FIAT AUTO POLAND NA POLSKIM RYNKU MOTORYZACYJNYM

Komentarze

Transkrypt

FIAT AUTO POLAND NA POLSKIM RYNKU MOTORYZACYJNYM
FIAT AUTO POLAND
Spółka Fiat Auto Poland powstała 28 maja 1992 roku na bazie Fabryki Samochodów Małolitrażowych.
Prawie dwudziestoletni okres działalności firmy na polskim rynku motoryzacyjnym jest pod wieloma
względami doświadczeniem szczególnym. Jest to bowiem jeden z pierwszych przypadków
prywatyzacji dużego paostwowego przedsiębiorstwa w Europie Środkowej i jest to historia sukcesu,
zarówno z punktu widzenia przedsiębiorczości, jak i integracji z lokalną kulturą. Jednak przede
wszystkim jest świadectwem wielkiego wpływu spółki na rozwój kultury przemysłowej regionu oraz
branży motoryzacyjnej w Polsce. Powstanie Fiat Auto Poland spowodowało napływ do Polski
najnowocześniejszych technologii i przyciągnęło czołowe firmy światowe wielu branż, które tutaj
rozwinęły działalnośd.
Tyski zakład Fiat Auto Poland jest obecnie jednym z największych zakładów produkcyjnych w Europie.
Jest jedynym zakładem na świecie, który wytwarza jednocześnie dwa „Car of The Year” – Fiata Pandę
i Fiata 500. Na mocy porozumienia zawartego z Fordem, od 2008 roku, zakład produkuje także Forda
Ka. Rocznie zakład produkuje ponad pół miliona samochodów, praktycznie co 35 sekund zjeżdża z linii
montażowych jeden samochód. Dzienna wielkośd produkcji zakładu wynosi 2200 samochodów.
W całej swej historii Fiat Auto Poland wyprodukował łącznie ponad 5,9 milionów samochodów
z czego na eksport trafiły 4,3 mln sztuk. Eksport samochodów produkowanych w Fiat Auto Poland
stanowi niezwykle ważny element działalności gospodarczej spółki. W roku 2010 Fiat Auto Poland
wyeksportował ponad 97,4% swojej produkcji, wpływając w zasadniczy sposób na poprawę bilansu
płatniczego Polski z zagranicą: około 2,5% polskiego eksportu stanowi sprzedaż samochodów
produkowanych w Tychach.
Tyska fabryka Fiat Auto Poland należy do ścisłej czołówki najlepszych zakładów przemysłu
samochodowego na świecie. Potwierdzeniem tego jest proces zarządzania oparty na Total Quality
Management, uzyskanie prawa do prestiżowego tytułu „World Class Manufacturing”, a także
coroczne audyty certyfikujące zgodnośd zintegrowanego systemu zarządzania Jakością, Środowiskiem
i Bezpieczeostwem Pracy z normami ISO. W Fiat Auto Poland produkcja jest nierozerwalnie związana
z ciągłym poszukiwaniem możliwości poprawy jakości wyrobu oraz rygorystycznym przestrzeganiem
norm w zakresie ekologii i bezpieczeostwa na stanowisku pracy.
Spółka Fiat Auto Poland poszczycid się może licznymi nagrodami będącymi wyrazem uznania nie tylko
dla jej działalności przemysłowej, ale także i przede wszystkim dla zaangażowania w szereg inicjatyw
sportowych, kulturalnych i naukowych. Firma została wielokrotnie uhonorowana tytułem
Dobrodzieja Kultury i Dobrodzieja Sportu nadanym przez Prezydenta miasta Bielska-Białej oraz
statuetką „Kobuza” dla FIRMY DEKADY lat 90., przyznaną za wieloletni wkład w rozwój polskiej
motoryzacji, ekspansję rynkową, nowoczesne rozwiązania techniczne i aktywny udział w życiu
Bielska-Białej.
Osiągnięcia i zaangażowanie inwestycyjne Fiat Auto Poland zauważane jest przez władze RP oraz
liczne instytucje, które przyznały spółce wiele ważnych tytułów i nagród. Są wśród nich Nagroda
Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii Najlepszego Eksportera, statuetka Pro Labore Securo i Złota
Karta Lidera Pracy przyznane spółce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy przy Ministerstwie Pracy
i Polityki Socjalnej i prestiżowa Polska Nagroda Jakości. Za szczególne zasługi dla promocji Polski
poprzez istotny wkład przedsiębiorstwa w realizację inwestycji w kraju Fiat Auto Poland otrzymał
Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej przy Ministerstwie Gospodarki, a za zasługi
w rozwoju polskiej motoryzacji został wyróżniony Oskarami Motoryzacyjnymi.
Dobre Praktyki
Nagrody dla dzieci pracowników Spółek Grupy Fiat
„Młodzi wykształceni ludzie są ambasadorami przyszłości każdego kraju”
John Elkann – Prezes Fiat Group
Podtrzymywaną od piętnastu lat tradycją Grupy Fiat jest konkurs dla młodzieży osiągającej
szczególnie dobre wyniki w nauce. Inicjatywa, podjęta w 1996 roku przez Zarząd Spółki w Turynie,
skierowana jest do dzieci pracowników Fiata we wszystkich krajach.
Fiat zawsze przywiązywał szczególną wagę do kontaktu z młodymi ludźmi, stawia na ich entuzjazm
i pasję. Uprzywilejowaną pozycję zajmują dzieci pracowników firmy. Z jednej strony sprzyja
to zacieśnianiu więzi w gronie Rodziny Fiata, z drugiej przybliża młodych ludzi do koncernu, w jakim
w przyszłości niejeden z nich może znaleźd miejsce swojej pracy. Jest to także forma inwestowania
w kadrę, która będzie wpływad na rozwój gospodarczy naszego kraju zwracając w ten sposób
z nawiązką to, co w nią wcześniej zainwestowano.
Można to potraktowad jako długofalową strategię mającą na celu przygotowanie jak najlepszych kadr
dla przemysłu, który w zjednoczonej Europie staje się wspólną wartością narodów.
W krajach, gdzie Fiat odgrywa znaczącą rolę,
utworzono
komisje
przyznające
nagrody
w oparciu o regulamin ogólny. W Polsce
w skład
komisji
wchodzą
przedstawiciele
zarządu spółek Grupy Fiat oraz świata nauki –
rektorzy i profesorowie polskich uczelni.
W
organizowanych dotychczas w
Polsce
piętnastu edycjach konkursu przyznano 2527
nagród, o łącznej wartości prawie 9,5 mln złotych. Sama tylko spółka Fiat auto Poland przeznaczyła
na ten cel ponad 4 mln złotych nagradzając 1177 osób, w kategoriach matury, licencjata i studiów
wyższych.
Ogromne zadowolenie budzi utrzymująca się na wysokim poziomie liczba uczestników konkursu,
a więc osób, którym Fiat w ten sposób może wyrazid swoje uznanie za pracę i umiejętności, jakie
przyczyniają się do ich wyjątkowych osiągnięd w nauce. Jednocześnie nagrody te są wyrazem uznania
i szacunku firmy dla rodziców laureatów, pracujących w spółkach Grupy Fiat w Polsce oraz formą
wspierania ich w ważnej inwestycji jaką dla każdego rodzica jest własne dziecko.
Dobre Praktyki
Inicjatywy integracyjne dla pracowników i ich rodzin
„Naszym obowiązkiem jest kształtowanie kultury prowadzenia przedsiębiorstwa ze świadomością, że
trwały rozwój i wzrost zysków jest czymś ambitnym i odważnym tylko w zrównoważonej formie.”
Koncepcja odpowiedzialności społecznej stawia pracowników w centrum zainteresowania Firmy.
Dotyczy to kwestii związanych z ich bezpieczeostwem i troską o zdrowie, szkoleniem i rozwojem,
a także i przede wszystkim wszelkich inicjatyw związanych z rekreacją oraz integrowaniem się z firmą.
Integracja poprzez realizowanie własnych pasji
Centrum Rekreacji i Kultury
Fiat Auto Poland wspiera i promuje działalnośd rekreacyjną swoich pracowników i ich rodzin
prowadzoną przez Centrum Rekreacji i Kultury. CRiK – istniejące od 1995 roku – stwarza
pracownikom i ich rodzinom możliwośd realizacji własnych pasji, czynnego wypoczynku, uprawiania
różnych dyscyplin sportowych oraz udziału w licznych imprezach kulturalnych. Aktualnie do CRiK
prawie 4700 pracowników, emerytów i rencistów FAP, a także członków ich rodzin zrzeszonych w 29
sekcjach. Pracami poszczególnych sekcji kierują prawdziwi pasjonaci, którzy opracowują atrakcyjne
programy imprez. Wśród wielu sekcji na szczególną uwagę zasługują sekcje kulturalna i turystyczna,
które umożliwiają udział w wielu ważnych i prestiżowych wydarzeniach ze świata teatru, kina, muzyki
czy też zwiedzanie wielu ciekawych miejsc w kraju i za granicą.
Każda wycieczka zakłada przyjazną integrację i daje pracownikom możliwośd wzajemnego poznania
się. Aktywnośd turystyczna obejmuje, między innymi wycieczki górskie, turystykę miejską, jak również
zwiedzanie obiektów sakralnych i licznych skansenów. Dotychczas CRiK zorganizował 4736 imprez
w tym liczne masowe skupiające do 900 osób jak zloty turystyczne, pikniki wędkarskie, pikniki
żeglarskie, pikniki rowerowe, pikniki sportowe oraz turnieje piłkarskie.
Festyn rodzinny okazją do zaprezentowania najbliższym
własnej firmy i miejsca pracy
Dzieo Rodzinny
Corocznie firma organizuje wielki festyn dla swoich pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin.
Inicjatywa ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem gromadząc każdorazowo w Zakładzie Tychy
kilkadziesiąt tysięcy gości. Wspólnie z Fiat Auto Poland w imprezie współuczestniczą pracownicy
spółek działających na terenie Zakładu Tychy. W tym dniu istnieje jedyna i niepowtarzalna możliwośd
zwiedzenia zakładu i obejrzenia miejsc pracy swoich najbliższych.
Dla większości naszych pracowników jest to postrzegane jako okazja do poszczycenia przed rodziną
swoim zakładem pracy, jego nowoczesnością i osiągnięciami oraz codziennymi warunkami pracy.
Dzieo Rodzinny to także doskonała okazja do zaprezentowania zakładu i osiągnięd firmy zaproszonym
na tę uroczystośd przedstawicielom władz regionalnych, instytucji paostwowych, dostawcom oraz
dziennikarzom.
Co roku spółka przygotowuje na ten dzieo bogatą i ciekawą wystawę samochodów produkowanych
i sprzedawanych przez firmę jak Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional oraz tych ekskluzywnych
pod markami Ferrari i Maserati. Tradycyjnie już w tym dniu organizowane są liczne wystawy, zabawy,
konkursy i widowiskowe pokazy w miasteczku sportowym. Ale także i przede wszystkim istniej
możliwośd obejrzenia występów kabaretowych i posłuchania koncertów takich gwiazd polskiej sceny
muzycznej.
Kolonie dla dzieci okazją do integracji najmłodszych i wsparcia dla rodziców
Spółka organizuje corocznie kolonie letnie oraz
turnusy rehabilitacyjne i zielone szkoły dla dzieci
swoich pracowników. Organizacją tej inicjatywy
zajmuje
się
selekcjonuje
profesjonalna
i
wybiera
firma,
która
każdego
roku
najatrakcyjniejsze miejsca w Polsce i zagranicą
troszcząc się o zagwarantowanie najmłodszym
maksimum
bezpieczeostwa,
zabaw
i wypoczynku na miarę oczekiwao ich rodziców.
W 2010 roku
dzieci wypoczywały nad
Adriatykiem w Rimini oraz w Anzio, w Bułgarii w Złotych Piaskach, nad Bałtykiem w Łazach,
Sianożętach, Jastrzębiej Górze.
Firma pokrywa od 50 do 85 procent kosztów zależnie od wysokości dochodów przypadających na
członka rodziny. Częśd miejsc kolonijnych Fiat Auto Poland przeznacza także dla wychowanków
domów dziecka w Bielsku-Białej, Tychach – miast gdzie mieszczą się zakład i siedziba firmy. W okresie
od 2001 do 2010 roku z dofinansowanego przez firmę wyjazdu kolonijnego skorzystało ponad 3000
dzieci.

Podobne dokumenty