Bibliografia prac kwalfikacyjnych...2011

Transkrypt

Bibliografia prac kwalfikacyjnych...2011
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ
Sygn. AON 6185/13
Mirosława Kalinowska
Jolanta Mijewska
Monika Szymczyk-Golan
BIBLIOGRAFIA
ROZPRAW HABILITACYJNYCH,
DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH,
LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH
2011
WARSZAWA
2013
SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI……………………………………………………………………….....
3
ROZPRAWY HABILITACYJNE I DOKTORSKIE…………………………………
4
PRACE MAGISTERSKIE………………………………………………………………
10
PRACE LICENCJACKIE………………………………………………………………
74
PRACE PODYPLOMOWE……………………………………………………………
117
INDEKS AUTORÓW I PROMOTORÓW……………………………………………
141
INDEKS PRZEDMIOTOWY……………………………………………………………
169
2
OD REDAKCJI
Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej prowadzi dokumentację dorobku naukowego i dydaktycznego uczelni. Wyniki tej pracy prezentowane są między innymi w „Bibliografii rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich i
podyplomowych”, oraz „Bibliografii publikacji pracowników Akademii Obrony
Narodowej”.
Niniejsze wydawnictwo prezentuje prace kwalifikacyjne za rok 2011.
Bibliografia dostępna jest też w wersji elektronicznej na stronie internetowej
biblioteki : www.biblioteka.aon.edu.pl/bibliografie/
Podział na rozprawy habilitacyjne, doktorskie, prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe odpowiada strukturze kształcenia w Akademii Obrony
Narodowej.
„Bibliografia…” zawiera 1014 opisów bibliograficznych uszeregowanych
alfabetycznie w obrębie działu przedstawiającego poszczególne rodzaje prac
kwalifikacyjnych. Każdy z tych opisów obejmuje nazwisko i imię autora dysertacji, tytuł, nazwę jednostki organizacyjnej (wydział, katedra), imię i nazwisko
promotora oraz pozostałe elementy opisu bibliograficznego wraz z sygnaturą.
W znalezieniu właściwej informacji pomagają umieszczone na końcu Bibliografii indeksy:
 autorów prac wraz z promotorami,
 przedmiotowy, który opracowany został w oparciu o „Słownik
Języka Haseł Przedmiotowych Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności
: polsko-angielski 1 oraz „Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej”2.
Oba indeksy kierują do wybranej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy.
1
Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności : polsko-angielski / [zespół aut.:
Grzegorz Kolek et al.] ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Akademia Obrony
Narodowej. - Wyd. popr. i uzup., stan na dzień 30 kwietnia 2012. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa. - 2012.
2
Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, 2005. - Wyd. 5. - T. 1-3
3
ROZPRAWY HABILITACYJNE I DOKTORSKIE
1. ABGAROWICZ Grzegorz : Ochrona ludności w warunkach konfliktu zbrojnego w Polsce : rozprawa doktorska / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 315 k. : il.
BG AON sygn. S/8252
2. ANSZCZAK Marcin : Zastosowanie metody matrycowania w zarządzaniu
systemem bezpieczeństwa dla Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska
/ promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 157 k. (w tym złoż.) : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/8141
3. BANASIK Mirosław : Transformacja zdolności Sił Zbrojnych NATO do
działań ekspedycyjnych : rozprawa doktorska / promotor Maciej Marszałek ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 287 s.
BG AON sygn. S/8150
4. BORYN Paweł : Zastosowanie symulacyjnych modeli walki w procesie dowodzenia na szczeblu taktycznym wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP : rozprawa
doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 150 k. : il. kolor.
BG AON sygn. S/8175
5. CHODAK Paweł : Korupcja w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej :
rozprawa doktorska / promotor Witold Pokruszyński ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 272 k. : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/8259
6. CZEKAJ Grzegorz : Zarządzanie zasobami rezerw osobowych w kontekście
kryzysowego uzupełniania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa
doktorska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.
- Warszawa : AON, 2011. - 171 k. wiele liczb. : il. kolor.
BG AON sygn. S/8075
7. DACHOWICZ Dariusz : Wojska Specjalne Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach poza granicami kraju : rozprawa doktorska / promotor Marian Kozub. Warszawa : AON, 2011. - 257 k. : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/7983
4
8. DELA Piotr : Sieci teleinformatyczne w procesie dowodzenia komponentem
wojsk lądowych : rozprawa habilitacyjna / Piotr Dela. - Warszawa : AON, 2011.
- 307, [1], 20 s. : rys., tab., zał.
BG AON sygn. S/8227
BG AON Arch. sygn. 68512
9. DYMANOWSKI Karol : Walka elektroniczna Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska /
promotor Zbigniew Groszek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - [1] k., 365 s. : il.
BG AON sygn. S/8033
10. DZIURNY Anna : Model bezpieczeństwa ekonomicznego Rzeczypospolitej
Polskiej w warunkach globalnych i regionalnych zagrożeń oraz wyzwań cywilizacyjnych : rozprawa doktorska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa. - Warszawa : AON, 2011. - 545 s. : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8250
11. FRĄCIK Krystian : Kontrola jako funkcja dowodzenia realizowana w środowisku sieciocentrycznym : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo.
- Warszawa : AON, 2011. - 287 s. : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/8180
12. GÓRALCZYK Katarzyna : Ochrona dóbr kultury przez polski kontyngent
wojskowy podczas międzynarodowych działań stabilizacyjnych w Iraku (20032008) : rozprawa doktorska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 360 s. : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8253
13. GWIAZDA-RZEPECKA Brygida : Negocjacje jako narzędzie współpracy
cywilno-wojskowej osiągania celów komunikacji strategicznej w operacjach
wsparcia pokoju : rozprawa doktorska / promotor Michał Huzarski ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 222 k. : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8084
14. KOSOWSKI Bogdan : Współdziałanie cywilno-wojskowe w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa : rozprawa habilitacyjna / Bogdan Kosowski. Warszawa : AON, 2011. - 248 s. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67315
5
15. KOZIŃSKI Mieczysław : Zarządzanie siłami i środkami militarnymi oraz
pozamilitarnymi na szczeblu województwa podczas likwidacji skutków sytuacji
kryzysowej : rozprawa habilitacyjna / Mieczysław Koziński. - Warszawa :
AON, 2012. - [2], 246 s. : rys. (w tym kolor.), tab.
BG AON sygn. S/8199
BG AON Arch. sygn. 63770, sygn. 67266 zał.
16. KULISZ Marek Zbigniew : Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa habilitacyjna / Marek Zbigniew Kulisz. - Warszawa : AON, 2011. - 388 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67282
17. KUPTEL Artur : Narodowy system rozpoznania sił powietrznych w aspekcie wymagań NATO : rozprawa doktorska / promotor Eugeniusz Zabłocki ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 313 s. : il.
BG AON sygn. S/8097
18. KUSTRA Witold : Współdziałanie Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej
Polskiej ze Strażą Graniczną i organami administracji morskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa Polski na obszarach morskich : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Koziej ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 188 k. : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8095
19. LEŚNIEWSKI Zbigniew : Doskonalenie kadr w organizacji wojskowej :
rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 293 s. : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8007
20. ŁOJEK Krzysztof : Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego : rozprawa doktorska / promotor Bogdan
Zdrodowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- 372 s.
BG AON sygn. S/8151, sygn. S/8076 zał.
21. MALINOWSKI Zdzisław : Zabezpieczenie materiałowe polskich kontyngentów wojskowych w operacjach NATO : rozprawa doktorska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. Warszawa : AON, 2011. - 367 s. : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/8153
6
22. MARCZYK Maciej : Sieć łączności polskiego kontyngentu wojskowego
w operacji międzynarodowej : rozprawa doktorska / promotor Józef Janczak ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 287 s. : il.
BG AON sygn. S/8139
23. MAZUREK Marcin : Zarządzanie bezpieczeństwem w świetle nauk społecznych : rozprawa doktorska / promotor Bogdan Szulc ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 166 k.
BG AON sygn. S/8198
24. MINKINA Mirosław : Wywiad w państwie współczesnym : rozprawa habilitacyjna / Mirosław Minkina. - Warszawa : AON, 2011. - 414 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67324
25. MIODOŃSKI Marcin : Manewrowość współczesnych samolotów wielozadaniowych a taktyka walk powietrznych : rozprawa doktorska / promotor Jerzy
Gotowała ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 238
k. (w tym złoż.) : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8260, sygn. S/8261 zał.
26. NOWAK Dariusz : Realizacja zadań obronnych przez system niemilitarny
w województwie : rozprawa doktorska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 356 s. : il.
BG AON sygn. S/8008
27. PANEK Bogdan : Wielonarodowe operacje reagowania kryzysowego narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa transatlantyckiego : rozprawa habilitacyjna / Bogdan Panek. - Warszawa : AON, 2011. - 313 s. : rys. (w tym kolor.),
zał.
BG AON Arch. sygn. 67270
28. POKORSKI Grzegorz : Integracja informacyjna systemów wspomagania
zarządzania i dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP w obszarze danych geoprzestrzennych : rozprawa doktorska / promotor Piotr Zaskórski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 217 k. : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8189
7
29. PROŃKO Jarosław : Bezpieczeństwo, zagrożenie, kryzys w kontekście kierowania organizacjami : rozprawa habilitacyjna / Jarosław Prońko. - Warszawa
: AON, 2011. - 198 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67306
30. RADOMYSKI Adam : Diagnoza strategiczna systemu obrony przeciwlotniczej : rozprawa habilitacyjna / Adam Radomyski. - Warszawa : AON, 2011. 421 s.: rys., tab., zał.
BG AON sygn. S/8240
BG AON Arch. sygn. 68159
31. RODZOŚ Paweł : Przygotowanie kadry dowódczo-sztabowej polskich kontyngentów wojskowych do udziału w operacjach koalicyjnych prowadzonych
poza granicami kraju : rozprawa doktorska / promotor Marian Kozub. - Warszawa : AON, 2011. - 223 k. : il. kolor.
BG AON sygn. S/8056
32. RÓŻAŃSKI Mirosław : Efektywność działań polskich kontyngentów wojskowych tworzonych z etatowych jednostek w operacjach ekspedycyjnych :
rozprawa doktorska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 190 s. : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/8197
33. RYCZKOWSKI Robert : Wspomaganie komputerowe ćwiczeń dowódczosztabowych wojsk obrony przeciwlotniczej : rozprawa doktorska / promotor
Andrzej Glen ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [1] k., k. 3-230 : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/7989
34. SMYK Stanisław : Outsourcing usług w systemie logistycznym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa habilitacyjna / Stanisław Smyk. Warszawa
: AON, 2011. - 398 s. : rys., wykr., tab.
BG AON Arch. sygn. 67281
8
35. SOBOŃ Andrzej : Strategia umiędzynarodowienia wyższych uczelni wojskowych : rozprawa doktorska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 k., s. 3-237 : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8286
36. SOŃTA Barbara : Propozycja poprawy funkcjonowania zespołów rozpoznania biologicznego w reagowaniu na zagrożenia biologiczne stanu pokoju,
kryzysu i wojny : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 266 s. : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/8089
37. TRUCHAN Radosław : Współdziałanie jednostek specjalnych Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski jako granicy Unii Europejskiej : rozprawa doktorska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 151 k. : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/8042
38. TYMIŃSKA Izabella : Organizacja systemu celno-podatkowego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. - Warszawa :
AON, 2011. - 309 s. : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8085
39. WĄSOWSKA Katarzyna : Wpływ światowych kryzysów paliwowych na
funkcjonowanie transportu powietrznego : rozprawa doktorska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. Warszawa : AON, 2011. - 209 s. : il. (gł. kolor.)
BG AON sygn. S/8038
40. WINKLER Wojciech : Wspomaganie informatyczne procesu zarządzania
działalnością naukowo-badawczą w uczelni wojskowej : rozprawa doktorska /
promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - 314 s. : il. (w tym kolor.)
BG AON sygn. S/8176
41. ZAŁĘSKI Krzysztof : Siły powietrzne w systemie bezpieczeństwa narodowego : rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Załęski. - Warszawa : AON, 2011. 255 s. : rys., schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 67298
9
42. ZUBRZYCKI Waldemar : Oddział antyterrorystyczny policji w zwalczaniu
terroryzmu : rozprawa habilitacyjna / Waldemar Zubrzycki. - Warszawa : AON,
2011. - 360 s. : fot., rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67313
PRACE MAGISTERSKIE
43. ADAMCZYK Grzegorz : Koszty eksploatacji samolotu pasażerskiego a rentowność w działalności przewoźnika lotniczego : studium przypadku : praca
magisterska / promotor Stefan Antczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 75 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68480
44. ADAMCZYK Piotr : Charakterystyka operacji wsparcia pokoju NATO i ich
znaczenie w tworzeniu bezpieczeństwa międzynarodowego na wybranych przykładach : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 71 k. tab.
BG AON Arch. sygn. 67467
45. ADAMSKA Patrycja : Udział Straży Granicznej w zarządzaniu kryzysowym
na przykładzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej : praca magisterska
/ promotor G[rzegorz] Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 85 k. : wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67468+CD-ROM
46. AMBROCHOWICZ Tomasz : Udział Żandarmerii Wojskowej w misjach
pokojowych : praca magisterska / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-70 k. : schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 67571
47. AUGUSTYNIAK Adrian : Udział Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie miasta Kalisza : praca magisterska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 104, [4] s. : fot., rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68404
10
48. BACHUREWICZ Michał : Nielegalny handel narkotykami w Polsce : praca
magisterska / promotor Jacek Pawłowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-67 k. : fot., rys., schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 67572
49. BAGNICKA-GÓRSKA Marta : Cywilne służby specjalne w kształtowaniu
bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - [2] , 71 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67573
50. BALCEROWSKA Paulina : Determinanty satysfakcji z pracy : praca magisterska / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 74 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68361
51. BAŁDYGA Andrzej : Istota i przyczyny wypadków w lotnictwie pasażerskim : studium przypadków : praca magisterska / promotor Stefan Antczak ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 63 s. : schem.,
wykr.
BG AON Arch. sygn. 68481
52. BANASZEK Grzegorz : Wykorzystanie śmigłowca PZL SW-4 "Puszczyk"
w szkoleniu lotniczym : praca magisterska / promotor Bogdan Grenda ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 118 s. : fot., rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68405
53. BARAŃSKI Paweł Jan : Polska polityka bezpieczeństwa w latach 19892009 : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 91 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67469
54. BARTOSIK Mariusz : Zmienny charakter współczesnych konfliktów zbrojnych - przyczyny i prognoza polemologiczna : praca magisterska / promotor
Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [6],108 s. : fot., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68406
55. BASTKOWSKI Piotr : Nieprawidłowości realizacji funkcji kierowania (dowodzenia) : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2] s., 3-70 k. : il., zał.
BG AON Arch. sygn. 68407
11
56. BAZARNIK Monika : Udział jednostek Wojska Polskiego w walce z terroryzmem w świetle opinii społecznej : praca magisterska / promotor Waldemar
Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. –
82 , [4] s. : tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68408
57. BĄCZEK Anna Magdalena : Transformacja cywilnych służb specjalnych po
II wojnie światowej w Polsce : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 83 k. : rys.
, zał.
BG AON Arch. sygn. 67574
58. BEDNORZ Katarzyna : Błędy w korespondencji radiowej a bezpieczeństwo
lotnicze : praca magisterska / promotor Stanisław Zajas ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 81 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68482
59. BENDKOWSKI Norbert : Możliwość użycia broni masowego rażenia przez
organizacje terrorystyczne : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 103 s. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68409
60. BIAŁEK Andrzej : Wojna powietrzna w świetle międzynarodowego prawa
konfliktów zbrojnych : praca magisterska / promotor Wiesław Marud ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 59 s.
BG AON Arch. sygn. 68167
61. BIAŁUCHA Radosław : Perspektywy rozwoju służby Straży Granicznej
w aspekcie rozszerzenia Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Grzegorz Lewandowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011 . - 64 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67575
62. BIELECKI Mariusz : Jednostka Specjalna Polskiej Policji w misjach pokojowych w Kosowie : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 64 k. : fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67576
63. BIELIŃSKA Monika : Opakowania biodegradowalne - perspektywy rozwoju : praca magisterska / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 117 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68033
12
64. BILIŃSKA Katarzyna : Polityka rządu w tworzeniu bezpieczeństwa w Polsce po 1989 r. : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 128 k.
BG AON Arch. sygn. 67470+CD-ROM
65. BŁAHUTA Maciej : Ewolucja działań sił specjalnych : praca magisterska
/ promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 61 k.
BG AON Arch. sygn. 67471
66. BŁASZCZYK Marcel : Przepustowość europejskiej przestrzeni powietrznej
: praca magisterska / promotor Stanisław Zajas ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 96 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68410
67. BŁASZCZYK Piotr : Współpraca cywilno-wojskowa na lotnisku współużytkowanym na przykładzie lotniska Kraków-Balice : praca magisterska /
promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011 . - [2], 52 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68411
68. BOBER Wojciech : Migracje w Europie Środkowej po 1989 roku : praca
magisterska / promotor Zbigniew Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 84 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67577
69. BOBIŃSKA Agnieszka : Polski kontyngent wojskowy w operacjach wsparcia pokoju w Afganistanie : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 80 k. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 67578
70. BOCZKOWSKA Aleksandra : Służba celna w systemie bezpieczeństwa portów lotniczych : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 61 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67472
71. BOCZKOWSKI Łukasz : Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor Marian Kuliczkowski
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 108 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67579
13
72. BOŻEK Mirosław : Interwencja wojskowa w Iraku na przykładzie operacji
,,Operacja Iracka Wolność'' : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 83 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67580
73. BREŃDA Zuzanna : Imigracja jako wyzwanie dla bezpieczeństwa wybranych państw Europy Zachodniej : praca magisterska / promotor Ryszard Niedźwiecki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s,
3-81 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67473 + CD/ROM
74. BRONOWSKA Lidia : Wizerunek kobiety sukcesu w mediach w 2010 roku
: praca magisterska / promotor Urszula Jarecka ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 75 s.
BG AON Arch. sygn. 68362
75. BRUC Wojciech : Ewolucja strategii obronności RP (2000-2009) : praca ma
gisterska / promotor Adam Brzozowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-104 k.
BG AON Arch. sygn. 67581
76. BRUCZUK Marta : Federacja Rosyjska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 93 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67474
77. BUCOŃ Marcin : Zarządzanie pracą własną kierownika w organizacji zhierarchizowanej : praca magisterska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 66 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68412
78. BUDZISZ Wiktor : Policja w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim i jednostek podległych :
praca magisterska / promotor Halina Świeboda ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 97 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67582
79. BUGAJNY Anita : Straż Miejska w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie Kalisza : praca magisterska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 101 s. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68413
14
80. BUGAJSKA Monika Stefania : Ewolucja strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku : praca magisterska / promotor Ryszard Niedźwiecki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 90
k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67475
81. BUGAJSKI Piotr : System ratownictwa lotniczego w Polsce : praca magisterska / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 74 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68414
82. BUJAK Łukasz : Rola i znaczenie Żandarmerii Wojskowej w systemie bezpieczeństwa narodowego : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 93 k. :
fot., tab.
BG AON Arch. sygn. 68515
83. BUJAK Małgorzata : Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej : praca
magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 73 k. : tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67476
84. BURSA Kinga : Ochrona ludności w województwie : praca magisterska /
promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON, 2011. - 72 k.
BG AON Arch. sygn. 67477
85. CEGIELSKI Maciej : Zarządzanie zasobami rezerw osobowych Narodowych Sił Rezerwy : praca magisterska / promotor Norbert Prusiński ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 119 s, [1] k. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68168
86. CHABERSKI Łukasz : Zarządzanie ruchem lotniczym w ramach realizacji
programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej : praca magisterska
/ promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 110 s, 111-123 k. (w tym 2 złoż.) : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68483
87. CHABROS Emil : Kompetencje wymagane u kadry kierowniczej w organizacji : praca magisterska / promotor Józef Michniak ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 70 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68363
15
88. CHACHUŁA Dobiesław : Magazynowanie technicznych środków materiałowych w batalionie remontowym : praca magisterska / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 91 s. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 68169
89. CHŁOPIK Jarosław : Koncepcja wykorzystania poligonu Drawsko do strzelań bojowych dywizjonu przeciwlotniczego OSA : praca magisterska / promotor
Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 69 s., [1] k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68170
90. CHMIEL Sławomir : Przeznaczenie i zadania kompanii manewrowej Żandarmerii Wojskowej w działaniach poza granicami kraju : praca magisterska /
promotor Marek Kubiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - 65 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68171
91. CHODKIEWICZ Paweł : Współpraca Unii Europejskiej z NATO w kwestii
bezpieczeństwa międzynarodowego : praca magisterska / promotor Zbigniew
Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 77 k.
: rys.
BG AON Arch. sygn. 67583
92. CHOJNACKI Łukasz : Specyfika zarządzania w sytuacjach kryzysowych
: praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 96 s. : tab.
BG AON Arch. sygn. 68415
93. CHOJNACKI Wojciech : Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego w systemie krytycznej infrastruktury państwa
: praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 91 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67584+CD-ROM
94. CHRONOWSKA Magdalena : Znaczenie i rozwój logistyki w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Zenon Stachowiak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - 75 k. : schem., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68034
16
95. CHRZUSZCZ Adrian : Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w operacjach
pokojowych Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - [1], 78 k.
BG AON Arch. sygn. 67585
96. CHYBIAK Maciej : Proces doboru kandydatów na pilota statków powietrznych : praca magisterska / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 110 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 69336
97. CHYBZIŃSKA Wioleta : Lotnictwo w działaniach innych niż wojna jako
element utrzymania bezpieczeństwa : praca magisterska / promotor Zenon
Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 86 k. : rys. kolor., tab.
BG AON Arch. sygn. 67586
98. CHYLA Karolina : Iran jako gracz regionalny w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 109 k. : rys.
kolor., zał.
BG AON Arch. sygn. 67478
99. CICHOCKA Paulina : Ekologistyka odpadów komunalnych w firmie Sita
Polska sp. z o.o. : praca magisterska / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 87 s. : rys., schem.
BG AON Arch. sygn. 68497
100. CIEPLIŃSKI Maciej : Zapewnianie ciągłej zdatności do lotu statkom powietrznym na przykładzie PLL LOT : praca magisterska / promotor Ryszard
Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2],
98 s. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68484
101. CUDZIŁO Krzysztof : Kontrola graniczna jako element systemu ochrony
granicy państwowej : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 103 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67479
102. CYBULSKA Daria : Proces doboru żołnierzy do realizacji zadań poza granicami kraju : praca magisterska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 80 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68364
17
103. CYDZIK Krzysztof : Miejsce, rola i zadania odwodów ogólnowojskowych
w działaniach taktycznych : praca magisterska / promotor Marek Kubiński ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 69 s. : rys.,
tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68172
104. CZAJKA Cezariusz : Kierowanie działaniami bojowymi lotnictwa sił powietrznych z ośrodka dowodzenia i naprowadzania : praca magisterska / promotor Jacek Nowak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 93 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68173
105. CZAJKA Kamila : Zjawisko bezrobocia jako determinant bezpieczeństwa
społecznego : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 87, 6, [1] k. : aneksy, fot.,
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67480
106. CZAJKOWSKI Daniel : Pilot w działalności usługowej przewoźnika lotniczego w Polsce : wybrane przykłady : praca magisterska / promotor Stefan Antczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 101
s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68365
107. CZARNY Robert : Szkolenie bojowe w dywizjonie rakietowym wyposażonym w przeciwlotniczy zestaw rakietowy Newa 125 SC : praca magisterska /
promotor Bogdan Grenda ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON , 2011. - 4 k., 5-69 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68174
108. CZERSKA Ilona : Operacje stabilizacyjne Unii Europejskiej na Półwyspie
Bałkańskim : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 118 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67587
109. CZŁONKA Michał : Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor Marian Kuliczkowski
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 76 k. : fot.,
wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67588
18
110. CZOCHRA Zbigniew : Udział jednostek Żandarmerii Wojskowej w zwalczaniu zagrożeń niemilitarnych : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 92 k. : rys.
, zał.
BG AON Arch. sygn. 67589
111. CZYKIEJDA Karolina : Rola Prezydencji w zapewnieniu bezpieczeństwa
Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 96 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67481
112. CZYŻAK Damian : Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy Nowy
Dwór Mazowiecki : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-76 s. : mapy.
BG AON Arch. sygn. 69773
113. DANIS Paweł : Użycie sił zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego
na wypadek powodzi : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 62 k. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 67482
114. DĄBKIEWICZ Paweł : Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku i jej priorytety : praca magisterska / promotor Jacek Pawłowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 69 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67590
115. DĄBROWSKA Kamila : Kształtowanie kadr jako forma zarządzania zasobami osobowymi w służbie cywilnej : praca magisterska / promotor Stanisław
Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [6], 79 s. : aneks, rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68416
116. DĄBROWSKA Katarzyna : Współczesna polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 74 k.
BG AON Arch. sygn. 67483
117. DEJTROWSKI Piotr : Transport lotniczy w Polsce wobec globalnych wyzwań jego rozwoju : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 98 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68485
19
118. DŁUGOKĘCKA Dorota : Lotnictwo biznesowe na europejskim rynku
przewozów lotniczych : praca magisterska / promotor Tadeusz Zieliński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 97 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68366
119. DOŁĘGA Karol : Nowa koncepcja strategiczna NATO : praca magisterska
/ promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON, 2011. - 93 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67484
120. DRAPIKOWSKA Barbara : Wsparcie społeczne jako element zapobiegania odległym następstwom stresu traumatycznego wśród żołnierzy Wojska Polskiego : praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 141 s. : aneks
BG AON Arch. sygn. 67485
121. DROŻDŻYŃSKI Bartosz : Interwencje wojskowe w Afganistanie : studium porównawcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Paktu
Północnoatlantyckiego : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 75 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67591
122. DULNIKIEWICZ Weronika : Siły zbrojne w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 67 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67486
123. DUŃKA Joanna Aniela : Handel ludźmi jako zagrożenie bezpieczeństwa
międzynarodowego : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 86 k. : fot.,rys.
BG AON Arch. sygn. 67487
124. DZIAK Adam : Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego
na przykładzie Komendy Rejonowej Policji Warszawa II : praca magisterska
/ promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 86 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 68521
125. DZIERŻAK Michał : Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście
spełnienia wymagań Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Zbigniew
Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 129
k. : rys. kolor., tab.
BG AON Arch. sygn. 67592
20
126. FERENC Blanka : Logistyczna obsługa klienta w strategii przedsiębiorstwa
X : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [5], 66 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68050
127. FIEDUR Katarzyna : Prawo międzynarodowe wobec proliferacji broni masowego rażenia : praca magisterska / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 93 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67593
128. FIGIEL Ewa : Rachunek ekonomiczny w procesie gospodarowania w
przedsiębiorstwach branży transportowej (na przykładzie PKP S.A.) : praca magisterska / promotor Sylwester Kurek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 126 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68037
129. FIGIEL Paweł : Współpraca policyjna w ramach strefy Schengen : praca
magisterska / promotor Marian Kuliczkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 169 k.
BG AON Arch. sygn. 67594
130. FIGLEWICZ Nina : Polski Kontyngent Wojskowy w międzynarodowym
procesie stabilizacji sytuacji w Kosowie : praca magisterska / promotor Dariusz
Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- [2], 89 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67488
131. FIJOŁEK Jan : Zabezpieczenie wysokościowo-ratownicze w Siłach Powietrznych RP : praca magisterska / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 83 s. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68175
132. FOLTYŃSKA Aleksandra : Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym na przykładzie gminy Opatówek : praca magisterska / promotor Witold
Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 73 s. :
fot., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68417
133. FUŚNIAK Bernadeta : Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z organami
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego : praca magisterska / promotor
Grzegorz Lewandowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON, 2011. - 58 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67595
21
134. GALAS Marta : Zarządzanie magazynem wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 79 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 68051
135. GAŁACH Artur : Rola służb, inspekcji i straży w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski (na wybranych przykładach) : praca magisterska /
promotor Ryszard Szynowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 69 k. : rys., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67596
136. GAŃKO Nina : Prognozowanie upadłości małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej w latach 1998-2004 : praca magisterska / promotor
Janusz Olszewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [1], 64 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68498
137. GĘSIKIEWICZ Tomasz Arkadiusz : Działania Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych na szczeblu powiatu : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 67 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67597
138. GIEMZA Dariusz : Studium bitwy nad Bzurą 1939 : praca magisterska /
promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON , 2011. - 94 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68176
139. GIERCZAK Tomasz : Proces wdrażania nowoczesnej techniki lotniczej
na przykładzie programu F-16 : praca magisterska / promotor Telesfor Marek
Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [2] , 84 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68418
140. GISKA Zbigniew : Obowiązki i kompetencje Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa ekonomicznego : praca magisterska /
promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 89 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67598
22
141. GLEWICZ Zbigniew : Zarządzanie przez jakość na przykładzie regionalnego węzła łączności w Legionowie : praca magisterska / promotor Arkadiusz
Juncewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 69
s. : rys. , tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68177
142. GLEZMAN Jarosław : System bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej wobec zagrożenia terroryzmem lotniczym : praca magisterska / promotor Zenon Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011 . - 83 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67599
143. GŁAŻEWSKA Małgorzata : Zagrożenia bezpieczeństwa turystyki : praca
magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego . - Warszawa : AON, 2011. - 87 k. : fot., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67600
144. GŁOWACKI Wojciech : Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa na przykładzie Philips Lighting Farel Mazury w Kętrzynie : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [4], 63, [2] s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68036
145. GOLACIK Piotr : Zautomatyzowane systemy dowodzenia siłami powietrznymi : praca magisterska / promotor Włodzimierz Krzemiński ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 72 s. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68367
146. GOŁASZEWSKI Marcin : Współpraca cywilno-wojskowa prowadzona
przez Polski Kontyngent Wojskowy podczas operacji ISAF w Afganistanie :
praca magisterska / promotor Dariusz S. Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego . - Warszawa : AON, 2011. - 101 s. : zał.
BG AON Arch. sygn. 67489
147. GOŁYSKI Krzysztof : Współpraca terenowych organów administracji
wojskowej i samorządowej w zakresie zarządzania kryzysowego na przykładzie
powiatu ostrowskiego : praca magisterska / promotor Leszek Elak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 87 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68178
148. GONTARCZYK Katarzyna : Wpływ neoimperialistycznych działań Rosji
na bezpieczeństwo Polski : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-83 k.
BG AON Arch. sygn. 67601
23
149. GRAŻEWICZ Mariusz : Funkcjonowanie jednostek systemu ratownictwa
medycznego dużej aglomeracji miejskiej w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa
publicznego : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 79 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67602
150. GRELA Piotr : Reagowanie kryzysowe na przykładzie województwa śląskiego : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 76 k.
BG AON Arch. sygn. 67491
151. GRONEK Bogdan : Bezpieczeństwo energetyczne państwa w warunkach
zmian globalnego rynku ropy i gazu : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 89
k. : tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67603
152. GRYCZYŃSKI Karol : Rola NATO w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego : praca magisterska / promotor Waldemar Kaczmarek ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 74 s. : fot.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68419
153. GRYMUZA Wacław : Analiza kondycji finansowej firmy (na przykładzie
PEKAES S.A. w latach 2008-2010) : praca magisterska / promotor Sylwester
Kurek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 61
s, [1] k. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68035
154. GRZEGORZEWSKA Gabriela : Metody i techniki dostarczania ładunków
przez lotnictwo transportowe : praca magisterska / promotor Tadeusz Zieliński
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 61 s.
BG AON Arch. sygn. 68486
155. GRZEGRZÓŁKA Monika : Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom
potencjalnych katastrof przyrodniczych, technologicznych i społecznych w Euroregionie Bałtyk : praca magisterska / promotor Czesław Marcinkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 85 k. : fot., mapy, rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67604
24
156. GRZEGRZÓŁKA Sławomir : Organizacja ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej : na przykładzie Aresztu Śledczego Warszawa
Grochów : praca magisterska / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 74 k.
BG AON Arch. sygn. 67605
157. GRZELAKOWSKI Artur : Europejska Agencja Obrony w kształtowaniu
zdolności obronnych Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Ryszard
Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - [2], 65 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67492
158. GRZELAKOWSKI Hubert Stefan : Współpraca NATO i UE w międzynarodowych działaniach pokojowych na Bałkanach : praca magisterska / promotor
Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - [2], 75 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67493
159. GRZELEC Łukasz : Rola służb specjalnych w realizacji zadań bezpieczeństwa narodowego : praca magisterska / promotor Grzegorz Lewandowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 81 k.
BG AON Arch. sygn. 67606
160. GRZENKOWSKA Anna : Zarządzanie kryzysowe w przypadku katastrof
na obszarach morskich RP : praca magisterska / promotor Grzegorz Sobolewski
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 110 k.
: fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67494
161. GUDANOWSKI Marcin : Transport drogowy jako składowa łańcucha logistycznego : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 70 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68052
162. HOROSZ Kamil : Rola Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej
w ochronie granicy państwowej i wschodniej granicy Unii Europejskiej : praca
magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 85 k. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67607
163. HUBERT Jarosław : Piractwo i terroryzm morski - zagrożenia dla bezpieczeństwa : praca magisterska / promotor Michał Krauze ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 101 s. : fot. kolor., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68420
25
164. HUCIK Rafał : Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski w XXI
wieku : praca magisterska / promotor Andrzej Łaszczuk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 98 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67608
165. IDASIAK Grzegorz : Funkcjonowanie batalionu radiotechnicznego Wojsk
Radiotechnicznych Sił Powietrznych po wstąpieniu Polski do NATO : praca
magisterska / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 110 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68179
166. IGNASZAK Dominik : Możliwości przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym przez Siły Zbrojne : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [5], 67 s.
BG AON Arch. sygn. 69349
167. IWANIUK Dorota : Realizacja zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku
konstytucyjnego : praca magisterska / promotor Ryszard Szynowski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 75 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67609
168. IZDEBSKI Łukasz : Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
lotniczym : praca magisterska / promotor Telesfor [Marek] Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 96 s. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68421
169. JACHIMOWSKA Amelia : Rozwój transportu kolejowego w Polsce w aspekcie wymogów Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
118 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68038
170. JAGIEŁŁO Anna : Bezpieczeństwo kulturowe i społeczne w świetle globalizacji : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 83 k. tab.
BG AON Arch. sygn. 67495
171. JAKIEL Karolina : Stres w służbie wojskowej : praca magisterska / promotor Marian Ruchlicki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 83 k. : rys., schem., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67610+CD-ROM
26
172. JAKUBASZEK Bogusława : Ludzie jako cenny kapitał organizacji : praca
magisterska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 105 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68422
173. JAMROZIK Marcin : Operacje reagowania kryzysowego na terenie kraju
: praca magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 63 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68423
174. JANCZAK Karolina : Rola Straży Miejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 76 k. : rys.,
wykr., ankieta
BG AON Arch. sygn. 67611
175. JANCZEWSKA-SOSZYŃSKA Sylwia Agnieszka : Ochrona ludności cywilnej w konfliktach militarnych : praca magisterska / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2],
85 k.
BG AON Arch. sygn. 68523+CD-ROM
176. JANIAK Maria : System zarządzania kryzysowego powiatu na wypadek
powodzi : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 96 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67496
177. JANISZEK Karol : Wpływ Unii Europejskiej na kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego : praca magisterska / promotor Zenon Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 134 k.
BG AON Arch. sygn. 67612
178. JANKOWSKA Amelia Maria : Analiza zależności systemu podatkowego
i budżetowego w latach 2005-2009 : praca magisterska / promotor Konrad Stańczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 89 s.
: schem., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68499
179. JANKOWSKI Michał : Wpływ wojny domowej w Bośni i Hercegowinie
na obecny poziom bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Zenon Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 2 s., 3-95 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67613
27
180. JANKOWSKI Przemysław : Stres zawodowy w służbach mundurowych
i ratowniczych : praca magisterska / promotor Marian Ruchlicki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 67 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67614
181. JANOSZCZYK Adam : Odbudowa struktur państwa po konflikcie : praca
magisterska / promotor Leszek Elak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 92 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68368
182. JANOWSKI Dominik : Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej - identyfikacja i prognoza : praca magisterska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [4], 77 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68424
183. JAROS Bartłomiej : Analiza strategiczna organizacji lotniczej na przykładzie spółki Ad-Astra Executive Charter S.A. : praca magisterska / promotor
Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [1], 99 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68369
184. JAROSZ Monika : Działania kompleksowe Sił Powietrznych NATO : praca magisterska / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 63 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68487
185. JASKÓŁA Joanna : Rola, zadania i funkcjonowanie Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej :
praca magisterska / promotor Jacek Pawłowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 58 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67615
186. JAŚKIEWICZ Damian : Zwalczanie kłusownictwa rybackiego przez Państwową Straż Rybacką na terenie województwa wielkopolskiego : praca magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 51 s., [1] k. tabl. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68425
187. JAWORSKI Janusz : Użycie pododdziałów OPL w działaniach innych niż
wojna : praca magisterska / promotor Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 103 s. : fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68180
28
188. JEDUT Martyna : Wpływ transportu lotniczego na środowisko : praca magisterska / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 87 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68370
189. JELENIEWSKA Patrycja : Broń masowego rażenia jako zagrożenie asymetryczne na początku XXI wieku : praca magisterska / promotor Ryszard
Niedźwiecki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- 76 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67497
190. JEZIERSKI Grzegorz : Zarządzanie systemem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 81 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67498
191. JEZIORSKI Arkadiusz : Zmiany klimatyczne - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa świata : praca magisterska / promotor Zbigniew Lach ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 100 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68525
192. JÓŹWIK Anna : Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - geneza
i stan obecny : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-79 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67499
193. JURKIEWICZ Marta Karolina : Wojskowa Służba Zdrowia w zwalczaniu
epidemii : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-66 k. : fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67500
194. JUSZCZAK Paweł : Profil kompetencji kadry kierowniczej Straży Pożarnej w komendzie miejskiej w Kaliszu : praca magisterska / promotor Tomasz
Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 8
k., 9-77 s., [10] k. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68426
195. KACPERSKA Malwina : Elastyczne formy zatrudnienia : praca magisterska / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 96 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68371
29
196. KACZMAREK Ewelina Agnieszka : Kierowanie akcją ratunkową na przykładzie katastrofy hali targowej w Chorzowie : praca magisterska / promotor
Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 139 s. : fot., rys., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68427
197. KAMIŃSKI Tomasz : Współpraca sieci teleinformatycznych sił powietrznych z sieciami operatorów publicznych : praca magisterska / promotor Piotr
Dela ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 71 s.
BG AON Arch. sygn. 68181
198. KANIA Krzysztof : Wojna informacyjna we współczesnych konfliktach
militarnych (na przykładzie operacji irackiej i afgańskiej w latach 2001-2011) :
praca magisterska / promotor Eugeniusz Nowak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 72 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67616
199. KANIA Mariusz : Wpływ marki i ceny na decyzje konsumentów : praca
magisterska / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [4], 58 s.
BG AON Arch. sygn. 68500
200. KANIA Tadeusz : Studium operacyjne Górnośląskiego Rejonu Operacyjnego : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 111 k. : rys., schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 68182
201. KAPŁOŃSKA Joanna : Pokojowe próby rozwiązania konfliktu izraelskopalestyńskiego : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 93 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67501
202. KARCZMARCZYK Tomasz : Awionika współczesnych samolotów pasażerskich (na przykładzie samolotów typu Embraer) : praca magisterska / promotor Stanisław Zajas ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [2], 79 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68488
203. KAROLEWSKI Kamil : Wpływ profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wykonywanie zadań przez Żandarmerię Wojskową : praca
magisterska / promotor Grzegorz Lewandowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 76 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67617
30
204. KARPIŃSKA Marta : Zintegrowane zarządzanie granicą RP w świetle
układu z Schengen : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 98 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67502
205. KARSKI Daniel : Organizacje terrorystyczne w Europie : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - [1], 67 s.
BG AON Arch. sygn. 68428
206. KAZUBEK Dagmara : Logistyka transportu międzynarodowego na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego (Hendri-Gras Chemicals B.V.) : praca
magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 86 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68053
207. KECMER Krzysztof : Zachowania społeczeństwa polskiego w sytuacjach
kryzysowych na przykładzie katastrofy pod Smoleńskiem : praca magisterska
/ promotor Marian Ruchlicki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 56 k. : fot.
BG AON Arch. sygn. 67618
208. KESNER Jerzy : Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach restrukturyzacji : praca magisterska / promotor Arkadiusz Juncewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 63 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68183
209. KLADZIŃSKI Jerzy : Sztuka perswazji i jej wpływ na skuteczność menedżera : praca magisterska / promotor Leszek Elak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 85 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68184
210. KLEMCZAK Krzysztof : Wpływ Policji Kryminalnej na bezpieczeństwo
publiczne : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 46, (17) k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67619
211. KLON Aleksandra : System zarządzania kryzysowego powiatu na wypadek
epidemii grypy : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 59 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67503
31
212. KLUSEK Mariusz : Rywalizacja mocarstw o dostęp do światowych zasobów energetycznych w latach 1990-2010 na przykładzie UE, Chin i USA : praca
magisterska / promotor Andrzej Łaszczuk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego . - Warszawa : AON, 2011. - 91 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67620
213. KMIECIAK Adam : Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta : historia , współczesność, perspektywy : praca magisterska / promotor Ryszard
Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2],
71 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68490
214. KNAP Kinga : Blackout jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa państwa :
praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 99 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67504
215. KNOP Tomasz : Bezpieczeństwo informacyjne w mieście Turek : praca
magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-71 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67505
216. KOLIŃSKA Anna : Rola Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
w kształceniu pilotów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej :
praca magisterska / promotor Tadeusz Zieliński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 117 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68372
217. KONIECZNY Ryszard : Funkcjonowanie 2 Brygady Radiotechnicznej w
latach 1990-2008 : praca magisterska / promotor Zbigniew Groszek ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 93 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68185
218. KONOPKA Milena : Rola Policji w zwalczaniu przestępczości pospolitej
: praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 83 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67506
219. KOŃCZYK Rafał : Zarządzanie projektami europejskimi w jednostkach
samorządu terytorialnego : praca magisterska / promotor Marzena PiotrowskaTrybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 104
k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68429
32
220. KOPEĆ Marta : Analiza strategiczna przedsiębiorstwa lotniczego : praca
magisterska / promotor Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - [10], 90 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68430
221. KOPYT Anna : Wypadki lotnicze w lotnictwie cywilnym w latach 20032007 : praca magisterska / promotor Jacek Nowak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia . - Warszawa : AON, 2011. - 108 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68373
222. KORACH Adam : Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych : praca magisterska / promotor
Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 126 s. : fot., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68431
223. KORCZAKOWSKI Tomasz : Zabezpieczenie naziemne operacji lotniczych : praca magisterska / promotor Stanisław Zajas ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 132 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68489
224. KORYTKOWSKA Milena : Programy aktywizacji osób bezrobotnych
na przykładzie powiatu łomżyńskiego : praca magisterska / promotor Krzysztof
Krakowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [1], 70 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68432
225. KORZENIOWSKI Karol : Operacje reagowania kryzysowego Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 77 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67507
226. KOSIBA Krystian : Produkty geoinformacyjne dla potrzeb wsparcia zarządzania kryzysowego : praca magisterska / promotor Zbigniew Lach ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 64 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67621
227. KOSICKI Łukasz : Efektywne zarządzanie produktem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 101 s. :
rys., schem., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68166
33
228. KOSTEWICZ Krzysztof : Zarządzanie pracownikami wojska na przykładzie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego : praca magisterska / promotor Stanisław
Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 99 s. :
rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68186
229. KOSZ Ewelina : Udział Straży Granicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa
państwa : praca magisterska / promotor Jarosław Walczak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 88 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67622
230. KOŚCIELNIAK Marcin : Użycie eskadry śmigłowców Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej w ramach X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku : praca magisterska / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 61 s. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68433
231. KOŚCIESZA Paweł : Terroryzm islamski : charakterystyka, przykłady
oraz metody i sposoby zwalczania : praca magisterska / promotor Zbigniew
Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
80 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67623
232. KOWALCZYK Ewa : Strategie zarządzania w tradycyjnych linii! [właśc.]
liniach lotniczych funkcjonujących na terenie Europy : praca magisterska / promotor Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - [2], 104 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68374
233. KOWALSKA Martyna : Wpływ pola walki na zachowanie żołnierzy : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 100 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67624
234. KOWALSKA Monika : Organizacja zapewnienia bezpieczeństwa ludności
poszkodowanej w sytuacji stanu klęski żywiołowej w powiecie płońskim : praca
magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 76 k. : fot., mapy, tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67625
34
235. KOWALSKI Karol : Współpraca policji i straży miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy : praca magisterska / promotor Ryszard Szynowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 88 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67626
236. KOZA Ireneusz : Organizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego
na terenie m. st. Warszawa w przypadku ataku terrorystycznego na metro : praca
magisterska / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 99 k.
BG AON Arch. sygn. 67508
237. KOZŁOWSKI Damian : Zarządzanie w firmie handlingowej a wzrost ruchu lotniczego : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 68 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68054
238. KOZUŃ Mirosław : Wykorzystywanie systemu nocnego widzenia w lotnictwie wojsk lądowych : praca magisterska / promotor Sławomir Augustyn ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [5], 86 s. : fot.,
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68434
239. KRAJEWSKA Marzena : Działania Policji w utrzymaniu bezpieczeństwa
publicznego na terenie miasta Turek : praca magisterska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 103 s.,
[18] k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68435
240. KRASOWSKI Karol : Użycie polskich jednostek specjalnych w konfliktach poza granicami kraju : praca magisterska / promotor Marek Kubiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 148 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68375
241. KRAUZE Damian : Doskonalenie kompetencji pracowników na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. : praca magisterska / promotor Stanisław
Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 6 k., 7123 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68436
35
242. KRÓLIKOWSKA Agnieszka : Organizacja ewakuacji w sytuacjach kryzysowych na przykładzie wybranych obiektów : praca magisterska / promotor
Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011 . - 90 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67509
243. KRÓLIKOWSKA Aneta : Ewolucja poglądów na działania lotnictwa polskiego : praca magisterska / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 104 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68491
244. KRUPIŃSKA Magdalena : Rola rzecznika prasowego w kształtowaniu wizerunku instytucji publicznej : praca magisterska / promotor Justyna Lipińska ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 91 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68376
245. KUBISZTAL Zdzisław : Przygotowanie i realizacja zadań przez Zespół
Doradczo-Łącznikowy (OMLT) I Zmiany PKW Afganistan : praca magisterska
/ promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - 65 s.
BG AON Arch. sygn. 68187
246. KUCHARSKA Izabela : Powstanie i funkcjonowanie taniej linii lotniczej
"Centralwings" : praca magisterska / promotor Stanisław Zajas ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 64 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68437
247. KUCHARSKI Karol : Ewolucja strategiczna NATO w latach 1991-2010
: praca magisterska / promotor Adam Brzozowski ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 80 k.
BG AON Arch. sygn. 67627
248. KUCZYŃSKA Maria : Samorząd terytorialny w realizowaniu zadań zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta Kalisza : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 3 k., 4-75 s. : fot., mapy, rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68438
249. KUCZYŃSKI Kamil : Rola i znaczenie NATO w stabilizacji konfliktów
na Bałkanach : praca magisterska / promotor Jacek Pawłowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-84 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67628
36
250. KULETA Krzysztof : Tendencje rozwojowe przemysłu śmigłowcowego
w Polsce : praca magisterska / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 80 s. : fot. kolor., rys.
BG AON Arch. sygn. 68377
251. KUPIEC Grzegorz : Wojskowy lotniskowy organ służby ruchu lotniczego
- LOSRL : praca magisterska / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 114 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68439
252. KURDZIEL Tomasz : Wykorzystanie symulatora Gambler w opracowaniu
wariantów użycia lotnictwa taktycznego : praca magisterska / promotor Włodzimierz Krzemiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 75 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68378
253. KUREK Radosław : Wpływ Federacji Rosyjskiej na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Andrzej Łaszczuk ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 117 k. : rys.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 67629
254. KURZĘPA Łukasz : Zagrożenia bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych w komunikacji drogowej Polski : praca magisterska / promotor
Andrzej Łaszczuk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 90 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67630
255. KUTA Magdalena : Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski : praca magisterska
/ promotor Andrzej Łaszczuk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-150 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67631
256. LACH Tomasz : Proces dowodzenia w organach transportu i ruchu wojsk
: praca magisterska / promotor Jan Posobiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia . - Warszawa : AON, 2011. - 74 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68188
37
257. LACHOWSKA Monika Magdalena : Opracowanie narzędzia badawczego
i przeprowadzenie analizy porównawczej oceny czynników motywacyjnych
prowadzących projekty w wybranych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych i
informatycznych z punktu widzenia pracodawców i pracowników : praca magisterska / promotor Bogdan Lent ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 139 s. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68055
258. LENARD. Wojciech : Współczesne formy i metody doskonalenia kadry
w organizacji zhierarchizowanej : praca magisterska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 99 s.
BG AON Arch. sygn. 68440
259. LESICKI Konrad : Możliwości wykorzystania jednostek specjalnych do
działań antyterrorystycznych : praca magisterska / promotor Jacek Pawłowski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s.,
3-107 k.
BG AON Arch. sygn. 67632
260. LEŚNIAK Marcin : Trendy rozwojowe polskich konstrukcji śmigłowcowych : praca magisterska / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 162 s., 1 k. tabl. złoż. :
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68441
261. LEWANDOWSKA-BRZYSKA Katarzyna : Współdziałanie terenowych
organów administracji wojskowej z administracją cywilną w realizacji zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego (na przykładzie województwa lubelskiego) :
praca magisterska / promotor Ryszard Szynowski ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 81 k. : rys. kolor., tab.
BG AON Arch. sygn. 67633
262. LEWANDOWSKI Łukasz : Zarządzanie kryzysowe w piłkarskiej imprezie
masowej : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 66 k. : fot., schem.
BG AON Arch. sygn. 67510
263. LEWICKI Łukasz : Rola wojsk pancernych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku : praca magisterska / promotor Ryszard Niedźwiecki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011 . - 64 k.
BG AON Arch. sygn. 67511
38
264. LISIECKI Michał : Karta kredytowa jako produkt bankowy na przykładzie
Eurobanku S.A. : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 85 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68501
265. LISSOWSKI Łukasz : Bioterroryzm jako źródło sytuacji kryzysowej : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 74 k. : mapy, schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 67512
266. LUZAK Wojciech : Koncepcje bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego . - Warszawa : AON, 2011. - 80 k.
BG AON Arch. sygn. 68530
267. ŁAPCZYŃSKA Ewa : Policja a bezpieczeństwo społeczności lokalnej :
praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 77 k. : aneks, rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67513
268. ŁĄGIEWCZYK Jarosław : Wykorzystanie kompanii saperów brygady
zmechanizowanej (pancernej) w sytuacjach kryzysowych : praca magisterska
/ promotor Stanisław Kowalkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 76 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68189
269. MACHAJ Marcin : Uwarunkowania społeczno-kulturowe bezpieczeństwa
źródłem terroryzmu we współczesnym świecie : praca magisterska / promotor
Zbigniew Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - [1], 67 k. : rys. kolor.
BG AON Arch. sygn. 67634
270. MACHAJ Michał : Zróżnicowanie społeczno-kulturowe na kontynencie
afrykańskim jako źródło konfliktu : praca magisterska / promotor Zbigniew
Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
75 k. : rys. kolor.
BG AON Arch. sygn. 67635
271. MACHUTA Bartłomiej : Afganistan jako teatr działań wojennych w XIX
- XXI wieku : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [8], 56 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68442
39
272. MAJEWSKA Paulina : Proces szkolenia kadr w Mazowieckim Centrum
Szkoleń : praca magisterska / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 110 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68379
273. MAJEWSKI Zygmunt : Zespoły łącznikowe w dowodzeniu siłami powietrznymi : praca magisterska / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 64 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68190
274. MALAREWICZ Teresa Krzysztofa : Służba Celna w systemie zarządzania
kryzysowego na poziomie województwa podlaskiego : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 87 k. : rys. kolor., tab.
BG AON Arch. sygn. 67636
275. MALITKA Łukasz : Kształtowanie osobowości terrorystów-samobójców
: praca magisterska / promotor Marian Ruchlicki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-66 k. : fot., tab.
BG AON Arch. sygn. 67637
276. MAŁKA Jakub : Ewolucja koncepcji strategicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca magisterska / promotor Ryszard Niedźwiecki ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-76 k.
BG AON Arch. sygn. 67638
277. MARCINIAK Sylwia : Oblicza współczesnego terroryzmu : praca magisterska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia.
- Warszawa : AON, 2011. - 90 s. : tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68443
278. MARCZAK Marcin : Prowadzenie rozpoznania elektronicznego przez Siły
Powietrzne RP : praca magisterska / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 72 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68191
279. MAREK Paweł : Wojskowe zaangażowanie Polski w misję w Afganistanie
: praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 96 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67639
40
280. MARSZAŁEK Monika : Organizacja Narodów Zjednoczonych a utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego : praca magisterska / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- 86 k.
BG AON Arch. sygn. 67640
281. MATUSZEWSKI Paweł : Nadwiślański Oddział Straży Granicznej jako
element systemu bezpieczeństwa ochrony granicy państwowej w strefie Schengen : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 71 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67641
282. MAZUR Małgorzata : Struktura i układ treści wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego : praca magisterska / promotor Wiesław Krzeszowski ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 85 s. : rys.,
tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68380
283. MAZUR Tomasz : Batalion polsko-ukraiński w operacji wsparcia pokoju
w Kosowie : praca magisterska / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 84 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68192
284. MĄCZKA Barbara : Udział Sił Zbrojnych RP w reagowaniu kryzysowym
podczas klęski żywiołowej : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 128 k. : rys.,
tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67514
285. MIARA Dawid : Wybrane aspekty prawa w lotniczych przewozach pasażerskich : praca magisterska / promotor Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 101 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68444
286. MICHAŁKIEWICZ Tomasz : Wspomaganie informatyczne procesów decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym : praca magisterska / promotor Zbigniew
Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 1 k.,
78 s. : mapy, rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67642
41
287. MIELNICZUK Monika : Portale społecznościowe a ochrona danych osobowych : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 78 k. : rys. kolor., tab.
BG AON Arch. sygn. 67515
288. MIESZCZANKOWSKI Kamil : Nielegalny obrót wartościami pieniężnymi
jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa : praca magisterska
/ promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 83 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67643
289. MIKOŁAJEWSKA Malwina : Sytuacje powodziowe w Polsce po 1989
roku oraz ich wpływ na zmiany organizacyjno-prawne w zarządzaniu kryzysowym : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 114 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67516
290. MIKULSKI Jacek : Centrum dystrybucji jako element konkurencyjności
firmy : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 86 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68056
291. MILEWSKI Grzegorz : Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego :
praca magisterska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 81 s. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68445
292. MILEWSKI Jacek : Zabezpieczenie techniczne strzelań rakietowych 3.
Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej podczas szkolenia poligonowego w
Ustce : praca magisterska / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 88 . : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68193
293. MILITOWSKA Izabela : Pozyskiwanie pracowników na przykładzie Straży Miejskiej Kalisza : praca magisterska / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 84 s. : rys.,
tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68446
42
294. MIROCHA Krzysztof : Zapobieganie działalności terrorystycznej i walka
z terroryzmem w Polsce : praca magisterska / promotor Zbigniew Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 119 k. : mapy,
rys.
BG AON Arch. sygn. 67644
295. MISTERKA Michał : Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego kraju : praca magisterska /
promotor Jacek Pawłowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON, 2011. - 90 k. : fot., mapy, rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67645
296. MISZCZUK Krystian : Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach stabilizacyjnych na przykładzie Iraku : praca magisterska / promotor
Adam Brzozowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 73 k.
BG AON Arch. sygn. 68534
297. MIŚKO Marcin : Bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej
podczas UEFA EURO 2012 : praca magisterska / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s, 3114 k.
BG AON Arch. sygn. 67517
298. MODZELEWSKA Anetta : Zatrudnianie pracowników w administracji
wojskowej : praca magisterska / promotor Ryszard Szynowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 103 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67646
299. MOREK Kamil : Wsparcie teleinformatyczne w systemie sieciocentrycznym operacji powietrznej : wybrany przykład : praca magisterska / promotor
Stefan Antczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011.
- 66 s.
BG AON Arch. sygn. 68492
300. MOŚCICKA Anna : Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu międzynarodowego : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 69 k.
BG AON Arch. sygn. 67518
43
301. MOTYKA Malwina : Zagrożenia społeczno-kulturowe rozwoju Chin w
XXI wieku : praca magisterska / promotor Zbigniew Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 71 k. : tab., aneksy
BG AON Arch. sygn. 67647
302. MROCZEK Artur : Straż Graniczna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 62, [71] k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67648
303. MUĆKA Zbigniew : Kierowanie wsparciem ogniowym batalionu czołgów
w obronie : praca magisterska / promotor Czesław Jarecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 53 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68194
304. NAWROCKA Magdalena : Działalność powiatowych centrów zarządzania
kryzysowego na przykładzie centrum zarządzania kryzysowego w Kaliszu : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 3 k., 4-61 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68447
305. NAWROCKI Paweł : Motywacja wyboru zawodu żołnierza w siłach
zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2],
117 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68448
306. NIEGOWSKA Joanna : Analiza finansowa jako narzędzie wspomagania
podejmowania decyzji gospodarczych (na przykładzie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej SP. Z.O.O. w latach 2005-2010) : praca magisterska /
promotor Sylwester Kurek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - [2], 112 s. : fot., mapy., schem., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68039
307. NOWAK Sebastian : Walka z przestępczością narkotykową w Polsce : praca magisterska / promotor Zbigniew Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 113 k. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67649
308. NOWICKA-OSUCH Anna : Międzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 97 k. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67519
44
309. NOWICKI Tomasz : Dywizjon lotniczy w działaniach bojowych brygady
kawalerii powietrznej : praca magisterska / promotor Bogdan Grenda ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 85 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68449
310. OBARA Katarzyna : Ocena gospodarowania w przedsiębiorstwie na podstawie wybranych wskaźników analizy finansowej (na przykładzie grupy kapitałowej Echo Investment S.A.) : praca magisterska / promotor Sylwester Tomasz
Kurek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 73 s. :
rys., schem., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68040
311. ODOSZEWSKI Adrian : Polska strategia obronności na przełomie XX i
XXI wieku : praca magisterska / promotor Adam Brzozowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 103 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67650
312. OJRZANOWSKI Łukasz : Nowoczesne systemy automatycznej identyfikacji w logistyce : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 102 s. : aneks, rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68057
313. OLEŚKIEWICZ Paulina : Marynarka Wojenna RP w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Polski : praca magisterska / promotor Ryszard Szynowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 60 k.
BG AON Arch. sygn. 68536
314. OLSZEWSKA Justyna : Planowanie logistyczne w firmie poligraficznej :
praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 87 s. : rys., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68058
315. OLSZOWA Daniela : Wpływ geopolityki Federacji Rosyjskiej na geopolitykę i bezpieczeństwo niepodległej Ukrainy : praca magisterska / promotor Andrzej Łaszczuk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 91 k. : mapy, tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67651
45
316. OPARCIK Klaudia : Ocena funkcjonowania i perspektywy rozwoju systemu zarządzania kryzysowego w Polsce : praca magisterska / promotor Grzegorz
Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- [1] , 129 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67520
317. ORLAŃSKI Sławomir : Polska służba dyplomatyczna w systemie bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 78, [16] k. : zał.
BG AON Arch. sygn. 67652+CD-ROM
318. ORŁOWSKA Monika : Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie na przykładzie Poczty Polskiej : praca magisterska / promotor Stefan Kurinia ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 130 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68502
319. ORŁOWSKI Dariusz : Polskie kontyngenty wojskowe w operacji wsparcia
pokoju w Kosowie : praca magisterska / promotor Adam Brzozowski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 113 k. : mapa,
rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67653
320. OSIAK Joanna : Migracje a bezpieczeństwo społeczne : praca magisterska
/ promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON, 2011. - 2 s., 3-68 k.
BG AON Arch. sygn. 67521
321. OSICA Mateusz : Rola Chińskiej Republiki Ludowej w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-81 k.
BG AON Arch. sygn. 67522
322. OWCZAREK Jakub : Dyplomacja w polityce bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku : praca magisterska / promotor Jana Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 91 k. :
schem.
BG AON Arch. sygn. 68538
323. PACHOLAK-CYBULSKA Maria : Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie handlowym funkcjonującym na rynku międzynarodowym : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [4], 68 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68059
46
324. PAJĄK Piotr : Militaryzacja kosmosu : praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- 114 s.
BG AON Arch. sygn. 68539
325. PALCZEWSKA Milena : Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego Stanów Zjednoczonych Ameryki na przykładzie huraganu Katrina : praca
magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 78 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67523
326. PALCZEWSKA Milena : Optymalizacja systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem podejścia polemologicznoirenologicznego : praca magisterska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 94 s. : rys., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68381
327. PALUSZKIEWICZ Konrad : Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem międzynarodowym : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 98 k. : mapy, rys.
BG AON Arch. sygn. 67654
328. PAŁASZ Kamil : Analiza zadań podmiotów biorących udział w organizowaniu i zabezpieczaniu imprez masowych : praca magisterska / promotor Piotr
Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 69
k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68540
329. PAPIEŻ Patryk : Systemy techniczne wykorzystywane w portach lotniczych do kontroli pasażerów i bagażu : praca magisterska / promotor Włodzimierz Krzemiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [2], 89 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68382
330. PARADOWSKA Sandra : Rola środków masowego przekazu w systemie
bezpieczeństwa : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-82 k. : fot.,
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67655
47
331. PARAFIŃCZUK-JĘDRYS Iwona : Controlling jako instrument zarządzania w administracji samorządowej na przykładzie gminy Sulejówek : praca magisterska / promotor Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [2], 67 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68450
332. PASTUSZAK Adrian : Zwalczanie przestępczości pirackiej i terrorystycznej na morzu : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 94 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67524
333. PAWŁOWSKI Jacek : Ochrona i obrona obiektów szczególnie ważnych
dla bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Norbert Prusiński ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 153 s., [1] k. :
rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68195
334. PECHCIN Radosław : Ataki cybernetyczne jako współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 89 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67525
335. PERKOWSKI Damian : Współpraca cywilno-wojskowa na przykładzie
doświadczeń PKW w Afganistanie : praca magisterska / promotor Waldemar
Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [4], 106 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68451
336. PETRYKOWSKA Ewa Teresa : Polska w NATO - nowa rzeczywistość
polityczna i militarna : praca magisterska / promotor Leszek Elak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 92 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68383
337. PIECHOTA Adrian : Konflikty zbrojne w Afganistanie i ich wpływ na
bezpieczeństwo międzynarodowe : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 112
k. : mapy
BG AON Arch. sygn. 67526
48
338. PIECHOWICZ-KUROWSKA Agata : Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 85 s.
: rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68060
339. PIETRUCHA Paweł : Działalność polskich przewoźników lotniczych w
latach 2005-2009 : praca magisterska / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 77 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68384
340. PILAS Paulina : Stany nadzwyczajne w państwie - charakterystyka i uwarunkowania : praca magisterska / promotor Jarosław Walczak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 76 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67656
341. PIONKE Anna : Rola służb specjalnych w walce informacyjnej : praca
magisterska / promotor Jacek Pawłowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 52 k.
BG AON Arch. sygn. 67657+CD-ROM
342. PIOTRKOWICZ Wojciech : Rewolucje w sprawach wojskowych - wpływ
technologii wojskowych na strategię wojskową i metody prowadzenia wojny :
praca magisterska / promotor Ryszard Niedźwiecki ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 64 k.
BG AON Arch. sygn. 67527+CD-ROM
343. PIOTROWSKI Robert : Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej sektora energetycznego w warunkach wymagań Unii Europejskiej : praca
magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.
- Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-78 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67528
344. PISAREK Magdalena : Zagrożenia społeczne w systemie bezpieczeństwa
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor Halina
Świeboda ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 89 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67658
345. PLACEK Marcin : Jednostki antyterrorystyczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 83 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67529
49
346. POCHOCKA Karolina Bianka : Skuteczność organizacji na przykładzie
działalności pokojowej Ligi Narodów w latach 1919-1939 : praca magisterska /
promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - [2], 90 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68452
347. POKROP Tomasz : Outsourcing w działalności przedsiębiorstw lotniczych
: praca magisterska / promotor Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 90 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68385
348. POLANKOWSKA Beata : Infrastruktura transportu drogowego jako uwarunkowania rozwoju w Polsce : praca magisterska / promotor Marek Juszczyk ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 88 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68503
349. POLECH Michał : Dzień dzisiejszy oraz perspektywy rozwoju portów lotniczych Warszawa-Okęcie i Kraków-Balice : praca magisterska / promotor Stanisław Zajas ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 70 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68493
350. POLITOWSKI Adam : Szacowanie ryzyka w infrastrukturze klucza publicznego : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 81 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67659+CD-ROM
351. POŁOWSKA Aleksandra : Europol w kształtowaniu bezpieczeństwa Unii
Europejskiej : praca magisterska / promotor Ryszard Niedźwiecki ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1] k., 73 s.
BG AON Arch. sygn. 67660
352. PÓŹNIECKI Robert : Bezpieczeństwo lokalne i jego zagrożenia na przykładzie powiatu mińskiego : praca magisterska / promotor Marian Ruchlicki ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 81 k. : fot.,
rys.
BG AON Arch. sygn. 67661
353. PRÓCHNIAK Piotr : Użycie lotnictwa sił powietrznych do bezpośredniego
wsparcia lotniczego : praca magisterska / promotor Stanisław Zajas ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 84 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68453
50
354. PRUCHNIEWICZ Mariusz : Odtwarzanie komunikacyjnej infrastruktury
krytycznej w fazie odbudowy na przykładzie województwa lubelskiego w latach
2010-2011 : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 71 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67662
355. PRZEDLACKI Michał : Specjalne strefy ekonomiczne a bezpieczeństwo
ekonomiczne Polski : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 66 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67663
356. PRZEPIÓRA Marcin : Planowanie w systemie reagowania kryzysowego
na przykładzie miasta Kołobrzeg : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
132 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67664+CD-ROM
357. PRZĘZAK Marcin : Współdziałanie Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi
RP w sytuacjach kryzysowych : praca magisterska / promotor Wiesław Krzeszowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3],
67s., [2] k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68386
358. PRZYBYSZ Rafał : Modernizacja techniczna lotnictwa sił powietrznych
po wstąpieniu Polski do NATO : praca magisterska / promotor Tadeusz Zieliński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k.,
5-97 s.
BG AON Arch. sygn. 68387
359. PYCH Dariusz : Dowodzenie brygadą rakietową obrony powietrznej w
działaniach bojowych : praca magisterska / promotor Jacek Nowak ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 103 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68196
360. PYZEL Milena Anna : Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element systemu bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Zenon
Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. [1], 84 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67665
51
361. PYZEL Sławomir Artur : Sztuka wojenna w kształtowaniu bezpieczeństwa
militarnego : praca magisterska / promotor Zenon Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 127 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67666
362. RACHAŃSKI Grzegorz : Stres w pracy zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej : praca magisterska / promotor Marian Ruchlicki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 143 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67667
363. RATAJCZYK Katarzyna : Analiza strategii obsługi klienta (na przykładzie
marki Pizza Hut) : praca magisterska / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 106 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68041
364. RĄBALSKI Marcin : Analiza konkurencyjności firmy Altom na warszawskim rynku usług transportowych : praca magisterska / promotor Krzysztof Szeląg ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 67 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68504
365. RĘKAWEK Ewa : Bezpieczeństwo polityczne i militarne Polski w ostatnich dekadach XX wieku : praca magisterska / promotor Zenon Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-64 k. :
rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67668
366. RODZIEWICZ Ewa Małgorzata : Kulturowe podłoże konfliktów międzynarodowych : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 82 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67530
367. RODZIK Ewelina : Szkolnictwo wojskowe w Polsce XXI wieku : praca
magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [2], 78 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68454
368. ROGIŃSKA Daria : Zarządzanie lotnictwem cywilnym w sytuacjach kryzysowych w świetle uwarunkowań prawno-organizacyjnych Unii Europejskiej :
praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 97 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67531
52
369. ROJEWSKA Marta : Rola NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-64 k.
BG AON Arch. sygn. 67532
370. ROMAN Łukasz : Wojny i konflikty zbrojne w XXI wieku - ocena polemologiczna : praca magisterska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 94 s. : rys. kolor.
BG AON Arch. sygn. 68389
371. ROMANÓW Dariusz : Rozpoznanie na rzecz ognia głębokiego artylerii :
praca magisterska / promotor Czesław Jarecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia . - Warszawa : AON, 2011. - 70 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68197
372. ROSZKOWSKI Grzegorz : Lotnictwo Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor Zenon
Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2
s, 3-121 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67669
373. ROZWADOWSKA Sylwia : ONZ w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego po zimnej wojnie : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 82 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67533
374. RÓŻAŃSKI Artur : Bezpieczeństwo imprez masowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych : praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 70 k.
BG AON Arch. sygn. 67534
375. RUMAN Jakub : Wpływ reform Michaiła Gorbaczowa w Związku Radzieckim na bezpieczeństwo w Europie : praca magisterska / promotor Wojciech
Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2
s., 3-75 k.
BG AON Arch. sygn. 67535
376. RUTKOWSKI Dariusz : Organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki Słowacji : praca magisterska / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 77 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67670+CD-ROM
53
377. RYMARZ Konrad : Konsolidacja działań przewoźników lotniczy! [właśc.]
lotniczych na rynku usług transportowych : praca magisterska / promotor Adam
Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 110 s. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68390
378. SADOK Marcin : Udział Policji w likwidowaniu skutków powodzi w 2010
roku w powiecie kaliskim : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 3 k., 4-76 s. : tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68455
379. SADOWSKA Ewa : Rola samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mławskiego : praca magisterska / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.
- Warszawa : AON, 2011. - 87 k. : rys., schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 67671
380. SAFINOWSKA Julita : Jakość komunikacji miejskiej w Białymstoku w
odbiorze społecznym : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 90 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68061
381. SALAMON Karolina : Możliwości finansowego zasilenia jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu Unii Europejskiej na przykładzie gminy Pruszków : praca magisterska / promotor Józef Wróbel ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 102 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68505
382. SAMOJEDNY Grzegorz : Zagrożenia asymetryczne we współczesnych
konfliktach zbrojnych : praca magisterska / promotor Marek Kubiński ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 57 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68198
383. SAWICKA Magdalena : Wpływ konfliktu indyjsko-pakistańskiego o
Kaszmir na bezpieczeństwo w regionie : praca magisterska / promotor Zenon
Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 64 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67672
54
384. SEKULAR Kinga : Bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie
2030 roku : praca magisterska / promotor Halina Świeboda ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 93 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67673
385. SENATOR Ewelina : Funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego
wybranych państw podczas akcji gaszenia pożarów przestrzennych : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 114 k. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67536
386. SERWATKA Tomasz : Zadania Straży Granicznej w systemie zarządzania
kryzysowego : praca magisterska / promotor Wiesław Krzeszowski ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 85 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68391
387. SIELSKI Jakub : Informacje niejawne w systemie bezpieczeństwa państwa
: praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 99 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67537
388. SITARZ Krzysztof : Rozwój elastycznego zarządzania polską przestrzenią
powietrzną : praca magisterska / promotor Telesfor [Marek] Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 82 k.
BG AON Arch. sygn. 68456
389. SITNICKI Piotr : Modernizacja liniowej infrastruktury transportowej w
Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Eugeniusz Nowak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 101 s. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68042
390. SITNIK Marcin : Planowanie rozwoju Sił Zbrojnych USA : praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - [1], 96 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67538
391. SIWEK Maciej : Wykorzystanie sił specjalnych w międzynarodowych
działaniach stabilizacyjnych - Afganistan, Irak : praca magisterska / promotor
Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 84 k. : rys., wykr., tab.
BG AON Arch. sygn. 67539
55
392. SKARZYŃSKI Michał : Wielonarodowa Dywizja Centrum-Południe w
działaniach stabilizacyjnych w Iraku : praca magisterska / promotor Adam
Brzozowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- 83 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67674
393. SKIBA Agata : Straż Graniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom lotniczej
infrastruktury krytycznej Polski - zewnętrznego kraju Unii Europejskiej : praca
magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 86 k. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67675+CD-ROM
394. SKOCZEŃ Ewelina : Trójkąt Weimarski : geneza, efekty współpracy oraz
próba trójstronnej aktywizacji : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 117 s.
BG AON Arch. sygn. 67540
395. SKÓRA Konrad : Samodzielna Grupa Powietrzna w ramach Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie : praca magisterska / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [2], 72 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68457
396. SKUBIDA Sebastian : Wykorzystanie kart płatniczych w Polsce w latach
2005-2008 : praca magisterska / promotor Stefan Kurinia ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 107 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68506
397. SKURZYŃSKA Katarzyna : Wybrane problemy w stosunkach rosyjskoukraińskich w latach 1991-2008 : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s.,
3-94 k.
BG AON Arch. sygn. 67541
398. SMOLIŃSKI Daniel : Uwarunkowania prawne funkcjonowania portu lotniczego na przykładzie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie :
praca magisterska / promotor Stefan Antczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 69 s. : tab.
BG AON Arch. sygn. 68392
56
399. SNOPCZYŃSKI Tadeusz : Ergonomiczność stanowisk pracy wyposażonych w komputer na przykładzie Polkomtel S. A : praca magisterska / promotor
R. Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2
s., 3-79 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68043
400. SOBCZYK Klaudia : Transport lotniczy w przewozach towarowych na
przykładzie Biura Cargo i Poczty Polskich Linii Lotniczych LOT : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [2], 74 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68062
401. SOBIECHOWSKI Michał : Zmiany w Siłach Powietrznych Ukrainy w latach 1991-2010 : praca magisterska / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 103 s. : fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68199
402. SOBOLEWSKI Artur : Rola i zadania Żandarmerii Wojskowej w czasie
pokoju na przykładzie Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej : praca
magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 62 k. : fot.
BG AON Arch. sygn. 68544
403. SOCHACKI Bogumił : Systemy identyfikacji "swój-obcy" (IFF) w działaniach sił powietrznych : praca magisterska / promotor Wiesław Marud ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 67 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68200
404. SOŁTYS Ryszard : Bezpieczeństwo regionalnego portu lotniczego na lotnisku współużytkowanym w Bydgoszczy : praca magisterska / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 59 s.
BG AON Arch. sygn. 68201
405. SOSZYŃSKI Piotr : Rola edukacji obronnej w realizacji zadań bezpieczeństwa narodowego : [praca magisterska] / [promotor Grzegorz Lewandowski] ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 1 k., 63 s. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67676+CD-ROM
57
406. SOYTA Mateusz : Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 131 k. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 67542
407. STACHOWIAK Michał : Konflikty zbrojne prowadzone w XXI wieku
- przyczyny i oceny polemologiczne : praca magisterska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 80 s. :
fot., rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68458
408. STACHOWSKA Anna : Rola Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego-Państwowy Instytut Badawczy
w kształceniu kadr na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i
certyfikacji wyrobów : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 75 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67677
409. STACHURSKI Dariusz : Biznesplan jako element planowania strategicznego w przedsiębiorstwie : praca magisterska / promotor Leszek Elak ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 81 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68459
410. STAHR Magdalena : Wpływ telekomunikacji i teleinformatyki na system
bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-98 k. :
rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67678
411. STANIASZEK Marcin : Operacja "Iracka Wolność" : praca magisterska
/ promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON, 2011. - 2 s., 3-81 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67543
412. STARUCH Natalia : Zarządzanie karierą w organizacji : praca magisterska
/ promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - 75 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68393
58
413. STASZKIEWICZ August Izydor : Kontrola naziemnego ruchu lotniskowego : praca magisterska / promotor Tadeusz Zieliński ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 82 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68460
414. STEFANIAK Ewa : "Sztuka wojny" Sun Tzu a sztuka negocjacji : praca
magisterska / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 132 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68394
415. STEFANIAK Roman : Udział eskadry lotnictwa taktycznego w ćwiczeniu
z wojskami poza obszarem kraju : praca magisterska / promotor Bogdan Grenda
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 96 s. : rys.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68202
416. STEFANIUK Barbara Urszula : Alianse w transporcie lotniczym : praca
magisterska / promotor Stanisław Zajas ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [1], 90 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68461
417. STĘPIEŃ Łukasz : Bezpieczeństwo medyczne imprez masowych : praca
magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 56 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67544
418. STOCHAJ Justyna Izabela : Biznesplan - pierwszy krok do rozpoczęcia
działalności gospodarczej : praca magisterska / promotor Marzena PiotrowskaTrybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4],
95 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68462
419. STUDNICKI Tomasz : Elektrownia jako przedsiębiorstwo podlegające
obowiązkowej i szczególnej ochronie w systemie bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 97, [53] k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67679+CD-ROM
420. STUDZIŃSKA Zofia : Strategie zwalczania terroryzmu w ONZ, NATO i
UE : praca magisterska / promotor Ryszard Niedźwiecki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 79, [4] k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67545
59
421. SYKUS Paulina : Organizacja ochrony ludności w Polsce na szczeblu administracji rządowej : praca magisterska / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 119 k.
BG AON Arch. sygn. 67546
422. SZADKOWSKI Tomasz Mieczysław : Wybrane aspekty strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w latach 2000-2006 : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON, 2011. - [1], 86 k.
BG AON Arch. sygn. 67547
423. SZADURA Kamila : Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej
zwalczania : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 83 k. : fot., rys., wykr., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 67548
424. SZANIAWSKA Dominika : Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego
na przykładzie mniejszości narodowych w Polsce : praca magisterska / promotor
Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON
, 2011. - 108 k. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67549
425. SZANIAWSKA Ewa : Rynek usług transportowych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Zenon Stachowiak ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 96 s. : mapy,
schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 68044
426. SZCZEPANEK Andrzej : Czynniki stresogenne w służbie funkcjonariuszy
Straży Granicznej : praca magisterska / promotor Marian Ruchlicki ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 107 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67681
427. SZCZEŚNIAK Renata : Zarządzanie kryzysowe na obszarze działania powiatu : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 100 k. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67682
428. SZCZUREK Anna : Realizacja zadań obronnych w dziedzinie ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 63 k.
BG AON Arch. sygn. 67550
60
429. SZCZUROWSKI Łukasz : Wpływ polityki personalnej na kształtowanie
strategii przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Diera : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - 117 s, [5] k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68045
430. SZKOP Małgorzata : Pozyskiwanie nośników energii jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski : praca magisterska / promotor
Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 136 k. : rys. kolor., tab.
BG AON Arch. sygn. 67551
431. SZMEJA Mateusz : Kierunki rozwoju komputerowych systemów symulacyjnych pola walki : praca magisterska / promotor Włodzimierz Krzemiński ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 77 s. : rys.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68395
432. SZOPA Emil : Dezinformacja w procesie informacyjnym : praca magisterska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 116 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68396
433. SZTUK Szymon : Aspiracje edukacyjne żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
na przykładzie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim : praca magisterska / promotor Marian Ruchlicki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 120, [10] k. : rys., tab.,
wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67683
434. SZUBA Jacek : Zarządzanie logistyką służb ochrony osób i mienia w
strukturach Poczty Polskiej : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 85 s. :
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68063
435. SZYBIŃSKI Jan Włodzimierz : Rozwój światowego rynku przewozów
lotniczych do roku 2020 : praca magisterska / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2],
108 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68464
61
436. SZYMANIUK Przemysław : Współdziałanie policji z organami samorządu
terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych (na przykładzie powiatu łosickiego) : praca magisterska / promotor Krzysztof Gąsiorek ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 81 k. :
mapy
BG AON Arch. sygn. 67684
437. SZYMAŃSKA Izabela : Alianse strategiczne na przykładzie wybranych
linii lotniczych : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 84 k. : aneksy, rys.
BG AON Arch. sygn. 68046
438. SZYMAŃSKI Daniel : Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej :
praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-89 k. : rys. kolor., zał.
BG AON Arch. sygn. 67552
439. SZYMCZAK Łukasz : Techniki operacyjne w działaniach Policji : praca
magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [4], 65 s. : schem.
BG AON Arch. sygn. 69420
440. SZYSZKIEWICZ Mariusz : Rola NATO w utrzymywaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 66 s.
BG AON Arch. sygn. 68465
441. SZYSZKO Krzysztof : Znaczenie sprawozdania finansowego jako instrumentu zarządzania strategicznego na przykładzie Banku Zachodniego WBK w
latach 2007-2009 : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 70 s. : schem., tab.,
wykr.
BG AON Arch. sygn. 68047
442. ŚWIADEK Monika Barbara : Organizacyjno-prawne możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej na przykładzie nowo zakładanej orkiestry symfonicznej : praca magisterska / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 100 s. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68397
62
443. ŚWIĄTEK Damian : Polityka bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń terroryzmem : praca magisterska / promotor Jacek Pawłowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 110 s.
BG AON Arch. sygn. 67685
444. ŚWIERCZ Anna : Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Starachowicach : praca magisterska / promotor Zenon Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 78 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67686
445. TOMCZYK Mariusz : Zarządzanie i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polskiej : praca magisterska / promotor Aneta Nowakowska-Krystman ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 64 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68398
446. TOPOLEWSKI Michał : Planowanie cywilne na szczeblu powiatu : praca
magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 66 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67553
447. TUPAJ Michał : Użycie śmigłowców lotnictwa wojsk lądowych do minowania narzutowego : praca magisterska / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 77 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68466+CD-ROM
448. TWOREK Maciej : Zależności organizacyjne i funkcjonalne między obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w Polsce : praca magisterska / promotor
Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON
, 2011. - 104 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67554
449. TYLUTKI Krzysztof : Kierowanie bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor Jacek Pawłowski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 94 k. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 67687
63
450. TYMIŃSKI Grzegorz : Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego
w Polsce na wypadek wystąpienia zagrożeń naturalnych : praca magisterska /
promotor Marian Kuliczkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 99 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68546
451. ULICKI Jacek : Zapewnianie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
państwa na przykładzie obiektów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
: praca magisterska / promotor Ryszard Szynowski ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 97 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67688
452. URBAN Jolanta : Ochotnicza Straż Pożarna w realizacji zadań bezpieczeństwa narodowego : praca magisterska / promotor Grzegorz Lewandowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-53 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67689
453. URBAN Monika : Udział podmiotów polityki w Polsce w kształtowaniu
celów bezpieczeństwa narodowego RP : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 73 k.
BG AON Arch. sygn. 67555
454. URBANOWICZ Patrycja : Kształcenie i edukacja Policji na potrzeby bezpieczeństwa publicznego RP : praca magisterska / promotor Ryszard Szynowski
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 80,
[28] k. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67690
455. URBAŃSKI Marcin : Federacja Rosyjska jako globalny aktor bezpieczeństwa : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-81 k. : aneksy, mapy, tab.
BG AON Arch. sygn. 67556
456. UŚCINOWICZ Jakub : Nabór do wojsk specjalnych : praca magisterska
/ promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 89 s. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68467
64
457. UTRACKA Agata : Rola wojskowych służb specjalnych w zapewnieniu
bezpieczeństwa SZ RP : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-85 s., 10 k. tabl.
BG AON Arch. sygn. 68468
458. WADOWSKI Mirosław : Bezpieczeństwo informacji w taktycznych sieciach teleinformatycznych : praca magisterska / promotor Andrzej Wisz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 173 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68203
459. WALCZAK Dariusz : Organizacja wirtualna - charakterystyka : praca magisterska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [1], 88 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68399
460. WALENDZIK Kamil : Współpraca cywilno-wojskowa Polskiego Kontyngentu Wojskowego podczas działań stabilizacyjnych w Iraku (2003-2008) : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 81 k. : rys., schem., zał.
BG AON Arch. sygn. 68547
461. WALENDZIUK Bartosz : Przygotowania obronne powiatu grodzkiego
na przykładzie miasta Poznań : praca magisterska / promotor Marian Kuliczkow-ski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. [3], 83 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67691+CD-ROM
462. WALEROWICZ Sylwia : Zadania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego na podstawie gminy Gołuchów : praca magisterska / promotor Paweł
Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 61 s. :
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68469
463. WANAT Justyna : Rola i zadania szkolnictwa wojskowego w funkcjonowaniu bezpieczeństwa narodowego : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 87
k. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67692
65
464. WAŃKO Bogusław : Magazynowanie środków przeznaczonych do konsumpcji w Jednostce Wojskowej 1156 : praca magisterska / promotor Marek
Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 66
k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68204
465. WARDZIAK Anna : Implikacje dla Centrum Usług Koncesjonowanych
wynikające z przekształcenia własnościowego ppup [państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej] "Poczta Polska" w Poczta Polska S.A. : praca
magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia.
- Warszawa : AON, 2011. - [1], 102 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68064
466. WASIURDZIAK Aleksandra : Wsparcie organów administracji publicznej
przez Siły Zbrojne RP w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 126 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67557
467. WAŚKO Karolina Agnieszka : Polskie siły zbrojne w operacjach pokojowych ONZ : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 66 k.
BG AON Arch. sygn. 67693
468. WAWRZYNIAK Hubert Miłosz : Rola Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta stołecznego Warszawy w przypadku zagrożenia lotniska Chopina : praca magisterska / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 62 s.
BG AON Arch. sygn. 68495
469. WĄSOWSKA Dorota : Rola Unii Europejskiej w zakresie finansowania
infrastruktury transportowej w Polsce w latach 2004-2013 : praca magisterska /
promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - 123 s. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68048
470. WEIDEMANN Michał : Służba żywnościowa w warunkach uzawodowienia Sił Zbrojnych RP : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 63 s. : rys.,
tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68065
66
471. WEŁNA Justyna : Strategia zarządzania w niskokosztowych liniach lotniczych : praca magisterska / promotor Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 93 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68400
472. WIDŹGOWSKI Wojciech : Rozwój systemów automatyzacji zbioru i dystrybucji informacji radiolokacyjnej w Polsce w latach 1972-2010 : praca magisterska / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 97 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68205
473. WIECHETEK Mirosław : Monitoring miejski w kształtowaniu systemu
bezpieczeństwa miasta : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 58 k. : fot., rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 67694+CD-ROM
474. WIELGO Jacek : Transport drogowy i magazynowanie materiałów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie chemicznym : praca magisterska / promotor
Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 101 s., [19] k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68066
475. WIERZBA Agnieszka : Wykonawstwo i perspektywy programów budowy
dróg krajowych i autostrad w latach 2008-2015 : praca magisterska / promotor
Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 85 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68067
476. WIERZBIENIEC Jakub : Surowce energetyczne jako narzędzie realizacji
polityki w stosunkach między państwami europejskimi : praca magisterska /
promotor Ryszard Niedźwiecki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 93 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67558
477. WIĘCEK Karolina : Zagrożenie terroryzmem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor Jacek Pawłowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 72 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67695
67
478. WIĘCŁAW Paweł : Wybrane elementy bezpieczeństwa energetycznego
Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 73 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67559
479. WILCZKOWSKA Agnieszka : Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu ruchem
lotniczym w teorii i praktyce : praca magisterska / promotor Wiesław Marud ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 72 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68401
480. WILGUCKA Alicja : Współpraca Straży Granicznej RP z Agencją
FRONTEX w systemie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej : praca
magisterska / promotor Andrzej Łaszczuk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 117 k. : rys., aneks
BG AON Arch. sygn. 67696
481. WILKANIEC Paweł : Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa publicznego : praca magisterska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 92 s. : fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68470
482. WIŚNIEWSKA Monika : System uwarunkowań wpływających na kształtowanie się ścieżki edukacyjno-zawodowej : praca magisterska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [2], 49 k., [8 k. wiele liczb.] : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68471
483. WIŚNIEWSKI Radosław : Bezpieczeństwo obiektów podlegających obowiązkowej ochronie na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej : praca magisterska / promotor Marian Kuliczkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 76 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67697
484. WITEK Anna Malwina : Cyberterroryzm jako źródło zagrożenia infrastruktury krytycznej : praca magisterska / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 109 k. : tab.,
wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67560
68
485. WITOWSKA Diana : Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na obszarze Kaukazu Południowego : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
70 k. : mapy, tab.
BG AON Arch. sygn. 68548
486. WŁOCH Dawid : Strategia bezpieczeństwa energetycznego Polski : praca
magisterska / promotor Adam Brzozowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 84 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67698
487. WŁOCH Katarzyna : Ocena finansowania działalności gospodarczej z wykorzystaniem faktoringu na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego
: praca magisterska / promotor Stefan Kurinia ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 134 s. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68507
488. WŁOCH Mateusz : NATO w nowych uwarunkowaniach środowiska bezpieczeństwa XXI wieku : praca magisterska / promotor Adam Brzozowski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 84 k.
BG AON Arch. sygn. 67699
489. WOJCIECHOWSKA Ewa : Uwarunkowania funkcjonowania 41. Bazy
Lotnictwa Szkolnego w sytuacjach kryzysowych : praca magisterska / promotor
Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - [1], 84 k. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67700
490. WOJEWNIK Paweł : Policja w sytuacjach sugerujących konieczność
wprowadzenia stanu wyjątkowego : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 130 k. :
rys., schem., zał.
BG AON Arch. sygn. 67561
491. WOŁOCH Andrzej : Koncepcja wykorzystania wysuniętych posterunków
radiolokacyjnych wojsk radiotechnicznych sił powietrznych w obronie powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor Zbigniew
Groszek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 70 s.
: rys.
BG AON Arch. sygn. 68206
69
492. WOŹNIAK Jakub : Ewolucyjne zmiany w naturze wojen i konfliktów
zbrojnych przełomu XX i XXI wieku : praca magisterska / promotor Michał
Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 83
s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68472
493. WOŹNIAK Małgorzata : Bioterroryzm jako analiza ryzyka zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 110 k. : fot.,
rys.
BG AON Arch. sygn. 67701
494. WOŹNICKA Monika : Komunikowanie kryzysowe w Polsce : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 110 k. : schem., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67562
495. WÓJCICKI Jacek : Żandarmeria Wojskowa w reagowaniu kryzysowym :
praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 74 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67563
496. WRÓBEL Magdalena : Zarządzanie kryzysowe na przykładzie powiatu :
praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 69 k. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 67702
497. WRÓBLEWSKI Artur : Nawigacyjne systemy satelitarne w lotnictwie
wojskowym : praca magisterska / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 80 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68207
498. WRZOSEK Wojciech : Ewolucja współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)
w NATO : praca magisterska / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 87 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67564
499. WRZOSKIEWICZ Klaudyna Alicja : Rola Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska i Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w zarządzaniu
kryzysowym : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 106 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67565
70
500. WYPYCH Paulina : Funkcjonowanie administracji publicznej w stanach
nadzwyczajnych : praca magisterska / promotor Ryszard Szynowski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 109 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67703
501. WYSOCKI Krzysztof Michał : Automatyzacja dowodzenia w jednostkach
rakietowych sił powietrznych. : praca magisterska / promotor Adam Radomyski
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [6], 71 s. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 68473
502. WYŻGOWSKI Rafał : Środki walki sił powietrznych w działaniach wojennych 1939-1945 : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 103 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68403
503. YILMAZ Agnieszka : Polska wobec wspólnej polityki regionalnej Unii
Europejskiej : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 98 k.
BG AON Arch. sygn. 67566
504. ZABADAŁA Lidia : Problemy bezpieczeństwa w polityce regionalnej Unii
Europejskiej : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 62 k. : mapy, tab.
BG AON Arch. sygn. 67704
505. ZABOKLICKA Marta : Wpływ polityki transportowej Unii Europejskiej
na rozwój systemu transportu drogowego w Polsce w latach 2004-2013 : praca
magisterska / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 98 s. : fot., schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 68049
506. ZABOR Piotr : Zarządzanie kryzysowe w powiecie : praca magisterska /
promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 101 k. : mapy, tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67705
507. ZAJĄC Justyna : Analiza systemowa bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP
: praca magisterska / promotor Halina Świeboda ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 97 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67706
71
508. ZALEWSKI Łukasz : Narzędzia zarządzania zasobami osobowymi i relacjami z klientem w działalności linii lotniczej - wybrane przykłady : praca magisterska / promotor Stefan Antczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 85 s., 1 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68496
509. ZAŁUSKA Wioleta : Wojna gruzińsko-rosyjska w 2008 roku i jej reperkusje międzynarodowe : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 99 k.
BG AON Arch. sygn. 67567
510. ZAPRZALSKI Jarosław : Racjonalizacja procesów transportowych w
Spółdzielczej Mleczarni Spomlek : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 3 k., 3107 s., [3] k : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68068
511. ZARZYCKA Anna : Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego Polski
: praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s, 3-133 k. : mapy, tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67568
512. ZDZIEMBORSKA Anna : Zapewnianie bezpieczeństwa publicznego przez
organy administracji samorządowej (na przykładzie miasta Żuromin) : praca
magisterska / promotor Ryszard Szynowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 96 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67707
513. ZIELIŃSKA Beata : Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach
szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa : praca magisterska / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 59 k.
BG AON Arch. sygn. 67708+CD-ROM
514. ZIELIŃSKI Jacek : Bezpieczeństwo informacji w systemach teleinformatycznych instytucji : praca magisterska / promotor Zenon Smutniak ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 102 k. : rys., tab.,
wykr.
BG AON Arch. sygn. 67709
72
515. ZIELIŃSKI Paweł : Zwalczanie piractwa morskiego i powietrznego przez
państwa i organizacje międzynarodowe : praca magisterska / promotor Ryszard
Niedźwiecki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - [1], 81 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67569
516. ZIEMAK Daniel : Cyberterroryzm jako globalne zagrożenie cywilizacji
informacyjnej : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 67 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67710
517. ŻBIKOWSKA Katarzyna : Ukraina w polityce energetycznej Federacji Rosyjskiej : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 113 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67570
518. ŻELAZO Magdalena : Cywilne zastosowania bezzałogowych systemów
powietrznych : praca magisterska / promotor Tadeusz Zieliński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 99 s. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68474
519. ŻOŁĘDOWSKI Mirosław : Rola i zadania specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych w systemie bezpieczeństwa sektora bankowego : praca
magisterska / promotor Marian Kuliczkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 87, [1] k. : rys., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67711
73
PRACE LICENCJACKIE
520. ADAMSKI Wojciech : Wykorzystanie lotnictwa transportowego do zabezpieczenia przewozu urzędników państwowych : praca licencjacka / promotor
Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 3 k., 4-58 s. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68244
521. AMRÓZ Łukasz : Polski Kontyngent Wojskowy w misji Air Policing Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 60 k.
BG AON Arch. sygn. 67871
522. ANTCZAK-SARNOWSKA Marzena : Rola ustrojowa Rzecznika Praw
Obywatelskich na tle Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Stefan
Korycki; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. – 38 k.
BG AON Arch. sygn. 67822
523. ANTONOWICZ Mikołaj : Wpływ międzynarodowej przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo Polski : praca licencjacka / promotor Leszek Smolak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 70 k. :
rys.,
BG AON Arch. sygn. 67770
524. ARCON Michał : Wybrane aspekty prawne prezentacji wizerunku kibica
piłkarskiego w mediach : praca licencjacka / promotor Katarzyna Badźmirowska-Masłowska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 2 s., 3-76 k. : fot., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67872
525. ARONOWICZ Kornelia : Kształtowanie stosunków polsko-niemieckich
w sferze bezpieczeństwa po 2004 r. : praca licencjacka / promotor Agnieszka
Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 88 k.
BG AON Arch. sygn. 67823
526. AWERCZUK Damian : Czynniki neoimperialne w polityce zagranicznej
Federacji Rosyjskiej : praca licencjacka / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-73 k. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 67873
74
527. BABIARCZYK Paweł : Działania kontrterrorystyczne w systemie obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca licencjacka / promotor Maria Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- 79 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67771
528. BARAN Anna : Polityka Unii Europejskiej na rzecz poprawy zdrowia psychicznego na przykładzie Polski : praca licencjacka / promotor Katarzyna
Badźmirowska-Masłowska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-77 k. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67874
529. BARAN Sławomir : Metody rozwiązywania konfliktów w organizacji :
praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 67 s., [2] k.. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68288
530. BARAN Sylwia : Nielegalny przepływ osób przez granice zewnętrzne Unii
Europejskiej : wyzwania dla Polski : praca licencjacka / promotor Agnieszka
Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 60 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67824
531. BEREZA Kamil : Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje bałkańskie a
bezpieczeństwo regionu Europy Południowo-Wschodniej : praca licencjacka /
promotor Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-86 k. : mapy.
BG AON Arch. sygn. 67875
532. BIELECKI Jakub : Wpływ technologii informatycznych na funkcjonowanie sektora usług logistycznych : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 60 s. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 68098
533. BIENIASZ Łukasz : Stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego
we współczesnych konfliktach zbrojnych : praca licencjacka / promotor Tadeusz
Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 48 k.
BG AON Arch. sygn. 67772
75
534. BILIŃSKI Grzegorz : Proobronne organizacje pozarządowe w systemie
bezpieczeństwa RP : praca licencjacka / promotor Maria Karnowska-Werner ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 39 k.
BG AON Arch. sygn. 67773
535. BINISZEWSKI. Marcin : Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie
dystrybucyjnym : praca licencjacka / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 3 k., 4-37 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68099
536. BLICHARZ Marlena : Szczególna ochrona cywilnych portów lotniczych
: praca licencjacka / promotor Marian Kuliczkowski ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 63 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67774
537. BŁACHNIO Marcin : Wykonywanie lotów przez lotnictwo wojskowe
w przestrzeni kontrolowanej Rzeczypospolitej Polskiej : praca licencjacka / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON
, 2011. - [2], 62 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68245
538. BOJAŃCZYK Czesław : Metro jako element systemu komunikacyjnego
Warszawy : praca licencjacka / promotor Krzysztof Szeląg ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 63 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68069
539. BORYSEWICZ Bartosz : Ostrzeganie i alarmowanie ludności na poziomie
gminy i powiatu : praca licencjacka / promotor Krzysztof Przeworski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 68 k. : rys., schem.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 67775
540. BORZYM Bernadeta : Współpraca cywilno-wojskowa w NATO : praca
licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 38 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67776
541. BREMER Jakub : Zastosowanie techniki zarządzania przez cele w procesie
kontroli : praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 35 s.
BG AON Arch. sygn. 68289
76
542. BRODA Maciej : Uzbrojenie lotnicze Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej : praca licencjacka / promotor Stefan Antczak ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 67 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68290
543. BRUDNICKA Ewelina : Wykorzystanie potencjału logistycznego - transportu i infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowych : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 53 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67777+CD-ROM
544. BRYNDZA Agata Weronika : Handel kobietami w świetle prawa Unii Europejskiej : wybrane problemy : praca licencjacka / promotor Katarzyna Badźmirowska-Masłowska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 70 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67876
545. BRZEZIŃSKI Sławomir : Logistyczne aspekty transportu i magazynowania produktów mięsnych : praca licencjacka / promotor Krzysztof Szeląg ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 57 s. : fot., rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68070
546. BZINKOWSKI Kamil : Polska wobec europejskich instrumentów obronnych : praca licencjacka / promotor Janusz Solak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 53 k.
BG AON Arch. sygn. 67778
547. CACKO Agata : Wpływ różnorodności kulturowej na zarządzanie organizacją : praca licencjacka / promotor Piotr Malinowski ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 59 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68291
548. CAP Lidia : Outsourcing procesów dystrybucji na przykładzie firmy Arteria S.A. : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 60 k. : rys., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68071
549. CHABSKA Katarzyna : Wpływ grup interesów na kształtowanie polityki
zagranicznej Federacji Rosyjskiej : praca licencjacka / promotor Agnieszka Bryc
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 60 k.
BG AON Arch. sygn. 67877
77
550. CHMIELEWSKI Marcin : Wielonarodowa struktura liniowo-sztabowa w
organizacji zhierarchizowanej : praca licencjacka / promotor Norbert Prusiński ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 51 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68292
551. CHOJNACKA Joanna Ewa : Strategie marketingowe pasażerskich przewoźników lotniczych : wybrane przykłady : praca licencjacka / promotor Stefan
Antczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 67 s.
: rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68293
552. CHROSTOWSKI Piotr : Krym w stosunkach rosyjsko-ukraińskich : praca
licencjacka / promotor Janusz Solak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 69 k.
BG AON Arch. sygn. 67779
553. CHUDZIK Monika : System szkoleń wojskowych w dobie profesjonalizacji sił zbrojnych : praca licencjacka / promotor Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 65 s.
BG AON Arch. sygn. 68246
554. CHUDZIK Monika : Uwarunkowanie prewencji kryminalnej w aspekcie
uregulowań Unii Europejskiej i prawa polskiego : praca licencjacka / promotor
Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 72 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67780
555. CIACH Przemysław : Integracja nordycka w latach 1952-2010 : praca licencjacka / promotor Stanisław Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 74 k.
BG AON Arch. sygn. 67825
556. CICHOCKI Karol : Rola centrów logistycznych w nowoczesnych koncepcjach obsługi klienta : praca licencjacka / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 41 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68100
557. CIESIOŁKIEWICZ Michał : Infrastruktura transportu samochodowego
w wojsku na przykładzie 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [1], 67 s., 10 s., [5] k. tabl. złoż. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68072
78
558. CIEŚLIK Przemysław : Wykorzystanie wózków widłowych w transporcie
wewnętrznym gospodarki magazynowej : praca licencjacka / promotor Marek
Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2],
88 s. : rys., schem.
BG AON Arch. sygn. 68101
559. CIÓŁKOWSKI Mateusz : Rozwój transportu kombinowanego w Polsce w
latach 1990- 2010 : praca licencjacka / promotor Mariusz Fornal ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-68 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68102
560. CURYŁO Mateusz : Działalność firmy PCC Intermodal S.A. na rynku
usług logistycznych w Polsce : praca licencjacka / promotor Mariusz Fornal ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 51 s. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68103
561. CYBULA Tomasz : Konflikt indyjsko-pakistański o Kaszmir i jego wpływ
na bezpieczeństwo w regionie : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 58 k. : mapy
BG AON Arch. sygn. 67781
562. CZAJKOWSKI Bartosz Jakub : Europejska Agencja Obrony - rola i zadania : praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-49 k.
BG AON Arch. sygn. 67878
563. CZARNOWSKI Mariusz Konrad : Via Baltica w systemie transportowym
Polski : praca licencjacka / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 66 s. : ryc., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68073
564. CZUBAKOWSKA Beata : Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie
przedsiębiorstwa handlowo-usługowego : praca licencjacka / promotor Józef
Wróbel ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
51 s.
BG AON Arch. sygn. 68294
565. CZURA Marcin : Funkcjonowanie autobusowej komunikacji miejskiej
w mieście stołecznym Warszawa : praca licencjacka / promotor Jacek Kurowski
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 77 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68074
79
566. CZYŻ Krzysztof : Metody zabezpieczania statków powietrznych eksploatowanych w warunkach oblodzenia : praca licencjacka / promotor Sławomir
Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 52
k., [23] k. tab. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68247
567. ĆWIEK Marcin : Wpływ Republiki Weimarskiej na bezpieczeństwo narodowe II RP : praca licencjacka / promotor Zbigniew Sabak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 67 k.
BG AON Arch. sygn. 67782
568. DANIŁOWICZ Szymon : Środki motywowania pracowników w organizacji : praca licencjacka / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 61 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68295
569. DĄBROWSKA Aleksandra : Ewolucja systemu bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny : praca licencjacka / promotor
Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 53 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67783
570. DĄBROWSKA Malwina : Realizacja współpracy w sferze bezpieczeństwa
wewnętrznego na przykładzie Europejskiego Nakazu Aresztowania : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 52 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67826
571. DĄBROWSKI Andrzej : Diaspora madziarska w polityce bezpieczeństwa
Węgier, Rumunii i Słowacji : praca licencjacka / promotor Janusz Solak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 63 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67784
572. DENIZIAK Sławomir : Realizacja europejskiej polityki konkurencji wobec
polskich podmiotów gospodarczych : praca licencjacka / promotor Agnieszka
Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2
s., 3-54 k.
BG AON Arch. sygn. 67827
573. DĘBEK Michał : Kapitał relacyjny a polityka szkoleniowa firmy : praca
licencjacka / promotor Józef Wróbel ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - [3], 54 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68075
80
574. DŁUGOSZ Patrycja : Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju miasta Kraśnik : praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 84 s. : fot., mapy, rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68296
575. DMOCH Łukasz : Planowanie i realizacje operacji lotniczych : praca licencjacka / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 46 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68248
576. DOBUCKI Przemysław : Możliwości wymiany informacji pomiędzy
Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a jednostkami wojsk lądowych : praca licencjacka / promotor Mariusz Frączek ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia . - Warszawa : AON, 2011. - 58 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68297
577. DOŁOWY Jakub : Logistyka dystrybucji wyrobów przemysłowych na
przykładzie przedsiębiorstwa POMEL : praca licencjacka / promotor Stanisław
Smyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3],
53 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68561
578. DOPIERAŁA Anna : Materialne i niematerialne formy motywowania pracowników w organizacji : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 58 s. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68298
579. DROZD Kinga : Rozwój infrastruktury magazynowej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 88 s. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68104
580. DROŻDŻEJKO Justyna : Styl negocjacyjny a sukces w biznesie : praca
licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia.
- Warszawa : AON, 2011. - 58 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68299
81
581. DRYSZEL Jan : Analiza opłacalności otwarcia własnej działalności : praca
licencjacka / promotor Aneta Nowakowska-Krystman ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 66 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68300
582. DUDA Anna : Ewolucja praw człowieka na przełomie XX i XXI wieku :
praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 102 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67785
583. DZIOREK Karolina : Miękkie środki oddziaływania Unii Europejskiej
na Bliskim Wschodzie : praca licencjacka / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-73 k.
BG AON Arch. sygn. 67879+CD-ROM
584. FABIAŃCZYK Adam : Doświadczenia i wnioski z użycia artylerii na podstawie działań w Iraku i Afganistanie. : praca licencjacka / promotor Wiesław
Rubaj ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 66 s. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 68331
585. FAL Kamil : Współczesne zagrożenia lotnictwa : praca licencjacka / promotor Jacek Nowak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 66 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68249
586. FIGIEL Olga : Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w likwidacji skutków klęsk żywiołowych na przykładzie działań powodziowych na terenie województwa lubelskiego w 2010 roku : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 84, [6] k. (w tym 1 złoż) : mapy, rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67786
587. FIJAŁKOWSKA Agnieszka : Korupcja a lobbing w Polsce : praca licencjacka / promotor Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 49 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67787
588. FILA Robert : Rozpowszechnianie wydarzeń sportowych jako ważnych
wydarzeń społecznych w Unii Europejskiej na przykładzie wybranych państw :
praca licencjacka / promotor Katarzyna Badźmirowska-Masłowska ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 66 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67880
82
589. FRĄCZ Paulina : Funkcjonowanie rynku transportu lotniczego w świetle
wspólnotowego programu SES [Single European Sky] : praca licencjacka / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 74 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68301
590. FRYDRYCH Robert : Polska polityka bezpieczeństwa a współpraca z
NATO na przykładzie misji w Afganistanie : praca licencjacka / promotor
Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 2 s., 3-58 k.
BG AON Arch. sygn. 67828
591. GAJEWSKI Karol : Funkcjonowanie sektora zamówień publicznych na
przykładzie Jednostki Wojskowej 4226 : praca licencjacka / promotor Maciej
Kaźmierczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 92 s. : schem., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68105
592. GAŁĄZKA Karolina : Zasady działania euroregionów z udziałem Polski
na przykładzie Euroregionu "Pomerania : praca licencjacka / promotor Stanisław
Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 2 s., 3-68 k. : mapy., rys., schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 67829
593. GAŁEK Grzegorz : Użytkowanie polskiej przestrzeni powietrznej przez
eskadry lotnictwa taktycznego wyposażone w samoloty F-16 : praca licencjacka
/ promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 103 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68302
594. GAPIS Anna : Zasady funkcjonowania euroregionów z udziałem Polski
na przykładzie Euroregionu "Tatry" : praca licencjacka / promotor Stanisław
Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 2 s., 3-56 k. : mapy, schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 67830
595. GIERAGA Szymon : Międzynarodowa współpraca Straży Granicznej w
ramach przeciwdziałania nielegalnej migracji : praca licencjacka / promotor
Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 59 k. : aneks, rys.
BG AON Arch. sygn. 68151
83
596. GNYP Monika : Wojskowe lotniskowe systemy radionawigacyjne : praca
licencjacka / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 3 k., 4-90 s. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68250
597. GODZWA Magdalena : Misja radiofonii publicznej od wstąpienia Polski
do UE : praca licencjacka / promotor Katarzyna Masłowska-Badźmirowska ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 67 k.
BG AON Arch. sygn. 67881
598. GOŁASZEWSKA Milena : Działalność operacyjna spedytora na przykładzie firmy spedycyjnej XX-Sped : praca licencjacka / promotor Krzysztof Szeląg ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 74 s. :
rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68076
599. GORZELAK Artur : Wpływ środowiska na prowadzenie działań przez
Polskie Kontyngenty Wojskowe w ramach operacji wsparcia pokoju i reagowania kryzysowego : praca licencjacka / promotor Wojciech Szczurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 106 k. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68251
600. GORZELANY Damian Bogdan : Rozwój outsourcingu usług transportowych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 63 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68106
601. GÓRNIAK Agata : Rola Europolu w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości w Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 62 k. : rys.
, tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67831
602. GÓRSKA Katarzyna : Psychologia konfliktu - sposoby radzenia sobie z
konfliktem i jego wpływ na działanie organizacji : praca licencjacka / promotor
Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [10], 53 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68303
84
603. GÓRSKI Kamil : Metody zarządzania jako czynnik decydujący o sprawności organizacji : praca licencjacka / promotor Krzysztof Krakowski ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 55 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68304
604. GRASZK Paweł : Klasyfikacja działań na rzecz pokoju : praca licencjacka
/ promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - 3 k., 4-46 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68305
605. GREGOREK Przemysław : Zagrożenie państw Unii Europejskiej terroryzmem islamskim po 11 września 2001 roku : praca licencjacka / promotor Stanisław Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON
, 2011. - 2 s., 3-60 k. : fot.
BG AON Arch. sygn. 67832
606. GRUNT Edyta Olga : Działania Unii Europejskiej na rzecz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii : praca licencjacka / promotor Karolina J. Helnarska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 370 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67882
607. GUBA Paweł : Przestępczość zorganizowana w Polsce oraz służby powołane do jej zwalczania : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 57 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67788
608. GUT Dominika : Wpływ wielokulturowości na przebieg negocjacji w biznesie - analiza porównawcza : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 79 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68306
609. GWIZDAŁA Bartosz : Cechy menedżera jako czynnik determinujący powodzenie biznesu : praca licencjacka / promotor Aneta Nowakowska-Krystman
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 106 s. : rys.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68307
610. GZOWSKA Joanna : Przygotowania Polski do sprawowania Prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 50 k.
BG AON Arch. sygn. 67789+CD-ROM
85
611. HAPOŃSKI Krzysztof : Infrastruktura procesów logistycznych w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego : praca licencjacka / promotor Wojciech
Nyszk; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 47 s. :
fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68107
612. HOINKA Marcin : Możliwości zarządzania relacjami z klientem na przykładzie sklepu internetowego : praca licencjacka / promotor Józef Wróbel ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 51 s. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68077
613. IDRIAN Piotr : Motywowanie pracowników a wynik finansowy przedsiębiorstwa : praca licencjacka / promotor Sylwester Kurek ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 73 s, 2 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68108
614. IWANOWSKI Andrzej : System obrony powietrznej Wielkiej Brytanii w
bitwie o Anglię w 1940 roku : praca licencjacka / promotor Adam Radomyski ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-104 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 68308
615. IWANOWSKI Michał : Działalność na rynku usług kurierskich w Polsce
na przykładzie DHL Express (Poland) Sp. z o. o. : praca licencjacka / promotor
Mariusz Fornal ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011
. - 2 s., 3-71 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68109
616. JABŁOŃSKI Dawid : Funkcjonowanie gospodarki magazynowej na podstawie 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 65 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68078
617. JABŁOŃSKI Marcin : Bezpieczeństwo wymiany informacji dla potrzeb
Policji w powiecie łukowskim : praca licencjacka / promotor Mariusz Frączek ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 60 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68309
86
618. JAGIELSKA Beata : Kierowanie organizacją na przykładzie wydawnictwa
: praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 60 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68252
619. JANASZEK Michał : Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na przykładzie spółki "Omega" : praca licencjacka / promotor Stefan Kurinia ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 57 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68111
620. JANKOWSKI Cezary : Działalność przedsiębiorstwa na rynku usług logistycznych na przykładzie firmy X : praca licencjacka / promotor Mariusz Fornal
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-53 k.
: rys.
BG AON Arch. sygn. 68110
621. JANKOWSKI Krzysztof : Transport ładunków niebezpiecznych drogą
morską : praca licencjacka / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 79 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68079
622. JASIŃSKI Łukasz : Kierunki doskonalenia edukacji obronnej młodzieży
szkolnej : praca licencjacka / promotor Tomasz Rubaj ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 53 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68310
623. JOŃSKA Ewelina : Wykorzystanie lotnictwa w walce z partyzantami
na przykładzie wojny w Afganistanie : praca licencjacka / promotor Ryszard
Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2]
, 54 s.
BG AON Arch. sygn. 68311
624. KACZYŃSKI Michał : Infrastruktura transportowa w systemie komunikacji miejskiej : praca licencjacka / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 38 s.
BG AON Arch. sygn. 68112
87
625. KALINOWSKI Daniel : Konflikt gruziński w kontekście międzynarodowego systemu równowagi sił : praca licencjacka / promotor Agnieszka Bryc ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-66 k.
: mapy, tab.
BG AON Arch. sygn. 67883
626. KAMIŃSKA Anna : Rola kanałów dystrybucji w obsłudze klienta : praca
licencjacka / promotor Stanisław Smyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 57 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68113
627. KARDAS Krzysztof : Przygotowanie i prowadzenie działań ratowniczych
na szczeblu powiatu w zarządzaniu kryzysowym : praca licencjacka / promotor
Tomasz Rubaj ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011
. - 57 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68312
628. KARWEL Magdalena : Miejsce i rola banku komercyjnego w warunkach
gospodarki rynkowej (na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.) :
praca licencjacka / promotor Konrad Stańczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-61 s. : rys., schem., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68114
629. KAŹMIERSKI Michał : Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej : praca licencjacka / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 50 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67790
630. KĘCZKOWSKI Krzysztof : Współpraca RFN i Federacji Rosyjskiej w sferze bezpieczeństwa : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2] s, 49 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67833
631. KIELAN Damian : System reagowania kryzysowego w Polsce na tle innych państw : praca licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 58 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68313
632. KIELICH Łukasz : Znaczenie czynnika lokalizacji na rozwój centrum logistycznego : praca licencjacka / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 52 s. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68115
88
633. KIEŁBASA Marta : Formy doskonalenia organów kierowania systemem
obronności państwa : praca licencjacka / promotor Krzysztof Krakowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 71 s. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68253
634. KIERUCZENKO Marta : Bezpieczeństwo transgraniczne wschodnich terenów Polski na przykładzie odcinka białoruskiego : praca licencjacka / promotor
Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON
, 2011. - 70 k. : mapa, tab.
BG AON Arch. sygn. 67884
635. KLEPACZEWSKI Daniel : Infrastruktura transportu drogowego w Polsce
w latach 2007-2012 : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 51 k. : rys., schem.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68080
636. KNIECICKI Bartosz : Proces przygotowania grup ratowniczych do zwalczania skutków klęsk żywiołowych na przykładzie Polski : praca licencjacka /
promotor Stanisław Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-67 k. : fot. kolor.
BG AON Arch. sygn. 67834
637. KOBUS Marcin : Wpływ przywództwa na kulturę organizacyjną : praca
licencjacka / promotor Piotr Malinowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 56 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68314
638. KOLARZ Konrad : Uwarunkowania ergonomiczne w procesie szkolenia
pilota na samolocie CESSNA-152 : praca licencjacka / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 47 s. :
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68254
639. KOŁEK Łucja : System motywacyjny funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej : praca licencjacka / promotor Marlena Karnowska-Werner ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 70 k.
BG AON Arch. sygn. 67791
89
640. KOMENDA Marcin : Kierowanie zgrupowaniami i zespołami zadaniowymi Straży Miejskiej w operacjach porządkowych : praca licencjacka / promotor
Tomasz Rubaj ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011.
- 52 s. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68315
641. KOMOROWSKI Wojciech : Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
usługowym na przykładzie Volvo Auto Polska : praca licencjacka / promotor
Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 78 s. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68116
642. KOMPAŁA Dariusz : Powietrzna obrona Londynu w trakcie bitwy o Wielką Brytanię w 1940 roku : praca licencjacka / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 71 s. : mapy,
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68316
643. KONATOWSKA Joanna : Zasady działania euroregionów z udziałem Polski na przykładzie Euroregionu "Puszcza Białowieska" : praca licencjacka /
promotor Stanisław Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-63 k. : mapy, tab.
BG AON Arch. sygn. 67835
644. KONWA Anna : Rynek przewozów kombinowanych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Mariusz Fornal ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 81 s. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68117
645. KOPEĆ Kamil : Tendencje rozwojowe nawigacji satelitarnej w zastosowaniach lotniczych : praca licencjacka / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 39 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68255
646. KOPEĆ Michał Przemysław : Wpływ rynku kapitałowego na decyzje w
organizacji : praca licencjacka / promotor Aneta Nowakowska-Krystman ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 37 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68317
90
647. KOS Agnieszka : Funkcjonowanie Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego w województwie mazowieckim : praca licencjacka / promotor Jacek
Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 95
s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68256
648. KOS Izabela : Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach międzykulturowych : praca licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 100 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68257
649. KOSIŃSKI Piotr : Logistyka przedsiębiorstw produkcyjnych : praca licencjacka / promotor Stefan Kurinia ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 55 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68081
650. KOŚCIOŁOWSKA Patrycja : Czynniki warunkujące funkcjonowanie reklamy internetowej w Polsce : praca licencjacka / promotor Stefan Korycki ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-84 k.
BG AON Arch. sygn. 67836
651. KOŚMIDER Jakub : Nawigowanie samolotu w różnych warunkach : praca
licencjacka / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 44 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68318
652. KOWALCZYK Joanna : Dokumentacja i certyfikacja systemu zarządzania
jakością : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 98 s. : fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68118
653. KOWALCZYK Sylwia : Proces tworzenia ośrodka szkolenia lotniczego
na podstawie przepisów JAR FCL-1 : praca licencjacka / promotor Tadeusz Zieliński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [5], 63
s.: rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68319
654. KOWALCZYK Tomasz : Przywództwo w osiąganiu przewagi konkurencyjnej : praca licencjacka / promotor Piotr Malinowski ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 45 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68320
91
655. KOWALEWSKA Agata : Czynnik ludzki jako podmiot w kontroli ruchu
lotniczego : praca licencjacka / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 57 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68258
656. KOWALEWSKA Anna : Ekologiczne aspekty zarządzania ruchem lotniczym : praca licencjacka / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 47 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68259
657. KOWALEWSKI Wojciech : Przygotowanie transportu kolejowego na potrzeby obronne państwa : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 77 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67792
658. KOWALSKA Katarzyna : Ekspansja gospodarcza Chin na rynki światowe
: praca licencjacka / promotor Janusz Olszewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 139 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68119
659. KOWALSKA Martyna : Rola Francji w kształtowaniu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor
Karolina J. Helnarska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 2 s. 3-61 k.
BG AON Arch. sygn. 67886
660. KOWALSKI Daniel : Sposoby motywacji na współczesnym polu walki :
praca licencjacka / promotor Jacek Nowak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 56 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68260
661. KOZŁOWSKA Kamila : Źródła współczesnego terroryzmu : zarys funkcjonowania organizacji terrorystycznej : praca licencjacka / promotor Tadeusz
Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. [4], 53 k. : rys., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67793
662. KOZŁOWSKI Paweł : Piractwo morskie w XXI wieku : praca licencjacka
/ promotor Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 63 k. : mapy
BG AON Arch. sygn. 68550
92
663. KRAUZE Grzegorz : Rola infrastruktury logistycznej w działalności przedsiębiorstwa usługowego : praca licencjacka / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 46 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68120
664. KRÓLAK Klaudia : Bezpieczeństwo Europy Środkowej w polityce Francji
w latach 90-tych XX wieku : praca licencjacka / promotor Karolina J. Helnarska
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s.,
3-55 k.
BG AON Arch. sygn. 67887
665. KRUCZ Marek : Ośrodki szkolenia kierowców w aspekcie naboru kandydatów : praca licencjacka / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 43 s.
BG AON Arch. sygn. 68261
666. KRYSZAŁOWICZ Joanna : Winston Churchill i jego idea Stanów Zjednoczonych Europy : praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-53 k. : fot.
BG AON Arch. sygn. 67888
667. KRZYŻOSTANIAK Alicja : Wpływ instalacji tarczy antyrakietowej w Europie Środkowej na stosunki transatlantyckie : praca licencjacka / promotor
Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011 . - 63 k. : fot.
BG AON Arch. sygn. 67837
668. KUJACIŃSKA Magdalena : Analiza zagrożeń cyberterrorystycznych i reakcje obronne : praca licencjacka / promotor Waldemar Scheffs ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 67 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68262
669. KUNASZYK Ewelina : Bezpieczeństwo przejść granicznych na ukraińskim odcinku zewnętrznej granicy Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON , 2011. - 2 s., 3-75 k. : mapy, tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67889
670. KUROWSKI Mateusz : Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich : praca
licencjacka / promotor Janusz Solak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - 82 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67794
93
671. KURZEJA Florentyna : Uwarunkowania prawne użycia siły militarnej w
stosunkach międzynarodowych : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 52 k.
BG AON Arch. sygn. 67795
672. KUTKIEWICZ Monika : Turystyka jako element rozwoju regionalnego :
praca licencjacka / promotor Karolina J. Helnarska ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 74 k.
BG AON Arch. sygn. 67890
673. KUŹMIŃSKA Sylwia : Priorytety polityki zagranicznej Ukrainy po 1991
roku : praca licencjacka / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-77 k.
BG AON Arch. sygn. 67891
674. KUŹNIARSKA Sylwia : Wymagania kompetencyjne a sposób prowadzenia doboru personelu : praca licencjacka / promotor Piotr Malinowski ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 78 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68321
675. KWIATKOWSKA Ludmiła : Polityka imigracyjna a bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej na przykładzie Polski : praca licencjacka / promotor
Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON
, 2011. - 70 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67892
676. LANGE Agata : Aspekty prawne kontroli ruchu lotniczego : praca licencjacka / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 62 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68263
677. LASKOWSKI Marek : Integracyjne idee i dążenia państw Europy Środkowej i Wschodniej : przypadek polityczno-wojskowego sojuszu Białorusi i Rosji : praca licencjacka / promotor Janusz Solak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 47 k.
BG AON Arch. sygn. 67796
678. LASOTA Jakub : Potencjalne zagrożenia terrorystyczne na terytorium RP
w kontekście udziału SZ RP w misjach zagranicznych : praca licencjacka / promotor Maria Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-73 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67797
94
679. LESZCZYK Karol : Innowacyjne rozwiązania informatyczne w organizacji
procesów magazynowych : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 87 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68121
680. LESZCZYŃSKI Mateusz : Rynek usług logistycznych w Polsce na podstawie raportów wydawanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania : praca
licencjacka / promotor Mariusz Fornal ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 2 k., 3-70 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68122
681. LUCHCIŃSKI Paweł : Wpływ charakteru narodowego na bezpieczeństwo
narodowe Polski w XXI wieku : praca licencjacka / promotor Maria KarnowskaWerner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 57
k.
BG AON Arch. sygn. 67798
682. ŁABĘDŹ Grzegorz : Motywacja pracowników a skuteczność organizacji
: praca licencjacka / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 51 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68322
683. ŁUKASZCZYK Michał : Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
w procesie negocjacji : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [5], 52 s., [2] k. :
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68323
684. MACHCIŃSKA Joanna : Procesy zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych : praca licencjacka / promotor Marek Telesfor Markiewicz ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 75 s. : rys.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68324
685. MACHNICKI Ariel : Współpraca krajów sąsiedzkich w zarządzaniu kryzysowym na terenach transgranicznych w Polsce południowo-zachodniej : praca
licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 75 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68325
95
686. MALISZEWSKI Łukasz : Polityka bezpieczeństwa Litwy : praca licencjacka / promotor Zbigniew Sabak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 86 k.
BG AON Arch. sygn. 67799
687. MAŁASIEWICZ Mateusz : Wojskowe jednostki specjalne w Polsce wobec
elitarnych jednostek zagranicznych : praca licencjacka / promotor Marek Kubiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 83 s. :
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68326
688. MAŃKA Kamil : Organizacja wojskowej lotniczej służby meteorologicznej : praca licencjacka / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [8], 44 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68327
689. MARCHEWKA Anna : Przygotowanie stanu osobowego polskich kontyngentów wojskowych i ładunków do przewozu drogą powietrzną : praca licencjacka / promotor Tadeusz Zieliński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 65 k. : fot., zał.
BG AON Arch. sygn. 68082
690. MARCINIAK Marcin : Wsparcie lotnictwa śmigłowego w sytuacjach kryzysowych : praca licencjacka / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 63 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68264
691. MARCJAN Krzysztof : Działania służb mundurowych Rzeczypospolitej
Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i przeciwdziałania
terroryzmowi : praca licencjacka / promotor Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 67 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 68150
692. MARKOWSKA Dominika : Projekt samolotu myśliwsko-szturmowego F35 JSF (Joint Strike Fighter) : praca licencjacka / promotor Sławomir Augustyn ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 3 k., 4-40 s. :
fot.
BG AON Arch. sygn. 68265
693. MARKOWSKA Maria Miłosława : Polityka Unii Europejskiej w zakresie
zatrudnienia : praca licencjacka / promotor Karolina J. Helnarska ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-61 k.
BG AON Arch. sygn. 67893
96
694. MASŁOWSKI Marek : Kształtowanie bezpieczeństwa europejskiego na
przykładzie misji pokojowej IFOR : praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 49 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67894
695. MAŚLIJ Marta : Zagrożenie powodzią w planowaniu przestrzennym Polski
: praca licencjacka / promotor Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 61 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67800
696. MAZUR Julian : Czynniki istotne warunku wystarczającego w zarządzaniu
zasobami ludzkimi na przykładzie wybranej organizacji publicznej : praca licencjacka / promotor Leopold Ciborowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - [2] s.,3-67, [21] k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68360
697. MAZUREK Karolina : Wykorzystanie środków unijnych w rozwoju gminy
Otwock po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Karolina J. Helnarska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-73 k. : fot., rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67895
698. MAZUREWICZ Patryk : Ochrona cywilnych portów lotniczych przed zagrożeniami terrorystycznymi : praca licencjacka / promotor Maria KarnowskaWerner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. [1], 39 k
BG AON Arch. sygn. 67801
699. MICHALAK Mariusz : Zarządzanie usługami outsourcingowymi na przykładzie Dowództwa Garnizonu Warszawa : praca licencjacka / promotor
Krzysztof Krakowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 47 s.
BG AON Arch. sygn. 68266
700. MICHALIK Michał : Potencjalni klienci tanich linii lotniczych : praca licencjacka / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011.
BG AON Arch. sygn. 68267
97
701. MIERZEJEWSKA Karolina : Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej : praca licencjacka / promotor Adam Brzozowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 65 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67802
702. MOSZKOWSKA Magdalena : Rozwój systemu transportowego Polski na
tle rynków europejskich : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-70 s. : rys.,
tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68123
703. MYSIOŁOWSKI Radosław : Negocjacje integratywne w wypracowaniu
kontraktu handlowego : praca licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 63 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68124
704. NAJCZUK Angelika : Łamanie praw człowieka w konfliktach zbrojnych
na terenie byłej Jugosławii w latach 1991-1995 : praca licencjacka / promotor
Stanisław Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 2 s., 3-90 k. : mapy, fot.
BG AON Arch. sygn. 67838
705. NASIADKA Paulina : Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczogaśniczego na szczeblu powiatu : praca licencjacka / promotor Tomasz Całkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 54 s. :
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68328
706. NAWROCKI Tomasz : Perspektywy budowy szybkich kolei w Polsce :
praca licencjacka / promotor Krzysztof Szeląg ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 71 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68083
707. NĘDZAREK Rafał : Wpływ wywiadu strategicznego na stosunki polityczne między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Chińską Republiką Ludową :
praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [8], 59 s.
BG AON Arch. sygn. 67803
98
708. NICZYPORUK Maciej : Zagrożenia sportowych imprez masowych w
aspekcie Euro 2012 : praca licencjacka / promotor Marlena Karnowska-Werner ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 51 s. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67804
709. NOWACKI Bartosz : Zjednoczona Europa w myśli politycznej Charlesa de
Gaulle'a : praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 56, [1] k.
BG AON Arch. sygn. 67896
710. NOWAK Tomasz : Znaczenie infrastruktury magazynowej w usługach logistycznych : praca licencjacka / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-41 s : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68125
711. NOWICKI Jarosław Jan : Funkcje i zadania opakowań wody na przykładzie Nestle Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury w Warszawie : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-95 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68126
712. NOWOSIELSKI Kamil : Koordynacja działań lotnictwa w operacji "Deliberate Force" : praca licencjacka / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 50 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68329
713. NYSZK Łukasz : Centra logistyczne jako instrument europejskiej integracji
gospodarczej : praca licencjacka / promotor Stanisław Smyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 46 s. : tab.
BG AON Arch. sygn. 68127
714. OCHOCKI Tomasz : Polityka bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec w okresie reform 1998-2005 : praca licencjacka / promotor Janusz Solak ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 58 k.
BG AON Arch. sygn. 67805
715. OLEKSIAK Sebastian : Słowacko-węgierski spór narodowościowy w latach 1993-2010 : praca licencjacka / promotor Stanisław Maksimiec ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-59 k. : mapy,
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67839
99
716. OLĘDZKI Marcin : Zadania i obowiązki ochotniczej straży pożarnej
na szczeblu powiatu : praca licencjacka / promotor Wiesław Krzeszowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 54 s. : tab.
BG AON Arch. sygn. 68330
717. OLICHWIRUK Rafał : Możliwości wykorzystania systemu "Proteus" w
gminie i powiecie : praca licencjacka / promotor Krzysztof Przeworski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 57 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67806
718. OLKOWICZ Mateusz : Rola Prezydenta w systemie bezpieczeństwa RP
: praca licencjacka / promotor Stefan Korycki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-79 k.
BG AON Arch. sygn. 67840
719. OLKOWSKA Malwina Helena : Rozwój generacyjny lotnictwa myśliwskiego : praca licencjacka / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 62 s. : fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68268
720. OLSZEWSKI Piotr : Funkcjonowanie portu lotniczego jako elementu światowej logistyki : praca licencjacka / promotor Stefan Kurinia ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [6], 65 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68084
721. OPORSKI Marcin : Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin jako alternatywa dla Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie : praca licencjacka / promotor
Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 63 s. : mapy, fot., zał.
BG AON Arch. sygn. 68269
722. OSIAL Alina : Six Sigma : zarządzanie jakością poprzez pomiar skuteczności działań : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 58 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68270
723. OSKALDOWICZ Przemysław : Integracja europejska według Roberta
Schumana : praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 47, [1] k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67897
100
724. OSOWSKA Barbara : Funkcjonowanie gospodarki magazynowej w strefie
wydań : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 80 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68128
725. OZGA Paulina : Działalność firmy Schenker Sp. z o. o. na rynku usług logistycznych w Polsce : praca licencjacka / promotor Mariusz Fornal ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-67 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68129
726. PACHULSKA Anita Stefania : Analiza finansowa metodą diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa : praca licencjacka / promotor Konrad Stańczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 75 s. : schem.
BG AON Arch. sygn. 68130
727. PAGACZ Marcin : Formy finansowania rozwoju infrastruktury drogowej
w Polsce : praca licencjacka / promotor Stefan Kurinia ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-63 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68085
728. PALACZ Agata : Instrumenty motywowania pracowników na przykładzie
organizacji zhierarchizowanej : praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [3], 41 s., [2] k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68332
729. PANASIUK Łukasz : Działalność Polskich Linii Lotniczych LOT Cargo
na rynku usług logistycznych : praca licencjacka / promotor Mariusz Fornal ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 49 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68131
730. PANKOWSKA Sylwia : Programy przedakcesyjne jako forma wsparcia
dla państw kandydujących na przykładzie Polski : praca licencjacka / promotor
Karolina J. Helnarska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 2 s., 3-70 k. : tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67898
731. PASTERNAK Diana Agnieszka : Wpływ transportu lotniczego na rozwój
regionalny : praca licencjacka / promotor Jacek Nowak ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 4 k., 5-67 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68271
101
732. PAWEŁCZAK Magdalena : Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie komunalnym miasta stołecznego Warszawa w latach 2008-2011 : praca licencjacka / promotor Józef Wróbel ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - 56 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68086
733. PAWŁOWSKA Natalia : Wpływ Unii Europejskiej na stabilizację w regionie Bliskiego Wschodu : praca licencjacka / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 53 k. : mapy,
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67899
734. PERZANOWSKA Michalina : Współczesne przemiany politycznospołeczne w Afryce Północnej i ich wpływ na bezpieczeństwo w regionie : praca
licencjacka / promotor Janusz Solak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 39 k.
BG AON Arch. sygn. 67807
735. PETRUK Patryk : Rola i zadania Sił Zbrojnych RP w czasie kryzysu i wojny : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 48 k.
BG AON Arch. sygn. 67808
736. PĘKAŁA Adam : Zwalczanie przestępczości narkotykowej w Polsce : praca licencjacka / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 60 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67809
737. PIECH Michał : Zarządzanie portfelem inwestycyjnym na Giełdzie Papierów Wartościowych : praca licencjacka / promotor Żanna Pleskacz ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 67 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68333
738. PIETRASZUK Kamila : Uwarunkowania decyzyjne pilota Boeing 777 :
praca licencjacka / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 3 k., 4-77 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68272
739. PIŁAT Michał : Identyfikacja zagrożeń zorganizowaną przestępczością
gospodarczą w państwie na początku XXI wieku : praca licencjacka / promotor
Andrzej Czupryński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [2], 52 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68087
102
740. PIÓRKOWSKA Paulina : Systemy informatyczne zarządzające przedsiębiorstwem na przykładzie programu Hermes SQL : praca licencjacka / promotor
Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 55 s.
BG AON Arch. sygn. 68088
741. POLAK Monika : Wykorzystanie systemu CRM w obsłudze klienta na
podstawie działalności Call Center Firmy X : praca licencjacka / promotor
Krzysztof Szeląg ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 4 k., 5-49 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68089
742. POPIOŁEK Paweł : Nawigatorskie przygotowanie do lotu : praca licencjacka / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 44 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68334
743. PROROK Kamil : Rola i zadania polskich sił specjalnych w zwalczaniu
terroryzmu : praca licencjacka / promotor Marek Kubiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 55 k.
BG AON Arch. sygn. 68335
744. PRZEDNOWEK Magdalena : Usprawnienie działalności samorządu studenckiego na przykładzie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii
Obrony Narodowej : praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 77 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68336
745. PRZYBYLAK Michał : Uwarunkowania i rozwój współczesnej sztuki wojennej : praca licencjacka / promotor Andrzej Czupryński ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 75 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68337
746. PRZYBYSZ Arkadiusz : Pozycja Gruzji w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-76 k. : rys., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67900
747. PUSTOŁA Marcin : Bazy danych w zarządzaniu firmą : praca licencjacka
/ promotor Włodzimierz Krzemiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 55 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68338
103
748. RADWAŃSKA Eliza : Rozwój infrastruktury magazynowej w województwie mazowieckim na początku XXI wieku : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011.
- [2], 91 s. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68132
749. RASIŃSKA Ewelina : Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni
palnej przez funkcjonariuszy policji : praca licencjacka / promotor Maria Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 71 k.
BG AON Arch. sygn. 67810
750. REJNIAK Wioletta : Skuteczne pozyskiwanie klientów w procesie dwustronnych negocjacji : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 58 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68273
751. ROBAK Rafał : Lean management w zarządzaniu zmianami na przykładzie
uczelni wyższej : praca licencjacka / promotor Krzysztof Krakowski ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 60 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68339
752. ROMANOWSKI Kamil : Wczesne ostrzeganie i alarmowanie w systemie
zarządzania kryzysowego województwa : praca licencjacka / promotor Wiesław
Krzeszowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 61 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68340+CD-ROM
753. ROZBICKI Dominik Piotr : Rola ministra obrony narodowej w systemie
bezpieczeństwa państwa : praca licencjacka / promotor Stefan Korycki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-55 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67841
754. RÓŻYCKI Karol : Negocjacje handlowe z uwzględnieniem uwarunkowań
międzykulturowych : praca licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 55 s.
BG AON Arch. sygn. 68133
104
755. RYBAK Bartłomiej : Miejsce i rola Policji w działaniach reagowania kryzysowego : praca licencjacka / promotor Tomasz Całkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 73 s, [2] k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68341
756. RYBICKA Natalia : Współdziałanie wojewody z samorządem terytorialnym w sytuacjach kryzysowych : praca licencjacka / promotor Krzysztof Przeworski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 74 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67811
757. RYGIEL Arkadiusz : Działania przeciwterrorystyczne na przykładzie misji
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku i Afganistanie : praca licencjacka
/ promotor Marek Kubiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - 44 s.
BG AON Arch. sygn. 68342
758. RYMARZ Damian : Zaangażowanie Polski w działanie na rzecz pokoju w
latach 1995-2007 : praca licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 49 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68343
759. SADŁO Grzegorz : Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na rozbudowę powiatu garwolińskiego : praca licencjacka / promotor Krzysztof Szeląg
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 3 k., 4-73 s.
BG AON Arch. sygn. 68090
760. SAKOWSKA Monika : Jednostki specjalne w walce z terroryzmem : praca
licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 85 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67812
761. SALACH Łukasz : Logistyczne aspekty zagospodarowania zużytych opakowań w aglomeracji warszawskiej : praca licencjacka / promotor Krzysztof
Szeląg ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2],
97 s. : fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68091
762. SAMELA Monika : Metody rekrutacji i selekcji w nowym systemie naboru
do sił zbrojnych : praca licencjacka / promotor Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 75 s. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68274
105
763. SAWIŃSKI Filip : Efektywność sprzedaży przez internet w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym "ABC DATA" : praca licencjacka / promotor Stefan Kurinia ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 57 s. :
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68092
764. SETA Katarzyna : Różnorodność religijna Federacji Rosyjskiej jako wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego : praca licencjacka / promotor Janusz
Solak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 61 k.
: tab.
BG AON Arch. sygn. 67813
765. SIEMIENIUK Adam : Terroryzm lotniczy : sposoby przeciwdziałania zjawisku : praca licencjacka / promotor Maria Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 58 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67814
766. SIENKIEWICZ Dariusz : Proces doboru pracowników w przedsiębiorstwie
produkcyjnym "Gamma" : praca licencjacka / promotor Marzena PiotrowskaTrybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 60 s.
: rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68275
767. SIENNICKI Andrzej : Zarządzanie we wspólnocie mieszkaniowej na przykładzie Wspólnoty Mieszkaniowej "Dębowy Park" przy ul. Ceramicznej 18 :
praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 112 s. : mapy, rys., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68276
768. SIKORA Agnieszka : Polityka Unii Europejskiej w zakresie kształtowania
transeuropejskiej sieci transportowej : praca licencjacka / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 4
k., 5-56 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68093
769. SIWEK Paweł : Wpływ muru berlińskiego na bezpieczeństwo europejskie
(1961-1990) : praca licencjacka / promotor Stanisław Maksimiec ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-58 k. : fot.,
mapy
BG AON Arch. sygn. 67842
106
770. SKŁADANEK Jakub : Perspektywy rozwoju centrów logistycznych w Polsce : praca licencjacka / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 3 k., 4-45 s : rys.
BG AON Arch. sygn. 68134
771. SŁONIEWSKI Kamil : Operacje wymuszenia pokoju jako narzędzie
utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego : praca licencjacka / promotor
Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 41 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68344
772. SMOLEŃSKA Joanna : Funkcjonowanie gospodarki magazynowej w strefie przyjęć : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 122 s. : fot., rys., schem.
BG AON Arch. sygn. 68135
773. SMORCZEWSKI Andrzej : Optymalizacja transportu wewnętrznego w
gospodarce magazynowej : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 62 s. : fot.,
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68136
774. SOBCZYK Zbigniew : Organizacja gospodarki magazynowej produktów
MPS w wojskach lądowych w czasie pokoju : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 79 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68094
775. SOBOLEWSKI Przemysław : Promocja europejskich programów telewizyjnych w prawie Unii Europejskiej na przykładzie Polski : praca licencjacka /
promotor Katarzyna Badźmirowska-Masłowska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 71 k.
BG AON Arch. sygn. 67901
776. SOBÓTKA Mariola Joanna : Audyt w obszarze komunikacji interpersonalnej : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 55 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68345
107
777. SOKALSKA Roksana : Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych
ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1974-2009 : praca licencjacka / promotor
Stanisław Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 2 s., 3-86 k. : fot., schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 67843
778. SOŁTYS Dominika : Ochrona dóbr kultury w Polsce w czasie wystąpienia
zagrożenia wojennego : praca licencjacka / promotor Krzysztof Przeworski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 82 k. : rys.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 67815
779. STANIASZEK Mateusz : Rodzaje misji zagranicznych Unii Europejskiej
: praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 56 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67902
780. STANISZEWSKI Gabriel : Nowoczesne metody optymalizacji procesów
magazynowych : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 85 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68137
781. STANISZEWSKI Mateusz : Wykorzystanie outsourcingu w skutecznym
zarządzaniu organizacją : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 53 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68346
782. STEĆ-LIBERA Sylwia : Zarządzanie zmianą na przykładzie wybranej organizacji publicznej : praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 52 s. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68277
783. STEFANIAK Artur : Źródła finansowania infrastruktury lotniskowej w
Polsce : praca licencjacka / promotor Tadeusz Zieliński ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 44 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68347
784. STEFANIAK Ewa : Konflikt izraelsko-arabski i jego wpływ na stosunki w
regionie : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 66 k.
BG AON Arch. sygn. 67816
108
785. STOCKI Michał Daniel : Budżet państwa jako narzędzie realizacji zadań
publicznych : praca licencjacka / promotor Konrad Stańczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 80 s. : schem., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68138
786. STRZYŻEWSKA Aleksandra : Zarządzanie przez cele jako technika
usprawniania pracy kierownika : praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [2], 47 s., [2] k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68348
787. SUJKA Joanna Olga : Infrastruktura obronna Rzeczypospolitej Polskiej stan obecny i kierunki rozwoju wybranych elementów : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 82 k. : mapy, tab.
BG AON Arch. sygn. 67817
788. SULEJ Artur : Różnice kulturowe jako bariery w rozwoju organizacji międzynarodowych : praca licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 47 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68349
789. SUTUŁA Monika : Współpraca cywilno-wojskowa w ramach operacji pokojowej w Iraku w latach 2003-2010 : praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 70 k. :
fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67903
790. SWAT Dominik : Rozwój kompetencji oficerów CIMIC na przykładzie
wybranych operacji reagowania kryzysowego : praca licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011.
- 69 s.
BG AON Arch. sygn. 68350
791. SZEWCZYK Paweł Piotr : Transmisja danych z bezzałogowego statku
powietrznego na bazie sieci WiMAX : praca licencjacka / promotor Grzegorz
Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 74
s, [6] k. tabl.. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68278
109
792. SZTABNIK Sylwia : Kwalifikacje przywódcze menedżerów : praca licencjacka / promotor Piotr Malinowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 63 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68351
793. SZULEJEWSKI Michał : Wybrane problemy meteorologii lotniczej : praca
licencjacka / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 51 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68352
794. SZULŻYK Bartosz : Uprawnienia i odpowiedzialność kierowników w organizacji zhierarchizowanej : praca licencjacka / promotor Norbert Prusiński ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 63 s. : rys.,
tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68353
795. SZYC Sylwester : Współdziałanie sił w interwencjach, akcjach i operacjach porządkowych : praca licencjacka / promotor Tomasz Rubaj ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 82 s.
BG AON Arch. sygn. 68279
796. SZYMANIUK Angelika Natalia : Korzyści i koszty wprowadzenia euro
w Polsce : praca licencjacka / promotor Karolina J. Helnarska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-64 k. : rys., tab.,
wykr.
BG AON Arch. sygn. 67904
797. SZYMAŃSKA Sylwia Marta : Zarządzanie zmianami w uczelni wojskowej : praca licencjacka / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 43 s., [8] k. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68354
798. SZYMAŃSKI Grzegorz : Wykorzystanie lotnictwa transportowego do zabezpieczenia działań humanitarnych : praca licencjacka / promotor Sławomir
Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4],
57 s. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68280
110
799. SZYMAŃSKI Piotr : Zastosowanie nowoczesnych urządzeń technicznych
w procesach magazynowych : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 88 s. : rys.,
schem., tab., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 68139
800. ŚCIBIOR Krzysztof : Sytuacja i uwarunkowania rozwoju branży usług kurierskich w Polsce : praca licencjacka / promotor Mariusz Fornal ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s. 3-75 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68140
801. ŚCIEBURA Paweł : Zaangażowanie Polski w Iraku : bilans zysków i strat
: praca licencjacka / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 70 s. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68355
802. ŚLIWA Karol : Bezpieczeństwo energetyczne w relacjach rosyjskounijnych po 2004 roku : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 68 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67905
803. ŚMICH Tomasz : Techniczne uwarunkowania targetingu lotniczego : praca licencjacka / promotor Wiesław Marud ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 66 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68281
804. ŚWIDERSKI Hubert : Bankowość spółdzielcza w warunkach gospodarki
rynkowej (na przykładzie Banku Spółdzielczego w Olecku) : praca licencjacka
/ promotor Konrad Stańczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - [2], 89 s. : schem., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68141
805. ŚWIDERSKI Radosław : Polityka transportu w państwie w latach 20052010 : praca licencjacka / promotor Józef Wróbel ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 46 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68095
806. ŚWIETLICKA Paulina : Europejska współpraca w zapobieganiu i zwalczaniu handlu ludźmi : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 65 k.
BG AON Arch. sygn. 67844
111
807. TABAKA Andrzej : Integracja europejska w planach Józefa Retingera :
praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 62 k.
BG AON Arch. sygn. 67906
808. TACZALSKI Tadeusz : Czynnik ludzki w systemie zarządzania bezpieczeństwem : praca licencjacka / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 62 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68282
809. TERLIKOWSKI Kacper : Korelacja działań informacyjnych w organizowaniu sportowych imprez masowych : praca licencjacka / promotor Waldemar
Scheffs ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 70,
[17] k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68283
810. TOBJASZ Ilona Kamila : Analiza metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa portów lotniczych : praca licencjacka / promotor
Waldemar Scheffs ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - [2], 107 s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68356+2CD-ROM
811. TOMASIK Dorota : Mniejszości narodowe w krajach bałtyckich w latach
1991-2010 : praca licencjacka / promotor Stanisław Maksimiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-94 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67845
812. TOMCZYK Beata : Wpływ stylu kierowania na klimat organizacji : praca
licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - 81 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68284
813. TRZCIŃSKI Łukasz : Finansowanie działalności małych podmiotów gospodarczych w Polsce : praca licencjacka / promotor Kazimierz Orzechowski ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 51 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 68096
814. TRZCIŃSKI Rafał : Metody zarządzania ryzykiem inwestycyjnym : praca
licencjacka / promotor Janusz Olszewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 79 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68142
112
815. UKLEJA Mateusz : Bośnia i Hercegowina jako przykład rozwoju konfliktu
zbrojnego : praca licencjacka / promotor Marlena Karnowska-Werner ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 37 k.
BG AON Arch. sygn. 67818
816. WAKULAK Katarzyna : Stanowisko Federacji Rosyjskiej wobec najważniejszych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku : praca
licencjacka / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.
- Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-48, [2] k. : fot., tab.
BG AON Arch. sygn. 67907
817. WALASEK Joanna : Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw : praca licencjacka / promotor Zbigniew Redziak ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 141 s. :
rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68357
818. WASILEWSKA Anna : LKW Walter na rynku usług transportowych w
Polsce : praca licencjacka / promotor Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania
i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 80 s. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68143
819. WĄS Aleksandra : Kwestia cypryjska w aspekcie integracji Turcji z Unią
Europejską : praca licencjacka / promotor Janusz Solak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-53 k.
BG AON Arch. sygn. 67819
820. WĄSOWSKA Anna : Ewolucja systemu politycznego Francji w okresie V
Republiki : praca licencjacka / promotor Karolina Helnarska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 61 k.
BG AON Arch. sygn. 67908
821. WIECZOREK Piotr : Stosunki Unia Europejska - Federacja Rosyjska
: współzależność, kooperacja, rywalizacja : praca licencjacka / promotor
Agnieszka Bryc ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - [2] , 89 k. : mapy, wykr.
BG AON Arch. sygn. 67909
822. WIELGÓRSKA Natalia Maria : Funkcjonowanie gospodarki magazynowej
w strefie kompletacji : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 70 s. : rys., schem.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68144
113
823. WIĘCKOWSKA Anna : Funkcjonowanie gospodarki magazynowej w strefie składowania : praca licencjacka / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 72 s. : fot., rys.,
schem., tab.
BG AON Arch. sygn. 68145
824. WIKIEŁ Ewelina : Przygotowanie transportu samochodowego na potrzeby
obronne państwa : praca licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 72 k.
BG AON Arch. sygn. 67820
825. WITEK Piotr : Rola polskiej Straży Granicznej w ochronie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-60 k.
: mapy.
BG AON Arch. sygn. 67846
826. WNUK Karol : Prawa dziecka w Unii Europejskiej na przykładzie Polski
: praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 65 k.
BG AON Arch. sygn. 67910
827. WOJTIUK Katarzyna : Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym : praca
licencjacka / promotor Tadeusz Kubaczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 57 k.
BG AON Arch. sygn. 67821
828. WROCŁAWSKI Piotr : Możliwości rozwoju małych przedsiębiorstw w
Unii Europejskiej na przykładzie Polski : praca licencjacka / promotor Katarzyna Badźmirowska [!] Badźmirowska-Masłowska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-65 k. : tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67911
829. WRÓBLEWSKA Magdalena : Bezpieczeństwo europejskich linii lotniczych na przykładzie Wizz Air Airlines : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- 2 s., 3-58 k.
BG AON Arch. sygn. 67912
114
830. ZABIELSKI Andrzej : Planowanie rozwoju zawodowego kadr na podstawie pododdziału remontowego 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego :
praca licencjacka / promotor Krzysztof Krakowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 50 s. : schem., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68285
831. ZALEWSKI Tomasz : Logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego na przykładzie THERM-TRADE : praca licencjacka / promotor Marek
Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 68
s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68097
832. ZARZYCKA Martyna : Kultura organizacyjna organizacji non-profit : praca licencjacka / promotor Piotr Malinowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia . - Warszawa : AON, 2011. - 59 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68358
833. ZARZYCKI Radosław : Rola Polski w kształtowaniu polityki unijnej wobec Rosji po 2004 roku : praca licencjacka / promotor Agnieszka Legucka ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-72 k.
: wykr.
BG AON Arch. sygn. 67913
834. ZAWADKA Marcin : Współczesne lotnictwo myśliwskie Federacji Rosyjskiej : praca licencjacka / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [4], 89 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68359
835. ZAWADKA Martyna Katarzyna : Bezpieczeństwo ekologiczne Polski
po przystąpieniu do Unii Europejskiej : praca licencjacka / promotor Karolina
J. Helnarska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 2 s., 3-76 k.
BG AON Arch. sygn. 67914
836. ZBROCH Paweł : Branża transportowa na rynku usług logistycznych w
Polsce : praca licencjacka / promotor Mariusz Fornal ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 55 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68146
115
837. ZIEMLICKA Paulina : Bezpieczeństwo systemów zarządzania ruchem lotniczym w teorii i praktyce : praca licencjacka / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
49 s.
BG AON Arch. sygn. 68286
838. ŻEBROWSKI Kamil : Logistyka w gospodarowaniu odpadami na terenie
aglomeracji miejskich : praca licencjacka / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 38 s. : rys., schem.
BG AON Arch. sygn. 68147
839. ŻEBROWSKI Sebastian : Jean Monnet jako inicjator integracji europejskiej : praca licencjacka / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 54 k. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 67915
840. ŻUBROWSKI Jerzy : Proces dostarczania ładunków rejestrowanych w lotnictwie cywilnym : praca licencjacka / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 41 s. : fot., rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68287
841. ŻURAWSKI Cezary : Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) i jego implementacja w Polsce : praca licencjacka / promotor Katarzyna BadźmirowskaMasłowska ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 60 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67847
116
PRACE PODYPLOMOWE
842. BARTMANOWICZ Janusz : Funkcjonowanie zakładu karnego w Opolu
w czasie stanu zagrożenia powodziowego na przykładzie powodzi w 2010 roku
: praca końcowa / promotor Marcin! [właśc.] Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 29 k. : ryc.
BG AON Arch. sygn. 67398
843. BERLIŃSKA Anna : Działania ratownicze i medyczne w zdarzeniu masowym : wybuch reaktora cykloheksanu DR-102 : studium przypadku : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - [3], 68 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67399
844. BIAŁOŻYŃSKI Marcin : Prawno-organizacyjne uwarunkowania użycia sił
zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym : praca końcowa / promotor Grzegorz
Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011.
- [1], 57 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67400
845. BILIŃSKI Sławomir : Szkolenie pododdziałów rakietowych wojsk obrony
przeciwlotniczej sił powietrznych : praca końcowa / promotor Jan Wojnarowski
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 36 k.
: fot., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67862
846. BOBRYK Jerzy : Możliwości Centrum Reagowania Epidemiologicznego
Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpienia niemilitarnych zagrożeń biologicznych : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 39 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67401
847. BODZON Zuzanna : Zagrożenia bezpieczeństwa a kształtowanie przestrzeni publicznej : praca końcowa / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 32 k. : rys. (w
tym kolor.)
BG AON Arch. sygn. 67351
117
848. BRZEZINKA Piotr : Dobór kadr na przykładzie komórek minerskopirotechnicznych policji : praca końcowa / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-46 k. : fot.,
rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68208
849. BUDNY Wiesław : Identyfikacja bojowa na współczesnym polu walki :
praca końcowa / promotor Andrzej Wisz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 67 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68227
850. BUŚ Marek : Sposób zabezpieczenia technicznego infrastruktury krytycznej na przykładzie przedsiębiorstwa elektroenergetycznego : praca końcowa /
promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 41 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67402
851. CHICIŃSKI Grzegorz : Komunikacja społeczna w pododdziale wojskowym jako grupie społecznej : praca końcowa / promotor Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 38 k.
BG AON Arch. sygn. 68209+CD-ROM
852. CHLEWICKI Andrzej : Koncepcja wykorzystania Narodowych Sił Rezerwowych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym w wojskach
lądowych : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 65 k., 8 k. tabl. : schem.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 67403
853. CIECIURA Włodzimierz : Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w województwie wielkopolskim w czasie wykonywania zadań reagowania kryzysowego w 2010 roku na przykładzie akcji Powódź 10 : praca końcowa / promotor
Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 46 k. : rys. kolor.
BG AON Arch. sygn. 67404
854. CIESIELSKA Monika : Zagrożenie bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej na przykładzie śmieci kosmicznych : praca końcowa / promotor Marek
Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 30 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67405
118
855. CYBULSKI Radosław : Program mobilizacji gospodarki na lata 2009-2018
- założenia, funkcjonowanie, możliwe kierunki rozwoju : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa
: AON, 2011. - 28 k.
BG AON Arch. sygn. 67382
856. CZERBNIAK Norbert : Idea federalizmu w kierowaniu państwem na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki : praca końcowa / promotor Stefan Korycki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 41 k.
: rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67337
857. CZESZEJKO Stanisław : Działania elektroniczne w NATO i Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - próba kategoryzacji : praca końcowa / promotor Waldemar Scheffs ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON,
2011. - 151 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68228
858. DANKOWSKI Jacek : Koncepcja strategiczna NATO 2010 - włoski punkt
widzenia : praca końcowa / promotor Henryk Binkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 65 k. : rys. kolor., zał.
BG AON Arch. sygn. 67338
859. DOBROŃ Dariusz : Obrona przeciwrakietowa NATO : praca końcowa
/ promotor Adam Radomyski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa
: AON, 2011. - [2], 60, 2 s. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68229
860. DUDA Janusz : Zagraniczni uczestnicy wojny domowej w Hiszpanii 19361939 : praca końcowa / promotor Janusz Zuziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 60 k. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 67339
861. DZIENIS Artur : Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym : praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 22 k.
BG AON Arch. sygn. 67406
862. DZIUMAKOWSKI Dariusz : Aspekty kierowania bezpieczeństwem w systemie reagowania kryzysowego w Polsce : praca końcowa / promotor Maciej
Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 28 k.
BG AON Arch. sygn. 67384
119
863. FAJKOWSKI Maciej : Udział jednostek ratownictwa medycznego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych : praca końcowa / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3],
44 k.
BG AON Arch. sygn. 67863
864. FILIP Jolanta : Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu - na przykładzie powiatu siedleckiego : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 61 k. : tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67408
865. FOREMNY Adam : Przygotowanie Samodzielnej Grupy Powietrznej do
działań w Afganistanie w ramach III Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego : praca końcowa / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 61 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68230
866. FREJ Bożena : IX Zmiana Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie : (UNEF - II - 1977 1978) : praca końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 124, [49] k. (w tym 3 złoż.) : fot.,
rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67409
867. GARBACZEWSKA Dorota : Współdziałanie służby więziennej z Policją
: praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 26 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67848
868. GARDJAS Krzysztof : Udział Polski w misji NATO w Afganistanie : praca końcowa / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 38 k. : rys. kolor.
BG AON Arch. sygn. 67352
869. GILARSKI Tomasz : Charakterystyka funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe : praca
końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 36 k. : fot., rys., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67410
120
870. GROCHOWSKA Magdalena : Współpraca NATO - Federacja Rosyjska
w zakresie obrony przeciwrakietowej : praca końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 34 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67411
871. GRZEGORCZYK Wioletta : Turcja członkiem Unii Europejskiej : szanse
i zagrożenia : praca końcowa / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 40 k. : rys., schem.
BG AON Arch. sygn. 67353
872. GRZYMKOWSKI Adam : Wpływ wzrostu wydatków zbrojeniowych
Chińskiej Republiki Ludowej na sytuację polityczno-wojskową w Azji Południowo-Wschodniej : praca końcowa / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 39 k. : mapy,
rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67340
873. HARYCKI Paweł : Kryzysy generowane przez media na przykładzie epidemii świńskiej grypy : praca dyplomowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 52 k. : wykr.
BG AON Arch. sygn. 67412
874. HUSZCZA Anna : Służba Dyżurna CZK [Centrum Zarządzania Kryzysowego] jako istotny element funkcjonowania miasta oraz bezpieczeństwa mieszkańców m. st. Warszawy : praca końcowa / promotor Grzegorz Sobolewski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 39 k. : fot.,
rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67864
875. IWANIEC Leszek : Zasady pozyskiwania informacji geograficznych na
potrzeby operacji humanitarnych poza granicami RP : praca końcowa / promotor
Henryk Wasiurdziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 50 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67413
876. IWANOWSKI Wiesław : Wpływ przedsięwzięć organizacyjnodyslokacyjnych SZ RP na bezpieczeństwo państwa : praca końcowa / promotor
Jan Posobiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. 55 s, [10] k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68231
121
877. JAKUBOWSKA Barbara : Logistyka i jej znaczenie w sytuacjach kryzysowych : praca końcowa / promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 38, [1] k.
BG AON Arch. sygn. 67414
878. JAMRÓZ Dominika : System oraz podmioty państwa przeciwdziałające
terroryzmowi w Polsce : praca końcowa / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 32 k. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67354
879. JANCZURA Radosław : Polsko-izraelskie partnerstwo strategiczne w
dziedzinie wojskowości : praca końcowa / promotor Stefan Korycki ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 46 k. : fot. kolor.,
rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67341
880. JANOSZCZYK Magdalena : Działania Policji w sytuacji kryzysowej na
podstawie powodzi w gminie Wilków w 2010 roku : praca końcowa / promotor
Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 30 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67849
881. JĘDRASZEK Piotr : Teoria i praktyka psychologicznej interwencji kryzysowej : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 74 k.
BG AON Arch. sygn. 67415
882. JOŃCA Krzysztof : Rozwiązania prawno-organizacyjne cywilnej kontroli
w Siłach Zbrojnych Republiki Słowackiej : praca końcowa / promotor Jerzy Zalewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 37 k.
BG AON Arch. sygn. 67342
883. JURKIEWICZ Marta Karolina : Zespoły rozpoznania biologicznego na
Ukrainie w 2009 roku : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 29, [23] k. : rys., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 67416
884. JUŹWIAK Zbigniew : Jednostki dalekiego rozpoznania w Systemie
Obronnym Państwa : praca końcowa / promotor Józef Marczak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 32 s. rys.
BG AON Arch. sygn. 67355
122
885. KACZANOWSKI Hubert : Misja NATO w Afganistanie jako wyzwanie
w kontekście geopolitycznego układu sił w regionie : praca końcowa / promotor
Julian Skrzyp ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 75 k.
BG AON Arch. sygn. 67870
886. KALETA Sebastian : Ochrona informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym MIL-WAN : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 28, [3] k.
BG AON Arch. sygn. 67388
887. KAŁAMARZ Witold : Afryka jako teatr działań wojennych : praca końcowa / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 79 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68232
888. KAŁKOWSKI Wiesław : Rozwój wojsk aeromobilnych : doświadczenia
i perspektywy : praca dyplomowa / promotor Zenon Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 120 k. : fot. kolor.,
schem., zał.
BG AON Arch. sygn. 67329
889. KANIA Robert Krzysztof : Bezpieczeństwo w tunelach : praca końcowa
/ promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 32 k. : fot., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67417
890. KAP Łukasz : Współpraca Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej w walce z terroryzmem : praca końcowa / promotor Andrzej
Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 35 k.
BG AON Arch. sygn. 67865
891. KĘPSKI-LUBCZYŃSKI Tomasz : Modernizacja sprzętu wojskowego, jej
wpływ na bezpieczeństwo militarne : praca końcowa / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 44 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67356
892. KLESZCZ Sławomir : Koncepcja rozwoju systemu obrony przed bronią
masowego rażenia SZ RP do 2030 roku : praca dyplomowa / promotor Jarosław
Solarz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 106 k.
BG AON Arch. sygn. 67330
123
893. KLIMAS Przemysław : Użycie sił specjalnych WP w sytuacjach reagowania kryzysowego : praca końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 40 k.
BG AON Arch. sygn. 67418
894. KŁUŚ Łukasz : Rola Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej
w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie miasta Opola : praca końcowa /
promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 34 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67419
895. KOGUCIUK Stanisław : Monitorowanie zagrożeń niemilitarnych przez
Straż Graniczną : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 35 k.
BG AON Arch. sygn. 67420
896. KONKOWSKI Arkadiusz : Działanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w sytuacjach kryzysowych : praca końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 28 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67421
897. KOSS Dirk : Polityka bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku - cele i perspektywy jej realizacji : praca końcowa / promotor Jacek Joniak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 52 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68233
898. KRAWCZYK Grzegorz : Zakres współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)
podczas misji stabilizacyjnej w Islamskiej Republice Afganistanu : praca końcowa / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 33 k. : fot., rys. tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67357
899. KRÓL-ŁĘGOWSKA Zofia : Metodyka opracowania powiatowego planu
zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu tatrzańskiego : praca końcowa
/ promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 72 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67358
900. KRUPSKA Anna : Udział Sił Zbrojnych RP w misji humanitarnej EUFOR
TCHAD/RCA : praca końcowa / promotor Ryszard Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 57 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67359
124
901. KUJAWA Arkadiusz : Kompendium podstawowych wiadomości o Islamskiej Republice Afganistanu : rola międzynarodowych organizacji rządowych i
pozarządowych oraz zespołów odbudowy prowincji w procesie odbudowy kraju
: praca końcowa / promotor Waldemar Kitler ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 58 k. : rys. kolor., tab.
BG AON Arch. sygn. 67360
902. KUJAWA Marcin : Ceremoniał wojskowy w uroczystościach z udziałem
wojskowej asysty honorowej : praca końcowa / promotor Waldemar Kitler ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 33 k. :
fot.
BG AON Arch. sygn. 67361
903. KULCZYCKA Maria : Charakterystyka Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Medycznego "Warszawa 8" Państwowej Straży Pożarnej : praca końcowa /
promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 41, [24] k. : fot., schem., wykr., zał.
BG AON Arch. sygn. 67423
904. KUNCEWICZ Konrad : Zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej
w trakcie mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 : praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - [1], 33 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67424
905. KUPTEL Krzysztof : Wpływ samolotów F-16 na zdolności bojowe sił powietrznych : praca końcowa / promotor Ryszard Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 47 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67362
906. KUŚNIEREK Andrzej : Militarne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku : praca dyplomowa / promotor Marian Kozub ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 111 k.
: rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67331
907. KWIECIŃSKA Ludmiła : Zagrożenie bezpieczeństwa przestępczością zorganizowaną w warunkach izolacji penitencjarnej : praca końcowa / promotor
Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - [1], 47 k.
BG AON Arch. sygn. 67425
125
908. LASEK Arkadiusz : Wybrane determinanty przygotowania i funkcjonowania polskich jednostek wojskowych / polskich kontyngentów wojskowych
(PJW/PKW) : praca końcowa / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 50 k., [11] k. tabl. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68210
909. LEDZION Michał : Kształtowanie zdolności obronnych Unii Europejskiej
: praca końcowa / promotor Ryszard Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 51 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67363
910. LESICKA Małgorzata : Mobbing jako patologia współczesnego miejsca
pracy : praca końcowa / promotor Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-42 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68211
911. LISOWSKI Marek : Sposoby współpracy lokalnego radia z otoczeniem
społecznym na przykładzie serwisów rozgłośni regionalnej "Nasze Radio 104,7
FM" : praca końcowa / promotor Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 38 k.
BG AON Arch. sygn. 68212
912. ŁOSIK Mariusz : Kierunki przeobrażeń wojsk lądowych na początku XXI
wieku : praca końcowa / promotor Jacek Joniak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 69 s. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68234
913. MACIEJEWSKI Jakub : Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie systemu wykrywania skażeń SZ RP
: praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 32 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67850
914. MAĆKOWSKI Marek : Kształtowanie się sojuszy wojskowych w okresie
Belle Époque i ich wpływ na powstanie bloków militarnych Wielkiej Wojny :
praca końcowa / promotor Jeremiasz Ślipiec ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 38 k. : mapa, rys.
BG AON Arch. sygn. 67461
126
915. MAGIERSKI Mieczysław Jan : Wybrane przykłady strategicznego wykorzystania transportu miejskiego w systemie obrony narodowej na przykładzie
Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie : praca końcowa / promotor
Marian Kozub ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 50 k. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67364
916. MAŚLAK Zdzisław : Siły powietrzne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej : praca dyplomowa / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 44 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67365
917. MĄDRY Sławomir : Polityka Francji wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca końcowa / promotor Karolina J. Helnarska ; [Wydział Bezpieczeństwa Narodowego]. - Warszawa : AON, 2011. - 40 k. : rys. kolor., tab.
BG AON Arch. sygn. 67343
918. MEKS Patrycja : Sytuacje kryzysowe a współpraca cywilno-wojskowa :
praca końcowa / promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 39 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67426
919. MICHAŁKIEWICZ Michał : Doświadczenia udziału kontyngentu SZ RP
w operacji "Iraqi Freedom" : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 65 k.
BG AON Arch. sygn. 67366
920. MINIOR Justyna : Przeciwdziałanie oraz likwidacja zagrożeń związanych
z chorobami odzwierzęcymi : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 40 k.
BG AON Arch. sygn. 67427
921. MNITOWSKI Sławomir : Zamach w Oklahoma City - studium przypadku
: praca końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 43 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67851
922. MODZELEWSKA Bożena : System zarządzania jakością w Hospicjum
Opatrzności Bożej Księża Orioniści zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2009 :
praca końcowa / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-83, [1] k. : fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68213+CD-ROM
127
923. MOŚCICKI Szymon : Uchodźctwo, obozy dla uchodźców na przykładzie
wybranych krajów : praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 24 k. : fot., rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 67428
924. MROCZEK Jacek : Planowanie i realizacja zabezpieczenia logistycznego
w operacjach poza granicami kraju : praca dyplomowa / promotor Wojciech
Nyszk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 69
k. : rys., schem., zał.
BG AON Arch. sygn. 67332
925. MUCHA Ireneusz : Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w służbie więziennej : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 39 k.
BG AON Arch. sygn. 67429
926. NIEKE Dariusz : Operacje specjalne w świetle dokumentów doktrynalnych
Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca końcowa / promotor Marek Kubiński ;
Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 59 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68235
927. ORDYNIEC Rafał : Udział polskich sił zbrojnych w operacjach wsparcia
pokoju na przykładzie Iraku : praca końcowa / promotor Ryszard Olszewski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 55 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67367
928. OSMAŃSKI Robert : Rola i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych pochodzenia pozamilitarnego na przykładzie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Płońsku : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 39 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67430
929. OSOWIECKI Krzysztof : Funkcjonowanie Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP na przykładzie miasta stołecznego Warszawy :
praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 69 k. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67852
128
930. PACZKOWSKI Andrzej : System wykrywania skażeń sił powietrznych :
praca końcowa / promotor Ryszard Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2011]. - [1], 51 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67368
931. PALUSZEK Waldemar : Operacja "Iracka Wolność" i jej wpływ na międzynarodową politykę bezpieczeństwa : praca końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 36 k.
BG AON Arch. sygn. 67369
932. PAŁASZ Kazimierz : Zarządzanie kryzysowe w powiecie, gminie i sołectwie w kontekście ostatniej powodzi : praca końcowa / promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 35 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67431
933. PAŁCZYŃSKI Robert : Użycie lotnictwa sił powietrznych poza granicami
kraju : praca końcowa / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 42 s. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68236
934. PASTERNAK Tadeusz J : Straż Leśna w strukturze administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego : praca końcowa / promotor Stanisław Śladowski! [właśc.] Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - 2 s., 3-61 k. : tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 68214
935. PEREIRA-BRODNICKI Szymon : Terroryzm i partyzantka miejska : praca
końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
.- Warszawa : AON, 2011.- [73] k.
BG AON Arch. sygn. 67853
936. PERSONA Robert : Udział prywatnego sektora ochrony w utrzymaniu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce : praca końcowa / promotor
Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 40 k.
BG AON Arch. sygn. 67391
937. PIECH Emilia : Rola Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku
publicznego : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 32 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67370
129
938. PIERZYŃSKI Artur : Schyłek szwedzkiej polityki neutralności : praca
końcowa / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 32 k.
BG AON Arch. sygn. 67344
939. PIETRUSZEWSKI Maciej : Wpływ Islamskiej Republiki Iranu na bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej : praca końcowa / promotor Zbigniew Sabak ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 75 k. :
ryc.
BG AON Arch. sygn. 67866
940. PINIEWICZ Paweł : Zagrożenia i zabezpieczenie systemów łączności w
telefonii komórkowej i stacjonarnej : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 24 k.
BG AON Arch. sygn. 67854
941. PLEWACKA Joanna : Zagrożenia epidemiologiczne w bezpieczeństwie
żywnościowym : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 53 k.
BG AON Arch. sygn. 67371
942. POCHEĆ Monika : Możliwości wykorzystania modelu TQM [Total Quality Managament] w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym : praca końcowa / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - 2 s., 3-55 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68215+CD-ROM
943. POCHWATKA Dariusz : Zarządzanie procesem pozyskiwania nowego
uzbrojenia i sprzętu wojskowego realizowane w resorcie obrony narodowej :
praca końcowa / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-65 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68216
944. PODGÓRSKI Jacek : Działania specjalne Straży Granicznej w ochronie
granicy : praca końcowa / promotor Henryk Wasiurdziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 32 k. : schem.
BG AON Arch. sygn. 67434
945. POGONOWSKI Mariusz : Geniusz wojenny : praca końcowa / promotor
Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011.
- 57 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68237
130
946. POLAKOW Mirosław : Osiąganie celów ISAF przez Zgrupowanie Bojowe
Polskich Sił Zadaniowych na przykładzie IV Zmiany PKW w Afganistanie :
praca końcowa / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 64, [6] s. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68238
947. PROKOPIUK Mariola : Lekarz koordynator w systemie ratownictwa medycznego na poziomie województwa : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 21 k.
BG AON Arch. sygn. 67435
948. PROSTAK Katarzyna : Współczesne zagrożenia ekonomiczne bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : (wybrane zagadnienia) : praca końcowa / promotor Marian Kozub ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - 50 k. : rys., tab., wykr.
BG AON Arch. sygn. 67392
949. PYTKA Łukasz : Determinanty ekonomiczne w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej : praca końcowa / promotor Marian
Kozub ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 69
k., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67372
950. ROGALA-LEWICKI Adam : Decision Support Systems w decydowaniu
politycznym : praca końcowa / promotor Wiesław Krzeszowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-40 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 68217
951. ROLA Krzysztof : Niemiecki styl negocjacyjny jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych : praca końcowa / promotor Karolina J. Helnarska ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 53 k. :
tab.
BG AON Arch. sygn. 67345
952. ROMANOWSKI Bogdan : Aspekty zarządzania kryzysowego na przykładzie działań ratowniczych podczas powodzi w 2010 roku : praca końcowa
/ promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-49 k. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 68218
131
953. ROMANOWSKI Ryszard : Kompleksowe podejście do udziału Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach reagowania kryzysowego poza granicami kraju
: praca dyplomowa / promotor Stanisław Koziej ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 62 k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67333
954. ROZENEK Dariusz : Infrastruktura krytyczna w Miejskich Zakładach Autobusowych Spółka z o .o. : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 142 k. : fot. kolor, rys.
BG AON Arch. sygn. 67436
955. RYBICKI Paweł : Ochrona granicy państwowej na wypadek sportowych
imprez masowych : praca końcowa / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 32 k.
BG AON Arch. sygn. 67373
956. RYBICKI Tomasz : Rola straży granicznej po przystąpieniu Polski do strefy Schengen : praca końcowa / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 28 k.
BG AON Arch. sygn. 67374
957. RYKAŁA Jerzy : Wykorzystanie świadczeń osobistych i rzeczowych
w czasie powodzi na poziomie gminy : praca końcowa / promotor Henryk Wasiurdziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 28 k.
BG AON Arch. sygn. 67855
958. SAŁACIŃSKI Sławomir Janusz : Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego
w kontekście klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem największych powodzi w historii Polski : praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 64 k. : ryc.
BG AON Arch. sygn. 67437
959. SARNA Andrzej : Bipolarna rywalizacja wyborcza w Republice Włoskiej
: praca końcowa / promotor Henryk Binkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 70 k.
BG AON Arch. sygn. 67346
132
960. SASIN Adam : Bunt jako sytuacja kryzysowa w jednostkach organizacyjnych służby więziennej : praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 29 k. :
schem.
BG AON Arch. sygn. 67438
961. SIEKIERA Dariusz : Duńskie interesy w regionie Arktyki : praca końcowa
/ promotor Karolina J. Helnarska; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - 40 k. : rys. kolor.
BG AON Arch. sygn. 67347
962. SIENKIEWICZ Magdalena : Organy samorządu terytorialnego, a realizacja
zadań obronnych : praca końcowa / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 34 k.
BG AON Arch. sygn. 67867
963. SIKORSKI Aleksander : Działania UE na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, prawnopolitycznej i społecznej w Afganistanie po 2001 roku : praca
końcowa / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-38 k. : mapa, tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68219
964. SIODŁAK Katarzyna : Współdziałanie Policji ze służbami zajmującymi
się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej : praca końcowa / promotor
Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 27 k.
BG AON Arch. sygn. 67439
965. SKIEPKO Michał : Wpływ katastrofy zapory czołowej zbiornika wodnego
Siemianówka na powiat hajnowski : praca końcowa / promotor Henryk Wasiurdziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
32 k. : fot., mapy, rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67440
966. SKONECZNA Agnieszka : Biuro pełnomocnika rządu jako biuro zarządzania projektem w programie SIS : praca końcowa / promotor Piotr Malinowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-39
k. : rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 68220
133
967. SKRZYPCZAK Piotr : Dyslokacja jednostek wojskowych na terenie kraju
i jej wpływ na możliwości reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia
zagrożeń o charakterze niemilitarnym : praca końcowa / [promotor Krzysztof
Gąsiorek] ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. [2], 29 k. : mapa, zał.
BG AON Arch. sygn. 67856
968. SŁOMIAN Mariola : Migracje międzynarodowe - szanse czy źródło zagrożeń dla stabilności wewnętrznej Państwa : praca końcowa / promotor Zbigniew
Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 44 k.
BG AON Arch. sygn. 67393
969. SOBOTKA Dariusz : Standaryzacja w NATO jako determinant interoperacyjności państw sojuszu : praca dyplomowa / promotor Zenon Smutniak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 109 k. : rys.,
tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67334
970. SOCHACKA Renata : Operacje NATO na Bałkanach : praca końcowa /
promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 40 k.
BG AON Arch. sygn. 67441
971. SOLECKI Krzysztof : Koncepcja zastosowania zarządzania jakością w
działaniach marketingowych przedsiębiorstwa usług komunalnych (PUK) : praca końcowa / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 39 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68221+CD-ROM
972. SOŁOMONOW Piotr : Identyfikacja zagrożeń minowych w operacjach SZ
RP poza granicami kraju : praca końcowa / promotor Stanisław Kowalkowski
; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 38 k. : rys.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 68239
973. SPYCHAJ Zbigniew : Polsko-węgierska współpraca wojskowa : praca
końcowa / promotor Henryk Binkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 34 k.
BG AON Arch. sygn. 67348
134
974. STRUK Anna : Grupy interwencyjne służby więziennej na straży bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych i społeczeństwa : praca końcowa / promotor
Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 39 k. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67375
975. STUBE Konrad : Narodowe Siły Rezerwowe w systemie uzupełnieniowym
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca końcowa / promotor Zbigniew
Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 52
k. : zał.
BG AON Arch. sygn. 67442
976. SULIMA Renata : Kontrola bezpieczeństwa filarem bezpiecznego lotniska
: praca końcowa / promotor Henryk Wasiurdziak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 1 k., 2-27 s. : fot., rys.
BG AON Arch. sygn. 67395
977. SURMA Jerzy : Wojewódzka administracja zespolona w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie kuratorium oświaty : praca końcowa / promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 50 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67857
978. SZCZEPANKIEWICZ Wiesław : Przygotowanie i udział Polski w misji
pokojowej w Kosowie : praca końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 37 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67443
979. SZCZYBURA Grzegorz : NSR [Narodowe Siły Rezerwowe] i ich wpływ
na usuwanie skutków zagrożeń niemilitarnych : praca końcowa / promotor Jan
Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011
. - 28 k. : fot. kolor.
BG AON Arch. sygn. 67376
980. SZOT Jacek Stanisław : Aspekty prawne zarządzania kryzysowego : praca
końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 42 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67444
135
981. SZTORC Violetta : Bezpieczeństwo a prognozy rozwoju świata na podstawie książki Micho Kaku "Wizje czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku" :
praca końcowa / promotor Marian Kozub ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 37 k.
BG AON Arch. sygn. 67377
982. SZYMANIAK Adam : Zarządzanie kryzysowe podczas Euro 2012 na
przykładzie miasta stołecznego Warszawa : praca końcowa / promotor Marek
Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 45 k.: mapa, rys., schem.
BG AON Arch. sygn. 67445
983. SZYMCZYK Piotr : Wykorzystanie systemu ostrzegania i alarmowania
na potrzeby zarządzania kryzysowego w powiecie Stargard Szczeciński : praca
końcowa / promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 27 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67446
984. ŚLIŻEWSKI Zbigniew : Rola wojsk lądowych w zwalczaniu terroryzmu
na terenie kraju : praca końcowa / promotor Marek Kubiński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 88 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68240
985. TĘCZA Tomasz : TQM [Total Quality Managament] w zarządzaniu muzeum : praca końcowa / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 2 s., 3-39 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68222
986. TICHONIUK Anna : Atrakcyjność zawodu oficera Wojska Polskiego w
dobie transformacji i profesjonalizacji sił zbrojnych : praca końcowa / promotor
Marian Kozub ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON,
2011. - 63 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67378
987. TOMCZAK Andrzej : Przygotowanie kadr kultury fizycznej do realizacji
zadań bezpieczeństwa narodowego : praca końcowa / promotor Zbigniew Piątek
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 40 k.
: fot., rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67379
136
988. TOMCZYK Maja : Organizacja ewakuacji w sytuacji kryzysowej na przykładzie szpitala : praca końcowa / promotor Zbigniew Skwarek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 29 k.
BG AON Arch. sygn. 67380
989. TRZCIŃSKI Tomasz : Ukraina pomiędzy Unią Europejską a Federacją
Rosyjską : praca końcowa / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 35 k.
BG AON Arch. sygn. 67349
990. WAJDA Andrzej : Wycofanie PKW [Polskiego Kontyngentu Wojskowego] z teatru działań stabilizacyjnych w świetle doświadczeń operacji "Iracka
Wolność" : praca dyplomowa / [promotor Dariusz Kozerawski] ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 79 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67335
991. WALCZAK Karol : Działania polskich jednostek podhalańskich, ich powstanie, tradycje i współczesność : praca końcowa / promotor Jan Wojnarowski
; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 35 k. : fot.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 67868
992. WALCZAK Piotr : Dowodzenie tylną strefą działań przez Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych w operacji obronnej : praca końcowa / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. [1], 35 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68241
993. WALCZUK Agata : Udział Sił Zbrojnych RP w misji pokojowej w Demokratycznej Republice Konga : praca końcowa / promotor Ryszard Olszewski ;
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 43 k. :
rys.
BG AON Arch. sygn. 67396
994. WALISZEWSKI Sławomir : Rola elementów współpracy cywilnowojskowej komponentu lądowego SZ RP w operacji połączonej : praca końcowa / promotor Jacek Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 44 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 68242
137
995. WAROWNY Janusz : Nowa koncepcja strategiczna NATO : praca końcowa / promotor Maciej Marszałek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa : AON, 2011. - [2], 29 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67447
996. WASIAK Ewa : Zagrożenie epidemią w aglomeracji miejskiej na przykładzie miasta stołecznego Warszawy : praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1],
32 k.
BG AON Arch. sygn. 67858
997. WIELGUS Marcin : Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski :
praca końcowa / promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 39 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67449
998. WIELKANOWSKI Cezary : Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji przez kierownika jednostki organizacyjnej : praca końcowa /
promotor Zbigniew Redziak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa :
AON, 2011. - 2 s., 3-79 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68223
999. WIERZBICKI Grzegorz : Współpraca Francji i Niemiec w dziedzinie bezpieczeństwa w latach 1990-2008 : praca końcowa / Grzegorz Wierzbicki ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [3], 86 k. : ryc.,
tab.
BG AON Arch. sygn. 67465
1000. WIERZCHOWSKA Ewa : Ochrona zewnętrznych granic strefy Schengen
: praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 36 k.
BG AON Arch. sygn. 67859
1001. WIŚNICKI Jarosław : Środki masowego przekazu a zarządzanie sytuacją
kryzysową w kontekście zamachów terrorystycznych : praca końcowa / promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa :
AON, 2011. - [1], 55 s.
BG AON Arch. sygn. 67860
138
1002. WŁODARCZYK Anna Maria : Użycie pododdziałów Sił Zbrojnych w
sytuacjach kryzysowych na przykładzie powodzi w maju i czerwcu 2010 na
Dolnym Śląsku : praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [1], 35 k. : fot., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67861
1003. WÓJCIKIEWICZ Rafał : Organizacja, zakres działania i ustawowe zadania Straży Granicznej na przykładzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej : praca końcowa / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 39 k. : mapy, rys., schem., aneks
BG AON Arch. sygn. 67869
1004. ZAGRABA Dawid : Prawne podstawy stanów nadzwyczajnych w Polsce
: praca końcowa / promotor Krzysztof Gąsiorek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 46 k.
BG AON Arch. sygn. 67450
1005. ZAKRZEWSKI Waldemar : Wojska inżynieryjne w systemie reagowania
na niemilitarne zagrożenia kraju : praca dyplomowa / promotor Stanisław Kowalkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 64 k. : fot. kolor., rys., zał.
BG AON Arch. sygn. 67336
1006. ZALEWSKA-NOWAK Małgorzata : Uwarunkowania stanowiska Danii
i Szwecji wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej : praca końcowa / promotor Agnieszka Legucka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - [2], 51 k.
BG AON Arch. sygn. 67466
1007. ZIĘCINA Mariusz : Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w przeciwdziałaniu terroryzmowi w Polsce : praca końcowa / promotor Ryszard
Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. 39 k. : rys.
BG AON Arch. sygn. 67397
1008. ZMARZLIŃSKI Robert : System polityczny Federacyjnej Republiki Brazylii : praca końcowa / promotor Agnieszka Bryc ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 50 k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 67350
139
1009. ZYGMUNTOWICZ Artur : Polityka dotycząca ochrony przeciwpowodziowej w województwie mazowieckim : praca końcowa / promotor Marek Sosnowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. [2], 42 k. : fot. kolor., rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 67451
1010. ŻEBROWSKI Arkadiusz : Kompetencje kierownika komórek logistycznych : praca końcowa / promotor Tomasz Majewski ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 37 k. : rys., tab.
BG AON Arch. sygn. 68224
1011. ŻEGARSKI Tomasz : Ochrona obiektów wojskowych : praca końcowa
/ promotor Sławomir Olearczyk ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2011. - 31 k. : tab.
BG AON Arch. sygn. 67452
1012. ŻELAZO Piotr : Działania organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych na rzecz pokoju w Sudanie : praca końcowa / promotor Jacek
Trembecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 43
k. : rys., tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68225
1013. ŻMIJEWSKA Małgorzata : Wizerunek Straży Miejskiej m. st. Warszawy
: praca końcowa / promotor Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 40 k. : tab., zał.
BG AON Arch. sygn. 68226
1014. ŻUCHOWSKI Dariusz : Rola i miejsce Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego w realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego wojsk w operacji
NATO : praca końcowa / promotor Wojciech Nyszk ; Wydział Zarządzania i
Dowodzenia. - Warszawa : AON, 2011. - 44 k., [13] k. tabl. : rys., schem., tab.,
zał.
BG AON Arch. sygn. 68243
140
INDEKS AUTORÓW I PROMOTORÓW
Abgarowicz, Grzegorz - 1
Adamczyk, Grzegorz - 43
Adamczyk, Piotr - 44
Adamska, Patrycja - 45
Adamski, Wojciech - 520
Ambrochowicz, Tomasz - 46
Amróz, Łukasz - 521
Anszczak, Marcin - 2
Antczak, Stefan - Prom. 43, 51, 106, 299, 398, 508, 542, 551
Antczak-Sarnowska, Marzena - 522
Antonowicz, Mikołaj - 523
Arcon, Michał - 524
Aronowicz, Kornelia - 525
Augustyn, Sławomir - Prom. 238, 250, 339, 520, 566, 690, 692, 738, 798, 840,
922, 942, 971, 985
Augustyniak, Adrian - 47
Awerczuk, Damian - 526
Babiarczyk, Paweł - 527
Bachurewicz, Michał - 48
Badźmirowska-Masłowska, Katarzyna - Prom. 524, 528, 544, 588, 597, 775,
828, 841
Bagnicka-Górska, Marta - 49
Balcerowska, Paulina - 50
Bałdyga, Andrzej - 51
Banasik, Mirosław - 3
Banaszek, Grzegorz - 52
Baran, Anna - 528
Baran, Sławomir - 529
Baran, Sylwia - 530
Barański, Paweł Jan - 53
Bartmanowicz, Janusz - 842
Bartnik, Ryszard - Prom. 100, 131, 213, 468, 497, 575, 623, 642, 700, 721, 808,
933
Bartosik, Mariusz - 54
Bastkowski, Piotr - 55
Bazarnik, Monika - 56
Bączek, Anna Magdalena - 57
Bednorz, Katarzyna - 58
Bendkowski, Norbert - 59
141
Bereza, Kamil - 531
Berlińska, Anna - 843
Białek, Andrzej - 60
Białożyński, Marcin - 844
Białucha, Radosław - 61
Bielecki, Jakub - 532
Bielecki, Mariusz - 62
Bielińska, Monika - 63
Bieniasz, Łukasz - 533
Bilińska, Katarzyna - 64
Biliński, Grzegorz - 534
Biliński, Sławomir - 845
Biniszewski. Marcin - 535
Binkowski, Henryk - Prom. 858, 959, 973
Blicharz, Marlena - 536
Błachnio, Marcin - 537
Błahuta, Maciej - 65
Błaszczyk, Marcel - 66
Błaszczyk, Piotr - 67
Bober, Wojciech - 68
Bobińska, Agnieszka - 69
Bobryk, Jerzy - 846
Boczkowska, Aleksandra - 70
Boczkowski, Łukasz - 71
Bodzon, Zuzanna - 847
Bojańczyk, Czesław - 538
Boryn, Paweł - 4
Borysewicz, Bartosz - 539
Borzym, Bernadeta - 540
Bożek, Mirosław - 72
Bremer, Jakub - 541
Breńda, Zuzanna - 73
Broda, Maciej - 542
Bronowska, Lidia - 74
Bruc, Wojciech - 75
Bruczuk, Marta - 76
Brudnicka, Ewelina - 543
Bryc, Agnieszka - Prom. 526, 549, 583, 625, 673, 733, 746, 816, 821, 938, 989,
1008
Bryndza, Agata Weronika - 544
Brzezinka, Piotr - 848
Brzeziński, Sławomir - 545
Brzozowski, Adam - Prom. 75, 247, 296, 311, 319, 392, 486, 488, 701
142
Bucoń, Marcin - 77
Budny, Wiesław - 849
Budzisz, Wiktor - 78
Bugajny, Anita - 79
Bugajska, Monika Stefania - 80
Bugajski, Piotr - 81
Bujak, Łukasz - 82
Bujak, Małgorzata - 83
Bursa, Kinga - 84
Buś, Marek - 850
Bzinkowski, Kamil - 546
Cacko, Agata - 547
Całkowski, Tomasz - Prom. 705, 755
Cap, Lidia - 548
Cegielski, Maciej - 85
Chaberski, Łukasz - 86
Chabros, Emil - 87
Chabska, Katarzyna - 549
Chachuła, Dobiesław - 88
Chiciński, Grzegorz - 851
Chlewicki, Andrzej - 852
Chłopik, Jarosław - 89
Chmiel, Sławomir - 90
Chmielewski, Marcin - 550
Chodak, Paweł - 5
Chodkiewicz, Paweł - 91
Chojnacka, Joanna Ewa - 551
Chojnacki, Łukasz - 92
Chojnacki, Wojciech - 93
Chrobak, Ryszard - Prom. 35, 55, 144, 227, 399, 429, 437, 441
Chronowska, Magdalena - 94
Chrostowski, Piotr - 552
Chrzuszcz, Adrian - 95
Chudzik, Monika - 553, 554
Chybiak, Maciej - 96
Chybzińska, Wioleta - 97
Chyla, Karolina - 98
Ciach, Przemysław - 555
Ciborowski, Leopold - Prom. 696
Cichocka, Paulina - 99
Cichocki, Karol - 556
Cieciura, Włodzimierz - 853
143
Ciepliński, Maciej - 100
Ciesielska, Monika - 854
Ciesiołkiewicz, Michał - 557
Cieślak, Eugeniusz - Prom. 81, 188, 230, 292, 395, 447, 865
Cieślar, Paweł - Prom. 173, 186, 439, 462
Cieślik, Przemysław - 558
Ciółkowski, Mateusz - 559
Ciupiński, Andrzej - Prom. 62, 72, 95, 108, 121, 140, 148, 162, 327, 504, 868,
871, 878, 890
Cudziło, Krzysztof - 101
Curyło, Mateusz - 560
Cybula, Tomasz - 561
Cybulska, Daria - 102
Cybulski, Radosław - 855
Cydzik, Krzysztof - 103
Czaja, Jan - Prom. 76, 321, 322, 366, 369, 503
Czajka, Cezariusz - 104
Czajka, Kamila - 105
Czajkowski, Bartosz Jakub - 562
Czajkowski, Daniel - 106
Czarnowski, Mariusz Konrad - 563
Czarny, Robert - 107
Czekaj, Grzegorz - 6
Czerbniak, Norbert - 856
Czerska, Ilona - 108
Czeszejko, Stanisław - 857
Członka, Michał - 109
Czochra, Zbigniew - 110
Czubakowska, Beata - 564
Czupryński, Andrzej - Prom. 739, 745
Czura, Marcin - 565
Czykiejda, Karolina - 111
Czyż, Krzysztof - 566
Czyżak, Damian - 112
Ćwiek, Marcin - 567
Dachowicz, Dariusz - 7
Daniłowicz, Szymon - 568
Danis, Paweł - 113
Dankowski, Jacek - 858
Dąbkiewicz, Paweł - 114
Dąbrowska, Aleksandra - 569
144
Dąbrowska, Kamila - 115
Dąbrowska, Katarzyna - 116
Dąbrowska, Malwina - 570
Dąbrowski, Andrzej - 571
Dejtrowski, Piotr - 117
Dela, Piotr - 8, Prom. 197
Deniziak, Sławomir - 572
Dębek, Michał - 573
Długokęcka, Dorota - 118
Długosz, Patrycja - 574
Dmoch, Łukasz - 575
Dobroń, Dariusz - 859
Dobucki, Przemysław - 576
Dołęga, Karol - 119
Dołowy, Jakub - 577
Dopierała, Anna - 578
Drapikowska, Barbara - 120
Drozd, Kinga - 579
Drożdżejko, Justyna - 580
Drożdżyński, Bartosz - 121
Dryszel, Jan - 581
Duda, Anna - 582
Duda, Janusz - 860
Dulnikiewicz, Weronika - 122
Duńka, Joanna Aniela - 123
Dymanowski, Karol - 9
Dziak, Adam - 124
Dzienis, Artur - 861
Dzierżak, Michał - 125
Dziorek, Karolina - 583
Dziumakowski, Dariusz - 862
Dziurny, Anna - 10
Elak, Leszek - Prom. 147, 181, 209, 336, 409
Fabiańczyk, Adam - 584
Fajkowski, Maciej - 863
Fal, Kamil - 585
Ferenc, Blanka - 126
Fiedur, Katarzyna - 127
Figiel, Ewa - 128
Figiel, Olga - 586
Figiel, Paweł - 129
145
Figlewicz, Nina - 130
Fijałkowska, Agnieszka - 587
Fijołek, Jan - 131
Fila, Robert - 588
Filip, Jolanta - 864
Foltyńska, Aleksandra - 132
Foremny, Adam - 865
Fornal, Mariusz - Prom. 559, 560, 615, 620, 644, 680, 725, 729, 800, 836
Frącik, Krystian - 11
Frącz, Paulina - 589
Frączek, Mariusz - Prom. 576, 617
Frej, Bożena - 866
Frydrych, Robert - 590
Fuśniak, Bernadeta - 133
Gajewski, Karol - 591
Galas, Marta - 134
Gałach, Artur - 135
Gałązka, Karolina - 592
Gałek, Grzegorz - 593
Gańko, Nina - 136
Gapis, Anna - 594
Garbaczewska, Dorota - 867
Gardjas, Krzysztof - 868
Gąsiorek, Krzysztof - Prom. 46, 124, 156, 280, 376, 379, 436, 629, 736, 852,
855, 864, 869, 873, 881, 883, 903, 907, 919, 920, 925, 928, 937, 960, 967, 1004
Gęsikiewicz, Tomasz Arkadiusz - 137
Giemza, Dariusz - 138
Gieraga, Szymon - 595
Gierczak, Tomasz - 139
Gilarski, Tomasz - 869
Giska, Zbigniew - 140
Glen, Andrzej - Prom. 33, 70, 113, 122, 176, 193, 211, 262, 265, 417, 495
Glewicz, Zbigniew - 141
Glezman, Jarosław - 142
Głażewska, Małgorzata - 143
Głowacki, Wojciech - 144
Gnyp, Monika - 596
Godzwa, Magdalena - 597
Golacik, Piotr - 145
Gołaszewska, Milena - 598
Gołaszewski, Marcin - 146
Gołyski, Krzysztof - 147
146
Gontarczyk, Katarzyna - 148
Gorzelak, Artur - 599
Gorzelany, Damian Bogdan - 600
Gotowała, Jerzy - Prom. 25
Góralczyk, Katarzyna - 12
Górniak, Agata - 601
Górny, Piotr - Prom. 44, 190, 214, 284, 287, 328, 334, 387
Górska, Katarzyna - 602
Górski, Kamil - 603
Graszk, Paweł - 604
Grażewicz, Mariusz - 149
Gregorek, Przemysław - 605
Grela, Piotr - 150
Grenda, Bogdan - Prom. 52, 107, 309, 415
Grochowska, Magdalena - 870
Gronek, Bogdan - 151
Groszek, Zbigniew - Prom. 9, 217, 491
Grunt, Edyta Olga - 606
Gryczyński, Karol - 152
Grymuza, Wacław - 153
Gryz, Jarosław - Prom. 53, 83, 105, 111, 225, 266, 267, 308, 320, 406, 411, 455,
478, 511
Grzegorczyk, Wioletta - 871
Grzegorzewska, Gabriela - 154
Grzegrzółka, Monika - 155
Grzegrzółka, Sławomir - 156
Grzelakowski, Artur - 157
Grzelakowski, Hubert Stefan - 158
Grzelec, Łukasz - 159
Grzenkowska, Anna - 160
Grzymkowski, Adam - 872
Guba, Paweł - 607
Gudanowski, Marcin - 161
Gut, Dominika - 608
Gwiazda-Rzepecka, Brygida - 13
Gwizdała, Bartosz - 609
Gzowska, Joanna - 610
Hapoński, Krzysztof - 611
Harycki, Paweł - 873
Helnarska, Karolina Julia - Prom. 606, 659, 664, 672, 693, 697, 730, 796, 820,
835, 917, 951, 961, 999
Hoinka, Marcin - 612
147
Horosz, Kamil - 162
Hubert, Jarosław - 163
Hucik, Rafał - 164
Huszcza, Anna - 874
Huzarski, Michał - Prom. 13, 32, 54, 182, 222, 239, 305, 326, 370, 407, 492
Idasiak, Grzegorz - 165
Idrian, Piotr - 613
Ignaszak, Dominik - 166
Iwaniec, Leszek - 875
Iwaniuk, Dorota - 167
Iwanowski, Andrzej - 614
Iwanowski, Michał - 615
Iwanowski, Wiesław - 876
Izdebski, Łukasz - 168
Jabłoński, Dawid - 616
Jabłoński, Marcin - 617
Jachimowska, Amelia - 169
Jagielska, Beata - 618
Jagiełło, Anna - 170
Jakiel, Karolina - 171
Jakubaszek, Bogusława - 172
Jakubowska, Barbara - 877
Jałowiec, Tomasz - Prom. 532, 548, 579, 600, 641, 679, 702, 748, 773, 780,
799, 818
Jamrozik, Marcin - 173
Jamróz, Dominika - 878
Janaszek, Michał - 619
Janczak, Józef - Prom. 22
Janczak, Karolina - 174
Janczewska-Soszyńska, Sylwia Agnieszka - 175
Janczura, Radosław - 879
Janiak, Maria - 176
Janiszek, Karol - 177
Jankowska, Amelia Maria - 178
Jankowski, Cezary - 620
Jankowski, Krzysztof - 621
Jankowski, Michał - 179
Jankowski, Przemysław - 180
Janoszczyk, Adam - 181
Janoszczyk, Magdalena - 880
Janowski, Dominik - 182
148
Jarecka, Urszula - Prom. 74
Jarecki, Czesław - Prom. 303, 371
Jaros, Bartłomiej - 183
Jarosz, Monika - 184
Jasiński, Łukasz - 622
Jaskóła, Joanna - 185
Jaśkiewicz, Damian - 186
Jaworski, Janusz - 187
Jedut, Martyna - 188
Jeleniewska, Patrycja - 189
Jezierski, Grzegorz - 190
Jeziorski, Arkadiusz - 191
Jędraszek, Piotr - 881
Joniak, Jacek - Prom. 897, 912
Jońca, Krzysztof - 882
Jońska, Ewelina - 623
Jóźwik, Anna - 192
Juncewicz, Arkadiusz - Prom. 141, 208
Jurkiewicz, Marta Karolina - 193, 883
Juszczak, Paweł - 194
Juszczyk, Marek - Prom. 88, 99, 348, 464, 557, 558, 616, 635, 711, 724, 740,
772, 774, 822, 823, 831
Juźwiak, Zbigniew - 884
Kacperska, Malwina - 195
Kaczanowski, Hubert - 885
Kaczmarek, Ewelina Agnieszka - 196
Kaczmarek, Waldemar - Prom. 37, 47, 56, 79, 152, 277, 291, 335, 456, 481
Kaczyński, Michał - 624
Kaleta, Sebastian - 886
Kalinowski, Daniel - 625
Kałamarz, Witold - 887
Kałkowski, Wiesław - 888
Kamińska, Anna - 626
Kamiński, Tomasz - 197
Kania, Krzysztof - 198
Kania, Mariusz - 199
Kania, Robert Krzysztof - 889
Kania, Tadeusz - 200
Kap, Łukasz - 890
Kapłońska, Joanna - 201
Karczmarczyk, Tomasz - 202
Kardas, Krzysztof - 627
149
Karnowska-Werner, Maria - Prom. 527, 534, 554, 569, 587, 595, 639, 662, 678,
681, 691, 695, 698, 708, 749, 765, 815
Karolewski, Kamil - 203
Karpińska, Marta - 204
Karski, Daniel - 205
Karwel, Magdalena - 628
Kazubek, Dagmara - 206
Kaźmierczak, Maciej - Prom. 591
Kaźmierski, Michał - 629
Kecmer, Krzysztof - 207
Kesner, Jerzy - 208
Kęczkowski, Krzysztof - 630
Kępski-Lubczyński, Tomasz - 891
Kielan, Damian - 631
Kielich, Łukasz - 632
Kiełbasa, Marta - 633
Kieruczenko, Marta - 634
Kitler, Waldemar - Prom. 26, 64, 84, 101, 150, 204, 218, 332, 423, 424, 428,
430, 446, 448, 453, 494, 498, 898, 901, 902
Kladziński, Jerzy - 209
Klemczak, Krzysztof - 210
Klepaczewski, Daniel - 635
Kleszcz, Sławomir - 892
Klimas, Przemysław - 893
Klon, Aleksandra - 211
Klusek, Mariusz - 212
Kłuś, Łukasz - 894
Kmieciak, Adam - 213
Knap, Kinga - 214
Kniecicki, Bartosz - 636
Knop, Tomasz - 215
Kobus, Marcin - 637
Koguciuk, Stanisław - 895
Kolarz, Konrad - 638
Kolińska, Anna - 216
Kołek, Łucja - 639
Komenda, Marcin - 640
Komorowski, Wojciech - 641
Kompała, Dariusz - 642
Konatowska, Joanna - 643
Konieczny, Ryszard - 217
Konkowski, Arkadiusz - 896
Konopka, Milena - 218
150
Konwa, Anna - 644
Kończyk, Rafał - 219
Kopeć, Kamil - 645
Kopeć, Marta - 220
Kopeć, Michał Przemysław - 646
Kopyt, Anna - 221
Korach, Adam - 222
Korczakowski, Tomasz - 223
Korycki, Stefan - Prom. 522, 650, 718, 753, 856, 879
Korytkowska, Milena - 224
Korzeniowski, Karol - 225
Kos, Agnieszka - 647
Kos, Izabela - 648
Kosiba, Krystian - 226
Kosicki, Łukasz - 227
Kosiński, Piotr - 649
Kosowski, Bogdan - 14
Koss, Dirk - 897
Kostewicz, Krzysztof - 228
Kosz, Ewelina - 229
Kościelecki, Lech - Prom. 38, 126, 237, 264, 312, 338, 380, 465, 474, 475, 510
Kościelniak, Marcin - 230
Kościesza, Paweł - 231
Kościołowska, Patrycja - 650
Kośmider, Jakub - 651
Kowalczyk, Ewa - 232
Kowalczyk, Joanna - 652
Kowalczyk, Sylwia - 653
Kowalczyk, Tomasz - 654
Kowalewska, Agata - 655
Kowalewska, Anna - 656
Kowalewski, Wojciech - 657
Kowalkowski, Stanisław - Prom. 268, 972, 1005
Kowalska, Katarzyna - 658
Kowalska, Martyna - 233, 659
Kowalska, Monika - 234
Kowalski, Daniel - 660
Kowalski, Karol - 235
Koza, Ireneusz - 236
Kozerawski, Dariusz - Prom. 12, 98, 123, 130, 146, 158, 201, 337, 345, 391,
460, 485, 990
Koziej, Stanisław - Prom. 18, 953
Koziński, Mieczysław - 15
151
Kozłowska, Kamila - 661
Kozłowski, Damian - 237
Kozłowski, Paweł - 662
Kozub, Marian - Prom. 7, 31, 906, 915, 948, 949, 981, 986
Kozuń, Mirosław - 238
Krajewska, Marzena - 239
Krakowski, Krzysztof - Prom. 224, 603, 633, 699, 751, 830
Krasowski, Karol - 240
Krauze, Damian - 241
Krauze, Grzegorz - 663
Krauze, Michał - Prom. 163
Krawczyk, Grzegorz - 898
Król-Łęgowska, Zofia - 899
Królak, Klaudia - 664
Królikowska, Agnieszka - 242
Królikowska, Aneta - 243
Krucz, Marek - 665
Krupińska, Magdalena - 244
Krupska, Anna - 900
Kryszałowicz, Joanna - 666
Krzemiński, Włodzimierz - Prom. 145, 252, 329, 431, 747
Krzeszowski, Wiesław - Prom. 282, 357, 386, 716, 752, 950
Krzyżostaniak, Alicja - 667
Kubaczyk, Tadeusz - Prom. 127, 533, 540, 543, 561, 582, 586, 607, 610, 657,
661, 671, 707, 735, 760, 784, 787, 824, 827
Kubiński, Marek - Prom. 90, 103, 240, 382, 687, 743, 757, 926, 984
Kubisztal, Zdzisław - 245
Kucharska, Izabela - 246
Kucharski, Karol - 247
Kuczyńska, Maria - 248
Kuczyński, Kamil - 249
Kujacińska, Magdalena - 668
Kujawa, Arkadiusz - 901
Kujawa, Marcin - 902
Kulczycka, Maria - 903
Kuleta, Krzysztof - 250
Kuliczkowski, Marian - Prom. 71, 109, 129, 450, 461, 483, 519, 536
Kulisz, Marek Zbigniew - 16
Kunaszyk, Ewelina - 669
Kuncewicz, Konrad - 904
Kupiec, Grzegorz - 251
Kuptel, Artur - 17
Kuptel, Krzysztof - 905
152
Kurdziel, Tomasz - 252
Kurek, Radosław - 253
Kurek, Sylwester - Prom. 128, 153, 306, 310, 613
Kurinia, Stefan - Prom. 318, 396, 487, 619, 649, 720, 727, 763
Kurowski, Jacek - Prom. 63, 169, 199, 363, 469, 505, 563, 565, 621, 768
Kurowski, Mateusz - 670
Kurzeja, Florentyna - 671
Kurzępa, Łukasz - 254
Kustra, Witold - 18
Kuśnierek, Andrzej - 906
Kuta, Magdalena - 255
Kutkiewicz, Monika - 672
Kuźmińska, Sylwia - 673
Kuźniarska, Sylwia - 674
Kwiatkowska, Ludmiła - 675
Kwiecińska, Ludmiła - 907
Lach, Tomasz - 256
Lach, Zbigniew - Prom. 68, 91, 125, 191, 226, 231, 269, 270, 294, 301, 307
Lachowska, Monika Magdalena - 257
Lange, Agata - 676
Lasek, Arkadiusz - 908
Laskowski, Marek - 677
Lasota, Jakub - 678
Ledzion, Michał - 909
Legucka, Agnieszka - Prom. 525, 530, 531, 570, 572, 590, 601, 630, 634, 667,
669, 675, 802, 806, 825, 826, 829, 833, 872, 1006
Lenard. Wojciech - 258
Lent, Bogdan - Prom. 257
Lesicka, Małgorzata - 910
Lesicki, Konrad - 259
Leszczyk, Karol - 679
Leszczyński, Mateusz - 680
Leśniak, Marcin - 260
Leśniewski, Zbigniew - 19
Lewandowska-Brzyska, Katarzyna - 261
Lewandowski, Grzegorz - Prom. 61, 133, 159, 203, 405, 452
Lewandowski, Łukasz - 262
Lewicki Łukasz - 263
Lidwa, Witold - Prom. 59, 92, 132, 166, 196, 205, 248, 304, 378, 440
Lipińska, Justyna - Prom. 244, 553, 602, 762, 851, 910, 911, 1013
Lisiecki, Michał - 264
Lisowski, Marek - 911
153
Lissowski, Łukasz - 265
Luchciński, Paweł - 681
Luzak, Wojciech - 266
Łabędź, Grzegorz - 682
Łapczyńska, Ewa - 267
Łaszczuk, Andrzej - Prom. 164, 212, 253, 254, 255, 315, 480
Łągiewczyk, Jarosław - 268
Łojek, Krzysztof - 20
Łosik, Mariusz - 912
Łukaszczyk, Michał - 683
Machaj, Marcin - 269
Machaj, Michał - 270
Machcińska, Joanna - 684
Machnicki, Ariel - 685
Machuta, Bartłomiej - 271
Maciejewski, Jakub - 913
Maćkowski, Marek - 914
Magierski, Mieczysław Jan - 915
Majewska, Paulina - 272
Majewski, Tomasz - Prom. 50, 96, 194, 195, 272, 293, 412, 414, 568, 682, 848,
1010
Majewski, Zygmunt - 273
Maksimiec, Stanisław - Prom. 555, 592, 594, 605, 636, 643, 704, 715, 769, 777,
811
Malarewicz, Teresa Krzysztofa - 274
Malinowski, Piotr - Prom. 547, 637, 654, 674, 792, 832, 966
Malinowski, Zdzisław - 21
Maliszewski, Łukasz - 686
Malitka, Łukasz - 275
Małasiewicz, Mateusz - 687
Małka, Jakub - 276
Mańka, Kamil - 688
Mańkowski, Romuald - Prom. 21, 39, 117, 134, 161, 206, 290, 314, 323, 400,
434, 470
Marchewka, Anna - 689
Marciniak, Marcin - 690
Marciniak, Sylwia - 277
Marcinkowski, Czesław - Prom. 155
Marcjan, Krzysztof - 691
Marczak, Józef - Prom. 884
Marczak, Marcin - 278
154
Marczyk, Maciej - 22
Marek, Paweł - 279
Markiewicz, Telesfor Marek - Prom. 86, 139, 168, 260, 388, 435, 589, 593, 655,
656, 676, 684, 837
Markowska, Dominika - 692
Markowska, Maria Miłosława - 693
Marszałek, Maciej - Prom. 3, 842, 862, 866, 870, 893, 894, 896, 921, 931, 935,
970, 978, 980, 995
Marszałek, Monika - 280
Marud, Wiesław - Prom. 60, 67, 165, 184, 251, 273, 403, 404, 472, 479, 537,
638, 645, 712, 803
Masłowski, Marek - 694
Maślak, Zdzisław - 916
Maślij, Marta - 695
Matuszewski, Paweł - 281
Mazur, Julian - 696
Mazur, Małgorzata - 282
Mazur, Tomasz - 283
Mazurek, Karolina - 697
Mazurek, Marcin - 23
Mazurewicz, Patryk - 698
Mączka, Barbara - 284
Mądry, Sławomir - 917
Meks, Patrycja - 918
Miara, Dawid - 285
Michalak, Mariusz - 699
Michalak, Wojciech - Prom. 65, 116, 170, 192, 300, 373, 375, 394, 397, 422,
438, 509, 517
Michalik, Michał - 700
Michałkiewicz, Michał - 919
Michałkiewicz, Tomasz - 286
Michniak, Józef - Prom. 87
Mielniczuk, Monika - 287
Mierzejewska, Karolina - 701
Mieszczankowski, Kamil - 288
Mikołajewska, Malwina - 289
Mikulski, Jacek - 290
Milewski, Grzegorz - 291
Milewski, Jacek - 292
Militowska, Izabela - 293
Minior, Justyna - 920
Minkina, Mirosław - 24
Miodoński, Marcin - 25
155
Mirocha, Krzysztof - 294
Misterka, Michał - 295
Miszczuk, Krystian - 296
Miśko, Marcin - 297
Mnitowski, Sławomir - 921
Modzelewska, Anetta - 298
Modzelewska, Bożena - 922
Morek, Kamil - 299
Moszkowska, Magdalena - 702
Mościcka, Anna - 300
Mościcki, Szymon - 923
Motyka, Malwina - 301
Mroczek, Artur - 302
Mroczek, Jacek - 924
Mucha, Ireneusz - 925
Mućka, Zbigniew - 303
Mysiołowski, Radosław - 703
Najczuk, Angelika - 704
Nasiadka, Paulina - 705
Nawrocka, Magdalena - 304
Nawrocki, Paweł - 305
Nawrocki, Tomasz - 706
Nędzarek, Rafał - 707
Niczyporuk, Maciej - 708
Niedźwiecki, Ryszard - Prom. 73, 80, 189, 263, 276, 342, 351, 420, 476, 515
Niegowska, Joanna - 306
Nieke, Dariusz - 926
Nowacki, Bartosz - 709
Nowak, Dariusz - 26
Nowak, Eugeniusz - Prom. 198, 389
Nowak, Jacek - Prom. 104, 221, 359, 585, 660, 731
Nowak, Sebastian - 307
Nowak, Tomasz - 710
Nowakowska-Krystman, Aneta - Prom. 445, 581, 609, 646
Nowicka-Osuch, Anna - 308
Nowicki, Jarosław Jan - 711
Nowicki, Tomasz - 309
Nowosielski, Kamil - 712
Nyszk, Łukasz - 713
Nyszk, Wojciech - Prom. 535, 556, 611, 624, 632, 663, 710, 770, 838, 924,
1014
156
Obara, Katarzyna - 310
Ochocki, Tomasz - 714
Odoszewski, Adrian - 311
Ojrzanowski, Łukasz - 312
Olearczyk, Sławomir - Prom. 850, 877, 918, 932, 977, 983, 997, 1001, 1011
Oleksiak, Sebastian - 715
Oleśkiewicz, Paulina - 313
Olędzki, Marcin - 716
Olichwiruk, Rafał - 717
Olkowicz, Mateusz - 718
Olkowska, Malwina Helena - 719
Olszewska, Justyna - 314
Olszewski, Janusz - Prom. 136, 658, 814
Olszewski, Piotr - 720
Olszewski, Ryszard - Prom. 157, 900, 905, 909, 927, 930, 993, 1007
Olszowa, Daniela - 315
Oparcik, Klaudia - 316
Oporski, Marcin - 721
Ordyniec, Rafał - 927
Orlański, Sławomir - 317
Orłowska, Monika - 318
Orłowski, Dariusz - 319
Orzechowski, Kazimierz - Prom. 813
Osiak, Joanna - 320
Osial, Alina - 722
Osica, Mateusz - 321
Oskaldowicz, Przemysław - 723
Osmański, Robert - 928
Osowiecki, Krzysztof - 929
Osowska, Barbara - 724
Owczarek, Jakub - 322
Ozga, Paulina - 725
Pacholak-Cybulska, Maria - 323
Pachulska, Anita Stefania - 726
Paczkowski, Andrzej - 930
Pagacz, Marcin - 727
Pająk, Piotr - 324
Palacz, Agata - 728
Palczewska, Milena - 325, 326
Paluszek, Waldemar - 931
Paluszkiewicz, Konrad - 327
Pałasz, Kamil - 328
157
Pałasz, Kazimierz - 932
Pałczyński, Robert - 933
Panasiuk, Łukasz - 729
Panek, Bogdan - 27
Pankowska, Sylwia - 730
Papież, Patryk - 329
Paradowska, Sandra - 330
Parafińczuk-Jędrys, Iwona - 331
Pasternak, Diana Agnieszka - 731
Pasternak, Tadeusz J - 934
Pastuszak, Adrian - 332
Pawełczak, Magdalena - 732
Pawłowska, Natalia - 733
Pawłowski, Jacek - 333, Prom. 48, 114, 185, 249, 259, 295, 341, 443, 449, 477
Pechcin, Radosław - 334
Pereira-Brodnicki, Szymon - 935
Perkowski, Damian - 335
Persona, Robert - 936
Perzanowska, Michalina - 734
Petruk, Patryk - 735
Petrykowska, Ewa Teresa - 336
Pękała, Adam - 736
Piątek, Zbigniew - Prom. 274, 286, 288, 289, 325, 354, 385, 393, 408, 466, 489,
490, 499, 843, 846, 853, 867, 880, 886, 889, 895, 940, 941, 947, 954, 964, 975,
987
Piech, Emilia - 937
Piech, Michał - 737
Piechota, Adrian - 337
Piechowicz-Kurowska, Agata - 338
Pierzyński, Artur - 938
Pietraszuk, Kamila - 738
Pietrucha, Paweł - 339
Pietruszewski, Maciej - 939
Pilas, Paulina - 340
Piłat, Michał - 739
Piniewicz, Paweł - 940
Pionke, Anna - 341
Piotrkowicz, Wojciech - 342
Piotrowska-Trybull, Marzena - Prom. 219, 418, 442, 529, 541, 574, 618, 728,
744, 766, 767, 782, 786, 797
Piotrowski, Robert - 343
Piórkowska, Paulina - 740
Pisarek, Magdalena - 344
158
Placek, Marcin - 345
Pleskacz, Żanna - Prom. 737
Plewacka, Joanna - 941
Pocheć, Monika - 942
Pochocka, Karolina Bianka - 346
Pochwatka, Dariusz - 943
Podgórski, Jacek - 944
Pogonowski, Mariusz - 945
Pokorski, Grzegorz - 28
Pokrop, Tomasz - 347
Pokruszyński, Witold - Prom. 5
Polak, Andrzej - Prom. 138, 200, 271, 346, 367, 457, 502, 887, 945, 992
Polak, Monika - 741
Polakow, Mirosław - 946
Polankowska, Beata - 348
Polech, Michał - 349
Politowski, Adam - 350
Połowska, Aleksandra - 351
Popiołek, Paweł - 742
Posobiec, Jan - Prom. 256, 876
Późniecki, Robert - 352
Prokopiuk, Mariola - 947
Prońko, Jarosław - 29
Prorok, Kamil - 743
Prostak, Katarzyna - 948
Próchniak, Piotr - 353
Pruchniewicz, Mariusz - 354
Prusiński, Norbert - Prom. 85, 333, 550, 794
Przedlacki, Michał - 355
Przednowek, Magdalena - 744
Przepióra, Marcin - 356
Przeworski, Krzysztof - Prom. 539, 717, 756, 778
Przęzak, Marcin - 357
Przybylak, Michał - 745
Przybysz, Arkadiusz - 746
Przybysz, Rafał - 358
Pustoła, Marcin - 747
Pych, Dariusz - 359
Pytka, Łukasz - 949
Pyzel, Milena Anna - 360
Pyzel, Sławomir Artur - 361
159
Rachański, Grzegorz - 362
Radomyski, Adam - 30, Prom. 89, 183, 187, 220, 232, 285, 331, 347, 377, 471,
501, 614, 859
Radwańska, Eliza - 748
Rasińska, Ewelina - 749
Ratajczyk, Katarzyna - 363
Rąbalski, Marcin - 364
Redziak, Zbigniew - Prom. 578, 580, 608, 652, 683, 722, 750, 776, 781, 812,
817, 998
Rejniak, Wioletta - 750
Rękawek, Ewa - 365
Robak, Rafał - 751
Rodziewicz, Ewa Małgorzata - 366
Rodzik, Ewelina - 367
Rodzoś, Paweł - 31
Rogala-Lewicki, Adam - 950
Rogińska, Daria - 368
Rojewska Marta - 369
Rola, Krzysztof - 951
Roman, Łukasz - 370
Romanowski, Bogdan - 952
Romanowski, Kamil - 752
Romanowski, Ryszard - 953
Romanów, Dariusz - 371
Rosłan, Grzegorz - Prom. 243, 278, 401, 596, 651, 665, 688, 719, 742, 791, 793,
834
Roszkowski, Grzegorz - 372
Rozbicki, Dominik Piotr - 753
Rozenek, Dariusz - 954
Rozwadowska, Sylwia - 373
Różański, Artur - 374
Różański, Mirosław - 32
Różycki, Karol - 754
Rubaj, Tomasz - Prom. 584, 622, 627, 640, 795
Ruchlicki, Marian - Prom. 171, 180, 207, 275, 352, 362, 426, 433
Ruman, Jakub - 375
Rutkowski, Dariusz - 376
Rybak, Bartłomiej - 755
Rybicka, Natalia - 756
Rybicki, Paweł - 955
Rybicki, Tomasz - 956
Ryczkowski, Robert - 33
Rygiel, Arkadiusz - 757
160
Rykała, Jerzy - 957
Rymarz, Damian - 758
Rymarz, Konrad - 377
Sabak, Zbigniew - Prom. 567, 686, 939
Sadło, Grzegorz - 759
Sadok, Marcin - 378
Sadowska, Ewa - 379
Safinowska, Julita - 380
Sakowska, Monika - 760
Salach, Łukasz - 761
Salamon, Karolina - 381
Sałaciński, Sławomir Janusz - 958
Samela, Monika - 762
Samojedny, Grzegorz - 382
Sarna, Andrzej - 959
Sasin, Adam - 960
Sawicka, Magdalena - 383
Sawiński, Filip - 763
Scheffs, Waldemar - Prom. 668, 809, 810, 857
Sekular, Kinga - 384
Senator, Ewelina - 385
Serwatka, Tomasz - 386
Seta, Katarzyna - 764
Siekiera, Dariusz - 961
Sielski, Jakub - 387
Siemieniuk, Adam - 765
Sienkiewicz, Dariusz - 766
Sienkiewicz, Magdalena - 962
Sienkiewicz, Piotr - Prom. 10, 93, 143, 149, 151, 350, 355, 356, 493
Siennicki, Andrzej - 767
Sikora, Agnieszka - 768
Sikorski, Aleksander - 963
Siodłak, Katarzyna - 964
Sirko, Stanisław - Prom. 102, 228, 241, 943
Sitarz, Krzysztof - 388
Sitnicki, Piotr - 389
Sitnik, Marcin - 390
Siwek, Maciej - 391
Siwek, Paweł - 769
Skarzyński, Michał - 392
Skiba, Agata - 393
Skiepko, Michał - 965
161
Składanek, Jakub - 770
Skoczeń, Ewelina - 394
Skoneczna, Agnieszka - 966
Skóra, Konrad - 395
Skrzyp, Julian - Prom. 885
Skrzypczak, Piotr - 967
Skubida, Sebastian - 396
Skurzyńska, Katarzyna - 397
Skwarek, Zbigniew - Prom. 49, 57, 279, 281, 302, 317, 330, 419, 467, 473, 513,
847, 916, 936, 962, 968, 988
Słomian, Mariola - 968
Słoniewski, Kamil - 771
Smolak, Leszek - Prom. 523
Smoleńska, Joanna - 772
Smoliński, Daniel - 398
Smorczewski, Andrzej - 773
Smutniak, Zenon - Prom. 97, 142, 177, 179, 360, 361, 365, 372, 383, 444, 514,
888, 969
Smyk, Stanisław - 34, Prom. 577, 626, 713
Snopczyński, Tadeusz - 399
Sobczyk, Klaudia - 400
Sobczyk, Zbigniew - 774
Sobiechowski, Michał - 401
Sobolewski, Artur - 402
Sobolewski, Grzegorz - Prom. 1, 45, 160, 175, 236, 242, 297, 316, 421, 484,
844, 863, 874, 899
Sobolewski, Przemysław - 775
Soboń, Andrzej - 35
Sobotka, Dariusz - 969
Sobótka, Mariola Joanna - 776
Sochacka, Renata - 970
Sochacki, Bogumił - 403
Sokalska, Roksana - 777
Solak, Janusz - Prom. 546, 552, 571, 670, 677, 714, 734, 764, 819
Solarz, Jarosław - Prom. 892
Solecki, Krzysztof - 971
Sołomonow, Piotr - 972
Sołtys, Dominika - 778
Sołtys, Ryszard - 404
Sońta, Barbara - 36
Sosnowski, Marek - Prom. 854, 861, 904, 913, 923, 929, 958, 982, 996, 1000,
1002, 1009
Soszyński, Piotr - 405
162
Soyta, Mateusz - 406
Spychaj, Zbigniew - 973
Stachowiak, Michał - 407
Stachowiak, Zenon - Prom. 94, 425
Stachowska, Anna - 408
Stachurski, Dariusz - 409
Stahr, Magdalena - 410
Staniaszek, Marcin - 411
Staniaszek, Mateusz - 779
Staniszewski, Gabriel - 780
Staniszewski, Mateusz - 781
Stańczyk, Konrad - Prom. 178, 628, 726, 785, 804
Staruch, Natalia - 412
Staszkiewicz, August Izydor - 413
Steć-Libera, Sylwia - 782
Stefaniak, Artur - 783
Stefaniak, Ewa - 414, 784
Stefaniak, Roman - 415
Stefaniuk, Barbara Urszula - 416
Stępień, Łukasz - 417
Stochaj Justyna Izabela - 418
Stocki, Michał Daniel - 785
Struk, Anna - 974
Strzyżewska, Aleksandra - 786
Stube, Konrad - 975
Studnicki, Tomasz - 419
Studzińska, Zofia - 420
Sujka, Joanna Olga - 787
Sulej, Artur - 788
Sulima, Renata - 976
Surma, Jerzy - 977
Sutuła, Monika - 789
Swat, Dominik - 790
Sykus, Paulina - 421
Szadkowski, Tomasz Mieczysław - 422
Szadura, Kamila - 423
Szaniawska, Dominika - 424
Szaniawska, Ewa - 425
Szczepanek, Andrzej - 426
Szczepankiewicz, Wiesław - 978
Szcześniak, Renata - 427
Szczurek, Anna - 428
Szczurowski, Łukasz - 429
163
Szczurowski, Wojciech - Prom. 599
Szczybura, Grzegorz - 979
Szeląg, Krzysztof - Prom. 364, 538, 545, 598, 706, 741, 759, 761
Szewczyk, Paweł Piotr - 791
Szkop, Małgorzata - 430
Szmeja, Mateusz - 431
Szopa, Emil - 432
Szot, Jacek Stanisław - 980
Szpyra, Ryszard - Prom. 119, 120, 215, 324, 343, 368, 374, 390
Sztabnik, Sylwia - 792
Sztorc, Violetta - 981
Sztuk, Szymon - 433
Szuba, Jacek - 434
Szulc, Bogdan - Prom. 23
Szulejewski, Michał - 793
Szulżyk, Bartosz - 794
Szybiński, Jan Włodzimierz - 435
Szyc, Sylwester - 795
Szymaniak, Adam - 982
Szymaniuk, Angelika Natalia - 796
Szymaniuk, Przemysław - 436
Szymańska, Izabela - 437
Szymańska, Sylwia Marta - 797
Szymański, Daniel - 438
Szymański, Grzegorz - 798
Szymański, Piotr - 799
Szymczak, Łukasz - 439
Szymczyk, Piotr - 983
Szynowski, Ryszard - Prom. 135, 167, 235, 261, 298, 313, 451, 454, 500, 512
Szyszkiewicz, Mariusz - 440
Szyszko, Krzysztof - 441
Ścibior, Krzysztof - 800
Ściebura Paweł - 801
Śladkowski, Stanisław - Prom. 36, 115, 172, 482, 934, 952
Ślipiec, Jeremiasz - Prom. 914
Śliwa, Karol - 802
Śliżewski, Zbigniew - 984
Śmich, Tomasz - 803
Świadek, Monika Barbara - 442
Świątek, Damian - 443
Świderski, Hubert - 804
Świderski, Radosław - 805
164
Świeboda, Halina - Prom. 78, 344, 384, 507
Świercz, Anna - 444
Świetlicka, Paulina - 806
Tabaka, Andrzej - 807
Taczalski, Tadeusz - 808
Terlikowski, Kacper - 809
Tęcza, Tomasz - 985
Tichoniuk, Anna - 986
Tobjasz, Ilona Kamila - 810
Tomasik, Dorota - 811
Tomczak, Andrzej - 987
Tomczyk, Beata - 812
Tomczyk, Maja - 988
Tomczyk, Mariusz - 445
Topolewski, Michał - 446
Trembecki, Jacek - Prom. 245, 283, 604, 631, 647, 648, 685, 703, 754, 758, 771,
788, 790, 801, 908, 946, 963, 994, 1012
Truchan, Radosław - 37
Trzciński, Łukasz - 813
Trzciński, Rafał - 814
Trzciński, Tomasz - 989
Tupaj, Michał - 447
Tworek, Maciej - 448
Tylutki, Krzysztof - 449
Tymińska, Izabella - 38
Tymiński, Grzegorz - 450
Ukleja, Mateusz - 815
Ulicki, Jacek - 451
Urban, Jolanta - 452
Urban, Monika - 453
Urbanowicz, Patrycja - 454
Urbański, Marcin - 455
Uścinowicz, Jakub - 456
Utracka, Agata - 457
Wadowski, Mirosław - 458
Wajda, Andrzej - 990
Wakulak, Katarzyna - 816
Walasek, Joanna - 817
Walczak, Dariusz - 459
Walczak, Jarosław - Prom. 229, 340
165
Walczak, Karol - 991
Walczak, Piotr - 992
Walczuk, Agata - 993
Walendzik, Kamil - 460
Walendziuk, Bartosz - 461
Walerowicz, Sylwia - 462
Waliszewski, Sławomir - 994
Wanat, Justyna - 463
Wańko, Bogusław - 464
Wardziak, Anna - 465
Warowny, Janusz - 995
Wasiak, Ewa - 996
Wasilewska, Anna - 818
Wasiurdziak, Aleksandra - 466
Wasiurdziak, Henryk - Prom. 875, 944, 957, 965, 976
Waśko, Karolina Agnieszka - 467
Wawrzyniak, Hubert Miłosz - 468
Wąs, Aleksandra - 819
Wąsowska, Anna - 820
Wąsowska, Dorota - 469
Wąsowska, Katarzyna - 39
Weidemann, Michał - 470
Wełna, Justyna - 471
Widźgowski, Wojciech - 472
Wiechetek, Mirosław - 473
Wieczorek, Piotr - 821
Wielgo, Jacek - 474
Wielgórska, Natalia Maria - 822
Wielgus, Marcin - 997
Wielkanowski, Cezary - 998
Wierzba, Agnieszka - 475
Wierzbicki, Grzegorz - 999
Wierzbieniec, Jakub - 476
Wierzchowska, Ewa - 1000
Więcek, Karolina - 477
Więckowska, Anna - 823
Więcław, Paweł - 478
Wikieł, Ewelina - 824
Wilczkowska, Agnieszka - 479
Wilgucka, Alicja - 480
Wilkaniec, Paweł - 481
Winkler, Wojciech - 40
Wisz, Andrzej - Prom. 458, 849
166
Wiśnicki, Jarosław - 1001
Wiśniewska, Monika - 482
Wiśniewski, Radosław - 483
Witek, Anna Malwina - 484
Witek, Piotr - 825
Witowska, Diana - 485
Włoch, Dawid - 486
Włoch, Katarzyna - 487
Włoch, Mateusz - 488
Włodarczyk, Anna Maria - 1002
Wnuk, Karol - 826
Wojciechowska, Ewa - 489
Wojewnik, Paweł - 490
Wojnarowski, Jan - Prom. 6, 69, 82, 110, 112, 137, 174, 210, 233, 234, 402,
410, 427, 463, 496, 506, 516, 845, 891, 955, 956, 974, 979, 991, 1003
Wojtiuk, Katarzyna - 827
Wołejszo, Jarosław - Prom. 2, 4, 11, 19, 40, 77, 258
Wołoch, Andrzej - 491
Woźniak, Jakub - 492
Woźniak, Małgorzata - 493
Woźnicka, Monika - 494
Wójcicki, Jacek - 495
Wójcikiewicz, Rafał - 1003
Wrocławski, Piotr - 828
Wróbel, Józef - Prom. 381, 564, 573, 612, 732, 805
Wróbel, Magdalena - 496
Wróblewska, Magdalena - 829
Wróblewski, Artur - 497
Wrzosek, Marek - Prom. 432, 459
Wrzosek, Wojciech - 498
Wrzoskiewicz, Klaudyna Alicja - 499
Wypych, Paulina - 500
Wysocki, Krzysztof Michał - 501
Wyżgowski, Rafał - 502
Yilmaz, Agnieszka - 503
Zabadała, Lidia - 504
Zabielski, Andrzej - 830
Zabłocki, Eugeniusz - Prom. 17
Zaboklicka, Marta - 505
Zabor, Piotr - 506
Zagraba, Dawid - 1004
167
Zajas, Stanisław - Prom. 58, 66, 202, 223, 246, 349, 353, 416
Zając, Justyna - 507
Zakrzewski, Waldemar - 1005
Zalewska-Nowak, Małgorzata - 1006
Zalewski, Jerzy - Prom. 882
Zalewski, Łukasz - 508
Zalewski, Tomasz - 831
Załęski, Krzysztof - 41
Załuska, Wioleta - 509
Zaprzalski, Jarosław - 510
Zarzycka, Anna - 511
Zarzycka, Martyna - 832
Zarzycki, Radosław - 833
Zaskórski, Piotr - Prom. 28
Zawadka, Marcin - 834
Zawadka, Martyna Katarzyna - 835
Zbroch, Paweł - 836
Zdrodowski, Bogdan - Prom. 20
Zdziemborska, Anna - 512
Zielińska, Beata - 513
Zieliński, Jacek - 514
Zieliński, Paweł - 515
Zieliński, Tadeusz - Prom. 118, 154, 216, 358, 413, 518, 653, 689, 783
Ziemak, Daniel - 516
Ziemlicka, Paulina - 837
Zięcina, Mariusz - 1007
Zmarzliński, Robert - 1008
Zubrzycki, Waldemar - 42
Zuziak, Janusz - Prom. 521, 562, 666, 694, 709, 723, 779, 789, 807, 839, 860
Zygmuntowicz, Artur - 1009
Żbikowska, Katarzyna - 517
Żebrowski, Arkadiusz - 1010
Żebrowski, Kamil - 838
Żebrowski, Sebastian - 839
Żegarski, Tomasz - 1011
Żelazo, Magdalena - 518
Żelazo, Piotr - 1012
Żmijewska, Małgorzata - 1013
Żołędowski, Mirosław - 519
Żubrowski, Jerzy - 840
Żuchowski, Dariusz - 1014
Żurawski, Cezary - 841
168
INDEKS PRZEDMIOTOWY
"GAMMA" (firma) - zatrudnienie - metody - 766
"POMEL" (firma ; Wyszków) - logistyka - 577
10 Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego - pododdziały - kadry - 830
10 Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego - transport
- infrastruktura - 557
2 Brygada Radiotechniczna - od 1989 r. - 217
21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty Spiechowicza - 991
25 Brygada Kawalerii Powietrznej - 309
3 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - szkolenie - zabezpieczenie logistyczne - 292
31 Baza Lotnictwa Taktycznego - pracownicy - zarządzanie - 228
41 Baza Lotnictwa Szkolnego - 489
8 Baza Lotnictwa Transportowego - 67
ABC Data (firma ; Warszawa) - 763
Ad Astra Executive Charter (firma) - 183, 575
Administracja - kadry - polityka - 298
Administracja - współpraca cywilno-wojskowa - 261
Administracja a stany nadzwyczajne - 500
Administracja wojskowa - pracownicy - zatrudnienie - 298
Administracja wojskowa terenowa a samorząd terytorialny - współpraca - 147
Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej - 742
Afganistan - geografia - 279, 901
Afganistan - gospodarka - od 2001 r. - 181, 963
Afganistan - historia - 69
Afganistan - polityka - od 2001 r. - 181, 963
Afganistan - polityka międzynarodowa - od 2001 r. - 885
Afryka - geografia wojenna - 887
Afryka - polityka - od 2001 r. - 701
Afryka Północna - polityka - od 2001 r. - 734
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 167
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum Antyterrorystyczne - 904,
1007
Agencje obsługi naziemnej samolotów - zarządzanie - 237
Agencje ochrony osób i mienia - 519, 936, 1011
Agencje ochrony osób i mienia - konkurencyjność - 654
Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe - zarządzanie automatyzacja - 40
169
Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe - 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40
Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe - 2011 r. - 8,
14, 15, 16, 24, 27, 29, 30, 34, 41, 42
Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - reforma - 797
Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Centrum Doskonalenia Kursowego
Oficerów - 553
Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Uczelniana Rada Samorządu Studentów - 744
Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Wydział Bezpieczeństwa Narodowego - prace dyplomowe - 2011 r. - 44, 45, 46, 48, 49, 53, 57, 61, 62, 64, 65, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 97, 98, 101, 105, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129,
130, 133, 135, 137, 140, 142, 143, 146, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 162, 164, 167, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189, 190,
191, 192, 193, 198, 201, 203, 204, 207, 210, 211, 212, 214, 215, 218, 225, 226,
229, 231, 233, 234, 235, 236, 242, 247, 249, 253, 254, 255, 259, 261, 262, 263,
265, 266, 267, 269, 270, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 284, 286, 287, 288, 289,
294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 307, 308, 311, 313, 315, 316, 317, 319,
320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 337, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 365, 366, 368, 369, 372, 373,
374, 375, 376, 379, 383, 384, 385, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 402, 405,
406, 408, 410, 411, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 433,
436, 438, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 460, 461, 463,
466, 467, 473, 476, 477, 478, 480, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 493, 494,
495, 496, 498, 499, 500, 503, 504, 506, 507, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516,
517, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 533, 534, 536, 539,
540, 543, 544, 546, 549, 552, 554, 555, 561, 562, 567, 569, 570, 571, 572, 582,
583, 586, 587, 588, 590, 592, 594, 595, 597, 601, 605, 606, 607, 610, 625, 629,
630, 634, 636, 639, 643, 650, 657, 659, 661, 662, 664, 666, 667, 669, 670, 671,
672, 673, 675, 677, 678, 681, 686, 691, 693, 694, 695, 697, 698, 701, 704, 707,
708, 709, 714, 715, 717, 718, 723, 730, 733, 734, 735, 736, 746, 749, 753, 756,
760, 764, 765, 769, 775, 777, 778, 784, 787, 789, 796, 802, 806, 807, 811, 815,
816, 819, 820, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 833, 835, 839, 841, 842, 843,
844, 845, 846, 847, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 860, 861, 862, 863, 864,
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882,
883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920,
921, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 935, 936, 937, 938, 939, 940,
941, 944, 947, 948, 949, 951, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
964, 965, 967, 968, 969, 970, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982,
170
983, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 995, 996, 997, 999, 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011
Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Wydział Zarządzania i Dowodzenia
- prace dyplomowe - 2011 r. - 43, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 66,
67, 74, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 99, 100, 102, 103, 104, 106,
107, 115, 117, 118, 126, 128, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 141, 144, 145, 147,
152, 153, 154, 161, 163, 165, 166, 168, 169, 172, 173, 178, 181, 182, 183, 184,
186, 187, 188, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 205, 206, 208, 209, 213, 216,
217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 230, 232, 237, 238, 239, 240, 241,
243, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 260, 264, 268, 271, 272,
273, 277, 278, 282, 283, 285, 290, 291, 292, 293, 299, 303, 304, 305, 306, 309,
310, 312, 314, 318, 323, 326, 329, 331, 333, 335, 336, 338, 339, 346, 347, 348,
349, 353, 357, 358, 359, 363, 364, 367, 370, 371, 377, 378, 380, 381, 382, 386,
388, 389, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 407, 409, 412, 413, 414, 415,
416, 418, 425, 429, 431, 432, 434, 435, 437, 439, 440, 441, 442, 445, 447, 456,
457, 458, 459, 462, 464, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 479, 481, 482,
487, 491, 492, 497, 501, 502, 505, 508, 510, 518, 520, 529, 532, 535, 537, 538,
541, 542, 545, 547, 548, 550, 551, 553, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564, 565,
566, 568, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 589, 591, 593,
596, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 628, 631, 632, 633, 635, 637, 638,
640, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658,
660, 663, 665, 668, 674, 676, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 690,
692, 696, 699, 700, 702, 703, 705, 706, 710, 711, 712, 713, 716, 719, 720, 721,
722, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 747, 748, 750, 751, 752, 754, 755, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 766,
767, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 776, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 788, 790,
791, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 808, 809, 810,
812, 813, 814, 817, 818, 822, 823, 830, 831, 832, 834, 836, 837, 838, 840, 848,
849, 851, 857, 859, 865, 876, 887, 897, 908, 910, 911, 912, 922, 926, 933, 934,
942, 943, 945, 946, 950, 952, 963, 966, 971, 972, 984, 985, 992, 994, 998, 1010,
1012, 1013, 1014
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (Warszawa) - 987
Alarm ostrzegawczy - 539, 752
Aleksander Wielki (król Macedonii ; 356-323 a. c.) - 945
ALFA (firma) - finanse - badanie - 487
Alians strategiczny (ekon.) - 377, 416, 437
ALTOM - Usługi Transportowe Anna Latkowska (firma ; Warszawa) - organizacja - 364
Analiza strategiczna - 183, 220, 363, 409
Analiza SWOT - 144
Analiza systemowa - 507
Ankieta - stosowanie - 55
171
Areszt Śledczy Warszawa-Grochów - 156
Arktyka - polityka międzynarodowa - 961
Aspiracje edukacyjne - 433, 482
Aspiracje zawodowe - 482
Astronautyka - 854
Atak samobójczy - 275
Atak terrorystyczny - 231, 275
Atak terrorystyczny - metody - 59
Atak terrorystyczny a środki masowego przekazu - 1001
Atak terrorystyczny w Oklahoma City 1995 r. - 921
Audycje radiowe - tematyka - 911
Audyt wewnętrzny - 776
Autostrady - budownictwo - Polska - 475
Awans zawodowy - 412
Awarie przemysłowe - 843
Awionika - 202
Azja Południowo-Wschodnia - polityka wojskowa - 872
Azja Środkowa - polityka międzynarodowa - od 2001 r. - 885
Badania naukowe w wojsku - automatyzacja - 40
Baltic Air Policing - udział Polski - 521, 933
Bałkańskie, kraje - 19-20 w. - 531
Bałkańskie, kraje - operacje pokojowe - udział Polski - 130
Bałkańskie, kraje - polityka - od 1989 r. - 970
Bałkańskie, kraje - polityka międzynarodowa - od 1989 r. - 158
Bałkańskie, kraje a Unia Europejska - 531
Bałtycki, region - polityka - 670
Bałtyk - żegluga - 160
Bank Gospodarki Żywnościowej - 628
Bank Spółdzielczy (Olecko) - 804
Bank Zachodni WBK - finanse - sprawozdawczość - 2007-2009 r. - 441
Banki - 396, 628
Banki - bezpieczeństwo - 519
Banki - ochrona - 519
Banki spółdzielcze - Polska - 804
Batalion czołgów - obrona - wsparcie ogniowe - 303
Batalion radiotechniczny sił powietrznych - organizacja - od 1999 r. - 165
Batalion ratownictwa inżynieryjnego - 1005
Batalion remontowy - gospodarka - 88
Baza danych - stosowanie - zarządzanie - 747
Berlin (Niemcy) - 1989-1990 r. - 769
Bezpieczeństwo - teoria - 981
Bezpieczeństwo biologiczne państwa - Polska - od 2004 r. - 835
172
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - 38, 288, 338
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - Polska - 10, 140, 355, 948, 949
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - 39, 151, 214, 253
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - kraje Unii Europejskiej - 151, 438, 478
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - kraje Unii Europejskiej - od 2004 r. 802
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - polityka - kraje Unii Europejskiej 253, 476
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - polityka - Polska - 384, 476
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - polityka - Rosja - 476
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Polska - 125, 151, 164, 406, 486, 997
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Polska - od 1989 r. - 430
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - prognozy - Polska - 384
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Ukraina - 517
Bezpieczeństwo informacyjne - 215, 334, 387, 514
Bezpieczeństwo informacyjne - Polska - 507
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 44, 73, 76, 91, 98, 152, 177, 201, 280, 319,
321, 337, 382, 440, 455, 525, 630, 671, 858, 906, 927, 931
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1918-1939 r. - 346
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 21 w. - 816
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - 205, 327, 394, 659
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - 1961-1990 r. - 769
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1945 r. - 192, 375
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r.
- 664
Bezpieczeństwo międzynarodowe - kraje Unii Europejskiej - 111
Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1949 r. - 369
Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r. - 373, 999
Bezpieczeństwo międzynarodowe a operacje wymuszania pokoju - 771
Bezpieczeństwo militarne - 361
Bezpieczeństwo morskie - 163
Bezpieczeństwo morskie państwa - 163
Bezpieczeństwo morskie państwa - Polska - 18, 313
Bezpieczeństwo narodowe - 73, 185, 294, 334, 340, 344, 410, 419, 463, 513,
536, 893
Bezpieczeństwo narodowe - Bośnia i Hercegowina - od 1995 r. - 179
Bezpieczeństwo narodowe - historia - Polska - 681
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Afryka Północna - 734
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - bałtycki, region - 670
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Chiny - 872
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Francja - 917
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Litwa - 686
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Niemcy - 630
173
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Niemcy - 1998-2005 r. - 714
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Niemcy - 21 w. - 897
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Niemcy - od 2004 r. - 525
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - 443
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - 1918-1939 r. - 567
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - 1989-2009 r. - 53
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - 21 w. - 266
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - od 1989 r. - 64, 114, 311, 317,
322, 365, 453, 590, 758
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - od 1999 r. - 148
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - od 2001 r. - 667
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - od 2004 r. - 525
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - prognozy - Polska - 906
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Rosja - 455, 630, 816, 939
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Rosja - od 1991 r. - 116, 485
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Rumunia - 571
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Słowacja - 571
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - 569
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Szwecja - 938
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina - 315
Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Węgry - 571
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 41, 71, 82, 109, 182, 229, 313, 326, 330,
360, 372, 386, 452, 477, 493, 523, 534, 629, 753, 876, 916, 949, 962
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 21 w. - 681
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r. - 449, 718
Bezpieczeństwo narodowe - Rosja - 764
Bezpieczeństwo narodowe - teoria - 29, 266
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie - kraje Unii Europejskiej - 14
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie - Polska - 16, 862
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie - udział straży pożarnej - 2
Bezpieczeństwo narodowe a służby specjalne - 159
Bezpieczeństwo publiczne - 174, 210, 218, 640, 795, 847, 937, 974
Bezpieczeństwo publiczne - kraje Unii Europejskiej - 83
Bezpieczeństwo publiczne - organizacja - 291, 481, 512
Bezpieczeństwo publiczne - organizacja - kraje Unii Europejskiej - 351
Bezpieczeństwo publiczne - organizacja - Polska - 934
Bezpieczeństwo publiczne - organizacja - Polska - od 1989 r. - 133
Bezpieczeństwo publiczne - organizacja - udział straży pożarnej - 47
Bezpieczeństwo publiczne - Polska - 439, 454, 936, 937
Bezpieczeństwo publiczne - Polska - od 2001 r. - 297
Bezpieczeństwo publiczne - teoria - 235, 297
Bezpieczeństwo publiczne - współpraca cywilno-wojskowa - Polska - od 2001 r.
- 20
174
Bezpieczeństwo wewnętrzne - 167, 691, 968
Bezpieczeństwo wewnętrzne - kraje Unii Europejskiej - 83, 570, 675
Bezpieczeństwo wewnętrzne - organizacja - Polska - od 1989 r. - 135
Bezpieczeństwo wewnętrzne - organizacja - Słowacja - 376
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Polska - 49
Bezpieczeństwo wewnętrzne - teoria - 135
Bezpieczeństwo życia na morzu - 332
Bezrobocie - 105
Bezrobocie - polityka - Polska - od 1989 r. - 511
Bezrobocie - zapobieganie i zwalczanie - 224
Białoruś a Polska - gospodarka - 634
Białoruś a Rosja - 677
Białystok (woj. podlaskie) - komunikacja - jakość - 380
Bioterroryzm - 36, 265, 846, 941
Bioterroryzm - historia - 493
Bioterroryzm - zapobieganie i zwalczanie - 493
Bitwa 1939 r. nad Bzurą - 138
Bitwa 1940 r. o Wielką Brytanię - obrona powietrzna - 614, 642
Bitwy lotnicze - taktyka - 25
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy. Służba Dyżurna Miasta - 874
Biuro Cargo i Poczty Polskich Linii Lotniczych LOT - 400
Bliski Wschód - geografia - 733
Bliski Wschód - polityka - Izrael - 784
Bliski Wschód - polityka międzynarodowa - 201, 784
Bliski Wschód - stabilizacja - 733
Bodźce ekonomiczne - 578, 728
Boeing 777 (samolot) - bezpieczeństwo - 738
Bośnia i Hercegowina - historia - 815
Bośnia i Hercegowina - polityka wewnętrzna - od 1991 r. - 179
Brazylia - polityka wewnętrzna - 1008
Broń biologiczna - 36, 846
Broń masowego rażenia - 59
Broń masowego rażenia - historia - 493
Broń masowego rażenia - polityka - od 2001 r. - 189
Broń masowego rażenia - prawo międzynarodowe - 127
Broń palna - użytkowanie - 749
Brygada (wojsk.) - organizacja - prognozy - 912
Brygada kawalerii powietrznej - działania - wsparcie lotnicze - 309
Brygada rakietowa obrony powietrznej - działania - dowodzenie - 359
Brygada rakietowa obrony powietrznej - organizacja - 359
Brygada zmechanizowana - pododdziały - organizacja - 268
Brygady Międzynarodowe - 860
175
Budżet państwowy - 785
Budżet państwowy a podatek - Polska - 2005-2009 r. - 178
Budżet wojenny i wojskowy - Polska - 2009-2011 r. - 338
Burza - 793
Cele powietrzne - klasyfikacja - 803
Centra handlowe - 290
Centra logistyczne - 556, 632, 713
Centra logistyczne - Polska - 770
Centra logistyczne - Polska - od 1989 r. - 632
Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (Kielce) - 994
Centrum dystrybucji - 290
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego (Józefów) - 408
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Warszawa) - 988
Centrum powiatowe zarządzania kryzysowego - 304
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego (Kielce). Wydział CIMIC - 994
Centrum Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy - 874
Ceny - 199
Ceremoniał wojskowy - historia - Polska - 902
Certyfikacja zgodności - 408
Cessna 152 (samolot) - budowa i konstrukcje - 638
Chemikalia - handel - 206
Chiny - gospodarka - 321
Chiny - gospodarka - 21 w. - 301
Chiny - gospodarka - polityka - 658
Chiny - kultura - 301
Chiny - polityka - 212
Chiny - polityka - Azja Południowo-Wschodnia - 872
Chiny - polityka - od 1945 r. - 321
Chiny - polityka - Stany Zjednoczone - 707
Chiny a Afryka - gospodarka - 658
Chiny a Ameryka Łacińska - gospodarka - 658
Chiny a Stany Zjednoczone - gospodarka - 658
Chiny a Unia Europejska - gospodarka - 658
Choroby odzwierzęce - 941
Choroby odzwierzęce - zapobieganie i leczenie - 920
Choroby zakaźne - 493
Chorzów (woj. śląskie) - bezpieczeństwo publiczne - od 2001 r. - 196
Chorzów (woj. śląskie). - Hala Międzynarodowych Targów Katowickich - 196
Churchill , Winston (1874-1965) - biografia - 666
Clausewitz, Carl von (1780-1831) - 945
176
Cło - polityka - Polska - od 1989 r. - 38
Controlling - 331
Cyberterroryzm - 334, 484, 516
Cyberterroryzm - terminologia - 668
Cyberterroryzm - zapobieganie i zwalczanie - 668
Cypr - polityka międzynarodowa - 819
Cypr a Unia Europejska - 819
Černomorskij Flot - 552
Ćwiczenia wspomagane komputerowo - 33
Ćwiczenia z wojskami - organizacja - kraje NATO - 415
Daleki Wschód - 707
Dane osobowe - ochrona - 215, 287
Dania - polityka - 1006
Dania - polityka - Arktyka - 961
Darfur (Sudan) - polityka międzynarodowa - 701
DB Schenker Polska (firma) - 620, 725
Decyzje - 646
Decyzje (wojsk.) - 998
Decyzje - oprogramowanie - 286
Deliberate Force (operacja powietrzna ; 1995) - 712
Demokracja - 583
Deny Flight (operacja powietrzna ; 1993-) - 712
Dezinformacja (wojsk.) - 432
DHL Express Poland (firma) - 615
Diera (firma) - pracownicy - 429
Dokumenty doktrynalne - 926
Dolnośląskie, województwo - klęski elementarne - 1002
Dowodzenie (wojsk.) - 77, 794
Dowodzenie (wojsk.) - błędy - badanie - 55
Dowodzenie (wojsk.) - decyzje - 998
Dowodzenie taktyczne - symulacja - 4
Dowódcy - 790, 794
Dowódcy - praca - organizacja - 77
Dowództwo Garnizonu Warszawa. Oddział Zabezpieczenia - 699
Dowództwo Wojsk Lądowych. 3 Batalion Zabezpieczenia - gospodarka - 616
Drawsko Pomorskie (woj. zachodniopomorskie ; poligon) - 89
Drogi - budownictwo - 768
Drogi - budownictwo - finanse - Polska - 727
Drogi - budownictwo - Polska - 475
Drogi - infrastruktura - 759
177
Drogi - infrastruktura - Polska - 727
Drukarstwo - zakłady - planowanie - 314
Dunaj (system informatyczny) - budowa i organizacja - 145
Dyplomacja - teoria - 317
Dyplomacja polska - od 1989 r. - 317, 322
Dyslokacja (wojsk.) - organizacja - Polska - 876
Dywizjon lotniczy - działania - 309
Dywizjon przeciwlotniczy - strzelanie - 89
Dywizjon rakietowy - organizacja - 845
Dywizjon rakietowy - szkolenie - 845
Dywizjon rakietowy obrony powietrznej - szkolenie - 107
Działania (wojsk.) - 550
Działania aeromobilne - 309
Działania antyterrorystyczne - 527, 757, 935
Działania antyterrorystyczne - udział wojska - prawo - Polska - 166
Działania humanitarne wojsk - operacje pokojowe - 875
Działania minowe - 447
Działania niemilitarne - 97
Działania nieregularne - 884
Działania powietrzne - symulacja - 252
Działania powietrzne - teoria - kraje NATO - 184
Działania przeciwpartyzanckie - 935
Działania sieciocentryczne - dowodzenie - kontrola - 11
Działania specjalne - normalizacja - dokumentacja - kraje NATO - 926
Działania specjalne - organizacja - 926
Działania taktyczne - 103
Działania taktyczne - dowodzenie - 359
Działania w nocy i ograniczonej widoczności - 238
Działania w rejonie tyłowym - 992
Działania wojsk poza granicami państwa - 7, 90, 102, 415, 933
Działania wojsk poza granicami państwa - dowódcy - szkolenie - 31
Działania wojsk poza granicami państwa - jednostki specjalne - Polska - 240
Działania wojsk poza granicami państwa - obszar odpowiedzialności - współpraca cywilno-wojskowa - 898
Działania wojsk poza granicami państwa - organizacja - Polska - 875
Działania wojsk poza granicami państwa - Polska - 32, 908, 953
Działania wojsk poza granicami państwa - Polska - od 1945 r. - 56
Działania wojsk poza granicami państwa - zabezpieczenie logistyczne - 21
Działania wojsk poza granicami państwa - zabezpieczenie logistyczne - Polska
- 924
Dziecko - 13-20 w. - 826
Dziennikarstwo a bezpieczeństwo narodowe - 873
178
Echo Investment (firma ; Kielce) - gospodarka - 310
Edukacja dla bezpieczeństwa - 622
Edukacja dla bezpieczeństwa - geneza - Polska - 405
Edukacja dla bezpieczeństwa - Polska - od 1989 r. - 405
Edytorstwo - zakłady - zarządzanie - 618
Ekologia - 99
Ekorozwój - 583
Ekspedycja wojenna - 3
Ekstradycja - prawo - Polska - 841
Elektroenergetyka - zakłady - Polska - 850
Elektroniczna wymiana danych - bezpieczeństwo - 617
Elektronika - urządzenia - handel - 763
Elektrownie - ochrona - 419
Element wsparcia narodowy - 978
Elita władzy - Rosja - 549
Elita władzy - transport - 520
Embraer (samolot) - elektronika - urządzenia - 202
Enduring Freedom (operacja antyterrorystyczna ; 2001-) w Afganistanie - 121
, 271, 337
Enduring Freedom (operacja antyterrorystyczna ; 2001-) w Afganistanie - działania specjalne - 391
Energetyka - gospodarka - 1990-2010 r. - 212
Energetyka - gospodarka - kraje Unii Europejskiej - 125
Energetyka - gospodarka - Polska - 164
Energetyka - gospodarka - Polska - od 1989 r. - 125
Energetyka - infrastruktura - ochrona - Polska - 343
Energetyka - infrastruktura - ochrona - prawo wspólnotowe europejskie - 343
Energetyka - polityka - 438
Energetyka - polityka - kraje Unii Europejskiej - 151
Energetyka - polityka - Polska - 151, 430
Energetyka - polityka - Polska - od 2001 r. - 406
Energetyka - polityka - Rosja - 253, 455, 517
Energetyka - Polska - 255, 486
Energetyka - prognozy - Polska - 384
Energetyka - surowce - 125, 430, 476, 802
Energetyka - surowce - polityka - 1990-2010 r. - 212
Energetyka wiatrowa - 606
Energia elektryczna - zaopatrzenie - 214
Epidemie - zagrożenie - 996
Epidemie - zapobieganie i zwalczanie - 193, 996
Epidemiologia - 941
Epidemiologia weterynaryjna - 873
Epidemiologia wojskowa - 193, 846
179
Erasmus (program) - 35
Ergonomia - 399, 638
Eskadra lotnictwa taktycznego - ćwiczenia - 415
Eskadra lotnictwa taktycznego - szkolenie - 593
Etnopsychologia - 681
Etyka biznesu - 608
EUFOR Chad/RCA (operacja pokojowa) - udział Polski - 900
EUFOR Libia - 111
Euro (pieniądz) - 796
Eurobank - 264
Europa - polityka międzynarodowa - 1871-1914 r. - 914
Europa - polityka międzynarodowa - od 1991 r. - 989
Europa a Stany Zjednoczone - 667
Europa Środkowo-Wschodnia - integracja - 677
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego - 684
Europejska Agencja Obrony - 157, 562
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej - 480
Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej - 684
Europejski Fundusz Społeczny - 272
Europejski Nakaz Aresztowania - 570, 841
Europejski Nakaz Aresztowania - stosowanie - kraje Unii Europejskiej - 570
Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - 343
Europol - 351, 601
Euroregion Bałtyk - bezpieczeństwo publiczne - 155
Euroregion Nysa - 685
Euroregion Pomerania - 592
Euroregion Puszcza Białowieska - 643
Euroregion Tatry - 594
Euroregiony - 155, 592
Euroregiony - Polska - 594
Ewakuacja (wojsk.) - 154
Ewakuacja - teoria - 242
Ewakuacja ludności i dóbr materialnych - 242, 988
F-16 (samolot) - eksploatacja - 139, 353
F-16 (samolot) - pole walki - 905
F-16 (samolot) - taktyka - 593
F-16 (samolot) - załoga - szkolenie - 593
F-16 C Block 52+ (samolot) - 905
F-35 JSF Lightning II (samolot) - budowa i konstrukcje - 692
Factoring - 487
Federalizm - 856
180
Federalizm - Stany Zjednoczone - 18-21 w. - 856
Finanse - sprawozdawczość - teoria - 441
Finanse publiczne - 785
Finanse wojskowe - 591
Flota Czarnomorska - 552
Francja - konstytucja 1958 r. - 820
Francja - polityka - 659
Francja - polityka - 1945-1989 r. - 709
Francja - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r. - 664
Francja - polityka - NATO - 1949-2010 r. - 917
Francja - polityka - od 1989 r. - 394
Francja - polityka - Rosja - 1871-1914 r. - 914
Francja - ustrój - 820
Francja a Niemcy - od 1990-2008 r. - 999
Fundamentalizm - islam - 231, 605
Fundusz Spójności UE - 381
Fundusze strukturalne UE - 219, 381
Fundusze strukturalne UE - Polska - 697
Funkcjonariusze publiczni - doskonalenie zawodowe - 633
Fuzja przedsiębiorstw - 377
Garwolin (woj. mazowieckie ; powiat) - infrastruktura - 759
Gaulle, Charles de (1890-1970) - biografia - 709
Gaz ziemny - zaopatrzenie - Polska - 997
Geografia - informacja - 875
Geografia - informacja - systemy - 226
Geografia gospodarcza - 632
Geografia wojenna - 200
Geoinformacja - stosowanie - wojsko - 28
Geomatyka - stosowanie - wojsko - 28
Geopolityka - 76, 821
Geopolityka - Afryka - 887
Geopolityka - Azja Środkowa - od 2001 r. - 885
Geopolityka - Rosja - 315
Geopolityka - Ukraina - 315
Geostrategia - 686
Ghazni (Afganistan) - 901
Giełda papierów wartościowych - 646, 737
GIS - stosowanie - 226
Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie) - bezpieczeństwo publiczne - 576
Globalizacja - 94, 117, 151, 170, 516
Gmina (adm.) - klęski elementarne - zapobieganie i zwalczanie - 957
Gmina (adm.) - samorząd - zarządzanie - 331
181
Gmina (adm.) - zabytki - ochrona - 778
Gmina (adm.) - zarządzanie - 696
Gmina (adm.) - zarządzanie kryzysowe - 132, 462, 539, 717, 932
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (Gołuchów) - 462
Gołuchów (woj. wielkopolskie ; gmina) - zarządzanie kryzysowe - 462
Gorbačev, Mihail Sergeevič (1931-) - 375
Gospodarka - decyzje - 306
Gospodarka - konkurencyjność - polityka - kraje Unii Europejskiej - 572
Gospodarka kapitalistyczna - 628, 804
Gospodarka komunalna - 838
Gospodarka magazynowa - 558, 616, 679, 724, 772, 773, 780, 799, 822, 823
Gospodarka magazynowa - wojsko - 88, 464, 616, 774
Gospodarka magazynowa - zarządzanie - 134
Gospodarka narodowa - mobilizacja - planowanie - Polska - 2009-2018 r. - 855
Gospodarka obronna - 338
Gospodarka oparta na wiedzy - 573
Gospodarka wojskowa materiałowa - 88
Gospodarka wojskowa żywnościowa - 464
Górnośląski Rejon Operacyjny - 200
Grecja - polityka - Cypr - 819
Grecja - polityka - Turcja - 819
Grenlandia (Dania) - polityka - 961
Grupa Kapitałowa "Arteria" - 548
Grupa Kapitałowa Echo Investment (Kielce) - 310
Grupa PEKES - 153
Grupa poszukiwawczo-ratownicza lotnicza - 690
Grupa specjalistyczna ratownictwa wysokościowego - organizacja - 929
Grupa Zadaniowa ATLAS - 743
Grupy bojowe - kraje Unii Europejskiej - 90
Grupy interwencyjne służby więziennej - organizacja - Polska - 974
Grupy nacisku - 587
Grupy nacisku - Rosja - 549
Grupy ratownicze - organizacja - prawo - Polska - 636
Grupy ratownicze - szkolenie - Polska - 636
Gruzja - polityka - od 1991 r. - 746
Gruzja - polityka - Rosja - 625
Gry wojenne komputerowe - 431
Grypa - epidemiologia - Ukraina - 2009 r. - 883
Grypa - zapobieganie i leczenie - 211, 883
Hajnówka (woj. podlaskie ; powiat) - hydrologia - 965
Handel bronią - kraje Unii Europejskiej - 38
Handel elektroniczny - 612, 763
182
Handel kobietami - Europa - 544
Handel kobietami - prawo wspólnotowe europejskie - 544
Handel kobietami - zwalczanie - kraje Unii Europejskiej - 544
Handel ludźmi - 544
Handel ludźmi - zapobieganie i zwalczanie - 123
Handel ludźmi - zapobieganie i zwalczanie - Europa - 806
Handel międzynarodowy - 323
Handel zagraniczny - 703
Harcerstwo - Polska - 20-21 w. - 534
Hendri-Gras Chemicals (firma ; Piaseczno) - transport - logistyka - 206
Hermes SQL (system informatyczny) - 740
Higiena psychiczna - prawo - 528
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści (Wołomin) - zarządzanie - 922
Huragan - Stany Zjednoczone - 2005 r. - 325
ICAO - 684
Identyfikacja bojowa - pole walki - 849
Identyfikacja swój-obcy - systemy - 403
Identyfikacje automatyczne - 312
Identyfikatory wojskowe - 849
Imperializm - Rosja - 148, 526
Improwizowane urządzenia wybuchowe - stosowanie - zapobieganie i zwalczanie
- 972
Indie - historia - 383
Indie - polityka - Pakistan - 19-20 w. - 561
Indie - polityka - Pakistan - od 1945 r. - 383
Indyjski, Półwysep (region) - 383
Indyjski, Półwysep (region) - polityka - 561
Informacja (wojsk.) - 432
Informacja - ochrona - 190, 458, 617, 809
Informacja - ochrona - prawo - 668
Informacje niejawne - ochrona - 93, 215, 513, 514, 886
Informacje niejawne - ochrona - organizacja - Polska - 387
Informatyka - technologie - 532
Informatyka a bezpieczeństwo - 981
Infrastruktura kluczy publicznych - 350
Infrastruktura krytyczna - 954
Infrastruktura krytyczna - ochrona - 354, 484
Infrastruktura krytyczna - ochrona - kraje Unii Europejskiej - 343
Infrastruktura krytyczna - ochrona - Polska - 393
Infrastruktura krytyczna - ochrona - urządzenia - 850
Infrastruktura krytyczna - teoria - 451
183
Infrastruktura narodowa - 93
Infrastruktura narodowa - ochrona - 484
Infrastruktura wojskowa - Polska - 787
Inspekcja Ochrony Środowiska - 499
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP - 846
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych - 992
Instytucje nonprofit - 453
Instytucje nonprofit - Afganistan - 901
Instytucje nonprofit - organizacja - 832
Instytucje nonprofit - Polska - 109
Instytucje nonprofit a Sudan - 1012
Instytucje użyteczności publicznej - 244
Instytut Logistyki i Magazynowania - raporty - 680
Instytut Lotnictwa - 260
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 894
Integracja europejska - 666, 709, 723
Integracja europejska - 1945-1989 r. - 839
Integracja europejska - gospodarka - 713
Integracja europejska - historia - 909
Integracja europejska - teoria - historia - Polska - 20 w. - 807
Integracja społeczna - 207
Inteligencja (psychol.) - badanie - metody - 945
Interakcje społeczne a kultura - 366
Internacjonalizacja przedsiębiorstw - logistyka - kraje Unii Europejskiej - 94
Interoperacyjność - kraje NATO - 969
Interwencja zbrojna 1999 r. NATO w Jugosławii - 319, 970
Interwencja zbrojna 2001 r. w Afganistanie - 121, 279, 337, 771
Interwencja zbrojna 2001 r. w Afganistanie - walka informacyjna - 198
Interwencja zbrojna 2001 r. w Afganistanie - wsparcie artyleryjskie - 584
Iracka Wolność (operacja pokojowa ; 2003-) - 72, 392, 411
Iracka Wolność (operacja pokojowa ; 2003-) - działania specjalne - 391
Iracka Wolność (operacja pokojowa ; 2003-) - udział Polski - 296, 411, 460, 801
Iracka Wolność (operacja pokojowa ; 2003-) - współpraca cywilno-wojskowa
- 789
Iracka Wolność (operacja wojenna ; 2003) - 296, 919, 931
Iracka Wolność (operacja wojenna ; 2003) - udział Polski - 801
Iracka Wolność (operacja wojenna ; 2003) - wsparcie artyleryjskie - 584
Irak - historia - 72
Irak - kultura - 12
Iran - polityka - 98
Iran - polityka - Bliski Wschód - 98
Iran - polityka - Rosja - od 1989 r. - 939
184
Iran - polityka wojskowa - 939
Islam - 269
Izba Celna (Biała Podlaska) - 185
Izrael - polityka - Bliski Wschód - 784
Izrael - polityka - Polska - 1990-2011 r. - 879
Izrael a Polska - współpraca wojskowa - 879
Jakość produktu - 199
Jakość życia - 170
Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna (program) - 86, 388, 589
Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna (program) - Polska - 86
Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie - 62
Jednostka Specjalna Wojska Polskiego w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ
na Bliskim Wschodzie - 777
Jednostka Specjalna Wojska Polskiego w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ
na Bliskim Wschodzie - 1977-1978 r. - 866
Jednostka wojskowa - dowódcy - 77
Jednostka Wojskowa 1156 - gospodarka - 464
Jednostka Wojskowa 4226 - finanse - 591
Jednostki antyterrorystyczne - organizacja - Polska - 743
Jednostki antyterrorystyczne - Polska - od 1989 r. - 345
Jednostki rozpoznania - działania nieregularne - 884
Jednostki specjalne - 760
Jednostki specjalne - działania antyterrorystyczne - 259
Jednostki specjalne - historia - Polska - 240
Jednostki specjalne - operacje pokojowe - 240
Jednostki specjalne - organizacja - Polska - 687
Jednostki specjalne - organizacja - Stany Zjednoczone - 687
Jednostki specjalne - organizacja - Wielka Brytania - 687
Jednostki wojskowe - dyslokacja - 967
Joint Logistics Support Group - 1014
Kadry (wojsk.) - doskonalenie zawodowe - 258
Kadry (wojsk.) - polityka - 208
Kadry - polityka - 96, 115, 168, 172, 208, 228, 412, 429, 508, 564, 568, 613,
674, 682, 696, 848, 1010
Kadry - polityka - kraje Unii Europejskiej - 693
Kadry (wojsk.) - doskonalenie zawodowe - 19
Kaku, Michio (1947- ). - Wizje czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku - 981
Kalisz (woj. wielkopolskie ; powiat) - klęski elementarne - 2010 r. - 378
Kalisz (woj. wielkopolskie) - bezpieczeństwo publiczne - 174, 481
Kalisz (woj. wielkopolskie) - bezpieczeństwo publiczne - organizacja - udział
straży pożarnej - 47
185
Kalisz (woj. wielkopolskie) - pożarnictwo - 194
Kalisz (woj. wielkopolskie) - zarządzanie kryzysowe - 79, 248
Kamery video - stosowanie - 473
Kanały marketingowe - 626
Kandydaci do szkół wojskowych - teoria - 96
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - 172, 573
Kariera - planowanie - 412, 830
Karty płatnicze - 264
Karty płatnicze - Polska - 2005-2008 r. - 396
Kaszmir - polityka międzynarodowa - od 1945 r. - 383, 561
Katapulty (lot.) - 131
Katastrofa smoleńska (2010) - 207
Katastrofy - 149
Katastrofy - zapobieganie - 155
Katastrofy budowlane - 965
Katastrofy budowlane - zapobieganie i zwalczanie - 196
Katastrofy lotnicze - 585
Katastrofy lotnicze - badanie - 51, 221
Katastrofy lotnicze - Polska - 2003-2007 r. - 221
Katastrofy morskie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 160
Katastrofy morskie - zapobieganie i zwalczanie - prawo - 160
Kaukaz (region) - polityka - 764
Kaukaz (region) - polityka - od 1991 r. - 485
Kibice - psychologia - 524
Kibice - socjologia - 524
Kierowanie pojazdami - szkolenie - 665
Kierowcy zawodowi - kandydaci - 665
Klęski elementarne - 149
Klęski elementarne - zapobieganie i zwalczanie - 234, 450, 636
Klęski elementarne - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 122, 958
Klęski elementarne - zapobieganie i zwalczanie - Stany Zjednoczone - 21 w. 325
Klęski elementarne - zapobieganie i zwalczanie - udział wojska - 284
Klęski elementarne - zapobieganie i zwalczanie - udział wojska - Polska - 122,
586
Kluby sportowe - planowanie - 581
Kłusownictwo - zapobieganie i zwalczanie - 186
Kobieta - socjologia - 74
Kolejnictwo - historia - Polska - 657
Kolejnictwo - infrastruktura - 759
Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) - zarządzanie kryzysowe - 356
Komenda Główna Policji. Biuro Operacji Antyterrorystycznych - 345
Komenda Miejska Policji (Piotrków Trybunalski) - zarządzanie kryzysowe - 78
186
Komenda Powiatowa Policji (Łuków) - 617
Komenda Powiatowa Policji (Płońsk) - 928
Komenda Powiatowa Policji (Starachowice) - kadry - badanie - 728
Komenda Powiatowa Policji (Turek) - 239
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II - organizacja - 124
Komenda transportu wojskowego - dowodzenie - 256
Kompania manewrowa - 90
Kompania remontowa - kadry - 830
Kompania saperów - organizacja - 268
Komputery - bhp - 399
Komunikacja autobusowa - 565
Komunikacja drogowa - bezpieczeństwo - Polska - 254
Komunikacja drogowa - prawo - Polska - 665
Komunikacja interpersonalna - 608, 776
Komunikacja miejska - infrastruktura - 624
Komunikacja miejska - jakość - badanie - 380
Komunikacja miejska - organizacja - 565
Komunikacja miejska - zakłady - Polska - 915
Komunikacja międzykulturowa - 13, 366, 608, 648, 754
Komunikacja niewerbalna - 648, 683
Komunikacja społeczna - 494
Komunikacja społeczna - wojsko - 851
Komunikacja werbalna - 648, 683
Konflikt 1998- w Kosowie - 44, 283, 970
Konflikt 2008 r. gruzińsko-rosyjski - 509, 625, 746
Konflikt etniczny - 366
Konflikt międzynarodowy - 366
Konflikt międzynarodowy - 1918-1939 r. - 346
Konflikt palestyńsko-izraelski - 201, 784
Konflikt społeczny - 951
Konflikt społeczny - Afryka - 270
Konflikt społeczny - psychologia - badanie - 602
Konflikt społeczny - zwalczanie - 529
Konflikt społeczny a przedsiębiorstwo - 602
Konflikty religijne - 366
Konflikty zbrojne - 54, 175, 181, 382, 533, 735, 815
Konflikty zbrojne - 21 w. - 370, 407
Konflikty zbrojne - Afganistan - 19-20 w. - 337
Konflikty zbrojne - Afryka - 270
Konflikty zbrojne - badanie - 407
Konflikty zbrojne - działania specjalne - 391
Konflikty zbrojne - od 1989 r. - 492
Konflikty zbrojne - teoria - 370, 492, 887
187
Konflikty zbrojne - walka informacyjna - 198
Konflikty zbrojne a ochrona zabytków - 778
Kongo - 993
Konkurencja - 654
Konsumenci (ekon.) - 700, 750
Konsumenci (ekon.) - decyzje - 199
Kontrola - 541
Kontrola przestrzeni powietrznej - 904
Kontrola przestrzeni powietrznej - Polska - 388, 537, 593
Kontrola ruchu lotniczego - 86, 655
Kontrola ruchu lotniczego - bezpieczeństwo - 837
Kontrola ruchu lotniczego - Polska - 537
Kontrola ruchu lotniczego - prawo - 676
Kontrola ruchu lotniczego a ekologia - Europa - 656
Kontrola w wojsku - 11
Kontrolerzy ruchu lotniczego - praca - 655
Kontyngenty wojskowe - dowódcy - szkolenie - 31
Kontyngenty wojskowe - jednostki specjalne - Polska - 240
Kontyngenty wojskowe - łączność - Polska - 22
Kontyngenty wojskowe - organizacja - Polska - 467, 908
Kontyngenty wojskowe - organizacja - prawo - 908
Kontyngenty wojskowe - Polska - 32
Kontyngenty wojskowe - transport - organizacja - 689
Kontyngenty wojskowe - współpraca cywilno-wojskowa - Polska - 790
Kontyngenty wojskowe - wycofanie - Polska - 990
Kontyngenty wojskowe - zabezpieczenie logistyczne - 21
Kontyngenty wojskowe - żołnierze - dobór i selekcja - 102
Korsarstwo - 21 w. - 662
Korsarstwo - historia - 662
Korsarstwo - prawo międzynarodowe - 662
Korsarstwo - zwalczanie - 332
Korupcja - prawo - Polska - 5
Korupcja - wojsko - Polska - 5
Korupcja a grupy nacisku - Polska - 587
Kosowo - stosunki etniczne - historia - 283, 978
Koszty zbrojeń - Chiny - 872
Kościół katolicki - 453
Kowala (woj. mazowieckie ; gmina) - bezpieczeństwo publiczne - 267
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - 499
Kraśnik (woj. lubelskie) - 574
Krym (Ukraina) - religia - 552
Krym (Ukraina) - stosunki etniczne - 552
Kryminalistyka - 210
188
Kultura - teoria - 366
Kultura - zabytki - Polska - 958
Kultura a globalizacja - 170
Kultura fizyczna - kadry - kształcenie - 987
Kultura organizacyjna - 208, 637, 788, 812, 832
LABOR-MED (firma) - kadry - polityka - 564
Las - bezpieczeństwo - 385
Legion Condor - 860
Lekarze koordynatorzy - 947
Libia - polityka międzynarodowa - 111
Liga Narodów - 346
Litwa - historia - 686
LKW WALTER Internationale Transportorganisation (firma) - 818
Logistyka - teoria - 649
Logistyka gospodarcza - 126, 161, 290, 312, 548, 560, 577, 632, 649, 710, 732,
780, 799, 817, 822, 823, 831, 838
Logistyka gospodarcza - infrastruktura - 611
Logistyka gospodarcza - oprogramowanie - 740
Logistyka gospodarcza - planowanie - metody - 314
Logistyka gospodarcza - Polska - 34
Logistyka gospodarcza - zarządzanie - 323, 773, 1010
Logistyka gospodarcza międzynarodowa - teoria - 94
Logistyka konsumenta - 535
Logistyka wojskowa - Polska - 34
Londyn - obrona powietrzna - organizacja - 1914-1918 r. - 642
Londyn - obrona powietrzna - organizacja - 1940 r. - 642
Lotnictwo - 645
Lotnictwo - bezpieczeństwo - 58, 585
Lotnictwo - bezpieczeństwo - prawo międzynarodowe - 829
Lotnictwo - bezpieczeństwo - terminologia - 368
Lotnictwo - bezpieczeństwo - zarządzanie - 808
Lotnictwo - infrastruktura - ochrona - Polska - 393
Lotnictwo - wpływ na środowisko - 656
Lotnictwo - zakłady - kadry - 168
Lotnictwo - zakłady - zarządzanie - 220
Lotnictwo cywilne - bezpieczeństwo - 684
Lotnictwo cywilne - bezpieczeństwo - 2003-2007 r. - 221
Lotnictwo cywilne - bezpieczeństwo - prawo wspólnotowe europejskie - 368
Lotnictwo cywilne - ochrona - 329
Lotnictwo cywilne - organizacja - Europa - 118
Lotnictwo cywilne - Polska - 840
Lotnictwo cywilne - zarządzanie kryzysowe - Polska - 368
189
Lotnictwo myśliwskie - historia - 719
Lotnictwo myśliwskie - organizacja - Rosja - 834
Lotnictwo sanitarne - Polska - 869
Lotnictwo sanitarne - zarządzanie - Polska - 942
Lotnictwo sił powietrznych - 353
Lotnictwo sił powietrznych - działania - 933
Lotnictwo sił powietrznych - działania - dowodzenie - 104
Lotnictwo sił powietrznych - modernizacja - Polska - od 1999 r. - 358
Lotnictwo sił powietrznych - organizacja - Polska - 358
Lotnictwo sił powietrznych - uzbrojenie - Rosja - 542
Lotnictwo straży granicznej - organizacja - Polska - 372
Lotnictwo śmigłowcowe - stosowanie - 690
Lotnictwo taktyczne - ćwiczenia - 252
Lotnictwo taktyczne - organizacja - 252
Lotnictwo wojsk lądowych - działania w warunkach szczególnych - 238
Lotnictwo wojskowe - działania - 97
Lotnictwo wojskowe - działania - teoria - Polska - od 1945 r. - 243
Lotnictwo wojskowe - nawigacja - systemy - 497
Lotnictwo wojskowe - środki rażenia - 803
Lotnictwo wojskowe transportowe - 154, 520
Lotnicy - decyzje - 738
Lotnicy - prawo - 106
Lotnicy - szkolenie - 638
Lotnicy - szkolenie - organizacja - prawo - 653
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 690, 896
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - od 2001 r. - 869
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zarządzanie - 942
Lotniska - bezpieczeństwo - 223, 413, 536, 698
Lotniska - bezpieczeństwo - kontrola - 976
Lotniska - bezpieczeństwo - Polska - 70, 468
Lotniska - historia - Polska - 213
Lotniska - infrastruktura - 223, 413
Lotniska - infrastruktura - finanse - Polska - 783
Lotniska - infrastruktura - ochrona - Polska - 393
Lotniska - ochrona - organizacja - 810
Lotniska - organizacja - 398, 413, 720, 840
Lotniska - organizacja - Polska - 349
Lotniska - Polska - 721
Lotniska - prognozy - Polska - 213
Lotniska - współpraca cywilno-wojskowa - 67
Lotniska regionalne - bezpieczeństwo - Polska - 404
Lotniska wojskowe - organizacja - 251
Loty - bezpieczeństwo - 51, 585, 738
190
Loty - bezpieczeństwo - Polska - 131
Loty - działania w warunkach szczególnych - 651
Loty - planowanie - procedury - 742
Loty obserwacyjno-kontrolne nad krajami bałtyckimi - 521
Loty w obszarze kontrolowanym - wojsko - Polska - 537
Lubelskie, województwo (od 1999) - klęski elementarne - 2010 r. - 586
Lubelskie, województwo (od 1999) - klęski elementarne - zapobieganie
i zwalczanie - 880
Lubelskie, województwo (od 1999) - klęski elementarne - zapobieganie
i zwalczanie - udział wojska - 586
Lubelskie, województwo (od 1999) - komunikacja - infrastruktura - ochrona 354
Lubelskie, województwo (od 1999) - zarządzanie kryzysowe - 586
Lubelskie, województwo (od 1999) - zarządzanie kryzysowe - współpraca cywilno-wojskowa - 261
Ładunki - 840
Łańcuch dostaw - 290, 535, 577, 632, 641, 780, 799, 817
Łańcuch dostaw - teoria - 161
Łączność wojskowa satelitarna - 324
Łomża (woj. podlaskie ; powiat) - bezrobocie - zapobieganie i zwalczanie - 224
Łosice (woj. mazowieckie ; powiat) - bezpieczeństwo publiczne - 436
Łuków (woj. lubelskie ; powiat) - bezpieczeństwo publiczne - 617
Madziarzy - 571
Magazyn - infrastruktura - 710
Magazyn - infrastruktura - Polska - 748
Magazyn - organizacja - 724, 772, 773, 780, 822, 823
Magazyn - organizacja - Polska - od 2004 r. - 579
Magazyn - transport - 558
Magazyn - urządzenia - 799
Magazyn - wyposażenie - 822, 823
Magazyny wojskowe - gospodarka - 88
Majątek - ochrona - 190, 936
Majątek - ochrona - logistyka - zarządzanie - 434
Majątek - ochrona - prawo - Polska - 483
Manipulacja (psychol.) - 432
Mapy - użytkowanie - 226
Marketing strategiczny - 551
Marketing-mix - 227
Martex (firma) - 637
Marynarka wojenna - organizacja - Polska - 313
Marynarska wojenna - współpraca cywilno-wojskowa - 18
191
Materiały pędne i smary - gospodarka - zarządzanie - 774
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej - 402
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin - 721
Mazowieckie Centrum Szkoleń (Warszawa) - 272
Mazowieckie, województwo (od 1999) - bezpieczeństwo publiczne - 647
Mazowieckie, województwo (od 1999) - budownictwo - 1009
Mazowieckie, województwo (od 1999) - gospodarka - 748, 828
Mazowieckie, województwo (od 1999) - klęski elementarne - zapobieganie
i zwalczanie - 1009
Mazowieckie, województwo (od 1999) - zarządzanie kryzysowe - 756
McVeigh Timothy (1968-2001) - 921
Mediacja (socjol.) - 529
Medvedev, Dmitrij Anatol'evič (1965 -) - 148
Menedżerowie - 794
Menedżerowie - doskonalenie zawodowe - 633
Menedżerowie - praca - 77, 609, 786, 792
Menedżerowie - przydatność zawodowa - 87, 194
Menedżerowie - przydatność zawodowa - badanie - 1010
Menedżerowie - psychologia - 209, 609
Menedżerowie - socjologia - 209
Menedżerowie - szkolenie - 87
Meteorologia lotnicza - 793
Meteorologia wojskowa lotnicza i satelitarna - 688
Metro Warszawskie - 538
Metro Warszawskie - bezpieczeństwo - 236
Metro Warszawskie - ewakuacja - 242
Mgła - 793
Miasta - bezpieczeństwo publiczne - 149, 174, 473, 640
Miasta - gospodarka - logistyka - 838
Miasta - zarządzanie kryzysowe - 356, 996
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Warszawa) - logistyka
- 732
Miejskie Zakłady Autobusowe (Warszawa) - 915
Miejskie Zakłady Autobusowe (Warszawa) - infrastruktura - 954
Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych ( 7 ; 2006 ; Katowice) - 196
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II (Kraków-Balice) - 349
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II (Kraków-Balice) - współpraca
cywilno-wojskowa - 67
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika (Wrocław)
- bezpieczeństwo - kontrola - 976
Mięso - magazynowanie - logistyka - 545
Mięso - transport - logistyka - 545
Migracje - 68, 73, 759, 968
192
Migracje - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r. - 68
Migracje - kraje Unii Europejskiej - 320, 595
Migracje - polityka - 320
Migracje - polityka - kraje Unii Europejskiej - 73, 675
Migracje - Polska - od 1989 r. - 68
Migracje a polityka społeczna - 320
Mikrofale - stosowanie - 791
Minerzy-pirotechnicy - zatrudnienie - 848
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 428
Ministerstwo Obrony Narodowej - 753
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 617
Ministerstwo Sprawiedliwości - zarządzanie kryzysowe - 925
Ministerstwo Sprawiedliwości. Zespół Zarządzania Kryzysowego - 925
Minowanie narzutowe - metody - 447
MINURCAT (operacja pokojowa) - udział Polski - 701
Miny (ładunki wybuchowe) - identyfikacja - 972
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie ; powiat) - bezpieczeństwo publiczne 352
Mirage (firma) - 637
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej ( 14 ; 2012 ; Polska/Ukraina)
- bezpieczeństwo - 297, 708, 795, 904, 982
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej ( 14 ; 2012 ; Polska/Ukraina)
- przygotowania - 297, 955
Mleczarstwo - zakłady - transport - Polska - 510
Mława (woj. mazowieckie ; powiat) - bezpieczeństwo publiczne - 379
Mława (woj. mazowieckie ; powiat) - samorząd - 379
Mniejszości narodowe - bałtycki, region - od 1991 r. - 811
Mniejszości narodowe - Estonia - 811
Mniejszości narodowe - Litwa - 811
Mniejszości narodowe - Łotwa - 811
Mniejszości narodowe - ochrona - prawo międzynarodowe - 811
Mniejszości narodowe - polityka - Polska - 424
Mniejszości narodowe - polityka - Słowacja - 571
Mniejszości narodowe - Polska - 629
Mniejszości narodowe - prawo - Słowacja - 715
Mniejszości narodowe - prawo - Węgry - 715
Mniejszości narodowe - prawo międzynarodowe - 424
Monnet, Jean (1888-1979) - biografia - 839
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - 160
Motoryzacja a bezpieczeństwo - 981
Motywacja - teoria - 257, 305
Motywacja - żołnierze - pole walki - 660
Motywacja pracy - 115, 168, 305, 639, 728
193
Motywacja pracy - metody - 257, 568, 578, 613, 682
Motywacja pracy - teoria - 578
Musztra paradna - 902
Muzealnictwo - zarządzanie - Polska - 985
Muzeum Historii Kielc - zarządzanie - 985
Nabór do zawodowej służby wojskowej - 456
Nabór do zawodowej służby wojskowej - badanie - 762
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego (Warszawa) - 45, 281
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego (Warszawa) - organizacja - 1003
Napęd - urządzenia - przemysł - 126
Napoleon (cesarz Francuzów ; 1769-1821) - 945
Narkomania - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 48, 307
Narkotyki - handel - Polska - 48
Narkotyki - handel - zwalczanie - Polska - 736
Narodowe Siły Rezerwowe - 844, 852
Narodowe Siły Rezerwowe - kadry - zarządzanie - 85
Narodowe Siły Rezerwowe - organizacja - 975, 979
Narodowe Siły Rezerwowe - Polska - 6
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2009-2013 - 528
Nasze Radio (Sieradz) - 911
NATO - 1949-1989 r. - 488
NATO - historia - 152
NATO - od 1989 r. - 488
NATO - operacje pokojowe - 3, 44, 440, 604, 694, 712
NATO - operacje pokojowe - Afganistan - 95, 279, 335, 590, 865, 868, 885
NATO - operacje pokojowe - bałkańskie, kraje - 249
NATO - operacje pokojowe - bałkańskie, kraje - 1995-2010 r. - 158
NATO - operacje pokojowe - Bośnia i Hercegowina - 44, 95, 179, 970
NATO - operacje pokojowe - Kosowo - 95
NATO - operacje pokojowe - udział Polski - 69, 95, 130, 245, 279, 335, 395,
590, 758, 865, 868, 933, 946
NATO - operacje pokojowe - współpraca cywilno-wojskowa - 498, 540
NATO - operacje pokojowe - zabezpieczenie logistyczne - 1014
NATO - organizacja - 336
NATO - polityka - 27, 91, 119, 152, 276, 440, 509, 858, 870, 995
NATO - polityka - bałkańskie, kraje - od 1989 r. - 249
NATO - polityka - Bośnia i Hercegowina - 1992-1995 r. - 970
NATO - polityka - od 1949 r. - 369
NATO - polityka - od 1989 r. - 247
194
NATO - prognozy - 119
NATO - strategia - 276
NATO a Gruzja - od 2001 r. - 509
NATO a Polska - 590
NATO a Polska - od 1989 r. - 311, 336, 358
NATO a Rosja - 509
NATO a Rosja - współpraca wojskowa - 870
NATO a terroryzm - 420
NATO a Unia Europejska - 91, 158
NATO. IFOR - 44, 694, 970
NATO. ISAF - 271, 337, 590, 946
NATO. ISAF - udział Polski - 279, 395
NATO. ISAF - współpraca cywilno-wojskowa - 146
NATO. KFOR - 44, 970
NATO. KFOR - udział Polski - 130, 283, 319, 978
NATO. SFOR - 970
NATO. Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej - udział Polski - 82
Nauczyciele wychowania fizycznego - kształcenie - program - 987
Nauka - prognozy - 981
Nauki o bezpieczeństwie - 23, 29
Nawigacja lotnicza - 651
Nawigacja lotnicza - teoria - 742
Nawigacja lotnicza - urządzenia - 803
Nawigacja satelitarna - historia - 497
Negocjacje - 13, 414, 648, 683, 750
Negocjacje - gospodarka - 580, 608
Negocjacje - handel - 703, 754
Negocjacje - metody - Niemcy - 951
Nerwice wojenne - 233
Nestle Waters Polska. Oddział Dar Natury (firma ; Warszawa) - 711
Neutralność - Szwecja - 938
Newa 125 SC (zestaw) - 107
Nichols Terry Lynn (1955 -) - 921
Niemcy (Republika Demokratyczna) - polityka - 1961-1990 r. - 769
Niemcy (Republika Federalna) - polityka - 1961-1990 r. - 769
Niemcy - polityka - 21 w - 897
Niemcy - polityka - od 1990 r. - 394
Niemcy - polityka - Polska - 1918-1939 r. - 567
Niemcy a Francja - od 1990-2008 r. - 999
Niemcy a Polska - od 2004 r. - 525
Niemcy a Rosja - 630
Nieruchomości miejskie - zarządzanie - 767
Noktowizory - stosowanie - 238
195
Nordycka Rada Ministrów - 555
Normalizacja wojskowa - kraje NATO - 969
Normy ISO 9001 - 922
Nowy Orlean (Stany Zjednoczone) - bezpieczeństwo publiczne - od 2001 r. 325
Nowy Orlean (Stany Zjednoczone) - klęski elementarne - 2005 r. - 325
Obiekty infrastruktury krytycznej - bezpieczeństwo - 410, 451
Obiekty infrastruktury krytycznej - informacja - ochrona - 513
Obiekty infrastruktury krytycznej - ochrona - 536
Obiekty infrastruktury krytycznej - ochrona - urządzenia - 850
Obiekty infrastruktury krytycznej - ochrona i obrona - 333
Obiekty latające - wykrywanie - urządzenia - Polska - 1972-2010 r. - 472
Obiekty strategiczne - ochrona i obrona - 333
Obiekty wojskowe - ochrona - 1011
Oblodzenie - 793
Oblodzenie - zapobieganie - 566
Obowiązek obronny powszechny - 419, 657, 824
Obozy dla uchodźców - Polska - 923
Obrona cywilna - organizacja - Polska - od 1989 r. - 448
Obrona cywilna a zarządzanie kryzysowe - Polska - 448
Obrona przeciwrakietowa - polityka - od 1989 r. - 859
Obrona przeciwrakietowa - polityka - od 2001 r. - 870
Obrona przeciwrakietowa - polityka - Rosja - od 2001 r. - 667
Obrona przeciwrakietowa - polityka - Stany Zjednoczone - od 2001 r. - 667
Obrona przeciwrakietowa - Polska - 859
Obrona przed bronią masowego rażenia - system - prognozy - Polska - 892
Obronność - metodologia - 29
Obronność państwa - 513, 536
Obrót towarowy - 822
Obrót towarowy - organizacja - 724, 772
Obsługa klienta - 126, 363, 508, 556, 612, 626, 720
Obsługa klienta - logistyka - 535
Obsługa klienta - metody - 741
Ochotnicy do służby wojskowej - 762
Ochrona granic - 229, 281, 895, 944, 968
Ochrona granic - historia - Polska - 204
Ochrona granic - organizacja - Polska - 530, 955
Ochrona granic - Polska - 61
Ochrona granic - Polska - od 1989 r. - 37
Ochrona granic - Polska - od 2007 r. - 956
Ochrona granic a służba celna - 274
Ochrona i obrona obiektów wojskowych - 1011
196
Ochrona informacyjna - 387
Ochrona ludności - 175
Ochrona ludności - organizacja - Polska - 421
Ochrona ludności - organizacja - Polska - od 2001 r. - 1
Ochrona ludności - teoria - 84
Ochrona osób - 190, 936
Ochrona osób - logistyka - zarządzanie - 434
Ochrona osób - prawo - Polska - 483
Ochrona środowiska - 99, 188
Ochrona środowiska - polityka - kraje Unii Europejskiej - 835
Ochrona zabytków - 424
Ochrona zabytków - Irak - udział Polaków - 12
Ochrona zabytków - Polska - 428, 958
Ochrona zabytków - prawo - Polska - 778
Ochrona zabytków - prawo międzynarodowe - 778
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej (Mińsk Mazowiecki) - żołnierze 433
Oddziały antyterrorystyczne - taktyka - 42
Odmienność kulturowa - 269, 270, 547
Odmienność kulturowa - Afryka - 270
Odnawialne źródła energii - 125, 478, 606
Odnawialne źródła energii - stosowanie - Polska - 255
Odnawialne źródła energii - zarządzanie - kraje Unii Europejskiej - 606
Odpady - gospodarka - 838
Odpady - gospodarka - logistyka - 838
Odpady komunalne - gospodarka - 99
Odpady komunalne - gospodarka - Polska - 99
Odpady opakowaniowe - 761
Odpady opakowaniowe - gospodarka - logistyka - 761
Odpowiedzialność dyscyplinarna - 239
Odpowiedzialność służbowa (wojsk.) - 794
Odwód ogólnowojskowy - działania - 103
Ofiary katastrof i wypadków - psychologia - 881
Oficerowie (wojsk.) - Polska - 986
Ogień głęboki artylerii - 371
Ogniwa obronne pozamilitarne - ochrona - 419
ONZ - historia - 373
ONZ - operacje pokojowe - 373, 604
ONZ - operacje pokojowe - Bliski Wschód - 866
ONZ - operacje pokojowe - Kongo - 993
ONZ - operacje pokojowe - udział Chin - od 1989 r. - 321
ONZ - operacje pokojowe - udział Polski - 62, 467, 701, 777, 866
ONZ - polityka - 280, 300
197
ONZ - polityka - od 1989 r. - 373
ONZ a terroryzm - 420
ONZ. MONUC - 993
ONZ. Rada Bezpieczeństwa - 300
ONZ. Sekretarz Generalny - 300
ONZ. Zgromadzenie Ogólne - 300
Opakowania - 711, 761
Opakowania biodegradowalne - 63
Opatówek (woj. wielkopolskie ; gmina) - zarządzanie kryzysowe - 132
Operacje antyterrorystyczne - 259
Operacje antyterrorystyczne - od 1945 r. - 65
Operacje informacyjne - 341
Operacje obronne - 992
Operacje pokojowe - 69, 319
Operacje pokojowe - Afganistan - 963
Operacje pokojowe - Bliski Wschód - 777
Operacje pokojowe - Bośnia i Hercegowina - 694
Operacje pokojowe - Irak - 927
Operacje pokojowe - klasyfikacja - 604
Operacje pokojowe - Kosowo - 283
Operacje pokojowe - udział Polski - 240, 599, 678, 757, 758, 908, 927, 972, 978
Operacje pokojowe - udział Polski - Kosowo - od 1999 r. - 62
Operacje pokojowe - współpraca cywilno-wojskowa - 13, 146, 789
Operacje pokojowe - współpraca cywilno-wojskowa - Irak - 2003-2010 r. - 789
Operacje powietrzne - 299, 933
Operacje powietrzne - wsparcie informacyjne - 299
Operacje przeciwpartyzanckie - działania powietrzne - ZSRR - 1979-1989 r. 623
Operacje reagowania kryzysowego - 152, 918
Operacje reagowania kryzysowego - prawo wspólnotowe europejskie - 225
Operacje reagowania kryzysowego - udział Polski - 599, 953
Operacje reagowania kryzysowego - udział służb mundurowych - 173
Operacje reagowania kryzysowego - walka elektroniczna - 9
Operacje reagowania kryzysowego - współpraca cywilno-wojskowa - 790
Operacje stabilizacyjne - bałkańskie, kraje - 108, 249
Operacje stabilizacyjne - działania specjalne - 391
Operacje stabilizacyjne - Irak - 392, 931
Operacje stabilizacyjne - obrona przeciwlotnicza - 187
Operacje stabilizacyjne - udział Polski - 130, 296, 460, 919, 931, 946, 990
Operacje wymuszania pokoju - działania powietrzne - kraje dawnej Jugosławii
- 1993-1995 r. - 712
Operacje wymuszania pokoju - teoria - 771
Operacyjny Zespół Doradczo-Łącznikowy w Afganistanie - 245
198
Opinia publiczna - badanie - 1013
Opinia publiczna - Polska - 56
Opolskie, województwo (od 1999) - klęski elementarne - 894
Opolskie, województwo (od 1999) - klęski elementarne - 2010 r. - 842
Organizacja - teoria - 550
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - historia - 546
Organizacje międzynarodowe - 181
Organizacje międzynarodowe - 1918-1939 r. - 346
Organizacje międzynarodowe - Afganistan - 901
Organizacje międzynarodowe - Europa - od 1989 r. - 351
Organizacje międzynarodowe - polityka - Afryka Północna - 734
Organizacje międzynarodowe - Skandynawia - od 1945 r. - 555
Organizacje międzynarodowe a ochrona środowiska - 656
Organizacje międzynarodowe a Sudan - 1012
Organizacje paramilitarne - Polska - 20-21 w. - 534
Organizacje terrorystyczne - 59, 661
Organizacje terrorystyczne - Afganistan - 279
Organizacje terrorystyczne - Europa - 205
Organizacje terrorystyczne - kraje Unii Europejskiej - od 2001 r. - 605
Orkiestry symfoniczne - gospodarka - 442
Osobowość - psychologia - 275
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe 147
Ośrodek szkolenia wojskowych służb ruchu lotniczego - 251
Ośrodki dowodzenia i naprowadzania - organizacja - 104
Ośrodki szkolenia lotniczego - organizacja - prawo - 653
Otoczenie firmy - badanie - 220
Otwock (woj. mazowieckie ; gmina) - gospodarka - 697
Otwock (woj. mazowieckie ; powiat) - pożarnictwo - 716
Outsourcing - 347, 548, 699, 781, 817
Outsourcing - Polska - od 2004 r. - 600
Outsourcing - stosowanie - wojsko - 34
Outsourcing a zarządzanie - 781
Pacyfik (region) - 707
Pakistan - historia - 383
Pakistan - polityka - Indie - 19-20 w. - 561
Pakistan - polityka - Indie - od 1945 r. - 383
Paliwa - 39
Państwo - 181
Państwo - ustrój - 856
Państwowa Straż Pożarna - 137, 186, 295
Państwowa Straż Pożarna (Warszawa) - 929
199
Państwowa Straż Pożarna - organizacja - 47, 639, 903
Państwowa Straż Pożarna. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8. Specjalistyczna
Sekcja Ratownictwa Medycznego "Warszawa 8" - 903
Państwowa Straż Pożarna. Komenda Miejska (Kalisz) - kadry - 194
Państwowa Straż Pożarna. Komenda Powiatowa (Starachowice) - 444
Papiery wartościowe - 737
Parlament - 453
Parlament - Francja - 820
Partie polityczne - 453
Partie polityczne - Włochy - 959
Partnerstwo publiczno-prywatne - 727
Partnerstwo Wschodnie - 504, 634, 989
Patton, George Smith (1885-1945) - 945
PCC Intermodal (firma) - 560
PEKAES Transport - finanse - 2008-2010 r. - 153
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - Polska - od 2004 r. - 966
Penitencjarystyka - 974
Perskiej Zatoki, region - polityka - 939
Perswazja - 209
PHARE - 730
Philips Lighting Farel Mazury (firma ; Kętrzyn) - 144
Pieniądz - polityka - Polska - od 2001 r. - 796
Piloci śmigłowcowi - szkolenie - 52
Piloci wojskowi - kształcenie - Polska - 216
Piłka nożna - zawody - 524
Piłka nożna - zawody - bezpieczeństwo - 262, 708
Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - 78
Piractwo morskie - zwalczanie - 515
Pizza Hut Promenada (firma ; Warszawa) - 363
Placówka Straży Granicznej (Dorohusk) - 669
Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie im. gen. bryg. Waleriana Czumy
- 393
Planowanie - 314
Planowanie obronne - 855
Planowanie obronne - system - Stany Zjednoczone - 390
Planowanie przestrzenne - Polska - 695
Planowanie strategiczne - 126, 409
Planowanie strategiczne (wojsk.) - Stany Zjednoczone - 390
Pluralizm społeczny - 270, 547, 550, 608, 788
Pluralizm społeczny - Afryka - 270
Pluralizm społeczny a terroryzm - 269
Płońsk (woj. mazowieckie ; powiat) - bezpieczeństwo publiczne - 234
Płońsk (woj. mazowieckie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - 234, 928
200
Pociski rakietowe balistyczne - zagrożenie - 859
Poczta - ochrona - historia - 465
Poczta Polska (1991- ) - reforma - 318
Poczta Polska (1991- ). Centrum Usług Koncesjonowanych - 434
Poczta Polska (1991- ). Centrum Usług Koncesjonowanych - organizacja - 465
Poczucie bezpieczeństwa - 267, 847
Podatek a budżet państwowy - Polska - 2005-2009 r. - 178
Podlaskie, województwo - zarządzanie kryzysowe - 274
Pododdziały (wojsk.) - 1002
Pododdziały (wojsk.) - socjologia - 851
Pododdziały rakietowe - szkolenie - 845
Podpis elektroniczny - 350
Pojazdy kołowe - modernizacja - Polska - 891
Pojazdy szynowe - budowa i konstrukcje - Polska - 706
Polemologia - 54, 326, 370, 407
Policja - 218, 239, 749, 795, 928
Policja - jednostki - Polska - od 1989 r. - 345
Policja - jednostki specjalne - 760
Policja - jednostki specjalne - Polska - 37, 743
Policja - kształcenie - Polska - 454
Policja - organizacja - Polska - 291, 880, 1007
Policja - organizacja - Polska - od 1989 r. - 42, 71, 210, 454, 937
Policja - organizacje - kraje Unii Europejskiej - 351
Policja - Polska - 617
Policja - Polska - 20 w - 490
Policja - praca - 124
Policja - prawo - Polska - 439
Policja - prognozy - Polska - 42
Policja - współpraca - kraje Unii Europejskiej - 129
Policja - zarządzanie kryzysowe - 78
Policja - zatrudnienie - metody - 848
Policja a bezpieczeństwo publiczne - 267
Policja a samorząd terytorialny - współpraca - 379, 436
Policja a służba bezpieczeństwa - współpraca - 964
Policja a służba więzienna - współpraca - 867
Policja a straż gminna - współpraca - 235
Policja kryminalna - 210
Politycy - biografie - Francja - 20 w. - 709, 839
Politycy - biografie - Polska - 20 w. - 807
Polityka - decyzje - 950
Polityka międzynarodowa - 509, 625, 671
Polityka międzynarodowa - od 1989 r. - 488
Polityka narodowościowa - Polska - 629
201
Polityka narodowościowa - Słowacja - 571
Polityka regionalna - Iran - 98
Polityka regionalna - kraje Unii Europejskiej - 672
Polityka regionalna - Polska - od 2004 r. - 503
Polityka regionalna UE - 504
Polityka regionalna UE - od 2004 r. - 503
Polityka regionalna UE - Polska - 697
Polityka społeczna - 105, 320
Polityka społeczna - Chiny - 301
Polityka społeczna - Polska - 344
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE - 570
Polityka strukturalna UE - 469
Polityka strukturalna UE - Polska - 697
Polityka wojskowa - prognozy - Polska - 906
Polityka zagraniczna - 549, 673
POLKOMTEL (firma) - 399
Polska - administracja - 421, 500
Polska - gospodarka - 445, 572
Polska - granice - Białoruś - 634
Polska - granice - ochrona - 162, 229, 281, 955, 1000, 1003
Polska - granice - od 1945 r. - 825
Polska - granice - od 2007 r. - 204
Polska - granice - Ukraina - 669
Polska - konstytucja 1997 r. - 718
Polska - polityka - 546
Polska - polityka - 1981-1989 r. - 365
Polska - polityka - Izrael - 1990-2011 r. - 879
Polska - polityka - Niemcy - 1918-1939 r. - 567
Polska - polityka - od 1989 r. - 365, 394
Polska - polityka - od 2001 r. - 931
Polska - polityka - Rosja - 833
Polska - polityka wojskowa - 753
Polska - polityka wojskowa - prognozy - 906
Polska a Białoruś - gospodarka - 634
Polska a Czechy - 685
Polska a Europejska Agencja Obrony - 562
Polska a Izrael - współpraca wojskowa - 879
Polska a NATO - od 1989 r. - 311, 336, 358
Polska a Niemcy - 685
Polska a Niemcy - od 2004 r. - 525
Polska a Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - 546
Polska a Unia Europejska - 129, 204, 469, 505, 730, 825, 833
Polska a Unia Europejska - od 2004 r. - 503
202
Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa - 796
Polska a Unia Zachodnioeuropejska - 546
Polska a Węgry - współpraca wojskowa - od 1989 r. - 973
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - 684
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - kadry - 168
Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki - 434
Polska Żegluga Morska - 621
Polski Koncern Mięsny DUDA - 545
Polski Koncern Naftowy Orlen - infrastruktura - bezpieczeństwo - 451
Polski Kontyngent Policyjny Misji Unii Europejskiej w Zakresie Praworządności w Kosowie - 62
Polski Kontyngent Policyjny Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Kosowie - 62
Polski Kontyngent Wojskowy ONZ na Wzgórzach Golan - 777
Polski Kontyngent Wojskowy Orlik - 521
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu - 69, 279,
590, 599, 678, 868, 946
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu - działania
antyterrorystyczne - 757
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu - współpraca
cywilno-wojskowa - 146, 335
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu - współpraca
cywilno-wojskowa - 2009-2010 r. - 898
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu. Operacyjny
Zespół Doradczo-Łącznikowy - 245
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu. Samodzielna Grupa Powietrzna - 395
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu. Samodzielna Grupa Powietrzna - 2008 r. - 865
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu. Zespół Odbudowy Prowincji Ghazni - 2008-20011 r. - 901
Polski Kontyngent Wojskowy w Misji ONZ w Republice Czadu i Republice
Środkowoafrykańskiej - 599, 701
Polski Kontyngent Wojskowy w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej
Republice Konga oraz Republice Gabońskiej - 993
Polski Kontyngent Wojskowy w operacji Unii Europejskiej w Republice Czadu
i Republice Środkowoafrykańskiej - 900
Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie - 319,
978
Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie - od
1999 r. - 130
Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie. PolskoUkraiński Batalion Sił Pokojowych - 283
203
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku - 296, 599, 678, 801, 919, 927
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku - działania antyterrorystyczne - 757
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku - współpraca cywilno-wojskowa - 460
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku - wycofanie - 990
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku - zabytki - ochrona - 12
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. Eskadra
Śmigłowców - 230
Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Zbrojnych ONZ w Libanie - 777
Polskie Koleje Państwowe - gospodarka - 128
Polskie Linie Lotnicze LOT - 100, 220
Polskie Linie Lotnicze LOT Cargo - 729
Polskie Linie Lotnicze LOT. Centralwings - 246
Polskie Państwo Podziemne - 457
Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych - 319
Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych - organizacja - 283
Połączona Grupa Wsparcia Logistycznego - 1014
Pomoc humanitarna międzynarodowa - 798
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - zarządzanie - 306
Pomorskie, województwo (od 1999) - zarządzanie kryzysowe - udział wojska 15
Pomorze - gospodarka - 306
Port Lotniczy Bydgoszcz - 404
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina (Warszawa) - 349, 398, 721
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina (Warszawa) - bezpieczeństwo - 468
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina (Warszawa) - kontrola - urządzenia - 329
Port Lotniczy im. Władysława Reymonta (Łódź) - 213
Portal społecznościowy - 287
Posterunek radiolokacyjny - możliwości bojowe - 491
Potencjał logistyczny - 543
Powiat (adm.) - bezpieczeństwo publiczne - 352, 379
Powiat (adm.) - pożarnictwo - 137, 716
Powiat (adm.) - przygotowania obronne - 461
Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe - 137, 176, 234, 356, 496, 506, 539, 627,
705, 717, 864, 928, 932, 983
Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe - organizacja - 147
Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe - planowanie - 446, 899
204
Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe - prawo - 427
Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe - system - 211
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (Kalisz) - 304
Powódź - 695
Powódź - historia - Polska - 958
Powódź - Polska - 2010 r. - 295, 378, 586, 756, 842, 853, 880, 932, 952, 1002
Powódź - Polska - od 1989 - 289
Powódź - zapobieganie i zwalczanie - 176, 842, 952, 957
Powódź - zapobieganie i zwalczanie - historia - Polska - 289
Powódź - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 499, 695, 1009
Powódź - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 2001 r. - 295
Powódź - zapobieganie i zwalczanie - udział policji - 378
Powódź - zapobieganie i zwalczanie - udział wojska - 853
Powódź - zapobieganie i zwalczanie - udział wojska - Polska - 113
Pozapłacowe świadczenia pracownicze - 578, 728
Poznań (woj. wielkopolskie) - przygotowania obronne - 461
Pożarnictwo - leśnictwo - 385
Pożarnictwo - organizacja - Polska - 452, 639, 716
Prace licencjackie (2011) - 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561,
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625,
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641,
642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,
658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753,
754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769,
770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817,
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841
Prace magisterskie (2011) - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
205
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 518, 519
Prace podyplomowe (2011) - 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867,
868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883,
884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899,
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915,
916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931,
932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947,
948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963,
964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979,
980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995,
996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014
Pracodawcy - badanie - 257
Pracownicy - badanie - 257
Pracownicy cywilni wojska - zarządzanie - 228
Pracownicy ochrony mienia i osób - 519
Pranie pieniędzy - teoria - 288
206
Pranie pieniędzy - zwalczanie - organizacja - Polska - 288
Pranie pieniędzy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - 288
Prawa człowieka - 175
Prawa człowieka - 20-21 w. - 582
Prawa człowieka - kraje byłej Jugosławii - 1991-1995 r. - 704
Prawa człowieka - ochrona - prawo wspólnotowe europejskie - 522
Prawa człowieka - prawo międzynarodowe - 704
Prawa dziecka - kraje Unii Europejskiej - 826
Prawa dziecka - Polska - 826
Prawo humanitarne międzynarodowe - 175, 533
Prawo karne procesowe - kraje Unii Europejskiej - 570
Prawo karne procesowe - Polska - 841
Prawo lotnicze - 398
Prawo lotnicze - Polska - 106, 676
Prawo lotnicze - prawo międzynarodowe - 676
Prawo międzynarodowe - 127
Prawo morskie - 332
Prawo państwowe - 167
Prawo państwowe - Francja - 820
Prawo państwowe - Polska - 522
Prawo użycia wojska poza granicami państwa - 671, 908
Prawo użycia wojska poza granicami państwa - Polska - 90
Prawo wojenne - 60, 175, 533, 671
Prezydencja Rady Unii Europejskiej - 111, 610
Prezydencja Rady Unii Europejskiej - Polska - 610
Prezydentura (urząd) - Polska - 20 w. - 718
Prezydentura (urząd) - prawo - Polska - od 1989 r. - 718
Produkcja - logistyka - 649
Produktywność pracy - 613
Profesjonalizacja sił zbrojnych - 203, 358, 470, 553, 986
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - 475
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 - 475
Program Doskonalenie Obrony Cywilnej 2009-2018 - 855
Program Mobilizacji Gospodarki 2009-2018 - 855
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 272
Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 2009-2018 - 855
Programy pomocowe UE - 730
Programy telewizyjne - popularyzacja - 775
Programy telewizyjne - popularyzacja - prawo - Polska - 775
Programy telewizyjne - popularyzacja - prawo wspólnotowe europejskie - 775
Programy UE - 219
Proliferacja broni masowego rażenia - 59, 189, 816
Proliferacja broni masowego rażenia - kontrola - 127
207
Proteus (informat.) - stosowanie - 717
Pruszków (woj. mazowieckie ; gmina) - finanse - 381
Przedsiębiorcy - Rosja - od 1991 r. - 549
Przedsiębiorczość (postawa) - 574
Przedsiębiorczość (postawa) - kraje Unii Europejskiej - 828
Przedsiębiorstwa małe i średnie - ekonomika - Polska - 136
Przedsiębiorstwa małe i średnie - finanse - Polska - 813
Przedsiębiorstwa małe i średnie - kraje Unii Europejskiej - 828
Przedsiębiorstwa małe i średnie - organizacja - Polska - 813
Przedsiębiorstwa małe i średnie - Polska - od 2004 r. - 828
Przedsiębiorstwa małe i średnie - zarządzanie - 619
Przedsiębiorstwa małe i średnie - zarządzanie - Polska - 445
Przedsiębiorstwo - badanie - 227
Przedsiębiorstwo - bezpieczeństwo - kontrola - 190
Przedsiębiorstwo - finanse - 153, 613
Przedsiębiorstwo - finanse - badanie - 726
Przedsiębiorstwo - gospodarka - 310, 817
Przedsiębiorstwo - informacja - ochrona - 513, 514
Przedsiębiorstwo - inwestycje - finanse - 581
Przedsiębiorstwo - konkurencyjność - 290, 364, 380
Przedsiębiorstwo - logistyka - 161, 577, 649
Przedsiębiorstwo - logistyka - infrastruktura - 611
Przedsiębiorstwo - organizacja - 412, 602, 740, 786, 812
Przedsiębiorstwo - organizacja - planowanie - 442
Przedsiębiorstwo - planowanie - 409, 418
Przedsiębiorstwo - reforma - 208
Przedsiębiorstwo - socjologia - 529, 910
Przedsiębiorstwo - szkolenie - polityka - 573
Przedsiębiorstwo - zatrudnienie - metody - 766
Przedsiębiorstwo handlowe - finanse - 487
Przedsiębiorstwo handlowe - logistyka - zarządzanie - 323
Przedsiębiorstwo handlowe - transport - logistyka - 206
Przedsiębiorstwo handlowe - zaopatrzenie - 831
Przedsiębiorstwo handlowe - zarządzanie - 134, 619
Przedsiębiorstwo informatyczne - 257
Przedsiębiorstwo komunalne - logistyka - 732
Przedsiębiorstwo komunalne - marketing - 971
Przedsiębiorstwo kurierskie - 615
Przedsiębiorstwo kurierskie - Polska - 800
Przedsiębiorstwo spedycyjne - 620
Przedsiębiorstwo spedycyjne - Austria - 818
Przedsiębiorstwo spedycyjne - gospodarka - 128
Przedsiębiorstwo spedycyjne - kadry - polityka - 429
208
Przedsiębiorstwo spedycyjne - organizacja - 598
Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - 257
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (Kielce) - 971
Przedsiębiorstwo usługowe - 535
Przedsiębiorstwo usługowe - logistyka - 663
Przedsiębiorstwo usługowe - logistyka - infrastruktura - 663
Przedsiębiorstwo usługowe - Polska - 800
Przedsiębiorstwo usługowe - zaopatrzenie - 641, 831
Przedsiębiorstwo usługowe - zarządzanie - 183, 237
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - zarządzanie - 788
Przedsiębiorstwo wirtualne - 459
Przejścia graniczne - 669
Przejścia graniczne - kontrola - 101
Przejścia graniczne - Polska - 162
Przekroczenie granicy nielegalne - 530
Przekroczenie granicy nielegalne - zapobieganie i zwalczanie - 944
Przemysł chemiczny - 474
Przemysł farmaceutyczny - zarządzanie - 682
Przemysł lotniczy - Polska - 250
Przemysł lotniczy - zakłady - 347
Przemysł rolno-spożywczy - ekonomika - Polska - 136
Przemytnictwo - zapobieganie i zwalczanie - 944
Przemytnictwo - zwalczanie - Polska - 736
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 554
Przestępczość - zapobieganie - prawo wspólnotowe europejskie - 554
Przestępczość - zapobieganie i zwalczanie - 218, 847
Przestępczość - zapobieganie i zwalczanie - metody - 439
Przestępczość gospodarcza - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 739
Przestępczość gospodarcza w wojsku - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 5
Przestępczość zorganizowana - 48, 345, 523, 607, 739, 907
Przestępczość zorganizowana - Europa - 601
Przestępczość zorganizowana - Polska - 423, 607, 907
Przestępczość zorganizowana - Polska - od 1989 r. - 523
Przestępczość zorganizowana - prawo wspólnotowe europejskie - 523
Przestępczość zorganizowana - teoria - 423
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.
- 964
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie i zwalczanie - prawo międzynarodowe - 964
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - kraje Unii Europejskiej - 601
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - metody - Polska - 423, 607
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 302, 736
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - od 1989 r. - 345
209
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - udział wojska - 82
Przestrzeń kosmiczna - bezpieczeństwo - 854
Przestrzeń kosmiczna - militaryzacja - 324
Przestrzeń powietrzna - bezpieczeństwo - bałtycki, region - 521
Przestrzeń publiczna (urban.) - 847
Prześladowanie w miejscu pracy - socjologia - 910
Prześladowanie w miejscu pracy - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 910
Przydatność zawodowa - 87, 790, 792
Przydatność zawodowa - badanie - 1010
Przydatność zawodowa - wojsko - 794
Przygotowania obronne państwa - 200, 461, 735, 824, 855
Przymus bezpośredni - stosowanie - 749
Przywódcy i głowy państw - biografie - Francja - 20 w. - 709
Przywództwo - 654, 792
Przywództwo - teoria - 637
Przywództwo a kultura organizacyjna - 637
Psychologia społeczna - Polska - od 2001 r. - 207
Psychologia walki - 233, 660
Psychologia wojskowa - 171
Psychoterapia - 881
Ptasia grypa - zapobieganie i leczenie - 211
Public relations - 74, 244
Publicystyka polska - tematyka - od 2001 r. - 330
Puławy (woj. lubelskie) - przemysł - 843
Pustynna Burza (operacja wojenna ; 1991) - 771
Pustynna Burza (operacja wojenna ; 1991) - wsparcie artyleryjskie - 584
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952 -) - 148
PZL SW-4 Puszczyk (śmigłowiec) - eksploatacja i obsługa - 52
Rachunek ekonomiczny - 128
Rachunkowość - 306, 310, 726
Rada Europy - 522
Rada NATO - Rosja - 870
Rada Nordycka - 555
Radar - stosowanie - 614
Radiofonia publiczna - Polska - od 2004 r. - 597
Radiokomunikacja lotnicza - błędy - 58
Ratownictwo - 295, 647
Ratownictwo - organizacja - 196, 627
Ratownictwo - organizacja - Polska - 636
Ratownictwo medyczne - jednostki - 863
Ratownictwo medyczne - organizacja - 843, 863
Ratownictwo medyczne - organizacja - Polska - 149, 869, 942
Ratownictwo medyczne - szkolenie - 149
210
Ratownictwo morskie - organizacja - Polska - 160
Ratownictwo wojskowe inżynieryjne - 268, 967, 1005
Ratownictwo wojskowe lotnicze - 131
Ratownictwo wysokościowe - organizacja - Polska - 929
Ratownicy medyczni - psychologia - 180
Reagowanie kryzysowe - 150, 893
Reagowanie kryzysowe - planowanie - 496, 864
Reagowanie kryzysowe - system - 427
Reagowanie kryzysowe - system - geneza - Polska - 110
Reagowanie kryzysowe - system - Polska - 631
Reagowanie kryzysowe - udział policji - 755
Reagowanie kryzysowe - udział policji - kraje Unii Europejskiej - 779
Reagowanie kryzysowe - udział wojska - 110, 284, 402, 495, 1005
Reagowanie kryzysowe - udział wojska - Polska - 268, 853
Referendum - Sudan - 2011 r. - 1012
Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna (Opole) - 894
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 828
Regionalny Węzeł Łączności (Legionowo) - 141
Regiony przygraniczne - bezpieczeństwo - 634
Regiony przygraniczne - bezpieczeństwo publiczne - Polska PołudniowoZachodnia - 685
Regiony przygraniczne - Białoruś - 643
Regiony przygraniczne - Niemcy - 592
Regiony przygraniczne - Polska - 592, 594, 643
Regiony przygraniczne - Słowacja - 594
Rejon działań tyłowych - dowodzenie - 992
Reklama internetowa - Polska - 650
Rekonwersja w wojsku - 208
Religia - Rosja - 764
Religia a terroryzm - 269
Rentowność - 43
Restauracje - badanie - 227
Retinger, Józef Hieronim (1888-1960) - biografia - 807
Rewolucja naukowo-techniczna - wojsko - od 1945 r. - 342
Rezerwy osobowe wojska - 852
RFID - 312
Rosja - gospodarka - 549
Rosja - polityka - 455, 549, 816
Rosja - polityka - Francja - 1871-1914 r. - 914
Rosja - polityka - Gruzja - 625
Rosja - polityka - Iran - od 1991 r. - 939
Rosja - polityka - Kaukaz (region) - od 1991 r. - 485
211
Rosja - polityka - kraje Unii Europejskiej - 821
Rosja - polityka - kraje Unii Europejskiej - od 1991 r. - 116
Rosja - polityka - od 1991 r. - 76, 148, 526
Rosja - polityka - Polska - 833
Rosja - polityka - Polska - od 1991 r. - 148
Rosja - polityka - Stany Zjednoczone - od 1991 r. - 116
Rosja - polityka - Ukraina - 315, 552
Rosja - polityka - Ukraina - od 1991 r. - 989
Rosja - polityka międzynarodowa - od 1991 r. - 76
Rosja a Białoruś - 677
Rosja a NATO - współpraca wojskowa - 870
Rosja a Niemcy - 630
Rosja a Ukraina - od 1991 r. - 397, 517
Rosja a Unia Europejska - 253
Rosja a Unia Europejska - gospodarka - 821
Rosja a Unia Europejska - gospodarka - od 2004 r. - 802
Rozbrojenie - polityka - 1918-1939 r. - 346
Rozgłośnia regionalna - 911
Rozliczenia pieniężne - 396
Rozpoznanie artyleryjskie - 371
Rozpoznanie elektroniczne - 278
Rozpoznanie elektroniczne - prognozy - 278
Rozpoznanie radiolokacyjne - 165
Rozpoznanie satelitarne - 324
Rozpoznanie skażeń i zakażeń - kraje NATO - 36
Rozprawy doktorskie (2011) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Rozprawy habilitacyjne (2011) - 8, 14, 15, 16, 24, 27, 29, 30, 34, 41, 42
Rozwój regionalny - 574, 731, 759
Ruch lotniczy - 237
Ruch lotniczy - zarządzanie - 86, 837
Ruch lotniczy - zarządzanie - Europa - 66
Ruch lotniczy - zarządzanie kryzysowe - 479
Ruchy społeczne - Afryka Północna - 734
Rybołówstwo - prawo - Polska - 186
Rynek kapitałowy a decyzje - 646
Ryzyko - 350
Ryzyko inwestycyjne - zarządzanie - metody - 814
Rząd (organ państw.) - 856
Rząd (organ państw.) - Polska - od 1989 r. - 64
Rzecznicy prasowi - praca - badanie - 244
Rzecznik praw obywatelskich - 522
Rzeczywistość wirtualna - bezpieczeństwo - Polska - 507
212
Samobójstwo - 275
Samodzielna Grupa Powietrzna do Działań w Afganistanie - organizacja - Polska - 865
Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. Eskadra Śmigłowców - Irak - 2008
r. - 230
Samoloty - załogi - 808
Samoloty myśliwskie - budowa i konstrukcje - historia - 719
Samoloty myśliwsko-szturmowe - budowa i konstrukcje - Stany Zjednoczone 692
Samoloty pasażerskie - bezpieczeństwo - 738
Samoloty pasażerskie - eksploatacja - koszty - 43
Samoloty pasażerskie - elektronika - urządzenia - 202
Samoloty pasażerskie - przemysł - 347
Samoloty szkolno-treningowe - budowa i konstrukcje - 638
Samoloty transportowe - pole walki - 154
Samoloty wielozadaniowe - handel - Polska - 139
Samoloty wielozadaniowe - manewrowość - 25
Samoloty wielozadaniowe - pilotaż - 25
Samoloty wielozadaniowe - Stany Zjednoczone - 139
Samorząd gminny - zarządzanie kryzysowe - 132
Samorząd miejski - zarządzanie kryzysowe - 248
Samorząd studencki - 744
Samorząd terytorialny - 219
Samorząd terytorialny - administracja - 512, 962
Samorząd terytorialny - administracja - zarządzanie - 331
Samorząd terytorialny - finanse - 381
Samorząd terytorialny - programy i fundusze wspólnotowe - 381
Samorząd terytorialny - zarządzanie kryzysowe - 147, 248
Samorząd terytorialny a bezpieczeństwo narodowe - 962
Samorząd województwa - administracja - 977
Samorząd województwa a zarządzanie kryzysowe - 977
Sandomierz (woj. świętokrzyskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - 506
SAPARD - 730
Satysfakcja zawodowa - badanie - 50
Schenker (firma ; Warszawa) - 725
Schuman, Robert (1886-1963) - 723
Sektor państwowy - 950
Sektor publiczny - 785, 950
SES (program) - 589
SESAR (program) - 589
Sieć elektryczna - eksploatacja - 214
Sieć komputerowa rozległa - ochrona - 886
213
Sieć łączności wojskowej - 22
Siedlce (woj. mazowieckie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - 496, 864
Siemianówka - 965
Sieradz (woj. łódzkie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - 176
Sieradz (woj. łódzkie) - kultura - 911
Siły Odpowiedzi NATO - 90
Siły powietrzne - doktryna - Polska - 41
Siły powietrzne - dowodzenie - kraje NATO - 273
Siły powietrzne - dowodzenie - systemy - 145
Siły powietrzne - działania - 403
Siły powietrzne - łączność - systemy - 197
Siły powietrzne - operacje połączone - 184
Siły powietrzne - organizacja - Polska - 139, 916
Siły powietrzne - organizacja - Rosja - 542
Siły powietrzne - pododdziały - organizacja - 359
Siły powietrzne - rozpoznanie - organizacja - Polska - 278
Siły powietrzne - skażenia - wykrywanie - system - 930
Siły powietrzne - sprzęt - modernizacja - Polska - 139
Siły powietrzne - środki rażenia - 1939-1945 r. - 502
Siły powietrzne - środki rażenia - Niemcy - 1939-1945 r. - 502
Siły powietrzne - środki rażenia - Wielka Brytania - 1939-1945 r. - 502
Siły powietrzne - środki rażenia - ZSRR - 1939-1945 r. - 502
Siły powietrzne - Ukraina - od 1991 r. - 401
Siły powietrzne - walka elektroniczna - 9
Siły powietrzne - zdolność bojowa - 905
Siły specjalne - historia - 65
Siły specjalne - Polska - 893
Siły specjalne - współdziałanie - kraje NATO - 926
Siły stabilizacyjne w Iraku - udział Polski - 919, 927
Siły Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga - 993
Siły wielonarodowe - organizacja - 550
Siły zbrojne - interoperacyjność - Polska - 969
Siły zbrojne - organizacja - Iran - 939
Siły zbrojne - organizacja - Polska - 762, 876
Siły zbrojne - organizacja - projekty - Stany Zjednoczone - 390
Siły zbrojne - organizacja - Słowacja - 882
Siły zbrojne - przygotowanie obronne - 735
Sita Polska (firma) - 99
Skandynawia - polityka - od 1945 r. - 555
Skażenia bronią masowego rażenia - wykrywanie - systemy - 930
Słowacja - geografia - 376
Słowacja a Węgry - 1993-2010 r. - 715
Słowacy za granicą - Węgry - 715
214
Służba bezpieczeństwa - organizacja - Polska - 49
Służba bezpieczeństwa - Polska - od 1945 r. - 57
Służba bezpieczeństwa a policja - współpraca - 964
Służba bezpieczeństwa lotów - organizacja - Polska - 131
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Centrum Antyterrorystyczne - 904
Służba celna - 70, 101
Służba celna - historia - Polska - 274
Służba celna - kraje Unii Europejskiej - 140
Służba celna - organizacja - Polska - 185, 274
Służba celna - Polska - od 2004 r. - 140
Służba kontroli ruchu lotniczego - kadry - 655
Służba lotniskowa - 398, 413, 840
Służba meteorologiczna lotnictwa - organizacja - 688
Służba mundurowa - 881
Służba psychoprofilaktyczna - 881
Służba ratownictwa lotniczego - organizacja - Polska - 131
Służba ruchu lotniczego - regulaminy i instrukcje wojskowe - 251
Służba ruchu lotniczego - szkolenie - organizacja - 251
Służba ruchu lotniczego - wojsko - prawo - Polska - 251
Służba więzienna - 156
Służba więzienna - bhp - 974
Służba więzienna - organizacja - 867
Służba więzienna - psychologia - 362
Służba więzienna - socjologia - 960
Służba więzienna - zarządzanie kryzysowe - system - Polska - 925
Służba więzienna a policja - współpraca - 867
Służba wojskowa - psychologia - 171
Służba wojskowa ochotnicza - 305
Służba wojskowa poza granicami kraju - 102
Służba zagraniczna polska - historia - 317
Służba zdrowia - zarządzanie - 922
Służba zdrowia wojska - 193
Służba żywnościowa - 470
Służby mundurowe - kultura fizyczna - 987
Służby mundurowe - organizacja - Polska - 691
Służby mundurowe - Polska - 708
Służby mundurowe - psychologia - 180
Służby mundurowe - współpraca cywilno-wojskowa - Polska - od 2001 r. - 20
Służby specjalne - organizacja - Polska - 159
Służby specjalne - Polska - 1918-1939 r. - 457
Służby specjalne - Polska - od 1945 r. - 57, 457
Służby specjalne - Polska - od 1989 r. - 49
Służby specjalne - walka informacyjna - 341
215
Socjologia wojskowa - 851
Sojusze polityczno-wojskowe - Europa - 1871-1918 r. - 914
Sojusznicza Siła (operacja powietrzna ; 1999 ) - 771
Sołectwo - zarządzanie kryzysowe - 932
Specjalna grupa ekonomiczna - finanse - Polska - 2005-2010 r. - 306
Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - 355
Społeczeństwo a bezpieczeństwo narodowe - 344
Społeczeństwo informacyjne - 334
Społeczeństwo informacyjne - bezpieczeństwo - 516
Społeczeństwo obywatelskie - 23
Społeczności lokalne - 911
Społeczności lokalne - bezpieczeństwo - 267, 436
Społeczności lokalne - socjologia - 696
Sport - zawody - organizacja - informacja - 809
Sport - zawody - popularyzacja - prawo - 588
Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" (Radzyń Podlaski) - transport - 510
Sprzęt ratownictwa lotniczego - 81, 131
Sprzęt wojskowy - modernizacja - planowanie - Polska - 2010-2018 r. - 891
Sprzęt wojskowy - zaopatrzenie - 943
Stacjonowanie wojsk poza granicami państwa - zabezpieczenie logistyczne Polska - 924
Stan osobowy sił zbrojnych - uzupełnianie - system - Polska - 975
Stan wyjątkowy - prawo - Polska - 490
Stany nadzwyczajne - 330, 340, 500
Stany nadzwyczajne - Polska - 20 w. - 490
Stany nadzwyczajne - prawo - Polska - 1004
Stany Zjednoczone - polityka - 212
Stany Zjednoczone - polityka - Chiny - 707
Stany Zjednoczone - polityka - od 1945 r. - 27
Stany Zjednoczone - ustrój - 18-21 w. - 856
Stany Zjednoczone a Europa - 667
Stany Zjednoczone a Unia Europejska - 890
Starachowice (woj. świętokrzyskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - 444
Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - 983
Statki powietrzne - budowa i konstrukcje - 520
Statki powietrzne - obsługa i eksploatacja - 100, 223, 566
Statki powietrzne bezzałogowe - 791
Statki powietrzne bezzałogowe - eksploatacja - 518
Sterowanie - urządzenia - przemysł - 126
Stop Group (firma ; Pruszków ) - logistyka - zarządzanie - 323
Stopa życiowa - 170
Stosunki rasowe - 366
216
Strategia bezpieczeństwa - kraje NATO - 119
Strategia bezpieczeństwa - Polska - 166, 452, 753
Strategia bezpieczeństwa - Polska - od 1989 r. - 80, 114, 449
Strategia bezpieczeństwa - Słowacja - 376
Strategia bezpieczeństwa - Stany Zjednoczone - 2000-2006 r. - 422
Strategia bezpieczeństwa - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - 569
Strategia bezpieczeństwa - teoria - 995
Strategia obronna - Polska - 2000-2009 r. - 75
Strategia obronna - Polska - od 1989 r. - 311
Strategia wojenna - 342
Straż gminna - organizacja - 481, 640
Straż gminna - zatrudnienie - 293
Straż graniczna - 101, 229, 393, 895, 1000
Straż graniczna - działania specjalne - 944
Straż graniczna - historia - Polska - 162
Straż graniczna - jednostki specjalne - Polska - 37
Straż graniczna - organizacja - 372, 1003
Straż graniczna - organizacja - Polska - 45, 61, 162, 281, 302, 357, 386, 426,
480, 825, 956
Straż graniczna - prawo - 595
Straż graniczna - psychologia - 426
Straż graniczna - współdziałanie - wojsko - 18
Straż graniczna - współpraca - kraje Unii Europejskiej - 480, 595
Straż graniczna - zarządzanie kryzysowe - 45
Straż graniczna a wojsko - współdziałanie - Polska - 357
Straż leśna - 934
Straż Miejska (Kalisz) - 79, 174, 481
Straż Miejska (Kalisz) - zatrudnienie - 293
Straż Miejska m. st. Warszawy - organizacja - 1013
Straż pożarna - 2
Strażacy - praca - 639
Stres - 233, 362
Stres - pole walki - 233
Stres - psychologia - 881
Stres - teoria - 180, 426
Stres pourazowy - socjologia - 120
Stres pourazowy - żołnierze - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 120
Stres zawodowy - 362
Stres zawodowy - badanie - 426
Stres zawodowy - wojsko - 171
Stres zawodowy - zapobieganie i zwalczanie - 180
Strzelanie bojowe - 89
Strzelanie rakietowe - zabezpieczenie logistyczne - 292
217
Strzelcy podhalańscy - jednostki - historia - 991
Strzelcy podhalańscy - mundury - 991
Subkultura - 960
Substancje niebezpieczne i szkodliwe - magazynowanie - bezpieczeństwo - 474
Substancje niebezpieczne i szkodliwe - transport - 621
Substancje niebezpieczne i szkodliwe - transport - bezpieczeństwo - 254, 474,
689, 889
Sudan - polityka - Czad - od 2001 r. - 900
Sudan - polityka - od 2001 r. - 1012
Sukces - 609
Sukces - socjologia - 580
Sulejówek (woj. mazowieckie ; gmina) - samorząd - zarządzanie - 331
Sunzi. Sztuka Wojny - 414
Swobodny przepływ osób - kraje Unii Europejskiej - 530
Sygnalizacja alarmowa - systemy - stosowanie - 850
Symbole wojskowe - 991
Symulator operacyjno-taktycznych działań powietrznych - stosowanie - 252
System dowodzenia zautomatyzowany - 145, 501
System Informacyjny Schengen II - 966
System informatyczny informacji radiolokacyjnej - Polska - 1972-2010 r. - 472
System informatyczny wspomagania dowodzenia - 145
System kontroli ruchu lotniczego - 655
System krajowy ratowniczo-gaśniczy - 47, 295, 452, 647, 705, 843, 903, 952
System krajowy ratowniczo-gaśniczy - jednostki - współdziałanie - 360
System krajowy ratowniczo-gaśniczy - kadry - kształcenie - 408
System krajowy ratowniczo-gaśniczy - organizacja - 360
System krajowy wykrywania skażeń i alarmowania - udział wojska - Polska 913
System łączności polowej - bezpieczeństwo - 458
System nawigacji satelitarnej - 324
System nawigacji satelitarnej - budowa i organizacja - 497
System nawigacji satelitarnej - stosowanie - 645
System obronny państwa - 852, 884
System obronny państwa - kierowanie - 633
System obronny państwa - organizacja - 633
System obronny państwa - Polska - 16, 41, 109, 326, 527, 735, 787, 915
System obrony powietrznej - kraje NATO - 521, 933
System obrony powietrznej - Polska - 142, 491, 904, 916
System obrony powietrznej - Wielka Brytania - 1914-1918 r. - 642
System obrony powietrznej - Wielka Brytania - 1939-1945 r. - 614
System obrony przeciwlotniczej - 30
System obrony przeciwrakietowej - kraje NATO - 859
System obrony przeciwrakietowej - Stany Zjednoczone - 859
218
System obrony przed bronią masowego rażenia sił zbrojnych - prognozy - Polska - 892
System obserwacji miasta - 473
System ochrony granic - 274, 281
System ochrony granic - Polska - 204, 955
System ochrony granic zewnętrznych - kraje Unii Europejskiej - 480
System ochrony granicy państwowej - 101
System ochrony informacji - 215
System ochrony infrastruktury krytycznej komunikacyjnej - 354
System ochrony lotnisk - 536, 810
System ochrony ludności - 84
System ochrony obiektów wojskowych - 1011
System ochrony praw człowieka - 582
System planowania obronnego - Stany Zjednoczone - 390
System powietrzny bezzałogowy - stosowanie - 518
System pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego - Polska - 943
System radionawigacyjny - 20 w - 596
System radionawigacyjny - obsługa i eksploatacja - 742
System radionawigacyjny - urządzenia - 596
System radionawigacyjny lotniskowy wojskowy - 596
System ratownictwa lotniczego - organizacja - Polska - 81
System ratownictwa medycznego - 863, 947
System ratownictwa medycznego - Polska - 149, 869, 896, 942
System ratownictwa medycznego województwa - 947
System reagowania kryzysowego - planowanie - 356
System rozpoznania sił powietrznych - kraje NATO - 17
System sieciocentryczny - działania powietrzne - 299
System szkolenia wojskowego - Polska - 553
System transportu drogowego - Polska - 2004-2013 r. - 505
System uzupełniania sił zbrojnych - Polska - 975
System wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe - 717
System wykrywania skażeń sił powietrznych - 930
System wykrywania skażeń sił zbrojnych - Polska - 913
System zarządzania bezpieczeństwem - 14, 684, 808
System zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym - 93
System zarządzania bezpieczeństwem lotniska - 810
System zarządzania bezpieczeństwem narodowym - 64
System zarządzania bezpieczeństwem narodowym - Polska - 862
System zarządzania jakością - 922
System zarządzania jakością - dokumentacja - 652
System zarządzania jakością - normalizacja - 652
System zarządzania kryzysowego - 147, 226, 262, 386, 506, 977
System zarządzania kryzysowego - Hiszpania - 385
219
System zarządzania kryzysowego - organizacja - 444
System zarządzania kryzysowego - Polska - 45, 385, 450, 844, 1005
System zarządzania kryzysowego - Polska - od 1989 r. - 499
System zarządzania kryzysowego - prognozy - Polska - 316
System zarządzania kryzysowego - Rosja - 385
System zarządzania kryzysowego - Stany Zjednoczone - 385
System zarządzania kryzysowego - Stany Zjednoczone - od 2001 r. - 325
System zarządzania kryzysowego - udział wojska - 735, 1002
System zarządzania kryzysowego - udział wojska - Polska - 113
System zarządzania kryzysowego - udział wojska - prawo - Polska - 844
System zarządzania kryzysowego lotnictwem cywilnym - 368
System zarządzania kryzysowego miasta - 248
System zarządzania kryzysowego powiatu - 176, 211, 864
System zarządzania kryzysowego województwa - 274, 752
System zarządzania kryzysowego województwa - projekty - Polska - 15
System zarządzania relacjami z klientem - 612, 741
System zarządzania ruchem lotniczym - 66, 589
System zarządzania ruchem lotniczym - bezpieczeństwo - 837
System zarządzania ruchem lotniczym - Polska - 388, 537
Systemy dowodzenia - 28
Systemy informatyczne - ochrona - 215, 458
Systemy informatyczne - stosowanie - logistyka - 312
Systemy informatyczne - stosowanie - magazynowanie - 679
Systemy informatyczne zarządzania - 286, 950
Systemy informatyczne zarządzania - budowa i organizacja - 747
Systemy informatyczne zarządzania - ochrona - 93
Systemy informatyczne zarządzania - stosowanie - 740
Systemy informatyczne zarządzania - stosowanie - logistyka - 532
Systemy logistyczne - 641, 679
Systemy logistyczne - Polska - 34
Systemy łączności - bezpieczeństwo - 940
Systemy łączności i transmisji informacji - ochrona - 886
Systemy ochrony - 483
Systemy rozpoznania - kraje NATO - 17
Systemy symulacyjne - stosowanie - 431
Systemy symulacyjne pola walki - 431
Systemy symulacyjne walki - 4
Systemy teleinformatyczne wojskowe - 197
Systemy teleinformatyczne wojskowe - ochrona - 507
Systemy wspomagania decyzji - 286
Systemy wykrywania i alarmowania - 539, 752
Systemy wykrywania i alarmowania - stosowanie - 983
Systemy zarządzania - 28, 603
220
Sytuacja kryzysowa - 207, 265, 479, 494, 690, 873, 896
Sytuacja kryzysowa - informacja - 1001
Sytuacja kryzysowa - rozpoznanie - 717
Sytuacja kryzysowa - zabezpieczenie logistyczne - 877
Sytuacja kryzysowa - zabezpieczenie medyczne - 863
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - 92, 150, 242, 357, 444, 450,
489, 539, 627, 756, 827, 852, 874, 893, 895, 979, 988
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - administracja - 466
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 173
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - udział policji - 490, 880
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - udział straży granicznej - 386
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - udział straży pożarnej - 137
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - udział wojska - 402, 466, 495,
735, 967, 1002
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - udział wojska - Polska - 113,
268, 586, 844
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - udział wojska - prawo - Polska - 918
Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie - współpraca cywilnowojskowa - 466
Sytuacja kryzysowa - zwalczanie - wsparcie lotnicze - Polska - 690
Sytuacja kryzysowa a bezpieczeństwo narodowe - 357
Sytuacja kryzysowa a środki masowego przekazu - 861
Szczupłe zarządzanie - 751
Szkody popowodziowe - zwalczanie - udział wojska - Polska - od 1989 r. - 284
Szkolenie bojowe - 107
Szkolenie lotnicze - 52
Szkolenie lotnicze - organizacja - prawo - 653
Szkolenie poligonowe - zabezpieczenie logistyczne - 292
Szkolenie wojskowe - 258
Szkolenie zawodowe - 241, 573
Szkolenie zawodowe - efektywność - badanie - 272
Szkolenie zawodowe - metody - 258, 272
Szkolnictwo podstawowe - reforma - 782
Szkolnictwo wojskowe - 18-21 w. - 463
Szkolnictwo wojskowe - Polska - 21 w. - 367
Szkolnictwo wojskowe wyższe - 463
Szkolnictwo wojskowe wyższe - reforma - 797
Szkolnictwo wojskowe wyższe - współpraca - kraje NATO - 35
Szkolnictwo wyższe - polityka - Europa - od 1989 r. - 35
Szkolnictwo wyższe - reforma - 751
Szkolnictwo wyższe - zarządzanie - metody - 751
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Biblioteka - ochrona - 483
221
Szkoły nauki jazdy - Polska - 665
Szkoły oficerskie - 463
Szkoły oficerskie - historia - Polska - 216
Szkoły podoficerskie - 463
Szpitale - ewakuacja - 988
Sztuczna inteligencja - stosowanie - 810
Sztuka wojenna - 342, 945
Sztuka wojenna - Chiny - 6-4 w. p. n. e - 414
Sztuka wojenna - od 1989 r. - 745
Sztuka wojenna - teoria - 361
Szwecja - polityka - 1006
Śląsk Górny - geografia wojenna - 200
Śląskie, województwo (od 1999) - zarządzanie kryzysowe - 150
Śmigłowce - budowa i konstrukcje - Polska - 250
Śmigłowce - budowa i konstrukcje - Polska - od 1945 r. - 260
Śmigłowce - przemysł - Polska - 250
Śmigłowce bojowe - działania w warunkach szczególnych - 238
Śmigłowce lotnictwa wojsk lądowych - stosowanie - minowanie - 447
Śmigłowce wielozadaniowe - budowa i konstrukcje - Polska - 52
Środki i urządzenia rozpoznania - 371
Środki i urządzenia walki elektronicznej - stosowanie - teoria - kraje NATO 857
Środki masowego przekazu - 74, 524, 861, 873, 1001
Środki masowego przekazu a polityka - Polska - od 2001 r. - 330
Środki masowego przekazu a zarządzanie kryzysowe - 494, 827
Środki masowego przekazu regionalne - 911
Środowisko walki zbrojnej - 599
Świadczenia obronne - 824, 915
Świadczenia osobiste - 957
Świadczenia rzeczowe - 957
Świadczenia społeczne - 105
Świadomość narodowa - 681
Świńska grypa - epidemiologia - 873
Świńska grypa a środki masowego przekazu - 873
Telekomunikacja - 197
Telekomunikacja - bezpieczeństwo - 940
Telekomunikacja - infrastruktura - bezpieczeństwo - 410
Telekomunikacja - zakłady - 93
Telekomunikacja Polska SA - pracownicy - doskonalenie zawodowe - 241
Telemarketing - 741
Telewizja - prawo wspólnotowe europejskie - 588
222
Telewizja dozorowa - stosowanie - 850
Telewizja użytkowa - 473
Telewizyjne programy sportowe - 588
Terroryści - psychologia - 275
Terroryzm - 259, 269, 275, 294, 477, 605
Terroryzm - Europa - 205
Terroryzm - geneza - 277, 661
Terroryzm - islam - zagrożenie - 678
Terroryzm - kraje muzułmańskie - 231
Terroryzm - organizacja - 935
Terroryzm - uzbrojenie - 935
Terroryzm - zagrożenie - 443
Terroryzm - zagrożenie - Polska - 477
Terroryzm - zapobieganie - udział wojska - Polska - 166
Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie - 300, 374, 420
Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie - kraje Unii Europejskiej - od 2001 r. 605
Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 42, 294, 443, 691, 708, 878,
982
Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie - prawo międzynarodowe - 420
Terroryzm - zwalczanie - 152, 236, 259, 327, 760, 890, 904, 935
Terroryzm - zwalczanie - metody - 231
Terroryzm - zwalczanie - Polska - 527, 678, 743, 1007
Terroryzm - zwalczanie - prawo - 277
Terroryzm - zwalczanie - prawo - Polska - 984
Terroryzm - zwalczanie - prawo międzynarodowe - 308
Terroryzm - zwalczanie - Rosja - 816
Terroryzm - zwalczanie - siły i środki - kraje Unii Europejskiej - 743
Terroryzm - zwalczanie - udział wojska - 82
Terroryzm - zwalczanie - udział wojska - Polska - 56, 166
Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe - 477
Terroryzm morski - zwalczanie - 332
Terroryzm morski - zwalczanie - Polska - 163
Terroryzm powietrzny - zapobieganie i zwalczanie - Polska - 142
Terroryzm powietrzny - zwalczanie - 515, 698, 765
THERM-TRADE (firma ; Nowa Wieś) - zaopatrzenie - 831
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - 64
Transformacja w wojsku - 986
Transmisja danych - 299, 791
Transmisja danych - bezpieczeństwo - 458, 514, 516
Transmisja danych - infrastruktura - bezpieczeństwo - 410, 507
Transmisja danych - interoperacyjność - 197
Transmisja danych - ochrona - 190
223
Transmisja danych - stosowanie - 8
Transport - 840
Transport - ekonomika - 510
Transport - finanse - Polska - 805
Transport - infrastruktura - 543
Transport - infrastruktura - finanse - Polska - 2004-2013 r. - 469
Transport - infrastruktura - Polska - 759, 836
Transport - infrastruktura - programy i fundusze wspólnotowe - 469
Transport - organizacja - 161, 598
Transport - organizacja - Europa - 563
Transport - organizacja - kraje Unii Europejskiej - 563, 702, 768
Transport - organizacja - Polska - 563, 702, 768, 818, 836
Transport - organizacja - Polska - od 2004 r. - 425
Transport - polityka - kraje Unii Europejskiej - 94, 169, 389, 505, 768
Transport - polityka - Polska - 2005-2010 r. - 805
Transport - Polska - 559
Transport - Polska - 1919-1980 r. - 824
Transport - Polska - od 2004 r. - 600
Transport - system - 543
Transport a sytuacja kryzysowa - 543
Transport drogowy - 161, 474, 598
Transport drogowy - infrastruktura - modernizacja - Polska - od 2004 r. - 389
Transport drogowy - infrastruktura - Polska - 348
Transport drogowy - infrastruktura - Polska - 2007-2012 r. - 635
Transport drogowy - infrastruktura - teoria - 635
Transport drogowy - system - Polska - 2004-2013 r. - 505
Transport kolejowy - infrastruktura - modernizacja - Polska - od 2004 r. - 389
Transport kolejowy - infrastruktura - Polska - 657
Transport kolejowy - organizacja - Polska - 706
Transport kolejowy - polityka - kraje Unii Europejskiej - 169
Transport kolejowy - Polska - 169
Transport kolejowy - Polska - 1990-2010 r. - 657
Transport kolejowy a świadczenia obronne - 657
Transport kombinowany - 644
Transport kombinowany - infrastruktura - 538
Transport kombinowany - Polska - 560
Transport kombinowany - Polska - od 1989 r. - 559
Transport kombinowany - Polska - od 2004 r. - 644
Transport międzynarodowy - logistyka - 206
Transport międzynarodowy - organizacja - 563
Transport morski - Polska - 621
Transport pasażerski - 380, 437, 520
Transport pasażerski - bezpieczeństwo - 51, 223
224
Transport pasażerski - ceny - 246, 700
Transport pasażerski - infrastruktura - 624
Transport pasażerski - kadry - polityka - 508
Transport pasażerski - koszty - 43
Transport pasażerski - marketing - 551
Transport pasażerski - organizacja - 237
Transport pasażerski - organizacja - Polska - 285
Transport pasażerski - Polska - 2005-2009 r. - 339
Transport pasażerski - prawo - Polska - 285
Transport powietrzny - 416, 437, 520, 720
Transport powietrzny - a przemysł paliwowy - 39
Transport powietrzny - bezpieczeństwo - 51, 223
Transport powietrzny - bezpieczeństwo - Europa - 829
Transport powietrzny - ceny - 246, 471, 700
Transport powietrzny - Europa - 589
Transport powietrzny - historia - 400
Transport powietrzny - kadry - polityka - 508
Transport powietrzny - konkurencyjność - 471
Transport powietrzny - kontrola - urządzenia - 329
Transport powietrzny - koszty - 43
Transport powietrzny - marketing - 551
Transport powietrzny - operacje pokojowe - 154
Transport powietrzny - operacje wojenne - 154
Transport powietrzny - organizacja - 66, 183, 237, 377, 400, 435, 575
Transport powietrzny - organizacja - Europa - 118
Transport powietrzny - organizacja - Polska - 106, 349, 400, 729
Transport powietrzny - organizacje - 829
Transport powietrzny - Polska - 117, 589
Transport powietrzny - Polska - 2005-2009 r. - 339
Transport powietrzny - prawo - 377
Transport powietrzny - prawo - Polska - 285
Transport powietrzny - prognozy - 435
Transport powietrzny - stosowanie - działania humanitarne - 798
Transport powietrzny - wpływ na środowisko - 188, 656
Transport powietrzny - zakłady - polityka - 377
Transport powietrzny - zarządzanie - 471
Transport powietrzny - zarządzanie - Europa - 232
Transport powietrzny a rozwój regionalny - 731
Transport samochodowy - infrastruktura - 557
Transport samochodowy - przygotowania obronne - 824
Transport wewnętrzny - 558, 773, 780
Transport wojskowy - organizacja - Polska - 256
Transport wojskowy powietrzny - planowanie - 689
225
Transport wojskowy samochodowy - infrastruktura - 557
Trójkąt Weimarski - 394
Tunele - bezpieczeństwo - 889
Turcja - polityka - Cypr - 819
Turcja - polityka - Grecja - 819
Turcja a Unia Europejska - 819, 871
Turek (woj. wielkopolskie) - bezpieczeństwo publiczne - 239
Turystyka - bezpieczeństwo - 143
Turystyka - geneza - 672
Turystyka - polityka - kraje Unii Europejskiej - 672
Turystyka - Polska - 672
Turystyka a gospodarka - 143
Uchodźcy - 923
Uchodźcy - ochrona - organizacje - od 1945 r. - 923
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - badanie - 622
Układ Warszawski - udział Polski - 365
Układ z Schengen (1985) - 61, 129, 162, 204, 281, 530, 595, 825, 956, 1000
Ukraina - polityka - od 1991 r. - 517, 673
Ukraina - polityka - Rosja - 315, 552
Ukraina - polityka - Rosja - od 1991 r. - 989
Ukraina - polityka - Unia Europejska - od 1991 r. - 989
Ukraina a Rosja - od 1991 r. - 397
Umowa - handel - 703
UNDOF - 777
UNEF II - 777
UNEF II - udział Polski - 866
Unia celna - kraje Unii Europejskiej - 140
Unia Europejska - finanse - 219, 381
Unia Europejska - geneza - 177
Unia Europejska - granice - ochrona - 37, 61, 129, 162, 204, 229, 393, 480, 530,
595, 669, 825, 1000
Unia Europejska - granice - ochrona - od 2007 r. - 956
Unia Europejska - operacje pokojowe - 225, 604, 779
Unia Europejska - operacje pokojowe - bałkańskie, kraje - 108
Unia Europejska - operacje pokojowe - bałkańskie, kraje - od 2003 r. - 158
Unia Europejska - operacje pokojowe - Bośnia i Hercegowina - 179
Unia Europejska - operacje pokojowe - Czad - 900
Unia Europejska - operacje pokojowe - Libia - 111
Unia Europejska - operacje pokojowe - udział Polski - 62, 758, 900
Unia Europejska - operacje pokojowe - udział Polski - Kongo - 993
Unia Europejska - polityka - 73, 91, 157, 169, 177, 192, 212, 219, 327, 389, 438,
478, 505, 509, 528, 606, 634, 693, 768, 909
226
Unia Europejska - polityka - bałkańskie, kraje - od1991 r. - 531
Unia Europejska - polityka - Bliski Wschód - 733
Unia Europejska - polityka - Gruzja - od 1991 r. - 746
Unia Europejska - polityka - Rosja - 821
Unia Europejska - polityka - Rosja - od 2004 r. - 833
Unia Europejska - polityka - śródziemnomorski, region - 504
Unia Europejska - polityka - Ukraina - od 1991 r. - 989
Unia Europejska a Afganistan - 963
Unia Europejska a bałkańskie, kraje - 531
Unia Europejska a Białoruś - 634
Unia Europejska a Bliski Wschód - 583
Unia Europejska a Gruzja - od 2001 r. - 509
Unia Europejska a konflikt palestyńsko-izraelski - 583
Unia Europejska a NATO - 91, 158
Unia Europejska a Polska - 469, 505, 730, 825, 833
Unia Europejska a Rosja - 253
Unia Europejska a Rosja - gospodarka - 821
Unia Europejska a Rosja - gospodarka - od 2004 r. - 802
Unia Europejska a Stany Zjednoczone - 890
Unia Europejska a terroryzm - 420
Unia Europejska a Turcja - 871
Unia Gospodarcza i Walutowa a Polska - 796
Unia Zachodnioeuropejska - historia - 546
UNIFIL - 777
Upadłość - prognozy - 136
Uroczystości wojskowe - organizacja - 902
Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy - zatrudnienie - 674
Urząd Gminy (Morawica) - kadry - polityka - 696
Urząd Miasta (Kalisz). Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - 304
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego - 468
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego. Wydział Służby Dyżurnej Miasta - 874
Urząd Miejski (Turek) - 215
Urzędnicy - etyka - 115
Usługi - logistyka - 532, 710, 817
Usługi - logistyka - Polska - 559, 560, 620, 680, 725, 729, 836
Usługi kurierskie - Polska - 800
Ustka (woj. pomorskie ; poligon) - 292
Uzbrojenia (wojsk.) - zaopatrzenie - 943
Volvo Auto Polska (firma ; Warszawa) - zaopatrzenie - 641
227
Walka elektroniczna - 9, 278
Walka elektroniczna - teoria - 857
Walka informacyjna - 341
Walka zbrojna - dezinformacja - 432
Wały przeciwpowodziowe - budownictwo - 1009
Warszawa (garnizon) - dowództwo - 699
Warszawa - bezpieczeństwo publiczne - 235, 473, 1013
Warszawa - epidemiologia - 996
Warszawa - gospodarka komunalna - 761
Warszawa - komunikacja - 565
Warszawa - komunikacja - bezpieczeństwo - od 2001 r. - 236
Warszawa - komunikacja - konkurencyjność - 364
Warszawa - komunikacja - system - 538
Warszawa - Miejski Ogród Zoologiczny - ewakuacja - 242
Warszawa - Mokotów - bezpieczeństwo publiczne - 124
Warszawa - nieruchomości - 767
Warszawa - pożarnictwo - 929
Warszawa - Ursynów - bezpieczeństwo publiczne - 124
Warszawa - więziennictwo - 156
Warszawa - Wilanów - bezpieczeństwo publiczne - 124
Warszawa - zarządzanie kryzysowe - 236, 982
Węgry a Polska - współpraca wojskowa - od 1989 r. - 973
Węgry a Słowacja - 1993-2010 r. - 715
Węgrzy za granicą - Słowacja - 715
Węzły łączności wojskowej - ochrona - 458
Wielkopolskie, województwo - klęski elementarne - zapobieganie i zwalczanie 853
Wielkopolskie, województwo - rybołówstwo - 186
Wielonarodowa Dywizja Centrum-Południe w Iraku - 392, 550, 990
Wielonarodowa Dywizja Centrum-Południe w Iraku. Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. Eskadra Śmigłowców - 2008 r. - 230
Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód - 550
Wielowarstwowa Obrona Antyrakietowa Teatru Działań (program) - kraje NATO - 870
Więziennictwo - bezpieczeństwo - 960
Więziennictwo - ochrona i obrona - organizacja - Polska - 156
Więźniowie - 907
Więźniowie - bezpieczeństwo - 974
Więźniowie - socjologia - 960
Wilków (woj. lubelskie ; gmina) - zarządzanie kryzysowe - 880
Wizerunek przedsiębiorstwa - 244
Wizz Air - 700, 829
228
Władza państwowa - 453
Władza państwowa - Francja - 820
Władza państwowa - Rosja - 549
Włochy - polityka - 858
Włochy - polityka wewnętrzna - 959
Woda - opakowania - 711
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - łączność - urządzenia - 576
Wojewoda a samorząd terytorialny - współdziałanie - 756
Województwo (adm.) - bezpieczeństwo - system - 26
Województwo (adm.) - komunikacja - infrastruktura - 354
Województwo (adm.) - ludność - ochrona - 84
Województwo (adm.) - obronność - system - 26
Województwo (adm.) - służba zdrowia - organizacja - 947
Województwo (adm.) - szkolnictwo i oświata - 977
Województwo (adm.) - współpraca cywilno-wojskowa - 918
Województwo (adm.) - zarządzanie kryzysowe - 752, 756
Województwo (adm.) - zarządzanie kryzysowe - planowanie - 282
Województwo (adm.) - zarządzanie kryzysowe - udział policji - 755
Województwo (adm.) - zarządzanie kryzysowe - udział wojska - 15
Wojna - 21 w. - 370
Wojna - od 1989 r. - 492
Wojna - teoria - 370, 492
Wojna 1914-1918 r. - 914
Wojna 1936-1939 r. domowa w Hiszpanii - udział Polaków - 860
Wojna 1939-1945 r. - działania specjalne - 65
Wojna 1979-1989 r. radziecko-afgańska - 121, 271
Wojna 1979-1989 r. radziecko-afgańska - operacje przeciwpartyzanckie - 623
Wojna 1990-1991 r. iracka - 584
Wojna 1990-1991 r. iracka - walka informacyjna - 198
Wojna 1991-1995 r. jugosłowiańska - 44, 179, 249, 283, 694, 704, 712, 815
Wojna 2003- amerykańsko-iracka - 72, 392, 411, 584, 801, 919, 931
Wojna 2003- amerykańsko-iracka - walka informacyjna - 198
Wojna partyzancka - działania powietrzne - Afganistan - 1979-1989 r. - 623
Wojna powietrzna - prawo międzynarodowe - 60
Wojny 1839-1919 r. brytyjsko-afgańskie - 271
Wojska aeromobilne - organizacja - Polska - 888
Wojska lądowe - dowodzenie - 8
Wojska lądowe - działania antyterrorystyczne - 984
Wojska lądowe - materiały pędne i smary - gospodarka - 774
Wojska lądowe - modernizacja - 21 w. - 912
Wojska lądowe - operacje połączone - współpraca cywilno-wojskowa - 994
Wojska lądowe - współpraca cywilno-wojskowa - Polska - 994
Wojska lądowe - zarządzanie kryzysowe - 852
229
Wojska lądowe - związki taktyczne - dowodzenie - Polska - 998
Wojska lądowe a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 576
Wojska obrony przeciwlotniczej - ćwiczenia - 33
Wojska obrony przeciwlotniczej - organizacja - 845
Wojska obrony przeciwlotniczej - pododdziały - działania antyterrorystyczne 187
Wojska obrony przeciwlotniczej sił powietrznych - pododdziały - szkolenie 845
Wojska pancerne - organizacja - Polska - 263
Wojska radiotechniczne sił powietrznych - jednostki - Polska - od 1989 r. - 217
Wojska radiotechniczne sił powietrznych - modernizacja - Polska - 1972-2010 r.
- 472
Wojska radiotechniczne sił powietrznych - organizacja - Polska - 491
Wojska radiotechniczne sił powietrznych - pododdziały - organizacja - Polska
- 165
Wojska rakietowe obrony powietrznej - jednostki - dowodzenie - automatyzacja
- 501
Wojska rezerwowe - kraje NATO - 6
Wojska specjalne - działania - Polska - od 1989 r. - 7
Wojska specjalne - kandydaci - 456
Wojska specjalne - organizacja - 456
Wojsko a straż graniczna - współdziałanie - Polska - 357
Wojskowa Komenda Transportu (Gdańsk) - 256
Wołomin (woj. mazowieckie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - 427
Wozy bojowe - modernizacja - Polska - 891
Wózki widłowe - stosowanie - 558
Wsparcie lotnicze bezpośrednie - 353
Wsparcie ogniowe - kierowanie - 303
Wsparcie społeczne - Polska - 511
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE - 111, 157, 192, 659, 779, 909
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE - 157, 225, 909, 1006
Wspólnota Mieszkaniowa "Dębowy Park" (Warszawa) - zarządzanie - 767
Wspólnota mieszkaniowa - zarządzanie - 767
Współdziałanie - 218, 630, 795
Współdziałanie - Skandynawia - od 1945 r. - 555
Współpraca cywilno-wojskowa - 14, 67, 146, 466, 790, 898
Współpraca cywilno-wojskowa - geneza - 498
Współpraca cywilno-wojskowa - kraje NATO - 498, 540, 918
Współpraca cywilno-wojskowa - prawo - 335
Współpraca transgraniczna - 592, 594, 643, 685
Wybory parlamentarne - Włochy - od 1989 r. - 959
Wychowanie - historia - 826
Wydatki budżetowe - 785
230
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - zarządzanie - 618
Wykrywanie wczesne - 752
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego im. Zygmunta Puławskiego "PZL- Świdnik" - 260
Wywiad - 24, 935
Wywiad amerykański - Chiny - 707
Wywiad strategiczny - 707
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (Dęblin) - historia - 216
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (Dęblin) - kandydaci - 96
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (Dęblin) - organizacja - 96
Wzrost gospodarczy - 574
XX-Sped (firma) - 598
Zabezpieczenie komunikacyjne - 824
Zabezpieczenie lotów - 131
Zabezpieczenie materiałowe - 21
Zabezpieczenie techniczne - 292
Zabezpieczenie topograficzne - 875
Zachowanie - 207
Zagrożenie asymetryczne - 189, 382
Zagrożenie informacyjne - 334
Zagrożenie militarne - 489
Zagrożenie niemilitarne - 97, 110, 155, 489, 846, 852, 877, 896, 979, 1005
Zagrożenie niemilitarne - badanie - 895
Zagrożenie niemilitarne - identyfikacja - Polska - 182
Zagrożenie niemilitarne - Polska - 967
Zagrożenie niemilitarne - prognozy - Polska - 182
Zakaukazie - polityka - 625
Zakład Karny (Opole) - ewakuacja - 842
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (Warszawa) - 473
Zakłady Azotowe "Puławy" - 843
Zakopane (woj. małopolskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe - planowanie 899
Zamiar strategiczny - kraje NATO - 119, 276, 995
Zamiar strategiczny - kraje NATO - 2010 r. - 488, 858
Zamiar strategiczny - kraje NATO - od 1989 r. - 247
Zamiar strategiczny - od 1989 r. - 276
Zamówienia publiczne - wojsko - 591
Zaopatrzenie wojsk - zarządzanie - Polska - 943
Zarządzanie - 227, 547, 568, 580, 609, 618, 619, 646, 740, 747, 781
Zarządzanie - metody - 541, 603, 786, 812
Zarządzanie - teoria - 550
231
Zarządzanie jakością - 141, 380, 652, 985
Zarządzanie jakością - metody - 722
Zarządzanie jakością - normalizacja - 922
Zarządzanie jakością - stosowanie - marketing - 971
Zarządzanie kryzysowe - 92, 262, 284, 304, 446, 452, 685, 827, 861, 877, 952
Zarządzanie kryzysowe - decyzje - 286
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 274, 316, 448, 631, 896
Zarządzanie kryzysowe - Polska - od 1989 r. - 289
Zarządzanie kryzysowe - prawo - 274
Zarządzanie kryzysowe - prawo - Polska - 980
Zarządzanie kryzysowe - Szwecja - 631
Zarządzanie kryzysowe - teoria - 466
Zarządzanie kryzysowe - udział policji - 78
Zarządzanie kryzysowe - udział straży gminnej - 79
Zarządzanie kryzysowe - udział wojska - Polska - 913
Zarządzanie kryzysowe - Wielka Brytania - 631
Zarządzanie kryzysowe - Włochy - 631
Zarządzanie kryzysowe - współpraca cywilno-wojskowa - 147, 261
Zarządzanie kryzysowe a obrona cywilna - Polska - 448
Zarządzanie kryzysowe a środki masowego przekazu - 1001
Zarządzanie międzykulturowe - 788
Zarządzanie projektami - 257, 943, 966
Zarządzanie projektami - kraje Unii Europejskiej - 219
Zarządzanie przestrzenią powietrzną - Europa - 66
Zarządzanie ryzykiem - 808, 998
Zarządzanie ryzykiem - metody - 350, 814
Zarządzanie strategiczne - 126, 144, 220, 232, 441, 471
Zarządzanie strategiczne - Polska - 16
Zarządzanie wiedzą - 172, 573
Zarządzanie zmianą - 318, 751, 782
Zarządzanie zmianą - szkolnictwo wyższe - wojsko - 797
Zasobniki lotnicze - 803
Zasoby ludzkie (wojsk.) - zarządzanie - 85, 102, 208, 456
Zatrucia pokarmowe - 941
Zatrudnienie - metody - 96, 168, 195, 293, 674
Zatrudnienie - planowanie - 168
Zbiorniki wodne - Polska - 965
Zdolność obronna - kraje Unii Europejskiej - 157, 909
Zdrowie publiczne - Polska - 528
Zespoły łącznikowe - organizacja - kraje NATO - 273
Zespoły łącznikowe - teoria - Stany Zjednoczone - 273
Zespoły rozpoznania biologicznego - 36
Zespoły rozpoznania biologicznego - Ukraina - 2009 r. - 883
232
Zespół gminny zarządzania kryzysowego - 462
Zespół powiatowy zarządzania kryzysowego - organizacja - 427, 446
Zespół wojewódzki zarządzania kryzysowego - 1002
Zestawy rakietowe przeciwlotnicze - 107
Zgromadzenia i imprezy masowe - bezpieczeństwo - 222, 262, 328, 374, 955,
982
Zgromadzenia i imprezy masowe - organizacja - 328
Zgromadzenia i imprezy masowe - organizacja - informacja - 809
Zgromadzenia i imprezy masowe - prawo - 524
Zgromadzenia i imprezy masowe - służba zdrowia - 417
Zgromadzenia i imprezy masowe - sport - bezpieczeństwo - 708
Zgromadzenia i imprezy masowe - sport - popularyzacja - prawo - 588
Zgromadzenia i imprezy masowe - zabezpieczenie medyczne - 417
Zgrupowanie Bojowe "Bravo" - 946
Zintegrowane systemy informatyczne - 740
Zjednoczenie Niemiec (1990) - 769
Zmiany klimatyczne - prognozy - 191
Zmiany klimatyczne - wpływ na środowisko - 191
ZSRR - gospodarka - reforma - 1985-1991 r. - 375
ZSRR - polityka - 1985-1991 r. - 375
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 452
Związki Strzeleckie - 20-21 w. - 534
Zwierzchnictwo cywilne nad wojskiem - Słowacja - 882
Żałoba narodowa - socjologia - Polska - od 2001 r. - 207
Żandarmeria wojskowa - 110
Żandarmeria wojskowa - historia - Polska - 133, 402
Żandarmeria wojskowa - jednostki specjalne - organizacja - Polska - 46
Żandarmeria wojskowa - operacje pokojowe - 46, 82, 402
Żandarmeria wojskowa - organizacja - Polska - 133, 203, 495
Żandarmeria wojskowa - pododdziały - 90
Żandarmeria wojskowa - prawo - Polska - 82
Żandarmeria wojskowa - żołnierze - 433
Żandarmeria wojskowa a administracja - współpraca - Polska - 133
Żegluga - bezpieczeństwo - 163
Żołnierze - psychologia - 660
Żołnierze służby zawodowej - 305
Żuromin (woj. mazowieckie) - bezpieczeństwo publiczne - 512
Żywienie w wojsku - 470
Żywność - higiena - 941
Żywność - jakość - 941
Żywność - magazynowanie - wojsko - 464
233

Podobne dokumenty