PROGRAM WYCHOWAWCZY

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM WYCHOWAWCZY
PROGRAMWYCHOWAWCZY
SzkołyPodstawowej
im.JerzegoNoskiewicza
wTanowie
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
Spistreści
1.
PodstawaprawnaSzkolnegoProgramuWychowawczego.............................................................3
2.
Priorytetyszkoły..............................................................................................................................3
3.
Wizja................................................................................................................................................3
4.
Misja................................................................................................................................................4
4.1. Zapewnienieuczniommożliwościzdobyciawiedzyiumiejętnościnamiaręichwarunków
intelektualnychiemocjonalnych.........................................................................................................4
4.2.
Zapewnienieuczniomwszechstronnegorozwojuwewszystkichsferachosobowości...........5
4.3.
Przygotowanieuczniówdoaktywnegoudziałuwgrupieispołeczeństwie............................5
4.4.
Zapewnienieuczniomopiekipozajęciachlekcyjnychwformiezajęćświetlicowych.............5
5.
Modelabsolwenta...........................................................................................................................6
6.
Celewychowawczeiformyichrealizacji.........................................................................................6
6.1.
Rozwójintelektualny...............................................................................................................6
6.2.
Rozwójemocjonalny...............................................................................................................7
6.3.
Rozwójzdrowotny...................................................................................................................8
6.4.
Rozwójspołeczny....................................................................................................................8
6.5.
Życierodzinne.........................................................................................................................9
6.6.
Uczestnictwowkulturze.......................................................................................................10
6.7. Działanianarzeczochronyśrodowiskaorazkrzewieniawiedzyopatronieszkołyirozwijanie
patriotyzmulokalnego......................................................................................................................10
6.8.
Integrowaniedziałańwychowawczych.................................................................................11
7.
Instytucjewspółpracującezeszkołą..............................................................................................11
8.
EwaluacjaProgramuWychowawczegoSzkoły..............................................................................12
Strona2z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
1. PodstawaprawnaSzkolnegoProgramuWychowawczego
PodstawęprawnąSzkolnegoProgramuWychowawczegostanowiąnastępujące
dokumenty:
• KonstytucjaRPart.48ust.1,art.53ust.3,art.72ust1
• UstawaoSystemieOświatyART.1,4,5,22,33,34A,40
• KartaNauczyciela
• PodstawaProgramowa
• StatutSzkoły.
2. Priorytetyszkoły
• Naszaszkołajestmiejscembezpiecznymiprzyjaznym.
• Atmosferaszkołysprzyjaefektywnejpracy.
• Kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej zapewniają realizację
zadańszkoły.
• Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją
działalnośćwtymśrodowisku.
• Szkoładziałanarzeczochronyśrodowiska.
• Szkołajestotwartanapotrzebyinnych(wolontariat).
Priorytetyszkołynarokszkolny2016/2017
•
•
•
•
•
•
Utrzymaniejakościnauczania.
Pracazuczniemzdolnym.
Bezpieczeństwouczniów.
Współpracazrodzicami.
Wychowaniedowartości.
Organizacjapracybibliotekiiświetlicyszkolnej.
3. Wizja
Nasza szkoła jest po to aby wyposażyć uczniów w podstawową wiedzę a
takżerozwijaćichtalenty,pasjeizainteresowania.Abywychowywaćwduchu
tradycjiorazposzanowaniadrugiegoczłowiekaiprzyrody.
Strona3z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
Naszuczeńjestdobrzeprzygotowanydodalszegozdobywaniawiedzy.Jest
przekonany, że może odnieść sukces, posiada ugruntowane poczucie własnej
wartości. Potrafi współżyć z innymi ludźmi, okazuje im szacunek, jest otwarty
na ich potrzeby. Rozumie osoby niepełnosprawne i chore. Szanuje otaczające
gośrodowisko.
Rodzicenaszychuczniówangażująsięwżycieszkoły.Wspólnieznauczycielami
rozwiązują problemy. Starają się być konsekwentni w swojej roli
wychowawczej.
Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, dbają o własny rozwój
intelektualny i osobowościowy. Wobec uczniów są przyjaźni i otwarci na ich
potrzeby i sprawy. Wzbudzają zaufanie swoimi kompetencjami i
postępowaniem.
Naszaszkołajestmiejscembezpiecznymiprzyjaznym.Miejscemintegrującym
środowisko lokalne. Jest centrum kulturalnym dla społeczności Tanowa.
Miejscemotwartymdlawszystkich.
4. Misja
4.1. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności na
miaręichwarunkówintelektualnychiemocjonalnych.
- Dbamy, aby uczniowie zdobywali maksymalny zasób wiedzy na danym
etapieedukacjizgodniezichmożliwościami.
- Tworzymyoptymalnewarunkizdobywaniaumiejętnościinformatycznych
iwzakresiejęzykaangielskiego.
- Prowadzimyciekawelekcjeróżnymimetodami.
- Doskonalimyumiejętnościtwórczenaszychuczniów.
- Podejmujemy różne działania w celu doskonalenia własnego warsztatu
pracy.
- Poszerzamyofertęzajęćpozalekcyjnych.
- Tworzymy warunki do wyrównywania szans uczniów w zakresie
intelektualnym.
Strona4z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
4.2. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach
osobowości.
- Kształtujemywłaściwepostawywobecinnych.
- Kultywujemy tradycje szkolne, rodzinne, regionalne i narodowe oraz
poszerzamywiedzęuczniówwtymzakresie.
- Promujemyzdrowyibezpiecznystylżycia.
- Stwarzamykażdemuuczniowimożliwośćprzeżyciasukcesu.
- Stwarzamyoptymalnewarunkipełnegorozwojuosobowego.
- Stwarzamyklimatbezpieczeństwa,dbamyodobrąiprzyjaznąatmosferę.
4.3. Przygotowanieuczniówdoaktywnegoudziałuwgrupieispołeczeństwie.
- Nawiązujemy współpracę z innymi instytucjami mogącymi wesprzeć
działaniaszkoły.
- Pokazujemypotrzebydrugiegoczłowiekaiśrodowiska.
- Określamyjasnonormyikonsekwencje.
- Budujemydobrąwspółpracęzrodzicamiiopiekunami.
- Wspólniezuczniamidbamyoładiestetykęszkołyijejotoczenia.
- PromujemyideezwiązanepostaciąPatronaSzkoły.
4.4. Zapewnienie uczniom opieki po zajęciach lekcyjnych w formie zajęć
świetlicowych.
- Staramy się w miarę możliwości organizować pomoc w nauce i tworzyć
odpowiedniedoniejwarunki.
- Dbamy,byczaswświetlicybyłzaplanowanyatrakcyjnieiciekawie,biorąc
poduwagęzróżnicowaniewiekudzieciodlat6do12.
- Dbamy o integrację grupy, prawidłowe relacje zachodzące między
uczniami.
- Współdziałamy z rodzicami i innymi nauczycielami wychowanków, a w
miarępotrzebyzinnymiplacówkamiiinstytucjami.
- Czas opieki w świetlicy jest dostosowany do potrzeb uczniów i ich
rodziców.
Strona5z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
5. Modelabsolwenta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Posiadapodstawywiedzyogólnej.
Potrafiwykorzystaćpraktyczniezdobytąwiedzę.
Jestsamodzielnyikomunikatywny.
Mapoczuciewłasnejwartości.
Potrafiwyrażaćswojemyśliiuczucia.
Umieodróżnićdobroodzła.
Zna,rozumieiprzestrzegaogólnieprzyjętenormy.
Potrafidostrzeckonsekwencjeswegopostępowania...
Umiewspółpracowaćwgrupie.
Umieaktywnieizdrowowypoczywać.
Znaszkodliwośćużywek.
Dbaośrodowisko.
Znaswójregion-jegowaloryhistoryczneiprzyrodnicze.
6. Celewychowawczeiformyichrealizacji
6.1. ROZWÓJINTELEKTUALNY
ZADANIASZKOŁY
FORMYREALIZACJI
Przekazywaniewiedzynatematskutecznych
metoditechnikuczeniasię.
Stosowanienazajęciachmetodaktywizujących.
Stwarzaniewarunkówdorozbudzaniai
rozwijaniazainteresowańuczniów.
Dostosowanieprogramówdydaktycznowychowawczychdoindywidualnychpotrzeb
uczniów(indywidualnapracazuczniem
zdolnym).
Kształcenieumiejętnościuczeniasięjako
sposobuzaspokajanianaturalnejciekawości
świata,odkrywaniaswoichzainteresowańi
przygotowaniadodalszejedukacji.
Zwiększenieofertyzajęćdlauczniówzdolnych.
Wyrównywanieszansuczniównazdobywanie
wiedzy.
Pracazuczniamiwymagającymiindywidualnego
traktowaniazewzględunadeficyty
intelektualne.
Kształtowanieumiejętnościipostawaktywności
uczniówitwórczegomyślenia.
Organizowaniekółekzainteresowań.
Organizowaniekonkursówprzedmiotowych.
Strona6z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
Podnoszeniepoziomuczytelnictwawśród
uczniów.
Udziałwprogramachogólnopolskich,lekcje
biblioteczne,konkursyczytelnicze.
Kształtowanieumiejętnościkorzystaniaz
różnychźródełinformacji.
Lekcjebiblioteczneiinformatyczne,lekcje
wychowawcze,spotkaniazespecjalistami(Straż
Miejska,WydziałdoSprawNieletnich).
Wychowanieuczniówdowłaściwegoodbiorui
wykorzystaniamediów.
Prezentowanieosiągnięćuczniów(np.gazetka
szkolna,wystawytematyczne,itp.),
eksponowaniepracrównieżuczniówsłabszych.
Lekcjebiblioteczneiinformatyczne,lekcje
wychowawcze,spotkaniazespecjalistami(Straż
Miejska,WydziałdoSprawNieletnich).
Rozpoznawanieindywidualnychpotrzeb
uczniów.
Organizowaniezajęćzwiększającychszanse
edukacyjneuczniówzdolnychorazuczniów
mającychtrudności.
Powołaniezespołuwychowawczegooraz
zespołówprzedmiotowych.
Kształtowaniepostawwarunkującychsprawnei
odpowiedzialnefunkcjonowaniewe
współczesnymświecie.
Lekcjewychowawcze,uroczystościkształtujące
postawępatriotyczną.
6.2. ROZWÓJEMOCJONALNY
ZADANIASZKOŁY
FORMYREALIZACJI
Uczenierozpoznawaniainazywaniaemocjioraz
ichwyrażania.
Stosowanieaktywizującychmetodpracyna
lekcjachwychowawczych(np.asertywność,
treningiinterpersonalne,programy
profilaktyczne„Spójrzinaczej”i„Spójrzinaczej
naagresję”,„Znajdźwłaściwerozwiązanie”.
Wskazanieróżnorodnychmetod
porozumiewaniasięwsytuacjachproblemowych
(negocjacje,ugoda,ustępstwa,różnicezdań,
dialogi).
Uświadomieniemechanizmówdziałających
negatywnienapsychikę(np.reklama,przemoc
wTV,grachkomputerowych,Internecie,
wdrażaniezasadbezpiecznegokorzystaniaz
komputera–regulaminpracownikomputerowej
iświetlicyitd.).
Rozwijanieumiejętnościakceptacjisiebie
(samopoznanieipozytywnasamoocena).
Indywidualneigrupowespotkaniazpedagogiem
szkolnym,pogadankinalekcjach
wychowawczych.
Wdrażaniedokonstruktywnegozachowaniasię
wsytuacjachkonfliktowych.
Warsztatydladzieciirodzicóworganizowane
przezszkołęiinstytucjewspierające(PPP,Straż
Strona7z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
Miejska).
Pomocrodzinomdysfunkcyjnym.
WspółpracazPCPR,SądemRodzinnym,MOPSw
Policach.
6.3. ROZWÓJZDROWOTNY
ZADANIASZKOŁY
FORMYREALIZACJI
Przekazywaniewiedzynatematdokogozwrócić
sięwraziekoniecznościudzielaniapierwszej
pomocy.
Działaniadotyczącepromocjizdrowia.
Wdrażaniepostawasertywnych(alkohol,
papierosy,narkotyki,dopalacze,napoje
energetyczne).
SpotkaniazprzedstawicielamiPolicji(Wydziałdo
SprawNieletnich),PaństwowejInspekcji
Sanitarnej,pielęgniarkąszkolną.
Kształtowanieuuczniównawykudbaniao
zdrowiewłasneiinnychludziorazumiejętności
tworzeniaśrodowiskasprzyjającegozdrowiu.
Spotkaniazpielęgniarką,pogadankinalekcjach
wychowawczych,ulotki.
Organizowaniepozalekcyjnychzajęć
sportowych.
Realizowanieprogramówprofilaktycznych
„Trzymajformę”,„Niepalprzymnieproszę”,
„Znajdźwłaściwerozwiązanie”.
Kontynuacjaprogramówproekologicznych
(SprzątanieŚwiata,DzieńZiemi).
6.4. ROZWÓJSPOŁECZNY
ZADANIASZKOŁY
FORMYREALIZACJI
Kształtowaniepostawykoleżeństwa,
umiejętnościwspółżyciawgrupie.
Okazjonalnieorganizowaneakcjewszkole
(zabawy,dyskoteki,wyjścia/wyjazdy
integracyjne),lekcjewychowawcze.
Wychowaniedozgodnegowspółdziałaniaz
rówieśnikamiidorosłymi.
Stwarzaniewarunkówdoodróżniania,cojest
dobre,acozłewkontaktachzrówieśnikamii
dorosłymi.
Kształtowanieuuczniówpostawy
odpowiedzialnościzasiebie,członkówrodziny,
grupyrówieśniczej.
Stwarzaniemożliwościwspółdziałania,
współtworzeniaorazwspółodpowiedzialnościza
wykonanezadania.
Strona8z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
Zachęcanieuczniówdopodejmowaniadziałań
narzeczklasy,szkołynajbliższegootoczenia.
Organizowanieimprezklasowych,uczestnictwo
wwycieczkach,zielonychszkołach,wyjściachdo
kin,teatrów,itp.
Kulturabycianacodzień(unikanie
wulgaryzmów,wykorzystywaniezwrotów
grzecznościowych).
Konsekwentneprzestrzeganiezasadwystawiania
ocenzachowania,stosowanie
WewnątrzszkolnegoPunktowegoSystemu
Oceniania.
Kształtowanieuuczniówpostawtakichjak:
uczciwość,wiarygodność,odpowiedzialność,
wytrwałość,poczuciewłasnejwartości,szacunek
dlainnychludzi,ciekawośćpoznawcza,
kreatywność,przedsiębiorczość,kultura
osobista,podejmowaniainicjatyworazdopracy
zespołowej.
Organizacjaimprezszkolnych,lekcjejęzyka
polskiego,kołazainteresowań,zajęcia
wyrównawcze.
Ukazywanieuczniommożliwościspędzania
wolnegoczasu,organizowaniabezpiecznego
wypoczynkuiplanowaniapracy.
Szkoleniadlarodziców,lekcjewychowawcze,
zajęciapozalekcyjne.
Kształtowaniepostawtolerancji,poszanowania,
prawainnychdoodmiennegozdania,sposobu
zachowania,obyczajówiprzekonań-jeżelinie
stanowiązagrożeniadlainnychludzi.
Lekcjejęzykapolskiego,lekcjewychowawcze,
pielęgnowanietradycji.
Zachęcaniedobraniaudziałuwdyskusjachna
forumklasyiszkoły.
6.5. ŻYCIERODZINNE
ZADANIASZKOŁY
FORMYREALIZACJI
Ukazywaniewartościrodzinywżyciuosobistym UczestnictwowzajęciachWychowaniadoŻycia
orazpomocwprzygotowaniusiędozrozumienia wRodzinie.
iakceptacjiprzemianokresudojrzewania.
Integrowaniewychowawczychdziałańszkołyi
rodziny.
Współpracazrodzicamiuczniów.
Wzmacnianieprawidłowych,opartychnamiłości Podjęciedziałańpoprawiającychrelacjemiędzy
relacjidzieckazrodziną.
uczniamizdomudzieckaadziećmi
wychowującymisięwrodzinach.
Wspomaganierodzicówwprzygotowaniudzieci
dookresudojrzewania.
KorzystaniezpomocyPPP.
Strona9z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
6.6. UCZESTNICTWOWKULTURZE
ZADANIASZKOŁY
FORMYREALIZACJI
Umożliwienieuczniomkorzystaniazróżnych
propozycjikulturalnych.
Wyjściadomuzeów,galerii,koncertynazamku,
teatr,kino.
Kształtowanienawykukulturalnegospędzania
wolnegoczasu.
Cyklkoncertówispotkańumuzykalniającychw
szkole.
Wdrażaniedokultywowaniaświąt,tradycji,
zwyczajówiobrzędów.
Prezentacjatwórczościuczniów.
Motywowanieuczniówdoodwiedzaniamiejsc
pamięci.
UdziałuczniówwzajęciachwGalerii
HistorycznejPolic,muzeach.
Organizowanieakademiizokazjiuroczystości
szkolnych,regionalnych,narodowych.
Udziałuczniówwrejonowychiwojewódzkich
przeglądachteatralnych,konkursach
recytatorskich,organizacjaKoncertuKolędw
MiejskimOśrodkuKulturywPolicach.
Wdrażanieuczniówdouczestnictwawżyciu
kulturalnymszkoły,regionuikraju.
Współudziałrodzicówinajbliższychczłonków
rodzinuczniówwimprezachszkolnych.
Motywowanieuczniówdonaśladowania
wzorcówosobowych,literackich,historycznychi
współczesnych.
Lekcjejęzykapolskiegoihistorii.
6.7. DZIAŁANIANARZECZOCHRONYŚRODOWISKAORAZKRZEWIENIA
WIEDZYOPATRONIESZKOŁYIROZWIJANIEPATRIOTYZMULOKALNEGO
ZADANIASZKOŁY
FORMYREALIZACJI
Poszerzeniewiedzyprzyrodniczejiekologicznej
orazpromocjawalorówprzyrodniczych.
LekcjenatematpatronaiRezerwatu„Świdwie”.
ZajęciadydaktycznenaterenieRezerwatu
„Świdwie”iTOEE.
Konkursyprzyrodnicze,obchody„DniaZiemi,
„Sprzątanieświata”.
Propagowaniewiedzyogólnejnatematzasobów
przyrodniczychiobszarówchronionychwPolsce
inaświecie.
Rozpowszechnianieideiszerzonychprzez
patronaszkołyJerzegoNoskiewicza.
Spotkaniazosobamizwiązanymizżyciem
patronaszkoły.
WizytynagrobiePatrona.
UroczystośćzokazjiDniaPatrona.
Odkrywaniewalorównaszegoregionu.
Wycieczkiporegionie,przybliżającepostać
Strona10z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
patronaidziałalnośćRezerwatuŚwidwie.
6.8. INTEGROWANIEDZIAŁAŃWYCHOWAWCZYCH
ZADANIASZKOŁY
FORMYREALIZACJI
Ustaleniezasadwspółpracywychowawczejz
rodzicami.
Zebraniazrodzicamiwgustalonego
harmonogramuspotkań.
Zapoznanierodzicówzpolitykąoświatową
szkoły,StatutemSzkoły,Programem
Wychowawczym,ProgramemProfilaktyki,
SzkolnymSystememOceniania.
Uchwalenieiwspółudziałrodzicóww
realizowaniuposzczególnychtreści
programowych.
TworzenieifunkcjonowanieklasowychRad
Rodziców.
UstalenieskładuklasowychRadRodziców.
Przekazywanierodzicombieżącejinformacjio
ichdzieciach.
Dostarczanierodzicominformacjiodziecku
podczasspotkańzrodzicami,umieszczaniem
informacjizżyciaszkołynastronieinternetowej,
dziennikuelektronicznymoraztablicy
informacyjnej.
Spotkaniazpedagogiemszkolnym.
Kształtowanieuuczniówpozytywnegostosunku
donauki.
Zajęcianatematumiejętnościuczeniasię,
ukazywaniepotrzebyzdobywaniawiedzy.
Utrzymywaniestałegokontaktuzdomem
rodzinnymuczniaorazzDomemDziecka.
Udziałrodzicówwspotkaniachzwychowawcami
klas,pedagogiemszkolnym,specjalistami.
WspółpracazdyrekcjąiwychowawcamiDomu
DzieckawTanowiewcelupoprawy
funkcjonowaniadziecizDDwśrodowisku
szkolnym.
WspółpracazPCPR.
7. Instytucjewspółpracującezeszkołą
•
•
•
•
•
•
•
OśrodekDydaktyczno–Muzealny„Świdwie”
NadleśnictwoTrzebież
OśrodekSzkolno–WychowawczywTanowie
PrzedszkolePublicznewTanowie
PowiatoweCentrumPomocyRodziniewPolicach
DomDzieckawTanowie
ZwiązekHarcerstwaPolskiegowTanowie
Strona11z12
PROGRAMWYCHOWAWCZY2016–SzkołaPodstawowawTanowie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MiejskiOśrodekKulturywPolicach
OchotniczaStrażPożarnawTanowie
OśrodekPomocySpołecznejwPolicach
KomendaPolicjiwPolicach
PoradniaPsychologiczno–PedagogicznawPolicach
RadaSołeckawTanowie
UrządGminywPolicach
WydziałOchronyŚrodowiskaUrzęduGminywPolicach
TransgranicznyOśrodekEdukacjiEkologicznej
PowiatowaStacjaSanitarno–EpidemiologicznawPolicach
GminnaKomisjaRozwiązywaniaProblemówAlkoholowych
8. EwaluacjaProgramuWychowawczegoSzkoły
Programwychowawczymacharakterotwartyibędziepoddawanyustawicznej
ewaluacjiiweryfikowanywedługpotrzeb.
Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku
szkolnegowpostaciwnioskównanastępnyrokszkolny.
Formyewaluacji:
• obserwacja-nauczyciele,
• ankietydlauczniów,
• ankietydlarodziców,
• wywiad(dyrektorszkołyiradarodziców),
• rozmowyzuczniami,
• rozmowyzrodzicami,
• analizadokumentów.
Programprzewidzianydorealizacjiwciągutrzechlat:
1.09.2014r.–31.08.2017r.
Strona12z12

Podobne dokumenty