Czym zajmuje się szkolny doradca zawodowy?

Komentarze

Transkrypt

Czym zajmuje się szkolny doradca zawodowy?
Czym zajmuje się szkolny
doradca zawodowy?
1
W czym może pomóc Ci szkolny
doradca zawodowy?
• Zastanawiasz się nad
swoją przyszłością?
• Czy wybrałeś już
dalszą drogę
edukacyjną?
• Chcesz dobrze
zaplanować swoją
karierę zawodową?
2
Przyjdź i poradź się
doradcy zawodowego!
3
Doradca zawodowy może pomóc Ci:
• określić Twoje
predyspozycje zawodowe
• znaleźć mocne i słabe
strony
• uświadomić Twoje
uzdolnienia i talenty
• opracować wspólnie z Tobą
Twój Indywidualny Plan
Działania
4
Doradca zawodowy może pomóc Ci:
• uświadomić konieczność
ustawicznego kształcenia i
pracy nad sobą
• pomóc kształtować
umiejętność świadomego
planowania kariery
zawodowej
• poznać zawody
przyszłości
5
Doradca zawodowy może pomóc Ci:
• przygotować
dokumenty
aplikacyjne
• przygotować się do
rozmowy
kwalifikacyjnej
• zapoznać z
metodami
skutecznego
poszukiwania pracy
6
Zdobądź motywację do zmian
zawodowych w swoim życiu.
Wybierz dalszą drogę rozwoju
poprzez edukację.
7
Naucz się dobrze
planować swoją
karierę zawodową.
Zdobądź
umiejętności
niezbędne na
współczesnym
rynku pracy.
8
Do zadań doradcy zawodowego należy
w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie
zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie
informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
9
Do zadań doradcy zawodowego należy
w szczególności:
4) koordynowanie działalności informacyjnodoradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i
zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Źródła zdjęć i grafik:
career.uga.edu
postgrad.com
rozmowa.kwalifikacyjna.pl
transfez.pl
alumnicareerservices.org
baxian.ch
10

Podobne dokumenty