Zakład Usługowy mgr inŜ. Witosław Grygierczyk 44

Komentarze

Transkrypt

Zakład Usługowy mgr inŜ. Witosław Grygierczyk 44
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W
N
O
y
bu
to
k
lic
c u -tr a c k
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
!
PD
c u -tr a c k
Zakład Usługowy mgr inŜ. Witosław Grygierczyk
44-114 Gliwice ul. Ustroń 3
tel/fax 32-232-39-36
e-mail [email protected]
www.parklesny.eu
Zlecenie: 12/ZDW/2010
Inwestycja:
Droga wojewódzka nr 796, km 12+899, wiadukt nad
torami PKP w m. Chruszczobród.
Obiekt:
Droga wojewódzka nr 796, km 12+899, wiadukt nad torami
PKP w m. Chruszczobród.
BranŜa:
Dokumentacja dendrologiczna
Stadium:
Inwentaryzacja
Zleceniodawca:
Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Oddział Południe
ul. Strzelców Bytomskich 87 B
41-914 Bytom
Projektant:
mgr inŜ. Witosław Grygierczyk
upr. nr 03/2004
……………………………….
Kierownik zespołu: mgr inŜ. Witosław Grygierczyk
Data:
październik 2010r
Dokumentacja podlega ochronie
Ustawa o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 24/94)
Niniejszym oświadcza się, Ŝe przedmiotowe
opracowanie zostało sprawdzone i uznane
za sporządzone prawidłowo zgodnie
z przepisami oraz umową i jest kompletne
z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.
Gliwice dnia październik 2010 r
..............................................................
.
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W
N
O
y
to
k
lic
SPIS TREŚCI
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ......................................................................... 2
1.
Inwestycja ............................................................................... 3
2.
Zleceniodawca .......................................................................... 3
3.
Podstawa opracowania ............................................................... 3
4.
Przedmiot i zakres opracowania .................................................. 3
5.
Podsumowanie .......................................................................... 3
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. Zestawienie inwentaryzacyjne
2. Zestawienie drzew do usunięcia „Plan wyrębu”
3. Plan sytuacyjny w skali 1:500
„Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inŜ. Witosław Grygierczyk
tel/fax 32-232-39-36
44-114 GLIWICE, ul. USTROŃ 3
mob. 0-602-340-488 e-mail: [email protected]
http://www.parklesny.eu
Strona 2 / 3
.d o
m
w
o
.c
C
DOKUMENTACJA DENDROLOGICZNA
o
c u -tr a c k
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
Droga wojewódzka nr 796, km 12+899, wiadukt nad torami PKP w m. Chruszczobród.
w
w
w
bu
bu
y
N
O
W
!
PD
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W
N
O
y
to
k
lic
1. Inwestycja
Droga wojewódzka nr 796, km 12+899, wiadukt nad torami PKP w m.
Chruszczobród.
2. Zleceniodawca
Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Oddział Południe
ul. Strzelców Bytomskich 87 B
41-914 Bytom
3. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi zlecenie 11/ZDW/2010
4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem
niniejszego
opracowania
jest
wykonanie
dokumentacji
dendrologicznej w rejonie planowanej przebudowy mostu.
Inwentaryzacją objęto wszystkie drzewa o szacunkowym wieku powyŜej 10
lat i krzewy w granicach wyznaczonych przez Zleceniodawcę. Lokalizację drzew
wraz z numeracją, odpowiadającą treści zawartej w wykazie zinwentaryzowanych
drzew, naniesiono na plan sytuacyjny w skali 1: 500. Z uwagi na występujące
czasem znaczne zagęszczenie, w zestawieniu inwentaryzacyjnym pod tym samym
numerem ujęto takŜe drzewa rosnące w bezpośredniej bliskości lub w jego
otoczeniu. Skupiny drzew i krzewów zaznaczono na mapie jako powierzchnię
pokrycia terenu.
Wykaz drzew zawiera: numer, gatunek, obwód pnia mierzony zgodnie z
ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (D.U. 92/2004 poz.880), krzewy –
pokrycie terenu, uwagi o stanie fitosanitarnym i technicznym drzewa. Brak zapisu w
kolumnie „uwagi” oznacza, Ŝe nie wnosi się zastrzeŜeń do stanu technicznego i
fitosanitarnego.
Dokumentację opracowano przy wykorzystaniu programu komputerowego
„ARBORYSTA 2.0”.
Nazwy gatunkowe drzew i krzewów podano wg „Dendrologia” W. Seneta i J. Dolatowski
(PWN 2000).
5. Podsumowanie
Inwentaryzacja zawiera 61 pozycji, sklasyfikowanych w 31 numerach
inwentaryzacyjnych, w tym drzewa jedno i wielopniowe oraz skupiny drzew i
krzewów. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nie kolidują z pracami budowlanymi
dlatego nie opracowano „Planu wyrębu”.
„Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inŜ. Witosław Grygierczyk
tel/fax 32-232-39-36
44-114 GLIWICE, ul. USTROŃ 3
mob. 0-602-340-488 e-mail: [email protected]
http://www.parklesny.eu
Strona 3 / 3
.d o
m
w
o
.c
C
DOKUMENTACJA DENDROLOGICZNA
o
c u -tr a c k
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
Droga wojewódzka nr 796, km 12+899, wiadukt nad torami PKP w m. Chruszczobród.
w
w
w
bu
bu
y
N
O
W
!
PD
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W
N
O
y
bu
to
k
lic
c u -tr a c k
ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE
Nr
1
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
7
8
9
10
10
11
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
30
31
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
sosna pospolita
brzoza brodawkowata
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
wierzba iwa
wierzba iwa
wierzba iwa
wierzba iwa
wierzba iwa
głóg pośredni
dąb szypułkowy
wierzba iwa
brzoza brodawkowata
brzoza brodawkowata
brzoza brodawkowata
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
brzoza brodawkowata
brzoza brodawkowata
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
świerk pospolity
świerk pospolity
brzoza brodawkowata
brzoza brodawkowata
topola osika
wierzba iwa
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
sosna pospolita
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
głóg pośredni
śliwa domowa
śliwa domowa
śliwa domowa
głóg pośredni
Gatunek
Pinus sylvestris
Betula pendula
Quercus robur
Quercus robur
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Crataegus xmedia
Quercus robur
Salix caprea
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Betula pendula
Betula pendula
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Picea abies
Picea abies
Betula pendula
Betula pendula
Populus tremula
Salix caprea
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Pinus sylvestris
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Crataegus xmedia
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Crataegus xmedia
Obwód
81
64
67
46
65
55
52
43
38
m
2
Uwagi
7
37
64
54
36
30
30
29
21
23
35
42
40
35
34
26
26
50
65
32
59
8
29
17
18
117
3
62
41
44
43
55
44
25
55
55
54
46
45
62
57
45
34
59
60
45
34
33
38
29
owocowe
owocowe
5
5
.d o
m
o
.c
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W
N
O
y
bu
to
k
lic
c u -tr a c k
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W
N
O
y
bu
to
k
lic
c u -tr a c k
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W
N
O
y
bu
to
k
lic
c u -tr a c k
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W
N
O
y
bu
to
k
lic
c u -tr a c k
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
!
PD
c u -tr a c k
.c

Podobne dokumenty