Adom Agencja Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Budowlane

Komentarze

Transkrypt

Adom Agencja Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Budowlane
Załącznik Nr 7b
do Zarządzenia Nr 53/2014
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 4 września 2014 r.
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
Adom Agencja Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Budowlane,
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Pracownia Architektoniczna, Handel Materiałami Budowlanymi,
Produkcja Materiałów Budowlanych Irena Bielawska
Numer sprawy zgodny z Jednolitym DIS-II.1710.1.78.2014
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i
Urzędów Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o
dofinasowanie ze środków UE lub
budżetowych:
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
Miejsce i termin przeprowadzenia
kontroli:
Zakres /przedmiot kontroli:
Ustalenia kontroli:
Zalecenia pokontrolne:
Akta sprawy:
Osoby przeprowadzające kontrolę:
Opracował informację:
(jeśli dotyczy)
nie dotyczy
opłaty za korzystanie ze środowiska, w oparciu o art. 379 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,
późn. zm.)
(od ..... do....)
Białystok, od 20.XI.2014 r. do 20.XI.2014 r.
(krótki opis)
opłaty za korzystanie ze środowiska
(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia
i nieprawidłowości)
Podmiot w okresie prowadzonej działalności gospodarczej nie wywiązywał się
z obowiązku naliczania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz
przekładania stosownych wykazów o zakresie korzystania ze środowiska
Marszałkowi Województwa Podlaskiego.
(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne
zostały wydane dnia ...., dotyczą:......, Beneficjent zobowiązał się / wdrożył /
ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.
Zobowiązano do uregulowania zaległych należnych opłat z tytułu
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza od I półrocza 2012 r. do
2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę, i do przedłożenia stosownych wykazów o
zakresie korzystania ze środowiska Marszałkowi Województwa Podlaskiego za
ww. okresy.






upoważnienie do przeprowadzania kontroli,
pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
korespondencję z jednostką kontrolowaną,
protokół z kontroli,
Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
zalecenia / wystąpienie pokontrolne,
 inne ................
(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)
Agnieszka Adamczuk – inspektor, Referat Opłat Środowiskowych, Departament
Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
Marta Goryś – inspektor, Referat Opłat Środowiskowych, Departament
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)
Grzegorz Hołowienko – podinspektor, Referat Opłat Środowiskowych,
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
15.I.2015 r.
Data opracowania:
Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30
(nazwa Departamentu, adres)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Podobne dokumenty