Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w

Komentarze

Transkrypt

Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w
Luis Ochoa Siguencia
Zastosowanie technologii
informacyjno – komunikacyjnych w edukacji:
udoskonalanie badań naukowych
i rozwoju zawodowego
Radomska Szkoła Wyższa
2013
Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych
w edukacji: udoskonalanie badań naukowych
i rozwoju zawodowego
Radomska Szkoła Wyższa
Luis Ochoa Siguencia
Zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnych
w edukacji: udoskonalanie badań naukowych
i rozwoju zawodowego
Radom 2013
Recenzenci:
dr hab. prof. AJD Jolanta Wilsz (Kierownik zakładu „Dydaktyki i Technologii
Informacyjnej” - Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
dr.paed. prof. Velta Ļubkina (Director “Personality Socialization Research Institute” Rezekne Higher Education Institution, Latvia)
Skład i formatowanie
Renata Ochoa-Dąderska
Projekt okładki:
Renata Ochoa-Dąderska
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
3.0 Unported License.
ISBN 978-83-909248-1-6
Publisher: Radomska Szkoła Wyższa
Distrybucja: http://rsw.edu.pl/, e-mail: [email protected]
„Zastosowanie Technologii Informacyjno –Komunikacyjnych w edukacji:Udoskonalone
badania naukowe i rozwój zawodowy”
“Use of Information and Communication Technology in education: enhanced Research and
Professional Development”
Publisher: Radomska Szkoła Wyższa
Distrybucja: http://rsw.edu.pl/, e-mail: [email protected]
Publikacja na podstawie badań prowadzonych wramach projektu „OLAREX”. Projekt ten
został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. "OLAREX: Open
Learning Approach with Remote Experiments", 518987-LLP-1-2011-1-ES-KA3-KA3MP.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną
Spis treśći
Wstęp ........................................................................................................ 9
1. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych ..... 13
1.1. Wykorzystanie Internetu w edukacji .....................................................19
1.2. Wykorzystanie Internetu w miejscu pracy ............................................23
2. Metodologia ....................................................................................... 27
2.1. Opis metod / technik zbierania informacji ............................................27
2.2. Narzędzia badawcze ..............................................................................37
2.3. Stan kompetencji w grupie badanych ....................................................50
3. Wykorzystanie technologii informacyjno -komunikacyjnych
w doskonaleniu badań naukowych i rozwojuzawodowym ........... 56
3.1. TIK – udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy .................59
A. Określ i rozwiń swój temat ...............................................................59
B. Znajdź podstawowe informacje........................................................67
C. Cytuj, co znalazłeś w standardowym formacie ................................79
D. Napisz i zaprezentuj swoją pracę naukową ......................................85
3.2. ICT – enhanced Research and Professional Development ...................89
A. Identify and develop your topic........................................................90
B. Find background information ...........................................................98
C. Cite what you find using a standard format....................................110
D. Write and present your research .....................................................116
3.3. TIC – investigación mejorada y desarrollo profesional .......................121
A. Identifica y desarrolla tu tema ........................................................122
B. Encontrar antecedentes e información de contexto ........................130
C. Cita lo encontrado utilizando un formato estándar.........................143
D. Redacta y presenta tu investigación ...............................................150
3.4. IKT – támogatott kutatás és szakmai fejlődés .....................................154
A. A saját téma meghatározása és kidolgozása ...................................155
B. Háttér-információk gyűjtése ...........................................................163
C. Az információk szabványos formátumban történő idézése ............176
D. A kutatás összeállítása és ismertetése.............................................184
3.5. Информационни и комуникационни технологии /икт/ –
разширено проучване и професионално развитие ....................... 188
A. Определииразвийсвоятатема ...................................................... 189
B. Намираненафонова/базиснаинформация .................................. 198
C. Цитирайтетова, коетостеизползваливстандартнияформат ...... 212
D. Напишете и презентирайте Вашето изследване ....................... 220
3.6. Ikt – sustiprintas mokslinių tyrimų ir profesinis tobulėjimas ............. 225
A. Nustatykite ir išvystikite temą ....................................................... 226
B. Raskite pagrindinę informaciją ...................................................... 234
C. Pateikite rastos informacijos šaltinius remdamiesi standartine
forma ......................................................................................... 246
D. Aprašykite ir pateikite savo tyrimus .............................................. 253
4. Wnioski i rekomendacje ................................................................ 257
5. Bibliografia ..................................................................................... 259
Summary .............................................................................................. 263
Wstęp
Głównym celem badawczym niniejszej pracy jest wprowadzenie
innowacyjnego sposobu wykorzystania narzędzi Internetowych [technologii
informacyjno – komunikacyjnych] do zdobycia wiedzy naukowej w celu
poprawy warunków nauki i pracy. Internet jest ważnym narzędziem, które może
być wykorzystywane nie tylko w miejscu pracy, ale również do celów
edukacyjnych1. Edukację należy rozumieć jako "Proces obejmujący swoim
zasięgiem całe życie człowieka, rozwój jego cech indywidualnych
i społecznych we wszystkich formach i kontekstach – w systemie formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym”2.
Aby móc stworzyć odpowiednie narzędzie edukacyjne, przeprowadzono
szereg ankiet internetowych w celu określenia potrzeb zdobywania wiedzy
za pomocą nowoczesnych technologii przez nauczycieli oraz przyszłych
pracowników (uczniów szkół zawodowych, studentów szkół wyższych),
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.
Część teoretyczna opiera się na doświadczeniach zawodowych i artykułach
naukowych prezentowanych na sympozjach, konferencjach oraz opublikowanej
przez autora w 2008 roku książce na temat: Wykorzystania Internetu w edukacji
i miejscu pracy3.
Narzędziem, które w sposób nieunikniony ma coraz większy wpływ
na wieloaspektowy rozwój człowieka jest Internet. Internet rozpoczął swoją
egzystencję jako mała sieć połączeń wojskowych i akademickich w Stanach
1
Edukacja ustawicznelub Uczenie się przez całe życie (lifelong learning)
Okoń, W. (1996), Nowy słownik pedagogiczny (s. 140). Warszawa
3
Luis Ochoa Siguencia od 2008 roku zajmuje się badaniem tematyki związanej z nowymi
technologiami wykorzystanymi w edukacji oraz w miejscu pracy: e – edukacja, edukacja
informatyczna, Internet w edukacji, Internet w miejscu pracy, Pbworks,technologia
informacyjna i komunikacyjna, uczenie się kooperatywne.W swoich publikacjach prezentuje
wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów i pracowników oraz własne doświadcznia
naukowo-dydaktyczne.
2
9
Wstęp
Zjednoczonych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX
wieku. Po roku stał się wielką globalną siecią, którą zaczęto wykorzystywać
zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, i gdzie zaczęto określać
kierunki jego rozwoju4.
W tym momencie potencjał Internetu w kształtowaniu rzeczywistości,
ludzkich zachowań i postaw wydaje się być bezcennym. Obecnie stał się
narzędziem promocji i komunikacji dla wszystkich rodzajów instytucji,
wykorzystywanym nie tylko edukacji, ale także w przedsiębiorczości.
W rezultacie powstały nowe sektory gospodarki, takie jak dostawcy usług
internetowych lub platform dla przedsiębiorstw już istniejących, wykorzystania
Internetu i nowych technologii np. jako aukcje, księgarnie, szkoły czy portale
społecznościowe5. Na rynku, w tym sektorze pojawiło się dużo nowych
e-produktów, a tym samym marketing i strategie sprzedaży zmieniły sposób
komunikacji z klientami, a nawet pracownikami własnej firmy.
Wykorzystanie Internetu przez szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe
jest powszechnie obowiązującym zjawiskiem nie tylko w działalności
dydaktycznej nauczycieli i pracowników naukowych, ale także znalazło
szerokie zastosowanie w administracji i jako pomoc dydaktyczna dla uczniów.
W instytucjach oświatowych nie ma stanowisk pracy dla osób, które nie mają
kontaktu z nowymi technologami i Internetem. Istotnym pytaniem, jakie sobie
zadajemy w tym momencie nie jest: czy korzystać z osiągnieć nowych
technologii czy nie, ale jak je wykorzystać najefektywniej we wszystkich
sferach życia: prywatnego,społecznego, edukacyjnego czy zawodowego6.
Nie ulega wątpliwości, że nowoczesne przedsiębiorstwo nie może
funkcjonować bez nowych technologii i nie prowadzić działalności online
w celach marketingowych. Przedsiębiorstwa wykorzystują Internet także
do budowania własnego wizerunku, w szkoleniu pracowników, w komunikacji
zewnętrznej i wewnętrznej [B2B B2C C2C]7.
Podczas przeprowadzonych badań w szkołach i w przedsiębiorstwach,
gdzie analizuje się dostępność narzędzi, jakimi są technologie informacyjnokomunikacyjne, uzyskaliśmy informacje na temat tego, jakie narzędzia są
4
Ochoa, L. (2012). Gestion de los recursos de internet: aplicaciones en la educacion superior.
(s. 120-135). Raleigh: Lulu.com.
5
Ochoa, L. (2012). Las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones: impacto de
internet en la formacion universitaria. (s. 25-30). Berlin: Editorial Academica Espanola.
6
Gil, A., Nowacka U., Ochoa L. (2012). Analysis of selected areas of educational activity of
senior citizens. W V. Lubkina (pod red.), Society, integration, education (Vol. I, s. 450-496).
Rezekne: Rezeknes Augstskola
7
B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), C2C (Consumer to Consumer)
10
Wstęp
najbardziej pożądanymi przez środowisko edukacyjne i zawodowe. Po analizie
danych powstał kurs: „TIK – udoskonalone badania naukowe i rozwój
zawodowy”, który pokazuje, jak wyszukiwać informacje naukowe, dane
statystyczne oraz narzędzia do prowadzenia badań naukowych i prezentowania
wyników.
Kurs składa się z czterech modułów:
 Jak określić i rozwinąć swój temat badawczy
 Sposoby wyszukiwania danych wtórnych i pierwotnych
 Formy i sposoby zapisywania cytatów dokumentów elektronicznych
 Prezentacja ustna i pisemna wyników badań
Ten kurs został przygotowany w formie on-line, w oparciu o oczekiwania
grup docelowych w językach: angielskim, hiszpańskim, polskim, węgierskim,
bułgarskim oraz litewskim. Materiały i programy nauczania są dostępne
na platformie internetowej MOODLE8.
8
Ochoa, L., et all (2012). Influence of Information and Communication Technology Security
management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study
of Radom region. W A. Gil, (pod red.), Edukacja Techniczna i Informatyczna (s. 217-226).
Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza
11
1. Wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych
W przedstawionej pracy badawczej wykorzystano wyniki nastepujacych
prac9:
[H1] A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior / Roger
Esteller Curto, Pilar Escuder Mollon, Luis Ochoa Siguencia // w:
Society, integration, education: proceedings of the International
Scientifical Conference, may 24th-25th, 2013, Rezekne, [Łotwa]:
Rezeknes Augstskola, 2013. - Vol. II: School pedagogy. Higher
education institutions pedagogy. Lifelong learning. - s. 345-352 – ISSN
1691-5887
[H2] Ochoa Siguencia L., Gestion de los recursos de internet : aplicaciones en
la educacion superior / - Raleigh, [USA] : Lulu.com, 2012. - 169 s. : tab.,
wykr. ; 21 cm. - ISBN 978-1-300-01015-9
[H3] Las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones: impacto
de Internet en la formacion universitaria / Luis Ochoa Siguencia. - Berlin:
Editorial Academica Espanola (EAE), 2012. - 79 s. : tab. ; 24 cm. - ISBN
978-3-659-03662-0
[H4] Investigación e innovación en educación: Encuestas online como
herramienta de investigación / Luis Ochoa Siguencia. - Berlin: Editorial
Academica Espanola (EAE), 2012. - 168 s. : tab. ; 24 cm. - ISBN 978-3659-04522-6
[H5] Influence of Information and Communication Technology Security
management in the implementation of ICT for educational purposes at
high school: case study of Radom region/ Luis Ochoa Siguencia, Renata
Ochoa-Daderska, Alina Gil, Urszula Nowacka [w:] Edukacja Techniczna
9
Pracenaukoweopublikowane przezLuisOchoaSiguenciaostatnich czterech lat [2010-2013].
13
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
i Informatyczna, Prace naukowe AJD, tom VII, NR ISSN 1897-4058, pod
red. A. Gil, Wyd. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2012, s.
217-226. – ISBN 978-83-7455-298-1
[H6] Analysis of selected areas of educational activity of senior citizens / Alina
Gil, Urszula Nowacka, Luis Ochoa Siguencia // w: Society, integration,
education: proceedings of the International Scientifical Conference,
may 25th-26th, 2012, Rezekne. - Rezekne, [Łotwa]: Rezeknes
Augstskola, 2012. - Vol. 1 : School pedagogy. Higher education
institutions pedagogy. Lifelong learning. - s. 490-496 – ISSN 1691-5887
[H7] Ciudadania activa y educacion de adultos en la universidad de la tercera
edad en Myslowice-Polonia : investigacion sobre educacion continua /
Luis Ochoa Siguencia, Renata Ochoa-Daderska // en: Aprendizaje
y acceso a la red : la tecnologia para los mayores: II jornadas de mayores
y nuevas tecnologias / eds. Roger Esteller Curto, Raul Marin Prades. Castello de la Plana, [Spain] : Publicacions de la Universitat Jaume I,
2012, - s. 33-48. - ISBN 978-84-8021-854-2
[H8] El papel de las tic en la educacion profesional : el caso de la escuela
superior de economia y administracion en Bytom (Polonia) / Luis Ochoa
Siguencia, Renata Ochoa-Daderska // en: Aprendizaje y acceso a la red :
la tecnologia para los mayores: II jornadas de mayores y nuevas
tecnologias / eds. Roger Esteller Curto, Raul Marin Prades. - Castello de
la Plana, [Spain] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012, - s. 4964. - ISBN 978-84-8021-854-2
[H9] Business innovation management: The role of information and
communication technology in tourism industry / Luis Ochoa Siguencia,
Keith Chandler, Renata Ochoa-Daderska // en: Regionalne i lokalne
strategie rozwoju turystyki / ed. Stefan Nowak, AWF Katowice, 2012,
s.151-160 ISBN: 978-83-60841-88-4
[H10] Current problems of international security in the curriculum of Higher
education
in
Ukraine
/
АКТУАЛьНІПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНОЇБЕЗПЕКИВНАВчАЛьНИ
ХПРОГРАМАХВИщОЇшКОЛИУКРАЇНИ / Kotsur V, L. Ochoa
Siguencia
/
en:
ГУМАНІТАРНИЙВІСНИКДЕРЖАВНОГОВИЩОГОНАВЧАЛЬНО
ГОЗАКЛАД«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙДЕРЖАВНИЙ
/
Pereyaslav-Khmelnitsky, 2012, s 362 – 366. ISBN: ISBN 978-617-700909-1
[H11] Instructional and cognitive impacts of online learning tools for internet
based education at higher schools / Luis Ochoa Siguencia, Henryk
Ćwięk, Renata Ochoa-Daderska // W: Pedagogical technologies in
14
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
socialization and resocialization of society / [ed. Velta Lubkina]. Rezekne, [Latvia]: Personality Socialization Research Institute of
Rezekne Higher Education Institution, 2011, s. 57-64. - ISBN 978-998444-091-0
[H12] Strukturyzacja wiedzy informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej /
Edward Krawczyński, Luis Ochoa Siguencia // W: Organizacja działań
kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych: XIII Seminarium
problemowe WOD, Łódź 8-9 kwietnia 2011: program i materiały /
oprac. Zbigniew Kierzkowski. - Poznań: Sorus SC Wydawnictwo i
Drukarnia Cyfrowa, 2011, - s. 50-52. - ISBN 978-83-62653-01-0
[H13] Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
zarządzaniu przemysłem = Use of information and communication
technologies in the tourism industry management / Luis Ochoa Siguencia,
Renata Ochoa-Dąderska, Romuald Szopa // W: Zarządzanie w
wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji / pod red. Piotra
Halemby; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach. - Katowice Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki, 2011, - s. 205-216. -ISBN 978-83-60841-75-4
[H14] A usability and user-centered approach to the design of e-learning
environments for full-time employees in the Silesia Region - Poland /
Luis Ochoa Siguencia // W: Proceedings of the Third International
Conference on E- learning in the Workplace : ICELW 2011 / ed. David
Guralnick. - New York [USA] : Kaleidoscope Learning, 2011, - s. 1-5. ISBN 978-1-61738-968-9
[H15] Aktywne obywatelstwo poprzez nowe technologie informacyjnokomunikacyjne w każdym wieku: projekt activeICT (wprowadzenie do
problematyki badań własnych) / Renata Ochoa-Dąderska, Mirosław
Czapka, Luis Ochoa Siguencia // Nauczyciel i Szkoła. - Nr 1-2, 2010, s.
143-149
[H16] Effective Learning Environment Management through the
implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools /
Mirosław Czapka, Luis Ochoa-Siguencia, Renata Ochoa-Dąderska //
Revista de Administracao e Negocios da Amazonia. - Vol. 2, nr 1, 2010,
s. 2-15
[H17] Internet i jego nowoczesne narzędzia a idea uczenia się przez całe życie
na przykładzie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu /
Luis Ochoa-Siguencia, Miquel F. Oliver Trobat, Renata Ochoa-Dąderska
// Nauczyciel i Szkoła. - Nr 1-2, 2010, s. 95-106
15
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
[H18] Assessing the role of internet in the learning process: a part-time learnercentered perspective / Luis Ochoa Siguencia, Mirosław Czapka, Renata
Ochoa-Dąderska // W: Active learning methods and new technology in
adult education / ed. by Mirosław Czapka; University of Economics and
Administration in Bytom - Poland. - Bytom: WSEiA, 2010, - s. 53-66. ISBN 978-83-88587-38-2
[H19] Competence for professional educators in Europe: polish pilote course
evaluation / Mirosław Czapka, Renata Ochoa - Dąderska, Luis Ochoa
Siguencia // W: Active learning methods and new technology in adult
education / ed. By Mirosław Czapka; University of Economics and
Administration in Bytom - Poland. - Bytom: WSEiA, 2010, s. 11-20. ISBN 978-83-88587-38-2
[H20] La utilización de las tecnologáas de la información y la comunicación en
la administración de escuelas superiores / Mirosław Czapka, Luis Ochoa
Siguencia // W: Active learning methods and new technology in adult
education / ed. by Mirosław Czapka; University of Economics and
Administration in Bytom - Poland. - Bytom : WSEiA, 2010, s. 120-139. ISBN 978-83-88587-38-2
[H21] Rola internetu w zarządzaniu i funkcjonowaniu instytucji
społecznych=Role of internet in the management and functioning of
social organizations / Luis Ochoa Siguencia, Ion-Ovidiu Panisoara,
Renata Ochoa-Daderska / W: Specyfikacja zarządzania w pomocy
społecznej i opiece zdrowotnej. Aspekty psychospołecznei pedagogiczne
: praca zbiorowa / pod red. Mirosława Czapki przy wsp. Marii Dłucik. Mysłowice : Dukat, 2010, s. 63-69. – ISBN 978-83-89032-53-9
[H22] The internet as a natural environment for online vocational training:
implementation of social media in the workplace / Mirosław Czapka,
Renata Ochoa-Dąderska, Luis Ochoa Siguencia // W: Active learning
methods and new technology in adult education / ed. by Mirosław
Czapka; University of Economics and Administration in Bytom - Poland.
- Bytom: WSEiA, 2010, s. 76-83. – ISBN 978-83-88587-38-2
[H23] Use of ICT in the management of educational institutions: the case of
Silesian College of Economics and Administration in Bytom - Poland /
Luis Ochoa Siguencia // W: Proceedings of the Third International
Conference on E-learning in the Workplace : ICELW 2010 / ed. David
Guralnick. - New York [USA] : Kaleidoscope Learning, 2010, s. 54-59. ISBN 978-1-61738-968-9
16
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
W ostatnich latach pojawiły się słowa krytyki, iż media spłycają
osobowość człowieka, czynią ją hermetyczną, zamkniętą i w sposób techniczny
zdyscyplinowaną do kontaktów czysto formalnych. Nie od dziś wiadomo,
że media mają ogromny wpływ na swoich odbiorców.
Treści działają na psychikę i osobowość odbiorcy zależnie od podatności
odbiorcy na wpływy zewnętrzne. Media wpływają na wiele aspektów życia
odbiorców, między innymi: na styl życia, na poglądy polityczne, na poglądy
życiowe, na gust (w obrębie muzyki, ubioru itd) itd10. Media poprzez kreowanie
„rzeczywistości” w filmach czy serialach sprawiają, że ludzie chcą żyć tak jak
bohaterowie. Potrafią wypracowywać w odbiorcach pewne poglądy, kreować
rzeczywistość wedle własnych potrzeb i wykorzystywać je dla swych celów.
Stawiam tutaj tezę, iż takie głosy krytyki w dobie społeczeństwa
informacyjnego nie mają racji bytu. Inteligencja ludzka w relacji z tak zwaną
inteligencją sztuczną, przynależną wytworom człowieka o najwyższej jakości,
może powodować wyzwolenie potencjału dotychczas zbiorowościom ludzkim
nie danego, nie tylko na poziomie wiedzy, ale przede wszystkim na poziomie
uczuć. To właśnie dzięki mediom, a szczególnie dzieki internetowi, telewizji
i radiu, ludzie wiedzą coraz więcej. Ponadto, skutecznie zwiększają swój udział
w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Zainteresowanie współpracą
z mediami jest widoczne w każdej dziedzinie. Zabiegają o nią instytucje,
organizacje i urzędy. Media są dziś wszechobecne i aktywne w każdej
dziedzinie11. Nie ma cenzury ani tematów tabu, wystarczy tylko trzymać się
przepisów prawa prasowego. Media mają ogromny wpływ na społeczeństwo.
Ich rola w życiu człowieka systematycznie rośnie. Potencjał, który w człowieku
wyzwala połączenie sztucznej inteligencji z jego własną, wydaje się być
kapitalnym dla doskonalenia sylwetki zawodowej w rzeczywistości
pracowniczej, zakładowej i produkcyjnej XXI wieku12.
Należy jednak uważać podczas obcowania ze zjawiskiem mediów.
Ich wpływ na człowieka można bowiem rozpatrywać dwojako. Z jednej strony
dają ludziom możliwości rozwoju, o jakich parę lat temu nikt by nawet nie
10
Czapka, M., Ochoa-Daderska, R., & Ochoa, L. (2010). Competence for professional educators
in europe: polish pilote course evaluation. W M. Czapka (Ed.), Active learning methods and
new technology in adult education (s. 11-20). Bytom: WSEiA.
11
Ochoa-Dąderska R., Czapka M., Ochoa Siguencia L. (2010). Aktywne obywatelstwo poprzez
nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w każdym wieku: projekt activeICT. W P.
Barczek (pod red.), Nauczyciel i Szkoła . (Nr 1-2. s. 143-149). Mysłowice: GWSP
12
Ochoa Siguencia L. (2011). A usability and user-centered approach to the design of e-learning
environments for full-time employees in the Silesia Region – Poland. W D. Guralnick (pod
red.), Proceedings of the Third International Conference on E- learning in the Workplace :
ICELW 2011. (s. 1-5). New York: Kaleidoscope Learning
17
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
marzył. Z drugiej jednak strony kształtują człowieka, czasem kierując się
niezdrowym obiektywizmem nie uczą nas tego, co jest dobre, a co złe.
Obojętnie przekazywane radosne informacje nie pozwalają nam się cieszyć,
a kolejna beznamiętnym głosem przeczytana przez spikera informacja
o katastrofie sprawia, że my również nie przyjmujemy jej zbyt emocjonalnie.
Zaciera się granica między dobrem a złem i wszystko jest tylko krótszą
lub dłuższą informacją pełną niedomówień, nieskończonych wypowiedzi
i braku docierania do powodów zdarzenia13. Przekazujący informacje liczą
na to, że odbiorcy sami wyrobią sobie światopogląd i opinię na prezentowane
tematy. Jednak nie zawsze ludziom się to udaje. Czasami prezentowane
przez media brutalne tematy powodują u człowieka nie oburzenie,
ale zafascynowanie. Jednak nie tylko działanie tego typu może być udziałem
mediów. Dla ludzi pragnących zdobywać wiedzę, mogą okazać się jej kopalnią.
Media, co dla wszystkich jest chyba oczywiste, są cennym źródłem
różnorodnych informacji dla każdego. Szczególnie pomocne są uczniom,
bo dziś w edukacji stawia się na samodzielność w zdobywaniu informacji14.
A więc media pełnią dziś kilka istotnych funkcji we współczesnym
kształceniu. Pierwsza to rola poznawczo – kształcąca. Druga to rola
emocjonalno – motywacyjna, a trzecia działaniowo – interakcyjna. Ma to
oczywiste odniesienia do edukacji. Media są zdolne rozwijać procesy
percepcyjne, intelektualne i wykonawcze uczniów15. Pokazują zjawiska
i fragmenty rzeczywistości, które normalnie pozostają niezauważone.
Przez zastosowanie różnego rodzaju technik specjalnych media przedłużają
zasięg naszych zmysłów i nerwów.
Narzędziem, które bezapelacyjnie ma coraz większy wpływ na
wieloaspektowy rozwój człowieka, jest Internet. Rozpoczął on swe istnienie
jako niewielka sieć wojskowa i akademicka w Stanach Zjednoczonych, na
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku.
Po latach stał się wielką światową siecią, w której mieściły się zarówno
13
Kotsur V., Ochoa Siguencia, L. (2012). Current problems of international security in the
curriculum
of
Higher
education
in
Ukraine.
W
ГУМАНІТАРНИЙВІСНИКДЕРЖАВНОГОВИЩОГОНАВЧАЛЬНОГОЗАКЛАД«ПЕРЕЯ
СЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙДЕРЖАВНИЙ(s 362 – 366). Pereyaslav-Khmelnitsky
14
Esteller, R., Escuder, P., & Ochoa, L. (2013). A toolkit to evaluate the impact of an educational
action to senior. W V. Lubkina (Ed.), Society, integration, education (Vol. II, s. 345-352).
Rezekne: Rezeknes Augstskola..
15
Ochoa, L. (2012). Investigación e innovación en educación: Encuestas online como herramienta
de investigación. (s. 1-168). Berlin: Editorial Academica Espanola.
18
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
elementy wojskowe, rządowe i akademickie, jak i ogromny sektor prywatny,
który w końcu zaczął wyznaczać kierunki jego rozwoju16.
Obecnie potencjał Internetu w kształtowaniu rzeczywistości oraz ludzkich
zachowań i poglądów wydaję się być nieoceniony. Jest on narzędziem promocji
i komunikacji dla wszelkiego rodzaju instytucji, firm i osób prywatnych. Dzięki
temu powstały nowe gałęzie gospodarki np. dostawcy usług internetowych,
albo nowe płaszczyzny dla biznesów dotychczas istniejących – takich jak
aukcje czy księgarnie internetowe. Pojawiło się dzięki temu wiele nowych
produktów, a co za tym idzie strategii marketingowych i sprzedaży, zmienił się
sposób komunikacji z klientami, a nawet z pracownikami własnej firmy17.
Internet, podobnie jak media, tworzy nowe drogi rozwoju w wielu dziedzinach.
Jedną z nich jest rozwój zawodowy i proces jego optymalizacji. Wykorzystując
Internet, człowiek jest w stanie zwiększyć swój potencjał na poziomie wiedzy,
a także uczuć, co czyni go również zdecydowanie bardziej podatnym na proces
optymalizacji zawodowej.
Narzędzie metodologiczne służące rozpoznawaniu tego obszaru
optymalizacji zawodowej zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, traktując
zawarte w nim treści i konstatacje przede wszystkim jako przyczynkarskie
i wywołujące problem w dyskusji ogólnospołecznej, a może także
w perspektywie w praktyce zawodowej.
1.1. Wykorzystanie Internetu w edukacji
Wykorzystanie Internetu w edukacji jest ważne, co można zauważyć, gdy
rozważamy zmiany w obszarze zarządzania szkołami, jakie nastąpiły wraz
z transformacją społeczno – gospodarczą w Polsce. Badanie odnośnie kwestii
związanych z wykorzystaniem w zarządzaniu nowoczesnych technologii
16
Ochoa, L. (2012). Las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones: impacto de
internet en la formacion universitaria. (s. 1-79). Berlin: Editorial Academica Espanola.
17
Ochoa Siguencia L., et all. (2012). Business innovation management: The role of information
and communication technology in tourism industry. W S. Nowak (pod red.), Regionalne
i lokalne strategie rozwoju turystyki (s .151-160). Katowice: AWF Katowice
19
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
informacyjno – komunikacyjnych w szkolnictwie wyższym prezentuje artykuł
prezentowany w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ICELW 201018.
Dokonano analizy dokumentacji informatycznej opracowanej dla potrzeb
zarządzania Wyższą Szkołą Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Autor
opisuje także wyniki ankiety przeprowadzonej we WSEiA wśród pracowników
administracji, dotyczącej umiejętności wykorzystania Internetu i technologii
informacyjno – komunikacyjnych. Badania pokazały, że należy podjąć
konkretne działania w tym zakresie, tak by szły one w parze z inwestycjami
w sprzęt nowej generacji i w nowe oprogramowanie19. Dopiero skoordynowanie
tych dwóch czynników przyczyni się do wysokiego stopnia elastyczności
i skuteczności zarządzania, co jest tak ważne na specyficznym polskim rynku
edukacyjnym.
Badaliśmy, w jaki sposób zastosowano Internet jako instrument służący
do wdrożenia środowiska kooperatywnego uczenia się online, by pobudzić
efektywne uczenie się wśród studentów kierunku „Zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy w procesie produkcji". Interakcje,
które zaistniały między studentami oraz pomiędzy studentami i nauczycielem
obrazują, w jaki sposób uczenie się kooperatywne i skierowane na rozwiązanie
problemu można wspomóc, wykorzystując narzędzie, jakim jest Pbworks20 .
W treści kursu skupiono się na uczeniu się bazującym na wykorzystaniu
technologii, umożliwiając w ten sposób studentom wejście w autentyczne
środowisko edukacyjne21.
Omówiono strategię kursu i kilka przykładów, które pokazują różnorodne
strategie, jakie stosują studenci, by uruchomić proces rozwiązywania problemu.
18
Ochoa Siguencia L. (2010). Use of ICT in the management of educational institutions: the case
of Silesian College of Economics and Administration in Bytom – Poland. W D. Guralnick
(pod red.), Proceedings of the Third International Conference on E-learning in the
Workplace: ICELW 2010 (s. 54-59). New York: Kaleidoscope Learning
19
Czapka M., Ochoa Siguencia L. (2010). La utilización de las tecnologáas de la información y la
comunicación en la administración de escuelas superiores. W M. Czapka (pod red.), Active
learning methods and new technology in adult education.(s. 120-139). Bytom: WSEiA
20
Ochoa Siguencia L., Panisoara I., Ochoa-Daderska R. (2010) Rola internetu w zarządzaniu i
funkcjonowaniu instytucji społecznych. W M. Czapka (pod red.), Specyfikacja zarządzania w
pomocy społecznej i opiece zdrowotnej. Aspekty psychospołecznei pedagogiczne (s. 63-69).
Mysłowice: Dukat
21
Czapka M., Ochoa-Dąderska R., Ochoa Siguencia L. (2010). The internet as a natural
environment for online vocational training: implementation of social media in the workplace
W M Czapka (pod red.), Active learning methods and new technology in adult education (s.
76-83). Bytom: WSEiA
20
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Na bazie studiów przypadku opisano także kilka wytycznych dla rozwoju
współpracy online. Do celów artykułu wykorzystano badania jakościowe
i ilościowe, przeprowadzone wśród studentów22
W pracy „Strukturyzacja wiedzy informatycznej w dydaktyce szkoły
wyższej”23 podjęto problematykę edukacji informatycznej, dotyczącej różnych
poziomów kształcenia, zpodziałem na zagadnienia odnoszące się do edukacji
podstawowej (TIK) oraz wspomagania cyfrowego w kształceniu kierunkowym
i specjalnościowym studentów. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń,
zaproponowano strukturyzację i standaryzację wiedzy w tych zagadnieniach,
nastawioną na kreatywność, wzmacnianie kompetencji dynamicznych
przyszłych absolwentów.
Podano przykładowe propozycje wybranej wiedzy, wymaganej do
zdobycia w edukacji studentów, głównie na poziomie podstawowym,
które szczególnie są ważne dla profesjonalnego wykorzystywania narzędzi
informatyki w przyszłym warsztacie pracy. Zaproponowano zainicjowanie
szerokiej dyskusji na ten temat w środowisku nauczycieli zainteresowanych tą
problematyką, w ramach specjalistycznej encyklopedii PBworks, udostępnianej
i dedykowanej dla zainteresowanych środowisk w poszczególnych grupach
tematycznych. Celem głównym tej dyskusji byłoby wypracowanie
strukturyzacji i standaryzacji wymaganej wiedzy związanej z profesjonalnym
użytkowaniem narzędzi informatyki, którą powinni zdobyć studenci
w kształceniu podstawowym, oraz wytycznych do zdobycia w ramach
kształcenia kierunkowego i specjalnościowego24.
Wirtualny świat w coraz szerszym zakresie wspomaga, a czasem zastępuje
świat realny. Przykładem jest stale rozwijająca się e-edukacja, oferująca wiele
wygodnych i szybkich narzędzi, z pomocą których internauci mogą kształcić
swoje umiejętności. Ta forma nauki zyskuje na znaczeniu szczególnie w obliczu
22
Ochoa Siguencia L., et all. (2010). Assessing the role of internet in the learning process: a parttime learner-centered perspective W M. Czapka (pod red.), Active learning methods and new
technology in adult education (s. 53-66). Bytom: WSEiA
23
Krawczyński E., Ochoa Siguencia L. (2011). Strukturyzacja wiedzy informatycznej w
dydaktyce szkoły wyższej. W Z. Kierzkowski (pod red.), Organizacja działań
kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych: XIII Seminarium problemowe WOD (s.
50-52). Poznań: Sorus SC Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
24
Ochoa Siguencia L., et all. (2011). Instructional and cognitive impacts of online learning tools
for internet based education at higher schools. W V. Lubkina (pod red.), Pedagogical
technologies in socialization and resocialization of society (s. 57-64). Rezekne: Rezeknes
Augstskola
21
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
promowanej przez Unię Europejską idei uczenia się przez całe życie (proces
Boloński)25. E-learning, czyli nauczanie z pomocą sieci komputerowych
i Internetu, wspomaga proces dydaktyki, pozwala na ukończenie szkoleń,
kursów, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Często
umożliwia samodzielne wybranie preferowanej formy dostarczenia wiedzy,
a także tempa jej przekazywania.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji przeprowadziła wśród swych
studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych ankietę dotyczącą
korzystania z Internetu26. Te badania pozwoliły poznać różnice w podejściu
do sieci tych dwóch grup, ich preferencje i przyzwyczajenia związane
z Internetem. To z kolei umożliwia uczelni zaproponowanie swym studentom
i pracownikom najlepiej dopasowanych do aktualnych realiów i ich potrzeb
nowoczesnych form e-edukacji, jak na przykład blended-learning.
„Gestión de los recursos de Internet: Aplicaciones en la educación
superior”27 jest to studium zastosowań edukacyjnych i wykorzystywania
Internetu przez studentów uczelni wyższych pochodzących z regionu Śląska
w Polsce, a dokładniej przez studentów kierunku Business Administration
(Administracja Biznesu) oraz określenie korzyści z takich aplikacji i wpływ
Internetu na rozwój akademicki tych studentów.
Poprzez badanie i odpowiedzi studentów na pytania zawarte w ankiecie,
w której uczestniczyli, analizujemy, jakie dostępne narzędzia internetowe są
najbardziej wykorzystywane w środowisku akademickim, które zasoby są
uważane przez studentów i nauczycieli za najbardziej przydatne w ich pracy,
oraz które narzędzia muszą zostać ulepszone tak, aby były użyteczne dla
wszystkich uczestniczących w życiu akademickim28.
25
Ochoa-Siguencia L., Oliver M., Trobat, Ochoa-Dąderska R. (2010). Internet i jego
nowoczesne narzędzia a idea uczenia się przez całe życie na przykładzie WSEA w Bytomiu.
W P. Barczek (pod red.), Nauczyciel i Szkoła . (Nr 1-2. s. 95-106). Mysłowice: GWSP
26
Ochoa Siguencia L., et all. (2010). Assessing the role of internet in the learning process: a parttime learner-centered perspective W M. Czapka (pod red.), Active learning methods and new
technology in adult education (s. 53-66). Bytom: WSEiA
27
Ochoa, L. (2012). Gestion de los recursos de internet: aplicaciones en la educacion superior.
(pp. 1-169). Raleigh: Lulu.com
28
Ochoa, L. (2012). Las nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones: impacto de
internet en la formacion universitaria. (pp. 1-79). Berlin: Editorial Academica Espanola.
22
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Do celów niniejszej pracy naukowej przeprowadzono serię badań online29.
Opierając się na ich wynikach możemy stwierdzić, że chociaż Internet jest
narzędziem coraz bardziej wykorzystywanym w polskim środowisku
edukacyjnym, czeka nas jednak długa droga do pełnego i właściwego
wykorzystywania zasobów internetowych przez wszystkich członków
społeczności szkolnej30.
1.2. Wykorzystanie Internetu w miejscu pracy
Internet jest narzędziem pozwalającym na bardziej wydajną pracę. Jednak
coraz częściej korzysta się z sieci w miejscu pracy także w celach prywatnych
albo edukacyjnych. Lepsze poznanie tego zjawiska jest istotne zarówno
z punktu widzenia pracodawców, którzy często wyrażają obawy związane
z przebywaniem pracowników w sieci, jak i pracowników – potrzebujących
przerwy w godzinach pracy31.
W pracy „Rola Internetu w zarządzaniu i funkcjonowaniu instytucji
społecznych” 32 omówiono wyniki badań dotyczących wykorzystania Internetu
29
Ochoa, L., et all (2012). Influence of Information and Communication Technology Security
management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study
of Radom region. W A. Gil, (pod red.), Edukacja Techniczna i Informatyczna (s. 217-226).
Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza
30
Ochoa L., Ochoa-Daderska R. (2012). Ciudadania activa y educacion de adultos en la
universidad de la tercera edad en Myslowice-Polonia: investigacion sobre educacion
continua. W R. Esteller, R. Marin (pod red.), Aprendizaje y acceso a la red : la tecnologia
para los mayores: II jornadas de mayores y nuevas tecnologias (s. 33-48). Castello de la
Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I
31
Ochoa Siguencia L., Ochoa-Daderska, R. (2012). El papel de las tic en la educacion
profesional: el caso de la escuela superior de economia y administracion en Bytom – Polonia.
W R. Esteller, R. Marin (pod red.), Aprendizaje y acceso a la red : la tecnologia para los
mayores: II jornadas de mayores y nuevas tecnologias (s. 33-48). Castello de la Plana:
Publicacions de la Universitat Jaume I
32
Ochoa Siguencia L., Panisoara I., Ochoa-Daderska R. (2010) Rola internetu w zarządzaniu i
funkcjonowaniu instytucji społecznych. W M. Czapka (pod red.), Specyfikacja zarządzania w
pomocy społecznej i opiece zdrowotnej. Aspekty psychospołecznei pedagogiczne (s. 63-69).
Mysłowice: Dukat
23
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w miejscu pracy jako narzędzia zapewniającego lepsze zarządzanie
przedsiębiorstwem i bardziej efektywne jego funkcjonowanie. Posługując się
metodą sondażu diagnostycznego,przeprowadzono ankietę wśród studentów
zaocznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, którzy naukę
łączą z pracą33.
Chcieliśmy zbadać, w jaki sposób i w jakim celu pracownicy różnych firm
w województwie śląskim korzystają z Internetu w miejscu pracy. Ankieta
pozwoliła nam zorientować się, w jakim stopniu śląskie firmy i instytucje
wykorzystują liczne możliwości, jakie daje Internet. Wśród nich zwróciliśmy
szczególną uwagę na takie narzędzia, jak e-szkolenia czy e-zarządzanie. W ten
sposób dokonaliśmy oceny innowacyjności śląskich firm w tym zakresie lub ich
gotowości do śledzenia i nadążania za technologicznym postępem.
Badano znaczenie kształtowania dyspozycji osobowościowych w procesie
kształcenia na odległość ze względu na podnoszenie efektywności pracy.
Punktem wyjścia do rozważań na temat znaczenia kształtowania wspomnianych
dyspozycji są cele, warunki i treści kształcenia zawodowego.
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie kadry specjalistów,
którzy będą w stanie spełnić oczekiwania stawiane im nie tylko przez
przedsiębiorców, ale również przez zmieniające się warunki społecznogospodarcze34. Warunkiem koniecznym realizacji tego celu jest współudział
przedstawicieli przedsiębiorstw w procesie projektowania procesu
dydaktycznego.
Należy jednak pamiętać, że współpraca pomiędzy specjalistami
reprezentującymi przedsiębiorstwa, a specjalistami zajmującymi się
kształceniem na odległość nie może być jednorazowa, sporadyczna, czy też
okazjonalna. Współpraca, o której mowa, musi opierać się na zjawisku
sprzężenia zwrotnego, czyli należy dokonywać analiz aktualnych potrzeb
33
Czapka M., Ochoa-Siguencia L., Ochoa-Dąderska R. (2010). Effective Learning Environment
Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher
Schools (Vol. 2, nr 1 s. 2-15). Rondonia: Revista de Administracao e Negocios da Amazonia
34
Ochoa Siguencia L., et all. (2012). Business innovation management: The role of information
and communication technology in tourism industry. W S. Nowak (pod red.), Regionalne i
lokalne strategie rozwoju turystyki (s .151-160). Katowice: AWF Katowice
24
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w zakresie kształcenia zawodowego muszą być one zgłaszane przez
przedsiębiorstwa35.
Następnie zespoły specjalistów reprezentujących zarówno środowisko
akademickie, jak i przedsiębiorców, dokonują oceny wpływu obecnego
kształcenia na odległość na aktualny poziom efektywności pracy. Kolejnym
krokiem jest opracowanie i wdrożenie nowego procesu kształcenia
zawodowego.
Badano Internet w kontekście możliwości jego wykorzystania w public
relations oraz wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych
w zarządzaniu przemysłem turystycznym”36. Te badania pokazują Internet jako
medium umożliwiające komunikację obustronną, pozwalające na budowanie
zwrotnych kanałów informacyjnych37.
Umożliwia on tym samym sprawny i szybki dialog z odbiorcami
przekazów, czy to marketingowych czy też związanych z budowaniem
wizerunku podmiotu kształcącego. Obecnie niezbędnym elementem witryny
edukacyjnej są elementy interaktywne, umożliwiające dwukierunkową
komunikację z użytkownikami serwisu – już pozyskanymi lub potencjalnymi
uczestnikami kształcenia na odległość38.
Sektor turystyki odnotowuje największy rozwój ze względu na
wykorzystanie tzw. e-biznesu (sektor elektroniczny) w Polsce i na świecie. Jest
to (wprowadzony w 1995 roku przez IBM) według powszechnie obowiązującej
definicji model prowadzenia biznesu opierający się na szeroko rozumianych
rozwiązaniach teleinformatycznych, w szczególności na aplikacjach
35
Ochoa Siguencia L., et all. (2012). Business innovation management: The role of information
and communication technology in tourism industry. W S. Nowak (pod red.), Regionalne i
lokalne strategie rozwoju turystyki (s .151-160). Katowice: AWF Katowice
36
Ochoa Siguencia L., et all. (2011). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w zarządzaniu przemysłem. In P. Halemby (pod red.), Zarządzanie w wybranych obszarach
sportu, turystyki i rekreacji (s. 205-216). Katowice: Wydaw. AWF
37
Ochoa Siguencia L., et all. (2012). Business innovation management: The role of information
and communication technology in tourism industry. W S. Nowak (pod red.), Regionalne i
lokalne strategie rozwoju turystyki (s .151-160). Katowice: AWF Katowice
38
Ochoa Siguencia L., et all. (2011). Instructional and cognitive impacts of online learning tools
for internet based education at higher schools. W V. Lubkina (pod red.), Pedagogical
technologies in socialization and resocialization of society (s. 57-64). Rezekne: Rezeknes
Augstskola
25
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
internetowych. Pojęcie elektronicznego biznesu obejmuje m.in. wymianę
informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów
i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie
telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie informacji,
etc. Im większa liczba użytkowników Internetu, tym większe możliwości
strategiczne przedsiębiorstwa, ale także poważne zagrożenia dla osób, które nie
dostosowały się do nowych trendów.
Podsumowując można potwierdzić, że Internet, w kontekście możliwości
jego wykorzystania w miejscy pracy, służy nie tylko do budowy wizerunku
firmy, ale też jako kanał do komunikacji dwustronnej czy też wielostronnej39.
Wykorzystanie Internetu jest także efektywne w komunikacji wewnętrznej
w systemie Business to Employee oraz do komunikacji zewnętrznej
w bliższym i dalszym otoczeniu, jak to jest w Business to Consumer
oraz Business to Business40. Drugim aspektem tu przedstawianym jest Internet
jako narzędzie do zarządzania biznesem, e-szkoleniem, podnoszeniem
kwalifikacji pracowników oraz jako miejsce udzielania informacji i pomocy
w rozwiązywaniu problemów – helpdesk – dla pracowników i klientów.
39
40
Esteller, R., Escuder, P., & Ochoa, L. (2013). A toolkit to evaluate the impact of an educational
action to senior. W V. Lubkina (pod red.),Society, integration, education (Vol. II, s. 345-352).
Rezekne: Rezeknes Augstskola
Ochoa Siguencia L., et all. (2011). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w zarządzaniu przemysłem. W P. Halemby (pod red.), Zarządzanie w wybranych obszarach
sportu, turystyki i rekreacji (s. 205-216). Katowice: Wydaw. AWF
26
2. Metodologia
W naszej pracy chcielibyśmy zaprezentować przykład badania naukowego
prowadzonego za pomocą Internetu. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie
ankiety internetowej dlaa nalizy potrzeb dotyczących wiedzy/umiejętności
wymaganych od uczniów szkół ponadpodstawowych, celem pomyślnego
przejścia w edukację na poziomie wyższym lub szkolenia zawodowego
wyższego stopnia, czy przy rozpoczynaniu kariery zawodowej, jak również
w odniesieniu do studentów szkół wyższych jako przyszłych pracowników
przemysłu.
Do przeprowadzenia naszego badania wykorzystaliśmy ankietę
internetową umieszczoną na stronie internetowej (www.encuestafacil.com).
Kwestionariusz składał się z 31 pytań (zarówno jednokrotnego, jak
i wielokrotnego wyboru, a także możliwości dodania własnej odpowiedzi
w niektórych pytaniach).
Kwestionariusz dotyczył analizy zapotrzebowania na materiały do nauki
na odległość /e-learning/ i eksperymenty zdalne oraz nowe metody edukacyjne.
Wyniki przeprowadzonej ankiety zamieścimy w dalszej części pracy.
2.1. Opis metod / technik zbierania informacji
Badania ilościowe to badania o charakterze objaśniającym, mające na celu
poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych oraz wykorzystujące
techniki modelowe oraz metody statystyczne i ekonometryczne. W badaniach
ilościowych wykorzystywane są zazwyczaj próby duże ( n > 30), natomiast
wyniki można generalizować na całą populację.
27
Metodologia
Badania ilościowe obejmują gromadzenie i analizę informacji liczbowych,
wykorzystywane są do poznania częstości występowania badanego zjawiska
oraz określenia poziomu zależności, jakie występują pomiędzy różnymi
danymi. Badania ilościowe umożliwiają wnioskowanie na temat całej populacji
w oparciu o badania przeprowadzone na próbie tej populacji. Populacja to cały
zbiór osób poddanych analizie, próba natomiast to podzbiór danych
pochodzących z populacji, który daje podstawę do uogólnień na całą populację.
Metodą stosowaną w badaniach ilościowych jest kwestionariusz. Jest to
standaryzowana metoda otrzymywania informacji od respondenta (osoby
badanej), która nie wymaga obecności ankietera. Badany sam odpowiada na
pytania za pomocą takiego kwestionariusza.
Badania ilościowe prowadzi się w stosunkowo dużych próbach,
wykorzystując przy tym standaryzowane techniki i narzędzia badawcze.
W badaniach ilościowych dąży się do nadania zjawiskom określonych miar.
Prowadzi się je na próbie dobranej przy użyciu mniej lub bardziej
rygorystycznych metod.
Najbardziej powszechnymi technikami badań ilościowych są:
 Wywiad bezpośredni
 Wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo – CAPI
 Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo – CATI
 Ankieta internetowa – CAWI
 Ankieta pocztowa.
Badania ilościowe przez Internet
Jedną z najczęściej stosowanych metod w badaniach ilościowych jest
metoda ankietowa, która wykształciła wiele technik badawczych. Do technik
ankietowych wykorzystujących Internet zalicza się ankiety umieszczane na
stronach internetowych przedsiębiorstw, portalach oraz ankietę e-mailową41.
41
Jaciow M. (2005). Badania rynku. W Z. Kędzior (pod red.), Metody, zastosowania,
(s.89). Warszawa:PWE,
28
Metodologia
Badania ilościowe prowadzone przez Internet mogą opierać się
na preselekcji lub samo rekrutacji respondentów.42 Ankiety umieszczane
na stronach internetowych – badania opierające się na samo rekrutacji
respondentów, co prawda nie są kosztowne, ale nie zapewniają badaczowi
kontroli nad próbą. Ten sposób badania jest podobny do ankiety prasowej,
którą wypełniają czytelnicy konkretnego tytułu.
Natomiast w badaniach opierających się na preselekcji respondentów próba
często ma charakter kwotowy i można ją profilować tak, aby uzyskać strukturę
zbliżoną do struktury wybranej grupy. Jest to możliwe w sytuacji, gdy znana
jest struktura grupy osób, do których adresowane jest badanie ankietowe.
Do badań polegających na preselekcji respondentów należą badania panelowe,
prowadzone na grupie respondentów, którzy zostali zrekrutowani i wyrazili
zgodę na udział w badaniach on-line.
Przed rozpoczęciem badania spośród zarejestrowanych uczestników
dobiera się respondentów spełniających założenia próby. Badania oparte
na preselekcji mogą mieć również charakter zamknięty, kiedy zleceniodawca
badania posiada bazę adresów internetowych swoich klientów i spośród nich
wybiera się respondentów.
Badania internetowe obejmują: 43








Badanie satysfakcji
Badanie opinii na temat produktów
Badanie opinii użytkowników portali
Badanie postaw klientów sklepów internetowych
Badanie skuteczności kampanii reklamowych
Badanie popularności marki
Badania mediów: oglądalności, słuchalności, czytelnictwa
Badania trendów i preferencji konsumenckich
Badania metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
Technika badań CAWI to wywiad przeprowadzony poprzez otrzymanie
kwestionariusza czy też ankiety drogą internetową oraz wypełnienie go on-line.
Obecnie metoda CAWI jest jedną z bardziej popularnych oraz najszybciej
rozwijających się metod badań nauk społecznych oraz humanistycznych.
42
CzarneckiA. (2009).Badania ankietowe w Internecie. W E. Michalski (pod red.),
Marketing w Praktyce (nr 5, s. 56-57). Warszawa: PWN
43
http://net-ankiety.pl/index.php?id=27ewyjjw1sjw4wzlsznsjxvuivop7ewco[8.06.2013]
29
Metodologia
W porównaniu do innych metod, dzięki poczuciu anonimowości
i możliwości udziału w badaniu w terminie dogodnym dla respondenta, metoda
CAWI pozwala zgromadzić bardziej rzetelne dane.
Przeprowadzając badania tą metodą możemy być pewni, iż nie tylko
dotrzemy do szerszej grupy potencjalnych klientów [nauczycieli – studentów],
ale również tego, iż nasza ankieta trafi do konkretnej grupy docelowej.
Samodzielnie można zaadresować ankietę do interesującej nas grupy,
określając, czy mają być to np. uczestnicy kursów internetowech, czy też
internauci odwiedzający portale tematyczne.
W dobie, gdy praktycznie każdy ma dostęp do komputera z Internetem
i coraz więcej osób korzysta z wszelkiego rodzaju urządzeń typu smartfony czy
tablety, a darmowy bezprzewodowy Internet jest dostępny w większości
publicznych miejsc, badanie metodą CAWI na pewno będzie o wiele
skuteczniejsze.
Badania tradycyjnymi metodami, takimi jak wywiady osobiste,
przeprowadzane przez ankieterów, czy też telefoniczne, stają się coraz mniej
popularne. Przede wszystkim coraz trudniej jest dotrzeć osobiście
do potencjalnych klientów, między innymi z powodu zastrzeżonych numerów
telefonów, nieobecności w domach, czy też chęci zachowania przez nich
prywatności.44
W celu zastosowania metody CAWI w badaniach społecznych –
humanistycznych respondent może zostać poproszony o samodzielne
wypełnienie formularza ankiety przy użyciu komputera z dostępem
do Internetu. W takim wypadku funkcję papierowego formularza ankiety
spełnia specjalnie przygotowana strona www, która umożliwia respondentowi,
po odpowiedniej autoryzacji, na udzielenie odpowiedzi. Internetowe
kwestionariusze znajdują się na serwerze agencji badawczej lub na serwerze
grupy badawczej.
Respondenci wypełniają ankiety przez Internet, a wyniki wypełnionych
kwestionariuszy są automatycznie zliczane przez system. Badania typu CAWI
są szybkie w realizacji i charakteryzują się relatywnie niskim kosztem
przeprowadzenia.
Standardy zostały podzielone na trzy części, ze względu na trzy rodzaje
badań CAWI, wyróżnione według kryterium sposobu rekrutacji (pozyskania)
respondenta, który wypełnia ankietę on line.
44
http://www.abmmedia.com.pl/index.php/content/view/slug/badania-cawi [21.05.2013]
30
Metodologia

Badania na internetowych panelach

Ankiety wyświetlane w zasobach Internetu (tzw. pop-ups)

Badania CAWI z użyciem baz danych
Moim zdaniem, ankiety internetowe (Computer-Assisted Web
Interviewing) z powodu swojego charakteru nie powinny być traktowane
na równi z innymi metodami ankietowymi. Ich podstawowym wyróżnikiem jest
wspomaganie pomiaru badawczego poprzez odpowiednie oprogramowanie
oraz sprzęt komputerowy, co przynosi wiele daleko idących skutków.
Rysunek 1. Ankieta internetowa – schemat. „Badania marketingowe, od teorii
do praktyki” D.Maison, A.Noga-Bogomilski, wyd. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdansk, 2007, s 77
Zalety badań ilościowych przeprowadzanych za pomocą ankiet
internetowych (CAWI):
 Szybkość realizacji badania - bardzo krótki czas przygotowania
i prowadzenia badania. Zebranie 1000 ankiet w ciągu jednego dnia
nie stanowi problemu. Dzięki technikom internetowym dostępne stają
się grupy, do których trudno dotrzeć w tradycyjny sposób, a dodatkowo
31
Metodologia
dzięki systemom on-line, mamy dostęp do podglądu wyników przez
cały czas trwania badania.
 Niskie koszty realizacji badania – ankiety tworzone są elektronicznie,
nie ma potrzeby wykorzystania ankieterów, oraz drukowania ankiet,
więc końcowy koszt wypadający za wypełnioną ankietę jest niewielki.
Dodatkowo zostaje wyeliminowany „efekt ankietera”, czyli wpływ
osoby prowadzącej badanie, na udzielane odpowiedzi przez
respondenta45.
 Ankiety CAWI mogą być wypełniane on-line na stronach
internetowych, a odpowiedzi udzielone przez respondenta zapisane
zostają na serwerze i gromadzone w postaci wynikowej bazy danych46.
 Brak ryzyka błędu popełnianego przez ankietera (w porównaniu do
metody papi oraz cati)
 W przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest
go skorygować niż w przypadku klasycznych ankiet papierowych47.
 Szybkość – realizacja badania trwa zdecydowanie krócej niż
w przypadku badań tradycyjnych. Wstępne wyniki można otrzymać już
po 2-3 dniach.
 Multimedialność – do ankiet online można z łatwością dołączyć
elementy multimedialne, takie jak obraz czy film. Dzięki temu badanie
online świetnie sprawdza się do testowania reklam czy opakowań.
Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania zaawansowanych metod
przybliżających sytuację badania do sytuacji, z jakimi respondent ma
do czynienia jako konsument – np. Conjoint, shelf test (testy półkowe
polegające na symulowaniu na ekranie komputera półki sklepowej).
 Interaktywność – możliwe jest modyfikowanie zestawu i kolejności
zadawania pytań w zależności od uzyskiwanych odpowiedzi. Dzięki
temu można przeprowadzać bardziej precyzyjne badania poprzez
eliminację niektórych pytań lub pogłębianie odpowiedzi na inne48.
 Wysoka penetracja w najbardziej interesujących marketingowo
segmentach populacji – wśród osób o wyższych zarobkach, lepiej
45
http://net-ankiety.pl/index.php?id=27ewyjjw1sjw4wzlsznsjxvuivop7ewco[21.05.2013]
http://www.gumulka.pl/cnt.spx?content=493[21.05.2013]
47
http://pl.wikipedia.org/wiki/CAWI[21.05.2013]
48
http://www.pbsdga.pl/x.php/1,840/CAWI.html[21.05.2013]
46
32
Metodologia
wykształconych, młodszych. W tych grupach częstokroć korzystanie
z Internetu jest już bardziej powszechne, niż z telefonu stacjonarnego49.
 Uczestnicy mają możliwość zachowania większej anonimowości50.
 Realność danych.
Wady badań ilościowych przeprowadzanych za pomocą ankiet
internetowych (CAWI):
 Niski poziom responsywności (zwrotności wypełnionych ankiet).
Można co prawda w tym przypadku wspomagać się tzw. „mailami
ponaglającymi” lub telefonami z prośbą o wypełnienie ankiety CAWI
(w przypadku ściśle określonej grupy docelowej), jednak i tak
w większości trzeba liczyć na przychylność respondentów, którzy
odpowiedzą na zaproszenie do udziału w badaniu. Takie sytuacje często
przekładają się na konieczność przedłużenia terminu badania.
 W zależności od posiadanego systemu internetowego mogą pojawić się
problemy techniczne, które wpływają na termin realizacji badania,
a także mają wpływ na zniechęcenie respondentów do odpowiedzi
na zadawane pytania.
 Wadą również jest to, że badania realizowane tą techniką są
reprezentatywne jedynie dla populacji osób posiadających adresy
mailowe. Często adresy te są jednak nieaktualne, błędne, co wpływa
na obniżenie realizacji próby. Wybierając tę metodę badawczą należy
więc wziąć pod uwagę grupę docelową, do której chcemy skierować
badanie i możliwość pozyskania prawidłowej i aktualnej bazy danych
adresów mailowych51.
 Metoda może być stosowana tylko w odniesieniu do respondentów
posiadających dostęp do Internet52.
 Nie ma nic za darmo, dlatego należy pamiętać, iż osobom, które
odpowiadają na pytania zawarte w ankiecie, należy przyznać jakąś
49
http://www.gfk.pl/about_us/methods/cawi/index.pl.html[21.05.2013]
http://www.abmmedia.com.pl/index.php/content/view/slug/badania-cawi[22.05.2013]
50
51
http://www.gumulka.pl/cnt.spx?content=493[22.05.2013]
http://pl.wikipedia.org/wiki/CAWI[22.05.2013]
52
33
Metodologia
określoną odgórnie gratyfikację pieniężną, w ten sposób przyciągniemy
do siebie więcej chętnych, którzy poświęcą swój cenny czas
na potrzeby przeprowadzenia ankiety53.
 Słabością CAWI jest dobór grupy respondentów o określonych
cechach, bowiem przy publikacji ankiety w Internecie nie jest możliwe
precyzyjne określenie, jaki odbiorca ją wypełni. Oczywiście są sposoby,
aby ten czynnik niepewności zminimalizować poprzez zamieszczanie
ankiety na określonych portalach społecznościowych, forach
tematycznych, poprzez linki sponsorowane w wyszukiwarce google
według słów kluczowych właściwych dla tematyki badania itp.54.
Metoda CAWI, jako metoda „nowych czasów”
Klienci firm coraz częściej sięgają po ten rodzaj badań, kosztem
wywiadów bezpośrednich face-to-face lub wywiadów telefonicznych CATI.
Metoda CAWI jest coraz częściej wykorzystywana także w Polsce. W ubiegłym
roku była ona najczęściej wybierana przez klientów firm zajmujących się
przeprowadzaniem badań wśród respondentów techniką realizacji wywiadów
spośród wszystkich metod dostępnych.
Liczba przeprowadzonych wywiadów CAWI wyniosła ponad 196 tys.
i po raz pierwszy byłą wyższa od liczby wywiadów bezpośrednich face-to-face,
która osiągnęła liczbę ponad 180 tys. oraz wywiadów zrealizowanych metodą
telefoniczną - ponad 141 tys55.
53
http://mbrokers.pl/marketing/badania-marketingowe/metody-badan/ankietyinterentowe[23.05.2013]
54
http://portalmarketera.pl/branze/specjalizacja/badania-ankietowe-internetowecawi/[25.05.2013]
55
Instytut
GfK
Polonia
rozwija
Access
Panel
i
badania
CAWI,
http://www.gfk.pl/public_relations/pressreleases/press_articles/010805/index.pl.html
[25.03.2013]
34
Metodologia
Rysunek 2. Wywiady wg metodologii CATI F2F oraz CAWI56
Na zmianę proporcji w zakresie wykorzystywanych technik zbierania
danych ma wpływ rosnąca penetracja Internetu oraz stale rozwijany panel
zarejestrowanych internautów – tzw. Access Panel, czyli internetowa
społeczność osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniach online
i przekazały do panelu swoje pełne dane osobowe.
56
http://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/gfk-polonia-cawi-najpopularniejsza-metoda-badawcza
[25.05.2013]
35
Metodologia
Rysunek 3.GFK Net Index, 2012, ogólnopolska próba reprezentatywna osób
w wieku 15-75 lat n+12.000
Podsumowanie
Coraz trudniej jest prowadzić badania tradycyjnymi metodami (wywiady
osobiste, telefoniczne) – dostępu do respondentów bronią domofony, ogrodzone
osiedla, zastrzeżone numery telefonów, a przede wszystkim chęć zachowania
prywatności, rosnące tempo życia i całodniowa nieobecność w domu. Dotyczy
to zwłaszcza osób o wysokich dochodach, a więc potencjalnie najbardziej
atrakcyjnych jako konsumenci.
Dylemat ten firmy badawcze na całym świecie starają się rozwiązać
stosując na coraz większą skalę badania internetowe, które umożliwiają łatwe
dotarcie do respondentów odwiedzających portale internetowe. Jednak trzeba
pamiętać, że poprzez Internet można dotrzeć tylko do ograniczonej grupy osób,
czyli internautów, a jest to tylko fragment całej populacji.
Można jednak również powiedzieć, że ten specyficzny fragment populacji
jest bardzo miarodajny dla badań z dziedziny biznesu. Bowiem Internet jest
obecnie nieodzownym narzędziem w biznesie. Portale takie jak allegro.pl,
nasza-klasa.pl – i wiele innych popularnych portali – są odwiedzane
przez miliony użytkowników miesięcznie, co świadczy o dużej liczebności
oraz wysokiej aktywności internautów.
36
Metodologia
2.2. Narzędzia badawcze
Jako narzędzie badawcze stosujemy „encuestafacil.com”. Ankieta
internetowa dostępna w Internecie jest bezpłatna, jeżeli użyta zostanie do celów
badawczych oraz przez członków instytucji badawczej57. Ankieta została
stworzona dla potrzeb Projektu OLAREX: Open Learning Approach with
Remote Experiments (Swobodny Dostęp do Nauki z Eksperymentami
Zdalnymi). OLAREX jest to konsorcjum jedenastu partnerów z sześciu krajów
europejskich współfinansowane przez Unię Europejską.
Cele niniejszego badania są następujące:
 analiza potrzeb dotyczących wiedzy/umiejętności wymaganych
od nauczycieli szkół średnich / akademickich, celem pomyślnego
przejścia w edukację na poziomie wyższym lub na etap szkolenia
zawodowego wyższego stopnia czy przy rozpoczynaniu kariery
zawodowej, jak również w odniesieniu do studentów szkół wyższych
jako przyszłych pracowników przemysłu.
 analiza współpracy przedsiębiorstw i szkół zawodowych przez
programy angażujące młodzież w działalność – produkcję oraz ich
wpływ na szkolenie przyszłych pracowników poprzez uświadomienie,
jakie kompetencje powinien posiadać uczeń/student, aby aktywnie
uczestniczyć w takich programach.
 analiza zapotrzebowania na materiały do nauki na odległość
/e-learning/ i eksperymenty zdalne oraz nowe metody edukacyjne.
Ankieta dla nauczycieli/wykładowców
1. Kraj (wybór):
Austria
Bułgaria
Węgry
Litwa
Polska
Hiszpania
57
http://www.encuestafacil.com
37
Metodologia
2. Wiek (wybór) :
Mniej niż 25
25-30
31-40
41-50
51-60
Więcej niż 60
3. Płeć (wybór) :
kobieta
mężczyzna
4. Poziom wykształcenia (wybór) :
Licencjat
Magister
Doktor
5. Mam wystarczającą znajomość języka obcego, aby wykorzystywać
go w kwestiach zawodowych:
Angielski
Niemiecki
Hiszpański
Inny (proszę podać)_____________________________
6. Ilość lat pracy jako nauczyciel/wykładowca: (wybór)
Mniej niż 1 rok
1 – 3 lat
4 – 7 lat
8 – 10 lat
11 – 20 lat
21 – 30 lat
Więcej niż lat
38
Metodologia
7. Jakich przedmiotów uczy Pan(i) w swojej szkole (niezależnie
od oficjalnej przynależności do Szkoły/Wydziału) (przedmiot główny
– drugorzędny)
Matematyka
Biologia
Technologia
Fizyka
Chemia
Inny (proszę podać)_____________________________
8. Czy wykorzystuje Pan(i) praktyczną część laboratorium w swoim
programie nauczania? (wybór)
Nie
Tak
9. W przypadku odpowiedzi ‘Tak’ na poprzednie pytanie, proszę
podać nazwę przedmiotu i poziom szkoły (dowolny tekst)…..
Nazwa przedmiotu:
Stopień/poziom:
10.W odniesieniu do każdego z przedmiotów, w jakim stopniu wymaga
się od uczniów/studentów przeprowadzania eksperymentów
indywidualnie lub w grupach? Jak liczne są typowe grupy (jeśli
dotyczy)? ( M = Matematyka, B = Biologia, T = Technologia, Ph =
Fizyka, Ch = Chemia, O = Inner
Wszystkie eksperymenty przeprowadzane są w grupach.
Większość eksperymentów jest wykonywanych w grupach, nieliczne
indywidualnie.
Mniej więcej pół na pół.
Większość eksperymentów jest wykonywanych indywidualnie,
nieliczne w grupach.
Wszystkie eksperymenty przeprowadzane są indywidualnie.
Wszystkie eksperymenty są demonstrowane uczniom/studentom.
Inny (proszę podać)_____________________________
39
Metodologia
11.Typowa ilość uczniów/studentów w jednej grupie (jeśli dotyczy):
(Proszę podać liczby)
Matematyka:
---Biologia:
---Technologia:
---Fizyka:
---Chemia:
---Inny:
---12.Czy słyszał Pan(i) wcześniej o laboratoriach dostępnych zdalnie
(na odległość)? (wybór: tak/nie)
Nie
Tak
13.Zakładając, że eksperymenty zdalne będą dostępne w Państwa
szkole. (w ogóle nie jestem zainteresowany(a), trochę
zainteresowany(a), zainteresowany(a), bardzo zainteresowany(a),
absolutnie zainteresowany(a))
Czy korzystał(a)by Pan(i) z nich podczas nauczania?
14.Kompetencje wymagane do nauczania w klasach: (7 bardzo dobra,
6 dobra, 5 zadowalająca, 4 dostateczna, 3 mierna, 2 nieodpowiednia,
1 niepotrzebna)
Potrafię stworzyć kurs przedmiotowy z zadaniami online wykorzystując
system zarządzania nauką/informacją z różnych źródeł (np. biblioteki,
Internet, itp.)
Szybko uczę się i adaptuję nowe metody nauczania.
Szybko uczę się i adaptuję nowe technologie dla edukacji.
Potrafię znaleźć/ocenić nowe instrumenty uczenia się/nauczania ICT.
Potrafię zastosować je w klasie samodzielnie bez szkolenia.
15.Ogólne umiejętności w zakresie technologii komunikacyjnoinformacyjnych (ICT). (7 bardzo dobra, 6 dobra, 5 zadowalająca,
4 dostateczna, 3 mierna, 2 nieodpowiednia, 1 niepotrzebna)
40
Metodologia
Korzystanie ze sprzętu komputerowego (np. komputer, ploter, skaner,
urządzenia cyfrowe).
Korzystanie z programów użytkowych (Word, Excel, i PowerPoint).
Korzystanie z poczty elektronicznej /e-mail/.
Korzystanie z Bezpłatnych Programów Szkoleniowych/Wykładów
online w klasie
Umiejętność przeszukiwania internetu
16.Posiadam/nie posiadam komputer osobisty z dostępem do Internetu
w domu (wybór: tak/nie)
Nie
Tak
17.Jestem aktywnie zaangażowany(a) w przynajmniej jedno forum
internetowe/ chat room (wybór: tak/nie)
Tak
Nie
18.Jestem aktywnie zaangażowany(a) w przynajmniej jeden portal
społecznościowy: Facebook, Twitter, Google+ (wybór: tak/nie)
Tak
Nie
19.Wiedza w korzystaniu z aplikacji do nauczania ( 7 bardzo dobra,
6 dobra, 5 zadowalająca, 4 dostateczna, 3 mierna, 2 nieodpowiednia,
1 niepotrzebna)
LMS: Moodle
LMS: WebCT
LMS: Blackboard
Środowiska współpracujące e-learning (Wiki – Google docs iEtherPad, TitanPad )
Portale społecznościowe : Facebook, Twitter
M - Learning – nauka z wykorzystaniem telefonu komórkowego
Symulacje i gry intelektualne w klasie
41
Metodologia
20. Czy regularnie uczestniczy Pan(i) w szkoleniach? (wybór: tak/nie)
Tak
Nie
21. W przypadku odpowiedzi ‘Nie’ na poprzednie pytanie, jakie były
przyczyny braku uczestnictwa w szkoleniach? Proszę zaznaczyć
z poniższej listy wszystkie odnoszące się do tego powody
Do tej pory nie było/było niewiele organizowanych takich szkoleń
Zorganizowane szkolenie było nie związane z moim przedmiotem
Brak czasu
Brak zainteresowania
Inny (proszę podać)_____________________________
22. Z jakich źródeł dokształcających obecnie Pan(i) korzysta? Proszę
zaznaczyć wszystkie stosowne źródła z poniższej listy
Internet
Wydawnictwa profesjonalne
Seminaria
Kursy/szkolenia poza szkołą opłacane przez szkołę
Kursy/szkolenia poza szkołą opłacane przez uczestnika
Kontynuacja nauki zaocznie jako słuchacz instytucji edukacyjnej
Żadne
23. Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w jakimkolwiek szkoleniu
organizowanym na odległość/online (szkolenie prowadzone
wyłącznie przez internet)? (wybór: tak/nie)
Tak
Nie
24. Czy sądzi Pan(i), że szkolenie na odległość może być skuteczne
i efektywne dla zdobycia wiedzy profesjonalnej w Pana(i)
dziedzinie? (wybór: tak/nie)
Tak
Nie
42
Metodologia
25. Proszę podać powody, dla którychuczestniczył Pan(i)/uczestniczyłby
Pan(i) w dokształcaniu. Proszę zaznaczyć wszystkie stosowne
przyczyny z poniższej listy:
Finansowe, podwyższenie dochodu
Awans zawodowy
Wiedza własna i zainteresowania/pogłębianie wiedzy
Aby motywować uczniów/studentów
Aby być bardziej efektywnym w stosowaniu w nauczaniu nowych
narzędzi/technologii
Inne (proszę podać):
26. Ile godzin tygodniowo może Pan(i) poświęcić na dokształcanie?
Szkolenie będzie prowadzone w pełni przez Internet
i w jakimkolwiek dogodnym czasie (24h/7 dni w tygodniu)?
(dowolny tekst)…..
27.W jakie dni tygodnia miałby Pan(i) czas na wyżej opisane szkolenie
online? Proszę zaznaczyć wszystkie stosowne dni z poniższej listy
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
28. Jaki jest Pana(i) poziom zainteresowania następującymi modułami
nauczania podczas lekcji [w ogóle nie jestem zainteresowany(a),
trochę zainteresowany(a),zainteresowany(a), bardzo zainteresowany(a),
absolutnie zainteresowany(a)]:
Jak płynie prąd? – niski Ohm (korzystając z oprzyrządowania
laboratorium zdalnego)
Pracując jako komputer – bramki logiczne (korzystając
z oprzyrządowania laboratorium zdalnego)
Rosnąca fasola – (korzystając z oprzyrządowania laboratorium
zdalnego)
43
Metodologia
Co daje nam oscyloskop…. Reprezentacja funkcji i całki liczące
(korzystając z oprzyrządowania laboratorium zdalnego)
Promieniowanie ciała doskonale czarnego pospolitych źródeł światła
Analiza widmowa źródeł światła
Pomiary obwodów analogowych
Symulacja z wykorzystaniem istniejących narzędzi symulacyjnych
29. Jaki jest Pana(i) stopień zainteresowania następującymi kursami
podczas szkolenia na odległość dla nauczycieli szkół średnich
[w ogóle nie jestem zainteresowany(a), trochę zainteresowany(a),
zainteresowany(a),
bardzo
zainteresowany(a),
absolutnie
zainteresowany(a)]:
Transformacja programu nauczania z eksperymentami zdalnymi: jak
zintegrować je z programem szkoły średniej
Umożliwienie edukacji: Jak poprawnie ocenić materiały e-learning
Umożliwienie edukacji: Jak dobrać instrumenty ICT i aplikacje do
celów Państwa program nauczania
Projektowanie programu nauczania dla wirtualnego środowiska uczenia
się Moodle
Projektowanie programu nauczania dla międzynarodowej mobilności
Programy muzealne ICT w procesie nauczania w klasie/szkole
Jak wprowadzić programy muzealne ICT w zajęcia w klasie
ICT – Wspomaganie nauczania i zarządzanie
ICT – Zaawansowane Badania Naukowe i Rozwój Zawodowy
ICT – Komunikacja pośrednia i współpraca
30. Proszę podzielić się z nami wszelkimi innymi informacjami, jakie
mogłyby być nam pomocne przy przygotowywaniu treści szkoleń
na odległość dla nauczycieli szkół średnich. (dowolny tekst)…..
31. Aby otrzymać zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu
online dla nauczycieli szkolnych (Styczeń-Czerwiec 2013) proszę
podać poniżej swój adres email. Zapewniamy, że Państwa adres nie
będzie w żaden sposób powiązany z odpowiedziami udzielonymi
przez Państwaw niniejszej ankiecie. (dowolny tekst)…..
44
Metodologia
Ankieta dla kierownictwa przedsiębiorstw
Informacje ogólne
1. Nazwa Firmy: (dowolny tekst)
2. Kraj (wybór):
Austria
Bułgaria
Węgry
Litwa
Polska
Hiszpania
3. Stanowisko w Firmie: (wybór)
Dyrektor Generalny
Dyrektor Techniczny
Kierownik ds. Rozwoju Produktu
Dyrektor ds. Strategii I Rozwoju Biznesu
Kierownik Działu Kadr
Inny (proszę podać):
4. Główna działalność Firmy. Proszę zaznaczyć stosowną działalność
z poniższej listy:
Produkcja
Usługi
Doradztwo techniczne
Edukacja
Badanie I Rozwój
5. Ilość lat na rynku /dotyczy Firmy/: (wybór)
1 - 2 lat
3 - 5 lat
6 - 10 lat
11 – 20 lat
45
Metodologia
21 – 30 lat
Więcej niż 30 lat
6. Ilość pracowników: (wybór)
1–5
6 – 20
21 – 50
51 – 200
Więcej niż 200
7. Wiek pracowników w % : (0-10 , 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60,
60-70, 70-80, 80-90, 90-100)
Mniej niż 20 lat
20 – 25 lat
26 – 30 lat
31 – 40 lat
41 – 50 lat
51 – 60 lat
8. Szacunkowy udział procentowy pracowników firmy o podanym
wykształceniu: (0-10 , 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 7080, 80-90, 90-100)
Szkoła podstawowa
Szkoła średnia
Szkoła zawodowa
Stopień licencjata
Stopień magistra
Stopień doktora
9. Czy posiadają/posiadali Państwo jakikolwiek program angażujący
młodzież w działalność/produkcję Państwa Firmy? (wybór tak/nie)
Tak
Nie
46
Metodologia
10.W przypadku odpowiedzi ‘Tak’ na poprzednie pytanie, proszę
zaznaczyć wszystkie stosowne program z poniższej listy: (Studenci
uniwersytetów, Uczniowie szkół zawodowych, Uczniowie szkół
średnich)
Otwarte Drzwi
Ko-op (Kooperacyjny) program
Staż letni
Praktyka
Stanowisko półetatowe
Stanowisko pełnoetatowe
Inne, proszę podać
11.W przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie proszę podać/
oszacować średnią ilość “Studentów uniwersytetów”w każdym
programie/rocznie w Państwa firmie: Żaden, 1-5, 5-10, 10-20, Więcej
niż 20
Otwarte Drzwi
Ko-op (Kooperacyjny) program
Staż letni
Praktyka
Stanowisko półetatowe
Stanowisko pełnoetatowe
Inne,
12.W przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie proszę podać/
oszacować średnią ilość “Uczniów szkół zawodowych”w każdym
programie/rocznie w Państwa firmie: Żaden, 1-5, 5-10, 10-20, Więcej
niż 20
Otwarte Drzwi
Ko-op (Kooperacyjny) program
Staż letni
Praktyka
Stanowisko półetatowe
47
Metodologia
Stanowisko pełnoetatowe
Inne,
13.W przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie proszę podać/
oszacować średnią ilość “Uczniów szkół średnich”w każdym
programie/rocznie w Państwa firmie: Żaden, 1-5, 5-10, 10-20, Więcej
niż 20
Otwarte Drzwi
Ko-op (Kooperacyjny) program
Staż letni
Praktyka
Stanowisko półetatowe
Stanowisko pełnoetatowe
Inne,
14.Czy słyszeli Państwo wcześniej o Programie Ko-op
(Kooperacyjnym) w Państwa lub innych krajach? (wybór tak/nie)
Tak
Nie
15.Gdyby Państwa Firma została zaproszona do udziału w tym
programie, czy zaakceptowaliby Państwo tworzenie Programu
Ko-op?
Kooperacyjna edukacja (ko-op) jest metodą zbudowaną z kombinacji
edukacji szkolnej z praktycznym doświadczeniem w pracy.
Doświadczenie edukacji kooperacyjnej (ko-op) zapewnia zaliczenie
akademickiej praktyki zawodowej. Edukacja ta nabiera nowego
znaczenia w pomocy młodym ludziom w przejściu ze szkoły do pracy,
usługach edukacyjnych i eksperymentalnych inicjatywach uczenia się.
Tak
Nie
16.W przypadku odpowiedzi “Tak” na poprzednie pytanie proszę
podać/oszacować uśrednioną liczbę uczniów/studentów jaka
powinna być zaangażowana (1-3, 3-5, 5-10,10-15, więcej niż 15)
48
Metodologia
Studenci uniwersytetów
Uczniowie szkół zawodowych
Uczniowie szkół średnich
17.Państwa zdaniem, jakie kompetencje powinien posiadać
uczeń/student aby aktywnie uczestniczyć w tym programie?
(Student uniwersytetu, Uczeń szkoły zawodowej, Uczeń szkoły
średniej)
Podstawy w temacie “Elektryczność”
Podstawy informatyki
Oprogramowanie inżynieryjne; C, MATLAB/Simulink, LabVIEW, itp.
Doświadczenie w pracy z eksperymentami/narzędziami zdalnymi
Umiejętność prawidłowego korzystania z materiałów (np. schematy,
instrukcje techniczne)
Korzystanie z urządzeń komputerowych (np. komputer, ploter, skaner,
urządzenia cyfrowe)
Korzystanie programów komputerowego przetwarzania (Word, Excel,
i PowerPoint)
Szybka adaptacja do nowych technologii
Znajdowanie i selekcja informacji z różnych źródeł (np. biblioteka,
internet)
Zdolności w przeszukiwaniu internetu – zdobywanie i ocena informacji
Organizacja i przechowywanie informacji
Posiadanie wystarczającej znajomości języka angielskiego aby używać
go w kontekście zawodowym
Wielozadaniowość (wykonywanie zadań równolegle)
Zarządzanie czasem – selekcja głównych-istotnych działań, ustalanie
kolejności, rozmieszczenie w czasie
Rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas pracy
Interpersonalne – praca z innymi
18.Proszę podać jaka inna wiedza/umiejętności będzie wymagana
w Państwa Firmie: (dowolny tekst)
49
Metodologia
19.Czy chcieliby Państwo przekazać jakieś uwagi czy sugestie
w odniesieniu do Programu współpracy? (dowolny tekst)
2.3. Stan kompetencji w grupie badanych
Edukacja
Znajomość języków obcych wśród nauczycieli lub wykładowców
przedstawia się w następujący sposób: w Polsce najbardziej popularnym
językiem jest j. angielski, który otrzymał 63%, po nim j. niemiecki – 38%.
Również w Hiszpanii najpopularniejszym językiem jest j. angielski, posługuje
się nim 40%, w Austrii j. angielski uzyskał 100%. 77% węgierskich, 78%
litewskich, oraz 83% bułgarskich nauczycieli zna j. angielski.
Zastosowanie praktycznych laboratoriów w programie nauczania jest
popularne na Litwie – 73% i w Austrii – 67%. W Polsce i Hiszpanii tylko około
1/3 nauczycieli korzysta z praktycznych laboratoriów. Na Węgrzech
i w Bułgarii korzystających jest po 45%.
Zakładając, że zdalne eksperymenty będą dostępne w szkole, zarówno
w Polsce, jak i w Hiszpanii ponad połowa nauczycieli odpowiedziała, że są
zainteresowani. W Austrii, Litwie, Bułgarii i na Węgrzech zainteresowanie
oscylowało wokół 35%
Biorąc pod uwagę umiejętność stworzenia kursu on-line z wykorzystaniem
informacji z różnych źródeł 16% polskich i węgierskich nauczycieli ocenia się
bardzo dobrze, a 7% polskich i 11% węgierskich nauczycieli nie jest
zadowolonych z tej umiejętności. W Hiszpanii niezadowolonych jest 22%,
a oceniających się bardzo dobrze jest 10%. Najwięcej oceniających się bardzo
dobrze jest na Litwie – 27% i w Bułgarii 38%.
Na pytanie o umiejętność szybkiego uczenia się i dostosowania do nowych
metod nauczania 21% nauczycieli z Węgier, po 30% z Hiszpanii i Austrii,
36% z Litwy, 44% z Polski i 56% z Bułgarii odpowiedziało, że są w tym bardzo
dobrzy. Tylko 6% nauczycieli z Hiszpanii nie jest zadowolonych z tej
umiejętności.
50
Metodologia
Na pytanie o umiejętność szybkiego uczenia się i dostosowania do nowych
technologii dla edukacji 46% nauczycieli z Polski, 43% z Bułgarii,
41% z Litwy odpowiedziało, że są w tym bardzo dobrzy. 10% nauczycieli
z Hiszpanii nie jest zadowolonych z tej umiejętności.
Biorąc pod uwagę umiejętności znalezienia/ocenienia nowych
instrumentów technologii informacyjno – komunikacyjnych nauczania i uczenia
się oraz wykorzystywania ich w klasie, najwięcej bo 45% nauczycieli z Litwy
oceniło się na bardzo dobry, później 34% - Bułgaria, 30% - Austria. W granicy
23% opowiedzieli wykładowcy z Polski, a Hiszpanii i Węgier (21%).
Nauczycielami niezadowolonymi z tej umiejętności są Hiszpanie, których jest
27%.
Jeżeli chodzi o umiejętności znalezienia/ocenienia nowych instrumentów
technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczania i uczenia się oraz
wykorzystywania ich bez treningu, ocenionych na bardzo dobrze jest
30%z Austrii, 28% z Bułgarii, 19% z Polski i 18% z Litwy.
Odnośnie wiedzy o LMS: Moodle najwięcej ocenionych na bardzo dobry
jest nauczycieli z Austrii – 57%, później z Litwy – 23%, nauczyciele z Polski
i Bułgarii stanowią odpowiednio 14% i 16%. Niezadowolonych ze swojej
wiedzy jest najwięcej na Węgrzech – 36% i w Hiszpanii – 12%.
Z wiedzy na temat LMS: WebCT zadowolonych jest najwięcej, bo
9% nauczycieli z Litwy, a niezadowolonych jest 45% nauczycieli z Węgier,
40%z Bułgarii i 23% z Hiszpanii.
Wiedzę na temat LMS: Blackboard najwięcej, bo 11% z Polski ocenia
na bardzo dobry, a niezadowolonych jest 41% wykładowców z Węgier
i 38%z Bułgarii.
Biorąc pod uwagę wspólne środowisko e-learning (Wiki – Google docs iEtherPad - TitanPad ) wiedzę na ten temat w stopniu bardzo dobrym posiada
29% z Węgier, 22% z Austrii, 21% z Polski, i po kilkanaście % z Litwy
i Bułgarii. Niezadowolonych z wiedzy na ten temat jest 29% nauczycieli
z Węgier, 24% z Bułgarii, i 20% z Hiszpanii.
Wiedzę o serwisach społecznościowych bardzo dobrze ocenia
28% bułgarskich nauczycieli, po 23% polskich i litewskich oraz
22% austriackich. Niezadowolonych z wiedzy i korzystania jest
21% wykładowców z Bułgarii, 20% z Węgier i 17% z Hiszpanii.
51
Metodologia
Biorąc pod uwagę wiedzę na temat Learning – korzystania z telefonów
komórkowych bardzo dobrze ocenia się 14% polskich nauczycieli
i 13% austriackich. Niezadowolonych ze swojej wiedzy jest 41% bułgarskich
nauczycieli, 36% węgierskich oraz 19% hiszpańskich.
Oceniając wiedzę o symulacjach i grach edukacyjnych w klasie na bardzo
dobry ocenia się 22% bułgarskich nauczycieli, 21% polskich
i 18% litewskich. Nieusatysfakcjonowanych ze swojej wiedzy w tym temacie
jest 29% węgierskich i 21% bułgarskich nauczycieli.
Zainteresowanie przekształceniem nauczania ze zdalnymi eksperymentami
– jak zintegrować go z programem szkoły średniej, przedstawia sie następująco:
bardzo zainteresowanych jest 23% nauczycieli na Litwie i 22% w Bułgarii.
Niezainteresowanych jest 28% w Hiszpanii, 26% w Austrii i 2% na Węgrzech.
Wzmacnianiem edukacji: jak poprawnie oceniać materiały e-learning
bardzo zainteresowanych jest 32% litewskich nauczycieli, 28% bułgarskich,
22% austriackich i 20% hiszpańskich. W ogóle niezainteresowanych tym jest
26% w Austrii, 14% w Hiszpanii, i 16% na Węgrzech.
Włączeniem muzealnych programów ICT w klasie zainteresowanych jest
41% nauczycieli na Litwie, 27% w Hiszpanii, 25% na Węgrzech,
22%w Austrii. Niezainteresowanych jest najwięcej w Austrii, również tyle
samo ile zainteresowanych – 22%.
Projektowaniem programów nauczania dla międzynarodowej mobilności
wirtualnej bardzo zainteresowanych nauczycieli jest najwięcej w Austrii – 30%,
później na Litwie – 23%, następnie w Hiszpanii – 19% i w Bułgarii – 16%.
Niezainteresowanych jest najwięcej na Węgrzech – 25%, w Hiszpanii i Austrii
po 17% i w Polsce – 12%
Projektowaniem programów nauczania dla Moodle learning w środowisku
wirtualnym bardzo zainteresowanych jest najwięcej w Austrii – 17%
i Bułgarii – 16%. Niezainteresowanych jest 39% w Hiszpanii, 32% na
Węgrzech i 30% w Austrii.
Wzmacnianiem edukacji: jak wybierać instrumenty ICT i aplikacje dla
potrzeb programu nauczania zainteresowanych jest najwięcej na Litwie – 18%,
potem na Węgrzech – 14% i w Bułgarii – 12%. Niezainteresowanych jest
52
Metodologia
więcej w tych krajach, a najwięcej jest 36% hiszpańskich nauczycieli,
po 23% na Litwie i na Węgrzech i 22% w Austrii.
ITC Muzealnymi programami w klasach/szkołach podczas procesu
nauczania są bardzo zainteresowani bułgarscy nauczyciele – 17%, litewscy
– 14% i austriaccy – 13%. Niezainteresowanych jest więcej, 28% w Hiszpanii,
21% na Węgrzech, i 18% na Litwie.
ITC Wspieraniem nauczania i zarządzania bardzo zainteresowanych jest
30% nauczycieli na Węgrzech i 29% w Bułgarii, niezainteresowanych jest
najwięcej na Litwie – 41%, w Hiszpanii – 36% i w Austrii – 30%.
ITC Poprawieniem badań i rozwoju zawodowego – bardzo
zainteresowanych jest 32% wykładowców na Litwie, 19 % – w Bułgarii
i po 16% na Węgrzech i w Hiszpanii. Niezainteresowanych jest najwięcej
w Hiszpanii – 31%, w Austrii – 30% i na Węgrzech – 21%.
ICT – Pośredniczeniem w komunikacji i współpracy najbardziej
zainteresowani są nauczyciele na Litwie – 32% oraz w Bułgarii – 21%.
Niezainteresowanych jest najwięcej w Austrii – 35% i Hiszpanii – 31%.
Biznes
Kwestionariusz dla zarządzających przedsiębiorstwem przedstawia
szczegóły dotyczące udziału w programie kooperacyjnym w skali
międzynarodowej. Analiza odpowiedzi wykazuje, że jedynie Austria i Bułgaria
w 100% zgodziłyby się na wzięcie udziałuw programie, nieco mniejsze chęci
zdeklarowały Polska i Litwa, natomiast Hiszpania i Węgry nie wyraziłby zgody
na udział w programie.
Kolejne pytanie dotyczyło ilości osób, która powinna zostać
zaangażowana do programu. Zakres możliwych odpowiedzi obejmował:
studentów, uczniów szkół zawodowych oraz uczniów szkół średnich.
Zdecydowana większość badanych narodowości wybrałaby grupę studentów
liczącą 1 – 3 osób. W Austrii te osoby stanowiłyby 100% zaangażowanych
do projektu. Najmniej, bo tylko 17 – 21% przedsiębiorców z Polski i Bułgarii
nawiązałaby współpracę z uczniami szkół średnich. Uczniów szkół
zawodowych na pierwszym miejscu przyjęłaby Austria, następnie Litwa, Polska
i Bułgaria.
53
Metodologia
Kolejne
pytanie
dotyczyło
kompetencji,
które
powinny
charakteryzować ucznia, aby mógł on aktywnie uczestniczyćw programie.
Zapytane osoby pochodziły z 5 europejskich krajów: Polska, Hiszpania,
Austria, Węgry, Litwa oraz Bułgaria. Odpowiedzi respondentów różnych
narodowości są dość zróżnicowane. Po podddaniu szczegółowej analizie
odpowiedzi ankietowanych, przedstawia się to następująco: w opinii Polaków
najbardziej pożądanymi wśród studentów kompetencjami są: wielozadaniowość
(wykonywanie zadań równolegle) oraz zarządzanie czasem – wybiera cel
stosownych działań, porządkuje je.
Zdecydowanie najmniej cenioną kompetencją charakteryzującą
studentów w opinii Polaków są podstawy z informatyki. Respondenci z Polski
za najbardziej pożądane cechy, które powinny charakteryzować ucznia szkoły
zawodowej biorącego udział w programie, uważają: umiejętność korzystania
z materiałów (np.schematy, instrukcje techniczne). Najmniej pożądaną
kompetencją jest natomiast znajdowanie i wybieranie informacj iz różnych
źródeł (np. biblioteka, Internet).
U uczniów szkół średnich najbardziej cenioną w opinii respondentów
kompetencją są podstawy z informatyki. Natomiast za najmniej przydatną
ankietowani uznali umiejętność korzystania z materiałów (np.schematy,
instrukcje techniczne).
Analiza odpowiedzi udzielonych przez respondentów z Litwy
wykazała, iż najwięcej z zarządzających – 100% za pożądaną kompetencję
u studentów uznaje: korzystanie z urządzeń sprzętowych (np. komputer, ploter,
skaner, urządzeń cyfrowych), korzystanie z edytorów tekstu (Word, Excel
i PowerPoint), szybkość przystosowania się do nowych technologii,
wielozadaniowość (wykonywanie zadań równolegle). Zdecydowanie najmniej
cenioną cechą jest natomiast znajomość podstaw z informatyki.
Dla uczniów szkół zawodowych respondenci nie wykazali
zdecydowanej przewagi odpowiedzi co do najbardziej pożądanej kompetencji.
Taka sama ilość respondentów jako pożądaną kompetencje wybrała: podstawy
z informatyki, inżynierię oprogramowania, C, MATLAB / Simulink, LabVIEW,
itp., doświadczenie w pracy ze zdalnym eksperymentowaniem/urządzeniami,
znajdowanie i wybieranie informacji z różnych źródeł (np. biblioteka, Internet),
umiejętności w przeszukiwaniu Internetu – pozyskiwanie i analizowanie
informacji. Nikt z ankietowanych nie podkreśla między innymi umiejętności
korzystania z materiałów (np.schematy, instrukcje techniczne) oraz
wielozadaniowości (wykonywanie zadań równolegle).
Najbardziej pożądana przez zapytanych Litwinów u uczniów szkół
średnich kompetencja to: umiejętność korzystania z materiałów (np.schematy,
54
Metodologia
instrukcje techniczne), podstawy dotyczące energii elektrycznej, podstawy
z informatyki. Są to kompetencje pożądane przez około 1/3 ankietowanych.
Ostatnią badaną grupą są respondenci z Bułgarii. Za najbardziej
pożądaną kompetencję u studentów zdecydowane uznają oni rozwiązywanie
problemów występujących podczas pracy.
Kompetencja związana z doświadczeniem w pracy ze zdalnymi
eksperymentami/urządzeniami jest najbardziej cenioną przez Bułgarów
kompetencją u uczniów szkół zawodowych. Nikt z respondentów z tego kraju
nie wskazał korzystania z edytorów tekstu (Word, Exceli PowerPoint)
oraz znajdowania i wybierania informacji z różnych źródeł (np. biblioteka,
Internet) jako pożądanych kompetencji u uczniów szkół zawodowych.
Zapytani o kompetencje Bułgarzy jako najbardziej pożądaną u uczniów
szkól zawodowych wskazali umiejętność korzystania z materiałów
(np.schematy, instrukcje techniczne). Nikt z ankietowanych Bułgarów nie
uznaje inżynierii oprogramowania, C, MATLAB / Simulink, LabVIEW, itp.,
doświadczenia w pracy ze zdalnymi eksperymentami/urządzeniami
oraz organizacji i zarządzania informacjami za pożądane kompetencje, istotne
dla aktywnego uczestnictwa w programie.
55
3. Wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych w doskonaleniu badań
naukowych i rozwoju zawodowym
„ICT (information and communication technologies), czyli TIK
(technologie informacyjne i komunikacyjne) – udoskonalone badania naukowe
i rozwój zawodowy” został stworzony jako narzędzie wsparcia dla uczestników
w ich staraniach włączenia dodatkowych kompetencji i umiejętności ICT
w ich miejscu pracy. Ciągły rozwój umiejętności ICTwśród nauczycieli jest
niezbędny dla promowania pozytywnych wyników nauczania wśród
uczniów/studentów.
Wiedza, kiedy, gdzie, jak i dlaczego w korzystaniu z nowych technologii
w nauczaniu jest kluczowa. ICT staną się nierozerwalnie związane,
zintegrowane i osadzone we wszystkich aspektach edukacji i szkoleń oraz będą
mieć pozytywny wpływ na procesy uczenia się i ich wyniki.
Wyniki kursu: na koniec niniejszego kursu uczniowie/nauczyciele będą
lepiej rozumieć proces badawczy i zasady, jakie nim rządzą, włączając
identyfikację tematu, planowanie lekcji, przygotowanie projektu badawczego
i końcowy raport z przeprowadzonych badań.
Autorstwo: Luis Ochoa Siguencia PhD – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej w Radomskiej Szkole Wyższej.
Instytucja(-e) organizująca szkolenie: Radomska Szkoła Wyższa
(Polska, http://rsw.edu.pl/);
56
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Prowadzący: w jęz. angielskim, polskim, hiszpańskim: Luis Ochoa
Siguencia PhD., Radomska Szkoła Wyższa (Polska).
Grupa docelowa / oczekiwani odbiorcy: nauczyciele szkół
ponadpodstwaowych, twórcy materiałów edukacyjnych/kursów/modułów.
Wymagania wstępne: podstawowe umiejętności komputerowe,
podstawowa znajomość i wgląd w ICT w edukacji i miejscu pracy.
Języki modułu: angielski, bułgarski, polski, litewski, hiszpański,
węgierski, niemiecki.
Wyniki kształcenia/ kompetencje w zakresie modułu:




Na zakończenie nauki, po pomyślnym przeprowadzeniu wszystkich
przydzielonych zadań i działań, uczestnicy szkolenia będą posiadali
nastepujące kompetencje:
Będą rozumieć proces badawczy i zasady nim rządzące, w tym
identyfikację
tematu,
przygotowanie
propozycji
badania
i końcowego raportu z przeprowadzonego badania.
Będą umieli znaleźć informacje podstawowe
Będą potrafili cytować e-dokument używając standardowego formatu
Będa umieli napisać i zaprezentować pracę
Czas trwania: 20 godzin nauki (rozdzielone na 4 tygodnie)
Tematy objęte modułem i harmonogram nauki:
Temat nauki
1: Określ
i rozwiń swój
temat
2: Znajdź
informacje
podstawowe
Tygodnie
1
2
Wyniki kształcenia/
kompetencje
Ustal cele badania
Sformułuj cele
Wybierz tematy badania
Ustanów idee tematu jako
pytanie
Rozwiń temat
Dane badawcze
– Drugorzędne
– Pierwszorzędne
Analiza i opracowanie
wyników
Zadania
Zadanie 1: Skorzystajz Google
Advanced Search
[http://groups.google.co.uk/adv
anced_search] i przećwicz dwa
interesujące cię tematy
Zadanie 2: Znajdź i przeszukaj
katalogi online jak “Libdex”
Zadanie 3: Użyj “encuestafacil”
i stwórz e-ankietę
57
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
3: Cytuj to,
co znalazłeś
używając
standardowego
formatu
4: Napisz i
zaprezentuj
swoje
badanie
naukowe
3
Cytowanie źródeł
Citation machine
4
Pisanie pracy
Prezentacja
naukowego
Zadanie 4. Użyj “Citation
machine” i przećwicz formaty
APA i MLA
badania
Zadanie 5: Napisz krótką pracę
i zaprezentuj ją w PowerPoint
Metody oceny:
Zadanie 1: Skorzystaj zGoogle Advanced Search
[http://groups.google.co.uk/advanced_search] i przećwicz dwa
interesujące cię tematy
20 %
Zadanie 2: Znajdź i przeszukaj katalogi online jak “Libdex”
20 %
Zadanie 3: Użyj “encuestafacil” i stwórz e-ankietę
20 %
Zadanie 4: Użyj “Citation machine ” i przećwicz formaty
APA i MLA
20 %
Zadanie 5: Napisz krótką pracę i zaprezentuj ją w PowerPoint
20 %
Razem
100 %
Rejestracja do modułu jest dostępna na: http://www.olarex.eu/
58
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
3.1. TIK – udoskonalone badania naukowe
i rozwój zawodowy
“ICT – enhanced Research and Professional Development”
Course in Polish language
Kurs został podzielony na cztery części, które przedstawiają łatwą
i efektywną strategię znajdowania informacji do pracy badawczej
oraz dokumentowania znalezionych źródeł. W zależności od tematu
i znajomości bibliotek uczestnicy mogą potrzebować przestawienia
lub ponowienia etapów proponowanych podczas kursu.





Zarys kursu
Część A: Określ i rozwiń swój temat
Część B: Znajdź podstawowe informacje
Część C: Cytuj to, co znalazłeś używając standardowego formatu
Część D: Napisz i zaprezentuj swoją pracę naukową
A. Określ i rozwiń swój temat
Aby określić i rozwinąć swój temat istotne jest, aby mieć zdefiniowany cel
badania naukowego.
Ustal cel swojego badania
Zakres twojego badania zależy od tego, co chcesz osiągnąć (twoje cele)
oraz rodzajów decyzji, jakie badanie ma pomóc ci podjąć.
Przed rozpoczęciem najistotniejsze jest określenie swoich celów. Jest to
najważniejsza część procesu, która pozwoli uniknąć marnowania czasu
i wysiłków w późniejszych etapach.
59
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Jaki jest cel badania?
Jakie informacje są poszukiwane?
Jak informacje te będą wykorzystane?
Ilustracja 1: Pytania celowe: a. Jaki jest cel badania?. Jakie informacje są
poszukiwane?. Jak informacje te będą wykorzystane?
Sformułuj cel:
Aby mieć większe szanse powodzenia Twoje cele powinny byś zgodne
z regułą SMART.
Dzieje się tak ponieważ:
 Twój cel winien być konkretny (Specific), więc dokładnie wiesz,
co należy osiągnąć.
 Możesz powiedzieć, kiedy zostanie on osiągnięty, jest wymierny
(Measurable), gdyż masz sposób na zmierzenie jego realizacji.
 Jest on wysoce prawdopodobny, gdyż jest to zdarzenie, które jest
osiągalne (Achievable).
 Przed ustaleniem celu powinieneś przeanalizować istotne czynniki,
takie jak zasoby i czas, co gwarantuje, że jest on realny (Realistic).
 Wreszcie element harmonogramu (Timescale) zapewnia termin
ostateczny, co pomaga ci skupić się na zadaniach koniecznych do osiągnięcia
celu.
60
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Timescale
Specific
Termin
Ostateczny
Konkretny
Realistic
Measurable
Realny
Wymierny
Achievable
Osiągalny
Ilustracja 2: Reguła SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic
and Timescale
Przykład:
Organizacje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne każdego dnia wyznaczają
sobie cele, często ich nie realizując. Jeśli przetestują swoje cele za pomocą
reguły SMART, zwiększą szanse ich powodzenia. Jak tylko zostanie
wyznaczony cel SMART, następnym krokiem jest napisanie planu
określającego, jak ten cel zostanie osiągnięty”58
Producent oprogramowania chciałby zwiększyć sprzedaż, więc postawił
sobie za cel zwiększenie udziału w rynku do poziomu 3%w ciągu 12 miesięcy.
58
Smart objectives, Learn marketing net: For
http://www.learnmarketing.net/smart.htm [16.11.2012]
Marketing
Learners
Globally,
61
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Element
Na ile cel zawiera w sobie ten element
Specific
Cel konkretnie stwierdza, że firma chce zwiększyć swój
udział w rynku, zamiast czegoś ogólnego, co ma być
bardziej opłacalne.
Measurable
Cel konkretnie stwierdza, że firma chce zwiększyć swój
udział w rynku do poziomu 3%. Określenie procentowe
przedstawia coś, co może być wymierne, aby wykazać,
czy cel został osiągnięty czy nie.
Achievable
Przed ustaleniem celu firma powinna ocenić swoje
możliwości i otoczenie marketingowe, aby upewnić się,
że cel jest osiągalny
Realistic
Przed ustaleniem 12-miesięcznego terminu planowanego
osiągnięcia celu firma powinna sprawdzić swoje zasoby,
pracowników, konkurentów i obecny udział w rynku, aby
upewnić się, że wzrost udziału w rynku do poziomu 3% w
ciągu 12 miesięcy jest realny.
Timescale
Ten element zostanie osiągnięty przez cel obejmujący 12miesięczny termin wykonania.
Ilustracja 3. Przykładowy cel fikcyjnego producenta oprogramowania dla
zilustrowania zastosowania reguły celowej SMART59
Wybierz temat badawczy
Ty jako nauczyciel/moderator powinieneś mieć możliwość wyboru tematu
badań potrzebnego do wykorzystania w trakcie lekcji lub do referatu. Tutaj
zapraszamy cię, abyś poprosił swojego moderatora [wtym konkretnym kursie],
aby pomógł ci w temacie badań. On/ona jest często najlepszym przewodnikiem,
pomagając ci wybrać odpowiedni temat badań naukowych, zwłaszcza taki,
który spełni wymogi kursu.
59
62
http://www.learnmarketing.net/smart.htm
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Instruktorzy często sugerują tematy w klasie lub w sylabusie przedmiotu.
Pamiętaj, że te pomysły są zazwyczaj ogólnymi sugestiami. Mogą one
wymagać zawężenia, aby stały się wykonalnymi tematami prac zaliczeniowych.
Przykład:
“Jeżeli wyszukiwanym przez ciebie hasłem było ICT, i jeśli używasz
Google – Wyszukiwanie zaawansowane, powinieneś skorzystać z dostępnej
rozwijalnej opcji do ograniczenia:
JĘZYK: Powrót stron pisanych po angielsku
DOMENA: Powrót jedynie wyników ze
strony lub domeny edu
WYSTĘPOWANIE: Powrót wyników, gdzie
w tytule strony wystepują moje pojęcia
Kliknij na przycisk
wyszukiwania
Ilustracja 4. W ten sposób możesz znaleźć Institute for Creative Technologies60
z jego rozszerzonym materiałem edukacyjnym.
Ćwiczenie:
Proszę przejść do Zaawansowanej Wyszukiwarki i przetestować dwa
interesujące cię tematy i skomentować je na forum61:
60
ict.usc.edu
http://www.google.com/advanced_search?q=ict&hl=en&tbo=d&biw=1366&bih=572
61
63
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Znajdź strony z:
Wszystkimi tymi wyrazami:
terrier]
------- [Wpisz ważne słowa: tricolor rat
Dokładnie tym wyrazem lub frazą: ---Wpisz ważne słowa: tricolor rat
terrier]
Którymkolwiek z tych wyrazów: ----[Wpisz LUB pomiędzy wszystkie
słowa, które chcesz znaleźć:miniatura LUB standard]
Żadnym z tych wyrazów:-------[Wstaw znak minus tuż przed słowami,
których nie chcesz: - gryzoń, - "Jack Russell"]
Liczby począwszy od:
------ do
--------- [Wstaw 2 kropki
między liczbami i dodaj jednostkę miary: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
Następnie zawęź swoje wyniki poprzez...
język: ------- [Znajdź strony w języku, który wybierasz];
region:
-- [Znajdź strony publikowane w konkretnym regionie];
ostatnie uaktualnienie: ------ [Znajdź strony uaktualnione w określonym
przez ciebie czasie];
stronę lub domenę:-------- [Wyszukaj jedną stronę (jak wikipedia.org )
lub ogranicz swoje wyniki do domeny jak .edu, .org or .gov]
pojawiające się terminy: -------- [Wyszukuj określenia na całych stronach,
stronach tytułowych, adresach internetowych lub w linkach do stron, których
szukasz].
64
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
SafeSearch - bezpieczne wyszukiwanie: ------- off - moderate – strict
/wyłączony–umiarkowany–ścisły/
[Określ,
na
ile
filtrować
treści
o charakterze jednoznacznie seksualnym].
poziom odczytu:-------- [Znajdź strony na jednym poziomie odczytu
lub po prostu zobacz informacje o poziomie].
typ pliku: ------- [Znajdź strony w formacie, który preferujesz].
prawa użytkowania: --------[Znajdź strony, z których możesz bezpłatnie
korzystać].
Możesz także...
Znaleźć strony, które są podobne lub łącze do URL
Przeszukać strony, które odwiedzałeś
Użyć operatorów w polu wyszukiwania
Dostosować ustawienia wyszukiwania
Wyraź ideę swojego tematu w formie pytania
Zanim znajdziesz właściwe pytanie, które zadasz, potrzebujesz trochę
kontekstu lub podstawowych informacji o swoim temacie. Jeśli jesteś
zainteresowany dowiedzeniem się czegoś na temat "korzystania uczniów szkół
średnich z ICT", możesz postawić pytanie:
Przykład: "Jaki wpływ ma korzystanie z ICT na końcowe osiągnięcia
uczniów szkół średnich?"
65
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
"Jaki wpływ ma korzystanie
z ICT na końcowe
osiągnięcia uczniów szkół
średnich?"
W tym przypadku są to ICT,
osiągnięcia uczniów, i
uczniowie szkół średnich.
Ilustracja 5: Określ główne koncepcje lub słowa kluczowe
Rozwiń swój temat
 Przetestuj główne pojęcia lub słowa kluczowe w twoim temacie,
szukając ich w odpowiednich podstawowych źródłach lub używając ich
jako terminów wyszukiwawczych w wyszukiwarkach i bibliografiach
zawartości czasopism
 Jeśli znajdujesz zbyt dużo informacji i zbyt wiele źródeł, zawęź swój
temat za pomocą operatora i : na przykład, ICT i edukacja i uczniowie
szkół średnich.
 Znalezienie zbyt małej ilości informacji może wskazywać, że trzeba
poszerzyć temat. Na przykład poszukaj informacji na temat uczniów,
a nie uczniów szkół średnich. Powiąż synonimiczne terminy
wyszukiwawcze z lub: ICT lub Nowe Technologie lub Internet ...
Zastosowanie skrócenia przy takich terminach wyszukiwawczych
również poszerza wyszukiwanie i zwiększa liczbę pozycji, które
znajdujesz.
Ważne. Po zakończeniu tej pierwszej części będziesz mógł:
 mieć jasne wyobrażenie o swoim temacie
 ustalić cele: (reguła SMART)
 zrobić pierwsze podejście do źródeł wtórnych.
66
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
B. Znajdź podstawowe informacje.
Przeprowadzenie udanego studium badawczego obejmuje cztery oddzielne
etapy:
sprawdzenie, czy takie
samo lub podobne
badanie naukowe było
przeprowadzane w
przeszłości
przegląd wszelkich
istniejacych istotnych
danych
określenie, kiedy te
informacje będą
potrzebne i ile możesz
przeznaczyć
na uzyskanie ich
decyzja jak te dane
zostana wykorzystane
i przez kogo
Gdy określisz już główny temat i słowa kluczowe dla swoich badań, znajdź
jedno lub więcej źródeł informacji do przeczytania. Źródła te pomogą Ci
zrozumieć szerszy kontekst twoich badań i podpowiedzą ci w sposób ogólny,
co wiadomo w kwestii twojego tematu.
Pierwotne
Rodzaje
danych
Wtórne
Ilustracja 6. Dowiedz się, jakie informacje już istnieją
67
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ważne: Istniejące informacje (na przykład spis statystyczny) są
uznawane za dane wtórne, a pierwotnymi są nowo zebrane dane.
Wyszukiwanie danych wtórnych
Informacje, których potrzebujesz, można znaleźć w wewnętrznych
ewidencjach firmowych, bibliotekach lub oficjalnych źródłach. Informacje
wtórne dzielą się na dwa obszary: oficjalny i nieoficjalny.
Oficjalny.Obejmuje on informacje zebrane i opublikowane przez
federalne, państwowe i lokalne agencje rządowe. Największy zbiór źródeł
internetowych dostarczających statystyki został skompilowany przez Karen
Blakeman z Usług Informacyjnych RBA62. Obejmuje on dane spisowe,
handlowe i przemysłowe, statystyki demograficzne aż do poziomu przedmieść
i zmian trendów społecznych
Nieoficjalny. Obejmuje on dane, które można uzyskać z takich źródeł,
jak Internet, gazety, czasopisma, leksykony, katalogi handlowe, stowarzyszenia
handlowe, banki, uniwersytety, politechniki, instytuty badawcze i publikacje
organizacji badań rynkowych.
Najbardziej powszechnymi źródłami informacji ogólnej są encyklopedie
i słowniki w formie drukowanej oraz księgozbiór podręczny online. Podręczniki
szkolne także dostarczają informacji ogólnych.
 Przeczytaj podstawowe informacje i zanotuj wszelkie przydatne źródła
(książki, czasopisma, magazyny, itp.), wymienione w bibliografii
na końcu artykułu encyklopedycznego lub hasła w słowniku. Źródła
cytowane w bibliografii są dobrym punktem wyjścia do dalszych badań.
 Wyszukaj te źródła w katalogach i bibliografiach zawartości czasopism.
Sprawdź hasła przedmiotowe wymienione w polu tematycznym zapisu
online dla tych książek i artykułów. Następnie wykonaj wyszukiwanie
tematyczne używając tych haseł przedmiotowych, aby zlokalizować
dodatkowe tytuły.
62
Blakeman
,
K.
(2012,
http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm
68
June
27).
Statistics
.
Retrieved
from
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Pamiętaj, że wiele książek i artykułów, jakie znajdujesz, także posiadają
bibliografie. Sprawdź te bibliografie mogące być dodatkowym
przydatnym zasobem źródeł i informacji do twoich badań.
Za pomocą tej techniki ciągłego następstwa źródeł cytowanych
w bibliografiach można wygenerować zaskakująco dużą ilość książek
i artykułów na wybrany temat w stosunkowo krótkim czasie.
Znajdź i przeszukaj pojedyncze katalogi online wielu podstawowych
bibliotek na całym świecie bezpośrednio korzystając z LibDex63:
Ćwiczenie. Niemal każdy zna i używa Google i jego pochodnych, Google
Scholar, Google Books, Google News, YouTube, itd. do wyszukiwania
i znajdowania informacji w ogólnodostępnym Internecie.
Proszę wyszukiwać informacje dla opracowania swoich tematów
korzystając z następujących narzędzi online:
 Wyszukiwarki: Alta Vista64, Bing65, Google66, Hotbot67, Yahoo!
Search68
 Portale tematyczne: Librarians' Index to the Internet69, WWW Virtual
Library70
63
Directory of library across the world as well as an extensive collection of books:
http://www.libdex.com/
64
http://www.altavista.com/
65
http://www.bing.com/
66
http://www.google.com/
67
http://www.hotbot.com/
68
http://search.yahoo.com/
69
http://www.ipl.org/
70
http://vlib.org/Overview.html
69
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Multi-Wyszukiwarki: MetaCrawler71
 Tabele porównawcze: Search Engine Features72
Oceń to, co znalazłeś
Ocena rzeczoznawstwa, użyteczności i wiarygodności informacji, jaką
można znaleźć, jest kluczowym krokiem w procesie przeszukiwania bibliotek.
Zanim zaczniesz czytać źródło lub spędzać czas na jego poszukiwaniach,
zastanów się nad autorem, tytułem pracy, streszczeniem, tym gdzie ono jest,
oraz nad aktualnością wpisu. Można też spojrzeć na słowa kluczowe,
aby zobaczyć, do jakich innych kategorii praca ta należy. Oceń te informacje,
aby przekonać się, czy są one istotne i ważne dla twojego badania.
Dana Lynn Driscoll i Allen Brizee (2010), proponują przejść pewne ważne
etapy oceny materiału w danym źródle, z którym się zapoznajesz73:
 Przeczytaj wstęp i oceń,co autor chciał osiągnąć? Przejrzyj spis treści





71
72
i indeks. To da ci ogólny zarys źródła. Czy pokrywa się z twoim
tematem wystarczająco głęboko, by być pomocnym? Jeśli nie możesz
znaleźć dyskusji na twój temat, spróbuj wyszukać jakieś synonimy
w indeksie.
Sprawdź w wykazie odnośników lub innych cytatów te, które
wyglądają tak, jakby prowadziły do interesującego cię materiału,
czy byłyby dobrym źródłem.
Określ zamierzonego odbiorcę. Czy jesteś nim? Rozważ ton, styl,
poziom informacji, oraz założenia, jakie autor czyni w stosunku
do czytelnika. Czy są one odpowiednie dla twoich potrzeb?
Spróbuj ustalić, czy treść źródła jest faktem, opinią, czy propagandą.
Jeśli uważasz, że źródło to przedstawia fakty, to sprawdź, czy źródła
tych faktów są wyraźnie wskazane?
Czy uważasz, że przedstawione dowody są wystarczające? Czy zakres
jest wyczerpujący (jak będziesz dowiadywać się coraz o swoim
temacie, zauważysz, że idzie ci coraz łatwiej, gdyż stajesz się coraz
bardziej ekspertem).
Czy język jest obiektywny czy emocjonalny?
http://www.metacrawler.com/
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html
73
The full text you can find at: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
70
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Czy istnieją duże uogólnienia, które wyolbrzymiają lub upraszczają
sprawę?
 Czy autor użył dobrej mieszanki źródeł pierwotnych i wtórnych
w informacjach?
 Jeśli źródło jest opinią, to czy autor przedstawia uzasadnione powody
przyjęcia tego stanowiska? Rozważ ponownie te kwestie związane
z autorem. Czy jest to osoba godna zaufania?
Sprawdź zgodność
 Na ile aktualne jest to źródło? Czy źródło to nie jest od 20 lat





nieaktualne? Niektóre informacje stają się przestarzałe, kiedy dostępne
są nowe badania, ale inne starsze źródła informacji mogą być całkiem
wiarygodne 50 czy 100 lat później.
Zrób pewną kontrolę krzyżową. Czy możesz znaleźć niektóre z tych
samych informacji podane gdzie indziej?
Na ile wiarygodny jest autor? Jeśli dokument jest anonimowy, co wiesz
o organizacji?
Czy źródło zostało poddane weryfikacji, tj. sprawdzeniu przez innych
ekspertów z danej dziedziny?
Czy występują mgliste lub rozległe uogólnienia, które nie są poparte
dowodami?
Czy argumenty są bardzo jednostronne bez żadnego uznania innych
punktów widzenia?
Pewne istotne aspekty których musisz mieć świadomość74:
Źródła drukowane
Źródła internetowe
Proces publikacji
Przejdź przez szeroko zakrojony
proces publikacji obejmujący
edycję i przegląd artykułu. Proces
posiada sprawdzających fakty wielu
recenzentów i redaktorów, aby
zapewnić jakość publikacji
Każdy, kto posiada komputer
z dostępem do Internetu może
opublikować stronę lub dokument
elektroniczny. Większość
dokumentów web nie posiada
edytorów, sprawdzających fakty,
czy innego typu recenzentów
Autorstwo i
afiliacje
Wyraźnie wskaż, kto jest autorem,
w jakich organizacjach jest
stowarzyszony i kiedy jego praca
została opublikowana
Autorstwo i afiliacje są trudne do
określeniaw Internecie. Niektóre
strony mogą mieć autora i
podanego sponsora, ale wiele nie.
74
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
71
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Źródła i cytaty
Większość zewnętrznych źródeł
informacjii bezpośrednie cytaty są
wyraźnie oznaczone i określone
Źródła, których autor użył lub
odnosi się do nich w tekście mogą
nie być wyraźnie podane w
zasobach internetowych.
Stronniczość i
interesy
partykularne
Choć z pewnością istnieje
stronniczość w tradycyjnych
publikacjach, drukowanie jest
bardziej kosztowne i trudne do
zrealizowania. Większość dużych
wydawców ma obecnie na celu
osiągnięcia zysku i nie będzie
zaspokajać grup interesów ani
wyraźnie wskazywać, gdy są one
kierowane do grup interesów
Cel tekstu online, może być
mylący. Strona, która wydaje się
być rzeczowa może faktycznie być
przekonująca i/lub zwodnicza.
Kwalifikacje
autora
Kwalifikacje autora są prawie
zawsze konieczne dla źródeł
drukowanych. Tylko
wykwalifikowani autorzy mogą
uzyskać akceptację swoich
rękopisów do publikacji.
Nawet jeśli autora i cel witryny
można określić, kwalifikacje autora
nie zawsze są podane.
Informacje o
publikacji
Publikacja informacji takich jak
daty publikacji, wydawca, autor
i redaktor są zawsze wyraźnie
wymienione w publikacjach
drukowanych
Daty publikacji i aktualność
informacji są wątpliwew Internecie.
Data wymieniona na stronach
internetowych może być datą
wysłania, aktualizacji lub data może
być w ogóle nie wymieniona
Ćwiczenie:
Proszę uważnie przeczytać i przeanalizować następujące źródła online:
 Jak krytycznie analizować źródła informacyjne
 Odróżnianie czasopism naukowych od nie-naukowych: zestawienie
75
i kryteria76
75
76
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill20.html
72
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Proszę także obejrzeć dwa krótkie filmy na YouTube:
77
 Identyfikowanie czasopism naukowych
78
 Identyfikowanie źródeł konkretnych wiadomości
Praca domowa:powróć do obejrzanych filmów i skomentuj je na forum.
Wyszukiwanie danych pierwotnych
Dane główne są informacjami, które gromadzisz poprzez specjalizowane
sondaże lub dyskusje grupowe.
Aby upewnic się, że twoje badanie jest efektywne
poświęć czas na
zdefiniowanie swoich
celów i zrozumienie
problemu, który badasz.
wybierz właściwą metodę
 Przeprowadź własne badanie za pomocą sondaży
Sondaże mogą być klasyfikowane jako obserwacja lub sondaże ankietowe.
77
78
http://www.youtube.com/watch?v=uDGJ2CYfY9A [16.11.2012]
http://www.youtube.com/watch?v=QAiJL5B5esM [16.11.2012]
73
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Obserwacja: takie sondaże mogą obejmować wizyty w różnych klasach.
Sondaże obserwacyjne polegają na słuchaniu tego, co mówią ludzie na temat
będący przedmiotem badania. Także Internet może stanowić doskonałą
platformę dla sondaży obserwacyjnych poprzez analizowanie stron
internetowych szkół/instytucji.
Wywiad osobisty: ankieter kontaktuje się z pewną liczbą członków szkół,
aby uzyskać informacje jakościowe i ilościowe.
Informacja jakościowa:postrzega postawy uczniów wobec kursów, usług,
szkół i zagadnień. Celem może być ujawnienie, dlaczego uczniowie lubią dany
przedmiot, a nie lubią innych. Możnaby wykorzystać te informacje
w planowaniu działań, technik oraz lekcji.
Informacja ilościowa: jest uzyskiwana poprzez wywiad z pewną liczbą
uczniów/nauczycieli w celu ustalenia, na przykład, ile osób prawdopodobnie
weźmie udział w kursie. Ta informacja jest przydatna w przewidywaniu
penetracji rynku, przyszłej pomocy i zysków.
Sondaże obejmujące osobiste wywiady zawierają:
-
sondaże twarzą w twarz
wywiady grupowe (grupy docelowe)
ankiety pocztowe
ankiety online
badania reprezentacyjne.
Ważne
Po tym jak zadecydujesz, której metody sondażu użyjesz, musisz rozważyć
wzorzec respondentów. Twój wzorzec może opierać się na doborze osób
zgrupowanych poprzez elementy charakterystyczne, takie jak szkoła, obszar,
wiek, płeć lub kurs, albo też, osoby te mogą być wybierane losowo jako
“populacja niezidentyfikowana”.
74
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Następny etap wymaga wyboru ilości uczestników
sondażu, jaka będzie ci potrzebna
ZASADA79:
Im większy rozmiar grupy wzorcowej, tym bardziej możesz być
pewny, że ich odpowiedzi wiernie odzwierciedlają odpowiedzi ogółu.
Oznacza to, że dla danego poziomu ufności, im większy rozmiar grupy
wzorcowej, tym mniejszy przedział ufności. Jednak zależność ta nie jest liniowa
(tzn. podwojenie wielkości grupy wzorcowej nie zmniejsza o połowę przedziału
ufności)
Przedział ufności (zwany także marginesem błędu) jest liczbą plus-minus
podawaną zazwyczaj przy ogłaszaniu wyników badania opinii publicznej
w prasie czy telewizji.
Poziom ufności mówi, na ile można być pewnym. Jest on wyrażany
w procentach i przedstawia, jak często prawdziwy procent populacji,
która udzieliła odpowiedzi kłamie w danym przedziale ufności.
79
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one
75
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ćwiczenie. Zanim skorzystasz z kalkulatora grupy wzorcowej, istnieją dwa
pojęcia, które musisz poznać: przedział ufnościipoziom ufności.
Proszę użyć Kalkulatora Grupy Wzorcowej80 i przetestować swoje
badanie:
Określ rozmiar grupy wzorcowej
Poziom ufności: ○ 95% ○ 99%
Przedział ufności
Populacja
Licz Wyczyść
Potrzebna grupa
Ilustracja 7. Kalkulator Grupy Wzorcowej
Znajdź przedział ufności
Poziom ufności: ○ 95% ○ 99%
Rozmiar grupy
Populacja
Procent
Licz Wyczyść
Przedział ufności
Ilustracja 8. Kalkulator przedziału ufności
80
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#two
76
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ćwiczenie. Proszę przeprowadzić sondaż za pomocą Ankiet Online.
Najlepszym miejscem na początek mogłoby być “encuestafacil.com”.
projektować
zbierać
analizować
Pewne zalety badań online81:
 Niski koszt: nie trzeba wynajmować ankieterów, ani marnować




papieru, aby uzyskać dane.
Prędkość: wyniki są uzyskiwane w realnym czasie.
Precyzja: można wyeliminować błędy w danych wejściowych.
Jakość i wiarygodność: wyeliminowani są pośrednicy (a przez to
wszelka możliwa stronniczość); każdy respondent uczestniczy w czasie
dogodnym dla siebie, a nie ankietera; dlatego jakość odpowiedzi ulega
znacznej poprawie.
Interaktywny charakter: to medium oferuje możliwość włączenia
elementów multimedialnych niewyobrażalną w przypadku badań
offline.
81
www.encuestafacil.com
77
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Ogromny zakres: pozwala na ankietowanie segmentów populacji
nieosiągalnych tradycyjnymi metodami.
 Dobry monitoring: możliwe jest śledzenie trendów w odpowiedziach,
ponieważ dane są automatycznie przetwarzane i wyświetlane graficznie.
Ważne:
Generowanie danych pierwotnych może być kosztowne
i potencjalnie bardziej ryzykowne niż zbieranea i porównywanie
danych wtórnych.
Analizuj i działaj na wynikach
Jak tylko zakończysz swój sondaż, przychodzi czas na analizę odpowiedzi
i uzyskanie odpowiedzi na pytania, które zadałeś na początku. Miej otwarty
umysł i bądź obiektywny. Staraj się unikać prowadzenia badań po to,
by udowodnić swoje z góry przyjęte założenia.
Zapamiętaj te złote zasady, kiedy interpretujesz wyniki swojego badania:
-
78
błędne pytania tworzą błędne wyniki – bądź uczciwy wobec siebie;
jeżeli to możliwe, prowadź rejestr osób badanych; jeśli będą one
pomocne, można skontaktować się z nimi jako potencjalnymi
klientami mogącymi uczestniczyć w twoich planach;
korzystaj z uzyskanych informacji, aby rozwijać swoje mocne
strony, eliminować słabości i tworzyć nowe możliwości.
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
C. Cytuj, co znalazłeś w standardowym formacie
Cytowanie lub dokumentowanie źródeł wykorzystywanych w badaniu
naukowym służy dwóm celom:
o wyraża właściwe uznanie autorom wykorzystanych materiałów,
o pozwala tym, którzy czytają twoją pracę, powielić twoje badania
oraz zlokalizować źródła, które wyszczególniłeś w odnośnikach.
Świadome prezentowanie pracy innych osób
jako swojej własnej jest plagiatem.
Rozpocznij
zbieranie
swojego
materiału
o „dokumentowaniu swojego badania naukowego”.
i
nie
zapominaj
Korzystanie ze źródeł w pracy naukowej jest ważnym elementem
budowania i wspierania swojej argumentacji. Istotną częścią procesu pisania
jest dokumentowanie badań i uznanie poglądów innych.
Powołuj się na swoje źródła
Należy wymienić wszystkie źródła (zarówno w wersji drukowanej, jak
i online) prawidłowo i w pełni, tak aby ci, którzy czytają twoją pracę, mogli
znaleźć i odnieść się do twoich cytatów. Kiedy gromadzisz źródła
79
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
do swojego tematu, upewnij się, że zwróciłeś uwagę na następujące informacje
dotyczące twoich cytatów82.
Dla źródeł papierowych:
Autor
Wolumen
Data publikacji
Tytuł - podtytuł
Miejsce publikacji
Edytor (jeśli
wystepuje)
Wydawca
Ilość stron
artykułu
Edycja
Dla źródeł online, także dodaj:
Istnieje wiele programów zarządzania źródłami, między innymi: Zotero,
EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea, Mendeley.
Wybierając oprogramowanie do zarządzania bibliografią można rozważyć
następujące czynniki: cena, tryb pamięci, źródła, z których można importować
informacje, wyjście, łatwość użytkowania, integracja z oprogramowaniem
do przetwarzania tekstu.
82
80
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/compass/discipline_humanities/documenting.html
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ćwiczenie.
Proszę przejść do “Citation machine83” oraz użyć APA i MLA i omówić
różnice w cytatach, jakie znalazłeś. Proszę skorzystać z forum.
APA 6th Edition
KSIĄŻKI /
DOKUMENTY
Web Page
Książka
Praca
skompilowana
Informator
Zarządzenie
Konferencja
Praca naukowa
DZIENNIKARSTWO
Czasopismo
Magazyn
Gazeta
MULTIMEDIA
A/V Media
TV/Radio
Web Image
SOCIAL
MEDIA
Blog
Online
Dyskusja
Podkast
Wywiad
MLA 7th Edition
KSIĄŻKI /
DOKUMENTY
Książka
Praca
skompilowana
Uchwała
Informator
Zarządzenie
Konferencja
Web Dokument
Praca naukowa
DZIENNIKARSTWO
Czasopismo
Magazyn
Gazeta
Baza Danych
MULTIME
DIA
Web Image
A/V Media
TV/Radio
SOCIAL
MEDIA
Online Dyskusja
Listy
E-maile
Wykład
Blog
Wywiad
Podkast
83
Citation machine: http://citationmachine.net/index2.php
81
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ilustracja 9. Citation machine
Ćwiczenie. Przeczytaj następujący dokument i skomentuj na forum:
Cytowanie & dokumentowanie źródeł
http://unitproj.library.ucla.edu/col/bruinsuccess/files/citing&documenting.pdf
CO
DLACZEGO
Zawsze cytuj...
Cytowanie swoich źródeł…
 Kiedy korzystasz z cudzych słów lub
pomysłów.
 Cokolwiek przeczytałeś w każdym
formacie.
 Cokolwiek zostało zaprezentowane lub
wygłoszone, jak przemowy, wykłady,
osobiste wywiady, wystąpienia, itp.
 Inne dzieła jak filmy, muzyka, teksty
piosenek, dane, oprogramowanie, kody,
itp., które są własnością intelektualną
innych..
 Pomoga ci uniknąć posądzenia o plagiat.
 Pozwala odnaleźć twojemu czytelnikowi
twoje źródła.
 Dostarcza dowodów twoim argumentom
i dodaje wiarygodności.
 Jest ważną częścią procesu naukowego.
Pokazuje on, że odnosisz się do danej osoby,
zgadzasz z nią, dodajesz coś do tego, co ktoś
uprzednio powiedział.
82
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
STYL
PISANIE
 Zapytaj swojego instruktora, który
styl cytowania on/ona preferuje.
 Jeśli instruktor nie ma żadnych
preferencji, wybierz styl i trzymaj się
go.
 Oto kilka stylów do wyboru...
 APA: American Psychological
Association, często używany
w naukach społecznych
 Chicago/Turabian: często używany w
naukach społecznych
i humanistycznych
 CBE: Council of Biology Editors,
często używany
w naukach przyrodniczych
 MLA: Modern Language Association,
często używany
w sztuce i naukach humanistycznych s
 Przytaczając: Używanie dokładnych słów
autora. Przytaczaj, gdy oryginał jest trudny do
przeformułowania lub oryginał jest tak dobry,
że chcesz zachować język. Zawsze używaj
"cudzysłów" i cytuj.
 Podsumowując:Streszczanie oryginalnych
słów/myśli bez zmiany ich znaczenia.
Zasadniczo,prezentowanie tych samych
informacj w pigułce. Użyj własnych słów
i zawsze cytuj.
 Przekształcanie słów/myśli autora, bez
zmiany ich znaczenia. Parafrazy zazwyczaj
maja tę samą długość jak oryginał. Użyj
swoich własnych słów i zawsze cytuj.
JAK TO ROBIĆ
USZCZĘDZACZE CZASU I INNE
WSKAZÓWKI
 Używajw tekściecytatów(cytaty
w nawiasach, przypisy, itd.), aby
wyraźnie odróżnićswoje myśli
i słowa od innych.
 Użyj cytatów kompletnych na
zakończenie twojej pracy.
 Zobacz postawy formatów stylów
cytowania dla APA, Chicago i/lub MLA
 Zawsze odnoś się do najświeższej wersji
przewodnika stylu cytowania.
 Zachowaj ślady swoich cytatów podczas
prowadzonego badania abyś nie musiał
później ich odnajdować ponownie
 Wypróbuj program zarządzania bibliografią
(np., Endnote).
 Bądź pewny, ze zaznaczyłeś swoje notatki
jako “przytoczenia”, “streszczenia”
i “parafrazy” lub swoje własne myśli, żebyś
wiedział, które z nich będą wymagały
później cytowania.
 Jeśli masz pomocnika, kolegę itp.
pomagającego ci w edycji twojej pracy,
upewnij się czy nie jest ona „przeedytowana”. Powierzenie komuś
przepisywania całych fragmentów lub
zmieniania twojego pisania tak bardzo, że
nie odzwierciedla ono oryginału, zazwyczaj
nie jest dobre.
83
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
co ze źródłami online?
Zawsze traktuj źródła online tak, jak traktowałbyś źródła drukowane
czy inne. Nawet jeśli jest to źródło online musisz powołać się na nie, jeżeli
korzystałeś z jakichkolwiek jego słów, idei, statystyk, danych, itp.
zawsze
 Zapisz URL stron, datę kiedy była “opublikowana,” oraz datę swojego
dostępu, jak również autora, tytuł, sponsora itd. Będziesz potrzebować
tych informacji do swojego kompletnego cytowania.
 Próbuj wykorzystywać najlepsze i najistotniejsze źródła dla twojej
pracy badawczej. Źródła online są czasem łatwiej dostępne niż
drukowane, ale wybieraj swoje źródła bazując raczej na jakości
i ważności niż na wygodzie
nigdy
 Nie kopiuj i nie wklejaj niczego bez przypisania źródła.

Nie znajduj gotowej pracy online (czy gdziekolwiek indziej)
i nie zamieniaj jej w swoją własną. (Oczywiste, ale ludzie ciągle są
przyłapywani na robieniu tego).
Text from: http://www.library.ucla.edu/bruinsuccess> winter 2004 UCLA
Library
84
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
D. Napisz i zaprezentuj swoją pracę naukową
Praca (Microsoft Word / OpenOffice Writer)
Tytuł: musi być on na tyle ciekawy, aby zaintrygować czytelnika
i zachęcić go do przeczytania tekstu, a jednocześnie powinien być konkretny,
i opisywać zawartość pracy.
Autor: powinieneś napisać o swoich afiliacjach84
Abstrakt: praca powinna zawierać abstrakt. Abstrakt piszemy na koniec,
kiedy tekst jest już gotowy, a zamieszczamy go pod tytułem, mniejszą czcionka
(10 punktów). Abstrakt nie powinien być dłuższy niż 150 słów (zazwyczaj ma
5-8 zdań). Treść powinna zawierać odpowiedź na pytania:




Jaki jest temat pracy?
Jaki jest jej problem badawczy i teza?
Jakie zostały zastosowane metody badań?
Co osiągnąłeś?
Wprowadzenie: wstęp powinien zachęcać czytelnika do przeczytania
kolejnych paragrafów, zatem pamiętaj, by zawrzeć w nim „haczyk”,
który zainteresuje odbiorcę. Wskaż, jaki to interesujący problem badawczy
podejmuje Twój tekst i dlaczego może okazać się atrakcyjny także
dla czytelnika. (Można zacząć od anegdoty, cytatu.). Jasno wskaż, jaki jest cel
tekstu; co masz zamiar w nim osiągnąć; dlaczego podjąłeś daną tematykę?
Wskaż czytelnikowi kontekst Twoich rozważań i ich znaczenie.
Wskaż, kto podejmował badania na ten temat, które z nich są najnowsze
i najważniejsze dla Twojej pracy. We wstępie przedstaw stan badań
nad podejmowanym przez Ciebie problemem (kto się nim zajmował, określ,
jakie były wyniki tych badań, w jakim sensie Twoje badania są kontynuacją,
rozwinięciem czy novum omawianego problemu oraz dlaczego – i w jakim
zakresie – ten problem zasługuje i wymaga dalszych badań). Omów
wykorzystaną literaturę i udowodnij, że jesteś zorientowany w przedmiocie.
84
Luis Ochoa Siguencia, Radomska Szkoła Wyższa, [email protected]
85
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Wskaż, co zawierają kolejne części Twojego tekstu – „narysuj”
czytelnikowi mapę, która pomoże mu przejść przez Twój tekst.
Metoda: określ, jakie źródła stanowią Twój materiał badawczy (prasa,
ikonografia, film, dokument, kronika, listy, pamiętniki, wywiady, itp.). Wskaż,
jaka metoda lub teoria została przez Ciebie zastosowana dla zanalizowania
i interpretacji materiału badawczego. Jakie są jej ewentualne ograniczenia?
Streść ową metodę/teorię. (W przypadku badań archiwalnych wchodzi w grę
krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródła – ustalenie autentyczności
i wiarygodności.)
Prezentacja i analiza źródeł: dobrze jest podzielić tekst właściwy
publikacji na mniejsze części, jednolite treściowo i opatrzone własnymi
tytułami. Stwarza to wrażenie, że piszący dobrze panuje nad tekstem i wie,
co chce napisać. Poza tym znacznie ułatwia to czytanie.
Analiza źródła to podstawowa i główna część Twojej pracy, która ma
wskazać na znajomość rzemiosła historycznego. Analiza zaczyna się
od szczegółowego opisu źródła („głębokie odczytanie”).
Argumenty i interpretacja: główna część pracy to interpretacja źródła.
„Głębokie odczytanie” źródła (analiza) powinno podpowiedzieć teorię,
która może zostać zastosowania w procesie interpretacji. W tej części
powinniśmy umieścić nasze własne wyniki badań (grafika, ilościowe,
jakościowe wyniki badań).
Wnioski: we wnioskach dokonujemy podsumowania tekstu:
przypominamy cel referatu, tezę, streszczamy krótko argumenty i wskazujemy
na płynące z nich wnioski. Podsumowanie powinno wykazać, że problem
zawarty w tytule został rozwiązany, a teza obroniona.
Bibliografia: praca musi zawierać bibliografię sporządzoną w porządku
alfabetycznym.
86
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ćwiczenie:
Zawarte w tym przewodniku uwagi dotyczą typu pracy zaliczeniowej,
którą można określić jako pracę badawczą.
Pamiętaj, że piszesz pracę, która będzie stanowiła podstawę zaliczenia
Kursu Olarex, praca ta musi zatem spełniać dwa wymogi: 1) musi podejmować
zagadnienia nawiązujące do tych, przerabianych na zajęciach,
oraz 2) pokazywać twoją umiejętność łączenia pracy badawczej (zbieranie,
krytyka i analiza źródeł) z wykorzystaniem teorii w procesie interpretacji.
Nie obawiaj się włączać własnych pomysłów. Nie stosuj metody
„nożyczek i kleju” (przepisywanie i łączenie fragmentów z innych tekstów).
Unikaj plagiatów! „Plagiat polega na włączeniu cudzego tekstu
do własnej pracy bez wskazania na prawdziwe źródła. Cytowanie ustępów
z innej pracy nie jest plagiatem, jeśli podaje się pełną informację dotyczącą
autora i dzieła”.
Układ graficzny






czcionka: Times New Roman
rozmiar: 12 punktów
odstęp między wierszami: 1.5
margines lewy/prawy 3.17
margines górny/dolny : 2.54
ilość stron:minimum 5 stron standardowego maszynopisu
Jak zaprezentować swoją pracę badawczą [Prezentacja PowerPoint / Open
Office Impress]
Prezentacja polega na publicznym wystąpieniu, gdzie osoba występująca
posługuje się materiałami wizualnymi w trakcie swojej wypowiedzi
87
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Wskazówki
 Na slajdach nie powinien znajdować się cały tekst prezentacji,
a tylko jej najważniejsze elementy. Można ograniczać się do haseł,
stosować wypunktowanie.
 Dobrze jest stosować tabele, wykresy, rysunki, które wzbogacają
i uatrakcyjniają prezentację, ale w taki sposób, aby nie przysłoniły
one sensu prezentacji. Nie mogą być za bardzo skomplikowane. Nie
należy czytać tekstu ze slajdów. Ma on być wygłoszony.
 Kolor tła nie może przeszkadzać w odczytaniu tekstu przez widownię,
tzn. złym pomysłem jest umieszczanie czarnego tekstu na granatowym
tle, dobrym natomiast czarny tekst na jasnym tle.
 Tło powinno być jednolite i jednakowe dla wszystkich slajdów.
Nie należy stosować jaskrawych kolorów.
 Nie należy przesadzać z ilością slajdów. Przy zbyt dużej liczbie istnieje
prawdopodobieństwo, że nie zdążysz zaprezentować wszystkich.
Przy zbyt małej wywołasz niedosyt widowni.
Układ
 Slajd początkowy - powinien na nim znajdować się tytuł prezentacji,
a także imię i nazwisko prezentera, nazwa instytucji, którą reprezentuje.
 Wprowadzenie do tematu prezentacji - przedstawienie problemu,
sformułowanie definicji itp.
 Rozwinięcie tematu prezentacji - bardziej szczegółowe przedstawienie
poruszanego problemu.
 Podsumowanie i wnioski.
 Slajd końcowy - zawiera tytuł, podziękowanie za uwagę, imię
i nazwisko prezentującego, nazwę instytucji, którą reprezentuje, dane
kontaktowe.
88
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
3.2. ICT – enhanced Research
and Professional Development
„TIK – udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy”
Kurs w języku angielskim
ICT – ENHANCED RESEARCH AND PROFESSIONAL
DEVELOPMENT has been designed as an instrument of support for
the participants in their attempt for including extra ICT competences and skills
in their workplace. The continuing development of ICT skills among teachers
is crucial to promoting positive educational outcomes for pupils / students.
The knowledge of when, where, how and why to make use of the new
technologies in teaching is crucial. ICT will become inextricably linked,
integrated and embedded into all aspects of education and training and have
a positive impact on learning processes and outcomes.
Course Outcomes: By the end of this course, students/teachers will better
understand the research process and the rules that guide it, including
the identification of a topic, planning a lesson, preparation of a research
proposal and final research report.
The course has been divided into four parts that provide a simple
and effective strategy for finding information for a research activity
and documenting the sources you find. Depending on the topic
and the familiarity with the library, the participant may need to rearrange
or recycle the steps proposed during the course.





Course overview
Part 1: Identify and develop your topic
Part 2: Find background information
Part 3: Cite what you find using a standard format
Part 4: Write and present your research
89
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Target groups: Students, teachers and school staff interested in using ICT
for research and professional development purposes
Preliminary requirements: Some knowledge and insight into Information
and Communication Technology in Education and the workplace. Read: How
to Write a Good Paper in Computer Science and How Will It Be Measured
by ISI Web of Knowledge85
Finishing Course Requirements:
 Obligatory activities on the Moodle / Internet platform: 75%
[Participation in online discussion forums. Participants to the course
will be expected to post comments and responses to an online forum]
 Final work: 25% [Participants will be expected to write a research paper
and make a Power Point presentation and post it in Olarex Moodle
platform.
A. Identify and develop your topic
To identify and develop your topic it is important to have defined
the objective of your research.
Set your research objectives
The scope of your research is determined by what you want to achieve
(your objectives) and the types of decisions it needs to help you make.
Before you get started it is essential to define your objectives. This is
the most important part of the process and will avoid wasting time and effort
in later stages.
85
90
http://journal.univagora.ro/download/pdf/425.pdf [16.11.2012]
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
What is the purpose of the research?
What information is being sought?
How will the information be used?
Figure 1: Objective questions: a. What is the purpose of the research?. What
information is being sought?. How will the information be used?
Formulate the objective:
Your objectives should follow the SMART rule to be more likely
to succeed.
This is because:
 Your objective should be clear (Specific) so you know exactly
what needs to be achieved.
 You can tell when it has been achieved (Measurable) because you have
a way to measure completion.
 Is likely to happen because it is an event that is Achievable.
 Before setting an objective you should analyse relevant factors
such as resources and you time to ensure that it is Realistic.
 Finally the Timescale element provides a deadline which helps you,
focus on the tasks required to achieve the objective.
91
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Timescale
Specif
Realistic
Measurable
Achievable
Figure 2: SMART rule: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time scaled
Example:
Organisations, businesses and people set objectives everyday often
without realising it. If they test their objectives against the SMART principle,
they will increase their chances of success. Once a SMART objective has been
set, the next step is to write a plan detailing, how the objective
will be achieved”86
A software company would like to increase its sales so it has set
an objective to increase its market share to 3% in 12 months.
Element
How does the objective include this element
Specific
The objective specifically states that the firm would like to increase its market
share instead of something general like be more profitable
Measurable
The objective specifically states that the firm would like to increase its market
share to 3%. Stating the percentage provides something that can be measured
to show whether the objective has been achieved or not
86
Smart objectives, Learn marketing net: For
http://www.learnmarketing.net/smart.htm [16.11.2012]
92
Marketing
Learners
Globally,
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Achievable
Before setting the objective the firm should have assessed its capabilities and
its marketing environment to ensure that the objective is achievable
Realistic
Before setting a 12 month deadline for the objective the firm should have
reviewed its resources, employees, competitors and current market share to
ensure that an increase in market share to 3% in 12 months is realistic
Timescale
This element is achieved by the objective including a 12 month timescale
Figure 3. Example objective from a fictional software company, to illustrate
how to apply the SMART objective principle87
Select a Research Topic
You as a teacher / facilitator should be able to select the research topic
needed for using during the lessons or maybe for a conference paper. Here
we invite you to ask your facilitator [in this specific course] to help you
in the research topic. He/she is often the best guide in helping you select
an appropriate academic research topic, especially one which will satisfy
the requirements of the course.
Instructors often suggest topics in class or in the course syllabus.
Remember that these ideas are typically broad suggestions. They may need
to be narrowed in order to make them feasible term paper topics.
Example:
“ If your search term was ICT, and if you are using Google - Advanced
search, you would use the available pull down options to limit:
87
http://www.learnmarketing.net/smart.htm
93
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
LANGUAGE: Return pages written in English
DOMAIN: Only return results from the site or
domain edu
OCCURRENCES: Return results where my terms
occur in the title of the page
Click on the search button
Figure 4. In this fashion, you might find Institute for Creative
Technologies88with its extensive educational material.
Exercise: Please go to Google Advanced Search and practice with two
topics of your interest and comment on the forum89:
Find pages with:
all these words: -------------------- [Type the important words: tricolor rat
terier]
this exact word or phrase: -------------------- [Type the important words:
tricolor rat terrier]
any of these words:
--------------------[Type OR between all the
words you want: miniature OR standard]
88
89
ict.usc.edu
http://www.google.com/advanced_search?q=ict&hl=en&tbo=d&biw=1366&bih=572
94
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
none of these words: -------------------- [Put a minus sign just before words
you don't want: -rodent, -"Jack Russell"]
numbers ranging from: -------------------to
-------------------- [Put
2 periods between the numbers and add a unit of measure: 10..35 lb,
$300..$500, 2010..2011
Then narrow your results by...
language: [Find pages in the language you select].
region: [Find pages published in a particular region].
last update:
the time you specify].
--------------------
[Find pages updated within
site or domain: -------------------[Search one site (like wikipedia.org )
or limit your results to a domain like .edu, .org or .gov]
terms appearing: -------------------- [Search for terms in the whole page,
page title, or web address, or links to the page you're looking for].
SafeSearch: -------------------off - moderate - strict
how much explicit sexual content to filter].
reading level: -------------------view the level info].
file type:
--------------------
usage rights:
yourself].
[Tell
[Find pages at one reading level or just
[Find pages in the format you prefer].
--------------------
[Find pages you are free to use
95
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
You can also...
Find pages that are similar to, or link to, a URL
Search pages you've visited
Use operators in the search box
Customize your search settings
State your topic idea as a question.
Before you can find the right question to ask, you need some context
or background about your topic. If you are interested in finding out about
“use of ICT by college students, you might pose the question:
Example:
What effect does use of ICT have on the final achievements of college
students?"
"What effect does use
of ICT have on the final
achievements
of college students?"
In this case they are ICT,
student achievements,
and college students.
Figure 5: Identify the main concepts or keywords
96
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Develop your topic
Test the main concepts or keywords in your topic by looking them up
in the appropriate background sources or by using them as search terms
in the search machines and in periodical indexes.
 If you are finding too much information and too many sources, narrow
your topic by using the and operator: ICT and education and college
students, for example.
 Finding too little information may indicate that you need to broaden
your topic. For example, look for information on students, rather
than college students. Link synonymous search terms with or: ICT
or New technology or Internet …. Using truncation with search terms
also broadens the search and increases the number of items you find
Important: After finishing this first part you will be able to:
 have a clear idea about your topic
 Set up Objectives: (SMART rule)
 Do a first approach to the secondary sources
97
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
B. Find background information
Conducting a successful research study involves four separate stages:
checking if the same
or similar research has
been carried out in
the past
reviewing any existing
relevant data
determining when the
information is needed
and how much you
can spend to obtain it
deciding how the data
will be used, and by
whom
Once you have identified the main topic and keywords for your
research, find one or more sources of background information to read.
These sources will help you understand the broader context of your research and
tell you in general terms what is known about your topic.
Primary
Types of data
Secondary
98
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Figure 6. Find out what information already exists
Important: Existing information (for example census statistics) is known
as secondary data and primary is the collection of new data.
Secondary data research:
Information you need can be found in internal company records, libraries
or official sources. The secondary information falls into two areas:
Official: This includes information gathered and published by federal, state
and local government agencies. The largest collection of web sources providing
statistics, compiled by Karen Blakeman of RBA Information Services90.
This includes census data, trade and industry data, demographic statistics down
to a suburb level and changes in social trends
Non official: This covers data which can be obtained from sources
such as the internet, newspapers, magazines, reference books, trade directories,
trade associations, banks, universities, technical colleges, research institutions
and publications from market research organizations.
The most common background sources are encyclopaedias and dictionaries
from the print and on-line reference collection. Class textbooks also provide
background information
 Read the background information and note any useful sources (books,
journals, magazines, etc.) listed in the bibliography at the end of the
encyclopedia article or dictionary entry. The sources cited in the
bibliography are good starting points for further research.
 Look up these sources in catalogues and periodical indexes. Check the
subject headings listed in the subject field of the online record for these
books and articles. Then do subject searches using those subject
headings to locate additional titles.
 Remember that many of the books and articles you find will themselves
have bibliographies. Check these bibliographies for additional useful
resources for your research.
90
Blakeman,
K.
(2012,
June
http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm
27).
Statistics
.
Retrieved
from
99
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
By using this technique of routinely following up on sources cited
in bibliographies, you can generate a surprisingly large number of books
and articles on your topic in a relatively short time.
Find and search the individual online catalogues of many libraries
around the world directly using Libdex91:
Exercise: Nearly everyone is aware of and uses Google and its branches,
Google Scholar, Google Books, Google News, YouTube, etc., to search
and find information on the open Internet.
C. Please search for your topics using the followingonline tools:
 Search engines: Alta Vista92, Bing93, Google94, Hotbot95, Yahoo!
Search96
 Subject portals: Librarians' Index to the Internet97, WWW Virtual
Library98
 Multi-engine searching: MetaCrawler99
 Comparison chart: Search Engine Features100
91
Directory of library across the world as well as an extensive collection of books:
http://www.libdex.com/
92
http://www.altavista.com/
93
http://www.bing.com/
94
http://www.google.com/
95
http://www.hotbot.com/
96
http://search.yahoo.com/
97
http://www.ipl.org/
98
http://vlib.org/Overview.html
99
http://www.metacrawler.com/
100
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html
100
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
D. Evaluate what you find
Evaluating the authority, usefulness, and reliability of the information you
find is a crucial step in the process of library research.
Before you start to read a source or spend time hunting for it, consider
the author, the title of the work, the summary, where it is, and the timeliness
of the entry.
You may also want to look at the keywords to see what other categories
the work falls into. Evaluate this information to see if it is relevant and valid
for your research.
Dana Lynn Driscoll and Allen Brizee (2010), propose some important
steps how evaluate the material in the source as you read through it101:
 Read the preface--what does the author want to accomplish?
Browse through the table of contents and the index. This will give
you an overview of the source. Is your topic covered in enough depth
to be helpful? If you don't find your topic discussed, try searching
for some synonyms in the index.
 Check for a list of references or other citations that look as if they
will lead you to related material that would be good sources.
 Determine the intended audience. Are you the intended audience?
Consider the tone, style, level of information, and assumptions
the author makes about the reader. Are they appropriate for your needs?
 Try to determine if the content of the source is fact, opinion,
or propaganda. If you think the source is offering facts, are the sources
for those facts clearly indicated?
 Do you think there's enough evidence offered? Is the coverage
comprehensive? (As you learn more and more about your topic,
you will notice that this gets easier as you become more of an expert.)
 Is the language objective or emotional?
101
The full text you can find at: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
101
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Are there broad generalizations that overstate or oversimplify
the matter?
 Does the author use a good mix of primary and secondary sources
for information?
 If the source is opinion, does the author offer sound reasons for
adopting that stance? (Consider again those questions about the author.
Is this person reputable?
Check for accuracy
 How timely is the source? Is the source 20 years out of date?
Some information becomes dated when new research is available,
but other older sources of information can be quite sound
50 or 100 years later.
 Do some cross-checking. Can you find some of the same information
given elsewhere?
 How credible is the author? If the document is anonymous,
what do you know about the organization?
 Has it been peer reviewed i.e. checked by other experts in the field ?
 Are there vague or sweeping generalizations that aren't backed up
with evidence?
 Are arguments very one-sided with no acknowledgement of other
viewpoints?
102
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Some important aspects you should be aware of 102:
Print sources
Internet sources
Publication
Process
Go through an extensive
publication process that includes
editing and article review. The
process has fact-checkers, multiple
reviewers, and editors to ensure
quality of publication
Anyone with a computer and
access to the Internet can publish a
website or electronic document.
Most web documents do not have
editors, fact-checkers, or other
types of reviewers
Authorship and
Affiliations
Clearly indicate who the author is,
what organisation(s) he or she is
affiliated with, and when his or her
work was published
Authorship and affiliations are
difficult to determine on the
Internet. Some sites may have
author and sponsorship listed, but
many do not
Sources and
Quotations
Most external sources of
information and direct quotations
are clearly marked and identified
Sources the author used or referred
to in the text may not be clearly
indicated in an Internet source.
Bias and Special
Interests
While bias certainly exists in
traditional publications, printing is
more expensive and difficult to
accomplish. Most major publishers
are out to make a profit and will
either not cater to special interest
groups or will clearly indicate when
they are catering to special interest
groups
The purpose of the online text may
be misleading. A website that
appears to be factual may actually
be persuasive and/deceptive.
Author
Qualifications
Qualifications of an author are
almost always necessary for print
sources. Only qualified authors are
likely to have their manuscripts
accepted for publication.
Even if the author and purpose of a
website can be determined, the
qualifications of the author are not
always given.
102
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
103
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Publication
Information
Publication information such as
date of publication, publisher,
author, and editor are always clearly
listed in print publications
Dates of publication and timeliness
of information are questionable on
the internet. Dates listed on
websites could be the date posted,
date updated, or a date may not be
listed at all.
Exercise:
Please analyse and read the following online sources carefully:
 How to Critically Analyse Information Sources103
 Distinguishing Scholarly from Non-Scholarly Periodicals: A Checklist
of Criteria104
Please also watch two short films on YouTube:
 Identifying scholarly journals105
 Identifying substantive news source106
Home work: make a resume of the films watched and comment
on the forums.
103
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill20.html
105
http://www.youtube.com/watch?v=uDGJ2CYfY9A [16.11.2012]
106
http://www.youtube.com/watch?v=QAiJL5B5esM [16.11.2012]
104
104
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
1. Primary data research
Primary data is the information you gather through specialised surveys
or group discussions.
To make sure your research is effective
Take time to define your objectives
and understand the problem you
are researching.

Choose the right
methodology
Do your own research through surveys
Surveys can be categorized as either observation or interview surveys.
Observation: These surveys could include a visit to different classrooms.
Observational surveys include listening to what people say about the researched
topic. The internet may also provide an excellent platform for observational
surveys by studying the websites of schools / institutions.
Personal interview: An interviewer contacts a number of school members
to obtain qualitative and quantitative information.
Qualitative information: looks at student’s attitudes towards the courses,
services, schools and issues. The aim may be to reveal why students like
a subject and dislike others. You would use this information in planning
activities, techniques and lessons.
Quantitative information: is obtained by interviewing numbers of students
/ teachers to determine for example how many will probably follow a course.
This information is useful in predicting market penetration, future assistance
and profits.
105
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Surveys involving personal interviews include:
-
face-to-face surveys
group interviews (focus groups)
post or mail surveys
online surveys
survey samples.
Important:
After you’ve decided which survey method to use you need to consider
the sample of respondents. Your sample can be a selection of people grouped
by a characteristic such as type of school, area, age, sex or course;
or they could be chosen at random to typify the “unidentified population”.
The next step requires choosing the number of survey
respondents that you need.
The next step requires choosing the number of survey respondents
that you need
106
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
RULE107
The larger your sample size, the more sure you can be that their answers
truly reflect the population This indicates that for a given confidence level,
the larger your sample size, the smaller your confidence interval. However,
the relationship is not linear (i.e., doubling the sample size does not halve
the confidence interval)
The confidence interval (also called margin of error) is the plus-or-minus
figure usually reported in newspaper or television opinion poll results.
The confidence level tells you how sure you can be. It is expressed
as a percentage and represents how often the true percentage of the population
who would pick an answer lies within the confidence interval.
Exercise: Before using the sample size calculator, there are two terms
that you need to know: confidence interval and confidence level.
Please use Sample Size Calculator108 and test your research:
Determine Sample Size
Confidence Level: ○ 95% ○ 99%
Confidence Interval
Population
Calculate
Clear
Sample size needed
Figure 7. Sample size calculator
107
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#two
108
107
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Find Confidence Interval
Confidence Level: ○ 95% ○ 99%
Sample Size
Population
Percentage
Calculate
Clear
Confidence Interval
Figure 8. Confidence Interval calculator
Exercise: Please conduct a survey using Online surveys.
The best place to start could be “encuestafacil.com”.
Design
108
Collect
Analyze
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
109
Some of the advantages of online research
:
 Low cost: It is no longer necessary to hire interviewers, nor use paper
to obtain data.
 Speed: Results are obtained in REAL TIME
 Precision: Errors in data input eliminated
 Quality and reliability: Intermediaries are eliminated (and thus any
possible bias). Each respondent participates at a time convenient for
them, not for the interviewer. Therefore, the quality of the responses
vastly improves.
 Interactive nature: This medium offers the advantage of including
multimedia elements inconceivable in offline research.
 Great scope: Allows you to interview a segment of the population who
are difficult to reach through traditional methods.
 Good monitoring: It’s possible to observe trends in the response,
given that the data is automatically processed and displayed graphically.
Important:
Generating primary data can be costly and potentially more risky
than the collection and collation of secondary data.
109
www.encuestafacil.com
109
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Analyse and act on the results
Once you’ve finished your survey it’s time to analyse the responses
and get the answers to the questions you asked at the beginning. Keep an open
mind and be objective. Try to avoid conducting research to prove your
preconceived ideas.
Remember these golden rules when interpreting the findings of your
research: flawed questions produce flawed results – be honest with yourself
Where possible, keep a record of the people surveyed. If they
are supportive you can contact them as prospective customers should
you proceed with your plans.
Use the information you have obtained to develop your strengths, eliminate
your weaknesses and create new opportunities.
C. Cite what you find using a standard format
Citing or documenting the sources used in your research serves two
purposes,
 it gives proper credit to the authors of the materials used,
 it allows those who are reading your work to duplicate your research
and locate the sources that you have listed as references.
110
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Knowingly representing the work of others as your
own is plagarism.
Start collecting your material and do not forget “Documenting your
research”
Using sources in your research paper is an important part of building
and supporting your argument. An essential part of the writing process involves
documenting your research and acknowledging the ideas of others.
Cite your sources
You should cite all sources (both printed and online) correctly and fully
so that those who read your work can find and refer to your citations. When you
are gathering sources for your topic, make sure that you note
the following information for your citations110
For paper resources:
110
Autor
Volume
Title - subtitle
Editor (if any)
Place of
publication
Edition
Publisher
Date of
publication
Page numbers
of article
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/compass/discipline_humanities/documenting.html
111
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
For online resources, also add:
There are many reference management software tools available including:
Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea, Mendeley among
others.
When choosing bibliographic management software you may consider
the following: the price, storage mode, source from which it can import
information, the output, the ease of use, the integration with text processing
software.
Exercise:
Please go to the “Citation machine111” and use APA and
and discuss the differences in citation you find. Please use the forum.
APA 6th Edition
BOOKS /
DOCUMENTS
BWeb Page
111
JOURNALISM
Journal
MULTIMEDIA
A/V Media
Citation machine: http://citationmachine.net/index2.php
112
SOCIAL
MEDIA
Blog
MLA
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Book
Compiled Work
Reference Work
Government
Conference
Academic work
Magazine
Newspaper
TV/Radio
Web Image
Online
Discussion
Podcast
Interview
MLA 7th Edition
BOOKS /
DOCUMENTS
JOURNALISM
MULTIMEDIA
SOCIAL
MEDIA
Book
Compiled Work
Chapter
Reference
Government
Conference
Web Document
Academic Work
Journal
Magazine
Newspaper
Database
Web Image
A/V Media
TV/Radio
Online
Discussion
Letters
Emails
Lecture
Blog
Interview
Podcast
Figure 9. Citation machine
Exercise: Read the following document and comment on the forums:
113
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
CITING & DOCUMENTING SOURCES
http://unitproj.library.ucla.edu/col/bruinsuccess/files/citing&documenting.
pdf
WHAT
WHY
Always cite...
Citing your sources…
 When you use someone else’s words or
ideas.
 Anything that you read in any format.
 Anything presented or spoken, like
speeches, lectures, personal interviews,
performances, etc.
 Other works like films, music, song
lyrics, data, programming
 code, etc. that are the intellectual
property of others.
 Helps you avoid accusations of plagiarism.
 Allows your readers to find your sources.
 Provides evidence for your arguments &
adds credibility.
 Is an important part of the scholarly process.
It demonstrates that you are responding to
this person, agreeing
 with that person, adding to what someone
previously said
STYLE
 Ask your instructor which citation style
he/she prefers.
 If the instructor has no preference,
choose a style and stickwith it.
 A few styles to choose from are...
 APA: American Psychological
Association, often used in the social
sciences
 Chicago/Turabian: often used in the
social sciences and humanities
 CBE: Council of Biology Editors, often
used in the life sciences
 MLA: Modern Language Association,
often used in the arts and humanities
114
WRITING
 Quoting: Using the author’s exact words.
Quote when the original is difficult to
rephrase, or the original is so good, that you
want to preserve the language. Always
use“quotations marks” and cite it.
 Summarizing: Condensing the original
words/ideas without altering the meaning.
Basically, presenting the same info in a
nutshell. Use your own words and always
cite it.
 Paraphrasing: Restating the author’s
words/ideas without altering the meaning.
Paraphrases are usually around the same
length as the original. Use your own words
and always cite it.
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
HOW TO’S
 Use in-text citations (parenthetical
citations, footnotes, etc.)to clearly
distinguish your thoughts and words
and those ofothers.
 Use complete citations at the end of
your work.
 See the citation style format basics for
APA, Chicago and/orMLA
 Always refer to the most recent edition
of the citation style guide.
TIME SAVERS & OTHER TIPS
 Keep track of your citations as you research
so you don’thave to find them again later.
 Try bibliographic management software
(e.g., Endnote).
 Be sure to mark your notes as “quotes,”
“summaries,” “paraphrases” or as your own
thoughts so you know what needs to be cited
later.
 If you have a tutor, friend, etc. help edit your
paper, be sure she’s not “over-editing.”
Having someone rewrite entire passages or
change your writing so much that it no
longer reflects your original usually isn’t ok
what about online sources?
Always treat online sources as you would print or other sources. Even if it’s online, you
must cite the source if you used any of it’s words, ideas, statistics, data, etc.
always
 Record the site’s URL, the date it was “published,” and the date that you accessed it as
well as the author, title, sponsor etc. You’ll need this information for your complete citation.
 Try to use the best and most relevant sources for your research. Online sources are
sometimes easier to access than print, but choose your sources based on quality and relevance
rather than convenience.
never
 Copy and paste anything without attributing the source.
 Find a paper online (or anywhere) and turn it in as your own. (Obvious, but people get
caught doing this all the time.)
Text from: http://www.library.ucla.edu/bruinsuccess> winter 2004 UCLA
Library
115
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
D. Write and present your research
How to write your research: The paper (Microsoft Word / Openoffice
Writer)
Title: It must be interesting enough to intrigue the reader and encourage
reading of the text, and at the same time it should be definite and describe
the contents of the papers.
Author: You should write your affiliation112
Abstract: The paper should contain an abstract. This is written at the end,
when the text is ready, and we locate it under the title, with smaller font
(10 points). The abstract should not be longer than 150 words (usually
5-8 sentences). The content should include the answers for the questions:
What is the work about? What is its research problem and thesis?
What research methods were used? What did you achieve?
Introduction: The introduction should encourage the reader to read
the next paragraphs, therefore remember to include some "catch" in it that
will interest the recipient. Indicate, what interesting research problem your
writing covers and why it may be attractive also for the reader. (You can start
with an anecdote, citation.) Clearly indicate the purpose of the text, what you
are seeking to achieve in it, why you took this particular subject? Point
the reader to the context of your considerations and their significance.
Indicate who undertook research in this subject, which are the latest
and the most important for your work. Present in the introduction the state
of research regarding the problem taken by you (who dealt with it, what were
the results of these studies, how much your studies are the continuation,
development of the described problem and why - and to what extent - the
problem deserves and requires the further study) . Discuss the deployed
literature and prove that you are knowledgeable in the subject. Indicate what
the following parts of your text contain - "draw" a map for a reader that will
help him to go through your text.
112
Luis Ochoa Siguencia, Radomska Wyzsza Szkola, [email protected]
116
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Methodology: Determine what sources your research material is from
(newspaper, iconography, film, documentary, chronicles, letters, diaries,
interviews, etc.). Indicate which method or theory has been used by you
to analyze and interpretation of the research material. What are the possible
restrictions, if any? Summarise this method/ theory. (In case of archival
research the external and internal criticism of source is at stake - to establish
the authenticity and credibility.)
Presentation and analysis of the sources: It is good to share the relevant
text of publication in smaller parts, thematically uniform with their own titles.
It gives the impression that the writer of the text controls it well and knows
what he wants to write. In addition, it is much easier to read.
The analysis of the source is the basis and the main part of your work,
which shall point out your historical knowledge. The analysis starts from
the detailed description of the source ("deep reading").
Argument and interpretation: The main part of the paper is
the interpretation of the source. "Deep reading" of the source (analysis) should
suggest a theory which can be used in the process of interpretation. In this part
we should put our own research results ( graphics, quantitative, qualitative
findings.
Conclusion: In the conclusion we make a summary of the text: we remind
the purpose of the paper, thesis, briefly summarize the arguments and point
the arising conclusions. The summary should demonstrate that the problem
contained in the title has been resolved, and the thesis defended.
Bibliography: The paper must include a bibliography compiled
in alphabetical order.
Exercise:
The notes included in this guide refer to the type of term papers, that can be
defined as a research paper.
117
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Remember that you are writing a paper that will be the basis for credit
of Olarex course, therefore it must meet two requirements: 1) it must take the
questions referring to those worked in the classroom, and 2) must present your
ability to connect research (collecting, criticism and analysis of the sources)
with using the theory in interpretation process.
Do not be afraid to incorporate your own ideas. Do not use the method
of "scissors and glue" (rewriting and combining of other text fragments).
Avoid plagiarism! This is the inclusion of someone else’s text into your
paper without any indication to the true source. ... Citation of the other papers
is not plagiarism, if you give the full reference to the author and the writing.
Graphic layout






font: Times New Roman
size: 12 points
line spacing: 1.5
left / right: margin 3.17
upper / lower margin : 2.54
numbered pages: minimum 6 pages of standard manuscript
How to present the research: Presentation (Power Point / Open office
impress)
Presentation involves public speaking, where the presenter uses some
visual materials during the speech.
Guidelines
 The entire text of presentation should not be on the slides, rather the
most important elements. You should limit this to keywords and apply
bullet points.
 It is good to use tables, charts, drawings, which enrich and liven up the
visual presentation. However use them in such a way that they do not
override the meaning of presentation. They cannot be too complicated.
118
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Do not read the text of the slides. It shall be spoken.( I don’t understand
– needs rephrasing)
 Background color cannot interfere with the reading of the text by
the audience, e.g. it is a bad idea to insert a black text on a dark blue
background, and good idea to put the black text on a light background.
 The background should be uniform and the same for all the slides.
Do not use gaudy colors.
 Do not overdo the number of slides. When there are too many slides
you can have not enough time to present all of them, if there are too few
you may make your audience feel lacking in knowledge
Layout
 Initial slide - there should be the title of the presentation, as well as
the presenter's name, name of the institution he/she represents.
 Introduction to the presentation subject - the presentation
of the problem, formulation of definitions, etc.
 Development of the presentation subject - more detailed presentation
of discussed problem.
 Summary and conclusions.
 The final slide - contains the title, thanks for attention, the presenter's
name and surname, the name of the institution he represents, contact
data.
119
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
3.3. TIC – investigación mejorada y desarrollo
profesional
„TIK – udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy”
Kurs w języku hiszpańskim
TIC – Investigación Mejorada y Desarrollo Profesional ha sido
diseñado como un instrumento de soporte a los participantes en su intento de
obtener competencias TIC y habilidades extra en su entorno laboral. El
desarrollo continuo de las habilidades en TIC entre los profesores es crucial
para propiciar resultados positivos en los estudiantes. El conocimiento sobre
cuándo, dónde, cómo y por qué utilizar las nuevas tecnologías en la enseñanza
es crucial. Las TIC se relacionan de manera inextricable, integrada y embebida
en todos los aspectos de la educación y la formación, teniendo un impacto
positivo en los procesos de aprendizaje y sus resultados.
Resultados del curso: Al finalizar este curso, los estudiantes y profesores
entenderán mejor el proceso de investigación y las reglas que lo rigen,
incluyendo la identificación de un tema, planificación de una lección,
preparación de una propuesta de investigación y redacción de un informe final
de investigación.
El curso ha sido dividido en cuatro apartados que proveen una estrategia
simple y efectiva para la búsqueda de información en la actividad investigadora
y documentar las fuentes encontradas. Dependiendo de la temática y
familiaridad con la literatura, el participante puede necesitar reorganizar o
adaptar los pasos propuestos durante el curso.
Visión general del curso:




Parte 1: Identificar y desarrollar tu tema.
Parte 2: Encontrar antecedentes.
Parte 3: Citar los hallazgos usando un formato estándar.
Parte 4: Redactar y presentar tu investigación.
121
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Grupos objetivo: Estudiantes, profesores y personal interesado en utilizar
las TIC en la actividad investigadora y con intenciones de desarrollarse
profesionalmente.
Prerrequisitos: Conocimientos básicos sobre las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la educación y el entorno laboral. Leer:
“How to Write a Good Paper in Computer Science and How It Be Measured by
ISI Web of Knowledge”113.
Finalización de los requisitos del curso:
1. Actividades obligatorias en la plataforma online (Moodle, etc.): 75%
(Participación en los debates online del foro. Se espera que los
participantes del curso posteen comentarios y respuestas en un foro
online).
2. Trabajo final: 25% (Se espera que los participantes escriban un paper
de investigación y hagan una presentación en PowerPoint para subirla
a la plataforma Moodle Olarex).
A. Identifica y desarrolla tu tema
Para identificar y desarrollar tu tema es importante tener definido el
objetivo de tu investigación.
Fija los objetivos de tu investigación:
El alcance de tu investigación está determinado por lo que quieres lograr
(tus objetivos) y el tipo de decisiones que tienes que tomar para conseguirlo.
Antes de comenzar es esencial que definas tus objetivos. Esta es la parte
más importante de todo el proceso, y evitará que pierdas tiempo y esfuerzo en
etapas posteriores.
113
http://journal.univagora.ro/download/pdf/425.pdf [16.11.2012]
122
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Figura 1: Preguntas objetivas: a) ¿Cuál es el propósito de la
investigación? b) ¿Qué información se desea? c) ¿Cómo se utilizará la
información?
Formula el objetivo:
Tus objetivos deberían seguir la regla SMART para que puedas tener éxito.
Esto se debe a que:
 Tu objetivo debe ser claro (Specific), para saber con certeza qué se
necesita lograr.
 Puedes decir cuando ha sido alcanzado (Measurable), porque tienes
forma de medir el grado de finalización.
 Es probable que ocurra, porque el objetivo es alcanzable (Achievable).
 Antes de fijar un objetivo deberías analizar factores relevantes como
recursos y tiempo, para asegurarse de que es realista (Realistic).
 Finalmente, el plazo de ejecución (Timescale) proporciona una fecha
límite que ayuda a concentrarse en las tareas requeridas para alcanzar el
objetivo.
123
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Figura 2: Regla SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic y
Timescaled
Ejemplo:
Las organizaciones, negocios y personas establecen objetivos diariamente,
a menudo sin darse cuenta de ello. Si contrastan sus objetivos con el principio
SMART, incrementarán sus opciones de éxito. Cuando un objetivo SMART ha
sido fijado, el próximo paso es escribir un plan detallando cómo se logrará ese
objetivo114.
“A una empresa de software le gustaría incrementar sus ventas, por lo que
ha establecido un objetivo para aumentar su cuota de mercado un 3% en 12
meses.”
114
Objetivos SMART: Learn marketing net:
http://www.learnmarketing.net/smart.htm [16.11.2012]
124
For
Marketing
Learners
Globally,
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Elemento
¿Cómo incluye el objetivo este elemento?
Specific
El objetivo afirma específicamente que a la empresa le gustaría incrementar
su cuota de mercado, en vez de algo más general como ser más rentable.
Measurable
El objetivo enuncia que a la empresa le gustaría incrementar su cuota de
mercado un 3%. Concretar el porcentaje proporciona una magnitud que
puede ser medible para mostrar si el resultado se ha alcanzado o no.
Achievable
Antes de ajustar el objetivo la empresa debería haber evaluado sus
capacidades y su entorno de mercado, para confirmar que el objetivo es
alcanzable.
Realistic
Antes de fijar como fecha final un período de 12 meses, la empresa debería
haber revisado sus recursos, empleados, competidores y cuota de mercado
actual, para asegurar que incrementar la cuota un 3% en 12 meses es una
opción realista.
Timescaled
Este elemento se define fijando un plazo de ejecución de 12 meses.
Figura 3. Ejemplo del objetivo de una empresa de software ficticia, para
ilustrar como aplicar al objetivo el principio SMART115.
Seleccionar un tema de investigación:
Como profesor / facilitador deberías ser capaz de seleccionar la temática de
investigación necesaria para utilizar durante las lecciones o para un paper de
conferencia. Te invitamos a pedirle a tu facilitador (el de este curso específico)
que te ayude en la temática de investigación. Este facilitador suele ser el mejor
guía para ayudarte a seleccionar una temática de investigación académica
adecuada, especialmente una que satisfaga los requisitos del curso.
Los instructores suelen sugerir temáticas en clase o en el programa de la
asignatura. Recuerda que estas ideas suelen ser típicamente sugerencias muy
115
http://www.learnmarketing.net/smart.htm
125
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
amplias. Deberían orientarse para convertirlas en temáticas apropiadas a tratar
en un paper.
Ejemplo:Si tu término de búsqueda era TIC, y estás utilizando la búsqueda
avanzada de Google, utilizarías las opciones disponibles en el desplegable para
limitar:
IDIOMA: Devuelve
páginas escritas en inglés
OCURRENCIAS: Devuelve
resultados donde mis
términos aparezcan en el
título de la página
DOMINIO: Devuelve solo
resultados del dominio
.edu
Hacer click en el botón de búsqueda
Figure 4. De esta forma, es posible encontrar el Institute for Creative
Technologies116, con su amplia oferta en contenido educativo.
116
ict.usc.edu
126
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ejercicio:
Por favor, abre la búsqueda avanzada de Google y practica con dos temas
de tu interés y coméntalo en el foro117:
117
http://www.google.com/advanced_search
127
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
También puedes…




Buscar páginas similares a una URL o crear un enlace a la
misma
Buscar páginas visitadas
Usar operadores en el cuadro de búsqueda
Personalizar configuración de búsqueda
Formula la idea de tu tema como una pregunta:
Antes de encontrar la pregunta adecuada, necesitas cierto tipo de contexto
o antecedente histórico sobre tu tema. Si estás interesado en el “uso de las TIC
por los estudiantes”, puedes formular la pregunta:
Ejemplo:¿Qué efecto tiene el uso de las TIC en los resultados finales de
los estudiantes?
"¿Qué efecto tiene el uso de las TIC
en los resultados finales de los
estudiantes?"
En este caso son las TIC, los
resultados de los estudiantes y los
estudiantes en sí.
Figura 5: Identifica los conceptos principales o palabras clave.
128
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Desarrolla tu tema:
Pon a prueba los conceptos principales o palabras clave de tu temática
contrastándolas con los antecedentes adecuados, o usándolos como términos de
búsqueda en buscadores online e índices alfabéticos.
 Si encuentras demasiada información o referencias, concreta el tema
utilizando el operador “and”: TICand educaciónand estudiantes, por
ejemplo.
 Encontrar poca información suele indicar que necesitas ampliar tu
búsqueda. Por ejemplo, busca información sobre estudiantes frente a
estudiantes de colegio. Relaciona sinónimos utilizando el operador “or”
entre términos: TICorNuevas tecnologíasorInternet. Truncar los
términos de búsqueda también suele ampliar la búsqueda e incrementa
el número de resultados.
Importante: Tras finalizar esta primera parte, serás capaz de:
 Tener una idea clara sobre tu tema.
 Fijar tus objetivos mediante la regla SMART
 Realizar una primera aproximación a las fuentes secundarias.
129
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
B. Encontrar antecedentes e información de contexto
Llevar a cabo una investigación exitosa consta de 4 etapas diferenciadas.
Comprobar si la misma
investigación o una
similar ha sido realizada
anteriormente
Revisar cualquier
información relevante
existente
Determinar cuando la
información es necesaria
y cuanto puedes invertir
para obtenerla
Decidir cómo se va a usar
la información, y por
quién
Una vez identificado el tema principal y las palabras clave para tu
investigación, encuentra una o más fuentes de información relevante para
analizarlas. Estas fuentes te ayudarán a comprender el contexto más amplio de
tu investigación, ofreciendo de forma general el estado del arte de tu estudio.
Dos tipos de información
Primaria
Secundaria
Figura 6: Averigua qué información se encuentra disponible
130
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Importante: Los datos existentes (por ejemplo, estadísticas de censo
poblacional) son conocidos como información secundaria, mientras que la
primaria es la obtención de nueva información.
Investigación sobre información secundaria:
La información que necesitas puede ser encontrada en los archivos internos
de empresas, bibliotecas o fuentes oficiales. La información secundaria suele
pertenecer a una de las dos siguientes áreas:
Oficiales: Aquí se incluye la información recogida y publicada por
agencias federales, estatales o del gobierno local. La colección más grande de
sitios web que contienen estadísticas fue compilada por Karen Blakeman, de la
RBA Information Services118. Esta incluye datos de censo, comercio e industria,
estadísticas demográficas (hasta el nivel de suburbio) y cambios en las
tendencias sociales.
No oficiales: Estas cubren la información que puede ser obtenida de
fuentes como Internet, periódicos, revistas, libros de referencia, directorios
comerciales, asociaciones de comercio, bancos, universidades, escuelas
técnicas, institutos de investigación y publicaciones de organizaciones que
realizan estudios de mercado.
 Las fuentes más comunes de información de referencia son las
enciclopedias y diccionarios, tanto online como impresos. Los libros de
texto también proporcionan a menudo buena información de referencia.
 Lee información de referencia y anota cualquier fuente útil (libros,
revistas, journals, etc.) de la lista de referencias bibliográficas que
aparecen al final del artículo de enciclopedia o entrada del diccionario.
Las fuentes citadas en la bibliografía son buenos puntos de entrada para
una futura investigación.
 Busca estas fuentes en catálogos e índices alfabéticos. Comprueba los
títulos listados en los campos de materia del archivo online para estos
libros y artículos. Después, realiza búsquedas temáticas utilizando esos
términos para encontrar títulos adicionales.
118
Blakeman,
K.
(2012,
http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm
June
27).
Statistics.
Retrieved
from
131
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Recuerda que muchos de los libros y artículos que encuentres tendrán a
su vez bibliografía. Comprueba estas referencias como recursos útiles
para tu investigación.
Utilizando de forma rutinaria la técnica de seguir referencias en
bibliografías, puedes generar una gran cantidad de referencias a libros y
artículos versados en tu tema en un periodo de tiempo relativamente corto.
Busca directamente en los catálogos online de numerosas bibliotecas
de todo el mundo usando Libdex119:
Ejercicio: Casi todo el mundo es consciente de la existencia de Google y
sus productos (Google Scholar, Google Books, Google News, YouTube, etc.)
para buscar información en Internet.
a) Por favor, busca información relacionada con tu tema utilizando
las siguientes herramientas online:
 Motores de búsqueda: Alta Vista120, Bing121, Google122,
Hotbot123, Yahoo! Search124
 Portales temáticos: Librarians' Index to the Internet125, WWW
Virtual Library126
119
Directorio de bibliotecas en todo el mundo así como una vasta colección de libros:
http://www.libdex.com/
120
http://www.altavista.com/
121
http://www.bing.com/
122
http://www.google.com/
123
http://www.hotbot.com/
124
http://search.yahoo.com/
125
http://www.ipl.org/
132
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Motores multi-búsqueda: MetaCrawler127
 Gráficos comparativos: Search Engine Features128
b) Evalúa tus hallazgos
Validar la autoría, utilidad y veracidad de la información que encuentres es
un paso crucial en la búsqueda bibliográfica.
Antes de comenzar a leer una fuente o invertir tiempo en su búsqueda,
considera el autor, el título del trabajo, su resumen, dónde se encuentra y la
fecha de publicación. También te puede interesar observar las palabras clave
para ver en qué otras categorías se clasifica esta información. Evalúa esta
información para comprobar si es relevante y válida para tu investigación.
Dana Lynn Driscoll y Allen Brizee (2010) proponen algunos pasos
importantes para evaluar el material contenido en la fuente según vas
leyéndola129:
 Lee la introducción: ¿Qué es lo que quiere conseguir el autor? Navega a
través de la tabla de contenidos y el índice. Esto te dará una idea general
de la fuente. Está tu tema tratado con la suficiente profundidad para ser
de ayuda? Si no encuentras tratado tu tema, prueba con algunos
sinónimos en el índice.
 Trata de encontrar una lista de referencias o citas que puedan conducirte
a material relacionado que constituyan una buena fuente de
información.
 Identifica la audiencia a quién va dirigido el texto: Eres tú parte de esa
audiencia? Ten en consideración el tono, estilo, nivel de información
y suposiciones que realiza el autor sobre el lector. Son adecuadas para
tus necesidades?
 Trata de diferenciar si el contenido de la fuente es un hecho, una
opinión o propaganda. Si crees que la fuente está ofreciendo hechos,
el origen de los mismos está claramente indicado?
 Crees que se ofrecen suficientes evidencias? Es amplia la cobertura?
(A medida que vayas aprendiendo más sobre tu tema y te conviertas en
126
http://vlib.org/Overview.html
127
http://www.metacrawler.com/
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html
129
The full text you can find at: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
128
133
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy




un experto, será más fácil identificar que artículos aportan nueva
información y cuáles no).
Es el lenguaje objetivo o emocional?
Hay generalizaciones tan amplias que simplifican el problema?
Utiliza el autor un buen equilibrio entre información secundaria
y primaria?
Si el artículo es de opinión, ofrece el autor buenas razones para
defender su postura? (Considera de nuevo las preguntas sobre el autor,
tiene esa persona buena reputación?)
Verifica la precisión
 Cómo de novedosa es la fuente? Lleva 20 años desactualizada? Alguna
información caduca cuando una nueva investigación está disponible,
pero otra puede permanecer bastante fiable hasta 50 o 100 años después.
 Realiza verificaciones cruzadas. Puedes encontrar parte de la misma
información en otro sitio?
 Cuánta credibilidad posee el autor? Si el documento es anónimo, qué
conoces sobre la institución que lo firma?
 Ha sido evaluada, por ejemplo, por otros expertos en la materia?
 Existen hechos vagos o que no han sido soportados por suficientes
evidencias?
 Existen argumentos muy particulares que no han tenido en cuenta otros
puntos de vista?
134
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Algunos aspectos importantes de los que deberías ser consciente130:
Fuentes impresas
Fuentes de Internet
Proceso de publicación
Pasan por un extenso proceso de
publicación que incluye edición y
revisión de los artículos. Este
proceso posee verificación de
hechos, revisores múltiples y
editores para asegurar la calidad de
la publicación.
Cualquiera con un ordenador y
acceso a Internet puede publicar
una página web o un documento
electrónico. La mayoría de
documentos online no tienen
editores, comprobación de
hechos ni otro tipo de revisores.
Autoría y afiliaciones
Indican claramente quién es el
autor, a que organización/es
pertenece y cuando fue publicado
su trabajo.
La autoría y afiliaciones son
difíciles de determinar en
Internet. Algunos sites pueden
tener a sus autores y
patrocinadores listados, pero la
mayoría no lo tienen.
Fuentes y citas
La mayoría de las fuentes de
información externas y citas
directas están claramente
identificadas.
Las Fuentes e información a las
que el autor hace referencia
pueden no estar indicadas.
Preferencias e intereses
especiales
Aunque la parcialidad existe en las
publicaciones tradicionales,
imprimir es una tarea más cara y
difícil de conseguir. La mayoría de
las grandes publicaciones existen
para obtener un beneficio, y es
posible que no atiendan a ciertos
grupos de interés o que hagan
referencia directa a algunos grupos
de interés para complacerles.
El propósito del texto puede ser
engañoso. Una página web que
parece estar basada en hechos
puede ser persuasiva o
engañosa.
130
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
135
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Méritos del autor
Los méritos de un autor suelen ser
requisito indispensable en las
publicaciones impresas. Solo los
autores que los cumplan tendrán
sus manuscritos aceptados para su
publicación.
Aun cuando el autor y el
propósito de una página web
está determinado, los méritos
del autor no siempre están
disponibles.
Información de la
publicación
Información como la fecha de
publicación, editorial, autor y
editor están claramente indicados
en las publicaciones impresas.
Las fechas de publicación en
Internet son cuestionables. Las
fechas que aparecen pueden ser
las de publicación, las de la
última modificación o pueden
no aparecer en absoluto.
Ejercicio:
Analiza y lee los siguientes recursos online de forma cuidadosa:
 How to Critically Analyze Information Sources131
 Distinguishing Scholarly from Non-Scholarly Periodicals: A Checklist
of Criteria132
Ve también estos dos cortos en YouTube:
 Identifying scholarly journals133
 Identifying substantive news source134
Trabajo personal: Realiza un resumen de los videos y coméntalos en el
foro.
131
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill20.html
133
http://www.youtube.com/watch?v=uDGJ2CYfY9A [16.11.2012]
134
http://www.youtube.com/watch?v=QAiJL5B5esM [16.11.2012]
132
136
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Búsqueda de información primaria
La información primaria es aquella que se recopila mediante encuestas
especializadas o debates en grupo.
Para asegurarse de que tu investigación es efectiva
Toma el tiempo
necesario definir tus
objetivos y entender el
problema a investigar.
Elige la metodología
correcta
Realiza tu propia investigación mediante encuestas
Las encuestas pueden ser clasificadas como observaciones o entrevistas:
Observaciones: Estos cuestionarios pueden incluir la visita a distintas
aulas. Las observaciones contemplan escuchar lo que las personas opinan y
conocen sobre el área de investigación. Internet puede proporcionar una
plataforma ideal para las observaciones, analizando los sitios web de escuelas e
instituciones.
Entrevistas personales: Un entrevistador se pone en contacto con
distintos miembros de escuelas y colegios para obtener información cualitativa
y cuantitativa.
Información cualitativa:Analiza la actitud de los estudiantes con respecto
a los cursos, servicios, colegios y problemáticas de su entorno. El objetivo
puede ser para revelar por qué a los estudiantes les gusta una determinada
137
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
asignatura y les desagrada otra. Esta información puede ser empleada para
planificar nuevas actividades, lecciones y técnicas.
Información cuantitativa:Se obtiene entrevistando a alumnos y profesores
para determinar qué porcentaje de los mismos asistirá a un determinado curso.
Esta información es útil para predecir penetración en el mercado, asistencia
futura y beneficios.
Las encuestas que contienen entrevistas personales incluyen:





Encuestas cara a cara.
Entrevistas grupales (de grupos objetivo).
Encuestas por correo.
Encuestas online.
Cuestionarios de muestra.
Importante:
Tras haber decidido qué modelo de cuestionario utilizar, debes pensar
sobre qué muestra de personas la vas a aplicar. Tu muestra puede estar
compuesta por una selección de personas agrupadas por características como el
tipo de colegio, área, edad, sexo o curso; o puede ser tomada de forma aleatoria
para representar a la “población no identificada”.
El próximo paso require seleccionar al
número de encuestados que se necesitan.
Regla: A mayor tamaño de muestra, más seguro puedes estar de que sus
respuestas representan al total de la población.
138
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ejercicio:
Antes de usar la calculadora del tamaño de la muestra, existen dos términos
que debes conocer: intervalo de confianza y nivel de confianza. Si no estás
familiarizado con ellos, visita: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one.
Utiliza la calculadora del tamaño de muestra135 y valida tu investigación:
Figura 7. Calculadora del tamaño de la muestra
[http://www.surveysystem.com]
135
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#two
139
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Figura 8. Calculadora del tamaño de la muestra
[http://www.surveysystem.com]
Ejercicio: Lleva a cabo una encuesta utilizando un servicio online.
El mejor sitio para comenzar podría ser “encuestafacil.com”.
Diseña
140
Agrupa
Analiza
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Algunas ventajas del sondeo online136:
 Bajo costo: No es necesario contratar entrevistadores, ni utilizar papel
para obtener información.
 Velocidad: Los resultados se obtienen en tiempo real.
 Precisión: Los errores en los datos de entrada son eliminados.
 Calidad y fiabilidad: Los intermediarios desaparecen (y de esta forma,
cualquier parcialidad de los mismos). Cada encuestado responde en el
momento más adecuado para ellos, no para el entrevistador. De esta
forma, la calidad de la respuesta mejora notablemente.
 Naturaleza interactiva: Este medio ofrece las ventajas de incluir
contenido multimedia, inconcebible en las encuestas offline.
 Gran alcance: Permite encuestar a un segmento de la población que
sería difícil alcanzar mediante métodos tradicionales.
 Buena monitorización: Es posible observar tendencias en las
respuestas, puesto que la información es procesada de forma automática
y se muestra gráficamente.
Importante:
La generación de información primaria puede ser costosa y
potencialmente más arriesgada que la obtención y
recopilación de información secundaria.
136
www.encuestafacil.com
141
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Analiza y actúa sobre los resultados
Una vez finalizada tu encuesta es hora de analizar los resultados y obtener
las respuestas a las preguntas formuladas inicialmente. Mantén para ello una
mente abierta y sé objetivo. Trata de evitar llevar a cabo una investigación para
demostrar y dar validez a tus ideas preconcebidas.
Recuerda estas reglas de oro a la hora de interpretar los hallazgos en
tu estudio de mercado:
 Las preguntas con errores en su formulación generan respuestas
imperfectas, sé honesto contigo mismo.
 Siempre que sea posible, mantén un registro de las personas
encuestadas. Si muestran su apoyo puedes contactar con ellas como
futuros clientes para llevar a cabo nuevos planes.
 Utiliza la información que has obtenido para desarrollar tus fortalezas,
eliminar las debilidades y crear nuevas oportunidades.
142
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
C. Cita lo encontrado utilizando un formato estándar
Citar y documentar las fuentes utilizadas en tu investigación sirve a dos
propósitos:
 Otorga un reconocimiento adecuado a los autores del material utilizado.
 Permite que aquellos que están leyendo tu trabajo puedan replicar tu
investigación y localizar los recursos que has listado como referencia.
Representar el trabajo de otros como tuyo propio
de forma consciente es plagio.
Comienza organizando tu material y no te olvides de “Documentar tu
investigación”.
Utilizar fuentes en tu artículo de investigación es una parte importante de
construir y dar consistencia a tu argumento. Una parte esencial del proceso de
escritura conlleva documentar tu investigación y reconocer las ideas y
aportaciones de otros.
Cita tus fuentes
Deberías citar todas tus fuentes (tanto impresas como online)
correctamente y de forma completa, de manera que aquellos que lean tu trabajo
143
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
puedan encontrar y hacer referencia a tus citas. Cuando estás recolectando
fuentes para tu temática, asegúrate de que anotas la siguiente información en tus
citas137Para recursos en artículos:
Autor
Volumen
Título - Subtítulo
Lugar de
publicación
Editor (si lo hay)
Editorial
Fecha de
publicación
Números de página
del artículo
Edición
Para recursos online, añade:
Existen muchas herramientas software para la gestión de las referencias,
como pueden ser: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea y
Mendeley (entre otras).
137
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/compass/discipline_humanities/documenting.html
144
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Al seleccionar un software de gestión de referencias bibliográficas deberías
considerar los siguientes factores: el precio, el modelo de almacenamiento, la
fuente de la que puede importar información, salida que genera, facilidad de uso
e integración con procesadores de texto.
Ejercicio:
Visita “Citation machine138” y prueba los formatos APA y MLA, debatiendo
las diferencias que encuentres en la manera de citar. Por favor, utiliza el foro
para ello.
APA (6ª edición)
Libros / documentos
Periodismo
Multimedia
Social media
Página web
Libro
Trabajo recopilatorio
Estudio de referencia
Conferencia gubernamental
Informe académico
Journal
Revista
Periódico
Audio
Vídeo
TV
Radio
Imágenes web
Blog
Debate online
Podcast
Entrevista
MLA (7ª edición)
Libros / documentos
Periodismo
Multimedia
Social Media
138
Citation machine: http://citationmachine.net/index2.php
145
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Página web
Libro
Trabajo recopilatorio
Referencia en un capítulo
Conferencia
gubernamental
Journal
Revista
Periódico
Base de datos
Audio
Vídeo
TV
Radio
Imágenes web
Figura 9. Citation machine
146
Blog
Cartas de debate
Podcast
Entrevista
Emails
Conferencia
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ejercicio: Lee el siguiente documento y coméntalo en los foros:
CITING & DOCUMENTING SOURCES
http://unitproj.library.ucla.edu/col/bruinsuccess/files/citing&documenting.pdf
QUÉ
Citar siempre que…




Utilices las palabras o ideas de otro.
Leas algo en cualquier formato.
Sea algo presentado o hablado, como discursos, conferencias,
entrevistas personales, etc.
Pertenezcan a otra categoría cuya propiedad intelectual es de otros,
como películas, música, letras de canciones, datos, código software,
etc.
POR QUÉ
Citar tus fuentes…




Ayuda a evitar acusaciones por plagio.
Permite a tus lectores encontrar tus fuentes.
Proporciona pruebas para tus argumentos, lo que añade credibilidad.
Es un proceso fundamental en el entorno académico. Demuestra que
respondes al autor, o que estás de acuerdo con él, o que prosigues con
su investigación, etc.
ESTILO
Pregunta a tu profesor que estilo de citación prefiere. Si no tiene ninguna
preferencia, elige un estilo y mantente fiel a él.
Algunos de los estilos a elegir son…
147
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 APA (American Psychological Association): Usado normalmente en
las ciencias sociales.
 Chicago/Turabian: Utilizado con frecuencia en ciencias sociales y
humanidades.
 CBE (Council of Biology Editors): Empleado normalmente en
Ciencias Biológicas.
 MLA (Modern Language Association): Utilizado en artes y
humanidades.
ESCRITURA
 Citación: Utiliza las palabras exactas del autor. Cita cuando el original
es difícil de parafrasear, o es tan bueno, que quieres mantener la
expresión del lenguaje. Utiliza siempre “comillas” y cítalo.
 Resumen: Condensar las ideas y palabras originales sin alterar su
significado. Básicamente consiste en presentar la misma información en
pocas palabras. Utiliza tus propias palabras y cítalas siempre.
 Parafrasear: Reafirmar las ideas y palabras del autor sin cambiar el
significado. Su longitud suele ser la misma que en el original. Utiliza
tus propias palabras y cítalas siempre.
CÓMO SE HACE
 Utiliza citas a nivel de texto (citas entre paréntesis, notas al pie, etc.)
para diferenciar de forma clara entre tus ideas y las de otros.
 Utiliza citas completas al final de tu trabajo.
 Échale un vistazo a los formatos de estilo básico de APA, Chicago y
MLA en la web de Bruin Success with Less Stress:
http://www.library.ucla.edu/bruinsuccess
 Haz siempre referencia a la edición más reciente de la guía de estilo de
citas.
ATAJOS, TRUCOS Y CONSEJOS
 Mantén un registro de tus citas a medida que realices tu investigación,
de forma que no tengas que recopilarlas al final.
 Prueba a utilizar un software de gestión de referencias bibliográficas
(por ejemplo, Endnote)
148
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Asegúrate de que marcas tus notas como “citas”, “resúmenes”,
“paráfrasis” o tus propias conclusiones, de forma que tengas claro que
necesita ser citado a posteriori.
 Si tienes un tutor, amigo, etc. ayudándote a editar tu artículo, asegúrate
de que no está “sobre-editando”. No es adecuado tener a alguien que
está reescribiendo fragmentos enteros de tu trabajo de forma que ya no
refleja tu pensamiento original.
¿Qué pasa con las referencias online?
Considera las referencias online como si fueran impresas u otro tipo de
fuentes. Aunque esté online, debes citar a la fuente si utilizas cualquiera
de sus palabras, ideas, gráficos, datos, etc.
Siempre:
 Registra la URL de la página, la fecha en que fue publicada, y la
fecha en la que accediste a ella, así como el autor, título,
patrocinador, etc. Necesitarás esta información para realizar una
cita completa.
 Trata de emplear las mejores y más relevantes fuentes en tu
investigación. Las fuentes online suelen ser más accesibles que las
impresas, pero debes seleccionar tus fuentes en base a su calidad y
relevancia, no su conveniencia.
 Nunca:
 Copies y pegues contenido sin hacer referencia a la fuente original.
 Encuentres un artículo online (o en cualquier otro lugar) y lo
utilices como tuyo propio (obvio, pero se sigue cazando a algunos
autores haciendo esto).
149
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
D. Redacta y presenta tu investigación
El paper (Microsoft Word / OpenOffice Writer)
Título: Debe ser lo suficientemente interesante para intrigar al lector y
animar a la lectura del texto, mientras describe de forma concisa el contenido
del artículo.
Autor: Deberías describir tu afiliación139
Abstract: El paper debería incluir un abstract. Este es escrito al final,
cuando el texto está listo, y se sitúa bajo el título con un tamaño de fuente
menor (10 puntos). La extensión del abstract no debería ser superior a las 150
palabras (normalmente 5-8 sentencias). Su contenido debería responder a las
siguientes preguntas: Sobre qué versa el estudio? Cuál es el problema
a investigar y la tesis propuesta? Qué métodos de investigación han sido
utilizados? Qué se ha conseguido?
Introducción: La introducción debería animar al lector a leer los
siguientes párrafos, por lo tanto recuerda incluir algún anzuelo en la misma que
atraiga la atención sobre el resto del contenido. Indica que interesante área de
investigación cubre tu trabajo, y porqué debería ser atractivo para el lector
(puedes comenzar con una anécdota o una cita). Indica claramente el objetivo
del texto, lo que intentas lograr con el mismo, y porqué elegiste este tema en
particular. Señala al lector el contexto que rodea a tus consideraciones y su
importancia. Indica quién comenzó la investigación en esta materia, y cuáles
son las últimas y más relevantes aportaciones para tu trabajo.
Presenta en la introducción el estado del arte en la materia haciendo
referencia a tu trabajo (quién se encargó de ello, y cuáles fueron los resultados
de su estudio, y en qué medida tu trabajo es continuación y desarrollo del
problema descrito y, hasta qué punto, la problemática necesita investigación
extendida). Debate acerca de la literatura existente demostrando tu
conocimiento en la materia. Finalmente, indica el contenido de cada una de las
partes del texto, dibujando una especia de mapa que ayude al lector a través del
texto.
139
Luis Ochoa Siguencia, Radomska Wyzsza Szkola, [email protected]
150
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Metodología: Determina de qué fuentes proviene el material de tu
investigación (periódicos, iconografías, películas, documentales, crónicas,
cartas, diarios, entrevistas, etc.). Indica qué método o teoría has utilizado para
analizar e interpretar dicho material. Si las hubiera, cuáles son las posibles
restricciones? Sintetiza dicho método/teoría (en caso de tratarse de
investigaciones de archivo la crítica sobre las fuentes internas y externas son de
interés, para establecer la autenticidad y credibilidad de las mismas).
Presentación y análisis de las fuentes: Es una buena práctica repartir la
información relevante del texto publicado en partes más pequeñas, coherentes
con la temática relevante de sus títulos. Así se da la impresión de que el autor
del texto lo controla a la perfección y sabe sobre lo que quiere escribir. Además,
así es mucho más fácil su lectura.
El análisis de la fuente es la base y parte principal de tu trabajo, que
debería demostrar tu conocimiento histórico. El análisis comienza desde la
descripción detallada de la fuente (lectura profunda).
Argumentos e interpretaciones: La parte principal del paper es la
interpretación de la fuente. La lectura profunda de la fuente (análisis) debería
sugerir la teoría a emplear en el proceso de interpretación. En este apartado
deberíamos incluir los resultados de nuestra propia investigación (gráficas,
hallazgos cuantitativos y cualitativos, etc.).
Conclusiones: En las conclusiones hacemos un resumen del texto:
recordamos el propósito del paper, la tesis, y resumimos de forma breve los
argumentos empleados apuntando hacia las conclusiones extraídas. El resumen
debería demostrar que el problema planteado en el título ha sido resulto, y la
tesis defendida.
Bibliografía: El paper debe incluir una bibliografía organizada por orden
alfabético.
Ejercicio:
Las notas incluidas en esta guía hacen referencia a ensayos, que pueden ser
considerados artículos de investigación.
151
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Recuerda que estás escribiendo un artículo que será el fundamento para la
acreditación del curso Olarex, por lo que debes cumplir dos requisitos:
i.
ii.
Debes hacer referencia a las preguntas planteadas en clase
Debe mostrar tu habilidad para conectar investigación (recopilación,
crítica y análisis de las fuentes) y teoría en el proceso de interpretación.
No te preocupes por incluir tus propias ideas. No utilices la técnica “cortapega” (re-escribir y combinar fragmentos de texto de otros).
Evita el plagio! Por plagio se entiende el incluir texto de otros autores en tu
artículo sin hacer referencia alguna a la fuente original. Citar otros artículos no
es plagio si incluyes una referencia completa al autor y su trabajo.
Presentación:






Fuente: Times New Roman
Tamaño: 12 puntos
Interlineado: 1.5
Márgenes laterales: 3.17
Márgenes superiores e inferiores: 2.54
Páginas numeradas: Mínimo de 6 páginas de manuscrito
Cómo presentar tu trabajo
Presentación (Power Point / OpenOffice Impress)
La presentación incluye exponer en públicos, dónde el orador utiliza
algunos apoyos visuales durante su discurso.
Directrices
o El texto completo de la presentación no debería aparecer en las
transparencias, más bien los puntos más importantes de la misma.
Deberías limitarte en mostrar los conceptos clave a través de viñetas.
152
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
o Es correcto utilizar tablas, gráficas, dibujos, etc. para enriquecer la
presentación, pero no las utilices en exceso para evitar saturar la
presentación. Estos recursos no deben contener información compleja
de entender.
o No leas el texto de las transparencias. Deberías prepararte el contenido
de la presentación y explicarlo con tus propias palabras.
o El color de fondo no puede interferir en la lectura del texto. Por
ejemplo, no es buena idea combinar texto en color negro con un fondo
azul oscuro, mientras que sí lo es combinarlo con un fondo claro.
o El fondo debería ser uniforme en todas las diapositivas. No utilices
colores demasiado llamativos.
o No te excedas en el número de diapositivas. Cuando hay demasiadas es
muy probable que no tengas tiempo de explicarlas todas, mientras que
un número pequeño de ellas pueden dar la impresión de que no dominas
el tema.
Puesta en escena
o Primera diapositiva: Deberían aparecer el título de la presentación, el
nombre del autor y el de la institución a la que representa.
o Introducción a la presentación: problemática, definiciones, etc.
o Desarrollo del contenido: Presentación detallada del tema abordado.
o Resumen y conclusiones.
o Diapositiva final: Título de la presentación, agradecimiento por la
atención prestada, nombre completo del autor y de la institución a la
que representa y datos de contacto.
153
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
3.4. IKT – támogatott kutatás és szakmai fejlődés
„TIK – udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy”
Kurs w języku węgierskim
AZ IKT – TÁMOGAOTT KIUTATÁS ÉS SZAKMAI FEJLŐDÉS modul
segítségével a résztvevők további kompetenciákra és készségekre tehetnek szert
a témával kapcsolatban.
Az IKT megoldásokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése a tanárok körében
létfontosságú a tanulók/diákok tanulmányi előmenetele szempontjából. Nagyon
fontos annak elsajátítása, hogy mikor, hol, hogyanés miért kell az új
technológiákat alkalmazni a tanítás során. Az IKT szerves részévé fog válni az
oktatás és képzés valamennyi területének, és kedvező hatással lesz a tanulási
folyamatokra és eredményekre.
A tanfolyam eredményei: A tanfolyam elvégzését követően mind a
tanulók, mind a tanárok egyaránt átfogóbb ismeretekkel fognak rendelkezni a
kutatási folyamatról és az alkalmazandó szabály
okról, ideértve a témaazonosítást, az óratervezést, valamint a kutatási
javaslat és a végleges kutatási jelentés előkészítésének mikéntjét.
A tanfolyam négy részből áll, amelyek egyszerű és hatékony módon
mutatják be a kutatási tevékenységhez kapcsolódó információk összegyűjtésére
vonatkozó stratégiát, és a források dokumentálásának módját. A
témaválasztástól és a szakirodalom-ismerettől függően a résztvevők szabadon
választhatják meg és használhatják újra a tanfolyam során javasolt lépéseket.
A tanfolyam áttekintése




154
rész: A saját téma meghatározása és kidolgozása
rész: Háttér-információk gyűjtése
rész: Az információk szabványos formátumban történő idézése
rész: A kutatás összeállítása és ismertetése
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Célcsoportok: Olyan tanulók, tanárok és iskolai munkatársak, akik
kutatási célokból és szakmai fejlődésük érdekében érdeklődnek az IKT
használata iránt.
Előfeltételek: Az információs és kommunikációs infrastruktúra oktatásban
és munkahelyen betöltött szerepének minimális szintű ismerete.
Ajánlott olvasmány: HowtoWrite a Good Paperin Computer Science and
HowWillIt Be Measuredby ISI Web of Knowledge140.
A tanfolyam teljesítésének követelményei:
 Kötelező tevékenységek a Moodle-ben vagy az internetes platformon:
75% [Internetes vitafórumokon való részvétel. A résztvevőktől elvárjuk, hogy
kommenteket és válaszokat tegyenek közzé az online fórumon.]
 Vizsgamunka: 25% [A résztvevőknek dolgozatot kell írniuk a kutatási
témájukról, ezenkívül PowerPoint prezentációt kell készíteniük, amelyet közzé
kell tenniük az OlarexMoodle platformon.]
A. A saját téma meghatározása és kidolgozása
Saját téma meghatározása és kidolgozása szempontjából fontos pontosan
meghatározni a kutatás célját.
A kutatási célok meghatározása
A kutatás hatókörét (céljait) aszerint kell meghatározni, hogy mit szeretne
elérni, és hogy ez milyen típusú döntésekkel jár.
A kutatás megkezdése előtt fontos meghatározni a célokat. Ez a folyamat
leglényegesebb része, mert így a későbbi szakaszokban elkerülhető a felesleges
időráfordítás és pluszmunka.
140
http://journal.univagora.ro/download/pdf/425.pdf [16.11.2012]
155
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
1. ábra: Célokkal kapcsolatos kérdések: Mi a kutatás célja? Milyen
információkra van szükség? Hogyan lesznek felhasználva az információk?
A cél megfogalmazása:
A siker érdekében a céloknak követniük kell a SMART szabályt.
A szabály jelentése:
 A célnak érthetőnek (Specific – konkrét) kell lennie, hogy világos
legyen, mit szeretnénk elérni.
 Tudni kell, mikor fog teljesülni (Measurable, mérhető), hogy mérhető
legyen a célok megvalósítása.
 Teljesíthető-e a kutatás célja (Achievable – elérhető).
 A cél meghatározása előtt elemezni kell az erőforrásokat és a
rendelkezésre álló időt, valamint egyéb lényeges tényezőket, hogya
feladat reálisan teljesíthető legyen (Realistic – realisztikus).
 Végül pedig határidőket kell meghatározni (Timescale – időskála),
amelyek segítenek abban, hogy a cél eléréséhez szükséges feladatokra
koncentráljon.
156
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
2. ábra: SMART-szabály: Specifikus, mérhető, teljesíthető, reális és
határidővel rendelkezik
Példa:
A szervezetek, vállalkozások és emberek gyakran anélkül tűznek ki
mindennapi célokat, hogy ez tudatosodna bennük. A célok SMART-elv szerint
történő megfogalmazásával sokkal nagyobb az esély a sikerre.
A célok SMART-elv mentén történő meghatározása után a következő lépés
olyan terv összeállítása, amely a cél teljesítésének módjáról szól.141
Egy szoftvervállalat szeretné növelni értékesítéseit, ezért azt a célt tűzte ki,
hogy 12 hónap alatt 3%-kal növeli piaci részesedését.
141
Smart-célok,
Learn
marketing
net:
For
http://www.learnmarketing.net/smart.htm [2012.11.16]
Marketing
LearnersGlobally,
157
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Elem
Hogyan tartalmazza a célkitűzés ezt az elemet?
Specific (konkrét)
A célkitűzés konkrétan kimondja, hogy a cég szeretné növelni piaci
részesedését, nem pedig általánosságot fogalmaz meg (például hogy
nyereségesebbé szeretne válni).
Measurable (mérhető)
A célkitűzés konkrétan kimondja, hogy a cég 3%-kal szeretné növelni
piaci részesedését. A százalékos érték megadása megfelelő alapot
jelent annak mérésére, hogy a cél teljesült-e vagy sem.
Achievable (teljesíthető) A célkitűzés meghatározása előtt a cégnek fel kell mérnie a
lehetőségeit és a piaci környezetet, hogy biztosan teljesíthető legyen.
Realistic (reális)
Mielőtt 12 hónapos határidőt határoznak meg a célkitűzéshez, a
vállalatnak át kell tekintenie erőforrásait, személyzeti állományát,
versenytársai helyzetét és jelenlegi piaci részesedését, hogy
meggyőződjön arról: a 3%-os növekedés 12 hónap alatt reálisan
teljesíthető.
Timescale (határidőhöz Ez az elem a 12 hónapos határidő megállapításával teljesül.
kötött)
3. ábra: A SMART-elv alkalmazása egy fiktív szoftvervállalatnál142
A Kutatási téma kiválasztása
Tanárként/facilitátorként ki kell tudnia választani az órákhoz, illetve akár
konferencia-előadáshoz felhasználható kutatási témát. Kérje meg a facilitátort (a
jelen tanfolyamban segítő személyt), hogy segítsen a kutatási téma
meghatározásában.
Az ilyen szakemberek gyakran az órákon vagy a tanmenetben tesznek
témajavaslatokat. Ne feledje, hogy ezek a javaslatok az esetek többségében
142
http://www.learnmarketing.net/smart.htm
158
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
általánosak. Előfordulhat, hogy a témát szűkíteni kell, hogy a kutatási
dolgozatban felhasználható legyen.
Példa:
„Ha a keresési kifejezés az IKT, és Ön a Google speciális keresési
funkcióját használja, alkalmazza a rendelkezésre álló funkciókat a téma
szűkítéséhez:
4. ábra: Előfordulhat, hogy a keresés során a számos oktatóanyagot
tartalmazó Institute forCreative Technologies143hivatkozás is a találatok között
szerepel.
Gyakorlat: Használja a Google speciális keresés funkcióját, és
gyakoroljon két tetszés szerint választott témán, majd ossza meg tapasztalatait a
fórumon144:
Ilyen oldalak keresése:
ezen szavak mindegyikét: -------------------- [Írja be a fontos szavakat:
emeletes esküvői torta]
143
144
ict.usc.edu
http://www.google.com/advanced_search?q=ict&hl=en&tbo=d&biw=1366&bih=572
159
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
pontosan ezt a szót vagy kifejezést: -------------------- [Írja be a fontos
szavakat: emeletes esküvői torta]
ezen szavak bármelyikét: --------------------[Az összes kívánt szó közé írja
be a(z) OR kifejezést: miniatűr OR szabványos]
ne tartalmazza ezen szavak egyikét sem: -------------------- [Az elkerülendő
szavak elé tegyen mínuszjelet: -rágcsáló, -"Jack Russell"]
számok ettől: -------------------eddig -------------------- [Tegyen két
pontot a számok közé és tüntessen fel egy mértékegységet:10..35 kg, $ 300..$
500, 2010..2011
Ezután szűkítse a találatokat eszerint...
nyelv: [A kiválasztott nyelven írott oldalak keresése].
régió: [Egy adott régióban közzétett oldalak keresése].
utolsó frissítés:
-------------------frissített oldalak keresése].
[A
megadott
időn
belül
webhely vagy domain: -------------------[Keresés egy oldalon (pl.
wikipedia.org ), illetve a találatok korlátozása egy domainre, például: .edu, .org
vagy .gov]
megjelenő kifejezések: -------------------[Kifejezések keresése az egész
oldalon, az oldal címében vagy webcímében, illetve a keresett oldalra mutató
linkekben].
Biztonságok keresés: -------------------ki – közepes – szigorú [Itt
beállíthatja, milyen mértékben szűrje ki e funkció az explicit szexuális
tartalmakat].
olvasási szint: -------------------[Egy olvasási szintű oldalak keresése,
vagy csak a szintinformációk megjelenítése].
160
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
fájltípus:
keresése].
--------------------
[A
kívánt
felhasználási jogok:
-------------------felhasználható oldalak keresése].
formátumú
oldalak
[Szabadon
Továbbá...
Az adott URL-hez hasonló, illetve arra hivatkozó oldalakat
kereshet
Az Ön által meglátogatott oldalak között kereshet
Operátorokat használhat a keresőmezőben
Személyre szabhatja a keresési beállításokat
Fogalmazza meg kérdésként a témaötletét.
Mielőtt megtalálná a megfelelő kérdést, kontextusra és háttérinformációkra van szüksége a témájával kapcsolatban. Ha Ön a következő téma
iránt érdeklődik: „az IKT alkalmazása a felsőoktatásban tanulók körében, tegye
fel a következő kérdést:
Példa:
Milyen hatással van az IKT használata a felsőoktatásban tanulók
eredményeire?”
161
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
5. ábra: A fő fogalmak és kulcsszavak meghatározása
Saját téma meghatározása
A megfelelő háttérforrásokban történő kereséssel vagy a kulcsszavak
keresőmotorokban és időszaki kiadványok mutatóiban való keresésével
ellenőrizze témája fő fogalmait vagy kulcsszavait.
 Ha a keresőben túl sok információ és forrás jelenik meg, szűkítse
témáját az and operátor használatával: Például IKT and oktatás and
felsőoktatásban tanulók.
 A túl kevés információ azt jelentheti, hogy bővítenie kell a témáját.
Például keressen inkább diákokkal kapcsolatos információkat a
felsőoktatásban tanulókkal kapcsolatos információk helyett.
Szinonimák összekapcsolása az or operátorral: IKT or új
162
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
technológia or internet …. Töredékkifejezések használatával is
bővítheti a keresést és a keresés eredményét.
Fontos: E rész befejezése után Önnek
 világos elképzelése lesz a saját témájáról.
 A kutatási célok meghatározása (SMART-szabály)
 Kezdje el áttekinteni a másodlagos forrásokat
B. Háttér-információk gyűjtése
A sikeres szakirodalom-kutatás négy különböző szakaszból áll:
A kutatás fő témájának és kulcsszavainak meghatározása után keressen
egy-két áttanulmányozandó szakirodalom-forrást. Ezek a források segítenek
megérteni a kutatás átfogóbb kontextusát, és általános információkkal
szolgálnak a témával kapcsolatban.
163
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
6. ábra: Tudjon meg többet a már létező információkról
Fontos: A létező információk (például népszámlálási statisztika)
másodlagos adatforrásnak számít, elsődleges forrás az új adatok gyűjtése.
Másodlagos adatok kutatása:
Az Ön által keresett információk belső vállalati adatok között,
könyvtárakban vagy hivatalos forrásokban lelhetők fel. A másodlagos
információk két csoportra oszthatók:
Hivatalos: Többek között országos, megyei vagy helyi hatóságok
(önkormányzatok) által gyűjtött és közzétett információk. A legnagyobb,
statisztikai adatokat tartalmazó webes forrást Karen Blakeman, az RBA
InformationServices munkatársa állította össze145. Ez népszámlálási adatokat,
kereskedelmi és iparági adatokat, demográfiai statisztikai adatokat és társadalmi
tendenciákat érintő változásokat tartalmaz
145
Blakeman, K. (2012. június 27.). Statistics. Letöltve a http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm
oldalról
164
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Nem hivatalos: Ide az internetről, napilapokból, időszaki kiadványokból,
könyvekből, cégjegyzékekből, kereskedelmi szövetségektől, bankoktól,
egyetemektől, szakiskoláktól, kutatási intézetektől és piackutató szervezetek
által kiadott kiadványokból származó források tartoznak.
A leggyakoribb szakirodalom-források a nyomtatott és internetalapú
enciklopédiák és szótárak. A tankönyvek szintén tartalmaznak háttérinformációkat.
 Olvassa el a szakirodalmakat, és jegyezzen fel minden hasznos forrást
(könyvet, folyóiratot, időszaki kiadványt stb.), amely a kiadványok
szakirodalom-listájában szerepel. A szakirodalom-listákban felsorolt
források a további kutatás jó kiindulópontjai lehetnek.
 Nézzen utána ezeknek a forrásoknak katalógusokban és időszaki
kiadványok mutatóiban. Ellenőrizze a tárgyszavakat az e könyvekre és
cikkekre vonatkozó internetes bejegyzések tárgymezőjében. Ezt
követően keressen rá a tárgyszavakra további kiadványok címének
keresése érdekében.
 Ne feledje, hogy a találatok között szereplő kiadványok többségben
szintén van szakirodalom-lista. Ellenőrizze ezeket, amelyek további
hasznos forrásként szolgálhatnak a kutatásához.
A szakirodalom-listákban szereplő források rendszeres ellenőrzésével rövid
idő alatt meglepően sok szakirodalom-forrás gyűjthető össze.
A Libdex használatával végezzen keresést számos könyvtár egyéni
internetes katalógusában világszerte146:
146
Nemzetközi
internetes
http://www.libdex.com/
könyvtárkatalógusok
és
átfogó
könyvgyűjtemény:
165
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Feladat: Szinte mindenki ismeri és használja a Google-t, valamint annak
részfunkcióit, a GoogleScholar-t, a GoogleBooks-ot, a Google News-t, a
YouTube-ot stb. az internetes információk kereséséhez.
Használja a következőinternetes eszközöket a saját témájával kapcsolatos
kereséshez:
 Keresőmotorok: Alta Vista147, Bing148, Google149, Hotbot150, Yahoo!
Search151
 Tematikus keresőportálok: Librarians' Index tothe Internet152, WWW
VirtualLibrary153
 Többmotoros keresés: MetaCrawler154
 Összehasonlító táblázat: Keresőmotor-funkciók155
Értékelje a kapott információkat
Az információk létjogosultságának, hasznosságának és megbízhatóságának
értékelése a keresés folyamatának lényeges lépése.
A forrás elolvasása vagy beszerzése előtt gondolja át, hogy ki a szerző, mi
a mű címe, tekintse át a leírását, hol lelhető fel, valamint aktuális-e a bejegyzés.
147
http://www.altavista.com/
http://www.bing.com/
149
http://www.google.com/
150
http://www.hotbot.com/
151
http://search.yahoo.com/
152
http://www.ipl.org/
148
153
http://vlib.org/Overview.html
154
http://www.metacrawler.com/
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html
155
166
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Érdemes megnézni a kulcsszavakat annak megállapítása érdekében, hogy a
kutatási terület milyen egyéb kategóriákba tartozik. Értékelje, hogy ezek az
információk relevánsak és alkalmazhatóak-e a kutatáshoz.
Dana LynnDriscoll és Allen Brizee (2010) javasolnak néhány fontos lépést
a forrásokban fellelhető információk értékeléséhez156:
 Olvassa el az előszót és a bevezetést? Mi a szerző célja? Lapozza át a
tartalomjegyzéket és a tárgymutatót. Ezáltal általános képet kaphat a
forrásról. A kiválasztott témát tárgyalja olyan mértékben a felhasznált
irodalom, hogy hasznosnak bizonyuljon? Ha nem találja a témát,
keressen rá szinonimákra a tárgymutatóban.
 Ellenőrizzen olyan referencialistákat és hivatkozott részeket, amelyek a
megfelelő forrásanyagokhoz vezethetnek.
 Határozza meg a célközönséget. Ön a célközönség? Gondolja át a
leendő mű hangvételét, stílusát, információtartalmának szintjét, és a
szerzőnek az olvasóval szembeni elvárásait. Alkalmasak ezek a célok
eléréséhez?
 Próbálja megállapítani, hogy a forrás tartalma tény, vélemény vagy
propagandajellegű-e. Ha úgy véli, hogy a forrás tényeken alapul, akkor
azok forrásai világosan fel vannak-e tüntetve?
 Van elég adat a tények alátámasztásához? Átfogó a téma kifejtése?
(Minél többet tud meg a témájáról, annál nagyobb gyakorlattal fog
rendelkezni a kérdések megválaszolásával kapcsolatban.)
 Objektív vagy szubjektív a mű hangvétele?
 Vannak olyan általános kijelentések a kiadványban, amelyek
túlmagyarázzák vagy túlságosan leegyszerűsítik a kérdést?
 Megfelelő arányban használja a szerző az elsődleges és másodlagos
forrásokat?
 Ha a forrás a szerző véleményét tükrözi, alapos érveléssel támasztja azt
alá? (Tekintse át újra a szerzővel kapcsolatos kérdéseket.) Jó hírű a
szerző?
156
A
teljes
szöveg
a
következő
hivatkozáson
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
keresztül
érhető
el:
167
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ellenőrizze a forrás pontosságát
 Mennyire aktuális a forrás? Elavult (20 éves vagy régebbi) adatokra
támaszkodik? Egyes információk akkor válnak elavulttá, ha új kutatási
eredmények állnak rendelkezésre, más régebbi források azonban 50
vagy 100 év távlatában is hitelesek lehetnek.
 Végezzen keresztellenőrzést. Megtalálható ugyanezen információk egy
része máshol?
 Mennyire hiteles a szerző? Ha a dokumentum névtelen, mit lehet tudni
magáról a szervezetről?
 Alávetették szakértői értékelésnek, azaz ellenőrizték a szakterület más
szakértői?
 Tartalmaz a felhasznált irodalom homályos vagy messzemenő
következtetéseket, amelyek nincsenek adatokkal alátámasztva?
 Nem túl egyoldalúak/más szempontokat kizáróak az érvelések?
168
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Néhány fontos szempont157:
Nyomtatott források
Internetes források
Közzétételi
folyamat
Széles körű közzétételi folyamatot kell
alkalmazni, amelynek része a szerkesztés
és a recenzió. A folyamat során a kiadvány
minőségét a tényeket ellenőrző
szakemberek, számos lektor és szerkesztő
ellenőrzi.
Bárki, aki számítógéppel
rendelkezik, és van internethozzáférése, közzétehet weboldalt
vagy elektronikus dokumentumot
az interneten. A legtöbb internetes
dokumentum tényszerűségét és
más egyéb tulajdonságait nem
ellenőrzik tényszerűen, illetve nem
olvassák át lektorok és szerkesztők.
Szerzők és
kapcsolódó
szervezetek
Világosan fel kell tüntetni a szerzőt, illetve
hogy milyen szervezet munkatársa,
valamint hogy az adott kiadvány
közzétételére mikor kerül sor.
Az internetes források szerzőinek
és a kapcsolódó szervezeteknek a
kilétét nehéz meghatározni. Egyes
oldalak feltüntetik a szerzőket és a
támogatókat, a többség azonban
nem.
Források és
idézetek
A legtöbb külső információforrás vagy szó
szerinti idézet forrását feltüntetik.
A felhasznált források szerzőjét
nem feltétlenül tüntetik fel az
internetes forrásban.
Részrehajlás
és speciális
érdekek
Habár a hagyományos kiadványok esetében
is előfordulhat részrehajlás, ez nehezebben
megvalósítható, és a nyomtatási költségek
magasabbak. A legtöbb nagy kiadó célja a
profitszerzés, és vagy nem enged teret
speciális érdekcsoportoknak, vagy
világosan jelzi, amikor erre kerül sor.
Az internetes szövegek célja
félrevezető lehet. Egy weboldal,
amely látszólag tényeket közöl,
valójában rábeszélési célzatú
és/vagy szándékosan félrevezető
lehet.
A szerző
végzettsége
A szerző végzettségét szinte mindig fel kell
tüntetni a nyomtatási forrásokban.
Általában csak a végzettséggel rendelkező
szerzők műveit jelentetik meg
nyomtatásban.
Még ha a weboldal szerzője vagy
célja meg is határozható, a szerző
végzettsége nem mindig van
feltüntetve.
157
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
169
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Közzétételi
információk
A közzétételi információk, például a
közzététel ideje, a kiadó, a szerző és a
szerkesztő mindig fel vannak tüntetve a
nyomtatott kiadványok esetében.
Az internetes információk
közzétételének ideje és az
aktualitása egkérdőjelezhető. A
weboldalakon feltüntetett dátum a
közzététel, a frissítés ideje is lehet,
de előfordulhat, hogy egyáltalán
nem szerepel.
Feladat:
Tekintse át és alaposan olvassa el a következő internetes forrásokat:
 Hogyan kell kritikusan elemezni az információforrásokat158
 A tudományos és nem tudományos kiadványok megkülönböztetése:
Kritériumokat tartalmazó ellenőrző lista159
Ezenkívül nézze meg az alábbi két kisfilmet a YouTube-on:
 A tudományos folyóiratok felismerése160
 A hasznos hírforrások felismerése161
Házi feladat: Készítsen összefoglalót a megnézett filmekről, és tegyen
észrevételeket a fórumokon.
Elsődleges adatok kutatása
Az elsődleges adatok azok az információk, amelyeket specializált
felméréseken vagy csoportmegbeszéléseken gyűjtenek össze.
158
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill20.html
160
http://www.youtube.com/watch?v=uDGJ2CYfY9A [16.11.2012]
161
http://www.youtube.com/watch?v=QAiJL5B5esM [16.11.2012]
159
170
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
A hatékony kutatás érdekében
Saját kutatás felmérések használatával
A felmérések,
felmérések lehetnek.
megfigyelésen
alapuló
felmérésekvagy
adatfelvételi
Megfigyelések:
Ebbe a
csoportba
tartoznak
a
különböző
osztálylátogatások. A megfigyelésen alapuló felmérések közé tartozik a
személyeknek a kutatási témával kapcsolatban elhangzott véleményének
meghallgatása. Az interneten közzétett iskolai vagy intézményi weboldalak
szintén kiváló platformok lehetnek a megfigyelésen alapuló felmérésekhez.
Személyes interjú: A kérdező kvalitatív és kvantitatív információk
gyűjtése céljából több iskolai illetékest felkeres.
Kvalitatív információk: A tanulók tanfolyamokkal, szolgáltatásokkal,
iskolákkal és problémákkal kapcsolatos hozzáállása. A célja annak
megállapítása, hogy a tanulók miért kedvelnek, vagy nem kedvelnek bizonyos
tantárgyakat. Ezek az információk tevékenységek, technikák és órák
megtervezésében lehetnek hasznosak.
Kvantitatív információk: Tanulók/tanárok megkérdezése során gyűjtött
információk, annak eldöntése érdekében, hogy közülük hányan fogják teljesíteni
a tanfolyamot. Ezek az információk a piaci elterjedés, a jövőbeli segítségnyújtás
és profit szempontjából fontosak.
171
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Személyes interjúkat magukban foglaló felmérések többek között:
o
o
o
o
o
személyes elbeszélgetések
csoportos interjúk (fókuszcsoportok)
postai úton eljuttatott felmérések
internetes felmérések
felmérésminták
Fontos:
A felmérési módszer kiválasztása után meg kell határozni a válaszadók
mintáját. A minta alapulhat az iskola, területi elhelyezkedés, kor, nem vagy
tanfolyam és egyéb jellemzők szerint kiválasztott embercsoportokon; illetve
választhatók véletlenszerű, „azonosítatlan populáció” is.
Szabály: Minél nagyobb a minta mérete, annál valószínűbb, hogy a
válaszok valóban a populációra vonatkoznak.
Feladat: A minta méretének meghatározására alkalmas kalkulátor
használata előtt ismerkedjen meg a következő két fogalommal:
konfidenciaintervallum és konfidenciaszint.
Ha nem ismeri ezeket a fogalmakat, lépjen a következő oldalra:
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one.
172
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Használja a minta méretének meghatározására alkalmas kalkulátort,
ellenőrizze a kutatását:
162
és
7. ábra: Mintaméret-kalkulátor [http://www.surveysystem.com]
162
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#two
173
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
8. ábra: Mintaméret-kalkulátor [http://www.surveysystem.com]
Feladat: Végezzen felmérést internetes felmérések használatával.
A kezdéshez a legalkalmasabb oldal az encuestafacil.com lehet.
Design
Collect
Az online kutatás néhány előnye163:
163
www.encuestafacil.com
174
Analyze
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy







Olcsó: Nem kell kérdezőket alkalmazni, és papíralapon adatokat
gyűjteni.
Gyors: Az eredmények gyűjtésére VALÓS IDŐBEN kerül sor.
Pontos: Nincsenek az adatbevitel során előforduló hibák.
Minőség és megbízhatóság: Nincsenek közvetítők (és
részrehajlás sem fordulhat elő). Minden válaszadó a neki
megfelelő, nem pedig a kérdezőnek megfelelő időben vesz részt a
felmérésben. A válaszok minősége ezért nagymértékben javul.
Interaktív: Olyan multimédiás elemek alkalmazhatók, amelyek
nem állnak rendelkezésre nem internetes kutatás esetében.
Nagy hatókör: A populáció azon szegmense is megkérdezhető,
amelyik hagyományos módszerekkel nehezen elérhető.
Nyomon követhetőség: Lehetőség van a válaszadási tendenciák
megfigyelésére, feltéve hogy az adatokat automatikusan
feldolgozzák és grafikusan megjelenítik.
Fontos:
Az elsődleges adatok előállítása költséges és sokkal kockázatosabb
lehet, mint másodlagos minták gyűjtése és egyeztetése.
Az eredmények elemzése és az eredményeknek megfelelő további lépések
Ha befejezte a kérdőívet, ideje elemezni a válaszokat, és a folyamat elején
feltett kérdésekre válaszolni. Legyen nyitott és objektív. Próbálja meg elkerülni,
hogy a kutatás során a saját előzetes feltételezéseit bizonyítsa.
175
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Emlékezzen ezekre az aranyszabályokra a piackutatása
eredményeinek értelmezése közben: a hibás kérdések hibás eredményekhez
vezetnek – legyen őszinte önmagával.
Ha lehetséges, készítsen nyilvántartást a felmérésben megkérdezett
emberektől. Ha segítőkészek, a tervei megvalósítása során felveheti velük a
kapcsolatot mint leendő ügyfelekkel.
Használja a begyűjtött információkat a saját erősségeinek fejlesztésére, a
gyengeségeinek kiküszöbölésére, és új lehetőségek létrehozása érdekében.
C. Az információk szabványos
történő idézése
formátumban
A kutatás során felhasznált forrásokra való hivatkozás és
dokumentálása két célt szolgál:
 a felhasznált anyagok szerzőinek megfelelő hitelt ad;
 az Ön munkájának olvasói újrafelhasználhatják a kutatását, és
felkutathatják a referencialistában felsorolt forrásokat.
Kezdje el gyűjteni a kutatáshoz szükséges anyagot, és ne feledje
dokumentálni kutatását.
176
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
A források felhasználásának fontos szerepe van a kutatási dolgozat
érvelésének felépítésében és alátámasztásában. Az írási folyamatnak fontos
része a kutatás dokumentálása és mások munkáinak feltüntetése.
A források feltüntetése
Valamennyi (mind a nyomtatott, mind az internetes) forrást helyesen és
teljesen fel kell tüntetni, hogy azok, akik olvassák a munkáját, megtalálják és
hivatkozni tudjanak az idézett forrásokra. Ha forrásokat gyűjt a témájához,
vegye figyelembe a következő információkat a hivatkozott források esetében164
Papíralapú források esetében:
Internetes források esetében:
164
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/compass/discipline_humanities/documenting.html
177
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Számos referenciakezelő szoftver érhető el, például: Zotero, EndNote,
RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea, Mendeley stb.
Ha szakirodalomlista-kezelő szoftvert választ, vegye figyelembe a
következőket: az árat, a tárolási módot, a forrást, ahonnan információ
importálható, a kimeneti formátumot, a használat bonyolultságát, valamint a
szövegfeldolgozó szoftverrel való integrációt.
Feladat:
Használja a „Citationmachine165” APA vagy MLA funkcióját, és tekintse át
a hivatkozásokban található különbségeket.
Használja a fórumot!
Az APA 6. kiadása
KÖNYVEK /
DOKUMENTUMOK
Weboldal
Könyv
Összegyűjtött munka
Referenciamunka
165
ÚJSÁGÍRÁS
Folyóirat
Magazin
Napilap
MULTIMÉDIA
KÖZÖSSÉGI
MÉDIA
Audio-/videoanyag
TV/rádió
Webes kép
Blog
Internetes vitafórum
Podcast
Interjú
Citationmachine:http://citationmachine.net/index2.php
178
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Kormányzat
Konferencia
Tudományos munka
Az MLA 7. kiadása
KÖNYVEK /
DOKUMENTUMOK
ÚJSÁGÍRÁS
MULTIMÉDIA
KÖZÖSSÉGI
MÉDIA
Könyv
Összegyűjtött munka
Fejezet
Referencia
Kormányzat
Konferencia
Internetes
dokumentum
Tudományos munka
Folyóirat
Magazin
Napilap
Adatbázis
Webes kép
Audio-/videoanyag
TV/rádió
Internetes
vitafórum
Levelek
E-mailek
Előadás
Blog
Interjú
Podcast
9. ábra: Citationmachine
179
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Feladat: Olvassa el a következő dokumentumot, és kommentálja a
fórumokon:
Források idézése és dokumentálása
http://unitproj.library.ucla.edu/col/bruinsuccess/files/citing&documenting.pdf
180
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
181
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
182
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
183
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
D. A kutatás összeállítása és ismertetése
A dokumentum (Microsoft Word / OpenOfficeWriter)
Cím: Elég érdekesnek kell lennie ahhoz, hogy felkeltse az olvasó
figyelmét, és olvasásra ösztönözze, ugyanakkor pontosnak kell lennie, és
ismertetnie kell a dokumentum tartalmát.
Szerző: Fel kell tüntetni a kapcsolódó szervezetet166
Absztrakt: A dokumentumnak absztraktot kell tartalmaznia. Ezt a
dokumentum elkészítését követően kell megírni, és a cím alá, kisebb (10-es)
betűtípussal kell elhelyezni. Az absztrakt nem lehet hosszabb 150 szónál
(általában 5-8 mondat). A tartalomban választ kell adni a következő kérdésekre:
Miről szól a munka? Mi a kutatási probléma és a tézis? Milyen kutatási
módszerek alkalmazására került sor? Milyen eredményeket ért el?
Bevezetés: A bevezetést úgy kell megírni, hogy az olvasó továbbolvasson,
ezért ne felejtse el felkelteni az érdeklődését. Tüntesse fel, hogy milyen érdekes
kutatási problémával foglalkozik a dokumentum, és hogy az miért lehet vonzó
az olvasó számára is. (Kezdhet anekdotával, idézettel.) Világosan határozza
meg a szöveg célját, mit szeretne elérni a dokumentummal, miért választotta
kifejezetten ezt a témát. Irányítsa az olvasók figyelmét a javaslatokra és azok
fontosságára. Tüntesse fel, ki végzett kutatást a témában, ki végezte a témájához
tartozó legfrissebb és legfontosabb kutatásokat. Ismertesse a bevezetőben, hogy
a kutatás milyen mértékig haladt előre (ki végezte, milyen eredménnyel zárult,
mennyiben folytatása az Ön kutatása egy adott problémafelvetésnek, a leírt
probléma megoldásában tapasztalható előrehaladás, és miért, illetve milyen
mértékben kell a problémát további kutatásokban vizsgálni). Ismertesse az
alkalmazott szakirodalmat, és mutassa be, hogy jártas az adott témában. Vázolja
fel, hogy a dolgozat milyen részekből fog állni – ez segíteni fog az olvasónak
eligazodni a szöveg olvasása közben.
Módszertan: Határozza meg a kutatási anyag alapjául szolgáló forrásokat
(napilap, ikonográfia, film, dokumentumfilm, krónika, levelek, naplók, interjúk
166
Luis OchoaSiguencia, Radomska Wyzsza Szkola, [email protected]
184
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
stb.). Ismertesse azt a módszert vagy elméletet, amely a kutatási anyag
elemzésének és értelmezésének alapjául szolgál. Adott esetben mik a lehetséges
korlátai? Foglalja össze röviden a módszert/elméletet. (Ha archív kutatást
végez, a hitelesség és megbízhatóság érdekében a külső és belső kritikai
észrevételek kiemelten fontosak.)
A források bemutatása és elemzése: Érdemes a szöveget kisebb,
tematikus részekre tagolni, és megfelelő alcímekkel ellátni őket. Ez azt a
benyomást kelti, hogy a dolgozat szerzője megfelelően uralja a szöveget, és
tudja, miről akar írni. Az ilyen szövegeket emellett sokkal könnyebb olvasni.
A források elemzése képezi a munka alapját és fő részét, és ez igazolja a
témával kapcsolatos háttértudást is. Az elemzés a forrás részletes bemutatásával
kezdődik (mélyolvasás).
Érvelés és értelmezés: A dolgozat kifejtő, fő szakasza a forrás
értelmezéséből áll. A forrás „mélyolvasásának” (elemzés) olyan elméletet kell
tükröznie, amely felhasználható az értelmezési folyamat során. Ebbe a részbe
kell beleszőni a saját kutatási eredményeinket is (ábrák, kvantitatív és kvalitatív
következtetések).
Befejezés: Emlékeztetni kell az olvasót a dolgozat céljára, röviden össze
kell foglalni az érveket, és utalni kell az azokból fakadó következtetésekre. Az
összefoglaló résznek bizonyítania kell, hogy a címben feltüntetett
problémafelvetés megválaszolásra került, és az alapfelvetést igazoltuk.
Felhasznált irodalom: A
ábécésorrendben kell feltüntetni.
dolgozatban
felhasznált
irodalmat
Feladat:
Az ebben az útmutatóban bemutatott szövegtípus kutatási dolgozatnak
tekinthető.
Ne feledje, hogy az Olarex tanfolyamban elért teljesítményének egy részét
ez a dolgozat képezi, ezért meg kell felelnie két követelménynek: 1) figyelembe
kell vennie a tanfolyam során megtárgyalt kérdéseket, és 2) az értelmezési
folyamat során bemutatott elméletnek tükröznie kell az Ön kutatási képességeit
(anyaggyűjtés, kritikai készség és a források elemzése).
185
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Ne féljen megosztani saját ötleteit! Ne ollózza össze dolgozatát, azaz ne
fogalmazzon át és kombináljon másoktól származó szövegrészeket.
Tartózkodjon a plagizálástól! A kifejezés azt jelenti, hogy egy adott
forrásból származó szövegrészt a forrás/szerző feltüntetése nélkül használ fel. A
szövegidézés nem számít plágiumnak, ha feltünteti a felhasznált szöveg
szerzőjét és adatait.
Grafikus elrendezés






betűtípus: Times New Roman
méret: 12-es betűméret
sorköz: 1,5
3,17-es margó a bal/jobb oldalon
felső/alsó margó: 2,54
számozott oldalak: legalább 6 szabványos oldalnak megfelelő
------------------------- / ---------------------A kutatás bemutatása
Prezentáció (PowerPoint / Open office)
A prezentáció során az előadó hallgatóság előtt, vizuális anyagokat
felhasználva tart előadást.
Iránymutatások
 Csak a legfontosabb elemeket kell a diákon pontokba szedni, nem az
egész szöveget. A prezentációnak kulcsszavakból és felsorolásokból
kell állnia.
 Érdemes táblázatokat, ábrákat, rajzokat használni, amelyek érdekesebbé
teszik az előadást. Csak a szükséges mértékben használjon ilyen
vizuális elemeket, amelyek ne legyenek túl bonyolultak.
 Ne olvassa fel a mondandóját! Mondja el saját szavaival. (Ahhoz, hogy
a hallgatóság megértse, át kell fogalmazni.)
 A háttérszín ne zavarja a szövegolvasást, például rossz ötlet sötétkék
háttérrel fekete betűket használni, ellenben fekete betűket világos
háttérrel kombinálni jó választás.
186
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 A prezentáció hátterének egységesnek kell lennie. Ne használjon túl
harsány színeket.
 A prezentáció ne tartalmazzon túl sok diát. A túl sok diára esetleg nem
jut elég idő, viszont túl kevés dia használata hiányérzetet kelthet a
hallgatóságban.
A prezentáció elrendezése
 Első dia: tartalmaznia kell a prezentáció címét, az előadó nevét, és az
általa képviselt intézmény megnevezését.
 A prezentáció témájának bemutatása: tartalmaznia kell a
problémafelvetést, a definíciókat stb.
 A prezentáció tárgyának kifejtése: a probléma részletes kifejtéséből áll.
 Összefoglaló és következtetések.
 Az utolsó diának ismét tartalmaznia kell a címet, köszönetnyilvánítást a
hallgatóságnak, az előadó teljes nevét, az általa képviselt intézmény
megnevezését és az elérhetőségeket.
187
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
3.5. Информационни и комуникационни
технологии /икт/ – разширено проучване и
професионално развитие
„TIK – udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy”
Kurs w języku bułgarskim
Курсът ИКТ – разширено проучване и професионално развитие, е
замислен като инструмент заподкрепана участниците в опит за включване
на повече ИКТ компетентности и умения на тяхното работно място. Понататъшното развитие на умения за работа с ИКТсред учителитее от
решаващо
значениеза
насърчаваненаположителнитеобразователните
резултатина учениците. Познанията за „кога”, „къде”, „как „и „защо” е
добре да се възползватот новитетехнологии в обучението. Товае от
решаващо значение. ИКТ ще станатнеразривно свързани, интегрирани и
вграденивъв всички аспектина образованието и обучениетои ще
иматположително въздействие върхуучебните процесии резултати.
Очаквани резултати от курса : Към края на този курс, учениците и
учителите ще разберат по-добре изследователския процесиправилата,
които го ръководят, включително опознаване натема, планиране наурок,
подготовка наизследователски проекти окончателен доклад за резултатите
отизследванията.
Курсът е разделен начетири части, които осигуряват леснаи
ефективнастратегия
занамиране
на
информациязаизследователска
дейности документиране наизточниците. В зависимост от темата
иопознаванетона библиотеката/източниците на информация, може да се
наложи участниците да пренаредят илиотхвърлят някой отстъпките,
предложенипо време на курса.
Преглед на съдържанието на курса
 Част 1 : Идентифициране и развиване на темата
 Част 2 : Намиране на информационен фон
 Част 3 : Цитиране на използваните източници чрез стандартен
формат
188
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Част 4 : Написване и презентиране на изследването
Целеви групи : Ученици, учители и училищен персонал,
заинтересован от използването на ИКТ за проучвания и професионално
развитие.
Предварителни изисквания : Някои познания и вникване
винформационните комуникационни технологиив образованиетои на
работното място. Прочетете :
How to Write a Good Paper in Computer Science and How Will It Be
Measured
by
ISI
Web
of
Knowledge167„
Какданапишемдобърдокладпокомпютърнинауки и как той би бил
оценяван от .............”.
Изисквания за завършване на курса:
1. Задължителнaдейностaна Интернет платформата Moodle – 75%.
/Участие в онлайн дискусионни форуми. Ще се очаква участниците
в курсаочаква да посват/дават коментари иотговори наон-лайн
форума./
2. Завършваща задача – 25%. /Ще се очаква участниците данапишат
докладвобласттананаучнитеизследванияи
да
направят
презентациянаPower Point и да го публикуват на платформата
OlarexMoodle./
A. Определииразвийсвоятатема
За идентифициране и разработване на темата, е важно да сеопредели
целтана Вашето изследване.
Задайте/Поставете своите изследователски цели
Приложното поле на Вашето изследванесе определяот това,
коетоискате да постигнетеивидовете решения, които трябва дави помогнат
да го направите.
167
http://journal.univagora.ro/download/pdf/425.pdf [16.11.2012]
189
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Преди да започнете еважно да определитецелите си.Това е найважнатачаст от процеса, за даизбегнете загубата навреме и усилияв покъснитеетапи.
Фигура 1. Основни въпроси: а.Каква е целта на изследването? б.
Каква информация е взета предвид? в. Как тази информация ще бъде
използвана?
Формулирайте целите :
Вашите цели трябва да следват правилото SMART, за да бъдат
възможно по-успешни.
Това се налага, защото:
- Целта Ви трябва да е ясна/специфична/, така че да знаететочно
какво е необходимо, зада се постигне. /Specific – Clear/
- Можете да кажете, кога тя са постигната, защотоимате начин да
измерите този процес в цялост /Measurable/
- Вероятно е да се случи, защото целта епостижима./Achievable/
190
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
- Преди определяне нацелта,трябва да сеанализиратсъответните
фактори, като:ресурси ивреме, задасе гарантира, чее реалистична./
Realistic/
- И последно - времевият елемент предвиждакраен срок, койтови
помага дасе съсредоточите върхузадачите, необходимиза
постигане на целта./Time scaled/
Фигура 2. СМАРТ /SMART правило: Специфично/ясно/, Измеримо,
Постижимо, Реалистично и Определено във времето
ПРИМЕР :
Организациите, бизнесът и хоратаежедневно си поставят различни
цели,често дори без да го осъзнават. Ако те тестват своитецелиспрямо
правилото СМАРТ, те ще увеличат технитешансовеза успех. След като
веднъж вече целтае била правилно определена според СМАРТ
правилото,следващата стъпкае да се напишеплан, който подробно да
опишекакще бъде постигнатацелта -”168
168
Smart objectives, Learn marketing net: For
http://www.learnmarketing.net/smart.htm [16.11.2012]
Marketing
Learners
Globally,
191
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Софтуерна компания биискалада увеличи продажбите си, така че си е
поставилза цел даувеличи пазарния си дялдо 3% за12месеца.
Фигура 3. Примерна таблица за определяне на целите на дадена
софтуеърна компания, която илюстрира приложението на правилото
SMART169
Изберете изследователска тема
Като
учител/водещ,
Виетрябвадабъдете
в
състояниеда
изберетенеобходимата изследователска тема, нужна по време на уроците.
Тук ние Ви канимда поискате от вашияводещ (в този конкретен курс) да
Ви помогне втемата.Той / Тя често енай-добрият водач, който ви помага
даизберетеподходящаакадемичнаизследователска тема. Водещият найдобре знае какво да Ви посъветва, така че да изберете най-подходящата
тема, коятоще удовлетвори максимално изискваниятаза тозикурс.
169
http://www.learnmarketing.net/smart.htm
192
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Инструкторите/водещите честопредлагат темив клас иливучебната
програма. Не забравяйте, обаче, че тези идеиобикновено са
сширокиприложение. Може да се наложида бъдат
стеснени и
конкретизирани, за да бъдат осъществими.
Пример:
Ако Вашата тема е свързана с ИКТ, и ако използвате Гугъл разширено
търсене, може да изберете опциите за ограничаване на търсенето :
Схема с текст:
Език : Покажи страници, написани на Английски
Събития: Покажи резултати, в които условието се съдържа в
заглавието на страницата
Домейн: Покажи резултати само от сайта или от домейн
„образование”
193
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Фигура 4. Тук можете да намерите „Институт за креативни
технологии -Institute for Creative Technologies170с неговия екстензивен
образователен материал
Упражнение : Моля, отидете на Гугъл разширено търсене/ Google
Advanced Search/ и пробвайте /упражнете се/ с две заглавия/теми по Ваш
интерес и след това коментирайте във форума171:
Намерете страници със :
Всички тези думи : ------------------ (Напишете важните думи :
трикольор, плъх , териер)
Точно тази дума или фраза:-------- (Напишете важните думи :
трикольор, плъх , териер)
Която и да е от тези думи: ---------(Напишете „ИЛИ” между всички
думи които искате:
Миниатюрен или стандартен)
Нито една от тези думи: -------- (Поставете знак минус „-„ преди
думите които не искате: - гризач, - „Джак Ръсел”)
Числа вариращи от : ------- до -------- (Поставете два периода между
числата и добавете мерна единица : 10-35кг, $300---500$ 2010..2011)
След това стеснете Вашите резултатите си като ...
Език : ( Намерете страници на езика, който сте избрали).
Регион : (Намерете страници, публикувани в определен регион).
170
ict.usc.edu
http://www.google.com/advanced_search?q=ict&hl=en&tbo=d&biw=1366&bih=572
171
194
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Последна актуализация : - (Намерете страници актуализирани в
периода, който сте уточнили).
Сайт или домейн : - (Търсете на сайтове (като Wikipedia.org) или
ограничете Вашите резултати към домейни като : .edu, .org или .gov)
Включени условия : --- (Търсете за резултати в цели страници,
заглавия на страници, или уеб адреси, или линкове на страницата, която
търсите).
Безопасно търсене : --- от умерене до строго (Кажете изрично какво
сексуално съдържание да бъде филтрирано).
Ниво на четене : --- (Намерете страници на едно ниво или просто
вижте нивото на информацията).
Вид на файла
предпочитате).
:
(Намерете
страници
във
формата,
който
Авторски права : (Намерете страници, които са свободни за
използване).
Да намерете страници, които са подобни или линк към... или URL
Да търсете страници, които вече сте посетили
195
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Да използвате полето в кутията за търсене
Да персонализирате настройките си за търсене
Задайте Вашата идея за тема като въпрос.
Преди да можете да намерите правилния въпрос, имате нужда
от някакъв контекст или фон за Вашата тема. Ако сте
заинтересовани от : „Използването на ИКТ от ученици, може да
зададете въпроса :
Пример :
Какъв ефект има използването на ИКТ, според последните
постижения на учениците?
Фигура 5. Определяне на основните понятия или ключови думи
196
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Развийте вашата тема
Тествайте основните понятияили ключови думивъв Вашата тема, като
ги съпоставите сподходящите източнициили ги използвайте катотермини
в търсачки ив периодичнииндекси.
 Ако откриете твърде многоинформация имногоизточници,
намалете Вашата тема, с помощта на „и”- допълнителен
оператор:ИКТ иобразованието иучениците, например.
 Намирането натвърде малкоинформациясочи, че трябва да се
разшири Вашата тема.
Например, търсетеинформация заученици, не толкова за студенти.
Свържете синонимнитермини за търсене с „или” : ИКТ или нови
технологииили Интернет...Използването насъкратенитермини за търсене,
същоразширяватърсенетои увеличаваброя наелементите/данните, които
ще намерите.
Важно : След приключването на тази първа част, Вие ще можете да:
- разполагате с точна идея за Вашата тема
- поставите цели/съобразно правилото СМАРТ
- направите първата крачка към вторичните източници.
197
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
B. Намираненафонова/базиснаинформация
Провежданетонауспешноизследваневключва 4 отделнинива:
След като вече веднъж основната тема е определена, а също и
ключовите думи, намерете един или повече източници или базисни
информации, които да прочетете. Тези източници ще Ви помогнат да
разберете по-широкия контекст на Вашето изследване и ще Ви посочи
основните/най-широките термини, които са познати/се използват по тази
тема.
Фигура 6. Открийте каква информация вече съществува
198
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Важно: Съществуващата информация /примерно данни и статистика
от преброяване на населението/ се определя /е позната/ като вторична, а
първичната е събирането на нови данни.
Търсене на вторична информация:
Информацията, от която се нуждаете - може да бъде открита във
вътрешни данни/архиви на компанията, в библиотеки или от официални
източници. Вторичната информация се разделя на два основни типа:
Официална: Тя включва информация, събрана и публикувана от
федерални, държавни или местни правителствени агенции. Най-голямото
количество от уеб-базирани източници предоставя статистически данни,
обединени от Karen Blakeman of RBA Information Services172. Те включват
статистически данни от преброяване на населението, търговски или
производствени данни, демографски статистики, сведени до ниво –
предградия, както и промени в социалните тенденции.
Неофициална: Тази информация покрива данни, които могат да
бъдат намерени от източници като: Интернет, вестници, списания,
справочници, търговски регистри, търговски асоциации, банки,
университети, технически колежи, изследователски институти, и
публикации от маркетингови организации.
Най-популярният фонов/базисен източник на информация са
енциклопедиите и речниците в печатен и он-лайн вид справочници.
Училищните учебници също дават подобна информация.
 Прочетете базисната/общата/вторичната информация и отбележете
всеки полезен за Вас източник /книги, вестници, списания и т.н./,
изброени в библиографията в края на енциклопедичния материал
или в началото на речника. Източниците, цитирани в
библиографията са добър начален старт за последващите
изследвания.
172
Blakeman
,
K.
(2012,
http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm
June
27).
Statistics
.
Retrieved
from
199
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Прегледайте тези източници в каталозите и периодичните индекси.
Проверете тематичните направления, изброени в определеното
поле на он-лайн архивите за тези книги и статии. След това
направете тематични търсения като използвате тези тематични
направления, за да локализирате допълнителни заглавия.
 Запомнете, че много от книгите и статиите, които намирате имат
свои собствени библиографии. Проверете тези библиографии за
допълнителни полезни източници за Вашето изследване.
С помощта на тази техника зарутиннопроследяванена източници,
цитирани в библиографиите, можете да генерирате изненадващо голям
бройкниги и статии за Вашата темав относително кратъкпериодотвреме.
Намерете и търсете чрезотделни он-лайнкаталози намного
библиотекипо целия святдиректноизползвайки Libdex173.
Упражнение :почти всеки познаваи използваGoogleи неговите
клонове, Google Scholar, Google Books, Google News, YouTube, etc., за да
търси и намира информация в отвореното Интернет пространство.
173
Directory of library across the world as well as an extensive collection of books:
http://www.libdex.com/
200
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
a.Моля, потърсете информация за Вашата тема, използвайки
следните он-лайн инструменти :
 Търсачки: Search engines Alta Vista174, Bing175, Google176,
Hotbot177, Yahoo! Search178
 Тематични портали: Subject portals Librarians' Index to the
Internet179, WWW Virtual Library180
 Мултиактивни търсачки Multi-engine searching: MetaCrawler181
 Сравнителни таблици/диаграми Comparison chart: Search
Engine Features182
b.Оценете това, което сте открили
Оценявайки достоверността, полезността и истинността на
информацията, която сте намерили – Вие сте направили найважната/решаващата крачка в процеса на търсенето на литература.
Преди да започнете да четете от някой източник или да прекарате
време издирвайки го, помислете за автора, за заглавието, за обобщението и
къде се намира във времето. Можете също да поискате да
погледнетеключови думи, за да видите в каквидруги категорииспада
работата/темата Ви. Оценете тази информация, зада видите дали тя е от
значениеи е валидна за Вашия изследователски обект.
174
http://www.altavista.com/
http://www.bing.com/
176
http://www.google.com/
177
http://www.hotbot.com/
178
http://search.yahoo.com/
179
http://www.ipl.org/
175
180
http://vlib.org/Overview.html
181
http://www.metacrawler.com/
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html
182
201
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Dana Lynn Driscoll and Allen Brizee (2010), предлагат някоиважни
стъпки за това как да оценяваме и отсяваме материалав източника докато
го четем183:
 Прочетете
предговоракаквоавторътиска
да
постигне?
Прегледайте таблицата насъдържанието ииндекса. Това ще ви даде
поглед над източника. Дали Вашата тема е сдостатъчнодълбочина,
зада бъде полезна? Ако не се убедите, че Вашата тема е достатъчно
обсъждана/популярна, опитайте се да търсите някои синоними в
индексите.
 Проверете
за
списък
напозовавания
илидругицитати,
коитоизглеждат така, сякашще ви отведат до свързаните с
тяхматериали, които да ползвате като добри източници.
 Определете желаната аудитория. Те ли са предвидената аудитория?
Помислете
затон,стил,ниво
наинформация,
както
и
предположения, които авторът правиза
читателя.Подходящи ли
са за вашите нужди?
 Опитайте седа определите далисъдържаниетона източника ефакт,
мнениеилипропаганда. Ако считате, че източникът Ви предлага
реални/верни факти, дали източниците на информация за тези
факти са ясно разпознаваеми?
 Мислите ли, че имадостатъчно представени доказателства?
Изчерпателно лие покритието? /Колкото повече опознавате темата,
ще забележите колко по-лесно Ви става и се чувствате като
експерт./
 Езикът емоционален ли е или обективен?
 Дали
има
твърде
широки
коитопреувеличаватилиопростяватнещата?
обобщения,
 Дали авторът използвадобър микс отпървични и вторични
източницизаинформацията ?
183
The full text you can find at: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
202
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Ако източникът е мнението, дали авторътпредлагаоснователни
причинизаприемането на тазипозиция? (Помислете отновоза
автора и дали този човек е уважаван) ?
Проверете за точност
 Колко подходящ е даденият източник? Дали е съвременен или от
преди 20 години? Някои информации са с датата, от която е
публикувано изследването, а други – по-стари данни могат да са и
с дати отпреди 50 или 100 години.
 Направете някои кръстосани проверки. Можете ли да намерите
някои от тези информации/данни, публикувани и на други места?
 Колко признат/приет е даденият автор? Дали документът е
анонимен и какво знаете за организацията?
 Дали тя е равностойно представена – т.е проверена и от други
експерти в сферата?
 Има ли неясни или повърхностни обобщения, които не се
основават на определени точни доказателства?
 Дали аргументите са едностранчиви и без познаване и позоваване
на други мнения и гледни точки?
Някои важни аспекти, които трябва да имате предвид184:
Процес на публикуване
Печатни източници
Интернет източници
Преминете през обширните
публикации,
които
включват редактиране и
преглед
на
статии.
Процесът съдържа проверка
на факти, голям брой
рецензенти или редактори,
които
да
установят
качеството
на
публикацията.
Всеки човек с компютър и
достъп до Интернет може да
публикува или електронен
документ.
Повечето
уеб
документи нямат редактори и
проверяващи
на
фактите/данните или друг тип
рецензенти.
184
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
203
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Авторство и връзки
Добре проверете кой е
авторът, коя организация
представлява и кога е
публикувана
неговата
работа.
Авторството и връзките са
трудни за определяне в
Интернет. Някои сайтове
могат да имат автор и
спонсор, но повечето – нямат.
Източници и цитирания
Повечето
външни
източници на информация и
директно цитиране са ясно
маркирани
и
идентифицирани
Източниците, които авторът
цитира или на които се
позовава в текста може да
неса
ясно
посочени
и
Интернет източниците.
Отклонения и специални
интереси
Понеже
отклоненията
определено съществуват в
традиционните публикации,
печатането е много поскъпо
и
трудно
за
изпълнение. В този случай
повечето големи издатели
не могат да получат печалба
и не се съобразяват с
интересите на специалните
групи
със
специални
интереси или пък пък ясно
посочват тези интереси.
Целта на он-лайт текста може
да бъде заблуждаваща. Даден
уеб-сайт, който изглежда като
истински/оригинален, може
на практика да бъде такъв, но
може и да бъде лъжлив.
Авторови квалификации
Квалификациите на даден
автор
почти винаги
присъстват в печатните
източници. Само добре
квалифицирани автори са
добре приети с техните
монографии.
Дори и авторът и целта на
уеб-сайта да може да се
определи, квалификациите на
автора не винаги са посочени.
Информация за
публикациите
Информацията
за
публикациите от типа на –
дата
на
публикуване,
издател, автор и редактор са
винаги ясно посочени в
печатните публикации.
Датите на публикуване и
времевият
период
на
информацията не винаги са
точни в Интернет. Датите,
посочени в уеб-сайтовете
може да са дати на постване,
дати на обновяване или
датите могат изобщо да не са
посочени.
204
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Упражнение:
Моля, анализирайте и прочетете следните он-лайн източници
внимателно:
 Как критично да анализираме информационните източници185
 Разграничаване на Училищните от Неучилищните периодики:
Проверовъчен лист за критерии186
Моля, погледнете също двата кратки филма в YouTube:
 Идентифицирайте училищните дневници journals187
 Определете съществените /важни/ информационни източници188
Домашна работа: направете резюме на филмите, които гледате и
коментирайте във форумите
Първоначален проучване на данни
Първоначалните данни са информация, която Вие събирате чрез
специализирано проучване или групови дискусии.
185
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill20.html
187
http://www.youtube.com/watch?v=uDGJ2CYfY9A [16.11.2012]
188
http://www.youtube.com/watch?v=QAiJL5B5esM [16.11.2012]
186
205
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Отделете време, за да определите вашите цели и разберете проблема,
който Вие изследвате.
Изберете правилната методология.
Направете Вашето изследване чрез въпросници/допитвания
Въпросниците/допитванията могат да бъдат определени или като
проучвания/наблюдение/анализ/ - или като анкети/интервюта.
Observation/Наблюдение, Проучване: Този тип проучвания могат да
включват посещения в различни класни стаи. Те включват изслушване за
това какво хората казват по отношение на изследваната тема. Интернет
може съща да осигури отлична платформа за това на основа на преглед на
уеб.сайтовете на училища/институции.
Персонално интервю/анкета
Интервюиращият се свързва с
определен брой представители на училището за да придобие качествена и
количествена информация.
206
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Качествена информация
/има се предвид информацията,
свързана с качеството/: тя отразява отношението на учащите се спрямо
курсовете, услугите/поддръжката, училищата и др. Целта може да бъде да
се покаже защо учениците харесват даден предмет или не харесват други.
Вие можете да използвате тази информация при планиране на дейностите,
технологията на подготовка на уроците и подбора на самите уроци.
Количествена информация /има се предвид информация,
свързана с количеството/: това е информацията, добивана чрез
интервюиране на даден брой ученици или учители. Тази информация
определя примерно колко участници би привлякъл даден курс. Тази
информация е необходима за правилно предвиждане на навлизането на
пазара, за предвиждане на бъдещи ползи и печалби и т.н.
Анкети/допитвания,
следните:
-
включващи
персонални
интервюта
са
Лично интервю
Групови интервюта/фокус групи
Интервюта посредством поща или електронна поща
Интервюта по предварително зададени образци
ВАЖНО:
След като сте решили какъв тип метод/модел ще използвате – трябва
да изберете типовете отговарящи. Могат да бъдат хора, обединени от
дадена характеристика – примерно: вид училище, район, възраст, пол или
курс; или могат да бъдат избрани на случаен принцип – т.е от вида –
„неопределена група население”.
207
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Правило: Колкото по-голям е sample sizeразмерът на вашия образец,
толкова по-сигурни можете да бъдете, че отговорите дават по-вярна
информация/отражение на нагласите на населението.
Упражнение: Преди да използвате sample size calculator,има два
термина, които трябва да познавате: интервал на конфиденциалности
ниво на конфиденциалност. Ако не познавате добре съдържанието на
тези термини, моля, посетете
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one.
Моля, използвайте Sample Size Calculator189 и проверете Вашето
изследване/анкета:
189
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#two
208
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Фигура 7. Sample Size Calculator [http://www.surveysystem.com]
Фигура 8. Sample size calculator [http://www.surveysystem.com]
209
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Упражнение: Моля, започнете/създайте survey/анкета, използвайки
он-лайн моделите
Най-доброто място
“encuestafacil.com”.
да
започнете
би
могло
да
бъде
Някои от предимствата на онлайн-анкетите190:
1. Низки разходи: Вече не е необходимо да наемате интервюиращи,
не се използва хартия за да получите данните
2. Скорост: Резултатите са получават в РЕАЛНО ВРЕМЕ
3. Прецизност: Елиминират се грешките при въвеждане на данните
4. Качество
и
надеждност/сигурност:
Елиминирани
са
посредниците и в следствие на това и възможните отклонения.
Всеки отговарящ на въпросите отговаря в удобното време за него,
а не за интервюиращия. По тази причина качеството на отговорите
се подобрява.
5. Интерактивен характер: Тази среда предлага предимството да са
включени интерактивни елементи, които са невъзможни/не могат
да се приложат при анкети извън мрежата.
6. Голям обхват: Можете да интервюирате сегмент от населението,
които по правило са трудни да бъдат достигнати/обхванати чрез
традиционните методи.
190
www.encuestafacil.com
210
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
7. Добро мониториране: Възможно е да се наблюдават тенденциите
в отговорите, защото постъпилите данни автоматично биват
отразявани в графичен вид.
Важно:
Събирането на първични данни може да бъде по-скъпо и
потенциално по-рисково, отколкото събирането и
съпоставянето на вторични данни.
Анализ и боравене с резултатите
След като вече сте свършили Вашето survey/интервю/проучване, вече
е време да анализирате и да получите отговорите на зададените въпроси в
началото. Запазете спокойствие и бъдете обективни. Опитайте се да
избегнете водене на проучване от вида – потвърждение на вашите
предварителни идеи.
Запомнете златните правила, необходими при интерпретиране на
данните:
Изследване: неправилните въпроси водят до неправилни резултати –
бъдете честни със себе си.
Където е възможно, правете архив на интервюираните хора. Ако те са
добре настроени и колаборативни, вие може да се свързвате с тях като
бъдещи потребители/купувачи, когато ви се наложи.
211
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Използвайте придобитата информация, за да придобиете
допълнителни сили, за да елиминирате слабостите и да си създадете нови
възможности.
C. Цитирайтетова,
коетостеизползваливстандартнияформат
Цитирането или документирането на източниците, използвани във
Вашето проучване обслужва две цели,
- Отдава нужното уважение към авторите на използваните
материали
- Позволява на тези, които четат Вашия материал да
повторят/дублират Вашето проучване и да локализират
източниците, които сте отбелязали като справки/позовавания.
Започнете събирането на Вашия материал
„Документирайте Вашата работа/проучване”
и
не
забравяйте
Използването на източници във Вашата работа /на хартия/ е важна
част от създаването и поддържането на Вашите аргументи. Най-важната
212
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
част от процеса на писане включва документиране на Вашето изследване и
познаване на идеите на другите.
Цитирайте своите източници
Виебиследвалодацитиратевсичкиизточници/
кактоон-лайн,
такаивъввариантнахартия/
коректноипълно,
така,
четези,
коиточетатВашияматериалдамогатданамерятисъщодасепозоватнавашитец
итирания. Когатосъбирате/подбиратеизточницизаВашататема, уверетесе,
честенаправилисъответнитеотбелязваниянаВашитецитирания citations191
За източници на хартия/печатни публикации
За он-лайн източници, се добавя още:
191
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/compass/discipline_humanities/documenting.html
213
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Имамноговидоведостъпни софтуеър/инструментизаупотребанацитати,
референции, позовавания от вида на: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite,
CiteUlike, Connotea, Mendeley и други.
Когато избирате кой софтъуеър за боравене с библиографии да
използвате, можете да прецените по следното: цена, начин на ползване,
източници, от които може да се получава информация, полезност, леснина
при употребата, интегрираност към софтуеър за текстообработка и т.н.
Упражнение:
Моля, отидетена“Citation machine192” и използвайте APA и MLA и
коментирайте разликите в цитирането, които откривате. Моля,
използвайте форума.
26.Citation machine: http://citationmachine.net/index2.php
214
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
APA 6th Edition
BOOKS
DOCUMENTS
Web Page
Book
Compiled Work
Reference Work
Government
Conference
Academic work
/
JOURNALISM
Journal
Magazine
Newspaper
MLA 7th Edition
BOOKS /
JOURNALISM
DOCUMENTS
Journal
Book
Magazine
Compiled Work
Newspaper
Chapter
Database
Reference
Government
Conference
Web Document
Academic Work
MULTIMEDIA
A/V Media
TV/Radio
Web Image
MULTIMEDIA
Web Image
A/V Media
TV/Radio
SOCIAL MEDIA
Blog
Online Discussion
Podcast
Interview
SOCIAL
MEDIA
Online
Discussion
Letters
Emails
Lecture
Blog
Interview
Podcast
Упражнение: Прочетете следващия документ и коментирайте
във форумите:
215
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
CITING & DOCUMENTING SOURCES
http://unitproj.library.ucla.edu/col/bruinsuccess/files/citing&documenting.pdf
Какво
Винаги цитирайте...
Когато използвате нечии чужди думи или идеи.
Всичко, което четете във всеки формат.
Всичко, представено или изговорено от типа на речи, лекции,
персонални интервюта, представяния и т.н
Други публикации като: филми, музика, песни, стихове, данни,
програмиращи кодове и т.н., които са чужда интелектуална
собственост.
Защо
Защото, когато цитирате вашите източници....
Помагате на себе си да избегнете обвения в плагиатство.
Позволявате на вашите читатели да открият Вашите източници.
Осигурявате доказателства за своята аргументация и добавяте
истинност.
Това е важна част от учебния процес. Тя демонстрира факта, че
Вие се позовавате на автора, съгласявате се с него и добавяте нещо
към вече казаното...
216
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Стил
Попитайте Вашия инструктор/водещ, кой стил цитиране
предпочита. Ако той няма предпочитания изберете който и да било
стил и се придържайте към него.
Някои от стиловете, от които можете да изберете са:
-
APA: Американска Психологическа Асоциация: стил, често
използван в социалните науки.
- Chicago/Turabian: стил, често използван в социалните и
хуманитарни науки
- CBE: Съвет на издателите в областта на биологията: стил,
често използван в науките за живота
- MLA: Асоциация на съвременните езици: често използван
стил в областта на хуманитарните и изкуствоведски науки
Писане
Цитиране /Слагане в кавички/: Това е използване на точни
авторови думи. Цитирането се използва когато оригиналът е труден
за перифразиране или когато оригиналът е толкова добър, че Вие
желаете да запазите оригиналния изказ/език. Винаги използвайте
кавички и цитирайте източника.
Резюмиране/обобщение: Това е кратко резюмиране на
оригиналните думи/идеи – без промяна на значението. Обикновено
това е съкратено представяне на същата информация. Използвайте
свои думи и винаги цитирайте източника.
217
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Парафразиране: своеобразноповторение на авторовите
думи/идеи – без да се променя техния смисъл. Парафразите
обикновена са със сходна дължина, колкото оригинала. Използвайте
свои думи и винаги цитирайте източника.
Как да използваме цитирането
Използвайте
вьтрeшно
текстови/вмъкнати
цитати
/parenthetical, footnotesetc./, за да отделите коректно Вашите мисли и
думи от тези на другите.
Използвайте пълни цитати в края на Вашата работа.
Вижте данните за основните правила на стиловете/форматите за
цитиране APA. Chicago и/или MLA на сайта Bruin Success with Less
Stress:
http://www.lybrary.ucla.edu/bruinsuccess
Винаги се позовавайте/използвайте на най-новото издание на
даден наръчник за цитиране.
Прийоми за пестене на време и други улеснения
Запазвайте/записвайте си Вашите цитирания по време на
изследователската работа, за да не се налага да ги търсите отново
по-късно.
Изпробвайте софтуеъра за управление на цитирания /т.е
Endnote/.
Уверете се, че използвате правилно цитатите под формата на
„текст в кавички”, „рефериране” или „парафразиране”, така че да ги
отделите от Вашите собствени мисли/твърдения и, за да се улесните
218
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
по-късно, когато трябва да знаете какво точно трябва да отбележите
като цитирания.
Ако имате ръководител, приятел или сътрудник, който Ви
помага при подготовката на Вашия материал, уверете се, че той не е
прекалил с редактирането. Ако някой пренаписва цели пасажи или
променя Вашия текст толкова много, че той вече да не отговаря на
Вашия оригинален замисъл, това не е добре. По-добре се откажете
от такъв редактор.
219
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
D. Напишете и презентирайте Вашето изследване
Доклад/(Microsoft Word / OpenOffice Writer)
Заглавие: То трябва да е достатъчно интересно, за да привлече
читателя и до го насърчи да го прочете. Самото заглавие – в същото време
трябва да е ясно и да описва съдържанието на доклада.
Автор:
Вие
трябва
данни/връзки/контактиaffiliation193
да
напишете
Вашите
Резюме: Докладът трябва да съдържа резюме. То се пише в края,
когато текстът е готов и поставяме резюмето под заглавието с малки букви
/размер 10/. Резюмето не бива да бъде по-дълго от 150 думи – обикновено
това са 5-8 изречения. Съдържанието на резюмето трябва да включва
отговори на следните въпроси: „За какво се отнася написаното в
материала? Кой е изследваният проблем или теза? Какви изследователски
методи са използвани? До какви изводи е стигнал авторът?”.
Въведение: Въвеждащата част би следвало да привлече читателя и да
го насърчи да прочете и следващите параграфи, затова помнете, че там
трябва да включите „грабващи” интереса данни/факти. Напишете, какъв
интересен проблем анализирате, и защо той би бил интересен за читателя.
/Можете да започнете с анекдот, цитат или друг интересен текст./ Ясно
определете целта на Вашия текст, какво очаквате да откриете или
постигнете с Вашата работа, защо сте избрали именно този проблем и т.н.
Насочете читателя към контекста на Вашите разсъждения и тяхната
значимост. Дайте яснота кой се е занимавал до този момент и кой
подкрепя изследванията по тази тема, кои са последните и най-важни
неща за Вашата работа. Във въведението – представете държавата, в която
са извършва изследването, съобразно проблема, с който Вие сте се заел.
Посочете кой се занимава с него, какви са досегашните резултати от
предходни изследвания, до колко и защо Вашите изследвания са логично
продължение на предходните постижения, а също и до каква степен
разглежданият проблем, наистина изисква допълнителни анализи и
изучаване. Коментирайте вече излязлата литература по темата и докажете,
193
Luis Ochoa Siguencia, Radomska Wyzsza Szkola, [email protected]
220
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
че Вие сте запознат с нея. Дайте да се разбере, че следващите по-долу
параграфи във Вашия доклад „рисуват” своеобразна карта, която да
помогне на читателя да се ориентира добре и да разбере представения
текст.
Методология: Определете какви са източниците на Вашия
материал/доклад: вестници, иконографски изображения, филми,
документи, хроники, писма, дневници, интервюта, и т.н./ Напишете кой
метод или теория сте използвали при анализа и интерпретацията на
изследвания материал. Посочете и какви са възможните ограничения, ако
има такива. Кратко представете този метод/теория. /В случай, че правите
изследване на архивни материали, добавете различни вътрешни и външни
критични анализи/мнения на предходни автори, за да създадете
необходимата автентичност и истинност./
Представяне и анализ на източниците: Добре е текстът да бъде
поднасян/структуриран на по-малки части, придружени с тематично
подбрани отделни техни заглавия. Това създава впечатление, че авторът
контролира съдържанието по най-добрия начин и знае какво точно иска да
напише. В допълнение така е много по-лесно дадения текст да бъде
прочетен и възприет.
Анализът на източниците е основната и най-важната част от Вашата
работа. Той дава знак за Вашите исторически познания. /Анализът започва
от детайлно описание на изворите – т.нар. „дълбочинен прочит”./
Аргументиране и интерпретация: Основната част на доклада е
интерпретирането на източниците/данните. Дълбочинният прочит
/анализът/ на изворите/данните трябва да предложи теория, която може да
се използва в процеса на интерпретиране. В тази част Вие трябва да
използвате/поставите/покажете Вашите собствени изследователски
резултати: графики, количествени и качествени показания, резултати и т.н.
Заключение: Като заключение се прави кратко обобщение на
предложения текст: припомняме целта на разработката, тезата, кратко
преразказваме аргументите и посочваме достигнатите крайните изводи.
Обобщението би следвало да покаже, че посоченият проблем в заглавието
е получил своето решение и тезата е защитена/доказана.
221
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Библиография: Докладът/разработката
библиография, подредена по азбучен ред.
трябва
да
включва
Упражнение: Бележките, включени в този материал/глава се отнасят
към типа проблемни доклади, които могат да бъдат определени като
изследователски.
Запомнете, че Вие пишете доклад/материал, който ще бъде основа за
получаване на кредит/оценяван от OLAREX дистанционен курс и
следователно той би следвало да отговаря на две изисквания: 1. Трябва да
поставя въпроси, отнасящи се до работата в класната стая и 2. Трябва да
представи Вашата способност да свързвате изследователската част
/събиране, критичен анализ и анализ на източници/данни// - с
използването на теорията в процеса на интерпретация.
Не се страхувайте да включвате свои собствени идеи. Не използвайте
метода на „ножицата и лепилото” /преписване и комбиниране на
фрагменти от други текстове/
„Избягвайте плагиатството!” Това е включване на чужди текстове във
Вашите разработки – без да се посочи техния истински източник.
Цитиранията на чужди текстове, обаче не е плагиатство ако дадете
пълна/точна информация за автора и неговия труд.
Графично оформяне






222
Шрифт/ font: Times New Roman
Размер на буквите - size: 12 points
Разстояние между редовете - line spacing: 1.5
Ляво/дясно отстояния: margin 3.17
Горе/долу отстояния margin : 2.54
Брой страници – минимум 6 стандартни страници –
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Как да представите Вашето изследване/материал?
Presentation (Power Point / Open office impress)
Презентацията представлява публично говорене, докато в
същото време авторът/представящият се използва някои визуални
материали по време на своето говорене пред публиката.
Насоки/препоръки/инструкции:
- Цялостният текст на презентацията не бива да бъде на
слайдовете, а само най-важните елементи от него. Трябва да
се определят ключовите думи и да се използват отделни
точки/bulletpoints/ за структуриране на вай-важното.
- Добре е да се използват таблици,чартове , рисунки и др.,
които обогатяват и оживяват съдържанието. Но, в същото
време трябва да ги използвате така, че те да не утежняват и
да не променят значението на презентацията. Не бива да са
особено сложни.
- Не четете текста от слайдовете. Той следва да се говори.
Няма нужда от повтаряне.
- Цветът на фона не бива да пречи на четенето на текста от
страна на аудиторията. Лоша идея е да поставите тъмно-син
текст върху черен фон. Добрият вариант е да поставяте тъмен
текст върху светъл фон.
- Фонът трябва да бъде сходен във всички слайдове. Не
използвайте твърде претрупани цветни фонове.
223
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
- Не преигравайте с броя на слайдовете. Когато те са твърде
много – няма да имате достатъчно време да ги представите.
Когато са твърде много и аудиторията ще се отегчи и няма да
разбере необходимото.
Оформление:
 Начален слайд – на него би следвало да се постави заглавието
на презентацията, както и името на презентатора и името на
институцията, която той/тя представлява.
 Следва - въведение в предмета/темата на презентацията –
представяне на проблема, формулировка на дефиницията и
т.н.
 Следват развитие на основното съдържание – про-детайлна
информация на дискутирания проблем.
 Обобщение и изводи
 Последен слайд – той съдържа заглавието, благодарности за
вниманието, името и фамилията на презентатора, името на
институцията, която представлява, както и данни за следващ
контакт.
224
3.6. Ikt – sustiprintas mokslinių tyrimų ir
profesinis tobulėjimas
„TIK – udoskonalone badania naukowe i rozwój zawodowy”
Kurs w języku litewskim
IKT – SUSTIPRINTAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PROFESINIS
TOBULĖJIMAS buvo sukurtaskaippagalbinė priemonė, padedanti dalyviams
įsisavinti papildomas IKTkompetencijas ir įgūdžiusdarbo vietoje. Tęstinis
mokytojų IKT įgūdžių tobulinimas turi
lemiamą vaidmenį skatinant
teigiamusmokinių / studentų mokymosi rezultatus. Žinojimas kada, kur, kaip
ir kodėlšvietime naudoti naująsias technologijas yra labai svarbus. IKT
tapsneatskiriama,integruota ir įtvirtinta dalimi visuose švietimo ir mokymo
aspektuose ir turės teigiamą poveikį mokymosi procesui bei rezultatams.
Kurso
rezultatai:
Šio
kurso
pabaigoje,
mokiniai/mokytojai
geriausuprasmoksliniųtyrimų
vykdymo
procesą
irprincipus,
įskaitanttemosnustatymą, pamokos planavimą, mokslinio tyrimo projekto
rengimą ir galutinę mokslinio tyrimo ataskaitą.
Kursas buvo padalintasį keturias dalis, numatančiaspaprastą ir
veiksmingąstrategiją, kaiprastiinformaciją mokslinio tyrimo veiklaiir kaip
dokumentuoti rastusšaltinius. Priklausomainuo temos ir kaip gerai susipažinę su
biblioteka, dalyviams gali tektipakeistiar pakartoti kurso pateiktus veiksmus.
Kurso apžvalga
1 dalis: Nustatykite ir išvystykite temą
2 dalis: Raskite pagrindinę informaciją
3 dalis: Pateikite rastos informacijos šaltinius remdamiesi standartine
forma
4 dalis: Aprašykite ir pateikite savo tyrimus
Tikslinės grupės: Mokiniai, mokytojai ir mokyklos personalas, kuriuos
domina IKT naudojimasmokslinių tyrimų irprofesinio tobulėjimo tikslams.
225
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Preliminarūs reikalavimai:Bendros žinios ir supratimas apie Informacines
Ryšių Technologijas švietime ir darbo vietoje. Skaityti:How to Write a Good
Paper in Computer Science and How Will It Be Measured by ISI Web of
Knowledge194[Kaipparašyti gerą mokslinį darbą informatikos srityje, irkaip jis
bus vertinamas pagalISI žinių tinklo duomenų bazę]
Kurso baigimo reikalavimai:
 Privaloma veikla Moodle/ Internetinėjeplatformoje: 75 % [Dalyvavimas
internetinių diskusijųforumuose. Kursodalyviaiturės rašyti
komentarusbei atsiliepimusinternetiniame forume]
 Baigiamasis darbas: 25% [Dalyviai turės parašytimokslinį tyrimo darbą
irpadaryti Power Point pranešimą, bei patalpinti
jįįOlarexMoodleplatformą.
A. Nustatykite ir išvystikite temą
Tam, kad nustatytumėte ir išplėtotumėte temą, svarbu apibrėžti tyrimo tikslus.
Nustatykite mokslinio tyrimotikslus
Mokslinio tyrimo apimtis nustatoma pagaltai, ko noritepasiekti(tikslai)ir tai
padaryti padėsiančius sprendimus.
Prieš pradedant, labai svarbuapibrėžtitikslus. Taipati svarbiausiaproceso
dalis, vėlesniuose etapuose padėsianti sutaupyti laiko ir jėgų.
194
http://journal.univagora.ro/download/pdf/425.pdf [2012.11.16]
226
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Paveikslas: Kokia tyrimo paskirtis? Kokios informacijos ieškoma? Kaip ta
informacija bus panaudojama?
Užduokite sau šiuos tris klausimus
Kokia tyrimo paskirtis?
Kokios informacijos ieškoti?
Kaip ta informacija bus panaudojama?
OLAREX, Projekto Nr.
Suformuluokite tikslą:
Kad sėkmingai pasiektumėte tyrimo tikslus, vadovaukitės SMART
kriterijais.
To reikia tam, kad:
- Jūsų uždaviniai būtų konkretūs(angl. Specific) ir kad tiksliai žinotumėte,
kąreikia pasiekti.
227
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
- Galite pasakyti, kada tikslas pasiektas, nes turite būdą pamatuoti jo
(angl. Measurable)pasiekimą.
- Tikėtina, kad tikslą pasieksite, nes jis pasiekiamas (angl. Achievable).
- Prieš užsibrėždamitikslą, turėtumėte išnagrinėti susijusiusveiksnius,
kaip antai turimi ištekliai ir laikas, kurių užtektų tikslui įgyvendinti
(angl. Realistic).
- Galiausiai, terminų tvarkaraščio (angl. Timescale) elementas
nurodoterminą, kuris padeda sutelkti dėmesį įužduotis ir pasiekti
užsibrėžtą tikslą laiku.
Specific – konkretus
Measurable – pamatuojamas
Achievable – pasiekiamas
Realistic – įgyvendinamas
Timescale – besilaikantis tvarkaraščio
PAVYZDYS:
Organizacijos, verslo įmonės ir žmonės kelia sau tikslus kiekvieną dieną
apie tai net nesusimąstydami. Jei jie savo tikslams taiko SMART principais,
228
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
pasisekimo galimybė smarkiai išauga. Iškėlus SMART tikslą, kitas žingsnis –
sudaryti planą, detalizuojantį, kaip tas tikslas bus pasiektas.”195
Programinės įrangoskompanija norėtųpadidinti savopardavimus, todėl ši
užsibrėžėper 12 mėnesių padidintisavo rinkos dalįiki 3%.
Elementas
Kaip šis elementas atsispinti tiksle?
Konkretumas
Užuot bendrai teigdamas, jog įmonė siekia tapti pelningesnė, tikslas
konkrečiai įvardija, kad įmonė norėtų padidinti savo rinkos dalį.
Išmatuojamumas
Tikslas aiškiai įvardija, kad įmonė norėtų padidinti savo rinkos dalį 3
%. Procentinės išraiškos nurodymas suteikia konkretumo, parodo, kad
tikslo pasiekiamumą galima pamatuoti.
Pasiekiamumas
Kad įsitikintų, jog tikslas pasiekiamas, prieš keldama tikslus, įmonė
turėjo įvertinti savo galimybes ir rinkos aplinką.
Įgyvendinamumas
Prieš nustatydama galutinį terminą tikslui pasiekti, įmonė turėjo
apžvelgti savo turimus išteklius, darbuotojus, konkurentus ir esamą
rinkos dalį, kad įsitikintų, jog rinkos dalies augimas 3 % per 12
mėnesių laikotarpį yra realus, t.y. įgyvendinamas.
Terminų
laikymasis
Šis punktas įvykdomas tikslui pasiekti apsibrėžiant 12 mėnesių
terminą.
Paveikslas Pavyzdinis tikslo kėlimas, pasitelkiant netikrą programinės
įrangos kompaniją ir iliustruojantis, kaip taikyti SMART tikslų principus196
Pasirinkite mokslinio tyrimo temą
Kaip mokytojas (-a) / vadovas (-ė), Jūs turėtumėte gebėti parinkti reikiamą
tyrimo temą naudojimui pamokose ar rašant pranešimą konferencijai.
195
Smart objectives, Learn marketing net: For
http://www.learnmarketing.net/smart.htm [2012.11.16]
196
http://www.learnmarketing.net/smart.htm
Marketing
Learners
Globally,
229
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Kviečiame [šiame konkrečiame kurse] paprašyti savo vadovo (-ės) padėti
pasirinkti tyrimo temą. Jis/ji dažnai yra geriausias (-ia) vadovas (-ė), padedantis
išsirinkti tinkamą akademinę tyrimo temą, atitinkančią kurso reikalavimus.
Mokytojai paprastai pateikia temas klasėje arba kurso programoje.
Primename, kad čia pateikiamos idėjos yra bendro pobūdžio pasiūlymai,
kuriuos gali tekti konkretinti, pavyzdžiui, norint išvystyti tinkamą kursinio
temą.
Pavyzdys:
„Jei Jūsų paieškos terminas buvo IKT, ir jei naudojatės Google išplėstine
paieška, taip pat naudotumėte naršyklėje pateikiamas parinktis
išskleidžiamajame menu, siekiant apriboti:
KALBĄ: Rodyti puslapius
lietuvių kalba
PAIEŠKOS REZULTATUS:
Rodyti rezultatus, kur mano
terminai minimi puslapio
pavadinime
SRITĮ: Rodyti tik tuos
rezultatus, kurie pateikiami
iš edu internetinio puslapio
ar paieškos srities
4 Paveikslas Šiuo būdu galite rasti kūrybinių technologijų institutą (angl.
Institute for Creative Technologies197), kuriame pateikiama daug mokomosios
medžiagos.
PRATIMAS: Įeikite į Google išplėstinę paiešką ir pasipraktikuokite su
dvejomis jus dominančiomis temomis bei parašykite atsiliepimą į forumą198:
197
ict.usc.edu
230
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Suraskite puslapius su:
visais šiais žodžiais: -------------------- [Įveskite raktinius žodžius: trispalvis
žiurkinis terjeras]
tokiu pačiu žodžiu ar fraze: ------------------- [Įveskite raktinius žodžius:
trispalvis žiurkinis terjeras]
bet kuriais šiais žodžiais: --------------------[Įveskite ARBA / AR (angl.
OR) tarp visų norimų žodžių: miniatiūrinis ARBA standartinis]
nei vienu iš šių žodžių: -------------------- [Dėkite minuso ženklą prie
kiekvieno nenorimo žodžio:-graužikas]
skaičiais nuo: -------------------- iki
-------------------- [Padėkite 2
taškus tarp skaičiaus ir mato vieneto: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011]
Tada susiaurinkite paiešką pagal...
kalbą: [Suraskite puslapius pasirinkta kalba].
regioną: [ Suraskite puslapius, paskelbtus konkrečiame regione].
paskutinį atnaujinimą: ------------------- [Suraskite puslapius, atnaujintus
per nurodytą laiką].
puslapį ar sritį: -------------------- [Ieškokite vieno konkretaus internetinio
puslapio (kaip wikipedia.org ) arba susiaurinkite paiešką iki srities, pavyzdžiui,
.edu, .org arba .gov]
pasirodančius terminus: -------------------- [Ieškokite terminų visame
internetiniame puslapyje, puslapio pavadinime arba internetiniame adrese, ar
nuorodų į ieškomą puslapį].
saugią paiešką: -------------------- išjungti - vidutinė apsauga - griežta
apsauga [Nurodykite kiek filtruoti atviro seksualinio pobūdžio turinį].
198
http://www.google.com/advanced_search?q=ict&hl=en&tbo=d&biw=1366&bih=572
231
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
skaitymo lygį: -------------------- [Suraskite to paties skaitymo lygio
puslapius arba peržiūrėkite lygio informaciją].
failo tipą: -------------------- [Suraskite norimo formato puslapius].
naudojimo teises: --------------------- [Suraskite Jums prieinamus puslapius].
Taip pat galite...
Surasti puslapius, panašius ar nurodančius į universalųjį adresą
URL
Ieškoti anksčiau lankytų puslapių
Naudoti paieškos operacijos ženklus paieškos laukelyje
Pasirinkti individualius paieškos nustatymus
Suformuluokite temą kaip klausimą.
Prieš suformuluodami tinkamą klausimą, Jums reikia konteksto
arbateorinės informacijos apie temą. Jeinorite daugiau sužinoti apie „kolegijos
studentų naudojimąsi IKT”, galėtumėte iškelti klausimą:
PAVYZDŽIUI:
 Kokią įtaką IKT naudojimas
studentųpasiekimams?”
232
turi
galutiniams
kolegijos
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
"Kokią įtaką IKT
naudojimas turi
galutiniams kolegijos
studentų
pasiekimams?"
Šiuo atveju jie yra IKT,
studentų pasiekimai
ir kolegijos studentai.
5 Paveikslas: Nurodykite pagrindines sąvokas ir raktinius žodžius
Išplėtokite temą.
Patikrinkite savo temos pagrindines sąvokas ir raktinius žodžius
atitinkamuose literatūros šaltiniuose arba įveskite kaip paieškos elementus į
kompiuterines paieškos sistemas ir periodines rodykles.
 Jei randate per daug informacijos ir šaltinių, susiaurinkite paieškos
frazę, naudodami AND paieškos operacijos ženklą: pavyzdžiui, IKT
AND mokymas AND kolegijos studentai.
 Jei radote per mažai informacijos, temą reikalinga išplėsti. Pavyzdžiui,
vietoj kolegijos studentų, geriau ieškokite informacijos apie studentus
bendrai. Sinonimiškus paieškos elementus sujunkite operatoriumi
ARBA (angl. OR): IKT ARBA Naujosios Interneto Technologijos
ARBA Internetas … Trumpinių naudojimas taip pat išplečia paiešką ir
padidina paieškos elementų skaičių.
SVARBU: Pabaigę šią pirmą dalį, gebėsite:
233
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
- aiškiai suvokti temą
- išsikelti tikslus (SMART principai)
- metodologiškai prieiti prie antrinių informacijos šaltinių
B. Raskite pagrindinę informaciją
Sėkmingas mokslinio tyrimo atlikimas apima keturis etapus:
išsiaiškinti ar
anksčiau nebuvo
atliktas panašus
tyrimas
peržvelgti visus
esamus susijusius
duomenis
nusistatyti, kada
informacija yra
būtina ir kiek laiko
galite skirti jai gauti
nuspręsti, kaip ir
kieno bus
naudojami gauti
duomenys
Nustatę tyrimo pagrindinę temą ir raktinius žodžius, suraskite vieną ar
daugiau literatūros šaltinių, kad pagilintumėte savo žinias toje srityje. Šie
šaltiniai padės plačiau suvokti tyrimo kontekstą ir bendrais bruožais
supažindins, kas jau yra žinoma apie Jūsų temą.
Dveji duomenų tipai: Pirminiai
Antriniai
6 Paveikslas Išsiaiškinkite, kokia informacija jau egzistuoja
SVARBU: Esama informacija (pavyzdžiui, gyventojų surašymo statistika)
žinoma kaip antriniai duomenys, o duomenų rinkimas būtų pirminiai duomenys.
234
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Antrinių duomenų tyrimai:
Reikiamą informaciją galite rasti įmonės vidaus įrašuose, bibliotekose ar
oficialiuose šaltiniuose. Antrinė informacija skirstoma į dvi grupes:
Oficiali: Apima federalinių,valstybės irvietos valdžiosinstitucijųsurinktą
irpaskelbtą informaciją. Didžiausias internetinių šaltinių rinkinys,
teikiantisstatistinius duomenis, buvo surinktasKarenBlakeman ir informacinių
paslaugų kūrimo įmonės (angl. RBA Information Services199). Tai apima
gyventojų surašymo,prekybosirpramonės duomenis, demografinę statistiką iki
priemiesčiųlygioirsocialinių tendencijųpokyčius.
Neoficiali: Tokia informacija apima duomenis, kurie gaunami iš tokių
šaltinių kaip internetas, laikraščiai, žurnalai, žinynai, prekybos katalogai,
prekybos asociacijos, bankai, universitetai, technikumai, mokslinių tyrimų
institucijos ir rinkos tyrimų organizacijųleidiniai.
Dažniausiai pasitaikantys teorijosšaltiniaiyraenciklopedijos ir žodynai
išspausdintųir internetinių katalogų rinkinių.Klasėsvadovėliaitaippat galipateikti
teorinės informacijos.
 Perskaitykite teorinę medžiagą ir pasižymėkite naudingus šaltinius
(knygas, žurnalus ir t.t.), pateiktus enciklopedijos ar žodyno straipsnio
pabaigoje esančiame literatūros sąraše. Šaltiniai, minimiliteratūros
sąraše,yra gerasatspirties taškastolesniems moksliniams tyrimams.
 Ieškokite šių šaltiniųkataloguoseir periodinių leidiniųrodyklėse. Šių
knygų ir straipsnių paieškai internetiniuose kataloguose naudokite
dalyko temines antraštes. Tada atlikite dalyko paiešką, naudodami
tasantraštespapildomiems pavadinimams rasti.
 Atminkite, kad daug rastų knygų ir straipsnių taip pat turės savo
bibliografijas. Patikrinkite ir šias bibliografijas kaip papildomus
naudingus išteklius savo moksliniam tyrimui.
199
Blakeman
,
K.
(2012
m.
išhttp://www.rba.co.uk/sources/stats.htm
birželio
27
d.).
Statistics
.
Paimta
235
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Naudodamiesi šiuo nuolatiniu reguliariu tolesnių, bibliografijose pateiktų
šaltinių ieškojimo būdu, galite per gana trumpą laiką sukaupti stebėtinai daug
knygų ir straipsnių jus dominančia tema.
Suraskite bei atlikite atskirų internetinių katalogų paiešką daugelio
pasaulio bibliotekų mastu, naudodami LibDex200:
PRATIMAS: Beveik kiekvienas iš mūsų esame girdėję ar naudojęsi
Google automatine paieška bei jos atšakomis Google Scholar, Google Books,
Google News, YouTube ir pan. informacijos paieškai plačiajame internete.
Atlikite savo temos
internetinius įrankius:
paiešką,
naudodamiesi
žemiau
išvardytus
 Paieškos
sistemas:
Alta
Vista201,
Bing202,
Google203,
204
205
Hotbot , Yahoo! Search
 Temų portalus: Bibliotekininkų internetinė rodyklė (angl.Librarians'
Index to the Internet)206, virtuali biblioteka (angl. WWW Virtual
Library)207
 Daugialypę paieškos sistemą: MetaCrawler208
 Lyginamąją paieškos schemą : Paieškos sistemos savybės209
200
Pasaulinis bibliotekos katalogas bei plati knygų kolekcija: http://www.libdex.com/
http://www.altavista.com/
202
http://www.bing.com/
203
http://www.google.com/
204
http://www.hotbot.com/
205
http://search.yahoo.com/
206
http://www.ipl.org/
207
http://vlib.org/Overview.html
208
http://www.metacrawler.com/
209
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html
201
236
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Įvertinkite surastus šaltinius
Rastos informacijos kompetentingumo, naudingumo ir patikimumo
įvertinimas yra labai svarbus etapas bibliotekų tyrinėjimo procese.
Prieš pradedami skaityti ar ieškoti šaltinio, atkreipkite dėmesį į jo autorių,
pavadinimą, santrauką, kur tas šaltinis yra ir kada tas įrašas buvo pateiktas. Taip
pat vertėtų peržiūrėti raktinius žodžius, siekiant išsiaiškinti, kokias kitas
kategorijas mokslinis darbas apima. Įvertinkite ar ši informacija tinka ir siejasi
su Jūsų mokslinio tyrimo tema.
Dana Lynn Driscoll ir Allen Brizee (2010) pateikia keletą svarbių žingsnių,
kaip įvertinti šaltinio medžiagą skaitant210:
 Perskaityti įvadą – Koks autoriaus tikslas? Peržiūrėkite turinį ir rodyklę.
Taip susidarysite bendrą šaltinio vaizdą. Ar šaltinyje Jūsų tema
nagrinėjama pakankamai nuodugniai, kad tiktų jūsų tyrimui? Jei
šaltinyje savo temos nerandate, pabandykite rodyklėje ieškoti sinonimų.
 Peržiūrėkite literatūros šaltinių sąrašą ir kitas nuorodas, galinčias
nukreipti į susijusius tinkamus šaltinius.
 Nustatykite tikslinę auditoriją. Ar Jūs jai priklausote? Atkreipkite
dėmesį į toną, stilių, informacijos lygį ir autoriaus daromas prielaidas
apie skaitytoją. Ar jie atitinka jūsų poreikius?
 Pasistenkite įvardyti, ar šaltinio turinys atspindi faktus, nuomonę ar
propagandą. Jei manote, jog šaltinyje pateikti faktai, įsitikinkite, ar tų
faktų šaltiniai aiškiai nurodyti.
 Kaip manote, ar šaltiniui pakanka pagrindimo? Ar pateikiama medžiaga
pakankamai išsami? (Kai apie savo temą sužinosite vis daugiau ir
tapsite tos srities žinovu, pastebėsite, kad tai padaryti bus vis lengviau.)
 Ar teksto kalba objektyvi ar paremta emocijomis?
210
Piną tekstą galite rasti šiuo adresu: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
237
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Ar jame nesama bendrų apibendrinimų, pernelyg sukomplikuojančių ar
supaprastinančių klausimą?
 Ar autorius proporcingai naudoja tiek pirminius tiek antrinius
informacijos šaltinius?
 Jei šaltinis atspindi nuomonę, ar autorius sugeba objektyviai ją pagrįsti?
(Dar kartą pagalvokite apie klausimus, susijusius su autoriumi. Ar šis
asmuo turi gerą reputaciją?)
Patikrinkite tikslumą
 Ar šaltinis yra savalaikis? Ar šaltinis pasenęs 20 metų? Tam tikra
informacija laikoma pasenusia, kai pasirodo nauji tyrimai, bet kiti,
žymiai senesni informacijos šaltiniai, gali būti gana patikimi net ir po
50 ar 100 metų.
 Atlikite kryžminius patikrinimus. Ar galite rasti tokios pačios
informacijos kitur?
 Kiek patikimas yra autorius? Jei dokumentas anonimiškas, ką žinote
apie tą organizaciją?
 Ar šaltinis buvo recenzuojamas, t.y. patikrintas kitų tos srities ekspertų?
 Ar yra nepagrįstų miglotų ar plačių apibendrinimų?
 Ar argumentai nėra vienpusiai, nenurodantys kitų, tą temą atspindinčių
požiūrių?
238
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Kai kurie svarbūs aspektai, kuriuos turėtumėte žinoti 211:
Spausdinti šaltiniai
Internetiniai šaltiniai
Publikavimo procesas
Pereina nuodugnų
publikavimo procesą,
apimantį redagavimą ir
straipsnio recenzavimą.
Siekiant užtikrinti
publikacijos kokybę, procesas
įtraukia faktų tikrintojus,
recenzentus bei redaktorius.
Kiekvienas, turintis
kompiuterį ir prieigą prie
interneto gali publikuoti
tinklalapį ar elektroninį
dokumentą. Dauguma
internetinių dokumentų neturi
redaktorių, faktų tikrintojų ar
kitų recenzentų.
Autorystė ir narystė
Aiškiai nurodo autorių, jo ryšį
su kitomis organizacijomis ir
kada jo) darbas buvo
publikuotas
Autorystę ir narystę internete
sunku nustatyti. Kai kurie
tinklapiai gali nurodyti
autorius bei rengėjus, tačiau
tokių nėra daug.
Šaltiniai ir jų nuorodymas
Dauguma išorinių
informacijos šaltinių ir
tiesioginių citatų yra aiškiai
nurodomi.
Autoriaus tekste naudojami
šaltiniai internetiniame
šaltinyje ne visada aiškiai
nurodomi.
Šališkumas ir
suinteresuotumas
Nors šališkumo tradicinėse
publikacijose tikrai esama, jų
spausdinimas yra brangesnis
bei sunkiau įgyvendinamas.
Dauguma didesnių leidėjų
siekia pelno, ir arba
neatsižvelgia į specialių
interesų grupių poreikius,
arba aiškiai nurodo, kada tai
daro.
Internetinio teksto paskirtis
gali klaidinti. Tinklapis, kuris
iš pažiūros atspindi faktus,
gali pasirodyti įtikinantis ir/
arba klaidinantis.
Autoriaus kvalifikacijos
Spausdintuose leidiniuose
beveik visada reikalinga
nurodyti autoriaus
kvalifikacijas. Tik
Net jei tinklapio autorius ir
paskirtis žinomi, autoriaus
kvalifikacijos nurodomos ne
211
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/553/2/
239
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Publikacijos informacija
kvalifikuoti autoriai gali
tikėtis, kad jų rankraščiai bus
priimti spausdinti.
visada.
Publikacijos informacija, į
kurią įeina publikavimo data,
leidėjas, autorius ir
redaktorius, spausdintose
publikacijose visada
nurodomi.
Leidinių datos ir informacijos
savalaikiškumas internete yra
abejotini. Tinklapiuose
nurodytos datos gali žymėti
paskelbimo datą, datą, kada
informacija buvo atnaujinta,
arba ši gali būti nenurodyta.
PRATIMAS:
Prašome atidžiai išanalizuoti ir perskaityti žemiau nurodytus internetinius
šaltinius:
 kaip kritiškai analizuoti informacijos šaltinius212
 kaip atskirti mokslinius periodinius leidinius nuo nemokslinių: kriterijų
kontrolinis sąrašas213.
Peržiūrėkite du trumpus Youtube vaizdo įrašus:
 mokslinių žurnalų atpažinimas214
 nepriklausomų naujienų šaltinių atpažinimas215.
Namų darbas: parašykite žiūrėtų įrašų santraukas ir pakomentuokite
forumuose.
212
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm
http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill20.html
214
http://www.youtube.com/watch?v=uDGJ2CYfY9A [2012.11.16]
215
http://www.youtube.com/watch?v=QAiJL5B5esM [2012.11.16]
213
240
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Pirminių duomenų tyrimai
Pirminiai duomenys yra informacija, kurią surenkate per specializuotas
tyrimų apklausas ar grupines diskusijas.
Norėdami įsitikinti, kad Jūsų tyrimas yra veiksmingas
skirkite laiko
tikslams nusistatyti ir
įsigilinkite į tiriamą
problemą.
pasirinkite tinkamą
metodologiją
 Atlikite apklausas savo tyrimui
Tyrimai gali būti skirstomi arba į stebėjimo, arba į interviu tipo tyrimus.
Stebėjimas: Šios apklausos procesas galėtų apimti vizitus į skirtingas
klases. Stebėjimo tyrimai yra klausymasis, ką žmonės sako apie tiriamą temą.
Internetas taip pat gali būti puiki platforma stebėjimo tyrimams, studijuojant
mokyklų/ įstaigų interneto svetaines.
Asmeninis pokalbis: Interviuotojas apklausia tam tikrą mokyklos narių
skaičių, kad gautų tiek kokybinės, tiek kiekybinės informacijos.
Kokybinė informacija: nurodo studento požiūrį į mokomus dalykus,
paslaugas, mokyklą ir problemas. Tikslas gali būti išsiaiškinti, kodėl studentams
241
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
vieni dalykai patinka, o kiti ne. Šią informaciją galėtumėte panaudoti
planuodami užsiėmimus, metodus ir pamokas.
Kiekybinė informacija: gaunama apklausiant tam tikrą skaičių mokinių/
mokytojų, kad būtų galima išsiaiškinti, pavyzdžiui, kiek jų tęs kursą. Ši
informacija naudinga prognozuojant patekimą į rinką, pagalbą ateityje ir pelną.
Apklausos, kurias sudaro asmeniniai pokalbiai, apima:
-
Apklausas bendraujant tiesiogiai
Grupės interviu (tikslinės grupės)
Apklausas paštu
Apklausas internetu
Apklausų imtis.
SVARBU:
Pasirinkus apklausos metodą, reikėtų pagalvoti apie respondentų imtį,
kuri galėtų būti grupė žmonių, suskirstytų, pavyzdžiui, pagal mokyklą, sritį,
amžių, lytį ar dalyką; arba jie galėtų būti parenkami atsitiktinai ir būti tipiniu
"nenustatytos populiacijos" pavyzdžiu.
Kitas žingsnis reikalauja pasirinkti
reikiamą respondentų skaičių.
TAISYKLĖ: Kuo didesnis Jūsų imties dydis, tuo didesnė tikimybė, kad
respondentų atsakymai atspindės realų gyventojų skaičių.
242
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
PRATIMAS: Prieš naudodami imties dydžio skaičiuoklę, reikėtų žinoti du
terminus: patikimumo intervalas ir patikimumo lygis. Jei nesate susipažinę su
šiais terminais, sekite šia nuoroda:
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one.
Naudodami imties dydžio skaičiuoklę (angl. Sample Size Calculator)216,
atlikite skaičiavimus savo tyrimui:
Determine Sample Size - Nustatyti
Imties Dydį
Confidence level – patikimumo lygis
Confidence Interval – patikimumo
intervalas
Population – gyventojų skaičius
Calculate – skaičiuoti
Clear – išvalyti
Sample size needed – reikiamas imties
dydis
7 Paveikslas Imties Dydžio Skaičiuoklė [http://www.surveysystem.com]
Find Confidence Interval - Apskaičiuoti
Patikimumo Intervalą
Confidence level – patikimumo lygis
Sample size – imties dydid
Population – žmonių skaičius
Percentage – procentas
Calculate – skaičiuoti
Clear – išvalyti
Confidence Interval – patikimumo
intervalas
216
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#two
243
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
8 Paveikslas Imties Dydžio Skaičiuoklė [http://www.surveysystem.com]
PRATIMAS: Prašome atlikti apklausą, naudodami internetines apklausos
anketas.
Geriausia pradėti nuo "encuestafacil.com".
Sudaryti
Surinkti
Analizuoti
Kai kurie internetinių tyrimų privalumai217:
1. Nebrangu: Nebūtina samdyti nei interviuotojo, nei naudoti popierių
duomenims gauti.
2. Greitis: Rezultatai pateikiami REALIU LAIKU.
3. Tikslumas: Duomenų įvesties klaidos pašalinamos.
4. Kokybiškumas ir patikimumas: Pašalinami tarpininkai (ir tuo pačiu
išvengiama galimo šališkumo). Kiekvienas respondentas dalyvauja
jam/jai, o ne interviuotojam (-ai) patogiu laiku. Todėl atsakymų kokybė
žymiai pagerėja.
5. Interaktyvus pobūdis: Ši terpė pranaši tuo, kad leidžia naudoti
multimedijos elementus, kurie būtų neprieinami vykdant neinternetines
apklausas.
6. Puikus pasiekiamumas: Leidžia apklausti gyventojų dalį, kurią sunku
pasiekti taikant tradicinius metodus.
7. Geras stebėjimas: Galima stebėti atsakymų tendencijas, atsižvelgiant į
tai, kad duomenys apdorojami automatiškai ir vaizduojami grafiškai.
217
www.encuestafacil.com
244
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Svarbu:
Pirminių duomenų rinkimas gali būti brangesnis ir
potencialiai rizikingesnis nei antrinių duomenų rinkimas ir
lyginimas.
Analizuokite ir veikite atsižvelgdami į rezultatus
Baigus apklausą, laikas analizuoti rezultatus ir gauti atsakymus į
klausimus, užduotus pradžioje. Būkite objektyvūs ir atviri idėjoms. Atlikdami
mokslo tyrimą, venkite vadovautis savo išankstine nuomone.
Analizuodami rinkos tyrimų rezultatus, prisiminkite šias auksines
taisykles:
Ydingi klausimai duoda ydingus rezultatus, todėl būkite sąžiningi su pačiu
(-ia) savimi.
Jei įmanoma, veskite apklaustųjų sąrašą. Jei jie yra linkę bendradarbiauti,
galite susisiekti su jais kaip su potencialiais klientais, jei toliau nuspręsite tęsti
savo planus.
Surinktą informaciją naudokite plėtoti savo stipriąsias puses, šalinti
trūkumus ir kurti naujas galimybes.
245
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
C. Pateikite rastos informacijos šaltinius remdamiesi
standartine forma
Cituojant ar dokumentuojant šaltinius moksliniame tyrime, siekiama dviejų
tikslų:
- tai rodo tinkamą pagarbą autoriams, kurių medžiaga buvo remiamasi,
- Jūsų darbą skaitantiems leidžia remtis Jūsų moksliniu tyrimu ir rasti
literatūros sąraše nurodytus šaltinius.
Sąmoningas kitų autorių
darbų pateikimas kaip savo
yra plagiatas.
Pradėkite rinkti medžiagą ir nepamirškite “dokumentuoti savo mokslinių
tyrimų”
Šaltinių naudojimas tiriamajame darbe yra svarbi argumentavimo ir jo
pagrindimo dalis. Esminė rašymo proceso dalis apima tyrimo dokumentavimą ir
kitų mokslininkų idėjų pripažinimą.
246
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Dokumentuokite savo šaltinius
Turėtumėte tinkamai ir išsamiai nurodyti visus šaltinius (tiek spausdintus,
tiek internetinius), kad kiti skaitantys Jūsų darbą galėtų rasti ir remtis tomis
nuorodomis. Rinkdami šaltinius temai, atkreipkite dėmesį į žemiau pateiktą, su
citavimu susijusią informaciją218
popieriniams ištekliams:
Autorius (-ė)
Tomas
Pavadinimas paantraštė
Publikavimo
vieta
Redaktorius
(jei yra)
Leidėjas
Publikavimo
data
Straipsnio
puslapių
numeriai
Leidimas
Prie internetinių išteklių taip pat paminėkite:
218
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/compass/discipline_humanities/documenting.html
247
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Yra daug prieinamų nuorodų valdymo programinės įrangos įrankių,
įskaitant: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite, CiteUlike, Connotea, Mendeley
ir daug kitų.
Rinkdamiesi bibliografijos valdymo programinę įrangą, galite atkreipti
dėmesį į: kainą, saugojimo režimą, šaltinį, iš kurio ši programa gali importuoti
informaciją, našumą, naudojimo paprastumą bei integraciją su tekstų
apdorojimo programine įranga.
PRATIMAS:
Nueikite į “Nuorodų serverį219” ir, naudodamiesi APA bei MLA, aptarkite
nuorodų pateikimo skirtumus. Prašome dalyvauti forume.
KNYGOS /
DOKUMENTAI
Web puslapis
Knygos
Darbų rinkiniai
Bibliografija
Vyriausybė
Konferencijos
Akademinė veikla
219
APA 6-asis leidimas
ŽURNALIS
MULTIMEDIJOS
TIKA
Moksliniai
Garso ir vaizdo medijos
žurnalai
Televizija/Radijas
Žurnalai
Internetiniai vaizdai
Laikraščiai
SOCIALINĖS
MEDIJOS
Tinklaraščiai
Internetinės
diskusijos
Transliavimas
internetu
Interviu
Nuorodų tvarkymo įrankis: http://citationmachine.net/index2.php
248
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
KNYGOS /
DOKUMENTAI
Knygos
Darbų rinkiniai
Skyriai
Nuorodos
Vyriausybė
Konferencijos
Tinklalapių
dokumentai
Akademinė veikla
MLA
ŽURNALIS
TIKA
Moksliniai
žurnalai
Žurnalai
Laikraščiai
Duomenų
bazės
7-asis leidimas
MULTIMEDIJOS
Internetiniai vaizdai
Garso ir vaizdo medijos
Televizija / Radijas
SOCIALINĖS
MEDIJOS
Internetinės
diskusijos
Laiškai
Elektroniniai laiškai
Paskaitos
Tinklaraščiai
Iterviu
Transliavimas
internetu
9 Paveikslas Nuorodų serveris
PRATIMAS: Perskaitykite žemiau esantį dokumentą ir pakomentuokite
forumuose:
ŠALTINIŲ NURODYMAS IR DOKUMENTAVIMAS
KĄ?
Visada nurodykite šaltinį…
249
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Kai naudojate kieno kito žodžius ar mintis.
Viską, ką skaitėte bet kokiame formate.
Visa, kas buvo pristatyta ar pasakyta, kaip kalbos, paskaitos, asmeniniai
interviu, pasirodymai ir kt.
Kitus darbus, pavyzdžiui, filmus, muziką, dainos žodžius, duomenis,
programavimo kodus ir pan., kurie yra kitų žmonių intelektinė nuosavybė.
KODĖL?
Šaltinių nurodymas…
Padės išvengti kaltinimų plagijavimu.
Leis Jūsų skaitytojams rasti Jūsų nurodytus šaltinius.
Pagrindžia Jūsų argumentus ir suteikia patikimumo.
Tai yra svarbi mokslinio proceso dalis, rodanti, jog Jūs reaguojate į to
žmogaus pastebėjimus, sutinkate su juo/ja, papildote kažkieno kito išsakytas
mintis…
STILIUS
Pasidomėkite, kokiam nuorodų teikimo stiliui Jūsų vadovas (-ė) teikia
pirmenybę. Jei jis / ji neteikia pirmenybės nei vienam iš stilių, pasirinkite vieną
ir jo laikykitės.
Galimi pasirinkti stiliai:
250
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 APA: Amerikos Psichologijos Asociacija (angl. American Psychology
Association), dažnai naudojama socialiniuose moksluose.
 Čikagos
(Turabian):
dažnai
humanitariniuose moksluose.
naudojamas
socialiniuose
 CBE: Biologijos mokslų redaktorių taryba(angl. Council of Biology
Editors), dažnai naudojamas gamtos moksluose.
 MLA: Dabartinės kalbos asociacijos (angl. Modern Language
Association), dažnai naudojamas literatūros, meno ir humanitariniuose
moksluose.
RAŠYMAS
Citavimas: Naudojami tikslūs autoriaus žodžiai. Cituokite tada, kai
originalų tekstą sunku perfrazuoti, arba kai originalo tekstas yra toks geras, kad
norite išlaikyti kalbą. Visada naudokite „kabutes” ir nurodykite šaltinį.
Apibendrinimas: Originalių žodžių/minčių glaustas išdėstymas,
nepakeičiant pagrindinės minties. Perteikite mintis savais žodžiais ir visada
nurodykite šaltinį.
Perfrazavimas: Autoriaus žodžių/minčių pakartojimas, nepakeičiant
prasmės. Parafrazės paprastai yra to paties ilgio kaip ir originalo. Pasitelkite
savo pačių žodžius ir nepamirškite nurodyti šaltinio.
KAIP?
Naudokite dalines šaltinių nuorodas teksto viduje (įterptines nuorodas,
išnašas ir pan.), taip atskirdami savo ir kitų mintis bei žodžius.
251
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Pilnas nuorodas pateikite savo darbo pabaigoje. Žr. APA, Čikagos ir/arba
MLA nuorodų stilių formatų pagrindai internetiniame puslapyje Bruin Success
with Less Stress.
KAIP SUTAUPYTI LAIKO IR KITI PATARIMAI
Ieškodami medžiagos savo tyrimui, pasižymėkite rastų šaltinių nuorodas,
kad nereikėtų vėliau jų vėl ieškoti.
Išmėginkite bibliografijos valdymo programinę įrangą (pvz., Endnote).
Žymėkitės savo užrašus kaip „citatas”, „santraukas”, „parafrazes” ar savo
mintis, kad vėliau žinotumėte, kokius šaltinius reikės nurodyti.
Jei turite korepetitorių ar draugą, galintį peržiūrėti Jūsų darbą, įsitikinkite,
kad jis/ji nepadarytų per daug taisymų. Kažkieno perrašytos ar pakeistos Jūsų
teksto dalys, kurios nebeatspindi Jūsų originalaus teksto, nėra gerai.
O KAIP DĖL INTERNETINIŲ ŠALTINIŲ?
Su internetiniais šaltiniais elkitės taip, kaip su spausdintais ar bet kuriais
kitais šaltiniais. Jei naudojate interneto šaltinių žodžius, mintis, statistinę
medžiagą ar duomenis, privalote nurodyti jų šaltinį.
VISADA
 registruokite puslapio URL, publikavimo datą, prieigos datą bei autorių,
pavadinimą, rengėją ir t.t. Šios informacijos prireiks nurodant pilnas
šaltinių nuorodas.
 savo mokslo tyrimui naudokite tik pačius geriausius ir tinkamiausius
šaltinius. Prie internetinių šaltinių kartais lengviau prieiti nei prie
252
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
spaudintų, tačiau rinkitės šaltinius pagal kokybę ir tinkamumą negu
patogumą.
NIEKADA
 nieko nekopijuokite ir neįklijuokite nepridėdami šaltinio nuorodos.
 suradę mokslinį darbą internete (ar bet kur kitur), nepateikite jo kaip
savo. (Gana akivaizdu, bet žmonės visada įkliūva tai darydami.
D. Aprašykite ir pateikite savo tyrimus
Straipsnis (Microsoft Word / OpenOffice Writer)
Pavadinimas: Pavadinimas privalo būti pakankamai įdomus, kad
suintriguotų skaitytoją ir paskatintų skaityti tekstą; tuo pat metu pavadinimas
turi būti apibrėžtas ir atspindėti straipsnio turinį.
Autorius: Turėtumėte parašyti, kokią instituciją atstovaujate, t.y. savo
institucinę afiliaciją.220
Santrauka: Darbe turėtų būti santrauka. Ji rašoma pabaigoje, kai tekstas
jau parengtas, viršuje rašomas pavadinimas, o pati santrauka rašoma mažesniu
šriftu (10 dydis). Santrauka neturėtų viršyti 150 žodžių (paprastai 5-8 sakiniai).
Santraukos turinys turėtų pateikti atsakymus į šiuos klausimus: Apie ką yra šis
darbas? Kokia yra tyrimo problema ir tezė? Kokie tyrimo metodai naudoti? Kas
pasiekta?
Įvadas: Įvadas turėtų būti parašytas patraukliai, su tam tikra intriga, kad
patrauktų skaitytojo dėmesį ir norėtųsi skaityti kitą pastraipą. Parodykite, kokią
įdomią tyrimo problemą nagrinėjate ir kodėl skaitytojui tai turėtų būti įdomu.
(Galite pradėti anekdotu, citata.) Aiškiai nurodykite teksto tikslą, ką norite
pasiekti šiuo tyrimo aprašymu, kodėl pradėjote domėtis būtent šia tema?
220
Luis Ochoa Siguencia, Radomska Wyzsza Szkola, [email protected]
253
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
Nurodykite skaitytojui jūsų svarstymų kontekstą ir reikšmingumą. Aptarkite
kitus autorius, kurie tyrinėjo šią temą, panagrinėkite naujausius ir svarbiausius
su jūsų tema susijusius darbus. Įvade pateikite situacijos apžvalgą, kokie tyrimai
atlikti, ir kokių trūksta (kas nagrinėjo šią temą, kokie buvo gauti rezultatai, kiek
jūsų moksliniai tyrimai tęsia aptartą problemą ir kodėl – iki kokio laipsnio –
problemą verta ir reikia toliau nagrinėti). Aptarkite pateikiamus literatūros
šaltinius ir įrodykite, kad esate apsiskaitęs šia tema. Nurodykite, kokios dalys
sudarys jūsų tekstą ir tarsi nubrėžkite planą skaitytojui, kad jam būtų lengviau
skaityti visą tekstą.
Metodologija: Apibrėžkite, iš kokių šaltinių yra jūsų tyrimo medžiaga
(laikraščiai, ikonografija, filmai, dokumentinė medžiaga, kronikos, laiškai,
dienoraščiai, interviu, ir t.t.). Nurodykite naudotą tyrimo metodą ar teoriją, kuria
rėmėtės atlikdami analizę ir interpretuodami tyrimo medžiagą. Kokie galimi
tyrimo apribojimai, jei jie yra? Apibendrinkite šį metodą/ teoriją. (Archyvinio
tyrimo atveju svarbi šaltinio išorinė ir vidinė kritika – svarbu nustatyti
autentiškumą ir patikimumą.)
Šaltinių analizė ir pristatymas: Būtų puiku, jei aktualų leidinio tekstą
galėtumėte padalinti į mažesnes temines dalis ir užrašyti jų pavadinimus. Tai
suteiktų įspūdį, kad teksto rašytojas gerai kontroliuoja mintį ir žino, ką nori
parašyti. Be to, taip struktūruotą tekstą lengviau skaityti.
Šaltinių analizė yra pagrindas ir pagrindinė jūsų darbo dalis, kuri atspindės
jūsų istorines žinias. Analizė prasideda nuo detalaus šaltinio aprašymo („gilus
skaitymas“).
Argumentavimas ir interpretavimas: Pagrindinė darbo dalis – šaltinių
interpretavimas. „Gilus“ šaltinių skaitymas (analizė) turėtų pasiūlyti teoriją, kuri
gali būti naudojama interpretavimo procese. Šioje dalyje turėtume pateikti
gautus rezultatus (grafikus, kiekybinius, kokybinius rezultatus).
Išvada: Darydami išvadas, tarsi pateikiame teksto santrauką; primename
darbo tikslą, tezę, trumpai apibendriname argumentus ir paminime, kokias
galima daryti išvadas. Tokia trumpa santrauka turėtų parodyti, kad pavadinime
užkoduota problema jau išspręsta ir tezė apginta.
Bibliografija: Darbe turi būti abėcėlės tvarka pateiktas literatūros šaltinių
sąrašas.
254
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
PRATIMAS:
Šiuose nurodymuose pateikiame patarimus, kaip rašyti kursinius darbus,
kurie gali būti apibrėžti kaip tam tikra tyrimo darbų rūšis.
Atminkite, kad šis darbas bus pagrindas vertinant, ar užskaityti jūsų darbą
Olarex kurse, todėl šis kursinis darbas turi atitikti du reikalavimus: 1) jis privalo
atsakyti į klasėje iškeltus klausimus, ir 2) turi parodyti jūsų gebėjimą apjungti
tyrimus (duomenų rinkimą, šaltinių kritiką ir analizę) su teorija interpretavimo
procese.
Nebijokite išreikšti jūsų pačių minčių. Nenaudokite „žirklių ir klijų“
metodo (neperrašinėkite ir nelipdykite kitų autorių parengtų tekstų fragmentų).
Neplagijuokite! Plagijavimas – tai kito autoriaus žodžių įterpimas į jūsų
tekstą nenurodant tikrojo šaltinio. ... Kitų autorių teksto citavimas nėra
plagiatas, jei pateikiate pilną nuorodą į šaltinį, minite autorių ir darbo
pavadinimą bet kitus reikalingus duomenis.
Grafinis išdėstymas






šriftas: Times New Roman
raidžių dydis: 12 dydis
tarpai tarp eilučių: 1.5
kairioji / dešinioji paraštės 3.17
viršutinė / apatinė paraštės : 2.54
puslapių įterpimas: mažiausiai 6 standartinio rankraščio puslapiai
Kaip pateikti tyrimą
Pristatymas (Power Point / Open office impress)
Pristatymas (angl. presentation) reiškia viešą kalbėjimą, naudojant vaizdinę
medžiagą kalbėjimo metu.
Nurodymai
255
TIK – badania naukowe i rozwój zawodowy
 Skaidrėse reikia pateikti tik svarbiausius elementus, ne visą tekstą.
Turite apsiriboti tik raktiniais žodžiais ir naudoti ženklinimo elementus
(apskritimus, brūkšnelius ir t.t.).
 Pateikite lenteles, grafikus, piešinius, nes jie praturtins ir pagyvins
vaizdinį pristatymą. Tačiau naudokite juos taip, kad neperkrautų
pristatymo prasmės. Visa grafinė medžiaga neturi būti pernelyg
sudėtinga.

Pristatymo metu neskaitykite skaidrių, jas reikia atpasakoti (perfrazuoti
kitais žodžiais).

Skaidrės fonas negali trukdyti auditorijai perskaityti, kas parašyta, pvz.,
netinkama mintis naudoti juodą tekstą tamsiai mėlyname fone, geriau
tamsų tekstą patalpinti ant šviesaus fono.

Fonas turi būti vieningas ir tas pats visoms skaidrėms. Nenaudokite akį
rėžiančių įmantrių spalvų.

Nepersistenkite su skaidrių kiekiu. Jei parengsite per daug skaidrių,
neturėsite pakankamai laiko jas visas pristatyti, jei parengsite per mažai,
auditorijai gali atrodyti, kad pateikėte nepakankamai žinių.
Išdėstymas
 Pirmoje skaidrėje turėtų būti pateikiamas pristatymo pavadinimas,
kalbėtojo vardas, pavardė, atstovaujamos institucijos pavadinimas.
 Pristatomos temos įvade – problema, suformuluoti apibrėžimai ir t.t.
 Temos plėtojimas – detalesnis diskutuojamos temos pristatymas.
 Apibendrinimas ir išvados.
 Paskutinė skaidrė – pavadinimas, padėkojimas už dėmesį, kalbėtojo
vardas, atstovaujamos institucijos pavadinimas, kontaktiniai duomenys.
256
4. Wnioski i rekomendacje
Badanie zostało przeprowadzone na 12-tu osobach (kobiety w 83%
oraz mężczyzni w 17%), w wieku od 26 lat do 50+, z czego większość
badanych oscyluje w granicach 26-35 lat (25%) oraz 41-45lat (33%). Badanie
przeprowadzono na osobach różnej narodowości:





Polakach (42%)
Litwinach (8%)
Węgrach (17%)
Ekwadorczykach (17%)
Kolumbijczykach (17%)
Większość badanych na pytanie dotyczące poziomu zdobytej wiedzy
na kursie odpowiadała zgodnie, że kurs jest dla nich zrozumiały, a treści łatwo
przyswajalne.
Organizacja kursu też była na wysokim poziomie, działania były czytelne,
było wystarczająco dużo materiałów, a materiały do nauki były skonstruowane
w czytelny i zrozumiały sposób.
Na pytania dotyczące metod i narzędzi większość ankietowanych
odpowiadała bardzo podobnie, że narzędzia komunikacji takie jak email
oraz forum dyskusyjne są bardzo ważne. Jednakże tylko 50% ankietowanych
stwierdziło, że konsultacje z prowadzącym są potrzebne.
Projekt badawczy, którego wyniki omówione zostały w niniejszej
publikacji, może przynieść bardzo wymierne korzyści w procesie edukacji nie
tylko w odniesieniu do samego szkolnictwa – średniego czy wyższego, ale także
w praktycznych działaniach rozmaitych przedsiębiorstw. Przeprowadzone
badania wykazały spore zainteresowanie wprowadzeniem (bądź poszerzeniem)
257
Wnioski i rekomendacje
praktycznego wykorzystania materiałów do nauki, opartych na technologiach
teleinformatycznych TIK zarówno wśród osób zajmujących sie nauczaniem,
jak i wśród przedsiębiorców z różnych krajów. Niezależnie od stopnia
przykładania wagi przez poszczególne grupy badanych do konkretnych
umiejętności studenta lub pracownika, okazuje sie, że zawsze oczekiwane
umiejętności mogą być nabywane lub rozwijane poprzez wykorzystanie technik
teleinformatycznych. Umiejętność korzystania z nich powinna być zatem
rozwijana już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, a szczególnie wdrażana
w szkolnictwie średnim i wyższym.
W prezentowanej książce zaproponowano bardzo dokładnie przykładową
metodę samodzielnego wdrażania się do korzystania ze źródeł internetowych
(choć odnosi sie to także do innych źródeł), dla zdobywania wiedzy
oraz umiejętności praktycznych niezbędnych zarówno do samokształcenia,
jak i do przygotowywania oficjalnych prac pisemnych. Może z tego skorzystać
nie tylko student, uczeń, ale także każda osoba (pracownik), która samodzielnie
podejmie próbę przeprowadzenia jakichkolwiek badań i zechce je udostępnić
w jakiejś oficjalnej formie.
Z przeprowadzonych badań i wyników prezentowanego projektu skorzystać
mogą także nauczyciele w modyfikacji programów nauczania, które w dobie
szybkiego rozwoju technologii teleinformatycznych muszą być nieustannie
modernizowane, by zapewnić optymalne możliwości rozwoju intelektualnego
i zawodowego uczniom, studentom i wszystkim aktywnym zawodowo osobom.
258
5. Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
Czapka M., Ochoa – Dąderska R., Ochoa Siguencia L., Competence for
professional educators in Europe: polish pilote course evaluation // W:
Active learning methods and new technology in adult education / ed. By
Mirosław Czapka ; University of Economics and Administration in Bytom
- Poland. - Bytom : WSEiA, 2010. S. 11-20. - ISBN 978-83-88587-38-2
Czapka M., Ochoa Siguencia L., La utilización de las tecnologáas de la
información y la comunicación en la administración de escuelas superiores
// W: Active learning methods and new technology in adult education /
ed. by Mirosław Czapka; University of Economics and Administration in
Bytom - Poland. - Bytom : WSEiA, 2010. S. 120-139. - ISBN 978-8388587-38-2
Czapka M., Ochoa-Dąderska R., Ochoa Siguencia L., The internet as a
natural environment for online vocational training: implementation of
social media in the workplace / W: Active learning methods and new
technology in adult education / ed. by Mirosław Czapka ; University of
Economics and Administration in Bytom - Poland. - Bytom : WSEiA,
2010. - S. 76-83. – ISBN 978-83-88587-38-2
Czapka M., Ochoa-Siguencia L., Ochoa-Dąderska R., Effective Learning
Environment Management through the implementation of online
cooperative learning tools at Higher Schools / Revista de Administracao e
Negocios da Amazonia. - Vol. 2, nr 1, 2010, s. 2-15
Krawczyński E., Ochoa Siguencia L., Strukturyzacja wiedzy
informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej / W: Organizacja działań
kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych : XIII Seminarium
problemowe WOD, Łódź 8-9 kwietnia 2011 : program i materiały / oprac.
Zbigniew Kierzkowski. - Poznań : Sorus SC Wydawnictwo i Drukarnia
Cyfrowa, 2011. - s. 50-52. - ISBN 978-83-62653-01-0
259
Bibliografia
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
260
Krawczyński E., Ochoa Siguencia L., Strukturyzacja wiedzy
informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej / // W: Organizacja działań
kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych : XIII Seminarium
problemowe WOD, Łódź 8-9 kwietnia 2011: program i materiały / oprac.
Zbigniew Kierzkowski. - Poznań: Sorus SC Wydawnictwo i Drukarnia
Cyfrowa, 2011. - S. 50-52. - ISBN 978-83-62653-01-0
Ochoa Siguencia L., A usability and user-centered approach to the design
of e-learning environments for full-time employees in the Silesia Region Poland / // W: Proceedings of the Third International Conference on Elearning in the Workplace : ICELW 2011 / ed. David Guralnick. - New
York [USA] : Kaleidoscope Learning, 2011. - S. 1-5. - ISBN 978-1-61738968-9
Ochoa Siguencia L., Ćwięk H., Ochoa-Daderska R., Instructional and
cognitive impacts of online learning tools for internet based education at
higher schools / W: Pedagogical technologies in socialization and
resocialization of society / [ed. Velta Lubkina]. - Rezekne, [Latvia]:
Personality Socialization Research Institute of Rezekne Higher Education
Institution, 2011. S. 57-64. - ISBN 978-9984-44-091-0
Ochoa Siguencia L., Ćwięk H., Ochoa-Daderska R., Instructional and
cognitive impacts of online learning tools for internet based education at
higher schools /,// W: Pedagogical technologies in socialization and
resocialization of society / [ed. Velta Lubkina]. - Rezekne, [Latvia]:
Personality Socialization Research Institute of Rezekne Higher Education
Institution, 2011. S. 57-64. - ISBN 978-9984-44-091-0
Ochoa Siguencia L., Czapka M., E-teaching as a form of creating personal
dispositions that increase work efficiency / International Journal of
Advanced Corporate Learning. - Vol. 1, nr 2 (2008), s. 31-35
Ochoa Siguencia L., Czapka M., Ochoa-Dąderska R., Assessing the role of
internet in the learning process: a part-time learner-centered perspective /
W: Active learning methods and new technology in adult education / ed.
by Mirosław Czapka ; University of Economics and Administration in
Bytom - Poland. - Bytom : WSEiA, 2010. - S. 53-66. - ISBN 978-8388587-38-2
Ochoa Siguencia L., Gestion de los recursos de internet : aplicaciones en la
educacion superior /. - Raleigh, [USA] : Lulu.com, 2012. - 169 s. : tab.,
wykr. ; 21 cm. - ISBN 978-1-300-01015-9
Ochoa Siguencia L., Las nuevas tecnologias de la informacion y las
comunicaciones: impacto de Internet en la formacion universitaria /. -
Bibliografia
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Berlin: Editorial Academica Espanola (EAE), 2012. - 79 s. : tab. ; 24 cm. ISBN 978-3-659-03662-0
Ochoa Siguencia L., Ochoa-Daderska R., El papel de las tic en la
educacion profesional : el caso de la escuela superior de economia y
administracion en Bytom (Polonia) / // W: Aprendizaje y acceso a la red :
la tecnologia para los mayores : II jornadas de mayores y nuevas
tecnologias / eds. Roger Esteller Curto, Raul Marin Prades. - Castello de la
Plana, [Spain]: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012. - S. 49-64. ISBN 978-84-8021-854-2
Ochoa Siguencia L., Ochoa-Daderska R., E-PR - internet w służbie public
relations : zarządzanie e-szkolenie oraz komunikacji zewnętrznej wewnętrznej=E-PR - internet in the public relations staff: e-trainnig
management and internal - external comunnication / W: Wybrane aspekty
zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce / pod red. Piotra Halemby ;
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
– Katowice: Wydaw. AWF, 2009. - Cz. 1. - S. 267-277. - ISBN 978-8360841-42-6
Ochoa Siguencia L., Ochoa-Dąderska R., SzopaR., Wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przemysłem =
Use of information and communication technologies in the tourism
industry management / // W: Zarządzanie w wybranych obszarach sportu,
turystyki i rekreacji / pod red. Piotra Halemby ; Akademia Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw.
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2011. - S. 205216. -ISBN 978-83-60841-75-4
Ochoa Siguencia L., Panisoara I., Ochoa-Daderska R., Rola Internetu
w zarządzaniu i funkcjonowaniu instytucji społecznych=Role of internet in
the management and functioning of social organizations / W: Specyfikacja
zarządzania w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej. Aspekty
psychospołecznei pedagogiczne : praca zbiorowa / pod red. Mirosława
Czapki przy wsp. Marii Dłucik. - Mysłowice : Dukat, 2010.
- S. 63-69. – ISBN 978-83-89032-53-9
Ochoa Siguencia L.Use of ICT in the management of educational
institutions: the case of Silesian College of Economics and Administration
in Bytom - Poland / // W: Proceedings of the Third International
Conference on E-learning in the Workplace : ICELW 2010 / ed. David
Guralnick. - New York [USA] : Kaleidoscope Learning, 2010. - S. 54-59.
- ISBN 978-1-61738-968-9
Ochoa Siguencia, L., Use of ICT in the management of educational
institutions: the case of Silesian College of Economics and Administration
261
Bibliografia
in Bytom – Poland. W: Proceedings of the Third International Conference
on E-learning in the Workplace : ICELW 2010 / ed. David Guralnick. New York [USA] : Kaleidoscope Learning, 2010. - S. 54-59. - ISBN 9781-61738-968-9
20. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 140
262
Summary
The Use of Information Communication Technology: Enhance
research and professional development
Wykorzystanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych:
Udoskonalenie badań naukowych i rozwoju zawodowego
Introduction
The main objective of this research project is to introduce
an innovative way for using information and communication technology tools
for research and professional development purposes. Internet is
an important tool that could be used not only in the workplace
but also for longlife learning: formal, informal and non-formal.
To be able to develop a valid instrument, we have provided a series of
online questionnaires to find out the teachers needs and business expectation
from the future employees.
1. The use of information - communication technology
The research is based on scientific articles presented in different
symposium and conferences and books published by the author from 2008221
about the use of Internet in education and workplace.
The tool, which inevitably has an increasing impact on the multi-faceted
human development is Internet. Internet began its existence as a small military
and academic network in the United Statesin the late sixties and seventies
of the twentieth century. After years it become a great global network that fit
221
Luis Ochoa Siguencia
263
Summary
both the elements: private and public sector, which has finally begun
to determine the directions of its development.
At this point the potential of Internet in shaping of reality and human
behaviour and attitudes seems to be invaluable. At this time, it became a tool
of promotion and communication for all types of institutions, not only
educational ones but also entrepreneurships. As a result, created the new sectors
of economy such as Internet service provider or a new platform for businesses
already existing – auctions and Internet book stores. There are a lot of new
products, and thus the marketing and sale strategy changed the way
of communication with customers and even employees of their own company.
1.1. The use ofthe Internet inEducation
Internet is widely used not only by didactic – research staff of primary,
secondary and higher education, but also by administrative and students
in general. There is no person engaged in educational institutions that does not
have the contact with computer and internet. However the question is not: to use
or not to use the electronic devices but what use we make of these important
tools, which Internet and the Information and Communication Technologies
offer us.
Through the study research done in schools and universities222 to staff
and students we analyze the available Internet tools the most used in
the academic environment and which tools – resources are considered by
students and teachers as the most useful in their work, and which information
competences should be developed or need to be improved so the use of them
by all people involved in academic life were effective.
During the academic – administrative experience, many important actions
were taken to improve the use of Internet and Communication Technologies
at Higher education. In 2008 we started the implementation of “INES223”
platform to implement blended learning at Częstochowa University
of Management and Radomska SzkołaWyższa.
The example of selected expertise in cooperative learning and using
of new technology in the workplace by future employees is the implementation
of Pbworks in some courses at Higher Education of Economy
and Administration in Bytom in the academic year 2010/2011. During
this experiment, the second year students should built their own home page
222
Ochoa Siguencia Luis, Use of Internet at Higher Education Institutions: The Silesia
Region[Doctoral dissertation]
223
264
Summary
and work in some issues guided by Luis Ochoa Siguencia, course developer
of Health and Safety Management.
After the implementation, a couple of surveys were done to analyze
the effectiveness of the course. The result was amazing, students were happy
to learn a tool that appeared to be very useful in their daily work activities,
as they were the part time students with some years of work experience.
The results were published in several documents and papers that were
presented in the different conferences and symposiums concerning the distance
learning at work and school.The main objective of this discussion is to develop
a structured and standardized course – training for increasing the knowledge
related to the professional use of information technology tools that students
are expected to acquire for their future work.
1.2. Use of Internet in the workplace
Use of Internet as a tool that increase the effectiveness of work
is something obvious and nobody can deny that a modern enterprise can not
function without Internet and being online is a necessity not only for sales
or marketing but also for public relations, internal – external communications
and education like long-life learning: formal, non-formal and informal.
A research done to part-time students about the use of computers
with internet connection at work shows that most of them use these computers
not only for their daily work activities but also for preparing their university
homework, chatting with friends and looking for general information.
In this area we attempt to develope and implement the new pedagogical
methods for providing online courses and in-business trainings. The next step
will be to develop and implement a new training process.
Internet can be seen as a tool to more efficient and effective work.
Its increasing use also for the private or educational purposes in various ways,
like formal, non-formal and informal, make it something that undertake all
aspects of a human life .
As we said, part time students use computers with internet connection
not only for their daily work activities but also for socialization, formal,
informal and non-formal education in order to be better prepared
for the employers’ expectations.
Thus this research study is an attempt for developing and implementing
new pedagogical methods. Experts representing both academia and business
assess the impact of the current distance education on the current level
of productivity. The next step is to develop and implement a new professional
training process.
265
Summary
The purpose of such a training is to prepare the senior professionals
who will be able to meet the expectations to them not only by companies
but also by the changing socio-economic conditions. Prerequisite to achieve
this goal is participation of companies’ representatives in the design of teaching
process.
Very important is also Internet usage in the internal communication system,
Business to Employee and external communication in the proximal and distal
environment, as it is in the Business to Consumer and or Business to Business.
Another aspect of this research is the Internet as a tool for business
management, e-training, improving skills of employees, and as a place to
provide information and assistance in problems solving – helpdesk – for
employees and customers.
2. Methodology
In our work, we would like to present an example of a scientific study
conducted via Internet. We decided to use the online survey to analyze
the needs of the knowledge/skills required from the high school students
to successful transition into tertiary education or professional training
at the start of their careers, as well as from university students as the future
industry employees.
In this section we present the most common techniques of quantitative
research not only in education field but also in business. In Poland the private
schools can be seen as real business centers where students are clients and the
educational activities are the product.
That is why we present in this introduction the different methodologies used
for: satisfaction survey, survey concerning the opinion abot products, survey of
website users, examination of online shoppers attitudes, study of advertising
campaigns effectiveness, examination of brand popularity, media research:
audience, readership, research trends and consumer preferences, direct
interview, Computer-assisted direct interview – CAPI, Computer Aided
Telephone Interview – CATI, WebPoll–CAWI and Pollpost.
2.1. Description of the methods/techniques for information collecting
There are some important issues discussed in this section: Computer
Assisted Web Interviews: interview with a questionnaire or survey via Internet,
filled online. Currently CAWI method is one of the most popular and the fastest
growing research method in social sciences and the humanities.
266
Summary
Comparing to other methods, CAWI can collect more accurate data,
by sense of anonymity and the opportunity to participate in the study at the time
convenient for the respondent,. Using this method for research conducting
we can be sure that we reach not only a wider group of potential customers
[teachers –students – administrative staff], but also that our survey will go
to the specific target groups.
Separate questionnaire can be addressed to our group of interest, specifying
whether. e.g. these should be the online courses participants or Internet users
visiting portals. The standards are divided into three parts, due to the three types
of CAWI tests, highlighted according to criterion of respondent recruitment
manner, who will complete online questionnaire. – Research in Online Panels –
Surveys displayed in Internet sites (so-called pop-ups) – CAWI Research using
the data bases.
The advantages of quantitative research carried out by means of online
questionnaires (CAWI)
 Fast survey realisation – very short time to prepare and conduct
the study. Gathering 1000 polls in one day is not a problem.
The groups that would be impossible or difficult to reach in a traditional
way, thanks to Internet technologies are easily accessible, additionally
through the online systems, we have access to the preview of results
for the entire study period.
 Low cost of survey implementation – surveys are created electronically,
there is no need to use interviewers and printed questionnaires,
so the final cost of the completed questionnaire is very small.
In addition, there is eliminated "interviewer effect", i.e. the impact
of the person carrying out the survey on the answers given
by the respondent224.
 CAWI surveys can be filled on-line on the website, and the answers
given by the respondents are saved on the server and stored in the form
of the resultant data base225.
 No risk of error by the interviewer (comparing to the method PAPI
and CATI)
 In case of error, noticed after creating the questionnaire, it is easier
to correct it than in case of traditional paper survey226.
224
http://net-ankiety.pl/index.php?id=27ewyjjw1sjw4wzlsznsjxvuivop7ewco
[21.05.2013]
225
http://www.gumulka.pl/cnt.spx?content=493 [21.05.2013]
226
http://pl.wikipedia.org/wiki/CAWI [21.05.2013]
267
Summary
 Speed – realisation of the survey takes much less time than traditional
study. Preliminary results may be obtained immediately after
questionnaire is filled out.
 Multimedia – you can easily add multimedia elements to the online
survey, such as images or video. Therefore the online survey works
perfectly for testing the advertisements or packagings. Additionally,
there is possibility of using the advanced methods to approach
the research situation to the situation which the respondent has to deal
with as a consumer – for example Conjoint, shelf test (simulation
of the shop shelf on the computer screen).
 Interactivity – it is possible to modify the set and the order of
the questions depending on the obtained responses. Thus it is possible
to carry out more precise survey by eliminating some of the questions
or deepen the answers to the others.
 High penetration of the most interesting for marketing population
segments – people with higher income, better educated, younger.
In these groups use of computer is more common than landline
telephone 227.
 Participants have the opportunity to be more anonymous.
 Reliability of data
2.2. Research tools
As a research tool we used "encuestafacil.com" – online survey available
in Internet, free of charge, if used for the research purposes and research
institutions. The surveys was created for OLAREX project: Open Learning
Approach with Remote Experiments. OLAREX is a consortium of eleven
partners from six European countries co-financed by the European Union.
To carry out our study we used an online survey placed on the website
(www.encuestafacil.com). The questionnaires consisted of 31 questions
for teachers and 19 questions for companies management (both single and
multiple-choice and the possibility to add own comments to some questions).
The questionnaire concerns the analysis of the needs for distance learning
/e-learning/ materials and remote experiments as well as new educational
methods. The results of the survey are posted in this work.
227
http://www.gfk.pl/about_us/methods/cawi/index.pl.html [21.05.2013]
268
Summary
2.3. Competence level of the surveyed groups
Teachers: Concerning the ability to create the online course using
information from various sources,16% of Polish and Hungarian teacher
self evaluate their competences as very good, and 7% of the Polish and 11%
of Hungarian respondents are not satisfied with their skills. In Spain there
are 22% of dissatisfied teachers and 10% estimate this skill as very good.
Most of participants estimating this competence as very good are from
Lithuania – 27% and Bulgaria – 38%.
As to the question about the ability to quick learning and adaptation of new
teaching methods 21% of teachers from Hungary, by 30% from Spain
and Austria, 36% from Lithuania, 44% from Poland and 56% from Bulgaria
responded that they are very good. Only 6% of teachers from Spain
are not satisfied with this skill.
When asked about the ability to quick learning and adaptation
of new technologies for education, 46% of Polish teachers, 43% of Bulgarian,
and 41% of Lithuanian answered that they are very good. 10% of teachers from
Spain are not satisfied with this skill.
Taking into account the ability to find/evaluate new instruments
of information and communication technologies in teaching and learning
and using them in class during training, the most i.e. 45% of teachers
from Lithuania self-evaluated it as very good, then 34% from – Bulgaria, 30%
from Austria. In the limit of 23% the same answered Polish, Spanish
and Hungarian (21%) teachers. 27% of teachers from Spain are dissatisfied
with this skill. As to the above mentioned competence usage without training,
they have been estimated as very good as follows: 30% in Austria,
28% in Bulgaria, 19% in Poland and 18% in Lithuania.
Concerning the proposed courses the survey results were as follows:
Course development:
“Designing curriculum for international virtual mobility” is very interesting
for 30% of Austrians, next Lithuanians – 23%, followed by Spaniards – 19%,
and Bulgarians – 16%. The most uninterested are Hungary – 25%, Spain
and Austria – 17% and Poland – 12%.
As to “Curriculum design for Moodle virtual learning environment”,
17% of teachers in Austria and 16% in Bulgaria are very interested in it.
Spain – 39%, Hungary – 32% and Austria – 3 % are not interested at all.
“Empowering education: How to choose ICT instruments and applications
for purpose of curriculum” is the most interesting for Lithuania – 18%, then
for Hungary – 14% and Bulgaria – 12%. There are also a lot of uninterested
269
Summary
in these countries, but the most of them – 36% are Spanish teachers,
then 23% of Lithuanian and Hungarian and 22% of Austrian.
In” ICT museum programs in classrooms/school teaching process” are very
interested Bulgarian teachers – 17%, Lithuanian – 14% and Austrian – 13%,
while it is not interesting for teachers from Spain – 28% , Hungary – 21%
and from Lithuania – 18%.
“ICT – Supported teaching and management” is very interesting
for 30% of teachers in Hungary and 29% in Bulgaria, and the most uninterested
respondents are in Lithuania – 41%, Spain – 36% and Austria – 30%.
32% of teachers in Lithuania, 19% in Bulgaria and by 16% in Hungary
and Spain are very interested in “ICT- Enhanced research and professional
development”. It is not interesting mostly for Spanish teachers – 31%,
Austrian – 30% and Hungarian – 21%.
“ICT – Mediated communication and collaboration” is the most interesting
for teachers from Lithuania – 32% and from Bulgaria – 21%. Austria – 35%
and Spain – 31%. are not interested in it.
Enterprise management:
The survey participant came from five European countries: Poland, Spain,
Austria, Hungary, Lithuania and Bulgaria. The answers obtained from various
nationalities respondents are quite different. Analyzing them in details
the responses are as follows:
According to Polish opinion the most requested competencies
from university students include: multitasking (perform tasks in parallel)
and time management that selects goal-relevant activities, ranks them, allocates
time. On the second place is information organization and maintain.
Definitely the least valued competence of university students in Polish
opinion is basics in computer science. As to the students of professional school
participating in the program Polish respondents appointed the ability
to use materials (eg. diagrams, technical manuals). The least appreciated skill
is finding and selection of information from various sources (eg. library,
Internet). Concerning the secondary school students the most valued
competence is basics in computer science. While for the same students
as the least valued competence the respondents considered the ability to use
materials (eg. diagrams, technical manuals).
Analysis of the answers given by respondents from Lithuania showed that
all of managers – 100% as the most requested competencies from university
students considered: using of hardware equipment (e.g. computer, plotter,
scanner, digital devices), using of word processing programs (Word, Excel,
270
Summary
and PowerPoint), quick adaptation to the new technologies, multitasking
(perform tasks in parallel). Definitely the least appreciated is basics in computer
science.
Regarding the students of professional schools, respondents did not
indicate definitely the most desired competencies. The same percentages
of respondents appointed: basics in computer science, engineering software; C,
MATLAB/Simulink, LabVIEW, etc., experience in work with remote
experiments/devices, finding and selection of information from various sources
(eg library, Internet), skills in Internet searching – acquire and evaluate
information, information organization and maintain. None of the respondents
consider as necessary the ability to use materials (eg. diagrams, technical
manuals) and multitasking (parallel tasks).
When asked about the most desirable by the Lithuanians competencies
of secondary school students they pointed: ability to use materials
(eg. diagrams, technical manuals), basics in topic “electricity” and basics
in computer science. These skills are required by about 1/3 of the respondents.
The last group of surveyed managers are Bulgarians. They definitely
consider as the most necessary competence of university students the solving
of problems occurring during work.
Experience in work with remote experiments/devices is the most
appreciated competence by Bulgarians in professional schools. None of
the respondents from this country appointed in this case the using of word
processing programs (Word, Excel, and PowerPoint), and finding and selection
of information from various sources (eg library, Internet).
As to the competencies required from secondary schools students
the respondents indicated the ability to use the materials (eg. diagrams,
technical manuals). None of them consider as essential for active participation
in program the following competencies: engineering software; C,
MATLAB/Simulink, LabVIEW, etc. experience in work with remote
experiments/devices and information organization and maintain.
3. Use of Information Communication Technology in Research
and Professional Development
ICT – ENHANCED RESEARCH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
has been designed as an instrument of support for the participants in their
attempt to obtaining the extra ICT competences and skills in their workplace.
The continuing development of ICT skills among teachers is crucial
to promoting positive educational outcomes for pupils/students. The knowledge
271
Summary
of when, where, how and why to make use of the new technologies in teaching
is crucial. ICT will become inextricably linked, integrated and embedded
into all aspects of education and training and they have a positive impact
on learning processes and outcomes.
The course has been divided into four parts that provide a simple
and effective strategy for finding information for research activity
and documenting the sources you find. Depending on the topic
and the familiarity with the library, the participant may need to rearrange
or recycle the steps proposed during the course.
Course overview
Part 1: Identify and develop your topic
Part 2: Find background information
Part 3: Cite what you find using a standard format
Part 4: Write and present your research
Target groups: Students, teachers and school staff interested in using ICT
for research and professional development purposes
3.1. ICT – Enhanced Research and Professional Development
Course Outcomes: By the end of this course, participants/instructors
will better understand the research process and the rules that guide it, including
the identification of a topic, planning a lesson, preparation of a research
proposal and final research report.
Target groups: Participants, teachers and school staff interested in using
ICT for research and professional development purposes.
Preliminary requirements: Some knowledge and insight into Information
and Communication Technology in education and the workplace.
Finishing Course Requirements: Obligatory activities on the Moodle
Internet platform: 75% [Participation in online discussion forums. Participants
to the course will be expected to post comments and responses to an online
forum]
Final work: 25% [Participants will be expected to write a research paper
and make a Power Point presentation and post it in Olarex Moodle platform]
A. Identify and develop your topic
To identify and develop your topic it is important to have defined
the objective of your research.
Set your research objectives
272
Summary
The scope of your research is determined by your objectives (what you
want to achieve) and the types of decisions you need to make. Before you get
started it is essential to define your objectives. This is the most important part
of the process and will avoid wasting time and effort in later stages.
You as a teacher/facilitator should be able to select the research topic
needed for using it during the lessons or maybe for a conference paper.
Here we invite you to ask your facilitator [in this specific course] to help you
in the research topic. He/she is often the best guide in helping you to select
the appropriate academic research topic, which will satisfy the requirements
of the course.
Instructors often suggest topics in class or in the course syllabus.
Remember that these ideas are typically broad suggestions. They may need
to be narrowed in order to make them feasible term paper topics.
Test the main concepts or keywords in your topic by looking them up
in the appropriate background sources or by using them as the search terms
in the search machines and in the periodical indexes.
B. Find background information
Once you have identified the main topic and keywords for your research,
find one or more sources of background information to read. These sources
will help you to understand the broader context of your research and tell you
in the general terms what is known about your topic. Existing information
(for example census statistics) is known as the secondary data and the primary
is the collection of new data
Use of online tools:
 Search engines: Alta Vista228, Bing229, Google230, Hotbot231, Yahoo!
Search232
 Subject portals: Librarians' Index to the Internet233, WWW Virtual
Library234
 Multi-engine searching: MetaCrawler235
228
http://www.altavista.com/
http://www.bing.com/
230
http://www.google.com/
231
http://www.hotbot.com/
232
http://search.yahoo.com/
233
http://www.ipl.org/
234
http://vlib.org/Overview.html
229
273
Summary
 Comparison chart: Search Engine Features236
Evaluating the authority, usefulness, and reliability of the information you
find is a crucial step in the process of library research. Before you start to read
a source or spend time hunting for it, consider the author, the title of the work,
the summary, where it is, and the timeliness of the entry. You may also look
at the keywords to see what other categories the work falls into. Evaluate this
information to see if it is relevant and valid for your research.
Use Sample Size Calculator237 and test your research, conduct a survey
using online surveys238
Once you have finished your survey it is time to analyse the responses
and get the answers to the questions you asked at the beginning. Keep an open
mind and be objective. Try to avoid conducting research to prove
your preconceived ideas.
C. Cite what you find using a standard format
Citing or documenting the sources of your research is used for two
purposes,
 it gives proper credit to the authors of the used materials,
 it allows those who are reading your work to duplicate your research
and locate the sources that you have listed as references.
You should cite all sources (both printed and online) correctly and fully
so that those who read your work can find and refer to your citations. When you
are gathering sources for your topic, make sure that you note all the relevant
information for your citations239. There are many reference management
software tools available including: Zotero, EndNote, RefWorks, ProCite,
CiteUlike, Connotea, Mendeley among others.
We propose the “Citation machine240” for training purposes. In this online
tool, citation is very easy and we can use copy – paste or write the information
we find on Internet or in paper article/book. Here we can practice different
methodologies. For our study we prefer APA and MLA and we discuss
the differences in citation.
235
http://www.metacrawler.com/
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html
237
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#two
238
http://encuestafacil.com
239
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/compass/discipline_humanities/documenting.html
236
240
Citation machine: http://citationmachine.net/index2.php
274
Summary
D. Write and present your research
How to write your research: The paper (Microsoft Word/Open Office
Writer)
Title:It must be interesting enough to intrigue the reader and encourage
reading of the text, and at the same time it should definite and describe
the contents of the papers.
Author: You should write your affiliation
Abstract:The paper should contain an abstract. This is written at the end,
when the text is ready, and we locate it under the title, with smaller font
(10 points). The content should include the answers for the questions: What is
the work about? What is its research problem and thesis ? What research
methods were used? What did you achieve?
Introduction:The introduction should encourage the reader to read the next
paragraphs, therefore remember to include some "catch" in it that will interest
the recipient. Indicate, what interesting research problem your writing covers
and why it may be attractive also for the reader.
Methodology: Determine where the sources of your research material are
from (newspaper, iconography, film, documentary, chronicles, letters, diaries,
interviews, etc.). Indicate which method or theory has been used by you
to analyze and interpretate the research material. What are the possible
restrictions, if any? Summarise this method/theory.
Presentation and analysis of the sources: It is good to share the relevant
text of publication in smaller parts, thematically uniform with their own titles.
It gives the impression that the writer of the text controls it well and knows
what he wants to write. In addition, it is much easier to read.
Argument and interpretation:The main part of the paper is the interpretation
of the source. "Deep reading" of the source (analysis) should suggest a theory
which can be used in the process of interpretation
Conclusion and recommendation: In the conclusion we make a summary
of the text: we remind the purpose of the paper, thesis, briefly summarize
the arguments and point the arising conclusions. The summary should
demonstrate that the problem contained in the title has been resolved,
and the thesis defended.
Bibliography: The paper must include a bibliography compiled
in alphabetical order.
How to present the research: Presentation (Power Point/Open Office
Impress)
275
Summary
Presentation involves public speaking, where the presenter uses some visual
materials during the speech.
The entire text of presentation should not be on the slides, rather only the
most important elements.
It is good to use tables, charts, drawings, which enrich and liven up
the visual presentation.
Do not read the text of the slides. It shall be spoken.
Background color can not interfere with the reading of the text
by the audience.
The background should be uniform and the same for all the slides.
Do not overdo the number of slides. When there are too many slides you
can have not enough time to present all of them, if there are too few you may
make your audience feel lacking in knowledge.
4. Conclusion
In training course “ICT – enhanced Research and Professional
Development” there were registered 65 teachers. Participated to the course only
46: Austria 1, Belgium 2, Canada 1, Colombia 3, Ecuador 2, Hungary 15,
Lithuania 10, Poland 9, Slovakia 1, Spain 2.
 Most of participants were from: Hungary 15, Lithuania 10, Poland 9.
 All participants were teachers from schools, gymnasium, colleges
 Teachers age average – 41-45 years
 In the training course there participated – 46 teachers
 Feedback form was filled by – 13 teachers
There were made the following translations of the course:
 ICT – enhanced Research and Professional Development
 TIC – investigación mejorada y desarrollo profesional
 IKT – támogatott kutatás és szakmai fejlődés
 Информационни и комуникационни технологии /икт/ – разширено
проучване и професионално развитие
 Ikt – sustiprintas mokslinių tyrimų ir profesinis tobulėjimas
Most of respondents answered to the question about the level of knowledge
acquired during the course that the course is for them comprehensive and the
content available easily. The organization of the course was also at a high level,
the activities were clear, there was enough material and the learning materials
were designed in a clear and understandable manner.
276
Summary
For questions about the methods and tools the majority of respondents
answered very similarly, that communication tools, such as email and forum
are very important. However, only 50% of respondents said that consultations
with the instructor is required.
The teachers that participated in the course and answered the questionnaires
agree that the course “ICT – enhanced Research and Professional Development”
was very useful. They were very positive about course content and the division
into four parts that provided a simple and effective strategy for finding
information for the research activity and documenting the sources they find.
Depending on the topic and the familiarity with the library, the participants
rearrange or recycle the steps proposed during the course.
 Part 1: Identify and develop your topic
 Part 2: Find background information
 Part 3: Cite what you find using a standard format
 Part 4: Write and present your research
Teachers participated actively in the whole course and they enjoyed
the activities, structure of learning, the teachers support and help. We received
the positive feedbacks from teachers about our course and despite the language
barrier, the Polish facilitator managed to communicate with all the participants
thanks to use of Google translator and his language skills [English – Spanish –
Polish]
277
Radom, 2013
ISBN 978-83-909248-1-6

Podobne dokumenty