OFERTA PRACY Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje

Komentarze

Transkrypt

OFERTA PRACY Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje
OFERTA PRACY
Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko
młodszy specjalista / specjalista
w Wydziale: Finansów
w Departamencie: Finansowym
Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Spokojna 13 A
Główne obowiązki:
–
–
–
–
–
–
–
–
prowadzenie księgi dłużników;
współudział w pracach dotyczących planowania dochodów i wydatków budżetowych
CPPC;
bieżące monitorowanie wpływów na rachunki bankowe w zakresie zwrotów środków
i zapłaty odsetek przez beneficjentów;
wyjaśnianie zwrotów środków, w tym tytułu zwrotu;
prowadzenie rejestru wniosków o naliczenie odsetek;
proporcjonalne rozliczanie dokonanych przez beneficjentów wpłat;
weryfikacja żądanych kwot zwrotu w ramach prowadzonych przez Wydział Prawny
postepowań administracyjnych;
weryfikacja zabezpieczeń umów o dofinansowanie.
Wymagane niezbędne kwalifikacje:
Młodszy specjalista
– wykształcenie – wyższe;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy;
– minimum 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w lub na rzecz
administracji publicznej.
Specjalista
– wykształcenie – wyższe kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 14 miesiące;
– minimum 10 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w lub na rzecz
administracji publicznej.
Wymagane umiejętności:
–
–
–
–
–
–
–
–
znajomość zagadnień merytorycznych objętych działaniem wydziału;
praktyczna umiejętność obsługi programu Excel;
umiejętność analitycznego myślenia;
umiejętność poprawnego redagowania pism;
umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
komunikatywność;
systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność,
otwartość na zmiany, zdolność szybkiego uczenia się.
Wymagania pożądane:
–
–
znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych;
znajomość Ordynacji Podatkowej w zakresie zagadnień objętych obszarem działania
wydziału.
Wymagane dokumenty:
–
–
–
–
–
życiorys i list motywacyjny;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez
Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)”
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane
doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje.
Inne dokumenty i oświadczenia:
–
–
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów,
którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy
znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub
umiejętności.
Termin składania dokumentów:
28 listopada 2016r.
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
2
ul. Spokojna 13 A
01-044 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy 55/2016/DF” Magdalena Komorek do rąk własnych
lub
drogą elektroniczną na adres: [email protected]
Inne informacje:
–
–
–
–
–
–
–
w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail
forma zatrudnienia umowa: o pracę
po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz
wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają
zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
 weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną
kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
 sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
 rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo),
oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty,
a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą - data stempla pocztowego)
kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 23 26.
3

Podobne dokumenty