Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komentarze

Transkrypt

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Warszawa, dnia
DOLizK-uI-6771-1-2/2016
31.D”5
2016
roku
Pan Ryszard Suliga
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpoi
województwo śląskie
PROMESA
Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
przewiduje się dofinansowanie w 2016 r. zadania pn.:
Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap III: Opracowanie dokumentacji projektowe] dla zadania
p.n. Budowa sieci wodociqgowejz przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wqsowska, Łysaków,
Łysiny oraz w m. Koniecpol ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Koniawy, Mickiewicza,
Kościuszki.
Wysokość dotacji wynosić będzie 163 800 zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu
zamówienia publicznego.
Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego
po przekazaniu przez nią, do dnia 30 czerwca 2016 r. dokumentów wskazanych w załączniku nr 1
do Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych zwiqzanych z remontem i odbudowq obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich
zdarzeń w przyszłości z wyłączeniem pkt. 2 i 7. Ww. Wytyczne (...) zamieszczono na stronie internetowej
Ministerstwa w zakładce Bezpieczeństwo Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
—
Nieprzekazanie powyższych dokumentów w ww. terminie będzie oznaczało rezygnację z przyznanego
wstępnie dofinansowania.
Dokumentację należy przekazać na adres właściwego terytorialnie wojewody.
MłN1STE
„ADMI I
z
Otrzymuie:
Pan Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski
ul. Swfana Batorego S
02-591 Warszawa. Polska
mswia,goy,pl
tel. +48226015207
fax. +48226013988
up.JaroS
„
Ę RZNYCII
„
ZIELIŃSKI

Podobne dokumenty