REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1
REGULAMINREKRUTACJIIUCZESTNICTWAWPROJEKCIE
Portugalskiwzorzecpiłkarski/Portuguesefootballpattern
Projektnr:POWR.04.02.00-0076/15„Portugalskiwzorzecpiłkarski/Portuguesefootballpatternjestrealizowanyprzez
StowarzyszenieCentrumOdkrywaniaMłodychTalentów2012,wokresieod01.03.2016r.do28.02.2018r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
§1
Definicjepojęćużytychwregulaminieoznaczają:
Realizator–StowarzyszenieCentrumOdkrywaniaMłodychTalentów2012Bożejowice46,59-700Bolesławiec.
Partnerzy-SportLisboaeBenficaFutebolSAD,orazPROGRESSAdrianaPartyka-Sacher.
BiuroProjektu–ul.Masarska1,59-700Bolesławiec
Szkolenia – cykl zajęć szkoleniowych organizowanych przez Realizatora w ramach Projektu, które stanowią
przygotowaniezawodowe,językowe,kulturowe.
Stażezagraniczne-60dniowyzagranicznystażzawodowywportugalskimklubiepiłkarskimSLBenficaLisbona.
Stażekrajowe–60dniowykrajowystażzawodowywpolskichklubachiorganizacjachsportowych.
Kandydat–osobawwieku18-35latubiegającasięozakwalifikowaniedoudziałuwProjekcienapodstawiezasad
określonychwRegulaminie.
Uczestnik–kandydat,którypospełnieniuwszystkichwymogówokreślonychwRegulaminiezostałzakwalifikowany
doudziałuwProjekcie.
§2
Celeprojektu
Celem głównym projektu jest integrowanie młodych, biernych zawodowo osób, ze środowiskiem zawodowym i
systememedukacji.Wramachprojektuprzewidzianowsparciedla32osób(2kobietyi30mężczyzn)bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo w wieku 18-35 lat. Minimum 50% uczestników projektu to osoby długotrwale
bezrobotne.
Uczestnicy dzięki szkoleniom, stażom zagranicznym i krajowym posiądą w czasie udziału w projekcie (około 8
miesięcy ) kompetencje zawodowe i kluczowe stając się profesjonalnymi, z uprawnieniami UEFA C lub UEFA B
treneramipiłkarskimi.
§3
Zasadyogólne
Uczestnikami Projektu mogą być mieszkańcy Polski, którzy z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w szkoleniach i
stażachzawodowychkompleksowoprzygotowującychdopracywzawodzietrenerpiłkinożnej.
Wsparciemszkoleniowym,stażamizagranicznymiikrajowymiobjętychzostanie32osobyw4grupachpo8osób
każda.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Realizator Projektu pokrywa koszty najmu sal szkoleniowych wraz z
wyposażeniem,wynagrodzeniatrenerów,przygotowaniamateriałówszkoleniowych,koszttransportunalotnisko,
biletówlotniczych,noclegu,wyżywieniaitransportuwPortugalii.
Warunkiemuczestnictwawprojekciejestpodpisanieumowyuczestnictwawprojekcie.
§4
Rekrutacja
Formularzezgłoszeniowedoprojektuprzyjmowanesą:
• od02.05.2016r.do10.06.2016r.dogodziny17.00[nabórdo1grupy],
• od30.06.2016r.do26.08.2016r.dogodziny17.00[nabórdo2grupy],
• od31.10.2016r.do02.12.2016r.dogodziny17.00[nabórdo3grupy]
• odkwiecień/maj2017[nabórdo4grupy]
ZgłoszeniawBiurzeProjektuwBolesławcuul.Masarska1przyjmowanesą:
Sto warzyszen ie Centr umOdkryw aniaMł od ych Tale ntów 20 12
N I P : 6 1 2 1 8 5 0 1 0 8 R E G O N : 0 2 1 8 4 8 7 0 0 K R S : 0 0 0 0 4 1 4 0 1 6 T E L : 5 0 8 8 5 7 7 0 7 www.co mt2 012 .org
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
• osobiściewgodzinachidniachurzędowaniaBiura[odponiedziałkudoczwartkuwgodz.9.00do14.00],
• e-mailemnaadres:[email protected]
• drogąpocztową
Zgłoszenia kandydatury dokonuje się poprzez dostarczenie [osobiście/pocztą/e-mailem] do Biura Projektu
następującychdokumentów:
• kompletnieiczytelniewypełnionegoformularzazgłoszeniowegoopatrzonegowłasnoręcznym,czytelnym
podpisemKandydata;
Formularz zgłoszeniowy, jak i niniejszy regulamin dostępne będą w siedzibie Biura Projektu, oraz na stronie
internetowejrealizatorawww.comt2012.org[wzakładcePortugalskiwzorzecpiłkarski].
Formularz zgłoszeniowy składa się z części obejmującej dane Kandydata oraz oświadczenia związanego z
przystąpieniemdoprojektu.Obligatoryjnejestwypełnieniecałegoformularza.
Złożonedokumentyniepodlegajązwrotowi.
ZgłoszeniabędąrozpatrywaneprzezKomisjęds.rekrutacjipowołanąprzezRealizatora.
Ocenykandydatury[analizawynikówocenyformalnejorazmerytorycznej]dokonaKomisjads.rekrutacji.Kryteria
przy zakwalifikowaniu Kandydata do uczestnictwa w projekcie: motywacja, doświadczenie/sukcesy w pracy w
środowisku sportowym, oraz znajomość języka angielskiego/portugalskiego. Osoby długotrwale bezrobotne
otrzymająpreferencjewnaborzedogrupy3igrupy4.
KolejnośćskładaniaformularzyzgłoszeniowychniebędziebranapoduwagęprzykwalifikacjiKandydata.
WwynikuposiedzeniaKomisjids.rekrutacjizostaniestworzonalistarankingowaUczestnikówProjektugrupa1[8
osób]orazlistarezerwowa[2osoby],grupa2[8osób]orazlistarezerwowa[2osoby],grupa3[8osób,wtym2
kobiety]orazlistarezerwowa[2osoby],grupa4[8osób]orazlistarezerwowa[2osoby].
Wprzypadkurezygnacjilubniedopełnieniawymogówformalnych[niepodpisanieumowyuczestnictwawprojekcie
w wymaganym terminie] przez potencjalnych Uczestników, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy
rezerwowej.
Lista rankingowa Uczestników Projektu, jak i lista rezerwowa udostępnione będą na stronie internetowej
realizatorawww.comt2012.org,orazwsiedzibieBiuraProjektu:
Każda osoba zostanie powiadomiona telefonicznie i/lub drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w
Projekcie.
NadzórnadprawidłowąrealizacjąprojektusprawujeKoordynatorProjektu.
1.
2.
3.
4.
5.
§5
Zasadyorganizacjiiuczestnictwawprojekcie
Wszelkieinformacjedotycząceorganizacjiirealizacjiszkoleń,orazstażydostępnebędąwBiurzeProjektu,orazna
stronieinternetowejprojektu.
Szkolenia,orazstażeodbywaćsiębędązgodniezharmonogramemustalonymprzezRealizatoraProjektu
UdziałUczestnikówwszkoleniachizajęciachstażowychjestobowiązkowy.Naszkoleniachprowadzonabędzielista
obecności.
Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmian terminów rekrutacji, szkoleń/stażu i godzin, w których będą
sięoneodbywać.
Udziałwprojekcieobejmuje:
A. intensywnykursjęzykaangielskiego
B. podstawyjęzykaportugalskiego
C. noclegześniadaniempodczasszkoleń
D. transportdoPortugalii
E. 60dniowystażwrazzeszkoleniamiwSLBenfica
F. zakwaterowanie,wyżywienieitransportwPortugalii
G. opłaconykursUEFAClubUEFAB
H. kurspierwszejpomocy
I. kurswychowawcykolonijnego
J. kurszawodowyCOMTCOACHINGCLUB
K. dwumiesięcznystażzwynagrodzeniemwpolskimklubielubakademiipiłkarskiej
Sto warzyszen ie Centr umOdkryw aniaMł od ych Tale ntów 20 12
N I P : 6 1 2 1 8 5 0 1 0 8 R E G O N : 0 2 1 8 4 8 7 0 0 K R S : 0 0 0 0 4 1 4 0 1 6 T E L : 5 0 8 8 5 7 7 0 7 www.co mt2 012 .org
3
KażdyUczestnikmaprawodo:
• udziałuwprojekciezgodniezpostanowieniamininiejszegoregulaminu;
• zgłaszania uwag dotyczących szkolenia, staży, oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio
KoordynatorowiProjektu;
• oceny organizacji i przebiegu projektu za pomocą ankiet ewaluacyjnych przedstawionych przez Realizatora
Projektu.
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji wraz z
wskazaniem przyczyny w terminie 3 dni od momentu jej zaistnienia, a także zwrotu dotychczas poniesionych
kosztówudziałuwprojekcie.
Realizator projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Uczestników do
celów promocyjno-informacyjnych Projektu pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie
trwania szkolenia/kursu/stażu. Wyrażenie zgody na powyższe następuje wraz ze złożeniem dokumentów
zgłoszeniowych.
6.
7.
8.
§6
Postanowieniakońcowe
Realizator projektu wymaga od Uczestników punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu/stażach i
właściwegozachowania.
WrazzezłożeniempodpisupoddeklaracjąuczestnictwawprojekcieUczestnikoświadcza,żezapoznałsięztreścią
niniejszegoregulaminuiakceptujejegopostanowienia.
Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
Każdorazowa zmiana regulaminu wymaga powiadomienia Uczestnika za pomocą ogłoszenia na stronie
www.comt2012.org.
W przypadku wystąpienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu
napodstawiezałożeńProjektuorazwytycznychdotyczącychprojektu.
Regulaminwchodziwżyciezdniem31.10.2016r.
1.
2.
3.
4.
5.
§7
Załączniki
1.
Formularzzgłoszeniowy.
Sto warzyszen ie Centr umOdkryw aniaMł od ych Tale ntów 20 12
N I P : 6 1 2 1 8 5 0 1 0 8 R E G O N : 0 2 1 8 4 8 7 0 0 K R S : 0 0 0 0 4 1 4 0 1 6 T E L : 5 0 8 8 5 7 7 0 7 www.co mt2 012 .org