Potwierdzenie przez zakład pracy odbycia praktyk studenckich

Komentarze

Transkrypt

Potwierdzenie przez zakład pracy odbycia praktyk studenckich
........................................................
pieczęć zakładu pracy
Zaświadczenie
odbycia studenckich praktyk specjalistycznych z Informatyki
Zaświadczam, że Pan/i ...................................................................................................student ........ roku studiów
Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej odbył w naszym
Zakładzie w okresie od ............................. do ............................. studencką praktykę specjalistyczną z
Informatyki wykonując następujące czynności:
Lp.
1
2
3
4
5
6
Rodzaj wykonywanych czynności
Liczba roboczo godzin poświęconych na pracę:
samodzielnie
częściowo
pomocnicze
obserwacyjne
samodzielnie
Instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego
Instalowanie, konserwacja sieci
komputerowych
Instalowanie, testowanie, wdrażanie
oprogramowania
Tworzenie oprogramowania
Prace z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu i
oprogramowania komputerowego
Inne (wymienić jakie) .........................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Ocena studenta pod względem:
 przygotowania teoretycznego
..........................................................................................................
 inicjatywy i zaangażowania w pracę ..........................................................................................................
 stosunku do współpracowników
..........................................................................................................
(Skala ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny)
Zakładowy Opiekun Praktyk ....................................................................................................................................
imię i nazwisko, stanowisko służbowe
...................................................................
data
...................................................................
pieczęć i podpis
druk nr 2

Podobne dokumenty