Ogólne zasady użytkowania znaku

Komentarze

Transkrypt

Ogólne zasady użytkowania znaku
Ogólne zasady użytkowania znaku
Logotyp
Podstawowe pojęcia
Pojęcia i nazwy stosowane w podręczniku
Ogólne zasady użytkowania znaku
7
Logo
W dalszej części niniejszego podręcznika będą występować podstawowe pojęcia i zasady:
01) System Identyfikacji Wizualnej (CI) – zasady, wg których marka komunikuje się z Klientem, obejmują wszystkie skodyfikowane elementy
występujące w layoutach oraz ich wzajemne relacje.
02)Logotyp – znak graficzny identyfikujący instytucję lub firmę, składający się z:
logo – nietypograficznego elementu graficznego logotypu (rysunek „korony”),
••
logotypu – zawierającego logo i element typograficzny logotypu (napis „Małopolska”) oraz kwadratowego pola, na którym się znajduje,
••
logotyp Województwa Małopolskiego występuje w wersjach opisanych na str. 8-21.
••
03)Pole ochronne logotypu – obszar wokół logotypu na którym nie może znajdować się żaden inny element layoutu.
04)Layout – całość powierzchni projektu ze wszystkimi elementami. W przypadku projektów dotyczących obiektów w przestrzeni (np.: teczki, notesy itp.)
pojęcie to obejmuje płaski widok wszystkich płaszczyzn.
05)Spad – określenie „na spad” oznacza umieszczenie obiektu (zdjęcia, grafiki, paternu itp.) tak, by przekraczał jedną lub więcej krawędzi layoutu.
06)Wielkość czcionki (zwana inaczej stopniem czcionki) – wartość oznaczająca wysokość czcionki wyrażoną w punktach typograficznych postscriptowych (pt),
07)Punkt typograficzny (pt) postscriptowy (cyfrowy) = 1/72 cala = 0,3528 mm,
08)Linia bazowa czcionki – linia wyznaczona przez linię łączącą dolne podstawy dużych liter,
09)Interlinia (Odległość między wierszami) – w tym przypadku wyznaczana przez odległość pionową między liniami bazowymi sąsiednich wierszy
wyrażoną w pt,
10) Auto – odległość między wierszami zalecana przez projektanta dla danego typu i wielkości czcionki. W tym podręczniku najczęściej stosowane
będzie to pojęcie w znaczeniu rozumianym w pakietach graficznych firmy Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign). Oznacza ono odległość między
liniami bazowymi.
UWAGA: Niektóre firmy (np. Microsoft w programach pakietu Office) stosują pojęcie auto w stosunku do dodatkowej, pustej interlinii między wierszami,
które traktują jak kolejny paragraf. W takim wypadku należy stosować do przenoszenia do następnego wiersza kombinację klawiszy shift+enter lub
alt+enter. Wtedy następne wiersze traktowane są jako część tego samego paragrafu. Można też dla zaznaczonego tekstu włączyć funkcję „Nie dodawaj pustej przestrzeni między paragrafami tego samego stylu” („Don’t ad space between paragraphs of the same style”) w palecie Paragraf (Paragraph).
Można też ustawić odstęp 0 pt, ale nie odpowiada on dokładnie pożądanej odległości.
Lorem ipsum
dolorosa opus
fabrikatum ips
11) Kerning, – regulowanie odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków w danym kroju pisma i jego odmianie.
12) Justyfikacja, Justowanie – formowanie bloku tekstu poprzez wyrównanie położenia wierszy w celu nadania całości jednolitego, estetycznego
wyglądu.
13) Blok Tekstowy – zwarta forma tekstu zajmująca wydzieloną przestrzeń. W layoucie może znajdować się wiele bloków.
14) CMYK (CYAN – MAGENTA – YELLOW – BLACK) – zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie
w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach
itp.). CMYK to jednocześnie jedna podstawowych przestrzeni barw w pracy z grafiką drukowaną.
15) RGB (RED – GREEN – BLUE) – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek
światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. RGB jest szeroko wykorzystywany w urządzeniach wyświetlających obraz (np. telewizory, monitory
komputerowe).
16) Pantone – Pantone Matching System (PMS) to system identyfikacji kolorów opracowany przez firmę Pantone Inc. z USA. Kolory oznaczane są numerem (np. PMS 130) z oznaczeniami dodatkowymi takich cech jak fluorescencja, metaliczność itp. Podstawowa skala opisuje 1114 kolorów. Powstają
one przez zmieszanie 15 pigmentów (w tym białego i czarnego). Stąd ich odwzorowanie na skalach CMYK i RGB nie jest oczywiste.
17) Wersja monochromatyczna – wersja w odcieniach jednego koloru (zazwyczaj czarnego). Obejmuje ona wszelkie wydruki jednokolorowe,
np. z drukarki laserowej lub gazety.
18) Wersja achromatyczna – wersja w jednym kolorze (zazwyczaj czarnym) w jednym odcieniu (bez przejść tonalnych). Obejmuje ona wszelkie wydruki
jednokolorowe, np. z drukarki laserowej lub gazety.
19) Layouty pełnokolorowe (ang. „full color”) – layouty drukowane w skali CMYK lub pochodnych.
20)Layouty „unijne” (m.in. MRPO) – materiały, druki i publikacje powstające w związku z wdrażaniem programów „unijnych”.
Opcja pozwalająca zachować
właściwą odległość między wierszam
Linia bazowa czcionki
Interlinia
5% długości boku pola kwadratowego logotypu
Logotyp
03) Logotyp – wersja pionowa
9
Budowa, pole ochronne i wielkości minimalne
Ogólne zasady użytkowania znaku
Logotyp Województwa Małopolskiego został przyjęty Uchwałą Nr 65/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r.
Koncepcja logotypu zakłada, że podstawą jego konstrukcji jest kwadrat
w kolorze pomarańczowym.
Logotyp umieszczony jest na krawędzi layoutu przypominając metkę lub wszywkę.
Sugeruje to pewną przezroczystość i niewielką ingerencję elementów CI w wygląd layoutu.
Logotyp zbudowany jest z 4 podstawowych elementów:
napisu „Małopolska” (czcionka: DIN Pro Bold).
••
korony.
••
3 żółtych plamek.
••
kwadratowego pola.
••
Wyróżniamy 3 wersje logotypów:
01) Kwadratowa – wszystkie elementy logotypu znajdują się wewnątrz kwadratowego pola.
Stosowana we wszystkich działaniach prowadzonych bezpośrednio przez Województwo
Małopolskie oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne. Wszystkie
elementy umieszczone są wzdłuż pionowej osi symetrii. Przeciwległe odstępy od krawędzi
kwadratowego pola są wzajemnie sobie równe.
Wysokość litery M w napisie „Małopolska” wynosi 11,43 % wysokości kwadratowego
pola logotypu.
02)Pozioma – Stosowana we wszystkich działaniach, w których Województwo Małopolskie
występuje w roli „Partnera”, „Współorganizatora” i „Współfinansującego”, we wszystkich
przypadkach, gdy względy kompozycyjne i kształt nośników nie pozwalają na zastosowanie wersji kwadratowej znaku graficznego oraz gdy zastosowanie logotypu poziomego
poprawia rozpoznawalność i czytelność znaku graficznego. Napis „Małopolska”
znajduje się poza obrębem kwadratowego pola logotypu. Leży on na osi poziomej
wyznaczonej przez środek kwadratowego pola logotypu, w odległości równej 30 %
wysokości tego pola.
Wysokość litery M w napisie „Małopolska” wynosi 50 % wysokości kwadratowego pola
logotypu.
W przypadku layoutów dla beneficjentów środków „unijnych” oraz projektów, których
efektem jest powstanie materiałów audiowizualnych bez względu na kształt layoutu stosuje
się wyłącznie wersję poziomą logotypu.
UWAGA: Po prawej stronie tego logotypu nie można umieszczać napisów dodatkowych.
03)Pionowa – stosowana tylko w szczególnych przypadkach bardzo wąskich layoutów pionowych. Napis „Małopolska” znajduje się poza obrębem kwadratowego pola logotypu.
Wersja ta powstaje na bazie wersji poziomej przez obrócenie wokół osi wyznaczonej
przez środek kwadratowego pola logotypu.
UWAGA: Nie stosować tej wersji bez wyraźnej konieczności.
Pole ochronne w przypadku tego logotypu występuje tylko w okrojonej formie. Ponieważ sam
logotyp może znajdować się na dowolnym tle (w tym zdjęcia i grafika), pole ochronne ogranicza się właściwie tylko do powierzchni elementów logotypu. Należy jednak unikać tła
w podobnej kolorystyce do logotypu (ze względu na pogorszenie widoczności logotypu).
UWAGA: Żaden z pozostałych elementów layoutu nie może przykrywać logotypu.
Wielkość minimalna logotypu jest determinowana czytelnością zawartych w nim napisów.
Przyjmuje się, że prawidłowo można wydrukować i odczytać napis o wielkości nie mniejszej
niż 4 pt. W tym jednak przypadku ważniejsza będzie czytelność wszystkich elementów
graficznych.
Wielkość minimalna uzależniona została od długości boku pomarańczowego pola logotypu:
Wersji kwadratowa – 10 mm,
••
Wersja pozioma – 4 mm,
••
Wersja pionowa – 4 mm.
••
01) Logotyp – wersja kwadratowa
Plamki
Korona
01) Logotyp – wersja kwadratowa
Wielkość minimalna
10 mm
Kwadratowe
pole znaku
Napis
02) Logotyp – wersja pozioma
Wielkość minimalna
4 mm
03) Logotyp – wersja pionowa
Wielkość minimalna
02) Logotyp – wersja pozioma
4 mm
5% długości boku pola kwadratowego logotypu
Logotyp
03) Logotyp – wersja pionowa
11
Odmiana specjalna, międzynarodowa – Kraków Region
Ogólne zasady użytkowania znaku
Od odmiany podstawowej różni się obecnością napisu „KRAKÓW REGION”, który
znajduje się pod napisem „Małopolska”.
Czcionka słowa „KRAKÓW” – Futura T CE Medium Oblique.
Czcionka słowa „REGION” – DIN PRO Bold.
Wyróżniamy 3 wersje logotypów:
01) Kwadratowa – wszystkie elementy logotypu znajdują się wewnątrz kwadratowego
pola.
Wysokość litery K w napisie „KRAKÓW REGION” wynosi 55 % wysokości litery M
w napisie „Małopolska”.
Szerokość napisu „KRAKÓW REGION” równa się szerokości napisu „Małopolska”.
To wyznacza kerning czcionki napisu „KRAKÓW REGION” – 122.
02)Pozioma – stosowana w materiałach niepolskojęzycznych zgodnie z zasadami
opisanymi na stronie 8 niniejszego podręcznika. W przypadku materiałów „unijnych”
bez względu na ilość miejsca i kształt layoutu stosuje się wyłącznie wersję poziomą
logotypu.
Wysokość litery K w napisie „KRAKÓW REGION” wynosi 55 % wysokości litery M
w napisie „Małopolska”.
Szerokość napisu „KRAKÓW REGION” równa się szerokości napisu „Małopolska”.
To wyznacza kerning czcionki napisu „KRAKÓW REGION” – 122.
UWAGA: Po prawej stronie tego logotypu nie można umieszczać napisów dodatkowych.
K R A KÓW Re g i o n
01) Logotyp – wersja kwadratowa
Plamki
Korona
01) Logotyp – wersja kwadratowa
Wielkość minimalna
Kwadratowe
pole znaku
17 mm
Napis
K R A KÓW Re g i o n
Napis
K R A KÓW Re g i o n
02) Logotyp – wersja pozioma
Wielkość minimalna
4 mm
03)Pionowa – stosowana tylko w szczególnych przypadkach bardzo wąskich layoutów
pionowych.
UWAGA: Nie stosować tej wersji bez wyraźnej konieczności.
03) Logotyp – wersja pionowa
Wielkość minimalna
UWAGA: Żaden z pozostałych elementów layoutu nie może przykrywać logotypu.
Pozostałe zasady budowy i stosowania są takie same jak logotypów odmiany podstawowej.
Wyjątek stanowią bardzo wąskie layouty poziome i pionowe (stosunek krótszego boku
do dłuższego mniejszy lub równy 20 %.
W takich przypadkach logotyp musi być nieco mniejszy niż wynikałoby to z zasad umieszczania logotypu w layoucie opisanych na str. 14-19. Szczegółowo opisano to na
str. 18-19.
Odmiany kolorystyczne tego logotypu są dokładnie takie same jak dla odmiany podstawowej (str 12-13).
4 mm
K R A KÓW Re g i o n
K R A KÓW Re g i o n
Wielkość minimalna logotypu jest determinowana czytelnością zawartych w nim napisów.
Przyjmuje się, że prawidłowo można wydrukować i odczytać napis o wielkości nie mniejszej
niż 4 pt. W tym jednak przypadku ważniejsza będzie czytelność wszystkich elementów
graficznych.
Wielkość minimalna uzależniona została od długości boku pomarańczowego pola logotypu:
Wersji kwadratowa – 17 mm,
••
Wersja pozioma – 4 mm,
••
Wersja pionowa – 4 mm.
••
K R A KÓW Re g i o n
K R A KÓW Re g i o n
K R A KÓW Re g i o n
Odmiana specjalna logotypu przeznaczona jest do użytku w materiałach międzynarodowych, niepolskojęzycznych.
02) Logotyp – wersja pozioma
K R A KÓW Re g i o n
Logotyp
C/M/Y/K: 0/0/0/50
R/G/B: 147/147/37
13
C/M/Y/K: 0/0/0/100
Kolory i odmiany kolorystyczne
Ogólne zasady użytkowania znaku
R/G/B: 0/0/0
C/M/Y/K: 0/0/0/20
R/G/B: 214/214/214
Każda z wersji Logotypu może występować w 3 odmianach kolorystycznych:
01) Odmiana barwna – zalecana do większości zastosowań.
UWAGA: W przypadku stosowania logotypów odmiany barwnej w wersji poziomej i pionowej na ciemnym tle, kolor napisu „Małopolska” zostaje zmieniony na biały (jedyny dopuszczalny kolor).
Logotyp
w skali szarości
na ciemnym tle
02)Odmiana monochromatyczna – głównie do wydruków i gazet czarnobiałych, gdy nie ma technicznych możliwości zastosowania
odmiany barwnej.
UWAGA: Nie można stosować tej odmiany na layoutach pełnokolorowych. W takim przypadku należy zastosować odmianę barwną.
03)Odmiana achromatyczna (w tym w kontrze) – tylko do zastosowań specjalnych, gdy nie można użyć nawet odmiany monochromatycznej. Może być stosowana np. do produkcji niektórych gadżetów, tłoczeń itp. Wersja ta może występować w dwóch innych kolorach
logotypu barwnego (w zależności od tła i wymogów technicznych):
pomarańczowego (C/M/Y/K: 0/60/100/, Pantone 158C),
••
niebieskiego (C/M/Y/K: 100/65/0/30, Pantone 288C).
••
Wnętrze logotypu (korona, plamki) powinno być białe, jednak nie wyklucza się w szczególnych wypadkach przezroczystości o ile
nie ograniczy ona czytelności znaku. Wymagane jest jednak w takim przypadku tło jednolite o kontrastowym w stosunku do logotypu
zabarwieniu. Przykładem takiego logotypu są np. pióra ze str. 112 (logotyp biały na czarnym tle).
UWAGA: Nie można stosować tej odmiany na layoutach pełnokolorowych. W takim przypadku należy zastosować odmianę barwną.
Podstawą identyfikacji jest jednak odmiana barwna. Należy unikać pozostałych odmian, jeśli tylko można zastosować wersję barwną
ze względów technicznych.
02) Kolorystyka logotypu – odmiana monochromatyczna
03) Kolorystyka logotypu – achromatyczna i w kontrze
C/M/Y/K: 0/0/0/0
C/M/Y/K: 0/0/0/100
R/G/B: 255/255/255
R/G/B: 0/0/0
01) Kolorystyka logotypu – odmiana barwna
C/M/Y/K: 0/60/100/0
Pantone 158C
R/G/B: 212/134/37
C/M/Y/K: 100/65/0/30
Pantone 288C
R/G/B: 44/63/119
C/M/Y/K: 0/25/100/0
Pantone 123C
R/G/B: 233/201/30
Przykład odmiany achromatycznej wykorzystującej
kolor niebieski logotypu na jasnym tle
Logotyp barwny
na ciemnym tle
Przykład odmiany achromatycznej wykorzystującej
kolor pomarańczowy logotypu na ciemnym tle
Moduły służące do wyznaczania
marginesów i odległości
powstające w oparciu
o wysokość logotypu
Logotyp
A
A
D
A - 100% wysokości logotypu
Zasady umieszczania logotypu w layoucie pionowym
Ogólne zasady użytkowania znaku
15
B - 50% wysokości logotypu
C - 25% wysokości logotypu
Zasady umieszczania logotypu w layoucie różnią się nieco w zależności od tego, czy dotyczą layoutu pionowego, czy poziomego.
Poniżej opisane są zasady umieszczania logotypu w layoucie
pionowym:
D - 20% wysokości logotypu
01) Logotyp dotyka zawsze lewej krawędzi layoutu. Logotyp nie
może równocześnie dotykać innych krawędzi ani być umieszczony swobodnie. Od tej reguły dopuszcza się następujące wyjątki:
szczególny kształt layoutu (np.: kubki, długopisy itp.),
••
logotyp w wersji pionowej,
••
bardzo wąskie layouty pionowe.
••
02)Stosunek wysokości kwadratowego pola logotypu do wysokości layoutu wynosi 10 %.
Layout pionowy dwustronicowy dzielony w pionie
03)Logotyp znajduje się w odległości równej swej wysokości
(10 % wysokości layoutu) od górnego lewego narożnika layoutu.
04)W szczególnej sytuacji (brak miejsca na pozostałe elementy
layoutu) wysokość kwadratowego pola logotypu może zostać
zmniejszona do 5 % wysokości layoutu, przy założeniu, że
wielkość logo nie może być mniejsza niż wielkość minimalna
określona w tym podręczniku. Jednocześnie proporcjonalnie należy zmniejszyć odległość od lewego górnego narożnika layoutu.
05)W bardzo wąskich i nietypowych layoutach pionowych
wysokość logotypu może zostać zwiększona nawet do 20 %
wysokości layoutu. Gdy szerokość layoutu jest mniejsza niż
20 % jego wysokości logotyp w wersji kwadratowej może
dotykać jednocześnie prawej krawędzi layoutu. Jego odległość
A
B
Layout pionowy A4
od górnej krawędzi layoutu nadal powinna być równa wysokości
kwadratowego pola logotypu.
06)Wielkość logotypu nie powinna się zwiększać płynnie tylko
skokami równymi wysokości kwadratowego pola logotypu
(czyli co 10 %).
07)Logotyp w wersji pionowej powinien być osadzony na osi
pionowej layoutu. Może on dotykać lewej, górnej i prawej
krawędzi layoutu (ekstremalnie wąskie layouty pionowe, gdy
szerokość layoutu jest mniejsza niż 15 % jego wysokości).
08)Dla layoutów kwadratowych obowiązują takie same zasady
jak dla layoutów pionowych.
09)Teksty i elementy graficzne layoutu nie mogą się znajdować
bliżej od logotypu niż 2 % wysokości layoutu (20 % wysokości
kwadratowego pola logotypu).
10) W przypadku layoutów dwu i wielostronicowych dzielonych
w pionie, logotyp znajduje się tylko przy lewej krawędzi lewej
skrajnej stronnicy.
11) W przypadku layoutów dwu i wielostronicowych dzielonych
w poziomie, logotyp znajduje się tylko przy lewej krawędzi
górnej skrajnej stronnicy.
UWAGA: W takim przypadku obowiązuje stosunek wysokości
kwadratowego pola logotypu do wysokości górnej strony: 20 %
(jak w layoutach poziomych).
A
Layout kwadratowy
Layouty pionowy
szerokość ≥ 20% wysokości
C
Layouty pionowy
szerokość ≥ 20% wysokości
Bardzo wąski layout pionowy
szerokość ≤ 20% wysokości (patrz pkt 5)
Bardzo wąski layout pionowy
szerokość ≤ 15% wysokości
Layout poziomy A4
A
A
Logotyp
17
D
Zasady umieszczania logotypu w layoucie poziomym
Ogólne zasady użytkowania znaku
Zasady umieszczania logotypu w layoucie różnią się nieco w zależności od tego, czy dotyczą layoutu pionowego, czy poziomego.
Poniżej opisane są zasady umieszczania logotypu w layoucie
poziomym:
01) Logotyp dotyka zawsze lewej krawędzi layoutu. Logotyp nie
może równocześnie dotykać innych krawędzi ani być umieszczony swobodnie. Od tej reguły dopuszcza się następujące wyjątki:
Moduły służące do wyznaczania marginesów i odległości
powstające w oparciu o wysokość logotypu
A - 100% wysokości logotypu
szczególny kształt layoutu (np.: kubki, długopisy itp.),
••
bardzo wąskie layouty poziome.
••
B - 50% wysokości logotypu
02)Stosunek wysokości kwadratowego pola logotypu do wysokości layoutu wynosi 20 %.
03)Logotyp znajduje się w odległości równej swej wysokości
(20 % wysokości layoutu) od górnego lewego narożnika layoutu.
04)W szczególnej sytuacji (brak miejsca na pozostałe elementy
layoutu) wysokość kwadratowego pola logotypu może zostać
zmniejszona do 10 % wysokości layoutu. Jednocześnie proporcjonalnie należy zmniejszyć odległość od lewego górnego
narożnika layoutu.
05)W bardzo wąskich i nietypowych layoutach poziomych zasada
z pt. 4 ulega zmianie:
C - 25% wysokości logotypu
D - 20% wysokości logotypu
A
A
B
C
Layout poziomy – wysokość ≤ 40% szerokości
Layout poziomy dwustronicowy dzielony w poziomie
stosunek wysokości layoutu do szerokości mniejszy lub równy
••
40 %: logotyp zwiększa się do 40 % wysokości layoutu i zostaje
umieszczony
w odległości 20 % wysokości layoutu od lewego górnego rogu.
stosunek wysokości layoutu do szerokości mniejszy lub równy
••
30 %: logotyp zwiększa się do 60 % wysokości layoutu i zostaje
umieszczony na osi poziomej layoutu.
stosunek wysokości layoutu do szerokości mniejszy lub równy
••
20 %: logotyp może dotykać też dolnej i górnej krawędzi layoutu
(wysokość logotypu równa się wysokości layoutu).
Bardzo wąski layout poziomy – wysokość ≥ 30% szerokości (patrz pkt 5)
06)Wielkość logotypu nie powinna się zwiększać płynnie tylko
skokami równymi wysokości kwadratowego pola logotypu
(czyli co 20 %).
07)Dla layoutów kwadratowych obowiązują takie same zasady
jak dla layoutów pionowych.
08)Teksty i elementy graficzne layoutu nie mogą się znajdować
bliżej od logotypu niż 2 % wysokości layoutu (20 % wysokości
kwadratowego pola logotypu).
09)W przypadku layoutów dwu i wielostronicowych dzielonych
w pionie, logotyp znajduje się tylko przy lewej krawędzi lewej
skrajnej stronnicy.
10) W przypadku layoutów dwu i wielostronicowych dzielonych
w poziomie, logotyp znajduje się tylko przy lewej krawędzi
górnej skrajnej stronnicy.
11) Zasady umieszczania logotypów wersji kwadratowej i poziomej
są takie same.
Bardzo wąski layout poziomy – wysokość ≤ 20% szerokości (patrz pkt 5)
03) Ingerencja w kształt, zawartość i proporcje logotypu
Przykłady zmiany proporcji elementów logotypu
Logotyp
21
Niedozwolone zabiegi na logotypie
Ogólne zasady użytkowania znaku
01) Zmiana logotypu monochromatycznego i achromatycznego
na layoutach pełnokolorowych
Proporcje, zawartość oraz kolorystyka logotypu są ściśle określone
i opisane w tym podręczniku. Wszelkie zabiegi niezgodne z opisem
są niedopuszczalne.
Przykłady zmiany miejsc i kształtu elementów logotypu
Obrócone logo w logotypie
Wyróżniamy następujące typy niedozwolonych zabiegów:
01) Zastosowanie logotypów w odmianach monochromatycznej
i achromatycznej na layoutach pełnokolorowych.
02)Zmiana kolorystyki logotypu.
03)Ingerencja w kształt, zawartość i proporcje logotypu.
04)Ograniczanie widoczności logotypu.
02) Zmiana kolorystyki logotypu
Przykłady zamiany kolorów podstawowych
Przykłady zmiany zawartości logotypu
Przykłady zmiany kolorów podstawowych na inne
04) Ograniczenie widoczności logotypu
Przykłady zamiany nasycenia kolorów podstawowych
Przesunięcie logotypu do narożnika
Krawędzie layoutu
Zastosowanie logotypu mniejszczego
od opisanych wielkości minimalnych
Ucięcie fragmentu logotypu
Przykrycie logotypu
innymi elementami layoutu
(np. zdjęciem)

Podobne dokumenty