jest koncepcja! - Gmina Pomiechówek

Komentarze

Transkrypt

jest koncepcja! - Gmina Pomiechówek
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY | nr 10 (60) / 2012
Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, tel. (22) 765 27 24, fax: (22) 765 27 10, www.pomiechowek.pl
Nowe przedszkole
Inwestycja
zakończona
- jest koncepcja!
Przez ostatnie miesiące gmina Pomiechówek
przypominała wielki plac budowy, a to za
sprawą dużego zadania inwestycyjnego –
przebudowy dróg lokalnych. Podsumowujemy działania zmierzające do poprawy warunków na naszych drogach.
dokończenie na str. 5
Obiekt o powierzchni zabudowy ponad 1600m2,
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w którym opiekę znajdzie ponad 250 przedszkolaków.
Obiekt, który ze względu na innowacyjny charakter
i szeroką ofertę infrastrukturalną, ma szansę stać się
centrum integracji społecznej wszystkich mieszkańców
gminy Pomiechówek. Wiemy, jak będzie wyglądał nowy
budynek samorządowego przedszkola!
dokończenie na str. 4
35 lat GOK
Jubileusz 35-lecia Gminnego Ośrodka
Kultury, miał swoją kulminację 18 listopada
br. Świętowanie rozłożyliśmy, jak na rangę
jubileuszu wypada, na dwa dni.
dokończenie na str. 9
Serdecznie zapraszamy na wspólne powitanie nowego 2013 roku!
31 grudnia 2012, teren przed halą sportową, ul. Szkolna 3
start godz. 22.30
• MUZYKA NA ŻYWO:
- OLA OST – 23-letnia wschodząca gwiazda polskiej wokalistyki z zespołem
- TOMEK „KALCZ” KALCZYŃSKI – rock’n’rollujacy aktor z zespołem
• Fajerwerki i szampan o północy
• Gorący posiłek
Gazeta Pomiechowska
Strona 1
Wieści Gminne
Wydanie nr 10 (60) / 2012
Grudzień 2012
Wieści Gminne
AKTUALNOŚCI
Drodzy Mieszkańcy,
zbliżamy się do końca 2012 roku, roku trudnego ze względu na liczne zawirowania na światowych rynkach
finansowych. Skutki kryzysu gospodarczego odczuwamy wszyscy. Również w gminie Pomiechówek zauważyć
można zmniejszenie wpływów do budżetu, chociażby z racji spadku dochodów podatkowych od osób fizycznych, subwencji, czy dotacji z budżetu państwa. Mimo to rok kończymy z zadowoleniem – dzięki
stałemu zwiększaniu dochodów gminy w postaci uzyskiwanych zewnętrznych dofinansowań udało
się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne. Zakończyliśmy kilkumiesięczne
prace budowalne na gminnych drogach, przeprowadziliśmy ostatnie odbiory techniczne.
Ulice w Pomiechówku i Nowym Modlinie to dziś już inny standard - większy komfort jazdy
i bezpieczeństwo pieszych. Trwają prace projektowe związane z budową nowego, samorządowego przedszkola.
W bieżącym numerze Gazety przedstawiamy Państwu założenia koncepcyjne. Zachęcam, by przyglądać się
kolejnym etapom realizacji tej kluczowej w najbliższych latach inwestycji.
Z życia Gminy
KALENDARZ NA ROK 2013
W POETYCKIEJ ODSŁONIE
Bohaterami tegorocznego kalendarza gminy Pomiechówek
są dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Szczypiorno, które zaprosiliśmy do
napisania wierszy opisujących gminę, w której mieszkają. Przez kilka
tygodni w klubie w Szczypiornie popołudniami trwały intensywne
prace nad rymami. Efekty? Zobaczcie sami. Kalendarz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.pomiechowek.pl w zakładce
wydawnictwa promocyjne. Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę pani Jolanty Żuk, która czuwała nad procesem powstawania utworów. Wydawnictwo ze względu na zawartą twórczość
dzieci otrzymało numer ISBN i trafiło tym samym na półki
Biblioteki Narodowej.
NOWY FOLDER PROMOCYJNY
Gmina Pomiechówek ma nowy folder promocyjny.
Publikacja ukazała się we wrześniu 2012 r., dzięki
uzyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Folder prezentuje walory
przyrodnicze i krajobrazowe gminy, atrakcje
turystyczne, przedsięwzięcia kulturalno-sportowe. Opracowaniem rysu historycznego zajął się
dr Piotr Oleńczak. By wyjść naprzeciw potrzebom
turystów zagranicznych folder ukazał się w wersji
trójjęzycznej. Wydawnictwo jest już dostępne
w Lokalnej Organizacji Turystycznej, będzie
również dystrybuowane jako materiał promocyjny
podczas gminnych przedsięwzięć.
AKCYZA – ROZLICZENIE KOŃCOWE
30 listopada 2012 r. złożyliśmy do Wojewody
Mazowieckiego okresowe i roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom
rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej za rok 2012 oraz okresowe i roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji
wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2012.
GAZYFIKACJA – DO KOŃCA
GRUDNIA CZEKAMY NA WNIOSKI!
Podjęliśmy intensywne działania zmierzające
do gazyfikacji wsi Goławice Pierwsze, Goławice
Drugie, Kosewko, Szczypiorno, Śniadówko
i Błędowo. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sołtysami lub urzędem gminy pod nr tel.
22 765 27 20. Zachęcamy do składania wniosków
o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek
o określenie warunków przyłączenia znajdziecie
Państwo na stronie www.pomiechowek.pl
INFORMATYZACJA GMINY
Rozpoczęliśmy działania związane z informatyzacją gminy. Trwają prace związane z uruchomieniem publicznych punktów, w których można
będzie skorzystać z Internetu za darmo. Ważnym
elementem jest również zaplanowanie sprawnego
systemu monitorowania – jeszcze w tym roku
Strona 2
15 listopada do Rady Gminy Pomiechówek i Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem autorski projekt budżetu na rok 2013. Wśród
najważniejszych planowanych inwestycji, oprócz prac związanych z budową obiektu przedszkolnego, znalazła się kontynuacja budowy terenów
rekreacyjno-sportowych na terenach wiejskich. W kolejnych miejscowościach powstaną miejsca integracji lokalnej społeczności. Planujemy
również dalsze inwestycje na naszych drogach.
Sukcesem zakończyliśmy i prawidłowo rozliczyliśmy projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni – kilkudniowa kontrola z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie stwierdziła żadnych uchybień w realizacji projektu. Satysfakcja jest tym większa, że był to
największy i najtrudniejszy projekt unijny, którego beneficjentem była gmina Pomiechówek.
w ramach funduszu sołeckiego na placu zabaw
przy ul. Sportowej w Pomiechówku zainstalowane
zostaną cztery kamery i zapewniony dostęp do
sieci Internet. W przyszłym roku kolejne miejsca
w gminie zostaną w ten sposób zinformatyzowane.
Planowana jest również modernizacja przyłącza
telefonicznego i internetowego do urzędu gminy,
umożliwiająca obsługę interesantów poprzez
komunikatory sms czy elektroniczny obieg dokumentów.
DOFINANSOWANIE
DLA BIBLIOTEKI
Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
otrzymała dofinansowanie w wys. 10 tys. zł.
w programie “Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
oraz nieodpłatne oprogramowanie o wartości
7 tys. zł, udostępnione przez firmę Microsoft
w ramach Programu Donacji Oprogramowania
Microsoft. “Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Celem programu
jest podniesienie standardu bibliotek publicznych
poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt
komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom
katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich online. Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Sukcesem zakończyły
się również starania biblioteki skierowane na pozyskanie dodatkowych środków na zakup nowości
książkowych. W ramach Programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek” biblioteka otrzymała dotację w wysokości
6 000 zł na zakup nowości wydawniczych. Z tego
2 000 zł przeznaczono na zakup książek dla dzieci
i młodzieży. Dzięki pozyskanej dotacji księgozbiór
biblioteki wzbogacił się o 149 książek z literatury
pięknej dla dorosłych oraz 121 książek z literatury
dla dzieci i młodzieży.
PODZIĘKOWANIA
DLA DARCZYŃCÓW
Biblioteka
Publiczna
składa
serdeczne
podziękowania drogim darczyńcom. Dzięki
Państwa hojności zbiory naszej biblioteki w 2012
r. wzbogaciły się o 327 książek. Oto nasi dobrodzieje: Joanna Kurpiewska, Andrzej Krawczyk, Małgorzata Czerwonka, Tadeusz Turek,
Krzysztof Chwedczuk,Jerzy Kłoczko, Anna Wróblewska, Aleksandra Dobrut, Grażyna Mikitiuk,
Liliana Ordak-Niemiec, Beata Puc, Maria Mojsa,
Andrzej Filipowicz, Jolanta i Stanisław Zaborowscy,
Marzena Poznar, Jolanta i Barbara Siwek, Mateusz
Izmert, Leszek Cichosz, Maria Bartosiewicz,
Andrzej Brzeziński, Anna Wichowska, Mateusz
Szafrański, Katarzyna i Wiesław Milczarek, Kamil
Marciniak, Olga i Agata Zawadzkie, Eryka Izmert,
Sandra Wąsiewska, Krzysztof Fiałkowski, Jadwiga
i Jerzy Jakimow, Wacława Jaworska, Edyta Małecka,
Ilona Marchlewska, Krzysztof Wiśniewski, Jadwiga
Oziemblewska, Danuta Szmyt, Monika Grabska,
Jolanta Suska, Wojciech Dąbrowski, Iza Czajka,
Kazimiera Stasiczak, Patrycja Fabisiak, Krystyna
Ciszewska, Marek Pisarski, Aldona Jezierska, Alina
Kowalska, Teresa Naporska, Mariusz Dana, Joanna Żukowska, Bogumiła Misiuk, Maciej Kosiński,
Dorota Żalewska, Krzysztof Kęciński, POMPA –
Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku.
DOTACJA DLA UCZNIÓW
Wyprawka szkolna to forma pomocy uczniom
z rodzin o niskich dochodach. W tym roku
pomocą w ramach programu objęliśmy 55 uczniów
z naszych placówek oświatowych na kwotę 13 764 zł.
ZMIANY NUMERACJI
Dnia 21 listopada 2012 r. starosta nowodworski na wniosek wójta gminy Pomiechówek wydał
decyzję w sprawie połączenia wsi Brody, Brody-Parcele, Pomiechówek, części wsi Kosewko
i części wsi Czarnowo w jedną miejscowość
i nadaniu jej nazwy Pomiechówek oraz ustaleniu granic tej miejscowości. W wyniku opisanej
wyżej decyzji zostały zmienione numery działek
w obrębach: 4-Brody, 5-Brody-Parcele, części
obrębu 13-Kosewko i części obrębu 8-Czarnowo. Wykaz zmienionych numerów działek
jest do pobrania na stronie urzędu, u sołtysów:
sołectwa Brody i Brody-Parcele oraz sołectwa
Pomiechówek. Zmienione numery działek można
sprawdzić także w Urzędzie Gminy Pomiechówek,
ul. Szkolna 1a, pok. 12 lub pod numerem telefonu 22 765 27 19 lub 22 765 27 24. Informujemy
ponadto, że do końca grudnia starosta przekaże
do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim do Wydziału Ksiąg Wieczystych wykazy
zmian synchronizacyjnych do aktualizacji Działu
I-O „Oznaczenie nieruchomości” księgi wieczystej, celem wprowadzenia stosownych zmian.
Z informacji, które uzyskaliśmy w Sądzie
Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
powyższe zmiany będą sukcesywnie wprowadzane.
Gazeta Pomiechowska
Zapraszam do udziału w grudniowych przedsięwzięciach gminy – 16 grudnia na skwerze im. Składkowskich II Spotkanie Wigilijne Mieszkańców,
31 grudnia wspólne powitanie nowego 2013 roku.
Z tęsknotą, nadzieją i radością zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia,
czasu rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole,
pełnego odpoczynku i wytchnienia od codziennego zgiełku.
Świętowanie Bożego Narodzenia nie jest jednak okazją do bezczynności.
Pozwala odnaleźć nowe sensy, duchową radość i miłość bliźniego,
uszlachetnia serca i zachęca do zgłębiania tajemnicy Narodzenia Pańskiego.
Niech radość tych dni będzie w naszych sercach, domach, rodzinach.
Niech ich doświadczenie pomoże nam z ufnością wkroczyć w Nowy Rok 2013.
Anna Malesza-Bajno
Dariusz Bielecki
przewodnicząca
Rady Gminy Pomiechówek
wójt Gminy Pomiechówek
Adres redakcji:
Urząd Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek
pow. Nowodworski, woj. Mazowieckie
tel. 22 765-27-24, fax 22 765-27-10
e-mail: [email protected]
Gazeta Pomiechowska
Redaktor naczelna: Agnieszka Ujazda-Miedza
Wydawca: Urząd Gminy Pomiechówek
Druk: Apeiron
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania tekstów
Strona 3
Wieści Gminne
Wydanie nr 10 (60) / 2012
Budujemy przedszkole
Prace nad koncepcją nowego budynku
publicznego przedszkola „Pod Dębami”
rozpoczęliśmy w marcu 2012 r., kiedy
to na łamach Gazety Pomiechowskiej
zaprosiliśmy Państwa do udziału
w konsultacjach społecznych,
dotyczących oczekiwań, jakie wobec
nowego obiektu żywią mieszkańcy
gminy. Następnie wspólnie z dyrekcją
przedszkola opracowaliśmy program
funkcjonalno-użytkowy, który określił
podstawowe założenia inwestycji.
W wyniku procedur przetargowych we
wrześniu poznaliśmy projektanta budynku.
W październiku br. wstępny projekt przedszkola
przedstawiliśmy radnym podczas komisji Rady
Gminy. Obecnie prace projektowe są w fazie
końcowej. Koszt inwestycji został oszacowany
na 12 mln zł. Rozpoczęliśmy intensywne poszukiwania możliwości dofinansowania zadania
ze środków zewnętrznych. Kilka dni później
w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
złożyliśmy wniosek aplikując o dofinansowanie
wartości 5 721 713,00 mln zł. W styczniu poznamy ocenę formalną i merytoryczną wniosku,
tymczasem prezentujemy założenia projektu
nowej inwestycji.
Planowany budynek gminnego przedszkola
integracyjnego będzie podzielony na dwie części.
Pierwsza z nich dostępna będzie wyłącznie dla
dzieci, rodziców, kadry nauczycielskiej i personelu przedszkola, natomiast druga część
dostępna będzie również dla wszystkich
mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać
z dostępnych tu usług, również po godzinach
pracy przedszkola.
W pierwszej części zaprojektowano dziesięć sal
przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym
i toaletą dla niepełnosprawnych, szatniami i pomieszczeniami gospodarczymi. Przewidziano tu
również pokoje dla pedagogów, salę plastyczną,
stołówkę wraz z pomieszczeniami obsługującymi. Do
części przedszkolnej będzie można dostać się, zarówno wejściem głównym, jak również wejściem bocznym. Oba wyposażone będą w czytniki kart magnetycznych, chroniących przed dostępem dla osób
niepowołanych.
Po godzinach pracy przedszkola do budynku będzie można wejść jedynie do części
ogólnodostępnej. Wśród pomieszczeń zaprojektowano sale wielofunkcyjne, podzielone
przez mobilną ścianę akustyczną, co spowoduje, że po podzieleniu mogą służyć jako sale
gimnastyczne lub sale zabaw zbiorowych dla
dzieci, zaś po połączeniu tworzą dużą salę
multimedialną. W holu głównym przewidziano
oranżerię, szatnię ogólną dla gości z zewnątrz,
toalety, stanowisko dla recepcjonisty, stanowiska informacyjne z dostępem do Internetu
oraz windy i klatkę schodową. Piętro w części
ogólnodostępnej zajmować będą dwie duże sale
Strona 4
Grudzień 2012
Wieści Gminne
11 mln na drogi!
ul. Księża Góra
ul. Szafirowa
rehabilitacyjne, pokój rehabilitacyjno-zabiegowy oraz sala polisensoryczna wyposażona
m.in. w wyspę światłowodów, zestaw świetlnodźwiękowy, domek lustrzany, zestaw do aromaterapii, tunel świetlny. Wszystkie sale będą
miały bezpośredni dostęp do węzła sanitarnego. Na piętrze zlokalizowane będą również
pomieszczenia dla administracji przedszkola.
Z holu wejściowego możliwe będzie wyjście
na dach klatką schodową, gdzie na części dachu zaprojektowano ogród. Pozostała część
dachu pozostanie techniczna, pokryta trawnikiem. Budynek będzie wyposażony w instalację
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną,
gazową i c.o. Powierzchnia zabudowy wyniesie 1691,6 m2, kubatura 18231,1 m3. Budynek
zostanie zbudowany w technologii pasywnej
(bardzo dobre parametry izolacyjne przegród
zewnętrznych
z
zastosowaniem
wielu
rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie
zużycia energii w trakcie eksploatacji).
W ramach inwestycji zaplanowano również
zagospodarowanie terenu wokół przedszkola.
Przy budynku przedszkola zaprojektowano duży
ogrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 600 m2,
w całości pokryty bezpieczną nawierzchnią
poliuretanową, podzielony na strefy wiekowe
odpowiednim doborem zabawek. Za budynkiem
od strony północnej przewidziano wjazd gospodarczy do obsługi budynku oraz służbowe
miejsca parkingowe. Zaplanowano również
zlokalizowanie wiaty rowerowej na 10 miejsc
oraz wiatę przystankową za ogrodzeniem przedszkola, dla dzieci szkolnych czekających na
autobus. Do budynku zaprojektowano dojścia
i dojazd utwardzone kostką betonową.
Zmieni też wygląd teren wokół szkoły podstawowej, gdzie projektuje się utwardzoną kostką
betonową zatoczkę dla autobusów, parking
na 38 miejsc oraz 3 miejsca parkingowe dla
niepełnosprawnych. Przeprojektowany został
układ chodników, a przy wejściu na teren i do
budynku szkoły przewidziano pochylnie dla
niepełnosprawnych. Rozbudowany zostanie
również parking od strony posterunku policji
o dodatkowe 14 miejsc, przesuwając ogrodzenie szkoły. Przy szkole uwzględniono również
mały placyk zabaw, wiatę na rowery oraz teren
rekreacyjny pomiędzy budynkiem szkoły a halą
sportową. Koncepcja zagospodarowania tego
terenu rekreacyjnego została stworzona przez
uczennice gimnazjum, które wygrały konkurs
na zaprojektowanie placu.
Wzdłuż ul. Nasielskiej został zaprojektowany ciąg
pieszo-rowerowy o łącznej szerokości 3,50 m
oraz przebudowana zostanie linia oświetlenia
drogowego z napowietrznej na kablową.
Ogrodzenie szkoły ulegnie przesunięciu za
linię drzew i wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego
powstanie ścieżka edukacyjna.
Mamy nadzieję, że planowana inwestycja spotka się z Państwa uznaniem i już dziś zachęcamy
do śledzenia kolejnych etapów realizacji zadania, o których informować będziemy na łamach
Gazety Pomiechowskiej.
Ewa Drzazgowska
Działa przedszkole
modułowe
Gmina Pomiechówek posiada bardzo rozległą
sieć dróg, w skład której wchodzą drogi gminne,
powiatowe oraz droga krajowa. Doprowadzenie
stanu technicznego dróg - bez względu na ich
kategorię - do stanu pozwalającego na właściwe
i dogodne ich użytkowanie, uwzględniając
przy tym wszystkie aspekty zachowania
bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników
drogi, staje się dla władz gminy priorytetem.
W tym celu od lat wymieniana jest korespondencja z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatem Nowodworskim dotycząca prowadzenia prac związanych
z przebudową oraz modernizacją dróg krajowych i powiatowych przebiegających przez
teren gminy Pomiechówek. Skutkiem tych
działań są prowadzone inwestycje oraz bieżące
remonty wykonywane przez poszczególnych
zarządców drogowych oraz znajdujące się
w opracowaniu bądź gotowe do realizacji dokumentacje techniczne, poprawiające stan drogi
krajowej nr 62 oraz licznych dróg powiatowych.
Przyglądając się zarządzaniu drogami gminnym można śmiało powiedzieć, że gmina
Pomiechówek staje się godnym wzorem do
naśladowania, jeżeli chodzi o prowadzenie inwestycji drogowych oraz pozyskiwanie na ich
realizację środków zewnętrznych. Co roku wyko-
ul. Broniewskiego
Przebudowa ulicy Wrzosowej zakończyła się
bardzo pomyślnie. Jesteśmy zadowoleni, że nareszcie wychodząc z podwórka nie wchodzimy
bezpośrednio w glinę i błoto. Takie inwestycje
bardzo cieszą, szczególnie gdy codziennie,
namacalnie odczuwa się płynące z nich korzyści.
– etap II” na kwotę blisko 2,5 mln złotych,
obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi
powiatowej w miejscowościach Czarnowo
i Kikoły na długości 4 km oraz przebudowę
kilku dróg gminnych stanowiących połączenie
z drogą powiatową lub drogą krajową
w miejscowościach Czarnowo, Kikoły oraz
Wójtostwo o łącznej długości ponad 1,6 km.
W październiku otrzymaliśmy informację, że
nasza inwestycja znalazła się wśród wybranych
projektów do realizacji w przyszłym roku na
zatwierdzonej wstępnej liście rankingowej
wniosków. W tym roku gmina Pomiechówek
z uwagi na to, że większa część kosztów
przeznaczona jest na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy, znalazła się nietypowo na liście przeznaczonej dla powiatów, gdzie
uplasowaliśmy się na 31 miejscu.
W chwili obecnej oczekujemy na ostateczne
rozstrzygnięcia, jakie w najbliższych dniach
mają zapaść w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, od których zależeć będzie również
końcowy los planowanej przebudowy dróg
lokalnych zaplanowanych na przyszły rok
w naszej gminie. O decyzjach w tej sprawie
będziemy informować Państwa na łamach
Gazety Pomiechowskiej.
Piotr Mychliński
ul. Szkolna
Katarzyna Kotwica
mieszkanka ul. Wrzosowej
W przedszkolu modułowym zlokalizowanym
przy ul. Nasielskiej czterdziestoosobowa
grupa przedszkolaków znalazła nie tylko
opiekę i pełne serdeczności panie przedszkolanki, ale i nowe wyposażenie, zabawki.
Dwa oddziały tymczasowego modułowego
przedszkola działają od początku listopada.
Cieszymy się, że obiekt spełnił oczekiwania
rodziców i dzieci. Przypominamy, że wraz
z
postępującymi
pracami
związanymi
z budową nowego samorządowego przedszkola będziemy zwiększać liczbę modułów. Na
czas trwania inwestycji wszystkie przedszkolaki zaprosimy do obiektu przy ul. Nasielskiej.
Gazeta Pomiechowska
nywana jest modernizacja odcinków dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach środków
związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji
rolnej (w latach poprzednich Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych), z czego w ostatnich dwóch
latach udało nam się zrealizować blisko 0,5 km
drogi gminnej relacji Błędówko – Śniadówko.
Głównym jednak programem, z którego skutecznie
pozyskujemy środki na przebudowę sieci drogowej
na terenie gminy Pomiechówek jest Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych. To właśnie
aplikując o środki z tego programu, od 2008 r. udało
nam się przebudować odcinki drogowe gminne
i powiatowe o łącznej długości 14,5 km za kwotę
blisko 11,5 mln PLN, na co pozyskaliśmy prawie
5,7 mln zł ze źródeł zewnętrznych.
W tym roku zakończyliśmy największą w historii gminy przebudowę dróg lokalnych. Na
początku listopada dokonany został ostatni
odbiór techniczny realizowanego zadania inwestycyjnego. W rezultacie blisko 20 dróg
zyskało nowe oblicze.
Mamy nadzieję, że w 2013 r. zrealizujemy
kolejną inwestycję z udziałem środków
z budżetu państwa. Złożony przez nas projekt
pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek
Nowy Modlin
Nareszcie mamy drogę po której można
przejechać nie narażając naszych aut. Przed
przebudową ulica Parkowa była pełna dziur,
a wzmożony ruch do pobliskiego ośrodka
zdrowia nie ułatwiał nam życia. Wjazdy na
nasze posesje wykonywaliśmy sami, wspólnymi
siłami. Każdy z mieszkańców naszej ulicy mógł
w tym względzie liczyć na pomoc sąsiedzką.
Monika Kruszewska
mieszkanka ul. Parkowej
Gazeta Pomiechowska
Strona 5
Wieści Gminne
Wydanie nr 10 (60) / 2012
Inwestujemy w człowieka
Rewolucja
Z A K O Ń C Z O N A odpadowa C. D.
DZIAŁAMY W DZIECIĘCEJ
AKADEMII PRZYSZŁOŚCI
Projekt w ramach którego uczniowie ze wszystkim szkół podstawowych na terenie naszej
gminy uczestniczą w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych, pod okiem nauczyciela ćwicząc
treści programowe. Zajęcia realizowane są
w pięciu modułach:
1) zajęcia z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych);
2) zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych;
3) zajęcia z zakresu języków obcych;
4) zajęcia w zakresie wsparcia psychologicznopedagogicznego;
5) zajęcia sportowo-wychowawcze.
Projekt będzie trwał do czerwca 2013 r.
Skorzysta z niego 71 młodych żaków.
Co istotne projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia – ma być ciekawie,
innowacyjnie, bez sztampowych wzorców.
Łączna kwota uzyskanego dofinansowania
wynosi ponad 72 tys. zł.
Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT
W Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach w Kosewie trwają zajęcia w ramach projektu „Podniesienie jakości życia społeczności
wiejskiej przez organizację szkoleń komputerowych”. Projekt skierowany jest do trzech grup
Strona 6
W tym roku po raz pierwszy na terenie
gminy Pomiechówek zostały zrealizowane
zadania służące poprawie warunków życia
mieszkańców
poszczególnych
sołectw
z tzw. „funduszu sołeckiego”. W ubiegłym
roku zostało złożonych 26 wniosków
o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
na przedsięwzięcia do zrealizowania we
wsiach w 2012 roku. W chwili obecnej
możemy już podsumować przebieg tegorocznej edycji funduszu.
beneficjentów: dzieci i młodzieży podopiecznych ognisk wychowawczych Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci z terenu gm. Pomiechówek;
specjalnie dla nich zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne, programy komputerowe,
które skutecznie uczą i bawią, członków Klubu
Seniora, działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury oraz wszystkich kobiet, które chcą
podnieść swoje kwalifikacje, tym samym szybciej odnaleźć się na szybko zmieniającym się rynku
pracy. Całkowita wartość projektu to 23 162,78 zł,
uzyskane dofinansowanie 15 374,47 zł.
PRZECIWKO WYKLUCZENIU
Tym razem fundusze unijne pozyskane przez
gminę Pomiechówek z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przyjdą z pomocą
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej
i niepełnosprawności. Przez najbliższe dwa lata
sześćdziesiąt gospodarstw domowych z terenu
naszej gminy wyposażymy w zestawy komputerowe, zapewnimy dostęp do szerokopasmowej sieci Internet, uczestników projektu zaś
przeszkolimy w zakresie obsługi komputera.
Rozpoczynamy realizację projektu „Wejdź do
sieci – zyskaj więcej”.
Projekt przygotowany przez pracowników
Urzędu Gminy Pomiechówek powstał z myślą
o trzech grupach odbiorców. Po pierwsze o tych
mieszkańcach naszej gminy, którzy ze względu
na bariery ekonomiczne nie mogą zakupić
choćby podstawowego sprzętu komputerowego, czy odpowiedniego oprogramowania.
Sytuacja ta jest szczególnie dotkliwa dla
najmłodszych mieszkańców, którzy nie mają
możliwości uzyskiwania informacji potrzebnych im w procesie kształcenia.
Drugą grupą odbiorców projektu są osoby
niepełnosprawne – brak narzędzi cyfrowych
uniemożliwia im podjęcie pracy na odległość,
która jest dziś przecież szybko rozwijającą się
formą zatrudnienia. Wychodzimy naprzeciw
ich potrzebom i poprzez realizację projektu
chcemy ułatwić im kontakt ze środowiskiem
zewnętrznym.
Wieści Gminne
REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Na przestrzeni ostatnich lat gmina
Pomiechówek duże zadania
inwestycyjne zrealizowała w oparciu o środki finansowe pozyskane
z zewnątrz – szczególnie
z budżetu Unii Europejskiej.
Nasze kilkuletnie doświadczenie
procentuje wysoką skutecznością
w pozyskiwaniu dotacji, gminny
budżet jest zasilany o dodatkowe fundusze, które pomagają
realizować inwestycje budowlane
na odpowiednim poziomie.
Inwestujemy jednak nie tylko
w infrastrukturę.
Jednoczesnemu
pozyskiwaniu
środków
na budowę dróg, placów zabaw, obiektów
sportowych towarzyszy nasza aktywność
w programach unijnych, które za cel obrały
sobie inwestowanie w człowieka, jego wiedzę,
umiejętności, potencjał. W ostatnich latach
Urząd
Gminy
Pomiechówek,
Ośrodek
Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury
zrealizowały 10 projektów, które skierowane
były do różnych grup naszej społeczności,
osób pragnących zwiększać swoje kwalifikacje
zawodowe, zdobyć nową wiedzę. Przedstawiamy wybrane, realizowane obecnie, projekty, które powstawały z myślą o zwiększaniu
potencjału naszych mieszkańców.
Grudzień 2012
Jest również trzecia grupa odbiorców, których
obecność w projekcie związana jest z problemem technicznych możliwości uzyskania
dostępu do Internetu. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości i szybkości łącza na terenach odległych od centrum gminy jest związane
z dużymi kosztami – dotrzemy z projektem i do
tych mieszkańców.
Wyborem grupy odbiorców projektu zajmie się
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku,
jako instytucja najlepiej znająca trudności
i potrzeby środowiska w zakresie walki
z marginalizacją. Już wkrótce zaprosimy
Państwa do udziału w konferencji, podczas
której przedstawimy założenia projektu i harmonogram działań.
Gospodarstwa domowe, do których przekazane
zostaną zestawy komputerowe, objęte zostaną
tzw. „opieką IT”. Zatrudniony w projekcie informatyk będzie świadczył uczestnikom projektu
pomoc on-line. Przewidziane są również jego
wizyty w gospodarstwach objętych wsparciem.
Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach w zakresie obsługi komputera i Internetu. Utworzona na potrzeby projektu strona internetowa
będzie stanowić platformę informacyjną
i kontaktową pomiędzy odbiorcami projektu.
Wartość całego projektu to 569 034,00 zł, zaś uzyskane przez gminę dofinansowanie - 483 678, 90 zł.
EUROPEJSKI URZĘDNIK
Urząd Gminy Pomiechówek bierze udział w unijnym projekcie „Kompetentne kadry – skuteczny samorząd”, celem którego jest podniesienie
standardu funkcjonowania urzędu poprzez rozwijanie kompetencji pracowników. Projekt jest
wynikiem zawartego partnerstwa pomiędzy
organizacją pozarządową Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw, a gminą Pomiechówek
i Zabrodzie. Poprzez diagnozę potrzeb, konsultacje z kierownictwem i pracownikami, analizę
kluczowych obszarów interwencji i liczne szkolenia planujemy podnosić jakość i efektywność
pracy urzędu, tym samym zwiększać potencjał
samorządu. Projekt dofinansowany z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Gazeta Pomiechowska
Dla 14 miejscowości (Zapiecki, Wymysły,
Wólka Kikolska, Wójtostwo, Stare Orzechowo, Pomocnia, Pomiechowo, Nowy Modlin, Nowe Orzechowo, Goławice Drugie,
Goławice Pierwsze, Falbogi Borowe, Czarnowo, Cegielnia Kosewo) zostało zakupione kruszywo drogowe, które - po wskazaniu przez sołtysów odcinków dróg przezna-czonych do wyremontowania - zostało
wbudowywane przez Komunalny Zakład
Budżetowy. Ze środków przeznaczonych
przez wieś Kosewko wykonano ocenę stanu
technicznego kładki pieszo-rowerowej nad
Wkrą. Środki wnioskowane przez sołectwo
Stanisławowo zostały przeznaczone na
wykonanie projektów stałej organizacji ruchu
w zakresie oznakowania progów zwalniających
oraz ich wykonanie, z czego w listopadzie
zostały zrealizowane trzy progi. Ze środków
przeznaczonych przez sołectwo Bronisławka
również został wykonany projekt stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania progów
zwalniających oraz dokonano zakupu płyt
ażurowych na umocnienie skarpy wzdłuż
drogi gminnej.
W miejscowości Kikoły wykonana została
altana przez lokalną firmę „Art.-ro”, która
została usytuowana na gminnej działce
w okolicy planowanego na przyszły rok
placu zabaw. Zlecone zostały opracowania
projektów technicznych świetlic wiejs-
kich w Błędowie i Nowym Modlinie, które
w najbliższych dniach mają zostać złożone
w tutejszym urzędzie. Na ukończeniu są
również prace związane z wykonaniem
oświetlenia ulicznego w miejscowości
Śniadówko i Wola Błędowska.
Mieszkańcy Błędówka przeznaczyli swoje
środki na wkład w kontynuację modernizacji
drogi gminnej realizowanej w ramach dotacji
związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych, która została wykonana w listopadzie
przez Komunalny Zakład Budżetowy.
W Pomiechówku w ramach funduszu zmodernizowano ~65 m drogi gminnej w zakresie ułożenia kostki brukowej grubości 8 cm,
którą ułożył komunalny zakład.
W miejscowości Kosewo wyremontowano
klub wiejski przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w tutejszym urzędzie
(oraz dokonano porządkowania terenu wokół
stawu znajdującego się we wsi). Sołectwo
Szczypiorno sukcesywnie dokonuje zakupów
materiałów budowlanych na potrzeby remontu oraz wyposażenia klubu wiejskiego.
W ramach połączonego funduszu sołeckiego
sołectwa Brody i Brody-Parcele zostało
wykonane nasadzenie żywopłotu w okolicach
placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sportowej oraz do końca roku zamontowany zostanie monitoring poprawiający bezpieczeństwo
na przedmiotowym placu.
Zgodnie z wnioskiem ze środków sołeckich
została sfinansowana również organizacja festynu
w miejscowościach Nowe i Stare Orzechowo.
Dodatkowo z funduszu dla miejscowości
Czarnowo
dokonano
zakupu
znaku
ostrzegającego o zwierzętach gospodarskich oraz poniesiono koszty związane ze
zgłoszeniem figurki do rejestru zabytków,
natomiast dla miejscowości Błędowo poniesiono koszty związane z opracowaniem
i prowadzeniem strony internetowej sołectwa.
Piotr Mychliński
Walka z azbestem
14 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
został pozytywnie rozpatrzony wniosek gminy Pomiechówek na dofinansowanie zadania
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Pomiechówek”. Gmina uzyskała dotację
w wysokości 31 740,00 zł (co stanowi do 100
proc. kosztu kwalifikowanego zadania).
Obecnie trwają odbiory wyrobów azbestowych od właścicieli, którzy przystąpili
do programu. Łącznie do usunięcia planowane jest 5 027 m2 (ok. 51 ton) wyrobów
zawierających azbest z 40 gospodarstw
zlokalizowanych na terenie gminy.
Gazeta Pomiechowska
Jednocześnie przypominamy, że w kolejnych latach planowane jest kontynuowanie akcji. W związku z powyższym
osoby posiadające wyroby abestowe
i
zainteresowane
dofinansowaniem
muszą
corocznie
do
31
stycznia
składać do urzędu gminy „informacje
o wykorzystywaniu wyrobów azbestowych
na terenie swojej nieruchomości”. Jest to
warunek konieczny do uzyskania dofinansowania. Więcej informacji mogą Państwo
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Gminy Pomiechówek
przy ul. Szkolnej 1a w Pomiechówku w pok.
14 lub pod nr tel. 22 765 27 22 w godzinach
pracy urzędu. Zachęcamy do udziału w akcji.
Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wprowadza ogromne
zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi.
Zmiany te dotykają gminy, mieszkańców,
firmy, wytwarzające odpady komunalne oraz
przedsiębiorców odbierających odpady od
mieszkańców.
Najważniejsze zmiany, jakie nas czekają to:
- zastąpienie funkcjonujących umów na
odbiór odpadów z firmami wywozowymi (umowy nie wygasają z mocy ustawy,
należy je rozwiązać przed dniem 1 lipca
2013 r. z zachowaniem okresu wypowiedzenia) przez opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wnoszoną do
organów gminy;
- wniesienie opłaty poprzedzone będzie
złożeniem deklaracji (podobnie jak to ma
miejsce w przypadku deklaracji podatkowej), w której właściciel nieruchomości
(użytkownik) dokona obliczenia należnej
opłaty – co będzie stanowiło podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego;
- obowiązek
selektywnego
zbierania
odpadów i oddawania odpadów firmie,
wyłonionej w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę.
Z punktu widzenia samorządu najważniejsze
zmiany dotyczą sposobu wyłaniania firmy
odbierającej odpady od mieszkańców.
Dotychczas obowiązujące zezwolenia wójta gminy zastąpi umowa zawierana przez
gminę Pomiechówek z firmą wyłonioną
w drodze przetargu organizowanego w trybie
zamówienia publicznego. Skutkiem takiej
reorganizacji systemu będzie obsługa całego
obszaru gminy przez jedną firmę. Gmina na
wprowadzenie nowego systemu ma czas do
1 lipca 2013 r.
Do końca roku 2012 konieczne jest m. in.
dokonanie wyboru metody obliczania opłaty
wnoszonej przez mieszkańców i inne podmioty wytwarzające odpady. Rada Gminy Pomiechówek planuje do końca bieżącego roku
w drodze uchwały dokonać wyboru jednej
z metod oraz określić stawki obowiązujące
na terenie całej gminy Pomiechówek.
Przygotowania do reorganizacji systemu odbioru odpadów komunalnych trwają zarówno
w gminach, jak i u przedsiębiorców planujących
udział w przetargach. Gmina przygotowuje
szereg uchwał niezbędnych do wdrożenia
nowych regulacji, zaś przedsiębiorcy już dziś
dbają o uzyskanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej. W kolejnych artykułach oraz na
stronie internetowej www.pomiechowek.pl
(w zakładce Gospodarka odpadami) będziemy
infor-mować o dalszych pracach i uchwałach
podejmowanych w tym zakresie przez
organy gminy.
Piotr Kownacki
Strona 7
Wydanie nr 10 (60) / 2012
Wieści Gminne
Grudzień 2012
Wieści Gminne
3. POMIECHOWSKA Biesiada Artystyczna
Już po raz trzeci spotkaliśmy się na niezwykłej
POMIECHOWSKIEJ Biesiadzie ARTystycznej. Uczta sztuki połączona z kiermaszem
rękodzieła miała miejsce w Gminnym Ośrodku
Kultury w Pomiechówku w niedzielę 2 grudnia.
Pomysł zaprezentowania twórczości lokalnej
zgłosili trzy lata temu sami artyści – Zuzanna
i Wojciech Synoradzcy z Kikół, którzy zachęcają
do promocji rękodzieła w gminie Pomiechówek.
W tym roku swoje prace zaprezentowali:
Zofia Zuzanna Bem-Synoradzka – maskotki
artystyczne
Paulina Biegańska – kartki świąteczne i kolczyki
Wala Biełowa – zabawki
Danuta Bolek – decoupage
Grażyna Budkiewicz – decoupage
Hanna Deptuła – haft krzyżykowy
Jerzy Kłoczko – malarstwo
Krystyna Kosiba-Kuszyńska – decoupage i ceramika
Delegacja
włoska
W dniach 8-12 listopada gościliśmy w gminie
Pomiechówek delegację z partnerskiej gminy
Antrodoco, na czele z nowo wybranym burmistrzem Sandro Grassi. Na efekty rozmów
przedstawicieli władz samorządowych nie
będzie trzeba czekać – zapadła decyzja
o kontynuowaniu współpracy w zakresie
wymiany młodzieży. W przyszłym roku uczniowie z Pomiechówka i Antrodoco będą
mieli okazję doświadczyć pozytywnej roli
międzynarodowego, kulturowego spotkania.
Podczas wizyty goście wzięli udział
w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości, uczestniczyli
w warsztatach w gospodarstwie agroedukacyjnym na terenie gminy, gdzie poznali
wybrane tradycje i obyczaje polskie, spotkali się z młodzieżą i gronem pedagogicznym, odwiedzili również Warszawę. Spotkania władz samorządowych zaowocowały
decyzją o organizacji wymiany młodzieży
w zbliżającym się 2013 roku i ukierunkowaniu
współpracy na rozwój międzykulturowego
dialogu młodych z naszych gmin.
Strona 8
Anna Łempicka – malarstwo
Renata Nowakowska – ozdoby szydełkowe
Teresa Pietrzak – obrusy szydełkowe
Pracownia Maguzilki-Art – biżuteria artystyczna
Mariola Proch – ceramika i biżuteria filcowa
Wojciech Synoradzki – grafika
Katarzyna Szczepańska – malarstwo
Odwiedzający
Pomiechowską
Biesiadę
Artystyczną mieszkańcy i goście mieli
doskonałą okazję nabyć różne piękne przedmioty – prezenty na zbliżające się Boże Narodzenie. Była to zarazem możliwość bezpośredniego
kontaktu z twórcami – dopytania o zastosowane techniki i źródła inspiracji czy nawet
złożenie specjalnych zamówień.
Nie zabrakło też wyjątkowej akcji dla dzieci –
wszak Mikołajki za pasem. W dniu Biesiady
otworzyliśmy konkurs na najładniejszą skarpetę
mikołajową. Dzieci wraz z rodzicami mogły
uczestniczyć w warsztatach, przygotowując
swoje prace: ozdabiając czerwone filcowe
modele guzikami, cekinami czy własnoręcznym
haftem. Rozstrzygnięcie konkursu zostało przewidziane podczas II Spotkania Wigilijnego
Mieszkańców.
Wygrał pomysł turystyczny!
Jest szansa na odnowienie szlaków
turystycznych na terenie gminy
– wszystko za sprawą wniosku,
który wpłynął do urzędu
w ramach akcji „Zaplanuj z nami
budżet” i decyzji wójta Dariusza
Bieleckiego o wpisaniu inwestycji
w autorski projekt budżetu
na 2013 r.
We wrześniu 2012 zaprosiliśmy mieszkańców
gminy do współtworzenia budżetu gminy
Pomiechówek na rok 2013 i wyboru
najbardziej potrzebnej inwestycji. Na propozycje zadań czekaliśmy do 8 października.
Spośród jedenastu wniosków, które wpłynęły
do urzędu, uwzględniając takie kryteria jak:
możliwość realizacji, wartość społeczna,
ponadlokalne znaczenie projektu wójt Dariusz
Bielecki wybrał ten mówiący o renowacji
szlaków turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które
przebiegają na terenie gminy Pomiechówek.
Pomysłodawcą projektu był pan Mariusz Dana.
W Polsce większość szlaków turystycznych została wytyczona właśnie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Niestety, pomimo wypracowanych
na przestrzeni wielu lat sprawdzonych
rozwiązań, PTTK tłumaczy, że otrzymuje zbyt małe dofinansowanie ze środków
budżetu państwa na zadanie związane
z utrzymaniem istniejących sieci szlaków.
Samorządy, które chcą zadbać o wytyczone szlaki muszą coraz częściej robić to
w ramach środków własnych. Turystyczny
charakter gminy i chęć promocji przyrodniczo-krajobrazowych walorów gminy niejako wymuszają decyzję, by nie czekając na
działania PTTK, samodzielnie zadbać o tu-
W sobotę spotkaliśmy się na Święcie Seniora – w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Gości nie brakło – seniorzy po raz kolejny
udowodnili, że zasługują na miano aktywnych.
Prezentację Klubu Seniora działającego przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku
już 16 lat przygotowała Barbara Kiliś, jego
przewodnicząca. Członkowie i sympatycy zorganizowali wystawę twórczości – na stołach
zakrólowały haftowane i szydełkowane serwety
i obrusy, piękne przedmioty ozdobione w technice decoupage’u, krzyżykowe obrazy i dziergane na drutach szaliki. Prawdziwe dzieła sztuki!
Prześledziliśmy podczas prezentacji dotychczasowe międzypokoleniowe działania projektowe, realizowane dzięki pozyskaniu środków
unijnych. Ciepłych słów uczestnikom spotkania
Dyrektor GOK Agnieszka Brzezińska-Brańska
zaprosiła do współprowadzenia spotkania
Janinę Patocką, która kierowała ośrodkiem
przez 10 lat a przez długi czas pracowała
w lokalnym środowisku jako instruktor i pedagog. Pani Janka wciągnęła nas w fascynującą
opowieść o pasji, jaką jest dla niej kultura. Co
i rusz wskazywała siedzące wśród gości postaci,
dzięki którym GOK rozwijał się i ubarwiał. Dzięki
jej zachętom do podzielenia się wspomnieniami
dołączyły: Alicja Dalecka, Teresa Boszko, Ewa
Mróz, Agnieszka Żuławnik, Katarzyna Kiliś,
Wanda Zawadzka, Barbara Kiliś. Janina Patocka przypomniała czasy świetności lokalnego
teatru, „wyławiając” niejako z publiczności jego
uczestniczki. Dostrzegła także obecność Jerzego
Kłoczki, naszego lokalnego malarza, niezwykłego
entuzjastę pomiechowskich okolic, utrwalającego
w malowanych pejzażach ich piękno. Było nam
szczególnie miło, gdy usłyszeliśmy specjalnie
na jubileuszową okoliczność napisany wiersz –
wyrecytowała go autorka, Alicja Dalecka. Pełen dobrych słów i serdecz-nych życzeń był też odczytany list
od Danuty Jarugi, pierwszej dyrektor Ośrodka, która
nie mogła dotrzeć osobiście na niedzielne spotkanie.
Niebywałą porcję życzliwości i wsparcia
otrzymaliśmy od dwóch gminnych instytucji – w imieniu Biblioteki Publicznej Gminy
Pomiechówek życzenia dla Gminnego Ośrodka
Kultury złożyła kierownik Ewa Mróz, zaś z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci winszowały
nam Teresa Boszko i Jolanta Żuk. Za obecność
w tym ważnym dla nas dniu, wyrazy uznania
i niezwykłe życzenia bardzo, bardzo dziękujemy!
W drugiej części spotkania poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu FOTOgraficznego „Pomiechówek w obiektywie”. Mieliśmy
też przyjemność wysłuchać pięknego koncertu
w wykonaniu krakowskiego artysty Jakuba
Blokesza pt. „Od nowa”, któremu akompaniował
Jan Kusek. Zasłuchaliśmy się w mądre teksty
piosenek Kaczmarskiego, Nohavicy, Poniedzielskiego. Byliśmy zaskoczeni, że skromna postura
wokalisty kryje tak niesamowity, głęboki głos.
Obchody urodzin nie mogą być ważne bez
tortu – tryskający fontanną świateł wjechał na
salę, rozświetlając ciemność. Cała ekipa GOK
zdmuchiwała świeczki, mając nadzieję na ziszczenie się wszystkich dobrych życzeń. Obyśmy
doczekali kolejnych 35 lat!
Agnieszka Brzezińska-Brańska
rystyczne trasy na terenach leśnych.
Wszystkim, którzy wzięli w akcji „Zaplanuj
z nami budżet” serdecznie dziękujemy.
Głos mieszkańca:
Cieszę się, że zgłoszona przeze mnie propozycja rewitalizacji szlaków pieszych spotkała
się z akceptacją władz gminy. Od około 13
lat regularnie przemierzam szlaki turystyczne PTTK. Dwa lata temu zwróciłem się
do Sekcji Turystyki Pieszej PTTK w Warszawie, która zajmuje się min. szlakami turystycznymi na naszym terenie, z prośbą
o rozważenie rewitalizacji szlaków PTTK
w tej okolicy, jednocześnie szczegółowo
naświetlając problem i stan poszczególnych
odcinków. Niestety otrzymałem odpowiedź
odmowną z powodu braku środków finansowych. Zwróciłem się więc z pomysłem do
urzędu gminy, biorąc udział w akcji „Zaplanuj z nami budżet”. W prace związane
z rewitalizacją szlaków sam chętnie włączę
się, jestem członkiem PTTK, mam w planach zdobyć uprawnienia znakarskie, bardzo
dobrze znam tutejsze szlaki i chciałbym się
zaangażować się w opiekę nad nimi.
Mariusz Dana,
uczestnik akcji
„Zaplanuj z nami budżet”
Gazeta Pomiechowska
nie szczędził wójt Dariusz Bielecki, który złożył
również serdeczne gratulacje paniom Barbarze
Kiliś i Teresie Kuleszy z Zarządu Klubu Seniora,
jego długoletniej prezes Wandzie Zawadzkiej
oraz założycielce Klubu – Janinie Patockiej. Jak to
w gościnnych kręgach seniorskich jest w zwyczaju
przygotowano mnóstwo kulinarnych specjałów:
kolorowe sałatki, pyszne ciasta, a nawet swojski
smalec. Można było się znakomicie pobawić,
zatańczyć melodyjne tango – i naprawdę nikt
nie spieszył się z powrotem do domu, a mieliśmy
spotkać się już nazajutrz, podczas Jubileuszowego
wieczoru „JUŻ 35 LAT DZIAŁAMY Z POMPĄ”.
W niedzielę z ogromną radością dostrzegliśmy
wśród publiczności pracowników naszego
Ośrodka, twórców i przyjaciół związanych
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku na przestrzeni minionych 35 lat.
Gazeta Pomiechowska
Strona 9
Wieści Gminne
Wydanie nr 10 (60) / 2012
Grudzień 2012
Wieści Gminne
Turnieje siatkarskie
Pomiechówek leży u zbiegu dwóch
dawnych szlaków handlowych – pierwszego
(ważniejszego), wiodącego wzdłuż Narwi
i drugiego z Nasielska. W XIX wieku
z Nasielska wiódł skrót do Twierdzy Modlin
z Traktu Petersburskiego – najważniejszej
drogi Królestwa Polskiego w XIX stuleciu.
Dziś te dawne szlaki nadal są używane.
Pierwszy jako droga krajowa nr 62 łącząca
Mazowsze z Podlasiem i dalej z Litwą oraz
drugi jako droga powiatowa łącząca gminy
Pomiechówek i Nasielsk. Do tego należy
dodać szlaki wodne, które również łączą się
w Pomiechówku – Narew i Wkrę.
Największy skok cywilizacyjny przyniosła
jednak Pomiechówkowi kolej. Dziś nawet nie
wyobrażamy sobie Pomiechówka bez kolei.
Wysoki nasyp trwale podzielił wieś na dwie
części – „przed torami” i „za torami”. Jedne
z głównych ulic Pomiechówka to ulice Kolejowa i Przytorowa.
Kolej w krajobrazie Pomiechówka gości
już od 135 lat (!). Jej budowa była związana
ze strategicznymi planami naszych rosyjskich zaborców. Po kilkunastomiesięcznych
walkach Powstania Styczniowego 1863 r.
wyciągnęli wnioski. Przede wszystkim
chcieli uzyskać szybszą komunikację między
swoimi twierdzami w Królestwie Polskim.
I tak pierwsza linia kolejowa po Powstaniu powstała w 1867 r. połączyła Warszawę
i Twierdzę Brześć (dziś linia Warszawa
Wschodnia, przez Łuków do Terespola).
Następna linia, wybudowanej w 1877 r.
Kolei Nadwiślańskiej połączyła Twierdzę
Dęblin, Warszawę i Twierdzę Modlin. Linia
zaczynała się w Kowlu, dalej biegła przez
Lublin, wspomniany Dęblin, Warszawę, Modlin, Nasielsk do Mławy. Za Mławą łączyła się
z linią kolei pruskiej biegnącej do Gdańska. Dzięki
temu połączeniu można było szybko dotrzeć z
Ukrainy nad Morze Bałtyckie. Dla mieszkańców
Królestwa Polskiego także miała ogromne
znaczenie – połączyła właściwie odciętą od
świata, biedną „zabitą deskami” Lubelszczyznę
z Warszawą.
Jej koszt budowy to ponad 20 milionów rubli. Razem z odnogami z Twierdzy Dęblin do Łukowa
(połączenie z linią warszawsko-brzeską) oraz
odcinkiem Warszawskiej Kolei Obwodowej
(biegnącej do dworca Warszawa Wola, przy Cytadeli Warszawskiej) Kolej Nadwiślańska miała
długość 498 wiorst (522 km).
Głównym inżynierem budowy był najwybitniejszy polski specjalista od spraw kolejnictwa Tadeusz Chrzanowski (także autor
projektów mostów), a później Walery Titow
razem z Włodzimierzem Stanisławskim.
Na całej długości linia miała jedną parę szyn,
tylko na mostach szyny miały dwie pary.
Trzeba pamiętać, że była to kolej szerokotorowa. Mostów i przepustów dla cieków
wodnych pod torami na całej długości
linii kolejowej było aż 289. Największym
Strona 10
Za nami turnieje z udziałem naszych siatkarek. 24.11.2012 w hali sportowej w Pomiechówku odbył się wojewódzki turniej
młodziczek w piłce siatkowej dziewcząt.
1 miejsce zajął zespół LTS Legionovia, który
wygrał wszystkie mecze po 2-0, a w finale
pokonał Atenę Warszawa 2-0. W drużynie
LTS-u zagrały 3 zawodniczki z Pomiechówka Anna Machnacka, Magda Łuszczewska
i Karolina Turska-Arakelyan. W turnieju
zagrało 10 drużyn LTS I LEGIONOVIA,
LTS II LEGIONOVIA, ISKRA LEGIONOWO, NIKE OSTROŁĘKA, BUG WYSZKÓW, SPARTA MIŃSK MAZOWIECKI,
OLIMP TŁUSZCZ, ATENA WARSZAWA,
LESZNOWOLA I PLAS WARSZAWA.
Również 24 listopada w Węgrowie odbył
się ogólnopolski turniej minisiatkówki,
w którym startowało 25 trójek, zaś wśród
nich dwa zespoły z Pomiechówka. Zespół
pierwszy zajął 11 miejsce a drugi zespół 19
miejsce. Drużyna z Pomiechówka wystąpiła
w składzie: Owocka Jola, Paulina Biegańska,
Ola Puzon, Kamila Olszewska, Wiktoria
i najdłuższym mostem Kolei Nadwiślańskiej
był (i jest do dziś) most na Narwi pod Modlinem, kolejny pod względem wielkości to przeprawa pod Dęblinem na rzece Wieprz.
Wszystkie stacje Linii Nadwiślańskiej (było
ich 27) zbudowano według jednakowych projektów. Podzielone były na klasy. Pierwszą
klasę miała tylko stacja w Warszawie (dziś na
stacji Warszawa Praga istnieje tylko peron,
budynek stacji I klasy nie zachował się), drugą
klasę posiadały dwie stacje - Mława i Lublin,
Trzecią klasę siedem stacji – m.in. Nasielsk
i Modlin oraz pozostałe szesnaście stacji, w tym
Pomiechówek zaliczono do klasy czwartej.
Co ciekawe, przetargi na dostawę szyn
wygrały firmy niemieckie. XIX wiek nazywany jest „wiekiem pary”, trzeba pamiętać,
że wówczas była to kolej napędzana silnikami parowymi. Parochody w liczbie 50
produkowano w Warszawie w fabrykach
Lilpopa, Rau'a i Loewensteina. Część taboru
wyprodukowano w Petersburgu w fabryce
Gołubieniewa.
Nie trzeba dodawać, że i Pomiechówek
skorzystał na tym połączeniu i korzysta
nadal. W XIX wieku koleją jeździli głównie
rosyjscy żołnierze oraz kupcy zmierzający do
Warszawy.
Obecnie kolej służy wszystkim. Niegdyś stacja kolejowa znajdowała się w Pomiechowie, po drugiej stronie Wkry, tuż pod Fortem III. Dziś znajduje się w Pomiechówku
i mieszkańcy nie wyobrażają sobie często
dojazdów do Warszawy samochodem, stojąc
w korkach. Zmodernizowaną, elektryczną
już linią kolejową docierają obecnie do centrum Warszawy w 45 minut (!).
Dzięki kolei rozwinęła się także w czasach Polski Ludowej letniskowa strona Pomiechówka. Powstały tu liczne ośrodki wypoczynkowe warszawskich przedsiębiorstw i instytucji (FSO, NIK). Wielu warszawiaków
wybudowało nad Wkrą domki letniskowe.
Szybki i łatwy dojazd ze stolicy do dziś
sprawia, że w miesiącach wakacyjnych na
tutejszym peronie wysiadają turyści, by
wypoczywać w Dolinie Wkry. Swój dom miał
także w okolicach Pomiechówka słynny reżyser
Stanisław Bareja, który stację w Pomiechówku
uwiecznił w jednym z odcinków serialu „Zmiennicy”, zaś podróż podmiejskim pociągiem na
linii do Nasielska pokazał w komedii „Co mi
zrobisz, jak mnie złapiesz” z 1978 r.
Piotr Oleńczak
Gazeta Pomiechowska
Pietrzak, Patrycja Drank.
1 grudnia 2012 roku UKS Dębina
zorganizował i przeprowadził V Turniej Mini
Siatkówki o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izabelinie. W turnieju "siatkarskich
trójek" udział brało 9 drużyn, które grały
systemem "każdy z każdym". W turnieju
wystartowały 2 drużyny z Pomiechówka,
pierwsza drużyna zajęła 4 miejsce a druga
7 miejsce. W turnieju brały udział: Kamila
Olszewska, Paulina Biegańska, Ola Puzon,
Jola Owocka, Patrycja Drank, Wiktoria
Pietrzak, Lidia Łachman; trenerem zespołu
jest Janusz Patriak.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 miejsce Olimpia Węgrów I
2 miejsce Esperanto Warszawa I
3 miejsce Olimpia Węgrów II
4 miejsce Pomiechówek II
5 miejsce Esperanto Warszawa II
6 miejsce UKS Dębina Nieporęt I
7 miejsce Pomiechówek I
8 miejsce UKS Dębina Nieporęt III
9 miejsce UKS Dębina Nieporęt II
Runda jesienna za nami
Po awansie z A-klasy do Ligi Okręgowej jesienią
Wkra rozgrywała swoje mecze na wyższym
szczeblu rozgrywkowym. Osiągnięcia zawodników na półmetku rozgrywek prezentują się
całkiem przyzwoicie, choć obraz zaciemniać
może stosunkowo niska pozycja w tabeli –
Wkra plasuje się obecnie na 14, ostatnim bezpiecznym miejscu w ligowej stawce. Uwagę
zwrócić jednak trzeba na bardzo skromne
różnice punktowe dzielące zespoły. Pomiędzy
czternastą Wkrą a dziewiątym Gromem Lipowo dystans ten wynosi zaledwie dwa
punkty, które zniwelować może już jedno wygrane spotkanie. Bilans pomiechowian to trzy
zwycięstwa, sześć remisów i sześć porażek.
Najciekawsze mecze Wkra bez wątpienia
rozgrywała na własnym obiekcie – jesienią
byliśmy świadkami pasjonujących spotkań,
jak choćby to z Gromem Lipowo czy Olimpią
Warszawa, w których zespół z Pomiechówka
tracił zwycięstwo w ostatnich minutach rywalizacji. Dla wielu młodych zawodników była to
dopiero pierwsza runda w Lidze Okręgowej
dlatego należy mieć nadzieję, że piłkarze
,,okrzepną’’ i nabiorą doświadczenia, które pozwoli im ostatecznie uplasować się o wiele wyżej
w ligowej stawce i zadecydowanie poprawić
Gazeta Pomiechowska
swój dorobek punktowy na wiosnę.
Rok 2012 dla WKRY Pomiechówek był sportowo udany - rozmowa z Arturem Rafalskim, prezesem klubu sportowego Wkra
Pomiechówek
1. Debiutancka runda w Lidze Okręgowej
za nami. Jak ocenia Pan dokonania zawodników Wkry?
Dokonania zawodników oceniam pozytywnie.
Drużyna jest młoda, zawodnicy perspektywiczni. Stąd awans do ligi okręgowej.
2. Jaki stawialiście sobie cel przed startem rundy jesiennej? Czy udało się go
zrealizować?
W zamyśle jako beniaminka było zajęcie
miejsca w środku tabeli. Zdobycie takiej ilości
punktów, żeby nie spaść. Cel został osiągnięty.
W tym roku jest wyrównana grupa. Wszystkie
drużyny mają zbliżoną ilość punktów, co oznacza, że walka o awans i spadek będzie trzymała
w napięciu.
3. Których zawodników wyróżniłby Pan
za wyjątkowo dobrą postawę jesienią?
Sportowa Gmina
Działania gminy Pomiechówówek zmierzające
do stworzenia ciekawej oferty rekreacyjnosportowej zostały uhonorowane podczas
VII Gali Sportowej Polski.
Gmina Pomiechówek otrzymała wyróżnienie
„SPORTOWA GMINA 2012”. W czwartek
15 listopada br., podczas VII Gali Sportowej
Polski, nagrodę, przyznawaną przez Polski Klub
Infrastruktury Sportowej, odebrał wójt Dariusz
Bielecki. Dołączyliśmy tym samym do grona
samorządów, które wspierają Ogólnopolski
Program „budujemy Sportową Polskę”.
Wyróżnienia „Sportowa Gmina" przyznawane są
samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem
rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Doceniono nas nie tylko za istniejącą infrastrukturę,
ale i działania zmierzające do promocji sportu
i kultury fizycznej, jak chociażby obozy sportowe, których jesteśmy gospodarzami, czy
międzynarodowe turnieje. Członkowie kapituły
konkursowej Grażyna Rabsztyn i Krzysztof Miklas podkreślali jak ważne jest to, aby obiekty nie
były puste, ale tętniły życiem,.
Naszą aplikację oceniała kapituła w składzie:
Monika Filipiuk, Specjalista ds. funduszy UE,
Ekspert PKIS, Grażyna Rabsztyn, Członek
Zarządu Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Krzysztof Miklas, dziennikarz i komentator sportowy, Danuta Burzyńska, redaktor naczelna miesięcznika „Builder”, Norbert Skupiński,
redaktor naczelny miesięcznika „sportplus”.
Cieszymy się z osiągniętego sukcesu i zapraszamy do korzystania z oferty sportowej w naszej
gminie. O wszelkich inicjatywach przeczytacie
na stronie www.sport.pomiechowek.pl
Wszyscy zawodnicy solidnie trenowali.
Wkładali dużo serca w grę. Cała drużyna
zrobiła duży postęp. Wszystkim należą się
słowa pochwały.
4. Kiedy Wkra rozpoczyna przygotowanie
do rundy wiosennej? Czy drużynę wzmocnią
nowi zawodnicy?
Wkra zaczyna przygotowania od 15 stycznia sparingiem ze Żbikiem Nasielsk. Mamy
zaplanowane do rozpoczęcia rundy na dzień
dzisiejszy 8 sparingów a planujemy 12.
5. Już za niecały miesiąc skończy się rok 2012. Jak
podsumowałby Pan ten rok w wykonaniu Wkry?
Drużyna rozwija się. W zdecydowanej
większości składa się z młodych zawodników,
którym o klasę wyżej zostały postawione trudniejsze wymagania sportowe. Z uwagi na to, ze
zespół jest młody i perspektywiczny mamy na
celu w oparciu o wychowanków i niewielkim
wzmocnieniu z zewnątrz spowodować, żeby
WKRA zadomowiła się w lidze okręgowej.
Rozmawiał Rafał Bochenek
Od listopada ruszyła pomiechowska halowa
liga piątek piłkarskich, w ramach której
piętnaście drużyn staje do rozgrywek.
Mecze rozgrywane są w sobotę w godzinach
11:00-19:00. Zapraszamy do kibicowania.
Strona 11

Podobne dokumenty