ZWIĄZEK MIAST POLSKICH ASSOCIATION OF POLISH CITIES

Komentarze

Transkrypt

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH ASSOCIATION OF POLISH CITIES
ZWIĄZEK
MIAST POLSKICH
ASSOCIATION
OF POLISH CITIES
ul. Robocid 42
61-517 Poznuń
tel; +48 61 633 30 50
fax: +48 61 633 50 60
e-mdll: [email protected]( I
www.rniasla-polsl.ie.pl
www.polish-cities.pl
www.zmp.poznaii.pl
member ol
Si
Gliwice,
g r u d n i a 2 0 1 5 r.
Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej
Polskiej
Szanowna Pani Premier,
w
październiku
br.
do
samorządowców
województwa
śląskiego
d r a m a t y c z n y apel o p o m o c s k i e r o w a n y przez b u r m i s t r z a Koniecpola.
susza
spowodowała
wyschnięcie
studni
i
pozbawiła
dostępu
trafił
Tegoroczna
do
wody
mieszkańców 13 sołectw leżących na t e r e n i e g m i n y . G m i n a zorganizowała dowóz
w o d y b e c z k o w o z a m i , rozwiązanie t o j e d n a k j e s t bardzo k o s z t o w n e oraz urąga
powszechnie
przyjętym
standardom
cywilizacyjnym.
Burmistrz
Suliga
prosił
w s w o i m piśmie o wsparcie b u d o w y wodociągu.
Koszt t e j i n w e s t y c j i j e s t j e d n a k na t y l e w y s o k i , że przekracza
w z a j e m n e j p o m o c y samorządów. D o d a t k o w o g m i n a Koniecpol
możliwości
z n a j d u j e się w
t r u d n e j s y t u a c j i f i n a n s o w e j , j e j zadłużenie j e s t na t y l e w y s o k i e , że objęta została
procedurą naprawczą przewidzianą w u s t a w i e o f i n a n s a c h p u b l i c z n y c h . Co i s t o t n e
odpowiedzialność
za
taki
stan
finansów
gminy
spoczywa
na
poprzednich
władzach.
Biorąc powyższe pod uwagę, zwróciłem się do ówczesnego rządu z a p e l e m
o p o m o c dla g m i n y Koniecpol. Premier Ewa Kopacz udzieliła b o w i e m kilka t y g o d n i
wcześniej wsparcia m i a s t u Słupsk, które popadło w kłopoty f i n a n s o w e z p o w o d u
wyroku
w sprawie
a g u a p a r k u . Ogólnopolskie
otrzymało środki z r e z e r w y
budowę mieszkań socjalnych
media
ogólnej budżetu państwa
informowały, że
miasto
na przebudowę d r o g i ,
i r e m o n t t e a t r u lalek, co miało uratować j e g o
finanse przed zapaścią. Byłem p r z e k o n a n y , że p o m o c państwa w z a p e w n i e n i u
e l e m e n t a r n y c h p o t r z e b c y w i l i z a c y j n y c h mieszkańcom Koniecpola
okaże się dla
rządu RP równie i s t o t n a . Stało się j e d n a k inaczej. Mogę j e d y n i e spekulować, że
wsparcie n i e w i e l k i e j miejscowości nie byłoby t a k s p e k t a k u l a r n e m e d i a l n i e .
Zdaję sobie
proceduralnie,
sprawę, że kwestia
na co w s k a z u j e
pismo
pomocy
dla Koniecpola
Dyrektora
Sekretariatu
nie j e s t łatwa
Prezesa
Rady
Ministrów, s k i e r o w a n e do b u r m i s t r z a Koniecpola
nadzieję,
że
Szanowna
Pani
Premier
zechce
9 listopada br. M a m j e d n a k
pochylić
się
nad
sytuacją
mieszkańców g m i n y i okaże wrażliwość, której zabrakło p o p r z e d n i e m u rządowi.
Problem przekracza b o w i e m możliwości lokalnego samorządu i j e d y n i e p o m o c ze
s t r o n y władz c e n t r a l n y c h może doprowadzić do j e g o rozwiązania.
Z y g m u n t Frankiewicz
Do wiad.
Burmistrz Koniecpola
Media

Podobne dokumenty