subaru impreza

Komentarze

Transkrypt

subaru impreza
SPIS TREŚCI
Drodzy Czytelnicy,
Z nieukrywaną radością dzielimy się z Wami informacją,
iż Made in Japan właśnie skończył 2 lata. W tym czasie
nasza gazeta się nieco przeobraziła i znacznie rozbudowała, cały czas
się rozwijając. Mamy nadzieję, że to był dobry początek naszej
motoryzacyjnej przygody i pasji jaką wspólnie dzielimy się z Wami.
A w związku z wejściem już w Nowy, oby wcale nie pechowy
2013 rok, pragniemy Wam Drodzy Czytelnicy życzyć spokoju i wytrwałości w dążeniu do realizacji celów, powodzenia we wszelkich
przedsięwzięciach, niekończącego się zapału motoryzacyjnego, a także
wielu cudownych chwil w gronie najbliższych. A my dziękujemy Wam, że
jesteście z nami! I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy
dodatek – kalendarz na rok 2013. Jednocześnie informujemy
o noworocznym konkursie związanym z tym właśnie kalendarzem.
Dla pierwszych 10 osób, które rozpoznają auta (marka i model)
i prześlą poprawne odpowiedzi na adres redakcji, czekają atrakcyjne
upominki!
Najnowsze wydanie Made in Japan zaprasza do artykułów:
główny temat poświęcony legendarnemu Subaru Impreza, poznaj na
nowo tą rajdową bestię, przegląd nowości z rynku części zamiennych,
czyli tradycyjnie Musisz to Mieć. Do tego nie mogło zabraknąć tematów
zimowych, czyli jak dobrać odpowiednie felgi czy jakie opony są
najlepsze na białą porę roku. Strefa Eco tym razem prezentuje ciekawą
propozycję od Nissana. Na koniec jak zawsze porcja humoru połączona
z sudoku. Zapraszamy gorąco!
Z motoryzacyjnym pozdrowieniem,
Marta Majewska
4
JAPAN FLESZ
6
SUBARU IMPREZA
8
9
10
12
14
16
17
STREFA OYODO
AZJA W NATARCIU
MUSISZ TO MIEĆ
KATALOG ON-LINE
UNIWERSALNE WYCIERACZKI
PŁASKIE DENSO
ICE – SKRÓT „RATUJĄCY ŻYCIE”!
OPONY LETNIE, ZIMOWE
CZY UNIWERSALNE?
18
IV TARGI TRÓJMIEJSKIE
20
JAKIE FELGI NA ZIMĘ?
22
STREFA ECO – NISSAN TeRRA
24
26
27
CZY WIESZ, ŻE…
ROZRYWKA – SUDOKU
ROZRYWKA – HUMOR
Redaktor prowadzący: Marta Majewska
Współpraca: K. Szotowicz, M. Nowakowski,
M. Jurczewski, T. Wiśniewski.
Dokładaliśmy wszelkich starań aby nieco
umilać czas wszystkim Czytelnikom.
Kwartalnik Made In Japan
Adres redakcji: ul. Posag 7 Panien 6
02-495 Warszawa
Mail: [email protected]
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 3
JAPAN
FLESZ
KIA CARENS –
NOWY WYMIAR AUTA
RODZINNEGO
Nowa Carens jest nieco mniejsza
od poprzedniczki bo jest i ni˝sza o 4 cm,
krótsza o 2 cm i w´˝sza o 1,5 cm. Za to
ma wi´kszy rozstaw osi o 5 cm, co dodaje kabinie pasa˝erskiej przestronnoÊci,
a wysoka linia boczna wraz z opadajàcà ku dołowi linià dachu sprawiajà, ˝e
nadwozie ma sportowà dynamicznà
sylwetk´. Elegancji nadajà chromowane obramowania szyb. Ponadto zmian
dopatrujemy si´ w grillu na chłodnic´,
charakterystycznym dla marki KIA,
do tego dochodzà te˝ diodowe Êwiatła
dzienne przednie i tylne. Wn´trze wykonane z wysokiej jakoÊci materiałów
przez co jest bardziej konkurencyjne
do aut w swojej klasie. Oparcie fotela
pasa˝era z przodu składa si´ na płasko,
3 miejsca w drugim rz´dzie składajà
si´ indywidualnie, natomiast trzeci rzàd
składa si´ z mo˝liwoÊcià zło˝enia na
równo z podłogà baga˝nika, co daje
wi´kszà pojemnoÊç ładunkowà. A samo
auto pomieÊci 7 pasa˝erów, zatem jest
to ciekawa propozycja koreaƒskiego
koncernu dla ceniàcych wygod´ rodzin.
W ofercie majà byç dost´pne dwie jednostki benzynowe – słabsza, o pojemnoÊci 1,6 l dostarcza 135 KM, natomiast
mocniejsza ma 2 litry i moc 177 KM.
Natomiast dla preferujàcych silnik
Diesla b´dzie oferowany o pojemnoÊci
1,7 l w dwóch wariantach. Pierwszy
z nich oferuje 115 KM i moment
obrotowy 260 Nm, drugi to ju˝ 136 KM
i 330 Nm.
NOWA MAZDA 6
Dla kochajàcych auta sportowe
i luksus na najwy˝szym poziomie mamy dobrà informacj´. Podczas targów
Motor Show w Pary˝u odbyła si´ premiera nowej Mazdy 6 w wersji sedan,
która obecnie debiutuje na moskiewskim salonie samochodowym.
4 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
Kolejne motoryzacyjne święto, czyli Międzynarodowe Targi
Samochodowe w Paryżu 2012 za nami. Przeglądamy premiery,
nowości i testy samochodów, aby wybrać te najbardziej
nas interesujące. Zwłaszcza, że takiej imprezy do końca roku
już nie będzie. A na tegorocznym salonie samochodowym
znaleźliśmy kilka ciekawych kąsków motoryzacyjnych.
Mazda 6 jest ju˝ dost´pna w Polsce w jednym z czterech poziomów
wyposa˝enia: ceny zaczynajà si´ od
88 700 zł wersja SkyGO, tylko z silnikiem benzynowym 2.0 /145 KM,
dalej SkyGO i SkyMOTION od 97 900
zł, SkyENERGY od 106 700 zł,
a SkyPASSION od 114 700 zł.
W standardzie Szóstka wyposa˝ona jest w klimatyzacj´, elektrycznie
regulowane szyby i lusterka, centralny zamek, całà armi´ elektronicznych
wspomagaczy dbajàcych o bezpieczne
hamowanie i trakcj´, system monitoringu ciÊnienia w oponach oraz
układ wspomagajàcy ruszanie pod
górk´. Do tego sà przednie i boczne
poduszki powietrzne plus kurtyny.
Ponadto kilka nowoÊci wpływajàcych na zwi´kszenie bezpieczeƒstwa,
takich jak:
• System i-ELOOP – to opracowany
przez in˝ynierów Mazdy układ odzyskiwania energii podczas hamowania, który rozpoczyna ładowanie
kondensatora z chwilà, gdy kierowca
zdejmie nog´ z pedału gazu. Energia
zmagazynowana w kondensatorze
mo˝e byç wykorzystana do zasilania urzàdzeƒ elektrycznych w samochodzie. Dzi´ki temu wi´cej energii
z paliwa przeznaczane jest na zasilanie silnika, co ma przyczyniaç si´
do zmniejszenia spalania.
• Inteligentne wspomaganie hamowania SBS – system monitorujàcy poprzedzajàce samochody w zakresie
pr´dkoÊci mi´dzy 15-145 km/h,
ostrzegajàcy kierowc´ o zbyt małym
dystansie i automatycznie uruchamiajàcy hamulce, gdy wyst´puje ryzyko kolizji – układ dost´pny w najbogatszej wersji SkyPASSION.
• Smart City Brake Support (SCBS),
oznacza system, który automatycznie
zatrzymuje samochód, aby uniknàç
lub zmniejszyç konsekwencje kolizji
przy pr´dkoÊci mi´dzy 4 a 30 km/h.
• Emergency Stop Signal (ESS) włàcza
pulsujàce Êwiatła awaryjne podczas
gwałtownego hamowania, aby ostrzec
innych uczestników ruchu.
• (HLA) pomaga zapobiec staczaniu
si´ samochodu w chwili, gdy kierowca przenosi nog´ z pedału hamulca
na pedał gazu w momencie ruszania
na pochyłoÊci.
Mazda 6 jest dost´pna:
– z silnikami turbodiesla 2.2 o mocy
150 lub 175 KM. Istnieje mo˝liwoÊç
wybrania skrzyni manualnej bàdê
automatycznej.
– z silnikami benzynowymi 2.0 o mocy
145 lub 165 KM i 2.5 /192 KM.
SzeÊciobiegowy automat mo˝na mieç
tylko z silnikiem benzynowym
2.0 /165 KM i 2.5 /192 KM.
HOT NEW!
NOWE SUBARU
FORESTER
Ju˝ pod koniec pierwszego kwartału 2013 r. w Polsce b´dzie mo˝na
zamawiaç nowy crossover czwartej
generacji Subaru Forester. Póki co mo˝emy go podejrzeç jedynie na zdj´ciu
broszurowym. Z tego mo˝na zaobserwowaç, ˝e nie ró˝ni si´ znaczàco od
poprzedniego modelu. Z widocznych
zmian mo˝emy powiedzieç o desce
rozdzielczej, która jest mocno zbli˝ona
do tej z Subaru XV, oraz ˝e auto jest
wi´ksze (4595 mm długoÊci, 1795 mm
szerokoÊci i 1695 wysokoÊci przy rozstawie osi 2640 mm). Nowy Forester
b´dzie dost´pny tylko w wersji z silnikiem benzynowym o pojemnoÊci
2l, wolnossàca o pojemnoÊci 148 KM
oraz turbodoładowana o mocy 196 KM.
Autor: M.M.
SUBARU
Osiàgni´cia:
Auto brało udział w niejednym rajdzie organizowanym na terenie Polski.
Poni˝ej lista osiàgni´ç tego nieÊmiertelnego modelu:
• 2010: II Rajd Ró˝y – 1. miejsce,
klasa 6 (SUBARU
IMPREZA GT) Kutno
IMPREZA
• 2010: 8 Rajd Brugman – 3. miejsce,
klasa 6 (SUBARU
IMPREZA GT) Włocławek
• 2010: Włocławski Mistrz Kierownicy
– 1. miejsce, klasyfikacja
generalna (SUBARU
IMPREZA GT) Włocławek
SUBARU to marka znana
na całym świecie i raczej nikt z fanów
nie wyobraża sobie światowego rynku
motoryzacyjnego bez tej firmy.
O Subaru
Nazwa Subaru w j´zyku japoƒskim
oznacza plejady, a uzupełnieniem tego
zwiàzku z astrologià jest logo przedstawiajàce konstelacj´ 6 gwiazd. I chocia˝
korzenie firmy si´gajà 1917 roku, to charakterystyczne logo pojawiło si´ dopiero
w latach 50-tych. Podobnie jak prezentacja pierwszego auta Subaru o nazwie
1500, które zostało wypuszczone w roku
1955. Jednak dopiero pokazany w 1958
roku drugi model, nazwany 360, okazał
si´ hitem na miar´ całej Japonii. Kolejny model Subaru 1000, ju˝ wtedy miał
nap´d na przednie koła i bardzo nowoczesne jak na te czasy zawieszenie.
Póêniej firma wypuÊciła nast´pc´ słynnej 360-tki model R-2. Przełomowymi
dla firmy samochodami stały si´ dwa
modele: Subaru Leone z 1971 i Subaru
Leone Station Wagon z 1972, to pierwszy
samochód z nap´dem na obie osie, który
trafił do produkcji masowej. PopularnoÊç,
jakà zdobył ten nap´d, była podło˝em
dla nast´pnych konstrukcji Subaru,
Rexa z 1972, Brata – pick-upa 4x4
sprzedawanego od 1977 roku w Stanach Zjednoczonych, minivana Domingo z 1983 roku i małego Justy z 1984 r.
W 1991 roku został zaprezentowany
sportowy model Subaru SVR, który charakteryzował si´ zdecydowanie
• 2010: AB CUP Bednary – 3. miejsce,
klasa 6 (SUBARU IMPREZA
GT) Bednary / Poznaƒ
• 2011: Auto Slalom CUP – 2. miejsce,
klasa 6 (SUBARU
IMPREZA GT) Toruƒ
• 2012: NIGHT POWER – 3 miejsce
klasa OPEN (SUBARU
IMPREZA STI RA) Płock
• 2012: SZUTROWY PUCHAR
KUJAW – 2 miejsce klasa 4
(SUBARU IMPREZA
STI RA) Choceƒ
• 2012: KUTNOWSKIE ÂCIGANIE
– 3 miejsce klasa 3 (SUBARU
IMPREZA STI RA) Kutno
agresywniejszym kształtem. Jednak to
był dopiero prawdziwy wst´p do niewàtpliwie najsłynniejszego roku w firmie
Subaru, gdy˝ dopiero wypuszczenie legendarnego modelu IMPREZA przysporzyło marce popularnoÊci i fanów na
całym Êwiecie. Subaru okazało si´ zarówno rewolucyjnym samochodem pod
wzgl´dem bilansów marki ale równie˝
za sprawà cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Âwiata. W połàczeniu
z niekwestionowanym rajdowym talentem nie˝yjàcego ju˝ „Latajàcego Szkota”
– Colina McRae, Subaru zdobyło w 1995
roku podwójnà koron´ WRC (tytuł
w klasyfikacji kierowców i konstruk-
torów). W 1992 roku fabryk´ opuÊciła pierwsza Impreza WRX. Auto było
przeznaczone jedynie na japoƒski rynek.
Kultowe Subaru nap´dzał 2-litrowy
turbodoładowany silnik o czterech przeciwsobnych tłokach i mocy 240 KM.
W Europie auto zadebiutowało dwa
lata póêniej pod nazwà Impreza Turbo.
Europejska wersja była wyposa˝ona
w 208-konny silnik, poprawione zawieszenie i ABS.
6 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
O Subaru IMPREZA WRX STI Type RA
Subaru Impreza WRX STI Type RA
z 1998 roku to auto jednoznacznie kojarzàce si´ z rajdami samochodowymi.
Wersja, którà prezentujemy, jest kultowa nie tylko z racji samego modelu
IMPREZA, ale zarówno dlatego, ˝e
jest to szczególna wersja TYPE RA. Te
egzemplarze były bazà do budowy rajdówek. Wyprodukowano je w iloÊci 555
szt, z czego prezentowany egzemplarz
jest 90 sztukà. IloÊç tych egzemplarzy
była podyktowana uzyskaniem homologacji auta produkcyjnego.
Wersja RA charakteryzowała si´ l˝ejszym nadwoziem pozbawionym wygłuszeƒ i zabezpieczeƒ antykorozyjnych.
Posiada cieƒsze szyby, daszek wentylacyjny w miejscu szyberdachu, sportowe zawieszenie, natrysk WODY na
Intercooler, przeniesienie nap´du za
pomocà mocniejszej skrzyni biegów
z elektronicznà regulacjà centralnego
dyferencjału (DCCD), grubsze półosie,
szpera w tylnym dyferencjale, dwulitrowy silnik boxer turbodoładowany
o mocy 280 KM.
Impreza, prócz fabrycznego tuningu
STI (Subaru Technica International),
dodatkowo posiada zmieniony tylny stabilizator z mo˝liwoÊcià regulacji, układ
wydechowy, nawiercane tarcze hamulcowe przednie i sportowe klocki, sportowà
kierownic´ zamszowà z odsadzeniem.
„Od zawsze ten model był obiektem
moich marzeƒ. Zgodnie z przeznaczeniem chciałbym zbudowaç to auto do
rajdów, abym mógł wystartowaç w rajdach rangi Mistrzostw Polski” – mówi
właÊciciel auta Arkadiusz Tyc.
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 7
CEWKI ZAPŁONOWE NGK
Ratingen, 11.09.2012 – na tegorocznej edycji targów Automechanika firma
NGK Spark Plug Europe zaprezentowała swój nowy asortyment produktów
– cewek zapłonowych. Według danych
Firmy, jej asortyment składajàcy si´
z 350 referencji b´dzie najszerszym asortymentem cewek zapłonowych na rynku
europejskim. Niniejszym Klienci b´dà
mogli zaopatrywaç si´ we wszystkie
STREFA
8 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
produkty zwiàzane z procesem zapłonu
tylko u jednego dostawcy.
Firma NGK, ekspert w tematyce
zapłonu, do swojego portfolio produktów: Êwiec zapłonowych, ˝arowych,
sond lambda i przewodów zapłonowych dodał kolejny asortyment – cewki
zapłonowe. Zawiera on a˝ 350 referencji – od klasycznych cewek tzw.
kielichowych, cewek z rozdzielaczem
oraz cewek blokowych, po cewki Êwiecowe oraz systemy cewek zapłonowych.
Dzi´ki takiemu zestawieniu asortyment cewek NGK osiàga najwy˝sze
pokrycie rynku w Europie – a˝ 92%,
czyli wi´cej ni˝ ka˝dy z konkurencyjnych asortymentów obecnie dost´pnych na rynku. Nie mniej wa˝ny jest
te˝ fakt, i˝ tylko asortyment NGK gwarantuje odpowiednià cewk´ do ponad
90% najlepiej sprzedajàcych si´ marek
samochodów na ka˝dym rynku europejskim.
Wprowadzenie na rynek własnego
asortymentu cewek zapewnia NGK strategicznà przewag´, poniewa˝ pozwala Firmie wykorzystaç swojà pozycj´
eksperta w sprawach zapłonu, a wszystko
to z korzyÊcià dla Klienta. Teraz dystrybutorzy i warsztaty mogà zaopatrywaç
si´ we wszystkie produkty zwiàzane
z procesem zapłonu silników benzynowych tylko u jednego dostawcy, majàc
jednoczeÊnie zapewnionà bezkompromisowà jakoÊç wiodàcego partnera technicznego producentów samochodów.
Wszystkie cewki NGK gwarantujà bowiem niezawodny zapłon, najwy˝szy
poziom tolerancji elektromagnetycznej
oraz długà ˝ywotnoÊç.
Jak zwykle te˝ widaç typowe dla
NGK zorientowanie na Klienta, przejawiajàce si´ w pomysłach na zwi´kszanie
wartoÊci dodanej oferowanej Klientom,
na ułatwienie im codziennej pracy.
Do takich nale˝y na przykład prosty
system numeracji referencji, który został
opracowany dla nowego asortymentu
produktów: cewki zostały podzielone
na 6 kategorii, na podstawie których
dystrybutorzy i warsztaty mogà natychmiast zorientowaç si´ ile cewek jest
potrzebnych do danego pojazdu i jaka
ich iloÊç powinna zostaç zamówiona.
PraktycznoÊç nowego asortymentu
była priorytetem tak˝e w projektowaniu opakowaƒ. Oprócz nazwy referencji,
tak˝e szkic na jej opakowaniu pokazuje
typ znajdujàcej si´ w Êrodku cewki, co
znacznie ułatwia odnalezienie tej właÊciwej oraz zapobiega pomyłkom.
W dzisiejszych czasach wielu europejskich producentów przenosi swoje
fabryki na Daleki Wschód, głównie ze
wzgl´dów ekonomicznych, gdy˝ wyst´puje tam tania siła robocza. Nale˝y
tutaj wyodr´bniç producentów koreaƒskich i japoƒskich, którzy sà obecnie
czołowà motoryzacyjnà siłà. Zaskakujà
swoimi technologiami i dost´pnoÊcià
materiałów, wyprzedzajàc w ten sposób
Stary Kontynent. Przypadki przej´cia
europejskich firm przez japoƒskie koncerny produkujàce cz´Êci samochodowe nie sà ju˝ sensacjà. Wi´kszoÊç osób
zadaje sobie pytanie: dlaczego warto
wybieraç marki producentów azjatyckich, a nie europejskich, do aut koreaƒskich czy japoƒskich? JakoÊç tych
poziomu bezpieczeƒstwa. Ponadto komponenty OYODO spełniajà wymagania
dyrektyw Unii Europejskiej – GVO EC
Nr 1400, dzi´ki czemu u˝ytkownik
nie traci gwarancji producenta pojazdu, montujàc cz´Êci samochodowe z tej
linii. Dzi´ki wieloletniej współpracy
z koncernami japoƒskimi i azjatyckimi, GeParts ma mo˝liwoÊç kupowania
towarów z pierwszej r´ki, co zapewnia
produktom najwy˝szà jakoÊç i najlepszà cen´. Do OYODO dostarczajà
liderzy w produkcji Êwiatowej, m.in.:
555, Koyo, NTN, NSK, Daichi, Exedy,
NPW, DBA, CTR, Mobiletron, URW,
Denso, Bando, HKT, Aritex, Mitsuboshi,
GMB, Reiken, Teikoku, Mobis, GM,
Aisin, Valeo, D.I.D, NPR, Tama, Tokico.
AZJA
W NATARCIU
cz´Êci jest najwy˝sza i sà one stosowane
przez producentów samochodów. Warto podkreÊliç, ˝e cz´Êci produkowane
w Korei i Japonii majà o wiele korzystniejszy stosunek ceny do jakoÊci,
w porównaniu z innymi markami.
W dobie globalizacji, kupujàc cz´Êci
sygnowane logiem wielu zachodnich
producentów, tak naprawd´ kupujemy
zachodnie pudełko, a w Êrodku otrzymujemy elementy wyprodukowane
w Chinach, Wietnamie itp. W przypadku japoƒskich i koreaƒskich producentów, ˝aden z nich nie przenosi
produkcji poza macierzysty kraj. Bioràc
pod uwag´ te oczywiste zalety, posiadacze azjatyckich samochodów wybierajà z oferty GeParts takie marki jak:
OYODO, JPN i KOR.
OYODO to renomowana marka
cz´Êci samochodowych dedykowana do
aut japoƒskich i koreaƒskich. Stworzona
została w oparciu o niezawodne, japoƒskie technologie, które od zawsze przodowały w dziedzinie motoryzacji. To
właÊnie dzi´ki najnowoczeÊniejszym
rozwiàzaniom technologicznym cz´Êci
OYODO cechujà si´ najwy˝szà jakoÊcià,
doskonałà precyzjà oraz nadzwyczajnà
wytrzymałoÊcià. W połàczeniu, daje to
u˝ytkownikom gwarancj´ najwy˝szego
Wi´kszoÊç tych producentów, to firmy dostarczajàce na pierwszy monta˝
nie tylko do samochodów japoƒskich
oraz koreaƒskich, ale równie˝ do samochodów europejskich.
JPN to marka, za którà kryje si´
precyzja i jakoÊç w konkurencyjnej
cenie. Oparta wyłàcznie na sprawdzonych producentach, a tak˝e poparta
procesem technologicznym spełniajàcym z góry narzucone wymogi. Obecnie jest to najdynamiczniej rozwijajàca
si´ linia cz´Êci zamiennych w Europie,
cieszàca si´ du˝ym zainteresowaniem
w Êwiecie motoryzacji. Cechuje jà szeroka gama ponad 7 000 produktów,
skatalogowana w intuicyjnej, profesjonalnej bazie dost´pnej w ka˝dym autoryzowanym punkcie sprzeda˝y JPN.
Produkty JPN sprzedawane sà w zunifikowanych czerwono-czarnych opakowaniach. Cechà charakterystycznà produktów JPN jest bardzo dobra cena,
ale i co wa˝ne wysoka jakoÊç. Nie ma
tu miejsca na gorszego producenta poszczególnego asortymentu, ka˝dy element, ka˝da cz´Êç decyduje o wizerunku całej linii.
KOR – wychodzàc naprzeciw
oczekiwaniom klientów posiadajàcych
samochody koreaƒskich koncernów
motoryzacyjnych (Daewoo/Chevrolet,
Hyundai, Kia oraz SSangYong), GeParts
stworzył lini´ towarowà, która łàczy
w sobie dwie najwa˝niejsze cechy: jakoÊç
i przest´pnà cen´. Poprzez nawiàzanie bezpoÊredniej współpracy z producentami, KOR zapewnia pierwszomonta˝owe cz´Êci w du˝o ni˝szych
cenach ni˝ te same cz´Êci sygnowane
logiem koncernu samochodowego.
Takich producentów cz´Êci jak: CTR,
DONGIL, GMB, SANGSIN, SECO,
SAMYUNG, TCIC, VALEO nie trzeba
nikomu przedstawiaç. KOR to równie˝
koreaƒscy producenci dostarczajàcy
cz´Êci na tzw. aftermarket. W tym
przypadku jakoÊç poparta jest wieloletnim doÊwiadczeniem w produkcji
cz´Êci, co przekłada si´ na liczne
certyfikaty jakoÊci. W tej grupie mo˝na znaleêç miedzy innymi pompy wody
firmy AUTOTOP, napinacze oraz rolki prowadzàce HSC, REX, termostaty
oraz czujniki elektryczne INZI. NowoÊcià w ofercie jest bardzo znana
i ceniona w Korei marka ONNURI.
Obecnie w ofercie GeParts mo˝na znaleêç takie cz´Êci jak: filtry, uszczelki,
elementy zawieszenia, elementy elektryczne, a ju˝ w niedalekiej przyszłoÊci
pełnà gam´ produktów tego producenta.
Linia KOR cieszy si´ bardzo du˝ym
zaufaniem klientów, co ma odzwierciedlenie w ogólnej wielkoÊci sprzeda˝y cz´Êci zamiennych do coraz bardziej popularnych na naszym rynku
aut koreaƒskich.
Wyselekcjonowane linie OYODO,
JPN i KOR dajà przewag´ na tle
produktów konkurencyjnych. Kompleksowa oferta do samochodów azjatyckich pod jednym „dachem” to przewaga zarówno dla hurtowni, sklepu, jak
i warsztatu. Ka˝dy sprzedawca mo˝e
zaoferowaç swojemu klientowi towar
dedykowany do jego samochodu, majàc
ÊwiadomoÊç, ˝e jest to najlepsza oferta
dost´pna na rynku. Dodatkowy argument, ˝e sà to cz´Êci produkowane
przez najlepsze fabryki dostarczajàce
dokładnie te same cz´Êci na lini´ produkcyjnà producentów samochodów,
jak i na rynek cz´Êci zamiennych, jest
nie do podwa˝enia.
Produkty GeParts z linii OYODO,
JPN i KOR dost´pne sà wyłàcznie
w renomowanych punktach sprzeda˝y cz´Êci do aut azjatyckich, gdzie
specjaliÊci pomogà profesjonalnie i szybko dobraç odpowiednie cz´Êci do ka˝dego modelu auta oraz udzielà niezb´dnych informacji o produktach,
cenie, dost´pnoÊci, warunkach gwarancji i wiele innych.
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 9
ZESTAW ŁO˚YSK KOŁA TYLNEGO Z PIASTÑ
ZESTAW ROZRZÑDU
PRZEGUB NAP¢DOWY ZEWN¢TRZNY
KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE
KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE
FILTR POWIETRZA
20L3035-JPN
55R8002-OYO
10P2091-JPN
10H0325-OYO
10H0509-OYO
20F1060-JPN
MAZDA CX-7 4WD
SUZUKI VITARA, GRAND VITARA 2.5i 24V, 2.7i 24V
TOYOTA YARIS II (20/56mm/26) OPCJA II
HYUNDAI i30
KIA SPORTAGE III (KOREA)
NISSAN QASHQAI 1.6I 16V, 2.0I 16V
rok prod. 2006>
rok prod. 1996>
rok prod. 2006>
rok prod. 11.2006>
rok prod. 2004
rok prod. 2007>
FILTR KABINOWY
PRZEGUB NAP¢DOWY ZEWN¢TRZNY
TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA
TARCZA HAMULCOWA TYLNA
SWORZE¡ WAHACZA PRZEDNIEGO DOLNEGO
TULEJA BELKI TYLNEJ
40F1013-JPN
10P3054-JPN
30H2136-OYO
40H4037-OYO
10Z5025-OYO
50Z5036-OYO
NISSAN MURANO
MAZDA 6 DIESEL (28/56mm/33 44t)
TOYOTA AURIS/COROLLA SYSTEM BOSCH
HONDA ACCORD
MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI COLT
rok prod. 2007>
rok prod. 2002>
(273x49x26x5) rok prod. 2006>
rok prod. 2008>
rok prod. 2004>
rok prod. 2004>
10 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 11
Nowe narz´dzie do wyszukiwania cz´Êci
–
zaprasza na stron´
www.katalogazja.pl
Firma GeParts idàc z post´pem czasu oraz widzàc potrzeby
klientów udost´pniła nowà wersj´ wyszukiwarki pod znanym
ju˝ adresem katalogazja.pl. Jest to specjalnie stworzone do
wyszukiwania i zamawiania cz´Êci narz´dzie internetowe dla
klientów firmy GeParts.
Formuła programu została oparta
na danych z poprzedniej wyszukiwarki internetowej katalogazja.pl,
nie mniej jest to nowy i znacznie
bardziej rozbudowany program, który jest jednoczeÊnie intuicyjnà i przejrzystà aplikacjà.
Katalogazja.pl jest odzwierciedleniem wyobra˝enia o motoryzacji firmy
GeParts, która zastosowała nowatorskie i niespotykane dotàd rozwiàzania.
Program ten umo˝liwia swoim klientom korzystanie z bardzo szybkiego
i praktycznego na co dzieƒ narz´dzia.
Przejrzysty panel wyszukiwania, widoczne stany, zamienniki, typy zamienników. Dost´pna jest równie˝ wersja
demo, która umo˝liwia klientom nie
zarejestrowanym na zapoznanie si´
z ofertà i wyszukanie produktów, które
mogà zrealizowaç w autoryzowanych
sklepach sieci partnerskiej GeParts.
Wi´cej na ten temat na
http://www.geparts.pl/pl/wspolpraca
Nowe cechy programu:
• nowy intuicyjny, przejrzysty wyglàd,
• autorskie drzewo modeli
samochodów,
• iloÊç typów cz´Êci przy danym
zastosowaniu,
• wczytywanie zamówieƒ po innych
numerach,
• dodatkowe szukanie po innych
numerach,
• płynne przechodzenie pomi´dzy
zamiennikami czy zastosowaniami.
Ponadto jest to Êwietne narz´dzie,
za pomocà którego firma GeParts
komunikuje si´ ze swoimi odbiorcami odnoÊnie nowoÊci, promocji,
eventów itp.
W niedalekiej przyszłoÊci program
ma zawieraç równie˝ zdj´cia poglàdowe wszystkich modeli samochodów, czy aktywne schematy
zawieszenia.
Zapraszamy na www.katalogazja.pl
Autor: M.M.
12 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
NOWE, UNIWERSALNE WYCIERACZKI PŁASKIE
DENSO UKŁADEM KIEROWNICZYM
DLA POJAZDÓW Z LEWOSTRONNYM
DENSO opublikowało nowy katalog zaawansowanych
wycieraczek o jakości części OE dla rynku wtórnego,
w którym opisano również dwie nowe linie części:
wycieraczki uniwersalne hybrydowe i płaskie.
NOWE, UNIWERSALNE WYCIERACZKI PŁASKIE
Wprowadzone na rynek wtórny równolegle z katalogiem, nowe, łatwe w monta˝u
wycieraczki uniwersalne płaskie DENSO
charakteryzujà si´ cichà pracà, wi´kszà
skutecznoÊcià w usuwaniu zanieczyszczeƒ
z szyby ni˝ standardowe produkty oraz
eleganckim wyglàdem. Mogà byç stosowane
w szerokim zakresie pojazdów z lewostronnym układem kierowniczym.
Klienci mogà ju˝ wymieniaç niektóre
zastosowania wycieraczek szkieletowych
na nowe, uniwersalne wycieraczki płaskie
DENSO. Do ich dyspozycji jest 225
zastosowaƒ. Na liÊcie znalazły si´ m.in.
Audi A3 i A4, BMW serii 3 (E36 oraz E46),
Dacia Duster i Sandero, Fiat Punto i Stilo,
Ford Focus, Ford Mondeo 1 i 2, Mazda 6,
Mitsubishi Lancer, Opel Astra i Vectra,
Toyota Corolla i Volkswagen Golf 3/4.
Wycieraczki uniwersalne płaskie DENSO
łàczà markowà, najwy˝szà jakoÊç cz´Êci
przeznaczonych na pierwszy monta˝ z zaawansowanà technologià. „Kierowcy potrzebujà niezawodnych i wydajnych wycieraczek,
które zapewnià im doskonałà widocznoÊç
i bezpieczeƒstwo podczas najtrudniejszych warunków pogodowych”, mówi Berry
Luigjes, Product Manager w DENSO Europe
B.V. Business Unit Aftermarket.
„Nowe, uniwersalne wycieraczki płaskie
DENSO zostały zaprojektowane w taki sposób, by równomiernie przylegały do szyby na
całej długoÊci pióra, zapewniajàc kierowcy
maksymalnà widocznoÊç. Ich aerodynamiczny profil przekłada si´ na ponadprzeci´tnà
skutecznoÊç wycierania, tak˝e wtedy, gdy
pojazd porusza si´ z du˝à pr´dkoÊcià. Z kolei
zmniejszona powierzchnia wycieraczek minimalizuje szum powietrza. Wycieraczki uniwersalne płaskie DENSO znakomicie radzà
sobie równie˝ podczas mrozów: kształt pióra
zwi´ksza wydajnoÊç wycierania przy niskich
temperaturach otoczenia, eliminujàc zamarzanie powierzchni” – dodaje Berry Luigjes.
Kolejnà zaletà nowych wycieraczek
DENSO jest wygoda. „Wyró˝niajàce si´
eleganckim, opływowym kształtem i wbudowanym, aerodynamicznym spojlerem, nowe
wycieraczki DENSO sà równie˝ łatwe
w monta˝u. Innowacyjna budowa ramienia
ułatwia wymian´ piór wycieraczek i nie
wymaga stosowania adaptora” – podkreÊla
Berry Luigjes.
WYCIERACZKI UNIWERSALNE HYBRYDOWE
DENSO wprowadziło na rynek wtórny
szeroki zakres wycieraczek uniwersalnych
hybrydowych – ich zastosowania równie˝
zostały wyszczególnione w nowym katalogu
wycieraczek na lata 2012/13. To idealne
rozwiàzanie dla tych klientów rynku wtórnego, którzy szukajà produktu lepszego ni˝
standardowy. Wycieraczki uniwersalne hybry-
14 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
dowe łàczà wyjàtkowà skutecznoÊç działania
wycieraczek szkieletowych z elegancjà i aerodynamikà wycieraczek płaskich. Innowacyjny
projekt, wytrzymałe materiały i futurystyczny
wyglàd sprawiajà, ˝e wycieraczki uniwersalne
hybrydowe sà wybierane przez niektórych
producentów samochodów jako cz´Êci oryginalnego wyposa˝enia.
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 15
SKRÓT
„RATUJĄCY ŻYCIE”!
Skrót ten znany jest na całym Êwiecie głównie przez słu˝by ratownicze
i informuje do kogo powinni zadzwoniç
ratownicy w razie nagłego wypadku.
Stosowany jest przewa˝nie w dwóch
formach:
• W ksià˝ce adresowej telefonu komórkowego, jako kontakt „ICE” wpisuje si´ numer telefonu do bliskiej
osoby. JeÊli takich osób jest klika,
to ka˝dy kolejny numer wpisuje si´
pod hasłem „ICE1”, „ICE2”, itd.
• Na specjalnej karcie „ICE” przypominajàcej wizytówk´, wpisuje si´
takie dane jak: imi´, nazwisko i numer kontaktowy do najbli˝szej osoby.
Kart´ tà powinno si´ nosiç cały czas
przy sobie, najlepiej w portfelu.
Pomysł kart i wszelkich komunikatów I.C.E. powstał z inicjatywy włoskich
ratowników, którzy zauwa˝ali du˝à luk´ informacyjnà w kontakcie z rodzinà
i bliskimi poszkodowanych. Równie˝
w Polsce, słu˝by ratownicze podczas
incydentu nie wiedzà w jaki sposób
mogà skontaktowaç si´ z rodzinà osób
uczestniczàcych w wypadku. W dowodzie osobistym czy w innych dokumentach, które nosimy przy sobie zazwyczaj
nie mamy numerów kontaktowych do
bliskich. Tylko nieliczne osoby zapisujà
takà informacj´ na kartce papieru czy
w telefonie komórkowym. Dlatego te˝,
najlepszym sposobem na zapisanie tak
wa˝nego komunikatu jest właÊnie karta
I.C.E. – trwała, plastikowa z mo˝liwoÊcià wpisania do 3 numerów do naszych
najbli˝szych.
Dzi´ki tej prostej formie informacji
w razie potrzeby osoby wskazane mogà
udzieliç niezb´dnych informacji o nas.
Karta I.C.E. niezastàpiona jest równie˝
w innych sytuacjach: jeÊli ktoÊ straci
przytomnoÊç np. w komunikacji miejskiej albo w przypadku osób starszych,
które majà problem z pami´cià i nie
potrafià podaç swoich danych osobowych, czy nawet w sytuacji, gdy zgubi
si´ dziecko. Niewielka karta w takich
przypadkach mo˝e zaoszcz´dziç nerwów
naszych bliskich oraz co najwa˝niejsze
mo˝e uratowaç ˝ycie.
Równie˝ kierowcy w coraz wi´kszej
liczbie zaopatrujà si´ w naklejki samochodowe „ICE”, które po wypełnieniu
markerem nakleja si´ od wewn´trznej
strony szyby samochodowej, co daje dodatkowà mo˝liwoÊç kontaktu w przy-
Co oznacza skrót
I.C.E.?
In Case of Emergency,
bo tak brzmi jego
pełna nazwa, oznacza
w dosłownym tłumaczeniu
„w nagłym wypadku”.
padku, gdy nasze dokumenty czy telefon
ulegnà zniszczeniu.
Pami´tajmy, ˝e ka˝dy z nas mo˝e
przyczyniç si´ do uratowania własnego ˝ycia, czy ˝ycia innych informujàc
o I.C.E. skrócie, z którego korzystajà
wszystkie słu˝by ratownicze na całym
Êwiecie.
Podsumowujàc I.C.E. przynosi ka˝demu z nas takie korzyÊci jak:
• umo˝liwia natychmiastowy kontakt
z najbli˝szymi osobami;
• umo˝liwia personelowi medycznemu
zasi´gni´cie informacji dotyczàcych
za˝ywanych leków majàcych wpływ
na stan pacjenta;
• umo˝liwia równie˝ zasi´gni´cie informacji o tym, gdzie pacjent jest
leczony.
Pomysł ten jest łatwy w realizacji,
nic nie kosztuje, a mo˝e byç natomiast
bardzo u˝yteczny. Słu˝by ratownictwa
medycznego zalecajà wprowadzanie takich numerów do telefonu, na kart´
czy naklejk´ samochodowà i szerzeniu
tej idei wÊród rodziny oraz znajomych.
èródło: www.pck.pl
Auto: K.Sz.
OPONY
LETNIE ZIMOWE
,
CZY UNIWERSALNE?
Do tej pory polskie przepisy nakazywały u˝ywania na tej samej osi opon
tej samej marki, tego samego typu
oraz tego samego rozmiaru i tej samej
kategorii (droga, Ênieg, 4x4). Opony
muszà posiadaç bie˝nik, jednakowà
struktur´ (diagonalnà lub radialnà)
oraz posiadaç ten sam indeks pr´dkoÊci
i noÊnoÊci. Teraz ma dołàczyç nakaz
jazdy na oponach zimowych w terminie
od 1 listopada do 31 marca.
Wokół pomysłu nowelizacji przepisów kodeksu drogowego jest wiele wàtpliwoÊci. Bezsprzeczne jest twierdzenie,
˝e w polskich warunkach atmosferycznych opony zimowe sà potrzebne
i z pewnoÊcià wpływajà na popraw´
naszego bezpieczeƒstwa. Jednak nakaz
dotyczàcy terminu jego wprowadzenia
jest ju˝ dyskusyjny. Zarówno miesiàce
takie jak listopad czy marzec, nie nale˝à do tych miesi´cy w naszym kraju,
w których Ênieg zalega na drogach.
Wyjàtkiem sà góry i mo˝e dlatego nale˝ałoby rozwa˝yç wprowadzenie takiego
obowiàzku tylko w tych miejscach, gdzie
zima fizycznie wyst´puje. W naszym
kapryÊnym klimacie bywa, ˝e biała pora
roku jest łagodna i ledwo jà zauwa˝amy,
a jak wiadomo opony zimowe szybciej si´
zu˝ywajà w temperaturach dodatnich,
innym razem potrafi byç bardzo sroga.
Tutaj statystyki policyjne mówià jasno:
do wi´kszej liczby wypadków dochodzi
latem, kiedy drogi sà suche i Êwieci
słoƒce. Zimà kierowcy je˝d˝à po prostu
ostro˝niej. Kolejna kwestia problem
z ogromnymi kolejkami do wulkanizacji.
nowymi. Jest jeszcze kilka wàtpliwoÊci
zatem poczekajmy na koniec prac i zobaczymy co z tego wyniknie.
A jak si´ jeêdzi w Europie?
W wielu krajach Europy sà wymogi
do zastosowania si´ do warunków zimowych, ale nie ma nakazu co do zmiany
opon w okreÊlonym terminie. Poni˝ej
wykaz krajów i ich prawne obowiàzki
stosowania ogumienia zimowego:
– Litwa od 10 listopada do 1 kwietnia,
– Łotwa od 1 grudnia do 28 lutego,
– Estonia od 1 grudnia do 1 kwietnia –
termin mo˝e ulec zmianie w zale˝noÊci
od warunków atmosferycznych,
– Finlandia od 1 grudnia do 1 marca,
– Słowenia od 15 paêdziernika
do 15 marca.
Już niedługo
możesz nie mieć
takiego dylematu,
a to za sprawą
nowych przepisów,
które mają obligować
do wymiany opon
letnich na zimowe.
Szwecja wymaga od kierowców stosowania zimowych opon od 1 grudnia
do 31 marca, w przypadku wystàpienia warunków zimowych. W Niemczech
z kolei od maja 2006 roku obowiàzuje
przepis odnoszàcy si´ do korzystania
z opon zimowych, bez okreÊlenia terminu ich stosowania. Kierowcy zobowiàzani
sà jednak do wyposa˝enia auta w opony do jazdy w warunkach zimowych.
W przypadku utrudniania ruchu na
drodze, gro˝à im sankcje. I na koniec
Austria, w której na niektórych drogach,
zwłaszcza w górach, stosowanie zimowego ogumienia jest obowiàzkowe.
Autor: MM
èródło: kontakt24.tvn.pl, przegladoponiarski.pl
Warto dodaç, i˝ karà za nie dostosowanie si´ do nowego przepisu ma
byç mandat w wysokoÊci 500 zł. Nie
wiadomo jeszcze, jak prawo miałoby
byç egzekwowane przez władze. Czy
w przypadku kontroli kierowcy na oponach letnich mi´dzy 1 listopada a 31
marca, policjant b´dzie mógł zabraç dowód rejestracyjny pojazdu do momentu
zmiany opon, czy musiałby wzywaç
lawet´, a mo˝e wystarczyłoby nało˝enie
mandatu. I co z oponami wielosezo16 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 17
IV TARGI TRÓJMIEJSKIE
ERGO ARENA mieszcząca się na granicy Gdańska i Sopotu w dniach 22-23
września pomieściła ponad 11,5 tysięcy osób, które odwiedziły już IV Trójmiejskie
Targi Motoryzacyjne. To największe wydarzenie motoryzacyjne w północnej Polsce.
Na rekordowe zainteresowanie
targami du˝y wpływ miało wyjàtkowo
presti˝owe miejsce ERGO ARENA,
o powierzchni wystawienniczej około
5000 m2 w hali oraz bardzo du˝a powierzchnia na zewnàtrz, na której to
miały miejsce m.in. wystawa pojazdów
zabytkowych, pokazy ratownictwa drogowego, pokaz driftu czy przejazdy samochodami rajdowymi.
Ponadto na głodnych motoryzacji
czekała prezentacja nowych aut takich
jak: Alfa Romeo, BMW, Chevrolet,
Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Jaguar,
Hyundai, Jeep, KIA, Land Rover,
Lexus, Toyota, Opel, Nissan, Volvo,
Lancia, Peugeot, Saung Young, Seat,
Subaru, Mercedes, Renault, Skoda,
Volkswagen. Równie˝ i w tym roku
klub motocyklowy Lotor w ramach
akcji Moto Serce zorganizował mo˝liwoÊç oddawania krwi na potrzeby ofiar
wypadków. Wa˝nym elementem targów była te˝ ich kobieca twarz, czyli
3-cia ju˝ edycja wyborów Miss Amber
Moto. Pi´kne panie zestawione wraz
z nowoczesnymi autami przyciàgn´ły
tłumy odwiedzajàcych. Całà imprez´
poprowadził Adam Kornacki.
18 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 19
JAKIE
•
FELGI NA ZIMĘ?
UZYWANE CZY NOWE,
STALOWE CZY ALUMINIOWE?
Większość kierowców
przynajmniej raz w roku
stoi przed wyborem
odpowiednich felg
do swojego samochodu.
Używane czy nowe?
Cena felg u˝ywanych niewàtpliwie
przyciàga, ale nale˝y te˝ pami´taç, ˝e
felgi z drugiej r´ki zawsze b´dà nosiły Êlady u˝ytkowania. OczywiÊcie na
pierwszy rzut oka mogà wyglàdaç
na nieuszkodzone. Wady wychodzà dopiero podczas niesprzyjajàcych warunków atmosferycznych, mała usterka
mo˝e przeobraziç si´ w doÊç powa˝ny problem zagra˝ajàcy nawet ˝yciu
kierowcy. Felga, która w swojej historii miała stycznoÊç z wyboistà nawierzchnià, mo˝e posiadaç ju˝ mikro
p´kni´cia, które przy kolejnych spotkaniach z nierównoÊcià jezdni mogà
skutkowaç całkowitym p´kni´ciem.
Je˝eli dodatkowo kierowca decyduje si´
na monta˝ u˝ywanych aluminiowych
felg, to w szczególnoÊci zimà musi mieç
na uwadze, i˝ polskie ulice posypywane sà Êrodkami, które mogà przyczyniaç
si´ do niszczenia powierzchni aluminiowych obr´czy, pomimo dobrego
stanu wizualnego felgi. Uszkodzenia
mechaniczne znacznie przyspieszajà
proces utleniania si´ aluminium, co powoduje degradacj´ powłok lakierniczych
bez wzgl´du na ich rekomendacje.
W momencie, gdy właÊciciel auta
podejmie decyzj´ o kupnie nowych
felg, mo˝e pojawiç si´ kolejny dylemat:
stalowe czy aluminiowe?
Wi´kszoÊç kierowców jest przekonana, ˝e zimà powinno si´ jeêdziç tylko
na stalowych felgach ze wzgl´du na ich
wi´kszà wytrzymałoÊç i odpornoÊç.
Jednak powoli odchodzi si´ od tego
stereotypu. Obecnie nowatorskie technologie pozwalajà na komfortowà
i bezpiecznà jazd´ podczas zimy równie˝ na alufelgach. OczywiÊcie drobne
20 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
zarysowania czy odpryski mogà jednak
powodowaç przedostawanie si´ substancji chemicznych stosowanych do
roztapiania Êniegu na drogach zaczynajàc
proces korozji, bez wzgl´du czy felga
jest aluminiowa czy stalowa. Jednak to
felgi stalowe na taki proces nara˝one sà
najbardziej, poniewa˝ nie posiadajà warstwy antykorozyjnej, a ich utrudnione
piel´gnowanie, czyli brak mo˝liwoÊci
dokładnego umycia obr´czy stalowych
od wewn´trznej strony bez odkr´cania
koła zwi´ksza ryzyko, i˝ felga ulegnie
korozji. Je˝eli dodatkowo na felgach
zało˝one sà kołpaki to podczas jazdy
zimà, ˝wir i drobne kamienie dostajàce si´ w szczeliny pomi´dzy felg´ a kołpak, b´dà prowadziç do zarysowaƒ
powierzchni.
W tym wypadku lepiej wypadajà
felgi aluminiowe, które sà odporniejsze
na tego typu zarysowania ze wzgl´du
na trzy etapowy proces malowania:
1-wszy to proszkowanie, 2-gi nakładanie
lakieru właÊciwego oraz 3-ci nakładanie
lakieru bezbarwnego – ochronnego.
Zanim taka felga trafi do sprzeda˝y
poddawana jest jeszcze testom antykorozyjnym.
Decydujàc si´ zatem na alufelgi
nale˝y pami´taç o ich prawidłowym
i regularnym czyszczeniu, nie zaleca si´
jazdy na obr´czach chromowanych i wysoko polerowanych, poniewa˝ posiadajà
one doÊç płytkà warstw´ ochronnà lakieru przez co podatne sà bardziej na
korozj´ zimà. Piel´gnujàc felgi aluminiowe nale˝y u˝ywaç równie˝ odpowiednich Êrodków ograniczajàcych przyczepnoÊç wszelkich nieczystoÊci, a po ich
wyczyszczeniu z zabrudzeƒ felga powinna byç spłukana dokładnie wodà.
Podsumowujàc: felgi stalowe sà
taƒsze w zakupie, ale za to mniej
atrakcyjne wizualnie i bardziej podatne
na korozj´. Natomiast felgi aluminiowe
posiadajà bardziej odpornà warstw´
lakieru, prócz obr´czy o których była
mowa. Sà atrakcyjne wizualnie, jednak
ich wi´ksza wzorzystoÊç wpływa znaczàco na cen´ zakupu. Ten rodzaj felgi
jest wcià˝ doÊç problematyczny do naprawy i niekoniecznie mo˝e si´ sprawdziç w zimowych warunkach w Polsce.
Ka˝da z felg ma swoje wady i zalety,
wybór nale˝y ju˝ jednak do upodobaƒ
danego kierowcy.
Autor: K.Sz.
èródło: www.motofakty.pl
NISSAN TeRRA
Według japoƒskiego producenta koncepcyjny Nissan TeRRA („Terra” w łac.
– „Ziemia”) to przyszłoÊç ekologicznej motoryzacji nap´dzanej wodorem.
Surowy wyglàd zewn´trzny z zimnà
kolorystykà niewàtpliwie pasuje do krajów Skandynawskich. Stylistyka nie
jest tu przypadkowa, w przyszłoÊci
zamiarem Japoƒczyków jest zdobycie
rynku w Północnej Europie. Grupà
docelowà ma staç si´ młode pokolenie ceniàce sobie ekologiczny transport
i bezpieczeƒstwo.
Koncepcyjny SUV to czteromiejscowy pojazd wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii.
TeRRA swojà globalnà premier´ miał
27 wrzeÊnia 2012 roku na Salonie
Motoryzacyjnym w Pary˝u. Sylwetka
SUVa po cz´Êci przypomina ju˝ masowo produkowany model Nissana Juke,
ale to właÊnie TeRRA jest znacznie
masywniejszy. Du˝e koła, wydatne nadkola, wàskie boczne szyby i aerodynamiczna osłona w jaskrawym kolorze
umieszczona pod podwoziem tworzy
osobliwy wyglàd, a zastosowane w nim
technologie majà dawaç pasa˝erom
poczucie bezpieczeƒstwa.
Auto posiada nap´d 4 x 4. Przednie
koła nap´dzane sà przez silniki elektryczne, a nap´d na tylne koła uaktywnia si´, gdy jest to potrzebne. Pod maskà
koncepcyjnego Nissana znalazło si´ dostatecznie du˝o miejsca na blok ogniw
paliwowych o g´stoÊci mocy na poziomie
2,5 kW/l.
Wn´trze koncepcyjnego samochodu jest ju˝ bardziej przyjazne, poprzez
ciepłà i naturalnà kolorystyk´. Panele
drzwiowe to połàczenie jasnego drewna
z akrylem polakierowanym w intrygujàcy
wzór. Deska rozdzielcza jest niczym fala
morska, opływowa bez wszelkich ostrych
zakoƒczeƒ. Pozbawiona jest równie˝
22| MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
SUROWY Z ZEWNĄTRZ
EKOLOGICZNY WEWNĄTRZ
zegarów, w zamian nad kierownicà
znajduje si´ konsola do której podłàczany jest przenoÊny tablet tzw. „inteligentny klucz”. Po uruchomieniu samochodu na urzàdzeniu wyÊwietlane
sà wszystkie niezb´dne komunikaty
wyst´pujàce w tradycyjnych samochodach, oprócz funkcji pr´dkoÊciomierza
i nawigacji, tablet mo˝e słu˝yç jako
centrum rozrywki. Po zakoƒczonej jeêdzie urzàdzenie jest zabierane przez
kierowc´ ze sobà, pozostajàc w stałym
kontakcie na odległoÊç z samochodem.
Rozwiàzanie jest doÊç innowacyjne,
mo˝e te˝ staç si´ problematyczne w momencie, gdy tablet ulegnie awarii lub
po prostu zostanie zapomniany.
Nissan TeRRA oferuje doÊç nowatorskie rozmieszczenie foteli. Miejsce
kierowcy umieszczone jest praktycznie
centralnie wzgl´dem konsoli, a ustawienie pozostałych siedzeƒ jest rozmieszczone po przekàtnej nie ograniczajàc
w ten sposób ani miejsca pasa˝erom,
ani widoków. TeRRA jest te˝ wolny od
wszelkich ograniczeƒ konstrukcyjnych
spotykanych w samochodach sportowych, ze wzgl´du na brak wału nap´dowego i półosi. W kabinie ani w podwoziu
nie ma tunelu ochraniajàcego te podzespoły, a umiejscowienie silników w ko-
łach daje wi´kszà przestrzeƒ na nogi,
podłoga zarówno z przodu jak i z tyłu jest
całkowicie płaska.
Nissan TeRRA jest wyłàcznie koncepcyjnym samochodem, ale producent
sygnalizuje gotowoÊç do uruchomienia
masowej produkcji pojazdów z ogniwami
paliwowymi, gdy tylko paliwo wodorowe
stanie si´ powszechnie dost´pne.
Autor: K.Sz.
èródło: www.automotivesuppliers.pl
Zdj´cia: www.netcarshow.com
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 23
CZY WIESZ, ŻE…
CZŁOWIEK SKOCZYŁ
ZE SPADOCHRONEM
Z PONAD 39 KM!
Austriacki spadochroniarz Felix Baumgartner 14 paêdziernika skoczył ze spadochronem z wysokoÊci nieco ponad 39 km.
Pobił trzy rekordy: najwy˝szy skok, najwy˝szy lot balonem i najwi´ksza pr´dkoÊç spadania (szybciej ni˝ dêwi´k).
Kilkakrotnie przesuwany termin skoku,
w zwiàzku z niewystarczajàco korzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Ostatecznie w niedziel´ około godz. 17.30
czasu polskiego w Roswell w USA balon
wraz ze skoczkiem uniósł si´ w powietrze.
Po 30 minutach kapsuła zbli˝yła si´ do tak
zwanej linii Armstronga, czyli wysokoÊci,
na której panuje tak niskie ciÊnienie atmosferyczne, ˝e człowiek nie mógłby prze˝yç bez odpowiedniego sprz´tu. Na wysokoÊci 17 tyÊ m zdecydowano si´ na zrzucenie 30 kg balastu, w celu zwi´kszenia
pr´dkoÊci unoszenia si´ kapsuły.
Cała podró˝ do stratosfery trwała ponad 2,5 godziny i przebiegła bez wi´kszych
usterek. W momencie uzyskania ustalonej
wysokoÊci balonu rozpocz´ła si´ procedura
40 punktów kontrolnych, którà poprowadził poprzedni skoczek – rekordzista
Joseph Kittinger. Balon, który wznosił
kapsuł´ z Felixem wielkoÊci 55-pi´trowego
wie˝owca zwolnił na wysokoÊci około
39 tyÊ m. Austriak wyskoczył o godzinie
20.07 i leciał swobodnie w dół przez 4 minuty i 20 sekund. Na wysokoÊci 1,6 km
rozwinàł spadochron i bezpiecznie wylàdował na ziemi. Misja stratosfera zakoƒczona
pomyÊlnie.
24 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
ZA WYPŁAT¢ PIENI¢DZY
Z BANKOMATU B¢DZIESZ
MUSIAŁ ZAPŁACIå?
Ministerstwo Finansów pracuje nad
du˝à nowelizacjà ustawy o usługach
płatniczych. Kontrowersyjny ju˝ projekt
dotyczy dostosowania polskiego prawa do
wymogów Unii Europejskiej, które to
wprowadzajà mo˝liwoÊç pobierania przez
właÊcicieli bankomatów surcharge, czyli
dodatkowej prowizji za korzystanie z jego
maszyn.
Do tej pory byliÊmy rozpieszczani
przez banki do tego stopnia, ˝e wiele z nich
udost´pniało bezpłatnà wypłat´ z bankomatu na terenie Polski, a niektóre nawet
na całym Êwiecie. Teraz za sprawà
nowelizacji mo˝e si´ to zmieniç, gdy˝ wg
niej to właÊciciele bankomatów b´dà sami
mogli kształtowaç polityk´ prowizyjnà.
Ârodowisko bankowe negatywnie wypowiada si´ za tymi zmianami, które zapewne w konsekwencji odbijà si´ na klientach.
Ponadto, b´dzie to niekorzystna
sytuacja dla tych banków, które nie posiadajà własnych maszyn. Dla instytucji,
które dysponujà swojà siecià bankomatów,
pobieranie prowizji mo˝e byç oboj´tne
ale nie musi. Przypomnijmy, ˝e np. Bank
PKO BP posiada około 2600 swoich
punktów do wyciàgania gotówki (dla
porównania EURONET posiada około
3500), wi´c nie potrzebuje korzystaç z innych maszyn. PKO BP mo˝e sobie pozwoliç na to, aby swoim klientom nie wnosiç
˝adnych opłat, przez co nie poczujà
˝adnych zmian. Mogà jednak pobieraç
opłaty za korzystanie z ich bankomatów
klientom z innych banków. Nie mniej,
Êrodowisko banków jednoznacznie negatywnie wypowiada si´ na temat ww.
nowelizacji.
Przeciwko jest równie˝ MaterCard,
który uwa˝a, ˝e sytuacja taka uderza
w konsumenta, który w obliczu nowej
sytuacji b´dzie zmuszony wyciàgaç wi´ksze kwoty przed zakupami w sklepie.
Ostatecznie mo˝e to doprowadziç do
wyeliminowania obrotu bezgotówkowego,
który jest dla nich kluczowy.
Rzàd w czasie kryzysu szuka dodatkowych pieni´dzy i tak po raz kolejny
zamierza je wyciàgnàç z portfeli, tym
razem u˝ytkowników aut słu˝bowych.
Ci, którzy doje˝d˝ajà do pracy autem
słu˝bowym b´dà musieli za to zapłaciç.
A podobno jest co braç, gdy˝ wg „Dziennika Gazety Prawnej” szacuje si´, ˝e
w Polsce jeêdzi ponad 800 tyÊ słu˝bowych aut. W Ministerstwie Gospodarki
stwierdzono, ˝e mo˝liwoÊç dojazdu pracownika z pracy do domu i domu do pracy
jest jego korzyÊcià, dlatego nale˝y obło˝yç
jà podatkiem. Podstawa do jego obliczenia
zakłada ˝e pracownik Êrednio doje˝d˝a do
pracy 15 km dziennie zatem miesi´cznie
daje to 300 km, które nale˝y przemno˝yç
przez tzw. kilometrówk´, czyli 0,8358 zł.
Daje to nam ok. 50 zł miesi´cznie a rocznie
600 zł, które pracownik musiałby płaciç.
Ministerstwo ju˝ przygotowało stosowne
przepisy, a podatek ten płaciłby ka˝dy równo, bez wzgl´du na auto jakim jeêdzi.
èródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl
èródło: wp.pl; Autor: M.M.
TERAZ ZA JAZD¢
SŁU˚BOWYM AUTEM
ZAPŁACISZ PODATEK!
POZIOM TRUDNY
POZIOM ŚREDNI
POZIOM ŁATWY
数独
SUDOKU
6
9 7 3
5 1 3 9
8 2 3
4
3 6 9
1
4 5 7
9
1 8 2
3
5 4 1
9 3 1 6
7 8 1
3
7
2
4
7
1
3
7
3
5
6
2
8
3 4
6
1
5
26 | MADE IN JAPAN | (I) STYCZEŃ 2013
7
1
3
2
3
8
6
2
1
1
2
4
5
7
9
2
7
1
2
3
3
2
5
8
7
9
4
6
3
4
6
8
1
4
1
2
3
7
8 4
6
5
1 4
1
2
1
8 5
6
7
9
4
9
8
4
9
9
6
7
8 4
2
1
4
5
4
1
7
6
8
9
8
3
8 5
4
2
1
5
6
3 8 7
3
4
7
6 2
4 5 1
8
2
3
7
8
3
2
4
Pewien prestidigitator pracował na statku
wycieczkowym na Karaibach. Widownia si´
zmieniała, wi´c iluzjonista tydzieƒ po tygodniu pokazywał te same sztuczki. Jedynym
problemem była papuga kapitana, która
oglàdała te numery tak długo, ˝e powoli
zaczynała rozumieç, na czym polegajà.
Raz zacz´ła wołaç w czasie pokazu: „Patrzcie!
To nie ten sam kapelusz!”, „Patrzcie! Chowa
kwiaty pod stół!” Magik był wÊciekły, ale nie
mógł nic zrobiç, bo jednak była to papuga
kapitana. Pewnej nocy statek zderzył si´
z innym i zatonàł. Magik ocknàł si´ sam,
dryfujàcy na kawałku drewna, na którym
siedziała równie˝ papuga. Oboje si´ nienawidzili, wi´c nie odzywali si´ do siebie
słowem. I tak mijał dzieƒ za dniem...
Po tygodniu papuga wreszcie mówi:
– OK! Poddaj´ si´! Gdzie jest statek?!
– Jezus ci´ obserwuje!
RabuÊ obejrzał si´ po pokoju i zobaczył
tylko papug´. Zapytał papug´, jak ma
na imi´.
– Korneliusz – odpowiedziała papuga.
– Co to za imi´ – dziwił si´ rabuÊ – jaki
kretyn nazwał tak papug´?
– Ten sam, który nazwał tego rottweilera
za tobà Jezus – odpowiedziała papuga.
* * *
Idà dwa niedêwiedzie polarne przez pustyni´. Jeden mówi do drugiego:
– Zobacz, ale tu musiało byç Êlisko!
Na to drugi:
– Czemu tak uwa˝asz?
– No zobacz, ile tu piasku nasypali.
Spotykajà si´ trzy bociany, stary, Êredni
i bardzo młody i rozmawiajà o tym, jak sp´dzały ostatni tydzieƒ.
– Ja uszcz´Êliwiałem staruszków
w Krakowie – mówi stary.
– Ja uszcz´Êliwiałem trzydziestolatków
w Warszawie – mówi Êredni.
A najmłodszy:
– A ja straszyłem studentów w Poznaniu.
* * *
3 5 6
9
3
7
7 6 2
9 5
2
7
1
8
Wà˝ mówi do w´˝a:
– Sssłuchaj, czy my jesssteÊmy jadowite?
– No, chyba tak.
– Kurde, bo sssi´ w j´zyk ugryzłem.
Leci sobie nietoperz i kołysze si´ w takt
rytmu: tari-ram-ram, tari-ram-ram. Wpieprzył
si´ na drzewo, wstaje i mówi:
– K..., ten walkman kiedyÊ mnie zabije!
* * *
* * *
Na Êrodku oceanu spotykajà si´ trzy rekiny.
Jeden z nich mówi:
– Psiakrew, z˝arłem jednego Francuza.
Był taki wyperfumowany, ˝e do tej pory
czkam wodà koloƒskà.
Drugi na to:
– To jeszcze nic. Ja, zjadłem jakiegoÊ
Rosjanina, chyba to był generał,
bo do tej pory w brzuchu dzwoni mi
jakieÊ ˝elastwo. Te jego medale tak
brz´czà, ˝e ryby płosz´...
A trzeci rekin mówi:
– To jest wszystko nic, koledzy! Ja z˝arłem
tydzieƒ temu jakiegoÊ polskiego posła,
taki miał pusty łeb, ˝e do tej pory nie
mog´ si´ zanurzyç...
* * *
Pewnej nocy rabuÊ włamał si´ do domu
i usłyszał głos mówiàcy:
– Jezus ci´ obserwuje!
Kiedy grzebał w biurku, spytał:
– Kto to powiedział?
I znów usłyszał:
Siedzà sobie dwie myszki polne przy
worku ziarna w stodole i jedna mówi:
– Wiesz, poznałam wczoraj super faceta,
jest taki przystojny, inteligentny,
doskonale si´ dogadujemy, o wiesz,
mam nawet jego zdj´cie – popatrz.
Druga mysz patrzy uwa˝nie na zdj´cie:
– Przecie˝ to cholerny nietoperz!
– Buuuuuuuu, a mówił, ˝e jest pilotem!!!
* * *
* * *
7 5 2
1
1
9
4
3
7
5 1 8
6 1 8
2 3 8
1
4
7
8
HUMOR
D˝ungla. Na gał´zi wiszà dwa leniwce.
Mija pierwszy dzieƒ i nic. Mija drugi i te˝ nic.
To samo trzeciego dnia. Czwartego dnia
jeden z leniwców powoli ruszył głowà.
Na to drugi:
– Roman, aleÊ ty nerwowy!
* * *
Biegnie pies przez pustyni´, widzi
drzewo i mówi:
– JeÊli to znowu fatamorgana to mi p´cherz
p´knie!
* * *
Była zima. Szedł wróbelek i było mu bardzo zimno. Nagle nasrała na niego krowa.
Ciepło zrobiło si´ wróbelkowi i zaczàł çwierkaç. Usłyszał to jastrzàb, przyleciał i zjadł
wróbelka. Jakie sà z tego 3 morały?
1. Nie ka˝dy kto na ciebie nasra jest twoim
wrogiem.
2. Kiedy siedzisz w gównie to nie çwierkaj.
3. Nie ka˝dy kto ci´ z gówna wyciàgnie
jest twoim przyjacielem.
* * *
Wchodzi koƒ do pubu, zamawia sobie
piwo.
– Nale˝y si´ 15 złotych – informuje barman.
Koƒ płaci i sàczy sobie powoli przy ladzie.
– Niecz´sto widujemy tu konie – zagaduje
zaciekawiony barman.
– Nic dziwnego. 15 złotych za piwo!
* * *
Pani na lekcji zapytała Jasia:
– Jasiu, odmieƒ przez przypadki słowo kot.
– Mianownik – kot, dopełniacz – kota,
wołacz – kici kici.
* * *
Zajàczek przychodzi do drogerii:
– Czy jest szampon?
– Tylko jajeczny.
– A to dzi´kuj´, nie skorzystam. Chciałem
si´ cały wykàpaç.
* * *
Pyta si´ ˝aba ˝aby:
– Jak masz na i imi´?
– Sraczka.
– A to rzadkie imi´!
(I) STYCZEŃ 2013 | MADE IN JAPAN | 27

Podobne dokumenty

Document 97783

Document 97783 JAPAN FAN ZONE ROZRYWKA – HUMOR

Bardziej szczegółowo