1 Załącznik nr 1.4 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Komentarze

Transkrypt

1 Załącznik nr 1.4 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty
„Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Załącznik nr 1.4 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-65/15
Pakiet nr 4
Część A –Opis przedmiotu zamówienia” Zestawienie granicznych parametrów technicznoużytkowych” poszczególnych pozycji pakietu
Część B – Formularz cenowy
Pozycja 1: Myjnia - dezynfektor – 1 szt.
l.p.
Opis
1.
Wytwórca
2.
Nazwa – model/typ
3.
Kraj pochodzenia
4.
Rok produkcji 2015
A. ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
L.p.
Parametry wymagane
Parametry oferowany*
(podać nr strony w
załączonych materiałach
informacyjnych
potwierdzających spełnienie
parametru)
1.
Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system
przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów,
kolonoskopów, duodenoskopów – zgodny z wymogami NFZ
2.
Proces niskotemperaturowej dezynfekcji kwasem nadoctowym
3.
Myjnia dwustanowiskowa, dwie niezależne komory mycia,
każda komora mieszcząca jeden endoskop.
4.
System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów
przy użyciu niezależnych konektorów
1
5.
Sprawdzanie szczelności aparatu przez cały cykl procesu
mycia-dezynfekcji.
6.
Elektroniczne zabezpieczenie przed omyłkowym otwarciem
drzwi
7.
Ciągła automatyczna kontrola drożności kanałów automatyczne wykrywanie niedrożnego kanału
8.
Ciągła kontrola poziomów środków myjących, dezynfekujących
oraz poziomu wody w komorze myjącej.
9.
System otwierania komór myjących przyciskiem nożnym bez
konieczności użycia rąk
10.
11.
System samodezynfekcji.
Komora mycia wykonana ze z kwasoodpornego materiału
odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących
używanych w myjni
12.
Kontrola przepływu środków myjących, dezynfekujących
podczas cyklu.
13.
Awaryjne otwieranie pokrywy myjni w przypadku awarii
zasilania.
14.
Zawór na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku
awarii zasilania.
15.
Lampy UV w celu uzdatniania wody.
16.
Menu w języku polskim z wyświetlaczem LCD
17.
Dokumentacja procesu na wydruku.
18.
Możliwość współpracy z systemem archiwizującym
19.
Zestaw przyłączy do wszystkich posiadanych w Pracowni
endoskopów.
*należy wypełnić
Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego
podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po
2
dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez
dodatkowych zakupów i dostaw.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert
materiałach
informacyjnych
producenta
lub
autoryzowanego
dystrybutora
oferowanego
urządzenia.
W
przypadku
pojedynczych
parametrów,
nie
występujących
w
materiałach
firmowych,
Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.
Część B: FORMULARZ CENOWY
Lp.
Nazwa sprzętu
Ilość
Cena
Wartość
jednostkowa
netto
1.
Myjnia-dezynfektor
brutto
netto
brutto
1 szt.
Wartość pakietu:
dnia
/podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela /
3
VAT

Podobne dokumenty