, nr 93,
dod. TG, s. 6
Budowa hotelu, biurowca i pasażu handlowego.
1261. Czynsz dla klubokawiarni na Rynku
jednak za wysoki / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 09.08.2013, nr 185, dod. TG, s. 5
1262. Hotelarski biznes rozwija się / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 30.11.2012, nr 280,
dod. TG, s. 6
Miasteczko Śl., Tarnowskie Góry, Pyrzowice.
1263. Najważniejsze są gościnność i smak /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 19.07.2013, nr 167, dod. TG, s. 4
1252. Sklep z kawą przy ratuszu / SZEN // Dz.
Zach. - 22.11.2013, nr 272, dod. TG, s. 5
Restauracja „Gościnna” w Kaletach zwycięzcą
plebiscytu na najlepszy lokal gastronomiczny
w powiecie.
1253. W ogródku Bricka dostaniesz nawet
koc! / SZEN // Dz. Zach. - 26.07.2013, nr 173,
dod. TG, s. 4
1264. To już koniec pewnej dekady / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 27.09.2013, nr 226,
dod. TG, s. 6
Lokale gastronomicze w Tarnowskich Górach.
Restauracja „Kopuły”.
1254. Franta projektuje kamienicę / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 92, s. 7
Budowa hotelu przy ul. Zamkowej.
1265. Rynek bez Kopuł i reklam /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 04.10.2013, nr
232, dod. TG, s. 4
1255. Tarnowskie wpadki / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 04.05.2012, nr 103,
dod. TG, s. 4
1266. Dobry adres: Rynek 10 / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 64, dod.
TG, nr 11, s. 3
Budowa galerii handlowej.
Restauracja i klub „Brick”.
1256. Market stanie w Bobrownikach? Kto wie
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 09.11.2012, nr 262, dod. TG, s. [1]
1267. Nowe lokale na starówce. Który
najlepszy? Zobaczcie / Krzysztof Szendzielorz
// Dz. Zach. - 05.04.2013, nr 80, dod. TG, s. 5
1257. Telewizja cyfrowa zawitała do powiatu
tarnogórskiego / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 26.04.2013, nr 98, dod. TG, s. 3
1268. Mikołaj przyjedzie na saniach /
Magdalena Szwajlik // Miastomania. - 2013, nr
2, s. 11
Kawiarnia „Active Baby Cafe”.
1269. Tworóg // Dz. Zach. - 05.04.2013, nr 80,
dod. TG, s. 2
58
Bank Spółdzielczy w Tworogu laureatem konkursu
„Orzeł Agrobiznesu”.
1270. W SKO pieniądze zbieramy // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 13
Konkurs Banku Spółdzielczego w Tworogu.
1271. W świątecznej aurze // Kur. Radz. 2013, nr 6, s. 5
1281. Czym przyciąga gród gwarków? /
Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 45, s. 7
Warsztaty dotyczące strategii Tarnowskich Gór do
2022 r.
1282. Odpowiedź na komentarz / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 48, s. 5
Budowa budynku dydaktyczno-turystycznego przy
szybie „Sylwester”.
Jarmark w Radzionkowie.
1272. Wbrew plotkom, z planami
przyszłość // Gw. - 2012, nr 43, s. 15
na
1283. Zabytkowa kopalnia dogoniła wreszcie
XXI wiek / Iwona Sobczyk // Gaz. Wyb. 2012, nr 94, dod. Katowice, s. 3
ŚCH „Gwarek”.
1273.
Wyniki
badań
kontrolnych
przeprowadzonych
wśród
kaletańskich
przedsiębiorców
sprzedających
napoje
alkoholowe // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 7, s. 16
1274. Midiko / Tomasz Zajęcki // TWG
Kurier. - 2013, nr 61, s. 12
Działalność firmy Livenet na terenie gminy
Tworóg.
zob. też 285, 583, 607, 609, 655, 656, 678,
714, 728, 735, 740, 742, 744, 754, 773, 778
6.5. TURYSTYKA
1275. Przed sezonem / eka // Gw. - 2012, nr
23, s. 4
Zalew Nakło-Chechło.
1276. Pierścień przy rotundzie / esp // Gw. 2013, nr 47, s. 9
Budynek dydaktyczno-turystyczny przy Sztolni
„Czarnego Pstrąga”.
1277. Nadleśnictwo Świerklaniec postawiło
kolejne wiaty nad dolnym stawem w Zielonej /
jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 5
1278. Turystyczny Świerklaniec / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 4, s. 17
1279. Interes płynie / mir // Gw. - 2012, nr 36,
s. 2
Zielona.
1280. Fedrowanie z tabletami / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 22, s. 13
Nowa wystawa w Kopalni Zabytkowej.
1284. Stoisko nagrodzone // Dz. Zach. 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. 5
IV Międzynarodowe Targi Turystyki w Zabrzu.
1285. Przez park nad jezioro Chechło /
Agnieszka Strzelczyk // Dz. Zach. - 2013, nr
103, s. 13
1286. Turyści mają problem ze zwiedzaniem
miasta / SZEN // Dz. Zach. - 21.09.2012, nr
221, dod. TG, s. 3
1287. Wszyscy są górnikami. Disneyland czy
zabytek? / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 2013, nr 223, s. 7
Promowanie atrakcji turystycznych.
1288. Zwiedzaj powiat dla odznaki / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 20.09.2013, nr 220,
dod. TG, s. 5
1289. Szok! Przygotowali się na przyjazd
turystów / Krzysztof Szendzielorz ; współpr.
MANO // Dz. Zach. - 04.05.2012, nr 103, dod.
TG, s. 3
Zalew Nakło-Chechło.
zob. też 282, 431, 458, 459, 465, 1358
6.6. PARK WODNY. LODOWISKO.
SKATEPARK. HALA SPORTOWA
1290. Ewolucje z deskorolką / aj // Gw. - 2012,
nr 29, s. 8
1291. Jak spędzić wielki dzień w małym...
mieście? / Jacek Błażyński // Miastomania. 2013, nr 1, s. 10-11
Park Wodny.
59
1292. Od zmroku do świtu / esp // Gw. - 2013,
nr 19, s. 20
1306. Tricki górnolotne / mir // Gw. - 2013, nr
35, s. 8
Wystawa prac Henryka Białego.
Zawody BMX/MTB o Puchar Burmistrza Miasta.
1293. Umowa na halę / esp // Gw. - 2013, nr
26, s. 10
1307. Zima w ArtParku / mm // Gw. - 2012, nr
9, s. 18
Hala sportowa.
Wystawa prac Jerzego Borowca.
1294. Akcje na budowę / esp // Gw. - 2013, nr
20, s. 8
1308. Na miarę możliwości i... oczekiwań //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 3
Hala sportowa.
Hala sportowa.
1295. Worek medali / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2013, nr 1, s. 20
1309. Na miarę możliwości i... oczekiwań! //
Gw. - 2012, nr 11, s. 9
MKS Park Wodny.
Hala sportowa.
1296. Rower do Parku Wodnego / hm // Gw. 2012, nr 24, s. 19
1310. W parku wodnym bez zmian / Joanna
Oreł // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296, dod.
TG, s. 3
Konkurs „Park Wodny - sport, radość i zabawa”.
1297. Kredką o basenie / hm // Gw. - 2012, nr
20, s. 8
Konkurs „Park Wodny - sport, radość i zabawa”.
1298. Uśmiechnij się! / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 41, s. 19
Warsztaty śmiechojogi i śmiechoterapii w Parku
Wodnym.
1299. Mityng z rekordami / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 43, s. 24
Ogólnopolski Mityng Pływacki.
1311. Zima opóźni budowę hali? / Bartosz
Pudełko // Dz. Zach. - 13.12.2013, nr 290, dod.
TG, s. 4
Hala sportowa.
1312. Akcje za 6 milionów / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 49, s. 7
Budowa hali sportowej.
1313. Kolejny milion na halę / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 24, s. 10
Budowa hali sportowej.
1300. Pierwsza odsłona budowy hali / Alicja
Jurasz // Gw. - 2013, nr 28, s. 8
1314. Posklejali niezłe tricki / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 37, s. 13
Hala sportowa.
Zawody BMX/MTB o Puchar Burmistrza Miasta.
1301. Krok ku budowie hali / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 11, s. 8
1315. Park Wodny jest nieczynny / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 212, s. 7
1302. Pięć milionów z budżetu na halę /
Agnieszka Kochel // Gw. - 2012, nr 18/19, s. 9
1316. Pływacki mityng w parku wodnym /
SZEN // Dz. Zach. - 2013, nr 237, s. 8
Hala sportowa.
1303. Boisko pod ziemią, skatepark pod
dachem / Agnieszka Kochel // Gw. - 2012, nr
10, s. 1, 2
Hala sportowa.
1304. Pora na łyżwy. Ślizgawka już czynna /
MCH // Dz. Zach. - 06.12.2013, nr 284, dod.
TG, s. 8
1305. Teraz przerwa / mir // Gw. - 2013, nr 36,
s. 12
1317. Umowa podpisana / SZEN // Dz. Zach. 21.06.2013, nr 143, dod. TG, s. 3
Hala sportowa.
1318. Pierwsza transza na budowę hali / SZEN
// Dz. Zach. - 04.05.2012, nr 103, dod. TG, s. 4
Hala sportowa.
1319. Inwestycja za ponad 13 mln zł / SZEN //
Dz. Zach. - 07.06.2013, nr 131, dod. TG, s. 4
Hala sportowa.
Przerwa techniczna w Parku Wodnym.
60
1320. Budują halę przy Parku Wodnym /
SZEN // Dz. Zach. - 2013, nr 153, s. 7
1321. Hala już na projektach / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 12, s. 8
Hala sportowa.
1322. Pół roku do końca / SZEN // Dz. Zach. 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 5
Budowa sal sportowych w Krupskim Młynie,
Radzionkowie, Boruszowicach i Tarnowskich
Górach.
1323. Wymiary hali / SZEN // Dz. Zach. 16.08.2013, nr 190, dod. TG, s. 7
Hala sportowa.
1324. Konkurs rozstrzygnięty. Wiemy, jak
będzie wyglądała nowa tarnogórska hala
sportowa! / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 52,
dod. TG, nr 9, s. 7
Hala sportowa.
1332. Obok aquaparku stanie hala / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 145, s. 7
Hala sportowa.
1333. Górale nas lubią. Postawili dworzec,
chcą stawiać halę / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 17.05.2013, nr 114, dod. TG, s. 4
Hala sportowa.
1334. Coraz bliżej do budowy hali / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 58, dod.
TG, nr 10, s. 4
1335. Jest już projekt hali / Justyna Toros //
Dz. Zach. - 23.11.2012, nr 274, dod. TG, s. 3
Hala sportowa.
1336. Wakacje na basenach // Dz. Zach. 21.06.2013, nr 143, dod. TG, s. 3
1325. Nasz park wodny ma konkurenta / SZEN
// Dz. Zach. - 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 3
1337. Nasi zdominowali pływackie zawody /
WAW // Dz. Zach. - 12.10.2012, nr 239, dod.
TG, s. 7
1326. Mityng w Parku Wodnym / SZEN // Dz.
Zach. - 05.10.2012, nr 233, dod. TG, s. 4
Ogólnopolski Mityng Pływacki.
Ogólnopolski Mityng Pływacki.
zob. też 2926
1327. Oswajaj dziecko z wodą już od 3
miesiąca / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 6
Akcja
„Pływajcie
zdrowo”
w
ramach
„Ogólnopolskiego Tygodnia Małego Pływaka”.
1328. Tutaj podobno lato jest cały rok /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 4
1329. Budują halę, czyszczą basen / K.
Szendzielorz // Dz. Zach. - 13.09.2013, nr 214,
dod. TG, s. 4
Hala sportowa i Park Wodny.
1330. Wykopali już wielki dół i budują /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 16.08.2013, nr 190, dod. TG, s. 7
6.7. FORA GOSPODARCZE
1338. Lokalnie, ale przedsiębiorczo // TWG
Kurier. - 2012, nr 49, s. 13
Forum Przedsiębiorczości.
1339. Forum przedsiębiorczych / mir // Gw. 2012, nr 42, s. 2
1340. O przyszłości regionu / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 3, s. 6
Radzionków.
1341. Forum Przedsiębiorców / Krzysztof
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
3, s. 1
1342. O przedsiębiorczości od kuchni // TWG
Kurier. - 2013, nr 60, s. 11
Forum Przedsiębiorczości Gminy Tworóg.
Hala sportowa.
1331. Koparki przy basenie, czyli budują nam
halę / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. 4
61
7. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNE
7.1. ORGANIZACJE
POLITYCZNE, SPOŁECZNE
I MŁODZIEŻOWE
7.1.1. Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Tarnogórskiej
1353. Strażnik Dziedzictwa // Gw. - 2013, nr
51, dod. Z tarnogórskiego Ratusza, s. 3
1354. Chińscy artyści uwiecznili miasto /
SZEN // Dz. Zach. - 15.03.2013, nr 63, dod.
TG, s. 7
Interdysyplinarny plener artystyczny.
Plener Artystyczny „Srebrem Pisane”.
1355. Przewodnik to omnibus. Dobrze, gdy
jest też poliglotą / K. Szendzielorz // Dz. Zach.
- 28.06.2013, nr 149, dod. TG, s. 8
1344. Od poczty książęcej do państwowej /
Paweł Bednarek // Mont. Tarnov. - 2013, nr
61, s. 14
1356. Nasze zabytki w UNESCO? I to
pierwsze w regionie! / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 08.02.2013, nr 33, dod. TG, s. 3
1343. Pejzaże z podziemi / aj // Gw. - 2013, nr
30, s. 9
„Czwartek tarnogórski”.
Kopalnia Zabytkowa i Sztolnia „Czarnego Pstrąga”.
1345. Czwartek o Janie / esp // Gw. - 2012, nr
43, s. 10
1357. Tarnowskie Góry na liście UNESCO? /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr
28, s. 3
1346. Walec i lokomotywa / esp // Gw. - 2013,
nr 39, s. 13
Odnowienie eksponatów w Skansenie Maszyn
Parowych.
1347. Radni mówią tak / esp // Gw. - 2013, nr
28, s. 2
Starania o wpisanie Kopalni Zabytkowej na listę
UNESCO.
1348. Internowani / esp // Gw. - 2012, nr 22,
s.11
1358. Więcej turystów // Dz. Zach. 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. 2
1359. Zanocuj w domu z XVI wieku // Dz.
Zach. - 19.04.2013, nr 92, dod. TG, s. 10
Dom Wycieczkowy „Gwarek” SMZT.
zob. też 456
7.1.2. Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
„Czwartek tarnogórski”.
1360. Wycieczki / esp // Gw. - 2012, nr 17, s. 3
1349. Zjazd łowców burz / JT // Gw. - 2012, nr
32, s. 2
1350. Lista siedemnastu / Andrzej Kanclerz //
Gw. - 2013, nr 15, s. 10
„Szlakiem zabytków i historii”.
1361. Rowerem / hm // Gw. - 2012, nr 24, s. 2
Rajd „Doliną rzeki Stoły”.
1362. W PTTK / hm // Gw. - 2012, nr 40, s. 11
„Czwartek tarnogórski”.
Spotkanie z Dariuszem Gackiem.
1351. Patriotycznie zakręceni / Marek Kandzia
; rozm. K. Szendzielorz // Dz. Zach. 22.11.2013, nr 272, dod. TG, s. 2
1363. Już pół wieku oprowadzają turystów //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 8
Rozmowa z Markiem Kandzią.
1364. Jubileusz na dwóch kółkach / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 15, s. 13
1352. Strażnik dziedzictwa / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 47, s. 1, 9
40-lecie Klubu
„Jutrzenka”.
Turystyki
Rowerowej
PTTK
62
1365. Rajd w Tarnowskich Górach / SZEN //
Dz. Zach. - 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 2
7.1.3. Izba Przemysłowo-Handlowa
1366. Kalety dla przedsiębiorców / aj // Gw. 2013, nr 48, s. 3
zob. też 824, 1232
7.1.4. Stowarzyszenie „Serdeczni”
1379. „Serdeczni” witają / Anna Albrecht //
Gw. - 2013, nr 37, s. 23
Dzień Otwarty.
Gala Przedsiębiorczości.
1367. Centrum // Dz. Zach. - 05.07.2013, nr
155, dod. TG, s. 2
Konkurs młodej przedsiębiorczości.
1380. Serdeczni otwarci / esp // Gw. - 2012, nr
35, s. 12
1381. Wzruszone medalistki / esp // Gw. 2012, nr 23, s. 19
1368. Gala IPH w Brynku // Now. Ziel. Gm. 2012, nr 17, s. 1
1382. Honorowi / esp // Gw. - 2012, nr 51, s. 4
1369. Złoto dla Siwca / hm // Gw. - 2013, nr 5,
s. 2
1383. Medal dla każdego / esp // Gw. - 2013,
nr 8, s. 16
Złote Laury Umiejętności i Kompetencji.
Zimowa Spartakiada Sportowa.
1370. Gala przedsiębiorców / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 16-17
1384. Święta u Serdecznych / esp // Gw. 2013, nr 52, s. 11
Kalety.
1371. Sól gospodarki / Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 36, s. 14
Nagroda „Kruszec biznesu”.
1372. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 20.09.2013,
nr 220, dod. TG, s. 2
Gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Brynku.
1373. III Gala Przedsiębiorczości / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12,
s. 17
Kalety.
1374. Prestiżowe statuetki / ŁK // Kur. Radz. 2013, nr 5, s. 5
Gala Izby Przemysłowo-Handlowej.
1375. Europejska gmina Tworóg / Alina
Łukoszek // TWG Kurier. - 2012, nr 53, s. 15
Nagrody „Kruszec Biznesu”
Przemysłowo-Handlowej.
na
gali
Izby
1376. Laureaci kruszca / mir // Gw. - 2012, nr
37, s. 23
1377. Nestorzy i kowadła / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 49, s. 15
Gala Przedsiębiorczości w Kaletach.
1378. Kruszec w ciężkich czasach / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 35, s. 7
1385. Na rowerze z czekami / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 18/19, s. 22
Goście z Holandii.
1386. Szczodry Serdecznym / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 10, s. 17
1387. Bezinteresowna dobroć / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 23, s. 10
15-lecie działalności.
1388. Pieniądze Ślązaka Roku pomogły
zakupić
tarnogórskim
„Serdecznym”
nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny / SZEN //
Dz. Zach. - 01.03.2013, nr 51, dod. TG, s. 6
1389.
Tarnogórskie
Stowarzyszenie
„Serdeczni” świętowało swoje 15. urodziny w
Miasteczku Śląskim / SZEN // Dz. Zach. 31.05.2013, nr 125, dod. TG, s. 8
1390. Ślązak Roku przekazał swoją nagrodę
dzieciom / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 2013, nr 49, s. 7
7.1.5. Tarnogórski Ośrodek Terapii
Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy
Psychologicznej „ToTu”
1391. Centrum // Dz. Zach. - 21.06.2013, nr
143, dod. TG, s. 2
Rozbudowa „ToTu”.
63
1392. Psychoterapeuta jak rzemieślnik / hm //
Gw. - 2012, nr 47, s. 22
10-rocznica powstania.
1393. Hazard - inne oblicze uzależnienia / Pior
Sobczak, Wojciech Twardowski // Gw. - 2012,
nr 36, s. 8
10-rocznica powstania.
1394. Leczenie za 40 tysięcy zł / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 46, dod.
TG, nr 8, s. 5
7.1.6. Kluby Abstynenta
1395. Trzeźwe życie / esp // Gw. - 2013, nr 11,
s. 11
I Tarnogórskie Forum Abstynenckie.
7.1.8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
1404. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów
w Speedrowerze. Koniec ligi / oprac. jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 11
TPD Kalety.
1405. Przyjaciele dzieci / esp // Gw. - 2013, nr
5, s. 21
Odznaczenia dla zasłużonych działaczy.
1406. Jesteśmy drużynowym Mistrzem Polski
Okręgu Południowego w speedrowerze! //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 12
1407. Sukcesy drużyny speedrowera TPD
Kalety / Piotr Kuder // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2013, nr 6, s. 18
1396. Informacja dla osób i ich rodzin, które
miały, bądź mają problem związany
z nadużywaniem alkoholu // TWG Kurier. 2013, nr 60, s. 3
1408.
Zakończenie
sezonu
2013
w Speedrowerze // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 11, s. 15
Klub Abstynenta „Krokusik”.
zob. też 5410
1397. Trzeźwy styl życia / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 5, s. 12
Klub Abstynenta „Jutrzenka”.
1398. Swoją ścieżką, ale ostrożnie / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 13, s. 12
I Tarnogórskie Forum Abstynenckie.
7.1.7. Hospicjum
1399. To już koniec / esp // Gw. - 2012, nr 13,
s. 12
Likwidacja stowarzyszenia „Nie lękajcie się”.
1400. Kwesta i żonkile / esp // Gw. - 2012, nr
16, s. 14
Hospicjum Królowej Pokoju.
7.1.9. Opieka nad zwierzętami
(Stowarzyszenie Przyjaciół
Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt”.
Lecznice dla zwierząt)
1409. Cichy Kąt buduje azyl // Gw. - 2013, nr
51, dod. Z tarnogórskiego Ratusza, s. 3
1410. Na azyl dla zwierzaków / esp // Gw. 2013, nr 49, s. 17
1411. Licytowali / esp // Gw. - 2013, nr 51, s. 6
Aukcja obrazów na rzecz „Cichego Kąta”.
1412. Kojce na początek / esp // Gw. - 2012, nr
14, s. 19
Budowa nowego schroniska.
1401. Zaduszki hospicyjne / esp // Gw. - 2013,
nr 44, s. 9
Hospicjum Królowej Pokoju.
1402. Pola nadziei / mir // Gw. - 2013, nr 15,
s. 2
1413. Pies i dziecko - bez obaw / Alicja Jurasz
// Gw. - 2012, nr 6, s. 16
Centrum Edukacji Kynologicznej „KynoEdukacja”.
Hospicjum Królowej Pokoju.
1414. Atak na azyl / Agnieszka Kochel // Gw.
- 2012, nr 46, s. 2
1403. Tarnogórskie hospicjum działa już 15 lat
/ SZEN // Dz. Zach. - 20.04.2012, nr 93, dod.
TG, s. 6
1415. Chce przeprosin / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 37, s. 11
Hospicjum Królowej Pokoju.
„Cichy kąt”.
„Cichy Kąt”.
64
1416. Na wiosnę // Dz. Zach. - 01.03.2013, nr
51, dod. TG, s. 8
1428. Mister poszukiwany / mir // Gw. - 2012,
nr 40, s. 11
„Cichy Kąt”.
1417. Program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2012 roku
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 2, s. 20
1418. Lek na znieczulicę / Agnieszka Reczkin
// Gw. - 2013, nr 38, s. 5
1429. Maluch trzyma się dobrze / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 42, s. 10
Konkurs „Mister 125p” i „Mister 126p”.
7.1.12. Kurkowe Bractwo Strzeleckie
1430. Tarnogórscy rycerze / esp // Gw. - 2012,
nr 36, s. 18
Budowa nowego schroniska.
1419. Nowe miejsce Cichego Kąta / SZEN //
Dz. Zach. - 13.09.2013, nr 214, dod. TG, s. 3
1420. Nowe schronisko jesienią / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 113, s. 7
1421. Zasponsoruj kojec dla psa w schronisku!
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 8
„Cichy Kąt”.
1422. Fundacja zawiadamia o przestępstwie /
Jacek Tarski // Gw. - 2013, nr 20, s. 1, 4
Schronisko w Miedarach.
zob. też 2703, 3341, 3377, 3788
7.1.10. Automobilklub Tarnogórski
1423. Trzy konkurencje / esp // Gw. - 2013, nr
23, s. 20
Regionalny
Zlot
Zmotoryzowanych
Niepełnosprawnych „U Gwarka”.
1424. Z itinererem w ręku / Hanna Maciołek //
Gw. - 2012, nr 23, s. 18
Regionalny
Zlot
Zmotoryzowanych
Niepełnosprawnych „U Gwarka”.
1425. Nowy prezes / mir // Gw. - 2012, nr 11,
s. 2
1426. Na rajdzie nie jest ważna wygrana, ale
integracja / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 01.06.2012, nr 127, dod. TG, s. 5
Tarnogórski
Rajd
Niepełnosprawnych.
Integracyjny
Osób
7.1.11. Polski Związek Motorowy.
Tarnogórski Klub Motorowy
Miłośników Małego Fiata
1427. Mister fiat / mir // Gw. - 2012, nr 38, s. 2
1431. Jubileuszowe strzelanie podczas Dni
Tarnogórskich Gwarków / Krzysztof Gwóźdź
// Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 10
1432. Związki tarnogórskiego Bractwa
Strzeleckiego
ze
Stowarzyszeniem
Czeladników Katolickich / Krzysztof Gwóźdź
// Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 8
1433. Zjazd strzelców z Europy w Tucholi /
Krzysztof Gwóźdź // Mont. Tarnov. - 2012, nr
57, s. 14
1434. „Orzeł i Róża” na piętnastolecie
Kurkowego
Bractwa
Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach / Krzysztof Gwóźdź //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 56, s. 11
1435. Nowy król i marszałkowie / Krzysztof
Gwóźdź // Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 14
1436. Dawne pieczęcie Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach / Krzysztof Gwóźdź //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 61, s. 14
1437. Intronizacja nowej Rady Królewskiej
Kurkowego
Bractwa
Strzeleckiego
w Pszczynie / Krzysztof Gwóźdź // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 63, s. 14
1438. Obchody 15-lecia Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego
w
Tarnowskich
Górach
rozpoczęte / Krzysztof Gwóźdź // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 54, s. 14
1439. Pamiątki po obchodach 150-lecia
Kurkowego
Bractwa
Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach / Krzysztof Gwóźdź //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 59, s. 14
1440. Na Kongres do Tarnowskich Gór /
Andrzej Janicki, Krzysztof Gwóźdź // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 65, s. 14
65
1441. Kurkowi bracia na strzelnicy / oprac. esp
// Gw. - 2013, nr 19, s. 21
1455. Co z pałacem? / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 11, s. 11
DPS w Miedarach.
1442. Srzelanie o króla / mir // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 3
1443. Statuetka św. Wacława w Tarnowskich
Górach // Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 10
zob. też 1950
7.1.13. Domy Pomocy Społecznej
1444. 20 lat DPS-u „Przyjaźń” // Gw. - 2012,
nr 44, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
1445. Integracyjne jasełka / aj // Gw. - 2013, nr
5, s. 20
1456. Zakończenie zajęć praktycznych
w ramach projektu pn. Opiekun osób starszych
- wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 11, s. 14
DPS Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza.
1457. „Letnie Spotkanie Przyjaciół Naszego
Domu” // Wieść z Gminy. - 2012, nr 5, s. 4
DPS w Miedarach.
1458. Noc świętojańska w DPS w Łubiu //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 5, s. 4
DPS „Przyjaźń”.
1446. Młodzi i seniorzy / esp // Gw. - 2013, nr
43, s. 12
Dzieci z Przedszkola nr 20 w DPS „Przyjaźń”.
1447. Randka w DPS-ie / esp // Gw. - 2013, nr
48, s. 24
„Promowanie talentów 2013” w DPS „Przyjaźń”.
1448. Dzielcie się szczęściem / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 41, s. 21
1459. Nowa winda w DPS // Dz. Zach. 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 2
DPS „Przyjaźń”.
1460. Przetrwali, a teraz planują przyszłość //
Gw. - 2012, nr 22, dod. Z Życia Powiatu, s. 1
DPS w Miedarach.
1461. Spełnione standardy // Wieść z Gminy. 2012, nr 3, s. 1, 5
DPS w Miedarach.
20-lecie DPS „Przyjaźń”.
1449. Piknik w ocalonym DPS-ie / Alicja
Jurasz // Gw. - 2012, nr 26, s. 13
DPS w Miedarach.
1462. Standardy w DPS // Gw. - 2013, nr 11,
dod. Z Życia Powiatu, s. 2
DPS w Miedarach.
1450. Zręczni seniorzy / K // Gw. - 2012, nr
22, s. 27
1463.
Opuścili
zabytkowy
pałac
/
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 58,
dod. TG, nr 10, s. 6
X Spartakiada Domów Pomocy Społecznej.
DPS w Miedarach.
1451. Przegląd artystyczny / K // Gw. - 2012,
nr 50, s. 16
1464. Pomysł na pałac, który wcześniej się nie
sprawdził / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 24.05.2013, nr 120, dod. TG, s. 8
DPS „Przyjaźń”.
DPS w Miedarach.
1452. Jasełka w domu pomocy / K // Gw. 2013, nr 4, s. 18
DPS „Przyjaźń”.
1453. Pomocny procent / K // Gw. - 2013, nr 8,
s. 20
7.1.14. Kluby Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
1465. Z zadumą i uśmiechem / aj // Gw. 2012, nr 16, s. 15
DPS „Przyjaźń”.
Klub Seniora „Relaks” w Krupskim Młynie.
1454. Andrzejkowe maski / K // Gw. - 2012, nr
47, s. 9
1466. Budząc serca // TWG Kurier. - 2013, nr
57, s. 16
DPS „Przyjaźń”.
Opłatek dla seniorów w Świniowicach.
66
1467. Seniorzy z osiedla / esp // Gw. - 2012, nr
25, s. 21
50-lecie działalności KGW w Ossach.
Koło PZERiI w Starych Tarnowicach.
1481. Mistrzynie rodzimej kuchni // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 5
1468. Aby razem być / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2012, nr 23, s. 19
Nowa Wieś Tworoska.
15-lecie powstania klubu „Sami Swoi”.
1482. Nagroda dla gospodyń // TWG Kurier. 2013, nr 67, s. 13
1469. Na wczasy / hm // Gw. - 2012, nr 27,
s. 13
Nowa Wieś Tworoska.
1470. Dzień inwalidy / hm // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 16
1483. Rękodzieło w Nakle Śląskim // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2012, lipiec, s. 7
Koło PZERiI na Osadzie Jana.
1484. Sto lat dla KGW! // TWG Kurier. 2012, nr 51, s. 8
1471. Kapturkowy karnawał / hm // Gw. 2013, nr 7, s. 22
Tworóg.
„Sami Swoi”.
1472. Wczasy i... / JT // Gw. - 2013, nr 11,
s. 17
Wycieczki PZERiI.
1473. Wesoło u seniorów / K // Gw. - 2013, nr
19, s. 10
Koło PZERiI w Starych Tarnowicach.
1474. Srebrny jubileusz / K // Gw. - 2013, nr
46, s. 16
Koło PZERiI w Starych Tarnowicach.
1475. Emeryci znad Dramy / K // Gw. - 2013,
nr 7, s. 22
Klub PZERiI w Zbrosławicach.
1476. Rozmowy o ważnych sprawach / mm //
Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 7
Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie.
1477. Radość z życia / mm // Gw. - 2012, nr
17, s. 20
Dzień Inwalidy w PZERiI.
1478. Wakacyjne wycieczki emerytów
i rencistów / Alicja Ossowska // Kur. Radz. 2013, nr 4, s. 14
Radzionków.
1479. U seniorów / Joanna Ostafin // Now.
Ziel. Gm. - 2012, nr 15, s. 3
Klub Seniora „Relaks”.
7.1.15. Koła Gospodyń Wiejskich
1480. Złote gospodynie / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 48, s. 15
zob. też 1861
7.1.16. Stowarzyszenie Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii
„Zielona Ziemia”
1485. Przepisy i życie / eka // Gw. - 2013, nr
13, s. 19
Spotkanie z Bernardem Błaszczykiem.
1486. Porządki z ekologami / eka // Gw. 2013, nr 22, s. 5
1487. Rodzinne sprzątanie / eka // Gw. - 2013,
nr 20, s. 15
1488. Śmieci - rewolucja / eka // Gw. - 2013,
nr 15, s. 8
Konferencja „Szukamy rady na odpady”.
1489. Czyste miasto / eka // Gw. - 2012, nr 3,
s. 10
1490. Nasi EkoAktywni / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2012, nr 10, s. 13
Wyróżnienie dla Fundacji na rzecz Dzieci
„Miasteczko Śląskie” oraz stowarzyszenia „Zielona
Ziemia”.
7.1.17. Fundacje
1491. Dotacja dla Fundacji // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 4, s. 8
Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.
1492. Gwiazdorski kalendarz z ważnym
przesłaniem // Dz. Zach. - 28.12.2012, nr 302,
dod. TG, s. 7
Fundacja „Świadomi Rodzice”.
67
1493. Z idolami przez cały rok / hm // Gw. 2013, nr 1, s. 14
zob. też 1490, 1571, 4239, 4245, 4289, 4290,
4332, 4925
Kalendarz Fundacji „Świadomi Rodzice”.
7.1.18. Inne
1494. Jak nieść pomoc? / hm // Gw. - 2013, nr
37, s. 8
Szkolenia Fundacji „Świadomi rodzice”.
1506. Gospodarni hodowcy / aj // Gw. - 2012,
nr 30, s. 7
Nowa siedziba PZHGP.
1495. By być bliżej / hm // Gw. - 2012, nr 40,
s. 19
Fundacja „Świadomi Rodzice”.
1507. Koło się bawi / aj // Gw. - 2013, nr 5,
s. 25
Miedarskie Koło Kobiet.
1496. Dla najmłodszych / hm // Gw. - 2012, nr
20, s. 20
Fundacja „Fundamenty Rozwoju”.
1508. Noc Kupały / aj // Gw. - 2013, nr 28,
s. 17
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach.
1497. Kup kalendarz i wesprzyj fundację / hm
// Gw. - 2013, nr 52, s. 11
Fundacja „Świadomi Rodzice”.
1509. „Nie” dla używek / ap // Gw. - 2012, nr
45, s. 21
Stowarzyszenie „Falochron”.
1498. Schronisko? Nie u nas / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 45, s. 3
Fundacja „Ulga w cierpieniu”.
1510. Poradzą, pomogą / ap // Gw. - 2012, nr
20, s. 3
Stowarzyszenie „Falochron”.
1499. Fundacja od ciężkich tematów / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 46, s. 16
Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.
1511. By ŻYĆ BEZpieczniej / oprac. ap // Gw.
- 2013, nr 8, s. 5
Stowarzyszenie „Falochron”.
1500. Rodzinne spotkania / SZEN // Dz. Zach.
- 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 6
Tydzień Bliskości Fundacji „Świadomi Rodzice”.
1501. Ocalić od zapomnienia żydowską
przeszłość / SZEN // Dz. Zach. - 22.06.2012,
nr 144, dod. TG, s. 12
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki.
1512. Dotacja dla Stowarzyszenia // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 6, s. 2
Stowarzyszenie „Góra Jerzego” .
1513. Trzy granty / eka // Gw. - 2012, nr 30,
s. 3
Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego.
1502. Instruktorzy Aikido uczą kobiety
prostych technik obrony, które mogą pomóc
im w czasie ataku / SZEN // Dz. Zach. - 2012,
nr 16, dod. TG, nr 3, s. 4
1514. Żyj ekologicznie / eka // Gw. - 2013, nr
20, s. 10
Kurs samoobrony w Fundacji „Świadomi Rodzice”.
1515. Piękne jaja / esp // Gw. - 2012, nr 13,
s. 12
1503. Sztuka zabawy / Krzysztof Szendzielorz
// Dz. Zach. - 2012, nr 64, dod. TG, nr 11, s. 11
Stowarzyszenie „Uskrzydlamy”.
Fundacja „Świadomi Rodzice”.
1516. Społemowska tradycja / esp // Gw. 2012, nr 16, s. 20
1504. Jak radzić sobie z dziećmi? / Justyna
Toros // Dz. Zach. - 19.04.2013, nr 92, dod.
TG, s. 16
Fundacja „Świadomi Rodzice”.
1505. Tydzień Bliskości w Tarnowskich
Górach / oprac. K. Szendzielorz // Dz. Zach. 05.10.2012, nr 233, dod. TG, s. 8
Akcja Fundacji „Świadomi Rodzice”.
Stowarzyszenie „Góra Jerzego”.
Spotkanie emerytów PSS „Społem”.
1517. Aktywny Zendek / esp // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 9
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego
„Zendek”.
1518. Dni otwarte / esp // Gw. - 2012, nr 39,
s. 3
68
Polski Związek Niewidomych.
DFK Kalety.
1519. Zastępca prezesem / esp // Gw. - 2013,
nr 33, s. 2
1533. Mniejszość Niemiecka. Podsumowanie
działalności w II półroczu 2012 r. / Franz Jonik
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 8
SM „Chemik”.
Stowarzyszenie „Uskrzydlamy”.
1534. Informacje Mniejszości Niemieckiej.
Koło DFK Kalety / Franz Jonik // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 12
1521. Dzień weterana / esp // Gw. - 2013, nr
41, s. 9
1535. Wsparcie z zagranicy / JT // Gw. - 2012,
nr 41, s. 10
1520. Wianki na placu Floriana / esp // Gw. 2013, nr 27, s. 11
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.
1522. Zaczarowane / esp // Gw. - 2012, nr 27,
s. 13
Stowarzyszenie „Góra Jerzego”.
1523. Zapalili znicze / esp // Gw. - 2013, nr 45,
s. 20
Harcerska akcja „Zapal znicz pamięci”.
1524. Otwarci / esp // Gw. - 2013, nr 39, s. 8
Polski Związek Niewidomych.
Stowarzyszenie „Uskrzydlamy”.
1536. Nie tylko wiatraki / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 29, s. 7
Stowarzyszenie „Zielona Gmina Zbrosławice”.
1537. Pełnią życia / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 40, s. 13
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach.
1538. Działka zamiast wczasów / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 39, s. 13
95-lecie istnienia ROD „Szczęść Boże”.
1525. Falochron // Gw. - 2012, nr 22, s. 9
Stowarzyszenie „Falochron”.
1526. Falochron rozbija problemy // Dz. Zach.
- 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. 5
Stowarzyszenie „Falochron”.
1527. Pierwsze loty za płoty / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 18/19, s. 11
PZHGP.
1528. Chórzyści znad Dramy / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 7, s. 12
DFK w Zbrosławicach.
1529. Jednakowe oczy / hm // Gw. - 2012, nr
41, s. 23
1539. Pszczelarze w Starych Tarnowicach /
K // Mont. Tarnov. - 2013, nr 65, s. 13
1540. Spotkania Wspólnot Mieszkaniowych /
Celina Kaczmarska // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2013, nr 11, s. 7
Miasteczko Śl.
1541. Uwolnić radość / Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 12, s. 22
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie.
1542. Specjalny jubileusz / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 49, s. 11
Polskie
Stowarzyszenie
na
z Upośledzeniem Umysłowym.
Rzecz
Osób
Dni otwarte w PZN.
1530. Zakończenie sezonu lotów kaletańskiej
sekcj PZHGP / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 12, s. 11
1531. Dawny Ośrodek Zdrowia przy ul.
1 Maja rozpoczna drugie życie / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 6
Dom Spokojnej Starości w Kaletach.
1532. Mniejszość Niemiecka w 2011 roku /
Franz Jonik // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 3, s. 8
1543. Czeka ich ciemność / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 47, s. 21
Polski Związek Niewidomych.
1544. Zlatują od 30 lat / Tomasz Klyta // Gw. 2013, nr 37, s. 11
Klub Turystyki Caravaningowej „Gwarek”.
1545. Niebanalne szale / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 1, s. 18
Stowarzyszenie „Uskrzydlamy”.
69
1546. Cuda na święta / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 47, s. 12
Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śl.
1547. Wspólny sukces / Agnieszka Kwoka //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 20
Stowarzyszenie „Nasze Kalety”.
Konkurs Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana”.
1560. Ekoaktywne Miasteczko / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 40, s. 10
Nagroda dla Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko
Śląskie”.
1548. Zakończenie sezonu lotów kaletańskiej
sekcji PZHGP / Robert Lebek // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 4
1561. Zagraj w zielone / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 23, s. 12
1549. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Koła PZW Kalety / Jacek Lubos // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 13
1562. Nowa kadencja stowarzyszenia // TWG
Kurier. - 2012, nr 49, s. 5
1550. Tomasz Ocelok mistrzem Koła PZW
Kalety na rok 2013 / Jacek Lubos // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 15
1563. Pomóż pomagać // Gw. - 2013, nr 5, s. 9
1551. Hodują gołębie od 90 lat! / ŁK // Kur.
Radz. - 2012, nr 6, s. 6
Sekcja Radzionków PZHGP.
1552. Liczą na spółdzielnię / Hanna Maciołek
// Gw. - 2012, nr 30, s. 7
Klub Integracji Społecznej „Szansa”.
1553. Wycieczka na finał / mir // Gw. - 2012,
nr 1, s. 21
Stowarzyszenie „Nasze Kalety”.
1554. Zmienione Kalety / mir // Gw. - 2012, nr
3, s. 3
Stowarzyszenie „Nasze Kalety”.
1555. Bliżej natury / mir // Gw. - 2012, nr 34,
s. 2
Projekt „[email protected]”
Kalety”.
Stowarzyszenia
„Nasze
1556. Już po raz siódmy odbyły się Manewry
Ratownictwa Jaskiniowego / MLG // Dz. Zach.
- 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 7
1557. Ekologiczny marsz / mm // Gw. - 2012,
nr 15, s. 21
Happening Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śl.
1558. Każda rodzina ma historię / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 1, s. 14
Konkurs Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana”.
Dotacja dla Stowarzyszenia „Nasze Kalety”.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg.
1% podatku na OPP.
1564. Pobiją rekord Guinnessa? / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 32, s. 16
Stowarzyszenie „Nasze Kalety”.
1565. Pokazali się z dobrej strony / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 48, s. 16
Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania
„Brynica to nie granica”.
1566. 90 lat zbiórek / Agnieszka Reczkin //
Gw. - 2013, nr 41, s. 12
ZHP.
1567. Z życia Stowarzyszenia / Maria Rogocz
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 10
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach.
1568. To już szósta rocznica założenia / Maria
Rogocz // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
1, s. 5-6
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach.
1569. Siódma rocznica / Maria Rogocz // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 2, s. 7
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach.
1570. Przygoda historyczna i obywatelska /
Maria Rogocz // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 6-7
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach.
1571. Rozstrzygnięto konkursy // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 4, s. 8
Dotacje dla Stowarzyszenia „Góra Jerzego”
i Fundacji na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.
1559. Rodzina z przyszłością / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 1, s. 11
70
1572. Nowe stroje na trzydziestolecie / Paweł
Ryś // Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 2
Klub Turystyki Caravaningowej „Gwarek”.
1585. Zakończenie sezonu lotów kaletańskiej
sekcji PZHGP // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 12, s. 11
1573. Spotkanie opłatkowe / Bernadeta Stolka
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 9
1586. Związek zaprasza / oprac. mir // Gw. 2013, nr 31, s. 7
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach.
1574. Stowarzyszenie o tym, co było i będzie //
TWG Kurier. - 2013, nr 59, s. 13-14
Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej w Tarnowskich Górach.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg.
zob. też 3424, 4403, 4416, 4417, 4488, 4584,
5460, 5494, 5906
1575. Pomogą po wypadku / SZEN // Dz.
Zach. - 20.04.2012, nr 93, dod. TG, s. 4
7.2. ŻYCIE POLITYCZNE.
WYBORY. PARTIE
Stowarzyszenie Pomocy Uczestnikom Wypadków
Drogowych „CASUS”.
1576.
Jubileusz
Klubu
Taterników
Jaskiniowych / SZEN // Dz. Zach. 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 9
1577. Od 13 lat tworzą dom dla dzieci / SZEN
// Dz. Zach. - 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 3
Rodzinny Dom Dziecka w Świerklańcu.
1578. Ćwiczyli w kamieniołomach / SZEN //
Dz. Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 6
IX Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego
Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego.
1579. Tarnogórski Hufiec ZHP działa już od
90 lat / SZEN // Dz. Zach. - 04.10.2013, nr
232, dod. TG, s. 4
1580. Jubileusz harcerzy / SZEN // Dz. Zach. 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 4
1581. Szkolenie z ratowania / SZEN // Dz.
Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 6
Stowarzyszenie „Góra Jerzego”.
1582. Głodują, bo walczą o lekcje historii
i fizyki / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 2012, nr 90, s. 6
NSZZ „Solidarność”.
1583. Wielkanocne spotkanie / Elżbieta
Szmalenberg // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 4, s. 9
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach.
1584. Tańcząca prelegentka / Jacek Tarski //
Gw. - 2013, nr 13, s. 11
Stowarzyszenie „Uskrzydlamy”.
1587. 15 mandatów i wątpliwości / aj // Gw. 2012, nr 48, s. 7
Okręgi wyborcze w Zbrosławicach.
1588. Radzionków głosował / eka // Gw. 2012, nr 11, s. 2
Wybory uzupełniające do Rady Miasta.
1589. Podział krzywdzący? / esp // Gw. - 2012,
nr 43, s. 12
Okręgi wyborcze w Ożarowicach.
1590. Wybory uzupełniające w Okręgu
Wyborczym nr 4 (Drutarnia), niedziela 26
lutego 2012 r. / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 2, s. 14
Kalety.
1591. Z sołtysem, bez funduszu / Alicja Jurasz
// Gw. - 2012, nr 46, s. 14
Potępa.
1592. Będzie referendum / K // Gw. - 2012, nr
33, s. 2
Odwołanie burmistrza w Zbrosławicach.
1593. Bliżej referendum / K // Gw. - 2012, nr
29, s. 2
Odwołanie wójta Zbrosławic.
1594. Nie w parafialnym / K // Gw. - 2013, nr
10, s. 8
Obwody wyborcze w gminie Zbrosławice.
1595. Komisarz wyręczy radnych? / K // Gw. 2012, nr 44, s. 2
Okręgi wyborcze w gminie Zbrosławice.
1596. Radni walczą z wojewodą / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 47, s. 1-2
Okręgi wyborcze w mieście.
71
1597. Podzieleni okręgami / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2012, nr 40, s. 3
1610. Poseł lekceważy burmistrza? / SZEN //
Dz. Zach. - 13.09.2013, nr 214, dod. TG, s. 2
Wybory do Rady Miejskiej.
Wybory samorządowe.
1598. Wyścig do rad gmin / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 7, s. 2
1611. Minister na zamku / SZEN // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 6
Wybory
uzupełniające
Radzionkowie i Kaletach.
Tarnogórski Salon Polityczny.
w
Świerklańcu,
1599. Kalety gościły profesora Jerzego Buzka /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 2, s. 5
1600. Minister: nie ściemniam / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 23, s. 8
1612. Nowi radni już wybrani / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 2
Wybory uzupełniające w Kaletach i Świerklańcu.
1613. Znamy kandydatów w wyborach / SZEN
// Dz. Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr 7, s. 3
Wybory uzupełniające w Kaletach i Świerklańcu.
Tarnogórski Salon Polityczny.
1601. To już sto dni posłów / M. NowackaGoik // Dz. Zach. - 2012, nr 16, dod. TG, nr 3,
s. 3
1602. Nowe okręgi wyborcze / Krzysztof
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr
11, s. 3
1614. Wybory uzupełniające 26 lutego / SZEN
// Dz. Zach. - 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. 5
Wybory uzupełniające w Kaletach i Świerklańcu.
zob. też 3280
7.3. WSPÓŁPRACA MIAST
Miasteczko Śląskie.
1615. Wolontariat w Castagnole / AP // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 4, s. 4
1603. Nowe obwody głosowania / Krzysztof
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
1, s. 2
Miasto partnerskie gminy Zbrosławice.
Nowy podział Miasteczka Śląskiego na stałe
obwody głosowania.
1616. Biegi przełajowe „Laur Złotego Dębu”
2012 // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 11,
s. 9
Goście z Vitkova, partnerskiego miasta Kalet.
1604. Nowe obwody głosowania // TWG
Kurier. - 2013, nr 58, s. 4
Gmina Tworóg.
1605. Okręgi wyborcze i ich granice // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 10, s. 2
1617. Festa della Barbera // Wieść z Gminy. 2013, nr 3, s. 4
Przedstawiciele gminy Zbrosławice w Castagnole
delle Lanze.
Gmina Zbrosławice.
1618. Gdzie Sokół ma gniazdo // TWG Kurier.
- 2012, nr 52, s. 10
1606. Wyniki wyborów uzupełnających do
Rady Miejskiej w Kaletach / Marek Parys //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 3, s. 20
Współpraca Tworoga z Benovem.
1607. Poseł w sprawie zapasów / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 47, s. 2
1619. Goście, goście... w Zbrosławicach / zdj.
K. Zyga, WK // Wieść z Gminy. - 2013, nr 5,
s. [1], 4
Statystyka wystąpień Tomasza Głogowskiego.
Przedstawiciele
w Zbrosławicach.
1608. RTSK grozi referendum / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 22, s. 1-2
1620. Świętowaliśmy na Czantorii / jal // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. [1], 5
Radzionków.
1609. Krzysztof Banek / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 64, dod. TG, nr 11, s. 2
Rada Miasta Radzionków.
partnerskich
gmin
Święto Kalet w Ustroniu w ramach współpracy
miast.
1621. 1993-2013. 20 lat współpracy KaletyVitkov / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 10, s. 13
72
1622. Wizyta gości z Ustronia / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 4
Współpraca miast Ustroń i Kalety.
1635. Współpraca z Vitkovem w roku 2014 /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 8, s. 15
Kalety.
1623. Kalety gościły członków Koła Gospodyń
Wiejskich z partnerskiego Ustronia / jal // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 10
1624. Po kursach czas na wystawę prac / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 18
1636. Zapraszamy do podróży parowozem po
Morawach i czeskim Śląsku! / Jacek Lubos //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 18-19
Współpraca miast Kalety i Vitkov.
1625. Dwie dekady budowania mostu / Alicja
Jurasz // Gw. - 2013, nr 21, s. 2
1637. Wernisaż zdjęć po projekcie „Wspólnie
po Morawach i Śląsku - na rowerze, pieszo,
pociągiem” / Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 11, s. 13
Współpraca Kalet z Viktovem.
Współpraca miast Kalety i Vitkov.
1626. Znawcy śliwowicy / K // Gw. - 2012, nr
16, s. 15
1638. Tworożanie na Weselu Landshuckim /
Alina Łukoszek // TWG Kurier. - 2013, nr 64,
s. 11
Współpraca miast Kalety i Vitkov.
Współpraca Tworoga z Benovem.
1627. Partnerzy z gór / kp // Gw. - 2012, nr 28,
s. 10
Wizyta w partnerskiej
Kumhausen.
gminie
Tworoga
-
Współpraca Kalet z Ustroniem.
1639. Tego lata w Tarnalelesz... / Bogusław
Mansfeld // Wieść z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 9
1628. IFUBA 2012 i NATUR & WEIN / KS //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 5, s. 1, 4
„Miedarzanie”
Tarnalelesz.
Spotkanie miast partnerskich gminy Zbrosławice
w Brackenheim.
1629. Kwietniowy kurs
decoupeage’u
w Vitkovie // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 5, s. 18
Współpraca Kalet i Vitkova.
1630. Mieszkańcy Vitkova w Kaletach /
Marian Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 1, s. 10
1631. Miasto Kalety podpisało deklarację
o współpracy z Ustroniem / Jacek Lubos //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. [1],
14-15
1632. W Vitkovie uczczono 20 lat współpracy
partnerskiej / Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 2, s. 1, 12-13
1633. Otwarcie wystawy fotografii w Vitkovie
/ Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 10, s. 15
Współpraca miast Kalety i Vitkov.
1634. 20 lat współpracy Kalety - Vitkov /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 6, s. 23
w
partnerskiej
miejscowości
1640. Jubileusz partnerstwa / mm // Kur. Radz.
- 2013, nr 4, s. 5
Radzionków.
1641. Na rowerze pod wiatr // TWG Kurier. 2013, nr 62, s. 7-8
Rajd rowerowy „Stolice zbliżają” w ramach
współpracy powiatów: tarnogórskiego i ErlangenHöchstadt.
1642. Partnerskie spotkanie / Agnieszka
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
4, s. 8
Gmina Miasteczko Śl.
1643. Partnerskie spotkanie w Vitkovie // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 2, s. 12
1644. Per aspera ad astra - czyli źródła
Morawy, Morawicy i Odry bez tajemnic //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 8, s. 19-20
Projekt Vitkova i Kalet pt. „Wspólnie po Morawach
i Śląsku - na rowerze, pieszo, pociągiem”.
1645. „Wspólnie po Morawach i Śląsku - na
rowerze, pieszo, pociągiem”. Wędrówki po
czeskich Jesenikach oczyma uczestnika
kolejnej części projektu / Mateusz Płonka //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. 14
73
Współpraca miast Kalety i Vitkov.
1646. „Pociągiem przez Jesenik” - za nami
pierwsza część nowego projektu z partnerskim
miastem Vitkov // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 6, s. 16
1656. Druga odsłona projektu „Wspólnie po
Morawach i Śląsku - na rowerze, pieszo,
pociągiem” za nami. Wakacje powitane! /
Monika Tyrała // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 7, s. 14-15
Współpraca miast Vitkov i Kalety.
Kalety.
1647. Styczeń-plecień czyli wizyta w Vitkovie
/ Brygida Popławska // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 2, s. 13
1657. Vitkovskie wojaże chóru „Sonata” //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. 18
Kalecianie na kursie koszykarstwa w Vitkovie.
1658. W Erlangen-Hochstadt // Gw. - 2013, nr
11, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
1648. Wyjazd kaletańskiej delegacji na
szczególne obchody do Vitkova / Eugeniusz
Ptak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 3,
s. 15-17
1659. Krouceni, kriżeni... czyli nowe
doświadczenia
na
kursie
palickovania
w Vitkovie / Ewa Wicher // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 4, s. 16
1649.
Kalety
gościły
mieszkańców
partnerskiego Ustronia / Eugeniusz Ptak //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 6
1650. „Rowerowe wędrówki” zakończyły
projekt „Wspólnie po Morawach i Śląsku - na
rowerze, pieszo, pociągiem” // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 13-14
Współpraca miast Kalety i Vitkov.
Kalecianie na kursie w Vitkovie.
1660. Jajka, wydmuszki, pisanki... Kurs
„zdobeni velikonocnich kraslic” w Vitkovie /
Dawid Wolnik // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 3, s. 13
Kalecianie na kursie zdobienia pisanek w Vitkovie.
1661. Współpraca partnerska // Gw. - 2013, nr
11, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
Powiat tucholski oraz powiat Erlangen-Hochstadt.
1651. Międzynarodowo / Joanna Skandy //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 1, 4
Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich gminy
Zbrosławice.
1652. INTERNATIONAL YOUTH WEEK Międzynarodowy Tydzień Młodzieży / Joanna
Sleziak // Wieść z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 1,
5
Wizyta młodzieży z miast partnerskich gminy
Zbrosławice.
1653. Podziękowanie Burmistrza Ustronia dla
mieszkańców Kalet / Ireneusz Szarzec // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 21
1654. Absolwenci Rolnika na Węgrzech /
SZEN // Dz. Zach. - 08.11.2013, nr 261, dod.
TG, s. 5
Współpraca Stowarzyszenia Absolwentów Szkół
Rolniczych w Nakle Śl. z miastem Bekescabe.
1655. Tenisiści stołowi z wizytą w Vitkovie /
oprac. Czesław Borecki // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 11, s. 12
Współpraca miast Kalety - Vitkov.
1662. Z wizytą we Francji // Wieść z Gminy. 2013, nr 7, s. 5
Charnay-les-macon - gmina partnerska Zbrosławic.
zob. też 1709, 3770, 4412, 4789, 4825, 4839,
5540, 5604, 5629
7.4. NAGRODY I ODZNACZENIA.
HONOROWI OBYWATELE
1663. Z marką Śląskie / aj // Gw. - 2013, nr 38,
s. 19
GCR „Repty” oraz Kalety laureatami konkursu
„Marka Śląskie”.
1664. Człowiek Roku // Inf.
Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 20
Gminy
Klaudiusz Kokot.
1665. Docenione za serce // TWG Kurier. 2012, nr 46, s. [1]
Gminna Księga Zasług w Tworogu.
1666. Kto zostanie laureatem? / eka // Gw. 2013, nr 15, s. 3
Nagroda „Orła i Róży”.
74
1667. Czekają na wybitnych / eka // Gw. 2012, nr 12, s. 3
1681. Kalety nominowane / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 21
Nagroda „Orła i Róży”.
Konkurs „Marka Śląskie”.
1668. Miasteczko nagradza / eka // Gw. - 2012,
nr 18/19, s. 15
1682. Ludzie kultury / K // Mont. Tarnov. 2013, nr 61, s. 5
Nagroda w dziedzinie kultury w Miasteczku Śl.
Nagroda burmistrza w dziedzinie kultury dla Beaty
Piegzy, Arkadiusza Skolika i chóru „Słowiczek”.
1669. Kandydatów brak / eka // Gw. - 2012, nr
13, s. 3
Nagroda Burmistrza Miasta Miasteczko Śl.
1683. Srebrne Skrzydła 2013 / K // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 65, s. 2
1670. Laureaci Orła i Róży / eka // Gw. - 2013,
nr 19, s. 3
1684. Ich wszędzie pełno / Hanna Kampa //
Gw. - 2012, nr 48, s. 11
1671. Teraz oceni kapituła / eka // Gw. - 2012,
nr 15, s. 7
Nagroda
burmistrza
w dziedzinie kultury.
Miasteczka
Śląskiego
Stafania Biel i Witold Pauly „Zasłużeni dla
wojewódzwa śląskiego”.
1685. Uskrzydlona czwórka / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 46, s. 11
Nagroda „Srebrne skrzydło”.
1672. Laureaci Orła i Róży / eka // Gw. - 2012,
nr 18/19, s. 3
1673. Dziękując za pomoc / eka // Gw. - 2012,
nr 23, s. 5
1686. Gracja i 2,5 tys. zł / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 34, s. 8
Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej.
Miejskiej
1687. Gracja dla Romana Gatysa / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 40, s. 3
1674. Trzy skrzydła / esp // Gw. - 2013, nr 47,
s. 3
1688. W zabytkowych wnętrzach / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 20, s. 9
Statuetka „Srebrne skrzydło”.
Nagroda „Orła i róży”.
1675. Zasłużony / esp // Gw. - 2012, nr 50, s. 9
1689. Sołtys i prezes ponownie nagrodzony /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 9, s. 3
Nagroda Przewodniczącego
Radzionkowa.
Rady
Jacek Woleński „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.
1676. Wyróżnienie / esp // Gw. - 2012, nr 28,
s. 9
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Wojewódzwa
Śląskiego dla Gerarda Nowaka.
Wyróżnienie w ramach kampanii „Tu mieszkam, tu
kupuję” dla redakcji „Gwarka”.
1690. Orły i Róże wręczone / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 20, s. 2
1677. Dla kogo honory? / esp // Gw. - 2012, nr
24, s. 3
1691. Ks. Twardowski: Boże Narodzenie jest
po to, by się uśmiechać do siebie / Grażyna
Kuźnik // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296, dod.
TG, s. 15
1678. Wyróżnione Miedary / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 46, s. 9
Honorowy obywatel Tarnowskich Gór.
Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”.
1679. Srebrny klucz Samorządowca Roku
2011 dla burmistrza Klaudiusza Kandzi / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 15
Kalety.
1692. Liderzy przedsiębiorczości // Gw. 2012, nr 48, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
1693. Kontynuują rodzinne tradycje / ŁK //
Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 13
Wyróżnienia na Gali Rzemiosła.
1680.
Odznaczenie
kombatanckie
dla
mieszkańców Kalet / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 12, s. 6
1694. Spiżowy Jorg przyznany / ŁK // Kur.
Radz. - 2012, nr 5, s. 6
75
1695. Nagrodzeni i niezadowoleni / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 20, s. 6
Honorowi obywatele Kalet.
Nagroda „Orła i róży”.
1710. Gerard Nowak / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 2
1696. Kiełbasa z orła i róży / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 15, s. 7
Nagroda „Orła i Róży”.
Nagroda „Orła i róży”.
1697. Nagrody „Orła i Róży” rozdane // Gw. 2012, nr 22, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
1698. Nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie
kultury // Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 14
1699. Nagrody i stypendia w sporcie rozdane //
Gw. - 2012, nr 17, s. 9
1711. Srebrne nagrody w Pałacu w Rybnej /
SZEN // Dz. Zach. - 15.11.2013, nr 266, dod.
TG, s. 4
1712. Nominacje do Orła i Róży / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 70, dod. TG, nr 12, s. 2
1713. Nagroda z powiatu / SZEN // Dz. Zach. 04.05.2012, nr 103, dod. TG, s. 4
Nagroda „Orła i Róży”.
1700. Nagrody Orła i Róży // Dz. Zach. 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 2
1714. Radzionkowianie z wizytą u krajana /
SZEN // Dz. Zach. - 06.07.2012, nr 156, dod.
TG, s. 5
1701. Nagrody Przewodnicząceg RM / oprac.
ab // Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 3
Karol Musioł.
Radzionków.
1702. Nagrody przewodniczącego // Dz. Zach.
- 01.06.2012, nr 127, dod. TG, s. 2
Rada Miasta Radzionków.
1703. Nagrody rozdane // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 5, s. 1
Nagroda
Burmistrza
w dziedzinie kultury.
Miasteczka
Śląskiego
1704. Nagrody w dziedzinie kultury // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 5, s. 2
Miasteczko Śl.
1705. Pałacowe wyróżnienia dla jazzmana
i chórzystów // Dz. Zach. - 22.03.2013, nr 69,
dod. TG, s. 7
1715. Srebrne Skrzydła / SZEN // Dz. Zach. 16.11.2012, nr 268, dod. TG, s. 2
1716. Miasto Kalety wyróżnione w konkursie
„Marka Śląskie” / Dariusz Szewczyk // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. [1]
1717. Kulturalne tuzy / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 14, s. 15
Nagroda burmistrza w dziedzinie kultury.
1718. W kręgu muzyki / oprac. esp // Gw. 2013, nr 12, s. 13
Nagroda Burmistrza Tarnowskich Gór za
osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
1719. Wyróżnieni sportowcy otrzymali
nagrody // Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 3
Nagroda burmistrza w dziedzinie kultury.
1706. Spiżowy Jorg - nominacja // Kur. Radz. 2012, nr 4, s. 7
1707. Kandydaci Orła i Róży / SZEN // Dz.
Zach. - 05.04.2013, nr 80, dod. TG, s. 2
1720. Wyróżnienie dla Miasta Kalety / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 15
Wyróżnienie za skuteczne działania na rzecz
ochrony finansów samorządowych.
zob. też 851, 854, 1434, 4331, 5518, 5519,
5529
1708. Powiatowe laury dla zespołów / SZEN //
Dz. Zach. - 10.05.2013, nr 108, dod. TG, s. 5
Nagroda „Orła i Róży” dla Zespołu Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk” i Towarzystwa Sportowego
„Gwarek”.
7.5. IMPREZY
7.5.1. Uroczystości i obchody
1721. 11 listopada // Gw. - 2013, nr 44, s. 8
1709. Honorowi, ale z Czech / SZEN // Dz.
Zach. - 17.05.2013, nr 114, dod. TG, s. 5
Radzionków.
76
1722. Z Euro w tle / aj // Gw. - 2012, nr 24,
s. 8
1738. Dzień Sybiraka // Gw. - 2012, nr 39,
dod. Z Życia Powiatu, s. 2
Dni Tworoga.
1723. Smoczy szyk / aj // Gw. - 2012, nr 27,
s. 13
Dni Miasteczka Śl.
1724. Święto Krupy / aj // Gw. - 2012, nr 17,
s. 12
1725. Marcinki w Wojsce / aj // Gw. - 2012, nr
44, s. 16
1726. Marcinki, lampiony, rogale / aj // Gw. 2012, nr 45, s. 3
Potępa.
1727. Świętują / aj // Gw. - 2013, nr 17/18, s. 2
Dni Krupskiego Młyna.
1728. Dzień Chemika / aj // Gw. - 2013, nr 28,
s. 15
Krupski Młyn.
1729. Mikołaj w Ptakowicach / aj // Gw. 2013, nr 50, s. 18
1730. Święto w deszczu / AM // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 4
1739. W weekend Dni Radzionkowa / eka //
Gw. - 2013, nr 24, s. 13
1740. Gwiazdy i dzieci / eka // Gw. - 2012, nr
23, s. 9
Dni Radzionkowa.
1741. Miasteczko się bawi / eka // Gw. - 2012,
nr 26, s. 17
1742. Święto w Żyglinie / eka // Gw. - 2012, nr
35, s. 13
1743. Wokół dni miasta / eka // Gw. - 2012, nr
21, s. 2
Radzionków.
1744. Piknik przy farze / eka // Gw. - 2012, nr
22, s. 11
Dzień Dziecka w Świerklańcu.
1745. Radzionków na mokro / eka // Gw. 2013, nr 28, s. 3
Dzień Morza.
1746. Święto Miasteczka / eka // Gw. - 2013,
nr 27, s. 11
Obchody 3 Maja w Radzionkowie.
1731. Mikołaj w Ptakowicach / AP // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 10, s. 4
1732. Bez szans na nudę, czyli V Dni Tworoga
// TWG Kurier. - 2012, nr 52, s. 8-9
1747. Msza i odznaki / esp // Gw. - 2012, nr
47, s. 12
Święto Niepodległości w Tąpkowicach.
1748. Świętowanie i prezent / esp // Gw. 2012, nr 49, s. 13
Dzień Kolejarza.
1733. Dni Miasteczka 2012 // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 7, s. 1, 4
1734. Dni Morza // Kur. Radz. - 2013, nr 4,
s. 8
Radzionków.
1749. Plenerowa zabawa / esp // Gw. - 2012, nr
35, s. 11
Dni Zendka.
1750. Dzień inwalidy / esp // Gw. - 2012, nr
23, s. 20
1735. Dzień Dziecka na sportowo i nie tylko //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 6, s. 4
1751. Integracja / esp // Gw. - 2012, nr 36, s. 9
Miasteczo Śl.
Dni Zendka.
1736. Dzień pracownika socjalnego // Gw. 2012, nr 48, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
1752. Zaczytani z Mikołajem / esp // Gw. 2013, nr 51, s. 20
1737. Dzień Seniora // Kur. Radz. - 2013, nr 5,
s. 6
1753. Święto herbu / esp // Gw. - 2012, nr 30,
s. 3
Radzionków.
77
1754. Anioły św. Marcina / esp, aj // Gw. 2012, nr 46, s. 17
1769. Gwiazdy i gwiazdki / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2013, nr 25, s. 10
Dni Radzionkowa.
1755. O prawdę i pamięć / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 6, s. 13
Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej.
1756. Gwiazdy Dni Radzionkowa // Gw. 2012, nr 22, s. 10
1757. Dla młodszych, dla starszych / hm //
Gw. - 2012, nr 23, s. 9
1770. II Święto Truszczycy / Agnieszka
Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9,
s. 9
Kalety.
1771. III Święto Zielonej za nami / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6,
s. 5-6
Dzień Dziecka w Świerklańcu.
1758. Udane II Święto Zielonej / jal // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. [1], 4
1759. Obchody 94 rocznicy odzyskania
niepodległości / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2012, nr 11, s. 4
1772. Dzień Niepodległości / ŁK // Kur. Radz.
- 2013, nr 5, s. 4
Radzionków.
1773. Miasto świętuje // Kur. Radz. - 2012, nr
3, s. 1
Dni Radzionkowa.
Kalety.
1760.
Obchody
Święta
Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 5, s. 10
1761. Wojsko świętuje w mieście / JT // Gw. 2013, nr 24, s. 16
Święto Wojsk Chemicznych.
1762. Jubileuszowo po raz XV // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 16
1774. Dziarska gwiazda / mir // Gw. - 2012, nr
23, s. 12
Dni Kalet.
1775. Z festiwalem dęciaków / mir // Gw. 2012, nr 15, s. 11
Dni Kalet.
1776. Obrazki nocną porą / mir // Gw. - 2013,
nr 25, s. 13
Dzień Samorządu Terytorialnego.
Dni Kalet.
1763. Tworóg świętuje / K // Gw. - 2012, nr
23, s. 9
1764. ... i dla kobiet / M. Kamińska // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 2, s. 4
1777. Zielono im / mir // Gw. - 2013, nr 22,
s. 7
Święto Zielonej.
1778. Dęciaki i nie tylko / mir // Gw. - 2012, nr
22, s. 11
Obchody Dnia Kobiet w Łubiu.
Dni Kalet.
1765. Dzień Żyglina już jutro, 1 września / KC
// Dz. Zach. - 31.08.2012, nr 203, dod. TG,
s. 12
1779. Na falach zabawy / mm // Kur. Radz. 2012, nr 4, s. 5
1766. Dzień Żyglina / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 9, s. 4
1780. Narodowe Święto // Dz. Zach. 26.10.2012, nr 251, dod. TG, s. 5
1767. Dni Miasteczka / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 7, s. 1, 4
1781. Narodowe Święto // Gw. - 2012, nr 44,
s. 9
1768. Nagrody na święcie miasta / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 28, s. 9
Dni Miasteczka Śl.
Dzień Morza.
Dzień Niepodległości.
Obchody Święta Niepodległości.
1782. Dzień Dziecka w Miasteczku / Martyna
Nocoń [i in.] // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 6, s. 9
78
1783. Fantastyczne święto miasta / Tomasz
Nolewajka // Kur. Radz. - 2012, nr 4, s. 1, 4-5
1784. Obchody Dnia Niepodległości / Tomasz
Nolewajka // Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 4
1785. Obchody Konstytucji 3 Maja // Kur.
Radz. - 2012, nr 2, s. 3
1786. Obchody w majowy weekend // Gw. 2013, nr 17/18, s. 8
1799. Świętowali / SZEN // Dz. Zach. 27.07.2012, nr 174, dod. TG, s. 2
450-lecie otrzymania przez Tarnowskie Góry
herbu.
1800. Po jubileuszowych, XV Dniach Kalet,
pozostaną nie tylko wspomnienia, ale i nowa
trasa do nordic walkingu / SZEN // Dz. Zach. 07.06.2013, nr 131, dod. TG, s. 3
Radzionków.
1801. Święto wojsk chemicznych / SZEN //
Dz. Zach. - 07.06.2013, nr 131, dod. TG, s. 2
1787. Dni Krupskiego Młyna / Joanna Ostafin
// Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 16, s. 4-5
1802. Ziemia z Ukrainy / SZEN // Dz. Zach. 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 5
1788. Dni Krupskiego Młyna / J. Ostafin //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 21, s. 5
1789.
Obchody
Święta
Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Kaletach / Marek Parys
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 9
1790. XIV Dni Kalet za nami / Marek Parys //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. [1], 6
1791. Świętowaliśmy po raz piętnasty / Marek
Parys // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6,
s. 8-9
Dni Kalet.
1792. Kaletańskie obchody 95 rocznicy
odzyskania niepodległości / Marek Parys //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 10
1793. Patriotyczna majówka i zawody // Gw. 2012, nr 17, s. 8
Obchody 3 Maja.
1794. To już XV „Dni Kalet” / Maria Rogocz
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 13
1795. Sportowe Dni Tworoga i jubileusz
„Sparty” // TWG Kurier. - 2012, nr 51, s. 13
1796. Biesiadne Dni Tworoga / SZEN // Dz.
Zach. - 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 12
1797. Radzionkowianie i kalecianie zapraszają
na miejską zabawę / SZEN // Dz. Zach. 01.06.2012, nr 127, dod. TG, s. 8
Dni Radzionkowa i Kalet.
1798. Bogatu program Święta Zielonej / SZEN
// Dz. Zach. - 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 9
Uroczystości
Ślązaków.
upamiętniające
martyrologię
1803. Tak się bawią w Radzionkowie! / SZEN
// Dz. Zach. - 21.06.2013, nr 143, dod. TG, s. 8
Dni miasta.
1804. Świętojańska zabawa / SZEN // Dz.
Zach. - 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 13
Dni Miasteczka Śl.
1805. Dwa myśliwce F-16 przelecą nad
Radzionkowem / SZEN // Dz. Zach. 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 4
Ogólnopolskie
obchody
Radiotechnicznych.
święta
Wojsk
1806. Ku pamięci Ślązaków / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 04.10.2013, nr 232,
dod. TG, s. 5
Uroczystości
Ślązaków.
upamiętniające
martyrologię
1807. Uczczą święto biegiem / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 02.11.2012, nr 256,
dod. TG, s. 5
Dzień Niepodległości w Kaletach.
1808. W Tworogu pamiętają o Tragedii
Górnośląskiej / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 01.02.2013, nr 27, dod. TG, s. 4
1809. Wakacje w Miasteczku Śl. rozpoczęło
święto miasta / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 12.07.2013, nr 161, dod. TG, s. 12
1810.
Święto
stalowych
wojsk
/
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 18.10.2013, nr
244, dod. TG, s. 6
Ogólnopolskie
obchody
święta
Radiotechnicznych w Radzionkowie.
Wojsk
79
1811. Święto Niepodległości // Gw. - 2012, nr
48, dod. Z Życia Powiatu, s. 1
1825. Pożegnały karnawał / aj // Gw. - 2013, nr
8, s. 24
Babski Comber w Potępie.
1812. Święto Niepodległości // Gw. - 2013, nr
45, s. 9
1813. Święto Niepodległości w Radzionkowie
// Gw. - 2012, nr 44, s. 10
1826. Kolaż Kultur / aj // Gw. - 2013, nr 34,
s. 2
1827. Plenerowo, festiwalowo / aj // Gw. 2012, nr 33, s. 13
1814. Świętuj z nami! // Kur. Radz. - 2013, nr
3, s. [1], 3
Plener Festival.
Dni Radzionkowa.
1828. Jesienna jazda / aj // Gw. - 2012, nr 42,
s. 17
1815. Święty Mikołaj w gminie Świerklaniec //
Inf. Gminy Świerklaniec. - 2012, grudzień, s. 4
Rodzinny Rajd Rowerowy w Kaletach.
1816. Szczęśliwa siódemka / TN // Kur. Radz.
- 2013, nr 4, s. 9-10
1829. Aktywni seniorzy // Gw. - 2013, nr 31,
s. 9
Senioralia w Radzionkowie.
Dni Radzionkowa.
1817. Obchody Święta Niepodległości /
Marzena Tomczyk // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2013, nr 11, s. 1
Miasteczko Śl.
1818. Uroczystości z okazji 3 Maja // Gw. 2012, nr 22, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
1819. Uroczysty 3 Maja // Kur. Radz. - 2012,
nr 3, s. 3
1820. W Radzionkowie trwa święto miasta //
Gw. - 2013, nr 22, s. 8
1821. Święto Niepodległości / Aldona Wosz //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 11, s. 1
Miasteczko Śl.
1830. Aktywni seniorzy // Gw. - 2013, nr 35,
s. 8
Senioralia w Radzionkowie.
1831. Bez Babskiego Combra nie ma
karnawału! // TWG Kurier. - 2013, nr 58, s. 910
Babski Comber w Hanusku.
1832. Czas na grzybobranie // Dz. Zach. 31.08.2012, nr 203, dod. TG, s. 12
II Rodzinne Grzybobranie w Kaletach.
1833. Czas seniorów // Kur. Radz. - 2012, nr 4,
s. 1
Senioralia na Księżej Górze.
1834. Dla fanów silnych ludzi // Gw. - 2012, nr
31, s. 12
1822. Zgłoś się do korowodu // Kur. Radz. 2012, nr 2, s. 1
Zawody „Strong
w Radzionkowie.
Dni Radzionkowa.
1835. Na imprezie aż wióry leciały /
M. Dyszka ; współpr. SZEN // Dz. Zach. 26.07.2013, nr 173, dod. TG, s. 5
1823. HO HO HO! / Monika Ziob // TWG
Kurier. - 2013, nr 57, s. 10-11
Obchody dnia św. Mikołaja w Kotach,
Boruszowicach-Hanusku i Nowej Wsi Tworoskiej.
zob. też 332, 1620, 2267, 3002, 3003, 3006,
3008, 3320, 4442, 4959, 5417, 5498
7.5.2. Imprezy masowe
1824. Święto Lasu / aj // Gw. - 2012, nr 34,
s. 13
Kochanowice.
man”
w
Riding
Clubie
Śląskie Mistrzostwa Drwali 2013 w Radzionkowie.
1836. Dla starszych i młodszych / eka // Gw. 2013, nr 34, s. 9
Senioralia w Radzionkowie.
1837. Piknik na początek lata / eka // Gw. 2013, nr 28, s. 11
Nowe Chechło.
1838. Seniorzy oddali klucz / eka // Gw. 2012, nr 35, s. 8
80
Senioralia w Radzionkowie.
1852. Festyn na rozpoczęcie Senioraliów //
Gw. - 2012, nr 31, s. 12
1839. GeorgenFest / eka // Gw. - 2012, nr 22,
s. 11
Księża Góra.
1840. Siłacze / eka // Gw. - 2012, nr 32, s. 2
Zawody „Strong
w Radzionkowie.
man”
w
Riding
Clubie
1841. Metropolitarne święto / eka // Gw. 2013, nr 20, s. 9
1842. Nie tylko dla seniorów / eka // Gw. 2012, nr 32, s. 2
Senioralia na Księżej Górze.
1843. Coś dla każdego / esp // Gw. - 2012, nr
31, s. 8
Plener Festival.
1854. I Święto Truszczycy / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. 4
1855. Szlak rowerowy „Leśno Rajza”
oficjalnie otwarty! / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 9, s. 18
1856. Rajd rodzinny do Piłki i rezerwatu
Jeleniak-Mikuliny zakończył sezon miejskich
imprez rowerowych / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 11, s. 16
Kalety.
1844. Od Rynku do parku / esp // Gw. - 2013,
nr 32, s. 13
Tarnogórski Integracyjny Piknik Rowerowy Osób
Niepełnosprawnych.
1845. Ostrogi na koła / esp // Gw. - 2013, nr
19, s. 16
Zlot miłośników
w Ossach.
1853. Festyn na Galenbergu / hm // Gw. 2013, nr 33, s. 12
Volkswagen
Audi
Group
1846. Koń w roli głównej / esp // Gw. - 2012,
nr 26, s. 17
Impreza „Mój przyjaciel koń” w Zbrosławicach.
1847. Czas się pokazać / esp // Gw. - 2012, nr
29, s. 3
Plener Festival.
1848. Markowy rajd / esp // Gw. - 2013, nr 37,
s. 13
Tarnogórski Integracyjny Piknik Rowerowy Osób
Niepełnosprawnych w Kaletach.
1849. Panie się bawią / esp // Gw. - 2012, nr 6,
s. 8
Babski Comber.
1850. Przenikanie / esp // Gw. - 2012, nr 25,
s. 12
Kolaż Kultur.
1851. Rodzinny rajd rowerowy / Anna Ferdyn
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 9, s. 4
I Rodzinny Rajd Rowerowy „Leśno Rajza”
w Miasteczku Śl.
1857. Radzionków w kolorze khaki / JT // Gw.
- 2012, nr 39, s. 10
Piknik służb mundurowych.
1858. Wiele kultur, jedna pamięć / Alicja
Jurasz // Gw. - 2012, nr 26, s. 10
Kolaż Kultur.
1859. Pod znakiem sowy / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 35, s. 12
Plener Festival.
1860. Babski zlot / Alicja Jurasz // Gw. - 2013,
nr 4, s. 9
Hanusek.
1861. Sabat w Boruszowicach / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 8, s. 16
Babski Comber.
1862. Bez motora ani rusz / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 21, s. 17
Zlot motocyklowy w Krupskim Młynie.
1863. Bubu najsilniejszy w Europie / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 26, s. 16
Zawody
Strongman
w Radzionkowie.
w
Riding
Clubie
1864. Koń z natury się boi / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2012, nr 28, s. 11
Impreza „Mój przyjaciel koń” w Zbrosławicach.
1865. Piknik bez barier / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 25, s. 12
Świerklaniec.
81
1866. Chechelski piknik / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 30, s. 16
1880. Rodzinne Grzybobranie / mir // Gw. 2012, nr 37, s. 13
1867. Park miejski w Jędrysku oficjalnie
otwarty / Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 9, s. 8
1881. Z hillball’em / mir // Gw. - 2012, nr 22,
s. 11
Festyn w Świerklańcu.
Festyn w Kaletach.
1868. III Rodzinne Grzybobranie już za nami /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 7
Kalety.
1869. Leśno Rajza // Inf. Gminy Świerklaniec.
- 2013, grudzień, s. 8
Uroczyste otwarcie szlaku rowerowego.
1870. Za mundurem... / ŁK // Kur. Radz. 2012, nr 5, s. 3
Piknik służb mundurowych w Radzionkowie.
1871. Majówka w Wojsce // TWG Kurier. 2013, nr 62, s. 8
1872. Niepełnosprawni na kółkach / mir // Gw.
- 2012, nr 36, s. 13
Tarnogórski Integracyjny Piknik Rowerowy Osób
Niepełnosprawnych.
1882. Festyn w Kuczowie / Zygmunt
Mirowski // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
9, s. 4
1883. Militarne Planty / mm // Kur. Radz. 2013, nr 4, s. [1]
IV Piknik Służb Mundurowych w Radzionkowie.
1884. Święto seniorów / mm // Kur. Radz. 2012, nr 5, s. 6
Senioralia na Księżej Górze.
1885. Ciężki sprzęt na Plantach / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 5, s. 5
Piknik służb mundurowych w Radzionkowie.
1886. Industriada w muzeum / mm // Kur.
Radz. - 2012, nr 4, s. 6
1887. Piknik służb mundurowych / MSH // Dz.
Zach. - 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 2
Radzionków.
1873. Wodecki, ale nie tylko / mir // Gw. 2013, nr 22, s. 7
Plenerowy Maraton Rock and Roll Swing Show
Kalety.
1888. Tropem dębowego liścia / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 35, s. 15
Rodzinne Grzybobranie w Zielonej.
1874. Pod grzybkiem / mir // Gw. - 2013, nr
34, s. 10
1889. Show Kalety / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 23, s. 16
Rodzinne Grzybobranie w Kaletach.
Plenerowy Maraton Rock and Roll Swing Show
Kalety.
1875. Laponia gdzie jeszcze? / mir // Gw. 2013, nr 52, s. 17
Laponia TG.
1890. Strzelcy w Zielonej /
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 38, s. 7
Jarosław
1876. Na Industriadę / mir, aj // Gw. - 2012, nr
26, s. 21
Ogólnopolskie
Zawody
Pucharu
PFTA
w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym o
Puchar Burmistrza Kalet.
1877. Ostre precyzyjne / mir // Gw. - 2013, nr
31, s. 7
1891. Niemieckie Dni Kultury // Gw. - 2012,
nr 22, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
Zawody drwali w Riding Clubie w Radzionkowie.
1878. Na grzyby / mir // Gw. - 2012, nr 35, s. 3
1892. Festyn w Wilkowicach / Damian
Nowara // Wieść z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 11
Rodzinne Grzybobranie w Kaletach.
1879. Industrialne zwiedzanie / mir // Gw. 2012, nr 28, s. 9
1893. Odpustowo w Przezchlebiu // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 5, s. 6
1894. Panom wstęp wzbroniony czyli Babskie
Combry // TWG Kurier. - 2012, nr 48, s. 8-9
82
Gmina Tworóg.
Krupski Młyn.
1895. Jędryskowski festyn z tradycjami /
Marek Parys // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 9, s. 4
1909. Święto Gminne w Drutarni / Krzysztof
Sędłak, Zuzanna Jelonek // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 8, s. 4
1896. Piknik antypożarowy / oprac. Katarzyna
Kryszkiewicz, Adam Mazur // TWG Kurier. 2013, nr 65, s. 14
1910. Siłacze w akcji / oprac. mm // Kur.
Radz. - 2012, nr 5, s. 16
Brynek.
Zawody
Strongman
w Radzionkowie.
w
Riding
Clubie
1897. Piknik i militaria // Gw. - 2013, nr 35,
s. 8
1911. Sprawdzili szlak Gwarków // Dz. Zach. 05.04.2013, nr 80, dod. TG, s. 2
Piknik służb mundurowych w Radzionkowie.
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
1898. Piknik i militaria // Gw. - 2012, nr 35,
s. 9
1912. Srebrne lata aktywności // Kur. Radz. 2013, nr 4, s. [1], 3
Piknik służb mundurowych w Radzionkowie.
Senioralia w Radzionkowie.
1899. Piknik Osób Niepełnosprawnych // Gw.
- 2012, nr 39, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
1913. Street art od dziś w Karolince // Dz.
Zach. - 31.08.2012, nr 203, dod. TG, s. 12
Tarnogórski Integracyjny Piknik Rowerowy Osób
Niepełnosprawnych.
1900. Piknik Rodzinny w Miotku // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 10-11
1901. Plenerowa zabawa // TWG Kurier. 2012, nr 53, s. 10-11
1914. Sprawdzą ścieżkę / SZEN // Dz. Zach. 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 8
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
1915. Urodziny podczas przejażdżki / SZEN //
Dz. Zach. - 01.03.2013, nr 51, dod. TG, s. 8
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
Świniowice, Koty, Boruszowice.
1902. Pod parasolami, ale w słonecznych
nastrojach // TWG Kurier. - 2013, nr 62, s. 8
Festyn Rodzinny w Nowej Wsi.
1903. II Rodzinne Grzybobranie / Barbara
Popławska // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 9, s. 14
Kalety.
1916. Komandor Breguła zaprasza do
Świerklańca / SZEN // Dz. Zach. - 16.08.2013,
nr 190, dod. TG, s. 4
Tarnogórski Integracyjny Piknik Rowerowy Osób
Niepełnosprawnych.
1917. Zimowa jazda rowerowa przez centrum
miasta / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 22, dod.
TG, nr 4, s. 4
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
1904. Wyścig z przygodami / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 26, s. 17
Silesia Adventure Race.
1918. Kolejna rowerowa masa krytyczna i rajd
z Berlina / SZEN // Dz. Zach. - 26.04.2013, nr
98, dod. TG, s. 4
1905. Tyle ziaren ile przykazań / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 36, s. 13
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
Kolaż Kultur.
1919. Baron to najsilniejszy strongman / SZEN
// Dz. Zach. - 28.06.2013, nr 149, dod. TG, s.
11
1906. Festyn w Zbrosławicach / K. Respondek
// Wieść z Gminy. - 2013, nr 5, s. 6
1907. Rowerem do Kokotka // Now. Ziel. Gm.
- 2013, nr 22, s. 2
1908. Zlot motocyklowy / RT // Now. Ziel.
Gm. - 2013, nr 21, s. 4
Mistrzostwa
Europy
w Radzionkowie.
Strongman
2013
1920. Akcja rowerzystów obchodzi jubileusz /
SZEN // Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod.
TG, s. 9
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
83
1921. Ósma akcja rowerowa / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. 2
1933. Sztuka ulicy zawładnęła miastem // Kur.
Radz. - 2013, nr 5, s. 8
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
Street Art Festival w Radzionkowie.
1922. Służby mundurowe już trzeci raz
zjechały do Radzionkowa. Zaprezentowały
swój sprzęt i umiejętności / SZEN // Dz. Zach.
- 21.09.2012, nr 221, dod. TG, s. 6
1934. Świątecznie, grupowo, fotograficznie //
Gw. - 2012, nr 16, s. 16
Piknik służb mundurowych.
1935. Radzionkowskie manewry / Jacek Tarski
// Gw. - 2013, nr 39, s. 11
1923. Kolaż Kultur wraca / SZEN // Dz. Zach.
- 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 12
Piknik służb mundurowych.
1924. Tarnogórzanie gratulowali bytomskim
rowerzystom / SZEN // Dz. Zach. 06.09.2013, nr 208, dod. TG, s. 4
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
1925. Rowerzyści pojadą trasą Gwarków /
SZEN // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod.
TG, s. 16
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
1926. Rowerzyści jadą do Pniowca na pączki /
SZEN // Dz. Zach. - 28.06.2013, nr 149, dod.
TG, s. 3
Strzybnica.
1936. Industriada / Irena Tobolik // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 4, s. 4
1937. INDUSTRIADA w karchowickich
Wodociągach już po raz trzeci / Aleksander
Trzęsicki // Wieść z Gminy. - 2012, nr 5, s. 7
1938. Rajd Alternatywa / Aleksandra
Walochnik-Bogus // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 11, s. 1
Rajd Rowerowy „Alterantywa 2013” w Miasteczku
Śl.
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
1939. Najsilniejsi ludzie w kraju zjechali do
Radzionkowa / Stanisław Wawszczak // Dz.
Zach. - 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. 7
1927. Nasza akcja / SZEN // Dz. Zach. 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 8
Mistrzostwa Polski Federacji Strongman Team
Poland.
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
1928. Zobaczyli, jak pracowali górnicy
i szukali kruszców / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 8
1940. Wcale nie byle co / oprac. esp // Gw. 2013, nr 8, s. 17
EkoZjazd na Byle Czym w Kaletach.
Industriada.
1941. Festyn w Kuczowie / Marcin Wypych //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 8
1929. To jest Wasz sukces! / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 18.05.2012, nr 115,
dod. TG, s. 3
Festyn Rodzinny.
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna.
1942. Zbrosławice się bawią! // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 4
Festyn.
1930. Strzybnica. Znajdź siebie i swoich
znajomych na kolejnym wspólnym zdjęciu
robionym w Wielkanoc / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 05.04.2013, nr 80,
dod. TG, s. 3
1931. Zlot volkswagena / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 11
Ossy.
1932. Industriada pomoże nam odkryć
magiczną technikę / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 8
zob. też 1782, 3602, 3609, 3951, 5498
7.5.3. Gwarki
1943. 55 lat „Dni Tarnogórskich Gwarków”.
55 lat działalności Sztolni „Czarnego Pstrąga”
w Tarnowskich Górach 1957-2012 : materiały
z
konferencji
popularno-naukowej
zorganizowanej
przez
Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 7 września
2012 r. - Tarnowskie Góry : Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 2013. –
87 s. : il. ; 21 cm
84
1944. Cośmy użyli // Gw. - 2012, nr 37, s. 1617
1945. Zapraszam do wspólnego świętowania /
Arkadiusz Czech // Mont. Tarnov. - 2013, nr
63, s. 7
1946. Na Gwarki 2012 / esp // Gw. - 2012, nr
13, s. 3
1947. Rozkład jazdy Gwarków / esp // Gw. 2013, nr 32, s. 3
1948. Gwarki 2012 // Gw. - 2012, nr 36, dod.
„Gwarek” na Gwarki, s. 1-4
1949. Gwarki 2013 // Gw. - 2013, nr 36, dod.
„Gwarek” na Gwarki, s. 1-4
1950. Zawody strzeleckie z okazji Dni
Tarnogórskich Gwarków / Krzysztof Gwóźdź
// Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 10
1951. Ile gwarków w Gwarkach? // Gw. 2013, nr 37, s. 1, 16-18
1952. Ania Dąbrowska i Kazik Staszewski,
gwiazdy Gwarków, wystąpią za tydzień / KC //
Dz. Zach. - 31.08.2012, nr 203, dod. TG, s. 9
1960. Tak bawiliśmy się na Gwarkach / SZEN,
WAW // Dz. Zach. - 14.09.2012, nr 215, dod.
TG, s. 11
1961. Gwarki z barwnym pochodem / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 211, s. 8
1962. Znamy program tarnogórskich Gwarków
2013. Wystąpią m.in. Ira, Lady Pank, ale
i Kabaret Młodych Panów! / SZEN // Dz.
Zach. - 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. 6
1963. Tarnowskie Góry jak Wrocław? Też
będą mieć swoje rzeźby. A przez ostatnie trzy
dni świętowały / SZEN // Dz. Zach. - 2013, nr
210, s. 8
1964. Gwarki „rozsadzą” nam przepiękną
starówkę / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 9
1965. Tarnowskie Góry i powiat świętują aż
przez trzy dni / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 06.09.2013, nr 208, dod. TG, s. 8
1966. Coś zostanie po Gwarkach / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 13.09.2013, nr 214,
dod. TG, s. 6
Gwarki, odsłonięcie pomnika Gwarka.
1953. „Gwarki” coraz bliżej / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 35, s. 9
1967. Miejskie święto podsumowane / Jacek
Tarski // Gw. - 2013, nr 38, s. 4
1954. Dni Tarnogórskich Gwarków w oczach
społeczeństwa i artystów / Zofia Krzykowska
// Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 4-5
1968. X Bieg Sedlaczka / WAW // Dz. Zach. 06.09.2013, nr 208, dod. TG, s. 7
1955. Dni Tarnogórskich Gwarków w oczach
społeczeństwa i artystów : dokończenie / Zofia
Krzykowska // Mont. Tarnov. - 2012, nr 59,
s. 4-5
1956. Z Sedlaczkiem po parku / mir // Gw. 2012, nr 37, s. 30
1969. W Gwarki biegali też w parku / WAW //
Dz. Zach. - 13.09.2013, nr 214, dod. TG, s. 11
Tarnogórski Uliczny Bieg Sedlaczka.
zob. też 2832, 4147
7.5.4. Konkursy
Tarnogórski Uliczny Bieg Sedlaczka.
1970. O złotą warzechę / aj // Gw. - 2012, nr
45, s. 14
1957. Jubileuszowy Sedlaczek / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 37, s. 26
Konkurs „Danie Roku” org. przez Spichlerz
Górnego Śląska.
1958. Nowe stroje z epoki // Gw. - 2012, nr 39,
s. 9
1971. Godomy po naszymu / aj // Gw. - 2012,
nr 45, s. 14
1959. Poza sceną // Gw. - 2012, nr 37, s. 18
Konkurs gwary śląskiej.
1972. Za witacze / aj // Gw. - 2012, nr 13, s. 11
Nagrody w konkursach „Lider Przedsiębiorczości
Gminy Kalety” oraz za projekt witaczy.
85
1973. Najładniejsze / aj // Gw. - 2013, nr 28,
s. 8
Konkurs na
w Kaletach.
najładniej
ukwiecony
balkon
1974. Nagrodzeni za wystrój / aj // Gw. - 2013,
nr 6, s. 8
Konkurs „Najpiękniejsza świąteczna iluminacja”
w Kaletach.
1985. Bezpieczni w ruchu drogowym / eka //
Gw. - 2013, nr 16, s. 4
Turniej.
1986. Zagadki rozszyfrowane / esp // Gw. 2012, nr 35, s. 13
Konkurs „Czy znasz Tarnowskie Góry”.
1987. Ekologiczni / esp // Gw. - 2012, nr 14,
s. 20
1975. Centrum // Dz. Zach. - 22.06.2012, nr
144, dod. TG, s. 2
Konkurs „Energia niejedno ma imię”.
Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana
Twardowskiego.
1988. Dobry czas dla poetów / esp // Gw. 2012, nr 1, s. 23
1976. Plakat nie ogranicza / Iwona Cichy ;
rozm. K. Szendzielorz // Dz. Zach. 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 5
Rozmowa ze zdobywczynią pierwszej nagrody na
Światowym Biennale Plakatu Studenckiego
w Serbii.
1977. Co można zrobić z makaronu? // TWG
Kurier. - 2013, nr 67, s. 8
Konkurs na szopkę bożonarodzeniową w Gminie
Tworóg.
1978. Danie Roku 2012 // Gw. - 2012, nr 51,
dod. Z Życia Powiatu, s. 4
Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana
Twardowskiego.
1989. Po raz dwudziesty / esp // Gw. - 2013, nr
26, s. 17
Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana
Twardowskiego.
1990. Dyktando z memami / esp // Gw. - 2013,
nr 40, s. 13
Powiatowy Turniej Humanistyczny.
1991. Wiarus górą / esp // Gw. - 2012, nr 32,
s. 12
Konkurs w ramach Spichlerza Górnego Śląska.
Konkurs na Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy
w Dzielnicy Stare Tarnowice.
1979. I Wojewódzki Konkurs Wiedzy
o Języku Polskim / Barbara Duda // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 5-6
1992. I miejsce za boula! // Wieść z Gminy. 2013, nr 4, s. 7
Kalety.
Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki
Regionów”.
1980. Dzień Dziecka po śląsku // TWG Kurier.
- 2012, nr 51, s. 12
1993. Zebry, kaski / JT // Gw. - 2012, nr 50,
s. 10
Konkurs gwary
podstawowych.
śląskiej
dla
uczniów
szkół
1981. Reportaże i pejzaże / e // Gw. - 2012, nr
29, s. 8
Konkurs „Radzionków w kadrze zatrzymany”.
1982. Balkony do konkursu / eka // Gw. 2012, nr 24, s. 3
1983. Reporterskim okiem / eka // Gw. - 2012,
nr 47, s. 16
Konkurs „Zebry, kaski i odblaski...”
1994. Wiszące ogrody / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 12, s. 23
Konkurs na najładniej ukwiecony balkon.
1995. Golunko w kapuście / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 44, s. 8
Konkurs kulinarny LGD „Spichlerz Górnego
Śląska”.
Konkurs „Radzionków w kadrze zatrzymany”.
1996. Pożar w teorii / Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 17/18, s. 13
1984. Konkurs / eka // Gw. - 2012, nr 28, s. 13
Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” w CUP
w Zbrosławicach.
Najładniej ukwiecony balkon w Miasteczku Śl.
1997. Piękne słowa / Agnieszka Kochel // Gw.
- 2012, nr 26, s. 15
86
Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana
Twardowskiego.
Konkurs na najładniej ukwiecony balkon na
Osadzie Jana.
1998. Ptasi konkurs rozstrzygnięty! /
Agnieszka Kochel // Gw. - 2012, nr 15, s. 11
liczbę
2009. Konkurs plastyczny z okazji urodzin
Bolka i Lolka / MANO // Dz. Zach. 29.11.2013, nr 278, dod. TG, s. 4
1999. Konkurs na kartkę świąteczną // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 8, s. 5
2010. Joasia Malik i Michał Woźnica
bezkonkurencyjni na parkiecie / MCH // Dz.
Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr 7, s. 5
Konkurs na karmnik
rozpoznanych ptaków.
i
największą
2000. Wycieczka za tarnogórską pocztówkę /
Barbara Kubica // Dz. Zach. - 15.11.2013, nr
266, dod. TG, s. 4
Tarnogórzanka laureatką konkursu „Kreatywna
pocztówka do Brukseli”.
II
Ogólnopolski
w Mysłowicach.
Konkurs
Rock’n’rolla
2011. Słońce w obiektywie / mir // Gw. - 2013,
nr 49, s. 17
Konkurs „Powiat tarnogórski w obiektywie”.
2001. Sztuka pisania bez błędów / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 8, s. 9
2012. Bliżej natury / mir // Gw. - 2012, nr 45,
s. 8
Konkurs ortograficzny w Radzionkowie.
Konkurs w ramach projektu „[email protected] Bliżej
natury”.
2002. Nagrodzono fotografów / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 48, s. 15
Konkurs „Radzionków w kadrze zatrzymany”.
2013. Ekologiczny / mir // Gw. - 2013, nr 46,
s. 11
Powiatowy Konkurs.
2003. Kolejny konkurs na najładniejszy balkon
i przydomowy ogród 2013 rozstrzygnięty /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 27
2014. Wiedza o Kaletach / mir // Gw. - 2012,
nr 20, s. 11
Konkurs Wiedzy o Mieście.
Kalety.
2004.
Uhonorowanie
zwycięzców
„Wakacyjnej Bitwy Miast” / Agnieszka
Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
11, s. 14
Kalety.
2015. Konkurs rozstrzygniety / mm // Kur.
Radz. - 2012, nr 6, s. 4
„Radzionków w kadrze zatrzymany”.
2016. Nasi wzięli wszystko / mm // Gw. 2012, nr 8, s. 9
Konkurs Rock’n’Rolla.
2005.
Rozstrzygnięto
konkurs
na
najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 8, s. 23
Kalety.
2006. Rock Time na XI Ogólnopolskim
Turnieju Rock and Rolla / Marian Lisiecki //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 10
2017. Pomnik w sercach / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2013, nr 22, s. 11
Konkurs papieski „Szukałeś nas... Jesteśmy!”
2018. Błyśnij na drodze / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2013, nr 45, s. 18
Konkurs „Zebry, kaski i odblaski...”
Miasteczko Śl.
2019. Najlepsza fotografia // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, grudzień, s. 4
2007. Pokonali językowe pułapki / Hanna
Maciołek // Gw. - 2012, nr 14, s. 20
Konkurs „Powiat tarnogórski w obiektywie”.
Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro
Starosty.
2020. Najładniejsze ogrody, balkony i działki
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 7, s. 5
Konkurs w Miasteczku Śl.
2008. Zimą o kwiatach / Hanna Maciołek //
Gw. - 2012, nr 8, s. 12
2021. Najpiękniejszy ogród // Wieść z Gminy.
- 2012, nr 6-7, s. 13
87
Konkurs w Ziemięcicach.
2022. Namaluj Radzionków // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 6
2034.
Mieszkanka
Nowego
Chechła
nagrodzona na konkursie w Serbii / SZEN //
Dz. Zach. - 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 5
Rozwiązanie konkursu.
Iwona Cichy laureatką Światowego Biennale
Plakatu Studenckiego w Serbii.
2023. Nasi krajanie wygrywają konkursy //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 2, s. 5
2035. Konkurs w Brynku / SZEN // Dz. Zach. 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 4
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, ZSB-A, ZSAP, ZSG-H.
Konkurs „Danie roku 2012” zorg. przez „Spichlerz
Górnego Śląska”.
2024. Nasze miasto w obiektywie / oprac. mm
// Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 10
2036. Najlepszy ogród / SZEN // Dz. Zach. 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 4
Konkurs „Radzionków w kadrze zatrzymany”.
Konkurs na „Najlepszy rodzinny ogród działkowy”.
2025. Okiem dziecka // Gw. - 2013, nr 24,
s. 12
rewolucja
2037. Artysta z Zabrza wymyślił nam gwarka
niemonumentalnego / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 4
2026. Opowieści o śląskiej wiliji // TWG
Kurier. - 2012, nr 56, s. 10
2038. Burmistrz Kalet wierzy, że miasto zagra
w finale / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 24.08.2012, nr 197, dod. TG, s. 6
Konkurs plastyczny
śmieciowa”.
„Tarnogórska
Konkurs „Godomy po naszymu”.
Wakacyjna Bitwa Miast.
2027. Po konkursie // Gw. - 2012, nr 41, s. 11
Konkurs fotograficzny
Gwarka”.
„Wakacje
czytelników
2028. Kocurzak miauczurny / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 42, s. 11
Powiatowy Turniej Humanistyczny.
2029. Rodzina na medal // TWG Kurier. 2013, nr 57, s. 9-10
Konkurs plastyczny zorg. przez
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
Wakacyjna Bitwa Miast.
2040.
Tak
żegnaliśmy
karnawał
/
K. Szendzielorz ; współpr. MSH, MCH // Dz.
Zach. - 15.02.2013, nr 39, dod. TG, s. 8
Turniej Rock’n’Rolla, Galeria „Inny
wodzenie niedźwiedzia w Zbrosławicach.
Śląsk”,
Katolickie
2030.
Rozstrzygnięcie
konkursu
na
najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową //
TWG Kurier. - 2012, nr 47, s. 7-8
Tworóg.
2031. Miedarzanie deklasują! / Joanna Sleziak
// Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 5
XVII Konkurs Gwary Śląskiej w Wielowsi.
2032. Sukces Wojski! // TWG Kurier. - 2013,
nr 58, s. 6
Konkurs Szopek Śląskich w Radzionkowie.
2033. Godka z naszego powiatu w ścisłym
finale / SZEN // Dz. Zach. - 30.11.2012, nr
280, dod. TG, s. 8
Konkurs „Po naszymu czyli po śląsku”.
2039. Przed nami kolejne boje / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 27.07.2012, nr 174,
dod. TG, s. 6
2041. Oni zakochali się w Tarnowskich
Górach / K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012,
nr 40, dod. TG, nr 7, s. [1]
Konkurs fotograficzny.
2042. Kalety stoczyły pięć walk i zwyciężyły!
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 21.09.2012, nr 221, dod. TG, s. 4
Wakacyjna Bitwa Miast.
2043. Wieś Miedary z odnowioną świetlicą
jeszcze piękniejsza i ciekawsza niż była /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 22.11.2013, nr 272, dod. TG, s. 5
Konkurs „Piękna wieś woj. śląskiego 2013”.
2044. Kreatywna pocztówka. Kto z powiatu
pojedzie
do
Brukseli?
/
Krzysztof
Szendzielorz, JUT // Dz. Zach. - 07.06.2013,
nr 131, dod. TG, s. 6
88
2045. W naszej wakacyjnej rywalizacji liczą
się teraz już tylko Kalety / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 10.08.2012, nr 186,
dod. TG, s. 4
2057. Pijani nastolatkowie / eka // Gw. - 2013,
nr 8, s. 5
Wakacyjna Bitwa Miast.
2058. Imiona biedy / Krzysztof Garczarczyk //
Gw. - 2013, nr 35, s. 7
2046. Decydujące starcie Kalet / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 07.09.2012, nr 209,
dod. TG, s. 4
Tworóg.
Radzionków.
Wakacyjna Bitwa Miast.
2059. Hałas dokucza mieszkańcom // Kur.
Radz. - 2012, nr 2, s. 5, 7
2047. Śląskie pichcenie // TWG Kurier. - 2012,
nr 56, s. 9
2060. Jakie bezrobocie w roku 2013? / Hanna
Kampa // Gw. - 2012, nr 50, s. 8
Konkurs kulinarny.
2048. Uwaga konkurs // Gw. - 2013, nr 5, s. 9
„Zima w Tarnowskich Górach”.
2049. W obiektywie // Gw. - 2012, nr 31, s. 12
Konkurs „Radzionków w kadrze zatrzymany”.
2061. Przedświąteczny zarobek / Hanna
Kampa // Gw. - 2012, nr 49, s. 8
2062. 1060 wakatów / Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 17/18, s. 14
Targi pracy.
2050. Konkurs o tytuł lidera przedsiębiorczości
Gminy Kalety 2011 - rozstrzygnięty! /
Aleksandra Wilk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 3, s. 18-19
2063. Bez pracy po pięćdziesiątce / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 3, s. 12
2051. Do boju, mamy szansę / Olga
Wiśniowska // Dz. Zach. - 03.08.2012, nr 180,
dod. TG, s. 5
Przemoc w rodzinie.
Wakacyjna Bitwa Miast.
2052. Maszkety na roztomajte gościny / G.
Woźnica // Wieść z Gminy. - 2012, nr 8, s. 1, 2
X Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych
w Tąpkowicach.
2053. Wyślij zdjęcie na konkurs // Gw. - 2012,
nr 39, s. 10
2064. Uwaga na wyśmiewanie / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2013, nr 8, s. 5
2065. Dom w remoncie / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 20, s. 9
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich
Górach.
2066. Zatrudnię / Agnieszka Kochel // Gw. 2012, nr 18/19, s. 12
Targi pracy w TCK.
„Radzionków w kadrze zatrzymany”.
2067. Pracownik na wakacje / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 32, s. 8
2054. Zakochani w Tarnowskich Górach //
Gw. - 2012, nr 9, s. 9
2068. Remont noclegowni // Gw. - 2012, nr 31,
s. 9
2055. Zielony konkurs // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 7, s. 8
2069. Po remoncie noclegowni będzie można
przyjąć 33 osoby / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 27.07.2012, nr 174, dod. TG, s. 8
Najlepiej urządzony ogród przydomowy, balkon
i działka w Miasteczku Śl.
zob. też 1071, 1270, 2328
7.6. PROBLEMY SPOŁECZNE.
BEZROBOCIE
2056. Hałas nadal dokucza mieszkańcom / ab
// Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 6
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich
Górach.
2070. Nie bądź obojętny na los bezdomnych /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 28.12.2012, nr 302, dod. TG, s. 3
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich
Górach.
89
2071. Targi pracy za nami // Kur. Radz. 2012, nr 4, s. 3
2084. Koncert charytatywny w Boruszowicach
// TWG Kurier. - 2012, nr 46, s. 12
2072. Praca dla młodych / Jacek Tarski // Gw.
- 2012, nr 25, s. 10
2085. Kontynuujemy akcję Nakrętka // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 3
Targi pracy w Radzionkowie.
Zbiórka pieniędzy dla Dariusza Kaszuby.
zob. też 2317, 2953, 2954, 2955
2086. XX finał WOŚP / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 1, s. 1
7.7. DZIAŁALNOŚĆ
CHARYTATYWNA
2073. Beniamin ma przyjaciół / ah // Gw. 2012, nr 46, s. 18
Koncert charytatywny w Kaletach.
2087. To był już XX Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy / Blandyna Kubiak //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 2, s. 9
Kalety.
2074. Nasze sztaby WOŚP gotowe / aj, eka, tk
// Gw. - 2013, nr 2, s. 10
2088. Kolejny rekord WOŚP w Kaletach
pobity - 11.893,23 / Marian Lisiecki // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 12
2075. Szlachetnie jest pomagać / Marysia
Banaś // Gw. - 2012, nr 51, s. 7
2089. Kiermasz Świąteczny / Marian Lisiecki
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 4
„Szlachetna Paczka”.
Kalety.
2076. Centrum // Dz. Zach. - 14.12.2012, nr
292, dod. TG, s. 2
2090. Zarejestrowano kaletański sztab WOŚP /
Marian Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 12, s. 9
Finał akcji „Szlachetna Paczka”.
2077. Dla Weroniki // Gw. - 2012, nr 10, s. 9
Bal Starosty w Brynku.
2078. Podziękowanie za udział i ofiarność
podczas festynu na rzecz Elizy Maruszczyk /
Bożena Dziuk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 7, s. 8
2091. Serdeczne podziękowania od Jacka
i Jadwigi za wsparcie dla ich córki Elizy
Maruszczyk.
Pomoc
i
zaangażowanie
społeczności Kalet umożliwiło nam uratowanie
jej przed śmiercią / Jadwiga i Jacek
Maruszczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 11, s. 4
Zielona.
2079. Szlachetna baza / esp // Gw. - 2012, nr
47, s. 5
„Szlachetna Paczka”.
2080. O uśmiech dziecka / Andrzej Hajda //
Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 12
Zbiórka pieniędzy na wyjazd dzieci z Radzionkowa
na zimowisko.
2081. Pomoc od serca / Aleksandra Jóźwiak //
Gw. - 2013, nr 50, s. 11
„Szlachetna Paczka”.
2082. Rekordowe Kalety / JT, aj, eka, tk, esp,
mir // Gw. - 2013, nr 3, s. 3
WOŚP.
2083. Ciasny „Caritas” / K // Gw. - 2012, nr
47, s. 10
Zbrosławice.
2092. Jutro koncert dla Weroniki / MCH // Dz.
Zach. - 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. 8
2093. Bo warto pomagać / Jolanta Michałek //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 23, s. 7
Młodzi Ratownicy Zielonej Gminy Krupski Młyn.
2094. Podsumowanie zbiórki // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 14
„Nadzieja dla Eryka”.
2095. „Pospawany Team” czyli na polonez
najlepszy polonez // TWG Kurier. - 2012, nr
55, s. 6
„Złombol” - zbiórka pieniędzy dla śląskich domów
dziecka.
2096. XX finał WOŚP / Kornelia Sikora //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 1, s. 5
Wieszowa.
90
2097. O uśmiech dziecka / Tomasz
Stchlerowski // Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 11
2106. Rajd Żukiem na północ / SZEN // Dz.
Zach. - 06.09.2013, nr 208, dod. TG, s. 5
Koncert w CK „Karolinka”.
„Złombol” 2013.
2098. Weronika Kułacz / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. 2
2107. Zagrają „O uśmiech dziecka”
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 8
Zbiórka pieniędzy.
2099. Kalety, Miasteczko Śląskie / SZEN //
Dz. Zach. - 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 4
WOŚP.
2100. Starosta Lucyna Ekkert jest aktorką /
SZEN // Dz. Zach. - 20.09.2013, nr 220, dod.
TG, s. 7
/
-
2108. Ktoś czeka na prezent / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272,
dod. TG, s. 8
„Szlachetna Paczka”.
2109. Szlachetna paczka 2012 // Gw. - 2012,
nr 48, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
Charytatywny spektakl.
2101. XXI finał WOŚP w powiecie / SZEN //
Dz. Zach. - 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 5
2110. Zagrała „Wielka Orkiestra” / Marcin
Walczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
1, s. 10
Kalety.
2102. Dwie role starosty / SZEN, MAKI // Dz.
Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 4
Charytatywny spektakl.
2103. Modelki chciały pomóc / SZEN // Dz.
Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 4
2111. Nasi amatorzy kontra Polonia Bytom. To
był mecz! Zagrali dla Oli / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 13.12.2013, nr 290,
dod. TG, s. 7
Charytatywny mecz koszykówki.
Charytatywny kalendarz.
2104. Bezcenna radość dzieci / SZEN // Dz.
Zach. - 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 5
Bank Spółdzielczy w Tarnowskich
a Fundacja Dziecięca Fantazja.
Górach
2105. Szlachetna Paczka będzie. Ale czy
u nas? / SZEN // Dz. Zach. - 14.06.2013, nr
137, dod. TG, s. 4
2112. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
znów w Wieszowie // Wieść z Gminy. - 2013,
nr 1, s. 4
2113. Wszyscy gramy w jednej drużynie //
Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 10
I
Charytatywny
w Radzionkowie.
Turniej
Siatkarski
zob. też 2477, 2992, 3610, 3812, 4001, 4557,
4795, 4813
8. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
8.1. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE
MIASTA TARNOWSKIE GÓRY
2116. Odwołać przewodniczącego Kowolika /
esp // Gw. - 2012, nr 37, s. 3
8.1.1. Zagadnienia ogólne
2117. Iluminacja urzędu // Gw. - 2013, nr 7,
s. 16
2114. Nowe godziny / esp // Gw. - 2013, nr 41,
s. 10
2118. Kampania na kryzys / Hanna Kampa //
Gw. - 2012, nr 51, s. 10
Promocja miasta.
2115. Maluch w Ratuszu / esp // Gw. - 2013,
nr 35, s. 20
Kącik dla dziecka w UM.
2119. Odwołany! Tylko za co? / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 9, s. 1, 2
91
Przewodniczący Rady Miejskiej.
2120. Próba sił czy bezsilność? / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 30, s. 1-2
Rada Miejska.
2121. By nie była fasadowa / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 17, s. 10
Młodzieżowa Rada Miasta w Tarnowskich Górach.
2122. Wracają radcy etatowi / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2013, nr 7, s. 7
2134. Stroją nam gminy / SZEN // Dz. Zach. 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 8
Świąteczne ozdoby w miastach.
2135. Tarnowskie Góry jak Himalaje: Inwestor
na szczycie góry, a urzędnicy na dachu. To
promocja miasta / SZEN // Dz. Zach. - 2012,
nr 289, s. 6
2136. Iluminacja urzędu / SZEN // Dz. Zach. 22.02.2013, nr 45, dod. TG, s. 2
UM w Tarnowskich Górach.
Radca prawny w UM.
2123. Mieszkania socjalne w lesie / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 1, s. 1-2
2124. Rozświetlone walentynki / mir // Gw. 2013, nr 6, s. 2
Iluminacja UM.
2125. Planszowa do wzięcia / mir // Gw. 2013, nr 5, s. 11
Gra „Wędrówki Gwarka”.
2126. P jak politykierstwo i prowincja /
Jarosław Myśliwski // Gw. - 2012, nr 9, s. 7
Odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej.
2127. Bezpartyjny? / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 9, s. 1-2
Stanisław Kowolik.
2128. Nocna panorama // Gw. - 2012, nr 48,
s. 9
Iluminacja UM.
2129. Świąteczny klimat widać też na ulicach /
Magdalena Nowacka-Goik // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. [1]
Bożonarodzeniowe dekoracje.
2130. Ile płacimy władzy? / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 35, s. 1, 3
2131. Radni gadatliwi, radni milczący /
Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 47, s. 1-2
Wystąpienia i zarobki radnych.
2132. Rozwiązania internetowe // Gw. - 2012,
nr 51, s. 11
Obsługa internetowa klienta.
2137. Odwiedzili gwarka Józika i rozdawali
kolorowanki / SZEN // Dz. Zach. - 23.08.2013,
nr 196, dod. TG, s. 4
Promocja powiatu tarnogórskiego.
2138. Wydzierżawią drogę? / SZEN // Dz.
Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 3
Próba przejęcia przez władze miasta drogi należącej
do PKP.
2139. Remont urzędu / SZEN // Dz. Zach. 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 3
2140. Czekają na przejęcie pola / SZEN // Dz.
Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 3
Próba przejęcia przez władze miasta Radzionkowa
terenu od Agencji Nieruchomości Rolnej.
2141. Janusz Śnietka nie jest już
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej / SZEN
// Dz. Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 7
2142. Promocja miasta to poważna sprawa /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. [1]
2143. Przez rok Tarnowskie Góry kusiły
inwestorów. Efekt na razie mizerny / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 13.12.2013, nr 290,
dod. TG, s. 5
2144. Tworóg: remont ratusza. Za rok iluminacja i herb / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 10.05.2013, nr 108, dod. TG, s. 3
2145.
SMS-y
do
mieszkańców
z tarnogórskiego
ratusza
/
Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 04.05.2012, nr 103,
dod. TG, s. 3
2133. SMS z urzędu // Gw. - 2012, nr 17, s. 9
System powiadamiania mieszkańców.
92
2146. Tarnogórska Rada Miejska Kadencja
2010-2014 - półmetek // Gw. - 2012, nr 50,
dod. Samorządowy, s. 1-2
2160. Któż to uczynił? / Agnieszka Reczkin //
Gw. - 2013, nr 20, s. 7
2147. Tarnowskie Góry - raport o stanie miasta
2006-2012 // Gw. - 2012, nr 9, dod.
samorządowy, s. 1-4
2161. Ile zarabiają kulturalni dyrektorzy? /
Agneszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 42, s. 1-2
2148. Odgrzewanie monitoringu / Jacek Tarski
// Gw. - 2013, nr 23, s. 4
2149. Urząd wyszedł z mroku // Gw. - 2013, nr
8, s. 13
Absolutorium dla burmistrza.
2162. Czy burmistrz uwolni orkę? / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 44, s. 1-2
Obligacje.
2163. Tyle wydamy w 2012 roku / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 4, dod. TG, nr 1, s. 4
Iluminiacja UM.
8.1.2. Budżet. Finanse
2164
Wysoko w rankingach // Dz. Zach. 27.07.2012, nr 174, dod. TG, s. 5
2150. Manifest rzucony w próżnię / Ryszard
Bednarczyk // Śląsk. - 2013, nr 3, s. 48-49
Ranking Rzeczypospolitej, oceniający skuteczność
pozyskiwania funduszy unijnych.
Finansowanie
kulturalnych.
zob. też 2167, 2458
obywatelskich
inicjatyw
2151. Dwadzieścia milionów na dalszy rozwój
miasta // Dz. Zach. - 29.11.2013, nr 278, dod.
TG, s. 7
2152. Dwadzieścia milionów na dalszy rozwój
miasta // Gw. - 2013, nr 48, s. 9
Obligacje.
2153. Dzielnicowe wydatki / esp // Gw. - 2013,
nr 3, s. 9
Stare Tarnowice.
2154. Nie za wszelką cenę / esp // Gw. - 2012,
nr 26, s. 3
Budżet miasta.
8.1.3. Inwestycje. Projekty. Plany
2165. ABC podłączenia się do sieci // Gw. 2013, nr 9, s. 12
2166. Co w tym roku? // Dz. Zach. - 2012, nr
22, dod. TG, nr 4, s. 5
2167. Tarnowskie Góry - Raport o stanie
miasta 2006-2012 / Arkadiusz Czech, Piotr
Skrabaczewski, Jolanta Tuszyńska // Dz. Zach.
- 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 5-7
2168. Wielka inwestycja na finiszu / Arkadiusz
Czech // Gw. - 2013, nr 21, s. 8
Budowa kanalizacji i COŚ.
2155. Miliard na marzenia / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2013, nr 1, s. 7
2156. Powiat winny miastu 3 miliony /
Elżbieta Kulińska, współpr. esp // Gw. - 2012,
nr 45, s. 2
2157. 100 tys. zł dla organizacji / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 46, s. 7
2158. Pętla się zaciska / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 47, s. 6
2169. Półmetek za nami. I co dalej? /
Arkadiusz Czech // Gw. - 2012, nr 51, dod.
Samorządowy, s. 1-4
Inwestycje w mieście.
2170. Gwarancja rozwoju / Arkadiusz Czech //
Gw. - 2013, nr 51, dod. Z tarnogórskiego
Ratusza, s. 4
Koszty prowadzenia PMDK.
2171. Nowa kanalizacja szansą na rozwój
miasta / Arkadiusz Czech // Dz. Zach. 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 9
2159. Kanalizacja babci Malinowskiej /
Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 52, s. 1-2
2172. Duże oszczędności // Gw. - 2012, nr 20,
s. 10
Budżet miasta.
93
2173. Pomysł na markę / esp // Gw. - 2012, nr
8, s. 12
2187. Dobrać się do unijnej kasy / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 3, s. 8
Promocja miasta.
Deklaracja Tarnogórska.
2174. Pniowiec w Bytomiu / esp // Gw. - 2013,
nr 5, s. 21
2188. Kanalizacja na zebraniu // Gw. - 2012,
nr 13, s. 10
Budowa kanalizacji.
Lasowice.
2175. Senior z komputerem / esp // Gw. 2013, nr 8, s. 9
2189. Kanalizacja w dzielnicach // Gw. - 2012,
nr 20, s. 10
Projekt „50+ w internecie”.
2176. Jest pozwolenie / esp // Gw. - 2013, nr
33, s. 2
2190. Hala z kanalizacją / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 42, s. 10
Budowa kanalizacji w Pniowcu.
2191. Marka sama w sobie? / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2013, nr 11, s. 12
2177. Zza biurka / esp // Gw. - 2013, nr 29, s. 3
Program Budowy Marki Miasta Tarnowskie Góry.
System Informacji o terenie miasta.
2178. Gdzie i kiedy będą kopać? // Gw. - 2013,
nr 52, s. 8
2192. Kolektor i przyłącza // Gw. - 2012, nr
16, s. 8
Kanalizacja w Sowicach.
Kanalizacja.
2179. Gruzełki jak nowa // Gw. - 2012, nr 24,
s. 10
Kanalizacja.
2180. 33 mln do budżetu / hm // Gw. - 2013, nr
49, s. 15
Projekt „Inwestuj w Tarnowskich Górach”.
2181. Inwestujemy w najmłodszych // Gw. 2013, nr 43, s. 9
Remonty budynków oświatowych.
2182. Inwestycja na lata // Gw. - 2012, nr 26,
s. 16
Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
2183. Strategia i slogany / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 7, s. 7
Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry.
2184. Okazja do rozwoju / K // Mont. Tarnov.
- 2012, nr 59, s. 6
Wykorzystanie funduszy unijnych.
2185. Cieplej i taniej na Radosnej / K // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 65, s. 13
2193. Co z budową komunalnych? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 30, s. 6
2194. Położą rury za miliony / MAO // Dz.
Zach. - 25.10.2013, nr 250, dod. TG, s. 5
Modernizacja kanalizacji w Opatowicach.
2195. Masz trójkę dzieci? Możesz dostać
zniżkę // Miastomania. - 2013, nr 1, s. 14
Program „Rodzina 5+”.
2196. Młodzi i kanalizacja // Gw. - 2013, nr
19, s. 9
2197. Najwyższy czas włączyć się w sieć //
Gw. - 2012, nr 25, s. 10
Budowa kanalizacji.
2198. Pelikan w Strzybnicy // Dz. Zach. 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 7
Nowy plac zabaw.
2199. Pierwsze prace w ramach II fazy // Gw. 2013, nr 51, s. 10
Budowa kanalizacji.
Termomodernizacja budynków MTBS.
2200. Ranking najważniejszych miejskich
inwestycji // Gw. - 2013, nr 44, s. 12
2186. Mają zastrzeżenia / Hanna Kampa // Gw.
- 2013, nr 45, s. 8
2201. Mają taniej / Agnieszka Reczkin // Gw. 2013, nr 39, s. 8
„Strategia
rozwoju
województwa śląskiego”.
systemu
transportu
Program „Rodzina 5+”.
94
2202. Zamiast kanalizacji / Agnieszka Reczkin
// Gw. - 2013, nr 21, s. 8
Budowa zbiornika retencyjnego.
2215. Kolorowe osiedla. Ładne? / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 30.08.2013, nr 202,
dod. TG, s. 6
Termomodernizacja bloków MTBS.
2203. Taniej dla dużej rodziny / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 23, s. 3
Program „Rodzina 5+”.
2216. Zaczęli budować bloki, ale nadal szukają
kasy / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 3
2204. Pytania o konkrety / Agnieszka Reczkin
// Gw. - 2013, nr 27, s. 8
Bloki komunalne w Lasowicach.
Deklaracja „Biały Śląsk”.
2217. Taniej dla rodzin wielodzietnych //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 11
2205. „Rodzina 5+”: startujemy // Dz. Zach. 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 7
2206. Sieć ciepłownicza na Starówce // Dz.
Zach. - 23.08.2013, nr 196, dod. TG, s. 2
2207. Inwestujemy w przyszłość, z rozsądkiem
/ Piotr Skrabaczewski // Gw. - 2013, nr 44,
s. 13
2208. Program z rabatami / SZEN // Dz. Zach.
- 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 4
Program „Rodzina 5+”.
2209. Poseł i plac zabaw. Wieże są groźne? /
SZEN // Dz. Zach. - 06.09.2013, nr 208, dod.
TG, s. 3
Osada Jana.
2210. Wielodzietne rodziny dostaną rabat
w zabytkowej kopalni / SZEN // Dz. Zach. 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 5
Program „Rodzina 5+”.
2218. Unia dba o środowisko // Gw. - 2012, nr
22, s. 14
Budowa kanalizacji.
2219. Unijna kasa na rozwój // Dz. Zach. 25.10.2013, nr 250, dod. TG, s. 9
2220. Wyjaśnienia i konsultacje // Gw. - 2012,
nr 15, s. 10
Kanalizacja w Sowicach.
2221. Zmiany pod kontrolą // Gw. - 2012, nr
14, s. 12
Budowa kanalizacji.
zob. też 458, 2151, 2458, 2640
8.1.4. Nagrody dla miasta. Certyfikaty
Program „Rodzina 5+”.
2222. Aktywni w sieci / esp // Gw. - 2013, nr
39, s. 2
2211. Nikt nie kupuje działek / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 11.01.2013, nr 9,
dod. TG, s. 3
2223. Przyjazna gmina // Dz. Zach. - 2012, nr
22, dod. TG, nr 4, s. 5
2212. 400 rodzin ma dostać zniżki na bilety
i usługi / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 19.07.2013, nr 167, dod. TG, s. 3
Program „Rodzina 5+”.
2213. Miasto przyjazne rodzinie / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 30.08.2013, nr 202,
dod. TG, s. 8
Program „Rodzina 5+”.
Tytuł Google eMiasto.
2224. Jest nagroda Google / SZEN // Dz. Zach.
- 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 3
Nagroda Google eMiasto.
8.1.5. Uchwały. Sesje
2225. Czy powiat jest nam potrzebny? / SZEN
// Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272, dod. TG, s. 4
Uroczysta sesja Rady Miejskiej.
2214. Ruszą z budową nowych mieszkań /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 31.10.2013, nr 255, dod. TG, s. 5
Bloki komunalne.
95
8.2. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
8.2.1. Zagadnienia ogólne
Wójt Ożarowic.
2239. Druga kadencja pani sołtys // TWG
Kurier. - 2012, nr 53, s. 13
Gmina Tworóg.
2226. Do grona slow / aj // Gw. - 2013, nr 37,
s. 8
Miast
2240. Drugi wiceprzewodniczący // Dz. Zach.
- 04.05.2012, nr 103, dod. TG, s. 2
2227. Nowy blask mostu / aj // Gw. - 2012, nr
43, s. 14
2241. Zastępca odwołany / eka // Gw. - 2013,
nr 44, s. 2
Kalety w
„Cittaslow”.
Międzynarodowej
Sieci
Rada Powiatu.
Iluminacja wiszącego mostu w Krupskim Młynie.
Miasteczko Śl.
2228. Będą slow? / aj // Gw. - 2013, nr 16, s. 2
2242. Bezpłatnie do prawnika / eka // Gw. 2012, nr 12, s. 8
Przystąpienie Kalet do „Cittaslow”.
Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych.
2229. Sołtys ten sam / aj // Gw. - 2012, nr 10,
s. 3
Potępa.
2243. Statutowe cięcie / eka // Gw. - 2013, nr
1, s. 3
Zarząd Rady Powiatu.
2230. Na szczycie powiatu / Anna Albrecht //
Gw. - 2013, nr 30, s. 11
„Na weekend do Radzionkowa”.
2244. Zastępca wybrany / eka // Gw. - 2012, nr
7, s. 3
Rada Miasta w Radzionkowie.
2231. Aplikacja na smartfony // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 7, s. 7
Urząd Gminy Zbrosławice.
2245. Paszporty w nowym miejscu / eka // Gw.
- 2012, nr 7, s. 12
2232. Bezpłatne porady prawne // Gw. - 2012,
nr 22, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
2246. Nowy wiceburmistrz / eka // Gw. - 2012,
nr 2, s. 3
2233. Bliżej po paszport // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 5, s. 1
Punkt paszportowy w Starostwie Powiatowym.
2234. Burmistrz nie ma już zastępcy // Dz.
Zach. - 31.10.2013, nr 255, dod. TG, s. 2
Miasteczko Śl.
Radzionków.
2247. Potrafimy negocjować / eka // Gw. 2012, nr 33, s. 3
Spot reklamujący Radzionków.
2248. Wakat w zarządzie / eka // Gw. - 2012,
nr 23, s. 3
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.
2235. Było logo, mamy herb // TWG Kurier. 2013, nr 62, s. 5
Tworóg.
2249. Spróbują odwołać starostę / eka // Gw. 2012, nr 35, s. 2
2236. Centrum // Dz. Zach. - 06.07.2012, nr
156, dod. TG, s. 2
2250. Prawnik za darmo / eka // Gw. - 2013, nr
32, s. 9
Gmin
Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych przy Starostwie
Powiatowym.
2237. Centrum // Dz. Zach. - 26.04.2013, nr
98, dod. TG, s. 2
2251. Miasto w smartfonie / eka // Gw. - 2013,
nr 35, s. 19
Wystąpienie
i Powiatów.
ze
Śląskiego
Związku
Skarbnik powiatu tarnogórskiego.
Aplikacja City2Go w Radzionkowie.
2238. Przypadek i impulsy sukcesu / Grzegorz
Czapla ; rozm. Agnieszka Kochel // Gw. 2013, nr 8, s. 9
2252. Nie zrezygnuję, bo ludzie mi zaufali /
Lucyna Ekkert ; rozm. Monika Chruścińska //
Dz. Zach. - 12.04.2013, nr 86, dod. TG, s. 4
96
Rozmowa z Lucyną Ekkert.
2253. Ożarowice on-line / esp // Gw. - 2013, nr
42, s. 9
2254. Droższy remont / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2013, nr 24, s. 10
2266. Młodzieżowa Rada Miasta odwiedziła
Warszawę / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 3, s. 18
2267. Meteopodróże w Kaletach / jal // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 5
Promocja miejskich świąt.
Rewitalizacja Urzędu Gminy Tworóg.
2255. Koniec aglomeracji / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 45, s. 7
2268. Robocza wizyta w Olsztynku. Kolejny
krok w stronę członkostwa w „Cittaslow” / jal
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 15
Zniesienie aglomeracji Kamieniec.
Kalety.
2256. Urząd do liftingu / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 11, s. 11
2269. Spotkanie Prezydentów Miast, Starostów
Powiatów, Burmistrzów i Wójtów Gmin woj.
śląskiego z Panią Minister Edukacji
Narodowej Krystyną Szumilas / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 1, s. [1]
Rewitalizacja Urzędu Gminy w Tworogu.
2257. Wójt jeszcze porządzi / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 40, s. 1
Zbrosławice.
2258. Wojna podjazdowa / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 22, s. 6
Administracja samorządowa w gminie Zbrosławice.
2259. Kto uszczerbił majątek gminy? /
Krzysztof Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 34,
s. 1
Zbrosławice.
2260. Odwołają wójta czy nie? / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 39, s. 2
Zbrosławice.
2261. Gmina gospodarna i ekologiczna // Gw.
- 2012, nr 10, s. 10
Ożarowice.
2262. Co było i będzie / Eugeniusz Gwóźdź //
TWG Kurier. - 2012, nr 47, s. 13
Podsumowanie roku 2011 w Gminie Tworóg.
2263. ...i z nowym sołtysem // Wieść z Gminy.
- 2013, nr 3, s. [1]
Czekanów.
2264. Jak przebiega remont Urzędu Gminy? //
TWG Kurier. - 2013, nr 61, s. 10
2265. Kalety po raz kolejny gospodarzem
Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 19
2270.
Ryszard
Sendel
nowym
wiceprzewodniczącym Rady / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 1, s. [1]
Kalety.
2271. Cena wody w Kaletach trzeci rok bez
zmian / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 11, s. 18
2272.
Radny
Jan
Klimek
nowym
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 18
Kalety.
2273. Janina Perz przewodniczącą Komisji
Budżetu i Finansów / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 1, s. [1]
Rada Miejska w Kaletach.
2274. Wójt miał czas się wykazać / Piotr
Jankowski ; rozm. Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 21.09.2012, nr 221, dod. TG, s. 5
Referendum
Zbrosławic.
w
sprawie
odwołania
wójta
2275. Jesteś świadkiem przemocy? Powiedz
o tym! // TWG Kurier. - 2013, nr 64, s. 13
Gminny
Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Tworóg.
2276. Przegrane głosowanie / JT // Gw. - 2012,
nr 28, s. 7
Nieetatowy członek Zarządu Powiatu.
97
2277. Przeprosić wójta / JT // Gw. - 2012, nr
40, s. 2
2291. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 15.02.2013,
nr 39, dod. TG, s. 2
Zbrosławice.
Podwyżka dla wójta Krupskiego Młyna.
2278. Chcą ślimaka / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 15, s. 11
Przystąpienie Kalet do „Cittaslow”.
2292. Świerklaniec przejął zabytkowe
zabudowania / Elżbieta Kulińska // Gw. 2013, nr 34, s. 7
2279. Połomia - mała Wenecja / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 47, s. 13
2293. Świętują i czekają na zmiany / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 47, s. 13
Utworzenie spółki wodnej.
2280. Chcą odwołać wójta / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 21, s. 2
Zbrosławice.
2281. Spółka wciąż w planach / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 28, s. 7
Spółka wodna w Kamieńcu.
2282. Tak dla związku / K // Gw. - 2013, nr
33, s. 2
Zbrosławice w Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
2283. Do ministerstwa / K // Gw. - 2012, nr 10,
s. 11
Zmiany administracyjne w Zbrosławicach.
2284. Wyższa pensja wójta / K // Gw. - 2013,
nr 2, s. 3
Tworóg.
2285. Referendum bez pieniędzy / K // Gw. 2012, nr 37, s. 3
Odwołanie burmistrza Zbrosławic.
2286. Symbole gminy / K // Gw. - 2013, nr 24,
s. 20
Herb i flaga Tworoga.
2287. Herb i flaga / K // Gw. - 2013, nr 20, s. 2
Tworóg.
2288. Kalety - leśny zakątek Śląska // Gw. 2013, nr 31, s. 10
15-lecie utworzenia powiatów.
2294. Socjalne na osiedlu / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 7, s. 8
Mieszkania socjalne w Miasteczku Śl.
2295. Mural na przyczółkach / Elżbieta
Kulilńska // Gw. - 2013, nr 21, s. 10
Miasteczko Śl.
2296. Pisał do prezydenta / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 16, s. 6
Tablice informacyjne w Tworogu.
2297. 13 gniewnych / Elżbieta Kulińska // Gw.
- 2012, nr 36, s. 1, 3
Odwołanie Zarządu Powiatu.
2298. Wybrali wicestarostę, zarząd bez zmian /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 19, s. 1-2
2299. Odwołali i powołali / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2013, nr 17/18, s. 1
Skarbnik powiatu.
2300. Mieszkania na sprzedaż / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 15, s. 10
Radzionków.
2301. Mieszkania sporo stanieją / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 2, s. 8
Mieszkania komunalne w Świerklańcu.
2302. Łączą, czyli odwołują / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 18/19, s. 1
Rada Powiatu.
Promocja Kalet.
2289. Konkursy rozstrzygnięte // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 1, s. 1
Konkurs na realizację zadań publicznych ogłoszony
przez burmistrza Miasteczka Śląskiego.
2290. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 16.11.2012,
nr 268, dod. TG, s. 2
2303. Zintegrować dzielnicę /
Kulińska // Gw. - 2012, nr 21, s. 8
Elżbieta
Rada Dzielnicy Żyglin-Żyglinek.
2304. Lista spraw do załatwienia / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 10, s. 9
Andrzej Pilot wicewojewodą.
Wybory sołtysa w Potępie.
98
2305. Jest kandydat na wicestarostę / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 13, s. 2
Haiska // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 3,
s. 20
2306. Starosta wojewodą / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 8, s. 1
2318. Prestiż i kontrowersje / mir // Gw. 2012, nr 5, s. 7
Andrzej Pilot.
Konwent Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Kaletach.
2307. Kandydat przepadł / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 14, s. 3
Wybór wicestarosty.
2319. Jednak poradzi / mir // Gw. - 2012, nr
50, s. 7
Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych.
2308. Paszporty: wszystko na miejscu /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 20, s. 18
Punkt paszportowy.
2309. Pomysł upadł / Elżbieta Kulińska // Gw.
- 2013, nr 35, s. 8
2320. Inwestor z burmistrzem skaczą
z samolotu / MN // Gaz. Wyb. - 2012, nr 229,
dod. Katowice, s. 5
Spot promujący Radzionków.
Mural w Miasteczku Śl.
2321. Wygrał proces z urzędem / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 15, s. 1-2
2310. II Konwent Burmistrzów i Wójtów
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Kaletachponownym
sukcesem
organizacyjno- promocyjnym miasta / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 2,
s. 16
Zwolnienie z pracy sekretarza miasta Kalety.
2311. Nakręcono materiał do kolejnego
odcinka „Szlakiem gwiazd” / Jacek Lubos //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. [1]
2322. Naczelnik miesiąca // Gw. - 2012, nr 31,
dod. Z Życia Powiatu, s. 4
2323. Naczelnik miesiąca // Gw. - 2012, nr 39,
dod. Z Życia Powiatu, s. 4
2324. Zbliża się półmetek / Krzysztof Nowak
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 9, s. 1, 6
Kalety.
Kadencja burmistrza w Miasteczku Śl.
2312. Cittaslow. Mamy opiekuna! / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11,
s. 20
2325. Obradowała Komisja Bezpieczeństwa //
Gw. - 2012, nr 44, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
Kalety.
2313. W drodze do Cittaslow / Jacek Lubos //
Dz. Zach. - 24.05.2013, nr 120, dod. TG, s. 5
2326. Dlaczego referendum? / Wiesław
Olszewski // Wieść z Gminy. - 2012, nr 6-7,
s. 3
Odwołanie wójta Gminy Zbrosławice.
Kalety.
2314. Mieszkańcy ocenili Radzionków / ŁK //
Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 7
Badania preferencji społecznych w Radzionkowie.
2315. Radzionków w Twoim smartphonie! /
ŁK // Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 6
Aplikacja City2Go.
2316. Mamy nowego wiceburmistrza // Kur.
Radz. - 2012, nr 1, s. 1
Radzionków.
2317. Działalność Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kaletach w 2011 roku / Ewa Mikołajewska-
2327. Gminny bieg na orientację / Wiesław
Olszewski ; rozm. Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 14.09.2012, nr 215, dod. TG, s. 6
Referendum
Zbrosławic.
w
sprawie
odwołania
wójta
2328. „Piękna Wieś” // Wieść z Gminy. 2013, nr 7, s. 4
Miedary w konkursie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
2329. Plan pracy Rady Gminy Zbrosławice na
2012 r. // Wieść z Gminy. - 2012, nr 2, s. 2
2330. Pomysły radnego // TWG Kurier. - 2012,
nr 47, s. 13
Tworóg.
99
2331. Powiat ma 15 lat // Gw. - 2013, nr 51,
s. 9
2343. Kto będzie nowym wicestarostą
tarnogórskim? / SZEN // Dz. Zach. 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 3
2332.
Pozyskaliśmy
dofinansowanie
z WFOŚiGW w Katowicach na wykonanie
i publikację albumu przyrodniczego // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. 17
2344. Zmiany w Starostwie / SZEN // Dz.
Zach. - 04.01.2013, nr 3, dod. TG, s. 2
„Kaletańska natura w obiektywie : ochrona
dziedzictwa przyrodniczego”.
2345. Bez wicestarosty / SZEN // Dz. Zach. 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 3
2333. Przysięga radnego // TWG Kurier. 2012, nr 46, s. 5
2346. W starostwie powstał kącik zabaw dla
dzieci / SZEN // Dz. Zach. - 18.10.2013, nr
244, dod. TG, s. 6
Gmina Tworóg.
2334. „Moje miasto zmienia się...” / Eugeniusz
Ptak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 1,
s. [1], 15
Podsumowane VI kadencji Rady
w Kaletach oraz pracy burmistrza.
2336. Rewitalizacja Urzędu Gminy // TWG
Kurier. - 2013, nr 58, s. 15
Tworóg.
2337. Rezygnacja z funkcji // Dz. Zach. 01.06.2012, nr 127, dod. TG, s. 2
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.
2338. Aby mieszkańcom żyło się lepiej /
Bernard Skibiński ; rozm. ŁK // Kur. Radz. 2012, nr 1, s. 2, 5
2339. Skutecznie działać na rzecz Śląska /
Andrzej Sławik ; rozm. Łukasz Karkoszka //
Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 5
radnym
Sejmiku
Zabezpieczenie długów Starostwa Powiatowego.
Miejskiej
2335. Rada Gminy Zbrosławice - skład komisji
// Wieść z Gminy. - 2012, nr 2, s. 2
Rozmowa z
Śląskiego.
2347. Zabytki pod kontrolą ZUS-u / SZEN //
Dz. Zach. - 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 6
Województwa
2340. Spółka wodna to jest to! // TWG Kurier.
- 2012, nr 49, s. 15
Gminna Spółka Wodna w Wojsce.
2341. Sprawozdanie z działalności wójta
i pracy
Urzędu
Gminy
w
okresie
międzysesyjnym // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr
17, s. 5-6
2348. Udane negocjacje z ZUS-em / SZEN //
Dz. Zach. - 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 5
Zabezpieczenie długów Starostwa Powiatowego.
2349. Starostwo dostało działkę / SZEN // Dz.
Zach. - 17.05.2013, nr 114, dod. TG, s. 2
2350. Narzekają na starostwo, zorganizowali
konwent / SZEN // Dz. Zach. - 28.09.2012, nr
227, dod. TG, s. 3
Konwent burmistrzów i wójtów.
2351. Ważne przesłanie spotu / SZEN // Dz.
Zach. - 10.08.2012, nr 186, dod. TG, s. 4
Promocja inwestycyjna Radzionkowa.
2352. Remis ze wskazaniem / SZEN // Dz.
Zach. - 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 3
Zmiany w Zarządzie Powiatu.
2353. Czapla nie przeszedł / SZEN // Dz.
Zach. - 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 6
Powołanie nowego członka Zarządu Powiatu.
2354. Radzą od trzech lat / SZEN // Dz. Zach.
- 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 3
Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych w Starostwie
Powiatowym.
2355. Naczelnik wiceprezydentem / SZEN //
Dz. Zach. - 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 2
Wydział Transportu Starostwa Powiatowego.
2342. Sylwetka radnego // Inf.
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 11
Henryk Szudy.
Gminy
2356. Reklama na koszulkach / SZEN // Dz.
Zach. - 06.04.2012, nr 82, dod. TG, s. 2
Promocja miasta Radzionków.
100
2357. Sąd: Były sekretarz Kalet powinien
wrócić do urzędu / SZEN // Dz. Zach. 13.04.2012, nr 87, dod. TG, s. 7
2358. Cenny koszarowiec / SZEN // Dz. Zach.
- 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 3
Sprzedaż nieruchomości Starostwa Powiatowego.
2359. Skok z samolotu? Dlaczego nie!
W Radzionkowie wiedzą, jak przekonać
biznesmena do inwestowania / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 219, s. 7
2369. Burmistrz w stroju spadochroniarza,
czyli w Warszawie kręcą trzeci film
promocyjny Radzionkowa / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 183, s. 7
2370. Skok z samorządu do Katowic /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 22.02.2013, nr
45, dod. TG, s. 5
Andrzej Pilot kandydatem na wicewojewodę.
2371. Smok na wzgórzu / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 2012, nr 22, dod. TG, nr 4, s. 8
Szczątki notozaura na Księżej Górze.
2360. Potrzebne pomysły na gminny budynek /
SZEN // Dz. Zach. - 22.06.2012, nr 144, dod.
TG, s. 11
Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia w Krupskim
Młynie.
2372. W Zbrosławicach będzie referendum /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. [1]
Referendum w sprawie odwołania wójta.
2361. Zuzanna Jelonek / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 76, dod. TG, nr 13, s. 2
2373. Niechciane skarby / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. 3
Rada Miejska w Kaletach.
Biuro rzeczy znalezionych.
2362. Paśmionka zastąpi Krysiaka / SZEN //
Dz. Zach. - 01.06.2012, nr 127, dod. TG, s. 3
2374. Sołtysi odpadają. Czas na wójta? /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 04.05.2012, nr 103, dod. TG, s. 5
MTBS.
Spory wokół budowy farm wiatrowych.
2363. Pani starosta nadal rządzi / SZEN // Dz.
Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 2
2364. Najważniejsza 30 września będzie
frekwencja / SZEN // Dz. Zach. - 28.09.2012,
nr 227, dod. TG, s. 5
Referendum
Zbrosławic.
w
sprawie
odwołania
wójta
2365. Nie ma gańby za godka / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 04.10.2013, nr 232,
dod. TG, s. 5
Urząd Gminy Tworóg.
2366.
Lekarz
zastępcą
starosty
/
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 26.04.2013, nr
98, dod. TG, s. [1]
2367. Polityczne akcje / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 14.09.2012, nr 215, dod. TG, s. 6
Referendum z 2006 r. w sprawie odwołania
burmistrza Miasteczka Śl.
2368. Smok i święty na murze / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 17.05.2013, nr 114,
dod. TG, s. 5
Miasteczko Śl.
2375. Budują, choć mniej / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 70, dod.
TG, nr 12, s. 6
Sprzedaż terenów miejskich oraz pozwolenia na
inwestycje budowlane w Radzionkowie.
2376. Polityczny przewrót w Zbrosławicach /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. [1]
Próba odwołania wójta.
2377. Ach, ta frekwencja / Krzysztof
Szendzielorz, współpr. Karol Świerkot // Dz.
Zach. - 05.10.2012, nr 233, dod. TG, s. 3
Referendum
Zbrosławic.
w
sprawie
odwołania
wójta
2378. Podnieść jakość miasta / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75,
dod. TG, s. 8
Kalety.
2379. Raport z monitoringu „Dostęp do
informacji publicznej na wniosek w gminach
i miastach województwa śląskiego” / Dariusz
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 11, s. 15
Kalety.
101
2380. Gminny system informacji przestrzennej
w Kaletach / Dariusz Szewczyk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 20
2392. Absolutorium dla wójta // TWG Kurier.
- 2013, nr 62, s. 4-5
2381. Rezerwowe zasilanie dla budynku
Urzędu Miejskiego / Michał Szewczyk // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 18
2393. Pierwszy fundusz / aj // Gw. - 2012, nr
39, s. 8
Gmina Tworóg.
Fundusz sołecki dla Potępy.
Kalety.
2382. W 600 dni dookoła powiatu // Gw. 2012, nr 31, dod. Z Życia Powiatu, s. 1
2383. Gmina na portalu Facebook / wk //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 2, s. 7
2394. Kredyt na Nowy Rok / aj // Gw. - 2012,
nr 1, s. 2
Krupski Młyn.
2395. Absolutorium z pytaniami / aj // Gw. 2012, nr 26, s. 3
Zbrosławice.
Zbrosławice.
2384. Zamkowy lifting // TWG Kurier. - 2013,
nr 64, s. 14-15
2396. 40 tys. dla Potępy / aj // Gw. - 2013, nr
14, s. 8
Rewitalizacja Urzędu Gminy Tworóg.
2385. Zapraszamy na wirtualny spacer po
gminie Tworóg! // TWG Kurier. - 2013, nr 58,
s. 7
2386. Zbrosławice // Dz. Zach. - 05.07.2013,
nr 155, dod. TG, s. 2
Projekt starostwa pt. „Tarnogórski od kuchni”,
promujący kuchnię regionalną.
2397. Inkaso nie wzrośnie / aj // Gw. - 2013, nr
50, s. 8
Zbrosławice.
2398. Na co fundusz? / aj // Gw. - 2012, nr 38,
s. 14
Fundusze sołeckie w gminie Zbrosławice.
2399. Za zdobyte pieniądze / aj // Gw. - 2012,
nr 26, s. 2
2387. Zmiany w Mikołesce // TWG Kurier. 2013, nr 66, s. 4
Budżet Kalet.
Nowy sołtys.
2400. Bez funduszu / aj // Gw. - 2013, nr 51,
s. 7
2388. Zmiany w ZOPO // TWG Kurier. - 2012,
nr 48, s. 14
Fundusz sołecki Czekanowa i Ptakowic.
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Urzędzie
Gminy Tworóg.
2401. Bez budżetu, z nową kadrą // Dz. Zach. 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. 4
Powiat tarnogórski.
2389. Zmiany z Radzie Miasta // Kur. Radz. 2013, nr 4, s. 5
Radzionków.
2402. Budżet 2012 // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2012, nr 1, s. 3
Miasteczko Śl.
zob. też 824, 2130, 2134, 2137, 2401, 2760,
3056, 3066, 5191
8.2.2. Budżet. Finanse
2390. Absolutorium dla burmistrza // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 7, s. 1
2403. Budżet 2013 // TWG Kurier. - 2013, nr
57, s. 4
Gmina Tworóg.
2404. Budżet w skrócie // Wieść z Gminy. 2012, nr 10, s. 3
Miasteczko Śl.
Gmina Zbrosławice.
2391. Absolutorium dla burmistrza // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 7, s. 1, 7
2405. Cykl zebrań wiejskich // Wieść z Gminy.
- 2013, nr 6, s. [1], 3
Miasteczko Śl.
Fundusz sołecki gminy Zbrosławice.
102
2406. Pieniądze dla sołectw / eka // Gw. 2013, nr 16, s. 2
2420. Psy zjadają budżet / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 34, s. 3
Miasteczko Śl.
Zbrosławice.
2407. Burmistrz o wydatkach / eka // Gw. 2013, nr 1, s. 7
2421. Subwencja oświatowa na 2012 r. dla
Miasta Kalety wzrosła niemal o 1,5 mln zł / jal
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 19
Budżet Miasteczka Śl.
2408. 150 tys. zł na sport / eka // Gw. - 2013,
nr 12, s. 20
Świerklaniec.
2409. Plany na cały rok / eka // Gw. - 2013, nr
2, s. 2
Budżet Radzionkowa.
2410. Głębiej do kieszeni / eka // Gw. - 2012,
nr 50, s. 2
Budżet Radzionkowa i Świerklańca.
2422. Jednogłośne absolutorium dla burmstrza
/ jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 7,
s. 18
Kalety.
2423. Festyn sołecki czy dożynki gminne? /
Alicja Jurasz // Gw. - 2012, nr 8, s. 8
Budżet Tworoga.
2424. Podzielony fundusz / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 37, s. 10
Fundusz sołecki w Potępie.
2411. Poprawka warta miliony / eka // Gw. 2013, nr 1, s. 3
Powiatowy budżet.
2412. Szkoły z hipoteką / eka // Gw. - 2012, nr
25, s. 7
Problemy finansowe starostwa.
2413. Negocjują / eka // Gw. - 2012, nr 24, s. 3
Problemy finansowe powiatu.
2414. Lepiej będzie za rok? / Lucyna Ekkert ;
rozm. Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 3,
s. 7
Powiatowy budżet.
2415. Fundusz dla sołectw / esp // Gw. - 2012,
nr 16, s. 12
Budżet Ożarowic.
2416. Dziesięciokrotny / esp // Gw. - 2013, nr
3, s. 2
Budżet Ożarowic.
2417. Ożarowickie podatki / esp // Gw. - 2013,
nr 50, s. 13
2418. Fundusz sołecki 2013 // TWG Kurier. 2012, nr 55, s. 11
2425. Trzecia podwyżka wójta / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 6, s. 1-2
Krupski Młyn.
2426. Potępa z funduszem / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 14, s. 7
Fundusz sołecki.
2427. Gmina zapłaci / K // Gw. - 2012, nr 41,
s. 3
Koszty referendum w Zbrosławicach.
2428. Nie tylko o funduszu / K // Gw. - 2013,
nr 38, s. 19
Fundusze sołeckie w gminie Zbrosławice.
2429. Koła ratunkowe / K // Gw. - 2013, nr 46,
s. 15
Fundusz sołecki Ptakowic i Czekanowa.
2430. Nie przejeść funduszu / K // Gw. - 2013,
nr 14, s. 8
Fundusz sołecki w gminie Tworóg.
2431. Ambitny projekt budżetu na rok 2013
gotowy / Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 18
Kalety.
Gmina Tworóg.
2419. Fundusz zostaje / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2013, nr 12, s. 12
Fundusze sołeckie w gminie Tworóg.
2432. Kalety z bezpiecznym budżetem
wchodzą w rok 2012 / Klaudiusz Kandzia //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 1, s. 16
103
2433. Ambitny plan budżetu na rok 2014
gotowy / Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 18
Kalety.
Starostwo Powiatowe.
2448. Czynsze idą w górę / Elżbeta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 48, s. 12
Mieszkania należące do gminy Miasteczko Śl.
2434. Wydatki na władzę / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2012, nr 2, s. 2
2435. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 14.12.2012,
nr 292, dod. TG, s. 2
2449. Zamieszanie w publicznej kasie /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 5, s. 2
Powiatowy budżet.
Unijne dofinansowanie.
2450. Budżet uchwalony / ŁK // Kur. Radz. 2013, nr 1, s. [1]
2436. Walka o PIT / Elżbieta Kulińska // Gw. 2013, nr 2, s. 3
Radzionków.
Budżet Świerklańca.
2437. Rolowanie długu / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 42, s. 3
Budżet starostwa.
2438. Zasada ograniczonego zaufania
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 3, s. 7
/
2451. Mamy nowy budżet / ŁK // Kur. Radz. 2012, nr 1, s. 4
2452. Majątek powiatu niezagrożony // Gw. 2012, nr 26, dod. Z Życia Powiatu, s. 1
2453. Masz dług? Możesz go odpracować //
Gw. - 2012, nr 48, s. 10
Powiatowy budżet.
Radzionków.
2439. Bieda ratuje nędzę / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 49, s. 1-2
2454. Dotacje dla organizacji pozarządowych /
Agnieszka Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 2, s. 1-2
Sytuacja finansowa starostwa.
Miasteczko Śl.
2440. Powiat uregulował rachunek / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 4, s. 6
Rachunek za prowadzenie domów kultury.
2441. Powtórka sprzed roku / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 27, s. 3
Absolutorium dla Zarządu Powiatu.
2442. Sesja goni sesję, a budżetu nie ma /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 3, s. 7
2455. Finanse jednostek pomocniczych /
Agnieszka Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 7, s. 7
Gmina Miasteczko Śl.
2456. Dotacje na realizację zadań publicznych
/ Agnieszka Nowak // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2013, nr 6, s. 11
Gmina Miasteczko Śl.
Powiatowy budżet.
2443. Polityczna czy merytoryczna? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 2, s. 7
Powiatowy budżet.
2457. Egzekucja opłat czynszowych /
Krzysztof Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 11, s. 7
Miasteczko Śl.
2444. Powiat na kolanach / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 23, s. 1-2
2458. Okazja do rozwoju // Dz. Zach. 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 7
Problemy finansowe starostwa.
Fundusze europejskie.
2445. Powiat i pieniądze / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 27, s. 7
2459. Przyjazny budżet / Janina Perz // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 4, s. 14-15
Kalety.
2446. Ile kosztują samorządy / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 32, s. 1, 3
2447. Oszczędnie? / Elżbieta Kulińska // Gw. 2013, nr 45, s. 1-2
2460. Podatki 2013 // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2012, nr 12, s. 3
Miasteczko Śl.
104
2461. Podatki w 2014 roku // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 12, s. 2
Miasteczko Śl.
2462. Projekt budżetu // Wieść z Gminy. 2013, nr 7, s. 2
Gmina Zbrosławice.
2463. Promesa po raz trzeci // TWG Kurier. 2012, nr 49, s. 3
Gmina Tworóg.
2474. Budżety Świerklańca i Zbrosławic na
2012 rok / K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012,
nr 10, dod. TG, nr 2, s. 4
2475. Do starostwa zawita komornik? /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
254, s. 6
2476. Druga żółta kartka, ale czerwonej nie ma
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. 4
Brak absolutorium dla Zarządu Powiatu.
2464. Sesja absolutoryjna // TWG Kurier. 2012, nr 52, s. 4
Gmina Tworóg.
2465. Spóźnione wnioski jednak przyjęte //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 7, s. 2
Fundusz sołecki gminy Zbrosławice.
2466. Stawki podatków i opłat lokalnych na
2013 rok i podatek od środków transportowych
// Wieść z Gminy. - 2012, nr 10, s. 6
Gmina Zbrosławice.
2467. Szansa na unijne dotacje // Kur. Radz. 2013, nr 5, s. 6
Radzionków.
2468. Oszczędzą, ale na remontach / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 4, dod. TG, nr 1, s. 3
Zbrosławice.
2469. W Radzionkowie / SZEN // Dz. Zach. 31.10.2013, nr 255, dod. TG, s. 5
Miejskie obligacje.
2470. Polityczny prztyczek / SZEN // Dz.
Zach. - 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 3
Brak absolutorium dla Zarządu Powiatu.
2477. Pozyskano dodatkowe środki z budżetu
państwa na dożywianie dzieci i młodzieży
w naszej gminie / Dariusz Szewczyk // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 19-20
Kalety.
2478. Uchwalono najwyższy w historii miasta
budżet / Dariusz Szewczyk // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 1, s. 14
Kalety.
2479. Starosta bez absolutorium / Jacek Tarski
// Gw. - 2012, nr 27, s. 2
2480. Budżet partycypacyjny pozwala co roku
spojrzeć z innej strony na sprawy miasta /
Gabriel Tobor ; rozm. Krzysztof Szendzielorz
// Dz. Zach. - 24.08.2012, nr 197, dod. TG, s. 5
Radzionków.
2481. Władza walczy o kasę // Dz. Zach. 07.06.2013, nr 131, dod. TG, s. 4
2482. Wpływy z „podatku śmieciowego”
i wydatki // Inf. Gminy Świerklaniec. - 2013,
grudzień, s. 2
Gmina Świerklaniec.
2471. Starostwu grozi wizyta komornika /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 02.11.2012, nr 256, dod. TG, s. 5
2483. Zadłużenie w granicach normy // Kur.
Radz. - 2013, nr 2, s. 11
2472. Zaplanowali nam cały rok / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 16, dod.
TG, nr 3, s. 4
2484. Zarząd Powiatu bez absolutorium? //
Gw. - 2013, nr 26, s. 3
2473. Budżet powiatu uchwalony. Czego
możemy się spodziewać? / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 34, dod.
TG, nr 6, s. 5
Radzionków.
zob. też 2156, 2158, 2163, 2511, 2540, 2621
8.2.3. Inwestycje. Projekty. Plany
2485. 2013 rok - czas zmian na lepsze // TWG
Kurier. - 2013, nr 59, s. 13
Planowane inwestycje w Gminie Tworóg.
105
2486. Gwiazda Spichlerza / aj // Gw. - 2012, nr
11, s. 16
2500. Termomodernizacja pełną parą! /
M. Duszyński // Wieść z Gminy. - 2013, nr 7,
s. [1]
2487. Gwiazdy Spichlerza / aj // Gw. - 2012, nr
20, s. 8
Gmina Zbrosławice.
2488. Spichlerzowa pula / aj // Gw. - 2013, nr
5, s. 22
Spichlerz Górnego Śląska.
2489. Gwarowy finał / aj // Gw. - 2013, nr 48,
s. 18
Spichlerz Górnego Śląska.
2501. Efektywne szkolenia // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 2, s. 3
Pracownicy Urzędu Miasta w Miasteczku Śl.
w projekcie „Poprawa efektywności, jakości
i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”.
2502. Remont z oszczędności / eka // Gw. 2013, nr 42, s. 9
Inwestycje w Radzionkowie.
2490. Kram rękodzielników / aj // Gw. - 2012,
nr 25, s. 18
Program „Kram” w ramach Spichlerza Górnego
Śląska.
2491. Biały Śląsk // Mont. Tarnov. - 2013, nr
62, s. 3
Deklaracja Tarnogórska.
2492. Budowa biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni
ścieków
dla
aglomeracji
Ożarowice // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296,
dod. TG, s. 21
2493.
Budowa
kanalizacji
wraz
z przepompowniami dla Sołectwa Brynica gmina Miasteczko Śląskie // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 21
2494.
Budowa
kanalizacji
wraz
z przepompowniami w gminie Ożarowice //
Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 21
2495. Coraz piękniej w Świerklańcu // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 3-4
2496. „Decydujemy Razem” w gminie
Świerklaniec // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, lipiec, s. 2
2497. Decydujmy razem // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, kwiecień, s. 3
2498.
Deklaracja
Tarnogórska
dla
innowacyjnej gospodarki // TWG Kurier. 2013, nr 58, s. 13
2499. Deklaracja współpracy // Dz. Zach. 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 9
Podpisanie „Deklaracji Tarnogórskiej”.
2503. Inwestycje i deficyt / eka // Gw. - 2012,
nr 1, s. 9
Miasteczko Śl.
2504. Rozwój mimo oszczędności / Lucyna
Ekkert // Gw. - 2013, nr 11, dod. Z Życia
Powiatu, s. 1
2505. Pod inwestycje / esp // Gw. - 2013, nr 5,
s. 21
Strefa Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach.
2506. Rozwojowa kanalizacja / esp // Gw. 2012, nr 51, s. 13
Gmina Ożarowice.
2507. Euro Cup Brynica 2012 // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, lipiec, s. 1
Zawody gmin wchodzących do związku „Brynica
to nie granica” .
2508. Fundusz sołecki w 2013 roku // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, grudzień, s. 7
Inwestycje w gminie Świerklaniec.
2509. Potrzeba ścieków / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 21, s. 10
Kanalizacja w gminie Tworóg.
2510. Bieżnią ku przyszości / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 31, s. 5
Zagospodarowanie terenu po dawnej jednostce
wojsk radiotechniczych w Ożarowicach.
2511. Głód inwestycji w gminie Świerklaniec
// Inf. Gminy Świerklaniec. - 2013, marzec,
s. 22-23
2512. Gminna sieć internetowa na miarę XXI
wieku // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod.
TG, s. 3
106
Gmina Ożarowice.
2513. Grunt to sport // TWG Kurier. - 2012, nr
46, s. 13
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
Ośrodku „Brzeźnica” w gminie Tworóg.
2514.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w Kaletach-Drutarni na ukończeniu / Bolesław
Gruszka // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
10, s. 17
2515.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w Kaletach Kuczowie / Bolesław Gruszka //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 18
2516. Hala sportowa // Now. Ziel. Gm. - 2012,
nr 18, s. 8
2526. Po latach oczekiwań ruszy instalacja
kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Kuczów
i Miotek / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 2, s. 1
2527.
Trwa
dobra
passa
miasta
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. [1]
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kaletach.
2528. Miasto zakupiło samochód na potrzeby
eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 20
Kalety.
2529. Boisko za parking / Alicja Jurasz // Gw.
- 2013, nr 50, s. 13
Inwestycje w Kaletach.
Krupski Młyn.
2517. Hala sportowa gotowa // Now. Ziel. Gm.
- 2013, nr 20, s. [1], 3
2530. Kosmiczna cena? / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 13, s. 10
Budowa placu zabaw w Kaletach-Jędrysku.
Krupski Młyn.
2518. Informacja o inwestycjach // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, grudzień, s. 3
2519. Informacja o wyniku postępowania na:
„Remont
boiska
wielkofunkcyjnego
z remontem oświetlenia w Kaletach” // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 21
2520. Inwestycja w Orzechu // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. [1]
Budowa domu sportowca.
2521. Jak zmienił nas Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich // TWG Kurier. - 2012, nr
54, s. 9
2531. Postawili na uzdatnianie / K // Gw. 2013, nr 15, s. 8
Zbrosławice.
2532. Co udało się zrobić dla Kalet w 2012
roku / Jaózef Kalinowski // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 1, s. 21
2533. Pieniądze można pomnożyć / Józef
Kalinowski // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 5, s. 11-12
Budowa kanalizacji deszczowej w Kuczowie
i Miotku.
2534. Kanalizacja w Brynicy // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 10, s. 7
Gmina Tworóg.
2522. Kalety - miasto monitorowane / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 17
2523. Kolejne kamery w służbie miejskiego
monitoringu / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 7, s. 17
2535. Kanalizacja w Kotach // TWG Kurier. 2012, nr 50, s. 4
2536. Kanalizacja w Miasteczku Śląskim
dzięki środkom Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 1, s. 3
Kalety.
2524. Kalety liderem przetargu na grupowy
zakup energii elektrycznej / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 17
2537. Kanalizacja w Ożarowicach dzięki
środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego // Dz. Zach. - 12.07.2013, nr
161, dod. TG, s. 7
2525. Deklaracja Biały Śląsk / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 19
2538. Kanalizacja... // Wieść z Gminy. - 2012,
nr 10, s. 3
Deklaracja Tarnogórska.
Wieszowa.
107
2539. Kalety w ścisłej czołówce Mistrzów
Lokalnych Inwestycji / Klaudiusz Kandzia //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. [1]
2540. Fundusze europejskie płyną do Kalet
szerokim strumieniem! Kolejny kaletański
projekt zyskał dofinansowanie / Klaudiusz
Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
6, s. [1]
Projekt „Poprawa jakości infrastruktury sportoworekreacyjnej na cele imprez kulturalno-sportowych
poprzez modernizację i zakup wyposażenia
stadionu w mieście Kalety - Leśnym Zakątku
Śląska”.
2541. Miasto Kalety walczy o blisko 10
milionów zł środków unijnych w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014-2020 / Klaudiusz Kandzia // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 19
2542. Informacja o wyniku postępowania
przetargowego
znamy
wykonawcę
dokumentacji ostatniego etapu kanalizacji
miasta / Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 8, s. 17
Kalety.
2543. Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji
sanitarnej w Kaletach-Kuczowie w rękach
Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi
/ Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2012, nr 5, s. [1], 25
2544. Na stadionie miejskim powstaje
nowoczesne
boisko
wielofunkcyjne
/
Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2013, nr 12, s. [1]
Kalety.
2545. Radni przyjęli strategię rozwoju miasta
do roku 2025 / Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 19
Kalety.
2546. Miasto Kalety pozyskało 12.000 zł
dotacji z budżetu Województwa Śląskiego /
Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2013, nr 10, s. 16
Projekt „Wzmocnienie działalności placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic
oraz klubów) funkcjonujących na terenie
wojwództwa śląskiego o nazwie „Ja i Ty - zawsze
razem””.
2547. W Kaletach nie powstanie spalarnia
śmieci ani „Centrum Badawczo-Rozwojowe” /
Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2013, nr 8, s. 5
2548. Wieś się rozwija / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 17, s. 10
Budowa
centrum
w Pyrzowicach.
rekreacyjno-sportowego
2549. Inwestycje i czołówka rankingu /
Agnieszka Kochel // Gw. - 2012, nr 1, s. 8
Ożarowice.
2550. Od bariery, do bariery / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 21, s. 7
Program „Internet bez barier szansą na lepsze
jutro”.
2551. Zamiast Lemny / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 41, s. 8
Oczyszczalnia ścieków w Świerklańcu.
2552. Wolny, jak żółw, ale przepisowy /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 31, s. 7
Internet w Ożarowicach.
2553. Klamka zapadła, obawy zostały /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 46, s. 13
Budowa oczyszczalni ścieków w Świerklańcu.
2554. Kursy Srebrnych Surferów // Dz. Zach. 22.02.2013, nr 45, dod. TG, s. 2
Bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi komputera
i korzystania z zasobów Internetu w gminie
Świerklaniec.
2555. Zakończenie projektów pn. „Opiekun
osób starszych - wsparcie dla mieszkańców
gminy Kalety” oraz „Oswoić @ - wsparcie dla
mieszkańców gminy Kalety” / Agnieszka
Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
12, s. 19
2556. Spotkania w sprawie tańszej energii dla
miasta / Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 9, s. 20
Porozumienie Gospodarczo-Turystycznego Gmin
Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty.
2557. Deklaracja Tarnogórska podpisana / ŁK
// Kur. Radz. - 2013, nr 1, s. 5
2558. E-urząd / Grzegorz Marszałek // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 11, s. 5
Miasteczko Śl.
108
2559. Międzynarodowe Targi Inwestycyjne
EIRE 2012 // Kur. Radz. - 2012, nr 4, s. 3
Posiedzenie
Komisji
Terenowej,
i Bezpieczeństwa Publicznego.
2560. Pieniądze na ochronę wód / mir // Gw. 2013, nr 8, s. 12
2572. Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków / Michał Obłączek // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 3, s. 19-20
Budowa kanalizacji i oczyszczalni
w Świerklańcu i Miasteczku Śl.
ścieków
Porządku
Kalety.
2561. Stacja stoi / mir // Gw. - 2013, nr 49,
s. 13
2573. Ochrona zdrowia // Gw. - 2013, nr 11,
dod. Z Życia Powiatu, s. 4
Kanalizacja w Kaletach.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2013-2015.
2562. Program współpracy z NGO / mm //
Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 4
Radzionków.
2563. Wymiana dachu zakończona / mm //
Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 3
Budynek w Radzionkowie.
2564. Wykorzystane szanse / Jan Murowski //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 23, s. [1], 2
Inwestycje w gminie Krupski Młyn.
2565. Czy radni wpuszczą mieszkańców
w kanał? / Jarosław Myśliwski // Gw. - 2012,
nr 21, s. 14
2574. Oczyszczalnia ścieków dzięki środkom
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego // Dz. Zach. - 12.07.2013, nr
161, dod. TG, s. 11
Ożarowice.
2575. Ożarowice nie boją się wyzwań // Gw. 2013, nr 5, s. 10
2576.
Odbiory
w
ramach
projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
oraz wyrównanie szans Miasta Kalety” /
Marek Parys // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 10, s. 18
Kanalizacja w Kaletach.
2566. Wytrącić TRI / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 12, s. 19
Budowa stacji uzdatniania wody w Zbrosławicach.
2567. Miasto z powiatem / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2012, nr 47, s. 19
Kanalizacja w Kaletach.
2568. Projekt po przetargu, kanalizacja
w budowie / Jarosław Myśliwski // Gw. - 2013,
nr 38, s. 11
Kalety.
2569. Projekt e-Urząd / Agnieszka Nowak //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 4, s. 1
Realizacja projektu pt. „Budowa infrastruktury
informatycznej niezbędnej do funkcjonowania eUrzędu w Miasteczku Śląskim”.
2570. Inwestycje gminne 2012 / Krzysztof
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
5, s. 1, 3
Miasteczko Śl.
2571. O jakości wody w Krupskim Młynie //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 19, s. [1]-2
2577.
Projekt
pn.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie
szans mieszkańców miasta Kalety etap II - na
liście rezerwowej / Marek Parys // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 16
2578. Inwestycyjny trend rozwoju Kalet /
Janina Perz // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 12, s. 17
2579. Kanalizacja w Bibieli / Hanna Pesta //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 4, s. 7
2580. Miejskie inwestycje / Hanna Pesta //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 12, s. 2
Miasteczko Śl.
2581. Zakończona inwestycja / Hanna Pesta //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 10, s. 8
Kanalizacja i przepompownia ścieków w Bibieli.
2582. Projekty unijne / Hanna Pesta // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 1, s. 3
Miasteczko Śl.
2583. Pracowity okres w Wydziale Strategii
i Rozwoju Gminy / Jan Potempa // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 17
109
Kalety.
2584. Miasto Kalety - lider energetycznych
oszczędności / Jan Potempa // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 11, s. [1]
2585. Podpisano umowy o pozyskanie dotacji
oraz na realizację inwestycji. Ruszyła budowa
kanalizacji w Kuczowie / Jan Potempa // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 1
2586. Przygotowania do ostatniego etapu
kanalizacji miasta / Jan Potempa // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 21
Kalety.
2587.
Zakończono
budowę
sieci
wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich /
Jan Potempa // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 8, s. 17
Kalety.
2588. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego // Gw. - 2012, nr 44, dod.
Z Życia Powiatu, s. 2
2589. Profesjonalny urząd // Gw. - 2012, nr 26,
dod. Z Życia Powiatu, s. 2
Projekt:
„Poprawa
efektywności,
jakości
i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”.
2590.
Program
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 3, s. 1-2
Miasteczko Śl.
2591. Program współpracy // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 1, s. 2
Miasteczko Śl. a organizacje pozarządowe.
2592. Program współpracy // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 12, s. 6
Program Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie
z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.
2593. Przez sport do zdrowia - modernizacja
lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim
Młynie // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr specjalny,
s. 1-4
2594. Przybyło chodnika // Wieść z Gminy. 2013, nr 8, s. 2
Zbrosławice.
2595. Półmetek kadencji - podsumowanie /
Eugeniusz Ptak // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 12, s. [1], 16
Kalety.
2596. Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa
Śląskiego
współpraca
samorządów
województw na rzecz wspierania mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw / Eugeniusz
Ptak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 10,
s. 14-15
UM Kalety.
2597. AS-y na start / Ewa Reimann // Kur.
Radz. - 2013, nr 2, s. 5
„Program aktywnej integracji AS - aktywni
społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”.
2598. Teren rekreacyjny gotowy / rt // Now.
Ziel. Gm. - 2013, nr 22, s. 4
Projekt „Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego w Krupskim Młynie”.
sportowo-
2599. PROW w Odmuchowie i Krupskim
Młynie / RT // Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 21,
s. [1]
Projekty „Zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego
w
Potępie-Odmuchowie”
i „Zagospodarowanie
terenu
sportoworekreacyjnego w Krupskim Młynie”.
2600. PROW w Odmuchowie, strona
w Internecie / rt // Now. Ziel. Gm. - 2013, nr
20, s. 5
Projekt „Zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego w Potępie-Odmuchowie”.
2601. Ruszyły inwestycje! // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, kwiecień, s. 1
Świerklaniec.
2602. Skanalizowane ulice // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 10, s. 3
Miasteczko Śl.
2603. Czekanów z kanalizacją... / Michał
Skowron, Jakub Kukliński // Wieść z Gminy. 2013, nr 3, s. [1]
2604. Miasto nowoczesnych inwestycji /
Andrzej Sławik ; rozm. Łukasz Karkoszka //
Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 2-3
Radzionków.
2605. Nie dali pieniędzy / SZEN // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 4
110
Budowa kanalizacji w Kuczowie i Miotku.
Kalety.
2606. Inwestycje / SZEN // Dz. Zach. 08.02.2013, nr 33, dod. TG, s. 3
Powiat tarnogórski.
2617. Tańsza energia dla miasta / Michał
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 6, s. 19
2607. Na trybuny, solary i kino / SZEN // Dz.
Zach. - 31.05.2013, nr 125, dod. TG, s. 7
Spotkanie członków Porozumienia GospodarczoTurystycznego Gmin Górnej Małej Panwi oraz
Górnej Liswarty.
Unijna dotacja na inwestycje w Kaletach.
2608. Znów w powiecie wzrosła liczba
wydanych pozwoleń na budowę / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 08.02.2013, nr 33,
dod. TG, s. 3
2618. Urząd Miejski będzie zarządcą miejskich
wodociągów / Michał Szewczyk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 16
Kalety.
2609. Mniej miejsc do parkowania. Przez
remont / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 07.06.2013, nr 131, dod. TG, s. [1]
2619. Zakończono kolejny etap budowy kortu
tenisowego przy ul. ks. Rogowskiego / Michał
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 11, s. 16
Księża Góra.
Kalety.
2610. Gminy znalazły sposób, by wspólnie
zaoszczędzić / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 3
2620. Nowy plac zabaw w Truszczycy /
Michał Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 21
Porozumienie
elektrycznej.
Kalety.
w
sprawie
kupna
energii
2611. Chcesz światła, weź 2 złote /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 22,
dod. TG, nr 4, s. [1]
2621. Ambitnie i racjonalnie / Gabriel Tobor ;
rozm. Łukasz Karkoszka // Kur. Radz. - 2013,
nr 6, s. 2-3
Radzionków.
Oświetlenie na boiskach „Orlik” w Żyglinie.
2612. Zapłacą aż 2 mln mniej za prąd /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 29.11.2013, nr 278, dod. TG, s. 3
Grupowy zakup prądu przez gminy powiatu.
2622. Ultranowoczesny internet w gminie
Ożarowice // Gw. - 2013, nr 13, s. 12
2623. Uzupełnienie // TWG Kurier. - 2013, nr
63, s. 3
Budowa kanalizacji w gminie Tworóg.
2613. Grupowe zakupy są tańsze / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 30.11.2012, nr 280,
dod. TG, s. [1]
Porozumienie gmin w sprawie przetargu na kupno
energii elektrycznej i wywozu śmieci .
2614. Miasto Kalety podpisało porozumienie
gmin o współpracy na rzecz rewitalizacji
Magistrali Węglowej / Dariusz Szewczyk //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 16
2615. Miasto Kalety od 1 stycznia 2014 roku
przejmuje eksploatację wodociągów / Dariusz
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 11, s. 20
2616. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
pochłonęła 4,5 mln złotych / Dariusz
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 8, s. 18
2624. W XXI wiek // Gw. - 2013, nr 51, dod.
Z tarnogórskiego Ratusza, s. 2
Budowa dworca autobusowego oraz kanalizacji.
2625. Ważna uchwała // Inf.
Świerklaniec. - 2012, grudzień, s. 2
Gminy
Oczyszczalnia ścieków w Świerklańcu.
2626. Wnioskujemy do skutku! // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 15
Wnioski UG Tworóg w ramach „Działania
413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów”.
2627. Zadania rozpoczęto w roku 2013, a ich
kontynuacja będzie w roku 2014 // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, grudzień, s. 6
Inwestycje w gminie Świerklaniec.
111
2628. Zadania zakończone // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, grudzień, s. 6
Klaudiusz Kokot Człowiekiem Roku 2012.
Inwestycje w gminie Świerklaniec.
2640. Radzionków wyróżniony / ŁK // Kur.
Radz. - 2013, nr 1, s. 6
2629. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklańcu // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, grudzień, s. 7
Certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej oraz
ranking „Perły Samorządu”.
2630. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklańcu informuje // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 2
2641. Medal dla wójta // TWG Kurier. - 2013,
nr 66, s. 3
Gmina Tworóg.
Budowa sieci kanalizacyjnej.
2642. Inwestuj ze wsparciem funduszu /
Jarosław Myśliwski // Gw. - 2012, nr 38, s. 13
2631. Założenia programu // Gw. - 2012, nr 48,
dod. Z Życia Powiatu, s. 2
Kalety w rankingu Rzeczpospolitej.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Powiatu Tarnogórskiego.
2643. Najlepsza gmina w województwie // Gw.
- 2012, nr 42, s. 13
zob. też 12, 113, 115, 119, 120, 645, 681, 682,
685, 695, 1417, 1547, 2324, 2334, 2403, 2405,
2431, 2432, 2458, 2465, 2467, 2473, 2638,
3366
2644. Nasza gmina liderem ekologii! // Kur.
Radz. - 2012, nr 3, s. 1
8.2.4. Nagrody. Certyfikaty. Rankingi
2632. Postawiliście na starostę / Monika
Chruścińska // Dz. Zach. - 05.04.2013, nr 80,
dod. TG, s. 3
Plebiscyt na najskuteczniejszego radnego powiatu.
2633. Człowiek roku 2012 w powiecie // Dz.
Zach. - 04.01.2013, nr 3, dod. TG, s. 8
2634. Justyna rządzi w plebiscycie / DN // Dz.
Zach. - 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. 4
Człowiek Roku 2011.
2635. Nasi w rankingu / esp // Gw. - 2012, nr
30, s. 2
Ożarowice w rankingu „Rzeczpospolitej”.
2636. Wójt finalista / esp // Gw. - 2013, nr 4,
s. 3
Ożarowice.
Ożarowice.
Radzionków w rankingu „Tauron Eko Gmina
2012”.
2645. Ożarowice // Dz. Zach. - 15.02.2013, nr
39, dod. TG, s. 2
Wójt Roku 2012 - plebiscyt TVP.
2646. Zwycięzcę naszego konkursu poznamy
już za tydzień / SZEN // Dz. Zach. 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 7
Człowiek Roku 2012.
2647. Głosuj na trenera Klaudiusza Kokota /
SZEN // Dz. Zach. - 15.02.2013, nr 39, dod.
TG, s. 7
Plebiscyt Człowiek Roku 2012 w województwie
śląskim.
2648. Kolejny rok i znów nowe wyzwania /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
40, dod. TG, nr 7, s. 8
Człowiek Roku 2011.
Ożarowice.
2649. Doceńmy pracę dla powiatu / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 4, dod.
TG, nr 1, s. 5
2638. Miasto Kalety po raz kolejny na
wysokiej pozycji w rankingu śląskich
mistrzów inwestycji / Klaudiusz Kandzia //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. [1]
2650. Czołówka i peleton konkursu / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 11.01.2013, nr 9,
dod. TG, s. 4
2637. Wójt roku / esp // Gw. - 2013, nr 7, s. 1
Człowiek Roku 2011.
Człowiek Roku 2012.
2639. Marzę o olimpijczyku / Klaudiusz Kokot
; rozm. K. Szendzielorz // Dz. Zach. 08.02.2013, nr 33, dod. TG, s. 8
112
2651.
Oceńmy
radnych
powiatu
/
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 15.03.2013, nr
63, dod. TG, s. 6
2662. Sprawozdanie z XVII sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Agnieszka Kwoka //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 23-24
Plebiscyt na najskuteczniejszego radnego powiatu.
2652. Oto ludzie 2011 roku / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 28, dod.
TG, nr 5, s. 8
2663. Obradowała Młodzieżowa Rada Miasta /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 10, s. 19
Kalety.
2653. Kalety trzecim najlepszym samorządem
na Śląsku w rankingu samorządów dziennika
„Rzeczpospolita” / Dariusz Szewczyk // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 8, s. [1]
2664. Obradowała Młodzieżowa Rada Miasta /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 11, s. 21
2654.
Wysoka
pozycja
kaletańskiego
samorządu w Rankingu Samorządów 2013
dziennika
„Rzeczpospolita”
/
Dariusz
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 8, s. [1], 16
2665. 60 lat po uzyskaniu praw miejskich
Kalety mają Młodzieżową Radę Miasta / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 1,
s. 23
2655. Samorząd Kalet zamożniejszy - ranking
tygodnika Wspólnota / Dariusz Szewczyk //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 16
2656. Urząd Miejski w Kaletach otrzymał
certyfikat „Bezpieczny Urząd” / Dariusz
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 10, s. 16
zob. też 2539
8.2.5. Uchwały. Sesje
2657. Sprawozdanie z III sesji Młodzieżowej
Rady Miasta (12.04.2012 r.) / Dominika
Dziadurska // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 5, s. 22
Kalety.
2658. Sprawozdanie z IV sesji Młodzieżowej
Rady Miasta / Dominika Dziadurska // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. 21
Kalety.
2659. Ile zapłacimy za wodę i ścieki? // TWG
Kurier. - 2012, nr 46, s. 5
Kalety.
2666. X sesja Młodzieżowej Rady Miasta za
nami. Jury rozstrzygnęło zimowe konkursy /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 3, s. 19
2667. Sprawozdanie z XXI sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 22
2668. Sprawozdanie z XIX sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 22
2669. Sprawozdanie z XVI sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 21-22
2670. Sprawozdanie z XX sesji Rady Miejskiej
w Kaletach / Małgorzata Mazur // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. 21
2671. Sprawozdanie z XVIII sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. 22
Uchwała nr XV/104/2011.
2672. Sprawozdanie z XIV sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 2, s. 20-21
2660. V sesja Młodzieżowej Rady Miasta
Kalety / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 7, s. 21
2673. XV sesja Rady Miejskiej w Kaletach /
Małgorzata Mazur // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 3, s. 21-22
2661. Poseł Jerzy Polaczek wziął udział w
obradach Rady Miejskiej w Kaletach / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 22
2674. Sprawozdanie z XIII sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 1, s. 22
113
2675. Sprawozdanie z XXII sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 21-22
2689. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2012, nr 53, s. 4
2676. Sprawozdanie z XXIII sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 21-22
2690. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2012, nr 46, s. 4
2677. Sprawozdanie z XXIV sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 22
2691. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2012, nr 46, s. 5
2678. Sprawozdanie z XXV sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 2, s. 21-22
2679. Sprawozdanie z XXVI sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 4, s. 21-22
2680. Sprawozdanie z XXXIV sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 20-21
2681. Sprawozdanie z XXVII sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 4, s. 22
2682. XXXIII sesja Rady Miejskiej
w Kaletach / Małgorzata Mazur // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 22
2683. XXIX uroczysta sesja Rady Miejskiej
w Kaletach / Małgorzata Mazur // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 22
XXII sesja Rady Gminy Tworóg.
XV sesja Rady Gminy Tworóg.
XVI sesja Rady Gminy Tworóg.
2692. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2012, nr 52, s. 4
XX sesja Rady Gminy Tworóg.
2693. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2012, nr 51, s. 4
XIX sesja Rady Gminy Tworóg.
2694. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2012, nr 49, s. 4
XVIII sesja Rady Gminy Tworóg.
2695. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2013, nr 57, s. 4
XXVI sesja Rady Gminy Tworóg.
2696. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2013, nr 62, s. 4
XXXI sesja Rady Gminy Tworóg.
2697. Uchwały Rady Miejskiej / Martyna
Nocoń // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 7,
s. 2
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
2684. Sprawozdanie z XXXII sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 21-22
2698. Sprawozdanie z XXX sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Marek Parys // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 21-22
2685. Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 21-22
2699. Szczęść Boże, otwieram sesję rady
miejskiej... / Jolanta Pierończyk // Dz. Zach. 2012, nr 111, s. 9
Miasteczko Śl.
2686. Sprawozdanie z XXXI sesji Rady
Miejskiej w Kaletach / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 25-26
2700. Podatek od nieruchomości // TWG
Kurier. - 2012, nr 56, s. 4
XXIV sesja Rady Gminy Tworóg.
2687. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2012, nr 48, s. 4
XVII sesja Rady Gminy Tworóg.
2701. Podatki i opłaty // TWG Kurier. - 2013,
nr 66, s. 4
XXXVIII sesja Rady Gminy Tworóg.
2688. Niezbędnik mieszkańca gminy // TWG
Kurier. - 2012, nr 56, s. 4
XXIV sesja Rady Gminy Tworóg.
2702. Podatki i opłaty lokalne // TWG Kurier.
- 2012, nr 46, s. 4-5
114
Uchwała nr XV/107/2011.
2703. Psie wołanie o uwagę! // TWG Kurier. 2013, nr 62, s. 3
2718. Uchwała nr XXXI/250/12 Rady Gminy
Świerklaniec // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, marzec, s. 14
Uchwała w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg”.
2719. Uchwała nr XXXI/251/12 Rady Gminy
Świerklaniec // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, marzec, s. 15
2704. Uchwały Rady Miasta / Bernard
Skibiński // Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 13
2720. Uchwała nr XXXI/253/12 Rady Gminy
Świerklaniec // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, marzec, s. 16-17
2705. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk,
Stefan Hajda // Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 1012
2706. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk
// Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 11
2707. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk
// Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 11
2708. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk
// Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 11-13
2709. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk
// Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 11
2710. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk
// Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 13
2711. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk
// Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 11
2712. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk
// Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 13
2713. Uchwały Rady Miasta / Rudolf Sobczyk
// Kur. Radz. - 2013, nr 1, s. 11
2721. Uchwała nr XXXIII/270/13 Rady Gminy
Świerklaniec // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, marzec, s. 18
2722. Uchwała nr XXXIV/286/13 Rady
Gminy
Świerklaniec
//
Inf.
Gminy
Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 19
2723. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 1, s. 2
XV sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
2724. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 11, s. 7
XXII sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
2725. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 4, s. 2
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
2726. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 10, s. 2
XXXII sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
2727. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 7, s. 2
XX sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
2714. Uchwały Rady Miasta / Gabriel Tobor //
Kur. Radz. - 2012, nr 4, s. 13
2715. Tworóg // Dz. Zach. - 08.03.2013, nr 57,
dod. TG, s. 2
Uchwały Rady Gminy Tworóg.
2716. Tworóg - śląskie Galapagos // TWG
Kurier. - 2013, nr 65, s. 4
Uroczysta sesja Rady Gminy Tworóg związana
z przystąpieniem do akcji „Godomy po ślonsku”.
2717. Uchwała nr XXXI/249/12 Rady Gminy
Świerklaniec // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, marzec, s. 4-11
2728. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 1, s. 2
XXIV oraz XXV
w Miasteczku Śl.
sesja
Rady
Miejskiej
2729. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 12, s. 4
XXIII sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
2730. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 6, s. 2
Miasteczko Śl.
2731. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 3, s. 3
XVI sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
115
2732. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 9, s. 2
2746. Z prac Rady Gminy // Wieść z Gminy. 2013, nr 4, s. 2
XXI sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
XXVIII sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2733. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 12, s. 2
2747. Z prac Rady Gminy // Wieść z Gminy. 2013, nr 1, s. 2
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
XXV sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2734. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 11, s. 2
2748. Z prac Rady Gminy // Wieść z Gminy. 2013, nr 8, s. 2
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
XXXIII sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2735. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 6, s. 3
2749. Z prac Rady Gminy // Wieść z Gminy. 2013, nr 6, s. 2
XXX sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
XXXI sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2736. Uchwały Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 2, s. 2
2750. Z prac rady i wójta // Wieść z Gminy. 2012, nr 1, s. 2
XXVI sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śl.
XII i XIII sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2737. Z prac Rady Gminy / wk // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 2, s. 2
2751. Z prac rady i wójta // Wieść z Gminy. 2012, nr 5, s. 2
XXVI sesja Rady Gminy Zbrosławice.
XVIII sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2738. Uchwały Rady Miasta / Dariusz Wyspoł
// Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 13
2752. Z prac rady i wójta // Wieść z Gminy. 2012, nr 4, s. 2
XVI sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2739. XVII Sesja Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 4, s. 1
Miasteczko Śl.
2753. Z prac rady i wójta // Wieść z Gminy. 2012, nr 10, s. 2
XXII i XXIII sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2740. XVIII Sesja Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 5, s. 4
Miasteczko Śl.
2754. Z prac rady i wójta // Wieść z Gminy. 2012, nr 2, s. 2
XIV sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2741. XXIX Sesja Rady Miejskiej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 5, s. 4
Miasteczko Śl.
2755. Z prac rady i wójta // Wieść z Gminy. 2012, nr 3, s. 2
XV sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2742. Z prac Rady Gminy // Wieść z Gminy. 2012, nr 8, s. 2
XXI sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2756. Z prac rady i wójta // Wieść z Gminy. 2012, nr 6-7, s. 2
XIX i XX sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2743. Z prac Rady Gminy // Wieść z Gminy. 2013, nr 7, s. 2
XXXII sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2757. Z pracy Rady Gminy Świerklaniec // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 21
XXXI-XXXII sesja Rady Gminy Świerklaniec.
2744. Z prac Rady Gminy // Wieść z Gminy. 2013, nr 3, s. 2
XXVII sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2758. Z pracy Rady Gminy Świerklaniec // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 11
XXXV-XXXVI sesja Rady Gminy Świerklaniec.
2745. Z prac Rady Gminy // Wieść z Gminy. 2013, nr 5, s. 2
XXX sesja Rady Gminy Zbrosławice.
2759. Z pracy Rady Gminy Świerklaniec // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, grudzień, s. 3
XXXVIII-XLIV sesja Rady Gminy Świerklaniec.
116
2760. Zadania komisji // TWG Kurier. - 2012,
nr 49, s. 4
2771. Uczniowie z ziołem / CR // Gw. - 2012,
nr 42, s. 4
Uchwały dot. zadań komisji działających przy
Radzie Gminy.
Zespół ds. Nieletnich i Patologii.
zob. też 4581
8.3. PROKURATURA. SĄD.
ARESZT
2761. Leniwi klawisze / Ryszard Bednarczyk //
Gw. - 2012, nr 11, s. 20
Historia więzienia.
2762. Sąd protestuje / JT // Gw. - 2012, nr 44,
s. 3
2763.
Królewski
Sąd
Rejonowy
w Tarnowskich Górach zbudowano nie przy
ulicy Opolskiej, ale Lublinieckiej / SZEN //
Dz. Zach. - 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 9
2764. Telefon pana Jana / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 37, s. 4
Ewakuacja sądu.
zob. też 2810
2772. Oto nasi nowi policjanci / DN // Dz.
Zach. - 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. 2
2773. Waży się przyszłość straży / eka // Gw. 2012, nr 9, s. 11
Straż Gminna w Świerklańcu.
2774. Na wyższe stopnie / eka // Gw. - 2012,
nr 29, s. 4
2775. Co dalej? / eka // Gw. - 2012, nr 30, s. 8
Likwidacja
posterunków
i Miasteczku Śl.
w
Świerklańcu
2776. Fair play / eka // Gw. - 2012, nr 23, s. 4
Projekt „Młodzi w sporcie Strzybnica 2012”.
2777. Więcej włamań, więcej piratów / eka //
Gw. - 2013, nr 12, s. 10
Policja w Radzionkowie.
2778. Awanse dla policjantów / eka // Gw. 2013, nr 29, s. 4
8.4. POLICJA. STRAŻ MIEJSKA.
STRAŻ GMINNA
2779. Dadzą w naturze / esp // Gw. - 2012, nr
22, s. 4
2765. Straż poczeka / aj // Gw. - 2012, nr 5,
s. 7
2780. Są przeciw / esp // Gw. - 2012, nr 18/19,
s. 3
Straż Gminna w Kaletach.
2766. Gasili w Nitroergu / aj // Gw. - 2012, nr
46, s. 14
2767. Posterunki znikną od jutra / BP // Dz.
Zach. - 31.08.2012, nr 203, dod. TG, s. 3
Likwidacja posterunków policji w Świerklańcu
i Miasteczku Śl.
2768. Centrum // Dz. Zach. - 19.07.2013, nr
167, dod. TG, s. 2
Powiatowe Święto Policji.
2769. Centrum // Dz. Zach. - 20.09.2013, nr
220, dod. TG, s. 2
Dotacja dla policji.
2770. Plon działań / CR // Gw. - 2013, nr 11,
s. 4
Akcja „Alkohol i narkotyki”.
Posterunek policji w Pyrzowicach.
Likwidacja
posterunków
i Miasteczku Śl.
w
Świerklańcu
2781. Groźba likwidacji! // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 4, s. 3
Posterunek w Miasteczku Śl.
2782. Internet w komendzie // Dz. Zach. 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 2
2783. Komisariat Policji w Kaletach już
funkcjonuje! / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 9, s. 16
2784. Stanisław Kotwin na podium plebiscytu
pod nazwą „Najlepszy dzielnicowy Powiatu
Tarnogórskiego” / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 5, s. 5
2785. Policyjne patrole rowerowe w Kaletach /
jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 8,
s. 15
117
2786. Powitanie szefa / JT // Gw. - 2012, nr 25,
s. 4
2801. Ani źle, ani dobrze / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 46, s. 6
Nowy komendant policji.
Posterunek policji w Starych Tarnowicach.
2787. Niechronieni - zagrożeni / JT // Gw. 2012, nr 18/19, s. 4
2802. Likwidacja posterunków / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 14, s. 5
Akcja policji.
Świerklaniec i Miasteczko Śl.
2788. Poczekalnia z komputerem / JT // Gw. 2013, nr 4, s. 4
2803. Za czy przeciw straży? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 11, s. 5
Infokiosk w komendzie powiatowej policji.
Straż Gminna w Świerklańcu.
2789. Zmiana szyldów / JT // Gw. - 2012, nr
36, s. 4
2804. Przekonywanie przekonanych / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 17, s. 8
Powstanie komisariatów i punktów przyjęć.
Likwidacja
posterunków
i Miasteczku Śl.
2790. Wybierz najlepszego / JT // Gw. - 2013,
nr 12, s. 4
Dzielnicowi.
w
Świerklańcu
2805. Mieszkańcy wybrali najlepszych /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 17/18, s. 4
Dzielnicowi.
2791. Dzielnicowi / JT // Gw. - 2013, nr 8, s. 4
2792. Policjanci pierwszego kontaktu / JT //
Gw. - 2013, nr 7, s. 4
2806. Jednym głosem / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 16, s. 7
Dzielnicowi.
Likwidacja
posterunków
i Miasteczku Śl.
w
Świerklańcu
2793. Dzielnicowi / JT // Gw. - 2013, nr 10,
s. 4
2807. Za kółkiem bez wyobraźni / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 14, s. 4
Statystyka policji.
2794. Wybierz najlepszego / JT // Gw. - 2013,
nr 13, s. 4
Dzielnicowi.
2795. Wybierz najlepszego / JT // Gw. - 2013,
nr 11, s. 4
2808. Mamy komisariat! // TWG Kurier. 2012, nr 53, s. 3
Tworóg.
Dzielnicowi.
2809. Komenda do liftingu /
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 46, s. 3
Jarosław
2796. Oko i ucho straży / K // Gw. - 2013, nr
32, s. 8
2810. Na komendę też obiecują pieniądze //
Dz. Zach. - 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 5
Straż miejska w Zbrosławicach.
Remonty budynków policji i prokuratury.
2797. Oferta dla policji / K // Gw. - 2012, nr
22, s. 4
2811. Najlepszy dzielnicowy! // TWG Kurier. 2013, nr 61, s. 3
Posterunek w Tworogu.
2798. Komendant na emeryturze // Dz. Zach. 15.02.2013, nr 39, dod. TG, s. 2
2799. Komisariat policji w Zbrosławicach / fot.
Rafał Biczysko // Wieść z Gminy. - 2012, nr 67, s. 6
2800. Straży nie będzie, policji też nie /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 15, s. 7
2812. Nie reagujesz? Akceptujesz! // TWG
Kurier. - 2013, nr 67, s. 4
Szkolenie dla dyrektorów i pedagogów gminnych
szkół dot. bezpieczeństwa i przemocy wśród
młodzieży.
2813. W obronie posterunku policji /
Agnieszka Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 5, s. 1, 3
Miasteczko Śl.
Świerklaniec.
118
2814. Policyjne święto // Gw. - 2012, nr 31,
dod. Z Życia Powiatu, s. 2
2829. Zmiany w policji / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 3
2815. Uznanie dla naszej Policji / Maria
Rogocz // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
4, s. 9
2830. Inspektor Gadżet bez żadnych szans na
urlop / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 2012, nr 33, s. 8
Straż miejska w Kaletach.
2816. Powstanie więcej komisariatów? / SZEN
// Dz. Zach. - 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 5
2817. Filia będzie zamknięta / SZEN // Dz.
Zach. - 20.07.2012, nr 168, dod. TG, s. 2
Dzień Policjanta.
2818. Nowi policjanci / SZEN // Dz. Zach. 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 2
2831. Fachowiec, co nie płacił mandatów /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
136, s. 7
Nowy komendant.
2832. Podglądali miasto / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 13.09.2013, nr 214, dod. TG, s. 7
Policyjny monitoring w czasie Gwarków.
2819. Ewakuacja policji / SZEN // Dz. Zach. 2013, nr 264, s. 5
2833. Jest trochę bezpieczniej / K.
Szendzielorz // Dz. Zach. - 01.02.2013, nr 27,
dod. TG, s. 3
2820. Tylko 7 komend do remontu. W tym
nasza / SZEN // Dz. Zach. - 08.11.2013, nr
261, dod. TG, s. 5
Podsumowanie działalności policji za 2012 r.
2821. Pogody nie ma, ale policja już patroluje
teren zalewu / SZEN // Dz. Zach. - 14.06.2013,
nr 137, dod. TG, s. 5
2822. Odznaki ministra dla policjantów /
SZEN // Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272, dod.
TG, s. 5
2823. Dzieci w komendzie / SZEN // Dz. Zach.
- 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 2
Wizyta uczniów ze SP nr 3.
2824. Patronat policyjny / SZEN // Dz. Zach. 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 4
Współpraca policji ze szkołami.
2825. Nasz komendant szefem lublinieckiej
policji? / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 5
2834. Burmistrz zabierze policji wóz? /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 20.04.2012, nr 93, dod. TG, s. 3
Likwidacja
posterunków
i Miasteczku Śl.
w
Świerklańcu
2835. Policja się reorganizuje, a więc
zlikwiduje dwa gminne posterunki / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 06.04.2012, nr 82,
dod. TG, s. 4
Świerklaniec i Miasteczko Śl.
2836. Policja zmuszona do kombinowania /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
52, dod. TG, nr 9, s. 3
2837. Na lodowym poligonie / Jacek Tarski //
Gw. - 2013, nr 8, s. 16
Ćwiczenia z ratownictwa wodnego.
2838. Debiut malinois / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 39, s. 4
2826. Wiemy, gdzie będą „suszyć” / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 4, dod.
TG, nr 1, s. 6
Psy w policji.
2827. Moda na straż / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr 7, s. 3
Niewybuch znaleziony w czasie remontu komendy
policji.
Świerklaniec, Zbrosławice, Kalety.
2828. Nowy komendant powiatowej policji /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 4
2839. Sto dwadzieścia milimetrów strachu /
Jacek Tarski // Gw. - 2013, nr 47, s. 3
2840. Mamy prawo do zmian w komendzie /
Mirosław
Tukaj
;
rozm.
Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 06.04.2012, nr 82,
dod. TG, s. 4
119
2841. Tworóg // Dz. Zach. - 09.08.2013, nr
185, dod. TG, s. 2
Nowy komendant policji.
2842. Wizytacja w komisariacie // TWG
Kurier. - 2013, nr 61, s. 3
Tworóg.
OSP Połomia.
2854. Dzień Strażaka // Inf.
Świerklaniec. - 2012, lipiec, s. 5
Gminy
2855. Młodzi strażacy / eka // Gw. - 2012, nr
46, s. 16
OSP w Żyglinku.
zob. też 215, 217, 219, 825, 2932, 3241, 3321,
3539, 5891
8.5. STRAŻ POŻARNA
2843. 110 lat OSP w Reptach Śląskich // Gw. 2012, nr 44, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
2844. 999, czyli ratujemy i uczymy ratować
z OSP w Tworogu // TWG Kurier. - 2012, nr
50, s. 6
2856. Straż szuka pieniędzy / eka // Gw. 2012, nr 10, s. 3
2857. Ćwiczenia tarnogórskiej kompanii / eka
// Gw. - 2013, nr 17/18, s. 4
2858. Energia nie do ugaszenia // TWG Kurier.
- 2013, nr 57, s. 5-6
OSP Wojska, OSP Tworóg.
Spotkanie ze strażakami w ramach UTW.
2859. Zielone światło dla remizy / esp // Gw. 2012, nr 42, s. 13
2845. Remiza w kaplicy / aj // Gw. - 2013, nr
46, s. 3
OSP w Niezdarze.
OSP Boruszowice-Hausek.
2860. 110 lat z pożarami / esp // Gw. - 2012, nr
44, s. 11
2846. OSP na boisku / aj // Gw. - 2013, nr 29,
s. 17
OSP w Reptach Śl.
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Zendku.
2861. Przeszkody dla druhów / esp // Gw. 2013, nr 39, s. 10
2847. O młodych druhach / aj // Gw. - 2013, nr
45, s. 11
Zawody sportowo-pożarnicze w Ożarowicach.
Szkolenie dla opiekunów młodzieżowych drużyn
pożarniczych.
2862. 120 tys. zł na auto / esp // Gw. - 2013, nr
14, s. 7
2848. Stawić czoła / aj // Gw. - 2012, nr 11,
s. 11
2863. Strażacka sztafeta / esp // Gw. - 2012, nr
39, s. 16
Projekt „Świadomi zagrożenia” w OSP Koty.
Zawody sportowo-pożarnicze w Tąpkowicach.
2849. Bryka za 345 tysięcy. Stary wóz - do
Brynicy / AS // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296,
dod. TG, s. 4
2864. Strażacy dla Natalki / esp // Gw. - 2012,
nr 2, s. 14
2850. Auto dla OSP // TWG Kurier. - 2012, nr
56, s. 3
2865. Strażnica niezgody / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 43, s. 9
Tworóg.
OSP w Wilkowicach.
2851. Będzie nowa lokalizacja // TWG Kurier.
- 2013, nr 66, s. 13
2866. U świętego Floriana / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 20, s. 15
Remiza
strażacka
w Boruszowicach.
OSP w Czekanowie.
w
byłym
kościele
2852. Buty dla strażaków // Dz. Zach. 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 2
2853. Druhowie z Połomii w roli modeli! //
TWG Kurier. - 2012, nr 56, s. 3
OSP w Tąpkowicach.
2867. Strażackie jubilatki / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 37, s. 10
125-lecie OSP w Świniowicach i Szałszy.
2868. Na ratunek / Krzysztof Garczarczyk //
Gw. - 2012, nr 39, s. 16
120
Ćwiczenia OSP w Ożarowicach.
2869. Świetlica, kaplica, garaże? / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 43, s. 11
Budynek dla OSP Boruszowice-Hanusek.
2870. Druhowie po pieniądze / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 42, s. 12
OSP w gminie Zbrosławice.
2871. Gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej // TWG Kurier. 2012, nr 48, s. 16
2882. Dla strażaków / K // Gw. - 2013, nr 33,
s. 9
OSP w Wilkowicach.
2883. Strażacy u radnych / K // Gw. - 2013, nr
40, s. 11
Nowy wóz dla OSP Tworóg.
2884. Dotacja dla OSP / K // Gw. - 2013, nr
45, s. 5
Wieszowa.
2885. Z Tąpkowic do Wadowic / K // Gw. 2012, nr 22, s. 19
2872.
Kronika
świętoszowickiej
OSP
wyróżniona / JG // Wieść z Gminy. - 2013, nr
5, s. 6
Orkiestra OSP Tąpkowice.
2873. Inne zdarzenia / JT // Gw. - 2012, nr 6,
s. 4
OSP w Świętoszowicach.
Podsumowanie roku.
2887. Potrzebny remont / K // Gw. - 2013, nr
12, s. 23
2874. Strażacy w roli Bonda / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 50, s. 9
OSP Łubie.
Kalendarz OSP w Połomii.
2888. Bez dotacji / K // Gw. - 2012, nr 5, s. 2
2886. Wzorowa kronika / K // Gw. - 2013, nr
33, s. 3
OSP Wieszowa.
2875. Bojowi i gotowi do akcji / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 37, s. 12
Zawody sportowo-strażackie w Wojsce.
2876. Dobra kondycja 90-latki / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 42, s. 13
2889. Po straży / K // Gw. - 2012, nr 14, s. 3
2890. Strażackie poty / K, esp // Gw. - 2012, nr
29, s. 3
OSP Kalety.
Gminne
Zawody
w Ożarowicach i Tworogu.
2877. OSP z tradycjami / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 40, s. 15
2891. Boks garażowy / K // Gw. - 2012, nr 17,
s. 7
125-lecie OSP Świętoszowice i 110-lecie OSP
Wieszowa.
OSP w Kotach.
2878. Strażackie potrzeby / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 43, s. 14
OSP w Potępie.
2879. Soboty inaczej / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 5, s. 5
OSP Boruszowice-Hanusek.
2880. Druhowie pod wodą / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 15, s. 13
Sportowo-Pożarnicze
2892. Straż poczeka / K // Gw. - 2012, nr 20,
s. 3
Lokal OSP Koty.
2893. Pieniądze dla strażaków / K // Gw. 2012, nr 37, s. 25
Gmina Zbrosławice.
2894. Od osy do pożaru / Hanna Kampa // Gw.
- 2013, nr 39, s. 15
OSP Zbrosławice.
2895. Kto pomoże strażakom? / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 45, s. 9
2881. Podwójne święto / K // Gw. - 2012, nr
38, s. 14
Nowy samochód.
125-lecie OSP Świętoszowice i 110-lecie OSP
Wieszowa.
2896. Po chrzcie bojowym / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2012, nr 9, s. 10
OSP „Florian” w Strzybnicy.
121
2897. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 13.09.2013,
nr 214, dod. TG, s. 2
Zawody sportowo-pożarnicze.
2910. Gminne zawody sportowo-pożarnicze /
Krzysztof Pilarski // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr
17, s. 7
OSP w Tworogu.
2898. Kuchenna rewolucja w Świniowicach //
TWG Kurier. - 2012, nr 53, s. 13
OSP Świniowice.
2911. Podsumowali rok 2011 // Now. Ziel.
Gm. - 2012, nr 15, s. 6-8
OSP Potępa.
2899. Nowy wóz dla OSP / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2013, nr 20, s. 15
OSP w Nakle Śl.
2912. Pożar w „Trzynastce” / oprac. esp // Gw.
- 2013, nr 24, s. 8
Ćwiczenia w SP nr 13.
2900. Walne zebranie sprawozdawcze OSP
Kalety / Marian Marmajewski // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 5
2913. Projekt OSP Koty dobiegł końca // TWG
Kurier. - 2012, nr 48, s. 15-16
2901. Walne zebranie sprawozdawcze OSP
Kalety / Marian Marmajewski // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 3, s. 5
2914. Raj - Poraj // TWG Kurier. - 2012, nr 53,
s. 14
2902.
Jubileusz
90-lecia
powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach /
Marian Marmajewski // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 10, s. 5-6
2915. Jubileusz oraz dożynki / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 34, s. 9
2903. Zagrożenie przeciwpowodziowe i akcje
ratownicze w Kaletach 11 i 12 czerwca /
Marian Marmajewski // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 6, s. 11
2904. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka na
terenie Pałacu w Rybnej / Marian
Marmajewski // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 6, s. 4
2905. Miejsko-gminne zawody sportowopożarnicze // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012,
nr 10, s. 5
Tąpkowice.
2906. Miło było, ale się skończyło // TWG
Kurier. - 2012, nr 55, s. 14
OSP Koty.
2907. Nowy wóz dla strażaków // Gw. - 2012,
nr 51, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
2908. Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu
apeluje! // TWG Kurier. - 2013, nr 65, s. 3
OSP Tworóg.
90-lecie OSP w Pyrzowicach.
2916. Strażackie egzaminy w Świniowicach //
Dz. Zach. - 04.05.2012, nr 103, dod. TG, s. 8
2917. Strażackie świętowanie // Gw. - 2012, nr
26, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
2918. Strażackie zmagania // TWG Kurier. 2012, nr 52, s. 16
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar
Gmin Tworóg i Krupski Młyn.
2919. Strażacy na sportowo // Wieść z Gminy.
- 2013, nr 3, s. 8
Gmina Zbrosławice.
2920. Strażacy na straży tradycji // TWG
Kurier. - 2013, nr 65, s. 10
OSP Świniowice.
2921. Bo strażak ma w sobie coś z Jamesa
Bonda / SZEN // Dz. Zach. - 11.01.2013, nr 9,
dod. TG, s. 4
OSP w Połomii.
Zbiórka pieniędzy na zakup samochodu.
2922. Dzień strażaka / SZEN // Dz. Zach. 24.05.2013, nr 120, dod. TG, s. 8
2909. Sukces druhów z OSP Czekanów /
J. Pieczka // Wieść z Gminy. - 2013, nr 6, s. 8
2923. Remont remizy / SZEN // Dz. Zach. 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 2
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.
OSP Kalety.
122
2924. Wystawa kwiatów / SZEN // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 9
2937. Szkolenia strażaków // Dz. Zach. 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 2
Kurs strażaków ratowników OSP.
2925. Powiatowe zawody pożarnicze / SZEN //
Dz. Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 2
2938. Kadry dla straży / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 20, s. 10
Kurs podstawowy strażaków - ratowników OSP.
2926. Zawody strażaków / SZEN // Dz. Zach. 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 2
2939. Nówka full wypas / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 50, s. 11
Mikołajkowe Zawody Strażaków w Pływaniu.
Nowy wóz bojowy dla PSP.
2927. Samochód wszechstronnie wyposażony,
czyli „omnibus” / SZEN // Dz. Zach. 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 8
2940. Kontrola musi być / Jacek Tarski // Gw.
- 2012, nr 17, s. 4
2928. Awanse strażaków / SZEN // Dz. Zach. 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 2
2941. Nowy już służy / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 50, s. 4
2929. Strażackie zawody / SZEN // Dz. Zach. 21.09.2012, nr 221, dod. TG, s. 2
Miejskie
Zawody
w Tąpkowicach.
Sportowo-Pożarnicze
Sprawdzanie lasów.
Wóz ratownictwa technicznego.
2942. Bezlitośnie wskazywał błędy / Jacek
Tarski // Gw. - 2013, nr 25, s. 4
Ćwiczenia nad zalewem Nakło-Chechło.
OSP Repty Śląskie.
2943. Zawody sportowo-pożarnicze / Bogdan
Tomaszowski // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 10, s. 5
2931. Występ za występem / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 6
2944. Bilans wydarzeń / Bogdan Tomaszowski
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 8, s. 3
Orkiestra dęta przy OSP Tąpkowice.
Sytuacja pożarowa w gminie Miasteczko Śl.
w I półroczu 2013 r.
2930. Jubileusz druhów / SZEN // Dz. Zach. 26.10.2012, nr 251, dod. TG, s. 4
2932. Niebezpieczne atrakcje / K. Szendzielorz
// Dz. Zach. - 15.02.2013, nr 39, dod. TG, s. 4
Szkolenie strażaków, policjantów i ratowników.
2945. Bilans wydarzeń / Bogdan Tomaszowski
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 8, s. 3
Miasteczko Śl.
2933. Zniszczyli pojazdy, by ratować /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 4
2934. Gaszą, ratują i walczą z owadami /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 5
Podsumowanie działalności strażaków za 2012 r.
2935. Prezes kontra wójt, czyli walka o remizę
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 12.10.2012, nr 239, dod. TG, s. 3
OSP Wilkowice.
2946. Bilans wydarzeń 2011 / Bogdan
Tomaszowski // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 2, s. 3
Miasteczko Śląskie.
2947. Zdarzyło się... / Bogdan Tomaszowski //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 2, s. 2
Sytuacja pożarowa na terenie Miasteczka Śl.
w 2012 r.
2948. Tworóg // Dz. Zach. - 06.07.2012, nr
156, dod. TG, s. 2
Gminne zawody sportowo-pożarnicze.
2936.
Termomodernizacja
budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej / Michał
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 9, s. 20
Kalety.
2949. Zawody pożarnicze // Now. Ziel. Gm. 2013, nr 22, s. 3
Połomia.
2950. Zbrosławice // Dz. Zach. - 20.09.2013,
nr 220, dod. TG, s. 2
123
OSP w Szałszy.
2962. Wycieczka do Krakowa / Renata Czudaj
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 18
2951. Dumna OSP w Boruszowicach-Hanusku
/ Monika Ziob // TWG Kurier. - 2012, nr 53,
s. 14
MOPS w Kaletach - realizacja projektu „Ja też
potrafię”.
2952. 125 lat OSP Szałsza / Katarzyna Zyga //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 6, s. 5
2963. Posiłek dla Twojego dziecka / Renata
Czudaj // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
10, s. 19
MOPS w Kaletach.
zob. też 216, 548, 825, 1896, 3555, 3632
8.6. URZĘDY
(PUP, PCPR, MOPS, ZUS, US)
2953. Aktywizacja zawodowa w Gminie
Tworóg // TWG Kurier. - 2012, nr 49, s. 3
GOPS w Tworogu.
2954. Aktywizując bezrobotnych // TWG
Kurier. - 2012, nr 52, s. 13
GOPS w Tworogu.
2955. Bezrobotny wraca do pracy! // TWG
Kurier. - 2013, nr 64, s. 3
2964.
Świadczenie
w
formie
usług
opiekuńczych / Renata Czudaj // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 20
MOPS w Kaletach.
2965. MOPS w Kaletach już po raz piąty
przystępuje do projektu unjnego „Ja też
potrafię” / Renata Czudaj // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 8, s. 22
2966. MOPS w Kaletach po raz kolejny
przystąpił do projektu unijnego pod nazwą „Ja
też potrafię” / Renata Czudaj // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 20
GOPS w Tworogu.
2956. Szukaj ofert pracy też poza sezonem /
Kamila Cichoń // Dz. Zach. - 07.09.2012, nr
209, dod. TG, s. 6
2967. Nowe nasadzenia w parku miejskim w
Jędrysku sfinansowane ze środków UE /
Renata Czudaj // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 24
Radzionkowie
MOPS w Kaletach - realizacja projektu „Ja też
potrafię”.
2957. Warsztaty w Szczyrku / Renata Czudaj //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 20
2968. Warsztaty w ramach projektu „Ja też
potrafię” / Renata Czudaj // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 6, s. 19
Młodzieżowe Biuro Pracy
i Tarnowskich Górach.
w
MOPS w Kaletach.
MOPS w Kaletach.
2958. Zakończenie kolejnego etapu projektu
„Ja też potrafię” / Renata Czudaj // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 20
MOPS w Kaletach.
2969. Uczestnicy projektu unijnego pn. „Ja też
potrafię” w Szczyrku / Renata Czudaj // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 19
MOPS w Kaletach.
2959. Coś dla siebie i swojego miasta / Renata
Czudaj // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
10, s. 19
MOPS w Kaletach - realizacja projektu „Ja też
potrafię”.
2960. „Ja też potrafię” - kaletański MOPS po
raz kolejny przystępuje do projektu / Renata
Czudaj // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 3,
s. 19
2970. Zakończenie projektu „Ja też potrafię” edycja 2013 / Renata Czudaj // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 19
MOPS w Kaletach.
2971.
Spotkanie
Wigilijne
burmistrza
i pracowników MOPS z dziećmi / Renata
Czudaj // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 1,
s. 18
MOPS w Kaletach.
2961. Posiłek dla Twojego dziecka / Renata
Czudaj // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 7,
s. 21
MOPS w Kaletach.
2972. Dodatek energetyczny // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 12, s. 7
MOPS w Miasteczku Śl.
124
2973. Dodatki mieszkaniowe // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 8, s. 3
Posiłki wydawane przez MOPS.
MOPS w Miasteczku Śl.
2987. Piąta edycja AS-ów / Ewa Reimann //
Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 4
2974. Otwarty ZUS / esp // Gw. - 2013, nr 22,
s. 10
MOPS w Radzionkowie.
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych.
2988. Na półmetku / Ewa Reimann // Kur.
Radz. - 2013, nr 4, s. 6
2975. Eksperci w ZUS / esp // Gw. - 2013, nr
41, s. 15
MOPS w Radzionkowie.
2976. Zasłużona / hm // Gw. - 2012, nr 47, s. 2
2989. Piąta edycja AS-ów za nami / Ewa
Reimann // Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 4
Odznaka „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”
dla dyrektora PUP.
„Program aktywnej integracji AS” w MOPS
w Radzionkowie.
2977. Pomoc w kryzysie / hm // Gw. - 2013, nr
15, s. 5
2990. ASY aktywności / Ewa Reimann // Kur.
Radz. - 2013, nr 6, s. 5
PCPR.
2978. Pokój zwierzeń / K // Gw. - 2013, nr 10,
s. 9
GOPS w Tworogu.
2979. Prawnik czeka / K // Gw. - 2012, nr 47,
s. 5
„Program aktywnej integracji AS - aktywni
społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków”.
2991. Na półmetku piątej edycji / Ewa
Reimann // Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 7
„Program aktywnej integracji AS” w MOPS
w Radzionkowie.
GOPS w Zbrosławicach.
2992. Spotkanie opłatkowe // Wieść z Gminy.
- 2012, nr 1, s. 7
2980. Razem tworzymy społeczność / Elżbieta
Kamaszuk // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012,
nr 5, s. 6
GOPS w Zbrosławicach.
MOPS w Miasteczku Śl.
2981. 50 plus dofinansowanie / Hanna Kampa
// Gw. - 2013, nr 12, s. 14
2993. Stypendia szkolne 2013/2014 :
podsumowanie // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 8, s. 6
MOPS w Miasteczku Śl.
PUP.
2994. Pierwsza praca? W biurze OHP / SZEN
// Dz. Zach. - 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 6
2982. Dofinansują / Elżbieta Kulińska // Gw. 2013, nr 26, s. 11
Ochotniczy Hufiec Pracy.
Program „Aktywny samorząd” w PCPR.
2983. Na pracę / mir // Gw. - 2012, nr 38, s. 2
2995. Rozlicz się i podaruj 1 procent /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
64, dod. TG, nr 11, s. 5
PUP.
2984. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaletach na temat działań
prowadzonych
wobec
dłużników
alimentacyjnych w Gminie Kalety w 2013 r. /
Anna Pilarska // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 23
2985. Pomoc kompleksowa // Gw. - 2013, nr
11, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
PCPR.
2996. Czekaj na orzecznika w domu /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
22, dod. TG, nr 4, s. 4
ZUS.
2997. Ślub w kościele częściej niż w USC /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. 4
2998. Twoja życiowa szansa // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 6, s. 6
MOPS w Miasteczku Śl.
2986. Co komu nie smakuje / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 23, s. 5
125
2999. Z pomocą bezrobotnym // Gw. - 2013, nr
11, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
zob. też 2062, 2347, 2348, 3082, 3094, 3095,
3915
PUP.
9. WOJSKOWOŚĆ
3000. Hej, strzelcy ze Świerklańca wraz! /
BEDRYS // Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 15
Związek Strzelecki w Świerklańcu.
3001. Tyłek w siodle, zaś czoło w chmurach:
to śląscy ułani / Grażyna Kuźnik // Dz. Zach. 25.10.2013, nr 250, dod. TG, s. 8
3. Pułk Ułanów Śląskich.
3002. F-16 nad Radzionkowem / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 4, s. 4
63 rocznica powstania Wojsk Radiotechnicznych
Sił Powietrznych RP.
3003. Myśliwce nad miastem / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 5, s. [1], 3
63 rocznica powstania Wojsk Radiotechnicznych
Sił Powietrznych RP.
3004. Nasze wojsko dezynfekowało domostwa
/ SZEN // Dz. Zach. - 27.07.2012, nr 174, dod.
TG, s. 4
Tarnogórski Batalion Chemiczny im. gen. broni
Leona Berbeckiego.
Tarnogórski Batalion Chemiczny im. gen. broni
Leona Berbeckiego.
3006.
Radzionków
gościł
żołnierzy
radiotechników
i
F-16
/
Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 239, s. 3
63 rocznica powstania Wojsk Radiotechnicznych
Sił Powietrznych oraz 5 rocznicy powstania
Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników Radar
w Radzionkowie.
3007. Kryptonim Hadron 12 / Jacek Tarski //
Gw. - 2012, nr 43, s. 11
Tarnogórski Batalion Chemiczny im. gen. broni
Leona Berbeckiego.
3008. Wojskowe święto // Gw. - 2013, nr 39,
s. 9
63 rocznica powstania Wojsk Radiotechnicznych
Sił Powietrznych oraz 5. rocznicy powstania
Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników Radar
w Radzionkowie.
zob. też 1761, 1801, 1805, 1810
3005. Wojna z terrorystami w lasach /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 4
10. OCHRONA ZDROWIA. SŁUŻBA ZDROWIA.
PROFILAKTYKA
10.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
PROFILAKTYKA
3009. Różowy przemarsz / ap // Gw. - 2013, nr
40, s. 2
3010. Na mammografię / eka // Gw. - 2012, nr
10, s. 11
Radzionków.
3012. Wiosna i zdrowie / hm // Gw. - 2012, nr
16, s. 9
„Śląska Wiosna ze Zdrowiem”.
3013. Po wiośnie / hm // Gw. - 2012, nr 21,
s. 20
„Śląska Wiosna ze Zdrowiem”.
3014. W Kaletach odbyła się konferencja
kardiologiczno-edukacyjna / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 4
3011. Razem o zdrowiu / hm // Gw. - 2012, nr
41, s. 23
Śląski Festiwal Zdrowia.
126
3015. Wakacyjna akcja pobierania krwi
w Kaletach / Agnieszka Kwoka // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 9
3027. Kto jest ich pracodawcą? / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 33, s. 6
3016. Udana akcja krwiodawstwa / ŁK // Kur.
Radz. - 2012, nr 5, s. 1
3028. Salowe protestują / Hanna Kampa // Gw.
- 2013, nr 37, s. 2
3017. Zaangażowani krewniacy / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 2, s. 4
3029. Salowe w likwidacji / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 32, s. 1-2
Zwolnienie salowych.
Akcja krwiodawstwa w Radzionkowie.
3018. Skorzystały z mammografii // Kur.
Radz. - 2012, nr 2, s. 3
3019. Zrób mammografię i zbadaj się / SZEN
// Dz. Zach. - 12.10.2012, nr 239, dod. TG, s. 5
Przemarsz Różowej Wstążeczki.
3020. Według badań nasze dzieci nie są święte
/ SZEN // Dz. Zach. - 11.01.2013, nr 9, dod.
TG, s. 3
Kampania profilaktyczna „Narkotyki? To mnie nie
kręci?”.
3021. Wygraj zdrowie i nagrodę / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 28, dod. TG, nr 5, s. 2
Mammobus.
3022. Potraficie udzielić komuś pierwszej
pomocy?
Eksperyment
na
rynku
w Tarnowskich
Górach
/
Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 117, s. 8
3023. Na bakier z pierwszą pomocą /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 24.05.2013, nr
120, dod. TG, s. 4
Eksperyment członków Fundacji „Świadomi
Rodzice”, „Caritas” i Urzędu Miejskiego.
zob. też 2588, 2631, 3128, 3130, 4816
10.2. WIELOSPECJALISTYCZNY
SZPITAL POWIATOWY
IM. BRONISŁAWA HAGERA.
SZPITAL POWIATOWY NR 1
3024. Apel w sprawie szpitala // TWG Kurier.
- 2013, nr 62, s. 4
3030. Straszą czy się martwią? / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2013, nr 14, s. 6
3031. Mierzyć siły na zamiary / Bohdan Kozak
// Gw. - 2012, nr 39, dod. Z Życia Powiatu, s. 1
3032. Wszyscy uderzcie się w pierś / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 13, s. 10
3033. Rewers odchodzi, Kozak przychodzi /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 29, s. 1, 6
3034. Porozumienie w sprawie szpitala /
Elżbieta Kulińska, Agnieszka Kochel // Gw. 2012, nr 41, s. 7
3035. Długi były i znów są / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 40, s. 2
3036. Zakamuflowana prywatyzacja / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 6, s. 6
3037. Kto pomoże szpitalowi? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 21, s. 7
3038. Czwarty prezes szpitala / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 7, s. 1-2
3039. Dali kasę na dach / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 28, s. 2
3040. Zaniepokojeni szpitalem / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 20, s. 3
3041. Salowe i polityka / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 50, s. 3
3042. Sąd nad salowymi / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 45, s. 3
3025. Aport prawa dzierżawy, wierzytelności
i aparatury // Gw. - 2012, nr 44, dod. Z Życia
Powiatu, s. 1
3043. Prezes dwóch spółek / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2013, nr 5, s. 1-2
3026. Radni się kłócą, salowe wychodzą / eka
// Gw. - 2013, nr 52, s. 3
3044. Spłaty zawieszone / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 50, s. 6
127
3045. Salowe mają wrócić do pracy / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 41, s. 1-2
3046. Wasze długi, nasza kasa / Elżbieta
Kulińska, Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr
46, s. 2
3047. Pałac zdrowia / Hanna Maciołek // Gw. 2012, nr 17, s. 13
Historia budowy szpitala.
3048. Nowy prezes // Gw. - 2012, nr 31, dod.
Z Życia Powiatu, s. 2
3049. Szpital Hagera w latach 1977-2012 /
[red. i teksty Jerzy Pleszyniak]. - Katowice :
Alatus, 2012. - 120 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 97883-63085-18-6
3050. Są długi, bo NFZ nie płaci szpitalowi
nadwykonań / SZEN // Dz. Zach. - 20.07.2012,
nr 168, dod. TG, s. 3
3051. Wymienią okna i drzwi w 2 lata / SZEN
// Dz. Zach. - 13.07.2012, nr 162, dod. TG, s. 4
3052. Nowy prezes w szpitalu / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 163, s. 6
3060. Kolejna mina w szpitalu /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 08.02.2013, nr
33, dod. TG, s. [1]
3061. Pokłócili się o szpital, czyli nic się nie
zmieniło / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 14.09.2012, nr 215, dod. TG, s. 3
3062. Myśmy tworzyli, oni psują / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 07.06.2013, nr 131,
dod. TG, s. 3
3063. Prezes jest już dyrektorem / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 15.02.2013, nr 39,
dod. TG, s. [1]
3064. Kto spłaci długi szpitala i wyda miliony
na remont? / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 17.05.2013, nr 114, dod. TG, s. 3
3065. Miliony dla szpitala / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 16, dod.
TG, nr 3, s. 5
3066. Oświadczeniem w rywala / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 28.09.2012, nr 227,
dod. TG, s. 8
Rada Powiatu w sprawie szpitala.
3053. Szpital będzie remontowany / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 154, s. 6
3067. Dyrdymały, demagogia, maślana dieta /
Jacek Tarski // Gw. - 2013, nr 36, s. 7
3054. Akcje za długi i nowe spółki córki /
SZEN // Dz. Zach. - 01.02.2013, nr 27, dod.
TG, s. 3
3068. Niech pan nie je tyle masła / Jacek
Tarski // Gw. - 2012, nr 37, s. 7
3055. Nic nie spadnie z sufitu / SZEN // Dz.
Zach. - 12.07.2013, nr 161, dod. TG, s. 4
3069. Termomodernizacja // Gw. - 2012, nr 10,
s. 9
3056. Szpitalny kompromis / SZEN // Dz.
Zach. - 05.10.2012, nr 233, dod. TG, s. 5
3070. Termomodernizacja // Gw. - 2012, nr 31,
dod. Z Życia Powiatu, s. 2
3057. Szpital działa od 35 lat / SZEN // Dz.
Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 12
3071. Termomodernizacja szpitala // Gw. 2013, nr 11, dod. Z Życia Powiatu, s. 1
Trudna sytuacja finansowa szpitala.
Monografia „Szpital Hagera w latach 1977-2012”.
3058. Za krytykę grozi sądem / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 12.10.2012, nr 239,
dod. TG, s. [1]
3059. Wymienili prezesa / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 20.07.2012, nr 168,
dod. TG, s. 3
3072. Na bruk bez wyjaśnień / Judyta Watoła
// Gaz. Wyb. - 2013, nr 192, dod. Katowice, s.
1
3073. Salowe wrócą do szpitala? / Judyta
Watoła // Gaz. Wyb. - 2013, nr 200, dod.
Katowice, s. 3
128
3074. Brudno w szpitalu, a salowe nadal są bez
pracy / Judyta Watoła // Gaz. Wyb. - 2013, nr
210, dod. Katowice, s. 1
3087. Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny :
część 7 / Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. 2013, nr 65, s. 12
3075. Salowe pozywają szpital, a radni
podejmują uchwałę bez sensu / Judyta Watoła
// Gaz. Wyb. - 2013, nr 239, dod. Katowice,
s. 1
3088. Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny :
część 3 / Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. 2013, nr 60, s. 5
3076. Centrum Dializa z Sosnowca znów
w natarciu / Judyta Watoła // Gaz. Wyb. 2013, nr 301, dod. Katowice, s. 3
Pracownia kardiologii inwazyjnej.
3077. Z propozycją pracy // Gw. - 2013, nr 38,
s. 8
zob. też 3092
10.3. SZPITAL OO. KAMILIANÓW
3078. 3 nowe łóżka / hm // Gw. - 2013, nr 38,
s. 5
3079. Lecznica dla łochlapusów / Grażyna
Kuźnik // Dz. Zach. - 19.04.2013, nr 92, dod.
TG, s. 12
10.4. GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM
REHABILITACJI „REPTY”
3080. Miliony dla szpitali / hm // Gw. - 2012,
nr 31, s. 19
3081. Parkując w GCR / hm // Gw. - 2013, nr
28, s. 5
3082. Nowa stara poczta / hm // Gw. - 2013, nr
43, s. 14
3089. Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny :
część 6 / Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. 2013, nr 64, s. 12
3090. Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny :
część 4 / Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. 2013, nr 61, s. 13
3091. Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny :
część 5 / Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. 2013, nr 62, s. 13
3092. Szpitale z grantami / SZEN // Dz. Zach.
- 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 3
GCR „Repty”
Powiatowy.
i Wielospecjalistyczny Szpital
3093.
Słynny
tarnogórski
ośrodek
rehabilitacyjny powstał na gruzach pęknego
pałacu Donnersmarcków / SZEN // Dz. Zach. 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 10
3094.
Poczta
przystosowana
dla
niepełnosprawnych pacjentów / SZEN // Dz.
Zach. - 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 8
Oddział Poczty Polskiej w GCR „Repty”.
3095.
Nowa
poczta
w
ośrodku
rehabilitacyjnym / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 2013, nr 242, s. 6
zob. też 1663
3083. Rejestracja do rejestracji / Hanna Kampa
// Gw. - 2013, nr 26, s. 5
10.5. POGOTOWIE RATUNKOWE
3084. Od jąkania do śpiewania / Hanna Kampa
// Gw. - 2013, nr 39, s. 10
3096. Czekając na karetkę / aj // Gw. - 2012, nr
13, s. 2
IX Spotkanie Neurologopedów.
Pogotowie ratunkowe w Kaletach.
3085. Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny :
część 2 / Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. 2012, nr 59, s. 10
3097. Jedzie karetka / aj // Gw. - 2013, nr 43,
s. 2
3086. Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny :
część 1 / Tomasz Rzeczycki // Mont. Tarnov. 2012, nr 58, s. 8
3098. Bój o kaletańską karetkę pogotowia
trwa. Starosta Lucyna Ekkert w Kaletach / jal
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 1, s. 17
Kalety, Tworóg i Ożarowice.
129
3099. Starosta Lucyna Ekkert poparła wniosek
Kalet. Decyzja dotycząca karetki pogotowia
w Kaletach w rękach Wojewody Śląskiego / jal
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 16
3100. Pogotowie ratunkowe w Kaletach decyzja negatywna / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 12, s. 20
3112. Nie chcą oddać karetki / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 34, s. 2
Tarnowskie Góry i Kalety.
3113. W Kaletach będzie karetka? / SZEN //
Dz. Zach. - 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 6
3114. Dyskusja o karetce / SZEN // Dz. Zach. 04.05.2012, nr 103, dod. TG, s. 3
3101. Od nowego roku Kalety z karetką
pogotowia! / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 11, s. 18
3115. Wojewoda obiecał / SZEN // Dz. Zach. 12.07.2013, nr 161, dod. TG, s. 4
3102. Decyzja w sprawie karetki dla Kalet
w rękach Ministra Zdrowia / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 21
3116. Bardzo bezpieczny sezon nad zalewem
Nakło-Chechło / SZEN // Dz. Zach. 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 8
Karetki pogotowia dla Kalet i Tworoga.
WOPR.
3103. Kalety z karetką pogotowia od
1 stycznia 2014 roku // Gw. - 2013, nr 43, s. 10
3104. Decyzja w sprawie karetki dla Kalet
w rękach Ministra Zdrowia / Klaudiusz
Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
8, s. 14
3105. Kolejny krok w sprawie karetki // TWG
Kurier. - 2013, nr 64, s. 4
Tworóg.
3106. Zmieńcie plany / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 26, s. 6
Kalety.
3107. Wojewodo, zmień plan / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 24, s. 7
3117. Ambulansów będzie więcej, ale i tak za
mało? / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 16.08.2013, nr 190, dod. TG, s. [1]
Karetki pogotowia dla Kalet i Tworoga.
3118. Od stycznia 2014 karetki będą też
w Tworogu oraz Kaletach / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 25.10.2013, nr 250,
dod. TG, s. 3
3119. Jałowa mowa / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 27, s. 2
Pogotowie w Kaletach.
3120. W temacie karetek // Gw. - 2013, nr 38,
s. 8
Pogotowie ratunkowe w Ożarowicach, Kaletach
i Tworogu.
3121. Dla wszystkich równe szanse? /
Katarzyna Wer // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 1, s. 17
3108. Karetki dla Kalet i Tworoga / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 29, s. 3.
Starania Kalet o karetkę pogotowia.
3109. Kolejne spotkanie w sprawie pogotowia
ratunkowego w Kaletach / Jacek Lubos // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 19
3110. Wojewoda zmienia plan / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 25, s. 6
Pogotowie ratunkowe w Ożarowicach, Kaletach
i Tworogu.
3111. Nie dla zmian, tak dla bezpieczeństwa //
Gw. - 2013, nr 38, s. 9
Karetki pogotowia ratunkowego.
3122. Więcej, czyli mniej // Gw. - 2013, nr 35,
s. 9
Karetki pogotowia.
3123. Więcej, czyli mniej // Dz. Zach. 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 5
Karetki pogotowia.
10.6. ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ
3124. Ośrodek spółką / eka // Gw. - 2013, nr 1,
s. 3
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie.
130
3125. Kilkaset podpisów pod petycją / eka //
Gw. - 2013, nr 14, s. 6
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie.
3135. Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa
handlowego / mm // Kur. Radz. - 2012, nr 6,
s. 5
3126. Wiele wizyt / esp // Gw. - 2012, nr 14,
s. 18
3136. Certyfikat jakości / mm // Kur. Radz. 2013, nr 4, s. 5
Ośrodek Zdrowia w Tąpkowicach.
Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna „Medici”
w Radzionkowie.
3127. Gdzie leczyć się w święta i nocą? // Dz.
Zach. - 01.03.2013, nr 51, dod. TG, s. 2
NZOZ „Bi-Med”.
3128. Z myślą o zdrowiu pań / hm // Gw. 2012, nr 12, s. 18
3137. Zbadaj wzrok swojego dziecka / mm //
Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 5
Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna „Medici”
w Radzionkowie.
Badania profilaktyczne w NZOZ „Śródmieście”.
3138. Przychodnia w trakcie modernizacji /
mm // Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 4
3129. Nowy tomograf już działa / hm // Gw. 2013, nr 20, s. 21
Ośrodek Zdrowia „Rad-Med” w Radzionkowie.
Zakład Pulmonologii.
3139. Nowe oblicze przychodni // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 2
3130. Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi / K // Mont. Tarnov. - 2012, nr 57, s. 2
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie.
NZOZ „Bi-Med”.
3140. Przeprowadzka przychodni / SZEN //
Dz. Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 2
3131. Daleko od doktora / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2013, nr 12, s. 5
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie.
Nocna opieka medyczna w Ożarowicach.
3132. Burmistrz nie chce publicznego /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 14, s. 7
3141. Zmiany na nowy rok w ośrodku zdrowia
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 04.01.2013, nr 3, dod. TG, s. [1]
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie.
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie.
3133. Lekarz niczym Judym / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 44, s. 6
3142. Takie badania są tylko w Miasteczku Śl.
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 28.12.2012, nr 302, dod. TG, s. [1]
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie.
Ośrodek Zdrowia.
3134. Luksus czy konieczność? // TWG
Kurier. - 2012, nr 55, s. 11
3143. Nowe perspektywy / Jacek Tatarynowicz
; rozm. Marek M. Magda // Kur. Radz. - 2013,
nr 3, s. 2
Ośrodek Zdrowia w Tworogu.
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie.
zob. też 645, 2360, 4099
11. NAUKA. OŚWIATA
11.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
3144. Dzień Edukacji Narodowej // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 11, s. 4
Miasteczko Śl.
3145. Dzień Komisji Edukacji Narodowej //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 6
Święto w ZS w Wieszowie.
3146. Edukacja nagrodzona // Dz. Zach. 26.10.2012, nr 251, dod. TG, s. 5
Dzień Edukacji Narodowej.
3147. Finał Targów Edukacji // Dz. Zach. 20.04.2012, nr 93, dod. TG, s. 2
131
3148.
Święto
Edukacji
Narodowej
w kaletańskim MDK / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 10, s. 5
3161. Awanse, nagrody, stypendia / SZEN //
Dz. Zach. - 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 6
3149. Dwie kolejne kaletanki w elicie
nauczycieli mianowanych / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 22
3162.
Spadek
kwoty
dodatków
wyrównawczych dla nauczycieli / Dariusz
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 1, s. 16
3150. Kalety // Dz. Zach. - 14.12.2012, nr 292,
dod. TG, s. 2
Kalety.
Dzień Edukacji Narodowej.
Subwencja oświatowa.
3163. Szkolne święto // Kur. Radz. - 2013, nr
5, s. 4
3151.
Informacja
Burmistrza
Miasta
o realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety /
Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2012, nr 11, s. 18-19
Obchody
Dnia
w Radzionkowie.
3152. Komunikat w sprawie wyprawki
szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 6
Edukacji
Narodowej
3164. Targi edukacyjne // Gw. - 2012, nr 15,
s. 9
3165. Trzymajcie poziom - jesteśmy z Was
dumni // Gw. - 2013, nr 43, s. 8
Gmina Zbrosławice.
Dzień Edukacji Narodowej.
3153. Powiatowe święto edukacji / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 43, s. 15
zob. też 221, 235, 2421, 2812, 3484, 3498,
3505, 3553, 3607, 3683, 4181
3154. Święto Edukacji Narodowej / Agnieszka
Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
11, s. 6
11.2. ZESPOŁY SZKOLNOPRZEDSZKOLNE
Gmina Kalety.
3166. Miniaturowy „Śląsk” / aj // Gw. - 2012,
nr 13, s. 15
3155. Minister na Konwencie czyli kaletańskie
spotkanie na szczycie / Jacek Lubos // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 2, s. 15
ZS-P w Potępie.
Spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w sprawie oświaty i jej reform.
3167. Namaluj zabytek / aj // Gw. - 2012, nr
13, s. 19
Konkurs ZS-P w Potępie.
3156. Gdzie po gimnazjum? / MCH // Dz.
Zach. - 12.04.2013, nr 86, dod. TG, s. 2
3168. Szkolna szopka / aj // Gw. - 2012, nr 5,
s. 14
Targi Edukacyjne.
ZS-P w Potępie.
3157. Nagrodzeni nauczyciele // Gw. - 2012,
nr 48, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
3169. Święto dziadków / aj // Gw. - 2012, nr 6,
s. 10
Potępa.
3158. Nauczycielskie święto // Gw. - 2012, nr
44, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
Dzień Edukacji Narodowej.
3170. Kulinarna Wojska / aj // Gw. - 2013, nr
48, s. 19
ZS-P w Wojsce.
3159. Protest głodowy // Dz. Zach. 20.04.2012, nr 93, dod. TG, s. 2
Sprzeciw w sprawie ograniczenia liczby godzin
historii w szkołach.
3171. Festyn na 210 / aj // Gw. - 2013, nr 27,
s. 12
ZS-P w Potępie.
3160. Reorganizacja oświaty? // TWG Kurier.
- 2012, nr 56, s. 4
3172. Zintegrowane pierwszaki
Albrecht // Gw. - 2013, nr 41, s. 10
Gmina Tworóg.
ZS-P w Wojsce.
/
Anna
132
3173. Anioły nad Wojską // TWG Kurier. 2012, nr 55, s. 8
Nagroda dla szkoły w Pniowcu.
Marcinki w ZS-P w Wojsce.
3186. Petycja do posła / esp // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 10
3174. Nie tylko dla Rybnej / ap // Gw. - 2012,
nr 21, s. 13
Wizyta Tomasza Głogowskiego w Pniowcu.
ZS-P nr 4 oraz Przedszkole nr 18 w Rybnej.
3187. Taniec w grupie / esp // Gw. - 2013, nr
19, s. 9
3175. Jeszcze o akcji „Warto być dobrym” /
Beata Bacior // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 7, s. 7
ZS-P nr 1 w Sowicach.
ZSiP w Kaletach-Miotku.
3188. Układali szkielet, sadzili drzewa / esp //
Gw. - 2013, nr 45, s. 20
ZS-P nr 2 w Pniowcu.
3176. Warto być dobrym / Beata Bacior //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 1, s. 9
ZSiP w Kaletach-Miotku.
3189. Projekt boiska / esp // Gw. - 2013, nr 41,
s. 10
ZS-P nr 1 w Sowicach.
3177. Uczniowie ZSiP w Miotku w ramach
akcji „Warto być dobrym” zaadoptowali
dziewczynkę z Kenii / Beata Bacior // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 4
3178. Uroczysty koncert bożonarodzeniowy
w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku /
Beata Bern-Obłączek // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 1, s. 5
3179. Spotkanie z biskupem / Beata BiczakSkrobek // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
5, s. 2
ZS-P w Miasteczku Śl.
3180. Bierzemy udział w akcji „Warto być
dobrym” // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
3, s. 4
ZSiP w Kaletach-Miotku.
3181. Cudze chwalicie swego nie znacie zabytki historyczne i przyrodnicze mojej małej
ojczyzny // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 16, s. 6
Konkurs w ZS-P w Potępie.
3182. Projekt Comenius pt. „Pierwszy Etap Niesamowite Dziecięce Bajki” / Bożena Dziuk
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 7
3190. Rodzinna zabawa / esp // Gw. - 2013, nr
26, s. 23
ZS-P nr 2 w Pniowcu.
3191. Festiwal zdrowia / hm // Gw. - 2012, nr
24, s. 8
ZS-P nr 1 w Sowicach.
3192. I miejsce! // TWG Kurier. - 2013, nr 62,
s. 12
ZS-P w Wojsce.
3193. Docieplenie stropu budynku Zespołu
Szkół i Przedszkola w Miotku / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 3, s. 18
3194. Zakończenie roku szkolnego 2012/2013
/ jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7,
s. 9
ZSiP w Kaletach-Miotku, SP nr 1 oraz Gimnazjum
w Kaletach.
3195.
Rozpoczęcie
roku
szkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Kaletach
oraz
w
Zespole
Szkół
i Przedszkola w Miotku / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 9, s. 9
ZSiP w Kaletach-Miotku.
3183. Piknik z paprocią / esp // Gw. - 2012, nr
28, s. 12
3184. Kłopot z drukiem? / esp // Gw. - 2012,
nr 23, s. 5
Festiwal Zdrowia w Sowicach.
3196. Wycieczka do Opola i Krasiejowa / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 9-10
ZSiP w Kaletach-Miotku, SP nr 1 oraz ZS
w Kaletach.
3197. Pasowanie na starszaka oraz ucznia
w ZSiP w Kaletach-Miotku / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 4
3185. Praca od kuchni / esp // Gw. - 2012, nr
47, s. 13
133
3198. Zabytki za progiem / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 26, s. 22
Konkurs „Cudze chwalicie - swego nie znacie..”
w ZS-P w Potępie.
3199. Gwara, pierniki i kolędy / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 3, s. 13
ZS-P w Potępie.
3200. Nowy image budynków szkoły
w Miotku i przedszkola miejskiego / Klaudiusz
Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
11, s. [1]
3210. Poseł Tomasz Głogowski odwiedził
ZSiP w Miotku / Marek Parys // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 2, s. 5
3211. Ogólnopolska akcja grabienia liści
kasztanowców / Aleksandra Piecuch // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 7
ZSiP, Gimnazjum oraz SP nr 1 w Kaletach.
3212.
Termomodernizacja
obiektów
użyteczności publicznej / Jan Potempa // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 17
ZSiP oraz Przedszkole nr 1 w Kaletach.
ZSiP oraz Przedszkole nr 1 w Kaletach.
3201. Mali strażnicy przyrody / Barbara
Kochanek // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 5, s. 6
ZSiP w Kaletach.
3202. Podręcznik z laptopem / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2013, nr 14, s. 11
ZS-P nr 1, SP w Zendku oraz SP nr 1 w Miasteczku
Śl.
3203. Zakończenie roku szkolnego w ZSiP
w Kaletach Miotku / Piotr Kotarski // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 8
3204. Jakub Czornik laureatem kaletańskiej
części akcji „Warto być dobrym” / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6,
s. 7
ZSiP w Kaletach-Miotku.
3205. Szkoły z solarami / mir // Gw. - 2012, nr
37, s. 25
Kalety.
3206. Godali i śpiwali / mm // Gw. - 2012, nr
1, s. 18
ZS-P nr 3 w Reptach Śl.
3207. Na słodko i słono // TWG Kurier. 2013, nr 67, s. 11-12
ZS-P w Wojsce.
3208. Święto Drzewa w ZSiP w Miotku /
Iwona Nowak-Magiera, Joanna Janczyk, Beata
Bacior // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
11, s. 4
3209. Zapraszamy na wystawę! / Iwona
Nowak-Magiera, Beata Bacior // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 5
3213. Harry Potter i Pan Kleks / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 22, s. 11
Konkurs w ZS-P nr 2 w Pniowcu.
3214. Nowy plac do zabawy / SZEN // Dz.
Zach. - 06.04.2012, nr 82, dod. TG, s. 4
ZSiP w Kaletach-Miotku.
3215. Termomodernizacja w ZSiP w Miotku /
Dariusz Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 5, s. 1
3216. Termomodernizacja w ZSiP w Miotku /
Dariusz Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 5, s. 1
3217. mgr Bożena Dziuk wygrała konkurs na
dyrektora ZSiP w Miotku / Dariusz Szewczyk
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 15
3218.
Termomodernizacja
miejskich
budynków użyteczności publicznej
na
ukończeniu / Michał Szewczyk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. [1]
ZSiP oraz Przedszkole nr 1 w Kaletach.
3219. W Przedszkolu Miejskim w Kaletach
oraz w Zespole Szkół i Przedszkola
w Kaletach - Miotku zamontowano instalacje
solarne / Michał Szewczyk // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 10, s. 17
3220.
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
największa
inwestycja w historii miasta przeprowadzona
ze środków unijnych // Dz. Zach. - 25.10.2013,
nr 250, dod. TG, s. 7
ZSiP w Kaletach-Miotku,
w Kaletach.
Przedszkole nr 1
ZSiP w Kaletach.
134
3221.
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
największa
inwestycja w historii miasta przeprowadzona
ze środków unijnych // Gw. - 2013, nr 43, s. 10
3233. Nakrętki dla Darka / aj // Gw. - 2013, nr
29, s. 8
ZSiP w Miotku i Przedszkole w Kaletach.
3234. O Puchatku / aj // Gw. - 2012, nr 49,
s. 21
3222. Tworóg // Dz. Zach. - 05.07.2013, nr
155, dod. TG, s. 2
Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach.
ZS-P w Boruszowicach.
3235. Dyplom przyjaciela planety / aj // Gw. 2013, nr 49, s. 23
3223. Zespół może dużo! // TWG Kurier. 2013, nr 65, s. 5
Przedszkole nr 3 w Kamieńcu.
Przedszkole w Tworogu.
ZS-P w Boruszowicach i Wojsce.
3236. Marchewkowe święto / aj // Gw. - 2012,
nr 46, s. 13
3224. Zmiany dotyczące oświaty // TWG
Kurier. - 2013, nr 59, s. 4
Przedszkole nr 3 w Kamieńcu.
ZS-P w Boruszowicach,
Przedszkola w Kotach.
3237. Ocieplone przedszkole / aj // Gw. - 2012,
nr 47, s. 14
Oddział
Gminnego
Przedszkole w Tworogu.
zob. też 3302, 3303, 3323, 3339, 3361, 3406,
3490, 3566, 3810, 4751, 4817, 5485
11.3. PRZEDSZKOLA. ŻŁOBKI
3225. 50 lat minęło! // Inf.
Świerklaniec. - 2012, lipiec, s. 4
Gminy
3238. Akademia przedszkolaka / oprac. Teresa
Adamczyk // TWG Kurier. - 2013, nr 62, s. 13
Przedszkole w Tworogu.
3239. Zielone przedszkole / ap // Gw. - 2012,
nr 20, s. 14
Przedszkole w Nakle Śl.
Przedszkole nr 18 w Rybnej.
3226. Drzwi otwarte w tworoskim przedszkolu
/ Teresa Adamczyk // TWG Kurier. - 2012, nr
55, s. 13
3240. Artyści ze Świętoszowic // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 4, s. 6
3227. Wigilia w Gminnym Przedszkolu
w Tworogu / Teresa Adamczyk // TWG
Kurier. - 2013, nr 57, s. 10
3241. „Bezpieczne dziecko na wsi” / oprac.
Teresa Adamczyk // TWG Kurier. - 2012, nr
49, s. 14
Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach.
Przedszkole w Tworogu.
3228. Akcja „Nakrętka” w przedszkolu /
Teresa Adamczyk // TWG Kurier. - 2013, nr
63, s. 5
Przedszkole w Tworogu.
3242. Grudniowe atrakcje przedszkolaków /
Joanna Biadacz, Danuta Mazur // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 1, s. 8
Przedszkole nr 1 w Kaletach.
3229. Górnicy w przedszkolu / aj // Gw. 2012, nr 50, s. 23
Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach.
3230. Złoto i srebro / aj // Gw. - 2012, nr 5,
s. 19
3243. Artystycznie / Beata Biczak-Skrobek
i Monika Kornobis // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2012, nr 4, s. 6
Przedszkole nr 2 i SP nr 2 w Miasteczku Śląskim.
Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach.
3244. Ekologiczne przedszkolaki / Teresa
Bryś-Szczygieł // Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 11
3231. Bezpieczne maluchy / aj // Gw. - 2013,
nr 25, s. 23
Przedszkolny
w Radzionkowie.
Przedszkole w Tworogu.
3232. Mazurek i palmy / aj // Gw. - 2013, nr
14, s. 18
Festiwal
Ekologiczny
3245. Oferta dla dziecka / Kamila Cichoń //
Dz. Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 7
Zajęcia pozalekcyjne.
Przedszkole nr 3 w Kamieńcu.
135
3246. Jesienne uroczystości przedszkolne /
Anna Ćwielong, Agnieszka Maruszczyk //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 6
3259. Woreczkiem do kosza / esp // Gw. 2013, nr 43, s. 23
Sportowa Jesień Przedszkolaka.
Przedszkole nr 2 w Wieszowie.
3247. Dzień Marchewki / oprac. Teresa
Adamczyk // TWG Kurier. - 2012, nr 55, s. 1314
3260. Plastyczne słowa / esp // Gw. - 2013, nr
47, s. 10
Konkurs w Przedszkolu nr 5.
Przedszkole w Tworogu.
3261. Patyczak na dziecięce problemy / esp //
Gw. - 2013, nr 50, s. 21
3248. Dzień Misia // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 11, s. 5
Przedszkole nr 9 na Os. Jana.
Przedszkola w Miasteczku Śl.
3262. Przedszkolaki o bezpieczeństwie / esp //
Gw. - 2013, nr 45, s. 10
3249. Dzień Ziemi w przedszkolu / oprac.
Teresa Adamczyk // TWG Kurier. - 2012, nr
50, s. 13-14
Przedszkole nr 13 w Reptach Śl.
Przedszkole w Tworogu.
3263. Mali radni / esp // Gw. - 2013, nr 37,
s. 23
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
3250. Edukacja od najmłodszych lat // Dz.
Zach. - 28.06.2013, nr 149, dod. Zaufaj
Sprawdzonej Marce, s. 3
3264. Rodzice grają dla przedszkolaków / esp
// Gw. - 2013, nr 26, s. 18
Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe.
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
3251. Plac zabaw za plakat / eka // Gw. - 2012,
nr 1, s. 19
3265. Rodzinna zabawa / esp // Gw. - 2013, nr
25, s. 23
Przedszkole nr 3 w Radzionkowie.
Przedszkole nr 13 w Reptach Śl.
3252. Bezpiecznie od przedszkola / eka // Gw.
- 2012, nr 23, s. 4
3266. Tuwim dzieciom / esp // Gw. - 2013, nr
25, s. 23
Przedszkole nr 12 w Bobrownikach Śl.
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
3253. Mali kibice / esp // Gw. - 2012, nr 24,
s. 2
3267. Pięćdziesiątka pasowanych trzylatków /
esp // Gw. - 2013, nr 48, s. 22
Dzień Kibica w Rybnej.
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
3254. Pod hasłem Euro / esp // Gw. - 2012, nr
26, s. 25
3268. Roboty w przedszkolu / esp // Gw. 2013, nr 49, s. 24
Piknik rodzinny w Przedszkolu nr 21.
Przedszkole nr 9 na Os. Jana.
3255. Wyróżnieni / esp // Gw. - 2013, nr 19,
s. 22
3269. Misiowe przedszkole / esp // Gw. - 2013,
nr 50, s. 22
Przedszkole nr 11.
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
3256. Zagłosuj / esp // Gw. - 2012, nr 50, s. 13
3270. Jak zdrowo jeść / esp // Gw. - 2013, nr
49, s. 22
Przedszkole nr 11.
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
3257. Przedszkolacy kolędowali Małemu / esp
// Gw. - 2013, nr 4, s. 18
Przedszkole nr 2.
3271. Pożegnanie starszaków / esp // Gw. 2012, nr 26, s. 26
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
3258. Przedszkolaki opatrują / esp // Gw. 2013, nr 45, s. 20
Ratownik
medyczny
i Ożarowicach.
w
Tąpkowicach
3272. Nietypowi aktorzy / esp // Gw. - 2012, nr
28, s. 9
Przedszkole nr 26 w Opatowicach.
136
3273. Bezpieczne przedszkolaki / esp // Gw. 2012, nr 44, s. 11
3286. Dzień Ziemi u przedszkolaków / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 5
Przedszkole nr 13 w Reptach Śl.
Przedszkole nr 1 w Kaletach.
3274. Strażacy okiem przedszkolaka / esp //
Gw. - 2013, nr 26, s. 18
3287. W ślimaczym tempie / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 2, s. 5
Konkurs w przedszkolu nr 22.
Przedszkole w Wieszowie.
3275. Festiwal Piosenki Przedszkolnej // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 5, s. 1
3288. Plac z perypetiami / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 20, s. 8
Przedszkole nr 3 w Kamieńcu, oddział w Księżym
Lesie.
Przedszkole w Wieszowie.
3276. Ciekawie w Przedszkolu nr 3 / Grażyna
Filipczyk // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr
6, s. 7
3289. Mediator w przedszkolu / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 26, s. 1
Przedszkole w Zbrosławicach.
Przedszkole nr 3 w Miasteczku Śl.
3290. Komisja i kurator / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 29, s. 8
3277. Wizyta Policjanta w Miejskim
Przedszkolu nr 1 w Kaletach / Anna FrankeSołtysik // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
11, s. 8
Przedszkole w Zbrosławicach.
3291. Lepsza filia / Alicja Jurasz // Gw. - 2013,
nr 8, s. 6
Łączenie placówek oświatowych w gminie Tworóg.
3278. Franklin w Gminnym Przedszkolu
w Tworogu / oprac. Teresa Adamczyk // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 7-8
3292. Tu za mało, tam za dużo / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 9, s. 10
Cała Polska Czyta Dzieciom.
Łączenie placówek oświatowych w gminie Tworóg.
3279. Wespół w zespół? / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 50, s. 12
3293. Połączona oświata / K // Gw. - 2013, nr
23, s. 10
Reorganizacja szkolnictwa w gminie Tworóg.
Gmina Tworóg.
3280. Głogowski i młode pokolenie // TWG
Kurier. - 2013, nr 58, s. 14-15
3294. Cieplej i oszczędniej / K // Gw. - 2012,
nr 30, s. 3
Przedszkole w Tworogu, Gimnazjum w Brynku.
Przedszkole w Tworogu.
3281. Haitański Basiowy Bal Pasiastych /
oprac. Teresa Adamczyk // TWG Kurier. 2012, nr 46, s. 11
3295. Serca dla mam / K // Gw. - 2012, nr 22,
s. 22
Przedszkole w Tworogu.
3282. Do takich przedszkoli warto iść /
Damian Hatko // Dz. Zach. - 2013, nr 85, s. 5
Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach.
3296. Bawią i uczą / K // Gw. - 2012, nr 24,
s. 13
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
Festyn „Mama, Tata i Ja” w Przedszkolu nr 4
w Świętoszowicach.
3283. Jesień na wesoło / hm // Gw. - 2012, nr
49, s. 21
3297. Rada o skardze / K // Gw. - 2013, nr 33,
s. 2
Przedszkole nr 21.
Przedszkole w Zbrosławicach.
3284. Biesiada w przedszkolu / hm // Gw. 2013, nr 49, s. 20
3298. Pierwsza niepubliczna / K // Gw. - 2013,
nr 48, s. 18
Przedszkole nr 1.
Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny
„Akademia Małego Człowieka” w Szałszy.
3285. Pozytywnie w Słonecznej / hm // Gw. 2013, nr 14, s. 17
Przedszkole nr 18 w Rybnej.
3299. Seniorzy w przedszkolu / K // Gw. 2013, nr 24, s. 17
137
Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu.
ZS-P w Wojsce, Przedszkole w Kotach.
3300. Bajtle poznają Śląsk / K // Gw. - 2013,
nr 1, s. 24
3312. Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci // TWG Kurier. - 2012, nr 50, s. 12
Przedszkole nr 26 w Opatowicach.
Przedszkole w Tworogu.
3301. Smakowite szopki / K // Gw. - 2012, nr
1, s. 15
3313. Przebojowy Puchatek / mir // Gw. 2013, nr 13, s. 19
Przedszkole nr 3 w Kamieńcu.
Przedszkole nr 11.
3302. Umowa podpisana. Prawie 3,6 mln
dotacji z Unii Europejskiej / Klaudiusz
Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
10, s. [1], 16
3314. Cieplej, oszczędniej / mir // Gw. - 2012,
nr 40, s. 14
Projekt termomodernizacji Przedszkola nr 1, SP nr
1 i ZSiP w Kaletach.
Termomodernizacja Przedszkola nr 11.
3315. W Przedszkolu nr 3 / Joanna Mróz //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 4, s. 7
Miasteczko Śl.
3303. Będzie termomodernizacja! Kaletański
wniosek o 3,5 mln złotych dofinansowania
zyskał akceptację Zarządu Województwa! /
Klaudiusz Kandzia // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2012, nr 7, s. [1]
3316. My się mrozu nie boimy, czyli
termomodernizacja w przedszkolu w Tworogu
// TWG Kurier. - 2012, nr 54, s. 9-10
Projekt termomodernizacji Przedszkola nr 1, SP nr
1 i ZSiP w Kaletach.
3317. Nadanie imienia // Inf.
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 5
3304. Kocham babcię - kocham dziadka /
oprac. Teresa Adamczyk // TWG Kurier. 2013, nr 58, s. 8
Przedszkole w Tworogu.
3305. Drożej za żłobek / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 46, s. 7
Gminy
Przedszkole w Świerklańcu.
3318. Superprzedszkole? To „17” /
M. Nowacka-Goik // Dz. Zach. - 12.04.2013,
nr 86, dod. TG, s. 8
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
3319. Od ziarenka do bochenka // TWG
Kurier. - 2012, nr 51, s. 8
3306. Problem z przedszkolem / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 25, s. 5
Przedszkole w Kotach.
Przedszkole nr 24 w Strzybnicy.
3320. Rysowanie węglem w Kotach / Jolanta
Pilarska // TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 8
3307. W Przedszkolu nr 2 / Monika Kornobis
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 7, s. 6-7
Barbórka w Przedszkolu w Kotach.
Miasteczko Śl.
3321. Wizyta Sznupka w przedszkolu / Iwona
Płocieniak, Danuta Mazur // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 10, s. 4
3308. Akademia Małego Człowieka /
Aleksandra Kosz ; rozm. Wojciech Kretek //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 3
Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny
w Szałszy.
3309. Eko-Stworki w Kamieńcu / K. KudlekDziambor // Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 6
Przedszkole nr 3 w Kamieńcu.
3310. Rekrutują... do przedszkoli / Hanna
Maciołek // Gw. - 2012, nr 11, s. 14
Przedszkole nr 1 w Kaletach.
3322. Jasełka w przedszkolu / Iwona
Płocieniak, Danuta Mazur // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 2, s. 4
Przedszkole nr 1 w Kaletach.
3323. Ostatnią zimę marzniemy! / Mirosława
Potempa // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
10, s. 16
Projekt termomodernizacji Przedszkola nr 1, SP nr
1 i ZSiP w Kaletach.
3311. Mali przebierańcy // TWG Kurier. 2012, nr 47, s. 9
138
3324. Przedszkolaki uczą się
angielskiego // Gw. - 2013, nr 43, s. 8
jezyka
3325. Przedszkole w starym młynie // TWG
Kurier. - 2012, nr 50, s. 7-8
Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu.
3337. Z życia placówek oświatowych... oraz
inne lokalne wydarzenia / Agnieszka Skubała
[i in.] // Wieść z Gminy. - 2013, nr 3, s. 6
Koty.
Gmina Zbrosławice.
3326. Spór o 10 złotych / Agnieszka Reczkin //
Gw. - 2013, nr 49, s. 10
3338. Sukcesy młodych artystów // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 1, s. 1
Opłata za żłobek.
Przedszkole nr
w Przezchlebiu.
3327. Rodzinny konkurs „Najpiękniejsza
palma wielkanocna” // TWG Kurier. - 2013, nr
60, s. 9
3339. Pieniądze na szkoły / SZEN // Dz. Zach.
- 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 10
Przedszkole w Tworogu.
Przedszkole nr 1, ZSiP oraz SP nr 1 w Kaletach.
3328. Co ciekawego w Przedszkolu nr 1 /
Ewelina Rutkowska // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2012, nr 12, s. 6
3340. Śnieżka dla dzieci / SZEN // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 8
Miasteczko Śl.
3329. Wieści z przedszkoli / Ewelina
Rutkowska, Henryka Pytlok, Anna Matwiej //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 11, s. 6, 7
Przedszkola w Miasteczku Śl.
3330. O wodzie / Ewelina Rutkowska // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 3, s. 8
4
w
Świętoszowicach,
SP
Przedszkole w Świerklańcu.
3341. Pomogli zmarzniętym pieskom / SZEN
// Dz. Zach. - 2012, nr 28, dod. TG, nr 5, s. 8
Przedszkole w Świerklańcu.
3342. Rekrutacja do przedszkoli: internet? U
nas tylko osobiście / SZEN // Dz. Zach. - 2012,
nr 52, dod. TG, nr 9, s. [1]
Woda
3343. Które przedszkole najlepsze? / SZEN //
Dz. Zach. - 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. 8
3331. Działo się w przedszkolach /
E. Rutkowska, B. Halamus // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 10, s. 6
3344. Dzieci same udekorowały świąteczne
stoły / SZEN // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75,
dod. TG, s. 11
Przedszkola w Miasteczku Śl.
Przedszkole w Świerklańcu.
3332. Warsztaty wielkanocne / Ewelina
Rutkowska // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012,
nr 4, s. 8
3345. Pod zielonym listkiem - dzieci
wymyśliły, a dorośli zrobili / SZEN // Dz.
Zach. - 17.05.2013, nr 114, dod. TG, s. 4
Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śl.
Przedszkole w Świerklańcu.
3333. Co ciekawego w przedszkolach /
Ewelina Rutkowska // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2012, nr 11, s. 6
3346. W przedszkolach brakuje miejsc dla 290
dzieci / SZEN // Dz. Zach. - 14.06.2013, nr
137, dod. TG, s. 3
Przedstawiciele
Fundacji
Veolia
w Przedszkolu nr 1 w Miasteczku Śl.
Przedszkola nr 1 i 3 w Miasteczku Śl.
3334. Przedszkole nr 3 / Mirosława Skop //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 12, s. 6-7
3347. Drzewo pokoju w parku / SZEN // Dz.
Zach. - 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 2
Przedszkole w Świerklańcu.
Miasteczko Śl.
3335. Przedszkole nr 3 / Mirosława Skop //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 5, s. 5
3348. Wójt czytał bajki / SZEN // Dz. Zach. 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 2
Miasteczko Śl.
„Cała Polska Czyta Dzieciom” w Przedszkolu
w Świerklańcu.
3336. Trocha humora dla seniora / A. Skubała
// Wieść z Gminy. - 2013, nr 4, s. 6
3349. Ponad milion na remonty / SZEN // Dz.
Zach. - 24.08.2012, nr 197, dod. TG, s. 4
139
Remonty w placówkach oświatowych.
3350. Przedszkolaki ze Świerklańca uczyły się
zasad demokracji / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 5
3351. Łatwiej policzyć czas / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 34, dod.
TG, nr 6, s. 5
Przedszkola w Nakle Śl, Świerklańcu i Miasteczku
Śl.
3352. Dzieci nie wróciły na czas do
przedszkola, bo je wciąż remontują / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 14.09.2012, nr 215,
dod. TG, s. 8
Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śl.
3353. Miasto Kalety dotuje niepubliczne
przedszkola / Dariusz Szewczyk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 16
3354.
Informacja
dla
rodziców
przedszkolaków / Dariusz Szewczyk // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 23
Kalety.
3355. Miasto otrzyma dotację na przedszkola /
Dariusz Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 23
Kalety.
3356. Zmiana na stanowisku dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach /
Dariusz Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 22
3361. Trzy nowe oddziały w przedszkolach //
Dz. Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 7
Przedszkole nr 26 w Opatowicach, Przedszkole nr 2
w Tarnowskich Górach, ZS-P nr 1 w Sowicach.
3362. Trzy nowe oddziały w przedszkolach //
Gw. - 2013, nr 38, s. 9
Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach,
Przedszkole nr 26 w Opatowicach i ZS-P nr 1
w Sowicach.
3363. W końcu wiosna! // TWG Kurier. 2012, nr 49, s. 9
Topienie
marzanny
przez
z Boruszowic, Kotów i Wojski.
przedszkolaków
3364. W skrócie / źródło: Helena Pośpiech,
Danuta
Stankiewicz,
Ewa
TampichGarczarczyk, Aleksandra Ruda // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 5, s. 2, 6
MOK, MBP, Gimnazjum, SP nr 1 oraz Przedszkole
nr 3 w Miasteczku Śl.
3365. W skrócie // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 1, s. 3
Przedszkole nr 3 oraz MOK w Miasteczku Śl.,
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Żyglinie.
3366. W skrócie // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 12, s. 5, 7
Budowa kanalizacji, Przedszkola nr 1, 2 i 3
w Miasteczku Śl.
3367. W skrócie // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 10, s. 2-3
Przedszkola nr 3 i 1 oraz MOK w Miasteczku Śl.
3357. Kolejny etap remontu w Miejskim
Przedszkolu nr 1 zakończony / Michał
Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 8, s. 18
3368. Wesoło, rodzinnie / oprac. esp // Gw. 2013, nr 28, s. 16
Kalety.
3369. Wiosenne popisy // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 23
3358. Śląska biesiada w przedszkolu
w Tworogu / oprac. Teresa Adamczyk // TWG
Kurier. - 2012, nr 56, s. 14-15
3359. Śpiewali gwarą // Wieść z Gminy. 2013, nr 8, s. 6
Przedszkole nr 18 w Rybnej.
Przedszkole nr 2.
3370. Wyliczanki dziadków i śląski kołocz /
oprac. esp // Gw. - 2013, nr 12, s. 25
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach.
Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu, Przedszkole nr 4
w Świętoszowicach.
3371. Z życia placówek oświatowch // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 5, s. 8
3360. Termomodernizacja przedszkola //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 10, s. 1, 3
Przedszkole w Przezchlebiu i Zbrosławicach, SP
w Miedarach, Zbrosławicach i Kopienicy, ZSO
w Kamieńcu.
Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śl.
140
3372. Z życia placówek oświatowch // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 4, s. 8
3382. ABC brydża „Pierwszy Dzień Wiosny”
// TWG Kurier. - 2012, nr 49, s. 7
Przedszkole w Przezchlebiu i Wieszowie, SP
w Kamieńcu
i
Zbrosławicach,
Gimnazjum
w Zbrosławicach, GBP w Zbrosławicach.
SP w Tworogu.
3373. Z życia placówek oświatowych // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 1, s. 8
ZS w Krupskim Młynie.
3383. Profilaktyka przez rock / E. Adamska //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 20, s. 4
Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach, SP
w Przezchlebiu, Ziemięcicach, Zbrosławicach i ZS
w Wieszowie.
3384. Hala już otwarta / aj // Gw. - 2013, nr
19, s. 8
3374. Z życia placówek oświatowych // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 8, s. 8
3385. Wysprzątali / aj // Gw. - 2013, nr 42,
s. 12
SP w Kamieńcu i Czekanowie, Gimnazjum
w Kamieńcu, ZS w Zbrosławicach, ZSO
w Kamieńcu,
Przedszkole
w
Przezchlebiu
i Kamieńcu.
3375. Z życia placówek oświatowych // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 10, s. 8
Przedszkole w Wieszowie i Kamieńcu, SP
w Czekanowie, Zbrosławicach i Ziemięcicach,
Gimnazjum w Zbrosławicach i ZS w Wieszowie.
3376. Zbrosławicka biesiada // Wieść z Gminy.
- 2013, nr 7, s. 6
Przedszkole w Zbrosławicach.
zob. też 1446, 1782, 2009, 2580, 3174,
3205, 3212, 3218, 3219, 3220, 3221,
3379, 3411, 3578, 3604, 3670, 3783,
3914, 4517, 4519, 4581, 4808, 4817,
5651
3200,
3224,
3892,
5485,
11.4. SZKOŁY PODSTAWOWE
3377. „Cichy Kąt”- miejsce, które ratuje i daje
nadzieję // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
5, s. 11
Uczniowie SP nr 1 w Kaletach w odwiedzinach
w „Cichym Kącie”.
3378. 100 lat Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej
w Nakle Śląskim // Inf. Gminy Świerklaniec. 2012, grudzień, s. 8
3379. 145 lat szkoły w Kotach // TWG Kurier.
- 2013, nr 62, s. 15-16
3380. 80 lat minęło // Wieść z Gminy. - 2012,
nr 3, s. 1, 4
ZS w Zbrosławicach.
3381. A co tam w szkole...? // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, kwiecień, s. 8
SP w Świerklańcu.
ZS w Krupskim Młynie.
„Sprzątanie świata” w Kamieńcu.
3386. Festyn, boisko i plany / aj // Gw. - 2012,
nr 21, s. 25
SP nr 2 w Radzionkowie.
3387. Kolędy, pierniki / aj // Gw. - 2013, nr 2,
s. 11
SP w Potępie.
3388. Polowanie na grzyby / aj // Gw. - 2012,
nr 42, s. 17
Szkolne grzybobranie w Tworogu.
3389. Królował zielony / aj // Gw. - 2012, nr
13, s. 21
Konkurs o Irlandii w SP w Boruszowicach.
3390. Niemiecki inaczej / aj // Gw. - 2013, nr
12, s. 21
SP w Wojsce.
3391. Szkolnie i teatralnie / aj // Gw. - 2012, nr
26, s. 27
Przegląd Małych Form
w Krupskim Młynie.
Teatralnych
w
ZS
3392. Oswoić niemiecki / aj // Gw. - 2012, nr
45, s. 14
SP w Boruszowicach.
3393. Krokus dla pamięci / aj // Gw. - 2013, nr
45, s. 20
SP w Kamieńcu.
3394. Głosuj na Ziemięcice / aj // Gw. - 2013,
nr 24, s. 16
Akcja „Kolorowe boiska...”.
3395. Ognisko patriotyczne / aj // Gw. - 2012,
nr 47, s. 14
SP w Wojsce.
141
3396. Pączek z gwarą / AJ // Gw. - 2013, nr 8,
s. 21
3409. „Dwójka” na szóstkę / Ewa Biskup //
Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 11
SP w Tworogu.
SP nr 2 w Radzionkowie.
3397. Niemieckie śpiewy / aj // Gw. - 2013, nr
23, s. 20
3410. Blachnicki patronem // Dz. Zach. 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 10
SP w Boruszowicach.
SP nr 3.
3398. Gwarowo / aj // Gw. - 2013, nr 25, s. 18
3411. Bo babcie i dziadkowie są na medal! //
TWG Kurier. - 2012, nr 47, s. 8
Konkurs w SP w Boruszowicach.
3399. W murach świerklanieckiej szkoły...
słychać uczniów gwar wesoły! / Elżbieta
Andrzejewska // Inf. Gminy Świerklaniec. 2012, lipiec, s. 4
3400.
Rodzinny
piknik
/
Elżbieta
Andrzejewska // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, lipiec, s. 6
SP w Tworogu, ZS-P w Wojsce, Przedszkole
w Kotach.
3412. Międzyszkolny Konkurs Piosenki
„Śpiewaj z nami!” / Cecylia Breś // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 9
SP w Nowym Chechle, Orzechu, Świerklańcu
i Nakle Śl.
SP w Świerklańcu.
3413. Sprzątanie świata / BS // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 6, s. 6
3401. 7 łyżeczek cukru / ap // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 20
SP w Kamieńcu, ZS w Zbrosławicach.
Spotkanie z dietetykiem w Strzybnicy.
3402. Uśmiechnięta podstawówka / ap // Gw. 2012, nr 12, s. 15
SP nr 13 w Strzybnicy.
3403. Kolędy i Biblia / as // Gw. - 2013, nr 4,
s. 17
3414. Wieczór z Tuwimem / BS // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 8, s. 6
SP w Zbrosławicach.
3415. Międzynarodowa wizyta nauczycieli /
Anna Buroń // Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 11
SP nr 1 w Radzionkowie.
SP nr 9.
3416. Było smerfowo! // TWG Kurier. - 2012,
nr 55, s. 8-9
3404. Asy z naszej klasy // TWG Kurier. 2012, nr 51, s. 16
Międzygminny
Konkurs
Piosenki
Niemieckojęzycznej w SP w Boruszowicach.
SP w Tworogu.
3405. Comenius - co się działo w Jedynce? /
Iwona Atamaniuk, Grażyna Ślosarczyk // Kur.
Radz. - 2013, nr 1, s. 10
SP nr 1 w Radzionkowie.
3406. Beskidzkie wojaże absolwentów // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 6
Nagroda dla absolwentów kaletańskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
3407. Z życzeniami dla Babć i Dziadków /
Beata Biczak-Skrobek // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 2, s. 6
SP nr 2 w Miasteczku Śl.
3408. ...a w Szkole Podstawowej nr 2 / Beata
Biczak-Skrobek // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 10, s. 7
Miasteczko Śl.
3417. Certyfikat dla Orzecha // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 20
SP w Orzechu.
3418. Uroczyste ślubowanie w „Dwójce” /
Wioletta Chudyka, Krystyna Ważyńska // Kur.
Radz. - 2012, nr 6, s. 7
SP nr 2 w Radzionkowie.
3419. Cieplejsze szkoły // Wieść z Gminy. 2012, nr 10, s. 3
SP w Czekanowie i Ziemięcicach.
3420. Cookies, Tannenbaum i rychtowanie
kompotu // TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 1112
SP w Tworogu.
3421. „Cyfrowa” Jedynka // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 6, s. 1
142
SP nr 1 w Miasteczku Śl.
3422. Zajęcia z judo / Grzegorz Czajka // Kur.
Radz. - 2013, nr 5, s. 16
3435. Patchwork na koniec / eka // Gw. - 2012,
nr 20, s. 14
Festiwal Kultur w SP w Nowych Chechle.
SP nr 1 w Radzionkowie.
3436. Nasza klasa / eka // Gw. - 2012, nr 21,
s. 2
3423. Do kosza i na podium // TWG Kurier. 2013, nr 58, s. 15
Spotkanie absolwentów SP w Nakle Śl.
SP w Tworogu.
3437. Pomagają dzieciom / eka // Gw. - 2012,
nr 50, s. 13
3424. Do zobaczenia na rybach! // TWG
Kurier. - 2013, nr 61, s. 7
ZS w Nakle Śl.
Powiatowy Przegląd Filmów Ekologicznych w SP
w Tworogu, Drużynowe Zawody Spławikowe
Szkół Podstawowych Powiatu Tarnogórskiego.
3438. Dzieje się / eka // Gw. - 2013, nr 50,
s. 22
3425. „Rozpali miłość... / Barbara DusińskaRubin // Wieść z Gminy. - 2013, nr 7, s. 6
3439. Baw się i śpiewaj z nami / eka // Gw. 2013, nr 20, s. 16
SP w Kamieńcu.
SP w Orzechu.
SP w Orzechu.
3426. Dzieci świata // TWG Kurier. - 2013, nr
67, s. 13
3440. Ekologiczne kino // TWG Kurier. 2012, nr 51, s. 11
Wystawa fotografii w SP w Tworogu.
SP w Tworogu.
3427. Dzień św. Patryka w Boruszowicach //
TWG Kurier. - 2012, nr 49, s. 8
3441. Na sałatkę, nie do kosza / esp // Gw. 2013, nr 44, s. 21
SP w Boruszowicach.
Światowy Dzień Żywności w Lasowicach.
3428. Dzień Ziemi w Wojsce // TWG Kurier. 2012, nr 50, s. 15
3442. Jak pracuje burmistrz? / esp // Gw. 2013, nr 49, s. 23
SP w Wojsce.
SP nr 13 w Strzybnicy.
3429. Dzień życzliwości i pozdrowień // Now.
Ziel. Gm. - 2012, nr 18, s. 2
3443. Pobili rekord / esp // Gw. - 2013, nr 43,
s. 19
ZS w Krupskim Młynie.
SP nr 13 w Strzybnicy.
3430. Na sportowo / eka // Gw. - 2013, nr 24,
s. 17
3444. Dumni ze sztandaru / esp // Gw. - 2013,
nr 27, s. 8
SP nr 1 w Radzionkowie.
SP nr 13 w Strzybnicy.
3431. Wiedzą, co jedzą / eka // Gw. - 2013, nr
52, s. 14
3445. Wszechstronny / esp // Gw. - 2013, nr
14, s. 9
ZS w Nakle Śl.
3432. Karkołomne słowa / eka // Gw. - 2013,
nr 16, s. 17
SP w Świerklańcu.
3433. Możesz pomóc / eka // Gw. - 2012, nr
48, s. 14
ZS w Nakle Śl.
3434. Wiersze z morałem / eka // Gw. - 2012,
nr 20, s. 22
ZS w Nakle Śl.
Szymon Klempert
w Bobrownikach Śl.
-
uczeń
SP
nr
11
3446. Dobrzy plastycy / esp // Gw. - 2012, nr
50, s. 16
SP nr 13 w Strzybnicy.
3447. Krzyżem odznaczeni / esp // Gw. - 2013,
nr 20, s. 15
SP nr 13 w Strzybnicy.
3448. Bobry górą / esp // Gw. - 2012, nr 48,
s. 14
SP nr 11 w Bobrownikach Śl.
143
3449. Uczniowska debata / esp // Gw. - 2012,
nr 6, s. 9
3462. Dokumenty wędrują, czas ucieka / esp //
Gw. - 2012, nr 41, s. 7
SP nr 11 w Bobrownikach Śl.
Sala gimnastyczna w Zendku.
3450. Ów Bożydar w filharmonii / esp // Gw. 2012, nr 16, s. 12
3463. Nowoczesne i bezpieczne / esp // Gw. 2012, nr 38, s. 15
Konkurs ortograficzny w SP nr 11 w Bobrownikach
Śl.
Boisko przy SP w Orzechu.
3451. Dobre uczynki / esp // Gw. - 2012, nr 14,
s. 20
Projekt „Warto być dobrym” w SP nr 12 w Reptach
Śl. i SP nr 13 w Strzybnicy.
3452. Ze świąteczną wizytą / esp // Gw. 2012, nr 1, s. 16
SP nr 13 w Strzybnicy i ZSB-A.
3453. Dwunastka świętuje / esp // Gw. - 2012,
nr 41, s. 21
3464. Po polsku, po francusku / esp // Gw. 2012, nr 20, s. 19
Goście z Mericourt w Strzybnicy.
3465. System nie działa / esp // Gw. - 2012, nr
42, s. 13
Budowa sali gimnastycznej w Zendku.
3466. 10 lat z papieżem / esp // Gw. - 2012, nr
43, s. 12
SP w Zendku.
100-lecie SP nr 12 w Reptach Śl.
3467. Dla wszystkich / esp // Gw. - 2013, nr
26, s. 10
3454. Stawiam sobie wyzwania / esp // Gw. 2013, nr 48, s. 18
Boisko przy SP w Pyrzowicach.
„Nauczyciel z pasją” w SP nr 13 w Strzybnicy.
3468. Harcerze uczą ratować / esp // Gw. 2012, nr 51, s. 22
3455. Piosenka i kotyliony / esp // Gw. - 2013,
nr 48, s. 24
SP nr 13 w Strzybnicy.
SP nr 13 w Strzybnicy.
3469. Piękna Eskimoska / esp // Gw. - 2013, nr
8, s. 20
3456. Recytują, uratują / esp // Gw. - 2013, nr
19, s. 20
SP nr 11 w Bobrownikach Śl.
3457. Repty pełne gwary / esp // Gw. - 2013,
nr 1, s. 24
Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej w Reptach
Śl.
SP nr 13 w Strzybnicy.
3470. Otwarta szkoła / esp // Gw. - 2013, nr
10, s. 12
SP nr 9.
3471. Jubilatka z Bobrownik / esp // Gw. 2013, nr 25, s. 17
50-lecie SP nr 11.
3458. Mali chemicy / esp // Gw. - 2012, nr 26,
s. 25
SP nr 13 w Strzybnicy.
3472. Na razie ciasno / esp // Gw. - 2013, nr
39, s. 8
SP w Zendku.
3459. Segregacja / esp // Gw. - 2013, nr 25,
s. 16
Konkurs w SP nr 3.
3460. Patron dla szkoły / esp // Gw. - 2012, nr
10, s. 14
SP nr 3.
3461. Zasłużeni dla lasu / esp // Gw. - 2012, nr
1, s. 20
SP nr 10.
3473. Kochają ręczną / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2012, nr 23, s. 25
Turniej „Szczypiorniak na Orliku” w SP nr 15.
3474. Jubileusz szkoły nad Dramą / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 12, s. 15
80-lecie ZS w Zbrosławicach.
3475. Gminny Konkurs Matematyczny //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 4, s. 6
ZS w Zbrosławicach.
144
3476. Początki szkolnictwa. Szkoły w Zielonej
i Miotku (cz. II) / Edward Goszyk, Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 3,
s. 6-7
3489. Bal grzecznych misiów / Karina Jaksa //
TWG Kurier. - 2012, nr 56, s. 10
SP w Tworogu.
Kalety.
3490. Nareszcie wakacje! W kaletańskich
placówkach oświatowych zakończono rok
szkolny 2011/2012 / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 7, s. 4
3478. Szkoły w Kaletach / Edward Goszyk //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 12
3491. XXII Miejski Konkurs Matematyczny /
jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 5
3477. Szkoła w Kuczowie / Edward Goszyk //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 12
Kalety.
3479. Szkoły w Kaletach : (dokończenie
z numeru majowego) / Edward Goszyk // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 12
3480. Początki szkolnictwa. Szkoły w Zielonej
i Miotku (cz. I) / Edward Goszyk // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 2, s. 6
3481. Grudniowo-międzynarodowo // TWG
Kurier. - 2013, nr 57, s. 14
Uczniowie z zagranicy w SP w Tworogu w ramach
programu „Comenius”.
3492. I Konkurs Wiedzy o Mieście Kalety za
nami / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
5, s. 6
3493. Zawodnicy Ruchu Chorzów odwiedzili
uczniów PSP nr 1 w Kaletach / Marek Jelonek
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 18
Sportowcy zaproszeni przez KS Unia Kalety
w ramach
akcji
„Zostań
dzieciakiem
sportomaniakiem”.
3482. Grzybek tu, grzybek tam... // TWG
Kurier. - 2012, nr 55, s. 12
3494. Konkursy z języka niemieckiego /
Zuzanna Jelonek // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 6, s. 7
SP w Tworogu.
SP nr 1 w Kaletach.
3483. Grzybobranie // TWG Kurier. - 2013, nr
65, s. 10
3495. Trzecia edycja akcji Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży / Zuzanna Jelonek //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 6
SP w Tworogu.
SP nr 1 w Kaletach.
3484. Indywidualizacja - owocna edukacja
dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy
Zbrosławice / Aleksandra Hangiel // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 1, s. 4
3496. Święty Marcin w Kaletach / Zuzanna
Jelonek // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
12, s. 5
SP nr 1 w Kaletach.
3485. W szkole w Orzechu / Katarzyna
Hetman, Sandra Hajda // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 10
Dzień Dziecka.
3497. Święty Marcin w Kaletach / Zuzanna
Jelonek // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
11, s. 10
SP nr 1 w Kaletach.
3486. I półrocze w odmienionej Szkole
Podstawowej w Wojsce za nami // TWG
Kurier. - 2012, nr 48, s. 15
3487. ...i termomodernizacja w Wieszowie //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 10, s. 3
ZS w Wieszowie.
3488. Jak nam było kiedyś w szkole // Kur.
Radz. - 2012, nr 5, s. 2
SP nr 1 oraz LO w Radzionkowie.
3498. Jeszcze gwara nie zginęła... // TWG
Kurier. - 2012, nr 55, s. 12-13
Dzień Edukacji Narodowej w SP w Boruszowicach.
3499. Odkrywcy talentów / JT // Gw. - 2013,
nr 48, s. 18
SP nr 15 w Starych Tarnowicach.
3500. Mistrzowie bezpieczeństwa / JT // Gw. 2012, nr 13, s. 4
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w SP nr
11 w Bobrownikach Śl.
145
3501. Zawijasy, huśtawka, mistrzowie / JT //
Gw. - 2012, nr 14, s. 5
3514. Jasełka z piratkami / K // Gw. - 2012, nr
3, s. 18
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w SP nr
5 w Lasowicach.
SP nr 1 w Miasteczku Śl.
3502. Celują w judo / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 11, s. 17
3515. Dzieci dzieciom / K // Gw. - 2012, nr 6,
s. 20
SP w Ziemięcicach.
SP w Boruszowicach.
3503. Z energią i pomponem / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 9, s. 26
3516. Święta na języku / K // Gw. - 2013, nr 1,
s. 24
SP w Tworogu.
Miejski Konkurs Cheerleaderek w SP nr 9.
3504. Siła grupy / Alicja Jurasz // Gw. - 2013,
nr 7, s. 18
3517. Do czego służy samorząd? / K // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 65, s. 2
SP nr 9.
Konkurs Cheerleaderek w SP nr 9.
3505. Gwara, pamięć i przyszłość / Alicja
Jurasz // Gw. - 2012, nr 44, s. 16
Dzień Edukacji Narodowej w Boruszowicach.
3506. Pięćdziesiątka „Dziesiątki” / Alicja
Jurasz // Gw. - 2012, nr 23, s. 18
3518. Ciasno / K // Gw. - 2013, nr 52, s. 5
SP w Tworogu.
3519. „Jedynka” stulatka / Urszula Kałuska //
Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 11
SP nr 1 w Radzionkowie.
Jubileusz szkoły.
3520. Wspomnienia po śląsku / Urszula
Kałuska // Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 10
350. Zielony jubileusz / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 23, s. 18
Obchody 100-lecia SP nr 1 w Radzionkowie.
Powiatowy Przegląd
w Tworogu.
3521. Co słychać w Jedynce? / Urszula
Kałuska // Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 7
Filmów
Ekologicznych
SP nr 1 w Radzionkowie.
3508. Ptasi festiwal / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 48, s. 13
SP w Tworogu.
3522. Kamizelki dla bezpieczeństwa dzieci //
Gw. - 2012, nr 51, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
ZS w Krupskim Młynie.
3509. Pokolenia razem / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 5, s. 17
SP w Tworogu.
3510. Przegląd z wędką / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 19, s. 11
3523. Kamizelki z ARiMR // Now. Ziel. Gm. 2012, nr 18, s. 2
Policjanci w SP w Krupskim Młynie.
SP w Tworogu.
3524. Karate Tsunami w Zbrosławicach na
Złoty Medal // Wieść z Gminy. - 2012, nr 5, s.
5
3511. Dwie wiosny / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 19, s. 9
Sukcesy dzieci trenujących
w Zbrosławicach.
Współpraca SP w Krupskim Młynie ze SP
w Hagen.
karate
przy
ZS
3525. Katolicka szkoła z Wojski // TWG
Kurier. - 2012, nr 55, s. 13
3512. Ptasia pasja / Alicja Jurasz // Gw. - 2013,
nr 47, s. 17
SP w Wojsce.
SP w Tworogu.
3526. Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE! //
TWG Kurier. - 2013, nr 61, s. 16
3513. Poligloci z Wojski / K // Gw. - 2012, nr
1, s. 18
Obchody Dnia Ziemi w SP w Wojsce.
Konkurs językowy w SP w Tworogu.
3527. Nagrody dla trzech szkół naszego
województwa / KD // Dz. Zach. - 2012, nr 31,
s. 6
146
SP w Nowym Chechle, Gimnazjum w Świerklańcu
i ZSCKR w Nakle Śl.
3528. Dobroć niejedno ma imię / A. Klimala //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 7, s. 4
ZS w Krupskim Młynie.
3541. Książka poprawi ci humor // Now. Ziel.
Gm. - 2012, nr 16, s. 3
Dzieci ze SP w Krupskim Młynie w GBP.
SP w Ziemięcicach, Martinstag.
3529. Stulatka kosmopolityczna / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 38, s. 15
3542. Śpiewaj z nami / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 20, s. 19
Międzyszkolny Konkurs Piosenki w Orzechu.
SP nr 12 w Reptach Śl.
3530. Dziewiątka po czterdziestce / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 10, s. 14
3531. Minister uczy się z dziećmi / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 27, s. 8
SP nr 3.
3543. Goście z Europy / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 13, s. 20
Projekt „Nauczanie przez sztukę” w SP nr 1
w Radzionkowie.
3544. Szkoła z tradycjami / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2013, nr 43, s. 13
120-lecie SP nr 1 w Miasteczku Śl.
3532. 5,8 mln zł dotacji / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 12, s. 8
Sala gimnastyczna przy SP w Zendku.
3533. Kolorowe i głośne // TWG Kurier. 2013, nr 67, s. 5
Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych w SP
w Tworogu.
3545. Wola jest. Gorzej z pieniędzmi / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 28, s. 1-2
Plany rozbudowy szkoły i budowy przedszkola
w Nowym Chechle.
3546. Skarga blisko polityki / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 8, s. 7
SP nr 1 w Radzionkowie.
3534. Konkurs piosenki niemieckojęzycznej
w Boruszowicach! // TWG Kurier. - 2013, nr
62, s. 10-11
3547. Radzionkowska stulatka / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 41, s. 21
SP w Boruszowicach.
SP nr 1 w Radzionkowie.
3535. Święto Drzewa w PSP nr 1 w Kaletach /
Agata Kot, Wiktoria Spałek // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 11, s. 5
3548. Patchwork bez przemocy / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 8, s. 11
3536. Mathematics in English / Justyna
Kozłowska // Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 11
3549. Stara, ale nie staruszka / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 43, s. 12
SP w Nowym Chechle.
SP nr 2 w Radzionkowie.
SP w Nakle Śl.
3537. Dzieci dzieciom czyli Święty Mikołaj
inaczej / Justyna Kozłowska // Kur. Radz. 2013, nr 1, s. 7
3550. O bezpieczeństwie najmłodszych /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 19, s. 4
SP nr 2 w Radzionkowie.
3538. Kieszonkowe odkładamy - w SKO
oszczędzamy! / Justyna Kozłowska // Kur.
Radz. - 2013, nr 3, s. 12
SP nr 2 w Radzionkowie.
3539. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 07.12.2012,
nr 286, dod. TG, s. 2
SP nr 3.
3551. Kwietniowe zwycięstwa // TWG Kurier.
- 2012, nr 50, s. 14
SP w Tworogu.
3552. Pasowanie na ucznia w PSP nr 1
w Kaletach / Agnieszka Kwoka // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 5-6
Policjanci w ZS w Krupskim Młynie.
3553. Święto Edukacji Narodowej / Kaludia
Langer // Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 10
3540. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 02.05.2013,
nr 102, dod. TG, s. 2
ZSP-G w Radzionkowie.
147
3554. Leśnik w szkole // Now. Ziel. Gm. 2012, nr 16, s. 3
ZS w Krupskim Młynie.
3566. I nad morzem, i w górach... / Dorota
Mańczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
5, s. 9-10
SP nr 1 w Kaletach, ZSiP w Kaletach-Miotku.
3555. Konkursy / Barbara Lipka // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 4, s. 4
SP nr 2 w Miasteczku Śl. - konkursy zorg. przez
Oddział Powiatowy Związku OSP.
3556. Listy / oprac. Beata Konarczak-Wężyk,
Maryla Hajduk // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, lipiec, s. 10
Akcja „Listy dla Ziemi” w SP w Orzechu.
3567. Szkoła przyjazna dla sześciolatka /
Dorota Mańczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 4, s. 5
3568. Klasa III c z PSP nr 1 w Kaletachlaureatem konkursu wojewódzkiego / Dorota
Mańczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
3, s. 4
3557. Klasa IIIa z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kaletach na podium
żołędziowego konkursu! / Jacek Lubos // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 4
3569. Międzygminny Turniej Szachowy w SP
w Tworogu // TWG Kurier. - 2013, nr 60, s. 3
3558. Warto czytać / Monika Łuczak // Gw. 2013, nr 22, s. 15
SP nr 1 i 2 oraz Gimnazjum w Miasteczku Śl.
SP nr 5 w Lasowicach.
3559. Dzień Ziemi w ZSPG / Marta
Łukaszewska, Grzegorz Krzemiński // Kur.
Radz. - 2013, nr 3, s. 13
Radzionków.
3560. Międzynarodowe spotkanie w Hiszpani /
Marta Łukaszewska // Kur. Radz. - 2013, nr 3,
s. 12
ZSP-G w Radzionkowie.
3561. Podstawą jest Bóg / Hanna Maciołek //
Gw. - 2012, nr 24, s. 7
Nadanie SP nr
Blachnickiego.
3
imienia
ks.
Franciszka
3562. Magiczne obrazki // TWG Kurier. 2013, nr 63, s. 8-9
Festiwal Książki w SP w Tworogu.
3563. Mali poligloci z Wojski // TWG Kurier.
- 2012, nr 54, s. 7
SP w Wojsce.
3564.
Inauguracja
roku
szkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 /
Dorota Mańczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 9, s. 6
3565. W świątecznym nastroju / Dorota
Mańczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
1, s. 6
3570. Minął rok szkolny // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 7, s. 6
3571. Kolorowy koniec ferii / mm // Gw. 2012, nr 7, s. 14
SP nr 11 w Bobrownikach Śl.
3572. Zdrowi i wyróżnieni / mm // Gw. - 2012,
nr 6, s. 18
SP nr 11 w Bobrownikach Śl.
3573. Nagrody za śniadanie / MOKR // Dz.
Zach. - 14.01.2014, nr 10, dod. Junior Media,
s. 2
SP nr 9.
3574. Muśnięcie lata // TWG Kurier. - 2012, nr
51, s. 16
SP w Tworogu.
3575. Na Dziki Zachód / oprac. mir // Gw. 2013, nr 31, s. 13
SP nr 13 w Strzybnicy.
3576. Na wesoło, językowo... // TWG Kurier. 2013, nr 60, s. 7
SP w Wojsce.
3577. Nagrodzona witryna // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 13
SP nr 2 w Radzionkowie.
3578. Naplotkowała sosna, że już się zbliża
wiosna. A za oknem pada deszcz... // TWG
Kurier. - 2013, nr 60, s. 8-9
SP i Przedszkole w Tworogu.
SP nr 1 w Kaletach.
148
3579. Sukcesy z języka niemieckiego /
Grażyna Nierychło // TWG Kurier. - 2013, nr
61, s. 14
3592. Szach mat! / Hanna Pawełczyk // TWG
Kurier. - 2013, nr 58, s. 15
SP w Tworogu.
SP w Wojsce.
3580. Boisko do plażówki w Miedarach... /
Sebastian Nowicki // Wieść z Gminy. - 2012,
nr 5, s. 5
SP w Miedarach.
3581. Osiągnięcia w Szkole Podstawowej
w Tworogu // TWG Kurier. - 2012, nr 47, s. 15
3582. Otwarcie placu zabaw // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 7
SP w Nowym Chechle.
3583. Pacynka i książka // TWG Kurier. 2012, nr 49, s. 12
3593. Wszechstronnie uzdolnieni / Hanna
Pawełczyk // TWG Kurier. - 2013, nr 61, s. 14
SP w Tworogu.
3594. Pora obudzić nasze serca! / Hanna
Pawełczyk // TWG Kurier. - 2013, nr 58, s. 1011
SP w Tworogu.
3595. Wielki sukces prowadzonej w SP
w Tworogu edukacji regionalnej / Hanna
Pawełczyk // TWG Kurier. - 2013, nr 60, s. 14
SP w Tworogu.
3596. SP w Tworogu otwiera klasę sportową /
Hanna Pawełczyk // TWG Kurier. - 2013, nr
60, s. 13-14
3584. Parafialny Dzień św. Marcina // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 8, s. 1
3597. Warto wiedzieć i wygrywać / Hanna
Pawełczyk // TWG Kurier. - 2013, nr 66, s. 12
SP w Ziemięcicach.
3585. Partyzant w Zespole Szkół // Now. Ziel.
Gm. - 2013, nr 23, s. 4, 5
ZS w Krupskim Młynie.
SP w Tworogu.
3598. Ucząc się od mistrzów / Hanna
Pawełczyk // TWG Kurier. - 2013, nr 67, s. 13
SP w Tworogu.
3586. Pałacowym szlakiem / Hanna Pawełczyk
// TWG Kurier. - 2013, nr 65, s. 14
3599. Pierwszaki na start! // TWG Kurier. 2012, nr 54, s. 7
SP w Tworogu i Wojsce.
SP w Tworogu,
w Wojsce.
3587. Edukacja regionalna w Pałacu w Nakle /
Hanna Pawełczyk // TWG Kurier. - 2013, nr
67, s. 13
Prezentacja dorobku uczniów SP w Tworogu
w zakresie edukacji regionalnej w Centrum Kultury
Śląskiej w Nakle Śl.
3588. Tworóg w Warszawie / Hanna
Pawełczyk // TWG Kurier. - 2012, nr 52, s. 15
Boruszowicach
oraz
ZS-P
3600. Pierwszaki z sówkami / oprac. esp //
Gw. - 2013, nr 45, s. 21
SP nr 13 w Strzybnicy.
3601. Zespół „Karolinka” znowu w Niemczech
/ Barbara Pietrek, Hanna Miczka // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 5, s. 7
SP w Przezchlebiu.
SP w Tworogu.
3589. Innowacja pedagogiczna w SP
w Tworogu / Hanna Pawełczyk // TWG
Kurier. - 2012, nr 46, s. 13-14
3590. Nasz kraj - nasz dom / Hanna Pawełczyk
// TWG Kurier. - 2012, nr 56, s. 14
3602. Piknik rodzinny // TWG Kurier. - 2013,
nr 63, s. 14
Sportowy Piknik Rodzinny przy SP w Tworogu.
3603. Szkoła stulatka / Agata Pniok, Anna
Buroń // Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 1, 4
SP nr 1 w Radzionkowie.
SP w Tworogu.
3591. Nie ma dzieci - są ludzie / Hanna
Pawełczyk // TWG Kurier. - 2012, nr 51, s. 11
SP w Tworogu.
3604. Pochód radości // TWG Kurier. - 2012,
nr 49, s. 8
Topienie
marzanny
przez
i przedszkolaków z Tworoga.
uczniów
149
3605. Podróż niejedno imię ma... Cz. 2 Szkoła
podstawowa w Boruszowicach // TWG Kurier.
- 2013, nr 64, s. 6-7
3617. Sala gimnastyczna w Kopienicy już
otwarta! // Wieść z Gminy. - 2013, nr 4, s. [1],
5
SP w Kopienicy.
3606. Podsumowanie w SP nr 2 // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 8, s. 4, 7
Miasteczko Śl.
3618. Turniej ligi najmłodszych szachistów /
Rudolf Sobczyk // Kur. Radz. - 2012, nr 2,
s. 15
3607. Popołudnie z ekologią // TWG Kurier. 2013, nr 66, s. 11-12
SP nr 13 w Strzybnicy.
III Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej
w SP w Tworogu.
3619. Sportowa lekcja // TWG Kurier. - 2012,
nr 48, s. 16
SP w Boruszowicach.
3608. Poznając Pawła, Gawła i ciekawską
małpę // TWG Kurier. - 2013, nr 65, s. 12
SP w Wojsce.
3620. Sportowe sukcesy // TWG Kurier. 2013, nr 66, s. 12
SP w Tworogu.
3609. Pozytywnie uzależnieni // TWG Kurier.
- 2013, nr 63, s. 13-14
Festyn rodzinny zorg. przez SP w Boruszowicach.
3610. Prezent dla Darka // TWG Kurier. 2012, nr 46, s. 12
3621. Sportowy rewanż // TWG Kurier. 2012, nr 47, s. 15
Mikołajkowy Turniej Minipiłki Siatkowej w SP
w Boruszowicach.
SP w Tworogu.
3622. Spotkanie autorskie // Now. Ziel. Gm. 2012, nr 16, s. 3
3611. Projekt dla uczniów : podsumowanie //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 8, s. 4
Joanna Reisch-Klose w SP w Krupskim Młynie.
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX w miasteczkowskich szkołach
podstawowych.
3612. Projekt dla uczniów / źródło: Aleksandra
Walochnik-Bogus, Barbara Bendkowska,
Beata Biczak-Skrobek // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 2, s. 4-5
SP nr 1 i 2 w Miasteczku Śl.
3623. Spotkanie przy śląskiej gawędzie //
TWG Kurier. - 2013, nr 63, s. 9-10
Międzygminny
Konkurs
Gwary
„Rajcowanie
przi
Swaczynie”
w Boruszowicach.
Śląskiej
w
SP
3624. Spotkanie z prawdziwą sztuką // Now.
Ziel. Gm. - 2012, nr 16, s. 3
Dzieci ze SP w Krupskim Młynie na wystawie prac
Haliny Numann.
3613. Przebudowa szkoły za unijne pieniądze
// Dz. Zach. - 28.06.2013, nr 149, dod. Zaufaj
Sprawdzonej Marce, s. 2
3625. Sto lat babciom i dziadkom! // TWG
Kurier. - 2013, nr 58, s. 8
SP w Zendku.
SP w Tworogu.
3614. Ptasie hobby // TWG Kurier. - 2012, nr
56, s. 16
3626. Strzybnickie lato / oprac. esp // Gw. 2012, nr 29, s. 12
Wystawa ptaków w SP w Tworogu.
SP nr 13 w Strzybnicy.
3615. Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Świerklańcu // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, lipiec, s. 10
3627. Zdrowo jem, więc wiem / Bożena
Szeliga // TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 13
3616. Wizyta Pani Premier / rt // Now. Ziel.
Gm. - 2013, nr 23, s. 8
Spotkanie zorg. przez ZS i GBP w Krupskim
Młynie.
SP w Wojsce.
3628. Gmina Świerklaniec doczekała się
nowoczesnego
boiska
ze
sztuczną
nawierzchnią. Powstało w Orzechu / SZEN //
Dz. Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 9
150
3629. Królowa Śniegu ma dom w zamku /
SZEN // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod.
TG, s. 16
3642. Śpiewając po niemiecku // TWG Kurier.
- 2012, nr 51, s. 3
SP w Tworogu.
Niepubliczna szkoła podstawowa w Radzionkowie.
3630. Gmina Ożarowice dostanie unijne
pieniądze na budowę sali w Zendku! / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 76, dod. TG, nr 13, s. 10
3631. Nowe boisko / SZEN // Dz. Zach. 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. 2
3643. Świąteczny konkurs językowy // TWG
Kurier. - 2012, nr 46, s. 10
SP w Tworogu.
3644. Ekologiczne laury dla Jedynki / Ewa
Tempich-Garczarczyk // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 5, s. 6
SP w Orzechu.
SP nr 1 w Miasteczku Śl.
3632. Straż nagrodziła ucznia / SZEN // Dz.
Zach. - 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. 2
3645. Wieści z Jedynki / Ewa TempichGarczarczyk // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 12, s. 7
SP nr 9.
SP nr 1 w Miasteczku Śl.
3633. Problem ze szkołą / SZEN // Dz. Zach. 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 5
SP w Tworogu.
3646. Tłusty Czwartek z kreplem // TWG
Kurier. - 2013, nr 59, s. 10
SP w Tworogu.
3634. Lekcje wuefu wreszcie w sali / SZEN //
Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 4
SP w Zendku.
3647. Sukcesy młodych tenisistów / Robert
Tobór // Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 9
SP nr 2 w Radzionkowie.
3635. Lato w szkole, jak na budowie /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 12.07.2013, nr
161, dod. TG, s. 5
3648. Pierwsze sukcesy / Robert Tobór // Kur.
Radz. - 2013, nr 3, s. 10
SP w Kopienicy, Zendku i Świerklańcu.
SP nr 2 w Radzionkowie.
3636. Zagłosuj na logo Zuzi! / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 25.05.2012, nr 121,
dod. TG, s. 4
3649. Tworóg // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75,
dod. TG, s. 2
SP nr 5 w Lasowicach.
3650. Udana rewizyta / oprac. esp // Gw. 2012, nr 31, s. 15
3637. 300 tys. na remont szkoły? /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 22.02.2013, nr
45, dod. TG, s. [1]
Uczniowie SP nr 13 w Strzybnicy w Mericourt.
SP w Tworogu.
3651. Urodziny Naszej zielonej Matki Ziemi //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 7
SP nr 1 w Kaletach.
3638. Szkolna dyskoteka // Kur. Radz. - 2012,
nr 1, s. 11
SP nr 1 w Radzionkowie.
3639. Szkoła Podstawowa im. Królowej
Jadwigi w Nowym Chechle // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, grudzień, s. 4
3640. Szkoły z historią // Gw. - 2012, nr 39,
s. 10
SP nr 1 i LO w Radzionkowie.
3641. Sztafetowe biegi przełajowe // TWG
Kurier. - 2012, nr 54, s. 11
3652. Cyfrowa szkoła / Aleksandra
Walochnik-Bogus // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 2, s. 1
SP nr 1 w Miasteczku Śl.
3653. Sprzątanie świata / Aleksandra
Walochnik-Bogus // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 6, s. 12
SP nr 1 w Miasteczku Śl.
3654. Wędkowanie bez wody // TWG Kurier. 2012, nr 48, s. 7
SP w Tworogu.
SP w Tworogu.
151
3655. Wiadomości z Zespołu Szkół
w Krupskim Młynie // Now. Ziel. Gm. - 2012,
nr 17, s. 7
SP w Tworogu.
3656. Witanie wiosny z Piastem Gliwice //
TWG Kurier. - 2012, nr 49, s. 9
SP w Tworogu.
3668. Z przyrodą na „ty” / Hanna Pawełczyk //
TWG Kurier. - 2012, nr 54, s. 11
SP w Wojsce.
3669. Z życia placówek oświatowych // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 2, s. 8
3657. Wizyta na stadionie Piasta Gliwice //
TWG Kurier. - 2012, nr 52, s. 14-15
Gmina Zbrosławice.
SP w Wojsce.
3670. Z życia placówek oświatowych // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 1, s. 4
3658. Kulturalny Patchwork / Milena
Włodarczyk // Inf. Gminy Świerklaniec. 2012, kwiecień, s. 4
Miasteczko Śl.
SP w Nowym Chechle.
3659. Międzynarodowy Tydzień Pisania
Listów / A. Wosińska // Now. Ziel. Gm. 2013, nr 23, s. 5
ZS w Krupskim Młynie.
3660. Kaya / Mirosława Wrodarczyk // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2012, lipiec, s. 4
3671. Z życia placówek oświatowych // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 16
SP w Ziemięcicach
w Zbrosławicach.
i
Kamieńcu,
GBP
3672. Z życia placówek oświatowych // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 3, s. 8
SP w Czekanowie, Kopienicy i Ziemęcicach, GBP
w Zbrosławicach.
SP w Nakle Śl.
3673. Z życia SP w Tworogu // TWG Kurier. 2012, nr 48, s. 16
3661. Co nowego w Nakle Śląskim? /
Mirosława Wrodarczyk // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, grudzień, s. 6
3674. Za mundurem uczniowie sznurem //
TWG Kurier. - 2013, nr 60, s. 13
3662. Niedługo mija 100 lat! / Mirosława
Wrodarczyk // Inf. Gminy Świerklaniec. 2012, kwiecień, s. 8
3675. Zajęcia judo // Kur. Radz. - 2012, nr 4,
s. 15
SP w Tworogu.
SP w Nakle Śl.
SP nr 1 w Radzionkowie.
3663. Zorientowani na zdrowie / Mirosława
Wrodarczyk // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, lipiec, s. 8
3676. Zarys historii Szkoły Podstawowej nr 1 /
oprac. Anna Jaguś // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 10, s. 6
SP w Nowym Chechle, Orzechu i Świerklańcu.
Miasteczko Śl.
3664. Współpraca // Now. Ziel. Gm. - 2013, nr
21, s. 2
3677. Zawodnicy nie do pokonania // TWG
Kurier. - 2013, nr 63, s. 13
Współpraca uczniów z ZS w Krupskim Młynie
w uczniami z Hagen.
Reprezentacja SP w Tworogu na Mistrzostwach
Polski Młodzików w Brydżu Sportowym.
3665. Wszyscy gryfnie godali // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 4, s. 6
3678. Zdolni uczniowie z bezpiecznej szkoły //
TWG Kurier. - 2013, nr 62, s. 13
Konkurs gwary śląskiej w ZS w Zbrosławicach.
SP w Tworogu.
3666. Wyzwanie dla umysłu // TWG Kurier. 2013, nr 60, s. 15
3679. „Pan Tadeusz” w Wojsce / Monika Ziob
// TWG Kurier. - 2012, nr 55, s. 9
Mistrzostwa Młodzików Województwa Śląskiego
w Brydżu Sportowym w SP w Tworogu.
3667. Z Comeniusem do Bułgarii // TWG
Kurier. - 2012, nr 55, s. 15
SP w Wojsce.
3680. Znów na podium! // TWG Kurier. 2013, nr 61, s. 14
Sukcesy sportowe uczniów SP w Tworogu.
152
3681. Laureat z Miedar / S. Zweiffel // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 4, s. 6
3691. Krupa i Furth / aj // Gw. - 2013, nr 48,
s. 22
SP w Miedarach.
3682. Żegnaj szkoło! // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 7, s. 5-6
3692. Skecze, herbata i origami / aj // Gw. 2013, nr 50, s. 10
Dzień Wymiany Doświadczeń w Brynku.
Miasteczko Śl.
3683. Dzień Edukacji Narodowej / Jerzy
Żuchowicz // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013,
nr 10, s. 4
Obchody Dnia Edukacji Narodowej i 120-lecie SP
nr 1 w Miasteczku Śl.
zob. też 1270, 1322, 1938, 1980, 2009,
2824, 2912, 3145, 3194, 3195, 3196,
3205, 3211, 3243, 3245, 3250, 3279,
3291, 3292, 3293, 3302, 3303, 3323,
3338, 3339, 3349, 3364, 3371, 3372,
3374, 3375, 3770, 3784, 3799, 3813,
3821, 3914, 3921, 4007, 4506, 4581,
4808, 5485
2823,
3202,
3280,
3337,
3373,
3818,
4765,
11.5. SZKOŁY GIMNAZJALNE
3693. Brynek przeciw agresji / aj // Gw. 2013, nr 48, s. 19
3694. Szczerze o nałogu / aj // Gw. - 2013, nr
39, s. 7
Spotkanie z Lechem Dyblikiem w Brynku.
3695. Stworzy polską Nokię / aj // Gw. - 2013,
nr 43, s. 7
Elżbieta Bieńkowska w Krupskim Młynie.
3696. Odkryć talenty / aj // Gw. - 2012, nr 22,
s. 20
Gimnazjum w Brynku.
3697. Powiatowy o rodzinie / aj // Gw. - 2013,
nr 46, s. 11
„Gimnazjalne rozmaitości”.
3684. Absolwenci na start // TWG Kurier. 2013, nr 63, s. 13
Gimnazjum w Brynku.
3685. Bezbłędny sukces / aj // Gw. - 2012, nr
14, s. 19
Uczeń
gimnazjum
w
Brynku
czterojęzykowego dyktanda.
laureatem
3698. Czekoladowo / aj // Gw. - 2012, nr 51,
s. 14
„Gimnazjalne
Młynie.
rozmaitości”
w
ZS
Krupskim
3699. Najlepsi gimnazjaliści / aj // Gw. - 2013,
nr 28, s. 16
Gmina Tworóg.
3686. Twórczo w plenerze / aj // Gw. - 2013,
nr 23, s. 20
Plener malarski w SOSz-W.
3700. Brynkowska kopalnia talentów // TWG
Kurier. - 2012, nr 52, s. 10-11
3687. Biblijne zmagania / aj // Gw. - 2013, nr
26, s. 18
3701. Coś się kończy, coś zaczyna // TWG
Kurier. - 2012, nr 52, s. 13-14
Konkurs w Gimnazjum w Brynku.
Gimnazjum w Brynku.
3688. Mistrzowie polszczyzny / aj // Gw. 2012, nr 18/19, s. 13
3702. Czas gimnazjalnych sukcesów // TWG
Kurier. - 2013, nr 60, s. 14
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim
w Gimnazjum w Kaletach.
Gimnazjum w Brynku.
3689. Leśne sprzątanie / aj // Gw. - 2012, nr
41, s. 5
3703. Decyzja nieodwołalna // TWG Kurier. 2012, nr 50, s. 13
Gimnazjum w Brynku.
ZS w Zbrosławicach.
3690. Premierowe pożegnanie / aj // Gw. 2013, nr 28, s. 16
Grupa „BezMiary” w Brynku.
3704. Konkurs Recytatorski Poezji Czesława
Miłosza / Barbara Duda // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 1, s. 9
Gimnazjum w Kaletach.
153
3705. Dziennikarki w akcji // TWG Kurier. 2012, nr 47, s. 10-11
90-lecie Gimnazjum nr 1.
Gimnazjum w Brynku.
3719. Jedynka świętuje / esp // Gw. - 2012, nr
40, s. 10
3706. Dzień języków obcych // TWG Kurier. 2012, nr 52, s. 11
90-lecie Gimnazjum nr 1.
Gimnazjum w Brynku.
3720. Jego las / esp // Gw. - 2013, nr 23, s. 10
3707. Wolontariusze dzieciom / eka // Gw. 2013, nr 1, s. 16
Uczeń Gimnazjum nr 2 laureatem konkursu „Mój
las”.
Gimnazjum w Świerklańcu.
3721. Integracja / esp // Gw. - 2013, nr 47, s.
10
3708. Nagrodzeni u prezydenta / eka // Gw. 2012, nr 24, s. 22
Projekt „Śląskie bożonarodzeniowe zwyczaje...”
w Gimnazjum nr 1.
Projekt „Wyjazd integracyjny” w Gimnazjum
w Świerklańcu.
3709. Niemiecki nie jest trudny / eka // Gw. 2012, nr 50, s. 10
3722. Kresowe podium / esp // Gw. - 2012, nr
24, s. 12
Uczeń Gimnazjum nr 4 laureatem konkursu
„Kresowe portrety”.
Gimnazjum w Radzionkowie.
3710. Świerklaniec górą / eka // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 13
3723. Euroelektra i laureaci / oprac mir // Gw.
- 2012, nr 18/19, s. 18
Konkursy przedmiotowe w SOSz-W.
Konkurs z języka angielskiego.
3711. Eksperymenty w „Jedynce” / esp // Gw.
- 2012, nr 25, s. 8
3724. Gimnazjada 2013 / Anna Ferdyn //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 2, s. 7
Rozgrywki sportowe szkół gimnazjalnych.
Akademia Uczniowska.
3712. Tablica dla patrona / esp // Gw. - 2012,
nr 25, s. 11
Gimnazjum nr 4.
3713. Dobrym być / esp // Gw. - 2012, nr 27,
s. 16
Gimnazjum nr 1.
3714. Czas na spacer / esp // Gw. - 2013, nr 28,
s. 16
3725. Liga Gimnazjalna / Anna Ferdyn //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 2, s. 6
Gimnazjum oraz MOSiR w Miasteczku Śl.
3726. Witaj szkoło, choć niewesoło / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 36, s. 7
Gimnazjum w Brynku.
3727. Gimnazjalne rozmaitości // Now. Ziel.
Gm. - 2012, nr 18, s. 5
ZS w Krupskim Młynie.
Klub Wolontariusza w Świerklańcu.
3715. Jubileuszowa wystawa / esp // Gw. 2012, nr 42, s. 11
Gimnazjum nr 1.
3716. Drugie życie trykotu / esp // Gw. - 2013,
nr 1, s. 17
Warsztaty w Gimnazjum w Ożarowicach.
3717. Rozśpiewana / esp // Gw. - 2013, nr 47,
s. 10
3728. Gimnazjalne sukcesy // TWG Kurier. 2012, nr 46, s. 11
„Gimnazjalne rozmaitości” w Brynku.
3729. Głosy w sprawie zmian w gimnazjum
w Brynku // TWG Kurier. - 2012, nr 53, s. 4
3730.
Konkursowy
zawrót
głowy
w Gimnazjum w Brynku / Urszula Gołkowska
// TWG Kurier. - 2013, nr 67, s. 12
Przegląd Piosenek „O Ojczyźnie” w Gimnazjum nr
2.
3731. Sukcesy gimnazjalistów / Nikola
Gorczycka, Karolina Gatys // TWG Kurier. 2012, nr 49, s. 14
3718. Jubileuszowa wystawa / esp // Gw. 2012, nr 11, s. 16
Brynek.
154
3732. Przyjaźni dzieciom / hm // Gw. - 2012,
nr 1, s. 20
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Podstawowych i Gimnazjów w Brynku.
Szkół
Gimnazjum nr 1.
3733. Rękodzielnicze / hm // Gw. - 2012, nr
15, s. 24
3746. Sympatia kontra demografia / Alicja
Jurasz // Gw. - 2012, nr 28, s. 6
Gimnazjum w Kaletach.
Gimnazjum w Ożarowicach.
3734. Goście zza Odry / hm // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 10
3747. Recytowali na medal / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 8, s. 21
Gimnazjum nr 1.
Konkurs Recytatorski Szkół
i Gimnazjalnych w Brynku.
3735. Jak pobudzić ciekawość? // TWG
Kurier. - 2013, nr 62, s. 13
3748. Z igrzysk do sejmu / Alicja Jurasz // Gw.
- 2013, nr 23, s. 10
Dni Nauki w Gimnazjum w Brynku.
Leszek Blanik w Gimnazjum nr 2 i ZSCh-MiO.
3736. Kaletańska gimnazjalistka laureatem
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego /
jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 5
3749. Najlepsi wyróżnieni / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 28, s. 11
3737. Gimnazjaliści z Kalet z tablicą
multimedialną.
Świadomość
zagrożenia
popłaciła! / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 7, s. 5
3750. Podwójni sąsiedzi / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 47, s. 14
3738. Sukces kaletańskich gimnazjalistek /
Antoni Jeż // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 3, s. 9
Gimnazjada Powiatu Tarnogórskiego.
3739. Język - klucz do Europy // TWG Kurier.
- 2012, nr 56, s. 14
Gimnazjum w Brynku.
3740. Zgrany duet z Brynka / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 45, s. 14
3741. Początek cięć / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 11, s. 11
Brynek.
3742. Gimnazjalna rywalizacja / Alicja Jurasz
// Gw. - 2012, nr 26, s. 29
Gimnazjada.
3743. Bezmiar talentu / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 6, s. 20
Gimnazjum w Brynku.
3744. DFK po lekcjach / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 25, s. 21
Gimnazjum w Brynku.
3745. Wrażliwie i autentycznie / Alicja Jurasz
// Gw. - 2012, nr 11, s. 19
Podstawowych
Gimnazjum w Brynku.
Gimnazjum w Brynku.
3751. Za drogowskazem / Alicja Jurasz // Gw.
- 2013, nr 13, s. 20
Konkurs „To, co ważne” w Brynku.
3752. Srebrna drużyna / K // Gw. - 2013, nr 20,
s. 25
Uczennice Gimnazjum nr 2 w zawodach piłki
ręcznej.
3753. Projekt gimnazjalny / Aleksandra
Kamińska [i in.] // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 3, s. 4-5
Gimnazjum w Kaletach.
3754. Kolonie w Murzasichle / Aleksandra
Kamińska [i in.] // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 10, s. 4
Gimnazjum w Kaletach.
3755. Miłość na granicy / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 22, s. 19
Wystawa w Gimnazjum nr 1.
3756. Konkurs Biblijny w Brynku // TWG
Kurier. - 2013, nr 63, s. 9
3757. Wiedzą, jak ochronić zielony zakątek
Śląska / Monika Krężel // Dz. Zach. 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 11
Gimnazjaliści z Kalet w konkursie „Świadomi
zagrożenia - ogień w lesie a przyroda”.
155
3758. Białorzytka i habanera... / Eleonora
Krywalska // TWG Kurier. - 2012, nr 49, s. 1112
3769. Sport w pokoleniu JP II / Hanna
Maciołek // Gw. - 2012, nr 22, s. 16
Gimnazjum w Brynku.
Konkurs „Szukałeś nas - jesteśmy” w Gimnazjum
nr 1.
3759. Dzień Wymiany Doświadczeń po raz
trzeci / Eleonora Krywalska // TWG Kurier. 2012, nr 49, s. 12
3770. WORKSHOP Kalety-Vitkov / Dorota
Mańczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
10, s. 14
Gimnazjum w Brynku.
Gimnazjum oraz SP nr 1 w Kaletach.
3760. Jesteśmy w czołówce / E. Krywalska //
TWG Kurier. - 2012, nr 55, s. 15
3771. Poezja Kaczmarskiego / mir // Gw. 2013, nr 17/18, s. 12
Gimnazjum w Brynku.
Konkurs w Kaletach.
3761. Gwiazdy seriali nie omijają Brynka /
Eleonora Krywalska // TWG Kurier. - 2013, nr
65, s. 13
3772. Ekologiczna modernizacja / mir // Gw. 2012, nr 3, s. 13
Gimnazjum nr 4.
Gimnazjum w Brynku.
3762. Dzień Ziemi 2013 / Blandyna Kubiak,
Iwona Nowak- Magiera, Gabriela Świerc //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 6
3773. Piykno godka / mir // Gw. - 2013, nr 14,
s. 9
Konkurs gwary śląskiej w ZSB-A.
Gimnazjum w Kaletach.
3774. Wolontariusze mile widziani / mir // Gw.
- 2013, nr 45, s. 20
3763. Powiedz to po angielsku / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 48, s. 13
Gimnazjum nr 2 w projekcie „Enter your future”.
Gimnazjum w Radzionkowie.
3775. Pomocni gimnazjaliści / mm // Gw. 2012, nr 11, s. 19
3764. Nasi gimnazjaliści na podium! /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 4, s. 4
Kampania „Warto być dobrym” w Gimnazjum nr 1.
Kalety.
3765. Publiczne Gimnazjum im. ks.
P. Rogowskiego w Kaletach w programach
Comenius Partnerskie Projekty Szkół oraz
Comenius Regio w latach 2013-2015 /
Krzysztof Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 10, s. 13
3766. 581.405,00 zł wsparcia z UE na
dodatkowe
zajęcia
dla
młodzieży
z Publicznego
Gimnazjum
im.
ks.
P. Rogowskiego w Kaletach / Krzysztof
Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
10, s. 14
3767. IV Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy
o Języku Polskim / Jacek Lubos // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 4
3768. Sukces oparty na pracy i konsekwencji /
M.N. // Kur. Radz. - 2012, nr 4, s. 12
Gimnazjum w Radzionkowie.
3776. Gimnazjum w drodze do kolejnego
projektu wymiany uczniów / Katarzyna Mryka
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 2, s. 4
Kalety.
3777. Nagrody, nagrody // TWG Kurier. 2012, nr 55, s. 14
Gimnazjum w Brynku.
3778. O drogowskazach z Szymikiem // TWG
Kurier. - 2013, nr 60, s. 7-8
„Ogólnopolski Konkurs Literacki: To, co ważne.
Mój głos w sprawie wartości” w Gimnazjum
w Brynku.
3779. Sukces Pawła Dratwy / Marek Parys //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 5
Gimnazjum w Kaletach.
3780. Stop wulgaryzmom i przemocy! / Hanna
Penz // TWG Kurier. - 2012, nr 56, s. 15
Gimnazjum w Brynku.
3781. Dni walki z agresją w Brynku / Hanna
Penz // TWG Kurier. - 2013, nr 67, s. 4
156
3782. Projekt eTwinning znów w naszej szkole
/ Sylwia Piernikarczyk // Kur. Radz. - 2012, nr
6, s. 10
3793. Sukces gimnazjalistów / Joanna Sleziak
// Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 5
Kamieniec.
Gimnazjum w Radzionkowie.
3783. Kremówki z Wadowic / Kalina Pilc //
TWG Kurier. - 2012, nr 51, s. 10-11
Gimnazjum w
w Strzybnicy.
Brynku,
Przedszkole
nr
24
3784. „Poezja bierze początek ze wzruszenia
rozpamiętywanego w spokoju” // TWG Kurier.
- 2013, nr 59, s. 9
Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Gimnazjum w Brynku.
3785. Pora na podsumowania // TWG Kurier. 2012, nr 55, s. 14
3794. Wydarzenia w Gimnazjum / Danuta
Stankiewicz // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012,
nr 5, s. 7
Miasteczko Śl.
3795. Sport w Gimnazjum / Danuta
Stankiewicz // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013,
nr 4, s. 6
Miasteczko Śl.
3796. Wieści z Gimnazjum / Danuta
Stankiewicz // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013,
nr 1, s. 6-7
Miasteczko Śl.
Gimnazjum w Brynku.
3786. Projekt gimnazjalny pod nazwą:
„Realizacja
postulatów
wyborczych
Burmistrza Miasta Kalety Pana Klaudiusza
Kandzi w roku 2011” // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 1, s. 7
Gimnazjum w Kaletach.
3787.
Nasi
gimnazjaliści
na
forum
młodzieżowym w Ustroniu / Helena
Radziwończyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 6, s. 4
3797. Laureatka konkursów / Danuta
Stankiewicz // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012,
nr 5, s. 4
Gimnazjum w Miasteczku Śl.
3798. Podsumowanie w Gimnazjum / Danuta
Stankiewicz // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012,
nr 3, s. 6
Miasteczko Śl.
3799. Sukces uczniów ZSPG // Kur. Radz. 2013, nr 2, s. 12
Gimnazjum w Kaletach.
Radzionków.
3788. Walentynki i Cichy Kąt / Dominika Rak,
Małgorzata Dubiel, Anna Tropper // Now.
Ziel. Gm. - 2012, nr 15, s. 4
3800. Sukces Zespołu Teatralnego Bez-Miary
// TWG Kurier. - 2012, nr 55, s. 10
Gimnazjum w Brynku.
ZS w Krupskim Młynie.
3789. Podróż w przeszłość / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 48, s. 18
Izba regionalna w Rybnej.
3790. „A podobno jest gdzieś ulica Wielkiej
Kolędy” / Anna Rogala-Goj // TWG Kurier. 2012, nr 46, s. 10-11
3801. Sukcesy gimnazjalistów z Brynka //
TWG Kurier. - 2012, nr 50, s. 14
3802. Sukcesy gimnazjalistów ze Świerklańca
// Inf. Gminy Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 10
3803. Sukcesy uczniów z Gimnazjum w
Brynku // TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 14-15
Gimnazjum w Brynku.
3791. Szachowa Gimnazjada szkół Powiatu
Tarnogórskiego / Marek Rupik // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 17
3792. Sceniczne sukcesy gimnazjalistów //
TWG Kurier. - 2012, nr 47, s. 11
3804. Tablica pamiątkowa / SZEN // Dz. Zach.
- 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 10
Gimnazjum nr 4.
3805. Dzień języka niemieckiego / SZEN //
Dz. Zach. - 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 2
Gimnazjum w Radzionkowie.
Brynek.
3806. Z Kalet do Brukseli / SZEN // Dz. Zach.
- 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 6
157
Gimnazjum w Kaletach.
3807. Mistrz wierzy, że będą od niego lepsi /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 31.05.2013, nr
125, dod. TG, s. 5
Spotkanie uczniów z Gimnazjum nr 2 i ZSCh-MiO
z Leszkiem Blanikiem.
3808. Ocenili naszych gimnazjalistów /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 28.06.2013, nr
149, dod. TG, s. 5
3809. Trzy dni egzaminów na koniec
gimnazjum / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 02.05.2013, nr 102, dod. TG, s. 4
Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Świerklańcu oraz
matury w szkołach ponadgimnazjalnych.
3810. Ekologiczny sukces gimnazjalistów /
Gabriela Świerc // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 7, s. 5
ZSiP i Gimnazjum w Kaletach.
3811. Teatr online w gimnazjum // Kur. Radz.
- 2013, nr 1, s. 12
Radzionków.
3812. Nasz XX finał WOŚP / Anna Tropper //
Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 15, s. 3
ZS w Krupskim Młynie.
3813. W duchu sportowej rywalizacji // TWG
Kurier. - 2012, nr 47, s. 15
Turniej Minikoszykówki dla szkół podstawowych
w Gimnazjum w Brynku.
3814. W Gimnazjum im. Jana Pawła II // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2012, kwiecień, s. 8
3815. W trosce o czystość / Natalia Warzecha,
Marta Badura // TWG Kurier. - 2013, nr 65,
s. 15
Gimnazjum w Brynku.
3816. Stop narkotykom! / Paulina Warzecha //
Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 10
ZSP-G w Radzionkowie.
3817. Wielki sukces ZSPG / Ewa Wrona //
Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 15
3819. Zakończenie Gimnazjady // TWG
Kurier. - 2012, nr 51, s. 16
3820. Znawcy Księgi Urodzaju // TWG Kurier.
- 2012, nr 51, s. 10
Gimnazjum w Brynku.
zob. też 823, 1322, 1754, 1782,
3145, 3194, 3211, 3279, 3291,
3364, 3372, 3374, 3375, 3378,
3384, 3391, 3406, 3433, 3437,
3491, 3492, 3527, 3540, 3553,
3570, 3585, 3616, 3655, 3659,
3669, 3682, 3821, 3852, 3921,
4506, 4581, 4582, 4583, 4740,
5485
1938,
3292,
3380,
3474,
3559,
3664,
3959,
5367,
2824,
3349,
3383,
3487,
3560,
3665,
4007,
5371,
11.6. SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE
3821. Z życia placówek oświatowych... oraz
inne lokalne wydarzenia / A.Ch. [i in.] // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 1, s. 3
Gmina Zbrosławice.
3822. Goście z Francji / aj // Gw. - 2012, nr 45,
s. 22
ZSLiO w Brynku.
3823. Festiwal Baszty / aj // Gw. - 2012, nr 24,
s. 21
ZSLiE w Brynku.
3824. Leśnicy muzycznie / aj // Gw. - 2013, nr
25, s. 18
ZSLiE w Brynku.
3825. Szansa na życie / ap // Gw. - 2012, nr 45,
s. 21
Konferencja o przeszczepach w ZSChMiO.
3826. Wielkanocne smakołyki / ap // Gw. 2012, nr 13, s. 21
ZSG-H.
3827. Laureatka zza baru / ap // Gw. - 2012, nr
13, s. 14
ZSG-H.
Radzionków.
3828. Bezpieczniej // Gw. - 2012, nr 22, dod.
Z Życia Powiatu, s. 4
3818.
XII
Międzyszkolny
Konkurs
Recytatorski szkół podstawowych i gimnazjów
// TWG Kurier. - 2012, nr 48, s. 12-13
Remont ZSG-H.
Gimnazjum w Brynku.
3829. Spotkanie z europosłem / Ola Buszka //
Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 12
LO w Radzionkowie.
158
3830. Centrum // Dz. Zach. - 22.03.2013, nr
69, dod. TG, s. 2
ZSA-P.
3831. Dni otwarte w radzionkowskim liceum,
czyli śpiew, taniec i ogień // Gw. - 2012, nr 17,
s. 8
3832. Fundacja szkole / eka // Gw. - 2013, nr
51, s. 14
Porozumienie między ZSCh-MiO a Fundacją
Rozwoju Kardiochirurgii.
3833. Dzikie śmieci / eka // Gw. - 2012, nr 26,
s. 25
Uczennice ZSA-P wyróżnione w Ogólnopolskim
Biennale Rysunku i Malarstwa.
3844. Finaliści / esp // Gw. - 2012, nr 48, s. 2
Uczniowie ZSG-H w konkursie „Zgotuj sobie
sukces”.
3845. Hiszpańskie poszukiwanie / esp // Gw. 2013, nr 20, s. 15
ZSA-P.
3846. „Kolejówka” z koleją / esp // Gw. 2013, nr 28, s. 3
Porozumienie ZST-U z PKP.
ZSCKR w Nakle Śl.
3847. Ekologia bez granic / esp // Gw. - 2012,
nr 6, s. 11
3834. Kuchenne wariacje / eka // Gw. - 2012,
nr 25, s. 12
II LO.
ZSCKR w Nakle Śl.
3848. Sorbona z dyplomem / esp // Gw. - 2012,
nr 43, s. 11
3835. Koleje zatrudnią młodzież / eka // Gw. 2013, nr 41, s. 15
Dyplom uznania za zasługi dla rzemiosła.
Umowa między PKP i ZST-U.
3849. Podwójni absolwenci / esp // Gw. 2012, nr 24, s. 22
3836. Gospodarze zaorali najlepiej / eka // Gw.
- 2013, nr 43, s. 12
Spotkanie w II LO.
ZSCKR w Nakle Śl.
3850. Niemieckie praktyki / esp // Gw. - 2013,
nr 45, s. 21
3837. Pod patronatem policji / eka // Gw. 2012, nr 43, s. 4
ZSTiO w programie Leoanrdo da Vinci.
ZST-U.
3851. Młodzi i zdolni / esp // Gw. - 2012, nr
51, s. 14
3838. Praktyka na Cyprze / eka // Gw. - 2012,
nr 25, s. 18
XI Międzyszkolne Spotkania z Piosenką i Poezją
Europejską w WZS.
ZSCKR w Nakle Śl.
3839. Stroiki, przysmaki / eka // Gw. - 2012, nr
15, s. 21
3852. Znawcy chemii / esp // Gw. - 2013, nr
11, s. 21
Konkurs wielkanocny w ZSCKR w Nakle Śl.
Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej dla
Gimnazjalistów w ZSCh-MiO.
3840. Dwie umowy / esp // Gw. - 2013, nr 45,
s. 21
3853. Pięknie i nastrojowo / esp // Gw. - 2013,
nr 1, s. 24
Nakielskie Stowarzyszenie Absolwentów Szkół
Rolniczych.
3841. Czytać i pisać / esp // Gw. - 2013, nr 42,
s. 15
Spotkanie z Anną Hrycyszyn w ZSCh-MiO.
3842. Aerobik nocną porą / esp // Gw. - 2013,
nr 52, s. 20
ZSCh-MiO.
3843. Wyróżnione / esp // Gw. - 2013, nr 8,
s. 21
Konkurs na aranżację świątecznego stołu w ZSB-A.
3854. Synagoga w kadrze / esp // Gw. - 2013,
nr 50, s. 10
ZSCh-MiO.
3855. „Plastyk” wita / esp // Gw. - 2013, nr 40,
s. 14
Projekt „Przestrzeń mojego miasta” w ZSA-P.
3856. Kucharze w półfinale / esp // Gw. 2012, nr 45, s. 9
Uczniowie ZSG-H w konkursie „Zgotuj sobie
sukces”.
159
3857. Rewia jubiluszowa / esp // Gw. - 2012,
nr 12, s. 11
3871. Euro flash mob / esp // Gw. - 2012, nr
28, s. 12
ZSA-P.
SOSz-W.
3858. Pakowanie na czas / esp // Gw. - 2012,
nr 12, s. 15
3872. Szablą pasowani / esp // Gw. - 2012, nr
40, s. 10
Dzień otwarty ZSG-H.
WZS.
3859. Bączek i światłolub / esp // Gw. - 2013,
nr 15, s. 19
3873. Najstarsi absolwenci / esp // Gw. - 2012,
nr 29, s. 11
Konkurs w I LO.
ZSCKR w Nakle Śl.
3860. Artystyczne dyplomy / esp // Gw. 2012, nr 18/19, s. 20
3874. Ekologia i chemia / esp // Gw. - 2012, nr
47, s. 10
ZSA-P.
Konkursy w ZSCh-MiO.
3861. Dzień gimnazjalisty / esp // Gw. - 2012,
nr 10, s. 14
3875. Praktyki w Irlandii Północnej / esp //
Gw. - 2013, nr 11, s. 21
CEE-H.
ZST-E w Radzionkowie.
3862. Szkoły z dobrą notą / esp // Gw. - 2012,
nr 5, s. 10
3876. Ceramiczna pizza i muzyczne
malowanie / esp // Gw. - 2013, nr 8, s. 21
Ranking szkół.
ZSA-P.
3863. Wodne słodkości / esp // Gw. - 2013, nr
10, s. 21
3877. Młodzi wolontariusze / esp // Gw. 2013, nr 2, s. 16
ZSG-H.
ZSCh-MiO.
3864. Aerobik nocą / esp // Gw. - 2012, nr 50,
s. 23
3878. Polsko-katalońska wymiana / esp // Gw.
- 2013, nr 10, s. 21
ZSCh-MiO.
I LO.
3865. Mistrzyni grzebienia / esp // Gw. - 2012,
nr 12, s. 11
3879. Ekokonkurs / esp // Gw. - 2013, nr 25,
s. 18
WZS.
ZSCh-MiO.
3866. Zasłużeni i wybitni / esp // Gw. - 2012,
nr 42, s. 10
3880. Partnerska wymiana / esp // Gw. - 2013,
nr 12, s. 25
II LO.
II LO.
3867. Piknik dla absolwentów / esp // Gw. 2012, nr 22, s. 12
3881. Olimpijczycy / esp // Gw. - 2013, nr 25,
s. 23
ZSA-P.
II LO.
3868. Powrót do „Sorbony” / esp // Gw. 2012, nr 41, s. 20
3882. Smacznie i elegancko / esp // Gw. 2013, nr 13, s. 23
Wizyta Marty i Fedora Kahlów.
ZSG-H.
3869. Wokół granicy / esp // Gw. - 2012, nr 43,
s. 11
3883. Rytm flamenco / esp // Gw. - 2013, nr
15, s. 19
II LO.
Konkurs w ZSA-P.
3870. Energetyka i Bruksela / esp // Gw. 2013, nr 13, s. 20
3884. Powrót z Cypru / eka // Gw. - 2013, nr
26, s. 18
Konkurs „Energetyka - ważny temat” w ZSChMiO.
ZSCKR w Nakle Śl.
160
3885. Lekcja w terenie / esp // Gw. - 2013, nr
26, s. 18
ZST-H w Radzionkowie.
I LO.
3899. Mieszkanka Kalet- Julia Kolanolaureatką Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku
/ jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 5,
s. 4
3886. Prymat „Staszica” / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 8, s. 26
Mistrz powiatu tarnogórskiego w koszykówce
juniorów.
ZSA-P.
3887. Lekcja w muzeum / Marta Gendziwełna
// Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 11
3900. Marta Jeż laureatką stypendium
Premiera RP / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 12, s. 4
LO w Radzionkowie.
ZSA-P.
3888. Wizyta wyjątkowych gości / Monika
Gregorczuk // Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 6
3901. Pociąg do projektowania / Aleksandra
Jóźwiak // Gw. - 2013, nr 49, s. 22
LO w Radzionkowie.
ZSA-P.
3889 . Tacy sami a inni / Monika Gregorczuk
// Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 6
3902. Młodzi debatują / JT // Gw. - 2012, nr
15, s. 20
LO w Radzionkowie.
SOSz-W.
3890. Gwarancja pracy dla 60 uczniów // Gw. 2012, nr 15, s. 9
3903. Dla dobra „Staszica” / JT // Gw. - 2012,
nr 35, s. 8
ZST-E w Radzionkowie.
Stowarzyszenie
Absolwentów
Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica.
3891. Gwarancje zatrudnienia // Gw. - 2013, nr
11, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
ZST-E w Radzionkowie.
3904. Trenować pisanie / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 43, s. 15
Anna Hrycyszyn w ZSCh-MiO.
3892. Wykład dla przedszkolaków / Angelika
Hassa // Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 7
LO w Radzionkowie.
3905. Uniknąć monotonii / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 16, s. 15
Wystawa prac Leona Kozoka w Brynku.
3893. Jaki zawód? / hm // Gw. - 2013, nr 41,
s. 15
Otwarty Dzień Poradnictwa Zawodowego w CEEH.
3894. Prawie 14 litrów / hm // Gw. - 2012, nr
14, s. 18
3906. Nauczyciel z Turcji / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 26, s. 14
ZST-U.
3907. Dobre praktyki Mechanika / Alicja
Jurasz // Gw. - 2013, nr 6, s. 14
Akcja honorowego krwiodawstwa w ZST-U.
3895. Przy herbatce / hm // Gw. - 2012, nr 6,
s. 18
3908. Zasłużeni dla „Stasia” / K // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 57, s. 2
II LO.
II LO.
3896. 55 lat po maturze / hm // Gw. - 2013, nr
24, s. 18
3909. Niepokonani / K // Gw. - 2013, nr 12,
s. 26
I LO i II LO.
Uczniowie
ZSB-A
mistrzami
tarnogórskiego w piłce ręcznej.
3897. ...i w Kamieńcu / IK // Wieść z Gminy. 2012, nr 5, s. 5
3910. Pierwsza pomoc / K // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 21
Boisko do piłki plażowej przy ZSO.
3898. Integracja po łotewsku // Kur. Radz. 2012, nr 4, s. 10
powiatu
ZSCh-MiO.
3911. Mistrzynie Licencjady / K // Gw. - 2013,
nr 17/18, s. 25
161
II LO.
3912. „Staszic” znów w finale / K // Gw. 2013, nr 14, s. 19
3924. Nikt nie jest doskonały / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 42, s. 8
60-lecie LO w Radzionkowie.
Licencjada.
3925. Kompania zatrudni absolwentów /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 12, s. 8
3913. Konkurs English 4 Geeks / Karina Kalus
// Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 14
ZST-E w Radzionkowie.
LO w Radzionkowie.
3926. Pieczemy chleb / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 44, s. 14
3914. Angielski na wesoło / Karina Kalus //
Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 13
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych
i przedszkoli w LO w Radzionkowie.
3915. Pożądani specjaliści od IT / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 43, s. 14
Dzień otwarty poradnictwa zawodowego w CEE-H.
3916. Znamy „Wychowawcę Roku 2012”.
Laureatką konkursu została Ewa Mann,
nauczycielka z radzionkowskiej szkoły / KD //
Dz. Zach. - 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. 6
ZSCKR w Nakle Śl.
3927. Gęsina nie lubi pośpiechu / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 48, s. 15
„Kulinarne wariacje” w ZSCKR w Nakle Śl.
3928. Dzieci nie śmieci / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 5, s. 12
ZSCKR w Nakle Śl.
3929. Przedszkole razem ze szkołą? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 10, s. 11
ZST-H w Radzionkowie.
ZST-E w Radzionkowie.
3917. Róża wiatrów, czyli chleb / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 18/19, s. 12
Uczniowie ZSG-H na Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.
3918. Młodzi pomagają / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2013, nr 1, s. 19
WZS i ZSB-A.
3919. Święto Patrona w zespole Szkół
w Kaletach / Małgorzata Kokoszka, Dorota
Mazan // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 2,
s. 4
3920. Koniec roku szkolnego // Dz. Zach. 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. 2
3921. Konkurs matematyczny // Kur. Radz. 2013, nr 2, s. 13
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w LO
w Radzionkowie.
3922. Zakończenie roku szkolnego w Zespole
Szkół w Kaletach / Piotr Kotarski // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 5, s. 7
3923. Zapachniało Wielkanocą / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 13, s. 16
Konkurs potraw wielkanocnych w ZSCKR w Nakle
Śl.
3930. Czy Sorbona połączy się z CKU? /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 7, s. 3
3931. Sukces na wagę indeksu / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 19, s. 15
ZSCKR w Nakle Śl.
3932. Licealiści kontra... jelenie // Kur. Radz. 2012, nr 5, s. 11
LO w Radzionkowie.
3933. Liceum w Radzionkowie ma już 60 lat!
// Gw. - 2012, nr 9, s. 10
3934. Uczniowie ZST-E ponownie w Irlandii /
Angelika Lis // Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 12
3935. Młodzi zdolni / Monika Łuczak // Gw. 2013, nr 23, s. 20
Wystawa prac dyplomowych w ZSA-P.
3936. Cudze chwalicie, swego nie znacie! /
M.S. // Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 13, 14
LO w Radzionkowie.
3937. Sentymentalne baszty / Hanna Maciołek
// Gw. - 2012, nr 26, s. 22
Ogólnopolski Finał Piosenki Wiosennej „Baszty”
2012 w ZSLiE w Brynku.
3938. Romantyczna aranżacja
Maciołek // Gw. - 2012, nr 8, s. 12
/
Hanna
162
3953. Życzenia dla żołnierzy / mir // Gw. 2013, nr 14, s. 17
ZSG-H.
3939. Teledysk o „Chemiku” /
M. Magda // Gw. - 2012, nr 5, s. 10
Marek
3940. Zagraniczne staże / Zenon Matejczyk //
Kur. Radz. - 2013, nr 5, s. 12
ZST-U.
3954. Gdzie do szkoły? / mir // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 2
„Informator o szkołach ponadgimnazjalnych”.
ZST-E w Radzionkowie.
3941. Matematyka i fizyka po angielsku // Gw.
- 2013, nr 9, s. 8
3955. 50 lat minęło / mir // Gw. - 2012, nr 41,
s. 9
ZSB-A.
LO w Radzionkowie.
3942. Matury 2012 // Gw. - 2012, nr 31, dod.
Z Życia Powiatu, s. 3
3943. Miejsca w szkołach // Gw. - 2012, nr 26,
dod. Z Życia Powiatu, s. 2
3944. Ekonomia dobra i zła / Weronika Miler
// Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 11
LO w Radzionkowie.
3945. Wolontariat - słuszna sprawa / Weronika
Miler // Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 11
3956. Szacunek zamiast banana / mir // Gw. 2012, nr 48, s. 12
II LO.
3957. Młodzi leśnicy z Brynka potrafią grać
w koszykówkę. Na turnieju wywalczyli drugie
miejsce // Dz. Zach. - 19.04.2013, nr 92, dod.
TG, s. 16
ZSLiE w Brynku.
3958. Młodzi przedsiębiorcy // Gw. - 2012, nr
31, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
Konkurs.
LO w Radzionkowie.
3946. Nowości w naszym LO / Danuta Minas
// Kur. Radz. - 2013, nr 1, s. 12
3959. Gimnazjalni chemicy / mm // Gw. 2012, nr 10, s. 19
LO w Radzionkowie.
Powiatowy
Konkurs
w ZSChMiO.
Wiedzy
Chemicznej
3947. 60 lat minęło... / Marek Minas // Kur.
Radz. - 2012, nr 5, s. 4
3960. Edukacyjna gra / mm // Gw. - 2012, nr
13, s. 21
LO w Radzionkowie.
„Dzień Gimnazjalisty” w CEE-H.
3948. Lekcja w skansenie / Marek Minas //
Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 7
3961. Przełamywać bariery / mm // Gw. 2012, nr 11, s. 14
LO w Radzionkowie.
Program „Młodzież w działaniu” w ZSG-H.
3949. Kolejny rajd Instytutu Pamięci
Narodowej / Marek Minas // Kur. Radz. 2012, nr 6, s. 10
3962. Tak się bawili rodzice / mm // Gw. 2012, nr 13, s. 14
Festiwal Twórczości Ekonomika.
LO w Radzionkowie.
3950. Aplikacja na medal / mir // Gw. - 2013,
nr 50, s. 10
ZSB-A.
3951. W duchu Don Bosko / mir // Gw. - 2013,
nr 25, s. 17
Piknik w SOSz-W.
3952. Fashion, trashion i dziewczęcy wdzięk /
mir // Gw. - 2012, nr 15, s. 16
Pokaz mody w ZSA-P.
3963. Wychowawca roku / mm // Kur. Radz. 2012, nr 4, s. 10
ZST-E w Radzionkowie.
3964. Monografia Zespołu Szkół BudowlanoArchitektonicznych w Tarnowskich Górach
1962-2012 : praca zbiorowa / pod red. Ewy
Czudaj. - Tarnowskie Góry : Zespół Szkół
Budowlano-Architektonicznych, 2012. - 42 s. :
il. ; 30 cm
3965. Absolwenci sławią jubilatkę / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 43, s. 8
163
50-lecie ZSB-A.
3966. Nasi gotują doskonale // Dz. Zach. 23.11.2012, nr 274, dod. TG, s. 2
3979. Sezon wycieczek programowych // Kur.
Radz. - 2013, nr 5, s. 12
LO w Radzionkowie.
ZSG-H.
3980. Semestr na zimowo / Beata Siudeja //
Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 10
3967. Nauki nigdy za wiele // Dz. Zach. 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 5
LO w Radzionkowie.
Nabór do szkół.
3981. Konkurs dla młodych projektantów
w tarnogórskim Plastyku / SZEN // Dz. Zach. 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 11
3968. Kwiaty we włosach i... na bal! /
Magdalena Nowacka-Goik // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 19
WZS.
3969. Nowy rok szkolny rozpoczęty // Gw. 2012, nr 39, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
3970. Ojciec uczył, jak ważna jest miłość
i radość // Dz. Zach. - 24.05.2013, nr 120, dod.
TG, s. 4
ZSA-P.
3982. Szkoła daje gwarancje / SZEN // Dz.
Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 6
ZST-E w Radzionkowie.
3983. Praca dla uczniów / SZEN // Dz. Zach. 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 7
Współpraca ZST-U z PKP.
3984. Egzaminy w technikach / SZEN // Dz.
Zach. - 21.06.2013, nr 143, dod. TG, s. 2
ZSCh-MiO.
3971. Ostatnie pożegnanie dyrektora // Dz.
Zach. - 04.01.2013, nr 3, dod. TG, s. 2
ZSLiE w Brynku.
3972. Pasjonaci historii // Kur. Radz. - 2012, nr
6, s. 6
LO w Radzionkowie.
3973. Policyjna profilaktyka w tarnogórskich
szkołach // Gw. - 2012, nr 44, dod. Z Życia
Powiatu, s. 1
ZST-U.
3974. Przedsiębiorcza szkoła / oprac. esp //
Gw. - 2013, nr 8, s. 20
WZS.
3975. Przegląd radosnej piosenki // TWG
Kurier. - 2012, nr 52, s. 9-10
3985. Budynek Liceum im. Staszica będzie
miał wkrótce 140 lat. Tu uczyli się najlepsi /
SZEN // Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272, dod.
TG, s. 4
3986. Szkoła nadaje tytuły / SZEN // Dz. Zach.
- 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. 2
II LO.
3987. Szkoła szczyci się absolwentami i ich
honoruje / SZEN // Dz. Zach. - 12.10.2012, nr
239, dod. TG, s. 4
II LO.
3988. Liceum im. S. Staszica w Tarnowskich
Górach przed laty i dziś. Do budowy dołożył
się współzałożyciel Katowic / SZEN // Dz.
Zach. - 06.04.2012, nr 82, dod. TG, s. 10
ZSLiE w Brynku.
3976. O Śląsku na Śląsku / Kamila Rakowska
// Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 6
3989. Nowe okna w szkole / SZEN // Dz.
Zach. - 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 2
WZS, II LO, CEE-H.
LO w Radzionkowie.
3977. Etyka na życzenie / Agnieszka Reczkin
// Gw. - 2013, nr 42, s. 8
3990. Szkoła dwujęzyczna / SZEN // Dz. Zach.
- 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 6
LO w Radzionkowie.
II LO i ZSB-A.
3978. Rywalizacja tęgich głów // Gw. - 2013,
nr 13, s. 8
Gminny
Konkurs
w Radzionkowie.
Matematyczny
w
LO
3991. Czołówka klasyfikacji plebiscytu /
SZEN // Dz. Zach. - 31.05.2013, nr 125, dod.
TG, s. 4
Najlepsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie.
164
3992. Czesali na medal / SZEN // Dz. Zach. 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 2
WZS.
4004. Tu nauczą Cię, jak budować /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 21.06.2013, nr
143, dod. TG, s. 4
ZSB-A.
3993. Rodzina państwa Kahle z Niemiec
odwiedziła tarnogórską szkołę, która do końca
wojny była... ich domem / SZEN // Dz. Zach. 05.10.2012, nr 233, dod. TG, s. 6
WZS.
3994. Wernisaż w Plastyku / SZEN // Dz.
Zach. - 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 9
ZSA-P.
3995. Pójdą do pracy zaraz po szkole / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 70, dod. TG, nr 12, s. 4
ZST-E w Radzionkowie.
3996. Zobacz pokazy mody! / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 64, dod. TG, nr 11, s. 7
4005. Precyzyjna robota na polu /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 18.10.2013, nr
244, dod. TG, s. 4
Wojewódzki
rolniczych.
Konkurs
Orki
2013
dla
szkół
4006. Kolejówka wraca do tradycji. Nawiązuje
współpracę z PKP / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 5
ZST-U.
4007. Szkoły znów pełne uczniów / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 06.09.2013, nr 208,
dod. TG, s. 5
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.
85-lecie ZSA-P.
3997. Szkolny flash mob na powitanie
wyczekiwanych wakacji / SZEN // Dz. Zach. 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 12
4008. Kolejny etap nauki / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 18.05.2012, nr 115,
dod. TG, s. 7
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.
SOSz-W.
3998. Ozdoby ze słomek: Pokaz tarnogórskiej
odzieżówki / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 76,
dod. TG, nr 13, s. 4
ZSA-P.
3999. Mamy zdolnych młodych chemików /
SZEN // Dz. Zach. - 20.04.2012, nr 93, dod.
TG, s. 9
ZSCh-MiO.
4000. Świąteczne pieśni i monolog Hamleta /
SZEN // Dz. Zach. - 14.12.2012, nr 292, dod.
TG, s. 5
„Spotkanie z Piosenką i Poezją Europejską”
w WZS.
4001. Salon fryzjerski w domu dziecka / SZEN
// Dz. Zach. - 28.12.2012, nr 302, dod. TG, s. 7
4009. To Sorbona wygrała w plebiscycie. A na
początku byli poza pudłem! / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 31.05.2013, nr 125,
dod. TG, s. 4
WZS
najlepszą
w powiecie.
szkołą
ponadgimnazjalną
4010. Maj, miesiąc z maturami / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 10.05.2013, nr 108,
dod. TG, s. 5
4011. Młody biznes / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod. TG, s. 7
ZST-E w Radzionkowie.
4012. „Chemik” jest na 5. miejscu, Staszic na
28. / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 2012, nr 16, dod. TG, nr 3, s. 5
Ranking szkół ponadgimnazjalnych.
WZS.
4002. Życzenia do Afganistanu / SZEN // Dz.
Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 8
4013. Piłkarskie EURO 2012 od kuchni /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
22, dod. TG, nr 4, s. 12
ZST-U.
ZSG-H.
4003. W Sorbonie uczą zawodów / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 07.06.2013, nr 131,
dod. TG, s. 5
4014. Jubileusz szkoły artystów i kreatorów
nowej mody / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 06.04.2012, nr 82, dod. TG, s. 8
WZS.
ZSA-P.
165
4015. Kasztany zakwitły, więc już czas zdać
maturę / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 4
Szkoły ponadgimnazjalne.
4016. Mają gwarancję na szychtę / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 62, s. 7
ZSCh-MiO.
ZST-E w Radzionkowie.
4030. Wizyta u prezydenta // Dz. Zach. 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 2
4017. Wiedza młodym szkodzi / Jacek Tarski
// Gw. - 2013, nr 21, s. 1-2
ZSCKR w Nakle Śl. „Szkołą bez przemocy”.
Klasa o profilu prawniczym w CEE-H.
4018. Społeczne niepokoje z przeprowadzką /
Jacek Tarski // Gw. - 2013, nr 37, s. 3
Przeniesienie pracowni WZS.
4029. Wizyta ojca Leona / oprac. hm // Gw. 2013, nr 22, s. 11
zob. też 1979, 2023, 2824, 3371, 3374, 3452,
3488, 3527, 3640, 3723, 3748, 3807, 3809,
4049, 4193
11.7. SZKOŁA MUZYCZNA
4019. Tuniej zawodowców / Jacek Tarski //
Gw. - 2012, nr 5, s. 16
4031. Inauguracja / esp // Gw. - 2012, nr 8,
s. 15
ZSG-H.
Obchody 65-lecia istnienia szkoły.
4020. Obiekt zamknięty, płot sprzedany / Jacek
Tarski // Gw. - 2013, nr 20, s. 5
4032. Muzyczny festyn / esp // Gw. - 2012, nr
25, s. 12
ZSCh-MiO.
Impreza z okazji Dnia Dziecka.
4021. Samopomoc dyrektorska / Jacek Tarski
// Gw. - 2013, nr 25, s. 1, 3
4033. Koncert jubileuszowy / mir // Gw. 2012, nr 22, s. 12
WZS i CKU.
4022. Rosyjski wbrew modzie / Jacek Tarski //
Gw. - 2013, nr 21, s. 15
4034. Koncert jubileuszowy / mir // Gw. 2012, nr 45, s. 8
65-lecie powstania szkoły.
Uczeń SOSz-W laureatem konkursu językowego.
4023. Najlepsi w województwie / tk // Gw. 2012, nr 41, s. 13
4035. Muzyczny jubileusz / mir // Gw. - 2012,
nr 50, s. 2
65-lecie powstania szkoły.
ZSTiO.
4024. Pasja i praca / tk // Gw. - 2012, nr 45,
s. 15
4036. Jubilatka przed reformą / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 5, s. 17
Nauczycielka ZSTiO wyróżniona nagrodą Ministra
Edukacji Narodowej.
4037. Koncert jubileuszowy / pin // Gw. 2012, nr 13, s. 12
4025. Jubileuszowe spotkanie z ks. prof. dr.
hab. Janem Góreckim / Andrzej Trzeciak //
Kur. Radz. - 2013, nr 1, s. 7
4038. Pierwszy stopień kariery / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 52, dod.
TG, nr 9, s. 7
LO w Radzionkowie.
4026. Tworóg // Dz. Zach. - 21.06.2013, nr
143, dod. TG, s. 2
ZSLiE w Brynku.
4027. W piosence siła // TWG Kurier. - 2013,
nr 63, s. 10
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Wiosennej „Baszty
2013” w ZSLiE w Brynku.
4028. Witaj szkoło! // Gw. - 2013, nr 38, s. 8
4039. Tarnogórska szkoła uczy grać od 65 lat /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 52,
dod. TG, nr 9, s. [1]
11.8. SZKOŁY SPECJALNE.
OŚRODKI WYCHOWAWCZOOPIEKUŃCZE
4040. Nasze miejsce... / AC // Wieść z Gminy.
- 2012, nr 3, s. 1, 5
166
Świetlica
w Ptakowicach.
opiekuńczo-wychowawcza
4041. Więcej świetlic? / aj // Gw. - 2013, nr 5,
s. 21
Placówki opiekuńczo-wychowawcze w gminie
Zbrosławice.
4042. Plany Ikara / aj // Gw. - 2013, nr 48,
s. 16
Klub Modelarski „Ikar” przy MOW w Krupskim
Młynie.
4043. Sprawni w pracy / ap // Gw. - 2012, nr
25, s. 21
Program Leonardo da Vinci w SOSW.
4044. 10 lat Klubu Modelarskiego Ikar /
Edward Ciekot // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr
15, s. 5
4045. Dziewczyny na kortach // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 14
Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego
dziewcząt z MOW i szkół środowiskowych.
dla
4046. Już potrafią / esp // Gw. - 2012, nr 26,
s. 25
MOW w Krupskim Młynie.
4054. Wiosna w PORCIE / Daria Klyta // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 8-9
Świetlica
Miotku.
Środowiskowa
„Port”
w
Kaletach-
4055. Wieści z „Portu” / Daria Klyta // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. 7
Świetlica
Miotku.
Środowiskowa
„Port”
w
Kaletach-
4056. Wakacje, wakacje i po wakacjach... /
Daria Klyta // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 9, s. 8
Świetlica
Miotku.
Środowiskowa
„Port”
w
Kaletach-
4057. Eko-świetlica / Daria Klyta // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 9
Świetlica
Miotku.
Środowiskowa
„Port”
w
Kaletach-
4058. Dzieci są bezpieczne, bo biorą leki i śpią
/ Anna Malinowska // Gaz. Wyb. - 2013, nr 18,
dod. Katowice, s. 1
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny
dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach.
SOSW.
4047. Euro Euro i po Euro // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 7, s. 9
Świetlica
Miotku.
4053. Piegża i gżegżółka / Alicja Jurasz // Gw.
- 2013, nr 17/18, s. 12
Środowiskowa
„Port”
w
Kaletach-
4059. Kalety: Edu Res buduje parking, a będą
też korty / MCH // Dz. Zach. - 31.08.2012, nr
203, dod. TG, s. 3
MOW w Kaletach.
4048. Świetlice nadziei / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 47, s. 5
Placówki opiekuńczo-wychowawcze w gminie
Zbrosławice.
4049. Mistrz małej gastronomii / Anna Guzy //
Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 13
Międzyszkolny konkurs w MOW w Radzionkowie.
4050. Otworzyli drzwi / hm // Gw. - 2013, nr
23, s. 16
4060. Kort w rekompensacie / mir // Gw. 2012, nr 35, s. 12
MOW w Krupskim Młynie.
4061. Mistrzostwa Polski w siatkówce // Now.
Ziel. Gm. - 2013, nr 22, s. 5
XVI Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych w Siatkówce w Krupskim
Młynie.
SOSW.
4062. Modelarze na podium // TWG Kurier. 2013, nr 65, s. 13
4051. Ikar szybuje wysoko / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 13, s. 16
MOS w Wojsce.
Klub „Ikar” przy MOW w Krupskim Młynie.
4063. „Nasza Świetlica” // Wieść z Gminy. 2012, nr 8, s. 5
4052. Dyktando z balonem / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 15, s. 20
Świetlica
w Ptakowicach.
opiekuńczo-wychowawcza
MOW w Krupskim Młynie.
167
4064.
Ferie
zimowe
w
świetlicy
środowiskowej „Port” / Marcin Painta // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 3, s. 10
4077. Świetlica „Przystań” w Krasiejowie /
Monika Ulbricht // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 8, s. 9
4065. Podniebni mistrzowie // TWG Kurier. 2012, nr 49, s. 16
4078. Akcja Świetlicy „Przystań” i Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej / Monika
Ulbricht // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
8, s. 6
MOS w Wojsce.
4066. Sukcesy wychowanków // TWG Kurier.
- 2012, nr 47, s. 16
MOS w Wojsce.
4067. Konkursy nie po myśli powiatu,
a dyrektora nadal nie ma / SZEN // Dz. Zach. 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 6
SOSW.
4068. Woźny pedofil jest niepoczytalny? /
SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 38, s. 7
4079. Dzieci i młodzież z Świetlic
Środowiskowych
„Port”
i
„Przystań”
w Leśnym Parku w Ustroniu / Monika
Ulbricht, Marcin Painta // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 7, s. 7
4080. Wakacje już za nami. Czas do szkoły... /
Monika Ulbricht // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 9, s. 8-9
SOSW.
Świetlica
w Kaletach.
4069. Zamieszania w szkole ciąg dalszy /
SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 4, dod. TG, nr 1,
s. 3
4081. Prośba dzieci do czytelników / WK //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 7, s. 3
SOSW.
4070. Nie wybrali dyrektora szkoły, bo
startował... zły kandydat? / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 2, s. 8
Socjoterapeutyczna
Świetlica
w Ptakowicach.
„Przystań”
opiekuńczo-wychowawcza
4082. Z rewizytą // Gw. - 2013, nr 39, s. 14
Uczniowie z Hamm w SOSW.
SOSW.
11.9. KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
(UNIWERSYTET III WIEKU,
CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO, SZKOŁY
POLICEALNE)
4072. Świetlica w Świerklańcu // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 20
4083. 100 okien i nie tylko // Gw. - 2012, nr
22, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
SOSW.
4071.
Woźny
był
niepoczytalny?
/
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 40,
dod. TG, nr 7, s. [1]
Remont CKU.
4073. Pedofil niepoczytalny / Jacek Tarski //
Gw. - 2012, nr 7, s. 4
SOSW.
4084. 122 nowe okna // Gw. - 2012, nr 39,
dod. Z Życia Powiatu, s. 1
CKU.
4074. Wakacje w Świetlicy „Przystań” /
Monika Ulbricht // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 8, s. 6
Świetlica
w Kaletach.
Socjoterapeutyczna
„Przystań”
4075. Ferie w świetlicy „Przystań” / Monika
Ulbricht // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
3, s. 10
4076. Wiosna w Świetlicy „Przystań” /
Monika Ulbricht // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 5, s. 13
4085. 122 nowe okna // Gw. - 2013, nr 11,
dod. Z Życia Powiatu, s. 2
CKU.
4086. Nowy semestr i zapisy / aj // Gw. - 2013,
nr 5, s. 22
UTW.
4087. Boisko na sprzedaż / eka // Gw. - 2013,
nr 47, s. 11
CKU w Strzybnicy.
168
4088. Radosny trzeci wiek / esp // Gw. - 2012,
nr 26, s. 27
4089. Inauguracja / esp // Gw. - 2012, nr 39,
s. 15
UTW.
4090. Aktywni i pomysłowi / esp // Gw. 2013, nr 28, s. 16
11.10. SZKOŁY PRYWATNE
(SZKOŁY JĘZYKOWE. SZKOŁY
TAŃCA. SZKOŁA SUZUKI)
4101. 20-lecie Future Centrum Edukacyjne /
Alicja Gałązka // Dz. Zach. - 28.06.2013, nr
149, dod. Zaufaj Sprawdzonej Marce, s. [1]
UTW.
zob. też 3245
4091. Uniwersytet szuka studentów / Alicja
Jurasz // Gw. - 2013, nr 6, s. 13
11.11. ORGANIZACJA WOLNEGO
CZASU (WAKACJE I FERIE)
UTW w Tworogu.
4092. Mamy ponad czterystu studentów! / K //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 64, s. 7
4102. Lato w świetlicach / AC // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 10
Gmina Zbrosławice.
UTW.
4093. Po wakacjach do Radzionkowa /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 33, s. 9
CKU.
4094. Niezbędny? / Elżbieta Kulińska // Gw. 2013, nr 23, s. 15
4103. Akcja „Lato” // Gw. - 2012, nr 26, dod.
Z Życia Powiatu, s. 2
4104. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
zaprasza na akcję LATO w mieście // Gw. 2013, nr 26, s. 9
Pracownie CKU w Strzybnicy.
4105. Ferie 2012 // Gw. - 2012, nr 5, s. 15
4095. Kwiatek dla każdej z pań // TWG
Kurier. - 2012, nr 49, s. 11
4106. Ferie 2012 // Gw. - 2012, nr 6, s. 15
UTW.
4107. Ferie pełne atrakcji // Kur. Radz. - 2012,
nr 1, s. 1
4096. Uniwerek w Kaletach / mir // Gw. 2013, nr 45, s. 18
4097. Na naukę nigdy nie jest za późno // Gw.
- 2013, nr 51, dod. Z tarnogórskiego Ratusza,
s. 3
Radzionków.
4108. Ferie także w Krupskim Młynie // Dz.
Zach. - 15.02.2013, nr 39, dod. TG, s. 4
UTW.
4109. Informator na ferie // Gw. - 2013, nr 6,
s. 11
4098. Odkrywając tajemnice Egiptu // TWG
Kurier. - 2012, nr 47, s. 16
4110. Informator na ferie // Gw. - 2013, nr 7,
s. 12
UTW w Tworogu.
4099. Przeprowadzka pracowni CKU do
Radzionkowa // Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 4
Przenosiny CKU, filii PMDK oraz Powiatowej
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
do
Radzionkowa.
4100. Uniwersytet wita słuchaczy // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 9
UTW w Tworogu.
zob. też 2844, 3930, 4021
4111. Letni obóz na Mazurach / Grzegorz
Kłaczek // Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 13
4112. Lato w mieście // Gw. - 2012, nr 26, s. 9
4113. Ferie w mieście / mm // Kur. Radz. 2013, nr 1, s. [1]
Radzionków.
4114. Lato w mieście / mm // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. [1]
Radzionków.
169
4115. Zaczynamy ferie. Jak je spędzić? /
D. Niećko, K. Szendzielorz // Dz. Zach. 2012, nr 22, dod. TG, nr 4, s. 6
4126. Dają stypendia / eka // Gw. - 2013, nr
40, s. 11
Świerklaniec.
Powiat tarnogórski.
4116. Sierpień pełen atrakcji // Gw. - 2013, nr
31, s. 9
4127. Jak zdobyć stypendium? // TWG Kurier.
- 2012, nr 54, s. 4
Gmina Tworóg.
Lato w Radzionkowie.
4117. Koniec Mokozimy gramy na hali /
SZEN // Dz. Zach. - 15.02.2013, nr 39, dod.
TG, s. 4
4118. Mroźna zima może być pełna atrakcji /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 34,
dod. TG, nr 6, s. [1]
4119. Wakacje się skończyły - wspomnienia
pozostały // Wieść z Gminy. - 2012, nr 6-7,
s. 10
Bezpłatne kolonie dla dzieci z gminy Zbrosławice.
4120. Wakacje w kinie i na basenie // Gw. 2012, nr 26, s. 11
4128. Stypendium a Świniowice / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 21, s. 10
4129. Stynpendia dla Świniowic / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 31, s. 6
4130. Lista uczniów, którym zostało przyznane
stypendium Wójta Gminy Tworóg // TWG
Kurier. - 2013, nr 64, s. 13-14
4131. Rozdano stypendia burmistrza miasta /
Małgorzata Mazur // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 1, s. 17
Radzionków.
4132. Stypendia Burmistrza Miasta Kalety
rozdane po raz szósty / Małgorzata Mazur //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 19
4121. Wakacyjne atrakcje // Gw. - 2013, nr 26,
s. 8
4133. Młode talenty z gminy Świerklaniec //
Inf. Gminy Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 20
4122. Zajęcia sportowe // Dz. Zach. 15.02.2013, nr 39, dod. TG, s. 4
Radzionków.
4123. „Dziękuję za fajowskie półkolonie...” /
Monika Ziob // TWG Kurier. - 2012, nr 53,
s. 12
Boruszowice.
Stypendia sportoweWójta Gminy Świerklaniec.
4134. Dla najlepszych / mm // Kur. Radz. 2013, nr 5, s. 5
Stypendia
sportowe
Radzionkowa.
dla
mieszkańców
4135. Sportowe stypendia // Gw. - 2013, nr 39,
s. 9
Radzionków.
zob. też 2080, 4509, 4510, 4568, 4569, 4678,
4679, 4691, 4828, 4849, 5633
11.12. STYPENDIA
4136. Stypendia i zasiłki szkolne // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 6, s. 7
Miasteczko Śl.
4124. Po stypendia / eka // Gw. - 2013, nr 26,
s. 10
4137. Stypendia powiatowe / SZEN // Dz.
Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 4
4125. Wnioskują o stypendia / eka // Gw. 2013, nr 32, s. 9
zob. też 2993, 3900, 5529, 5691
Stypendia sportowe w Radzionkowie.
170
12. KULTURA. SZTUKA
12.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Rozmowa z współautorką filmu o obozie pracy
w Lasowicach.
4138. Plenery Świerklańca / eka // Gw. - 2012,
nr 29, s. 9
4149. Tarnogórskie spory kulturalne / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 4
4139. Leśną Rajzą ekologicznie. Powstał plan
nakręcenia wspólnego filmu / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 16
4150. Plener malarski / SZEN // Dz. Zach. 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 2
4140. Niecodzienna „lekcja” w Brynku / Marta
Knopik // TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 12
Etiuda filmowa we wnętrzach Pałacu w Brynku.
4141. Międzynarodowe malowanie / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 31, s. 8
Międzynarodowy Plener
Świerklaniec 2012”.
Artystyczny
„Gmina
4142. 225 lat temu w kopalni Fryderyk koło
szybu Rudolfina uruchomiono maszynę
parową, wtedy cud techniki / Grażyna Kuźnik
// Dz. Zach. - 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 9
Obraz przedstawiający Kopalnię „Fryderyk”.
4143. Międzynarodowy plener // Gw. - 2012,
nr 31, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
Międzynarodowy Plener
Świerklaniec 2012”.
Artystyczny
„Gmina
4144. Międzynarodowy plener artystyczny //
Gw. - 2012, nr 18/19, s. 8
4145. Leśno rajza / Jarosław Myśliwski // Gw.
- 2013, nr 25, s. 12
Międzynarodowy Plener
Świerklaniec 2012”.
Artystyczny
„Gmina
4151. Powstał film o obozie w Lasowicach.
Nakręcił go polsko-niemiecki zespół /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr
19, s. 6
4152. Tarnogórskie powstańcze plenery /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 4
Praca nad filmem o powstaniu styczniowym.
4153. Tarnowskie Góry w obrazach. Tarnowskie Góry : Urząd Miejski, [2012]. - [4]
s., [20] k. tabl. : il. ; 43 cm
4154. Zbrosławice: bunkier i film / M. Zasada
i A. Strzelczyk // Dz. Zach. - 25.10.2013, nr
250, dod. TG, s. 7
zob. też 2150
12.2. INSTYTUCJE KULTURY.
GALERIE
12.2.1. Domy Kultury. Świetlice
Produkcja filmu.
4146. Porajzujmy na łono przyrody / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 36, s. 3
Film „Leśno rajza”.
4147. Z Gwarkami nie jest źle, bo prawie
wszyscy je znają / Grażyna Ordon ; rozm.
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 13.04.2012, nr 87, dod. TG, s. 6
12.2.1.1. Tarnogórskie Centrum Kultury.
Galeria przy TyCK. Teatr ZL.
Kino Olbrzym
4155. 15 lat TCK // Dz. Zach. - 30.11.2012, nr
280, dod. TG, s. 7
4156. 50 lat od premiery / oprac. esp // Gw. 2012, nr 1, s. 11
Ocena oferty kulturalnej powiatu.
DKF „Olbrzym”.
4148. Obraz życia w totalitaryzmach / Alicja
Schatton ; rozm. Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 4
4157. Absurdożercy / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 26, s. 17
171
4158. Premiera w rocznicę / ad // Gw. - 2013,
nr 33, s. 8
4173. Czas na „Wałęsę” // Gw. - 2013, nr 42,
s. 11
Spektakl z okazji 330. rocznicy wizyty w mieście
króla Sobieskiego.
Kino Olbrzym.
4159. Koncert z płytą / aj // Gw. - 2013, nr 15,
s. 10
Krzysztof Respondek.
4160. Koncert Respondka / aj // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 12
4161. Bezowy miś / aj // Gw. - 2013, nr 24,
s. 16
4174. Ćwierć miliona na salę // Dz. Zach. 2012, nr 76, dod. TG, nr 13, s. 5
4175. Ćwierć miliona na salę TCK // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 55, s. 3
4176. Demony na ekranie / oprac. esp // Gw. 2012, nr 13, s. 20
Kino Olbrzym.
Spektakl „Dorian”.
4177. Dla maniaków seriali / oprac. hm // Gw.
- 2013, nr 30, s. 8
4162. Aktorzy z celi / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 46, s. 18
Letnie Dni Serialomaniaków w Kinie Olbrzym.
Kino „Olbrzym”.
4178. Dobre filmy, japońska anime // Gw. 2013, nr 46, s. 9
4163. Wiklinowy bakcyl / Anna Albrecht //
Gw. - 2013, nr 31, s. 16
Warsztaty artystyczne.
4179. Dramatycznie, komediowo / oprac. hm //
Gw. - 2013, nr 31, s. 16
Kino Olbrzym.
4164. Ruina czy Disneyland? / Anna Albrecht
// Gw. - 2013, nr 45, s. 12
Zdjęcia o tematyce postindustrialnej.
4165. Allen w Rzymie i Paryżu // Gw. - 2013,
nr 48, s. 8
4166. Animacja, wernisaż, kimono // Gw. 2013, nr 43, s. 10
4167. Arystokracja i bobasy / oprac. esp // Gw.
- 2012, nr 6, s. 19
4180. Dyktator i niepokorni / oprac. esp // Gw.
- 2012, nr 38, s. 2
Kino Olbrzym.
4181. Forum i dyktando / eka, esp // Gw. 2012, nr 13, s. 14
Targi Edukacyjne i konkurs ortograficzny.
4182. Ekologia na scenie // Gw. - 2013, nr 16,
s. 5
Spektakl teatru „Imaginarium”.
Kino Olbrzym.
4168. Bandurzyści i ukraińskie kino / oprac.
esp // Gw. - 2013, nr 21, s. 15
4183. Herbata i taniec / esp // Gw. - 2013, nr
22, s. 15
Festiwal Japoński - „Matsuri”.
Tarnogórskie Makaty Folkowe.
4169. Bergman i zgroza / oprac. esp // Gw. 2012, nr 31, s. 21
4184. Plastyka i muzyka / esp // Gw. - 2013, nr
5, s. 17
Warsztaty „Muzyką zmalowane”.
4170. Będzie wesoło / oprac. esp // Gw. 2013, nr 4, s. 21
4185. 101, czyli grafika / esp // Gw. - 2013, nr
20, s. 22
Kino Olbrzym.
Wystawa prac częstochowskich studentów.
4171. Chaplin na lato / oprac. esp // Gw. 2013, nr 32, s. 15
4186. Zagra i zaśpiewa / esp // Gw. - 2013, nr
49, s. 17
Kino Olbrzym.
Koncert Renaty Przemyk.
4172. Cyfrowy Chaplin i Królowa Śniegu //
Gw. - 2013, nr 47, s. 12
4187. Dzień Dziecka po japońsku / esp // Gw. 2013, nr 23, s. 16
172
4188. Finałowa ósemka / esp // Gw. - 2012, nr
25, s. 12
4202. Polska a Japonia / esp // Gw. - 2012, nr
12, s. 2
ParkRock 2012.
Spotkanie ze Stanisławem Filipkiem.
4189. Kapele w parku / esp // Gw. - 2012, nr
26, s. 3
4203. Warsztaty i konkurs / esp // Gw. - 2012,
nr 28, s. 9
ParkRock.
„Laboratorium Fotografii”.
4190. Wakacje w kinie / esp // Gw. - 2013, nr
28, s. 13
4204. Straszne kino / esp // Gw. - 2012, nr 27,
s. 12
4191. Teatralny sukces / esp // Gw. - 2012, nr
14, s. 4
4205. Ciepło i wygodnie / esp // Gw. - 2012, nr
40, s. 9
Złota Maska dla Ewy Wyskoczyl.
Remont sali widowiskowej.
4192. Czas na taniec / esp // Gw. - 2012, nr 25,
s. 12
4206. Wernisaż i koncert / esp // Gw. - 2012,
nr 3, s. 15
Grupa „Tess”.
Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała.
4193. Dyplomowe oraz Skawski / esp // Gw. 2013, nr 40, s. 13
4207. Zagrają bluesa / esp // Gw. - 2012, nr 16,
s. 10
Prace uczniów Liceum Plastycznego.
Festiwal „Bluestracje”.
4194. Salon poezji / esp // Gw. - 2012, nr 7,
s. 8
4208. Komiks i chillout / esp // Gw. - 2012, nr
10, s. 15
Salon PoeTyCKi.
Wystawa prac Olgi Wróbel oraz koncert Natalii
Markowskiej - Natsq.
4195. Galeria dla pań / esp // Gw. - 2013, nr
12, s. 13
4209. Postrock / esp // Gw. - 2012, nr 11, s. 12
Kobieca Art Arena.
Występ zespołu „Audiocaenet”.
4196. Śmierć trzęsie szolą / esp // Gw. - 2012,
nr 38, s. 8
4210. Być kreatywnym / esp // Gw. - 2012, nr
5, s. 12
Oratorium „Wziemięwzięci”.
Cykl spotkań „Kreatywni”.
4197. Nasi w TVN / esp // Gw. - 2012, nr 36,
s. 13
4211. Przybysze / esp // Gw. - 2012, nr 41,
s. 19
Grupa „Tess”.
Tarnogórskie Makaty Folkowe.
4198. Koncert i film / esp // Gw. - 2013, nr 39,
s. 12
4212. Jubileuszowe koty / esp // Gw. - 2013, nr
2, s. 11
Zespół „New Life’m”.
Teatr Imaginarium.
4199. Bluesowy festiwal / esp // Gw. - 2013, nr
15, s. 11
4213. Miecz samuraja / esp // Gw. - 2012, nr
47, s. 9
„Bluestracje”.
Spotkanie z cyklu „Bunka”.
4200. Kulturalny cykl / esp // Gw. - 2012, nr 8,
s. 15
4214. Kaligrafowanie / esp // Gw. - 2013, nr 2,
s. 11
„Kultura w centrum uwagi - tarnogórskie dyskusje
kulturalne 2012”.
4201. ParkRock / esp // Gw. - 2012, nr 20,
s. 22
4215. Na dyktando / esp // Gw. - 2012, nr 12,
s. 2
X Powiatowy Konkurs Ortograficzny.
4216. Taniec i teatr / esp // Gw. - 2012, nr 21,
s. 2
173
Młodzieżowy Teatr Tańca.
4217. Papierowe, latające / esp // Gw. - 2012,
nr 22, s. 12
„Ekokraina”.
Wystawa i konferencja
w Lasowicach.
o
obozie
pracy
4232. „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat” // TWG Kurier. - 2012, nr 52, s. 14
Dzień Dziecka.
4218. Jubileuszu cd. / esp // Gw. - 2012, nr 47,
s. 9
4219. Animacje w galerii / esp // Gw. - 2012,
nr 49, s. 15
Pokazy krótkich metraży studia Se-ma-for.
4233. Gore, kosmos i śląskie dziedzictwo //
Gw. - 2013, nr 44, s. 8
4234. Groza na ekranie / oprac. esp // Gw. 2013, nr 29, s. 9
Kino Olbrzym.
4220. Casting / esp // Gw. - 2012, nr 38, s. 9
Grupa „Tess”.
4235. Hipisowskie / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 24, s. 23
4221. Zielono w TCK / esp // Gw. - 2012, nr
20, s. 18
Kino Olbrzym.
Wystawa „Zielone klimaty”.
4236. Nominacja z wyróżnieniem / hm // Gw. 2013, nr 31, s. 16
4222. Eksperymentalnie / esp // Gw. - 2012, nr
22, s. 19
Kino Olbrzym.
Wakacyjne warsztaty teatralne.
4237. Efekt odwyku / hm // Gw. - 2013, nr 30,
s. 8
4223. Ukryte piękno / esp // Gw. - 2012, nr 29,
s. 3
Wystawa „Akt samoświadomości”.
Wystawa zdjęć Marka Stańczyka.
4238. Na Dzień Ojca / hm // Gw. - 2013, nr 25,
s. 10
4224. Filmowe komórki / esp // Gw. - 2012, nr
36, s. 10
Kino Olbrzym.
Konkurs na najlepszy film krótkometrażowy.
4239. Z myślą o dzieciach / hm // Gw. - 2012,
nr 25, s. 18
4225. Rękodzieło / esp // Gw. - 2012, nr 46,
s. 18
Spotkanie z cyklu „Child out”.
Warsztaty.
4240. Igrzyska śmierci i warszaty tańca // Gw.
- 2013, nr 50, s. 11
4226. Skreślony / esp // Gw. - 2013, nr 6, s. 8
Nowy statut.
4227. Polsko-japońska / esp // Gw. - 2013, nr
4, s. 19
Wystawa „Polski plakat - japoński film”.
4228. Teatr dla maluchów / esp // Gw. - 2013,
nr 42, s. 15
4229. Radość grania / esp // Gw. - 2013, nr 8,
s. 14
4241. Japonia i... / oprac. esp // Gw. - 2013, nr
6, s. 8
Kino Olbrzym.
4242. Kino w Tarnowskich Górach? / K //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 61, s. 2
4243. 15 lat TCK / K // Mont. Tarnov. - 2012,
nr 59, s. 6
Występ zespołu Voo Voo.
4244. Kino wróciło / Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 41, s. 11
4230. Fundamentalizm oraz Wikileaks / oprac.
esp // Gw. - 2013, nr 11, s. 19
4245. Zaczęło się od ścianki / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 28, s. 15
Kino Olbrzym.
Spotkanie w ramach cyklu „Child out” w Kinie
Olbrzym.
4231. Obóz na skraju miasta / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 42, s. 3
174
4246. Stawiam na dopalacze / Hanna Kampa //
Gw. - 2012, nr 44, s. 17
4261. Mąż z daleka / Agnieszka Kochel // Gw.
- 2012, nr 43, s. 10
II Tarnogórski Przegląd Filmów o Tematyce
Uzależnień.
Tarnogórskie Makaty Folkowe.
4247. Kinematokomórka / oprac. esp // Gw. 2012, nr 45, s. 13
4262. Piętnastolatek / Agnieszka Kochel // Gw.
- 2012, nr 49, s. 11
Kino Olbrzym.
4263. Silny aktorami / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2013, nr 4, s. 11
4248. Kino i internet / oprac. esp // Gw. - 2013,
nr 5, s. 22
Teatr Imaginarium.
Kino Olbrzym.
4264. Kolejne wieczory z „Dorianem” Teatru
ZL / oprac. SZEN // Dz. Zach. - 14.06.2013, nr
137, dod. TG, s. 12
4249. Kino na Titanicu / oprac. esp // Gw. 2012, nr 21, s. 22
4250. Kino nieco kulinarne / oprac. esp // Gw.
- 2012, nr 22, s. 23
4251. Kino po rosyjsku / oprac. esp // Gw. 2012, nr 5, s. 19
DKF „Olbrzym”.
4265. Komedia, dramat, klasyka / oprac. esp //
Gw. - 2013, nr 12, s. 13
Kino Olbrzym.
4266. Komediożercy / oprac. esp // Gw. 2013, nr 35, s. 20
Kino Olbrzym.
4252. Kino w Tarnowskich Górach // Gw. 2013, nr 13, s. 9
4267. Korupcja, romanse, burleski / oprac. esp
// Gw. - 2012, nr 29, s. 18
4253. Kino z przesłaniem / oprac. esp // Gw. 2012, nr 40, s. 10
4268. Księżna mysz / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 48, s. 10
Kino Olbrzym.
4254. Kobiece sposoby / oprac. esp // Gw. 2013, nr 1, s. 11
Kino Olbrzym.
4269. They can dance! / Hanna Maciołek //
Gw. - 2012, nr 18/19, s. 20
Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
4255. To jest mój głos / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2013, nr 4, s. 21
Fesiwal „Teatr - miasto otwarte”.
4270. Dłutem w linoleum / Hanna Maciołek //
Gw. - 2012, nr 6, s. 16
„Wielka Akcja Drukarska”.
4256. Bruno i Maria / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2013, nr 2, s. 11
Spektakl „Bruno Jasieński padł” oraz koncert Marii
Peszek.
4271. Z władzą przy jednym stole? / Hanna
Maciołek // Gw. - 2012, nr 15, s. 19
Debata „Kultura w centrum uwagi”.
4257. „Olbrzym”-ia nominacja / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 16, s. 10
4272. Oko w oko z poetą / Marek M. Magda //
Gw. - 2012, nr 17, s. 15
Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Wieczór autorski Grzegorza Kielara oraz wystawa
Tomasza Cichowskiego.
4258. Kulturalne lat 15 / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 46, s. 11
4259. Zagrać dzieci dla dzieci / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 35, s. 11
Spektakl „Paluszki”.
4260. Żyć po swojemu / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 32, s. 21
Konkurs „Myślenie niekonwencjonalne”.
4273. Życie zza krat / Marek M. Magda // Gw.
- 2012, nr 14, s. 23
„Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie”.
4274. Rodzicem być / Marek M. Magda // Gw.
- 2012, nr 9, s. 14
Panel Dyskusyjny „Porozmawiajmy o świadomym
rodzicielstwie”.
175
4275. Dziennikarska dociekliwość / Marek
M. Magda // Gw. - 2012, nr 9, s. 8
4290. Im szybciej, tym lepiej / mm // Gw. 2012, nr 17, s. 16
Zimowe Dni Reportażu i Dokumentu w Kinie
„Olbrzym”.
Spotkanie z cyklu „Child OUT”.
4276. Oratorium Śląskie „Wziemięwzięci Czorne słońca” / Michał T. Malicki // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 4, s. 6
4277. To, co nasze / mb // Gw. - 2012, nr 48,
s. 3
4291. Miłość jak poezja / mm // Gw. - 2012, nr
8, s. 8
Spotkanie z Romą Jegor.
4292. Vivat lew Lechistanu! / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 35, s. 11
Spektakl „Jan III Sobieski”.
Panel dyskusyjny „Po co teatr w mieście”.
4278. Męskie kino / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 47, s. 11
4293. Na dwóch ekranach // Gw. - 2013, nr 41,
s. 9
Kino Olbrzym.
4279. Mikołajkowe prezenty od TCK // Gw. 2013, nr 49, s. 12
4294. Nałogi na ekranie / oprac. esp // Gw. 2012, nr 41, s. 19
4280. Miłość i groza / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 7, s. 15
4295. Nie tylko filmy / oprac. esp // Gw. 2012, nr 28, s. 12
Kino Olbrzym.
4281. Dyskusyjne, pozytywne / mir // Gw. 2013, nr 9, s. 19
4296. Nie tylko makaty / oprac. esp // Gw. 2013, nr 22, s. 15
Kino Olbrzym.
Kino Olbrzym.
4282. Pieśń popłynie / mir // Gw. - 2013, nr 43,
s. 3
4297. Nie tylko o Chińczykach / oprac. esp //
Gw. - 2012, nr 44, s. 11
Kino Olbrzym.
Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych.
4283. Dyrektor Trojan / mir // Gw. - 2013, nr
52, s. 2
4284. Heroldzi śpiewactwa / mir // Gw. - 2013,
nr 45, s. 18
Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych.
4298. Ninja i dyplomacja / oprac. esp // Gw. 2012, nr 39, s. 15
4299. Na fotografiach zatrzymali dawne
kopalnie i huty. Chcą je ratować / Magda
Nowacka-Goik // Dz. Zach. - 25.10.2013, nr
250, dod. TG, s. 8
Wernisaż w Galerii przy TyCK.
4285. Masa śpiewaków / mir // Gw. - 2012, nr
43, s. 10
III Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych.
4300. O kobietach i Korei / oprac. esp // Gw. 2012, nr 10, s. 20
Kino Olbrzym.
4286. Festiwal za festiwalem / mir // Gw. 2012, nr 21, s. 19
Imprezy w TCK i „Jordanie”.
4301. Olbrzym w egzotycznej podróży / oprac.
esp // Gw. - 2012, nr 3, s. 11
DKF „Olbrzym”.
4287. Loska z koncertem / mir // Gw. - 2012,
nr 43, s. 3
4288. Spotkanie z poetą / mir // Gw. - 2012, nr
39, s. 14
4302. Olbrzym za kratami / oprac. hm // Gw. 2012, nr 33, s. 11
Jerzy Piątkowski gościem Salonu Poetyckiego.
4303. „Olbrzym” przed przerwą / oprac. esp //
Gw. - 2012, nr 35, s. 11
4289. Child OUT / mm // Gw. - 2012, nr 14,
s. 20
4304. Oszczędne i dla niepokornych / oprac.
esp // Gw. - 2012, nr 16, s. 23
Kino Olbrzym.
176
4305. „Olbrzym” niejedną ma twarz /
Wojciech Pawełczyk // Gw. - 2012, nr 1, s. 19
4319. Retro / oprac. esp // Gw. - 2013, nr 7,
s. 21
Kino Olbrzym.
4306. Zdecydowanym ruchem / Wojciech
Pawełczyk // Gw. - 2012, nr 5, s. 14
Warsztaty kakizome.
4307. Olbrzym zaprasza na filmy w 3D /
Michał Pawlak // Gaz. Wyb. - 2013, nr 239,
dod. Katowice, s. 5
4308. Ilu fotografów, tyle pomysłów / Karolina
Płonka // Gw. - 2012, nr 30, s. 9
4320. Rodzinny „Olbrzym” / oprac. esp // Gw.
- 2012, nr 23, s. 21
4321. Rosyjskie kino / oprac. esp // Gw. 2013, nr 3, s. 9
4322. Sportowe kadry / oprac. esp // Gw. 2013, nr 14, s. 7
Kino Olbrzym.
Warsztaty „Laboratorium Fotografii”.
4309. Po turecku, po staremu / oprac. hm //
Gw. - 2012, nr 34, s. 8
4323. Sputnik i nie tylko / oprac. esp // Gw. 2013, nr 2, s. 10
Kino Olbrzym.
Kino Olbrzym.
4310. Polscy reżyserzy / oprac. esp // Gw. 2012, nr 30, s. 18
4311. Pornografia i kino na wesoło / oprac. esp
// Gw. - 2012, nr 2, s. 11
4312. Prawa człowieka na szklanym ekranie /
oprac. esp // Gw. - 2012, nr 11, s. 21
Festiwal „Prawa Człowieka w Filmie”.
4313. Psy na ekranie / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 20, s. 22
4324. Strach się bać / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 43, s. 10
Kino „Olbrzym”.
4325. Kino w 3D? Będzie już jesienią 2013 /
A. Strzelczyk // Dz. Zach. - 12.04.2013, nr 86,
dod. TG, s. 5
4326. TCK: „klima” i fotele już są / Agnieszka
Strzelczyk // Dz. Zach. - 31.08.2012, nr 203,
dod. TG, s. 6
4327. Poetycka galeria sztuki / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 86, s. 8
4314. Symbole warte zainteresowania /
Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 43, s. 11
Spotkanie z Grzegorzem Kielarem.
Wystawa „Obiekt grozi zawaleniem - upadek ery
przemysłu”.
4328. Nowa sala TCK / SZEN // Dz. Zach. 09.08.2013, nr 185, dod. TG, s. 4
4315.
Nazistowski,
komunistyczny
/
Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 41, s. 8
4329. Wygrali występy na Gwarkach / SZEN //
Dz. Zach. - 28.06.2013, nr 149, dod. TG, s. 12
Wystawa i konferencja
w Lasowicach.
ParkRock 2013.
o
obozie
pracy
4316. Przegląd z promilami? / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 27, s. 3
4330. Mikołajki w Opatowicach / SZEN // Dz.
Zach. - 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 2
Miejska Świetlica nr 3 w Opatowicach.
ParkRock.
4317. Reklamy i klasyka / oprac. esp // Gw. 2013, nr 26, s. 15
Kino Olbrzym.
4318. Reportaż i dokument / oprac. esp // Gw.
- 2012, nr 8, s. 18
Zimowe Dni Reportażu i Dokumentu w Kinie
„Olbrzym”.
4331. Ewa Wyskoczyl z maską! / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 76, dod. TG, nr 13, s. 2
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego „Złota
Maska”.
4332. Happening dla całych rodzin
w Tarnogórskim Centrum Kultury / SZEN //
Dz. Zach. - 08.06.2012, nr 132, dod. TG, s. 12
4333. Pierwsze pokazy w Olbrzymie / SZEN //
Dz. Zach. - 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 5
177
4334. Kursy w kinie / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 28, dod. TG, nr 5, s. 8
Warsztaty „Kreatywni 2012”.
4347. Po 16 latach kończy się pewna epoka
w TCK / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 08.11.2013, nr 261, dod. TG, s. 5
Konkurs na dyrektora.
4335. Trzy spektakle tarnogórskiego Teatru ZL
nominowane do „Złotej Maski” / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 22, dod. TG, nr 4, s. 10
4336. Zobacz taniec, ekspresję, styl i sukces
w telewizji / SZEN // Dz. Zach. - 09.11.2012,
nr 262, dod. TG, s. 4
Grupa Tańca Nowoczesnego „Tess”.
4337. Festiwal filmowy w Tarnowskich
Górach / SZEN // Dz. Zach. - 08.03.2013, nr
57, dod. TG, s. 4
Kino Olbrzym.
4348. Król w mieście gwarków /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 02.08.2013, nr
179, dod. TG, s. 4
Spektakl „Król Jan III Sobieski”.
4349. Rusza Duży Olbrzym w 3D /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 04.10.2013, nr
232, dod. TG, s. 7
4350. Poznajemy naszych sąsiadów /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 17.05.2013, nr
114, dod. TG, s. 8
Tarnogórskie Makaty Folkowe.
4338. Tarnogórskie Centrum Kultury przed
laty i dziś. W miejscu animatorów kultury
rezydowali wolnomularze / SZEN // Dz. Zach.
- 13.04.2012, nr 87, dod. TG, s. 10
4339. Pokazy filmów i spektakl w plenerze /
SZEN // Dz. Zach. - 10.05.2013, nr 108, dod.
TG, s. 8
4351. Założyli zespół, bo kochają muzykę Led
Zeppelin / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 5
Przegląd Amatorskich
„ParkRock 2012”.
Zespołów
Muzycznych
Tarnogórskie Makaty Folkowe.
4352. Szympans i Polański / oprac. hm // Gw. 2012, nr 32, s. 25
4340. Nominacja dla kina „Olbrzym” / SZEN
// Dz. Zach. - 13.04.2012, nr 87, dod. TG, s. 11
4353. Taniec, muzyka, historia / oprac. esp //
Gw. - 2013, nr 20, s. 13
4341. Sala otwarta / SZEN // Dz. Zach. 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 2
4342. Finałowe zespoły / SZEN // Dz. Zach. 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 11
Przegląd Amatorskich
„ParkRock 2012”.
Zespołów
Muzycznych
4343. Cztery kabarety na urodziny / SZEN //
Dz. Zach. - 09.11.2012, nr 262, dod. TG, s. 8
15-lecie TCK.
Tarnogórskie Makaty Folkowe.
4354. Zielona wyspa / Jacek Tarski // Gw. 2012, nr 10, s. 15
Cykl debat „Kultura w centrum uwagi”.
4355. TCK po remoncie będzie gotowe na
Gwarki // Dz. Zach. - 2012, nr 64, dod. TG, nr
11, s. 6
4356. Trzy dni z dokumentem / oprac. esp //
Gw. - 2013, nr 20, s. 13
Kino Olbrzym.
4344. Dymna i Respondek na promocji tomiku
Justyny / SZEN // Dz. Zach. - 01.02.2013, nr
27, dod. TG, s. 5
4357. Uczta kinowa / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 25, s. 23
Wieczór autorski Justyny Kędzi.
4345. Justyna to prawdziwa królowa /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 22.02.2013, nr
45, dod. TG, s. 8
Wieczór autorski Justyny Kędzi.
4346. Tarnogórski Big Band zagra muzykę
filmową / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 7
4358. Uwaga dokument / oprac. esp // Gw. 2013, nr 10, s. 12
Kino Olbrzym.
4359. W kinie i w plenerze / oprac. esp // Gw. 2013, nr 19, s. 11
4360. Wampiry ze Szwejkiem / oprac. esp //
Gw. - 2012, nr 12, s. 21
178
Kino Olbrzym.
Eliminacje do XIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
4361. Ważne tematy / oprac. esp // Gw. - 2012,
nr 15, s. 21
4374. Efekt nauki / esp // Gw. - 2013, nr 3,
s. 17
Projekcje filmu o autyzmie.
Koncert kolęd.
4362. Windą do Ribbentropa // Gw. - 2013, nr
45, s. 11
4375. „Jordan” zaprasza / esp // Gw. - 2013, nr
36, s. 20
4363. Nasz teatr to scena niezależna / Ewa
Wyskoczyl ; rozm. K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 06.04.2012, nr 82, dod. TG, s. 6
4376. Słowo w centrum uwagi / esp // Gw. 2013, nr 12, s. 20
Konkurs „Mały OKR”.
Teatr Za Lustrem.
4364. Teatr bez zakurzonej kurtyny / Ewa
Wyskoczyl ; rozm. Alicja Jurasz // Gw. - 2013,
nr 5, s. 19
zob. też 4147, 4665
4377. Klawiszowcy / esp // Gw. - 2013, nr 21,
s. 16
Wiosenny Festiwal Instrumentów Klawiszowych.
4378. Zaśpiewaj kolędę / esp // Gw. - 2013, nr
45, s. 11
Festiwal Kolęd i Pastorałek.
12.2.1.2. Dom Kultury „Jubilat”
4365. Kobiety i scrabble / esp // Gw. - 2012, nr
10, s. 15
4366. Mikołajkowy konkurs i prezenty / esp //
Gw. - 2012, nr 51, s. 18
4379. Kalendarze do torebki / esp // Gw. 2013, nr 4, s. 21
„ABC scrapbookingu”.
4380. Premiera w „Jordanie” / esp // Gw. 2012, nr 2, s. 18
Teatr Imaginarium.
12.2.1.3. Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury im. Henryka Jordana
w Tarnowskich Górach. Świetlice miejskie
4381. Warsztaty w „Jordanie” / esp // Gw. 2012, nr 42, s. 14
„ABC scrapbookingu”.
4367. Walczą dalej / aj // Gw. - 2012, nr 13,
s. 12
PMDK w Kaletach.
4382. Babcia z wnuczkiem / esp // Gw. - 2013,
nr 7, s. 18
„ABC scrapbookingu”.
4368. Ruszyły zapisy / aj, esp // Gw. - 2012, nr
37, s. 25
4369. Festiwal piosenki religijnej / eka // Gw. 2013, nr 10, s. 19
4383. Finaliści / esp // Gw. - 2013, nr 1, s. 24
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im.
ks. Kazimierza Szwarlika.
Radzionków.
4384. Po francusku / esp // Gw. - 2013, nr 12,
s. 21
4370. Decyzja o likwidacji / eka // Gw. - 2012,
nr 28, s. 5
Międzynarodowy Dzień Frankofonii.
Filia PMDK w Kaletach.
4385. Klawiszowcy / esp // Gw. - 2013, nr 19,
s. 20
4371. Ze stemplem / esp // Gw. - 2012, nr 28,
s. 16
Wiosenny Festiwal Instrumentów Klawiszowych.
„ABC scrapbookingu”.
4386. Do likwidacji? / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 9, s. 7
4372. Teatr od małego / esp // Gw. - 2012, nr
38, s. 9
Filia PMDK w Kaletach.
4373. Międzynarodowy / esp // Gw. - 2012, nr
46, s. 16
4387. Festiwal niskiej frekwencji / Hanna
Kampa // Gw. - 2013, nr 19, s. 20
179
Powiatowy
i Młodzieży.
Festiwal
Artystyczny
Dzieci
PMDK w Kaletach.
4388. Remis przesądził o likwidacji / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 14, s. 11
4401. Dwa lata temu zabrali im szkołę. Teraz
chcą zabrać MDK / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. [1]
PMDK w Kaletach.
Filia PMDK w Kaletach.
4389. Kalety bez „Jordana” / Elzbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 10, s. 6
4402. Solista musi współpracować /
Małgorzata Zachnik ; rozm. Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 47, s. 12
Filia PMDK w Kaletach.
4390. Klamka zapadła / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 33, s. 7
Likwidacja filii PMDK w Kaletach.
4391. Zabawa i nauka / Grażyna Maronna //
Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 13
Radzionkowska filia PMDK.
zob. też 4099, 4286
12.2.1.4. Miejski Dom Kultury w Kaletach.
Miejski Klub w Drutarni
4403. Czas zadumy / aj // Gw. - 2013, nr 46,
s. 11
Wieczór poetycki.
4392. Stemplowane kartki / mb // Gw. - 2013,
nr 2, s. 10
„ABC scrapbookingu”.
4404. Kolejny raz łączą / aj // Gw. - 2012, nr
49, s. 11
Połączenie biblioteki i DK w Kaletach.
4393. Zmagania z wierszem / mm // Gw. 2012, nr 12, s. 19
Konkurs „Mały OKR” w PMDK.
4394. Oczami małego świadka / Agnieszka
Pęcherz // Gw. - 2012, nr 50, s. 4
Spotkanie z Joanną Różańską-Kowal.
4395. Pozdrowienia z „Jordana” // Gw. - 2013,
nr 29, s. 17
„Lato-Warsztato”.
4396.
Podsumowanie
roku
szkolnego
2011/2012 w filii Powiatowego MDK-Kalety /
Łukasz Przewoźnik // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2012, nr 9, s. 9
4397. Wyjaśnienie w sprawie przyczyn
podjęcia uchwały przez Radę Powiatu
Tarnogórskiego o likwidacji filii Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Kaletach /
Eugeniusz Ptak // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 3, s. 18
4398. Filia domu kultury do likwidacji / SZEN
// Dz. Zach. - 2012, nr 70, dod. TG, nr 12, s. 4
Kaletańska filia PMDK.
4399. Wykłady ze sztuki / SZEN // Dz. Zach. 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 4
4400. Filia będzie zamknięta / SZEN // Dz.
Zach. - 13.07.2012, nr 162, dod. TG, s. 2
4405. Nowa galeria / esp // Gw. - 2012, nr 31,
s. 2
Galeria „Słoneczna”.
4406. Mażoretki INEZ na XV Mistrzostwach
Polski Mażoretek w Opolu / Ewelina
Imiołczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 6, s. 14
4407. Sukces mażoretek „Inez” / Ewelina
Imiołczyk, Marian Lisiecki // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 6, s. 9
4408.
Wyremontowano
kolejną
salę
w Miejskim Domu Kultury / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 17
4409. Mażoretki Inez w TVS / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 9
4410. Charytatywny wieczór muzycznokabaretowy w MDK / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 11, s. 8
4411. Konkurs powstańczy rozstrzygnięty / jal
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 3, s. 4
Klub w Drutarni.
4412. „Nowe umiejętności dzięki nowym
kursom”. Wernisaż w Kaletach / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 15
Wspólny projekt miast Vitkov i Kalety.
180
4413. Klisze jak kapsuła czasu / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 48, s. 17
Wystawa zdjęć dokumentujących pracę KZCP.
4414. Plener malarski grupy „Inspiracje” /
Dorota Kłosek // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 11, s. 11
4415. Koleżeńska współpraca Inspiracji
z grupą Różni / Zenona Krzywańska // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 12, s. 10
4416. Wieczór Poetycko-Muzyczny pt. „CZAS
ZADUMY”
przygotowany
przez
Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
w Kaletach / Teresa Kubanek // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 12
4417. Wernisaż fotografii poprojektowych
„[email protected] Bliżej Natury” / Agnieszka
Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
12, s. 11
4418. Wernisaż malarstwa grupy Inspiracje /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 12, s. 10
4425. Turystyczny sukces Leśnego zakątka
Śląska / Marian Lisiecki // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 10, s. 7
Wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych
w Kaletach.
4426. Dzień kobiet na wesoło / Marian
Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
4, s. 7
Koncert Joanny Bartel.
4427. Oferta Miejskiego Domu Kultury coraz
bogatsza (mimo zmniejszonego budżetu) /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 3, s. 7-8
4428. Rowery wodne już w ofercie
wypożyczalni w Zielonej / Jacek Lubos // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. [1]
4429. Otwarcie wystawy poświęconej KZCP
w Miejskim Domu Kultury / Jacek Lubos //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 10
4430. Wernisaż grupy „Inspiracje” / Jadwiga
Mika // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 12,
s. 11
4419. Uroczyście i andrzejkowo / Marian
Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
12, s. 9
4431. Po papierni / mir // Gw. - 2013, nr 46,
s. 11
Klub Seniora przy MDK w Kaletach.
Wystawa o KZCP.
4420. Co słychać w MDK? / Marian Lisiecki //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 2, s. 8
4432. Andzia na Dzień Kobiet / mir // Gw. 2012, nr 9, s. 11
4421. Co słychać w MDK? : Mażoretki wezmą
udział w V Festiwalu PARADA 2013 / Marian
Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
4, s. 7
4433. Kurs zdobienia pisanek w Klubie
w Drutarni / Brygida Popławska // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 8
4422. Co słychać w MDK? / Marian Lisiecki //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 1, s. 10
4434. Ferie w Klubie w Drutarni / Brygida
Popławska i Dawid Wolnik // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 2, s. 10
4423. Klub Seniora w Sali Koncertowej im.
Adama Didura Opery Śląskiej / Marian
Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
11, s. 11
4435. Słodki czas wakacji przeminął... /
Brygida Popławska // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2013, nr 9, s. 14-15
4424. Co słychać w MDK? : Koncert Haliny
Kunickiej z okazji Dnia Kobiet / Marian
Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
3, s. 8
4436. Ferie w Klubie w Drutarni / Brygida
Popławska // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 3, s. 9
Występ Joanny Bartel.
Miejski Klub w Drutarni.
181
4437. Ferie w Klubie w Drutarni / Brygida
Popławska // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 3, s. 6-7
4449. Rękodzieło z gwarą / aj // Gw. - 2012, nr
51, s. 16
4438. Indywidualne Mistrzostwa Śląska
Juniorów w Szachach Klasycznych / Marek
Rupik // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7,
s. 16-17
4450. Akordeon i obój / aj // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 20
Szachiści z MDK w Kaletach na turnieju w Rudzie
Śl.
4451. Playstation / aj // Gw. - 2012, nr 29, s. 9
4439. Turniej szachowy dzieci i młodzieży
w MDK / Marek Rupik // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 2, s. 10
4440. Kino w mieście / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 12
4441. Termomodernizacja Klubu w Drutarni /
Michał Szewczyk // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 12, s. 18
Świąteczny Kiermasz Rękodzielniczy w Potępie.
Marcinowe Prezentacje.
4452. Ze starymi krzesłami / aj // Gw. - 2012,
nr 43, s. 14
Zdjęcia z akcji „Krzesłowisko” w DK w Potępie.
4453. Wystawa z koniem / aj // Gw. - 2012, nr
47, s. 15
4454. Jarmark i finał / aj // Gw. - 2012, nr 49,
s. 11
4455. Nowy dyrektor / aj // Gw. - 2013, nr 27,
s. 3
4442. Akademia z okazji dnia Odzyskania
Niepodległości w MDK w Kaletach /
Laurencja Wons // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 12, s. 4
4456. Teatr na początek / aj // Gw. - 2013, nr
6, s. 13
zob. też 762, 1637, 3490, 5131, 5146
4457. Zastępca Brylińska / aj // Gw. - 2013, nr
10, s. 12
12.2.1.5. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krupskim Młynie.
Dom Kultury w Potępie
Marcinowe Prezentacje.
4458. GOKSiR bez zastępcy / aj // Gw. - 2013,
nr 38, s. 2
Marcinowe Prezentacje.
4459. Plany dla Potępy / aj // Gw. - 2013, nr
37, s. 8
4444. Świąteczne imprezy / aj // Gw. - 2013, nr
50, s. 15
4460. Z lukrem i kokosem / aj // Gw. - 2013, nr
51, s. 16
Marcinowe Prezentacje.
Marcinowe Prezentacje.
4445. Fraszki walentynkowe / aj // Gw. - 2012,
nr 6, s. 15
4461. Przegląd i warsztaty / aj // Gw. - 2013,
nr 24, s. 17
Marcinowe Prezentacje.
Przegląd Małych Form Teatralnych w Potępie.
4446. Bajkowo i kabaretowo / aj // Gw. - 2012,
nr 10, s. 3
4462. Amerykańskie standardy / aj // Gw. 2012, nr 2, s. 14
Marcinowe Prezentacje.
Marcinowe Prezentacje.
4447. Ostatni zajazd / aj // Gw. - 2012, nr 15,
s. 21
4463. Z rosyjską duszą / aj // Gw. - 2013, nr
10, s. 12
Marcinowe Prezentacje.
Marcinowe Prezentacje.
4448. Zagra Jania Band / aj // Gw. - 2013, nr 2,
s. 11
4464. Zagra Another World / aj // Gw. - 2013,
nr 37, s. 10
Marcinowe Prezentacje.
Marcinowe Prezentacje w Potępie.
4443. Jazzowo / aj // Gw. - 2012, nr 41, s. 19
182
4465. Wyjście awaryjne / aj // Gw. - 2013, nr
23, s. 9
4480. Kuchnia nie teraz / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 12, s. 7
Marcinowe Prezentacje.
Remont DK w Potępie.
4466. Ołówkowe detale / aj // Gw. - 2012, nr
11, s. 13
4481. Dobre loty / Alicja Jurasz // Gw. - 2013,
nr 48, s. 10
Wystawa „Piękno drzemiące w ołówku”.
Wystawa gołębi w Potępie.
4467. Na śląski sposób / aj // Gw. - 2013, nr
41, s. 14
4482. Rysunki jak fotografie / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nt 14, s. 15
Marcinowe Prezentacje.
Wystawa „Piękno drzemiące w ołówku”.
4468. Poezja i skrzypce / aj // Gw. - 2013, nr
19, s. 15
4483. Szukają dyrektora / Alicja Jurasz // Gw.
- 2013, nr 22, s. 3
Marcinowe Prezentacje.
4469. Kiermasz / aj // Gw. - 2013, nr 12, s. 21
Potępa.
4470. Wizja i barwa / aj // Gw. - 2013, nr 44,
s. 22
Wystawa „Dziwny jest ten świat”.
4484. Pod znakiem konia / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 49, s. 15
Wystawa prac Izabeli Karaś.
4485. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 31.05.2013,
nr 125, dod. TG, s. 2
Zmiana na stanowisku dyrektora.
4471. Muzyczny koktajl / aj // Gw. - 2012, nr
23, s. 22
4486. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 05.07.2013,
nr 155, dod. TG, s. 2
Marcinowe Prezentacje.
Zmiana na stanowisku dyrektora.
4472. Ze sportowym zmysłem / Marta
Brylińska ; rozm. Alicja Jurasz // Gw. - 2013,
nr 11, s. 12
4487. Krupski Młyn // Dz. Zach. - 08.03.2013,
nr 57, dod. TG, s. 2
4473. Czas na Marcinki w Potępie / oprac.
SZEN // Dz. Zach. - 09.11.2012, nr 262, dod.
TG, s. 8
4474. Mistrzowie darta / P. Gruszka // Now.
Ziel. Gm. - 2012, nr 17, s. 2
4475. Pieniądze, a raczej ich brak / Alicja
Jurasz // Gw. - 2013, nr 26, s. 7
4476. Gorąco wokół basenu / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 28, s. 3
4488. Najlepsi sportowcy na podium // TWG
Kurier. - 2013, nr 67, s. 6
Wystawa gołębi pocztowych w DK w Potępie.
4489. Ferie, ferie... i po feriach! / Joanna
Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 15, s. 1
4490. Piękno drzemiące w ołówku / Joanna
Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 16, s. 6
Wystawa rysunku Haliny Neumann.
4491. Wakacje z Playstation 3 / Joanna Ostafin
// Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 17, s. 2
GOKSiR w Krupskim Młynie.
4477. Zmiany na jubileusz / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 29, s. 8
4478. Z pędzlem po pracy / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 8, s. 14
Wystawa prac Bożeny Wanat.
4492. Jazz na 20-lecie Gminnego Ośrodka
Kultury w Krupskim Młynie / Joanna Ostafin
// Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 16, s. 8
4493. Artystyczny świat pani Izabeli Karaś /
Joanna Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 18,
s. 6
Wystawa „Z koniem w tle”.
4479. Nie tylko żółta łódź podwodna / Alicja
Juasz // Gw. - 2013, nr 35, s. 13
Wystawa rysunków Marka Chmury.
4494. Świąteczne „Marcinowe Prezentacje” /
J. Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 23, s. 4
183
4495. Magia kolorów natury / J. Ostafin //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 20, s. 7
Marcinowe Prezentacje w DK.
Wystawa w Galerii „OK” w Krupskim Młynie.
4509. Ferie z GOKSiREM / J. Ostafin // Now.
Ziel. Gm. - 2013, nr 20, s. 6
4496. Świat pani Czesławy / J. Ostafin // Now.
Ziel. Gm. - 2013, nr 23, s. 6
Wystawa w Galerii „OK” w Krupskim Młynie.
4510. Wakacje z GOKSiR / Anna Serafin //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 22, s. 6
4497. Amerykańskie standardy / Joanna
Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 15, s. 2
4511. Todo Art Trio wraca do gminy / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 4, dod. TG, nr 1, s. 8
Marcinowe Prezentacje w Potępie.
4498. Świąteczny kiermasz rękodzielniczy /
Joanna Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 18,
s. 4
Marcinowe Prezentacje.
4512. Kiermasz / SZEN // Dz. Zach. 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 8
Marcinowe Prezentacje w DK w Potępie.
Marcinowe Prezentacje.
4499. Koncert na cztery wiolonczele / Joanna
Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 17, s. 3
Marcinowe Prezentacje w Potępie.
4500. Mikołajki / Joanna Ostafin // Now. Ziel.
Gm. - 2012, nr 18, s. 2
4501. Bajkowo w Potępie / J. Ostafin // Now.
Ziel. Gm. - 2013, nr 21, s. 3
4513. Kwartet zagra Bacha i Metallicę / SZEN
// Dz. Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG,
s. 12
Marcinowe Prezentacje.
4514. Zaproszą na koncert i zadbają o stadion?
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 18.05.2012, nr 115, dod. TG, s. 8
Przekształcenie GOK w GOKSiR w Krupskim
Młynie.
Marcinowe Prezentacje.
zob. też 5225, 5226
4502. Mocne brzmienie w Potępie / J. Ostafin
// Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 23, s. 3
Marcinowe Prezentacje.
4503. Big Band na Nowy Rok / J. Ostafin //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 20, s. 2
12.2.1.6. Miejski Ośrodek Kultury
w Miasteczku Śląskim
4515. Maszyny w locie / aj // Gw. - 2013, nr
39, s. 12
Marcinowe Prezentacje w DK w Potępie.
Wystawa „Bliżej nieba”.
4504. Teatralne Marcinowe Prezentacje /
J. Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 22, s. 2
4516. Taniec z uśmiechem przez godzinę / AS,
SZEN // Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272, dod.
TG, s. 5
DK w Potępie.
Turniej Rock and Rolla.
4505. Wiosenne Marcinowe prezentacje /
Joanna Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 16,
s. 7
Marcinowe Prezentacje w Potępie.
4506. Wiosna w Gminie Krupski Młyn
i Hagen / J. Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2013,
nr 21, s. 2, 3
Wystawa w Galerii „OK” w Krupskim Młynie.
4507. TSG Trio / Joanna Ostafin // Now. Ziel.
Gm. - 2012, nr 18, s. 7
4517. Bale, jasełka i inne atrakcje // Wieści z
Miast. Ratusza. - 2012, nr 2, s. 5
MOK, Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 3
w Miasteczku Śląskim.
4518. Co było... // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 11, s. 5
4519. Dzień Babci i Dziadka // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 2, s. 4
Marcinowe Prezentacje.
MOK, Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 3
w Miasteczku Śląskim.
4508. Wyszkubki w Potępie / J. Ostafin //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 23, s. 6
4520. Ekologiczna zabawka / eka // Gw. 2012, nr 13, s. 14
184
Konkurs o tematyce ekologicznej.
4521. Na „Obławę” / eka // Gw. - 2012, nr 48,
s. 10
4536. Warsztaty i casting / eka // Gw. - 2013,
nr 14, s. 7
Projekcja filmu.
4537. Warsztaty rysunku / eka // Gw. - 2013,
nr 12, s. 20
4522. Na drugą stronę / eka // Gw. - 2012, nr
16, s. 23
4538. Alicja w MOK / eka // Gw. - 2013, nr
23, s. 11
Pokaz filmu.
4523. Oscarowy pokaz / eka // Gw. - 2012, nr
12, s. 3
Projekt „Polska światłoczuła”.
4524. Zapraszają na andrzejki / eka // Gw. 2012, nr 28, s. 16
4539. Wokół Bonda / eka // Gw. - 2013, nr 2,
s. 11
Spotkanie z Michałem Grzesikiem.
4540. Zaczarowane domy / eka // Gw. - 2012,
nr 39, s. 15
Warsztaty sztuki ludowej.
4525. Bolek i Lolek / eka // Gw. - 2013, nr 25,
s. 11
4541. Koncert karnawałowy / eka // Gw. 2013, nr 6, s. 17
4526. Uwaga zmiana / eka // Gw. - 2012, nr 7,
s. 14
4542. Wieczór irlandzki / eka // Gw. - 2012, nr
11, s. 13
Wystawa „Śląskie. Zmiana”.
4527. Zapomniana melodia / eka // Gw. - 2013,
nr 7, s. 18
4543. Kurde Pologne / eka // Gw. - 2013, nr
45, s. 8
Kabaret pod Wyrwigroszem.
Pokaz klasyki kina przedwojennego.
4528. Casting dla muzyków / eka // Gw. 2012, nr 46, s. 16
Casting do zespołu Green Seaid.
4529. Sobota z rock and rollem / eka // Gw. 2012, nr 46, s. 3
4530. Wsparcie kultury / eka // Gw. - 2012, nr
51, s. 14
Szkolenie o źródłach finansowania projektów
kulturalnych.
4531. Perły starego kina / eka // Gw. - 2013, nr
4, s. 17
4532. Bilety na Babu Króla / eka // Gw. 2013, nr 5, s. 8
4533. Przegonić zimę / eka // Gw. - 2013, nr
12, s. 24
Powitanie wiosny.
4534. Pirackie historie / eka // Gw. - 2013, nr
33, s. 7
Zajęcia teatralno-ruchowe dla dzieci.
4544. Filmowo w MOK-u // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 3, s. 7
4545. Zabawa w rytmie rock’n’rolla / JO // Dz.
Zach. - 2012, nr 270, s. 7
4546. Przełamać landschaft / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 50, s. 16
Projekcja filmu „Obława”.
4547. Działo się w MOK-u / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 12, s. 4-5
4548. Projekcja w MOK-u / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 4, s. 7
4549. Działo się w MOK-u / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 3, s. 8
4550. Uroczyście w MOK-u / Alicja Kowaluk
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 6, s. 6
Dzień Matki.
4551. Co ciekawego z MOK-u / Alicja
Kowaluk // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr
10, s. 7
4535. Babu Król w MOK / eka // Gw. - 2013,
nr 3, s. 11
185
4552. MOK informuje / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 12, s. 4
4553. Aktywnie w MOK-u / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 2, s. 8
4554. Festiwal Big Bandów / Alicja Kowaluk
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 9, s. 8
4555. Perły starego kina / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 1, s. 5
4556. MOK informuje / Alicja Kowaluk ; fot.
Dariusz Zwardoń // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 11, s. 4
4557. XXI Finał WOŚP / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 1, s. 4
4558. Wystawa / Alicja Kowaluk // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 10, s. 5
Wernisaż wystawy pt. „Bliżej nieba”.
4559. Oferta MOK-u / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 9, s. 7
MOK, MBP i MOSiR w Miasteczku Śl.
4569. MOK dla dzieci // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 7, s. 8
4570. Mamy najlepszych w kraju tancerzy
rock’n’rolla! / Joanna Oreł // Dz. Zach. 23.11.2012, nr 274, dod. TG, s. 6
X Ogólnopolski Turniej Rock’n’Rolla.
4571. Pokaz kandydata do Oskara / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 64, dod. TG, nr 11, s. 6
4572. Uszyją regionalne lalki / SZEN // Dz.
Zach. - 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 6
Projekt „Zaczarowane domy Miasteczka”.
4573. Samoloty do ustrzelenia / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 11.10.2013, nr 238,
dod. TG, s. 4
Wystawa pt. „Bliżej nieba”.
4574. Szczęśliwi Bondów nie liczą / Jacek
Tarski // Gw. - 2013, nr 3, s. 11
Spotkanie z Michałem Grzesikiem.
4560. Modernizacje / Alicja Kowaluk // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 9, s. 5
4575. Dziatki dziadkom / Jacek Tarski // Gw. 2013, nr 5, s. 20
4561. Tanecznie w MOK-u / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 5, s. 5
4576. Wystawa w MOK-u / Patryk Tomiczek
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 2, s. 5
4562. Babski comber / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 3, s. 7
4577. Co słychać w MOK / Patryk Tomiczek //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 8, s. 5
4563. Ambitnie i rozrywkowo / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 1, s. 17
4578. W krainie czarów / Patryk Tomiczek //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 6, s. 10
Orkiestra dęta.
Widowisko muzyczne „Alicja w Krainie Czarów”.
4564. Lalki z gałganków / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 41, s. 20
4579. Z kulturą na Ty / Patryk Tomiczek //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 6, s. 10
4565. Bezpieczny nałóg / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 41, s. 9
Realizacja projektu „Małolaty z kulturą na ty”.
Wystawa „Bliżej nieba”.
4580. Logotyp MOK-u / Patryk Tomiczek //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 5, s. 8
4566. Julia i Daniel z pucharem / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 47, s. 10
4581. W skrócie // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 9, s. 2
Turniej Rock and Rolla.
4567. Porywający rock and roll / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 47, s. 17
4568. Minęły ferie // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2012, nr 2, s. 1
Przedszkole nr 1, SP nr 1 i 2, Gimnazjum, MOK,
MBP oraz XXXII Sesja Rady Miejskiej
w Miasteczku Śl.
4582. W skrócie / źródło: Alicja Kowaluk,
Danuta Stankiewicz, Aleksandra Ruda //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 4, s. 2, 6
MOK, MBP oraz Gimnazjum w Miasteczku Śl.
186
4583. W skrócie // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 7, s. 3
4598. Tak daleko od Europy / eka // Gw. 2012, nr 41, s. 19
MOK i Gimnazjum w Miasteczku Śl.
Wystawa fotografii Magdaleny Bosek.
4584. Wystawa gołębi // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 1, s. 4
4599. Kameralnie z orkiestrą / eka // Gw. 2012, nr 12, s. 15
Występ Piekarskiej Orkiestry Kameralnej.
zob. też 1782, 3364, 3365, 3367, 4117, 5651,
5652
12.2.1.7. Centrum Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie. Galeria „Mozaika”
4585. A jednak Dzień Kobiet // Kur. Radz. 2012, nr 2, s. 9
4586. „Arabeska” za nami // Kur. Radz. 2012, nr 6, s. 8
4587. Babcie i Dziadkowie świętowali // Kur.
Radz. - 2012, nr 1, s. 6
4600. Z przeglądu festiwal / eka // Gw. - 2012,
nr 47, s. 16
„Arabeska”.
4601. Mozaika zaprasza / eka // Gw. - 2012, nr
16, s. 10
Wystawa prac Wojciecha Sokolnickiego.
4602. Międzynarodowy i folklorystyczny / eka
// Gw. - 2012, nr 22, s. 12
Międzynarodowy Festiwal Par Folklorystycznych.
4603. Horror nocą / eka // Gw. - 2012, nr 43,
s. 10
4588. Buty nie do pary // Kur. Radz. - 2012, nr
5, s. 9
„Horrolinka”.
4589. Cudowny świat ciszy // Kur. Radz. 2013, nr 6, s. [8]
Występ „JuJu”.
4604. W duecie / eka // Gw. - 2012, nr 32, s. 2
Koncert zespołu „Cisza Jak Ta”.
4605. Młodzi panowie w Radzionkowie / eka //
Gw. - 2012, nr 39, s. 15
4590. Czar egzotycznych par // Kur. Radz. 2012, nr 2, s. 9
4606. Kartki / eka // Gw. - 2012, nr 46, s. 9
Festiwal Par Folklorystycznych.
Warsztaty plastyczne.
4591. Dwie połówki pomarańczy // Kur. Radz.
- 2012, nr 5, s. 8
4607. Maggi lepsze od Betonu / eka // Gw. 2012, nr 47, s. 17
4592. Czas na Morgensterna / eka // Gw. 2012, nr 11, s. 13
Wieczór z twórczością reżysera.
4593. Wielkie salsowanie / eka // Gw. - 2012,
nr 35, s. 11
Street Art Festival.
4594. Fotoszuflady / eka // Gw. - 2013, nr 24,
s. 13
Wystawa fotograficzna.
4595. „Jurki” dla pań / eka // Gw. - 2012, nr
10, s. 15
4596. Koncert noworoczny / eka // Gw. - 2012,
nr 1, s. 15
4597. Nagrody za śląskie szopki / eka // Gw. 2012, nr 6, s. 10
„Talentiada”.
4608. Cieszą oko i ucho / eka // Gw. - 2012, nr
47, s. 17
Wystawa kanarków.
4609. Publiczność przyzna nagrodę / eka //
Gw. - 2013, nr 50, s. 15
Konkurs Szopek Śląskich.
4610. Konkurs talentów / eka // Gw. - 2013, nr
49, s. 22
„Talentiada”.
4611. Koncert i wystawa / eka // Gw. - 2012,
nr 45, s. 13
„KKK, czyli krajobrazy, konie, kwiaty” oraz
występ zespołu Mały Śląsk.
4612. Konkurs talentów / eka // Gw. - 2012, nr
46, s. 18
187
„Talentiada”.
4613. Szopki ze śląskim akcentem / eka // Gw.
- 2013, nr 1, s. 17
4614. Świąteczny konkurs / eka // Gw. - 2012,
nr 50, s. 16
Szopki Śląskie.
4629. Gala z Księżniczką Czardasza / ŁK //
Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 3
4630. Łowcy w Karolince // Kur. Radz. - 2012,
nr 5, s. 8
4615. Festiwal talentu // Kur. Radz. - 2012, nr
6, s. 8
„Talentiada”.
4616. Horrolinka w Karolince // Kur. Radz. 2012, nr 5, s. 8-9
4617. Karolinka kino // Kur. Radz. - 2012, nr
5, s. 9
4618. Klimakterium... i już // Kur. Radz. 2012, nr 1, s. 7
4619. Kolędnicy z Żytomierza // Gw. - 2013,
nr 5, s. 8
4620. Koncert dla MAMY I TATY // Kur.
Radz. - 2012, nr 3, s. 9
4621. Nowe szaty Karolinki / Justyna Konik ;
rozm. Marek M. Magda // Kur. Radz. - 2013,
nr 4, s. 2
4622. Konkurs młodych talentów // Kur. Radz.
- 2013, nr 6, s. [8]
„Talentiada”.
4623. Dali na remont, ale mniej / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 28, s. 9
4624. Gwiazdy estrady zamiast teatru /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 16, s. 3
Odwołanie „Wiosny Teatralnej”.
4631.
Międzynarodowy
Festiwal
Par
Folklorystycznych // Kur. Radz. - 2012, nr 3,
s. 8
4632. MoCart w „Karolince” // Kur. Radz. 2012, nr 6, s. 9
4633. Nabór na zajęcia // Kur. Radz. - 2012, nr
4, s. 8
4634. Noworoczna „Księżniczka czardasza” //
Gw. - 2012, nr 51, s. 12
4635. Ognisko Patriotyczne // Kur. Radz. 2012, nr 3, s. 9
4636. Podsumowanie wakacji // Kur. Radz. 2012, nr 4, s. 8
4637. Remont sali widowiskowej // Kur. Radz.
- 2012, nr 4, s. 9
4638. Rozpoczął się remont sali widowiskowej
// Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. [1], 3
4639. Soyka w Radzionkowie // Kur. Radz. 2012, nr 2, s. 9
4640. Czekali długo i dostali część pieniędzy /
SZEN // Dz. Zach. - 13.07.2012, nr 162, dod.
TG, s. 3
Remont sali widowiskowej.
4625. Remont wart miliony złotych / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 44, s. 18
4626. Radzionków zyska nowoczesną salę /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 33, s. 7
Remont sali widowiskowej.
4627. Roztańczona Arabeska /
Kulińska // Gw. - 2012, nr 49, s. 16
4628. Kulturalne wydarzenia w nowym
anturażu // Dz. Zach. - 20.09.2013, nr 220,
dod. TG, s. 5
Elżbieta
4641. „Karolinka” w Radzionkowie. Rok bez
wielkich wydarzeń / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 09.08.2013, nr 185, dod. TG, s. 4
4642. Turniej szachowy „Benjamin 2013” //
Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 13
4643. Uroczysty koncert // Kur. Radz. - 2012,
nr 6, s. 9
4644. Uroki Jury // Kur. Radz. - 2013, nr 4,
s. 8
188
4645. XXVI Konkurs Szopek Śląskich
rozstrzygnięty // Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 7
4660. Trzy konkursy / esp // Gw. - 2013, nr 48,
s. 19
4646. Zapraszamy do kina // Kur. Radz. 2012, nr 3, s. 9
4661. Kolędowy festiwal / esp // Gw. - 2013,
nr 52, s. 17
Festiwal Kolęd i Pastorałek.
4647. Zapraszamy do kina // Kur. Radz. 2012, nr 2, s. 8
zob. też 1913, 1933, 2097
12.2.1.8. Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Tąpkowicach
4662. Ptasi mistrzowie / esp // Gw. - 2013, nr
51, s. 15
Wystawa gołębi.
4663. Przy świecach / esp // Gw. - 2013, nr 2,
s. 11
Wieczór kolędowy.
4648. Wyniki / esp // Gw. - 2012, nr 25, s. 21
Konkursy.
4664. Spotkanie z pisarką / esp // Gw. - 2013,
nr 42, s. 15
4649. Z Czerepachem / esp // Gw. - 2012, nr 8,
s. 9
Renata Piątkowska w Tąpkowicach.
Spotkanie z Arturem Barcisiem.
4650. Wakacje w obiektywie / esp // Gw. 2012, nr 28, s. 2
4651. Rozśpiewani / esp // Gw. - 2012, nr 17,
s. 20
Festiwal Piosenki Ekologicznej.
4665. Z Mikołajem / esp // Gw. - 2012, nr 49,
s. 10
4666. Puchar BiOK-u / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2012, nr 21, s. 26
4667. Ile kręgów ma żyrafa? / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 46, s. 9
Spotkanie z Jarosławem Kretem.
4652. Wielkanocnie / esp // Gw. - 2012, nr 12,
s. 11
Konkurs na kartkę, palmę lub baranka.
4668. Maszkety roztomajte /
Kochel // Gw. - 2012, nr 44, s. 14
Agnieszka
Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”.
4653. Afrykański bal w bibliotece / esp // Gw.
- 2013, nr 21, s. 20
4654. Roztańczeni / esp // Gw. - 2012, nr 20,
s. 11
4669. Grafika spod żelazka / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2013, nr 14, s. 11
Warsztaty „Kolorowe inspiracje”.
VIII Gala Taneczna.
4670. Pozytywnie nakręcony / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 10, s. 10
4655. Mamy i strażacy / esp // Gw. - 2012, nr
20, s. 19
Spotkanie z Arturem Barcisiem.
Konkursy.
4671. Zakłady z Panem Doktorem / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 21, s. 8
4656. Konkursy / esp // Gw. - 2012, nr 48,
s. 15
Spotkanie z Beatą Ostrowicką.
4657. Kolędy na scenie / esp // Gw. - 2013, nr
1, s. 19
Festiwal Kolęd i Pastorałek.
4658. Występy i nagrody / esp // Gw. - 2013,
nr 4, s. 18
Kolędowy wieczór przy świecach.
4672. „Maszkety na roztomajte gościny” //
Gw. - 2012, nr 48, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
Konkurs potraw regionalnych.
4673. Dziecięca akademia i „Sylwester Bis” /
SZEN // Dz. Zach. - 11.01.2013, nr 9, dod. TG,
s. 8
BiOK w Tąpkowicach i GBP w Świerklańcu.
4659. Z filcu / esp // Gw. - 2013, nr 12, s. 13
189
12.2.1.9. Gminny Ośrodek Kultury
w Tworogu
4690. Taneczne życzenia // TWG Kurier. 2013, nr 58, s. 8-9
Obchody Dnia Babci i Dziadka.
4674. Lifting GOK-u / aj // Gw. - 2013, nr 26,
s. 10
4675. Babiniec / aj // Gw. - 2013, nr 17/18,
s. 12
4691. Wakacje z GOK! // TWG Kurier. - 2013,
nr 64, s. 8
zob. też 2485, 5200, 5223
4676. Babiniec 2012! // TWG Kurier. - 2012,
nr 48, s. 13
12.2.1.10. Gminny Ośrodek Kultury
w Świerklańcu
4677. Baby rządzą! // TWG Kurier. - 2013, nr
61, s. 8
Babiniec 2013.
4692. Mniej pieniędzy, ale bez nędzy /
Ryszard Bednarczyk // Śląsk. - 2013, nr 4,
s. 28-29
4678. Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury //
TWG Kurier. - 2012, nr 47, s. 9-10
4693. Co słychać w GOK-u? // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, kwiecień, s. 4
4679. Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury //
TWG Kurier. - 2012, nr 53, s. 10
4694. Maraton i satysfakcja / eka // Gw. 2012, nr 51, s. 12
4680. GOK tańczy i rysuje // TWG Kurier. 2013, nr 66, s. 15, 16
4681. Albo remont, albo imprezy / Alicja
Jurasz // Gw. - 2013, nr 5, s. 8
4682. Nowa świetlica / K // Gw. - 2012, nr 6,
s. 3
Warsztaty z robótek ręcznych.
4695. Zrób lampion / eka // Gw. - 2013, nr 47,
s. 20
4696. Gminny Ośrodek Kultury // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, grudzień, s. 5
Połomia.
4697. Nagrody za śpiew i wizerunek / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 44, s. 13
4683. Magiczny wieczór z seniorami // TWG
Kurier. - 2013, nr 67, s. 14
4698. Jajka formowane cukrem / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 14, s. 14
Andrzejki dla słuchaczy Akademii Seniora.
Zajączkowe spotkanie.
4684. Nowe oblicze Gminnego Ośrodka
Kultury w Tworogu // TWG Kurier. - 2013, nr
63, s. 8
4699. Lampion z pomocą / mir // Gw. - 2013,
nr 49, s. 23
4685. Otwarcie Świetlicy w Połomii // TWG
Kurier. - 2012, nr 47, s. 8-9
4686. Pieniądze dla GOK-u // TWG Kurier. 2012, nr 52, s. 12
4687. Rys historyczny Gminnego Ośrodka
Kultury w Tworogu // TWG Kurier. - 2013, nr
60, s. 6-7
4688. Scrapbooking na święta // TWG Kurier.
- 2013, nr 67, s. 9
4689. Sprawozdanie GOK // TWG Kurier. 2013, nr 58, s. 4
4700. Gminny Ośrodek Kultury / Barbara Miś
// Inf. Gminy Świerklaniec. - 2012, lipiec, s. 6
4701. Z działalności GOK / Barbara Miś // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, grudzień, s. 4
4702. Gminny Ośrodek Kultury / Barbara Miś
// Inf. Gminy Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 5
4703. Świąteczne jajko / mm // Gw. - 2012, nr
12, s. 11
Konkurs wielkanocny.
4704. Decoupage / mm // Gw. - 2012, nr 11,
s. 2
190
12.2.1.11. Inne
Konkurs „Czytanie jest THE BEST” w Strzybnicy.
4705. Świetlica po remoncie / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 32, s. 12
4717. Sztuka w bibliotece / esp // Gw. - 2012,
nr 22, s. 14
Miedary.
Konkurs „Książka jest sztuką”.
4706. Mikołeska się zmienia / K // Gw. - 2012,
nr 1, s. 9
4718. Tanie książki / esp // Gw. - 2012, nr 40,
s. 11
Remont świetlicy.
4719. Portrety / esp // Gw. - 2012, nr 51, s. 14
4707. Jedna strona - wiele imprez / Sebastian
Szeliga i Serafin Liszka // Wieść z Gminy. 2012, nr 1, s. 4
Konkurs „Portret św. Mikołaja”.
Gminna Świetlica w Wieszowie.
4720. Konkursy / esp // Gw. - 2013, nr 19,
s. 15
4708. Wystawa pamiątek // Wieść z Gminy. 2013, nr 4, s. 5
4721. Sztuka dotyku / esp // Gw. - 2013, nr 41,
s. 9
Gminna Świetlica w Ziemięcicach.
Wystawa prac członków PZN.
zob. też 4102
4722. O wakacjach / esp // Gw. - 2012, nr 30,
s. 16
Konkurs „Moje rodzinne wakacje”.
12.2.2. Biblioteki
12.2.2.1. Miejska Biblioteka Publiczna
w Tarnowskich Górach.
Galeria „Antresola”
4723. Plakaty the best / esp // Gw. - 2012, nr
20, s. 18
4709. Lepiły w glinie / ad // Gw. - 2013, nr 35,
s. 23
4724. Zasłużona dla Kultury Polskiej / K //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 13
Warsztaty ceramiczne.
Dyrektor MBP.
4710. Z Czubaszek / aj // Gw. - 2012, nr 37,
s. 26
4725. Co chlapnę, to afera / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2012, nr 39, s. 14
Spotkanie autorskie.
Spotkanie z Marią Czubaszek.
4711. Klub czytelniczek / ap // Gw. - 2013, nr
12, s. 13
4726. Konkurs w bibliotece // Dz. Zach. 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. 2
Wystawa pokonkursowa.
„Książka jest sztuką”.
4712. Bajki na ulicy Se-Zamkowej // Gw. 2012, nr 39, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
4713. Centrum // Dz. Zach. - 29.06.2012, nr
150, dod. TG, s. 2
Pierwsze miejsce
aktywności.
w
agregatowym
indeksie
4714. Centrum // Dz. Zach. - 31.05.2013, nr
125, dod. TG, s. 2
Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej dla
dyrektora MBP.
4715. Sztuka w bibliotece / esp // Gw. - 2012,
nr 13, s. 23
Konkurs „Książka jest sztuką”.
4716. The best / esp // Gw. - 2012, nr 9, s. 3
4727. Książka jest sztuką // Gw. - 2012, nr 22,
s. 9
4728. Pisanie i sposób na nudę / Hanna
Maciołek // Gw. - 2012, nr 22, s. 20
Konkurs literacki w Strzybnicy.
4729. Grupa Plastyczna „Inspiracje” kwiecień
2013. Wystawa obrazów w Bibliotece
Miejskiej w Tarnowskich Górach / Jadwiga
Mika // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6,
s. 15-16
4730. Dżungla, dżungla / mir // Gw. - 2012, nr
26, s. 26
Wakacyjny Piknik dla Dzieci.
191
4731. Czworonożny przyjaciel / mm // Gw. 2012, nr 12, s. 19
4743. Inne bajki / aj // Gw. - 2013, nr 45, s. 12
Grzegorz Kasdepke w Krupskim Młynie.
„Dzień Psa” na Osadzie Jana.
4732. Tarnogórzanie czytają szwedzkie
kryminały / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 40,
dod. TG, nr 7, s. 4
4733. Czytają i dyskutują / SZEN // Dz. Zach.
- 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 8
DKK przy MBP w Tarnowskich Górach i GBP
w Świerklańcu.
4744. Spotkanie z pisarką / aj // Gw. - 2012, nr
44, s. 16
Barbara Kosmowska w Krupskim Młynie.
4745. Bez wulgaryzmów / aj // Gw. - 2012, nr
14, s. 20
Konkurs w GBP w Krupskim Młynie.
4746. Aktywność GBP w Zbrosławicach //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 4, s. 6
zob. też 1754
12.2.2.2. Biblioteka pedagogiczna
4747. Gminna Wystawa Koron Żniwnych / AP
// Wieść z Gminy. - 2012, nr 8, s. 1, 4
GBP w Zbrosławicach.
4734. Bajki i bookcrossing / esp // Gw. - 2012,
nr 21, s. 19
12.2.2.3. Biblioteki w powiecie
4735. Kiermasz świąteczny / aj // Gw. - 2012,
nr 49, s. 10
4748. Biblioteka // Inf. Gminy Świerklaniec. 2013, lipiec, s. 5
Spotkania
autorskie
w Świerklańcu.
i
zajęcia
w
GBP
GBP w Zbrosławicach.
4749. Biblioteka czeka na czytelników // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2012, lipiec, s. 3
4736. Z biblioteki na rower / aj, mm // Gw. 2012, nr 18/19, s. 23
4750. Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych
// TWG Kurier. - 2013, nr 62, s. 9
Akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” w Świerklańcu
i Tworogu.
4737. O Jerzym Plucie / aj // Gw. - 2012, nr
28, s. 18
Wystawa w Łubiu.
4738. Superniania w bibliotece / aj // Gw. 2013, nr 12, s. 23
GBP w Zbrosławicach.
4739. Misie z metryką / aj // Gw. - 2013, nr 49,
s. 9
GBP w Krupskim Młynie.
4740. O przekleństwach / aj // Gw. - 2012, nr
21, s. 13
Konkurs „Kto przeklina, tego wina” w Krupskim
Młynie.
4741. Dla seniorów, dla juniorów / aj // Gw. 2013, nr 38, s. 12
GBP w Zbrosławicach.
Małgorzaty Brol
4751. Czary mary, wosku lanie, co ma stać się,
niech się stanie // TWG Kurier. - 2012, nr 56,
s. 10-11
Andrzejki w bibliotece w Boruszowicach i ZS-P
w Wojsce.
4752. Dzień Dziecka z filmem // TWG Kurier.
- 2013, nr 62, s. 10
Biblioteka w Boruszowicach.
4753. Brat dziadka i inni krewni / eka // Gw. 2012, nr 15, s. 23
Tydzień z internetem w Radzionkowie.
4754. Cyfrowi latarnicy / eka // Gw. - 2013, nr
9, s. 11
GBP w Świerklańcu.
4755. Myśląc słowami i obrazami / eka // Gw.
- 2012, nr 24, s. 22
Spotkanie z Anną Onichimowską w Radzionkowie.
4742. Od kwiatów do lipy / aj // Gw. - 2013, nr
47, s. 20
Promocja książki
w Kaletach.
GBP w Tworogu.
w MBP
4756. Walentynkowe dedykacje / eka // Gw. 2013, nr 4, s. 21
MBP w Radzionkowie.
192
4757. Mali-Ciekawi / eka // Gw. - 2013, nr 2,
s. 11
4771. Nie tylko do pisania / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 28, s. 16
GBP w Świerklańcu.
Wystawa długopisów w Krupskim Młynie.
4758. Dzień z artystą / eka // Gw. - 2013, nr
22, s. 11
4772. ADHD w rękach / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 9, s. 19
Biblioteka w Nakle Śl.
Wystawa prac Aleksandry Światły w Krupskim
Młynie.
4759. Na wysokim niebie / eka // Gw. - 2013,
nr 44, s. 18
Spotkanie z Danutą Awolusi w Świerklańcu.
4773. Pić ze smakiem / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 41, s. 14
Wystawa filiżanek w Krupskim Młynie.
4760. Ktokolwiek wie / eka // Gw. - 2013, nr
23, s. 9
Konkurs w Radzionkowie.
4761. Dzień z artystą / eka // Gw. - 2013, nr
21, s. 16
4774. Ślubny wehikuł czasu / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 26, s. 15
Wystawa wieńcząca projekt GBP w Krupskim
Młynie „Ach co to był za ślub”.
Spotkanie poetycko-muzyczne w Nakle Śl.
4775. Budziki nie do budzenia / Alicja Jurasz
// Gw. - 2012, nr 16, s. 16
4762. Zasadź drzewo w internecie / eka // Gw.
- 2012, nr 12, s. 15
Wystawa w GBP w Krupskim Młynie.
MBP w Radzionkowie.
4776. Mozaika twarzy / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 21, s. 17
4763. Lutczyn w Nakle / eka // Gw. - 2013, nr
23, s. 16
Wystawa prac Grażyny Pęcherskiej w GBP
w Krupskim Młynie.
4764. Biblioteka zaprasza / eka // Gw. - 2012,
nr 42, s. 14
4777. W bibliotece / K // Gw. - 2013, nr 4,
s. 13
„Dzień z czekoladą” w Świerklańcu.
GBP w Zbrosławicach.
4765. Fredro czytany // Now. Ziel. Gm. - 2013,
nr 22, s. 5
4778. Edukacja przez bajkę / K // Gw. - 2012,
nr 43, s. 9
Narodowe Czytanie w GBP i SP w Krupskim
Młynie.
4766. Gminna Biblioteka Publiczna // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, marzec, s. 21
Świerklaniec.
4767. Halloweenowe strachy w bibliotece //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 8, s. 4
Spotkanie z Aleksandrą Rogalą w Zbrosławicach.
4779. Pojemna biblioteka / K // Gw. - 2013, nr
11, s. 17
GBP w Zbrosławicach.
4780. Najpiękniejsze pisanki / K // Gw. - 2013,
nr 14, s. 18
GBP w Zbrosławicach.
GBP w Zbrosławicach.
4768. O krioterapii / hm // Gw. - 2013, nr 41,
s. 11
GBP w Zbrosławicach.
4769. ... i Przebudzenie // Wieść z Gminy. 2013, nr 7, s. 4
Koncert w CUP w Zbrosławicach.
4770. Informacje z biblioteki // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2012, kwiecień, s. 6
4781. Noc z Andersenem / K // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 20
GBP w Zbrosławicach.
4782. Nie tylko książki / K // Gw. - 2013, nr
28, s. 16
GBP w Zbrosławicach.
4783. Wójtowie śpiewają gospel / K // Gw. 2013, nr 45, s. 12
Występ chóru „Przebudzenie”.
193
4784. Cuda ze zboża / K, aj // Gw. - 2012, nr
40, s. 15
Wystawa poświęcona Jerzemu Plucie w bibliotece
w Łubiu.
GBP w Zbrosławicach.
4785. Ferie z biblioteką / K // Gw. - 2013, nr
10, s. 19
4797. Bakcyl Orientu / Marek M. Magda //
Gw. - 2012, nr 18/19, s. 24
Spotkanie z Tanyą Valko w Nakle Śl.
Łubie.
4786. Wystawa jak dożynki / K // Gw. - 2013,
nr 39, s. 13
Gminna Wystawa Koron Dożynkowych w GBP
w Zbrosławicach.
4787. Na Wielkanoc / K // Gw. - 2012, nr 13,
s. 12
4798. O poezji / Marek M. Magda // Gw. 2012, nr 9, s. 18
Spotkanie z Anną Dudek w Nakle Śl.
4799. „Zanurzeni” w angielskim / Magda,
Marek M. // Gw. - 2012, nr 1, s. 20
GBP w Świerklańcu.
Konkurs w GBP w Zbrosławicach.
4800. Zbrosławice / MANO // Dz. Zach. 19.04.2013, nr 92, dod. TG, s. 2
4788. Kolejne korzyści z Programu Rozwoju
Bibliotek / Renata Kościelny // TWG Kurier. 2012, nr 55, s. 9
GBP w Zbrosławicach.
GBP w Tworogu.
4789. Z wizytą w Morawach / Renata
Kościelny // TWG Kurier. - 2012, nr 55, s. 9
4801. Papież z rumiankiem / mm // Gw. 2012, nr 16, s. 20
Spotkanie z Aleksandrą Rogalą w Świerklańcu
i Nakle Śl.
Wyjazd bibliotekarzy z powiatu do Vitkova.
4802. Rowerem przez Świerklaniec / mm //
Gw. - 2012, nr 21, s. 21
4790.
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Tworogu - historia / Renata Kościelny //
TWG Kurier. - 2013, nr 59, s. 11
Akcja „Odjazdowy Bibliotekarz”.
4791. Porcelana z dawych lat / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 1, s. 13
GBP w Świerklańcu.
Spotkanie z Ireną i Romanem Gatysami w Nakle
Śl.
4792. Debiut niepokorny / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 46, s. 11
Danuta Awolusi w Świerklańcu.
Arkadiuszem
4804. Andersen nocą / mm // Gw. - 2012, nr
13, s. 12
GBP w Świerklańcu.
4805. Urodziny Andersena / mm // Gw. - 2012,
nr 15, s. 20
GBP w Świerklańcu.
4793. Pan Samochodzik i... / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2013, nr 40, s. 13
Spotkanie
z
w Świerklańcu.
4803. Euro w bibliotece / mm // Gw. - 2012, nr
12, s. 9
Niemirskim
4794. Promocja tomiku poezji Małgorzaty Brol
pt. „Cztery pory roku moich westchnień” /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 10, s. 9
MBP w Kaletach.
4795. Lalki dla Elizy // TWG Kurier. - 2013,
nr 66, s. 12
Charytatywna akcja w bibliotece w Boruszowicach.
4796. Łubianin - wielki pisarz małych form //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 5, s. 7
4806. Z Rijadu do Nakła / mm // Gw. - 2012,
nr 15, s. 21
Spotkanie z Tanyą Valko.
4807. Zajęcia wakacyjne w GBP / A. Nalepa //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 5, s. 6
GBP w Zbrosławicach.
4808. Z życia placówek oświatowych... oraz
inne lokalne wydarzenia / Anita Nalepa [i in.]
// Wieść z Gminy. - 2013, nr 2, s. 6
Gmina Zbrosławice.
4809. Nasza aktywna biblioteka // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2013, nr 3, s. 6
194
Projekty MBP w Miasteczku Śl. w ramach
„Programu Rozwoju Bibliotek”.
4810. Niespasowani o bajkowym debiucie //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 3, s. 4
Miasteczko Śl.
4822. Wieści z Biblioteki / Aleksandra Ruda //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 11, s. 8
Miasteczko Śl.
CUP w Zbrosławicach.
4811. Nowe logo Gminnej Biblioteki
Publicznej // Wieść z Gminy. - 2013, nr 6, s. 7
4823. Maj w Bibliotece / Aleksandra Ruda //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 6, s. 8
Miasteczko Śl.
Zbrosławice.
4812. Pasowani na czytelnika // TWG Kurier. 2013, nr 63, s. 8
4824. Granty w bibliotece / Aleksandra Ruda //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 8, s. 1, 8
Miasteczko Śl.
GBP w Tworogu.
4813. Prezent dla Elizy // TWG Kurier. - 2013,
nr 67, s. 12
Charytatywna akcja w bibliotece w Boruszowicach.
4814. Program Rozwoju Bibliotek // Wieści
z Miast. Ratusza. - 2012, nr 1, s. 1
MBP w Miasteczku Śl.
4825. Współpartnerska wizyta / Aleksandra
Ruda // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 10,
s. 5, 8
Odwiedziny pracowników MBP w Kaletach i
w Miasteczku Śl. w bibliotekach w Czechach.
4826. Srebrni Surferzy / Aleksandra Ruda //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 10, s. 7
Szkolenia w MBP w Miasteczku Śl.
4815. Sukces świerklanieckiej biblioteki /
Hanna Przybyła // Inf. Gminy Świerklaniec. 2012, grudzień, s. 3
4816. Prelekcja w bibliotece / Aleksandra
Ruda // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 2,
s. 2
Projekt „Edukacja zdrowotna z bibliotece pielęgniarstwo dla zdrowia i społeczności lokalnej”
w Miasteczku Śl.
4817. Żółw Franklin w przedszkolach /
Aleksandra Ruda // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 4, s. 4
Spotkania zorg. przez MBP w Miasteczku Śl.
4818. Noc z duchami / Aleksandra Ruda //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 6, s. 10
Projekt „Tam na Śląsku jest miasteczko” w MBP
w Miasteczku Śl.
4819. Tydzień Śląski w Bibliotece /
Aleksandra Ruda // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 5, s. 5
MBP w Miasteczku Śląskim.
4820. Goście biblioteki / Aleksandra Ruda //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 12, s. 5
4827. Dzień Bibliotekarza / Aleksandra Ruda,
Ewelina Rutkowska // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2013, nr 6, s. 12
MBP w Miasteczku Śl.
4828. Wakacje w bibliotece / Aleksandra Ruda
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 9, s. 5
Miasteczko Śl.
4829. Rymy według Drabika // TWG Kurier. 2013, nr 66, s. 7
GBP w Tworogu.
4830. Festiwal piosenki ekologicznej /
Katarzyna Sosada // Wieść z Gminy. - 2013, nr
3, s. 5
Zbrosławice.
4831. Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 23, s. 7
GBP w Krupskim Młynie.
4832. Bo bibliotekarz nie powinien piec
kiełbasek / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 28,
dod. TG, nr 5, s. 5
MBP w Kaletach.
Spotkania autorskie w Miasteczku Śl.
4833. Tydzień Bibliotek // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 5, s. 3
4821. Podsumowanie w Bibliotece /
Aleksandra Ruda // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 2, s. 3
Miasteczko Śl.
195
4834. Tydzień Bibliotek w gminie Tworóg //
TWG Kurier. - 2012, nr 51, s. 9-10
4845. Wieści z Biblioteki Miejskiej / Marcin
Walczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
3, s. 9
4835. V edycja „Jesiennych wieczorów
z poezją” // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
12, s. 9
Kalety.
Spotkanie z Laurencją Wons w MBP w Kaletach.
4836. W bibliotece // Inf. Gminy Świerklaniec.
- 2013, grudzień, s. 4
4846
Wieczór z poezją // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 11, s. 7
MBP w Miasteczku Śl.
Świerklaniec.
4847. Grzesiek & Czyżewski w CUP / WK //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 3, s. 5
4837. W skrócie // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 9, s. 2
Zbrosławice.
MBP w Miasteczku Śl.
4848. Wypróbuj serwis biblioteczny! // TWG
Kurier. - 2013, nr 57, s. 6
4838. Małgorzata Brol z wizytą w Miasteczku
Śląskim / Marcin Walczak // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 12, s. 9
Katalog rozproszony powiatu tarnogórskiego.
MBP w Miasteczku Śl.
4849. Za nami ferie... // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 3, s. 5
MBP i MOSiR w Miasteczku Śl.
4839. Warsztaty Bibliotekarzy w Republice
Czeskiej / Marcin Walczak // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 10, s. 8-9
Wyjazd bibliotekarzy z bibliotek szkolnych
i publicznych powiatu tarnogórskiego w ramach
współpracy miast Kalety i Vitkov.
4840. Tydzień Bibliotek w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. prof. Henryka Borka
w Kaletach / Marcin Walczak // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. 9
4841. Promocja tomiku poezji pani Anny
Dudek pt. „Bałagan w głowie” / Marcin
Walczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
11, s. 11-12
MBP w Kaletach.
4842. Promocja powieści Małgorzaty Brol
„Lipa - drzewo mojego życia” / Marcin
Walczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
11, s. 13
MBP w Kaletach.
4843. Promocja tomiku poezji Laurencji Wons
pt. „Jestem, ciągle jestem...” / Marcin Walczak
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 15
MBP w Kaletach.
4844. Tydzień Bibliotek maj 2013 / Marcin
Walczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
6, s. 14-15
4850. Remont i warsztaty / Halina Zgoda //
Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 10
MBP w Radzionkowie.
zob. też 3248, 3337, 3364, 3372, 3541, 3616,
3669, 3671, 3672, 3821, 4404, 4568, 4581,
4582, 4673, 4733
12.2.2.4. Biblioteki szkolne
4851. Wystawa starej książki / mm // Kur.
Radz. - 2012, nr 6, s. 5
SP nr 2 w Radzionkowie.
zob. też 4839
12.2.3. Muzeum w Tarnowskich Górach
4852. Bawili się grafiką / aj // Gw. - 2013, nr
19, s. 10
4853.
Multimedialnie
w
Muzeum
w Tarnowskich Górach / Be-Ka // Mont.
Tarnov. - 2013, nr 63, s. 3
4854. Akademia już czeka / Kinga Cichoń //
Dz. Zach. - 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 6
4855. Wyróżnieni / esp // Gw. - 2013, nr 24,
s. 20
Wydarzenie muzealne roku 2012.
Kalety.
4856. O Katyniu / esp // Gw. - 2012, nr 15,
s. 21
196
Konferencja „Już wolno mówić...”
4857. Kościół a dyktatura / esp // Gw. - 2013,
nr 8, s. 3
Panel dyskusyjny.
4870. Nowości wydawnicze Muzeum // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 54, s. 2
„Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach. Tom
3”, „Broń biała w zbiorach śląskich”, „W jedności
siła. Historia i tradycje bractw strzeleckich
z terenów województw śląskiego i opolskiego”.
4858. O haźlach / esp // Gw. - 2012, nr 11, s. 2
Spotkanie „Kaj krol piechty łazioł...”
4859. Zabawa w Muzeum i miejska gra / esp //
Gw. - 2013, nr 26, s. 13
Świętojańska Noc Muzealna.
4871. Sobieski nawiedzi muzeum / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 36, s. 11
4872. Deszczowa noc / Agnieszka Reczkin //
Gw. - 2013, nr 27, s. 10
Świętojańska Noc Muzealna.
4860. Jak się kiedyś żyło? / esp // Gw. - 2013,
nr 39, s. 12
Warsztaty „Historia Zwykłego Człowieka. Życie
codzienne w Europie w XVI-XIX wieku”.
4861. Haziel wyparł chlew / Agnieszka Kochel
// Gw. - 2012, nr 12, s. 7
Spotkanie „Kaj krol piechty łazioł...”
4862. Konserwacja na medal / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 22, s. 8
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za
Wydarzenie Muzealne.
4873. Marynarz z bębenkiem / Agieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 45, s. 11
Spotkanie z Januszem Milewskim.
4874. Rok 2013 będzie bardzo ważny dla
odkrywania naszej historii // Dz. Zach. 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 4
Film, konferencja i wystawa poświęcona obozowi
pracy w Lasowicach.
4875. Walczy o szczegóły / Anna Smol // Gw.
- 2013, nr 39, s. 12
Spotkanie z Jackiem Dąbalem.
4863. Cenne skarby Muzeum / Zofia
Krzykowska // Mont. Tarnov. - 2012, nr 57,
s. 3-4
4876. Remont w muzeum / SZEN // Dz. Zach.
- 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 5
4864. Ku pamięci / Marek M. Magda // Gw. 2012, nr 6, s. 11
4877. Szołtysek opowie o... haźlach / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 64, dod. TG, nr 11, s. 6
Sesja z okazji Dnia Pamięci Górnośląskiej.
4865. Pożegnanie z ustępami / mir // Gw. 2012, nr 17, s. 3
Świętojańska Noc Muzealna.
4866. Bo tekst był za długi / mir // Gw. - 2013,
nr 39, s. 12
„Spotkanie dwóch kochających dusz”.
4867. Toalety adieu / mir // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 16
Świętojańska Noc Muzealna.
4868. Fantazja pięknie malowana / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 39, s. 17
Wystawa „Motywy mitologii greckiej i rzymskiej
w sztuce”.
4869. Z dziejów miejsc ustronnych / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 7, s. 10
4878. W muzeum dowiesz się, jak dbano
o higienę / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 52,
dod. TG, nr 9, s. 9
4879. Mitologia w muzeum / SZEN // Dz.
Zach. - 21.09.2012, nr 221, dod. TG, s. 8
4880. Pracownicy tarnogórskiego muzeum
urządzili swojski haziel i elegancką toaletę
mieszczańską / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr
41, s. 7
4881. Wystawa o obozie / SZEN // Dz. Zach. 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 5
4882. Nocniki się spodobały / SZEN // Dz.
Zach. - 31.05.2013, nr 125, dod. TG, s. 7
Wyróżnienie marszałka województwa śląskiego dla
Muzeum w Tarnowskich Górach i Instytutu
Tarnogórskiego i Muzeum.
197
4883. Wystawa / SZEN // Dz. Zach. 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 7
4884. Warsztaty w muzeum / SZEN // Dz.
Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 8
4885. Walczyli o wolną Polskę / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 08.03.2013, nr 57,
dod. TG, s. 4
Sesja naukowa o Żołnierzach Wyklętych.
4886. W muzeum przypominali tragedię
tarnogórską / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 01.02.2013, nr 27, dod. TG, s. 4
Film poświęcony obozowi pracy w Lasowicach.
4887. Multimedialna wystawa / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 09.08.2013, nr 185,
dod. TG, s. 8
4888. Trzymiesięczny remont, a później duża
wystawa // Dz. Zach. - 22.06.2012, nr 144,
dod. TG, s. 13
4889. Zapraszamy na Noc Świętojańską //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 62, s. 7
zob. też 4231, 4315
12.2.4. Muzeum Chleba, Szkoły
i Ciekawostek w Radzionkowie
4890. Betlejem w Rojcy / Hanna Kampa // Gw.
- 2013, nr 23, s. 14
4891. Muzeum Chleba nagrodzone / ŁK //
Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 10
zob. też 1886
12.2.5. Instytut Tarnogórski i Muzeum.
Galeria „Nos”
4896. Przez mroki Tarnowskich Gór / Marek
M. Magda // Gw. - 2012, nr 11, s. 20
Wystawa „Przez mroki dziejów” z okazji wydania
„Złotej Księgi Tarnowskich Gór”.
zob. też 4882, 5216
12.2.6. Centrum Kultury Śląskiej
w Nakle Śląskim
4897. Będzie nowa instytucja // Dz. Zach. 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 2
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śl.
4898. Centrum Kultury Śląskiej - wystawy,
koncerty, konferencje // Dz. Zach. 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 11
4899. Centrum Kultury Śląskiej - wystawy,
koncety, konferencje // Gw. - 2012, nr 51, dod.
Z Życia Powiatu, s. 17
4900. Kto dyrektorem? / eka // Gw. - 2012, nr
48, s. 3
4901. Miller w zamku / eka // Gw. - 2013, nr
15, s. 9
4902. Dyrektor wybrany / eka // Gw. - 2012, nr
49, s. 2
Konkurs „Marka Śląskie”.
4903. Dzieła Weissa w Nakle / eka // Gw. 2013, nr 32, s. 18
4892. Piękno regionu / mm // Kur. Radz. 2013, nr 6, s. 4
4904. Za mundurem / eka // Gw. - 2013, nr 50,
s. 20
Seminarium dla nauczycieli pt. „Edukacja
regionalna
w
Muzeum
Chleba,
Szkoły
i Ciekawostek w Radzionkowie - przykład dobrej
praktyki”.
4905. Na żywo i w kalendarzu / eka // Dz.
Zach. - 2013, nr 47, s. 20
4893. Audyt w muzeum / mm // Kur. Radz. 2013, nr 1, s. 4
4906. Mundury, czapki, historia / eka // Gw. 2013, nr 52, s. 13
4894. Odwiedź Muzeum Chleba // Gw. - 2012,
nr 39, s. 10
4895. Działo się, oj działo! / PM // Kur. Radz.
- 2013, nr 3, s. 5
Promocja kalendarza.
Wystawa „Za mundurem...”
4907. Przygoda z filatelistyką / eka // Gw. 2013, nr 25, s. 15
Wystawa zbiorów Mariana Brońca.
„Rozmowy o Śląsku”.
198
4908. Powiat a polis / esp // Gw. - 2013, nr 37,
s. 10
Klub debaty „Pochwała inteligencji na Górnym
Śląsku”.
4909. Film o układzie / esp // Gw. - 2013, nr
50, s. 12
Film
„Układ zamknięty”
z Ryszardem Bugajskim.
oraz
4922. Czym zilustrować kalendarz, czyli akty
i śląscy artyści / Dorota Niećko // Dz. Zach. 2013, nr 273, s. 5
4923. Nowa wystawa CKŚ // Dz. Zach. 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 8
Wernisaż wystawy Mariana Brońca.
spotkanie
4910. Finisaż wystawy // Dz. Zach. 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 2
Wystawa pt. „Wojciech Weiss - młodopolskie
rysunki i plakaty”.
4911. Jerzy Stępień w CKŚ // Dz. Zach. 06.09.2013, nr 208, dod. TG, s. 8
4912. Twórcy kultury naszego regionu
twarzami nowego kalendarza Centrum Kultury
Śląskiej / JOL, KS // Dz. Zach. - 2013, nr 274,
s. 9
4924. Oficjalnie otwarte / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2013, nr 23, s. 11
4925. Oto kalendarze z naszego powiatu na
2014 rok. Zobacz, co wydają // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 6
Kalendarz CKŚ, PHU Olmet i Fundacji „Świadomi
Rodzice”.
4926. Pałac po remoncie // Gw. - 2013, nr 11,
dod. Z Życia Powiatu, s. 3
4927. Rada Kultury o CKŚ // Gw. - 2012, nr
26, dod. Z Życia Powiatu, s. 3
4913. Pierwszy taki kalendarz z Nakła Śl. /
JOL // Dz. Zach. - 29.11.2013, nr 278, dod.
TG, s. 8
4928. Stanisław Zając dyrektorem Centrum
Kultury Śląskiej // Gw. - 2012, nr 51, dod.
Z Życia Powiatu, s. 3
4914. Zamek kultury / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 20, s. 10
4929. Nie ma kasy na wieżę / SZEN // Dz.
Zach. - 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 4
Remont budynku.
4915. Ludzie kultury w kalendarzu / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 48, s. 7
4930. 16 osób chce zostać dyrektorem pałacu /
SZEN // Dz. Zach. - 12.10.2012, nr 239, dod.
TG, s. 3
4916. Zamek można już zwiedzać / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 17/18, s. 8
4931. Nowy dyrektor Centrum Kultury / SZEN
// Dz. Zach. - 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 3
4917. Kto zostanie dyrektorem? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 42, s. 6
4932. Gospodynie w pałacu / SZEN // Dz.
Zach. - 12.07.2013, nr 161, dod. TG, s. 3
4918. Czekamy na otwarcie /
Kulińska // Gw. - 2013, nr 4, s. 10
Elżbieta
4919. Wokół historii i legend / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 31, s. 16
4920. Centrum kultury, czyli co? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 7, s. 8
Centrum Kultury Śląskiej.
4921. Na mundurem... wystawa w CKŚ / MCH
// Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296, dod. TG,
s. 24
II Europejskie Spotkanie Kobiet.
4933. Rozmowy o Centrum Kultury Śląskiej
w Nakle / SZEN // Dz. Zach. - 2012, nr 46,
dod. TG, nr 8, s. 5
4934. Konkurs na dyrektora / SZEN // Dz.
Zach. - 24.08.2012, nr 197, dod. TG, s. 2
4935. Porcelana i galeria Trefonia w pałacu /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
45, s. 7
4936.
Potrzebny
pomysł
na
pałac
Donnersmarcków / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 2012, nr 14, s. 7
199
4937. Czekają na pamiątki / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 02.05.2013, nr 102,
dod. TG, s. 5
4950. Poetycka ironia / esp // Gw. - 2013, nr 3,
s. 11
4938. Tak zmarnowali szansę na promocję
pałacu / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 06.09.2013, nr 208, dod. TG, s. [1]
4951. Spotkanie z poezją / esp // Gw. - 2012,
nr 8, s. 18
4939.
Śląski
duch
artystyczny
już
w nakielskim pałacu / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 31.05.2013, nr 125, dod. TG, s. 7
4940. Wizję Centrum Kultury Śląskiej
uzgodnię z radą programową i społeczeństwem
/ Stanisław Zając ; rozm. K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 4
4941. Centrum trzeba zbudować od zera /
Stanisław Zając ; rozm. Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 51, s. 12
4942. To nie będzie tradycyjne muzeum /
Stanisław
Zając
;
rozm.
Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 31.05.2013, nr 125,
dod. TG, s. 7
4943. Zamek gotowy do września // Gw. 2012, nr 22, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
4944. Zamek w remoncie // Gw. - 2012, nr 15,
s. 9
zob. też 442, 461, 3587
12.2.7. Galeria „Inny Śląsk”
4945. Natura w roli głównej / Anna Albrecht //
Gw. - 2013, nr 32, s. 15
Spotkanie z Patrykiem Chrzanem.
Spotkanie
z
Marzeną
i Bartoszem Wiczkowskim.
Orczyk-Wiczkowską
4952. Debiut / esp // Gw. - 2012, nr 25, s. 23
Spotkanie z Hanną Diktą.
4953. Fotografowanie jak choroba / Hanna
Kampa // Gw. - 2012, nr 31, s. 7
Spotkanie z Sergeyem Maximishinem.
4954. Z tajemnicą / mb // Gw. - 2012, nr 48,
s. 16
Wystawa rysunków „Ostańce”.
4955. Kolaż kultur / mb // Gw. - 2013, nr 52,
s. 11
Wystawa „Kompozycje”.
4956. Drukiem wklęsłym / mir // Gw. - 2013,
nr 42, s. 2
Wystawa „Potwory i ludzie”.
4957. Powrót do korzeni / ml // Gw. - 2013, nr
21, s. 20
Spotkanie z Joanna Dudą-Murowską.
4958. Odurek a odkrycia geograficzne /
Jarosław Myśliwski // Gw. - 2012, nr 32, s. 13
Wystawa prac Szymona Durka.
4959. Galeryjna potańcówka / SZEN // Dz.
Zach. - 09.11.2012, nr 262, dod. TG, s. 8
Dzień Niepodległości w Galerii.
Wystawa prac Iwony Golor i Agnieszki Strojnej.
4946. Wspomnienia / Anna Albrecht // Gw. 2013, nr 40, s. 13
Anna Kiełbusiewicz.
4947. Potwór w galerii / Anna Albrecht // Gw.
- 2013, nr 44, s. 18
Wystawa prac Anny Krztoń.
4948. Silne kobiety / esp // Gw. - 2013, nr 2,
s. 11
Spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem.
4949. Nie tylko o Ewach / esp // Gw. - 2013, nr
4, s. 21
Spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem.
4960. Wernisaż w galerii „Inny Śląsk” / SZEN
// Dz. Zach. - 26.07.2013, nr 173, dod. TG, s. 8
zob. też 1923, 2040
12.2.8. Klub 22. Galeria Satyry
„Na Tynku”
4961. Centrum // Dz. Zach. - 02.05.2013, nr
102, dod. TG, s. 2
Ropoczęcie sezonu motocyklowego.
4962. Otwarcie sezonu / esp // Gw. - 2012, nr
14, s. 19
Sezon motocyklowy.
200
4963. Rajd za nami / esp // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 16
4978. Dojrzała jazzowa publiczność / esp //
Gw. - 2012, nr 24, s. 15
VII Rajd Motocyklowy.
4964. Uroki Zanskaru / esp // Gw. - 2012, nr
25, s. 8
4979. Na dobry początek / esp // Gw. - 2012,
nr 26, s. 17
Muzyczne Lato w Rybnej.
Klub Podróżnika.
4965. Rajd na początek / esp // Gw. - 2012, nr
17, s. 12
Otwarcie sezonu motocyklowego.
4980. Barok / esp // Gw. - 2013, nr 11, s. 10
Festiwal Muzyki Barokowej.
4981. Kobiety / esp // Gw. - 2013, nr 4, s. 21
Wystawa „Kobiety - malarstwo olejne”.
4966. Odpusty w klubie / esp // Gw. - 2012, nr
34, s. 2
4982. Na kursy / esp // Gw. - 2013, nr 6, s. 7
„Mistrz i uczniowie”.
4967. Motory na start / esp // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 2
4968. Przebierańcy na Balu Satyryka / esp //
Gw. - 2013, nr 7, s. 22
4969. Zaduszki jazzowe / esp // Gw. - 2013, nr
44, s. 18
4970. Rzucali wałem, próbowali pieprzu /
Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 19, s. 16
Otwarcie sezonu motocyklowego.
4971. Satyra z Karpikiem // Gw. - 2012, nr 13,
s. 8
Konkurs rysunku satyrycznego.
12.2.9. Pałac w Rybnej
4972. Artystyczne wakacje / Anna Dankowska
// Gw. - 2013, nr 34, s. 9
4973. Na letniej scenie / esp // Gw. - 2012, nr
28, s. 10
4983. Zabrzmiał Lutosławski / esp // Gw. 2013, nr 17/18, s. 13
„Rybna dzieciom”.
4984. Kameralnie na skrzypcach / esp // Gw. 2013, nr 30, s. 9
„Mistrz i uczniowie”.
4985. Śląski dom od podszewki / esp // Gw. 2013, nr 48, s. 13
Konferencja i wystawa „Dom Śląski”.
4986. Recital / esp // Gw. - 2013, nr 21, s. 13
Występ Marcina Głucha.
4987. Koncerty pianistów / esp // Gw. - 2013,
nr 41, s. 14
III Międzynarodowe Koncerty Pianistyczne.
4988. Koncert pieśni / esp // Gw. - 2013, nr 35,
s. 20
4989. Sesja z parą / esp // Gw. - 2013, nr 8, s. 2
Koncert Gordona Haskella.
The Steam Ball.
4974. Wiedeń w Rybnej / esp // Gw. - 2012, nr
3, s. 15
4990. Refleksyjnie o fotografii / Hanna Kampa
// Gw. - 2013, nr 20, s. 12
4975. Muzyczny portret / esp // Gw. - 2012, nr
12, s. 14
4976. Klasyczne trio / esp // Gw. - 2012, nr 17,
s. 15
Występ Krakowskiego Trio Stroikowego.
4977. Książka i muzyka / esp // Gw. - 2012, nr
48, s. 16
Tekla Bądarzewska-Baranowska.
Warsztaty pod patronatem ZPAF.
4991. Steampunkowy chaos w pałacu /
Agnieszka Kochel // Gw. - 2013, nr 12, s. 16
The Steam Ball.
4992. Rybna / Arkadiusz Kuzio-Podrucki //
Gw. - 2012, nr 22, s. 18
4993. Pałac w Rybnej po 1945 r. / Kamil Łysik
// Mont. Tarnov. - 2012, nr 55, s. 4
201
4994. Muzyka Straussa w Pałacu / MCH // Dz.
Zach. - 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. 8
5007. Koncerty organowe // Dz. Zach. 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 7
Koncert Noworoczny.
4995. To pierwsze pieniądze z ministerstwa
kultury / Adam Morawiec ; rozm. Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 34, dod.
TG, nr 6, s. 2
4996. Rybna stała się magiczna // Dz. Zach. 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 5
4997. Rybna stała się magiczna // Gw. - 2013,
nr 35, s. 9
Wakacje Artystyczne.
4998. Pieniądze dla Rybnej / SZEN // Dz.
Zach. - 08.02.2013, nr 33, dod. TG, s. 3
5008. Wieczory w dobrym klimacie / mir //
Gw. - 2012, nr 41, s. 11
5009. Ostatni koncert w świątyni // Dz. Zach. 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 8
5010. Wieczory pełne znakomitej muzyki /
SZEN // Dz. Zach. - 05.10.2012, nr 233, dod.
TG, s. 8
5011. Przedostatni koncert w kościele
ewangelickim / SZEN // Dz. Zach. 11.10.2013, nr 238, dod. TG, s. 7
zob. też 5000, 5180
4999. Gordon Haskell zagrał w Tarnowskich
Górach i zakochał się w Pałacu w Rybnej.
Chciałby tu zamieszkać! / SZEN // Dz. Zach. 13.07.2012, nr 162, dod. TG, s. 6
5012. Plejada dj-ów / hm // Gw. - 2012, nr 33,
s. 17
Muzyczne Lato w Rybnej.
Summer House Music.
5000. Klasyka w tarnogórskich zabytkach /
SZEN // Dz. Zach. - 21.09.2012, nr 221, dod.
TG, s. 8
5013. Ostatni urodzinowy / hm // Gw. - 2013,
nr 43, s. 15
Koncerty w Pałacu w Rybnej, Tarnogórskie
Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej.
zob. też 2904
12.2.10. Tarnogórskie Wieczory Muzyki
Organowej i Kameralnej
12.2.11. Onyx Music Club
Zespół „Piersi”.
5014. ATB nad zalewem / hm // Gw. - 2012, nr
34, s. 24
Summer House Music.
5015. Nadają rytm / hm // Gw. - 2013, nr 40,
s. 11
Koncert zespołu „Weekend”.
5001. Muzyka sprzed lat / esp // Gw. - 2013, nr
37, s. 8
5002. Z klawesynem / esp // Gw. - 2013, nr 39,
s. 12
Zespół „Musica Graziosa”.
5016. Gra Lemon / hm // Gw. - 2013, nr 42,
s. 13
5017. Drugi urodzinowy / hm // Gw. - 2013, nr
41, s. 14
Koncert zespołu Red Lips.
5003. Skrzypce z organami / esp // Gw. - 2013,
nr 38, s. 12
5004. Po wiedeńsku / esp // Gw. - 2013, nr 40,
s. 13
Koncert Ernesta Wally’ego.
5005. Na koniec kwintet / esp // Gw. - 2013, nr
42, s. 15
5018. Gorąco nad Chechłem / Hanna Kampa //
Gw. - 2012, nr 36, s. 18
Summer House Music.
5019. Dziesięć klubowych lat / Adam
Mitrenga ; rozm. hm // Gw. - 2013, nr 39, s. 11
5020. Onyx, plaża i... ATB / Adam Mitrenga ;
rozm. Hanna Kampa // Gw. - 2012, nr 32, s. 8
5006. Organy i gitary / esp // Gw. - 2013, nr
41, s. 14
202
5021. Klub Onyx kończy 10 lat! Urodziny
w październiku / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 7
5034. Zimowe pejzaże / esp // Gw. - 2012, nr
3, s. 15
12.2.12. Kabaret Literacki „Tarnina”
5035. Rock, blues, soul / esp // Gw. - 2013, nr
10, s. 19
5022. Pogrzeb se w sztuce / mir // Gw. - 2013,
nr 45, s. 2
12.2.13. Restauracja „Kałamarz”.
Autorska Galeria Twórców Lokalnych
5023. Wrażliwa nuta / aj // Gw. - 2013, nr 43,
s. 15
Wystawa prac Jerzego Borowca.
Występ zespołu „Tape Reels”.
5036. Od rzeźby do fotografii / esp // Gw. 2012, nr 6, s. 19
Wystawa prac Grzegorza Rakosza.
5037. Między muzyką a literaturą / hm // Gw. 2013, nr 26, s. 15
Koncert Ali Warena.
Występ grupy „Fantazman”.
5024. Sztuka w świetle latarni / Anna Albrecht
// Gw. - 2013, nr 41, s. 14
5038. Malarstwo i grafika Beaty Sękiewicz //
Gw. - 2012, nr 44, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
Wystawa prac Marii Kurtz.
5025. Z pracowni / esp // Gw. - 2012, nr 42,
s. 14
5039. Nie na dobranoc / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 30, s. 9
Wystawa prac Katarzyny Wiśniewskiej.
Wystawa prac Beaty Sękiewicz.
5026. Gitara i wokal / esp // Gw. - 2012, nr 47,
s. 11
Występ zespołu „Oh Ohio”.
5027. Czeska sobota / esp // Gw. - 2013, nr 23,
s. 11
5028. Samotność twórcy / esp // Gw. - 2013, nr
4, s. 19
Występ „K-essence”.
5029. Tarnogórskie akwarele / esp // Gw. 2013, nr 12, s. 3
5040. Ponad 40 wystaw // Gw. - 2012, nr 26,
dod. Z Życia Powiatu, s. 4
5041. Wystawa ceramiki Jerzego Szlegera //
Gw. - 2012, nr 48, dod. Z Życia Powiatu, s. 4
zob. też 4207
12.2.14. Centrum Sztuki i Rzemiosła
Dawnego
5042. Zabawa w zamku / Kamila Cichoń // Dz.
Zach. - 07.09.2012, nr 209, dod. TG, s. 9
Wystawa prac Marka Cieślińskiego.
5043. O taborze / esp // Gw. - 2012, nr 25,
s. 11
5030. Malarstwo i poezja / esp // Gw. - 2013,
nr 34, s. 17
Konferencja i wystawa.
Edward Kostka i Vera Kopecka.
5044. Afrykańskie akcenty / esp // Gw. - 2012,
nr 24, s. 8
5031. Sznurkowe szopki / esp // Gw. - 2013, nr
51, s. 16
Wybory Miss Śląska.
Wystawa „Szopki Jana Drechslera”.
5045. Odkrywanie Wenezueli / esp // Gw. 2012, nr 11, s. 13
5032. Nie tylko ceramika / esp // Gw. - 2012,
nr 46, s. 18
Wystawa „Współczesne malarstwo wenezuelskie”.
Wystawa prac Jerzego Szlegera.
5046. Na rynek / esp // Gw. - 2012, nr 46, s. 18
Przegląd Pieśni Patriotycznej.
5033. Okienko latarni / esp // Gw. - 2013, nr
39, s. 12
Wystawa malarstwa Marii Kutz.
5047. Wystawa i filmy / esp // Gw. - 2012, nr
14, s. 23
Wystawa malarstwa wenezuelskiego.
203
5048. Podróżnicy w zamku / esp // Gw. - 2012,
nr 15, s. 3
5064. Wystawa na zamku // Dz. Zach. - 2012,
nr 76, dod. TG, nr 13, s. 5
„Współczesne malarstwo wenezuelskie”.
5049. Wybiorą miss / esp // Gw. - 2012, nr 22,
s. 16
Wybory Miss Śląska.
5065. Z parasolami i łukami // Gw. - 2013, nr
19, s. 17
Majówka.
5050. Krew i upiory / esp // Gw. - 2012, nr 43,
s. 10
zob. też 438
„Wampiriada”.
5051. W zamku strzelają / esp // Gw. - 2012, nr
39, s. 2
12.2.15. Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku w Radzionkowie
5052. Zastrzyk energii / esp // Gw. - 2013, nr
10, s. 8
5066. Dworzec miejscem pamięci o Ślązakach
// Dz. Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 5
Warsztaty dla kobiet 45+.
Przebudowa byłego dworca PKP w Radzionkowie
na muzeum z wystawą IPN.
5053. Pieta na zamku / esp // Gw. - 2013, nr
50, s. 12
5054. Bitwa o zamek / esp // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 3
5067. Dworzec odzyska rangę, ale zmieni
funkcję // Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272, dod.
TG, s. 3
Majówka.
Przebudowa byłego dworca PKP w Radzionkowie
na muzeum z wystawą IPN.
5055. Pstrykali w zamku / esp // Gw. - 2013, nr
49, s. 22
5068. Galeria w budynku dawnego dworca
PKP // Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 1, 3
Konkurs fotograficzny.
5056. Pszczelarska ekspozycja / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 35, s. 19
5057. Wiedeń na zamku / hm // Gw. - 2012, nr
34, s. 8
5069. Ośrodek studiów na stacji / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 7, s. 12
Sprzedaż dworca w Radzionkowie.
5070. Rusza remont dworca PKP / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 45, s. 13
Wystawa „Wiedeńska architektura oraz kwiaty”.
5058. Wenezuelskie obrazy / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 12, s. 14
5071. Wizyta w Doniecku / ŁK // Kur. Radz. 2013, nr 5, s. [1]
Wystawa „Współczesne malarstwo wenezuelskie”.
Przebudowa byłego dworca PKP w Radzionkowie
na muzeum z wystawą IPN.
5059. Synek stąd / Marek M. Magda // Gw. 2012, nr 18/19, s. 13
5072. Pamięci deportowanych // Gw. - 2013,
nr 39, s. 9
Występ Bernarda Krawczyka.
5060. Majówka zamkowa / oprac. esp // Gw. 2012, nr 17, s. 3
5061. Świat zabawek / mm // Gw. - 2012, nr 6,
s. 20
5073. Stary dworzec pięknieje // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 11
Przebudowa byłego dworca PKP w Radzionkowie
na muzeum z wystawą IPN.
5074. Dworca nie będzie / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 31.05.2013, nr 125, dod. TG, s. 6
5062. Pieta i legendy o niej / Gabriela
Szubińska // Gw. - 2013, nr 46, s. 12
Przebudowa byłego dworca PKP w Radzionkowie
na muzeum z wystawą IPN.
5063. Wernisaż na zamku // Gw. - 2012, nr 11,
s. 9
5075. Muzeum na dworcu / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 28, dod.
TG, nr 5, s. 4
Wystawa „Współczesne malarstwo wenezuelskie”.
204
zob. też 758
Cmentarz żydowski pod opieką Tarnogórskiej
Fundacji Kultury i Sztuki.
12.2.16. Inne
zob. też 5906
5076. Tym razem bajka / aj // Gw. - 2013, nr
21, s. 20
Grupa artystyczna „Niespasowani”.
5077. Niespasowani muzykują / aj // Gw. 2012, nr 47, s. 10
5078. Drugi debiut / aj // Gw. - 2012, nr 39,
s. 14
Grupa artystyczna „Niespasowani”.
5079. Niespasowani filmowo / aj // Gw. 2013, nr 43, s. 13
„Koncert muzyki filmowej”.
5080. Plany Niespasowanych / aj // Gw. 2012, nr 21, s. 22
5081. Pomaganie w rytmie bluesa / Anna
Albrecht // Gw. - 2013, nr 31, s. 8
Koncert w Starej Stajni u Wojtachy.
5082. 10 lat uśmiechu / esp // Gw. - 2013, nr
19, s. 9
„Kabaret bez chłopa” w Tąpkowicach.
5083. Poetka w salonie / esp // Gw. - 2013, nr
46, s. 11
Tarnogórska
„Cynamon”.
Jesień
Literacka
5090. Gościnny występ / aj // Gw. - 2012, nr 5,
s. 16
Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”.
5091. Nieme z muzyką / aj // Gw. - 2012, nr
42, s. 14
Festiwal „Muzyka na plan”.
5092. Czas na festiwal / aj // Gw. - 2013, nr 38,
s. 19
Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha.
5093. 100 lat „Słowniczka” / ap // Gw. - 2012,
nr 22, s. 22
5094. Zespół laureat / Aleksandra Bocz //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 12, s. 4
Zespół Kameralny „Jazz Gott” w Miasteczku Śl.
5095. Centrum // Dz. Zach. - 19.10.2012, nr
245, dod. TG, s. 2
100-lecie Chóru Mieszanego „Słowiczek”.
Kawiarni
5096. Chór Sonata // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 5, s. 14
5084. Zgrani Niespasowani / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 9, s. 13
5097. Chór Sonata w Ustroniu // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 10
Grupa
artystyczna
w Zbrosławicach.
w
12.3. KONCERTY. ZESPOŁY
MUZYCZNE I TANECZNE.
CHÓRY. ORKIESTRY
„Niespasowani”
5085. Muzyka w byłej drukarni / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 3, s. 14
Klub-Galeria „Drukarnia”.
5086. Koncertowali Niespasowani... // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 7, s. 4
5087. Niespasowani o „Butach nie do pary 2.
Pierwszy glanc” // Wieść z Gminy. - 2013, nr
2, s. 4
5088. Niespasowani o tournee // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 4, s. 6
5098. Chór Słowiczek : Repty Śląskie ; 19122012 / Jan Artur Duda. - : Tarnowskie Góry :
Stowarzyszenie
Miłośników
Ziemi
Tarnogórskiej ; Repty Śląskie : Chór
„Słowiczek”, 2012. - 149 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-924146-7-4
5099. Festiwal z Soyką / eka // Gw. - 2012, nr
16, s. 10
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im.
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.
5100. Nie tylko folklor / eka // Gw. - 2012, nr
8, s. 15
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.
5089. Nowy zabytek? / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2012, nr 64, dod. TG, nr 11, s. 6
205
5101. Czwarte spotkania / eka // Gw. - 2012, nr
24, s. 21
5115. Kobiecy jazz / esp // Gw. - 2013, nr 23,
s. 13
Świerklanieckie Spotkania Chóralne.
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
5102. Czterdziestolatek / eka // Gw. - 2013, nr
17/18, s. 20
5116. Czas na jazz / esp // Gw. - 2013, nr 21,
s. 15
„Mały Śląsk”.
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
5103. Nowa płyta „Słowiczka” / esp // Gw. 2012, nr 1, s. 15
5117. Trzecie miejsce / esp // Gw. - 2013, nr
39, s. 8
Chór „Kolejarz”.
5104. Po jubileuszu / esp // Gw. - 2012, nr 1,
s. 15
Chór „Kolejarz”.
5118. Muzyczne spotkania / esp // Gw. - 2013,
nr 22, s. 7
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
5105. Sukces Absynthu / esp // Gw. - 2012, nr
14, s. 22
Unique Rock Festival.
5119. Chóralny śpiew w górach / esp // Gw. 2013, nr 45, s. 22
Chór „Harmonia”.
5106. Jazz Komedy / esp // Gw. - 2012, nr 20,
s. 3
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
5120. Marsz z impresją / esp // Gw. - 2013, nr
37, s. 12
Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda.
5107. Jazzowe ostatki / esp // Gw. - 2012, nr
22, s. 3
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
5121. Filmowa muzyka / esp // Gw. - 2012, nr
37, s. 11
Festiwal „Muzyka na plan”.
5108. Koncert po warsztatach / esp // Gw. 2012, nr 22, s. 22
Chór „Moniuszko”.
5122. Muzykalna jubilatka / esp // Gw. - 2012,
nr 46, s. 11
Tarnogórska Orkiestra Dęta.
5109. Spotkanie orkiestr / esp // Gw. - 2012, nr
25, s. 18
Tarnogórska Orkiestra Dęta w Mericourt.
5123. Festiwal Orkiestr // Gw. - 2012, nr 31,
s. 9
Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda.
5110. Zagrają orkiestry / esp // Gw. - 2012, nr
35, s. 20
Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda.
5124. Historia jednego sztandaru / Rajnold
Franke // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 3,
s. 5
5111. Jazzowe weekendy / esp // Gw. - 2012,
nr 18/19, s. 13
Historia chórów
w Kaletach.
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
5112. Jazzowy weekend / esp // Gw. - 2012, nr
21, s. 3
i
zespołów
śpiewaczych
5125. Chór „Sonata” w polskim Ars. / R.
Franke // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
11, s. 7
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
5113. Mieszanki stylów / esp // Gw. - 2013, nr
23, s. 13
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
5114. Mają Grand Prix / esp // Gw. - 2012, nr
30, s. 16
Zespół „God’s Gotta Boyfriend”.
5126. Historia jednego sztandaru / Rajnold
Franke // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 2,
s. 6-7
Historia chórów
w Kaletach.
i
zespołów
śpiewaczych
5127. Koncerty u maharadży / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 14, s. 14
Zespół „Dave Bo Group”.
206
5128. Na wojskową nutę / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 8, s. 16
5142. Serdecznie do nas zapraszamy /
Agnieszka Kochel // Gw. - 2012, nr 49, s. 16
Chór przy Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego w Ożarowicach.
15-lecie Chóru „Niezdareczka”.
5129. Niemal jak w raju / hm // Gw. - 2012, nr
27, s. 18
Płyta zespołu „Paradise”.
5143. Koncert Laureatów I Gminnego
Konkursu Piosenki Ekologicznej // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 5, s. 7
Zbrosławice.
5130. Jadwiżki w Wiśle // Wieść z Gminy. 2013, nr 5, s. 4
5131. Parada w Trzebnicy / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 15
Występ Miejskiej Orkiestry Dętej w Kaletach oraz
mażoretek „Inez”.
5132. Jest w orkiestrze dętej jakaś siła // TWG
Kurier. - 2012, nr 47, s. 6
Orkiestra Dęta OSP Koty.
5133. Jubileusz „Małego Śląska” // Kur. Radz.
- 2013, nr 3, s. [8]
5134. Jubileusz 40-lecia ZPiT „Mały Śląsk” //
Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 8
5135. Ludowe reaktywacje / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 23, s. 21
5144. Festiwal Muzyczny / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 10, s. 4
Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha
w Miasteczku Śl.
5145. Festiwal muzyczny / Alicja Kowaluk //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 10, s. 1
Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha
w Miasteczku Śl.
5146. Chór Sonata i grupa plastyczna
Inspiracje na jubileuszowym koncercie
w Spodku / Agnieszka Kwoka // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 14
5147. Lira korbowa, krajka i ukraińska
dumka... czyli Z tradycją za pan brat / fot.
Bernadeta Grudzińska // Wieść z Gminy. 2012, nr 4, s. 1, 5
Projekt Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie”.
Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”.
5136. Muzyka nie zna granic / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 27, s. 9
5148. Orkiestra w nowej gali / Marian Lisiecki
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 7
Miejska Orkiestra Dęta w Kaletach.
20-lecie Zespołu Folklorystycznego DFK.
5137. Cztery razy „Radosne Trąbki” / Alicja
Jurasz // Gw. - 2012, nr 37, s. 14
5149. Miejska Orkiestra Dęta / Jacek Lubos //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 16
Kalety.
Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda.
5138. Drzewo za piosenkę / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 21, s. 15
Gminny
Festiwal
w Zbrosławicach.
Piosenki
5150. Bo to Hanysy som / Hanna Maciołek //
Gw. - 2012, nr 26, s. 28
Zespół „Paradise”.
Ekologicznej
5151. Magia śpiewania // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 3, s. 8
5139. Nie tylko taper / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 44, s. 17
Chór „Sonata”.
Festiwal „Muzyka na plan”.
5152.
I
Gminny
Festiwal
Piosenki
Ekologicznej / Michał T. Malicki // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 4, s. 1, 5
5140. Tarnogórzanie śpiewają kolędy / K //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 59, s. 3
5141. Letni Festiwal Piosenki / Monika
Kamińska // Wieść z Gminy. - 2013, nr 4, s. 5
Zbrosławice.
5153. Mały Śląsk w rozjazdach... // Kur. Radz.
- 2013, nr 5, s. 8
Zbrosławice.
5154. Do marsza / mir // Gw. - 2012, nr 20,
s. 2
207
85-lecie Miejskiej Orkiestry Dętej w Kaletach.
5155. Tradycyjny śpiewaczy / mir // Gw. 2012, nr 25, s. 11
Repecki Piknik Śpiewaczy.
5156. O kaganek gwarków / mir // Gw. - 2012,
nr 39, s. 14
Ogólnopolski Festiwal Chóralny „O kaganek
gwarków”.
5167. Ożarowice // Dz. Zach. - 07.12.2012, nr
286, dod. TG, s. 2
15-lecie chóru „Niezdareczka”.
5168. Raport z działalności chóru SONATA
w miesiącu marcu 2013 r. // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 4, s. 7
5169. Dopisała pogoda i publiczność /
Agnieszka Reczkin // Gw. - 2013, nr 28, s. 10
Piknik Śpiewaczy w Lasowicach.
5157. Wyjazdowo i sakralnie / mir // Gw. 2013, nr 41, s. 20
Chór „Allegro”.
5158. Piknik śpiewaczy / mir // Gw. - 2013, nr
26, s. 15
Lasowice.
5159. Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
w Zielonej / Zygmunt Mirowski // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 13
5160. Nowy prezes / mm // Gw. - 2012, nr 12,
s. 11
Chór „Jutrzenka”.
5161. Bella Canzona / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2012, nr 41, s. 15
Festiwal „O kaganek gwarków”.
5162. Jeszcze repecki / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2012, nr 27, s. 12
Repecki Piknik Śpiewaczy.
5163. Miasteczkowski Blask i Majestat /
Krzysztof Nowak // Mont. Tarnov. - 2013, nr
65, s. 10
Promocja płyty „Blask i majestat” na Festiwalu
Muzycznym im. ks. Teodora Christopha.
5164. Obrazy pani profesor // Dz. Zach. 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 7
Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha
w Miasteczku Śl.
5165. Od klasyki do kolędy // TWG Kurier. 2012, nr 47, s. 6
Koncerty noworoczne Miejskiej Orkiestry Dętej
w Tarnowskich Górach.
5166. Recital Szymona Bryzka / J. Ostafin //
Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 20, s. 7
Krupski Młyn.
5170. Chór „Sonata” - aktualności / Bożena
Sier // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 11,
s. 7
5171. Historia jednego sztandaru - zakończenie
/ Bożena Sier // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 4, s. 6
Historia chórów
w Kaletach.
i
zespołów
śpiewaczych
5172. Sprawozdanie z działalności chóru
SONATA w miesiącu czerwcu // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. 16
5173. Sprawozdanie z działalności chóru
Sonata w miesiącu maju // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 6, s. 14
5174. Oberschlesien wydali płytę. Można ją
już kupić / Agnieszka Strzelczyk // Dz. Zach. 13.12.2013, nr 290, dod. TG, s. 8
5175. Big band w Radzionkowie /
P. Szałankiewicz // Dz. Zach. - 23.11.2012, nr
274, dod. TG, s. 4
Zespół Klaudiusza Janii.
5176. Powstał nowy zespół / SZEN // Dz.
Zach. - 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 4
Zespoły „Mouga” i „The Sin Company”.
5177. Ważna akredytacja i rywalizacja
w Familiadzie / SZEN // Dz. Zach. 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 5
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.
5178. Festiwal wygrał solista / SZEN // Dz.
Zach. - 26.10.2012, nr 251, dod. TG, s. 2
Festiwal „Muzyka na plan”.
5179. Jazzowe święto w mieście / SZEN // Dz.
Zach. - 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 8
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe.
208
5180. Klasyka na jesienne wieczory / SZEN //
Dz. Zach. - 14.09.2012, nr 215, dod. TG, s. 12
Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha
i Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej
i Kameralnej.
5181. Teraz możemy śpiewać z zespołem /
SZEN // Dz. Zach. - 22.03.2013, nr 69, dod.
TG, s. 7
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.
Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha,
promocja miasta.
5192. Na muzycznej drodze / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 70, dod.
TG, nr 12, s. 7
Zespół „Active Life”.
5193. Tarnogórzanie Śpiewają Kolędy // Gw. 2012, nr 51, s. 11
Zespół „God’s Gotta Boyfriend”.
5194. „Wesołe Kumoszki” w Parlamencie
Europejskim // Wieść z Gminy. - 2012, nr 4,
s. 4
5183. Promują swoją nową EP-kę / SZEN //
Dz. Zach. - 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. 8
5195. Wizytówka powiatu // Kur. Radz. 2013, nr 4, s. 8
5182. Sukces muzyczny / SZEN // Dz. Zach. 20.07.2012, nr 168, dod. TG, s. 2
Zespół „Tape Reels”.
5184. Śląskie granie / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 9
Zespół Oberschlesien.
5185. Przez rynek popłynęły kolędy /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 21.12.2012, nr
298, dod. TG, s. 8
5186.
Świątynie
wypełni
muzyka
/
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 07.09.2012, nr
209, dod. TG, s. 12
Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha.
5187. 40. urodziny. Ale się działo! /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 02.05.2013, nr
102, dod. TG, s. 5
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.
5188. Powiat dęciaków / K. Szendzielorz // Dz.
Zach. - 30.08.2013, nr 202, dod. TG, s. 9
Wakacyjny Koncert Promenadowy, Festiwal
Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda, Festiwal Big
Bandów.
5189. Chór rur i inni zadęli, że hej / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 06.09.2013, nr 208,
dod. TG, s. 4
Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda.
5190. Taniec to specjalność naszego powiatu /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr 58,
dod. TG, nr 10, s. [1]
5191. Wybitni muzycy nagrają płytę dla
Miasteczka Śl. / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 21.09.2012, nr 221, dod. TG, s. 4
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.
5196. Zagrały Big Bandy // Dz. Zach. 06.09.2013, nr 208, dod. TG, s. 2
Miasteczko Śl.
zob. też 1639, 1657, 1682, 1708, 4188, 4189,
4201, 4284, 4285, 4316, 4329, 4342, 4346,
4351, 4554, 4588, 4639, 4847, 4999, 5315,
5625, 5632
12.4. TWÓRCZOŚĆ I KRYTYKA
LITERACKA. RECENZJE
KSIĄŻEK. SPOTKANIA
AUTORSKIE
5197.
Mongołowie
w
podziemiach
tarnogórskich : podziemne trasy turystyczne
Polski, cz. 1 - kopalnie / AK-P // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 57, s. 12
Książka Tomasza Rzeczyckiego pt. „Podziemne
trasy turystyczne Polski. Cz. 1, Kopalnie”.
5198. Rockowo i poetycko / Anna Albrecht //
Gw. - 2013, nr 50, s. 17
Tomik „Dwanaście razy szukam”.
5199. Był już manifest kultury, teraz jest
taczka książek // Dz. Zach. - 01.03.2013, nr 51,
dod. TG, s. 3
Protest w sprawie braku funduszy na wydawanie
poezji.
5200. Dwa rogi, czyli książka o Tworogu
sprzed lat // TWG Kurier. - 2013, nr 61, s. 8-9
5201. Bajki z kolorowankami / esp // Gw. 2013, nr 25, s. 16
209
Książka „Zaczarowany ogród”.
5215. Różni autorzy, różne style / Andrzej
Kanclerz // Gw. - 2013, nr 19, s. 11
5202. Po sympozjum / esp // Gw. - 2012, nr 11,
s. 12
Książka „Jesienne wieczory z poezją”.
Książka „Modernizacja czy tradycja”.
5216. Międzywojenna piechota / Agnieszka
Kochel // Gw. - 2012, nr 45, s. 19
5203. W pałacu / esp // Gw. - 2012, nr 48, s. 11
Książka „7 Dywizja Piechoty w latach 1918-1939”.
Promocja książki „Tajemnice Donnersmarcków”.
5204. Wieczór dobrej poezji / esp // Gw. 2013, nr 7, s. 3
5217. Thriller jak życie / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 25, s. 9
Książka „Kobieta, która widziała za dużo”.
Tomik „Oni”.
5205. Sto lat i jeden rok / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 50, s. 18
Książka
„Parafia
Przemienienia
w Bobrownikach Śląskich”.
Pańskiego
5206. Miejscowość pogranicza / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 25, s. 15
Książka „Niezdara - miejscowość pogranicza, życie
i dorobek kulturowy”.
5207. Gmina Krupski Młyn w fotografii / Piotr
Gruszka // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 18, s. 6
5208. Lubecko gościło poetkę z Kalet / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 7
5218. Prusaków my pobili, a teraz sami w nogi
co pary w szkapie / Grażyna Kuźnik // Dz.
Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 8
Tarnowskie Góry
Żeromskiego.
w
„Popiołach”
Stefana
5219. Z aparatem przez XX wiek / ŁK // Kur.
Radz. - 2012, nr 6, s. 3
Książka „ Radzionków i jego mieszkańcy w XX
wieku”.
5220. Małe jest piękne // Mont. Tarnov. 2012, nr 59, s. 2
Wydanie książki pt. „Małe jest
Tarnogórskie detale architektoniczne”.
piękne.
Laurencja Wons.
5221. Album z urokami / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2012, nr 38, s. 13
5209. Z biegiem lat / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 48, s. 13
Książka „Kaletańska natura w obiektywie”.
Książka „Gmina Krupski Młyn. Wczoraj i dziś
w fotografii”.
5222. Podróż do przeszłości / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 15, s. 9
Książka „Rezydencje Śląskiej Szlachty”.
5210. Krwawe safari / Alicja Jurasz // Gw. 2012, nr 47, s. 11
Książka „Baba na sarafi”.
5211. Bałagan kontrolowany / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 44, s. 18
Promocja książki
w głowie”.
Anny
Dudek
„Bałagan
5212. Święto poezji / Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 9, s. 11
Spotkanie autorskie z Justyną Kędzią.
5213. Wściekła skóra / Andrzej Kanclerz //
Gw. - 2013, nr 21, s. 20
5223. O „Dwóch Rogach” // TWG Kurier. 2013, nr 62, s. 10
Spotkanie autorskie z Fryderykiem Zgodzajem
w GOK w Tworogu.
5224. O obłoczku, tęczowym soczku i...
transporcie międzynarodowym // TWG Kurier.
- 2012, nr 54, s. 6
Danuta Terlikowska - autorka z Tworoga.
5225. Na walentynki Wierzchowski! / Joanna
Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2012, nr 15, s. 2
Spotkanie w ramach Marcinowych Prezentacji.
Recenzja książki Agnieszki Miklis.
5226. Nowy tomik pana Stefana Kudełki /
J. Ostafin // Now. Ziel. Gm. - 2013, nr 21, s. 3
5214. I chyba tak lepiej / Andrzej Kanclerz //
Gw. - 2012, nr 1, s. 24
Spotkanie autorskie
Prezentacji.
w
ramach
Marcinowych
Recenzja książki Grzegorza Kielara.
210
5227. Radzionków w XX wieku // Gw. - 2013,
nr 5, s. 8
Książka „Radzionków i jego mieszkańcy w XX
wieku”.
5228. „Skarby Gminy Tworóg” // TWG
Kurier. - 2012, nr 46, s. 9
5229. Dlaczego tak? : ciąg dalszy
tarnogórskich maszkaronów / Anna Sopuch,
Mieczysław Filak // Mont. Tarnov. - 2013, nr
61, s. 3
Książka „Małe jest piękne. Tarnogórskie detale
architektoniczne”.
5230. Dlaczego Rybna i Strzybnica? : ciąg
dalszy tarnogórskich maszkaronów / Anna
Sopuch, Mieczysław Filak // Mont. Tarnov. 2013, nr 62, s. 3
Książka „Małe jest piękne. Tarnogórskie detale
architektoniczne”.
5231. Dlaczego nie? : ciąg dalszy
tarnogórskich maszkaronów / Anna Sopuch //
Mont. Tarnov. - 2013, nr 60, s. 3
Książka „Małe jest piękne. Tarnogórskie detale
architektoniczne”.
5232. O twórczości / SZEN // Dz. Zach. 22.02.2013, nr 45, dod. TG, s. 8
Tomiki poezji Justyny Kędzi.
5233. Przywiózł taczkę książek, aby czytać
pod urzędem. Protest! / SZEN // Dz. Zach. 2013, nr 49, s. 7
Happening Krzysztofa Tomanka.
5234. Ważna książka / SZEN // Dz. Zach. 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 12
„Dzieje Żydów w Tarnowskich Górach” Marty
Ochman.
5235. Będzie nowy album / SZEN // Dz. Zach.
- 28.09.2012, nr 227, dod. TG, s. 2
Dofinansowanie wydania książki pt. „Kaletańska
natura w obiektywie : ochrona dziedzictwa
przyrodniczego”.
5236. Kaja Mirecka-Ploss i jej niezwykłe życie
/ Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 8
Autorka książki pt. „Kobieta, która widziała za
dużo”.
5237. Tak minął XX wiek w mieście /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 9
Książka pt. „Radzionków i jego mieszkańcy w XX
wieku”.
5238. Tarnowskie (z) Góry // Gw. - 2012, nr
39, s. 9
5239. Najzwyczajniej ciekawa / Jacek Tarski //
Gw. - 2013, nr 23, s. 13
Płyta
Andrzeja
samogłoska”.
Kanclerza
„Zapomniana
5240. Półludzie w dwóch książkach / Jacek
Tarski // Gw. - 2012, nr 45, s. 21
Książka Andrzeja Kanclerza „Półludzie”.
5241. Co wpienia poetę Tomanka? / Jacek
Tarski // Gw. - 2013, nr 10, s. 7
5242. Nowa książka Małgorzaty Brol / Marcin
Walczak // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
12, s. 9
„Zaczarowany pierścionek”.
5243. Autonomia i... Belzebuby wyłażą /
Maria Zawała // Dz. Zach. - 31.08.2012, nr
203, dod. TG, s. 8
Spotkanie z Henrykiem Jerzym Rupikiem, autorem
książki „Dawniej i dziś : rozważania nie tylko
o Śląsku”.
zob. też 114, 2332, 3057, 4344, 4345, 4742,
4794, 4835, 4838, 4841, 4842, 4843, 4870,
4896, 5901
12.5. SYMPOZJA. SESJE.
KONFERENCJE
5244. Druga debata naukowa w Radzionkowie
/ ab // Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 5
Konferencja „Projekty regionalne i lokalne współpraca nauka - biznes - samorząd”.
5245. Konferencja / Teresa Bryś-Szczygieł //
Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 15
VIII Otwarta Konferencja Ekologiczna w CK
„Karolinka” w Radzionkowie.
5246. Samorząd, nauka, biznes / eka // Gw. 2012, nr 20, s. 9
Konferencja „Projekty regionalne i lokalne współpraca - nauka - biznes - samorząd”
w Radzionkowie.
211
5247. Sympozjum / esp // Gw. - 2012, nr 42,
s. 14
XXII Tarnogórska Sesja Naukowa.
Sympozjum Tarnogórskie.
5261. Śląsk w Polsce / mir // Gw. - 2012, nr
25, s. 12
5248. O społecznym ładzie / esp // Gw. - 2013,
nr 43, s. 12
Konferencja z okazji 90. rocznicy przejęcia części
Górnego Śląska przez Polskę.
XII Sympozjum Tarnogórskie.
5249. Potrzebny jest dialog / esp // Gw. - 2013,
nr 45, s. 8
XII Sympozjum Tarnogórskie.
5262. Limuzyna na szynach / MIW // Dz.
Zach. - 2013, nr 85, s. 8
Konferencja na temat trasy szybkiej kolei na
lotnisko.
5250. Forum Organizacji Pozarządowych //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 8, s. 2
5263. Najlepsze praktyki - projekty lokalne
i regionalne / mm // Kur. Radz. - 2013, nr 3, s.
6
5251. Biznes i praca / Krzysztosz Garczarczyk
// Gw. - 2012, nr 12, s. 8
III Konferencja Naukowa w CK „Karolinka”
w Radzionkowie.
Forum Przedsiębiorczości w Wojsce.
5252. Na forum / hm // Gw. - 2013, nr 38, s. 12
5264. Energia, pieniądze, praca / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 23, s. 15
Forum Organizacji Pozarządowych.
Konferencja
„Energetyka
prosumencka
odpowiedzią na potrzeby powiatu tarnogórskiego”.
5253. W Urzędzie Miejskim odbyła się
konferencja „Nowe standardy strategii
energetycznej dla gmin” / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 12, s. 16-17
5265. Rok w rok o Zielonej / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 8, s. 11
Kalety.
5254. Siła pozarządowych / Hanna Kampa //
Gw. - 2013, nr 40, s. 11
Forum Organizacji Pozarządowych.
5255. Miłość i wolność / Agnieszka Kochel //
Gw. - 2012, nr 44, s. 11
Sympozjum Tarnogórskie.
5256. Radzionków szkoli inne samorządy /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 23, s. 8
Międzynarodowa
w Radzionkowie.
Konferencja
Ekologiczna
5257.
Powiatowe
Forum
Organizacji
Pozarządowych / Agnieszka Kwoka // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 15
5258. Zielona wyprzedza Nakło-Chechło i...
zyskuje 30.000 zł! / Jacek Lubos // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 3, s. [1], 14
Konferencja „Zielona 2010-2011”.
5259. III Konferencja w sprawie rozwoju
Zielonej / Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 3, s. 1, 12-13
5260. Wybitni / Marek M. Magda // Gw. 2012, nr 1, s. 23
„Zielona 2010-2011”.
5266. Lepiej żeby zarósł? /
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 11, s. 7
Jarosław
III Konferencja w Sprawie Rozwoju Zielonej.
5267. III Kongres przedsiębiorstw / Krzysztof
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
8, s. 1
5268. O nowych technologiach w energetyce //
Gw. - 2012, nr 26, dod. Z Życia Powiatu, s. 2
Konferencja
„Energetyka
prosumencka
odpowiedzią na potrzeby powiatu tarnogórskiego”.
5269. Radzionkowskie Davos // Kur. Radz. 2012, nr 2, s. 1
Konferencja „Projekty regionalne i lokalne współpraca nauka - biznes - samorząd”
w Radzionkowie.
5270. Sympozjum w Ratuszu // Gw. - 2012, nr
44, s. 9
Sympozjum Tarnogórskie.
5271. Społecznicy przyjadą do pałacu / SZEN
// Dz. Zach. - 13.09.2013, nr 214, dod. TG, s. 4
Forum Organizacji Pozarządowych.
5272. O przeszczepach w TCK / SZEN // Dz.
Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 4
212
Konferencja edukacyjna „Transplantacja - Jestem
na tak!”.
5273. Spotkanie społeczników / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 20.09.2013, nr 220,
dod. TG, s. 4
Forum Organizacji Pozarządowych.
5274. Wykłady naukowe // Dz. Zach. 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 8
Sympozjum „Od sprawiedliwości do państwa
prawa”.
zob. też 120, 3014, 4892, 4985, 5043
12.6. SYLWETKI
5275. Marek Minkus zakończył podróż
dookoła Polski. Gmina Zbrosławice powitała
swojego bohatera tortem / BP // Dz. Zach. 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. 4
5276. Bez wahania do sukcesu / Joanna
Drzazga-Lisiecka ; rozm. hm // Gw. - 2013, nr
20, s. 14
Joanna Drzazga-Lisiecka.
5277. Tarnogórzanin został dyrektorem
prestiżowego
festiwalu
filmowego
/
M. Dyszka, K. Szendzielorz // Dz. Zach. 27.12.2013, nr 300, dod. TG, s. 3
Michał Oleszczyk.
5278. Michał Oleszczyk z Tarnowskich Gór
został dyrektorem Festiwalu Filmowego
w Gdyni / Martyna Dyszka // Dz. Zach. - 2013,
nr 299, s. 5
5284. Brawo, panie Marianie! / JT // Gw. 2012, nr 28, s. 3
Marian Brodziec.
5285. Wspomnienie o Helenie Król / Krystian
Krzemiński // Gw. - 2012, nr 7, s. 19
5286. Odszedł Karol Piontek / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 13, s. 2
5287. Rosół i chleb z masłem / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 44, s. 11
Spotkanie z Kingą Paruzel.
5288. Patriotycznie zakręceni / Arkadiusz
Kuzio-Podrucki
;
rozm.
Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 29.11.2013, nr 278,
dod. TG, s. 2
Arkadiusz Kuzio-Podrucki.
5289. Nocne wyprawy na randki / Grażyna
Kuźnik // Dz. Zach. - 12.04.2013, nr 86, dod.
TG, s. 12
Andrzej Lipski.
5290. Wernisaż Marcina Painty / Agnieszka
Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6,
s. 10
Kaletański artysta w Centrum Sztuki Cartonovnia
w Warszawie.
5291. Od grzybowego ludka do komendantki /
Helena Małyska ; rozm. Agnieszka Reczkin //
Gw. - 2013, nr 44, s. 15
Helena Małyska.
5292. Wspomnienie / Krzysztof Mazik // Gw. 2013, nr 6, s. 3
5279. Kończy kadencję / eka // Gw. - 2012, nr
28, s. 3
Wiktor Vorreiter.
Karol Musioł.
5293. Dyrektor do Tokio / mir // Gw. - 2013,
nr 44, s. 2
5280. Ks. Henryk Pyka / GKM // Dz. Zach. 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 12
Mirosław Błaszczak.
5281. Andrzej Lipski / GKM // Dz. Zach. 12.04.2013, nr 86, dod. TG, s. 12
5282. Warszawski wernisaż kaletańskiego
artysty / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 5, s. 6
Marcin Painta.
5283. Jedzie pociąg z daleka // TWG Kurier. 2012, nr 49, s. 6
5294. Młody talent z obiektywem // TWG
Kurier. - 2012, nr 47, s. 5
Tomasz Kierkowicz.
5295. O Albinie w kominie i ks. Blachnickim /
Jarosław Myśliwski // Gw. - 2013, nr 25, s. 17
Ks. Franciszek Blachnicki.
5296. Nieźle dała po garach! / [fot.] Bartosz
Jastal // Miastomania. - 2013, nr 2, s. 9
Maria Ożga.
Leon Tokarz.
213
5297. Nasi kucharze czarują w telewizyjnej
kuchni / M. Nowacka-Goik // Dz. Zach. 18.10.2013, nr 244, dod. TG, s. 7
5310. Ślązak szefem w Tokio / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 2013, nr 257, s. 8
Mirosław Błaszczak.
Maria Ożga, Piotr Ogiński.
5298. E-book Kingi Paruzel tylko na Wigilię /
Maria Olecha-Lisiecka // Dz. Zach. 13.12.2013, nr 290, dod. TG, s. [1]
5299.
Szalona
Maria
podbija
serca
i podniebienia / Maria Olecha-Lisiecka // Dz.
Zach. - 06.12.2013, nr 284, dod. TG, s. [1]
Maria Ożga.
5311. Wymarzyliśmy sobie wielki teatr /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
34, dod. TG, nr 6, s. 4
Aktorzy pochodzący z powiatu tarnogórskiego.
5312. Nasz powiat jest kulinarną potęgą?
Mamy drugą finalistkę Masterchefa /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 29.11.2013, nr 278, dod. TG, s. 5
Maria Ożga.
5300. Ze sceny do studia / Krzystof Respondek
; rozm. Alicja Jurasz // Gw. - 2013, nr 16, s. 11
Krzysztof Respondek.
5313. Patriota to ten, co rano wstaje i coś
z siebie światu daje / Krzysztof Szendzielorz //
Dz. Zach. - 06.12.2013, nr 284, dod. TG, s. 3
5301. Krzysztof Tomanek / SZEN // Dz. Zach.
- 2012, nr 34, dod. TG, nr 6, s. 2
Edward Wyżgoł kandydatem do
Patriotycznie Zakręceni Śląskiego.
5302. Alicja Kosiba-Lesiak / SZEN // Dz.
Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr 7, s. 2
5314. Jan Wiśniowski / Elżbieta Szwed //
Mont. Tarnov. - 2012, nr 58, s. 3
5303. Kazimierz Slotosz / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 16, dod. TG, nr 3, s. 2
5315. Józef Szwed : życie bogate muzyką /
Elżbieta Szwed. - Tarnowskie Góry : Urząd
Miejski, [2013]. - 231 s. : il. ; 24 cm. - ISBN
978-83-934107-8-1
5304. Szukamy pamiątek / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. 4
plebiscytu
Bolesław Kalke.
5316. Niejeden raz pójdę pod kopalnię / Jacek
Tarski // Gw. - 2012, nr 13, s. 9
5305. Nasza lista aktorów z gmin powiatu
rozrosła się do 15 nazwisk! / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. 4
Józef Moszny.
5306. Tarnogórskich aktorów jest więcej, ale
jeden z nich już nie zagra / K. Szendzielorz //
Dz. Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr 7, s. 4
Wyprawa Marka Minkusa dookoła Polski.
5307. Wielka kulinarna przygoda / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 30.11.2012, nr 280,
dod. TG, s. 8
Kinga Paruzel.
5308. Śląski rolnik jest już w trasie / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 01.03.2013, nr 51,
dod. TG, s. 4
5317. Diduś & Pszczółka / wk // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 1, s. [1], 4
5318. Konferansjer jak biustonosz / Wojciech
S. Wocław ; rozm. Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 47, s. 14
Wojciech S. Wocław.
5319. Z miasta gwarków na scenę / oprac. esp
// Gw. - 2013, nr 44, s. 9
Andrzej Lipiński.
Wyprawa Marka Minkusa dookoła Polski.
5320. Zaprzyjaźniony z ołówkiem // TWG
Kurier. - 2012, nr 48, s. 6-7
5309. Wyprawa Didusia / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 22.02.2013, nr 45,
dod. TG, s. 3
5321. Zbrosławice // Dz. Zach. - 05.04.2013,
nr 80, dod. TG, s. 2
Wyprawa Marka Minkusa dookoła Polski.
Fryderyk Zgodzaj.
Wyróżnienie dla Marka Minkusa za promowanie
gminy.
zob. też 4191, 5236
214
13. SPORT. REKREACJA
5322. A na hali w piłkę grali // Wieść z Gminy.
- 2012, nr 9, s. 4
Kajakarstwo nad zalewem Nakło-Chechło.
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5335. Rewolucyjne zmiany przed sezonem /
Wojciech Białas // Kur. Radz. - 2013, nr 4,
s. 15, 16
5323. Zawody w ujeżdżaniu / AC // Kur. Radz.
- 2013, nr 3, s. 16
Międzynarodowe zawody zorg. przez
Jeździecki „Lider” w Radzionkowie.
MKS Sokół Rojca Radzionków.
Klub
5324. Za waleczność, serce i wytrwałość
dziękujemy! / ag // Kur. Radz. - 2012, nr 2,
s. 15
MKS Sokół Rojca Radzionków.
5336. Sokół znów lata wysoko / Wojciech
Białas // Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 16
MKS Sokół Rojca Radzionków.
5337. Biegiem po śniegu // Kur. Radz. - 2013,
nr 1, s. 13
I Księżogórski Bieg Narciarski.
5325. Konie, zawody, atrakcje / aj // Gw. 2013, nr 19, s. 17
Klub Jeździecki „Lider” w Radzionkowie.
5326. Już nie bajorko / aj // Gw. - 2013, nr 41,
s. 3
Tereny sportowo-rekreacyjne w Krupskim Młynie.
5327. Przymiarki Żyglina / aj // Gw. - 2012, nr
2, s. 20
LKS Żyglin.
5328. Sezon na narty / aj // Gw. - 2012, nr 47,
s. 14
Trasa narciarska w Krupskim Młynie.
5329. Ale jazda! // TWG Kurier. - 2012, nr 54,
s. 11
Wyprawa rowerowa dla dzieci i młodzieży z gminy
Tworóg i Krupski Młyn.
5330. Alternatywa 2012 // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 10, s. 4
Rajd rowerowy dla dzieci w Miasteczku Śl.
5331. UKS Dwójka / AS // Dz. Zach. 27.12.2013, nr 300, dod. TG, s. 2
5332. TKS Karate / AS // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 2
5333. Mecz integracyjny Unia Kalety Jedność Boronów / Dawid Baron // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 11
5338. Najlepsze jeszcze przed Gwarkiem /
Jacek Błażyński // Miastomania. - 2013, nr 2,
s. 18
60-lecie TS „Gwarek”.
5339. Japończycy nam zazdroszczą / Jacek
Błażyński // Miastomania. - 2013, nr 2, s. 18
UKS „Dwójka” oraz z Gimnazjum nr 2
w otwartych Mistrzostwach Mysłowic młodzików
i dzieci w judo i karate.
5340. Historia Klubu LKS „Małapanew”
Kuczów. Wspomnienia sympatyka klubowego
/ Marian Bogacki // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 6, s. 13
5341. Burza mózgów nad szachownicami //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 9, s. 4
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5342. Kompleksowa rekreacja w Shausha
Sport Club / Ewa Cebula, Michał
Załuczkowski ; rozm. Wojciech Kretek //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 2, s. 5
5343. Co się dzieje w KS Unia Kalety w
zimie? // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 1,
s. 12-13
5344. Przygotowania do rozgrywek / Tomasz
Cyptor ; zdj. Zygmunt Taul // Kur. Radz. 2013, nr 3, s. 15
Ruch Radzionków.
5334. Będą zawody // Dz. Zach. - 26.04.2013,
nr 98, dod. TG, s. 5
215
5345. Zredukować zadłużenie / Tomasz Cyptor
// Kur. Radz. - 2013, nr 1, s. 15
5360. Latawce nad Księżą Górą / eka // Gw. 2012, nr 41, s. 10
Ruch Radzionków.
5346. Juniorzy i trampkarze zakończyli sezon /
Tomasz Cyptor // Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 15
5361. Kierownik odchodzi / eka // Gw. - 2012,
nr 25, s. 3
MOSiR w Miasteczku Śl.
Ruch Radzionków.
5347. Liga młodzieżowa / Tomasz Cyptor //
Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 12
Ruch Radzionków.
5348. Do kosza wrzuć // Wieść z Gminy. 2012, nr 9, s. 5
5362. Pałac Kawalera bez dyrektora / eka //
Gw. - 2012, nr 21, s. 3
5363. Park dla workoutu / esp // Gw. - 2013, nr
32, s. 9
Park Miejski.
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5364. Co z tym klubem? / esp // Gw. - 2012, nr
12, s. 5
5349. Drama Kamieniec na 3 miejscu
w Halowej Polsce // Wieść z Gminy. - 2013, nr
2, s. 8
Przejęcie KS
Strzybnica.
5350. Turniej Skata o Puchar Wójta / Klemens
Dziedzic // Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 8
Strzybnica
przez
UKS
Unia
5365. Turniej siatkówki / Anna Ferdyn //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 11, s. 8
Turniej o Puchar MOSiR w Miasteczku Śl.
Zbrosławice.
5351. Czynne od soboty / eka // Gw. - 2013, nr
26, s. 13
Kąpielisko na Księżej Górze.
5366. Turniej siatkówki / Anna Ferdyn //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 4, s. 4
Turniej o Puchar Burmistrza Miasteczka Śląskiego
w MOSiR w Miasteczku Śl.
5352. Gościniec do rokowań / eka // Gw. 2013, nr 41, s. 11
5367. Półfinały w MOSiR-ze / Anna Ferdyn,
Danuta Stankiewicz // Wieści z Miast. Ratusza.
- 2013, nr 5, s. 7
5353. Powstaje dom sportowca / eka // Gw. 2013, nr 44, s. 3
Wojewódzki półfinał w siatkówce chłopców
w kategorii gimnazjum w MOSiR w Miasteczku Śl.
Orzechowskie Centrum Kultury i Rekreacji.
5354. Jak go nazwać / eka // Gw. - 2012, nr 28,
s. 12
Imię dla notozaura w MOSiR w Radzionowie.
5355. Zima na Księżej Górze / eka // Gw. 2013, nr 5, s. 22
5356. Kajakownia ma patrona / eka // Gw. 2012, nr 2, s. 8
5357. Paśniki na Księżej Górze / eka // Gw. 2012, nr 8, s. 11
5358. Ośrodek sportu do likwidacji / eka //
Gw. - 2013, nr 43, s. 5
Gościniec Sportowy w Miasteczku Śl.
5359. Znów na sprzedaż / eka // Gw. - 2013, nr
21, s. 8
Gościniec Sportowy w Miasteczku Śl.
5368. Turniej siatkówki plażowej / Anna
Ferdyn // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 7,
s. 4
Rodzinny Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar
Burmistrza Miasteczka Śląskiego.
5369. Sportowe inwestycje / Anna Ferdyn //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 1, s. 5
MOSiR w Miasteczku Śl.
5370. Międzynarodowy turniej / Anna Ferdyn
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 5, s. 7
Drużyna MOSiR w Miasteczku Śląskim
w V Międzynarodowym Turnieju Hokeja na Trawie
im. Stefana Karmelity.
5371. Puchar dla gimnazjalistów / Anna
Ferdyn // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 1,
s. 5
Wygrana drużyny MOSiR w Miasteczku Śl.
w Turnieju piłki siatkowej o puchar Dyrektora
Gimnazjum nr 5 w Rybnej.
216
5372. MOSiR / Anna Ferdyn // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 12, s. 8
Miasteczko Śl.
5373. Finał Ciderplas // Kur. Radz. - 2013, nr
3, s. 10
IX Regionalny Mityng w Trójboju Siłowym
Olimpiad Specjalnych.
5386. Srebrne miasto sięgnęło po złoto /
Krzysztof Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 24,
s. 1, 2
Amatorska Liga Siatkowa Ciderplas.
Awans „Gwarka” do IV ligi.
5374. Finał Mini Euro // TWG Kurier. - 2012,
nr 52, s. 9
5387. W Kopenhadze i Opolu / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 40, s. 23
Tworóg.
TKS Karate.
5375. Podsumowanie zimowych przygotowań
KS Unia Kalety / Tomasz Galios // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 4, s. 12-13
5388. Kierunek - Eindhoven / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 12, s. 27
5376. Walne Zebranie Śląskiego Związku Piłki
Nożnej / Tomasz Galios // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 9, s. 9-10
5389. Akademia karateków / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 16, s. 27
KS Unia Kalety.
5377.
Otwarcie
sezonu
/
Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 10, s. 27
UKHT „Ósemka”.
II Spartakiada Tarnogórskiej Akademii Karate.
5390. Orzeł już nie lata / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 15, s. 2
LKS Orzeł Koty.
Szachy w Radzionkowie.
5378. 40-lat Tęczy / Krzysztof Garczarczyk //
Gw. - 2013, nr 37, s. 27
5391. Pingpongowy maraton / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 7, s. 26
LKS Tęcza Zendek.
VI Grand Prix Weteranów w tenisie stołowym
w Ożarowicach.
5379. Finałowy akord / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2013, nr 47, s. 26
5392. Wyjście awaryjne / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 16, s. 15
Grand Prix Radzionkowa w Szachach.
Zawieszenie działalności LKS Orzeł Koty.
5380. Ruch na zakręcie / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 30, s. 1
5393. Puchar Burmistrza / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 22, s. 27
Ruch Radzionków.
Judo.
5381. Mistrzowie Śląska / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2012, nr 8, s. 27
5394. Jubileusz Tęczy Zendek / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 3, s. 19
UKHT „Ósemka”.
5382. Festiwal judo / Krzysztof Garczarczyk //
Gw. - 2012, nr 44, s. 23
5395. Tenis stołowy / Krzysztof Garczarczyk //
Gw. - 2013, nr 8, s. 26
XII Mistrzostwa Ziemi Tarnogórskiej w Judo.
Grand Prix Polski Weterenów w Tenisie Stołowym
w Ożarowicach.
5383. Mistrzowie Polski / Krzystof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 20, s. 27
5396. Szachowa uczta / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2013, nr 2, s. 18
TKS Karate.
5384. Nasza Gwiazda / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2012, nr 10, s. 26
UKS „Gwiazda”.
Turniej szachowy „Ciderszach”.
5397. Tworzyliśmy grupkę zapaleńców : 40 lat
sekcji szachowej w Kaletach / Stefania
Giemzy, Józef Kalinowski // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 12, s. 13-14
5385. 14 silnych ludzi / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2012, nr 47, s. 10
217
5398. Stać nas na walkę z każdym w lidze /
Anna Gnyś ; rozm. R.M. // Kur. Radz. - 2013,
nr 5, s. 16
5411. Miasto Kalety współorganizatorem
strzeleckich mistrzostw Polski / jal // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 8, s. 14
MKS Sokół Rojca Radzionków.
5399. Gościniec sprzedany // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 12, s. 3
Gościniec Sportowy w Miasteczku Śl.
5400. Turniej piłki siatkowej dziewcząt
o Puchar Wójta Gminy Zbrosławice / GS //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 1, s. 5
5401. Hala po remoncie! // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 9, s. 1
MOSiR w Miasteczku Śląskim.
5402. Halowy turniej piłki nożnej // Kur. Radz.
- 2013, nr 6, s. 9
Radzionków.
5403. Ekipa św. Mikołaja / Edyta Hanzel //
Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 1, s. 5
MOSiR w Miasteczku Śl.
5404. Kije na Księżej / hm // Gw. - 2012, nr
22, s. 3
Rodzinny rajd Nordic Walking.
5405. Hymn dla Dominika // Wieść z Gminy. 2012, nr 4, s. 1
Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach.
5406. II Festyn Piłkarski Podokręgu Zabrze /
zdj. M. Sędzimir-Pszowska // Wieść z Gminy.
- 2013, nr 4, s. 8
Kamieniec.
5407. IO CUP 2013 // Kur. Radz. - 2013, nr 5,
s. 9
Radzionków.
5408. Champion Roku / B. Jachowicz // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 6, s. 5
Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach.
5409. Jak tlen // Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 14
Łukasz Pawełek.
5410. LKS Astromal Szawer Leszno wygrał
mistrzostwa w Drutarni / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 5, s. 12
Mistrzostwa
Europy
drużyn
klubowych
w Speedrowerze na torze TPD w Drutarni.
5412. Nocne zawody gruntowe w Zielonej
11/12 sierpnia / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 9, s. 12
5413. Stanisław Szmalenberg zwycięzcą
zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa Koła
PZW / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
9, s. 13
5414. Budynek klubowy Unii zyskał
termomodernizację / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 11, s. 16
KS Unia Kalety.
5415. Kolejny miejski obiekt zmonitorowany /
jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 11,
s. 16
Budynek klubowy KS Unii Kalety.
5416. Na stoku Czantorii rozegrano II
Mistrzostwa Kalet w Narciarstwie Alpejskim /
jal // Dz. Zach. - 22.02.2013, nr 45, dod. TG,
s. 7
5417.
Turniej
drużyn
firmowych
i niezrzeszonych / jal // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 6, s. 17
Turniej piłkarski podczas Dni Kalet.
5418. Miejskie inwestycje w infrastrukturę
sportową / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 5, s. 20
LKS Małapanew Kuczów.
5419. W mieście powstanie nowy kort
tenisowy / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 9, s. 13
Kalety.
5420. II Bieg Niepodległości w Zielonej / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s. 16-17
5421. Konkurs wędkarski z okazji Dnia
Dziecka / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 6, s. 14-15
Kalety.
5422. II Bieg Papieski Miotek-Dyrdy / jal //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. 15
218
5423. Kaletanie na Mistrzostwach Świata / jal
// Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 11, s. 13
5435. Judo // Inf. Gminy Świerklaniec. - 2013,
lipiec, s. 8
XVIII Otwarte Mistrzostwa Świata w Skacie
Sportowym.
Zawodnik UKS Judo „Ahinsa” na zawodach
Pucharu Europy Młodzików.
5424. Reprezentacja Kalet na Drużynowym
Turnieju Miast w Radzionkowie / jal // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 4, s. 7
5436. Gwoździe górą / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 15, s. 20
5425. Zabrakło kasy na ligowy byt / Leszek
Jaźwiecki // Dz. Zach. - 20.07.2012, nr 168,
dod. TG, s. 7
5437. Złoty Cider pomoże? / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 20, s. 11
Ruch Radzionków.
5426. Dni otwarte KS Unia Kalety / Marek
Jelonek // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
6, s. 17
5427. Oldboje KS Unia Kalety wygrali
w Ustroniu ze słowackim SK Bobrovec 4:2 /
Marek Jelonek // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 6, s. 17
CIDERPLAS w MOSiR w Radzionkowie.
Ruch Radzionków.
5438. Sześć dekad Gwarka / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 48, s. 26
5439. Start nie u Pogoni / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 51, s. 11
KS Start Przezchlebie.
5440. Na rowerze, z kijkami / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 29, s. 8
Rekreacja w Kaletach.
5428. Święto Niepodległości na kaletańskim
Orliku uczczono turniejem piłkarskim / Antoni
Jeż // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 11, s.
17
5429.
Galaxy
ponownie
zwycięzcą
kaletańskiej ligi Orlika / Antoni Jeż // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 12
Rozgrywki o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
5430. Druga piłka dla Kalet w ramach akcji
„Piłki za puszki” / Antoni Jeż // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 17
5431. Turniej siatkówki plażowej o Puchar
Burmistrza Miasta Kalety / Antoni Jeż // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. 13
5432. Puchar Burmistrza w siatkówce
plażowej / Antoni Jeż // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 8, s. 13
Kalety.
5433. Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza
Miasta Kalety / Antoni Jeż // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 9, s. 16
5434. II Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Burmistrza Kalet / Antoni Jeż // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 11
5441. Gwiazda mierzy wysoko / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 49, s. 26
UKS Gwiazda.
5442. Medale Olimpijczyka / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 28, s. 19
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
5443. Na nartach przez las / Alicja Jurasz //
Gw. - 2012, nr 7, s. 11
Narciarstwo biegowe w Krupskim Młynie.
5444. Stulatka Wieszowa / Alicja Jurasz // Gw.
- 2012, nr 37, s. 30
LKS Naprzód Wieszowa.
5445. Krótsza, ale oznakowana / Alicja Jurasz
// Gw. - 2013, nr 2, s. 10
Trasa do narciarstwa biegowego w Krupskim
Młynie.
5446. Pojechały po naukę / K // Gw. - 2013, nr
15, s. 20
UKHT Ósemka.
5447. Pożegnanie z Ósemką / K // Gw. - 2013,
nr 22, s. 17
UKHT Ósemka.
5448. Strzelanie z „Radarem” / K // Gw. 2012, nr 23, s. 26
Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu.
219
5449. Waleczny jedynak / K // Gw. - 2012, nr
31, s. 2
5463. Wielobój Sołectw / KS // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 4, s. 6
Paweł Zagrodnik na igrzyskach w Londynie.
Gmina Zbrosławice.
5450. Ruch wycofany / K // Gw. - 2012, nr 32,
s. 1
5464. Wielobój Sołectw - koszykówka / KS //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 3, s. 5
Ruch Radzionków.
Gmina Zbrosławice.
5451. Kajakowa akcja // TWG Kurier. - 2013,
nr 64, s. 7
5465. Trzy, dwa, jeden... START! / KS //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 9, s. 1
Połomia.
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5452. 30 lat kopania / Hanna Kampa // Gw. 2013, nr 33, s. 10
5466. Księżogórski dinozaur // Kur. Radz. 2012, nr 1, s. 5
LKS Żyglin.
MOSiR w Radzionkowie.
5453. Koń to nie rower / Hanna Kampa // Gw.
- 2013, nr 14, s. 14
5467. Rodzinny Piknik Rowerowy / Blandyna
Kubiak, Grzegorz Kukowka // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 6, s. 15
Szkółka „Konie w Brynku”.
5454. W Parku Miejskim w Jędrysku staneła
siłownia zewnętrzna / Klaudiusz Kandzia //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7, s. [1]
5455. Karciany wicemistrz // Wieść z Gminy. 2013, nr 7, s. 8
IV
Indywidualne
Mistrzostwa
Tarnogórskiego w skata 2013.
5469. Dla GOR i wodociągów / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 51, s. 13
Dotacja z budżetu gminy Świerklaniec.
Powiatu
5456. Karnawałowy Maraton Fitness // Kur.
Radz. - 2013, nr 1, s. 14
Radzionków.
5457. Kolejny sukces Dominika Słodczyka //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 13
Srebrny medal na Mistrzostwach Polski dla
zawodnika
z
Ośrodka
Jeździeckiego
w Zbrosławicach.
5458. Koniec kariery? // Dz.
20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 20
5468. Skatepark w Świerklańcu? / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 50, s. 10
Zach.
-
TKS Karate.
5459. Koszykarski memoriał / zebrał: WAW //
Dz. Zach. - 22.02.2013, nr 45, dod. TG, s. 7
Międzynarodowy turniej koszykówki amatorów.
5460. Skat w DFK / K. Krafczyk // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 8, s. 8
5461. Plaża w Wieszowie / KS // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 12
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5462. Wędkowanie w Kamieńcu / KS // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 4, s. 5
5470. W gościńcu powstaną mieszkania /
Elżbieta Kulińska // Gw. - 2013, nr 51, s. 11
5471. Dopłacanie do kotleta / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 10, s. 11
Straty finansowe Pałacu Kawalera.
5472. Za kratami, ale bezpieczny / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 5, s. 14
Notozaur na Księżej Górze.
5473. Maratończycy na parkiecie / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 4, s. 9
Maraton fitnessu w MOSiR w Radzionkowie.
5474. Radzio, nie Lodzia / Elżbieta Kulińska //
Gw. - 2012, nr 40, s. 12
Imię dla noktozaura z Księżej Góry.
5475. Gościniec na sprzedaż / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2012, nr 48, s. 7
Gościniec Sportowy w Miasteczku Śl.
5476. Biegi o Laur Złotego Dębu 2013 /
Agnieszka Kwoka // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 10, s. 13
Kalety.
220
5477. W Kaletach ponownie odbyły się
zawody w Pneumatycznym Strzelnictwie
Terenowym / Agnieszka Kwoka // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 11
5478. Latające Gwoździe na podium // Kur.
Radz. - 2013, nr 6, s. 9
Turniej siatkówki w Radzionkowie.
5479. Letnie zgrupowanie szkoleniowokondycyjne juniorów młodszych i trampkarzy
KS Unia Kalety (sekcja piłki nożnej) // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 9, s. 11-12
5480. Klubowy turniej skata sportowego
w Puchar Burmistrza Miasta Kalety / Marian
Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr
10, s. 7
5481. LKS Naprzód Wieszowa ma 100 lat //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 8, s. 1, 6
5482. I Bieg Niepodległości w Zielonej / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 11,
s. 10
5483. III Piknik Intergracyjny Osób
Niepełnosprawnych przeszedł do historii /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 9, s. [1], 5
5484. IV Tarnogórski Rajd Intergracyjny Osób
Niepełnosprawnych / Jacek Lubos // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 16
5485. Rywalizacja szkół i przedszkoli
w ramach akcji „Polska Biega 2013” / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 7,
s. 19
5489. I Triathlon Turystyczny Doliną Małej
Panwi / Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 7, s. 18
5490. Oliwer Mazur, Paweł Gruszka, Anna
Klyta- Rogocz i Damian Respondek
zwycięzcami
II
Mistrzostw
Kalet
w Narciarstwie / Jacek Lubos // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 2, s. 1, 11-12
5491. III Kaletański Rodzinny Rajd Rowerowy
odwiedził zatopioną kopalnię w Pasiekach /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 10, s. 5
5492. Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny
„Truszczyca 2012” w deszczu i gradzie / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 4,
s. 12-13
5493. I Mistrzostwa Kalet w narciarstwie za
nami / Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2012, nr 2, s. 11
5494. Krzysztof Kowalski mistrzem Koła
PZW Kalety na rok 2012 / Jacek Lubos // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 17
5495. Mistrzowscy karatecy / ŁK // Kur. Radz.
- 2013, nr 6, s. 13
XXIV Mistrzostwa Polski Młodzieżowców Karate
Kyokushin w Radzionkowie.
5496. Łucznicze zmagania // Kur. Radz. 2013, nr 5, s. 9
Grupa Łucznictwa Historycznego „A2Archery”
w Radzionkowie.
Kalety.
5497. Upragnione zwycięstwo / Wojciech
Łyskowski // Gw. - 2013, nr 34, s. 18
5486. Piotr Ciba - prezes PZW „Jaź” z Woźnik
- zdobywcą pucharu burmistrza miasta Kalety /
Jacek Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 7, s. 17
5498. „Majówka 2012” i „XIV Dni Kalet”
w KS „Unia” Kalety // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 7, s. 12-13
Ruch Radzionków.
5487. Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa
Koła PZW Kalety / Jacek Lubos // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 10, s. 7
5499. Marek Wolny - sukces goni sukces //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 8
5488. Zawody wędkarskie
z okazji
międzynarodowego Dnia Dziecka / Jacek
Lubos // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6,
s. 16
5500. Wygrali młodzi judocy. LKS Żyglin jest
trzeci / MCH // Dz. Zach. - 25.10.2013, nr 250,
dod. TG, s. 11
TKS Karate.
Plebiscyt na Najlepszy Klub Sportowy.
Kalety.
221
5501. Medalowa Alicja Szczepańska! // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 8, s. 8
5516. Nowa dyscyplina / Andrzej Miśkiewicz
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr 11, s. 8
Mistrzostwa Świata w karate.
Hokej na trawie przy MOSiR w Miasteczku Śl.
5502. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji //
Kur. Radz. - 2012, nr 6, s. 14
5517. Niepokonany „Lider” / mm // Kur. Radz.
- 2013, nr 1, s. 13
Klub Jeździecki „Lider” w Radzionkowie.
5503. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji //
Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 12
5504. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji //
Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 12
5505. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji //
Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 12
5506. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji //
Kur. Radz. - 2012, nr 4, s. 14
5507. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji //
Kur. Radz. - 2012, nr 5, s. 14
5508. Wiosenne rozgrywki / Aleksandra
Mielnik // Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 16
Ruch Radzionków.
5509. „Sokolątka” szykują się do sezonu /
Aleksandra Mielnik // Kur. Radz. - 2012, nr 4,
s. 16
MKS Sokół Rojca Radzionków.
5510. Mikołajkowy turniej judo // Kur. Radz. 2013, nr 1, s. 14
Radzionków.
5511. Minęła kolejna kadencja Zarządu KS
UNIA Kalety // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 3, s. 11
5512. Mini Euro // TWG Kurier. - 2012, nr 50,
s. 16
Tworóg.
5513. Mini Euro 2012 // TWG Kurier. - 2012,
nr 49, s. 15
Tworóg.
5514. Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze w LKS „Małapanew” / Zygmunt
Mirowski // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
2, s. 11-12
5515. Mistrzowski badminton // Kur. Radz. 2013, nr 6, s. 9
III Indywidualne
w badmintonie.
Mistrzostwa
Radzionkowa
5518. Sportowcy nagrodzeni / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 1, s. 16
Radzionków.
5519. Wyróżnieni sportowcy / mm // Kur.
Radz. - 2013, nr 2, s. 16
Radzionków.
5520. Nowe oblicze Dramy Kamieniec /
Adalbert Moleek // Wieść z Gminy. - 2012, nr
8, s. 7
5521. Wędki w dłoń... / MP // Wieść z Gminy.
- 2012, nr 6-7, s. 12
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5522. Nowy obiekt KS Salveo Drama
Kamieniec / MSP ; fot. Magdalena Gut //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 6-7, s. 13
5523. Łowy bez ofiar / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2012, nr 39, s. 13
Ogólnopolskie
Zawody
Pucharu
PFTA
w Pneumatycznym
Strzelectwie
Terenowym
o Puchar Burmistrza Kalet.
5524. Inwestycje w Gwarka / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2012, nr 27, s. 3
5525. Na początku był... skat // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 9, s. 3
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5526. Na przełaj przez Kopienicę // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 9, s. 5
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5527. Na Wieszowskiej plaży // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 9, s. 6
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5528. Na zakończenie skakali i toczyli // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 9, s. 8
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5529. Nagrody i stypendia w sporcie rozdane //
Dz. Zach. - 26.04.2013, nr 98, dod. TG, s. 7
222
5530. Niech wygra najlepszy! // TWG Kurier.
- 2013, nr 64, s. 12
5543. Ping-pongowy zawrót głowy // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 9, s. 8
Zawody Spławikowe o Puchar v-ce Starosty
Powiatu Tarnogórskiego.
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5531. Aerobik w Żyglinie z Galerią Fitnessu /
Martyna Nocoń // Wieści z Miast. Ratusza. 2012, nr 3, s. 8
5532. 30-lecie LKS Żyglin! / Agnieszka
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
8, s. 5
5533. Likwidacja MOSiR-u / Krzysztof
Nowak // Wieści z Miast. Ratusza. - 2013, nr
11, s. 2-3
5544. Plażowe miksty // Kur. Radz. - 2013, nr
4, s. 12
MOSiR w Radzionkowie.
5545. Victoria Cup w Lublińcu / Mateusz
Płonka // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9,
s. 17
Sukcesy zawodników z Kalet w turnieju siatkówki
plażowej.
5546. Podsumowanie sezonu // Kur. Radz. 2012, nr 1, s. 15
Miasteczko Śl.
MKS Sokół Rojca Radzionków.
5534. 1% podatku szansą na sprawniejsze
funkcjonowanie małych klubów sportowych /
Stansław Nowak // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 1, s. 12
5547. Podsumowanie sezonu w „Brzeźnicy” //
TWG Kurier. - 2012, nr 53, s. 14-15
LKS Małapanew Kuczów.
5535. Nowe trybuny na „Gwarku” // Dz. Zach.
- 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 9
5536. Wielobój sołectw / Wiesław Olszewski
// Wieść z Gminy. - 2013, nr 2, s. 8
Gmina Zbrosławice.
5537. Oto nasi najlepsi sportowcy // Dz. Zach.
- 12.04.2013, nr 86, dod. TG, s. 9
Plebiscyt na Sportowca Roku 2012.
5538. Otwarcie placu zabaw w „Brzeźnicy” //
TWG Kurier. - 2012, nr 53, s. 15
5539. Otwarto wypożyczalnię kajaków
w Zielonej / Marek Parys // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 7, s. 18
5540. Kalety gościły kolarzy z partnerskich
powiatów / Marek Parys // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2013, nr 6, s. 18
Rajd rowerowy „Stolice łączą”.
5541. II Kaletański Rajd Rodzinny „Pętlą
z Cisem Donnersmarcka” / Marek Parys //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 5, s. 8
5542. Dzieci dobrze wiedzą, jak korzystać
z atrakcji / Michał Pawiak // Gaz. Wyb. - 2013,
nr 202, dod. Katowice, s. 4
5548. Pokaz samoobrony // Kur. Radz. - 2013,
nr 4, s. 12
Kąpielisko Miejskie „Księża Góra”.
5549. Polska biega // Inf. Gminy Świerklaniec.
- 2013, lipiec, s. 7
Świerklaniec.
5550. Pożar w Shausha Sport Club // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 3, s. 3
5551. Żółto-czarni wracają do gry o punkty! /
Patryk Przydacz // Kur. Radz. - 2012, nr 2,
s. 14
Ruch Radzionków.
5552. Przygotowanie do rundy wiosennej //
Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 16
Ruch Radzionków.
5553. Wielobój sołectw / Marta Przysambor,
Rafał Barszcz // Wieść z Gminy. - 2013, nr 1,
s. 8
Gmina Zbrosławice.
5554. Wielobój sołectw rozpoczęty! / Marta
Przysambor // Wieść z Gminy. - 2012, nr 1,
s. 1, 5
Gmina Zbrosławice.
5555. Psie sztuczki // Kur. Radz. - 2013, nr 4,
s. 12
MOSiR w Radzionkowie.
Nowy plac zabaw na Osadzie Jana.
223
5556. Puchar Burmistrza Miasta Kalety
w wędkarstwie spławikowym // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 6, s. 14
5569. Biegające Miasteczko / Małgorzata
Rzepka // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr
6, s. 3
Akcja „Polska Biega”.
5557. Puchar Młodego Olimpijczyka // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 8
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
5558. Rajd na Księżej Górze // Dz. Zach. 07.06.2013, nr 131, dod. TG, s. 8
Mistrzostwa w kolarstwie górskim amatorów
Family Cup.
5570. Samorządowy turniej ping-ponga //
TWG Kurier. - 2013, nr 60, s. 15
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Tworóg w Boruszowicach.
5571. Sezon letni rozpoczęty // TWG Kurier. 2012, nr 51, s. 7
Ośrodek Wypoczynkowy „Brzeźnica”.
5559. Raz... dwa... trzy! // Wieść z Gminy. 2012, nr 9, s. 7
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5572. Turnieje w Kamieńcu / Małgorzata
Sędzimir-Pszowska // Wieść z Gminy. - 2013,
nr 3, s. 8
5560. Jubilatowi życzą III ligi / Agnieszka
Reczkin // Gw. - 2013, nr 49, s. 16
KS Drama Kamieniec.
TS Gwarek.
5573. Siatkarskie emocje // Kur. Radz. - 2013,
nr 5, s. 9
5561. Finał ligi młodszych szachistów / RS //
Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 15
XII Mistrzostwa
Plażowej.
Szachowa
Liga
Tarnogórskiego.
Szkolna
Szkół
Powiatu
5562. Ruch Radzionków na drodze powrotu do
ligi // Kur. Radz. - 2013, nr 2, s. 15
5563. Spotkanie opłatkowe szachistów / Marek
Rupik // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 1,
s. 11
Grand-Prix dla dzieci i młodzieży do lat 25.
5564. Rozgrywki Szachowe o Puchar
Burmistrza Miasta Kalety / Marek Rupik //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 6, s. 15
5565. Rozdano nagrody szachowe / Marek
Rupik // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr 1,
s. 10
Kalety.
5566. Turniej szachowy „O Puchar Burmistrza
Miasta Kalety” / Marek Rupik // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 7, s. 8
5567. Powitanie wiosny / Małgorzata Rzepka
// Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr 4, s. 4
Radzionkowa
w
Siatkówce
5574. Gościniec sportowy już sprzedany.
Remont i... / Barbara Siemianowska // Dz.
Zach. - 27.12.2013, nr 300, dod. TG, s. 8
Miasteczko Śl.
5575. Słodczyk na podium MP // Wieść
z Gminy. - 2013, nr 5, s. 8
Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach.
5576. Rutyniarze szachowi górą / zanotował
Rudolf Sobczyk // Kur. Radz. - 2013, nr 5,
s. 15
XII Grand Prix Radzionkowa w szachach.
5577. Szachowy Turniej Miast / Rudolf
Sobczyk // Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 16
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Radzionkowa.
5578. Szachiści nie zwalniają tempa / Rudolf
Sobczyk // Kur. Radz. - 2013, nr 4, s. 15
XII Grand Prix Radzionkowa w szachach.
5579. Finał XII Grand Prix Radzionkowa w
szachach / zanotował Rudolf Sobczyk // Kur.
Radz. - 2013, nr 6, s. 13
MOSiR w Miasteczku Śl.
5568. Turniej piłki nożnej / Małgorzata
Rzepka // Wieści z Miast. Ratusza. - 2012, nr
1, s. 6
5580. Finisz XI Grand Prix Radzionkowa
w szachach / Rudolf Sobczyk // Kur. Radz. 2012, nr 6, s. 15-16
Miasteczko Śl.
224
5581. Mistrz Świata otwiera Ciderszach /
Rudolf Sobczyk // Kur. Radz. - 2012, nr 1,
s. 15
5582. Sobotnie wędkowanie nad Zalewem
Brzeźnica // TWG Kurier. - 2013, nr 64, s. 12
5595. Siatkarki, kajakarze i piłkarze walczą
o tytuł / SZEN // Dz. Zach. - 08.02.2013, nr 33,
dod. TG, s. 7
Plebiscyt na najlepszy klub sportowy województwa
śląskiego w 2012 r.
Zawody o Puchar Wójta Gminy Tworóg.
5596. Wybudują szatnie / SZEN // Dz. Zach. 22.06.2012, nr 144, dod. TG, s. 10
5583. Przedsmak Euro / K. Sosada // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 2, s. 5
LKS Sokół Orzech.
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5584. Szach-mat / Katarzyna Sosada // Wieść
z Gminy. - 2012, nr 2, s. 5
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5585. Spartakiada 2012 // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 3, s. 7
Miasteczko Śl.
5586. Sport // Miastomania. - 2013, nr 1, s. 2
IV Indywidualne Mistrzostwa Miasta Tarnowskie
Góry w skata 2013.
5587. Stary jak nowy // Now. Ziel. Gm. - 2012,
nr 17, s. 4
5597. Ponad 170 kobiet, trzech panów
i Mosirek na zajęciach fitness / SZEN // Dz.
Zach. - 25.01.2013, nr 21, dod. TG, s. 8
Karnawałowy Maraton
w Radzionkowie.
Fitness
w
MOSiR
5598. Wybieramy młodzieżowego sportowca
roku / SZEN, WAW // Dz. Zach. - 01.02.2013,
nr 27, dod. TG, s. 7
5599. Młodzież wspina się na sportowy szczyt.
Także w naszym konkursie / SZEN // Dz.
Zach. - 08.02.2013, nr 33, dod. TG, s. 7
Plebiscyt na Młodzieżowego Sportowca Roku
2012.
Wyremontowany basen w Krupskim Młynie.
5600. Zagramy przez cały rok / SZEN // Dz.
Zach. - 01.03.2013, nr 51, dod. TG, s. 3
5588. Dobry klimat na siatkówkę / Tomasz
Stchlerowski ; rozm. Wojciech Nowak // Kur.
Radz. - 2012, nr 5, s. 15
Poszukiwania zarządcy dla kortów tenisowych
w mieście.
MKS Sokół Rojca Radzionków.
5601. Dzielnice w skata / SZEN // Dz. Zach. 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 11
5589. Strzeleckie mistrzostwa // Kur. Radz. 2013, nr 4, s. 12
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
MOSiR w Radzionkowie.
5590. Sukces drużyn z gminy w turnieju
trampkarzy // Inf. Gminy Świerklaniec. - 2013,
marzec, s. 24
5602. Nowa siłownia, wypożyczalnia rowerów
i trasa rowerowa / SZEN // Dz. Zach. 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 8
Kalety.
Turniej o Puchar Wójta Gminy Świerklaniec.
5603. Festyn z okazji 30-lecia / SZEN // Dz.
Zach. - 09.08.2013, nr 185, dod. TG, s. 7
5591. Sukcesy jeździeckie w 2012 roku //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 1, s. 7
LKS Żyglin.
Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach.
5604. Powitajmy rowerzystów! / SZEN // Dz.
Zach. - 10.05.2013, nr 108, dod. TG, s. 4
5592. Szachowe święto // Kur. Radz. - 2013, nr
1, s. 15
Rajd rowerowy „Stolice zbliżają” zorg. przez
partnerskie powiaty - tarnogórski i Erlangen
Hochstadt.
Ciderszach.
5593. Szachy w mroźnym Radzionkowie //
Kur. Radz. - 2012, nr 1, s. 14
5594. Kolejny przetarg / SZEN // Dz. Zach. 10.05.2013, nr 108, dod. TG, s. 4
MOSiR w Miasteczku Śl.
5605. Miasto chce street workout parku /
SZEN // Dz. Zach. - 24.05.2013, nr 120, dod.
TG, s. 9
5606. Korty są nieczynne / SZEN // Dz. Zach.
- 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 6
225
5607. Forma sióstr Tyczyńskich niczym sióstr
Williams / SZEN // Dz. Zach. - 28.06.2013, nr
149, dod. TG, s. 11
Turniej tenisowy o Puchar Burmistrza Miasta
Tarnowskie Góry.
Maskotka Ruchu Radzionków.
5620. 10 stopni. Na kąpiel starczy /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 08.11.2013, nr
261, dod. TG, s. 4
„Morsy” nad zalewem Nakło-Chechło.
5608. Pomysł na nowe piłki na Orliku / SZEN
// Dz. Zach. - 23.08.2013, nr 196, dod. TG, s. 2
Akcja „Piłki za puszki” w Kaletach.
5609. Rozbudowali pawilon / SZEN // Dz.
Zach. - 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 3
Inwestycje na stadionie
Tarnowiczanka.
TS
Gwarek
i
TS
5621. Księżogórski park ma swojego smoka /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. - 2012, nr
21, s. 2
5622. MOSiR jest za drogi. Do likwidacji /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 25.10.2013, nr 250, dod. TG, s. 4
Miasteczko Śl.
5610. Nietypowy maraton / SZEN // Dz. Zach.
- 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 2
Nocny aerobik.
5611. Park na Księżej Górze rajem dla
łuczników / SZEN // Dz. Zach. - 11.10.2013,
nr 238, dod. TG, s. 7
Zawody Ligi Południe.
5612. Nowy trener Orła / SZEN // Dz. Zach. 13.07.2012, nr 162, dod. TG, s. 7
LKS Orzeł w Nakle Śl.
5613. Klaudia Sobczyk-Królik i Katarzyna
Baron
zorganizowały
na
polanie
w tarnogórskim parku zajęcia z jogi / SZEN //
Dz. Zach. - 01.06.2012, nr 127, dod. TG, s. 6
5614. Ruch ma nowego trenera / SZEN // Dz.
Zach. - 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 7
Ruch Radzionków.
5623. Będzie można też pokibicować siedząc /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 21.12.2012, nr 298, dod. TG, s. 10
Remont stadionu „Gwarka”.
5624. Gorący stołek w pałacu / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 18.05.2012, nr 115,
dod. TG, s. 4
GOR w Świerklańcu.
5625. Już wiemy, czym i kim możemy się
chwalić / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 09.08.2013, nr 185, dod. TG, s. 4
Koszykarski Klub Sportowy, Zespół Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk” oraz Zielona zwycięzcami plebiscytu
na wizytówkę powiatu tarnogórskiego.
5626. Pogoda przyciągnie turystów / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 26.04.2013, nr 98,
dod. TG, s. 5
Zalew Nakło-Chechło.
5615. Masowe bieganie w trzech gminach /
SZEN // Dz. Zach. - 18.05.2012, nr 115, dod.
TG, s. 9
Akcja „Polska Biega”.
5627. Tenis jest nie tylko dla elit /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 26.07.2013, nr
173, dod. TG, s. 8
Ośrodek Tenisowy w Laryszowie.
5616. Miasteczkowski MOSIR ma nowego
dyrektora / SZEN // Dz. Zach. - 08.06.2012, nr
132, dod. TG, s. 9
5617. Łukasz Mazur / SZEN // Dz. Zach. 2012, nr 22, dod. TG, nr 4, s. 2
Ruch Radzionków.
5618. Krótka historia Ruchu Radzionków /
SZEN // Dz. Zach. - 20.07.2012, nr 168, dod.
TG, s. 7
5628. Tani sport na drabinkach / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 02.05.2013, nr 102,
dod. TG, s. 8
Street workout.
5629. Nie w urzędzie, a na rowerze /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 17.05.2013, nr
114, dod. TG, s. 8
Rajd rowerowy „Stolice zbliżają” zorg. przez
partnerskie powiaty - tarnogórski i Erlangen
Hochstadt.
5619. Ecik lepszy od Cidra / SZEN // Dz.
Zach. - 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 5
226
5630. Awantura o korty w parku. TKKF chce
715 tys. / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 21.06.2013, nr 143, dod. TG, s. [1]
5642. Tańczące konie // Kur. Radz. - 2012, nr
3, s. 15
Międzynarodowe
Zawody
w Ujeżdżaniu CDI w Radzionkowie.
Jeździeckie
5631. Zagramy w sierpniu / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 02.08.2013, nr 179,
dod. TG, s. 3
5643. „Znicz”, operat i zarastające korty /
Jacek Tarski // Gw. - 2013, nr 25, s. 8
Korty tenisowe.
Korty tenisowe w parku miejskim.
5632. Śląska wizytówka z powiatu? /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 23.08.2013, nr
196, dod. TG, s. 5
5644. Czarne chmury nad „Ruchem” / Gabriel
Tobor // Kur. Radz. - 2012, nr 4, s. 15
Koszykarski Klub Sportowy, Zespół Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk” oraz Zielona walczą o miano
wizytówki woj. śląskiego.
5633. Wakacje 2013 w powiecie / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 12.07.2013, nr 161,
dod. TG, s. 6
Zalew Nakło-Chechło, Kąpielisko Miejskie „Księża
Góra”.
Ruch Radzionków.
5645. Cidry powstają z kolan / Wojciech
Todur // Gaz. Wyb. - 2013, nr 185, dod.
Katowice, s. 16
Ruch Radzionków.
5646. Trójbój lekkoatletyczny
z Gminy. - 2012, nr 9, s. 7
//
Wieść
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5634. Hotel na Księżej Górze, a obok hali
kryty basen? / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 16.08.2013, nr 190, dod. TG, s. 3
5647. Turniej o Puchar Wójta Gminy Tworóg
// TWG Kurier. - 2012, nr 50, s. 15
MOSiR w Radzionkowie.
5648. Turniej tenisa stołowego o puchar
Burmistrza Miasta Kalety / oprac. Czesław
Borecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
5, s. 14
5635. Jachty i kajaki w Zielonej / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 25.05.2012, nr 121,
dod. TG, s. 3
5636. Wybiorą
prezesa
/
Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 09.11.2012, nr 262,
dod. TG, s. 7
TS Gwarek.
5637. Oto następca Kubicy? / K. Szendzielorz
// Dz. Zach. - 2012, nr 46, dod. TG, nr 8, s. [1]
5638. Walka kibiców o stadion / Krzysztof
Szendzielorz // Dz. Zach. - 13.04.2012, nr 87,
dod. TG, s. 3
5649. Udźwignąć sukces // TWG Kurier. 2012, nr 54, s. 3
Martyna i Mateusz Mundzik.
5650. UKS Olimpijczyk Nowe Chechło
podsumowuje // Inf. Gminy Świerklaniec. 2012, grudzień, s. 5
5651. W skrócie // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 6, s. 2
MOSiR, MOK, Przedszkole nr 3, remonty dróg
w Miasteczku Śl., kolej wąskotorowa.
Ruch Radzionków.
5639. Andrzej Pluta wyprowadza się
z Radzionkowa / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 24.08.2012, nr 197, dod. TG, s. 6
5652. W skrócie // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 3, s. 2
MOSiR i MOK w Miasteczku Śl., przywitanie
wiosny w Brynicy.
5640. W dwa lata park miał czterech
dyrektorów / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 2012, nr 112, s. 8
5653. Trwa sezon kajakowy... / Karina
Warczok // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012, nr
8, s. 13
GOR w Świerklańcu.
Kalety.
5641. Świerklaniec // Dz. Zach. - 22.03.2013,
nr 69, dod. TG, s. 2
5654. Tarnogórzanie drużynowym mistrzem /
WAW // Dz. Zach. - 29.03.2013, nr 75, dod.
TG, s. 15
Dotacje dla klubów sportowych.
227
TKS Karate.
5667. O stadionie / WAW // Dz. Zach. 04.01.2013, nr 3, dod. TG, s. 7
5655. Worek medali kajakarzy / WAW // Dz.
Zach. - 23.08.2013, nr 196, dod. TG, s. 7
Ruch Radzionków.
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło na Mistrzostwach
Polski juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży.
5668. Szachy / WAW // Dz. Zach. 12.04.2013, nr 86, dod. TG, s. 11
5656.
Zawodnicy
Olimpijczyka
w reprezentacji / WAW // Dz. Zach. 04.01.2013, nr 3, dod. TG, s. 7
5669. Srebrny dżudoka / WAW // Dz. Zach. 26.04.2013, nr 98, dod. TG, s. 11
XII Grand Prix Radzionkowa w szachach.
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry na
Mistrzostwach Polski młodzików i młodziczek.
5657. Srebro przy szachownicy / WAW // Dz.
Zach. - 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. 7
5670. Dżudo / WAW // Dz. Zach. 12.04.2013, nr 86, dod. TG, s. 11
Indywidualne Mistrzostwa
w szachach klasycznych.
Śląska
juniorów
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry na
Międzynarodowym Turnieju Judo w Tuchowie.
5658. Falstart szachowego hetmana / WAW //
Dz. Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 11
5671. Dżudocy z medalami / WAW // Dz.
Zach. - 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 11
Mistrzostwa Polski w szachach.
UKS Judo Ahinsa.
5659. Dwie kajakarskie dwójki popłynęły po
srebro / WAW // Dz. Zach. - 29.06.2012, nr
150, dod. TG, s. 11
5672. Najlepszy sezon w krótkiej historii klubu
/ WAW // Dz. Zach. - 11.10.2013, nr 238, dod.
TG, s. 8
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
5660. Woś trzecia na podium / WAW // Dz.
Zach. - 20.04.2012, nr 93, dod. TG, s. 11
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w judo.
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
5673. Olimpijczyk znów przywiózł medale /
WAW // Dz. Zach. - 26.07.2013, nr 173, dod.
TG, s. 7
Mistrzostwa Polski młodzików w kajakarstwie.
5661. Marek Porada prezesem / WAW // Dz.
Zach. - 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 11
TS Gwarek.
5662. Dżudocy Dwójki z medalami / WAW //
Dz. Zach. - 04.05.2012, nr 103, dod. TG, s. 7
5674. Sukcesy na matach / WAW // Dz. Zach.
- 08.11.2013, nr 261, dod. TG, s. 7
UKS Judo Ahinsa na V Międzynarodowym
Memoriale im. Jigoro Kano w Luboniu.
Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek w judo.
5675. Podium dla Cichonia / WAW // Dz.
Zach. - 10.05.2013, nr 108, dod. TG, s. 7
5663. Majowski w kadrze U17 / WAW // Dz.
Zach. - 2012, nr 58, dod. TG, nr 10, s. 7
Międzynarodowe
w Radzionkowie.
zawody
w
ujeżdżaniu
Puchar Polski juniorów w judo.
5664. Nasi kajakarze z 23 medalami. W tym
osiem złotych! / WAW // Dz. Zach. 10.05.2013, nr 108, dod. TG, s. 6
Mistrzostwa Śląska w kajakarstwie.
5665. Najlepsi siatkarze są w Rybnej / WAW
// Dz. Zach. - 31.10.2013, nr 255, dod. TG, s. 7
5676. Zawodowiec Kostka / WAW // Dz.
Zach. - 19.07.2013, nr 167, dod. TG, s. 7
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
5677.
Reprezentacja
Pniowca
biegła
najszybciej / WAW // Dz. Zach. - 04.10.2013,
nr 232, dod. TG, s. 8
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
5666. Wygrali zawody ju-jitsu / WAW // Dz.
Zach. - 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 11
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry na
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Ju-jitsu.
5678. Najlepsi szachiści są ze Strzybnicy /
WAW // Dz. Zach. - 15.11.2013, nr 266, dod.
TG, s. 7
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
228
5679. Wygrana i jubileusz 60-lecia Gwarka /
WAW // Dz. Zach. - 22.11.2013, nr 272, dod.
TG, s. 7
5690. Polki siódme w Europie / WAW // Dz.
Zach. - 27.07.2012, nr 174, dod. TG, s. 11
5680. Laskarki Ósemki Tarnowskie Góry tuż
za podium mistrzostw Polski / WAW // Dz.
Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 10
5691. Gmina utalentowanych sportowców /
WAW // Dz. Zach. - 01.02.2013, nr 27, dod.
TG, s. 7
5681. Andrzej Pluta chce zbudować silny
ośrodek koszykarski w Radzionkowie / WAW
// Dz. Zach. - 2012, nr 28, dod. TG, nr 5, s. 6
5682. Ponad 200 dżudoków w hali
w Radzionkowie / WAW // Dz. Zach. 14.12.2012, nr 292, dod. TG, s. 7
Mikołajkowy Turniej Funny Liga Judo w MOSiR
w Radzionkowie.
5683. Medale dla TKS / WAW // Dz. Zach. 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 11
UKHT Ósemka.
Nagrody i stypendia dla najlepszych sportowców
gminy Świerklaniec.
5692. Kajakarze Olimpijczyka do końca
walczą o medale / WAW // Dz. Zach. 20.09.2013, nr 220, dod. TG, s. 11
5693. Brąz Binka, zamiast złota / WAW // Dz.
Zach. - 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. 7
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry na
Międzynarodowym Turnieju Judo w Spremberg.
TKS Karate na Mistrzostwach Europy w Kielcach.
5694. Adam Hnyda wicemistrzem Grand Prix /
WAW // Dz. Zach. - 19.07.2013, nr 167, dod.
TG, s. 7
5684. Zdjęcia podróżniczki / WAW // Dz.
Zach. - 17.08.2012, nr 191, dod. TG, s. 7
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Tibhar
Veterans Cup.
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
5685. Dżudocy wywalczyli trzy złote medale /
WAW // Dz. Zach. - 25.01.2013, nr 21, dod.
TG, s. 11
UKS Judo AHINSA na turnieju młodzików
w Czeskim Cieszynie.
5686. Sześć medali dla naszych dżudoków /
WAW // Dz. Zach. - 18.01.2013, nr 15, dod.
TG, s. 7
UKS Judo AHINSA i UKS Dwójka Tarnowskie
Góry na Mistrzostwach Śląska juniorów
i młodzików.
5687. 450 skacistów przyjedzie do powiatu /
WAW // Dz. Zach. - 14.09.2012, nr 215, dod.
TG, s. 4
Klub Skatowy Silesia Tarnowskie Góry.
5688. Zmagania dzielnic w turnieju piłkarzy /
WAW // Dz. Zach. - 21.09.2012, nr 221, dod.
TG, s. 7
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
5689. Świerklaniec pokazał, że jest kajakarską
potęgą na Śląsku / WAW // Dz. Zach. 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 7
UKS Olimpijczyk
Świerklaniec.
Nowe
Chechło,
UKS
5695. Sukcesy na matach / WAW // Dz. Zach.
- 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 11
Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy Judo Dzieci
oraz na Międzynarodowy Turniej Judo Silesia Cup
Rybnik 2012.
5696. Wygrali Szachowy Turniej Miast /
WAW // Dz. Zach. - 19.04.2013, nr 92, dod.
TG, s. 15
Radzionków.
5697. Poznaliśmy mistrzów jubileuszowych
zawodów / WAW // Dz. Zach. - 28.09.2012, nr
227, dod. TG, s. 11
X Mistrzostwa Radzionkowa w tenisie ziemnym.
5698. Medale dżudoków w Krakowie / WAW
// Dz. Zach. - 2012, nr 34, dod. TG, nr 6, s. 7
II Międzynarodowy
Krakowskiej.
Turniej
Judo
Ziemi
5699. Pierwsze zawody jeździeckie / WAW //
Dz. Zach. - 2012, nr 52, dod. TG, nr 9, s. 11
Ogólnopolskie i regionalne zawody w skokach
przez przeszkody w Ośrodku Jeździeckim w
Zbrosławicach.
5700. Czwórka zdobyła złoto / WAW // Dz.
Zach. - 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 7
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło na Mistrzostwach
Polski młodzików w kajakarstwie.
229
5701. Jakub Binek najlepszym dżudoką na
matach w czeskiej Ostrawie / WAW // Dz.
Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr 7, s. 6
5714. Połowa sezonu za nami / WAW // Dz.
Zach. - 19.07.2013, nr 167, dod. TG, s. 7
5702. Zmiany w nakielskim Orle / WAW //
Dz. Zach. - 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 7
5715. Spartakiada / WAW // Dz. Zach. 16.11.2012, nr 268, dod. TG, s. 7
SKS Champion Lasowice.
LKS Orzeł w Nakle Śl.
5703. Nasi złoci karatecy / WAW // Dz. Zach.
- 10.05.2013, nr 108, dod. TG, s. 7
Mistrzostwa Polski seniorów w karate kyokushin.
5704. Trener Gwarka / WAW // Dz. Zach. 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 11
5705. Zaprosili i wygrał / WAW // Dz. Zach. 10.08.2012, nr 186, dod. TG, s. 7
Międzynarodowy Turniej Weteranów w tenisie
stołowym w Austrii.
5706. Dzielnice walczą o prymat w mieście /
WAW // Dz. Zach. - 29.06.2012, nr 150, dod.
TG, s. 11
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
5716. Duży sukces kajakarzy Olimpijczyka /
WAW // Dz. Zach. - 31.05.2013, nr 125, dod.
TG, s. 11
Międzynarodowe zawody kajakowe juniorów i U23 w Piestanach.
5717. Współpraca tarnogórzan z Górnikiem /
WAW // Dz. Zach. - 22.03.2013, nr 69, dod.
TG, s. 9
TS Gwarek.
5718. Grało 42 szachistów / WAW // Dz.
Zach. - 04.01.2013, nr 3, dod. TG, s. 7
Ciderszach 2012.
5719. Brąz Marka Wolnego! / WAW // Dz.
Zach. - 21.06.2013, nr 143, dod. TG, s. 7
Mistrzostwa Europy seniorów w karate kyokushin.
5707. Weterani w Szwecji / WAW // Dz. Zach.
- 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 7
Mistrzostwa
stołowym.
Świata
Weteranów
w
tenisie
5708. Najlepsza dzielnica / WAW // Dz. Zach.
- 30.11.2012, nr 280, dod. TG, s. 11
5720. Najmłodsi byli lepsi / S. Wawszczak //
Dz. Zach. - 2012, nr 28, dod. TG, nr 5, s. 7
Międzynarodowy Memoriał im. Stefana Karmelity
w hokeju na trawie.
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
5721. Teraz chcą pokazać się trenerom kadry /
Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 7
5709. Zmiany przed sezonem / WAW // Dz.
Zach. - 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 7
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło na Mistrzostwach
Polski w Maratonie.
TS Gwarek.
5710. Spartakiada na finiszu / WAW // Dz.
Zach. - 19.10.2012, nr 245, dod. TG, s. 7
5711. Nowa organizacja uczy grać w szachy /
WAW // Dz. Zach. - 14.12.2012, nr 292, dod.
TG, s. 7
UKS G4.
5712. Jubileuszowe skoki / WAW // Dz. Zach.
- 07.12.2012, nr 286, dod. TG, s. 11
Halowe Otwarte Mistrzostwa Śląska w Skokach
przez Przeszkody w Zbrosławicach.
5713. Turniej szachowy / WAW // Dz. Zach. 16.11.2012, nr 268, dod. TG, s. 7
XI Grand Prix Radzionkowa w szachach.
5722. Internetowa wygrana / Stanisław
Wawszczyk // Dz. Zach. - 01.03.2013, nr 51,
dod. TG, s. 7
Plebiscyt na Młodzieżowego Sportowca Roku
2012.
5723. Sportowa rywalizacja na Dzień Kobiet /
Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 11
Turniej badmintona w MOSiR w Radzionkowie.
5724. Gala Gwarka przed graniem / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 22.03.2013, nr 69,
dod. TG, s. 9
5725. Medale drużyn Ósemki na zawodach
halowych / Stanisław Wawszczak // Dz. Zach.
- 08.02.2013, nr 33, dod. TG, s. 7
Mistrzostwa Śląska w hokeju halowym.
230
5726. Czesi jednak przegrali / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 08.03.2013, nr 57,
dod. TG, s. 7
X Międzynarodowy Memoriał Koszykówki im.
Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika.
5727. O wygraną walczyli do końca /
Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 8
Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach.
5728. Rok nie tylko piłkarski / S. Wawszczak
// Dz. Zach. - 11.01.2013, nr 9, dod. TG, s. 7
Sukcesy sportowców z powiatu tarnogórskiego.
5729. Jest nadzieja dla Cidrów? / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 04.01.2013, nr 3,
dod. TG, s. 7
Ruch Radzionków.
5730. Powitali wiosnę na trasie biegowej
w Truszczycy / S. Wawszczak // Dz. Zach. 29.03.2013, nr 75, dod. TG, s. 15
Kalety.
5731. 100 pingpongistów z Tarnowskich Gór /
Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 05.04.2013, nr 80, dod. TG, s. 7
MKS Skarbek.
5732. Brązowy medal Marcina Przypadło! /
Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 05.07.2013, nr 155, dod. TG, s. 7
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
5733. Zuzanna wicemistrzem Polski
Stanisław Wawszczak // Dz. Zach.
14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 11
/
-
II Mikołajkowe zawody Funny Judo.
5737. Oto nasz senior na medal: Adam Hnyda
wygrał turniej w Dubaju / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 06.12.2013, nr 284,
dod. TG, s. 7
Międzynarodowy Otwarty
w tenisie stołowym.
Turniej
Weteranów
5738. 60 lat Gwarka. To były czasy / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 27.12.2013, nr 300,
dod. TG, s. 7
5739. Nasza kadra na największych zawodach
/ Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 08.03.2013, nr 57, dod. TG, s. 7
XXXVII Bieg Piastów.
5740. Sukcesy Olimpijczyka / S. Wawszczak //
Dz. Zach. - 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 7
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
5741. Gościnny gospodarz / S. Wawszczak //
Dz. Zach. - 2012, nr 58, dod. TG, nr 10, s. 7
IX Międzynarodowy Memoriał Koszykówki im.
Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika.
5742. Kajakarze Olimpijczyka Nowe Chechło
zdobyli medale na młodzieżowej olimpiadzie
i mistrzostwach Polski / Stanisław Wawszczak
// Dz. Zach. - 27.07.2012, nr 174, dod. TG,
s. 10
5743. Medale karateków z Tarnowskich Gór
w Pucharze Polski. Drużynowo pokonał nas
tylko Wrocław / Stanisław Wawszczak // Dz.
Zach. - 06.12.2013, nr 284, dod. TG, s. 7
TKS Karate.
Klub Jeździecki „Lider” w Radzionkowie.
5734. Strzybnica z pucharem / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 05.07.2013, nr 155,
dod. TG, s. 7
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór.
5735. Na rezerwowym koniu Dominik
wskoczył na krajowe podium / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 30.08.2013, nr 202,
dod. TG, s. 10
KJ Zbrosławice na Mistrzostwach Polski juniorów
w skokach przez przeszkody.
5736. Olimpijczyk i dzieci: był tor przeszkód,
przeciąganie liny, a nawet... walki sumo /
Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 20
5744. Monika Latusek po kontuzji, ale
wygrywa.
Właśnie
zdobyła
brąz
/
S. Wawszczak // Dz. Zach. - 2012, nr 64, dod.
TG, nr 11, s. 8
Puchar Polski juniorek w judo.
5745. Rekord frekwencji / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 25.05.2012, nr 121,
dod. TG, s. 7
Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie
amatorów w Radzionkowie.
Górskim
5746. 163 osoby z rakietkami / S. Wawszczak
// Dz. Zach. - 2012, nr 40, dod. TG, nr 7, s. 7
VI Grand Prix Polski Weteranów w tenisie
stołowym w Ożarowicach.
231
5747. Sukcesy w Dzień Dziecka / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 08.06.2012, nr 132,
dod. TG, s. 11
5758. Wielobój Sołectw 2013 zakończony //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 8, s. 4
Gmina Zbrosławice.
Międzynarodowy Turniej Dzieci w Judo.
5748. Radzionków: białe trasy do łyżwy były
idealne / S. Wawszczak // Dz. Zach. 01.02.2013, nr 27, dod. TG, s. 7
I Księżogórski Bieg Narciarski.
5749.
Sportowe
podsumowanie
/
S. Wawszczak // Dz. Zach. - 2012, nr 4, dod.
TG, nr 1, s. 7
5759. Wieszowa najlepsza w połowach //
Wieść z Gminy. - 2012, nr 9, s. 6
Wielobój Sołectw Gminy Zbrosławice.
5760. Wieści z KS Unia Kalety // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 2, s. 9-10
5761. Shausha wraca do gry / WK ; fot. SSC //
Wieść z Gminy. - 2013, nr 7, s. 3
Shausha Sport Club.
5750. Piknik promuje Polskę i region /
Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 11.05.2012, nr 109, dod. TG, s. 7
Międzynarodowe
Zawody
w Ujeżdżaniu w Radzionkowie.
Jeździeckie
5751. O koniach wiedzą tyle, co amerykańscy
kowboje / Stanisław Wawszczak // Dz. Zach. 06.07.2012, nr 156, dod. TG, s. 7
Impreza pt. „Mój przyjaciel koń” w ośrodkach
jeździeckich w Zbrosławicach.
5752. Zbrosławiczanin w elicie / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 03.08.2012, nr 180,
dod. TG, s. 7
Mistrzostwa Polski juniorów w skokach przez
przeszkody w Zbrosławicach.
5753. Każdy ma szansę zostać polskim
olimpijczykiem / Stanisław Wawszczak // Dz.
Zach. - 02.11.2012, nr 256, dod. TG, s. 7
MOSiR w Radzionkowie.
5754. Rekordowy turniej / S. Wawszczak //
Dz. Zach. - 22.02.2013, nr 45, dod. TG, s. 7
IV Grand Prix Polski weteranów w tenisie
stołowym w Ożarowicach.
5755. 140 zawodników na matach / Stanisław
Wawszczak // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296,
dod. TG, s. 20
XXIV Mistrzostwa
w karate.
Polski
Młodzieżowców
5756. Wizytówka miasta / Marcin Wąsiak //
Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 14, 15
Ruch Radzionków.
5757. Wędkarskie zmagania // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 10, s. 7
Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Miasteczko
Śl.
5762. Wodny aerobik // Kur. Radz. - 2013, nr
4, s. 12
Kąpielisko Miejskie „Księża Góra”.
5763. Wolny na podium ME // Wieść z Gminy.
- 2013, nr 4, s. 8
TKS Karate.
5764. Zawodnicy Ahinsy znowu wygrywają /
Tadeusz Wójcik // Inf. Gminy Świerklaniec. 2012, grudzień, s. 6
5765. Wybrali maskotkę klubową // Dz. Zach.
- 13.04.2012, nr 87, dod. TG, s. 3
Ruch Radzionków.
5766. Wyniki Ogólnopolskich Zawodów
Pucharu PFTA i Pucharu HUNTERÓW
w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym.
Kalety - Zielona 14-16.09.2012 r. // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 10, s. 12
5767. LKS Małapanew Kuczów. Ogłoszenie
klubowe / Marcin Wypych // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 12, s. 12
5768. Puchar Burmistrza Radzionkowa
zdobyty! / Dariusz Wysypoł // Kur. Radz. 2012, nr 5, s. 12-13
Piłkarski Turniej Inicjatywa Obywatelska CUP.
5769. Wytrwałe, systematyczne i waleczne //
Kur. Radz. - 2012, nr 3, s. 14
MKS Sokół Rojca Radzionków.
5770. Zakończenie sezonu kajakarzy // Inf.
Gminy Świerklaniec. - 2013, grudzień, s. 2
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.
5771. Zawody wędkarskie // Inf. Gminy
Świerklaniec. - 2013, lipiec, s. 7
232
O Puchar Wójta Gminy Świerklaniec.
5772. Zawody wędkarskie // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2012, nr 10, s. 1
5775. Złoty Motocross / fot. Grzegorz Bachorz
// Wieść z Gminy. - 2013, nr 7, s. 8
Konrad Filipowicz zwycięzcą Międzynarodowych
Mistrzostw Śląska i Zaolzia Top Amator Cup 2013.
Miasteczko Śl.
5773. Zbrosławice // Dz. Zach. - 21.06.2013,
nr 143, dod. TG, s. 2
5776. Zmarł pionier kajakarstwa // Dz. Zach. 22.03.2013, nr 69, dod. TG, s. 2
Karol Piontek.
Wielobój sołectw.
5774. Zbudują Street Workout Park // Dz.
Zach. - 02.08.2013, nr 179, dod. TG, s. 2
zob. też 75, 1708, 1782, 1795, 1800, 2111,
2113, 2356, 3116, 3493, 3724, 3725, 4425,
4428, 4438, 4568, 4642, 4849
14. RELIGIA. ZWIĄZKI WYZNANIOWE.
KOŚCIOŁY. CMENTARZE
5777. Misterium z chórem / aj // Gw. - 2012,
nr 15, s. 22
Miasteczko Śląskie.
Miedary.
5786. W Konwikcie / esp // Gw. - 2012, nr 22,
s. 11
5778. Większy cmentarz / aj // Gw. - 2012, nr
47, s. 14
Koncerty organowe.
Tworóg.
5787. Ustalili opłaty za cmentarz / eka // Gw. 2013, nr 24, s. 20
5779. Dyrdy: to jest jedyny taki kościół
w diecezji / AKC // Dz. Zach. - 25.10.2013, nr
250, dod. TG, s. 10
Cmentarz komunalny w Miasteczku Śl.
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kaletach
[Miotek].
5788. Wakacje z ikoną / esp // Gw. - 2012, nr
25, s. 23
Szkoła Ikonopisarska „Mandylion” w Strzybnicy.
5780. Architektura malowana światłem // Gw.
- 2012, nr 35, s. 10
5789. Kolędy na harfie / esp // Gw. - 2012, nr
3, s. 15
Kościół NSPJ w Nakle Śl.
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.
5781. Namalować okno do Boga / Ryszard
Bednarczyk // Śląsk. - 2013, nr 1, s. 26-27
5790. Charytatywnie na jubileusz / esp // Gw. 2013, nr 2, s. 16
Szkoła Ikonopisarska „Mandylion” w Strzybnicy.
Świetlica Anioła Stróża przy parafii MBKP.
5782 . Krzyże, rzeźby, kapliczki : uzupełnienie
2 / w obiektywie Henryka Białego // Mont.
Tarnov. - 2012, nr 54, s. 8-9
5791. Nie tylko Bach / esp // Gw. - 2013, nr
27, s. 12
5783. Cegiełki na remont wieży // Dz. Zach. 28.06.2013, nr 149, dod. TG, s. 2
5792. Korba się kręci / esp // Gw. - 2013, nr
46, s. 16
Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach
[Drutarnia].
5784. Centrum // Dz. Zach. - 28.06.2013, nr
149, dod. TG, s. 2
Koncerty Organowe w Konwikcie.
Świetlica Anioła Stróża przy parafii MBKP.
5793. Ostatni koncert / esp // Gw. - 2012, nr
31, s. 8
Konwikt.
Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela.
5785. Cmentarz komunalny // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 9, s. 8
5794. Organy na niedzielę / esp // Gw. - 2012,
nr 17, s. 15
Koncerty w Konwikcie.
233
5795. Organowy / esp // Gw. - 2012, nr 26,
s. 17
5810. Kaplica Bontanich / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 49, s. 18
Koncerty w Konwikcie.
Kościół w Ożarowicach.
5796. Organy na niedzielę / esp // Gw. - 2012,
nr 13, s. 15
5811. Przejście do wieczności / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 44, s. 16
Koncerty w Konwikcie.
Kościół św. Józefa.
5797. Kościół ewangelików / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 26, s. 20
5812. Jubileusz boromeuszek / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 47, s. 16
5798.
Hrabiowski
gest
/
Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 28, s. 14
5813. Trzeci kościół w Żyglinie / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 48, s. 20
Kościół w Nakle Śl.
5799. Patron z Padwy / Krzysztof Garczarczyk
// Gw. - 2013, nr 34, s. 15
5814. Kościół na kościele / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 37, s. 20
Radzionków.
Kościół w Tworogu.
5800. Zasługa księdza Spohra / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 50, s. 16
Kościół w Starych Tarnowicach.
5801. Zbór przy Bończyka / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 4, s. 14
Kościół Chrześcijan Baptystów.
5802. Kościół na górze wisielców / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 35, s. 21
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Kamila.
5803. Kościół św. Mikołaja / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 33, s. 15
5815. Kapituła kamilianów / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 7, s. 21
5816. Książki pastora / GKM // Dz. Zach. 05.04.2013, nr 80, dod. TG, s. 8
Samuel Ludwik Zasadius.
5817. Historia budowy kościoła w Miotku //
Dz. Zach. - 20.12.2013, nr 296, dod. TG, s. 7
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kaletach.
5818. Liturgiczne / hm // Gw. - 2012, nr 24,
s. 2
I Tarnogórskie Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne
w parafii św. ap. Piotra i Pawła.
5804. Dla Rybnej i Strzybnicy / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 36, s. 15
5819. Już po ekspertyzie / hm // Gw. - 2012, nr
31, s. 3
Kościół w Strzybnicy.
Kasztan jadalny w Reptach Śl.
5805. Ewangelicki Laryszów / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 38, s. 16
5820. Ostatni organowy / hm // Gw. - 2013, nr
31, s. 18
Koncerty w Konwikcie.
5806. Średniowieczne freski / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 45, s. 16
Kościół w Karchowicach.
5807. W Kopienicy, czyli w Łubiu / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 40, s. 16
5808. Kamery na cmentarzu / Krzystof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 45, s. 3
5821. Informacja // Wieści z Miast. Ratusza. 2013, nr 12, s. 3
Likwidacja
Domu
w Miasteczku Śl.
Przedpogrzebowego
5822. Poświęcenie kaplicy cmentarnej
w Jędrysku / jal // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2013, nr 6, s. 10
Cmentarz komunalny w Tworogu.
Parafia św. Józefa w Kaletach.
5809. Nowy kościół kamilianów / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 43, s. 16
5823. Jeden z najstarszych / Krzysztof
Garczarczyk // Gw. - 2013, nr 29, s. 14
Kościół w Księżym Lesie.
234
5824. Pierwszy rektor św. Anny / Herbert
Jeziorski // Gw. - 2012, nr 1, s. 23
5837. Koncerty w Konwikcie // Gw. - 2013, nr
13, s. 9
5825. Parafia Przemienienia Pańskiego
w Bobrownikach Śląskich / Herbert Jeziorski. Tarnowskie Góry : Drukpol, 2012. - 200 s. : il.
; 21 cm. - ISBN 978-83-61458-89-0
5838. Jubileusz parafii / Eugeniusz Krawczyk
// Kur. Radz. - 2013, nr 6, s. 7
5826. Jubileusz Boromeuszek // Dz. Zach. 08.11.2013, nr 261, dod. TG, s. 2
5839. Krzyże poboczne // Gw. - 2012, nr 45,
s. 10
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza.
5827. Organy w potrzebie / Alicja Jurasz //
Gw. - 2013, nr 17/18, s. 5
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Rojcy.
5840. Msze niedokończone / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 7, s. 10
Parafia św. Wojciecha w Radzionkowie.
Parafia Świętej Trójcy w Wieszowie.
5841. Opiekun cmentarza / Elżbieta Kulińska
// Gw. - 2012, nr 12, s. 10
5828. W jednej łodzi / Alicja Jurasz // Gw. 2013, nr 11, s. 10
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki opiekunem
cmentarza żydowskiego.
Spotkanie z Szymonem Hołownią w Strzybnicy.
5829. U ewangelików / K // Gw. - 2012, nr
18/19, s. 3
Nowy proboszcz parafii.
5830. Profanacja / K // Gw. - 2013, nr 11, s. 2
5842. Poświęcenie cmentarza / Elżbieta
Kulińska // Gw. - 2013, nr 17/18, s. 7
Miasteczko Śl.
5843. Zakończono budowę cmentarza
Elżebieta Kulińska // Gw. - 2012, nr 3, s. 7
/
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.
Miasteczko Śl.
5831. II pielgrzymka rowerowa KaletyLeśniów / Agata K. // Biul. Inf. Miasta Kalety.
- 2013, nr 8, s. 7-8
5844. Kult św. Antoniego w Tworogu // TWG
Kurier. - 2013, nr 63, s. 4-5
Parafia św. Józefa w Kaletach.
5832. Pierwsze święta w nowym kościele /
Aneta Kaczmarek // Dz. Zach. - 20.12.2013, nr
296, dod. TG, s. 7
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kaletach
[Miotek].
5833. Wspomnienie / Krystian Kaczmarek //
Gw. - 2012, nr 37, s. 27
Parafia św. Antoniego w Tworogu.
5845. Śląski pastor pisze po polsku / Grażyna
Kuźnik // Dz. Zach. - 05.04.2013, nr 80, dod.
TG, s. 8
Samuel Ludwik Zasadius.
5846. Koncert kolęd w kościele w Jędrysku /
Marian Lisiecki // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 2, s. 9-10
Parafia św. Józefa w Kaletach.
Ks. Edward Płonka.
5834. Relacja z pielgrzymki rowerowej na
Jasną Górę / Daniel Klimkiewicz // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2012, nr 8, s. 5
5847. W górniczym sercu / ŁK // Kur. Radz. 2013, nr 6, s. 4
Figura św. Barbary z Radzionkowa.
Parafia św. Józefa w Kaletach.
5848. Zielony zbór / Hanna Maciołek // Gw. 2012, nr 1, s. 10
5835. Kolędowanie z Kierokiem // TWG
Kurier. - 2013, nr 58, s. 10
Kościół Zielonoświątkowców.
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach.
5849. Chluba nam próchnieje /
Maciołek // Gw. - 2012, nr 22, s. 2
5836. Koncert w Konwikcie // Gw. - 2012, nr
22, s. 9
Kasztan jadalny w Reptach Śl.
Hanna
5850. Cenne rynny, bo miedziane / MANO //
Dz. Zach. - 2012, nr 265, s. 7
235
Parafia Chrystusa Króla w Świerklańcu.
Kościół w Starych Tarnowicach.
5851. Krzyż pod ochroną / mir // Gw. - 2013,
nr 14, s. 2
5865. Kościół z chwiającą się wieżą / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 30, s. 14
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.
Koty.
5852. Strzybnicka betlejka / mir // Gw. - 2012,
nr 1, s. 14
5866. Kościół na granicy / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2013, nr 23, s. 18
Bobrowniki Śl.
5853. Z moderatorem generalnym / mir // Gw.
- 2013, nr 6, s. 3
Rekolekcje w parafii MBKP.
5867. W stylu mauretańskim / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 20, s. 17
Synagoga.
5854. Magnificat / mir // Gw. - 2013, nr 23,
s. 9
Parafia Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.
5855. Mikołaju, święty Mikołaju / mir // Gw. 2013, nr 46, s. 12
5868. Z małej Bibieli na cały świat /
M. Nowacka-Goik ; współpr.SZEN // Dz.
Zach. - 14.06.2013, nr 137, dod. TG, s. 4
Ruch Światło-Życie.
Parafia NSPJ w Nakle Śl.
5869. Nowe organy już grają // TWG Kurier. 2012, nr 46, s. 7
5856. Biskupia wizyta / mir // Gw. - 2013, nr
51, s. 20
Parafia św. Antoniego w Tworogu.
Mikołaj w parafii NSPJ w Nakle Śl.
5870. O cmentarzu i niefortunnej drodze //
TWG Kurier. - 2013, nr 67, s. 10
5857. Europejskie jasełka / mm // Gw. - 2012,
nr 1, s. 16
Tworóg.
Parafia Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach
Śląskich.
5871. O starym cmentarzu // TWG Kurier. 2013, nr 66, s. 8
Tworóg.
5858. Msza za żołnierzy // Dz. Zach. 27.09.2013, nr 226, dod. TG, s. 8
Parafia św. Anny.
5872. Odwiedzając Kaplicę Bożego Grobu
w Potępie // TWG Kurier. - 2013, nr 59, s. 7
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach.
5859. Wzór z Jerozolimy / Jarosław Myśliwski
// Gw. - 2013, nr 13, s. 17
Kaplica Bożego Grobu w Potępie.
5873. Opłaty za miejsca na cmentarzach //
TWG Kurier. - 2013, nr 66, s. 14
ZUK w Tworogu.
5860. Oparł się żywiołom / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 15, s. 12
Kościół w Szałszy.
5874. Przidom do nos po niyszporach / Maria
Osadnik // Kur. Radz. - 2012, nr 2, s. 6
Parafia WNMP w Rojcy.
5861. Cudowna figurka księżnej / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 16, s. 12
Kościół w Zbrosławicach.
5875. Otwarcie cmentarza // Wieści z Miast.
Ratusza. - 2013, nr 5, s. 5
Miasteczko Śl.
5862. Parkowy klejnot / Jarosław Myśliwski //
Gw. - 2013, nr 25, s. 20
Kościół w świerklanieckim parku.
5863. Czekanie na kościół / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 22, s. 13
Miasteczko Śl.
5864. Najstarszy sakralny / Jarosław
Myśliwski // Gw. - 2013, nr 21, s. 21
5876. Misterium Męki Pańskiej / Waldemar
Packner // Wieść z Gminy. - 2013, nr 3, s. [1],
4
Parafia św. Floriana w Miedarach.
5877. Parafianie z Miotka pielgrzymowali na
Jasną Górę // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2012,
nr 9, s. 5
236
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kaletach
[Miotek].
5878. Kościół w testamencie / Agnieszka
Pęcherz // Gw. - 2012, nr 31, s. 10
125-lecie parafii w Strzybnicy.
5879. Pielgrzymkowym szlakiem // TWG
Kurier. - 2013, nr 64, s. 8
Spotkanie z policjantami w parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej
w Strzybnicy.
5892. Miejsce pochówku ważne na 20 lat /
SZEN // Dz. Zach. - 09.11.2012, nr 262, dod.
TG, s. 5
Cmentarz przy parafii św. Mikołaja w Reptach.
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kaletach-Miotku.
5893. 105 lat temu na wzgórzu wisielców
powstał kościół, klasztor ojców kamilianów
oraz zakład dla alkoholików / SZEN // Dz.
Zach. - 02.11.2012, nr 256, dod. TG, s. 6
5881. Piękno wydobyte z mroku // Gw. - 2012,
nr 36, s. 16
5894. Prymicje w parafiach / SZEN // Dz.
Zach. - 24.05.2013, nr 120, dod. TG, s. 2
Kościół NSPJ w Nakle Śl.
Parafia św. Antoniego w Tworogu, Parafia
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej
Fatimskiej w Strzybnicy.
5880. Pielgrzymowaliśmy na Lubelszczyźnie //
Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 5
5882. Pisać ikony - co to znaczy? // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 8-9
Szkoła Ikonopisarska „Mandylion” w Strzybnicy.
5895. Kaplica ostatniego pożegnania / SZEN //
Dz. Zach. - 07.06.2013, nr 131, dod. TG, s. 7
5883. Podróż niejedno imię ma... Cz. 3 Parafia
w Boruszowicach // TWG Kurier. - 2013, nr
65, s. 6-7
Parafia św. Józefa w Kaletach.
Parafia Matki Bolesnej w Boruszowicach.
5884. Prymicje // TWG Kurier. - 2013, nr 62,
s. 3
Parafia św. Antoniego w Tworogu.
5885. Relikwie błogosławionego Jana Pawła II
w Kotach // TWG Kurier. - 2013, nr 57, s. 8
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach.
5886. Bo lubi Mazury / Łukasz Respondek //
Dz. Zach. - 2012, nr 10, dod. TG, nr 2, s. 3
Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela.
5887. Historia Parafii św. Józefa w Kaletach Jędrysku / Maria Rogocz // Biul. Inf. Miasta
Kalety. - 2012, nr 11, s. 5-6
5888. Rozbudowa cmentarza komunalnego
w Tworogu // TWG Kurier. - 2013, nr 58, s. 14
5889. Róże różańcowe w tworoskiej parafii //
TWG Kurier. - 2013, nr 59, s. 6
Parafia św. Antoniego w Tworogu.
5890. Kierunek Wilno / rt // Now. Ziel. Gm. 2013, nr 22, s. 6
Pielgrzymka mieszkańców gminy Krupski Młyn.
5891. O sporcie w parafii / SZEN // Dz. Zach.
- 15.06.2012, nr 138, dod. TG, s. 6
5896. Ostatnia kadencja ojca Nowaka / SZEN
// Dz. Zach. - 12.07.2013, nr 161, dod. TG, s. 2
Zakon OO. Kamilianów.
5897. Prawie 10 lat trwała budowa cmentarza
komunalnego w Miasteczku Śląskim / SZEN //
Dz. Zach. - 2012, nr 4, dod. TG, nr 1, s. 5
5898. Festyny parafialne w Drutarni
i Ziemięcicach / SZEN // Dz. Zach. 26.07.2013, nr 173, dod. TG, s. 6
5899. Nasze perły kultury w e-systemie
Diecezji Gliwickiej / SZEN // Dz. Zach. 25.05.2012, nr 121, dod. TG, s. 4
Parafia
św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Karchowicach, parafia Wniebowzięcia NMP
w Miasteczku Śl., parafia Matki Bożej Królowej
Pokoju.
5900. Beatlemania w parafii / SZEN // Dz.
Zach. - 01.06.2012, nr 127, dod. TG, s. 8
Georgenfest w parafii
w Miasteczku Śl.
Wniebowzięcia
NMP
5901. Katolicki kościół Świętych Apostołów
Piotra i Pawła na początku należał do
tarnogórskich ewangelików / SZEN // Dz.
Zach. - 09.11.2012, nr 262, dod. TG, s. 6
Historia kościoła w książce „Tarnowskie Góry na
srebrze utrwalone”.
237
5902. Kapituła zagra Bacha / SZEN // Dz.
Zach. - 03.08.2012, nr 180, dod. TG, s. 5
Koncert organowy w Konwikcie.
5912. Święto Gminne w Drutarni 2013 podziękowanie za pomoc w organizacji // Biul.
Inf. Miasta Kalety. - 2013, nr 8, s. 6-7
Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach.
5903. Najpiękniejsze kościoły i zaangażowani
parafianie / Krzysztof Szendzielorz // Dz.
Zach. - 13.04.2012, nr 87, dod. TG, s. 4
Parafia Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach
Śląskich, parafia św. Mikołaja w Reptach i parafia
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej
Fatimskiej w Strzybnicy.
5904. Wierni z naszych parafii na pątniczych
szlakach / K. Szendzielorz // Dz. Zach. 27.07.2012, nr 174, dod. TG, s. 8
5905. Zniszczyli stary krzyż. Radna domaga
się kamer / Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach.
- 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 4
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.
5906. Ochronić to, co pozostało /
K. Szendzielorz // Dz. Zach. - 24.05.2013, nr
120, dod. TG, s. 6
Żydowski cmentarz w Miasteczku Śląskim.
5907. W Strzybnicy o życiu Kościoła /
Krzysztof Szendzielorz // Dz. Zach. 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 4
5908. Szlakiem procesji // TWG Kurier. 2012, nr 52, s. 7
Parafia św. Antoniego w Tworogu.
5909. Śladami budowniczego // TWG Kurier. 2012, nr 50, s. 11-12
Parafia św. Antoniego w Tworogu.
5910. Śp. ks. kanonik dr Karol Nawa // Kur.
Radz. - 2013, nr 1, s. 4
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Rojcy.
5911. Śp. ks. proboszcz Wiktor Sopora : 19392013 // Kur. Radz. - 2013, nr 3, s. 7
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Rojcy.
5913. Tu był cmentarz // Dz. Zach. 15.03.2013, nr 63, dod. TG, s. 4
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.
5914. W sierpniu z pielgrzymowania na Jasną
Górę wrócili parafianie z Miotka // Biul. Inf.
Miasta Kalety. - 2013, nr 9, s. 5
5915. Walcząc z hienami cmentarnymi // TWG
Kurier. - 2013, nr 66, s. 13-14
Monitoring na
i Boruszowicach.
cmentarzach
w
Tworogu
5916. Tajemnice epitafium z kościoła św.
Anny / Marek Wojcik // Mont. Tarnov. - 2012,
nr 54, s. 3
5917. Wspomnienie o siostrze Marii
Aldegundis // Biul. Inf. Miasta Kalety. - 2013,
nr 1, s. 9
5918. I Parafialne Święto Rodziny w Miotku
i Dyrdach / tekst Marcin Wypych ; fot.
Andrzej Kopyciok // Biul. Inf. Miasta Kalety. 2012, nr 7, s. 10-11
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kaletach.
5919. Z pamiętnika organisty // TWG Kurier. 2013, nr 66, s. 6
Parafia św. Antoniego w Tworogu.
5920.
Historia
pielgrzymowania
do
Częstochowy / Fryderyk Zgodzaj // TWG
Kurier. - 2013, nr 64, s. 8-9
5921. Misterium w Miedarach / Sylwia
Zweiffel // Wieść z Gminy. - 2012, nr 3, s. 1, 4
Parafia św. Floriana w Miedarach.
zob. też 231, 246, 290, 312, 3365, 5089
238
INDEKS OSOBOWY
A.Ch. – 3821
ab – 585-6, 1701, 2056, 5244
AC – 4040, 4102, 5323
ad – 4158, 4709
Adamczyk, Teresa – 3226-8, 3238, 3241, 3247,
3249, 3278, 3281, 3304, 3358
Adamska, E. – 3383
AG – 5324
ah – 2073
AJ – 8, 91-3, 137-8, 514-7, 534, 587-90, 823,
1017, 1093-4, 1290, 1343, 1366, 1445, 1465,
1506-8, 1587, 1663, 1722-9, 1754, 1824-8,
1876, 1970-4, 2074, 2082, 2226-9, 2393-400,
2486-90, 2765-6, 2845-8, 3096-7, 3166-71,
3229-37, 3384-98, 3685-99, 3822-4, 4041-2,
4086, 4159-61, 4367-8, 4403-4, 4443-71,
4515, 4674-5, 4710, 4735-45, 4784, 4852,
5023, 5076-80, 5090-2, 5325-8, 5777-8
AKC – 5779
AK-P – 225, 470-3, 5197
Albrecht, Anna – 9, 1095, 1204, 1379, 2230,
3172, 4163-4, 4945-7, 5024, 5081, 5198
AM – 863, 1018, 1730
AMC – 864-5
AN – 382
Andrzejewska, Elżbieta – 3399-400
ap – 1209, 1509-11, 1615, 1731, 3009, 3174,
3239, 3401-2, 3825-7, 4043, 4711, 4747, 5093
as – 226, 591-2, 2849, 3403, 4516, 5331-2
Atamaniuk, Iwona – 3405
Bachorz, Grzegorz – 5775
Bacior, Beata – 3175-7, 3208-9
Badura, Marta – 3815
Badura-Gola, B. – 3337
Bagsik, Teresa – 105
Bałda, Waldemar – 227-9
Banaś, Marysia – 2075
Baron, Dawid – 5333
Barszcz, Rafał – 5553
BED – 866
Bednarczyk, Ryszard – 230-45, 474, 2150, 2761,
4692, 5781
Bednarek, Paweł – 246-56, 383, 593, 1019, 1096,
1344
BEDRYS – 257-8, 3000
Be-Ka – 4853
Bendkowska, Barbara – 3612
Bern-Obłączek, Beata – 3178
Biadacz, Joanna – 3242
Białas, Wojciech – 5335-6
Biały, Henryk – 5782
Biczak-Skrobek, Beata – 3179, 3243, 3407-8,
3612
Biczysko, Rafał – 2799
Biskup, Ewa – 3409
Błażyński, Jacek – 2, 1291, 5338-9
Bocz, Aleksandra – 5094
Bogacki, Marian – 5340
Bogus, Aleksandra – zob. Walochnik-Bogus,
Aleksandra
Bonk, Henryk – 259
Borecki, Czesław – 1655, 5648
Borek, Jakub – 3754
BP – 2767, 5275
Breś, Cecylia – 3412
Brylińska, Marta – 4472
Bryś-Szczygieł, Teresa – 3244, 5245
BS – 592, 3413-4
Buroń, Anna – 3415, 3603
Buszka, Ola – 3829
Cebula, Ewa – 5342
Cedrowicki, Tadeusz – 1205
Chojnacka, Danuta – 1206
Chruścińska, Monika – 867, 2252, 2632
Chudyka, Wioletta – 3418
Cichoń, Kamila – 1021, 2956, 3245, 5042
Cichoń, Kinga – 1207-8, 4854
Cichy, Iwona – 1976
Ciekot, Edward – 4044
Cieplińska-Tauter, Marta – 3337
CR – 2770-1
Cyptor, Tomasz – 5344-7
Czajka, Grzegorz – 3422
Czapla, Grzegorz – 2238
Czech, Arkadiusz – 260, 323, 1022-3, 1945, 216771
Czeluśniak, Ewa – 95
Czudaj, Ewa. – 3964
Czudaj, Renata – 2957-71
Ćwielong, Anna – 3246
Dankowska, Anna – 4972
DN – 261, 734, 832, 868-78, 1024, 2634, 2772
Drabik, Edward – 64
Drzazga-Lisiecka, Joanna – 5276
Dubiel, Małgorzata – 3788
Duda, Barbara – 1979, 3704
Duda, Jacek – 1209
Duda, Jan Artur – 5098
Dudzicz, Danuta – zob. Szlachcic-Dudzicz,
Danuta
Dusińska-Rubin, Barbara – 3425
Duszyński M. – 2500
239
Dutkiewicz, Maciej – 1025
Dyszka, Martyna – 16, 880, 1101, 1835, 5277-8
Dziadurska, Dominika – 2657-8
Dziambor, K. – zob. Kudlek-Dziambor, K.
Dziedzic, Klemens – 5350
Dzielicka, Beata – 96
Dziuk, Bożena – 2078, 3182
e – 1981
ek – 598
eka – 18-20, 98, 144-8, 386-7, 526-8, 599-610,
815, 881, 1026-8, 1102-5, 1210, 1275, 1485-9,
1513-4, 1588, 1666-73, 1739-46, 1836-42,
1982-5, 2057, 2074, 2082, 2241-51, 2406-13,
2502-3, 2773-8, 2855-7, 3010, 3026, 3124-5,
3251-2, 3430-9, 3707-10, 3832-9, 4087, 41246, 4138, 4181, 4369-70, 4520-43, 4592-614,
4694-5, 4753-64, 4900-7, 5099, -102, 5246,
5279, 5351-62, 5786-7
Ekkert, Lucyna – 2252, 2414, 2504
esp – 99-101, 149-51, 160, 349-52, 388-9, 529-35,
611-7, 782-3, 801-7, 826-7, 833, 882, 1029-33,
1276, 1292-4, 1345-8, 1360, 1380-4, 1395,
1399-401, 1405, 1410-2, 1423, 1430, 1441,
1446-7, 1467, 1515-24, 1589, 1674-7, 1718,
1747-54, 1843-50, 1940, 1946-7, 1986-91,
2079, 2082, 2114-6, 2153-4, 2156, 2173-7,
2222, 2253, 2415-7, 2505-6, 2635-7, 2779-80,
2859-64, 2890, 2912, 2974-5, 3126, 3183-90,
3253-74, 3368, 3370, 3441-72, 3600, 3626,
3650, 3711-22, 3840-85, 3974, 4031-2, 4046,
4088-90, 4156-7, 4162, 4167-71, 4176, 41801, 4183-230, 4234-5, 4241, 4247-51, 4253-4,
4265-8, 4278, 4280, 4294-8, 4300-1, 4303-4,
4310-3, 4317-24, 4353, 4356-61, 4365-6,
4368, 4371-85, 4405, 4648-65, 4715-23, 4734,
4855-60, 4908-9, 4948-52, 4962-9, 4973-89,
5001-6, 5025-36, 5043-55, 5060, 5082-3,
5103-22, 5201-4, 5247-9, 5319, 5363-4, 578896
Felka, Henryk – 133
Ferdyn, Anna – 1782, 1851, 3724-5, 5365-72
Filak, Mieczysław – 21-3, 262-5, 390, 439-40,
475, 5229-30
Filipczyk, Grażyna – 3276
Flakus, Kazimierz – 152
Franke, Rajnold – 5124-6
Franke-Sołtysik, Anna – 3277
Galios, Tomasz – 5375-6
Gałązka, Alicja – 4101
Gambuś, Monika – 153-4, 203
Ganc, Martyna – 785
Garczarczyk, Ewa – zob. Tempich-Garczarczyk,
Ewa
Garczarczyk, Krzysztof – 24, 155-6, 266-7, 391-2,
476, 536-7, 618, 1211, 1295, 1448, 1468,
1527-8, 1678, 1755, 2058, 2254-60, 2419-20,
2509-10, 2865-70, 3279, 3473-4, 3726, 3886,
4048, 4231, 4666, 4705, 5056, 5127-8, 5205-6,
5251, 5377-96, 5797-815
Gatys, Karolina – 3731
Gatys, Roman – 268
Gendziwełna, Marta – 3887
Giemzy, Stefania – 5397
GKM – 269, 393, 477-81, 5280-1, 5816
Głogowski, Tomasz – 619, 884-91, 928, 1034-7
Gnyś, Anna – 5398
Goik, Magdalena – zob. Nowacka-Goik,
Magdalena
Gola, B. – zob.Badura-Gola, B.
Gołkowska, Urszula – 3730
Gorczycka, Nikola – 3731
Goszyk, Edward – 271-9, 482, 786, 3476-80
Góra, Julia – 25-6
Górecki, Marek – 538
Grabińska, Urszula – 158
Grajczyk, Roman – 323
Gregorczuk, Monika – 3888-9
Grudzińska, Bernadeta – 5147
Gruszka, Bolesław – 2514-5
Gruszka, Piotr – 4474, 5207
Gryc, Robert – 27
Grzelka, Jerzy – 540
GS – 5400
Gut, Magdalena – 5522
Guzy, Anna – 4049
Gwóźdź, Eugeniusz – 2262
Gwóźdź, Krzysztof – 280-1, 1431-40, 1950
Gwóźdź, Michał – 28
Hahn, Jan – 282-3
Haiska, Ewa – zob. Mikołajewska-Haiska, Ewa
Hajda, Andrzej – 2080
Hajda, Sandra – 3485
Hajda, Stefan – 2705
Hajduk, Maryla – 3556
Halamus, Beata – 3331
Hangiel, Aleksandra – 3484
Hanzel, Edyta – 5403
Hassa, Angelika – 3892
Hatko, Damian – 3282
Hetman, Katarzyna – 3485
HM – 811-2, 1296-7, 1361-2, 1369, 1392, 146971, 1493-7, 1529, 1757, 1853, 2180, 2976-7,
3011-3, 3078, 3080-2, 3128-9, 3191, 3283-5,
3732-4, 3893-6, 4029, 4050, 4177, 4179, 42369, 4302, 4309, 4352, 4768, 4808, 5012-7,
5019, 5037, 5057, 5129, 5252, 5276, 5404,
5818-20
Horzela-Szubińska, Gabriela – 483
IK – 3897
Imiołczyk, Ewelina – 4406-7
240
IS – 892
Jachowicz, Barbara – 5408
Jaguś, Anna – 3676
Jaksa, Karina – 3489
jal – 29-31, 103, 625-7, 787-90, 1212-3, 1277,
1370, 1404, 1530-1, 1590, 1620-4, 1679-81,
1758-60, 1854-6, 2265-73, 2421-2, 2522-8,
2660-1, 2783-5, 3014, 3098-102, 3148-9,
3193-7, 3286, 3490-2, 3736-7, 3899-900,
4139, 4408-12, 5131, 5208, 5253, 5282, 541024, 5822
Janczyk, Joanna – 3208
Janicki, Andrzej – 1440
Jankowski, Piotr – 104-5, 2274
Jarzyna, Marek – 286-90
Jastal, Bartosz – 5296
Jaźwiecki, Leszek – 5425
Jedlecki, Przemysław – 893-4
Jelonek, Marek – 3493, 5426-7
Jelonek, Zuzanna – 1909, 3494-7
Jeziorski, Herbert – 5824-5
Jeż, Antoni – 3738, 5428-34
jg – 2872
JM – 895-9, 1039
JO – 4545
JOL – 900, 4912-3
Jonik, Franz – 1532-4
Jóźwiak, Aleksandra – 2081, 3901
JT – 1040, 1106-7, 1349, 1472, 1535, 1761, 1857,
1993, 2082, 2276-7, 2762, 2786-95, 2873,
3499-501, 3902-3, 5284
Jurasz, Alicja – 32-3, 106, 160-4, 196, 291, 354,
394, 543-4, 628-34, 835-7, 1108-9, 1214-5,
1298-300, 1413, 1449, 1536-8, 1591, 1625,
1858-61, 1994-5, 2183, 2278-81, 2423-6,
2529-30, 2874-80, 3198-9, 3287-92, 3502-12,
3740-51, 3904-7, 4051-3, 4091, 4128-9, 4364,
4386, 4413, 4472, 4475-84, 4546, 4681, 47716, 5084, 5135-9, 5209-11, 5300, 5436-45,
5827-8
JUT – 2044
k – 107-9, 165-7, 292-3, 355, 395-8, 545-51, 6357, 1026, 1041-2, 1110, 1450-4, 1473-5, 1539,
1592-5, 1626, 1682-3, 1763, 2083-5, 2282-7,
2427-30, 2531, 2796-7, 2881-93, 2978-9,
3130, 3293-301, 3513-8, 3752, 3908-12, 4092,
4242-3, 4682, 4706, 4724, 4777-87, 5140,
5446-50, 5829-30
K., Agata – 5831
Kaczmarczyk, A. – 3337
Kaczmarczyk, Beata – 3337, 3821
Kaczmarek, Aneta – 5832
Kaczmarek, Krystian – 5833
Kaczmarska, Celina – 1540
Kalinowski, Józef – 2532-3, 5397
Kalus, Karina – 3913-4
Kałuska, Urszula – 3519-21
Kamaszuk, Elżbieta – 2980
Kamińska, Aleksandra – 3753-4
Kamińska, Monika – 552, 1764, 5141
Kampa, Hanna – 294, 553-4, 638, 828, 839-43,
1216-9, 1371, 1397-8, 1541-3, 1684, 1862-3,
1996, 2060-2, 2118, 2186-7, 2894, 2981, 30279, 3083-4, 3915, 4244-6, 4387, 4890, 4953,
4990, 5018, 5020, 5212, 5254, 5318, 5452-3
Kanclerz, Andrzej – 1350, 5213-5
Kandzia, Klaudiusz – 639-40, 2431-3, 2539-47,
2638, 3104, 3151, 3200, 3302-3, 5454
Kandzia, Marek – 1351
Kapusta, Katarzyna – 1043
Karkoszka, Łukasz – 199, 2339, 2604, 2621
Karwat, Monika – 3753
KC – 556, 1765, 1952
KD – 3527, 3916
Klęka-Mazurek, Jolanta – 3337
Klimala, Adrian – 3337, 3528, 4808
Klimkiewicz, Daniel – 5834
Klyta, Daria – 4054-7
Klyta, Tomasz – 641, 1044-5, 1544
Kłaczek, Grzegorz – 4111
Kłosek, Dorota – 4414
Kłoska, Kazimierz – 1046
Knopik, Marta – 4140
Kochanek, Barbara – 3201
Kochel, Agnieszka – 110, 168, 358-9, 642-4, 711,
901, 1047, 1301-3, 1364, 1385, 1414-5, 1480,
1545, 1596-7, 1685, 1864, 1953, 1997-8, 20636, 2119-22, 2155, 2190-1, 2238, 2434, 2548-9,
2895-6, 3030, 3034, 3131, 3202, 3305-6, 352932, 3755, 3917-8, 4255-63, 4667-71, 4725,
4861-2, 4991, 5058, 5085, 5142, 5216, 5255
Kokoszka, Małgorzata – 3919
Kokot, Klaudiusz – 2639
Konarczak-Wężyk, Beata – 3556
Konik, Justyna – 4621
Kopyciok, Andrzej – 5918
Kornobis, Monika – 3243, 3307
Kosz, Aleksandra – 3308
Kościelny, Renata – 4788-90
Kot, Agata – 3535
Kotarski, Piotr – 3203, 3922
Kowaluk, Alicja – 557, 1766-7, 2086, 4547-62,
4582, 5144-5
Kowolik, Paweł – 645-6, 1050
Kozak, Bohdan – 3031
Kozioł, Małgorzata – 5
Kozłowska, Justyna – 3536-8
Kozok, Leon – 295
kp – 1627
Krafczyk, K. – 5460
241
Krawczyk, Eugeniusz – 5838
Kretek, Wojciech – 3308, 5342
Krężel, Monika – 3757
Krupa, Adam – 3754
Kryszkiewicz, Katarzyna – 1896
Krywalska, Eleonora – 3758-61
Krzemiński, Grzegorz – 3559
Krzemiński, Krystian – 5285
Krzykowska, Zofia – 1954-5, 4863
Krzywańska, Zenona – 4415
KS – 902, 1628, 4912, 5461-5
Kubanek, Teresa – 4416
Kubiak, Blandyna – 2087, 3762, 5467
Kubica, Barbara – 2000
Kubis, Miron – 111
Kuczyński, Stefan K. – 296
Kuder, Piotr – 1407
Kudlek-Dziambor, K. – 3309
Kukliński, Jakub – 2603
Kukowka, Grzegorz – 5467
Kulińska, Elżbieta – 35-7, 112, 169-73, 196, 399403, 558-9, 648-57, 784, 844-6, 903, 1051-6,
1111-7, 1221, 1278, 1455, 1498, 1546, 1598,
1686-90, 1768-9, 1865-6, 2001-2, 2067, 2123,
2156-8, 2193, 2292-309, 2414, 2436-49, 25503, 2800-7, 2899, 2982, 3032-46, 3106-8, 31323, 3153, 3542-50, 3763, 3923-31, 4093-4,
4141, 4388-90, 4563-7, 4623-7, 4697-8, 47913, 4914-20, 4941, 5069-70, 5217, 5256, 52867, 5468-75, 5840-3
Kurek, Rafał – 658
Kuzio-Podrucki, Arkadiusz – 297-301, 341, 40428, 485-8, 4992, 5288
Kuźnik, Grażyna – 302-3, 429, 489-94, 1691,
3001, 3079, 4142, 5218, 5289, 5845
Kwoka, Agnieszka – 659, 1456, 1547, 1599,
1770, 1867-8, 2003-5, 2555-6, 2662, 3015,
3154, 3552, 3764, 4417-8, 4794, 5146, 5257,
5290, 5476-7
kz – 1118
Langer, Klaudia – 3553
Lebek, Robert – 1548
Lipa, Joanna – 3821
Lipka, Barbara – 3555
Lis, Angelika – 3934
Lisiecka, Joanna – zob. Drzazga-Lisiecka, Joanna
Lisiecka, Maria – zob. Olecha-Lisiecka, Maria
Lisiecki, Krzysztof – 3765-6
Lisiecki, Marian – 1222, 1630, 2006, 2088-90,
4407, 4419-26, 5148, 5480, 5846
Liszka, Serafin – 4707
LOTA – 904-5, 1156, 1223
Lubos, Jacek – 38-9, 174, 271, 304, 430, 661-3,
1373, 1549-50, 1631-7, 1771, 2310-3, 2663-6,
3109, 3155, 3204, 3476, 3557, 3767, 4427-9,
5149, 5258-9, 5482-94
ŁK – 175-6, 200, 664-5, 1374, 1551, 1693-4,
1772, 1870, 2314-5, 2338, 2450-1, 2557, 2640,
3016, 4629, 4891, 5071, 5219, 5495, 5847
Łosicka, Katarzyna – 121
Łozińska, Renata – 3337
Łuczak, Monika – 1119, 3558, 3935
Łukaszewska, Marta – 3559-60
Łukoszek, Alina – 1375, 1638
Łysik, Kamil – 305-6, 4993
Łyskowski, Wojciech – 5497
M.N. – 3768
M.S. – 3936
MAC – 906
Maciołek, Hanna – 1424, 1552, 2007-8, 3047,
3310, 3561, 3769, 3937-8, 4269-71, 4728,
5150, 5848-9
Madeja, Jacek – 666-7, 907-12
Madziarz, Maciej – 385
Magda, Marek M. – 3143, 3939, 4272-5, 4621,
4797-9, 4864, 4896, 5059, 5260
Magiera, Iwona – zob. Nowak-Magiera, Iwona
MAKI – 2102
Malicki, Michał T. – 4276, 5152
Malinowska, Anna – 4058
Małyska, Helena – 5291
MANO – 791, 1061-4, 1289, 2009, 4800, 5850
Mansfeld, Bogusław – 1639
Mańczak, Dorota – 3564-8, 3770
MAO – 1127, 2194
Marciniak, Maria – 495
Marmajewski, Marian – 2900-4
Maronna, Grażyna – 4391
Marszałek, Grzegorz – 2558
Maruszczyk, A. – 4808
Maruszczyk, Agnieszka – 3246
Maruszczyk, Jacek – 2091
Maruszczyk, Jadwiga – 2091
Maślak, Magdalena – 40-1
Matejczyk, Zenon – 3940
Matwiej, Anna – 3329
Mazan, Dorota – 3919
Mazik, Krzysztof – 5292
Mazur, Adam – 1896
Mazur, Danuta – 3242, 3321-2
Mazur, Małgorzata – 2667-86, 4131-2
Mazurek, Jolanta – zob. Klęka-Mazurek, Jolanta
mb – 4277, 4392, 4954-5
MCH – 113, 1304, 2010, 2040, 2092, 3156, 4059,
4921, 4994, 5500
MGL – 1183
Michałek, Jolanta – 2093
Miczka, Hanna – 3601
Mielnik, Aleksandra – 5508-9
Mika, Jadwiga – 4430, 4729
242
Mikołajewska-Haiska, Ewa – 2317
Miler, Weronika – 3944-5
Minas, Danuta – 3946
Minas, Marek – 307, 3947-9
mir – 42-3, 114, 134, 177-8, 308-9, 563, 814, 817,
829-30, 847-8, 1065, 1279, 1305-6, 1339,
1376, 1402, 1425, 1427-8, 1442, 1553-5, 1586,
1774-8, 1872-81, 1956, 2011-4, 2082, 2124-5,
2318-9, 2560-1, 2983, 3205, 3313-4, 3575,
3723, 3771-4, 3950-6, 4033-5, 4060, 4096,
4281-8, 4431-2, 4699, 4730, 4865-7, 4956,
5008, 5022, 5154-8, 5261, 5293, 5851-6
Mirowski, Zygmunt – 1882, 5159, 5514
Miś, Barbara – 4700-2
Miśkiewicz, Andrzej – 5516
Mitrenga, Adam – 5019-20
MIW – 431, 913-4, 1024, 5262
ml – 4957
MLG – 1556
MM – 44-5, 115, 564-5, 669-82, 849, 1307, 1340,
1476-7, 1557, 1640, 1779, 1883-6, 1910, 20156, 2024, 2562-3, 3002-3, 3017, 3135-8, 3206,
3571-2, 3775, 3959-63, 4113-4, 4134, 428991, 4393, 4703-4, 4731, 4736, 4801-6, 4851,
4892-3, 5061, 5160, 5263, 5517-9, 5857
MN – 2320
MOKR – 3573
Moleek, Adalbert – 5520
Morawiec, Adam – 4995
MP – 5521
Mróz, Joanna – 3315
Mryka, Katarzyna – 3776
MSH – 1887, 2040
MSP – 5522
Murowski, Jan – 2564
Myśliwski, Jarosław – 46-52, 179-81, 360-2, 496,
683, 792, 818, 1066-7, 1120-2, 1225, 1280,
1352, 1377-8, 1386, 1429, 1490, 1499, 155861, 1600, 1695-6, 1888-90, 1957, 2017-8,
2126-7, 2321, 2565-8, 2642, 2809, 3110, 3965,
4036, 4145-6, 4292, 4868-9, 4958, 5039, 51612, 5221-2, 5264-6, 5295, 5523-4, 5859-67
MZ – 915
Nalepa, Anita – 3337, 3821, 4807-8
Niećko, Dorota – 916-26, 1088, 4115, 4922
Niemczura, Antoni – 502
Nierychło, Grażyna – 3579
Nocoń, Martyna – 1782, 2697, 5531
Nolewajka, Tomasz – 1783-4
Nowacka-Goik, Magdalena – 53-4, 1125, 1601,
2129, 3318, 3968, 4299, 5297, 5868
Nowak, Agnieszka – 808, 1642, 2454-6, 2569,
2813, 5532
Nowak, Krzysztof – 184-7, 685-7, 1341, 1602-3,
2324, 2457, 2570, 5163, 5267, 5533
Nowak, Stanisław – 5534
Nowak, Wojciech – 5588
Nowak-Magiera, Iwona – 3208-9, 3762
Nowara, Damian – 1892
Nowicki, Sebastian – 3580
Nykiel, Milena – 690
Obłączek, Beata – zob. Bern-Obłączek, Beata
Obłączek, Michał – 2572
Ochman, Marta. – 312
Ochman, Patrycja – 3753-4
Oczko, Joanna – 502
Ogiński, Mirosław – 225, 410
Olecha, Maria – 1230
Olecha-Lisiecka, Maria – 5298-9
Olejnik, Rafał – 135
Olszewski, Wiesław – 117, 2326-7, 5536
Ordon, Grażyna – 4147
Oreł, Joanna – 927, 1310, 4570
Orzech, Cezary – 928
Osadnik, Maria – 5874
Ossowska, Alicja – 1478
Ostafin, Joanna – 567, 1479, 1787-8, 4489-509,
5166, 5225-6
OT – 932
Owczarek, Beata – 4808
Packner, Waldemar – 5876
Painta, Marcin – 4064, 4079
PAP – 863, 866, 900, 906, 1018
Parys, Marek – 1606, 1789-92, 1895, 2576-7,
2698, 3210, 3779, 5539-41
Pawełczyk, Hanna – 3586-98
Pawełczyk, Wojciech – 4305-6
Pawiak, Michał – 5542
Pawlak, Michał – 4307
Penz, Hanna – 3780-1
Perz, Janina – 2459, 2578
Pesta, Hanna – 2579-82
Pęcherz, Agnieszka – 4394, 5878
Piecuch, Aleksandra – 3211
Pieczka, Joachim – 2909
Piernikarczyk, Józef – 314
Piernikarczyk, Sylwia – 3782
Pierończyk, Jolanta – 2699
Pietraszewski, Marcin – 930-1
Pietrek, Barbara – 3601
Pikuła, Klaudia – 498-501
Pilarska, Anna – 2984
Pilarska, Jolanta – 3320
Pilarski, Krzysztof – 2910
Pilc, Kalina – 3783
pin – 4037
PJ – 932-3, 1128
Pleszyniak, Jerzy – 3049
Płocieniak, Iwona – 3321-2
Płonka, Karolina – 60, 4308
243
Płonka, Mateusz – 1645, 5545
PM – 4895
Pniok, Agata – 3603
Podrucki, Arkadiusz – zob. Kuzio-Podrucki,
Arkadiusz
Pomykalska, Beata – 502
Pomykalski, Paweł – 502
Popławska, Barbara – 1903
Popławska, Brygida – 1647, 4433-7
Pośpiech, Helena – 3364
Potempa, Jan – 695-8, 2583-7, 3212
Potempa, Mirosława – 3323
PP – 568
Przewoźnik, Łukasz – 4396
Przybyła, Hanna – 497, 4815
Przybytek, Justyna – 364, 934-6
Przydacz, Patryk – 5551
Przysambor, Marta – 5553-4
PSZ – 937, 1133-4
Pszowska, Małgorzata – zob. Sędzimir-Pszowska,
Małgorzata
Ptak, Aleksandra – 3754
Ptak, Eugeniusz – 64, 1648-9, 2334, 2595-6, 4397
Pudełko, Bartosz – 569, 1311
Purzyński, Piotr – 703
Pytlok, Henryka – 1782, 3329
R.M. – 5398
Radziwończyk, Helena – 3787
Rak, Dominika – 3788
Rakowska, Kamila – 3976
Rapczyńska, Izabela – 65, 793-7
Reczkin, Agnieszka – 66-7, 194-6, 704, 819, 938,
1136, 1281-2, 1312-4, 1387, 1418, 1564-6,
1607, 1904-5, 2028, 2130-1, 2159-62, 2201-4,
2915, 2986, 3046, 3112, 3213, 3326, 3789,
3977, 4314-6, 4402, 4871-3, 4970, 5169, 5291,
5560
RED – 223, 318-9, 365
Reimann, Ewa – 2597, 2987-91
Respondek, Krzysztof – 1906, 5300
Respondek, Łukasz – 5886
Rogala-Goj, Anna – 3790
Rogocz, Maria – 435, 1567-70, 1794, 2815, 5887
Romankiewicz, Sebastian – 6
Rosenbaum, Sebastian – 224, 307
RS – 5561
RT – 708, 1232, 1908, 2598-600, 3616, 5890
Rubin, Barbara – zob. Dusińska-Rubin, Barbara
Ruda, Aleksandra – 3364, 4582, 4816-28
Rupik, Marek – 3791, 4438-9, 5563-6
Rutkowska, Ewelina – 1782, 3328-33, 4827
Rymer, Grzegorz – 262, 265, 475
Ryś, Paweł – 320-2, 436, 503, 1572
Rzeczycki, Tomasz – 437, 1137-49, 3085-91
Rzepka, Małgorzata – 5567-9
Schatton, Alicja – 323, 4148
Semik, Teresa – 68
Serafin, Anna – 295, 4510
Sędłak, Krzysztof – 1909
Sędzimir-Pszowska, Małgorzata – 5406, 5572
Siegel, Tomasz – 105
Siemianowska, Barbara – 5574
Sieprawska, Krystyna – 3337, 4808
Sier, Bożena – 5170-1
Sikora, Kornelia – 2096
Siudeja, Beata – 3980
Skandy, Joanna – 1651
Skandy, Józef – 105
Skibiński, Bernard – 199-200, 2338, 2704
Skop, Mirosława – 3334-5
Skowron, Michał – 2603
Skowron, Patrycja – 570, 3337, 4808
Skrabaczewski, Piotr – 711, 2167, 2207
Skrobek, Beata – zob. Biczak-Skrobek, Beata
Skubała, Agnieszka – 3336-7
Sleziak, Joanna – 1652, 2031, 3793
Slotosz, Aleksandra – 1069
Sławik, Andrzej – 2339, 2604
Smol, Anna – 4875
Smolorz, Dawid – 502
Smolorz, Rajner – 438
Sobczak, Piotr – 1393
Sobczyk, Iwona – 939, 1283
Sobczyk, Rudolf – 2705-13, 3618, 5576-81
Sobota, Małgorzata – 3337
Sołtysik, Anna – zob. Franke-Sołtysik, Anna
Sopuch, Anna – 439-40, 5229-31
Sosada, Katarzyna – 4830, 5583-4
Spałek, Wiktoria – 3535
SSC – 5761
Stankiewicz, Danuta – 3364, 3794-8, 4582, 5367
Stchlerowski, Tomasz – 2097, 5588
Stebel, Krzysztof – 121
Stolka, Bernadeta – 1573
Strzelczyk, Agnieszka – 69, 324, 441, 713-4,
1285, 4154, 4325-6, 5174
Sudakowska, Xymena – 154, 203
Suliga, Krzysztof – 715
Swoboda, Julia – 1233
Szałankiewicz, Paweł – 1150-2, 5175
Szarzec, Ireneusz – 1653
Szczech, Bernard – 438, 466
Szczygieł, Teresa – zob. Bryś-Szczygieł, Teresa
Szeliga, Bożena – 3627
Szeliga, Sebastian – 4707
SZEN – 70-4, 122-4, 325-30, 366-70, 442-50,
505, 572, 716-37, 798, 813, 822, 825, 855,
940-58, 1070-6, 1153-72, 1235-54, 1286,
1315-26, 1354, 1365, 1388-9, 1403, 1419,
1500-2, 1575-81, 1609-14, 1654, 1707-15,
244
1796-805, 1835, 1914-27, 1960-3, 2033-6,
2098-106, 2134-41, 2163, 2208-10, 2224-5,
2343-64, 2468-70, 2605-7, 2646-7, 2763,
2816-24, 2921-30, 2994, 3004, 3019-21, 30507, 3092-4, 3113-6, 3140, 3161, 3214, 3339-49,
3628-34, 3804-6, 3981-4002, 4067-9, 4117,
4137, 4149-50, 4264, 4327-44, 4398-400,
4473, 4511-3, 4516, 4571-2, 4640, 4673, 47323, 4832, 4876-84, 4929-34, 4959-60, 49985000, 5010-1, 5176-83, 5232-5, 5271-2, 53013, 5594-619, 5868, 5891-902
Szendzielorz, Krzysztof – 75-86, 125-30, 204-5,
215-8, 331-3, 371-9, 451-62, 506-7, 573, 73858, 856-8, 916, 926, 959-91, 1077-86, 117392, 1255-67, 1287-9, 1327-34, 1351, 1355-7,
1390, 1394, 1420-1, 1426, 1463-4, 1503, 1505,
1582, 1806-10, 1928-32, 1964-6, 2037-46,
2069-70, 2107-8, 2142-5, 2211-6, 2274, 2327,
2365-78, 2471-6, 2480, 2608-13, 2639, 264852, 2825-36, 2840, 2931-5, 2995-7, 3005-6,
3022-3, 3058-66, 3095, 3117-8, 3141-2, 33502, 3635-7, 3807-9, 4003-16, 4038-9, 4070-1,
4115, 4118, 4147-8, 4151-2, 4345-51, 4363,
4401, 4440, 4514, 4573, 4641, 4885-7, 493540, 4942, 4995, 5021, 5074-5, 5089, 5184-92,
5236-7, 5273, 5277, 5288, 5304-13, 5620-40,
5903-7
Szewczyk, Dariusz – 1716, 2379-80, 2477-8,
2614-6, 2653-6, 3162, 3215-7, 3353-6
Szewczyk, Michał – 87, 206, 759-63, 2381, 2617,
2618-20, 2936, 3218-9, 3357, 4441
Szlachcic-Dudzicz, Danuta – 335
Szmalenberg, Elżbieta – 1583
Szołtys, Anna – 5
Szubińska, Gabriela – 5062
Szubińska, Gabriela – zob. Horzela-Szubińska,
Gabriela
Szudy, Henryk – 1193-4
Szwajlik, Magdalena – 1220, 1268
Szwed, Elżbieta – 5314-5
Szyguła, Alojzy – 121
Szymczak, Ewa – 5
Ślosarczyk, Grażyna – 3405
Świerc, Gabriela – 3762, 3810
Świerkot, Karol – 858, 2377
Tarski, Jacek – 209, 219, 337, 380, 575-7, 766-70,
859, 992-5, 1195-9, 1422, 1584, 1717, 1935,
1967, 2072, 2148, 2479, 2764, 2837-9, 293842, 3007, 3067-8, 3119, 4017-22, 4073, 4354,
4574-5, 5239-41, 5316, 5643
Tatarynowicz, Jacek – 3143
Taul, Zygmunt – 5344
Tauter, Marta – zob. Cieplińska-Tauter, Marta
Tempich-Garczarczyk, Ewa – 3364, 3644-5
TG – 996-1008
tk – 771, 2074, 2082, 4023-4
TN – 1816
Tobolik, Irena – 1936
Tobor, Gabriel – 2480, 2621, 2714, 5644
Tobór, Robert – 3647-8
Todur, Wojciech – 5645
Tomanek, E. – 131
Tomasik, Artur – 1088
Tomaszowski, Bogdan – 2943-7
Tomczyk, Marzena – 1817
Tomiczek, Patryk – 4576-80
Toros, Justyna – 381, 1335, 1504
Treffon, Wojciech – 3753
Tropper, Anna – 3788, 3812
Trzcionkowski, Tomasz – 6
Trzeciak, Andrzej – 4025
Trzęsicki, Aleksander – 1937
Trzęsiok, Krystyna – 105
Tukaj, Mirosław – 2840
Tuszyńska, Jolanta – 2167
Twardowski, Wojciech – 1393
Tyrała, Monika – 1656
Ulbricht, Monika – 4074-80
Walczak, Marcin – 2110, 4838-45, 5242
Walochnik-Bogus, Aleksandra – 1938, 3612,
3652-3
Warczok, Karina – 5653
Warzecha, Natalia – 3815
Warzecha, Paulina – 3816
Watoła, Judyta – 3072-6
WAW – 1337, 1960, 1968-9, 5459, 5598, 5654719
Wawszczak, Stanisław – 1939, 2111, 5720-55
Ważyńska, Krystyna – 3418
Wąsiak, Marcin – 5756
Wąsowska, Jolanta – 860
Wer, Katarzyna – 3121
Węgiel, Małgorzata – 658, 776, 1200
Węgiel-Wnuk, Małgorzata – 775
Wężyk, Beata – zob. Konarczak-Wężyk, Beata
Wicher, Ewa – 1659
Wilczyński, Adam – 509
Wilk, Aleksandra – 220, 861, 2050
Wiśniowska, Olga – 2051
wk – 1619, 2383, 2737, 4081, 4847, 5317, 5761
Włodarczyk, Milena – 3658
Wnuk, Małgorzata – zob. Węgiel-Wnuk,
Małgorzata
Wocław, Wojciech S. – 5318
Wojcik, Marek – 464, 5916
Wojtyczka, Weronika – 121
Wolnik, Dawid – 1660, 4434
Wonchała, Krystian – 831
Wons, Laurencja – 4442
Wosińska, A. – 3659
245
Wosz, Aldona – 1821
Woźnica, G. – 2052
Woźnicki, Dariusz – 300, 340-1
Wójcik, Tadeusz – 5764
Wrodarczyk, Mirosława – 3660-3
Wrona, Ewa – 3817
Wroński, Jarosław – 307
Wroński, Michał – 465, 1009-14, 1090-2
Wrzos, Urszula – 3821
Wyciszczak, Stanisław – 7, 510-2
Wypych, Marcin – 1941, 5767, 5918
Wyskoczyl, Ewa – 4363-4
Wyspoł, Dariusz – 2738
Wysypoł, Dariusz – 5768
Wyżgoł, Edward – 466
Zachnik, Małgorzata – 4402
Zagożdżon, Paweł P. – 385
Zając, Stanisław – 4940-2
Zajęcki, Tomasz – 1274
Załuczkowski, Michał – 5342
Zasada, Marcin – 1015, 4154
Zawała, Maria – 5243
Zgoda, Halina – 4850
Zgodzaj, Fryderyk – 343-5, 468-9, 513, 5920
Zielińska, Agnieszka – 346
Ziob, Monika – 1823, 2951, 3679, 4123
Zorychta, Agnieszka – 4808
Zwardoń, Dariusz – 4556
Zweiffel, Sylwia – 3681, 5921
Zyga, Katarzyna – 1619, 2952
Żuchowicz, Jerzy – 3683
246
INDEKS PRZEDMIOTOWY
33. Batalion Radiotechniczny w Radzionkowie –
1805, 1810, 3002-3, 3006, 3008
7 Dywizja Piechoty w latach 1918-1939 – 5216
Absynth [zespół] – 5105
Active Life [zespół] – 5192
Administracja samorządowa – 824, 1679, 2116,
2119-20, 2122, 2126-7, 2130-1, 2141, 2146-7,
2229, 2234, 2237-41, 2243-4, 2246, 2248-9,
2252, 2257-60, 2263, 2265, 2269-70, 2272-4,
2276-7, 2280, 2284-5, 2290-1, 2297-9, 2302-7,
2310, 2316-8, 2321-4, 2326-7, 2329-30, 23335, 2337-9, 2341-5, 2350, 2352-3, 2355, 2357,
2361, 2363-4, 2366-7, 2370, 2372, 2374, 23767, 2379, 2382, 2387-9, 2401, 2434, 2468,
2632, 2636-7, 2641, 2645, 2651, 2653-5, 2760,
3056-6
Adwent, Paweł – 5198
Akademia Małego Człowieka – zob. Niepubliczny
Integracyjny Punkt Przedszkolny „Akademia
Małego Człowieka” w Szałszy
Alkoholizm – 2317
Ansbach, Jerzy Fryderyk von – 297, 301, 486
Arabeska
– zob. Festiwal Dziecięcych
i Młodzieżowych
Zespołów
Tańca
Nowoczesnego „Arabeska”
Areszt Śledczy – 2761
Automobilklub Tarnogórski – 1423-6
Autorska Galeria Twórców Lokalnych – 5024-5,
5029, 5031-4, 5036, 5038-41
Autostrada A1 – 584, 592, 598, 619, 658, 667,
721, 734, 746, 753, 767, 775-6, 959
Baba na safari [książka] – 5210
Babski Comber – 1825, 1831, 1849, 1860-1,
1894, 4562
Badminton – 5515, 5723
Bałagan w głowie [książka] – 4841, 5211
Bank Spółdzielczy – 851, 854, 1209, 1225, 12278, 1232-3, 1269-70
Barbórka – 269, 514, 517-23, 533, 537, 539, 550,
564-5, 571, 579, 3320
Bendkowski, Paweł – 474
Bezpieczeństwo – 2148
Bezrobocie – 2060-1, 2063, 2067, 2953-5
Biały Śląsk [deklaracja] – zob. Deklaracja
Tarnogórska
Bibliografia – 1, 5
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach –
4648-73
Biegi – 1616, 3641, 5420, 5422, 5463, 5476,
5482, 5485, 5492, 5526, 5549, 5677, 5730
Big Band TG [zespół] – 4346
Bi-Med – zob. NZOZ „Bi-Med”
Biskupek, Emanuel – 476, 509
Blachnicki, Franciszek – 5295, 5868
Blask i majestat [płyta] – 5163
Bloch, Philipp – 513
Błaszczak, Mirosław – 5293, 5310
Bociany – 18, 24, 33, 72
Boks – 5409
Boruszowice – 305-6, 316
Boże Ciało – 5908
Boże Narodzenie – 2129, 2134
Braunmuhl, Hans Joachim von – 475
Brodziec, Marian – 5284
Brol, Małgorzata – 4742, 4794, 4838, 4842, 5242
Broń biała w zbiorach śląskich [książka] – 4870
Bruno Jasieński padł [spektakl] – 4256, 4335
Brynica [rzeka] – 225
Brynica to nie granica – zob. Związek
Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania
„Brynica to nie granica”
Bryzka, Szymon – 5166
Budżet – 2150-64, 2167, 2390-484, 2511, 2540,
2621
Buzek, Jerzy – 1599
Cała Polska Czyta Dzieciom – 3278, 3348
Caritas – 2083, 2289, 2992
CASUS – zob. Stowarzyszenie Pomocy
Uczestnikom
Wypadków
Drogowych
„CASUS”
Centrum
Dokumentacji
Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku
w Radzionkowie – 758, 5066-75
Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej –
3861, 3893, 3915, 3958, 3960, 3962, 3989,
4017
Centrum
Edukacji
Kynologicznej
„KynoEdukacja” – 1413
Centrum Edukacyjne „Future” – 4101
Centrum Handlowo Usługowe HALA – 1205,
1207
Centrum Kształcenia Ustawicznego – 3930, 4021,
4083-5, 4087, 4093-4, 4099
Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie –
1913, 2097, 4585-647
Centrum Kultury Śląskiej – 442, 461, 3587, 4897944
Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Starych
Tarnowicach – 438, 5042-65
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach –
1996, 3337, 4769, 4783, 4810, 4830, 4847
247
Chemik – zob. Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Chemik”
Chór „Allegro” – 5157
Chór „Harmonia” – 5119, 5126, 5171
Chór „Hejnał” w Kaletach – 5126
Chór „Jadwiżki” w Ziemięcicach – 5130
Chór „Jutrzenka” – 5160
Chór „Kolejarz” – 5104, 5117
Chór „Moniuszko” – 5108
Chór „Niezdareczka” – 5142, 5167
Chór „Słowiczek” – 1682, 5093, 5095, 5098,
5103
Chór „Sonata” w Kaletach – 1657, 5096-7, 51245, 5146, 5151, 5168, 5170-3
Cichy Kąt – zob. Stowarzyszenie Przyjaciół
Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt”
Civitas
Christiana
–
zob.
Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Cmentarz – 720, 5089, 5778, 5785, 5787, 5808,
5821, 5841-3, 5870-1, 5873, 5875, 5888, 5892,
5897, 5906, 5915
Comenius [program] – 3182, 3405, 3481, 3543,
3560, 3667, 3765, 3845, 3847, 3855
Cztery pory roku moich westchnień [książka] –
4794
Czwartek Tarnogórski – 1344-5, 1348, 1350
Czy znasz Tarnowskie Góry [konkurs] – 1986
Dave Bo Group [zespół] – 5127
Dawniej i dziś : rozważania nie tylko o Śląsku
[książka] – 5243
Dąb Biznesu [statuetka] – 1232
Deklaracja Tarnogórska – 2187, 2204, 2491,
2498-9, 2525, 2557
Demografia – 213-4
DFK – zob. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego
Dni Kalet – 1620, 1762, 1774-5, 1778, 1790-1,
1794, 1797, 1800, 2267, 5417, 5498
Dni Krupskiego Młyna – 1724, 1727, 1787-8
Dni Miasteczka Śląskiego – 1723, 1733, 1741,
1746, 1767-8, 1804, 1809
Dni Radzionkowa – 1739-40, 1743, 1756, 1769,
1773, 1783, 1797, 1803, 1814, 1816, 1820,
1822
Dni Tworoga – 1722, 1732, 1763, 1795-6
Dni Zendka – 1749, 1751
Dni Żyglina – 1742, 1765-6, 1809
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich
Górach – 2065, 2068-70
Dom Kultury „Jubilat” – 4365-6
Dom Kultury w Potępie – 4449, 4452, 4459,
4461-2, 4464, 4469, 4480-1, 4488, 4497, 4499,
4501-5, 4508-9, 4512
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” – 1444-8,
1450-4, 1459
Dom Pomocy Społecznej w Łubiu – 1458
Dom Pomocy Społecznej w Miedarach – 1449,
1455, 1457, 1460-4
Dom Spokojnej Starości w Kaletach – 1531
Domy pomocy społecznej – 1456
Donnersmarckowie [ród] – 263, 304, 471, 483-5,
496, 502
Dorian [spektakl] – 4161, 4264
Dożynki – 515, 524-5, 527, 529-30, 536, 543,
546, 548-9, 551, 556, 562-3, 566, 568, 570,
575-6, 582
Drama Kamieniec – zob. Klub Sportowy Drama
Kamieniec
Droga ekspresowa S-11 – 635, 644
Drogi – 369, 585-9, 594, 596, 601, 605-6, 612-3,
615-8, 620-4, 626, 632-4, 636, 638-41, 645-7,
651, 665-6, 669-70, 672, 674-7, 679-85, 687,
690-2, 695, 697-8, 700-1, 703-5, 708-10, 712,
715, 718-9, 725, 727, 731-3, 737, 743, 747,
751, 755-6, 758-60, 762-3, 766, 768-72, 774,
777, 779-80, 1201, 2169, 2485, 2594, 5651
Drzazga-Lisiecka, Joanna – 5276
Dudek, Anna – 4841, 5211
Dulska forever [spektakl] – 4335
Dwanaście razy szukam [książka] – 5198
Dwarogi [książka] – 5200, 5223
Dworzec autobusowy – 1100-2, 1106-7, 1112-4,
1119-24, 1126-9, 1131-4, 1150-3, 1155-63,
1166-7, 1170-3, 1176, 1178, 1180, 1182, 11845, 1187, 1189-93, 1197-201, 2624
Dwór Myśliwski w Bibieli – 408
Dwór w Jasionie – 428
Dwór w Kopienicy – 427
Dyskusyjny Klub Filmowy „Olbrzym” – 4156,
4251, 4301, 4305, 4311, 4334
Dyskusyjny Klub Książki – 4733
Działalność charytatywna – 2073-113, 2477,
3610, 4001, 4795, 4813
Działalność gospodarcza – 853, 861
Dzieci Galenbergu – zob. Festyn kamiliański
„Dzieci Galenbergu”
Dzieje Żydów w Tarnowskich Górach [książka] –
5234
Dziembowscy [ród] – 470
Dzień Babci – 3304, 3407, 3411, 3625, 4519,
4587, 4690
Dzień Chemika – 1728
Dzień Dziadka – 3304, 3407, 3411, 3625, 4519,
4587, 4690
Dzień Dziecka – 1735, 1744, 1757, 1782, 3485,
4032, 4187, 4232, 4752, 5421, 5488, 5747
Dzień Edukacji Narodowej – 3144-6, 3148, 31534, 3158, 3161, 3163, 3165, 3498, 3505, 3553,
3607, 3683
Dzień Inwalidy – 1477, 1750
248
Dzień Kobiet – 1764, 4424, 4426, 4432, 4585,
4675-7
Dzień Kolejarza – 1020, 1748
Dzień Matki – 4550
Dzień Morza – 1734, 1745, 1779
Dzień Niepodległości – 1721, 1747, 1759, 1772,
1780-1, 1784, 1792, 1807, 1811-3, 1817, 1821,
4442, 4959
Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej – 1755
Dzień Policjanta – 2768, 2814, 2817
Dzień Pracownika Socjalnego – 1736
Dzień Samorządu Terytorialnego – 1776
Dzień Strażaka – 2854, 2904, 2917, 2922
Dzień Sybiraka – 1738
Dzień św. Marcina – 534-5, 560-1, 567, 1725-6,
1754, 3173, 3496-7, 3528, 3584, 4473
Dzień św. Mikołaja – 1729, 1731, 1752, 1815,
1823, 4330, 4500, 4665
Dzień Ziemi – 3249, 3428, 3526, 3559, 3651,
3762
Dziubka, Włodzimierz – 5824
Ekologia – 94, 100, 102, 110, 113, 115, 119-20,
123, 724, 745, 2644, 4417, 5264
EkoZjazd na Byle Czym [Kalety] – 1940
Energia odnawialna – 92-3, 96, 99, 103-9, 111,
117, 121-2, 125-31, 2374
Etnografia – 540-1, 578, 5147
E-Twinning – 3782
Fabryka
Zmechanizowanych
Obudów
Ścianowych „FAZOS” – 782
Falochron – zob. Stowarzyszenie Pomocy
Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”
Fazos – zob. Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych „FAZOS”
Ferie – 2080, 4105-10, 4113, 4115, 4117-8, 4122,
4509, 4568, 4678-9, 4849
Festiwal „Muzyka na plan” – 5091, 5121, 5139,
5178
Festiwal Big Bandów – 5188, 5196
Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Tańca Nowoczesnego „Arabeska” – 4586,
4600, 4627
Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha –
5092, 5144-5, 5163-4, 5180, 5186, 5191
Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda –
5110, 5120, 5123, 5137, 5188-9
Festiwal Piosenki Ekologicznej w Tąpkowicach –
4651
Festyn kamiliański „Dzieci Galenbergu” – 1853
Festyn w Boruszowicach – 1901, 3609
Festyn w Kaletach – 1854, 1867, 1882, 1895,
1909, 1941, 5912
Festyn w Kotach – 1901
Festyn w Nowej Wsi – 1902
Festyn w Przezchlebiu – 1893
Festyn w Świerklańcu – 1881
Festyn w Świniowicach – 1901
Festyn w Wilkowicach – 1892
Festyn w Wojsce – 1871
Festyn w Zbrosławicach – 1906, 1942
Fontanna – 382
Forum Gospodarcze – 1340
Forum Organizacji Pozarządowych – 5250, 5252,
5254, 5257, 5271, 5273
Forum Przedsiębiorczości – 1338-9, 1341-2, 5251
FOZ „Ulga w Cierpieniu” Fundacja Opieki nad
Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi –
1498
Fundacja „Świadomi Rodzice” – 1492-5, 1497,
1500, 1502-5, 4239, 4245, 4289-90, 4332,
4925
Fundacja Fundamenty Rozwoju – 1496
Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” –
1490-1, 1499, 1560, 1571
Fundacja Veolia Woda – 802, 804-7, 3330
Future – zob. Centrum Edukacyjne „Future”
Galeria „Antresola” – 4721, 4723, 4729
Galeria „Inny Śląsk” – 1923, 2040, 4945-60
Galeria „Mozaika” w Radzionkowie – 4594,
4598, 4601, 4611
Galeria „OK” w Krupskim Młynie – 4453, 4466,
4470, 4478, 4482, 4484, 4490, 4493, 4495-6,
4506, 4772
Galeria Art Park – 1292, 1307
Galeria Gwarek – 1236, 1248
Galeria przy TyCK – 4164, 4184-5, 4193, 4195,
4203, 4206, 4208, 4217, 4219, 4221, 4223,
4225, 4227, 4233, 4237, 4272, 4299, 4308,
4314, 4327, 4362
Galeria Satyry „Na Tynku” – 4971
Gastronomia – 285, 1202, 1208, 1216, 1235,
1241-4, 1246-7, 1250, 1252-3, 1261, 1263-7
Gawlik, Antoni – 482
Gimnazjalne rozmaitości – 3697-8, 3727-8
Gimnazjum nr 1 – 3711, 3713, 3715, 3718-9,
3721, 3732, 3734, 3755, 3769, 3775
Gimnazjum nr 2 – 3717, 3720, 3748, 3752, 3774,
3807, 3809, 5339
Gimnazjum nr 4 – 3712, 3722, 3772, 3804
Gimnazjum nr 5 – 1754, 3789
Gimnazjum w Brynku – 3279-80, 3291-2, 3684-5,
3687, 3690, 3692-4, 3696, 3700-3, 3705-6,
3726, 3728-31, 3735, 3739-41, 3743-5, 3747,
3749-51, 3756, 3758-61, 3777-8, 3780-1,
3783-5, 3790, 3792, 3800-1, 3803, 3813, 3815,
3818, 3820
Gimnazjum w Kaletach – 3194, 3211, 3406, 3688,
3704, 3736-8, 3746, 3753-4, 3757, 3762, 37646, 3770, 3776, 3779, 3786-7, 3806, 3810
249
Gimnazjum w Kamieńcu – 3374, 3669, 3793,
3821
Gimnazjum w Krupskim Młynie – 3691, 4740
Gimnazjum w Miasteczku Śląskim – 1782, 1938,
3364, 3570, 3682, 3725, 3794-8, 4581-3, 5371
Gimnazjum w Ożarowicach – 3716, 3733
Gimnazjum w Radzionkowie – 3709, 3763, 3768,
3782, 3805, 3811, 3817
Gimnazjum w Świerklańcu – 3527, 3707-8, 3710,
3714, 3802, 3809, 3814
Gimnazjum w Zbrosławicach – 3375
Głogowski, Tomasz – 1607, 3280
Gmina Krupski Młyn. Wczoraj i dziś w fotografii
[książka] – 5207, 5209
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie
– 3541, 3616, 4739, 4740, 4743-5, 4765, 47716, 4831
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu –
4673, 4733, 4736, 4748-9, 4754, 4757-9, 4761,
4763-4, 4766, 4770, 4791-3, 4797-9, 4801-6,
4815, 4836, 4848
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu – 4736,
4750-2, 4788-90, 4795, 4812-3, 4829, 4834,
4848
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach –
3337, 3372, 3669, 3671-2, 3821, 4735, 4737-8,
4741, 4746-7, 4767-9, 4777-87, 4796, 4800,
4807-8, 4810-11, 4830, 4847-8
Gminna Księga Zasług w Tworogu – 1665
Gminna Spółka Wodna – 2279, 2281, 2340
Gminna Świetlica w Wieszowie – 4707
Gminna Świetlica w Ziemięcicach – 4708
Gminny
Festiwal
Piosenki
Ekologicznej
w Zbrosławicach – 4830, 5138, 5143, 5152
Gminny Ośrodek Kultury w Krupskim Młynie –
4445-7, 4450, 4466, 4482, 4511
Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu
[siedziba w Nakle Śląskim] – 4692-704
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu – 2485,
4674-84, 4686-91, 5200, 5223
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Krupskim Młynie – 4443-4, 4448, 4451, 445358, 4460-1, 4463, 4465, 4467-8, 4470-9, 44837, 4489-96, 4498, 4500, 4506-7, 4509-10,
4513-4, 5225-6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu
– 2953-5, 2978
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Zbrosławicach – 2979, 2992
Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerklańcu –
5362, 5469, 5471, 5624, 5626, 5633, 5640,
5771
God’s Gotta Boyfriend [zespół] – 5114, 5182
Godło – 270
Gościniec Sportowy w Miasteczku Śląskim –
5352, 5358-9, 5399, 5470, 5475, 5574
Góra Jerzego – zob. Stowarzyszenie „Góra
Jerzego”
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” –
1663, 3080-95
Gracja [statuetka] – 1686-7
Grupa Plastyczna „Inspiracje” – 4414-5, 4418,
4430, 4729, 5146
Grupa Tańca Nowoczesnego „Tess” – 4192, 4197,
4220, 4336
Gwara – 2716
Gwarek [czasopismo] – 1676
Gwarek [rzeźba] – 389, 395, 462, 1963, 1966,
2037
Gwarki – 1943-69, 2832, 4147
Hager, Bronisław – 489
Hala – zob. Centrum Handlowo Usługowe HALA
Hala sportowa w Krupskim Młynie – 2516-7
Hala sportowa w Tarnowskich Górach – 1293-4,
1300-3, 1308-9, 1311-3, 1317-24, 1329-35
Handel i usługi – 714, 754, 1211-2, 1223, 1230,
1238-40, 1242, 1245, 1248-9, 1252, 1254-5,
1257-8, 1260, 1262, 1273-4
Handel uliczny – 583, 607, 609, 655-6, 678, 728,
735, 742, 744, 773, 778, 1210, 1213, 1217-8,
1222, 1251, 1271
Hemarpol [firma] – 835-7, 840, 860
Herb – 260, 263, 284, 294, 296-7, 300-1, 318,
335, 340-1, 1753, 1799, 2235, 2286-7
Historia – 22, 222-469, 482, 491, 493-4, 503, 513,
593, 1019, 1038, 1068, 1096, 1137-41, 1143-9,
1432, 1436, 1802, 1806, 1808, 1954-5, 2761,
2763, 2920, 3000-1, 3079, 3085-91, 3093,
3325, 3379, 3476-80, 3605, 3676, 3988, 4142,
4338, 4687, 4790, 4874, 4993, 5124, 5126,
5171, 5218, 5397, 5738, 5817, 5844, 5867,
5870-1, 5883, 5887, 5893, 5901, 5906, 5913,
5920
Hohenlohe-Ingelfingen, Adolf zu – 513
Hohenzollern, Jerzy Pobożny – 298
Hokej na trawie – 5370, 5516, 5720
Honorowy obywatel – 1677, 1691, 1709
Horzela-Szubińska, Gabriela – 5203
Hospicjum Królowej Pokoju – 1400-3
Hubertus – 526, 538, 569, 572-3, 581
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. – 783-4,
1499
I chyba tak lepiej [książka] – 5214
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii
Sempołowskiej – 3859, 3878, 3885, 3896
I Wojna Światowa – 292-3
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Staszica – 3847, 3849, 3862, 3866, 3869,
250
3880-1, 3886, 3895-6, 3903, 3908, 3911-2,
3956, 3977, 3985-9
II Wojna Światowa – 224, 230, 267-8, 281, 337,
380
Iluminacje – 2117, 2124, 2128-9, 2134, 2136,
2149, 2227
Industriada – 1876, 1879, 1886, 1928, 1932,
1936-7
Ingelfingen, Adolf – zob. Hohenlohe-Ingelfingen,
Adolf zu
Inkubator Przedsiębiorczości – 826-31
Inspiracje – zob. Grupa Plastyczna „Inspiracje”
Instytut Tarnogórski i Muzeum – 4882, 4896,
5216
Internet – 1274, 2222, 2224, 2315, 2380, 2383,
2385, 2512, 2552, 2622
Inwestycje – 12, 113, 115, 119-20, 128, 645, 6812, 685, 695, 1256, 2151, 2166-7, 2169-70,
2181, 2184-5, 2187, 2200, 2204, 2206-7, 2211,
2219, 2324, 2334, 2403, 2405, 2431-2, 2458,
2465, 2467, 2473, 2485, 2491, 2495, 2498500, 2502-4, 2508, 2510-2, 2518-21, 2524-5,
2527, 2529, 2532, 2539, 2541, 2544, 2548-9,
2556-7, 2564, 2570-1, 2575, 2578, 2580, 25824, 2593, 2595, 2598-601, 2604, 2606-14, 2617,
2619, 2621, 2627-8, 2638, 2640
Izba Przemysłowo-Handlowa – 824, 1232, 136678, 2187, 2491, 2498-9, 2525, 2557
Jadwigafest – 542, 547, 553-4, 5898
Jan Paweł II – 5885
Jania, Klaudiusz – 5175
Janicki, Stanisław – 498-501
Jasełka – 3790, 4517
Jesienne wieczory z poezją [książka] – 5215
Jestem, ciągle jestem [książka] – 4843
Jeziorski, Herbert – 5205
Jeździectwo – 5323, 5325, 5405, 5408, 5453,
5457, 5517, 5575, 5591, 5642, 5675, 5699,
5712, 5727, 5733, 5735, 5750-2
Jędrysek – 271
Joga – 5613
Judo – 3422, 3502, 3675, 5331, 5339, 5382, 5393,
5435, 5500, 5510, 5660, 5662-3, 5666, 566971, 5674, 5682, 5685-6, 5693, 5695, 5698,
5701, 5736, 5744, 5747, 5764
Kabaret bez chłopa w Tąpkowicach – 5082
Kabaret Literacki „Tarnina” – 5022
Kajakarstwo – 5334, 5442, 5451, 5539, 5557,
5650, 5653, 5655-6, 5659, 5664, 5672-3, 5684,
5689, 5692, 5700, 5716, 5721, 5732, 5740,
5742, 5770, 5776
Kajakownia w Świerklańcu – 5356
Kaletańska natura w obiektywie : ochrona
dziedzictwa przyrodniczego [książka] – 114,
2332, 5221, 5235
Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze –
785-98, 817, 4413, 4429, 4431, 5126
Kalety – 29, 54, 82, 271-9, 1663, 1720, 2226,
2228, 2268, 2278, 2288, 2311-3, 2378, 2380,
2545, 2638, 2642
Kalke, Bolesław – 5304
Kałamarz – zob. Restauracja „Kałamarz”
Kamieniec – 2255
Kanalizacja – 681-2, 685, 695, 2165, 2168, 21712, 2174, 2176, 2178-9, 2182, 2188-90, 2192,
2194, 2196-7, 2199, 2218, 2220-1, 2492-4,
2506, 2509, 2514-5, 2526, 2528, 2533-8, 25423, 2560-1, 2565, 2567-8, 2579-81, 2585-7,
2594, 2602-3, 2605, 2623-4, 2629-30, 3366
Kanclerz, Andrzej – 5239-40
Kandzia, Marek – 1351
Kaplica Bożego Grobu w Potępie – 5859, 5872
Kaplice i krzyże – 5782, 5839
Karate – 3524, 5332, 5339, 5389, 5458, 5495,
5499, 5501, 5654, 5683, 5703, 5719, 5743,
5755, 5763
Kartofelfest – 516, 544, 555
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” –
1558-9, 2029
Kawiarnia „Cynamon” – 5083
Kawiarnia „Mio Caffe” – 1204
Kawiarnia Active Baby Cafe – 1203, 1215, 1220,
1259, 1268
Kąpielisko Miejskie „Księża Góra” – 76, 5548,
5633, 5762
Kędzia, Justyna – 4344-5, 5204, 5212, 5232
Kickboxing – 5409
Kielar, Grzegorz – 5214
Kierkowicz, Tomasz – 5294
Kino Olbrzym – zob. Miejskie Kino Olbrzym
Klęska żywiołowa – 79, 2903
Klub 22 w Sowicach – 4961-71
Klub Abstynenta „Jutrzenka” – 1395, 1397-8
Klub Abstynenta „Krokusik” – 1396
Klub Górnika w Bobrownikach Śląskich – 517
Klub Integracji Społecznej „Szansa” – 1552
Klub Jeździecki „Lider” w Radzionkowie – 5323,
5325, 5517, 5642, 5675, 5733, 5750
Klub Modelarski „Ikar” – 4042, 4044, 4051
Klub Seniora „Relaks” w Krupskim Młynie –
1465, 1479
Klub Skatowy Silesia Tarnowskie Góry – 5687
Klub Sportowy Drama Kamieniec – 5349, 5520,
5522, 5572
Klub Sportowy Start Przezchlebie – 5439
Klub Sportowy Strzybnica – 5364
Klub Sportowy Unia Kalety – 3493, 5333, 5343,
5375-6, 5414-5, 5417, 5426-7, 5479, 5498,
5511, 5760
251
Klub Turystyki Caravaningowej „Gwarek” –
1544, 1572
Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Jutrzenka” –
1361, 1364
Klub-Galeria „Drukarnia” – 5085
Kobieta, która widziała za dużo [książka] – 5217,
5236
Kolarstwo – 5745
Kolaż Kultur – 1826, 1850, 1858, 1905, 1923,
4955
Kolej wąskotorowa – 1018, 1021, 1027, 1039,
1041, 1048, 1050, 1061-4, 1069, 1073-5, 10856, 1089, 5651
Kolędowanie – 5140, 5185, 5193, 5846
Koło Gospodyń Wiejskich – 1480-4, 1861
Koło Mniejszości Niemieckiej – 468-9, 513
Koło Wędkarskie w Kamieńcu – 5462
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku – 2325
Komunikacyjny
Związek
Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego –
1094-5, 1103, 1105, 1108-9, 1111, 1125, 1156,
1165, 1174, 1186
Konferencja – 120, 3014, 4985, 5043, 5244-6,
5253, 5256, 5258-9, 5261-9, 5272, 5274
Konkurs – 1071, 1270, 1681, 1716, 1970-2055,
2289, 3491-2
Konkurs ekologiczny – 1987, 2012-3, 4520
Konkurs gwary śląskiej – 1971, 1980, 2023, 2026,
2031, 2033, 3623, 3665, 3773
Konkurs młodej przedsiębiorczości – 1367, 3958
Konkurs na najładniej ukwiecony balkon – 1973,
1982, 1984, 1994, 2003, 2005, 2008, 2020,
2021, 2055
Konkurs Szopek Śląskich – 2032, 4597, 4609,
4613-4, 4645
Konkurs Wiedzy o Mieście Kalety – 2014
Kopalnia „Fryderyk” – 446, 4142
Kopalnia Zabytkowa – zob. Zabytkowa Kopalnia
Srebra
Kopia, Alfons – 478-9
Korty tenisowe – 5643
Kosiba-Lesiak, Alicja – 5302
Koszykarski Klub Sportowy – 5625, 5632
Koszykówka – 2111, 3423, 3813, 3886, 3957,
5348, 5459, 5464, 5639, 5647, 5726, 5741
Kościół Chrześcijan Baptystów – 5801
Kościół Dobrego Pasterza w Świerklańcu – 5862
Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Stefana
w Laryszowie – 5805
Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela –
5784, 5797, 5816, 5829, 5845, 5886
Kościół św. Michała Archanioła w Księżym Lesie
– 5823
Kościół Zielonoświątkowców – 5848
Kościół – zob. Parafia
Koty – 342
Kozok, Leon – 5207, 5209
Król Jan III Sobieski [spektakl] – 4348
Król, Helena – 5285
Krupski Młyn – 76, 295, 5326, 5587
Kruszec Biznesu [konkurs] – 1368, 1371, 1375-6,
1378
Krwiodawstwo – 3015-7, 3894
Książka jest sztuką [konkurs] – 4715, 4717, 47267
Księża Góra – 2371, 5337, 5351, 5355, 5357,
5360, 5404, 5448, 5466, 5472, 5474, 5621
Kudełko, Stefan – 5226
Kultura – 2150, 4140, 4147, 4149, 4152, 4154,
5199, 5233, 5241
Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 1430-43, 1950
Kuzio-Podrucki, Arkadiusz – 5288
KZK GOP – zob. Komunikacyjny Związek
Komunalny
Górnośląskiego
Okręgu
Przemysłowego
Laponia TG [impreza] – 1875
Lasowice – 2216
Lekkoatletyka – 5646, 5714
Leonardo da Vinci [program] – 3850, 4043
Lesiak, Alicja – zob. Kosiba-Lesiak, Alicja
Leśno rajza – 610, 659, 661, 663, 694, 706, 716,
736, 1851, 1855, 1869, 4139
Leśno rajza [film] – 659, 4139, 4145-6
Letni Festiwal Piosenki – 5141
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców
Śląskich w Radzionkowie – 3488, 3640, 3829,
3831, 3887-9, 3892, 3913-4, 3921, 3924, 39323, 3936, 3941, 3944-9, 3972, 3976, 3978-80,
3990, 4025
Lipa – drzewo mojego życia [książka] – 4742,
4842
Lipiński, Andrzej – 5319
Lipski, Andrzej – 5281, 5289
Lisiecka, Joanna – zob. Drzazga-Lisiecka, Joanna
Liswarta [rzeka] – 57-9
Literatura – 5218
Lodowisko – 1304
Lotnisko – zob. Międzynarodowy Port Lotniczy
GTL Katowice w Pyrzowicach
Ludowy Klub Sportowy Małapanew Kuczów –
5340, 5418, 5514, 5534, 5767
Ludowy Klub Sportowy Naprzód Wieszowa –
5444, 5481
Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty – 5390, 5392
Ludowy Klub Sportowy Orzeł Nakło Śląskie –
5612, 5702
Ludowy Klub Sportowy Sokół Orzech – 5596
Ludowy Klub Sportowy Sparta Tworóg – 1795
Ludowy Klub Sportowy Tęcza Zendek – 5378,
5394
252
Ludowy Klub Sportowy Żyglin – 2289, 5327,
5452, 5500, 5532, 5603
Łucznictwo – 5496, 5611
Mała Panew [rzeka] – 57-9, 87, 756, 2903
Małapanew Kuczów – zob. Ludowy Klub
Sportowy Małapanew Kuczów
Małe
jest
piękne.
Tarnogórskie
detale
architektoniczne [książka]– 5220, 5229, 52301
Mały Śląsk – zob. Zespół Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”
Małyska, Helena – 5291
Marcinki – zob. Dzień św. Marcina
Marcinowe Prezentacje – 4443-8, 4450, 4456,
4460, 4462-5, 4467-8, 4471, 4494, 4497-9,
4501-5, 4507-9, 4511-3, 5225-6
Maria Aldegundis (Helena Nowak) – 5917
Metropolitarne Święto Rodziny – 1841
Miasta partnerskie – 1615-62, 1709, 3770, 4412,
4789, 4825, 4839, 5540, 5604, 5629
Miasteczko Śląskie – 2295, 2309, 2368
Miastomania [czasopismo] – 2
Miedarskie Koło Kobiet – 1507
Miedary – 1678, 2043, 2328
Miedarzanie – zob. Zespół Pieśni i Tańca
„Miedarzanie”
Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach – 4404,
4742, 4789, 4794, 4825, 4832, 4835, 4839-45
Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku
Śląskim – 3248, 3364, 4568, 4581-2, 4809,
4814, 4816-28, 4833, 4837-8, 4846, 4849
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie –
4753, 4755-6, 4760, 4762, 4848, 4850
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich
Górach – 1754, 4709-33
Miejska Orkiestra Dęta w Kaletach – 5131, 51489, 5154, 5159
Miejska Orkiestra Dęta w Tarnowskich Górach –
5109, 5122, 5165
Miejska Świetlica nr 3 w Opatowicach – 4330
Miejski Dom Kultury w Kaletach – 762, 1637,
3490, 4403-10, 4412-32, 4438-40, 4442, 5131
Miejski Klub Seniora Sami Swoi – 1468, 1471
Miejski Klub Sportowy Skarbek – 5731
Miejski Klub w Drutarni – 4411, 4433-7, 4441
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim –
1782, 3364-5, 3367, 4117, 4515, 4516-84,
5651-2
Miejski
Ośrodek
Oświaty
i
Sportu
w Radzionkowie – 5436
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
– 2957-71, 2984
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Miasteczku Śląskim – 2972-3, 2980, 2993,
2998
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Radzionkowie – 2987-91
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Tarnowskich Górach – 2986
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miasteczku
Śląskim – 1782, 3724-5, 4568, 4849, 5361,
5365-72, 5401, 5403, 5516, 5533, 5567, 5569,
5594, 5616, 5622, 5651-2
Miejski
Ośrodek
Sportu
i
Rekreacji
w Radzionkowie – 5337, 5351, 5354-5, 5357,
5360, 5404, 5407, 5424, 5448, 5466, 5472-4,
5496, 5502-7, 5544, 5548, 5555, 5558, 5589,
5597, 5621, 5633, 5634, 5681-2, 5696-7, 5723,
5745, 5748, 5753, 5762
Miejskie Kino „Olbrzym” – 4157, 4162, 4165-7,
4169-73, 4176-80, 4190, 4204, 4224, 4230,
4233-6, 4238-42, 4244-50, 4252-4, 4257,
4265-8, 4273, 4275, 4278-81, 4289-90, 42938, 4300, 4302-4, 4307, 4309-13, 4317-25,
4332-3, 4337, 4340, 4349, 4352, 4356-62
Między źrenicami [książka] – 5232
Międzygminne
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego – 2362
Międzygminny
Związek
Komunikacji
Pasażerskiej – 1094, 1098, 1100-3, 1105-9,
1112-7, 1119-24, 1126-9, 1131-4, 1136-42,
1145-6, 1148-53, 1155-63, 1165-7, 1170-8,
1180, 1182, 1184-7, 1189-201, 2169, 2624
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im.
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego – 4639,
5099
Międzynarodowy Plener Artystyczny – 4138,
4141, 4143-4, 4150
Międzynarodowy Port Lotniczy GTL Katowice
w Pyrzowicach – 863-1017, 1022-4, 1026,
1028-30, 1033-7, 1042-3, 1045-7, 1049, 10517, 1059-60, 1065, 1070, 1077, 1079, 1081-2,
1087-8, 1090-2, 5262
Międzynarodowy Tydzień Młodzieży – 1652
Miklis, Agnieszka – 5213
Mikołajki – zob. Dzień św. Mikołaja
Minas, Marek – 5219
Minizoo w Świerklańcu – 53, 75
Minkus, Marek – 5275, 5308-9, 5317, 5321
Mirecka-Ploss, Kaja – 5217, 5236
Mister 125p [konkurs] – 1427-9
Mister 126p [konkurs] – 1427-9
Młodzieżowa Rada Miasta w Kaletach – 2266,
2657-8, 2660, 2663-6
Młodzieżowa Rada Miasta w Tarnowskich
Górach – 2121
Młodzieżowe Biuro Pracy w Radzionkowie –
2956
Młodzieżowe Biuro Pracy w Tarnowskich Górach
– 2956
253
Młodzieżowy Klub Sportowy Sokół Rojca
Radzionków – 5324, 5335-6, 5398, 5509,
5546, 5588, 5769
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce –
4062, 4065-6
Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawczy
w Kaletach – 4059
Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawczy
w Krupskim Młynie – 4042, 4044, 4051-3,
4060-1
Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawczy
w Radzionkowie – 4045, 4049
Modernizacja czy tradycja [książka] – 5202
Monitoring – 2148, 2522-3, 5415, 5915
Moszny, Józef – 5316
Motocross – 5775
Mouga [zespół] – 5176
Mundzik, Martyna – 5649
Mundzik, Mateusz – 5649
Musioł, Karol – 1714, 5279
Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek
w Radzionkowie – 1886, 4890-5
Muzeum w Tarnowskich Górach – 4231, 4315,
4852-89
Muzyka na plan – zob. Festiwal „Muzyka na
plan”
Nadleśnictwo Brynek – 8, 12, 86
Nadleśnictwo Świerklaniec – 16, 20, 39, 1277
Nagroda – 824, 851, 854, 1675, 1679, 1684, 1689,
1692-3, 3157
Nagroda „Orła i Róży” – 1434, 1666-7, 1670,
1672, 1688, 1690, 1695-7, 1700, 1707-8, 1710,
1712-3
Nagroda Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie –
1668-9, 1671
Nagroda burmistrza w dziedzinie kultury – 1682,
1698, 1703-5, 1717-8
Nagroda burmistrza za wyniki sportowe – 1699,
1719, 5518-9, 5529
Nagroda
Przewodniczącego Rady
Miasta
Radzionkowa – 1673, 1701-2
Naprzód Wieszowa – zob. Ludowy Klub
Sportowy Naprzód Wieszowa
Narciarstwo – 5328, 5337, 5416, 5443, 5445,
5490, 5493, 5739, 5748
Narodowe Czytanie – 4765
Nasze Kalety – zob. Stowarzyszenie „Nasze
Kalety”
Natura 2000 – 49
Nazwy ulic – 752
Niemieckie Dni Kultury – 1891
Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny
„Akademia Małego Człowieka” w Szałszy –
3298, 3308
Nieruchomości – 232-4, 236-9, 241, 243, 245,
248-54, 258, 285-7, 313, 320, 327, 339, 347,
356, 368, 371, 1219, 1237, 2123, 2140, 2143,
2193, 2214-6, 2292, 2294, 2300-1, 2349, 2358,
2360, 2375, 2563
Niesie mnie po lesie [książka] – 5226
Niespasowani [grupa artystyczna] – 4588, 4810,
5076-80, 5084, 5086-8
Niezdara – 346
Niezdara – miejscowość pogranicza, życie
i dorobek kulturowy [książka] – 5206
Nitroerg S.A. w Krupskim Młynie – 823-5, 2766
Noc Świętojańska – 528, 532, 577, 1458, 1804
Nosferatu – kronika wielkiej śmierci w małym
mieście [spektakl] – 4335
Nova [spółka] – 844-6
Nowak, Helena – zob. Maria Aldegundis
Nowak, Jan – 511-2
NSZZ „Solidarność” – 1072, 1076, 1582, 3159
NZOZ „Bi-Med” – 3127, 3130
NZOZ Usługi Medyczne „Śródmieście” – 3128
O kaganek gwarków – zob. Ogólnopolski
Festiwal Chóralny „O kaganek gwarków”
Obchody 3 Maja – 1730, 1760, 1785-6, 1789,
1793, 1818-9
Oberschlesien [zespół] – 5174, 5184
Oberża Szara – zob. Restauracja „Oberża Szara”
Obłoczek Dabo – 5224
Obóz pracy w Lasowicach – 280, 291, 308-9, 319,
323, 329, 338, 4148, 4151, 4231, 4315, 4874,
4881, 4886
Ochman, Marta – 5234
Ochotniczy Hufiec Pracy – 2994
Ochrona środowiska – 110, 1135
Oczyszczalnia ścieków – 91, 97, 112, 118, 850,
2168, 2182, 2492, 2528, 2551, 2553, 2560,
2572, 2574, 2616, 2625
Odpady – 95, 98, 101-2, 132, 137-212, 834, 2547,
2717-22, 5245
Odra Miasteczko Śląskie – 2289
Ogiński, Piotr – 5297
Ogólnopolski Festiwal Chóralny „O kaganek
gwarków” – 5156, 5161
Ogólnopolskie
Zawody
Pucharu
PFTA
w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym o
Puchar Burmistrza Kalet – 1890, 5477, 5523
Ogród Botaniczny w Radzionkowie – 14, 25-6,
28, 36, 40-1, 45, 68-9, 71, 74, 77, 80, 83, 85,
88-9, 903
Ogródki działkowe – 1538, 1991, 2003, 2005,
2020-1, 2036, 2055
Olbrzym – zob. Dyskusyjny Klub Filmowy
„Olbrzym”
Olbrzym – zob. Miejskie Kino „Olbrzym”
Oleszczyk, Michał – 5277-8
254
Olmet – zob. PHU Olmet
Oni [książka] – 4344-5, 5204, 5212, 5232
Onyx Music Club – 5012-21
Oratorium Śląskie „Wziemięwzięci” – 4196, 4276
Organizacja Pożytku Publicznego – 1563, 2995
Orkiestra Dęta OSP Koty – 5132
Orzechowskie Centrum Kultury i Rekreacji –
5353
Orzeł Koty – zob. Ludowy Klub Sportowy Orzeł
Koty
Orzeł Nakło Śląskie – zob. Ludowy Klub
Sportowy Orzeł Nakło Śląskie
Osada Jana – 244, 5542
Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach – 1846,
1864, 5405, 5408, 5457, 5575, 5591, 5699,
5712, 5727, 5735, 5751-2
Ośrodek Tenisowy w Laryszowie – 5627
Ośrodek zdrowia – 3131
Ośrodek Zdrowia w Krupskim Młynie – 2360
Ośrodek Zdrowia w Miasteczku Śląskim – 3142
Ośrodek Zdrowia w Radzionkowie – 3124-5,
3132-3, 3135-41, 3143
Ośrodek Zdrowia w Tąpkowicach – 3126
Ośrodek Zdrowia w Tworogu – 3134
Oświata – 221, 235, 2421, 2812, 3147, 3149-52,
3155, 3157, 3159-60, 3162, 3245, 3484
Ożarowice – 2253, 2261, 2635, 2643
Ożga, Maria – 5296-7, 5299, 5312
Painta, Marcin – 5282, 5290
Pałac Kawalera w Świerklańcu – 383, 405, 409,
448, 454, 1224, 1231
Pałac na Karłuszowcu – 423, 426
Pałac w Brynku – 415, 421, 487-8, 4140
Pałac w Czekanowie – 406
Pałac w Kamieńcu – 407
Pałac w Łubiu – 416
Pałac w Miedarach – 403, 1464
Pałac w Nakle Śląskim – 404, 412, 442, 445, 461,
466, 4914
Pałac w Reptach Śląskich – 422
Pałac w Rybnej – 4972-5000
Pałac w Szałszy – 411
Pałac w Tworogu – 391, 418
Pałac w Wilkowicach – 425
Pałac w Zbrosławicach – 420
Pałac w Zielonej – 394, 413, 430, 435, 443
Państwowa Szkoła Muzyczna – 4031-9
Paradise [zespół] – 5129, 5150
Parafia Chrystusa Króla w Świerklańcu – 5850
Parafia Matki Bolesnej w Boruszowicach – 5883
Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach
[Drutarnia] – 5783, 5898, 5912
Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju – 5786,
5790-6, 5820, 5836-7, 5853, 5899, 5902
Parafia Matki Bożej Uzdrowienie Chorych –
5809, 5854
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki
Bożej Fatimskiej w Strzybnicy – 5781, 5788,
5804, 5828, 5852, 5878, 5882, 5891, 5894,
5903, 5907
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle
Śląskim – 5780, 5798, 5855-6, 5881
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Żyglinie – 3365, 5813
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Łubiu – 5807
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Szałszy – 5860
Parafia Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach
Śląskich – 5205, 5825, 5857, 5866, 5903
Parafia św. Anny – 5824, 5858, 5916
Parafia św. Antoniego w Tworogu – 5799, 5844,
5869, 5884, 5889, 5894, 5908-9, 5919
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – 5789,
5818, 5830, 5851, 5901, 5905, 5913
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach –
5835, 5865, 5872, 5885
Parafia św. Barbary w Ożarowicach – 5810
Parafia św. Floriana w Miedarach – 5777, 5876,
5921
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kaletach
[Miotek] – 5124, 5779, 5817, 5832, 5877,
5880, 5914, 5918
Parafia św. Jadwigi w Ziemięcicach – 5898
Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Kamila – 5802
Parafia św. Józefa – 5811
Parafia św. Józefa w Kaletach – 5126, 5822, 5831,
5834, 5846, 5887, 5895
Parafia
św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Karchowicach – 5806, 5899
Parafia św. Marcina Biskupa i Wyznawcy
w Starych Tarnowicach – 5800, 5864
Parafia św. Mikołaja w Reptach Śląskich – 5803,
5819, 5849, 5892, 5903
Parafia św. Wojciecha w Radzionkowie – 5814,
5840, 5847
Parafia Świętej Trójcy w Wieszowie – 5827
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Miasteczku Śląskim – 5163, 5863, 5868,
5899-900
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Rojcy – 5838, 5874, 5910-1
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Zbrosławicach – 5861
Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa” – 124
Park Miejski – 22-3, 48, 81, 84, 352, 4329, 5363
Park Miejski w Kaletach-Jędrysku – 38, 42, 1867,
5454
Park Redena – 67, 73
255
Park Strzelecki – 94
Park w Reptach Śląskich – 43, 46
Park w Świerklańcu – 53, 55, 75, 400-2, 414, 434,
441, 444, 451, 460, 463, 3347
Park Wodny – 1291-2, 1295-9, 1305, 1307, 1310,
1315-6, 1325-9, 1336-7, 2926
Parkowa – zob. Restauracja „Parkowa”
Paruzel, Kinga – 5287, 5298, 5307
Patroni ulic – zob. Nazwy ulic
PHU Olmet – 832, 838, 847-8, 858-9, 4922, 4925
Piecuch, Konrad – 494
Pielgrzymka – 5831, 5834, 5879-80, 5890, 5904,
5914, 5920
Pierwsza pomoc – 3022-3
Piestrak, Feliks – 510
Piknik dla Dzieci w Reptach Śląskich – 3951
Piknik Rodzinny – 1900, 3400
Piknik służb mundurowych w Radzionkowie –
1857, 1870, 1883, 1885, 1887, 1897-8, 1922,
1935
Piknik Śpiewaczy – 5158, 5169
Piknik w Nowym Chechle – 1837, 1866
Piknik w Świerklańcu – 1865
Piłka nożna – 3493, 5322, 5374, 5402, 5406-7,
5417, 5428-30, 5512-3, 5553, 5568, 5583,
5590, 5601, 5608, 5688, 5768
Piłka ręczna – 3473, 3752, 3909
Piontek, Karol – 5286
Plac Sobieskiego – 336, 384
Plac targowy – 583, 607, 609, 655-6, 671, 673,
678, 714, 728, 735, 742, 744, 773, 778
Plac zabaw – 2198, 2209, 2530, 2620, 3582, 5538,
5542
Plac Żwirki i Wigury – 368
Planowanie przestrzenne – 234, 353, 590, 593,
599-600, 602-4, 611, 614, 625-6, 628, 630,
636-7, 642-3, 649, 652-4, 657, 686, 688-9,
693, 696, 699, 702, 711, 724, 729, 745, 754,
761, 781, 2324
Plany – zob. Projekty. Plany
Plener Festival – 1827, 1843, 1847, 1859
Plenerowy Maraton Rock and Roll Swing Show
Kalety – 1873, 1889
Ploss, Kaja – zob. Mirecka-Ploss, Kaja
Pluta, Jerzy – 4796
Płonka, Edward – 5833
Poczta Polska – 1344, 3082, 3094-5
Pocztówki – 262, 265
Podatek – 2460-1, 2466
Podnoszenie ciężarów – 5649
Podrucki, Arkadiusz – zob. Kuzio-Podrucki,
Arkadiusz
Podziemne trasy turystyczne Polski. Cz. 1,
Kopalnie [książka] – 5197
Pogotowie – 3096-115, 3117-23
Policja – 215, 217, 219, 825, 2767-95, 2797-802,
1804-26, 2828-42, 2932, 3241, 3321, 3539,
5891
Polska Biega – 5485, 5549, 5569, 5615
Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów – 1466-7, 1469-70, 1472-8
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych –
1506, 1527, 1530, 1548, 1551, 1585, 4488,
4584
Polski Związek Niewidomych – 1518, 1524,
1529, 1543
Polski Związek Wędkarski – 1549-50, 3424,
5412-3, 5462, 5486-8, 5494, 5556
Polskie Koleje Państwowe – 1017, 1019, 1022-6,
1028-38, 1040, 1042-7, 1049, 1051-60, 10658, 1070-2, 1076-84, 1087-8, 1090-2, 1137,
1144, 2138, 3835, 3846, 3983, 4006, 5262
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym – 1542
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” –
322
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
– 1360-5
Pomnik – 387, 392, 433, 450
Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin
Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty –
2556, 2617
Powiat tarnogórski – 2293, 2331
Powiat tarnogórski w obiektywie [książka] –
2011, 2019
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna – 4099
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2977,
2982, 2985
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im.
Henryka Jordana w Tarnowskich Górach –
4099, 4286, 4367-402
Powiatowy Turniej Humanistyczny – 1990, 2028
Powiatowy Urząd Pracy – 2062, 2976, 2981,
2983, 2999, 3915
Powszechna Organizacja „Służba Polsce” – 247,
255
Półludzie [książka] – 5240
Problemy społeczne – 2056-9, 2064
Profilaktyka – 3010, 3018, 3020-1, 3128, 3130,
4816
Profilc [firma] – 843
Program „Rodzina 5+” – 2195, 2201, 2203, 2205,
2208, 2210, 2212-3, 2217
Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 133-6
Program Rozwoju Bibliotek – 4809, 4814, 4824
Projekty. Plany – 1547, 2169, 2175, 2177, 2180,
2186-7, 2204, 2219, 2324, 2334, 2491, 2496-9,
2501, 2511, 2520-1, 2525, 2540-2, 2546-7,
2550, 2554-5, 2557, 2562, 2564, 2571, 2573,
256
2576-7, 2582, 2588-90, 2592-3, 2595, 2597600, 2614, 2626, 2631
Prokuratura Rejonowa – 2810
Promocja – 2118, 2125, 2135, 2137, 2142-3,
2173, 2191, 2222-4, 2226, 2228, 2230-1, 2247,
2251, 2253, 2267-8, 2278, 2288, 2295-6, 2309,
2311-3, 2320, 2332, 2351, 2356, 2359, 2368-9,
2371, 2378, 2383, 2385-6, 2559, 5191
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Miejskiej
w Świerklańcu – 1097, 1099, 1104, 1110,
1118, 1130, 1135, 1145, 1164, 1179, 1181,
1183, 1194
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji –
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810
Przedszkola – 2009, 3245, 3250, 3310, 3324,
3342-3, 3346, 3349, 3353-5, 3914, 5485
Przedszkole „Bajkowy Zameczek” – 3250
Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Miasteczku Śląskim – 3248, 3329
Przedszkole nr 1 w Kaletach – 3200, 3205, 3212,
3218-21, 3242, 3277, 3286, 3302-3, 3321-3,
3339, 3356-7
Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śląskim – 1782,
2580, 3248, 3328-33, 3351-2, 3360, 3366-7,
3670, 4517, 4519, 4581, 4817
Przedszkole nr 1 w Tarnowskich Górach [Wesoła
Jedyneczka] – 3284
Przedszkole nr 11 w Tarnowskich Górach – 32556, 3313-4
Przedszkole nr 12 w Bobrownikach Śląskich –
3252
Przedszkole nr 13 w Reptach Śląskich – 3262,
3265, 3273
Przedszkole nr 17 w Starych Tarnowicach
[Bajkowe Wzgórze] – 3263-4, 3266-7, 326971, 3282, 3318, 3370
Przedszkole nr 18 w Rybnej – 3174, 3239, 3253,
3285, 3368
Przedszkole nr 2 w Miasteczku Śląskim – 3243,
3248, 3307, 3351, 3366, 4817
Przedszkole nr 2 w Radzionkowie [Pod Topolą] –
3892
Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach – 3257,
3361-2, 3369
Przedszkole nr 20 w Tarnowskich Górach – 1446
Przedszkole nr 21 w Tarnowskich Górach – 3254,
3283
Przedszkole nr 22 w Tarnowskich Górach – 3274
Przedszkole nr 24 w Strzybnicy [Tęczowe] –
3306, 3783
Przedszkole nr 26 w Opatowicach – 3272, 3300,
3361-2
Przedszkole nr 3 w Kamieńcu – 3232, 3235-6,
3301, 3309, 3374-5
Przedszkole nr 3 w Kamieńcu, oddział w Księżym
Lesie – 3275
Przedszkole nr 3 w Miasteczku Śląskim – 1782,
3248, 3276, 3315, 3329, 3331, 3333-5, 3351,
3364-7, 3670, 4517, 4519, 4817, 5651
Przedszkole nr 3 w Radzionkowie – 3251
Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach – 3229-30,
3234, 3240, 3295-6, 3338, 3359, 3373
Przedszkole nr 5 w Tarnowskich Górach – 3260
Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu – 3299, 3336-7,
3359, 3371-2, 3374
Przedszkole nr 9 na Osadzie Jana – 3261, 3268
Przedszkole w Boruszowicach – 3279, 3291-3,
3363
Przedszkole w Kotach – 3224, 3291-3, 3311,
3319-20, 3325, 3363, 3411
Przedszkole w Nakle Śląskim – 3225, 3351
Przedszkole w Ożarowicach – 3258
Przedszkole w Świerklańcu – 3317, 3340-1, 33445, 3347-8, 3350-1
Przedszkole w Tąpkowicach – 3258
Przedszkole w Tworogu – 3224, 3226-8, 3231,
3233, 3237-8, 3241, 3247, 3249, 3278, 3280-1,
3294, 3304, 3312, 3316, 3327, 3358, 3379,
3578, 3604
Przedszkole w Wieszowie – 3246, 3287-8, 3337,
3372, 3375, 4808
Przedszkole w Wojsce – 3363
Przedszkole w Zbrosławicach – 3289-90, 3297,
3371, 3376
Przedszkole Zgromadzenia Zakonnego Sióstr
Służebniczek w Miasteczku Śląskim – 3331
Przedszkolny Festiwal Ekologiczny – 3244
Przemarsz Różowej Wstążeczki – 3009, 3011,
3019
Przewodnik – 7
Przyroda – 34
PSS „Społem” – 1516
Pszczelarstwo – 1539
Pyka, Henryk – 5280
Pyrzowice – 863-1017, 1022-4, 1026, 1028-30,
1033-7, 1042-3, 1045-7, 1049, 1051-7, 105960, 1065, 1070, 1077, 1079, 1081-2, 1087-8,
1090-2, 5262
Quartex sp. z o.o. – 839, 841, 856
RADAR w Radzionkowie – zob. Stowarzyszenie
Żołnierzy
Radiotechników
„RADAR”
w Radzionkowie
Radzionków – 226-9, 259, 307, 315, 317, 324-5,
333, 591, 648, 713, 717, 750, 2230, 2247,
2251, 2314, 2320, 2351, 2356, 2359, 2369,
2559, 2640, 2644
Radzionków i jego mieszkańcy w XX wieku
[książka] – 5219, 5227, 5237
257
Radzionków w kadrze zatrzymany [konkurs] –
1981, 1983, 2002, 2015, 2024, 2049, 2053
Rajd Rowerowy – 1851, 1907, 1938, 5329-30,
5540, 5558, 5604, 5629
Ranoszek, Karol – 480, 493
Ratusz – 388
Regionalny
Zlot
Zmotoryzowanych
Niepełnosprawnych „U Gwarka” – 1423-4
Reklama – 364, 740, 754
Repecki Piknik Śpiewaczy – 5155, 5162
Respondek, Krzysztof – 5300
Restauracja „Kałamarz” – 4207, 5023-41
Restauracja „Oberża Szara” – 1229
Restauracja „Parkowa” – 1206
Restauracja „Spichlerz” – 453, 1221
Rezydencje Śląskiej Szlachty [książka] – 5222
Riding Club w Radzionkowie – 1877
Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach. Tom 3
[książka]- 4870
Rodzina 5+ – zob. Program „Rodzina 5+”
Rodzinne Ekoporządki [Radzionków] – 1487
Rodzinne Grzybobranie [Kalety] – 1832, 1868,
1874, 1878, 1880, 1888, 1903
Rodzinny Dom Dziecka – 1577
Rodzinny Piknik w Tworogu – 3602
Rodzinny Rajd Rowerowy [Kalety] – 1828, 1856,
5467, 5491, 5541
Rojca – 317
Rosenthalowie [ród] – 487-8
Rostkowska, Bogumiła – 5201
Roślinność – 11, 13, 32, 34, 47, 50-2, 62
Ruch Radzionków – 671, 2356, 5344-7, 5380,
5425, 5437, 5450, 5497, 5508, 5551-2, 5562,
5614, 5617-9, 5638, 5644-5, 5667, 5729, 5756,
5765
Rupik, Henryk Jerzy – 5243
Rybna – 256
Rynek – 355-6, 360, 364, 366-7, 376, 378, 608,
660, 664, 668, 738-9, 765, 1242, 1264-5, 3997
Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy –
3686, 3723, 3871, 3902, 3951, 3997, 4022
Sąd Rejonowy – 2762-4
Scholz, Karl – 503
Schronisko dla psów w Miedarach – 1422
Schwarz, Maria Giuseppina de – 495
Sedlaczek – 447, 464
Sedlaczkowie [rodzina] – 492, 504
Senioralia [Radzionków] – 1737, 1829-30, 1833,
1836, 1838, 1842, 1852, 1884, 1912
Serafin, Anna – 5207, 5209
Serdeczni – zob. Stowarzyszenie „Serdeczni”
Sesja Rady Gminy Świerklaniec – 2717-22, 27579
Sesja Rady Gminy Tworóg – 2659, 2687-96,
2700-2, 2715-6, 2760
Sesja Rady Gminy Zbrosławice – 2737, 2742-56
Sesja Rady Miejskiej w Kaletach – 2661-2, 266786, 2698
Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim –
2697, 2699, 2723-36, 2739-41, 4581
Sesja Rady Miejskiej w Radzionkowie – 2704-14,
2738
Sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach –
2225
Siatkówka – 2113, 3621, 3724-5, 4061, 5365-8,
5371, 5373, 5400, 5431-2, 5436, 5461, 5478,
5527, 5544-5, 5559, 5573, 5647, 5665
Silesia Adventure Race – 1904
Skarby Gminy Tworóg – 5228
Skat – 5350, 5423, 5455, 5460, 5480, 5525, 5553,
5586, 5601, 5687
Skatepark – 1290, 1306, 1314, 5468
Slotosz, Kazimierz – 5303
Służba Polsce – zob. Powszechna Organizacja
„Służba Polsce”
Służba zdrowia – 3014
Sokół – zob. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”
Sokół Orzech – zob. Ludowy Klub Sportowy
Sokół Orzech
Sokół Rojca Radzionków – zob. Młodzieżowy
Klub Sportowy Sokół Rojca Radzionków
Solidarność – zob. NSZZ „Solidarność”
Sparta Tworóg – zob. Ludowy Klub Sportowy
Sparta Tworóg
Spartakiada – 5585
Spartakiada Dzielnic Tarnowskich Gór – 5601,
5665, 5676-8, 5688, 5706, 5708, 5710, 5715,
5734
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy –
4043, 4046, 4050, 4067-71, 4073, 4082
Spichlerz Górnego Śląska – 1970-1, 1978, 1995,
2035, 2486-90
Spichlerz – zob. Restauracja „Spichlerz”
Spiżowy Jorg [statuetka] – 1694, 1706
Społem – zob. PSS „Społem”
Sport – 1800, 5333-776
Sportowa Jesień Przedszkolaka – 3259
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” – 1519
Sprzątanie Świata – 3385, 3413, 3653, 3815
Srebrne Skrzydło – 1674, 1683, 1685, 1711, 1715
Stacja uzdatniania wody w Zbrosławicach – 2531,
2566
Stara Stajnia u Wojtachy – 5081
Stare Tarnowice – 331, 2153
Starostwo Powiatowe – 2232-3, 2236, 2242, 2245,
2250, 2308, 2319, 2346-9, 2354, 2373, 2412,
2471, 2475, 5287
Starówka – 261, 347, 353, 356-7, 371, 379, 660
258
Start Przezchlebie – zob. Klub Sportowy Start
Przezchlebie
Statystyka – 213-21, 1967, 2807, 2833, 2934,
2944-7, 4821
Stowarzyszenie „Góra Jerzego” – 1512, 1514,
1522, 1571, 1581, 1839, 5906
Stowarzyszenie „Nasze Kalety” – 1547, 1553-5,
1561, 1564, 4417
Stowarzyszenie „Serdeczni” – 1379-90
Stowarzyszenie „Zielona Gmina Zbrosławice” –
1536
Stowarzyszenie Czeladników Katolickich – 1432
Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego –
1513, 1546, 1557
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
– 456, 1343-59
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży
„Uskrzydlamy” w Niezdarze – 1515, 1520,
1535, 1545, 1584
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Tworóg – 1562, 1574
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego
„Zendek” – 1517
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej
„Nie lękajcie się” – 1399
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie –
1541
Stowarzyszenie Pomocy Uczestnikom Wypadków
Drogowych „CASUS” – 1575
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich
Bliskim „Falochron” – 1509-11, 1525-6
Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt
„Cichy Kąt” – 1409-12, 1414-6, 1418-21,
3341, 3377, 3788
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków
Ekologii „Zielona Ziemia” – 1485-90
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach
– 1508, 1537, 1567-70, 1573, 1583, 4403,
4416
Stowarzyszenie Trasy Rowerowe – 597, 730, 749,
764
Stowarzyszenie
Żołnierzy
Radiotechników
„RADAR” w Radzionkowie – 1805, 1810,
3006, 3008
Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry –
2183
Straż Gminna w Kaletach – 2765
Straż Gminna w Świerklańcu – 2773, 2800, 2803,
2827
Straż Miejska – 2796, 2827, 2830
Straż Pożarna – 216, 548, 825, 1896, 2766, 2843952, 3555, 3632
Street Art Festival w Radzionkowie – 1913, 1933,
4593
Strefa Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach
– 2505
Strzelectwo – 5411, 5448, 5477, 5523, 5589, 5766
Strzybnica – 242, 1930, 1934
Stypendia – 2993, 3900, 4124-37, 5529, 5691
Sylwetki – 491, 497, 1664, 2633-4, 2639, 264650, 2652, 5190, 5305-6, 5311, 5598-9, 5617,
5722
Sympozjum Tarnogórskie – 5247-9, 5255, 5270
Synagoga – 5867
Szachy – 3569, 3592, 3618, 3791, 4438-9, 4642,
5341, 5377, 5379, 5396-7, 5536, 5561, 5563-6,
5576-81, 5584, 5592-3, 5657-8, 5668, 5678,
5696, 5711, 5713, 5718
Szarlejka [rzeka] – 15, 17, 35, 44, 61-3, 90
Szkoła bez przemocy – 3527, 3548, 4030
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach – 3194-6,
3205, 3211, 3302-3, 3323, 3339, 3377, 3406,
3490, 3493-7, 3535, 3552, 3557, 3564-8, 3651,
3770
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim –
1938, 3202, 3364, 3421, 3514, 3544, 3570,
3611-2, 3644-5, 3652-3, 3670, 3676, 3682-3,
4581
Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie – 1322,
3405, 3415, 3422, 3430, 3488, 3519-21, 3543,
3546-7, 3603, 3638, 3640, 3675
Szkoła Podstawowa nr 10 – 3461, 3506
Szkoła Podstawowa nr 11 w Bobrownikach
Śląskich – 3445, 3448-50, 3456, 3471, 3500,
3571-2
Szkoła Podstawowa nr 12 w Reptach Śląskich –
3451, 3453, 3457, 3529
Szkoła Podstawowa nr 13 w Strzybnicy – 2912,
3401-2, 3442-4, 3446-7, 3451-2, 3454-5, 3458,
3464, 3468-9, 3575, 3600, 3618, 3626, 3650
Szkoła Podstawowa nr 15 w Starych Tarnowicach
– 3473, 3499
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaletach – 3406
Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim –
1938, 3243, 3407-8, 3555, 3570, 3606, 3611-2,
3670, 3682, 4581
Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie – 3386,
3409, 3418, 3536-8, 3577, 3647-8, 4851
Szkoła Podstawowa nr 3 – 2823, 3410, 3459-60,
3531, 3550, 3561
Szkoła Podstawowa nr 5 w Lasowicach – 3441,
3501, 3558, 3636
Szkoła Podstawowa nr 9 – 3403, 3470, 3503-4,
3517, 3530, 3573, 3632
Szkoła Podstawowa w Boruszowicach – 1322,
3279, 3291-3, 3389, 3392, 3397-8, 3416, 3427,
3498, 3502, 3505, 3534, 3599, 3605, 3609,
3619, 3621, 3623
259
Szkoła Podstawowa w Czekanowie – 3337, 33745, 3419, 3484, 3669, 3672, 3821
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu – 3337, 3372,
3374, 3385, 3393, 3413, 3425, 3484, 3671
Szkoła Podstawowa w Kopienicy – 3337, 3371,
3484, 3617, 3635, 3672, 4808
Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie – 3511,
4765
Szkoła Podstawowa w Miedarach – 3371, 3484,
3580, 3681
Szkoła Podstawowa w Nakle Śląskim – 3412,
3436, 3549, 3660-2
Szkoła Podstawowa w Nowym Chechle – 3412,
3435, 3527, 3545, 3548, 3582, 3639, 3658,
3663
Szkoła Podstawowa w Orzechu – 3412, 3417,
3438-9, 3463, 3485, 3542, 3556, 3628, 3631,
3663
Szkoła Podstawowa w Potępie – 3387
Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu – 3338, 3373,
3484, 3601, 4808
Szkoła
Podstawowa
w
Pyrzowicach
[Niepubliczna] – 3467
Szkoła Podstawowa w Radzionkowie [Zamkowa
Szkoła] – 3629
Szkoła Podstawowa w Świerklańcu – 3381, 3399400, 3412, 3432, 3615, 3635, 3663
Szkoła Podstawowa w Tworogu – 3279, 3291-2,
3382, 3388, 3396, 3404, 3411, 3420, 3423-4,
3426, 3440, 3481-3, 3489, 3507-10, 3512-3,
3516, 3518, 3533, 3551, 3562, 3569, 3574,
3578, 3581, 3583, 3586-99, 3602, 3604, 3607,
3610, 3614, 3620, 3625, 3633, 3637, 3641-3,
3646, 3649, 3654, 3666-8, 3673-4, 3677-8,
3680
Szkoła Podstawowa w Wieszowie – 3337, 3484
Szkoła Podstawowa w Wojsce – 3390, 3395,
3428, 3486, 3525-6, 3563, 3576, 3579, 3586,
3608, 3627, 3656-7, 3679
Szkoła Podstawowa w Zbrosławicach – 3337,
3373, 3375, 3414, 3484, 3669
Szkoła Podstawowa w Zendku – 3202, 3462,
3465-6, 3472, 3532, 3613, 3630, 3634-5
Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach – 3337,
3373, 3375, 3394, 3419, 3484, 3515, 3528,
3584, 3671-2
Szkoły gimnazjalne – 2824, 3349, 3491-2, 3665,
3697, 3699, 3724, 3742, 3767, 3771, 3784,
3791, 3808, 3819, 3852, 3921, 3959, 4007,
5367, 5485
Szkoły podstawowe – 1270, 1980, 2009, 2824,
3245, 3250, 3349, 3379, 3475, 3477-9, 3491-2,
3665, 3784, 3813, 3818, 3914, 3921, 4007,
5485
Szkoły ponadgimnazjalne – 1979, 2824, 3809,
3920-1, 3942-3, 3954, 3967, 3969, 3984, 3991,
4007-10, 4012, 4015, 4028, 4049
Szlachetna Paczka – 2075-6, 2079, 2081, 2105,
2108-9
Szpital Hagera w latach 1977-2012 [książka] –
3057
Szpital OO. Kamilianów – 3078-9
Sztolnia „Czarnego Pstrąga” – 390, 429, 437, 455,
457-8, 465, 1276, 1282, 1286, 1356-7, 1928,
1943
Szubińska, Gabriela – zob. Horzela-Szubińska,
Gabriela
Szukanie kwiatu paproci – 531, 3183
Szwed, Józef – 5315
Ścieżka dydaktyczna – 30-1, 60, 114
Ścieżka rowerowa – 595, 627, 629, 631, 650, 659,
661-3, 694, 706-7, 716, 722-3, 726, 730, 736,
741, 748-9, 757, 764, 1237, 1855, 1869, 1911,
1914-5, 1917-8, 1920-1, 1924-7, 1929, 5602
Śląska Wiosna ze Zdrowiem – 3012-3
Śląski Festiwal Zdrowia – 3011
Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 1682
Śląski Związek Gmin i Powiatów – 2236, 3155
Śląskie Centrum Hurtu „Gwarek” – 1214, 1226,
1234, 1255, 1272
Śląskie Mistrzostwa Drwali – 1835
Świadomi Rodzice – zob. Fundacja „Świadomi
Rodzice”
Świerklaniec – 1, 268, 497, 1278
Świerklanieckie Spotkania Chóralne – 5101
Świetlica
opiekuńczo-wychowawcza
w Ptakowicach – 4040, 4063, 4081
Świetlica
Socjoterapeutyczna
„Przystań”
w Kaletach – 4074-80
Świetlica Środowiskowa „Port” w KaletachMiotku – 4047, 4054-7, 4064, 4079
Świetlica Środowiskowa w Świerklańcu – 4072
Świetlice – 4041, 4048, 4102, 4705-6
Święto Lasu – 1824
Święto Truszczycy – 1770
Święto Wojsk Chemicznych – 1761, 1801
Święto Zielonej – 1758, 1771, 1777, 1798, 2267
Świętojańska Noc Muzealna – 4859, 4865, 4867,
4872, 4889
Świniowice – 432
Tablica pamiątkowa – 292-3
Tagor – zob. Tarnogórska Fabryka Urządzeń
Górniczych „TAGOR”
Tajemnice Donnersmarcków [książka] – 5203
Tape Reels [zespół] – 5035, 5183
Targi Edukacyjne – 2071, 3147, 3156, 3164, 4181
Targi Pracy – 2062, 2066, 2071-2
Tarmilo – zob. Zakład Przemysłu Odzieżowego
„Tarmilo”
260
Tarnina – zob. Kabaret Literacki „Tarnina”
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych
„TAGOR” – 811-3
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki – 1501,
5089, 5841, 5906
Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna – 1911,
1914-5, 1917-8, 1920-1, 1924-7, 1929
Tarnogórska Sesja Naukowa – 5260
Tarnogórski Batalion Chemiczny im. gen. broni
Leona Berbeckiego – 1801, 3004-5, 3007
Tarnogórski Integracyjny Piknik Rowerowy Osób
Niepełnosprawnych – 1844, 1848, 1872, 1899,
1916
Tarnogórski Klub Motorowy Miłośników Małego
Fiata – 1427-9
Tarnogórski Klub Sportowy „Karate” – 5332,
5383, 5387, 5458, 5499, 5654, 5683, 5703,
5719, 5743, 5755, 5763
Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego –
1556, 1576, 1578, 5292
Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana
Twardowskiego – 1975, 1988-9, 1997
Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień,
Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „ToTu”
– 1391-4
Tarnogórski
Rajd
Integracyjny
Osób
Niepełnosprawnych – 1426, 5483-4
Tarnogórski Salon Polityczny – 1600, 1611
Tarnogórski Uliczny Bieg Sedlaczka – 1956-7,
1968-9
Tarnogórskie Centrum Kultury – 4147, 4155-364,
4665
Tarnogórskie Makaty Folkowe – 4168, 4211,
4261, 4339, 4350, 4353
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe – 1682, 5106-7,
5111-3, 5115-6, 5118, 5179
Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej
i Kameralnej – 5000-11, 5180
Tarnowiczanka – zob. Towarzystwo Sportowe
Tarnowiczanka
Tarnowitzer Wanderbund – 240
Tarnowskie (z) Góry. Pod niebem [książka] –
5238
Tarnowskie Góry na srebrze utrwalone [książka] –
5901
Tauern, Dankmar – 472-3, 507
Tauernowie [ród] – 472-3, 507
Teatr ZL – 4161, 4191, 4255-6, 4264, 4331, 4335,
4363-4
Tenis stołowy – 1655, 5391, 5395, 5543, 5570,
5648, 5694, 5705, 5707, 5731, 5737, 5746,
5754
Tenis ziemny – 3647, 4045, 5433-4, 5600, 56067, 5627, 5630-1, 5697
Terlikowska, Danuta – 5224
Tess – zob. Grupa Tańca Nowoczesnego „Tess”
Testament miłości – 5224
Tęcza Zendek – zob. Ludowy Klub Sportowy
Tęcza Zendek
The Sin Company [zespół] – 5176
Tokarz, Leon – 5283
Tomanek, Krzysztof – 5199, 5233, 5241, 5301
Topienie marzanny – 557-9, 3363, 3604, 5567,
5652
ToTu – zob. Tarnogórski Ośrodek Terapii
Uzależnień,
Profilaktyki
i
Pomocy
Psychologicznej „ToTu”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1404-8, 5410
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
Województwa Śląskiego – 1528, 1532-4, 5460
Towarzystwo Sportowe „Gwarek” – 1708, 5338,
5386, 5438, 5524, 5535, 5560, 5609, 5623,
5636, 5661, 5679, 5704, 5709, 5717, 5724,
5738
Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka – 5609
Transport miejski – 1093, 1096, 1137-49, 1154,
1168-9, 1174, 1188
Trasa rowerowa – zob. Ścieżka rowerowa
Truszczyca – 273, 275
Turniej Rock and Rolla – 2006, 2010, 2016, 2040,
4516, 4529, 4545, 4566-7, 4570
Turystyka – 282, 431, 459, 465, 1277-9, 1281,
1284-9, 1358
Twardowski, Jan – 1691
TWG Kurier [czasopismo] – 3-4
Tworóg – 222, 284-5, 311, 343-5, 468-9, 513,
2235, 2262, 2286-7, 2296, 2385
U
Gwarka
–
zob.
Regionalny
Zlot
Zmotoryzowanych
Niepełnosprawnych
„U Gwarka”
Uchwały Rady Gminy Świerklaniec – 2717-22,
2757-9
Uchwały Rady Gminy Tworóg – 2659, 2687-96,
2700-3, 2715, 2760
Uchwały Rady Gminy Zbrosławice – 2737, 274256
Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach – 2662,
2667-76, 2679-86, 2698
Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim –
2697, 2723-36, 2739-41
Uchwały Rady Miejskiej w Radzionkowie –
2704-14, 2738
Uczniowski Klub Hokeja na Trawie „Ósemka” –
5381, 5388, 5446-7, 5680, 5690, 5725
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 5331,
5339
Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda – 5384,
5441
Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Nowe
Chechło – 5442, 5557, 5650, 5655-6, 5659,
261
5664, 5672-3, 5684, 5689, 5692, 5700, 5716,
5721, 5732, 5740, 5742, 5770
Uczniowski Klub Sportowy Świerklaniec – 5689
Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica –
5364
Ulga w Cierpieniu – zob. FOZ „Ulga
w Cierpieniu”
Fundacja
Opieki
nad
Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi
Ulica Krakowska – 348, 351-4, 356-9, 361-3, 365,
370-5, 377, 379, 381, 740, 1235
Ulice – 330, 349-51, 357, 369-70
Unia Kalety – zob. Klub Sportowy Unia Kalety
Uniwersytet III Wieku – 2844, 4086, 4088-92,
4095-8, 4100
Urząd Gminy Tworóg – 396, 2144, 2254, 2256,
2264, 2275, 2336, 2365, 2384-5
Urząd Gminy Zbrosławice – 2231
Urząd Miasta w Kaletach – 2271, 2381, 2596,
2615, 2618, 2656
Urząd Miasta w Miasteczku Śląskim – 2558,
2569, 2591
Urząd Miasta w Radzionkowie – 2140
Urząd Miasta w Tarnowskich Górach – 398,
2114-5, 2117, 2124, 2128, 2132-3, 2136, 21389, 2145, 2149
Urząd Skarbowy – 2995
Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowskich Górach –
2997
Usługi Medyczne „Śródmieście” – zob. NZOZ
Usługi Medyczne „Śródmieście”
Używki – 3020
Veolia Woda – 799, 801-7, 3330
Vorreiter, Wiktor – 5292
W jedności siła. Historia i tradycje bractw
strzeleckich z terenów województw śląskiego
i opolskiego [książka] – 4870
Wakacje – 4102-4, 4111-2, 4114, 4116, 4119-21,
4123, 4510, 4569, 4691, 4828, 5633
Wakacyjna Bitwa Miast – 2004, 2038-9, 2042,
2045-6, 2051
Wakacyjny Koncert Promenadowy – 5188
Walisko, Franciszek – 505-6
Waxman, Franz – 508, 513
Wędkarstwo – 3424, 5412-3, 5421, 5462, 5486-8,
5494, 5521, 5530, 5556, 5582, 5757, 5759,
5771-2
Wieczór pod renesansowym stropem – 4873
Wiejska Świetlica w Połomii – 4685
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 2074,
2082, 2086-8, 2090, 2096, 2099, 2101, 2110,
2112, 3812, 4557
Wielobój sołectw – 5322, 5341, 5348, 5461,
5463-5, 5521, 5525-8, 5536, 5543, 5553-4,
5559, 5583-4, 5646, 5758-9, 5773
Wieloprofilowy Zespół Szkół – 3848, 3851, 3865,
3868, 3872, 3918, 3930, 3968, 3974, 3989,
3992-3, 4000-1, 4003, 4009, 4018, 4021
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im.
Bronisława Hagera – 3024-77, 3092
Wierzchowski, Leszek – 5225
Wieszowa – 32
Wiosna Teatralna – 4624
Wiśniowski, Jan – 5314
Wocław, Wojciech S. – 5318
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 2932,
3116
Wodzenie niedźwiedzia – 545, 552, 574, 580,
2040
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – 4734
Wojskowość – 3000-1
Wons, Laurencja – 4835, 4843, 5208
Wroński, Jarosław – 5219
Wspólnota mieszkaniowa – 1540
Wściekła skóra [książka] – 5213
Wybory do Parlamentu Europejskiego – 1603-4
Wybory do sejmu i senatu – 1601, 1603-4
Wybory prezydenckie – 1603-4
Wybory samorządowe – 1587-90, 1592-8, 1602-6,
1608-10, 1612-4
Wybory sołeckie – 1591
Wyskoczyl, Ewa – 4191, 4331
Wysypisko śmieci – 116
Wyżgoł, Edward – 5313
Wziemięwzięci – zob. Oratorium Śląskie
„Wziemięwzięci”
Zabytki – 304, 386, 397, 399-402, 410, 414, 432,
434, 439-41, 444, 449, 451-3, 459, 463, 466,
469, 740, 5229-31
Zabytkowa Kopalnia Srebra – 385, 393, 431, 4367, 456, 465, 467, 1280, 1283, 1286-7, 1347,
1356-7, 1928, 2210, 5316
Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada”
w Karchowicach – 1936-7
Zaczarowany ogród [książka] – 5201
Zaczarowany pierścionek [książka] – 5242
Zagrodnik, Paweł – 5449
Zakład Gospodarki Komunalnej – 849
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny
dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach –
4058
Zakład Przemysłu Odzieżowego „Tarmilo” – 855
Zakład Pulmonologii – 3129
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 2347-8, 29745, 2996
Zakład Usług Komunalnych – 834, 852, 857,
5873, 5915
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
– 862, 5469
Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” – 814-22
262
Zakłady Mięsne HAM – 842
Zakon OO. Kamilianów – 5815, 5893, 5896
Zalew Brzeźnica – 10, 19, 37, 56, 76, 2513, 5530,
5538, 5547, 5571, 5582
Zalew Nakło-Chechło – 9, 37, 66, 76, 78, 1275,
1285, 1289, 2821, 3116, 5334, 5620, 5626,
5633
Zamek Piastowski w Świerklańcu – 419
Zamek w Starych Tarnowicach – 424, 438, 504265
Zamek w Tarnowskich Górach – 417
Zamek w Tworogu – 310, 468
Zamet – Budowa Maszyn S.A. – 833
Zapomniana samogłoska [płyta] – 5239
Zasadius, Samuel Ludwik – 5816, 5845
Zawody BMX/MTB o Puchar Burmistrza Miasta
– 1306, 1314
Zawody Strongman – 1834, 1840, 1863, 1910,
1919, 1939
Zbiorniki wodne – 21, 27, 64-6, 76, 2202
Zbrosławice – 2283, 2383
Zebry, kaski i odblaski, czyli jak bezpiecznie
zachować się na drodze [konkurs] – 1993,
2018
Zespół Folklorystyczny DFK – 5136
Zespół Kameralny „Jazz Gott” w Miasteczku
Śląskim – 5094
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” – 1708, 5100,
5102, 5133-4, 5153, 5177, 5181, 5187, 5195,
5625, 5632
Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie” – 1639,
5090, 5135, 5147
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sowicach –
3184, 3187, 3189, 3191, 3202, 3361-2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Pniowcu –
3183, 3185-6, 3188, 3190, 3213
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Reptach
Śląskich – 3206
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybnej –
3174
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach –
3222-4
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miasteczku
Śląskim – 3179, 4817
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie – 3166-9,
3171, 3181, 3198-9
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce – 3170,
3172-3, 3192, 3207, 3223, 3311, 3411, 3599,
4751
Zespół
Szkół
Agroekonomicznych
i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim – zob.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nakle Śląskim
Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych – 2023,
3830, 3843, 3845, 3855, 3857, 3860, 3867,
3876, 3883, 3899-901, 3935, 3952, 3981,
3994, 3996, 3998, 4014, 4193
Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych –
2023, 3452, 3773, 3853, 3909, 3918, 3950,
3955, 3964-5, 3977, 4004
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nakle Śląskim – 3527, 3833-4, 3836, 383840, 3873, 3884, 3923, 3926-8, 3931, 4005,
4030
Zespół
Szkół
Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących – 3748, 3807, 3825,
3832, 3841-2, 3852, 3854, 3862, 3864, 3870,
3874, 3877, 3879, 3904, 3910, 3939, 3959,
3970, 3999, 4020, 4029
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich –
2023, 3826-8, 3844, 3856, 3858, 3863, 3882,
3917, 3938, 3961, 3966, 4013, 4019
Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku –
3175-8, 3180, 3182, 3193-7, 3200-1, 3203-5,
3208-12, 3214-21, 3302-3, 3323, 3339, 3406,
3476, 3480, 3490, 3566, 3810
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im.
Stanisława Morawskiego w Brynku – 3822-4,
3905, 3937, 3957, 3971, 3975, 4026-7
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu –
3371, 3374, 3821, 3897
Zespół
Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
w Radzionkowie – 3553, 3559-60, 3799, 38167
Zespół
Szkół
Techniczno-Ekonomicznych
w Radzionkowie – 3875, 3890-1, 3916, 3925,
3934, 3940, 3958, 3963, 3982, 3995, 4011,
4016
Zespół
Szkół
Techniczno-Humanistycznych
w Radzionkowie – 3898, 3929
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych – 3835,
3837, 3846, 3894, 3906, 3953, 3958, 3973,
3983, 4002, 4006
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
– 3850, 3907, 4023-4
Zespół Szkół w Kaletach – 3196, 3771, 3919,
3922
Zespół Szkół w Krupskim Młynie – 823, 1322,
3383-4, 3391, 3429, 3522-3, 3539-41, 3554,
3585, 3616, 3622, 3624, 3655, 3659, 3664,
3695, 3698, 3727, 3788, 3812, 4506
Zespół Szkół w Nakle Śląskim – 3378, 3431,
3433-4, 3437
Zespół Szkół w Wieszowie – 3145, 3373, 3375,
3487, 3669, 4808
Zespół Szkół w Zbrosławicach – 3371-2, 3374,
3380, 3413, 3474-5, 3524, 3665, 3689
Zespół wokalny „Wesołe Kumoszki” – 5194
Zgodzaj, Fryderyk – 5320
263
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza – 1456, 5812, 5826
Zielona – 9, 66, 70, 76, 1279, 4425, 4428, 5258-9,
5265-6, 5539, 5625, 5632, 5635
Zielona
Gmina
Zbrosławice
–
zob.
Stowarzyszenie „Zielona Gmina Zbrosławice”
Zielona Ziemia – zob. Stowarzyszenie Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”
Ziętek, Jerzy – 477, 481, 490
Zlot miłośników samochodów – 1845, 1931
Zlot motocyklowy – 1862, 1908
Złota Księga Tarnowskich Gór [książka] – 4896
Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego – 2282
Związek Harcerstwa Polskiego – 1523, 1566,
1579-80, 5291
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych – 1680
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej – 1586
Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania
„Brynica to nie granica” – 1565, 2507
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego w Ożarowicach – 5128
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – 1521
Zwierzęta – 11, 32, 34, 52, 336, 658, 1417, 2703
Żłobki – 3305, 3326
Żydzi – 231, 246, 290, 312, 5906
264

Podobne dokumenty

wiecej - Kalety

wiecej - Kalety przydatna do kąpieli”. Po ciągnących się latami perturbacjach związanych z różnorakimi zarzutami dotyczącymi jakości wody w Zielonej- dopięliśmy swego! Zapraszamy , jako współorganizatorzy miejsca ...

Bardziej szczegółowo