Kultura komunikacji językowej 3 Kultura języka w komunikacji

Komentarze

Transkrypt

Kultura komunikacji językowej 3 Kultura języka w komunikacji
28
Kultura komunikacji językowej 3
Kultura języka w komunikacji zawodowej
Redakcja
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski
Poznań 2014
WYDAWNICTWO POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK
Spis treści
Andrzej Charciarek
Tendencje rozwojowe we współczesnym polskim i czeskim systemie adresatywnym...... 7
Małgorzata Gębka-Wolak
Wstępne uwagi o normie składniowej aktów prawnych . ......................................... 25
Beata Jezierska, Małgorzata Jakobsze
Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego
jako obcego .................................................................................................... 39
Anna Kaczmarek
Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej.... 49
Ewa Kołodziejek
Kultura komunikacji urzędowej............................................................................ 59
Kazimierz Michalewski
Analiza językowa tekstu prawniczego.................................................................... 67
Beata Michalska
Lekarz szuka pacjenta. Leksyka wartościująca pozytywnie na internetowych stronach
gabinetów stomatologicznych.............................................................................. 81
Andrzej Moroz
Granice błędu – norma językowa a teksty prawne.................................................. 93
Bogusław Nowowiejski
Zróżnicowanie polskiej leksyki sportowej (między specjalistyczną terminologią
a słownictwem potocznym i środowiskowym)........................................................ 109
Małgorzata Pachowicz
„A bym zapomniał:) Założyłem skrzynkę...”. Uwagi o etykiecie i estetyce językowej
w korespondencji studentów z nauczycielami akademickimi...................................... 125
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch
Etyka języka w świadomości studentów................................................................. 139
Eliza Tarary
Realizacja wzorca listu elektronicznego na przykładzie relacji student — uczelnia ......... 151
Notki o autorach.............................................................................................. 171

Podobne dokumenty