STANOWISKO RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia

Komentarze

Transkrypt

STANOWISKO RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia
STANOWISKO
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie wezwania Prezydenta Miasta Białegostoku do podjęcia czynności zmierzających do
przedłożenia Radzie Miasta Białystok do uchwalenia nowego projektu „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Białegostoku
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” jest
w obowiązującym systemie prawnym, obok miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, najważniejszym dokumentem mogącym kreować porządek przestrzenny poprzez
określenie polityki przestrzennej gminy w jej granicach administracyjnych.
Obecnie obowiązujące studium powstało jeszcze w latach 90-tych. W roku 2006
rozpoczęto prace nad nowym studium, ale ich nie dokończono. W 2010 r. studium uznano uchwałą
Rady Miasta za nieaktualne. W 2013 r. obwieszczono o ponownym rozpoczęciu prac nad
dokumentem. Dotychczas, na nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego” Białegostoku Miasto wydało już ponad 300 000 zł. W świetle powyższych faktów
należy negatywnie ocenić opieszałość pracy nad nowym projektem studium oraz zwlekanie
z przedłożeniem go Radzie Miasta, co może nosić znamiona niegospodarności.
Rada Miasta Białystok stoi na stanowisku, że podstawą uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego jest aktualne w treści i w formie „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Dokument ten ma fundamentalne znaczenie dla
tworzenia ładu przestrzennego i kształtowania polityki planistycznej dla całego obszaru
Białegostoku. Brak aktualnego studium sporządzonego na podstawie obowiązujących przepisów o
planowaniu przestrzennym, utrudnia pracę nie tylko urbanistów, ale i radnych. Dodatkowo
wielokrotnie zmieniane doraźnie studium jest nieczytelne dla mieszkańców i inwestorów.
W trosce o rzetelne prowadzenie polityki przestrzennej, Rada Miasta Białystok wzywa
Prezydenta Białegostoku do niezwłocznego podjęcia wszelkich czynności zmierzających do
przedłożenia Radzie do uchwalenia nowego, aktualnego projektu „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku.
Rada Miasta stoi na stanowisku, że powyższe działania w znacznym stopniu przyczynią się
do lepszego kształtowania ładu przestrzennego Białegostoku, zgodnie z literą prawa
i oczekiwaniami Mieszkańców.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Krzysztof Gromko

Podobne dokumenty