ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH

Komentarze

Transkrypt

ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH
……………………………………………..
………...
………………………
(pieczęć placówki)
(miejscowość i data)
ZAŚWIADCZENIE
O UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH
SPORTOWYCH
(na potrzeby zaliczenia przedmiotu wychowania fizycznego w Niepublicznej Szkole
Podstawowej „Nasza Szkoła” im. J. Korczaka)
Niniejszym zaświadczam, że uczeń/uczennica
...........................................................................
jest uczestnikiem zajęć sportowych w (nazwa klubu, ośrodka itp.):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
w okresie od: ............................................................. do: ...............................................
Rodzaj zajęć (dyscyplina sportu itp.):
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Łączna liczba godzin zajęć w semestrze:
..........................................................................................
Ocena uczestnika zajęć (skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny,
niedostateczny): .......................................................................................................
zgodna ze szkolnym PSO z wychowania fizycznego.
............................................................
(podpis trenera / instruktora )

Podobne dokumenty