pobierz instrukcję

Komentarze

Transkrypt

pobierz instrukcję
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podręcznik użytkownika projektora Acer serii C20
Wydanie oryginalne: 10/2010
W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu oraz miejsce zakupu. Numer seryjny
oraz oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca komputera
powinna zawierać numer seryjny, oznaczenie modelu i informacje o zakupie.
Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach wyszukiwania informacji lub
przekazywanie w jakiejkolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej
pisemnej zgody Acer Incorporated.
Projektor Acer serii C20
Numer modelu: _______________________________________
Numer seryjny: _______________________________________
Data zakupu: _____________________________________
Miejsce zakupu: ____________________________________
Acer oraz logo Acer to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe produktów innych firm zostały
wykorzystane wyłącznie do celów identyfikacji i należą one do odpowiednich firm.
“HDMITM, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI
Licensing LLC.”
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania
Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Należy stosować się do wszystkich
instrukcji oznaczonych na produkcie.
Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Czyszczenie należy wykonywać zwilżoną szmatką.
Ostrzeżenie dotyczące podłączania jako urządzenie odłączalne
Podczas podłączania urządzenia do zewnętrznego urządzenia zasilania należy przestrzegać następujących wskazówek:
• Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda sieci prądu zmiennego należy zainstalować zasilacz.
• Przed odłączeniem zasilacza od projektora należy odłączyć przewód zasilający.
• Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od
zasilaczy.
Ostrzeżenie dotyczące dostępności
Należy upewnić się, że gniazdo zasilania do którego podłączany jest przewód zasilający jest łatwo dostępne i usytuowane jak najbliżej
operatora. Aby odłączyć zasilanie od urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem elektrycznym.
....................................................................................................
Ostrzeżenie:
• Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
• Nie należy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne
uszkodzenie.
• Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich
blokować lub przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej
podobnej powierzchni.
Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona
odpowiednia wentylacja.
• Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do
niebezpiecznych punktów będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem
elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
• Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed wyciekiem baterii, nie należy umieszczać produktu na
drgającej powierzchni.
• Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować
nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urządzeń obrotowych.
Polski
Informacje w tej publikacji mogą być okresowo zmieniane, bez konieczności powiadamiania kogokolwiek o wprowadzeniu takich
poprawek lub zmian. Zmiany takie zostaną zamieszczone w nowych wydaniach tego podręcznika lub w dokumentach i publikacjach
uzupełniających. Ta firma nie udziela rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego
podręcznika, a w szczególności odrzuca roszczenia domniemanych gwaracji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do
określonego celu.
ii
Polski
Zasilanie prądem elektrycznym
• Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do
parametrów dostępnego w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub w lokalnym zakładzie
energetycznym.
• Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być
nadeptywany przez przechodzące osoby.
• Jeśli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny amperaż urządzeń podłączonych do przedłużacza nie
przekracza amperażu przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich produktów połączonych do gniazda
ściennego nie przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika.
• Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite
obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli używane są listwy zasilające,
obciążenie nie powinno przekraczać 80% wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
• Adapter prądu zmiennego tego produktu jest wyposażony w trzy-przewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd
zasilania z uziemieniem. Przed podłączeniem wtyczki zasilania prądem zmiennym należy upewnić się, że gniazdo zasilania jest
prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać
u elektryka.
....................................................................................................
Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie gniazda zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może
spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia.
....................................................................................................
Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia
elektryczne, które mogą wpływać na działanie tego produktu.
• Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym. Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego
należy sprawdzić, czy nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączalny, z certyfikatem UL/CSA, z aprobatą VDE lub jej
ekwiwalentem, maksymalna długość 4,6 metra
(15 stóp).
Naprawa produktu
Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez
dotknięcie do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi serwisu.
Należy zlecić naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:
• zostanie uszkodzony, przecięty lub nadtopiony przewód zasilający
• do produktu przedostał się płyn
• produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
• produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
• produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany jakości działania, co wskazuje konieczność naprawy
• produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania
....................................................................................................
Uwaga: Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa
regulacja innych parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego
technika serwisu, w celu przywrócenia normalnego działania produktu.
....................................................................................................
Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, w czasie dodawania lub zmiany komponentów nie należy używać niezgodnych
części. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwościach zakupu.
Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne światło może spowodować obrażenia oczu.
• Najpierw należy włączyć projektor, a następnie źródła sygnałów
• Nie należy umieszczać tego produktu w następujących miejscach:
• Miejsca słabo wentylowane lub zamknięte. Należy zachować odległość co najmniej 50 cm od ścian i zapewnić swobodny przepływ
powietrza dookoła projektora.
• Miejsca z nadmiernie wysoką temperaturą, takie jak wnętrze samochodu przy zamkniętych wszystkich oknach.
• Miejsca z nadmierną wilgotnością, zapyleniem lub dymem papierosowym, co może spowodować zanieczyszczenie komponentów
optycznych, skrócenie żywotności i przyciemnienie obrazu.
• Miejsca w pobliżu alarmów pożarowych.
• Miejsca z temperaturą otoczenia powyżej 40 ºC/104 ºF.
• Miejsca o wyskości nad poziomem morza przekraczającej 10000 stóp.
• Jeśli pojawią się nieprawidłowości związane z działaniem projektora należy go natychmiast odłączyć. Nie należy używać projektora,
po zauważeniu wydobywającego się z niego dymu, dziwnego dźwięku lub zapachu. Dalsze używanie może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym. W takim przypadku, należy go jak najszybciej odłączyć od zasilania i skontaktować się z dostawcą.
• Nie należy kontynuować używania rozbitego lub upuszczonego produktu. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą w
celu sprawdzenia.
• Nie należy wystawiać obiektywu projektora na działanie słońca. Może to spowodować pożar.
• Nie należy często gwałtownie odłączać zasilania lub odłączać projektora podczas działania.
• Jeśli używany jest filtr powietrza należy go często czyścić. Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia może spowodować uszkodzenie,
gdy filtr/szczeliny wentylacyjne są zablokowane przez brud lub pył.
iii
• Podczas działania projektora nie należy zasłaniać jego obiektywu żadnymi obiektami, ponieważ może to spowodować rozgrzanie i
zdeformowanie obiektu, a nawet pożar.
• Nie należy próbować demontować tego projektora. Wewnątrz znajdują się części pod niebezpiecznym, wysokim napięciem, które
mogą spowodować obrażenia. Naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
• Nie należy ustawiać tego projektora pionowo. Może to spowodować jego przewrócenie, a w następstwie obrażenia lub uszkodzenia.
W celu ochrony słuchu należy stosować się do następujących instrukcji.
• Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do uzyskania wyraźnego komfortowego słyszenia.
• Nie należy zwiększać poziomu głośności po wyregulowaniu go do poziomu wygodnego dla uszu.
• Nie należy zbyt długo słuchać muzyki przy wysokiej głośności.
• Nie należy zwiększać głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
• Głośność należy zmniejszyć, jeśli słychać w pobliżu ludzi.
Instrukcje dotyczące usuwania
Po zużyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów WEEE (Waste from Electrical
and Electronics Equipment [Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych]) można uzyskać pod adresem
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Na początek
Uwagi dotyczące użytkowania
Należy:
• Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
• Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką szmatkę zwilżoną w łagodnym detergencie.
• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od gniazda prądu zmiennego.
Nie wolno:
• Stosować do czyszczenia urządzenia środków czyszczących o własnościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
• Używać produktu w następujących warunkach:
• W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych.
• W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie.
• W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne.
• Umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.
Środki ostrożności
Dla maksymalnego wydłużenia żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń
konserwacyjnych, wskazanych w tym podręczniku.
....................................................................................................
Ostrzeżenie!
• Nie należy zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne światło może spowodować obrażenia oczu.
• W celu zmniejszenia zagrożenia pożarem lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego produktu na oddziaływanie
deszczu lub wilgoci.
• Nie należy otwierać, ani rozmontowywać produktu, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
• Najpierw należy włączyć projektor, a następnie źródła sygnałów.
Polski
Ostrzeżenia dotyczące słuchania
1
Wstęp
Przegląd projektora
Opis
1
Przycsk zaslana
2
Przycisk Enter
3
Wskaźnik baterii
4
Przycisk automatycznego
wyszukiwania źródła
Przycisk nawigacji/głośności
(w górę/w dół/w lewo/w prawo)
6
Przycisk Menu/Esc
Pokrętło ostrości
12
8
13
Złącze wejścia VGA/Component
9
Złącze Mini HDMI
14
10 Głośnik
16
10
7
11
8
9
1
4
2
5
3
6
15
20
17
11 Złącze wyjścia audio
12 Złącze wejścia AV
18
13 Gnazdo karty McroSD
14 Port Micro USB
1 Uszko na pasek
16 Obiektyw
1 Odbiornik podczerwieni
18 Wejście prądu stałego
19 Otwór na śrubę konwertera
statywu
20 Pokrywa baterii
Omówienie zawartości
opakowania
Ten projektor jest dostarczany ze
wszystkimi, wskazanymi poniżej
elementami. Należy sprawdzić, czy
urządzenie jest kompletne. Wt przypadku
stwierdzeni , że brakuje jakichkolwiek
elementów należy bezzwłocznie
skontaktować się z dostawcą.
Woreczek
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
Adapter zaslana z
Kabel uniwersalny-do- Kabel A/V 2,5mm-do- Kabel Micro USB do
wtyczką prądu zmiennego
D-Sub
3,5mm
USB A
Opcjonalnie
Kabel USB
Projektor i bateria
Statyw
Plot zdalnego
sterowana
Ekran
Adapter dla
Poda/Phona/Pada
Adapter Mn HDMI
Polsk
19
#
2
Wprowadzenie
Instalacja baterii
1. Zdejmij pokrywę baterii. (Ilustracja #1~3)
2. Włóż baterię stykami skierowanymi w dół i w
kierunku od obiektywu. (ilustracja #4)
3. Upewnij się, że zaczep baterii wystaje spod
baterii. (ilustracja #5)
4. Wsuń pokrywę baterii na miejsce nad
zaczepem baterii. (ilustracja #6-7)
Polsk
1
4
2
3
6
5
7
Ładowanie baterii
1. Zdejmij nasadkę zabezpieczającą i wstaw
wtyczkę. (ilustracja #1~2)
2. Podłącz ładowarkę. (ilustracja #3~4)
3. Podczas ładowania wskaźnik LED ma kolor
czerwony. (ilustracja #5)
1
2
3
......................................
Ostrzeżenie: W czasie działania projektor
nie będzie ładowany.
4. Po pelnym naładowaniu baterii, wskaźnik
LED ładowania wyłączy się. Proces ten może
potrwać do 2,5 godzin.
......................................
4
5
Uwaga: Wskaźnik Led
Działanie
Ładowanie baterii
Zakończenie ładowania
.....................................................................................................
Uwaga: Ze względu na zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą, ładowanie baterii może nie rozpocząć
się zaraz po wyłączeniu projektora.
......................................................................................................
Ostrzeżenie:
Ładowanie baterii
Wskaźnik baterii
Uwagi dotyczące
używania baterii
Dostarczone z zakupionym urządzeniem baterie mogą być słabo naładowane.
Pierwsze ładowanie powinno trwać co najmniej 6 godzin i w tym czasie nie należy
używać urządzenia.
Wskazanie dla 3 faz lub części. ( 50%/20%/5%)
1. Podczas używania baterii, ładowanie zatrzyma się automatycznie, jeśli temperatura
wzrośnie powyżej 45℃.
2. Po schłodzeniu, ładowanie zostanie wznowione i nie będzie konieczne podłączanie
lub odlączanie baterii/adaptera.
3. Nie zaleca się ładowania baterii bezpośrednio po używaniu.
3
Podłączanie projektora
iPod/iPhone/iPad
Polsk
Dysk USB
8
7
3
4
R
W
USB
Micro SD
USB
#
USB
2
6
D-Sub
1
HDMI
5
Odtwarzacz DVD
Regulacja projektowanego obrazu
ść
wielko
ekranu
20"
Wysokość:
25cm
Wymagana odległość
0,974m
Opis
1
Kabel uniwersalny-do-D-Sub
2
Kabel USB
3
Kabel Micro USB do USB A
4
Kabel A/V 2,5mm-do-3,5mm
Kabel uniwersalny do RCA
6
Kabel HDMI (mini-do-STD)
Kabel audio Jack/RCA
8
Adapter dla Poda/Phona/Pada
............................................
Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie
projektora z komputerem należy sprawdzić czy
tryb taktowania wyświetlania jest zgodny
z projektorem.
Wymagana
Wielkość ekranu
odległość
(m)
Przekątna (cale) S (cm) x W (cm)
0.245
.0
11 x 6
0.00
10.3
23 x 13
0.00
14.4
32 x 18
0.974
20.0
44 x 25
1.00
30.8
68 x 38
2.000
41.1
91 x 51
2.00
1.3
114 x 64
3.21
66.0
146 x 82
............................................
Uwaga: Zalecana jest 20 calowa wielkość
ekranu projekcji.
Elementy sterowania użytkownika
Jak używać menu
Polski
1. Wyświetl menu główne. ( )
2. Podświetl wymaganą opcję( | | )
3. Wprowadź wymaganą opcję. ( )
4. Podświetl wymagany element. ( | _  ̄ | )
5. Wybierz element. ( )
6. Naciśnij ( ), aby przejść do katalogu
wyższego poziomu.
W trybie sygnału, naciśnij( ) , aby wyświetlić
OSD.
Przy braku operacji, OSD zniknie po 5
sekundach.
Projektor wyłączy się automatycznie, jeśli menu
główne lub podmenu nie będą używane przez 3
minuty. (Wyłącznie na zasilaniu bateryjnym.)
.............................
Uwaga: Tryb sygnału
zewnętrznego służy do
podlaczania sygnałów VGA,
Composite, HDMI i Component.
Uwaga: Po wyświetleniu ekranu
startowego przy pierwszym
użyciu projektora, w menu
szybkiego dostępu można wybrać
preferowany język.
Źródło: Composite AV, VGA, Component i HDMI
Źródło Composite,
HDMI lub Component
Tryb Bright (Jasny):
Pełna moc LED.
Tryb STD:
Standardowa moc
LED.
Przód biurko.
Tył biurko.
Przód odwrócona.
Źródło VGA
Tył odwrócona.
Współczynnik proporcji
4x3.
Współczynnik proporcji
16x9.
Automatyczny współczynnik proporcji.
Kontrast: regulacja
kontrastu
Pozycja pozioma:
regulacja pozycji
poziomej.
Pozycja pionowa:
regulacja pozycji
pionowej.
Częstotliwość:
zmiana częstotliwości
wyświetlania danych
w celu dopasowania
do częstotliwości karty
graficznej komputera.
Funkcję tą należy
używać wyłącznie jeśli
obraz miga w pionie.
Faza: Synchronizuje
taktowanie sygnału
wyświetlania z kartą
graficzną. Jeśli obraz
jest niestabilny lub miga,
funkcja ta umożliwia
poprawienie.
Źródło: Pamięć wewnętrzna, karta Micro SD i napęd USB Flash
Zdjęcia
Menu główne
Element
Pamięć wewnętrzna
Karta Micro SD
Napęd USB Flash
Źródło: Pamięć wewnętrzna, karta Micro SD i napęd USB Flash
Menu główne
Element
Video
00:05
00:28
Szybkie przewijanie
do przodu
Przewijanie do tyłu
Odtwarzaj/Pauza
Zakończ tryb Video
Karta Micro SD
Prezentacja
Zakres wyświetlania
Poprzednie
Następne
Napęd USB Flash
Przewiń w dół
Ustawienie
Ustawienia zdjęć
Timer odstępu czasu pokazu slajdów: Wybierz odstęp
czasu pokazu slajdów
(Wyłączony, 2 sek., 5 sek., 10 sek.).
Powtarzanie pokazu slajdów: Włączenie powtarzania
pokazu slajdów (Wyłącz, Włącz).
Ustawienia video
Tryb odtwarzania: Wybór trybu odtwarzania
(Raz, Powtórz, Powtórz raz).
Ustawienia systemu
Język: Wybierz preferowany język dla menu
ekranowych.
Jasność: Wybór trybu LED (STD, ECO).
Projekcja: Wybór trybu projekcji (Przód biurko,
Tył biurko, Przód odwrócona, Tył odwrócona).
Wersja: Wyświetlanie wersji firmware.
Używanie konwertera MPtG
Pobierz konwerter MPtG z pamięci wewnętrznej projektora.
Narzędzie to służy do transferu plików PPT/PDF i odtwarzania ich przez projektor.
Aby zainstalować konwerter:
1. Podłącz projektor w celu transferu danych.
2. Przeglądaj pamięć wewnętrzną projektora (taką jak klucz pamięci USB)
w celu pobrania konwertera “mptg.exe” z foldera “Converter”.
3. Wykonaj plik “mptg.exe” w PC/NB i wykonaj instrukcje ekranowe w celu
dokończenia instalacji.
Kliknij konwerter w celu wyboru plików PowerPoint lub PDF i rozpoczęcia
konwersji.
Narzędzie rozpocznie transfer plików PowerPoint/PDF do formatu MPtG.
Można skopiować wszystkie skonwertowane multimedia (na przykład
napęd USB ) i odtworzyć pliki MPtG w trybie Prezentacja projektora.
.............................
Uwaga: Przed odtwarzaniem
plików MPtG należy sprawdzić, czy
jest zainstalowany Microsoft Office.
Office 2010 nie jest obsługiwany.
Uwaga: Należy najpierw sprawdzić,
czy jest zainstalowany Adobe
reader lub writer. Obsługiwane są
wersje Adobe reader v.8, v.9, v.9.1
Polski
Wyreguluj głośność
Pamięć
wewnętrzna
6
Jak odtwarzać multimedia iPhona/iPoda/iPada przez C20
iPod/iPhone/iPad
Polsk
Ustaw źródło C20 na “Composite” i upewnij się, że adapter
jest dobrze podłączony do iPoda/iPhona/iPada.
#
Opis
1
Kabel A/V 2,5mm-do-3,5mm
2
Adapter dla Poda/Phona/Pada
2
1
Jak odtwarzać zdjęcia
Jeśli używany jest iPhone,
Wykonaj czynności poniżej:
1. Naciśnij aplikację “Photos” na głónym ekranie i
wybierz album.
2. Naciśnij
na stronie miniaturek.
Zdjęca
Jeśli używany jest iPod,
Sprawdź, czy wykonane zostało wcześniej ustawienie Zdjęcia.
Wykonaj następujące czynności:
• Jeśli używany jest iPod Nano: Photos (Zdjęcia) Settings
(Ustawienia)
• Jeśli używany jest iPod Classic: Ustawienia pokazu slajdów
a. Wyjście TV: wybierz Włącz
b. Sygnał TV: wybierz NTSC
Wykonaj czynności poniżej:
1. Wybierz zdjęcia, a następnie wybierz wymagany album.
(np. TOKIO)
2. Jeśli używany jest iPod Nano: naciśnij
w trybie miniaturek.
3. Jeśli używany jest iPod Classic: naciśnij
, aby przejść
do trybu “pokaz slajdów”, po czym nastąpi automatyczne
wyświetlenie zdjęć przez C20.
Jeśli używany jest iPad,
Wykonaj czynności poniżej:
1. Naciśnij na głównym ekranie aplikację “Photos”.
2. Naciśnij “Slideshow (Pokaz slajdów)” “Start
Slideshow (Uruchom pokaz slajdów)”
Zdjęca
Jak odtwarzać video
Jeśli używany jest iPhone,
Wykonaj czynności poniżej:
1. Naciśnij na głównym ekranie aplikację “Videos”.
2. Naciśnij wymagany klip video, po czym nastąpi
automatyczne wyświetlenie video przez C20.
Pod
Jeśli używany jest iPad,
Video
Wykonaj czynności poniżej:
1. Naciśnij na głównym ekranie aplikację “Videos”.
2. Naciśnij wymagany klip video i naciśnij , po czym
nastąpi automatyczne wyświetlenie video przez
C20.
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Problemy i rozwiązania dotyczące obrazów
Problemy związane z audio
# Problem
1 Brak
dźwięku
Rozwiązanie
1 Brak obrazu • Upewnij się, że są prawidłowo
na ekranie
i pewnie podłączone kable/
ładowarka/bateria.
• Upewnij się, że nie są wygięte lub
złamane szpilki złącza.
• Sprawdź, czy projektor jest
włączony.
• Wyreguluj pokrętło ostrości.
2 Brak
ostrości
• Upewnij się, że ekran projekcji
obrazu
znajduje się w wymaganej
odległości 9,6 do 126,6 cali (0,245
do 3,215 metra) od projektora.
3 Obraz za
mały lub za
duży
4 Odwrócony
obraz
• P
rzysuń lub odsuń projektor od
ekranu.
• W
ybierz “Source (Źródło) -->
Settings (Ustawienia) --> System
Setup (Ustawienia systemu) -->
Projection (Projekcja)” w OSD i
wyreguluj kierunek projekcji.
Tryby zgodności
Tryb
Rozdzielczość
V-Sync (Hz)
640x480
60
800x600
60
1024x768
60
1280x720
60
1280x800
60
480i / 480P
60
VGA
Composite
Component
HDMI
H.264
AVI
MPEG4
AVI
Xvid
AVI
MJPEG
Format pliku
BMP
*.bmp
*.jpg, *.jpeg
Wymień baterię.
Karta multimediów (z SD/SDHC)
C20 obsługuje karty Micro SD/SDHC do 16GB, klasa 2~6.
Poniżej znajdują się zalecane modele:
Producent
Nazwa modelu
Pojemność
1GB
1GB
Kingmax
T02GSEMASI
2GB
Kingston
SDC/1GBFE
1GB
Kingston
SDC/2GBFE
2GB
AE81-2030R C20HF0730001
2GB
RiDATA
E247TNO1GIOBE
1GB
SanDisk
SDSDQ-1024-J3K
1GB
SanDisk
SDSDQ-2048-E10M
2GB
SanDisk
SDSDQ-2048-J3K
2GB
Simple Profile
SanDiskn
07186023400PC (SDHC)
4GB
Linia bazowa
Toshiba
SD-C02GR4W
2GB
Linia bazowa
Transcend
TS1GUSD
1GB
Transcend
TS2GUSD
2GB
Profil
Linia bazowa
Audio
JPG, JPEG
2 High battery consumption
(Szybkie zużycie baterii)
MM4GR01GUACE-PA
50 / 60
Rozszerzenie
pliku
Sprawdź “Tryby
zgodności”
APACER
1080i
Zdjęcia
1 Out of the range
(Poza zakresem)
2GB
50
640X480 30fps
Przypomnienia
MM4GR01GUACU-PA
50 / 60
720X480 30fps
lub
720x576 25fps
Rozwiązanie
1 Za mała
• W
yjmij baterię i oczyść styki.
pojemność • B
ateria zużyła się i należy ją wymienić.
baterii
• B
ateria może się nie ładować zaraz
po wyłączeniu projektora, z powodu
wysokiej temperatury wytwarzanej
przez projektor.
A-Data
Format multimediów: Video
AVI, MOV,
MP4, 3GP
Problemy związane z baterią
# Problem
Adapter microSD2G+
720P
Maks.
rozdzielczość
.
A-Data
576i / 576P
Format pliku Format video
• Naciśnij
przycisk
Format pliku
AAC, MP3, PCM, ADPCM,
WMA, OGG
PQI
..................................................
Uwaga: Format video nie obsługuje treści z funkcją
B-Frame.
Polski
Jeśli wystąpią problemy z działaniem projektora Acer należy sprawdzić następujące informacje. Jeśli
problem utrzymuje się należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.

Podobne dokumenty