Fruktozoamina

Komentarze

Transkrypt

Fruktozoamina
Nr
kat. 11046
FRUCTOSAMINE
2 x 50 ml
i
PMECHO\A/YWAC W TEMP. 2.8'C
FRUKTozAMlN,Ą
(
odczynniki do pomiaru stęzenia fruktozaminy
Tylko do użytku in vitro w laboratorium klinicznym
NBT
JAKoŚcl
ZASADA METODY
KoNTRoLA
Glikozylowane bialka surowicy redukują sole błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) w środowisku
alkalicznym. SzybkośÓ powstawania formazanu W danej temperatuze jest proporcjonalna do
stęzenia glikozylowanych bialek w surowicyl'
Kazde laboratorium powinno ustalic'własny, wewnętzny system konholi jakości i procedur
naprawczych, jezeli wartości kontrolne nie mieszcząsię w zakresie dopuszczalnych tolerancji.
CHARAKTERYSTYKA
zAWARTosĆ oPAKoWANlA l SKŁAD
A. odczynnik.
S.
2 x 50 ml. NBT 0.25 mmol/l, bufor
węglanowy 0.2 mol/l, pH 10.35.
zakaźny.
Powtazalnośc
';
Średnie
5.7 mmol/l=
ciemnym miejscu.
|
|
n
'o/, I
2.5'/" I
2.7
20
20
:
Średnie stężenie
5.7 mmolil = 651
odczynnik: obecnoŚc zawiesiny, zmętnienie, absorbancja powyzej 0.065 przy 530nm
pmol/l
pmol/l
Czulosc: 21.2 nA.Ummol (DMF),
(kuweta z drogą optyczną 1 cm).
|
|
0.
1
4.3o/" I
25
4.0
25
%
I
TmA.Upmol (glikozylowanej albuminy).
Poprawnosc: Wyniki uzyskane przy uŻyciu tego odczynnika nie wykazaly rÓżnic
systematycznych W porÓwnaniu
odczynnikami referencyjnymi. Szczegoły badan
Standard: Brak liofilizatu. obecnośc wilgoci.
N
F
cV .'
pmol/l
651 pmolll
3.9 mmol/l= 446
Oznaki zepsucia:
I
stęŻenie i
0dtwazalnośÓ (międzyseryjna)
Odczynnik i standard są stabilne do daty waznoŚci podanej na etykiecie, jezeli są szczelnie
zamknięte oraz jezeli nie dopuści się do ich zanieczyszczenia podczas użycia.
z
IKOW
porownawczych dostępne są na zyczenie.
Odczynnik (A)jest gotowy do uzycia.
lnterferencje: Hemoglobina (10 g/l), bilirubina (20 mg/dl) ilipemia (triglicerydy 10 gll) nie
interferują.lnnelekiisubstancjemogąinterferowaÓ5.
Si'andard (S): RozpuŚcic w 1.00 ml wody destylowanej. Delikatnie wymieszac ipozostawic na
30 minut pzed uzyciem . Roztwor jest stabilny pftez 15 dni w temp. z-1oc,jezeli nie dopuŚci się
do zanieczyszczenia podczas uŹycia lub pzez 45 dni w temp. -20oc, jezeli zostałzamrozony W
Podana charakterystyka metrologiczna została uzyskana
w pzypadku uzycia
Wyniki mogąrozniÓ się pzy użyciu innego pzyządu lub w proceduze manualnej.
podwielokrotnoŚciach.
C
WYPOSAZENIE DODATKOWE
-
(wewnątzseryjna):
3.9 mmokl= 446
i
PRZECHOWYWANIE
PRZYG OTOWAN E ODCZYN
I
Granica liniowości: 7 mmol/l (DMF), 800 pmol/l (glikozylowanej albuminy). Ptzy wyzszych
wartoŚciach rozcienczyc probkę wodądestylowanąw stosunku 1:2 i powtozyc pomiar.
i
Surowica ludzka uŻyta do pnygotowania standardu została poddana badaniom na obecnaść
przeciwciał przeciwko HlV i HCv oraz antygenu HBs. Pomimo ujemnych wynik w iesfow
standard powinien byc uŻywany z ostrożnoścĘ itraktowany jako potencjalnie
iw
ETROLOG CZNA
Granića detekcji: 0.14 mmol/l (DMF), 16 pmol/l (glikozylowanej albuminy).
Standard fruktozaminy. 2 na 1ml. Surowica ludzka. Stęzenie podane jest na etykiecie fiolki
wyrazone w mmol/l DMF (dezoksymorfolinofruktozy) iw pmol/l glikozylowanej albuminy.
Pzechowywac w temp. 2-8oC
M
:
HARA,KTERYSTYKA DIAG
N
analizatora.
OSTYCZN A
Fruktozarnina jest nazwą rodzajową ketonoamin bialkowych osocza, twozonych przez
Analizator, spektrofotometr lub fotometr z termostatowanym gniazdem na 37oC i filtrem o
dlugościfali 530 * 20 nm.
nieenzymatyczne połączenie glukozy z grupami aminowymi białek (głownie albumin).
Surowica pobrana zgodnie ze standardowymi procedurami. Zhemolizowane probki nie nadają
oznaczanie fruktozaminy jest pzydatne w monitorowaniu średniego stęzenia cukru we krwi na
pzestzeni dłuŻszego okresu czasu (2-3 tygodni) u osob z cukzycą. Poniewaz oznaczanie
fruktozaminy słuzy do kontroli krotkotrwałych zmian glikemicznych innych od hemoglobiny
glikozylowanej, zaleca się stosowanie jej raczej w polączeniu niż w zastępstwie hemoglobiny
się do badan.
glikozylowanej2.
Fruktozamina w surowicy jest stabiln a Wzez 7 dni w temp. 2-8oC.
Poziomy glikozylowanych białek są cennym dopełnieniem oznacze cukru we krwi w ocenie
kontroliglikemicznej. Jednak białka te nie sąwiarygodne w diagnozie cukzycy2'6.
MATER|AŁ Do BADAŃ
WYKONA,NIE OZNAGZENIA
1.
Doprowadzic odczynnik do temperatury pokojowej.
2.
Odpipetowac do oznaczonych probowek: (Uwaga 1)
Diagnoza kliniczna nie powinna byc stawiana na podstawie wynikow pojedynczego badania, ale
powinna lączyc zarowno dane kliniczne jak i laboratoryjne.
UWAGI
Proba badana
Standard
Odczynnik (A)
1.0 ml
1.0 ml
Proba badana
50
1.
prl
Standłd (S)
BIBLIOGRAFIA
50 pl
3.
Dokladnie wymieszac i natychmiast inkubowac w temp. 37oc. Rozpocząc pomiar czasu.
4.
Odczytac absorbancję (A) proby badanej istandardu pzy 530 nm dokladnie po 10 minutach
1. Baker
R John, Metcalf A Patricia, Johnson N Roger, Newman David and Rietz Peter. Use of
protein-based standards in automated colorimetric determinations of fructosamine in serum.
Clin Chem 1985; 31: 155G1554.
(Ar) i po 15 minutach (Az) inkubacji wobec wody destylowanej.
2. Tiet
Textbook of Clinical ChemisĘ, 2nd edition. Burtis CA, Ashwood ER' WB Saunders
Co., 1994.
OBLICZENIA
3. Van Dieijen-Visser MP, Seynaeve C and Brombacher PJ. lnfluence of variations in albumin
oi total-protein concentration on serum fructosarnine concentration. Clin Chem 1986; 32:
Stęzenie fruktozaminy w probie oblicza się pzy zastosowaniu poniŻszego ogolnego wzoru:
tAe
(Aa
-
- At)prouri
Odczynnik ten moŻe byc stosowany w analizatorach automatycznych. Aplikacje do wielu z
nich dostępne są na zyczenie.
1610.
x
csranciardu
=
cprobki
Al)standardu
WARToŚcl REFERENGYJNE
4.
Hurst L Paul. Effect of anticoagulants on fructosamine determination" Clin Chem 1987; 33:
1947.
5.
Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 3th ed, AACC Press, 1997.
6. Friedman
Surowical:: 1.s2.9 mmol/l (DMF), 205-285 priiol/l'(glikozylowanej albuminy). Stężenia sąnieco
niższe (5%) u dzieci. Wartości referencyjne dla fruktozaminy zalezą od stęŻenia albuminy3.
WartoŚci W osoczu są niŻsze niż w pzypadku surowicya.
and Young, Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press,
1997.
Podane zakresy mająjedynie charakter orientacyjny; kazde laboratorium powinno ustalic wlasny
zakres wartościreferencyjnych.
M11046po0'l
Biosystems g.A. Costa Brava 30, Barcelbna (Spain)
ISO 13485 -
fW
Rheinlatzcl
-
Reg.;
SX
60010383 0001